Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet – Odsjek za talijanski jezik i književnost
IZVEDBENI PLAN NASTAVEE DIPLOMSKOG DVOPREDMETNOG
DVOPREDMETNOG STUDIJSKOG
PROGRAMA
TALIJANISTIKA
1.
Popis obveznih/izbornih predmeta
Naziv predmeta
Znanost o prevođenju
Kod
HZT601
ECTS
Oblici provođenja
nastave
2 ECTS boda
Kontakt sati (20 predavanja + 10 seminara/konzultacija) = 0.7 boda.
Samostalni rad studenta (69 sati) = 2.3 boda.
doc.dr.sc. Snježana Bralić
doc.dr.sc. Antonela Pivac
Nicoletta Russotti-Babić, viša lektorica
Student stječe znanje na polju znanosti o prevođenju što uvelike olakšava
nadogradnju prevoditeljskih kompetencija koje će primjenjivati u praksi (kratki
povijesni pregled znanosti o prevođenju, vrste teksta, vrste funkcionalnih stilova,
uloga prevoditelja, poteškoće u prevođenju, vrste prevođenja, vrste metodološkog
pristupa prevođenju).
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
Eco, U., Dire quasi la stessa cosa (Esperienze di traduzione), Bompiani, Milano,
2007.
Osimo, B., Propedeutica della traduzione, Hoepli Editore, Milano, 2001.
Nida, E., Taber, C., Theory and Practice of Translating, Brill, Leiden, 1969.
Silić, J., Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Disput, Zagreb, 2006.
Berruto, G., Prima lezione di sociolinguistica, Edizione Laterza, 2004.
Borello, E., Teorie della traduzione. Glottodidattica e scienze della comunicazione,
Urbino, Quattroventi, 1999.
Sobrero, A., Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi.,
Edizione Laterza, 2002.
Tomasović, M., Traduktološke rasprave, Zavod za znanost o književnosti
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.
Grgić-Maroević, I., Poetike prevođenja (O hrvatskim prijevodima talijanske
poezije), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
Piletić, M., Vremenska distanca u prevođenju književnog teksta (na primerima iz
italijanskih renesansnih tekstova i njihovih savremenih prevoda), Filološki fakultet
beogradskog univerziteta, Beograd, 1997.
Venuti, L., Rethinking Translation (Discourse, Subjectivity, Ideology), Routledge,
London and New York, 1992.
Venuti, L., The Translator’s Invisibility (A history of translation), Second edition,
Routledge, London and New York, 2008.
Šimunković, Lj. (2004). Prevođenje povijesnih dokumenata pisanih na talijanskom
jeziku (interna skripta).
Nastava se provodi kroz predavanja, seminare i konzultacije.
Tijekom nastave potiče se sudjelovanje studenata kroz različite aktivnosti i zadatke.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave.
Studenti samostalno izrađuju esej na prethodno odobrenu temu. Nakon uspješno
prezentiranog eseja, student pristupa pismenom ispitu.
Nastavnici i/ili
suradnici
Kompetencije koje
se stječu
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Nastavne jedinice - predavanja
Trajanje
1. tjedan
Teoria e pratica della traduzione – storia della traduzione
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
2. tjedan
Linguistica comparata e teoria della traduzione
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
Borello, E., Teorie della traduzione. Glottodidattica e scienze della
comunicazione, Urbino, Quattroventi, 1999.
3. tjedan
Tertium comparationis
Eco, U., Dire quasi la stessa cosa (Esperienze di traduzione), Bompiani,
Milano, 2007.
4. tjedan
Ruolo del traduttore
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
Eco, U., Dire quasi la stessa cosa (Esperienze di traduzione), Bompiani,
Milano, 2007.
5. tjedan
Procedimenti traduttivi
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
6. tjedan
Analisi componenziale
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
7. tjedan
Funzioni del linguaggio
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
8. tjedan
Neologismi
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
9. tjedan
Che cosa può e che cosa non può fare la teoria della traduzione?
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
Borello, E., Teorie della traduzione. Glottodidattica e scienze della
comunicazione, Urbino, Quattroventi, 1999.
10. tjedan
Traduzione semantica vs traduzione comunicativa
Newmark, P., La traduzione: problemi e metodi, Garzanti, 1988.
11. tjedan
Lingue speciali (lingue specialistiche; lingue settoriali)
Sobrero, A., Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli
usi., Edizione Laterza, 2002.
12. tjedan
Stile giuridico
Osimo, B., Propedeutica della traduzione, Hoepli Editore, Milano, 2001.
Silić, J., Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Disput, Zagreb, 2006.
Berruto, G., Prima lezione di sociolinguistica, Edizione Laterza, 2004.
13. tjedan
Stile letterrario
Osimo, B., Propedeutica della traduzione, Hoepli Editore, Milano, 2001.
Silić, J., Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Disput, Zagreb, 2006.
Berruto, G., Prima lezione di sociolinguistica, Edizione Laterza, 2004.
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
14. tjedan
Stile giornalistico
Osimo, B., Propedeutica della traduzione, Hoepli Editore, Milano, 2001.
Silić, J., Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Disput, Zagreb, 2006.
Berruto, G., Prima lezione di sociolinguistica, Edizione Laterza, 2004.
15. tjedan
Traduzione consecutiva e simultanea
Osimo, B., Propedeutica della traduzione, Hoepli Editore, Milano, 2001.
Nida, E., Taber, C., Theory and Practice of Translating, Brill, Leiden, 1969.
Berruto, G., Prima lezione di sociolinguistica, Edizione Laterza, 2004.
Nastavne jedinice-seminari
Izvode se u obliku rasprave o određenim teorijskim pojmovima te u
obliku esemplifikacije-viježbe na odabranim knijževnim i stručnim
tekstovima-prijevodima.
Naslov: Teorija i pratika prevođenja u semiotičkoj perspektivi
1. La scienza della traduzione
- Il concetto di testo in senso semiotico;
- il concetto di metatesto;
- il concetto di lettura e di scrittura come traduzione.
1 sat
1 sat
Trajanje: 45 minuta
1 sat
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 1-11.
2 sat
1. La scienza della traduzione
- Il concetto di intertestualità e il concetto di semiosfera;
- il concetto di traduzione extratestuale e alcuni suoi codici.
La traduzione extratestuale: dalle illustrazioni delle Avventure di
Pinocchio di Carlo Collodi alle transcodificazioni filmiche di Carlo
Comencini e Roberto Benigni: parole, immagini, suoni.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 12-25.
2. Interpretare il significato
3 sat
- Il concetto d’interpretazione del significato nella traduzione
interlinguistica
- Il concetto di abduzione in Peirce;
- il concetto di semiosi come interpretazione;
- il concetto di circolo ermeneutico e la traduzione interlinguistica;
- il concetto di cooperazione intertestuale nella lettura e nella traduzione
interlinguistica.
L’abduzione come ipotesi infinita di cooperazione interculturale:
Notturno di Cesare Pavese nella traduzione di Mladen Machiedo.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 27-48.
3. Equivalenze e sinonimi
4 sat
- Il concetto di denotazione e di connotazione;
- il concetto di apertura e chiusura del testo;
- il concetto di spettro semantico rispetto alla differenza culturale;
- i concetti di sinonimia e di equivalenza.
Aspetti denotativo-connotativi nell’analisi traduttologica
dell’autobiografia di Italo Calvino La strada di San Giovanni
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 49-62.
4a. La traducibilità
5 sat
- Il concetto di traducibilità;
- il concetto di cronotopo;
- il concetto di dominante;
- il concetto di analisi traduttologica;
- il concetto di ricodifica e trasposizione.
Cronotopo geografico e cronotopo metafisico: Chevalley e Don Fabrizio Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 63-73.
4b. La traducibilità
6 sat
- Il concetto di residuo comunicativo;
- il residuo comunicativo nella traduzione interlinguistica e interculturale;
- i concetti di adeguatezza e di accettabilità.
Le versioni in croato delle Avventure di Pinocchio (Paljetak, Car
Matutinović, Knezović, Kaleb) tra adeguatezza al prototesto e accettabilità
dal punto di vista del lettore.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 74-84.
5. Differenze tra originale e traduzione
7 sat
- Il concetto di critica della traduzione all’interno della scienza della
traduzione;
- il cambiamento traduttivo e le categorie di classificazione;
- il cambiamento morfosintattico;
- i concetti di revisione e di autocritica all’interno della critica della
traduzione.
Le categorie di classificazione del cambiamento traduttivo e le tabelle dei
cambiamenti morfosintattici e stilistici.
Tutte le tabelle dei capitoli 5 e 6 saranno esemplificate-applicate a passi
originali e tradotti, scelti tra le diverse tipologie testuali.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 85-90.
6.a Esempi e applicazioni
8 sat
I concetti di traduzione testuale e metatestuale:
i criteri, il riconoscimento dei rimandi intertestuali;
il ragionamento abduttivo e le ipotesi interpretative, i principi di
equivalenza linguistica e sinonimica.
La tabella dei rimandi intertestuali impliciti ed espliciti.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 91-97.
6.b Esempi e applicazioni
9sat
La scelta del destinatario e delle dominanti nell’analisi traduttologica, la
scelta tra ricodifica e trasposizione.
La tabella delle dominanti nella cultura dell’autore e del destinatario.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 98-105.
6.c Esempi e applicazioni
10 sat
I parametri della traducibilità: residuo e ridondanza;
la comparazione dei criteri di adeguatezza e di accettabilità; le categorie
dei cambiamenti.
La tabella comparata di prototesto, metatesto adeguato, metatesto
accettabile.
Literatura: Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano:
Hoepli Editore, str. 105-112.
Naziv predmeta
Jezične kompetencije I
Kod
HZT607
ECTS
4 ECTS boda
Nastavnici i/ili
suradnici
Renata Hace-Citra, viša lektorica
Kompetencije koje Cilj je razviti kod studenata solidne usmene i pismene jezične kompetencije na
različitim jezičnim razinama i u različitim registrima; osposobiti studente za
se stječu
razumijevanje, uporabu i prevođenje frazeoloških struktura. Osvještavanje
podudarnosti i razlika između talijanskog i hrvatskog jezika kako u jednostavnim tako
i u složenim strukturama. Studenti će analizirajući i prevodeći autentične tekstove
ovladati mehanizmima i postupcima procesa prevođenja te usvojiti nova znanja o
talijanskoj kulturi i civilizaciji i aktualnim društvenim zbivanjima.
Jernej J. (1999) Priručnik za viši stupanj, Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena
Katerin K. (19753º ed.) Lalingua italiana per stranieri. Corso superiore, Perugia:
literatura
Edizioni Guerra.
Renzi L.- Salvi G. - Cardinaletti A. (2001) Grande grammatica italiana di
consultazione, Volumi I, II e III, Bologna: Il Mulino.
Salvi G. - Vanelli L. (2004) Nuova grammatica italiana, Bologna: Il Mulino.
Sensini M. (1997) La grammatica della lingua italiana, Milano: Mondadori.
Serianni L. (1989) Grammatica italiana, Torino: UTET.
Trifone P. – Palermo M. (2000) Grammatica italiana di base, Bologna: Zanichelli.
Deanović M. –. Jernej J (2008) Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb: Školska knjiga.
Deanović M. – Jernej J. (2006) Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb: Školska knjiga.
Luppi A. - Jernej A. (2000) Talijansko hrvatski poslovni rječnik/Dizionario
commerciale croato-italiano, Zagreb: Školska knjiga.
Luppi A. - Jernej A. (2007) Hrvatsko talijanski poslovni rječnik/Dizionario
commerciale italiano-croato, Zagreb: Školska knjiga.
Pittano G. (20063º ed.) Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole
equivalenti, Bologna: Zanichelli.
Zingarelli N. (2008) Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna:
Zanichelli.
Enciclopedia Zanichelli, Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere,
filosofia, storia, geografia, diritto, economia (2007), Bologna, Zanichelli
Tematske enciklopedije «Le Garzantine», Milano, Garzanti: Italiano, Letteratura,
Musica, Religioni, Mitologia, Arte, Economia.
Dopunska
literatura
Arthaber A. (1972) Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali, Milano:
Hoepli.
Lesina R. (2002) Il nuovo manuale di stile, Guida alla redazione di documenti
relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna: Zanichelli
Podeur, J. (1993) La pratica della traduzione, Napoli: Liguori.
Sobrero, A. (1993) Introduzione all'italiano contemporaneo. I: Le strutture, II: La
variazione e gli usi, Roma-Bari: Laterza.
Zolli, P. (1973) Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XX secolo, Firenze:
Olschki.
http://www.dizionario-italiano.it
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
http://dizionari.corriere.it/
http://www.dizionario.rai.it/
http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/scritto_e_parlato/
http://www.accademiadellacrusca.it/parole/parole.php?ctg_id=58
http://www.italicon.it
Oblici provođenja
nastave
Vježbe (razvijanje 4 lingvističke kompetencije i vještine: ascoltare, leggere, scrivere,
parlare), prevođenje teksta s talijanskog na hrvatski i s hrvatskog na talijanski jezik,
konzultacije, samostalna zadaća. Tijekom nastave potiče se maksimalno sudjelovanje
studenata kroz različite aktivnosti i zadatke, rješavanje zadataka u grupi, rad u paru,
diskusije, usmene i pismene prezentacije.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih
radova, testovi postignuća, seminarski radovi), pismeni i usmeni ispit.
Nastavne jedinice -Predavanja
1. Introduzione al corso: gli obiettivi. Test d'ingresso.
2.Tradurre l'assente: l'articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo.
Esercizi di traduzione e analisi del testo. Ipercorrettismo, analogia e
omissione dell'articolo. Educazione all'ascolto (Radio Rai 2).
3.Dal dimostrativo al possessivo usi e abusi (esercizi di traduzione e
analisi); Tradurre l'assente: Ci,vi, ne (saper distinguere tra pronome,
partitivo o avverbio; espressioni con ci e ne).
4. L'uso dell'ausiliare; verbi transitivi, intransitivi, riflessivi. Nozioni
contrastive sui riflessivi in croato e italiano (esercizi di traduzione e
analisi)
5. Preposizioni (TRA/FRA-DOPO-FA, PER, DA,) e l'uso dei tempi;
aggettivi: uso connotativo vs. denotativo , comparativi organici
6. Test di verifica
7. Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: presente indicativo, l'aspetto
verbale nel croato e italiano, el contrastivi; passato prossimo vs. imperfetto,
el. Contrastivi. Letture (registri linguistici)
8. Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: passato prossimo vs. passato
remoto, el. contrastivi. Modi indefiniti e i suoi tempi. Letture
9. Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: trapassato prossimo;
anteriorità al passato: trapassato prossimo e trapassato remoto, el.
contrastivi
Trajanje
3 sata tjedno
10. Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: indicativo: futuro e futuro
anteriore, el. Contrastivi. Modo Imperativo: periodo ipotetico/ forma
passiva
11 Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: indicativo/
congiuntivo/condizionale. Linguaggi settoriali: lettura.
12. Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: le subordinate;
trasformazioni esplicite in implicite e viceversa.
13. Tradurre le strutture e stilistica dei tempi: concordanza dei tempi;
passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto.
14 Test di verifica finale
15. Commento sul lavoro svolto. Conclusioni: valutazione e
l'autovalutazione degli studenti.
Naziv predmeta
Prevoñenje poslovnih dokumenata
Kod
HZT
ECTS
3 ECTS
Nastavnici i/ili
suradnici
Maja Bilić, viša lektorica
Kompetencije
koje se stječu
Student će razumjeti i analizirati tekstove na poslovnom talijanskom jeziku;
prepoznati obilježja govorenog i pisanog teksta, razlikovati neformalno i
formalno komuniciranje i dopisivanje; poznavati vrste i osnovne dijelove
poslovnog pisma; sastaviti životopis i poslovno pismo (zamolba, preporuka, upit,
ponuda, narudžba, požurnica, pritužba, odgovor na pritužbu); usmeno i pismeno
rezervirati hotelski smještaj, potvrditi i otkazati rezervaciju, usmeno i pismeno
prevoditi odabrane tekstove o aktualnim poslovnim temama (trgovina, turizam,
bankarstvo i sl.)
1. A.Luppi, Talijansko poslovno dopisivanje. Corrispondenza commerciale italiana,
Školska knjiga, Zagreb, 2004.
2. Manuale dell'italiano professionale, a cura di F. Bruni e T. Raso, Zanichelli,
Bologna, 2002
3. L'italiano al lavoro, Certificato di conoscenza dell'italiano commerciale,
Livello intermedio, Guerra ed. Perugia, 2004
4. F. Bruni, S. Fornasiero, S. Tamiozzo Goldmann, Manuale di scritttura
professionale: dal curriculum vitae ai documenti aziendali, Zanicheli, Bologna,
1999
5. G. Pelizza, M. Mezzadri, L'italiano in azienda, Guerra ed., Perufia, 2007.
Riječnici:
Preporučena
literatura
Deanović M. –. Jernej J, Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb: Školska knjiga, 2008
Deanović M. – Jernej J., Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb: Školska knjiga, 2006
Luppi A. - Jernej A. (2000) Talijansko hrvatski poslovni rječnik/Dizionario
commerciale croato-italiano, Zagreb: Školska knjiga.
