italijansko-srpski rečnik
PREDGOVOR
Ovaj rečnik namenjen je učenicima osnovnih i srednjih
škola kao i učenicima početnih nivoa na kursevima italijanskog jezika. Nastojano je da se odrazi današnji književni i govorni jezik i
da se ubaci što više nove, žive građe, naročito iz gradskog govora i
novina a od stručnih naziva i stranih reči ono što je najnužnije. Uvršteno je ponešto i iz familijarnog načina izražavanja u oba jezika.
U želji da rečnik bude što atraktivniji ali i praktičniji ovo
izdanje je pripremljeno u tvrdom povezu.
Kako bismo početnicima olakšali pravilno čitanje italijanskog teksta, naglasak je označen na rečima u kojima pada na treći
slog od kraja. Naglasak je označen u nekim drugim iznimnim primerima u kojima se inače ne piše. Poznato je pravilo da se u italijanskom jeziku naglasak piše samo onda kada pada na poslednji
slog reči i u nekim jednosložnim rečima. Kod samoglasnika e, o
gravis (`) označava otvoren izgovor, dok akut (´) upozorava da je
izgovor zatvoren. Za vokale a, i, u upotrebljen je samo gravis. Ovo
izdanje usklađeno je sa novim udžbenicima italijanskog jezika na
ovim prostorima i obiluje aktuelnim i frekventnim rečima i izrazima u skladu sa zahtevima savremene komunikacije.
3
UPUTSTVO ZA UPOTREBU REČNIKA
Vrste reći označene su uobičajenim skraćenicama (vidi spisak
skraćenica). Imenice su označene sa m odnosno f, prema tome da li
su muškog ili ženskog roda. Prilozi na –mente uneti su pod odgovarajućim pridevom, npr. rapidamente „brzo“ pod rapido „brz“.
Uz glagole je označeno prelazno odnosno neprelazno značenje, tr. ili intr. dok su povratni glagoli pod oznakom rfl. i navođeni
su pod odrednicom odgovarajućeg prelaznog glagola, npr. dividersi
„podeliti se“ pod dividere “podeliti“. Kod pravilnih glagola odmah
nakon infinitiva navedeno je prvo lice prezenta uz skraćenicu prs.
dok je kod nepravilnih glagola navedeno prvo lice jed. prezenta,
prvo lice jed. passata remota i particip prošli.
PROMENA REČI
Sve imenice sa završetkom na suglasnik npr. sport i one sa
naglašenim poslednjim vokalom npr. pubbicità u italijanskom su
nepromenljive tj. imaju u množini isti oblik kao i u jednini. Ostale
nepromenljive imenice označene su u rečniku skraćenicom inv. Posebno su označene i nepravilnosti u množini imenica i prideva.
Pridevi na –o imaju u promeni nastavke kao i u našem jeziku
odnoso –a za ženski rod, u množini –i za muški i –e za ženski rod.
Pridevi na –e imaju isti oblik i za muški i za ženski rod a
u množini završetak –i za oba roda. Oblici apsolutnog superlativa
(npr. felicissimo - presrećan) koji izražavaju osobinu u velikom stepenu, nisu navođeni osim kada imaju specifično značenje.
5
IZGOVOR
Otvoreno i zatvoreno E i O
U književnom italijanskom izgovoru naglašeno e može
imati dve varijante. U nekim rečima je otvoreno a drugima zatvoreno. Na isti način, o može biti otvoreno ili zatvoreno. U rečniku je
otvoren izgovor označen sa è, ò a zatvoren sa é, ó.
Naglasak
U običnoj italijanskoj ortografiji akcenat se piše samo
u rečima s naglašenim krajnjim vokalom (parole tronche), npr.
gioventù, città, caffè, perché. Ponekad se stavlja i radi razlikovanja
reči sa različitim mestom naglaska, npr. àncora „sidro“ za razliku
od ancora „još“.
Pojačani suglasnici
Udvojeni suglasnici u italijanskom jeziku uvek se izgovaraju produženo i pojačano. Tako se u izgovoru razlikuju npr.
copia „kopija“ i coppia „par“. Slovo q se udvaja kao cq, npr. acqua
„voda“, osim u reči soqquadro koja je jedina reč sa dva q.U položaju između dva vokala , suglasnici c i dz uvek su pojačani bilo
da su pisani s jednim ili dva z, npr. grazie. Takođe su između vokala pojačani suglasnici lj, nj i š (koji se pišu grupom od dva ili tri
slova), npr. figlio, sogno, lasciare.
