Saint Nicholas
Greek Orthodox Church
PHAROS
Celebrating Our 14th Year of Publication!
DECEMBER, 2006
“JESUS CHRIST IS THE REASON”
During recent years we have all observed the overwhelming
emphasis on the secular aspect of the Christmas holiday. The
commercialization of this holy day begins in early autumn,
when even on children’s TV programs advertisements implant
in their young minds which things they will want on their “wish”
lists. Would it not be more valuable for the children if, along
with the year’s “hot” toy or electronic game, they were told
about the Baby Jesus, the Gift we all receive at Christmas?
When we begin hearing the phrase “Only - days before
Christmas” the implication is that there are only so many shopping days remaining. Would it not be more significant for us if
the message heralding Christmas were, “Advent has begun; let
us prepare for the birth of the King”? If it were not for the
anticipation of mounting Christmas sales putting the retailers
in the black for the year, it appears that the trend would be to
obliterate this religious holiday.
In America the shift away from the religious core of the holiday and toward the commercial emphasis has been occurring
rather gradually; a subtle attempt to hijack the real meaning of
Christmas, public schools no longer close for Christmas, but for
the “Winter” holiday (similar wording of “Spring” holiday at
Easter). This trend has been apparent in the winter music concerts of our public schools (formerly known as Christmas concerts) at which religious Christmas Carols are avoided, giving
way to musical compositions extolling the joys of the winter
season.
Generic greetings of “Happy Holidays” abound instead of
“Merry Christmas” specifying the holiday that we are honoring. Some have even taken to substituting “Xmas” for Christmas, the day on which our Lord was delivered to us. The shift
of Christmas merrymaking has fled from the twelve days following Christmas through Epiphany to party time beginning
early in December and all but forgotten on December 26th. As
the late Very Rev. Fr. George Gallos of the Annunciation
Church in Baltimore noted in a sermon many years ago, it is
almost impossible to hear Christmas Carols on the day after
Christmas. Unfortunately, most of us have simply accepted
these trends not realizing that they are all serving to erode
Christianity in our nation. How could this be since America
was founded on Judeo-Christian principles, assuring each of us
freedom OF religion, not freedom FROM religion?
See page 7
“O π∏™OÀ™ Ãπ™∆√™ ∂π¡∞π O §O°O™ ∆∏™ °πOƒ∆∏™”
∫·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. √È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù˘ ·Á›·˜ ·˘Ù‹˜
Ë̤ڷ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ·Ú¯¤˜ ºıÈÓÔÒÚÔ˘, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ·
·È‰Èο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÔÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ
·ıÒÔ ·È‰ÈÎfi Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜, ÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ı· ‹ıÂÏ·Ó ÛÙËÓ Ï›ÛÙ·
ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı¿Ù·Ó ÈÔ ÔχÙÈÌÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿
¿Ó, Ì·˙› Ì ÙÔ “ÂÍ·›ÚÂÙÔ” ·Ïfi ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÙÔ˘˜
‰ÈËÁfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ £Â›Ô µÚ¤ÊÔ˜, ÙÔÓ πËÛÔ‡, ÙÔ ¢ÒÚÔ Ô˘ fiÏÔÈ
·›ÚÓÔ˘Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·;
ŸÙ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ·Îԇ̠ÙË ÊÚ¿ÛË “ÌfiÓÔÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜
¤ÌÂÈÓ·Ó ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ì·˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó
ÙfiÛ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· „ˆÓ›ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ı¿Ù·Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ·
ÂÌ¿˜ ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‹Ù·Ó
“ÕÚ¯ÈÛÂ Ô Ì‹Ó·˜ ÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ! ∞˜
ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· Ù· ÁÂÓÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ µ·ÛÈϤˆ˜? ∞Ó ‰ÂÓ
ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘
Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û·Ṳ̂ӷ
ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û·Ó Ó· ‹ıÂÏ·Ó Ó·
ÂÍ·Ï›„Ô˘Ó ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·Á›· ÂÔÚÙ‹.
™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘
ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Î·È Ë ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¤ÁÈÓÂ
Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙ·‰È·Î¿. ªÂ ¤Í˘Ó· ̤۷ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó·
˘ÔÎϤ„Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, .¯.
Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó È· ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·,
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÔÚÙ¤˜ (fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ
‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘ ·Óԛ͈˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·). ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È
ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË Î·È ÛÙ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÓÛ¤ÚÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ
Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì·˜ (·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη
ÎÔÓÛ¤ÚÙ·) ÛÙ· ÔÔ›· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ∫¿Ï·ÓÙ·, Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ
ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ Â͢ÌÓÔ‡Ó ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜
ÂÔ¯‹˜.