Luppi A. - Jernej A., Hrvatsko talijanski poslovni rječnik/Dizionario commerciale
italiano-croato, Zagreb: Školska knjiga, 2007
Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna: Zanichell,
2008
Enciclopedia Zanichelli, Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere, filosofia, storia,
geografia, diritto, economia, Bologna, Zanichelli, 2007.
Gramatike:
G. Salvi G. - Vanelli, Nuova grammatica italiana, Bologna: Il Mulino, 2004
M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano: Mondadori, 1997
L. Serianni, Grammatica italiana, Torino, UTET, 1991
1. N. Cherubini, L'italiano per gli affari, Bonacci, Roma, 1992.
2. Manuale di scrittura e comicazione; per la cultura personale, per la scuola, per
l'università, F. Bruni et al., Bologna, Zanichelli, 2006.
3. E. Ballarin, P. Begotti, Destinazione Italia, l'italiano per operatori turistici,
Bonacci, Roma, 1999
Vježbe,
konzultacije.
Oblici
45 sati vježbi ravnomjerno rasporeñenih kroz semestar.
provoñenja
Analiza
odabranih tekstova, vježbe prevoñenja, vježbe usmenog i pismenog
nastave
poslovnog komuniciranja. Tijekom nastava potiče se maksimalno sudjelovanje
studenata kroz različite aktivnosti i zadatke, rješavanje zadataka u grupi, rad u
paru, diskusije, usmene prezentacije
1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi,
Način provjere
provjera domaćih radova i arhiviranje svih prijevoda, usmene
znanja i
prezentacije). Ispit: pismeni i usmeni. Pismeni ispit: prijevod odabranih
polaganja ispita
tekstova s hrvatskog na talijanski i s talijanskog na hrvatski. Student ima
mogućnost polagati ispit postupno kroz dva kolokvija. Ukoliko uspješno
položi oba kolokvija, student je osloboñen pismenog ispita. Za sve je
obavezan usmeni ispit.
2. Ocjenjivanje se vrši zbrajanjem bodova ostvarenih na 1. i 2. kolokviju/ ili
na pismenom dijelu ispita, usmenom ispitu i kontinuiranom evaluacijom
rada studenta tijekom vježbi i konzultacija.
Nastavne jedinice
Trajanje
Dopunska
literatura
1. settimana
Principi fondamentali di scrittura professionale. Sul registro dell'italiano professionale.
Riformulare dal parlato allo scritto. Protagonisti della scrittura: mittente e destinatario, indirizzo e
titoli di cortesia. Esercizi di riformulazione.
2. settimana
Lettera (busta, impostazione, formule di inizio e di conclusione), sigle. Lettura e analisi di vari
modelli di lettere. Esercizi di riformulazione.Il fax e la posta elettronica. Promozione dei prodotti:
lettere circolari, esercizi di traduzione.
3. settimana
Cercare un lavoro: dall'annuncio di lavoro fino al colloquio. Come scrivere un CV e lettera di
accompagnamento). Lettura e analisi CV diversi. Scrittura: Cercare un annuncio sul sito
www.lavoro.org e scrivere un CV con lettera di accompagnamento.
4. settimana
La scrittura di impresa. Rapporti esterni all'azienda: clienti e fornitori. Richiesta di offerta, invio di
offerta, condizioni di vendita. Esercizi di redazione e traduzione.
5. settimana
Ordinazione (conferma, evasione). Esercizi. Lettura. Reclami: ritardo nelle consegne, errori nei documenti, forn
corrispondenti all'ordine. Traduzioni. Esercizi di riformulazione.
6. settimana
Contratto di compravendita: qualità e quantità della merce (peso netto, lordo, tara, imbalaggio), prezzo,
esempi di contratto, modifica al contratto. I prova intermedia.
7. settimana
Analisi della prova. Le merci in viaggio: consegna o resa della merce.La spedizione (lettera di
vettura, polizza di carico). Conferma di spedizione, risarcimento danni. Esercizi di traduzione e di
composizione di lettere.
8. settimana
Modalità di pagamento e rapporti con le banche (documenti, credito documentario, bonifico,
assegno, conto corrente). Esercizi di traduzione e riformulazione.
9. settimana
Società commerciali: società per azioni, società a responsabilita limitata, società in nome
collettivo, societa in accomandita. Esercizi di traduzione.
10. settimana
Trasporti (ferroviari, aerei, marittimi). Contratto di noleggio, nolo, conferma di spedizione,
risarcimento danni. INCOTERMS. Esercizi relativi alle clausole più frequenti: f.a.w., f.ob., f.a.s., f.o.r.
ecc.)
11. settimana
Assicurazioni. Polizza di assicurazione. Esempi di polizza: assicurazione vita, assicurazione
responsabilita' civile, assicurazione contro infortuni. Esercizi di traduzione.
12. settimana
Agenzie di viaggi: come scrivere un itinerario, offerte promozionali, vaucher, mezzi di trasporto.
Programmazione attivita' culturali. Pieghevole. Esercizi di redazione.
13. settimana
In albergo: corrispondenza alberghiera (richieste di offerta, offerta richieste di prenotazione, lettere
di prenotazione, annullamento di prenotazione)
14. settimana
Lettere private varie: verbale di condominio, lettere di denuncia, oggetti smarriti, richiesta di documenti
presso un ufficio pubblico, lettere di ringraziamento, reclami, lettere di presentazione.
15. settimana
Riepilogo dei contenuti del corso.II. prova intermedi
Naziv predmeta
Suvremeni talijanski jezik
Kod
HZT602
6 ECTS:
- 1 bod prisustvovanje nastavi i dr. obveze;
- 2 boda za kontinuirano pripremanje, realizaciju seminara, sudjelovanje u
diskusijama;
- 3 boda za samostalno čitanje literature, kontrolne ispite.
dr.sc. Magdalena Nigoević, docentica
ECTS
Nastavnik
Kompetencije koje Upoznavajući se sa odlikama suvremenog talijanskog jezika, studenti stječu uvid u
nove morfološko-sintaktičke strukture jezika te u noviju leksičku građu koja
se stječu
prodire u talijanski jezik.
D'Achille, P. (2003). L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.
Preporučena
Sobrero, A. A. (a cura di) (1993). Introduzione all’italiano contemporaneo. La
literatura
variazione e gli usi. Roma-Bari: Laterza.
Berruto, G. (1987). Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma: La
Nuova Italia Scientifica.
Berruto, G. (1987). Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Roma: La Nuova
Dopunska
Italia
Scientifica.
literatura
Coveri, L. & Benucci, A. & Diadori, P. (19984). La varietà dell'italiano. Manuale
di sociolinguistica italiana. Roma: Bonacci.
Lorenzetti, L. (2003). L'italiano contemporaneo. Roma: Carocci.
Serianni, L. (2003). Italiani scritti. Bologna: Il Mulino.
Način provjere
Kontinuirana provjera stečenog znanja i vještina tijekom nastave.
znanja i polaganja
Ispit: pismeni rad i usmena prezentacija zadane teme.
ispita
Nastavne jedinice (predavanja)
Trajanje
Teme:
Una serie di informazioni/concetti introduttivi
1
L'italiano all'inizio del terzo millennio:
1
Le lingue d’Italia oggi
1
L’italiano all’estero
1
Le varietà dell’italiano contemporaneo:
1
Le varietà diacroniche
1
Le varietà diatopiche
1
Le varietà diastratiche
1
Le varietà diafasiche
1
Le varietà diamesiche
1
Lo spazio linguistico italiano (standard, neostandard, regionale)
2
Le varietà parlate:
2
Il parlato giovanile
2
Le varietà scritte
2
Tecnica della comunicazione scritta:
1
Le regole della corretta scrittura
2
Perché scrivere
2
Le fasi della scrittura
2
Le fasi della composizione di un testo
2
La notiziabilità
2
Note conclusive
1
Ukupno
Seminari
Seminari prate sadržaje nastavnih jedinica na predavanjima.
Trajanje
Ukupno
UKUPNO sati
Naziv predmeta
Kod
Vrsta
Razina
Godina/Semestar
ECTS (uz
odgovarajuće
obrazloženje)
Nastavnik
Kompetencije koje
se stječu
Preduvjeti za upis
Sadržaj
Preporučena
literatura
30
30
60 (30 + 30 )
Povijest talijanskogteatraidramskeknjiževnost
HZT907
Predavanja/seminari
Predmet specijalističke razine
I./I.
3 ECTS bodova
Kontakt sati (15 predavanja + 15 seminara/konzultacija) = 0.7 boda.
Samostalni rad studenta (69 sati) = 2.3 boda.
Doc.dr.sc. Srećko Jurišić
Kolegij će upoznati studente s dugom i slojevitom poviješću talijanskog
teatra, počam od X. stoljeća do danas. Studenti će se upoznati i s bogatim
repertoarom Commedije dell’Arte i drugim fenomenima koji su iznjedrili
tzv. “minorne” nedovoljno vrednovane pisce, ali i svjetske klasike.
Komparatističkim pregledom najznačajnijih predstavnika poput
Machiavellija, Ariosta, Ruzantea, Alfierija, Goldonija, D’Annunzija i
Pirandella, studenti će biti osposobljen da prepozna utjecaj i karakteristike
talijanskog teatra uz analizu komparativnih prednosti u odnosu na
europske i svjetske pravce. Studenti će, nadalje, pregledom tekstova i
scenskih izvedbi tokom seminarskog dijela nastave, steći uvid u širinu
talijanske dramske književnosti te istražiti kompleksnu ulogu i značaj
teatra za cjelokupni razvoj civilnog društva na talijanskom poluotoku kako
bi ih znati prepoznati u kontekstu talijanske književnosti.
Upisan diplomski nastavni/prevoditeljski studij
1. Počeci talijanskog teatra i Srednji vijek
2. Teatar u razdoblju Humanizma i Renesanse (Ariosto, Machiavelli,
Commedia dell’Arte)
3. Teatar u XVII. stoljeću
4. Teatar u XVII. stoljeću (melodrama, Goldoni)
5. Teatar u XIX. stoljeću (Alfieri, Manzoni, Verga, Capuana)
6. Teatar u XX. stoljeću (D’Annunzio, Pirandello, Futuristi, groteskni
teatar, Betti, Pasolini, Fo)
1. N. Borsellino, R. Mercuri, Il teatro del Cinquecento, Roma-Bari,
Laterza, 1973.
2. F. Angelini, Il teatro barocco, Roma-Bari, Laterza, 1975.
3. R. Tessari, Teatro e spettacolo nel Settecento, Roma-Bari, Laterza,
1995.
4. G. Pullini, Il teatro dell’Ottocento, Milano, Vallardi, 1981.
5. F. Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Roma-Bari,
Laterza, 1988.
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
6. P. Puppa, Teatro e spettacolo nel secondo Novecento, Roma-Bari,
Laterza, 1990.
1. G. Attolini, Teatro e spettacolo nel Rinascimento, Roma-Bari,
Laterza, 1988.
2. P. J. Smith, La decima musa. Storia del libretto d’opera, Firenze,
Sansoni, 1981.
3. M. Guglielminetti, Pirandello, Roma, Salerno, 2001.
4. V. Valentini, Tragedia moderna e mediterranea. Il teatro di
Gabriele D’Annunzio, Milano, Franco Angeli, 1993.
5. G. Antonucci, Storia della critica teatrale, Roma, Studium,1990.
Frontalna predavanja uz sudjelovanje studenata, seminari, konzultacije.
Tijekom nastave se potiče maksimalno sudjelovanje studenata kroz
različite
aktivnosti i zadatke.
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova,
seminarski radovi), pismeni ispit.
Nastava se provodi na talijanskom jeziku
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji
podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti
nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane
predstojnika
odsjeka/voditelja katedre, itd.
Naziv predmeta
Uvod u talijansku onomastiku
Kod
HZT908
ECTS
3 ECTS boda
Kontakt sati (15 predavanja + 15 seminara)
Nastavnik
prof. dr.sc. Marina Marasović-Alujević,
Antonia Luketin Alfirević, znanstveni novak - asistent
Temeljni je cilj predmeta predočiti važnost onomastike u okviru
jezičnopovijesnih istraživanja. Nakon završenog kolegija studenti će vladati
osnovnom onomastičkom terminologijom i biti osposobljeni za provođenje
samostalnih istraživanja, prije svega analize hrvatsko - talijanskih jezičnih
dodira na toponimijskim i antroponimijskim primjerima
1. Marcato, C. (2009.) Nomi di persona, nomi di luogo: Introduzione
all'onomastica italiana, Bologna: il Mulino
2. Pellegrini, G. B. (1990.) Toponomastica italiana, Milano: Hoepli
3. Franciapane, M. (2005.) Dizionario ragionato dei cognomi
italiani,Milano: BUR
4. Šimunović, P. (2009.) Uvod u hrvatsko imenoslovlje, Zagreb: Golden
marketing – Tehnička knjiga
5. Šimunović, P. (2005.) Toponimija hrvatskoga jadranskog prostora,
Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
Kompetencije
koje se stječu
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
6. Šimunović, P. (2006.) Hrvatska prezimena, Zagreb: Golden marketing –
Tehnička knjiga.
1. Marasović-Alujević, M. (2010.) Toponimi d’origine romanza sulle isole
appartenenti alle acque di Spalato. Rivista italiana di onomastica.
2. Bjelanović, Ž; Marasović-Alujević, M. (2009), Splitska prezimena
etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim jezičnim odlikama. Folia
onomastica Croatica 17.
3. Marasović-Alujević, M. (2003.) Hagioforna imena u srednjovjekovnom
Splitu i okolici Split, Književni krug
4. Marasović-Alujević, M. (2009) Nomi di persona sulle iscrizoni
epigrafiche latine nella Dalmazia dell' alto Medio evo. Rivista Italiana di
Onomastica RIOn. vol.XV
5. Marasović-Alujević, M; Kodrić, A. (2008.) Toponimi romanskoga
porijekla na splitskom poluotoku. Školski vjesnik, Časopis za pedagoška i
školska pitanja. 57, 1-2.
6. Marasović-Alujević, M. (2010.) Tragovima Skokovih istraživanja prilog etimologiji nesonima šireg splitskog akvatorija. Folia onomastica
Croatica. (u tisku).
7. Marasović-Alujević, M. (2010.) Lo sviluppo dei cognomi sull'esempio
della Spalato medievale. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze
Onomastiche / Giovanna Arcamone, M., De Camilli, D., Porcelli, B.,
Rossebastiano, A. (ur.). Pisa : Edizioni ETS.
8. Marasović-Alujević, M; Luketin Alfirević, A. (2010.) Toponimi di
Torcola – isola dei ricoveri nell’Adriatico. Interadriatico/Jadran. Rivista di
cultura tra le due sponde. (u tisku)
9. Marasović-Alujević, M. (2009.) Romanizzazione dei cognomi slavi nella
Spalato rinascimentale Atti del XVII Congresso A.I.P.I. Vol. I: Linguistica e
didattica.
10. Skok, P. (1950.) Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Zagreb:
Jadranski institut JAZU.
11. Šimunović, P. (2004.) Toponimija otoka Brača. Zagreb: Golden
marketing.
12. Vinja, V. (1998. - 2004.); Jadranske etimologije: jadranske dopune
Skokovu etimologijskom rječniku I, II, III, Zagreb: HAZU – Školska knjiga.
13. Bjelanović, Ž. (2007.), Onomastičke teme, Zagreb: Hrvatska sveučilišna
naklada.
14. Sasso, L. (2003.) Nomi di cenere. Percorsi di onomastica letteraria tra
Ottocento e Novecento.Pisa: Edizioni ETS.
15. Marzano, P. (2010.) Quando il nome è „cosa seria“. L'onomastica nelle
novelle di Luigi Pirandello. Pisa: Edizioni ETS
Nastava se provodi tjedno u omjeru 1 sat predavanja i 1 sat seminara.
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, testovi
Način provjere
znanja i polaganja postignuća, seminarski radovi), prezentacija seminarskog rada, pismeni
ispit.
ispita
Nastavne jedinice - predavanja
Definicija onomastike; mjesto onomastike unutar jezičnih disciplina
Osnovna onomastička terminologija
Trajanje
1 sat
1 sat
(Vlastito) ime; ime i apelativ
Metode istraživanja u antroponomastici i toponomastici
Antroponimija (potpolja u antroponimiji)
Toponimija (potpolja u toponimiji)
Ostala imena: krematonimi, zoonimi, fitonimi, eponimi
Slojevitost toponimije jadranskih otoka i obale
Etimološki aspeki toponomastičkih istraživanja
Romanizmi u jadranskoj toponimiji
Literarna onomastika
Seminari prate nastavne jedinice na predavanjima.
1 sat
1 sat
2 sata
2 sata
2 sata
1 sat
1sat
1 sat
2 sata
ukupno 15 sati seminara
Naziv predmeta
Pirandellova proza
Kod
ECTS
HZT 604
3
Nastavnik
Doc.dr.sc. Srećko Jurišić
Kompetencije
koje se stječu
Studenti stječu sposobnost prepoznavanja obilježja kojima se odlikuje
poetika Luigija Pirandella u odnosu na poetike drugih autora na kraju 19. i
na početku 20.stoljeća (npr. G. D'Annunzio, Italo Svevo). Osobita će se
pozornost posvetiti pitanjima intertekstualnosti, metaliterarnosti, odnosa
Pirandellove dramatike prema književnoj i znanstvenoj tradiciji,
modernističke kontekstualizacije Pirandellove poetike te će se naznačiti
najvažniji aspekti dijaloga koji s tekovinama tzv. «pirandellizma» vodi
književnost 20. stoljeća. Nakon odslušanih predavanja i seminarskih radova
studenti trebaju stjeći sposobnost sposobnosti čitanja, parafraziranja i
tumačenja tekstova u izvorniku, kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja
literature u povijesnoj perspektivi.