6
Izgovor slova S
Slovo s između vokala izgovara se z u severnoj Italiji, npr.
asino /azino/. Izuzetak su složenice čiji drugi deo počinje sa s, npr.
stasera ili proseguire. U južnoj Italiji sve ove reči izgovaraju se sa s
dok u Toskani neke od njih imaju izgovor s a neke z.
U ovom rečniku je dat severnoitalijanski izgovor koji je i
najraspostranjeniji. Posle drugog suglasnika izgovor je uvek s, npr.
conversazione, gde treba obratiti pažnju da se ne izgovara prema
našoj reči konverzacija. Ispred suglasnika l, r, m, n i v slovo s uvek
se izgovora kao z: jugoslavo /jugozlavo/.
Izostavljanje završetka reči
Krajnje nenaglašeno e ili o često se izostavlja ispred druge
reči: signore maestro kaže se signor maestro. Ova pojava naziva
se troncamento (krnjenje reči). Izbacivanje završnog vokala ispred
druge reči koja počinje vokalom zove se elizija i obavezno se beleži apostrofom: d’accordo (od di + accordo) ili senz’altro (od
senza altro). Elizija je obavezna posle nekih oblika prideva quello
i bello.
Izgovor stranih reči
U rečniku su navedene i neke strane reči, najčešće engleske
i francuske, koje su danas sve prisutnije u italijanskom savremenom
jeziku i koje se redovno upotrebljavaju. Njihov se izgovor ne može
sa sigurnošću označiti jer u praksi mnogo varira ali se uzimao najuobičajeniji izgovor prosečno obrazovanog Italijana.
7
SKRAĆENICE I OZNAKE
adj. – pridev
adv. – prilog
anat. – anatomija
autom. – automobilizam
biol. - biologija
bot. – botanika
conj. – veznik
compr. - komparativ
crkv. – crkveni termin
dat. – dativ
dim. - deminutiv
ekonom. – ekonomski termin
elektr. – elektronika,
elektrotehnika
eng. – engleski
excl. – uzvik
f – ženski rod
fam. – familijarno
farmac. - farmacija
fig. – figurativno, preneseno
značenje
fin. – finansije
folkl. – folklor
fr. – francuski
geogr. – geografija
geol. - geologija
gram.- gramatika
hem. - hemija
jap. – japanski
intr. – neprelazan glagol
inv. – nepromenljivo
iron. – ironično
ist. - istorijski termin
ling. - lingvistika
m – muški rod
mat. - matematika
med. – medicina
meh. – mehanika
mitol. - mitologija
muz. – muzika
nem. - nemački
num. – broj
pej. – pejorativ
pl. - množina
pol. – politika
pom. – pomorski termin
posl. – poslovica
p.p. – particip prošli
prav. – pravni termin
prez. – prezirni izraz
pron. – zamenica
prs. – prezent
9
prp. – predlog
prs. – prezent
reg. - regionalizam
qcs. – qualcosa (nešto)
qn. – qualcuno (neko)
rfl. – povratni glagol
sg. - jednina
skrać. – skraćenica
sup. - superlativ
teh. – tehnika
tr. - prelazni glagol
v. – vidi
voj. - vojni termin
vulg. vulgarni izraz
zool. – zoologija
žarg. – žargonski izraz
A, a
A
A, a f ili m A, a.