¶·ÓÙÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ “÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜
°ÈÔÚÙ¤˜” ·ÓÙ› ÙÔ˘ “÷ÚÔ‡ÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÛÙË
΢ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ Ô˘ ÙÈÌÔ‡ÌÂ Î·È ÂÔÚÙ¿˙Ô˘ÌÂ. ªÂÚÈÎÔ›
Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì “Ãmas” ÙË Ï¤ÍË Christmas, ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘
Ô ∫‡ÚÈfi˜ Ì·˜ ‹Ïı ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Ã·Ú¿ ¤¯ÂÈ
ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙȘ ‰Ò‰Âη Ë̤Ú˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Ë̤ڷ
ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· £ÂÔÊ¿ÓÂÈ·, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›
Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ηÈ
ÂÓÙ‡ıÂÓ, ·ÏÏ¿ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Í¯·ÛÙ› ÙËÓ 26Ë
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Û˘Á¯ˆÚÂ̤ÓÔ˜ ¶¿ÙÂÚ °¿ÏÏÔ˜
·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, Ù˘ µ·ÏÙÈÌfiÚ˘, ¯ÚfiÓÈ·
›Ûˆ, Û ¤Ó· ΋ڢÁÌ¿ ÙÔ˘, “Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ
È· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ∫¿Ï·ÓÙ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ·Ï¿
‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ
ÛÎÔfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË
µÏ¤ ÛÂÏ›‰· 7
PAGE 2
PHAROS/º∞ƒO™
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
PARISH NEWS - ∫Oπ¡O∆π∫∞ ¡∂A
SUNDAY SCHOOL NEWS
∂˘ÏÔÁ›Ù (Evlogite). Greetings once again to all of our church
family.
How quickly, as the calendar shows us, the year has gone by.
December is here and we once again will be caught up in the spirit
of the holiday. As the commercials proclaim. But let us not forget
to keep within our hearts the real meaning of this most beautiful
season….that is the joyous Birth of our Lord, Jesus Christ.
As the Advent began on November 15th and runs through Christmas Eve, let’s remember that this is a 40 day fast period too, not
just a countdown period to how many shopping days are left to buy
the perfect gift…but what the meaning of each day is leading to the
Birthday of Jesus. This is what we in Sunday school strive to teach
our students.
Every year, the Sunday school usually hosts a big Holiday Program. This year, however, on Sunday, December 17th, the students
will gather in front of the Christmas tree in the Atrium and present
a few of the traditional Kalanta in Greek and English.
But first most in our minds and hearts, we were all saddened to
learn of the death of the father of our Principal, Sophia and teachers, Penny and Stavroula Gerapetritis. From all the teachers and
aides of Sunday School we would like to extend our deepest sympathies in the loss of a great husband and father, to Mrs. Fotoula,
Sophia, Penny, Stavroula and Tommy. May God give rest to the
soul of Mr. Michael Gerapetritis and may his Memory be Eternal.
To our church families, the Sunday School Staff wishes everyone a Blessed Christmas and may the New Year of 2007 bring
peace, joy, prosperity and much faith and blessings to you and your
families. May God Bless all of you.
SAINT NICHOLAS DIAMONDS
On Tuesday, December 12th, at 2 p.m. the Saint Nicholas “DIAMONDS” are planning their annual Christmas Luncheon at the
Acropolis Restaurant for all the active members. For further information, you may call Mr. Michael Bakas at 410-276-3882 or
Mr. Ted Agapaloglou, 1-410-479-2406.
THE RHODIAN SOCIETY
The Rhodian Society of Maryland, “Diagoras” will hold its second annual Breakfast with Santa, on Saturday December 16, 2006,
at 10:00 am until 1:00 pm. Bring the children to enjoy breakfast,
make crafts, and participate in a show by the Balloon Man. Santa
will arrive at 10:30 am. Bring your camera and take photos with
Santa.
Admission is FREE. Please RSVP by December 10, 2006 to
Maria Angelou at 443-865-0851 or email request to
[email protected]
GREEKTOWN CDC
We had a successful Community Clean Up on October 21, 2006
in conjunction with Baltimore City Mayor’s office. Thirty neighbors turned out to serve their community.
Recently, a problem with the back up of sewage has occurred at
several streets in Greektown. John Gavrilis met with City officials
and the problem streets will have the sewage lines cleaned on a
quarterly basis.
John Gavrilis and the Greektown CDC Board of Directors have
met with a state transportation official on a proposed sound barrier along I-895, parallel to Quail and Rappolla Streets.