M. Guglielminetti, Luigi Pirandello, Roma, Salerno, 2006.
U. Artioli, L’officina segreta di Pirandello, Roma-Bari, 1989.
G.Patrizi, Pirandello e l’umorismo, Roma, Lithos, 1997.
J.M. Gardair, Pirandello e il suo doppio, Roma, Abete, 1977.
R. Luperini, Pirandello. Roma-Bari, Laterza, 2000.
G. Livio, Il teatro in rivolta. Futurismo, grottesco, Pirandello e
pirandellismo, Milano, Mursia, 1976.
E. Mirmina, Pirandello novelliere, Ravenna, Longo, 1973.
G. Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 1981.
L. Granatella, D'Annunzio e Pirandello tra letteratura e teatro, Roma,
Bulzoni, 1989.
A. Meda, Bianche statue contro il nero abisso. Il teatro dei miti in
D'Annunzio e Pirandello, Ravenna, Longo, 1993.
G. Bàrberi-Squarotti, Le sorti del tragico. Il novecento italiano: romanzo e
teatro, Ravenna: Longo, 1978.
Predavanja, seminari, seminarski rad, konzultacije uz aktivno sudjelovanje
studenata na nastavi.
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave, prezentacija seminarskog
rada, kolokvij, ispit.
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Nastavne jedinice (predavanja)
Trajanje
1. Introduzione al Decadentismo italiano
2 sata
2. Pirandello poeta
1 sat
3. Gli esordi narrativi (le prime novelle e i primi romanzi)
1 sat
4. Pirandello saggista
1 sat
5. Il fu Mattia Pascal
1 sat
6. L'Umorismo e la poetica del riso
2 sata
7. Pirandello novelliere
2 sata
8. La trilogia metateatrale – Pirandello e il teatro
2 sata
9. I quaderni di Serafino Gubbio operatore – Pirandello e il cinema
1 sat
10. Il teatro dei miti
2 sata
Nastavne jedinice (seminari)
Seminari tematski prate predavanja, a baziraju se na analizi i
prijevodima tekstova vezanih za obrađenu predmetnu jedinicu
Trajanje
15 ravnomjerno
raspoređenih sati
Naziv predmeta
Tehnike prevođenja
Vrsta
predavanje, seminar
doc.dr.sc. Antonela Pivac
Antonia Luketin Alfirević, znan.novak-asist.
dr.sc. Andrea Rogošić, znan.novak-asist.
Studenti će usvojiti tehnike i strategije profesionalnog prevođenja te će moći, uz
prethodnu terminološku pripremu, posredovati u usmenom prevođenju u različitim
sektorima
Razlikuju se i razmatraju tehnike konsekutivnog i simultanog prevoñenja, lingvističke
kombinacije uz konferencijsko prevoñenje, te objašnjava uloga prevoditelja. Naglasak
je na simulaciji govorne prakse.
Nastavnik
Kompetencije koje
se stječu
Sadržaj
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
Riccardi, A. (2001). Dalla Traduzione all' Interpretazione. Udine: Il Campo.
Monacelli, C. (1997). Interpreti si diventa! Milano: Franco Angeli.
Falbo, C.& Russo, M.& Straniero, F. S. (1999). Interpretazione simultanea e
consecutiva. Milano: Hoepli.
Lasorsa, A. (1995). Manuale di teoria dell'interpretazione consecutiva. Padova:
Piccin.
Testa, A. (2002). Farsi capire. Milano: Rizzoli.
Volli, U. (1994). Il libro della communicazione. Milano: Saggiatore .
Monacelli, C. (1999). Messaggi in codice. Milano: Franco Angeli.
Roland, R. A. (1999). Interpreters as diplomats: a diplomatic history of the role of
interpreters in world politics. Ottawa: University Press.
Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije.
Tijekom nastave se potiče maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite
aktivnosti i zadatke. Rješavanje zadataka u grupi, rad u paru, i sl.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Praktične vježbe simultanog prevođenja u kabinama.
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera
domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi).
Ispit: usmeni – konsekutivno tumačenje cca 3-4 minute
Teme: aktualne teme iz politike, ekonomije i znanosti
Nastava:
1) Uvodni dio
2) Predstavljanje seminara: teorija
- tumačenje kao vrsta komunikacije
- tumač vs. prevoditelj
- vrste tumačenja i njihova primjena
- figura tumača
- profesinalna etika
- priprema tumača
- konsekutivno tumačenje
- pamćenje
- podijeljena pažnja
- hvatanje bilježaka
- podjela stranice
- jezik konsekutivnog tumačenja
- osnove simultanog tumačenja
- vježbe: pamćenje
- re-formulacija teksta
- kompresija i ekspanzija
- traženje sinonima
- sažetak teksta na drugom jeziku
- intra-lingvističko konsekutivno tumačenje
- inter-lingvističko konsekutivno tumačenje (na početku s bilješkama, kasnije bez bilježaka)
- prijevod a prima vista
3) Uvod u tumačenje
- što je tumačenje?
- Objašnjenje razlika između tumačenja i prevođenja
4) Tumačenje kao vrsta komunikacije
- komunikacijska situacija kao pokretač procesa, naručitelj, govornik, tumač, primatelji poruke
- tumač kao «nevidljivi» sudionik: ni pošiljatelj, ni primatelj poruke
- važnost komunikacijskog konteksta za interpretaciju poruke
- posredovanje poruke na jezičnom i kulturnom planu
5) Prevođenje
vs.
Tumačenje
- pisani tekst
- usmeni tekst (ili pisani za čitanje na glas)
- vremenska udaljenost
- neposredno nakon izgovorenog teksta
- biranje brzine prevođenja
- prilagođavanje brzini govora govornika
- prevoditelj nije prisutan stvaranju testa
- tumač sudjeluje u komunikacij.situaciji
- stjecanje znanja o temi tijekom prevođenja
- stjecanje znanja o temi prije prevođenja
6) Vrste konferencijskog tumačenja i njihova primjena: konsekutivno, klasično
7) Figura tumača (npr. poznavanje jezika, shvatiti govornikovu misao: objasniti, uvjeriti,
obavijestiti; prenijeti efekt pokušavši ostati vjeran sadržaju i stilu govornika, kontrola glasa i
gestikulacije, poštovati potrebe govornika, naručitelja i primatelja, dikcija i ponašanje:
8) Profesionalna etika – profesionalan tajna, preciznost, kompetencija, nepristranost, točnost,
lojalnost
9) Priprema tumača
osobna priprema prije komunikacijske situacije – čitanje dnevnih listova i časopisa,
čitanje stručnih časopisa i knjiga
Internet, čitanje zbornika prethodnih simpozija
Rječnici, glosari, paralelni tekstovi,
Slušanje radija, televizije i predavanja radi produbljivanja jezičnog i stručnog znanja
Redovito vježbati
- informacije dobivene od organizatora
- tražiti imena sudionika, temu događaja, program i trajanje manifestacije,
- raspitati se o vrsti tumačenja, o vlastitim obvezama
10) Konsekutivno tumačenje
- izgled tumača (odjeća, osobna njega)
- ponašanje (sigurnost, interes, izraz lica, osjećaji, držanje, držanje ruku, tikovi)
-glas i vizualni kontakt sa sudionicima, itd.
11) Pamćenje
- proces: slušanje – shvaćanje-bilježenje-prijevod
- kratkoročno pamćenje
- bilješke kao pomoć pamćenju
- podijeljena pažnja
12) Bilježenje
- stenografija, simboli, jedinica smisla, koso pisanje i vodoravna linija, stupci, blok, jezik simbola
13) Simboli
- jezik konsekutivnog tumačenja: ekonomičan, sistematski, otvoren, arbitraran
znakovni sustav, ključne riječi, itd.
14) sintaktičko-pojmovni veznici : koordinacija vs. subordinacija
15) Osnove simultanog prevođenja
Naziv predmeta
Jezične kompetencije II
Kod
HZT708
ECTS
2 ECTS boda
Nastavnici i/ili
suradnici
Renata Hace-Citra, viša lektorica
Kompetencije koje Cilj je razviti kod studenata solidne usmene i pismene tehničke jezične kompetencije
na različitim jezičnim razinama i u različitim registrima. Studenti će analizirajući
se stječu
autentične tekstove ovladati mehanizmima i postupcima procesa prevođenja te
usvojiti nova znanja o talijanskoj kulturi i civilizaciji i aktualnim društvenim
zbivanjima.
Chiuchiù A. – Coletti E. (2006) Guida all’uso delle preposizioni, Perugia: Guerra
Preporučena
Edizioni.
literatura
Renzi L. (1989) Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna: Il Mulino.
Sensini M. (1997) La grammatica della lingua italiana, Milano: Mondadori.
Serianni L. (1989) Grammatica italiana, Torino: UTET.
Encicolopedia Zanichelli, Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere,
filosofia, storia, geografia, diritto, economia (2000), Bologna: Zanichelli.
Tematske enciklopedije «Le Garzantine», Milano, Garzanti: EGG, Atlante
geopolitico, Diritto, Finanza ecc.
Arcaini, E. (1986) Analisi linguistica e traduzione, Bologna: Patron.
Dopunska
Lesina R. (2002) Il nuovo manuale di stile, Guida alla redazione di documenti
literatura
relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna: Zanichelli.
Podeur J. (1993) La pratica della traduzione, Napoli: Liguori.
Zolli P. (1973) Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XX secolo, Firenze:
Olschki.
Arthaber A. (1972) Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali, Milano:
Hoepli.
Luppi A. - Jernej A. (2000) Talijansko hrvatski poslovni rječnik/Dizionario
commerciale croato-italiano, Zagreb: Školska knjiga.
Luppi A. - Jernej A. (2007) Hrvatsko talijanski poslovni rječnik/Dizionario
commerciale italiano-croato, Zagreb: Školska knjiga.
Pittano G. (20063º ed.) Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole
equivalenti, Bologna: Zanichelli.
Zingarelli N. (2008) Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna:
Zanichelli.
http://www.dizionario-italiano.it
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
http://dizionari.corriere.it/
http://www.dizionario.rai.it/
http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/scritto_e_parlato/
http://www.accademiadellacrusca.it/parole/parole.php?ctg_id=58
http://www.italicon.it
Vježbe (razvijanje 4 lingvističke kompetencije i vještine: ascoltare, leggere, scrivere,
parlare), prevođenje teksta s talijanskog na hrvatski i s hrvatskog na talijanski jezik,
konzultacije, samostalna zadaća. Tijekom nastave potiče se maksimalno sudjelovanje
studenata kroz različite aktivnosti i zadatke, rješavanje zadataka u grupi, rad u paru,
diskusije, usmene prezentacije.
Kontinuirana
provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih
Način provjere
radova,
testovi
postignuća, seminarski radovi), pismeni i usmeni ispit. Kontinuirana
znanja i polaganja
provjera
znanja
tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih radova,
ispita
testovi postignuća, seminarski radovi), pismeni i usmeni ispit.
Nastavne jedinice -Predavanja
Trajanje
1. Lezione introduttiva. Obiettivi del corso. Test di ingresso.
2 sata tjedno
Oblici provođenja
nastave
2. La preposizione Preposizioni proprie, improprie, locuzioni prepositive.
Reggenza e complemento. Traduzione con analisi. Lettura.
3. Considerazioni sull’uso dell’articolo in presenza della preposizione.
Tradurre il testo: linguaggio giornalistico. Il telegiornale.
4. La preposizione A. Reggenze verbali e complementi. Valore
condizionale, causale, finale, temporale, relativo. Dentro il lessico:
espressioni con la parola “mano”. Esercizi di trasformazione e di
traduzione, nozioni contrastive. Letture: il ricettario.
5. La preposizione DI. Reggenze verbali e complementi. Dentro il lessico:
espressioni con la parola “testa”e “bocca”. Esercizi di trasformazione e di
traduzione, nozioni contrastive. Letture: linguaggio giuridico ed
economico.
6. La preposizione DA. Reggenze verbali e complementi. Valore
consecutivo, finale, relativo. DI o DA? Esercizi di trasformazione e di
traduzione, nozioni contrastive. Lettura: il testo letterario.
7. Test di verifica.
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
8. La preposizione IN. Reggenze verbali e complementi. Valore temporale. 2 sata tjedno
Lettura. Linguaggio burocratico. Esercizi di trasformazione e di
traduzione, nozioni contrastive.
9. La preposizione CON. Reggenze verbali e complementi. Valore
2 sata tjedno
concessivo, limitativo, avversativo. CON al posto di gerundio. Esercizi di
trasformazione e di traduzione, nozioni contrastive.
10. La preposizione SU. Reggenze verbali e complementi. Dentro il
lessico: espressioni con “stare”. Esercizi di trasformazione e di traduzione,
nozioni contrastive. Il film.
11. La preposizione PER. Reggenze verbali e complementi. Valore finale,
consecutivo, causale, limitativo, concessivo. Dentro il lessico: espressioni
con “fare”. Esercizi di trasformazione e di traduzione, nozioni contrastive.
12. La preposizione TRA/FRA. Esercizi di trasformazione e di traduzione,
nozioni contrastive. Letture: linguaggi settoriali: la medicina.
13. Preposizioni improprie e locuzioni prepositive. Esercizi di
trasformazione e di traduzione, nozioni contrastive. Lettura: il gergo.
14. Test di verifica finale
15. Commento sul lavoro svolto. Conclusioni: valutazione e
l'autovalutazione degli studenti.
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
Syllabus: Prevođenje stručnih tekstova
Nastavnik: Danijel Tonkić, viši lektor
Opis predmeta:
Cilj: Svrha je kolegija osposobljavanje studenata kroz stjecanje odgovarajućih jezičnih i
prevoditeljskih znanja i vještina koje će im biti od koristi u svijetu rada u onim područjima u
kojima je prevođenje stručnih tekstova temeljno sredstvo komunikacije.
Sadržaj: Studenti se kroz prijevodne zadatke, koji obuhvaćaju širok raspon tekstualnih tipova,
upoznaju sa sljedećim znanjima:
Jezik struke: temeljni pojmovi i definicije
Vrste stručnih tekstova: tipologija stručnih tekstova.
Jezička obilježja stručnog teksta: pasivizacija, obezličenje, modalni glagoli i imperativni
oblici, uporaba implicitnih oblika. Epistemička i deontička modalnost u jezicima struke.
Kodiranje deontičke modalnosti.
Semantička obilježja stručnog teksta - monorefernicjalnost, hiperonimija, semantička
nedvosmislenost, koherentnost i kohezija stručnih tekstova.
Leksička obilježja stručnog teksta: nomina actionis, nomina instrumenti, nomina acti,
metaleksik, kolokacije, stalnost terminologije, normiranje terminologije, strukovna koiné.
Dekontekstualizacija.
Stilistička obilježja stručnog teksta - stile commatico (prevođenje od točke do točke).
Traduktološki modeli - informatički korpusi, potpomognuto prevođenje, automatsko
prevođenje.
Analiza i problemi prevođenja - prijevodi odabranih tekstova.
Kolegij se sastoji od dva prevoditeljska modula: pravnog, medicinskog.
1. tjedan
Uvod
2.-10. tjedan
Pravno- administrativni strukovni jezik:
- pisana riječ kao posrednik između institucija, sudova i javnosti: zakoni, presude, rješenja,
odluke, ovrhe i sl.
- prevođenje za institucije s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto,
- profesionalne norme i lektoriranje
- prijevodni zadaci
11.-15. tjedan
Jezik medicine kao strukovni jezik
- Jezik medicine kao posebni strukovni jezik
- Značajke medicinskog jezika: sintaksa i leksik
- Tipologija medicinskih tekstova
- 5 Prijevoda medicinske dokumentacije s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto.
Literatura:
1. 1. Scarpa, Federica. 2001. La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione
linguistica, Milano, Hoepli.
2. Cortelazzo A. Michele. 2010. Linguaggio giurdico-amministrativo, in Encicolpedia
Treccani dell'Italiano.
3. Luca Serianni. 2005. Un treno di sintomi. I medici e le parole: percorsi linguistici
nel passato e nel presente, Milano, Garzanti.
4. Michele A. Cortelazzo. 2007. (III ediz.). Lingue speciali. La dimensione verticale,
Padova, Unipress.
5. Gualdo, Riccardo, Telve, Stefano. 2012. Linguaggi specialistici dell'italiano, Roma,
Carocci,
Naziv predmeta
Glotodidaktika
Kod
HZT707
ECTS
2 ECTS boda
Nastavnici i/ili
suradnici
dr. sc. Marijana Alujević Jukić
Kompetencije koje Kroz odslušani kolegij student stječe saznanja i razumijevanje relevantnih spoznaja
na kojima se zasniva glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost. Kolegij
se stječu
omogućava uvid u pristupe, metode i tehnike poučavanja stranog jezika te zakone i
osobitosti učenja stranoga jezika, čime se priprema za kolegij Metodika nastave
talijanskog jezika u I. semestru II. godine diplomskog studija, kao i za školsku
praksu.