a prp. (pred samoglasnikom
»a« postaje ad); spaja se sa
određenim članom: (a + il) = al,
(a + la) = alla, (a+ i) = ai, (a
+ le) = alle itd; prevodi se predlozima u, na, k, za, prema, po;
često nekim padežom bez predloga. Označava: 1. određenje:
scrivo al direttore pišem direktoru; si sono rivolti a noi
obratili su se nama. 2. stanje i
udaljenost: vive a Nàpoli živi
u Napulju; a dieci chilòmetri
da Roma deset kilometara od
Rima; a destra s desne strane;
a tàvola za stolom; l’ho visto
alla festa video sam ga na zabavi; studia all’ università di
Bologna studira na Univerzitetu
u Bolonji. 3. smer: andare a Milano, a casa, all’ufficio poći u
Milano, kući, u ured; è andato
al mercato pošao je na pijacu;
si sono trasferiti a Torino odselili su se u Torino; tornerò a
casa presto vratiću se uskoro
kući; (fig.) venire a un accordo
sporazumeti se; avviamento
alla filosofìa uvod u filozofiju;
(eliptično) alla malora! dovraga! 4. vreme: a che ora? u
koje vreme? alle undici u jedanaest sati; all’alba u zoru; a
venti anni s dvadeset godina, u
dvadesetoj godini; fino a notte
inoltrata duboko u noć; a vita
doživotno. 5. svrhu, sklonost,
sposobnost, korist, štetu: a che
scopo? za koju svrhu? čemu? a
protezione della città za odbranu
grada; è destinato a grandi imprese određen je za velike poduhvate; tende all’ozio sklon je
lenčarenju; non ha nessuna attitùdine alla matemàtica nema
sposobnosti za matematiku;
àbile al servizio militare sposoban za vojsku; a tuo danno
na tvoju štetu; bere alla salute
di qn. piti u nečije zdravlje. 6.
način: alla stessa maniera na
isti način; protestare a voce
alta glasno protestovati; corre
a 150 all’ora vozi 150 (kilometara) na sat; a mio parere po
11
abate
А
12
mom mišljenju, kako ja mislim;
comprare a crédito kupovati
na kredit; a mala pena jedva; a
piedi ići peške; a caso slučajno;
a voce usmeno; a bassa voce
tiho; a occhi chiusi zatvorenih
očiju; alla lèttera doslovno; a
malincuore nerado; alla buona
jednostavno,
skromno.
7.
sredstvo: bàttere a màcchina
otkucati na pisaćoj mašini;
chiùdere a chiave zaključati;
giocare a palla, agli scacchi,
alle carte igrati se loptom, igrati
šah, kartati se; l’ho riconosciuto
alla voce prepoznao sam ga po
glasu; màcchina a vapore parna
mašina; barca a remi, a vela,
a motore čamac na vesla, na
jedra, motorni čamac. 8. cenu,
meru: a quanto? a che prezzo?
pošto? a basso prezzo jeftino;
a caro prezzo, a buon prezzo,
skupo; a mille lire hiljadu lira;
all’ingrosso na veliko; al minuto na malo; a goccia a goccia
kap po kap; a gocce na kapi;
condannato a 3 anni osuđen na
3 godine. 9. redosled: uno alla
volta jedan po jedan; a due a
due (dva) po dva; a poco a poco
malo-pomalo; le véndono a
dozzine prodaju ih na tuce; due
volte al giorno dvaput na dan;
si cóntano a migliaia broje se
na hiljade. 10. atribut kvaliteta:
un motore a benzina benzinski
motor; un àbito a strisce prugasto odelo; un lavoro a mano
ručni rad; una valigia a doppio
fondo kofer s dvostrukim dnom.
11. okolnost: al ritorno na povratku; a quelle parole scoppiò
in pianto na te reči briznuo je u
plač; si sveglia al più pìccolo
rumore (pro)budi se pri najmanjem šumu. 12. ograničenje:
all’àbito (sudeći) po odelu;
all’aspetto po izgledu; alla
parlata sembra straniero po govoru izgleda stranac; star male
a quattrini imati malo novca.
13. uvodi predikatnu dopunu;
elèggere a presidente izabrati
za predsednika; promuòvere a
generale unaprediti u generala.
14. pred glagolskim infinitivom:
andare a chiamare qn. ići po
nekoga; méttersi a dormire poći
na spavanje; si ostina a negare
uporno negira; il problema è
difficile a risòlvere problem je
teško rešiti.
abate m opat, sveštenik nižeg
reda.
abbacchio m mlada jagnjetina.
abbagliare tr. (prs. abbaglio)
zaslepiti; quella lampada mi
abbaglia ova svetiljka me zaslepljuje.
abbaiare intr. (prs. abbaio) lajati.
abituare
abbandonare tr. (prs. abbandóno) napustiti, ostaviti.
abbandono m opuštanje, klonulost; lasciare in ~ zapustiti,
zanemariti.
abbassamento m sniženje; spuštanje.