Our next monthly dumpster will be located at Quail & Foster
Streets on Saturday, December 9, 2006 from 9-2 pm.
The Greektown CDC is currently in need of volunteers to monitor the CCTV cameras at the Southeastern Police Department for
one hour, once a month. Please call John Gavrilis or Lori at 410327-3306 to volunteer. Believe in your Community!
John E. Gavrilis, CEO, the Board of Directors and Staff wish everyone Happy Holidays.
∫Oπ¡O∆π∫∞ ¡∂∞
ºπ§O¶∆øÃO™
∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ ·‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ÂÈı˘Ìԇ̠fiˆ˜
¢¯·ÚÈÛًۈ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂȘ ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· Ù˘
∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÛÙfiÚÈ·, ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.
∂˘¯fiÌÂı· Ë ¯¿ÚȘ Ù˘ ∞Á›·˜ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ¿ÓÙ·, Ì·˙› ηÈ
ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙˆÓ. ∏ ÚÔÛ¢¯‹ ‹ÙÔ Î·È ‰È· fiÏË ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠‰È· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÈÓ.
∞fi ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 4 ̤¯ÚÈ Î·È ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 17 Ë ºÈÏfiÙˆ¯Ô˜
Û˘ÏϤÁÂÈ Â›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È· ÙÔ Family Crisis Center.
∂›Û˘ Û·˜ οӈÌ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÏfiÁˆ Ô˘ Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ë ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 5 Î·È 6
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘
Û˘Ó‰ÚÈ¿Ûˆ˜ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔÓ
Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∂Èı˘Ìԇ̠ӷ Û·˜ ‰Ô‡Ì ÛÙËÓ ÂÔ̤ÓË
Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2007, Î·È ı· ¤¯Ô˘ÌÂ
ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶¿ÚÙ˘ Ì·˜
™ÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ, ı· ¤¯ˆÌ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ∆Û¿˚ Ì·˜… Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ô
¯ÔÚfi˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ ‰È· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.
ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Â› ÙË
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ™ÙȘ 12 π·ÓÔ˘Ú›Ô˘, 2007,
Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ¤¯Ô˘Ì ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·, Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÔÔ›·˜
ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ‰È· ÙËÓ
ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ºÈÏfiÙˆ¯Ô˜. ∆Ô
ÂÈÛËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È $25.00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚Ú·‰˘¿ Ì ÙËÓ
ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ∞¶√§§ø¡π∞, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È cash bar.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È
Û·˜ ·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙËÓ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™·ÏÈ¿ÚË,
410-592-8345.
¡∂∞ ∆OÀ ∫∞∆∏Ã∏∆π∫OÀ ™ÃO§∂πOÀ
“∂˘ÏÔÁ›Ù”. ÷ÈÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì·˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.
¶fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔ‡ÙË Ë ¯ÚÔÓÈ¿, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ
ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ŒÊÙ·ÛÂ Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ì·˜
Û˘ÓÂ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, fiˆ˜
ÚÔ·ÓÂÁÁ¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ӷ
DID YOU KNOW???
That you can now read the PHAROS on line. Visit our
website http://www.stnicholasmd.org/.
HEAR YE!! HEAR YE!!
Please help to cut all of our mailing costs by supplying
us with your 9 digit Zip Code.
We will then be able to use the bar code of the Postal
Service when communicating with you by mail and thus
save money! Thank you.
Also you can help us by supplying your e-mail address.
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
PHAROS/º∞ƒO™
PAGE 3
PARISH NEWS - ∫Oπ¡O∆π∫∞ ¡∂A
‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘
ˆÚ·ÈÔÙ¿Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÂÔ¯‹˜… Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯·ÚÌfiÛ˘ÓË °¤ÓÓËÛË
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜, πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡. √ Ì‹Ó·˜ ÚÔ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È
̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·˜ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ
fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ 40 Ë̤Ú˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë̤Ú˜ Ô˘ ÌÂÙÚԇ̠ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÁÈ· ÙÔ fiÛ˜ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· „ˆÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ
‰ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· οı Ë̤ڷ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ›
ÛÙËÓ °¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘
ÚÔÛ·ıԇ̠ˆ˜ ∫·Ù˯ËÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜.
∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ∫·Ù˯ËÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ʤÙÔ˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 17
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ì·˙¢ıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¢¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·
˘Ô‰Ô¯‹˜, Î·È ı· „¿ÏÏÔ˘Ó ∂ÏÏËÓÈο Î·È ∞ÌÂÚÈοÓÈη
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ∫¿Ï·ÓÙ·.