- Balboni, P. (1999). Dizionario di glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni
Preporučena
De Marco, A. (a cura di) (2000). Manuale di glottodidattica. Insegnare una
literatura
lingua straniera. Roma: Carocci
- Freddi, G. (1994). Glottodidattica – Fondamenti, metodi e tecniche. Torino:
UTET
- Diadori, P.A. (2001). Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier
- Dolci, R. & Celentin, P. (a cura di) (2000). La formazione di base del
docente. Roma: Bonacci
- Balboni, P.E. (1994). Didattica dell'italiano a stranieri. Roma: Bonacci
- Di Raimondo Giani, G. (1991). Introduzione alla didattica dell'italiano.
Roma: Armando
Dopunska
literatura
-
Bornetto, S. (1998). C'era una volta il metodo – Tendenze attuali nella
didattica delle lingue straniere. Roma: Carocci
Benucci, A. (a cura di) (2008). Contenuti, metodi e approcci per insegnare
italiano a stranieri. Perugia: Guerra Edizioni
Balboni, P.E. (2002). Le sfide di Babele. Torino: UTET
Mezzadri, M. (2004). Il Quadro comune europeo a disposizione della classe.
Un percorso verso l'eccellenza. Perugia: Guerra Edizioni
predavanje (izlaganje, ppt prezentacija), izlaganje seminarskih radova (ppt
prezentacija), diskusija, konzultacije
Tijekom provođenja nastave potiče se sudjelovanje studenata kroz različite zadatke i
aktivnosti. Nakon uspješno prezentiranog seminarskog uratka student pristupa
pismenom ispitu
Kontinuirano praćenje razumijevanja nastavnog gradiva tijekom nastave. Ocjenjuju
Način provjere
znanja i polaganja se aktivnost i sudjelovanje u diskusiji tijekom seminarskih sesija te izloženi
seminarski rad koji se izrađuje samostalno ili u paru. Seminari tematski prate
ispita
predavanja. Ukoliko se seminar sastoji od teorijskog prikaza onda se temelji na
daljnjoj razradi navedenih nastavnih jedinica od strane studenta prema preporučenoj
literaturi, koju nastavnik osigurava studentu. Seminarski rad može se sastojati od
provedbe manjeg ispitivanja potpomognutog relevantnom teorijskom pozadinom koja
omogućava i olakšava analizu dobivenih rezultata.
Ispit je pismeni i postoji mogućnost polaganja ispita kroz kolokvije.
Nastavne jedinice –Predavanja/Seminari
Trajanje
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
• Indicazioni bibliografiche; precisazioni terminologiche
Oblici provođenja
nastave
-
•
Metodi e approcci all'insegnamento delle lingue
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
Sviluppo, verifica e valutazione delle abilità linguistiche
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
Principali tecniche didattiche
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
•
Materiali didattici nell’insegnamento della LS.
Materiali autentici.
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
Insegnamento del lessico
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
Insegnamento della grammatica
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
•
Insegnamento degli elementi di civiltà
1 sat predavanje /1 sat seminar
1
sat predavanje/1 sat
seminar
•
Uso dei sussidi didattici/ le nuove tecnologie e l'insegnamento
della LS
Gestione della classe. Ruolo del docente nell’ambito 1 sat predavanje/ 1 sat seminar
dell’approccio comunicativo
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
Valutazione nell’insegnamento
1 sat predavanje/1 sat seminar
Correzione degli errori
•
Uso della lingua materna nell’insegnamento della LS
•
•
•
•
Caratteristiche di una glottodidattica
per bambini/adulti.
1
sat predavanje/ 1 sat
seminar
1 sat predavanje/ 1 sat seminar
Naziv predmeta
Prevođenje esejistike / Essay Translation/ Traduzione saggistica
Kod
HZT
ECTS
3 ECTS boda
Nastavnici i/ili
suradnici
Renata Hace-Citra, viši lektor
Kompetencije koje Analiza i prijevod s hrvatskog na talijanski i obratno specijalističkih tekstova esejističke
naravi, kroz semantičku, leksičku i pragmatičku razrada tekstova i usporedbu dvaju
se stječu
kodova, u cilju razvijanja prevoditeljskih vještina, odnosno stjecanju osnovnih tehnika i
strategija u prijevodu stručnih tekstova te kulturnog i jezičnog posredovanja na području
lingvistike, filozofije i društvenih znanosti ( književne teorije i kritike, teorijske i
primijenjene lingvistike, pedagogije, sociologije, antropologije, povijesti umjetnosti) .
Ciljevi i specifične vještine: terminologija mikrojezika, leksički, tekstualni kontekstualni i
situacijski aspekti leksika; morfosintaktičke (nominalizcija , pasivni i / ili stativni oblici,
upotreba člana i prijedloga, odabir glagolskih vremena, depersonalizacija, parataksa i
hipotaksa).
Preduvjeti završen preddiplomski studij.
Attraverso l’analisi e la traduzione dal croato in italiano e viceversa di testi
specialistici di carattere saggistico, il corso si prefigge di riflettere sulla dimensione
lessicale, semantica e pragmatica dei due codici posti a confronto nonché di
sviluppare una competenza traduttiva. Lo studente è guidato verso l'acquisizione delle
tecniche e strategie di base nella traduzione dei testi specializzati e nella mediazione
culturale e linguistica in particolare nel settore delle scienze linguistiche, della
filosofia e delle scienze sociali (teoria e critica, linguistica teorica e applicata,
pedagogia, sociologia, antropologia, storia dell'arte e della letteratura).
Obiettivi e abilità specifici: terminologia delle microlingue, aspetti lessicali, testuali,
situazionali e contestuali; aspetti morfosintattici (nominalizzazione, forme passive e/o
stative, l'uso di articoli e preposizioni, scelta dei tempi verbali, spersonalizzazione,
sintassi ipotattica e paratattica).
Prerequisiti sono l'iscrizione al corso di laurea magistrale secondo il Regolamento
della Facoltà.
Preporučena
literatura
Osimo B. (2006) La traduzione saggistica dall’inglese. Guida pratica con versioni
guidate e glossario, Milano: Hoepli.
F. Scarpa F (2008) La traduzione specializzata – Un approccio didattico
professionale, Milano: Hoepli, capitoli 1 a 4.
Eco U. (2006), Otprilike isto: iskustva prevođenja, Zagreb : Algoritam, 2006.
Dopunska
literatura
Balboni, P.E., (2000), Le microlingue scientifico-professionali. Natura e
insegnamento, UTET, Torino
Osimo, B. (2008), Corso di traduzione in http://courses.logos.it/IT/index.html
(3.05.2010)
Cap. 3: paragrafi 26-31 L'analisi del testo da tradurre
Cap. 4: paragrafi 16 Tipi di testo; 22 Terminologia; 23 Traduzione settoriale
Cap. 5: paragrafi 4 Il dizionario; 5 Dal dizionario ai corpora; 6 - L'uso dei
corpora 9 - La wordtheque 11 - Altri corpora (le concordanze) 12 Altri corpora
18 Dizionari settoriali on line 19 Il motore di ricerca 25 Memorie di traduzione.
Lesina R. (2002) Il nuovo manuale di stile, Guida alla redazione di documenti
relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna: Zanichelli.
Renzi L. (1989) Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna: Il Mulino.
Sensini M. (1997), La grammatica della lingua italiana, Milano: Mondadori.
Serianni L. (1989), Grammatica italiana, Torino: UTET.
Zolli P. (1973), Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XX secolo, Firenze:
Olschki.
Pittano G. (20063º ed.) Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole
equivalenti, Bologna: Zanichelli.
Zingarelli N. (2008) Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna:
Zanichelli.
«Le Garzantine», Milano, Garzanti: Italiano, Letteratura, Musica, Religioni,
Mitologia, Arte, Filosofia ecc.
Encicolopedia Zanichelli, Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere,
filosofia, storia, geografia, diritto, economia (2000), Bologna: Zanichelli.
Šulek B. (reprint 1990) Hrvatsko njemačko talijanski rječnik znanstvenog nazivlja AN, O-Ž, Zagreb, Nakladni zavod Globus.
Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber: Zagreb 2002.
Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche: http://www.emsf.rai.it/
Enciclopedia delle scienze sociali Treccani:
http://www.treccani.it/Portale/sito/catalogo/grandi_temi/scienze_sociali/
http://www.dizionario-italiano.it
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
http://dizionari.corriere.it/
http://www.dizionario.rai.it/
http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/scritto_e_parlato/
http://www.accademiadellacrusca.it/parole/parole.php?ctg_id=58
http://www.italicon.it
http://www.hrvatskiplus.org/index.php?option=com_content&id=340%3Amarkovicrjecnici&Itemid=48
Oblici provođenja
nastave
Vježbe analize i prevođenja eseja izvorno napisanih na talijanskom odnosno
hrvatskom. Nastavnik daje tekstvove za analizu i prijevod.
Aanalisi e traduzione di testi originali che rappresentano tipi diversi di saggi, Testi
adottati: materiali distribuiti dal docente.
Tijekom nastave potiče se maksimalno sudjelovanje studenata kroz samostalne
aktivnosti i zadatke, rješavanje zadataka u grupi, rad u paru, diskusije, prezentacije.
Samostalne zadaće, analiza i usporedba prijevoda u razredu. Konzultacije.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (zajednička provjera domaćih radova,
usporedbe različitih rješenja, kriteriji odabira najboljih. Provjera usvojenih znanja i
vještina: pismeni prijevod i diskusija( usmeni dio).
Nastavne jedinice -Predavanja
1. Lezione introduttiva. Presentazione del corso e dei suoi obiettivi.
Trajanje
2 sata tjedno/ 2 ore settimanali
2. Gli strumenti per tradurre: analisi dei vari ausili all'attività traduttiva
(dizionario bilingue, monolingue e dei sinonimi, enciclopedia, risorse
informatiche e telematiche.
3. Premesse teorico-pratiche: Le fasi del processo traduttivo.
2 sata tjedno
4. Il testo di linguistica applicata
2 sata tjedno
5. Il testo di linguistica teorica
2 sata tjedno
6. Il testo di critica letteraria
2 sata tjedno
7. Il testo di critica letteraria e breve prova scritta in classe
2 sata tjedno
8. Il testo storico-antropologico
2 sata tjedno
2 sata tjedno
9. Il testo storico
2 sata tjedno
10. Il testo storico-filosofico
2 sata tjedno
11. Il testo pedagogico, didattico
2 sata tjedno
12. Il testo botanica/zoologia/ geografia
2 sata tjedno
13. Il testo botanica/zoologia/ geografia
2 sata tjedno
14. Test di verifica finale
2 sata tjedno
15. Commento sul lavoro svolto. Conclusioni: valutazione e
l'autovalutazione degli studenti.
2 sata tjedno
Naziv predmeta
Jezik i mediji
Kod
HZT703
3 ECTS:
- 1 bod prisustvovanje nastavi i dr. obveze;
- 1 bod za kontinuirano pripremanje, realizaciju seminara, sudjelovanje
u diskusijama;
- 1 za samostalno čitanje literature, kontrolne ispite.
dr.sc. Magdalena Nigoević, docent
ECTS
Nastavnik
Kompetencije
koje se stječu
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Način provjere
znanja i
polaganja ispita
Upoznavanje s karakteristikama varijanata talijanskog jezika u različitim
medijima. Ovladavanje znanjima i vještinama potrebnim za razumijevanje
jezika medija. Razvijanje osnovnih kompetencija jezika medija.
Bonomi, I. & Masini, A. & Morgana, S. (a cura di) (2003). La lingua
italiana e i mass media. Roma: Carocci. (capitoli: I, L'italiano
contemporaneo e la lingua dei media; II, La lingua della radio; III, La lingua
della televisione; IV, La lingua del cinema; V, La lingua dei quotidiani).
Carlini, F (1999). Lo stile del Web. Torino: Einaudi. (odabrana poglavlja)
Coveri, L. & Benucci, A. & Diadori, P. (19984). La varietà dell'italiano.
Manuale di sociolinguistica italiana. Roma: Bonacci. (poglavlje IV)
Diadori, P. (1994). L’italiano televisivo. Aspetti linguistici, extralinguistici,
glottodidattici. Roma: Bonacci.
Ortoleva, P. (2000). Mass media. Dalla radio alla rete. Firenze: Giunti
Gruppo Editoriale.
Kontinuirana provjera stečenog znanja i vještina tijekom nastave.
Pismeni rad i usmena prezentacija zadane teme. Pismeni ispit.
Nastavne jedinice (predavanja)
Teme:
Una serie di informazioni/concetti introduttivi
I media (vecchi media/nuovi media)
La lingua italiana contemporanea e i media
La lingua della radio
La lingua della TV
La lingua del cinema
La lingua dei giornali italiani
Trajanje
1
1
2
1
2
1
1
La lingua della canzone
La lingua della pubblicità
La lingua del fumetto
La lingua dei nuovi media (siti web, chat rooms, e-mail, sms)
Note conclusive
Ukupno
Seminari
Seminari prate sadržaje nastavnih jedinica na predavanjima.
1
2
1
1
1
15
Trajanje
Ukupno
UKUPNO sati
Naziv predmeta
Talijanska novela
Kod
HZT709
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
Semestar
15
30 (15 + 15 )
II.
3 ECTS boda
Nastavnik
doc.dr.sc. Antonela Pivac
Kompetencije koje
se stječu
Na predavanjima studenti se upoznaju s proznom vrstom novele i njezinom
poviješću u talijanskoj književnosti. Na seminarima razvijaju sposobnosti kritičkog
čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku čime se osposobljavaju za čitanje i
tumačenje novela u povijesnoj perspektivi.
.
Primarna bibliografija (izbor iz sljedećih djela): Il Novellino (anon.), Giovanni
Boccaccio, Il Decamerone, Franco Sacchetti, Trecentonovelle Matteo Bandello,
Novelle, Gianfrancesco Straparola, Le piacevoli notti Giovan Battista Basile, Lo
cunto de li cunti, Luigi Capuana, Il Decameroncino, La voluttà di creare Giovanni
Verga, La vita dei campi Luigi Pirandello, Novelle per un anno Massimo
Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, Miracoli, Dino Buzzati,
Sessanta racconti, La boutique del mistero, Goffredo Parise, Sillabari Italo
Calvino, Le cosmicomiche, Ti con zero, Tommaso Landolfi, Le più belle pagine
(scelte da Italo Calvino) Guido Mozzi, Fiction.
Preporučena
literatura
Obvezna kritička bibliografija:
Brioschi, F., Di Girolamo F., (1993). Giovanni Boccaccio in Manuale di
letteratura italiana, Torino: Bollati Boringhieri, str. 625-654.
Guglielmino S., Grosser, H. (1987). La narrativa degli exempla, Dall'exemplum
alla novella in Il sistema letterario – Duecento e Trecento, Milano: Principato.
str. 120-126.
Marchese, A., (1990). L'officina del racconto, semiotica della narratività Milano:
Mondadori.
Pugliatti, P., (1985). Lo sguardo nel racconto. Teoria e prassi del punto di vista.
Bologna: Zanichelli.
Solar, M. (2004). Teorija novele, Novela i bajka u Ideja i priča. Zagreb: Golden
marketing..
Dopunska literatura
Barthes, R., Greimas, A., Bremond, C., (1969). L’analisi del racconto, Milano:
Bompiani.
Guglielminetti, M. (1990). Sulla novella italiana. Lecce: Milella.
Segre, C. (1974). Le strutture e il tempo. Torino: Einaudi.
Oblici provođenja
nastave
Frontalna predavanja uz sudjelovanje studenata, seminari, konzultacije.
Grupni rad.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova,
seminarski radovi), pismeni i usmeni ispit.
Nastavne jedinice (predavanja)
Uvodno predavanje o strukturi novele u kojemu se na temelju teorijskih
tekstova o noveli kao književnoj vrsti istražuju mogući izvori
novelističkog oblika (veza novele i egzempluma) te se iznose glavne
sličnosti i razlike između novele i drugih proznih žanrova.
Povijesni pregled talijanske novele od početaka do danas.
Trajanje
2 sata
Novellino i pojava novele. Društveni kontekst u kojem se javlja
Boccacciov Dekameron.. Tematski, formalni i idejni aspekti Dekamerona.
Bokačovska novelistička tradicija u narednim stoljećima (Bandello,
Sacchetti, Straparola, Gozzi)
«Napuljska» barokna novela s elementima bajke: G. B. Basile, Lo cunto de
li cunti. Talijanska novela u Settecentu.
2 sata
2 sata
2 sata
2 sat
Talijanska novela između verizma i dekadentizma: G. Verga, G.
D'Annunzio i L. Pirandello.
Novelistički opusi u Novecentu: M. Bontempelli, T. Landolfi, D. Buzzati.
2 sata
Novelistički opusi u Novecentu: G. Parise, G. Bassani, I. Calvino, A.
Tabucchi…
3 sata
Ukupno:
15 sati
Nastavne jedinice (seminari)
Čitanju se ulomci iz eseja i traktata o noveli kao vrsti te se kroz usporedbe
različitih tekstova prate sličnosti i razlike između novele i egzempluma, te
ostalih mogućih izvora novelističkog oblika.