abbassare tr. (prs. abbasso)
sniziti, spustiti.
abbasso adv. dole.
abbastanza adv. dovoljno,
dosta; prilično; hai mangiato
~? jesi li dovoljno jeo?
abbàttere tr. (prs. abbatto) oboriti, srušiti.
abbazia f manastir.
abbellire tr. (prs. abbellisco)
ulepšavati.
abbiamo imamo; v. avere.
abbigliamento m odeća, oblačenje.
abbonare (prs. mi abbòno)
pretplatiti; abbonarsi (a qcs. na
nešto) pretplatiti se.
abbonato m pretplatnik.
abbondante adj. obilan.
abbondantemente adv. obilno,
bogato.
abbondanza f obilje.
abbondare (di qcs. nečim)
intr. (prs. abbóndo) obilovati;
la Vojvodina abbonda di grano
Vojvodina obiluje žitom.
abbottonare tr. (prs. abbottóno) zakopčati, (i fig.) ćutljiv,
uzdržan.
abbozzare tr. (prs. abbòzzo)
skicirati.
abbozzo m skica, nacrt.
abbracciare tr. (prs. abbraccio)
zagrliti.
abbraccio m zagrljaj.
abbreviare tr. (prs. abbrèvio)
skratiti.
abbreviazione f skraćenje.
abbronzato adj. potamneo, pocrneo od sunca.
abbuffata f preterano jelo,
prežderavanje.
abete f jela; legno d’ ~ jelovina.
àbile adj. vešt.
abilità f sposobnost, veština.
abilitare tr. osposobiti. abilitarsi rfl. osposobiti se, steći
kvalifikacije.
abisso m ponor, bezdan.
abitante m stanovnik.
abitare tr. i intr. (prs. àbito) stanovati.
abitazione f stan, zgrada,
prebivalište
àbito m odelo, haljina; ~ da
sera večernje odelo, večernja
haljina.
abituale adj. običan, uobičajen;
mi rispose con l’ ~ gentilezza
odgovorio mi je uobičajenom
ljubaznošću.
abitualmente adv. obično.
abituare tr. navići. abituarsi
rfl. (prs. mi abìtuo) privići se (a
qcs. na nešto).
А
13
abitùdine
А
14
abitùdine f običaj, navika.
abolire tr. (prs. abolìsco) ukinuti, poništiti.
abolizione f ukidanje, poništenje.
aborigeno 1. adj. domaći,
domorodački, 2. m domorodac,
starosedelac.
abrasione 1. f struganje, grebanje. 2. (geol.) abrazija,
odnošenje površinskog sloja
trenjem.
abusare intr. (prs. abuso) zloupotrebiti (di qcs. nešto).
a. C. = avanti Cristo pre Hrista.
acca f inv. slovo „h”; non capisce un’acca ne razume ništa.
accademia f akademija; ~ militare vojna akademija; ~ di Belle
Arti likovna akademija.
accadére intr. (accade, accadde,
accaduto) dogoditi se, desiti se.
accampamento m logor; piantare l’ ~ utaboriti se.
accanirsi (prs. mi accanìsco);
zainatiti se, biti uporan; razbesneti se (contro qn. na nekoga);
~ nello studio strastveno prionuti za učenje.
accanito adj. uporan, žestok,
strastven.
accanto 1. adv. pokraj; lì ~ tamo
pokraj. 2. prp. blizu, do, pokraj;
~ alla porta pokraj vrata.
accappatoio m kupaći ogrtač.
accarezzare tr. (prs. accarézzo)
milovati; (fig.) ~ l’idea di qn.
priželjkivati nešto.
accasare tr. udati kćerku. accasarsi rfl. udati se, oženiti se,
zasnovati porodicu.
accedere intr. pristupiti, prići
(a qcs. čemu); dospeti (do
nekog položaja).
accelerare tr. (prs. accèlero)
ubrzati.
accèndere tr. (accèndo, accési,
accéso) zapaliti, upaliti, raspaliti; il motore non si accende
motor ne pali; (fin.) ~ un conto
otvoriti račun. accendersi rfl.