§˘fiÌ·ÛÙ ·fi ηډȿ˜, ÁÈ· ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
Ù˘ À¢ı‡ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù˯ËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ™¯ÔÏ›Ԣ, ™ÔÊ›·˜ ηÈ
ÙˆÓ ‰È‰·ÛηÏÈÛÛÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ Î·È ™Ù·˘ÚԇϷ˜ °ÂÚ·ÂÙÚ›ÙË.
∂Π̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‚ÔËıÒÓ ÙÔ˘
∫·Ù˯ËÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Ì·˜
Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ·Ù¤Ú·,
ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘Ú›· ºˆÙԇϷ, ™ÔÊ›·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ™Ù·˘ÚԇϷ ηÈ
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ó· ·Ó··‡ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ΢ڛԢ
ªÈ¯·‹Ï °ÂÚ·ÂÙÚ›ÙË Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÈˆÓ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘.
¶ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi
ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫·Ù˯ËÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ‡¯ÂÙ·È ∫·Ï¿
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ 2007.
√ £Âfi˜ Ì·˙› Û·˜.
∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡,
∞Ì·Ï›· ∫ÒÛÛË
¢π∞ª∞¡∆π∞ ∞°πOÀ ¡π∫O§∞OÀ
∆ËÓ ∆Ú›ÙË, 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 2 Ì.Ì. Ù· ¢π∞ª∞¡∆π∞ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Á‡̷ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∞∫ƒ√¶√§π™ ÁÈ· Ù· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ̤ÏË ÙÔ˘˜. °È·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ÌÂ
ÙÔÓ Î. ªÈ¯¿ÏË ª¿Î· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 410-276-3882 ‹ Ì ÙÔÓ Î.
£Âfi‰ˆÚÔ ∞Á··ÏfiÁÏÔ˘ 1-410-479-2406.
O ¶∞¡-ƒO¢π∞∫O™ ™À§§O°O™
√ ¶·Ó-ƒÔ‰È·Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ª¤Ú˘Ï·ÓÙ “¢π∞°√ƒ∞™”
ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ¶ÚfiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔÓ ∞˚ µ·Û›ÏË, ÙÔ
™¿‚‚·ÙÔ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 2006, ÛÙȘ 10 .Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 1 Ì.Ì.
∂Ï¿Ù Ì ٷ ·È‰È¿ Û·˜ ı· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÚfiÁÂ˘Ì·,
ı· οÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜
ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ª·ÏÏÔÓ¿. √ ∞˚ µ·Û›Ï˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙȘ
10:30 ÙÔ Úˆ˝. º¤ÚÙ ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û·˜ Ì˯·Ó¤˜ Ó· ¿ÚÂÙÂ
ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙÔÓ ∞˚ µ·Û›ÏË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂÏ¢ı¤Ú·
¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ‰ËÏÒÛÂÙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 10Ë
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 2006 ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ ÛÙË ª·Ú›· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ÛÙÔ
ÙËϤʈÓÔ 443-865-0851 ‹ ÛÙ›ÏÙ email to [email protected]
PHAROS REMINDER
IN AN EFFORT TO HAVE THE CURRENT ISSUE DELIVERED TO YOUR HOMES PRIOR TO THE FIRST OF
THE
MONTH,
WE
MUST
HAVE
YOUR
ORGANIZATION’S ARTICLE IN THE CHURCH OFFICE BY THE 12th OF THE PREVIOUS MONTH.
PLEASE E-MAIL YOUR ARTICLES TO THE CHURCH
SECRETARY
MARIA
SALPEAS
AT
[email protected]
THE PHAROS IS
YOUR PUBLICATION. WE VALUE YOUR INPUT, SO
PLEASE LET US KNOW WHAT YOU WOULD LIKE
TO INCLUDE.
POINSETTIAS FOR THE CHURCH
AND COMMUNITY CHRISTMAS CARD
✁
Please donate Poinsettias to decorate our church for Christmas. The cost is $20.00
per plant. (Deadline is Monday, December 18).
Also, if you wish to have your family’s name printed in the Community Christmas
Card the cost is $20.00. (Deadline is Friday, December 9).
Please specify your choice (below) and fill out the form by checking the box of
your choice. Thank you.
NAME ________________________________________________________
ADDRESS _____________________________________________________
POINSETTIAS (#_____) $_____
COMMUNITY
CHRISTMAS CARD $_____
Please fill the form out, cut it and return it to the Church office.
PAGE 4
PHAROS/º∞ƒO™
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
SAINT NICHOLAS STEWARDSHIP 2006
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
PHAROS/º∞ƒO™
PAGE 5
SAINT NICHOLAS STEWARDSHIP 2006
PLEDGED TOTALS: $193,733.00
PAYMENTS: $177,838.00
BALANCE: $15,895.00
PAGE 6
PHAROS/º∞ƒO™
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
∏ °ø¡π∞ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À ª∞™ ™Ã√§∂π√À
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·!