Čitaju se i parafraziju odlomci iz Novellina (Proemio + XXI., XXV.,
XLV., XLVI., XLVII., LXVI., LXVII., LXVIII., LXX., LXXI) te se u
njima pronalaze i analiziraju elementi novele i exempluma.
Analiziraju se novele iz Dekamerona u kojima se mogu izdvojiti obilježja
drugih žanrova (bajke i exempluma) - Fra Alberto (IV/2), Andreuccio di
Perugia (V/2).
F. Sacchetti, Trecentonovelle, M. Bandello, Novelle i G. Straparola, Le
piacevoli notti – komparativna analiza izabranih tekstova.
G. Basile: Lo cunto de li cunti, narativna i stilska analiza.
Trajanje
2 sata
G. Verga, La vita dei campi, G. D'Annunzio, Le novelle della Pescara –
analiza izabranih tekstova.
L. Pirandello, Novelle per un anno; M. Bontempelli, La scacchiera
davanti allo specchio – analiza izabranih novela.
I. Calvino, Le cosmicomiche, Ti con zero – analiza izabranih tekstova.
1 sat
2 sata
2 sata
2 sata
2 sata
2 sata
2 sata
Ukupno:
15 sati
Naziv predmeta
Leksik u nastavi talijanskog jezika
Kod
ECTS
3 ECTS boda
Kontakt sati (15 predavanja + 15 seminara/konzultacija)
Nastavnici i/ili
suradnici
doc.dr. sc. Snježana Bralić
Kompetencije koje Upoznavajući se s problematikom razumijevanja, usvajanja i podučavanja leksika
studenti svladavaju leksičku kompetenciju koja se sa stajališta glotodidaktike
se stječu
smatra jednom od najkompleksnijih. Izbor, selekcija, količina i gradacija
didaktičkog materijala koji se odnosi na riječi u većini metodoloških pristupa u
nedovoljnoj je mjeri integriran u didaktičke jedinice. Stoga će se kroz suvremenu
leksičku građu i niz leksičkih nijansi koje zahtijevaju istančanije poznavanje ne
samoga jezika, nego i izvanjezičnih faktora, omogućiti suočavanje s
problematikom koja se odnosi na usvajanje i podučavanje leksika te dobra
priprema za rad u struci za koju se studenti obrazuju.
Cardona, M. (2004). Apprendere il lessico di una lingua straniera. Bari:
Preporučena
Adriatica
Editrice.
literatura
Corda, A.- Marello, C. (2004). Lessico. Insegnarlo e impararlo. Perugia: Guerra.
De Mauro, T. (1994). LIP - Lessico di frequenza dell'italiano parlato.
Milano: Etas libri.
De Mauro, T. (2005). La fabbrica delle parole. Torino: UTET.
Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. London: LTP.
Balboni,
P. E. (1999). Parole comuni, culture diverse. Venezia: Marsilio.
Dopunska
Bralić,
S.
(2008). Talijanske riječi uživo: svi ratovi svijeta u leksiku Zemlje koja se
literatura
mijenja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Split. Sveučilište u Splitu,
Filozofski fakultet. Br. 1 (2008). Pp. 209–220.
Casadei, F. (1996). Metafore ed espressioni idiomatiche. Roma:
Bulzoni.
Castoldi, M. – Salvi, U. (2003). Parole per ricordare. Dizionario della
memoria collettiva. Bologna: Zanichelli.
Prat Zagrebelsky, M. T. (1998). Lessico e apprendimento linguistico.
Scandicci (Firenze): La Nuova Italia.
Consiglio d'Europa (a cura di) (2002). Quadro europeo comune di riferimento per
le lingue. Firenze: La Nuova Italia.
Predavanja,
seminari, diskusija, konzultacije. Tijekom nastave potiče se
Oblici provođenja
sudjelovanje
studenata
kroz različite aktivnosti i zadatke.
nastave
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, testovi
Način provjere
postignuća),
izrada seminarskog rada. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog
znanja i polaganja
dijela.
Mogućnost
polaganja ispita postupno, kroz kolokvij.
ispita
Nastavne jedinice - Predavanje
Trajanje
1. Lezione introduttiva (indicazioni bibliografiche, precisazioni 1 sat
terminologiche). L'ambito e gli obiettivi del lessico nell'insegnamento
dell'italiano. Tra teoria e pratica. Conoscere, capire, imparare e usare le
parole di un'altra lingua.
2. L'approccio lessicale e varie tendenze che pongono lo studio del lessico
al centro della prassi didattica. Da una parte si riconosce l'importanza del
lessico ai fini pratici, dall'altra si fa riferimento ad una contrapposizione tra
grammatica e lessico. Le idee che hanno aperto la strada ad una maggiore
consapevolezza dell'importanza del lessico nell'apprendimento delle lingue
straniere.
3. Le strategie e le tecniche di apprendimento del lessico. Quali parole
insegnare? Vocabolario ricettivo, produttivo e potenziale. Strategie di
ripetizione, di elaborazione, di strutturazione, di esercitazione o
applicazione.
4. Dal punto di vista di chi impara: l'apprendimento del lessico. Conoscere
una parola. Parole facili e difficili da imparare. Veri e falsi amici. Il lessico
nel Quadro comune europeo di riferimento.
5. Dal punto di vista di chi insegna: l'insegnamento del lessico. Quanto
lessico si deve insegnare? Quale lessico si deve insegnare? Criteri di
selezione del lessico. Quante e quali parole bisogna sapere per poter capire
un testo autentico non specialistico?
6. Obiettivi nell'insegnamento del lessico. Presentazione e spiegazione di
parole nuove. Mezzi non verbali, lingua straniera, lingua materna.
Imparare a ricavare il senso dal contesto.
7. I dizionari nell'insegnamento del lessico. Insegnare a usare il dizionario:
dizionario bilingue o dizionario monolingue? Creare degli esercizi: attività
con il dizionario nei manuali di italiano.
8. Imparare a usare il dizionario. Guide all'uso e eserciziari: come
servirsene. Eserciziari di dizionari monolingui di italiano. Eserciziari di
dizionari bilingui. Dizionari elettronici su CD-ROM. Lavorare con le
concordanze.
9. Esercizi per l'insegnamento del lessico. L'autonomia nell'apprendimento
del lessico. Come presentare parole nuove e come consolidare la
conoscenza del lessico. Esercizi sulla forma delle parole. Esercizi sul
senso. Esercizi sulle collocazioni.
10. Giochi con le parole. Programmi al computer, Internet e insegnamento
del lessico.
11. Riflettendo sulla grammatica delle parole. Il ruolo della morfologia
derivativa nell'apprendimento del lessico. Gli esercizi sulla derivazione:
esercizi mirati alla produzione (costruire parole partendo da parole basi,
radici, prefissi o suffissi) ed esercizi mirati al riconoscimento (riconoscere
parole base, radici, prefissi o suffissi).
12. Alcuni esempi di metafore ed espressioni idiomatiche da proporre
nello studio della lingua: ad esempio il modello del corpo. Lo studio del
vocabolario del corpo e dei nomi delle parti del corpo; lo studio delle
estensioni simbolico-metaforiche del vocabolario del corpo. Analoghi usi
metaforici in altre lingue.
13. Come valutare: lessico formale, lessico informale. Le parole e le frasi
„usa e getta“. Le parole che vanno „troppo“ di moda. Come difendersi
dalle manie anglicizzanti tipo gossip, meeting, briefing.
14. Il lessico dell'italiano come input linguistico-culturale
nell'insegnamento della lingua. Le neoformazioni e i prestiti nella lingua di
oggi. Nuove parole nel lessico e nell'uso comune: conoscerle e gestirle.
15. Parole in prospettiva interculturale. L'apprendimento e la competenza
lessicale interculturale. Parole come fonti di possibili malintesi in
situazioni interculturali.
Nastavne jedinice - Seminari
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
Trajanje
1. TJEDAN
Proposta di lavoro. Temi. Come preparare e presentare una tesina.
1 sat
2. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Una sfida per gli insegnanti: la lingua è molto più lessicale di quanto si
pensasse.
1 sat
3. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Conoscere un'unità lessicale.
1 sat
4. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Le liste di frequenza a confronto.
1 sat
5. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Illustrare le parole con immagini.
1 sat
6. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti.
Che cosa c' è nel dizionario?
1 sat
7. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Gli errori di consultazione.
1 sat
8. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Dizionario fai da te.
1 sat
9. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Confrontando due modi di presentare le stesse parole.
10. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Costruzione di un glossario attraverso l'uso dei corpora. Come presentare
“più lessico possibile”, relativo al campo semantico dell’amore: un lessico
formato per lo più da espressioni fisse, collocazioni, formule prefabbricate,
idiomi e raccolto grazie all’analisi di molti testi sia audio che scritti.
11. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Le parole fai da te: costruire e capire per via derivativa.
12. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Uso del corpo per fini comunicativi: sorriso, occhi, espressioni del viso,
braccia e mani, gambe e piedi, sudore e profumo.
13. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
1 sat
Italiano „spazzatura“.
Italiano „usa e getta“.
14. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Parole per ricordare. Lessico della memoria collettiva.
15. TJEDAN
Presentazione delle tesine su temi proposti:
Parole comuni, culture diverse.
1 sat
1 sat
(Per alcuni temi del corso saranno disponibili dispense a cura del docente.
Ulteriori informazioni bibliografiche su temi specifici verranno date
durante il corso.)
Naziv predmeta
Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji
Kod
HZT706
Vrsta
Predavanja, seminari
Razina
Predmet specijalističke razine
I.
II.
Semestar
3 ECTS bodova
ECTS
Kontakt sati (15 predavanja + 15 seminara) = 0.7 boda.
(uz odgovarajuće
Samostalni rad studenta (69 sati) = 2.3 boda.
obrazloženje)
Doc. dr. sc. Nikica Mihaljević
Nastavnik
Godina
Kompetencije
koje se stječu
Preduvjeti za
upis
Sadržaj
Tijekom nastave ovog predmeta studenti proširuju kulturno-povijesna,
lingvistička i književna znanja o romantičnoj književnosti u Dalmaciji na
talijanskom jeziku te se ssposobljavaju za razumijevanje povijesnodruštvene pozadine pojedinih tekstova kao i za samostalnu analizu jezičnih,
stilističkih i i narativnih osobitosti pojedinih autora.
Upisan diplomski nastavni studij. Preduvjeti propisani Pravilnikom
Fakulteta.
Tijekom predavanja i seminara obrađuju se sljedeće nastavne jedinice:
Kulturno-povijesna situacija u Dalmaciji nakon pada Mletačke Republike.
Društevno-administrativna, teritorijalna, ekonomska, jezična i religiozna
obilježja Dalmacije u prvoj polovici 19. stoljeća. Morlaki.
Ideje o ujedinjenju Dalmacije s Hrvatskom: stajališta za i protiv.
Književno stvaralaštvo na početku 19. stoljeća; izdavačka i kazališna
djelatnost.
Tri važna traktata u kojima se naglašavaju patriotski osjećaji. Julije
Bajamonti.
Gian Domenico Stratico. Nikola Ivelli (Niccolò Ivellio) i njegovo djelo.
Luigi Tommaseo. Bernardino Bicego i splitsko sjemenište.
Važnost posjete Francesca I Dalmaciji 1818. godine.
Stipe Ivačić. Vicko Drago.
Autori tragedija na početku 19. stoljeća.
Marko Antun Vidović i njegova kazališna djela.
Anna Vidović: vita e opere.
Bonaventura Vidovich.
Povijesni roman u Dalmaciji na talijanskom jeziku.
Marko Kažotić.
Giulio Solitro: vita e opere.
Djelo N. Tommasea i njegova važnost za preporoditeljski pokret u
Dalmaciji.
Stajalište Tommasea u pogledu ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom.
Luigi Fichert: vita e opere.
Oblici
provođenja
nastave
Ispit iz ovog predmeta je usmeni, a studenti imaju mogućnost polaganja
ispita i putem kolokvija (dvaput u semestru).
Ivačić, Stjepan, (1833). Le wile del Mosor. Zadar: Battara.
Ivačić, Stjepan, (2006). Mosorske vile: dalmatinska idila. U: Mogućnosti,
br. 53., 7/9, str. 9-21.
Ivetić, E. (2002). "La Dalmazia, gli Slavi meridionali, il Tommaseo". U:
Niccolo' Tommaseo e il suo mondo. Patrie e nazioni (a cura di Francesco
Bruni). Mariano del Friuli: Biblioteca Nazionale Marciana - Venezia,
Edizioni della Laguna.
Kažotić, M. (1833). Milienco e Dobrilla. Zara: Battara.
Solitro, G. (1854). I conti di Spalato. Venezia: Perini.
Tommaseo, N. (1988). Iskrice. Zagreb: Matica hrvatska.
Tommaseo, N. (1926). Scintille. Lanciano: Carabba.
Vidović, M. A. (1858). Nepomoceno Orsino. Zara: Fratelli Battara.
Vidović, M. A. (1858). Il re che non a' danari da pagar l'oste. Zara: Fratelli
Battara.
Vidović, M. A. (1858). Le sconsigliatezze in amore. Zara: Fratelli Battara.
Vidović, M.A. (1862). Damiano di Ragusa. Zara: Fratelli Battara.
Zorić, M. (1992). Književni dodiri hrvatsko-talijanski. Split: Književni krug.
Zorić, M. (1999). Dalle due sponde, contributi sulle relazioni letterarie
italocroate. Roma: Il Calamo.
Zorić, M. (1965). "Marko Kažotić (1804-1842)". Zagreb: Rad JAZU, knj.
338. str. 375-510.
Cronia, A. (1958). "La conoscenza del mondo slavo in Italia". Padova:
Officine grafiche Stediv.
Zorić, M. (1957). "Intorno alle "Scintille" di N. Tommaseo". U: Studia
Romanica
Zagrabiensia, br. 4, str. 53-60.
Zorić, M. (1961). "Nikola Tommaseo i narodni preporod u Dalmaciji". U:
Zadarska revija, br. 6, str. 3-15.
Frontalna predavanja uz sudjelovanje studenata, seminari, konzultacije.
Tijekom nastave se potiče maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite
aktivnosti i zadatke. Rad u paru.
Način provjere
znanja i
polaganja ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova,
seminarski radovi), pismena i usmena prezentacija seminarskog rada,
usmeni test.
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Nastava se provodi na talijanskom jeziku.
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode
brigu o kvaliteti nastave.
Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika odsjeka.
Tjedni plan nastave:
Tjedan
Datum
Vrsta
nastave
1
03.03.2014. 07.03.2014.
Predavanja
Seminar
2
10.03.2014. 14.03.2014.
Predavanja
Seminar
3
17.03.2014. 21.03.2014.
Predavanja
Seminar
4
5
24.03.2014. 28.03.2014.
31.03.2014. 04.04.2014.
Opus Nikole Ivellija.
Seminar
Analiza djela "L'Anarchia" N. Ivellija.
Opus Nikole Ivellija. Luigi Tommaseo.
Bernardino Bicego: važnost u kontekstu
buđenja nacionalne svijesti u Dalmaciji. Stipe
Ivačić: život i djelo. Važnost autorova djela u
kontekstu buđenja nacionalne svijesti u
Dalmaciji.
Analiza djela "L'Anarchia" N. Ivellija. Opus
Bernardina Bicega. Analiza "I contorni di
Spalato".
Vicko Drago i Nikola Jakšić. Pisci tragedija na
talijanskom jeziku u prvoj polovici 19. st. u
Dalmaciji. Splitska nadbiskupija kao centar
obrazovanja i kulture u prvoj polovici 19. st. u
Dalmaciji. Niccolo' Tommaseo i njegova uloga
u romantizmu u Dalmaciji.
Predavanja
6
Predavanja
Napomena
Upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta
i načinom rada. Povijesno-političke prilike u
Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća.
Podijela zaduženja vezano za studentske
seminare. Dogovor oko radnih grupa i tema za
seminarske radove. Temeljna društvena
obilježja Dalmacije u prvoj polovici 19.
stoljeća. Različitost među stanovništvom i
ostale teškoće.
Društveno-povijesni i kulturni kontekst koji na
početku 19. st. uvjetuje književno stvaralaštvo
u Dalmaciji na talijanskom jeziku.
Tri temeljna traktata na kraju 18. i početku 19.
st. (Michieli-Vitturi, Albinoni, Katalinić) i
njihova važnost za Dalmaciju i regionalnu
svijest.
Autori od prosvjetiteljstva do romantizma u
Dalmaciji koji su pisali na talijanskom jeziku:
opća obilježja. Julije Bajamonti i važnost
njegova djela. Gian Domenico Stratico.
Morlaki; važnost za kulturno-književni
kontekst Dalmacije. Morlaki u djelu
Bajamontija. Primjeri nekih djela na
talijanskom jeziku na kraju 18. i početku 19.
stoljeća.
Predavanja
Seminar
07.04.2014. 11.04.2014.
Tema
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Seminar
Analiza "Le Wile del Mossor".
Niccolo' Tommaseo i njegova uloga u
romantizmu u Dalmaciji. Tommaseov doprinos
u širenju nacionalne svijesti preko književnog
opusa. "Iskrice" / "Scintille".
Analiza dijela opusa N. Tommasea.
Predavanja
Kolokvij I.