(fig.) zapaliti se; ~ il volto
zažariti se u licu.
accendisìgaro m upaljač.
accennare intr. i tr. (prs. accénno) spomenuti, dati znak; ha
accennato alla festa spomenuo
je zabavu.
accenno m znak, napomena;
nagoveštaj, aluzija; fare ~ a qcs.
nagovestiti nešto.
accensione f paljenje.
accento m naglasak, akcent.
accertare tr. potvrditi, utvrditi,
ustanoviti, proveriti. accertarsi
rfl. uveriti se (di qcs.) u nešto.
accessibile adj. dostupan,
pristupačan.
accesso m pristup, prilaz; di difficile ~ teško dostupan.
accettare tr. (prs. accètto) prihvatiti, primiti.
accreditare
accettabile adj. prihvatljiv.
acchiappare tr. (prs. acchiàppo)
uhvatiti, uloviti.
acciaio m čelik, sguardo d’ ~
nepokolebljiv (čeličan) pogled.
accidente m nezgoda, nesreća;
slučajnost; ništa; non capisco
un ~ ne razumem ništa.
acciuga f inćun.
acclùdere tr. (accludo, acclusi,
accluso) priložiti.
accogliente adj. ugodan, prijatan, gostoljubiv.
accoglienza f doček, primanje;
trovare buona ~ naići na lep
prijem.
accògliere tr. (accòlgo, accòlsi,
accòlto) dočekati, primiti.
accomodare tr. (prs. accòmodo) urediti, popraviti, srediti,
izmiriti, položiti. accomodarsi
rfl. smestiti se (ugodno), raskomotiti se; (ući, sesti i sl.); si
accòmodi izvolite! (ući, sesti i
sl.).
accompagnamento m pratnja.
accompagnare tr. (prs. accompagno) pratiti, otpratiti; ti accompagno in màcchina odvešću
te automobilom.
acconciatura f friziranje, frizura.
acconsentire tr. i intr. (prs. acconsènto) pristati, saglasiti se (a
qcs. na nešto); hanno acconsentito alla nostra richiesta prihva-
tili su naš zahtev.
accontentare tr. (prs. accontènto) zadovoljiti. accontentarsi rfl. zadovoljiti se (di qcs.
čime) ci accontenteremo di
una tenda zadovoljićemo se
šatorom.
accoppiato adj. složen u par.
accordare tr. (prs. accòrdo)
složiti, uskladiti (a qcs, con
qcs. sa čim) dopustiti; dodeliti
(zajam). accordarsi rfl. složiti
se.
accordo m sporazum, dogovor;
saglasnost; (muzički) akord; essere d’ ~ slagati se; mettersi d’ ~
sporazumeti se.
accòrgersi rfl. (mi accòrgo, mi
accòrsi, mi sono accòrto) opaziti (di qcs, qn. nešto, nekog);
si sono accorti dello sbaglio
opazili su grešku; me ne sono
accorto in séguito opazio sam
to posle.
accòrrere intr. (accórro, accórsi, accórso) dotrčati, priteći;
sono accorsi in nostro aiuto pritekli su nam u pomoć.
accorto adj. oprezan, pronicljiv,
mudar; sta’ ~! budi oprezan!
accostare (prs. accòsto) 1. tr.
primaknuti, približiti, prineti,
prići. 2. intr. pristati (o lađi); la
nave ha accostato brod je pristao.
accreditare tr.(prs.accredito)1.
А
15
accréscere
А
16
potvrditi. 2. upisati kao kredit.
3. akreditovati, ovlastiti.
accréscere tr. (accrésco, accrèbbi, accresciuto) uvećati.
accumulare tr. (prs. accùmulo)
nagomilati, nakupiti, akumulirati.
accurato adj. brižljiv, tačan;
una ricerca accurata tačno
istraživanje.
accusa f optužba; muòvere (o
presentare) un’ ~ podneti tužbu:
difendersí da un’ ~ braniti se od
optužbe.
accusare tr. (prs. accuso)
optužiti; okriviti (di qcs. za
nešto); ~ qn. di furto optužiti
nekoga za krađu.
accusativo (gram.) adj. akuzativ.
acerbo adj. gorak, opor, nezreo.
àcero m javor.
aceto m sirće.
acetone m (hem.) aceton.
acidità f kiselost.