«¡‡¯Ù· ÁÂÌ¿ÙË ı·‡Ì·Ù·, Ó‡¯Ù· Û·Ṳ́ÓË Ì¿ÁÈ·!»
¢. ™ÔψÌfi˜
™Î¤„ÂȘ Ì·ıËÙÒÓ/Ì·ıËÙÚÈÒÓ ŒÎÙ˘ Ù¿Í˘
«ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.
¶ÚÒÙã·ãfiÏ· ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ·fi ÙË ¡.
∫·ÚÔϛӷ Î·È ÙË ¡. πÂÚÛ¤Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ
Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ¶·›˙Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ηÈ
ÍÂÎÔ˘Ú·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙›. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ
̤Ú˜ Â›Ó·È Ì¤Ú˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ¯·Ú¿» °ÈÒÚÁÔ˜ æ˘¯‹˜
«∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·! ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ
ÁÈ·Ù› ÁÈÔÚÙ¿˙ˆ ÙË °¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÌÔ˘, Ô˘ ·Á·Ò. ∂›Û˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· ÛÙÔÏ›˙ˆ ÙÔ
Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰›Óˆ ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ¢ÂÓ
ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÏıÂÈ Ë ˆÚ·›· ̤ڷ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ!» ¢¤ÛÔÈÓ· ™›ÛÎÔ˘
«ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë Ë̤ڷ Ô˘
Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ٷ
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÈÁÓ›‰È· Ô˘ ‹Ú·ÌÂ. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∂›Û˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ fiÏÔÈ
¤Ú¯ÔÓÙ·È Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ó· „‹ÛÔ˘Ì ٷ ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ
¡ÈÎfiÏ·Ô. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ.»
∞ÓÙˆÓ›· ¶··‚·Û›ÏË
«¶ÂÚÈ̤ӈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ı·
Â›Ó·È Ì·˙› ÌÔ˘. ∂›Û˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ù· ÁÂÓÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡. ∂›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ٷ
°ÂÓÓ¤ıÏÈ¿ ∆Ô˘. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ı·
¿Úˆ.» πˆ¿ÓÓ· ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¿‰Ë
«∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. ∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ‰ˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘,
Ó· ¿Úˆ ‰ÒÚ· ÁÈ· ·˘Ù‹Ó, Î·È Ó· ‰Â¯ÙÒ ‰ÒÚ· ·fi ·˘Ù‹Ó.
∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÌÔÚÒ Î·È ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ
Û¯ÔÏ›Ô. ∂›Û˘ ı· ÌÔÚÒ Ó· Ê¿ˆ ÔÏÏ¿ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.
∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È Ôχ ηϋ ̤ڷ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë
°¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡.» ¡ÈÎÔÏϤÙÙ· ∫¿Î·ÚË
«∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú· ÁÈ·Ù› ·›ÚÓˆ ‰ÒÚ·
ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛˆ ›Ûˆ ÁÈ· Ù·
‰ÒÚ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó. ∂›Û˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘
ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. £¤Ïˆ Ó· ‰Â›Íˆ Û‚·ÛÌfi ÁÈ· Ù· fiÛ·
Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ∆Ș ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ‰È·ÎÔ¤˜
ÌÔÚÒ Ó· ·›Íˆ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ.» ¡›ÎÔ˜
¶ÚˆÙfi··˜
«∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ·. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ù·
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ·Ù› ÌÔÚԇ̠ӷ ηı‹ÛÔ˘Ì οو Ì ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. ªÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ‰ÒÚ· ÛÙÔ
Ì·Ì¿, ÙË Ì·Ì¿ Î·È ÙÔÓ ∫Ú˘ˆÓ¿. ∞˘Ù¿ ¤¯ˆ Ó· ˆ ÁÈ·
Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.» ¡›ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
«∞Ó˘ÔÌÔÓÒ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘
ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û›ÙÈ. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ o˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ‰ÒÚ·
ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· Ù˘Ï›ÁÔ˘ÌÂ. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ¿ÌÂ
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙË °¤ÓÓËÛË. ∆ÚÒÌÂ ˆÚ·›· Ê·ÁËÙ¿,
ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ÁÏ˘Î¿, Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÙȘ Á¿Ù˜
ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ¯·Ú¿.» ∞Ï›ÎË ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘
÷ÚÔ‡ÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·,
ªÂ ÂÈÚ‹ÓË, ˘Á›·, ÚÔÎÔ‹ ÙÔ 2007!