Seminar
Kolokvij I.
Predavanja
Ostala djela N. Tommasea i njihova važnost za
širenje nacionalne svijesti u prvoj polovici 19.
st. u Dalmaciji.
Seminar
Analiza "Fede e bellezza" N. Tommasea.
Predavanja
Marko Kažotić i povijesni roman u Dalmaciji
na talijanskom jeziku.
Seminar
Analiza romana "Milienco e Dobrilla" Marka
Kažotića.
Predavanja
Važnost Kažotićeva doprinosa u širem
europskom književnom kontekstu.
Seminar
Analiza "Il Berretto rosso ossia Scene della vita
morlacca".
Predavanja
Časopisi koji su izlazili u Dalmaciji od 1806 do
1870. Luigi Fichert.
Seminar
Opus Luigija Ficherta. Analiza "La madre
slava".
Predavanja
Marko Antun Vidović i Anna Vidović: život i
djelo.
Seminar
Analiza nekih komedija M. A. Vidovića i
"Anka i Stanko" A. Vidović.
Seminar
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14.04.2014. 18.04.2014.
21.04.2014. 26.04.2014.
28.04.2014. 02.05.2014.
05.05.2014. 09.05.2014.
12.05.2014. 16.05.2014.
19.05.2014. 23.05.2014.
26.05.2014. 30.05.2014.
02.06.2014. 06.06.2014.
09.06.2014. 09.06.2014.
Predavanja
Predavanja
Ferdinando Pellegrini i Giulio Solitro: važnost
opusa ovih autora u Dalmaciji u 19. stoljeću.
Seminar
Analiza dijela tragedije "I conti di Spalato" G.
Solitra.
Predavanja
Kolokvij II.
Seminar
Kolokvij II.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Studenti prethodno moraju
pročitati tekst koji će se analizirati
na seminaru i pripremiti se za
sudjelovanje u analizi na satu.
Naziv predmeta
Semantika
Kod
HZT808
Vrsta
Predavanja, seminari
Razina
Predmet temeljne razine
Godina
II. diplomski studij
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS (prevoditeljsko usmjerenje)
3 ECTS (nastavno usmjerenje)
Semestar
III.
prof.dr.sc. Marina Marasović-Alujević
doc.dr.sc. Magdalena Nigoević
Kompetencije koje Studenti usvajaju temeljna znanja iz semantike s primjenom na talijansko područje
uz intelektualne, praktičke i komunikacijske vještine
se stječu
Nastavnik
Dopunska
literatura
Preduvjeti propisani Pravilnikom Fakulteta.
Skup osnovnih znanja iz semantike s posebnim naglaskom na studij talijanskog
jezika. Temeljni semantički pojmovi. Problemi i zadaci semantike. Vrste značenja.
Semantika riječi. Organizacija riječi. Semantička polja. Hiponimi i hiperonimi.
Polisemija. Sinonimija. Homonimija. Antonimi. Komplementarnost. Inverzija.
Paradigmatski i sintagmatski odnosi. Semantička sfera. Hijerarhija.
Komponencijalna analiza. Semantika rečenice. Semantika teksta.
Berruto, G. (1983). La semantica. Bologna: Zanichelli.
De Mauro, T. (1989). Introduzione alla semantica. Roma-Bari: Laterza.
Lyons, J. (1981). La semantica. Bari: Laterza.
Poggi, I. (1989). La grammatica del significato. Bologna: Il Mulino.
Chierchia, G. (1997). Semantica. Bologna: Il Mulino.
Oblici provođenja
nastave
Predavanja, seminari, konzultacije. Tijekom nastave se potiče sudjelovanje
studenata kroz različite aktivnosti i zadatke.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, testovi
postignuća, seminarski radovi), prezentacija seminarskog rada, pismeni ispit.
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Nastava se provodi na talijanskom jeziku.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
kvaliteti nastave.
Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka /
voditelja katedre, itd.
Preduvjeti za upis
Sadržaj
Preporučena
literatura
Naziv predmeta
Jezične kompetencije III
Kod
HZT807
ECTS
2 ECTS boda
Nastavnici i/ili
suradnici
Renata Hace-Citra, viša lektorica
Kompetencije koje Cilj je razviti kod studenata solidne usmene i pismene tehničke jezične kompetencije
na različitim jezičnim razinama i u različitim registrima. Studenti će analizirajući
se stječu
autentične tekstove ovladati mehanizmima i postupcima procesa prevođenja te
usvojiti nova znanja o talijanskoj kulturi i civilizaciji i aktualnim društvenim
zbivanjima.
Renzi, L. (1989). Grande grammatica italiana di consultazione, I. Bologna, Il
Preporučena
Mulino.
literatura
Marinucci M. (1996) Grammatica. La lingua italiana, Milano: Ed. Scolastiche B.
Mondadori.
Mattioli M. A. - Pilotto O. - Pozzi C (1996) Laboratorio. La lingua italiana, Milano,
Ed. Scolastiche B. Mondadori.
Sironić-Bonefačić (1990) Analisi degli errori nell’espressione orale dell’italiano
come lingua straniera in SRAZ XXXV, 173-181.
Encicolopedia Zanichelli, Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere,
filosofia, storia, geografia, diritto, economia (2000), Bologna, Zanichelli.
Tematske enciklopedije «Le Garzantine», Milano, Garzanti: EGG, Atlante
geopolitico, Diritto, Finanza ,ecc.
Arthaber A. (1972) Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali, Milano:
Dopunska
Hoepli.
literatura
Lesina R. (2002) Il nuovo manuale di stile, Guida alla redazione di documenti
relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna: Zanichelli.
Podeur, J. (1993) La pratica della traduzione, Napoli: Liguori.
Zolli, P. (1973) Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XX secolo, Firenze:
Olschki.
http://www.dizionario-italiano.it
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
http://dizionari.corriere.it/
http://www.dizionario.rai.it/
http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/scritto_e_parlato/
http://www.accademiadellacrusca.it/parole/parole.php?ctg_id=58
Oblici provođenja
nastave
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Vježbe (razvijanje 4 lingvističke kompetencije i vještine: ascoltare, leggere, scrivere,
parlare), prevođenje teksta s talijanskog na hrvatski i s hrvatskog na talijanski jezik,
konzultacije, samostalna zadaća. Tijekom nastave potiče se maksimalno sudjelovanje
studenata kroz različite aktivnosti i zadatke, rješavanje zadataka u grupi, rad u paru,
diskusije, usmene prezentacije.
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih
radova, testovi postignuća, seminarski radovi), pismeni i usmeni ispit.
Nastavne jedinice -Predavanja
1. Introduzione al corso. Comunicazione efficace: errori di comunicazione
ed errori grammaticali.
2. Definire e individuare gli errori di ortografia, esercizi di ortografia,
analisi degli errori e l'autocorrezione: parole staccate /parole unite;
elisione/troncamento, l’accento
3. Definire e individuare gli errori di ortografia, esercizi di ortografia,
Trajanje
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
analisi degli errori e l'autocorrezione: le doppie, nessi consonantici, con o
senza la”i”;
4. Definire e individuare gli errori di pronuncia; esercizi, analisi degli
errori e l'autocorrezione. I media e il dialetto.
5. Definire e individuare gli errori di punteggiatura; esercizi, analisi degli
errori e l'autocorrezione
6. Definire e individuare gli errori di morfologia: Esercizi con analisi degli
errori: problemi legati al nome e all'aggettivo; nei meandri del verbo.
7. Test di verifica.
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
8. Commento dei risultati della verifica. Definire e individuare gli errori di
sintassi: concordanza con genere e numero.
9.Definire e individuare gli errori di sintassi: Esercizi e analisi degli errori:
quale modo usare; la versatilità dei tempi; usi particolari; appunti
contrastivi
10.Usare il lessico: significato concreto/astratto, posizione come
modificatore di significato
11. Saper usare il dizionario: esercizi. Dalla reggenza verbale al modo di
dire. Letture
12. Usare il lessico: significato concreto/astratto; posizione come
modificatore di significato. Letture
13. Definire e individuare gli errori testuali. I connettivi. Letture
14. Verifica finale
2 sata tjedno
15. Commento sul lavoro svolto: valutazione ed autovalutazione. Dibattito
sul corso: confronto sui risultati raggiunti: proposte per il futuro.
2 sata tjedno
Naziv predmeta
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
2 sata tjedno
Prevođenje književnog teksta – kontrastivna analiza
Vježbe
doc.dr.sc. Srećko Jurišić
Nastavnik
doc.dr.sc. Antonela Pivac
Kompetencije koje Studenti će kroz teoretsku i praktičnu analizu obavljati prijevode književnih
tekstova, usvojiti tehnike i strategije profesionalnog prevođenja te će moći
se stječu
kompetentno transponirati zadani tekst, uvažavajući sve stilističke, lingvističke, ali
i kulturološke karakteristike.
Razlikuju
se i razmatraju tehnike pismenog prevođenja s naglaskom na prevođenje
Sadržaj
književnih tekstova i različitih književnih rodova. Razmatraju se i uspoređuju
razne lingvističke i stilističke kombinacije uz naglasak na vježbu i transpoziciju
teksta iz jezika izvora u jezik cilj. Naglašava se važnost razumijevanja vrste teksta,
te odgovarajuća izobrazba prevoditelja u smislu poznavanja i izvorne kulture i
kulture jezika cilja.
Segre, C. (1985). Avviamento all'analisi del testo letterario.Einaudi. Torino.
Preporučena
Panebianco, B., Pulega P. (1997).Il lettore consapevole.Manuale di analisi del
literatura
testo narrativo. Bologna: Clio
Faini, P. (2004). Tradurre, Roma, Carocci
Eco, U. (2003). Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano:
Bompiani.
Mounin, R. (2002). Teoria e Storia della Traduzione. Torino: Einaudi.
Osimo, B. ( 2004). Manuale del traduttore. Milano: Hoepli
Salmon, L. (2003). Teoria della traduzione. Storia, scienza e professione. Milano:
Vrsta
Antonio Vallardi.
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Osimo, B. (2000). Corso di traduzion. Volume I. Modena: Guaraldi Logos.
Osimo, B. (2000). Corso di traduzione. Volume II. Rimini: Yema.
Borello, E. (1999). Teorie della traduzione. Glottodidattica e scienze della
communicazione. Urbino: Quattroventi.
Vježbe, seminari, konzultacije.
Tijekom nastave se potiče maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite
aktivnosti i zadatke. Rješavanje zadataka i prijevod u grupi, analiza i diskusija, rad
u paru, i sl.
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (prijevodne vježbe, seminarski
radovi, provjera domaćih radova).
Ispit - pismeni : prijevod i stilističko lingvistička analiza transponiranog teksta.
Nastava:
6) Parte introduttiva
7) Analisi del testo letterario
8) Testo/contenuti testuali
9) Temi dell'attivita' letteraria : discorso, finzione
10) Generi/narazione/narrativita'
11) Narrazione letteraria
12) Narrazione: Storia e discorso
13) Il livello della storia
14) Il sistema dei personaggi
15) Il livello del discorso/il tempo e lo spazio
16) Narratore e punto di vista
17) L'autore e le sue funzioni
18) Autore e lettore: il patto narrativo
19) Lettore reale e lettore ideale
20) I fattori della comunicazione narrativa
21) Punto di vista
22) Le forme del discorso
23) Narrazione soggettiva e narrazione referenziale
24) Tecniche di rappresentazione dei pensieri e delle parole dei personaggi
25) Due tipi di narrazione: diegesi e mimesi
26) Il monologo
27) Il discorso diretto e indiretto libero
28) Narrazione di nomi e narrazione di aggettivi
29) Parole e pensieri dei personaggi
30) Semiologia del personaggio letterario
31) Le forme del personaggio
32) Stile –sguardo storico
33) Stile sguardo storico
34) Varieta' linguistiche
35) Traduzione dei testi: classici: Giovanni Verga (Eros)
36) Traduzione dei testi: classici: Giovanni Verga (Eros)
37) Analisi linguistica e stilistica
38) Traduzione dei testi: classici: Giovanni Verga (I Malavoglia)
39) Traduzione dei testi: classici: Giovanni Verga (I Malavoglia)
40) Analisi linguistica e stilistica
41) Traduzione dei testi: classici: Tomasi di Lampedusa (Il gattopardo)
42) Analisi linguistica e stilistica
43) Traduzione dei testi: moderni: Umberto Eco(Il nome della rosa)
44) Traduzione dei testi: moderni: Umberto Eco(Il nome della rosa)
45) Analisi linguistica e stilistica
46) Traduzione dei testi: dramma – Pier Paolo Pasolini (Pilade)
47) Traduzione dei testi: dramma – Pier Paolo Pasolini (Pilade)
48) Analisi linguistica e stilistica
49) Traduzione dei testi: novella: Giovanni Verga (Cavalleria rusticana)
50) Analisi linguistica e stilistica
51) Traduzione dei testi: novella: Elsa Morante (Il ladro dei lumi)
52) Analisi linguistica e stilistica
53) Traduzione dei testi: contemporanei: – Susanna Tamaro (Va' dove ti porta il cuore)
54) Analisi linguistica e stilistica
55) Traduzione dei testi: contemporanei: – Andrea de Carlo (Due di due)
56) Analisi linguistica e stilistica
57) Traduzione dei testi: contemporanei: – Andrea de Carlo (Tecniche di seduzione)
58) Traduzione dei testi: contemporanei: – Andrea de Carlo (Tecniche di seduzione)
59) Analisi linguistica e stilistica
60) Traduzione dei testi: contemporanei: – Niccolo' Ammaniti (Fango)
61) Analisi linguistica e stilistica
62) Traduzione dei testi: contemporanei: – Niccolo' Ammaniti (Ti prendo e ti porto via)
63) Analisi linguistica e stilistica
64) Traduzione dei testi: contemporanei: – Alessandro Baricco (City)
65) Analisi linguistica e stilistica
Naziv predmeta
Metodika nastave talijanskog jezika
Kod
HZT806
ECTS
4 ECTS boda
Nastavnici i/ili
suradnici
dr.sc. Marijana Alujević Jukić, znanstveni novak – viši asistent (naslovni docent)
Kompetencije koje Kroz metodiku nastave talijanskog jezika studenti se suočavaju s teorijskim
postavkama te stječu u vid u prirodu nastavnog procesa talijanskog kao stranog jezika
se stječu
u različitim obrazovnim ustanovama s ciljem primjene saznanja iz metodike i znanja
jezika u praksi. Cilj je da se studenti upoznaju sa znanstvenim teorijama,
metodologijama i pristupima potrebnim za poučavanje talijanskog kao stranog jezika.
Nakon odslušanog kolegija studenti će biti osposobljeni za definiranje i razumijevanje
temeljnih pojmova didaktike talijanskog kao stranog jezika te za primjenu istih u
različitim školskim okruženjima i na različitim razinama.
- Diadori, P.A. (2001). Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier
Preporučena
Dolci, R. & Celentin, P. (a cura di) (2000). La formazione di base del
literatura
docente. Roma: Bonacci
- Balboni, P.E. (1994). Didattica dell'italiano a stranieri. Roma: Bonacci
- Di Raimondo Giani, G. (1991). Introduzione alla didattica dell'italiano.
Roma: Armando
- Bornetto, S. (1998). C'era una volta il metodo – Tendenze attuali nella
didattica delle lingue straniere. Roma: Carocci
- Benucci, A. (a cura di) (2008). Contenuti, metodi e approcci per insegnare
Dopunska
italiano a stranieri. Perugia: Guerra Edizioni
literatura
- Balboni, P.E. (2002). Le sfide di Babele. Torino: UTET
- Balboni, P. (1999). Dizionario di glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni
- De Marco, A. (a cura di) (2000) . Manuale di glottodidattica. Insegnare una
lingua straniera. Roma: Carocci
- Freddi, G. (1994). Glottodidattica – Fondamenti, metodi e tecniche. Torino:
-
predavanje (izlaganje, ppt prezentacija), izlaganje seminarskih radova (ppt
prezentacija), diskusija, konzultacije
Tijekom provođenja nastave potiče se sudjelovanje studenata kroz različite zadatke i
aktivnosti. Nakon uspješno prezentiranog seminarskog uratka student pristupa
pismenom ispitu
Kontinuirano praćenje razumijevanja nastavnog gradiva tijekom nastave. Ocjenjuje se
Način provjere
znanja i polaganja aktivnost i sudjelovanje u diskusiji tijekom seminarskih sesija te izloženi seminarski
rad koji se izrađuje samostalno ili u paru. Seminari tematski prate predavanja.
ispita
Ukoliko se seminar sastoji od teorijskog prikaza onda se temelji na daljnjoj razradi
navedenih nastavnih jedinica od strane studenta prema preporučenoj literaturi, koju
nastavnik osigurava studentu. Seminarski rad može se sastojati od provedbe manjeg
ispitivanja potpomognutog relevantnom teorijskom pozadinom koja omogućava i
olakšava analizu dobivenih rezultata.
Ispit je pismeni i postoji mogućnost polaganja ispita kroz kolokvije.
Nastavne jedinice –Predavanja/Seminari
Trajanje
I.
Lezione introduttiva – indicazioni bibliografiche; terminologia 1 sat predavanje/ 2 sata
della didattica delle lingue – lingua materna, lingua seconda,
seminar
lingua straniera; acquisizione, apprendimento, insegnamento;
approccio, metodo, tecnica; progettazione, curriculum,
syllabus; valutazione etc.
II.
Caratteristiche e le finalità dei diversi metodi e approcci
1 sat predavanje/ 2 sata
all'insegnamento delle lingue
seminar
III.
Profilo dell'insegnante di lingue ; ruolo e competenze del
1 sat predavanje/ 2 sata
docente d'italiano; la comunicazione non verbale
seminar
nell'insegnamento; le caratteristiche dell'apprendente; la
motivazione – integrativa e strumentale;
IV.
Programmazione di un curricolo di italiano; tecniche
1 sat predavanje/ 2 sata
didattiche per la realizzazione del curricolo in classe;
seminar
organizzazione delle attività
V.
Scelta dei materiali didattici; manuali per l'insegnamento
1 sat predavanje/ 2 sata
d'italiano; tipologia degli esercizi
seminar
VI.
Analisi dei manuali didattici d'italiano usati nelle scuole
1 sat predavanje/ 2 sata
d'obbligo e scuole private della zona; criteri di valutazione dei seminar
manuali; uso didattico dei materiali autentici
1 sat predavanje/ 2 sata
VII.
Uso dei sussidi didattici acustici, visivi e misti; le nuove
seminar
tecnologie e l'insegnamento dell'italiano
VIII. Sviluppo, verifica e valutazione delle abilità linguistiche
1 sat predavanje/ 2 sata
seminar
IX.
Organizzazione dell'interazione in classe; ''classroom
1 sat predavanje/ 2 sata
management'' - la gestione della classe; capire e orientare il
seminar
comportamento degli alunni
X.
Insegnamento della cultura; l'insegnamento della grammatica
1 sat predavanje/ 2 sata
seminar
XI.
Valutazione nell'insegnamento; la costruzione delle prove di
1 sat predavanje/ 2 sata
verifica
seminar
Oblici provođenja
nastave
-
UTET
Mezzadri, M. (2004). Il Quadro comune europeo a disposizione della classe.
Un percorso verso l'eccellenza. Perugia: Guerra Edizioni
Cattana, A. & Nesci, M.T. (2004). Analizzare e correggere gli errori.
Perugia: Guerra Edizioni
časopis In.It, quadrimestrale, Perugia: Guerra; www.initonline.it
XII.
Insegnare italiano ai bambini; gioco nell'insegnamento;
insegnare italiano ad allievi adulti; corsi di aggiornamento per i docenti
d'italiano; le certificazioni d'italiano; il Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue
XIII. Uso della lingua materna nell'insegnamento; l'analisi
contrastiva applicata all'insegnamento dell'italiano
XIV. Analisi e correzione degli errori – tipologia di errori ai diversi
livelli di competenza – l'analisi delle cause degli errori
XV.
Lavoro con gli alunni con bisogni speciali
1 sat predavanje/ 2 sata
seminar
1 sat predavanje/ 2 sata
seminar
1 sat predavanje/ 2 sata
seminar
1 sat predavanje/ 2 sata
seminar
Naziv predmeta
Critica della traduzione
Kod
HZT117783
ECTS
2 ECTS
Nastavnici i/ili
suradnici
Nicoletta Russotti Babić, viši lektor
Kompetencije
koje se stječu
Competenze: acquisizione della competenza critica di analisi comparativa e
valutativa della traduzione
Prerequisiti: le competenze e le abilità la cui acquisizione è prevista alla fine
del primo anno del corso di laurea magistrale secondo il Regolamento della
Facoltà.
Contenuto: Obiettivi e abilità specifici:
1) La trattazione teorica rivolta alla discussione dei concetti di qualita della
traduzione e di valutazione come autovalutazione dello studente e come
valutazione in ambito accademico e professionale è affiancata a quella pratica
- continua - su traduzioni editoriali (letterarie, poetiche, giornalistiche e
saggistiche) e non editoriali (settoriali).
2) La presentazione del quadro d'insieme della teoria della critica della
traduzione viene completata da esempi e applicazioni di analisi comparativa.
Testi obbligatori: Osimo, B. (2004) Traduzione e qualita. Milano: Hoepli
Editore, str. 1-173
Testi facoltativi: Osimo, B. (2010) Propedeutica della traduzione, Hoepli,
Milano.
Osimo, B. (2011) Manuale del Traduttore, Hoepli, Milano.
Modalità: lezioni, seminari, esercitazioni, consultazioni. Nel corso delle
lezioni si promuove la massima partecipazione dello studente attraverso
diverse attività e compiti da svolgere in gruppo, in coppia e individualmente.
Le esercitazioni sono prevalentemente di analisi comparativa di traduzioni.
Modalità di controllo e d'esame: si controllano regolarmente le esercitazioni e
i seminari.
Esame: scritto: esposizione di apsetti della teoria; traduzione di passi dei testi
oggetto di analisi comparata nel corso delle lezioni;
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Oblici
provođenja
nastave
Način provjere
znanja i
polaganja ispita
Naziv predmeta
Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza
Kod
HZT804
Vrsta
Predavanja, seminari
Razina
Predmet srednje razine
Godina
II. diplomski studij
ECTS
3 ECTS
Nastavnik
Dopunska
literatura
prof.dr. sc. Marina Marasović-Alujević
dr.sc.Andrea Rogošić, znanstvena novakinja-asistentica
Nakon što su im ukazane sveukupne razlike na fonološkoj, morfosintaktičkoj i
leksičkoj razini između talijanskog i hrvatskog jezika, studenti izbjegavaju doslovno
prevoditi misli s hrvatskog na talijanski jezik. Od studenata se očekuje znanje i
razumijevaje tih razlika na svim razinama.
Kompetencije i vještine koje se stječu završenom prvom godinom diplomskog
studija. Preduvjeti propisani Pravilnikom Fakulteta.
Analiza fonološkog sustava talijanskog i hrvatskog jezika. Analiza različitosti u
fonološkom i morfološkom sustavu. Razlike u sintaksi. Kontrastivna hrvatskotalijanska frazeologija.
Katerinov, K. (1997). L'analisi contrastiva degli errori di lingua applicata all'
insegnamento dell'italiano a stranieri. Perugia: Guerra.
Vučetić, Z. & Menac, A. (1995). Frazeološki hrvatsko-talijanski rječnik. Zagreb:
Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Lapucci, C. (1987). Modi di dire della lingua italiana. Firenze: Valmartina E.
Jernej, J. (1986). Studi contrastivi croato-italiani. Zagreb: Sveučilište u Zg.
Canepari, L. (2003). Manuale di fonetica. München: Lincom Europa.
Oblici provođenja
nastave
Predavanja, seminari, konzultacije.Tijekom nastave se potiče sudjelovanje studenata
kroz različite aktivnosti i zadatke.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, testovi
postignuća, seminarski radovi), prezentacija seminarskog rada, pismeni ispit.
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Nastava se provodi na talijanskom jeziku.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvedbe
svakog predmeta
i/ili modula
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju
srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno
promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka / voditelja katedre,
itd.
Kompetencije koje
se stječu
Preduvjeti za upis
Sadržaj
Preporučena
literatura
Semestar
III.
Naziv predmeta
Hrvatsko-talijanska komparativna književnost
Kod
HZT805
Vrsta
Predavanja, seminari
Razina
Predmet napredne razine
II.
III.
Semestar
3 ECTS bodova
ECTS
Kontakt sati (15 predavanja + 15 seminara) = 0.7 boda.
(uz odgovarajuće
Samostalni rad studenta (69 sati) = 2.3 boda.
obrazloženje)
Doc. dr. sc. Nikica Mihaljević
Nastavnik
Godina
Kompetencije
koje se stječu
Preduvjeti za
upis
Sadržaj
Preporučena
literatura
Komparativnim proučavanjem tekstova hrvatskih i talijanskih autora potiče
se i razvija kritički pristup književnom tekstu čime se aktiviraju znanja iz
drugih književnih i jezičnih predmeta te se ista upotrebljavaju u novim
književnim kontekstima. Studenti se osposobljavanju za samostalnu
komparativnu analizu tekstova različitih književnih žanrova i razdoblja.
Kompetencije i vještine koje se stječu završenom prvom godinom
diplomskog nastavnog studija. Preduvjeti propisani Pravilnikom Fakulteta.
Nakon upoznavanja s temeljnim pojmovima vezanim uz studij
komparatistike (ciljevima, područjem istraživanja, dosadašnjim dosezima,
itd.), glavni dio kolegija bavi se istraživanjem uzajamnih dodira i utjecaja
između talijanskih i hrvatskih autora od 14. do 20. stoljeća. Tijekom nastave
osvrće se na talijanske autore koji su ostavili veći trag u djelu hrvatskih
književnika, kao što su D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, J.
Sannazaro, T. Tasso, N. Tommaseo, A. Manzoni, L. Pirandello i drugi.
Paralelno s analizom talijanskih tekstova proučavaju se i poetike i tekstovi
hrvatskih autora koji se mogu izdvojiti po određenim formalnim, stilskim ili
sadržajnim sličnostima kao i intertekstualnim vezama s tekstovima
talijanskih autora, primjerice Dž. Držić, Š. Menčetić, D. Ranjina, H. Lucić,
P. Zoranić, A. T. Pavičić, M. Držić, M. Kažotić, F. Galović, U. Donadini,
K. Š. Gjalski, R. Marinković, itd.
Ispit iz ovoga predmeta je usmeni, a studenti imaju mogućnost polaganja i
putem kolokvija.
Čale, F. (1968). O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim.
Dubrovnik: Matica hrvatska.
Čale, F. (1971). Petrarca i petrarkizam. Zagreb: Školska knjiga.
Čale, F. (prir.) (1984). Dante i slavenski svijet (radovi međunarodnog
simpozija). Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Deanović, M. (1934). Odrazi talijanske akademije «degli Arcadi» preko
Jadrana. Zagreb: Tisak nadbiskupske tiskare.
Gnisci, A. (prir.) (2002). Letteratura comparata. Milano: Bruno Mondadori.
Švelec, F. (1968). Komički teatar Marina Držića. Zagreb: Matica hrvatska.
Švelec, F. (1990). Iz naše književne prošlosti. Split: Književni krug.
Tomasović, M. (1978). O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji.
Zagreb: Mladost.
Tomasović, M. (1993). Komparatističke i romanističke teme. Split:
Književni krug.
Oblici
provođenja
nastave
Torbarina, J. (1997). Kroatističke rasprave. (priredio S. Prosperov Novak),
Zagreb: Matica hrvatska.
Zorić, M. (1992). Književni dodiri hrvatsko-talijanski. Split: Književni krug.
Zorić, M. (1989). Italia e Slavia: contributi sulle relazioni letterarie italojugoslave dall'Ariosto al D'Annunzio. Padova: Antenore.
Zorić, M. (1989, 1990, 1992, 1994). Hrvatsko-talijanski književni odnosi,
Zbornik I, II, III i IV. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog
fakulteta u Zagrebu.
Zorić, M. (1999). Dalle due sponde, contributi sulle relazioni letterarie
italo-croate. Roma: Il Calamo.
Cronia, A. (1958). La conoscenza del mondo slavo in Italia. Padova:
Officine grafiche Stediv.
Mihaljević, N. (2012). La luna nell'acqua. La metamorfosi nel racconto
fantastico tra Italia e Croazia, Macerata: EUM.
Zorić, M. (1957). „Intorno alle «Scintille» di N. Tommaseo“. U: Studia
Romanica et Anglica Zagrabiensia, 4, str. 53-60.
Zorić, M. (1961). „Nikola Tommaseo i narodni preporod u Dalmaciji“. U:
Zadarska revija, 6, str. 3-15.
Zorić, M. (1965). „Marko Kažotić (1804-1842)“. Zagreb: ″Rad“ JAZU,
338, str. 375-510.
Zorić, M. (1970). „Nikola Tommaseo i pjesnikinja Ana Vidovićeva iz
Šibenika“. U: Filologija, 6, str. 335-352.
Zorić, M. (1971). „Romantični pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku“. U:
«Rad» JAZU, 357.
Zorić, M. (1976). „Dante u hrvatskoj književnosti“ (u suradnji s F. Čale). U:
Dubrovnik, 1-2, str. 154-202.
Zorić, M. (1979). „Boccaccio u Hrvata“ (u suradnji s F. Čale). U:
Dubrovnik, 5-6. str. 63-95.
Frontalna predavanja uz sudjelovanje studenata, seminari, konzultacije.
Tijekom nastave se potiče maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite
aktivnosti i zadatke. Rad u paru.
Način provjere
znanja i
polaganja ispita
Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova,
seminarski radovi), pismena i usmena prezentacija seminarskog rada,
usmeni test.
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Nastava se provodi na talijanskom jeziku.
Dopunska
literatura
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode
brigu o kvaliteti nastave.
Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika odsjeka.
Tjedni plan nastave:
Tjedan
Datum
2
07.10.2013. 12.10.2013.
Vrsta nastave
Predavanja
Seminar
3
14.10.2013. 19.10.2013.
Predavanja
Seminar
4
21.10.2013. 26.10.2013.
Predavanja
Seminar
5
28.10.2013. 02.11.2013.
Predavanja
Seminar
6
7
8
9
10
11
12
04.11.2013. 09.11.2013.
11.11.2013. 16.11.2013.
18.11.2013. 23.11.2013.
25.11.2013. 30.11.2013.
02.12.2013. 07.12.2013.
09.12.2013. 14.12.2013.
16.12.2013. 21.12.2013.
Predavanja
Seminar
Komparatistička analiza tekstova.
Predavanja
Utjecaj Sannazzara na Zoranićeve Planine.
Seminar
Komparatistička analiza Zoranićeva i Sannazzarova
teksta.
Predavanja
Elementi talijanske književne tradicije u djelu Marina
Držića.
Seminar
Komparatistička analiza Držića i Boccaccia.
Predavanja
Tassovi soneti u čast Cvijete Zuzorić.
Seminar
Analiza Tassovih soneta.
Predavanja
Kolokvij I.
Seminar
Kolokvij I.
Predavanja
Tommaseovo stvaralaštvo na hrvatskom jeziku.
Seminar
Analiza Tommaseova pjesništva na hrvatskom jeziku.
Predavanja
Seminar
13
06.01.2014. 11.01.2014.
Predavanja
Seminar
14
13.01.2014. 18.01.2014.
Tema
Predavanja
Napomena
Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i načinom
rada.
Podjela zadataka za seminarske radove i podjela u
radne grupe. Definiranje tema za seminarske radove.
Uvod u komparativnu književnost. Ciljevi
komparatističkih studija. Područja i predmeti
istraživanja komparativnih književnosti. Dosezi
dosadašnjih komparatističkih istraživanja. Imagologija:
temeljna obilježja.
Primjeri komparatističkih studija. Primjeri studija u
području imagologije.
Odrazi Danteova djela u hrvatskoj književnosti. Utjecaj
Danteova djela na stvaralaštvo Petra Zoranića.
Prvi tragovi dodira hrvatskih autora s Danteovim
djelom. Prvi prijevodi "Božanstvene komedije" na
hrvatski jezik. Utjecaj pjesnika G. Guinicellija i G.
Cavalcantija na dubrovačke pjesnike. Komparatistička
analiza stihova.
Hrvatski doprinos europskom petrarkizmu: Š.
Menčetić, Dž. Držić, N. Nalješković, H. Lucić, S.
Bobaljević Mišetić.
Komparatistička analiza stihova. Primjeri
petrarkističkog utjecaja.
Boccaccio u hrvatskoj književnosti. Intertekstualnost u
djelu J. Barakovića.
Odjek Manzonijeva stvaralaštva na književnost u
Dalmaciji: N. Jakšić, M. Kažotić, S. Ivačić, M.
Pavlinović. Prijevodi "Il cinque maggio".
Primjeri Manzonijeva utjecaja u hrvatskoj književnosti.
Analiza.
Imagologija: primjeri iz studije Nina Raspudića i
Davora Dukića.
Primjeri imagoloških studija u hrvatskoj književnosti.
Primjeri stereotipa o hrvatskoj književnosti kod
talijanskih autora.
Odrazi Pirandella u hrvatskoj književnosti: Marinković,
Vojnović, Begović. K. Š. Gjalski i C. Boito,
Studenti se prethodno moraju
pripremiti za zajedničku analizu na
satu seminara.
Studenti prethodno moraju pročitati
izvatke iz tekstova koji se
analiziraju na satu seminara.
Studenti prethodno moraju pročitati
jednu Držićevu dramu i dvije
Boccacciove novele
Studenti prethodno moraju pročitati
Tassovu poeziju kako bi se
pripremili za sat seminara.
Studenti se prethodno moraju
pripremiti za zajedničku analizu
tekstova na satu.
Studenti se prethodno moraju
pripremiti za zajedničku analizu
tekstova na satu.
komparatistička čitanja.
15
20.01.2014. 21.01.2014.
Seminar
Komparatistička analiza Pirandellovog djela i djela
Marinkovića, Vojnovića i Begovića.
Predavanja
Arturo Graf i Ante Kovačić: mogući utjecaji. Josip
Kozarac i Federigo Tozzi: komparatistička čitanja. Elsa
Morante i Ranko Marinković, utjecaji.
Seminar
Kolokvij II.