∂ϤÓË §Ô‡‚ÚÔ˘-ªÔÓfiˆÏË /¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·
DONATIONS IN MEMORIAM
IN MEMORY OF MICHAEL GERAPETRITIS
Mrs. Athina Neofitou
Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis and Joanne
Mr. & Mrs. Milton Cossis
Mr. & Mrs. George John Basil
Ms. Marianthi Diacomihalis
Ector & Susan Alexandratos
Mr. George Kosmos
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Konstantinos & Maria Roros
Savas & Maria Tsakiris
Mrs. Eva Dardamanis
IN MEMORY OF JOHN GIANNAS
Mrs. Anastasia Christ
Mrs. Athina Neofitou
Mr. & Mrs. Dionisios Koulatsos
George & Nicoletta Roros
Mr. & Mrs. Anastasios Rologas
Ms. Maria Salpeas
Mrs. Rose Tsakalos
Mrs. Nina Tripolites & Family
Mr. & Mrs. Nicholas Souranis
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Mr. & Mrs. John Georgiou
Mr. & Mrs. Mike Georgiou
Mrs. Freda and Chris Angelopoulos
Mr. & Mrs. Steven Matsangos
Anthony J. Kameen M.D.
IN MEMORY OF STAVROS & SOTIRIA
IN MEMORY OF NAFSIKA REPPAS
IN MEMORY OF LAMBROS NEOFITOU
Mrs. Panagiota Patrikakou
Mr. & Mrs. George Forakis
Mr. & Mrs. Michael Moniodis
James & Argie Maurakis & Family
Mrs. Athina Neofitou
Ms. Maria Salpeas & Family
Mrs. Maria Koutsonouris
Mr. & Mrs. Dionisios Koulatsos
IN MEMORY OF ANDREAS BLICAS
Mr. & Mrs. Milton Cossis
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Mr. & Mrs. Nicholas Souranis
IN MEMORY OF MARIA GIKAS
Mr. Michael Tsimis
IN MEMORY OF GEORGE NYCHIS
Costas, Despina Mastrogiannis and
mother Maria.
Savas & Maria Tsakiris
Mrs. Marigo Anagnostou
IN MEMORY OF IOANNIS SKORDALOS
IN MEMORY OF PANAGIOTIS TARATSIDIS
IN MEMORY OF VASILIA XENAKIS
Mr. & Mrs. Milton Cossis
Philip & Marina Christ
IN MEMORY OF BIOULA GEORGE
IN MEMORY OF TAKIS CHRYSOVERGIS
Ms. Stavroula Christakou
Mrs. Helen Bisbikis
Mr. & Mrs. Michael Moniodis
Mrs. Maria Koutsonouris
IN MEMORY OF ELEFTHERIA KOLIOFOTIS
Mr. & Mrs. Gerasimos Galiatsatos
IN MEMORY OF HELEN CHAKEDIS
Ms. Margaret Reedy
IN MEMORY OF HOBERTA XECOMINOS
Mr. & Mrs. Nicholas Souranis
Stefanos & Katina Yianakis
MAKARIA LUNCHEONS
Makaria luncheons, which are traditionally
held following funerals, can now be provided
in the St. Nicholas Social Hall. Anyone wishing to arrange a Makaria luncheon should
contact the St. Nicholas Church office at 410
633-5020 for additional information.
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
PHAROS/º∞ƒO™
“JESUS CHRIST IS THE REASON”
On the positive side, however, we are now beginning to witness a surprising and pleasant turnaround during this Christmas
season. Although commercialism still appears to dominate this
holy season, the greeting which some major retailers are once
again incorporating and encouraging their staffs to use is
“Merry Christmas” not merely “Happy Holidays”. This is primarily due to the outcry of the public made known by many
Christian churches. Likewise, music/drama programs in a few
of our public schools are proudly proclaiming Christmas programs which include Christmas Carols and religious themes.
Once again these traditional presentations are in response to
active Christian groups. Should we Orthodox not follow their
lead and become active reinstating Christian observances
whenever and wherever we can? Can we afford to remain passive, taking our religion for granted? If we are devout Orthodox Christians, each of us has an obligation to proclaim, defend,
and preserve Christianity. Of course, we must we must first
LIVE our Orthodox faith following the principles set for us by
Christ, our teacher and role model. We must stand united in a
secular world defending our high holy days such as Christmas.
Just as we prepare and decorate our homes to receive Christ
externally, as Orthodox Christians we must prepare our hearts
to receive Him. Coming closer to Him should head our “Wish”
list as we pray, attend and participate in religious services, and
follow dietary abstinence as prescribed by the Church.
PAGE 7
From page 1
All the hype of our Christmas observance should not simply
be done in a pagan style to brighten the darkness of winter days
or in anticipation of the material gifts that we are about to receive. The use of Christmas lights to welcome Jesus should remind us that we are about to receive the Light of the World.
The giving of Christmas presents should remind us that this tradition is in remembrance of our joy in receiving God’s greatest
gift: His Son Jesus. Displaying the crèche in our homes reminds us of Christ’s humility; our Savior was born in a manger
among the farm animals, not in a royal palace. Thinking of and
sharing with others, especially at this time of the year should
serve to reinforce in us the life that Jesus led: shunning no one,
walking among and mingling with the common folk, not the
select few of a certain class, while teaching and living His message of LOVE. Sending cards and contacting others at
Christmastime gives us an opportunity to extol our joy that
Christ, the King is born!
Our traditions should aid in warming our hearts and enriching our celebration of Christmas - the fulfillment of God’s plan
as prophesied in the Old Testament: the coming of His Son to
save us from our sinful ways.
The staff of the PHAROS wishes everyone
A VERY BLESSED AND MERRY CHRISTMAS!
Eve Lallas
“O π∏™OÀ™ Ãπ™∆√™ ∂π¡∞π O §O°O™ ∆∏™ °πOƒ∆∏™”
∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰·
·fi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ì·˜. ¶ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÊÔ‡ Ë
∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Judeo-Christian, Ô˘ Ì·˜
·Ú¤¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ıÚËÛΛ·˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÏ¢ıÂÚ›· ·fi ÙËÓ
ıÚËÛΛ·?
∏ ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ
·Ú·ÙËÚԇ̠ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ‡Ù· Ù·
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∞Ó Î·È Ë ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ· ·ÎfiÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È
΢Úȷگ› ÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜, ÔÏÏÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜
¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi
ÙÔ˘˜ Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË “∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” ·ÓÙ›
“∫·Ï¤˜ °ÈÔÚÙ¤˜”. ÿÛˆ˜ Ó· ¤ÁÈÓ ‰ÈfiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ∂ÎÎÏËۛ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËηÓ. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜,
ÌÔ˘ÛÈÎÔ/‰Ú·Ì·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·›˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ
‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Ì·˜ Ô˘ ˘ÂÚ‹Ê·Ó· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Î·È
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ıÚË΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·
Î·È Î¿Ï·ÓÙ· . °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ˜
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ
√Ì¿‰ˆÓ. ¢ÂÓ ı¿ÚÂÂ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó·
ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ Ú‡̷ ·ÏÏ¿ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÂÓÂÚÁfi ̤ÚÔ˜
·ÏÈÓÔÚıÔ‡ÓÙ˜ ÙȘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ηÈ
ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÌÔÚÔ‡ÌÂ? ªÔÚԇ̠ӷ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ··ı›˜,
·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ıÚËÛΛ· Ì·˜ ˆ˜ ηÏÒ˜ ÁÂÓÔ̤ÓË? ∞Ó Â›Ì·ÛÙÂ
Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â˘Ï·‚›˜ √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘
ηıÂÓfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘ÌÂ, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ηÈ
Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË. º˘ÛÈο, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ·
Ó· ∑√Àª∂ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ˜
ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ‰È‰¿ÛηÏfi˜ Î·È ÙÔ
›‰ˆÏfi Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÙÈÎÔ‡
ÎÔÈÓÔ‡, ÚÔÛٷهÔÓÙ˜ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ fiˆ˜
Â›Ó·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.
Ÿˆ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ ÁÈ· Ó·
‰Â¯ıԇ̠ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi Â͈ÙÂÚÈο, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ∆ÔÓ ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ. “¡·
∆ÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì”, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ÛÙÔÓ
“ηٿÏÔÁÔ” ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ Ì·˜, Ì ÚÔÛ¢¯‹, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ
£Â›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Î·È Ì ÓËÛÙ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘
∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜.