Naziv predmeta
Talijanski roman u razdoblju postmodernizma
Kod
HZT 809
Vrsta
Predavanja, seminar
Razina
Predmet napredne razine
Godina
II.
Semestar
Studenti se prethodno moraju
pripremiti za zajedničku analizu
tekstova na satu.
Studenti se prethodno moraju
pripremiti za zajedničku analizu
tekstova na satu.
III.
ECTS
(uz odgovarajuće 3 ECTS.
obrazloženje)
Nastavnik
Kompetencije
koje se stječu
Preduvjeti za upis
Sadržaj
Preporučena
literatura
Dr. sc. Katarina Dalmatin
Upoznavanje s glavnim aspektima poetike postmodernizma u svjetskim
okvirima s posebnim osvrtom na situaciju u Italiji. Kroz seminarski rad
studenti razvijaju kompetencije kritičkog čitanja romana talijanskih autora
autora i tumačenja tekstova u izvorniku.
Upisan diplomski studij. Preduvjeti propisani Pravilnikom Fakulteta.
Osvrt na pokušaje definiranja postmoderne i postmodernizma kao
umjetničke poetike u kritičkoj literaturi o postmodernizmu u filozofiji,
književnoj kritici i arhitekturi (J.F. Lyotard, B. McHale, L. Hutcheon, G.
Vattimo, U. Eco). Glavni aspekti poetike postmodernizma u književnosti i
njihova prisutnost u talijanskim romanima osamdesetih i devedesetih
godina dvadesetog stoljeća (intertekstualnost, autoreferencijalnost,
metatekstualnost, historiografska metafikcija, dvostruko kodiranje, ironija).
Tijekom seminara analizirat će se romani slijedećih pisaca: I. Calvina, U.
Eca, A. Tabucchija, P.V. Tondellija, A. Baricca.
Obvezna literatura:
Italo Calvino: Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979.
Le città invisibili, 1972
Umberto Eco: Il nome della rosa, 1980
Antonio Tabucchi: Notturno indiano, 1990
Requiem, 1992.
Obvezna kritička literatura:
Ceserani, R. Raccontare il postmoderno. Torino, Bollati, Boringhieri, 1997.
Jansen, M. Il dibattito sul postmoderno in Italia: in bilico tra dialettica e
ambiguità, Cessati, 2002.
Pischedda, B. Come leggere il „Nome della rosa“, Milano, Mursia, 1994.
Raspudić, N. Slaba misao – jaki pisci, Zagreb, Naklada Jurčić, 2006.
Scarpa, D. Italo Calvino, Milano, Mondadori, 1999.
Peruško, T., Il rovescio del doppio non è mai uno: Il teorema di Tabucchi e
la mise an abyme a rovescio nel Notturno indiano, u: Il doppio nella lingua
e nella letteratura italiana, Zagreb, FF Press, 2008, str. 565-573.
Raspudić, N. Doppio, altro e diverso in Nottturno indiano, u: Il doppio nella
lingua e nella letteratura italiana (ur. Čale, M., Iovinelli A., Peruško, T.
Roić, S.), Zagreb, FF Press, 2008.
Dopunska
literatura
Čale, M. Demiurg nad tuđim djelom, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo,
1993.
Peruško, T. Roman u zrcalu, Zagreb, Naklada MD, 2000.
Oblici provođenja Predavanja, seminari, konzultacije. Petnaest sati predavanja i seminara
ravnomjerno raspoređenih kroz semestar.
nastave
Tijekom cijelog semestra vrši se kontinuirana provjera znanja na
seminarima. Prije svakog sata seminara studenti su dužni pročitati izabrane
teorijske ulomke ili romane odabranih talijanskih autora te se pripremiti za
Način
provjere
analizu i diskusiju o njima. Ovisno o stupnju pripremljenosti i sudjelovanja
znanja i polaganja
na satu dobiva se određeni broj bodova.Tijekom semestra ispitno se gradivo
ispita
(teorijski dio) ispituje na jednom pismenom kolokviju. Nakon položenog
pismenog ispita studenti imaju i usmeni ispit.
Ocjenjivanje se vrši zbrajanjem bodova iz svih pojedinih nastavnih cjelina.
Način
praćenja
kvalitete
i
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
uspješnosti
Nastavnici srodnih predmeta surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti
izvedbe
svakog
nastave.
predmeta i /ili
modula
PREDAVANJA:
1.-5. tjedan
Pokušaji promišljanja postmoderne kao povijesne epohe i misaone
kategorije; recepcija anglosaksonske terminologije u talijanskoj književnoj
kritici i problematična pitanja, diskurs o postmoderni u filozofiji (F,
Lyotard, M. Foucault, G. Vattimo), arhitekturi (c. Jencks, P. Portoghesi).
6.-10. tjedan.
Glavni elementi postmoderne poetike u književnosti (intertekstualnost,
dvostruko kodiranje, historiografska metafikcija, parodiranje...) i pregled
glavnih teorija u svjetskim okvirima (L. Hutcheon, B. Mc. Hale, D. Lodge).
Nastavne jedinice 11.-12. tjedan
Osvrt na elaboraciju postmoderne poetike u talijanskoj kritici; osvrt na širi
ekonomski i društveno-kulturni kontekst u kojem dolazi do pojave
postmodernih romana, glavni teoretičari i njihov stav prema
postmodernizmu.
13-15. tjedan
Biografija, poetika i opus U. Eca, I. Calvina i A. Tabucchija
SEMINARI: Na seminarima se obrađuju i analiziraju teorijski tekstovi
odabranih talijanskih teoretičara i romani U. Eca, I. Calvina i A.
Tabuccchija.
Naziv predmeta
Mediazione linguistica / Prevoñenje u jeziku i kulturi
Kod
HZT901
ECTS
5 ECTS
Nastavnici i/ili
suradnici
Prof. dr. sc. Marina Marasović Alujević
Nicoletta Russotti Babić, viša lektorica
Kompetencije koje
se stječu
Competenze: acquisizione della competenza professionale nella traduzione a
vista come propedeutica alla traduzione consecutiva e simultanea nei principali
settori della traduzione.
Prerequisiti: le competenze e le abilità la cui acquisizione è prevista alla fine del
primo anno del corso di laurea magistrale secondo il Regolamento della Facoltà.
Contenuto: Obiettivi e abilità specifici:
1. Traduzione editoriale: saggistica, letteraria, poetica, giornalistica.
2. Analisi del testo da tradurre negli elementi testuali (caratteristiche
strutturali, linguistiche e tecniche) ed extratestuali (mittente, destinatario,
intenzione/funzione/effetto, mezzo, cronotopo spazio-temporale,
scopo) come analisi della dialettica linguistico-culturale in vista della
scelta delle tecniche e strategie di traduzione.
3. Traduzione settoriale: politico-economica e giuridica.
4. Riflessione su problematiche teoriche e pratiche della traduzione a
vista/scritta nei testi proposti.
5. Cenni di critica della traduzione: costanti e culturospecificità
La prima parte del corso tratta la traduzione editoriale parallelamente al concetto
di traduzione totale e al concetto di traduzione intersemiotica con particolare
riferimento sia al passaggio narrativa - film e altre arti, sia alla traduzione mentale
come fondamento della ricezione testuale; la seconda parte tratta la traduzione
settoriale e i suoi strumenti, con particolare riferimento a terminologia, dizionari
e corpora, motori di ricerca e memorie di traduzione.
Testi obbligatori:
Osimo, B. (2000), Corso di traduzione (scelta di capitoli)
http://courses.logos.it/IT/index.html
Torop, P. (2004) La traduzione totale. Spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione
a cura di Osimo, B., Udine, Forum.
Ballardini, E. (1998). La traduzione a vista nella formazione degli interpreti, Intralinea,
vol.1, rivista online di traduttologia del Dipartimento di studi interdisciplinari su
Traduzione, Lingue e Culture - SITLeC dell'Universitŕ di Bologna.rivista online
di traduttologia del
http://www.intralinea.it/volumes/ita_more.php?id=30_0_2_0_C
Traduzione letteraria e traduzione tecnica: due professionalità separate?
http://www.e-schooloftranslation.org/2009/04/traduzione-letterariatraduzione-tecnica/
Giusti, S. (2003).Traduzione letteraria e critica della traduzione in
Italia
Una bibliografia scelta di testi pubblicati in Italia.
http://www.intralinea.it/biblio/ita_more.php?id=78_0_7_0_C
Russotti Babić, N. (2009) La “lettura estetica” nella classe di lingua a indirizzo
traduttologico, Dissertazione del Master Itals in "Didattica della Lingua e Cultura
Preporučena
literatura
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
italiana a stranieri", relatrice Giovanna Pelizza, Università Ca’ Foscari, Venezia
(passi scelti).
Strada, M., Teoria dell’educazione letteraria, Modulo 06: Riepilogo sintetico
di metodologie e tecniche, Venezia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio
dell'Università degli Studi Ca' Foscari
http://www.univirtual.it/corsi/2003/strada/download/Mod06OL.pdf
http://www.univirtual.it/corsi/2003/strada/download/Mod03P.pdf
Scarpa, F. (2001). La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione
linguistica. Milano, Hoepli.
Osimo, B. (2007). La traduzione saggistica dall'inglese. Guida pratica con
versioni guidate e glossario, Milano, Hoepli.
Bonomi, I. La lingua dei quotidiani, in Bonomi I., Masini A., Morgana S. (2003).
La lingua italiana e i mass media. Roma, Carocci, pp. 127-164.
Serianni, L. Il linguaggio giuridico, in Serianni, L. (2003). Italiani scritti. Bologna, Il
Mulino, pp.107-122.
Forapani, D. & Pelizza, G. (2000). L'italiano dell'Economia. Collana
Italiano settoriale, Perugia, Guerra.
Sportelli e G. Falco, (2008). Introduzione alla traduzione economica I, Master IcoN
Edizioni online, Pisa.
Visconti, J. (2000/2 ) “La traduzione del testo giuridico. Problemi e prospettive
di ricerca”, Terminology and Translation. A Journal of the Language Services of the
European Institutions, pp. 38-66.
Visconti, J. (2002). «Un corpus comparativo di testi legali. Considerazioni di
linguistica forense», in G.L. Beccaria & C. Marello (a cura di), La parola al testo.
Scritti per Bice Mortara Garavelli, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 481-497.
Ondelli, S. (2007). La lingua del diritto: proposta di classificazione di una varietà
dell'italiano. Roma, Aracne.
Testi facoltativi:
Riccardi, A. (2001). Dalla Traduzione all'Interpretazione. Udine: Il Campo.
Monacelli, C. (1997). Interpreti si diventa! Milano: Franco Angeli.
Falbo, C. & Russo, M. & Straniero, F. S. (1999). Interpretazione simultanea
e consecutiva. Milano: Hoepli.
Lasorsa, A. (1995). Manuale di teoria dell'interpretazione consecutiva.
Padova: Piccin.
Modalità: lezioni, seminari, esercitazioni, consultazioni. Nel corso delle lezioni si
promuove la massima partecipazione dello studente attraverso diverse attività e
compiti da svolgere in gruppo, in coppia e individualmente.
Le esercitazioni sono prevalentemente di traduzione a vista, intesa come
propedeutica alla traduzione consecutiva e simultanea. Ai testi tradotti viene
successivamente data forma scritta.
Modalità di controllo e d'esame: si controllano regolarmente le esercitazioni e i
seminari.
Esame: scritto: traduzione di passi dei testi proposti a lezione; orale: traduzione
a vista.
Si prevede la stesura di una tesina su argomento/i d'interesse teorico dello
studente e l'analisi traduttologica di un testo concordato.
Predavanja
Trajanje
Parte prima - Concetti fondamentali:
1. Lingua, cultura, traduzione; Traduzione come mediazione culturale;
1 ora - 45 minuti
2. Traduzione editoriale; Qualità della traduzione letteraria; Traduzione
poetica;
3.Traduzione saggistica; Traduzione giornalistica; Traduzione settoriale.
Parte seconda - Percezione:
4. Teoria contestuale dell'interpretazione; Semiosi;
5. Analisi del testo da tradurre;
6.Analisi del testo da tradurre.
7. Analisi del contenuto;
8. Significato e senso.
Parte terza - Produzione (1):
9. Adattamento, Fedeltà, Letteralità, Traduzione libera;
10. Realia.
Parte quarta - Produzione (2):
11. Residuo - fattori temporali e culturali;
12. Qualità della traduzione.
14. Motori di ricerca;
15. Critica della traduzione da Toury a Torop: un modello nuovo.
Seminari
Trajanje
2 ore e 15 min – 105 min.
Settimana 1
Mediazione linguistica o culturale? Recensione letteraria
Settimana 2
La traduzione totale: testualità, intertestualità, intratestualità,
extratestualità. Recensione cinematografica.
Settimana 3
Dalla traduzione editoriale alla traduzione settoriale: il linguaggio
letterario e il linguaggio specialistico. Lemma enciclopedico.
Settimana 4
Dal lemma enciclopedico alla terminologia e al glossario
cinematografico. Terminologie e glossari.
Settimana 5
Lemmi e concetti sul cinema.
Settimana 6
Dalla traduzione settoriale a quella saggistica. Saggio sul cinema
come processo intersemiotico (passi scelti).
Settimana 7 .
Saggio su coerenza e senso semiotico del testo (passi scelti).
Settimana 8
Traduzione letteraria - testuale (intralinguistica e interlinguistica) /
intratestuale e intertestuale. La semiosi infinita della traduzione e la
teoria della “reader response”. Testo narrativo (passi scelti).
Settimana 9
Traduzione letteraria. Didattica della traduzione e della letteratura.
Saggio sulla “lettura estetico-traduttologica“ (passi scelti).Teoria
dell’educazione letteraria e struttura compositiva del testo: Saggio su
isotopie e transcodificazioni testuali (passi scelti).
Settimana 10
Traduzione settoriale economica. Testi economici dei settori beni e
servizi e della pubblica amministrazione.
Settimana 11
Traduzione settoriale economica. Testi economici dei settori finanziarioassicurativo e bancario.
Settimana 12
Traduzione settoriale giuridica. Testi giuridici normativi.
Settimana 13
Traduzione settoriale giuridica. Testi giuridici applicativi e interpretativi.
Settimana 14
Traduzione giornalistica economico-politica. Testi giornalistici da:
Corriere della sera, Il Sole 24 ore, Internazionale, ecc.
Settimana 15
Traduzione giornalistica culturale. Testi giornalistici da: Corriere
della sera, Il Sole 24 ore, Internazionale, ecc.
Naziv predmeta
Praktikum i školska praksa
Kod
HZT903
ECTS
5 ECTS bodova
Nastavnici i/ili
suradnici
dr.sc. Marijana Alujević Jukić, znanstveni novak – viši asistent (naslovni docent)
Kompetencije koje Sposobnost objektivnog praćenja i uočavanja elemenata nastavnog procesa.
Sposobnost planiranja sata i poučavanja prema planu. Vladanje osnovnim vještinama
se stječu
upravljanja razredom. Sposobnost kritičkog razmišljanja o vlastitim nastavnim
satovima.
Preporučena
- Balboni, P.E. (1994). Didattica dell'italiano a stranieri. Roma: Bonacci
literatura
- Diadori, P.A. (2001). Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier
- Dolci, R. & Celentin, P. (a cura di) (2000). La formazione di base del
docente. Roma: Bonacci
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
-
Cattana, A. & Nesci, M.T. (2004). Analizzare e correggere gli errori.
Perugia: Guerra Edizioni
-
časopis In.It, quadrimestrale, Perugia: Guerra; www.initonline.it
-
Predavanje, diskusija
Promatranje mentorovih sati, ispunjanje obrazaca za praćenje razredne
interakcije, interpretiranje podataka koji su prikupljeni pomoću obrazaca,
vođenje dnevnika prakse, pisanje planova sata, pripremanje nastavnih
materijala, razgovor s mentorom o nastavnim satovima, simulacije nastavnog
sata.
Student dobiva ocjenu iz školske prakse. Ocjena obuhvaća studentove ocjene iz
Način provjere
znanja i polaganja školske prakse i ocjenu portfolija. Portfolijo sadrži studentova planove sata i nastavne
materijale koje je student pripremio, obradu podataka koji su prikupljeni pomoću
ispita
obrazaca za praćenje nastavnog sata i studentov dnevnik prakse.
Nastavne jedinice –Predavanja
Trajanje
Lezione introduttiva
1 sat predavanja, 3 sata
seminara
Curriculum, syllabus, pianificazione della lezione etc.
2 sata predavanja, 3 sata
seminara
Tecniche didattiche
2 sata predavanja, 3 sata
seminara
Organizzazione delle attività; comunicazione (verbale e non verbale) in
2 sata predavanja, 3 sata
classe
seminara
Sussidi didattici
1 sat predavanja, 3 sata
seminara
Manuali per l'insegnamento; esercizi
2 sata predavanja, 3 sata
seminara
Correzione degli errori;valutazione
2 sata predavanja, 3 sata
seminara
Analisi del diario
2 sata predavanja, 6 sati
seminara
Analisi del diario
2 sata predavanja, 6 sati
seminara
Analisi del diario
2 sata predavanja, 6 sati
seminara
Analisi del diario
2 sata predavanja, 6 sati
seminara
Scarica

Izvedbeni plan - Filozofski fakultet u Splitu