ŸÏË Ë ˘ÂÚÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‰ÂÓ ı¿ÚÂÂ
Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È
ÙˆÓ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‹ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ
Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ì Û ϛÁÔ. ∆· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη Ï·Ì¿ÎÈ· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ πËÛÔ‡, ı¿ Ú¤ÂÈ Ó·
Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ºÒ˜ ÙÔ˘
∫fiÛÌÔ˘. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ‰ÒÚˆÓ
ı¿ÚÂ ӷ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ÂÈÎÚ·Ù› ÂȘ
·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ¯·Ú¿˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘
£ÂÔ‡: ∆ÔÓ ÀÈfiÓ ∆Ô˘ πËÛÔ‡! ∂Îı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ê¿ÙÓË ÛÙ· Û›ÙÈ·
Ì·˜, Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ËÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. √ ™ˆÙ‹Ú·˜ Ì·˜
ÁÂÓÓ‹ıËΠ۠ÛÙ·‡ÏÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò·, Î·È fi¯È ÛÂ
‚·ÛÈÏÈÎfi ·Ï¿ÙÈ. ™ÎÂÙfiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘˙ËÙÒÓÙ˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜,
ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ
›‰Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ô πËÛÔ‡˜: ‰ÂÓ ·‡Ê¢Á ηӤӷÓ,
Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È fi¯È Ì ÙÔ˘˜
ÔÏ›ÁÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ‹ ÔÚÈṲ̂ÓË Ù¿ÍË ·ÓıÚÒˆÓ fiÙ·Ó ‰›‰·ÛΠηÈ
Â΋ڢÙÙÙ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ∆√À, ∞°∞¶∏. ™Ù¤ÏÓÔÓÙ·˜ οÚÙ˜ ηÈ
ÂÈÎÔÈÓˆÓfiÓÙ·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,
Ì·˜ ‰›ÓÂÙÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Ì·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô µ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜!
™ÎÔfi˜ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ Ì·˜ ı¿ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘
ÂÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ - Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡
fiˆ˜ ÂÚÔÊËÙ‡ıË ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË, ‰ËÏ·‰‹ : Ô ÂÚ¯ÔÌfi˜
ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ∆Ô˘, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ Ì·˜.
∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ º∞ƒ√À Û·˜ ‡¯ÂÙ·È
“∫∞§∞ ∫∞π ∂À∆ÀÃπ™ª∂¡∞ Ãπ™∆√À°∂¡¡∞”
∂˘·ÁÁÂÏ›· §·ÏÏ¿
PAGE 8
PHAROS/º∞ƒO™
DECEMBER/¢∂∫∂ªµƒπO™—2006
CALENDAR OF EVENTS FOR DECEMBER
Sunday, December 3:
Saturday, December 16:
Saint Nicholas
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.
“DIAGORAS” Pan-Rhodian SocietyBreakfast with Santa,
Monday, December 4:
New Year’s Eve
Saint Nicholas Social Hall.
Special General Assembly, 7:30 p.m.
Sunday, December 17:
Dance
Tuesday, December 5:
9 a.m. Orthros,
Great Vespers of St. Nicholas—
7 p.m. followed by coffee hour.
Wednesday, December 6:
10 a.m. Divine Liturgy.
Sunday, December 24:
Philoptochos Christmas Tea Party,
1 p.m. - 4 p.m.
St. Nicholas Name Day Dinner Dance.
Christmas Eve Morning—9 a.m.
Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.
Christmas Eve Night—9 p.m.
Orthros, 10 p.m. “The Divine Liturgy
of Christmas” followed by the Church
choir singing carols and offering
refreshments.
Sunday, December 10:
Monday, December 25:
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.
Christmas Day. Office Closed.
Tuesday, December 12:
Wednesday, December 27:
St. Spyridon—9:15 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
St. Stephen—9:15 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
Friday, December 15:
Sunday, December 31:
St. Eleftherios—9:15 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
Feast of St. Nicholas—9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
Saturday, December 9:
Saint The
Nicholas
Saint
Nicholas
Saint
Saint Nicholas
PHAROS
SAINT NICHOLAS
GREEK ORTHODOX
CHURCH
520 S. PONCA STREET
BALTIMORE, MD 21224
ur
Celebrating O
Publication!
14th Year of
DECEMBER, 2006
Rev. Fr. Manuel J. Burdusi, Pastor
Tel.: 410-633-5020 Fax: 410-633-4352
http://www.stnicholasmd.org/
DATED MATERIAL —
PLEASE DELIVER
PROMPTLY
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA
METROPOLIS OF NEW JERSEY
PUBLISHED MONTHLY BY THE
GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF ST. NICHOLAS, BALTIMORE, MD
At the St. Nicholas Social Hall
From 9 pm - Till…?
Excellent food and premium
drinks!
• Open Bar- Premium Brands
• Champagne Toast at Midnight
• Hors-d’oeuvres
• Noise Makers & Party Favors
• Vasilopita
• Coffee & Dessert
Music by APOLLONIA
$75.00 per person
Tickets are available now.
NON PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
BALTIMORE, MD
PERMIT NO. 2606
Scarica

Dec - St. Nicholas Greek Orthodox Church