àcido 1. adj. kiseo. 2. m kiselina. accidamente adv. kiselo.
acqua f voda; ~ potàbile pitka
voda; ~ corrente tekuća voda;
~ minerale mineralna voda; ~
naturale prirodna voda; ~ in
bocca! ćuti! tiho! si trova in cattive acque nalazi se u nevolji;
acque termali termalne vode,
prendere l’ ~ pokisnuti.
acquaio m sudopera.
acquamarine f akvamarin
(kamen svetloplave boje).
acquavite f rakija; ~ di prugne
šljivovica; ~ di vinacce komovica; ~ con erbe aromàtiche
travarica.
acquazzone m pljusak, iznenadna kiša.
acquistare tr. (prs. acquisto)
nabaviti, kupiti.
acquisto m nabavka, kupovina;
fare gli acquisti nabaviti, kupiti.
acquoso adj. vodenast, vodnjikav.
acre adj. opor, oštar; zajedljiv.
acrobata m i f akrobata.
acùleo m žaoka ; trn, bodlja.
acùstico
adj.
akustičan;
zvučan.
acuto adj. 1. šiljast, oštar. 2.
oštrouman, bistar, pronicljiv. 3.
akutan. 4. (o zvuku) visok, piskav. 5. (ling.) accento ~ akcent
nagnut udesno; sento un dolore
~ nella spalla sinistra osećam
jak bol u levom ramenu.
ad prp. = a (pred vokalima posebno drugim); sono andati ad
accompagnarlo išli su da ga
otprate.
adagio adv. polako, polagano.
adattare tr. (prs. adatto) prilagoditi, adaptirati (a qcs. čemu).
adatto adj. prikladan, podesan.
aeroporto
addio excl. zbogom!
addirittura adv. čak, upravo;
sarebbe ~ capace di lasciare il
posto bio bi čak sposoban da
napusti mesto.
additivo m dodatak, aditiv.
addizione f sabiranje; dodatak.
addobbare tr. ukrasiti, dekorisati.
addolcire tr. ublažiti, omekšatim; zasladiti.
addolorare tr. (prs. addolóro)
ožalostiti, rastužiti.
addomesticare tr. (prs. addoméstico) ukrotiti, pripitomiti.
addormentare tr. (prs. addorménto) uspavati. addormentarsi rfl. zaspati; si è addormentato zaspao je.
addossato adj. prislonjen, stisnut uz.
addosso 1. adv. na sebi; portare
~ nositi na sebi; tirarsi ~ navući
se; levarsi (qcs., qn.) d’ ~ skinuti; rešiti se (koga, čega). 2.
prp; ~ a na.
adeguare tr. (prs. adègwo) prilagoditi (a qcs. čemu).
adeguato
adj.
primeren,
adekvatan, odgovorajući.
adémpiere tr. (prs. adémpio)
ispuniti, izvršiti; ~ una promessa održati obećanje.
adesso adv. sada; sono arrivati
~ došli su sada; per ~ basta za
sada je dovoljno.
adiacente adj. obližnji, susedni.
adibire tr. (prs. adibisco) upotrebiti, adaptirati, primeniti.
adolescente 1. m mladić. 2. f
devojka.
adoperare tr. (prs. adòpero)
upotrebiti, upotrebljavati, iskoristiti.
adorare tr. (prs. adòro)
obožavati; egli adora sua madre
obožava svoju majku.
adottare tr. (prs. adòtto)
usvojiti; uvesti (mere).
adozione f usvajanje, prihvatanje.
adriàtico 1. adj. jadranski. 2.
m; l’Adriatico Jadran.
adulare tr. (prs. adùlo) laskati
(kome); ~ la vanità di qn. laskati nečijoj taštini.
adulterio m preljuba, brakolomstvo.
adulatore m laskavac, ulizica.
adulto 1. adj. odrastao. 2. m
odrasli.
adunanza f sastanak, zbor,
skup.
aèreo 1. adj. vazdušni. 2. m
avion; prendere l’ ~ putovati
avionom; è partito in ~ otputovao je avionom; l’aereo decolla, atterra avion uzleće,
sleće.
aeroplano m v. aereo.
aeroporto m aerodrom.
А
17
affacciare
А
18
affacciare tr. (prs. affaccio)
pokazati, izneti, affaciarsi rfl.
pomoliti lice, izviriti. ~alla finestra pokazati se na prozoru.
affamato adj.izgladneo, gladan;
oggi sono proprio ~ danas sam
baš gladan.
affannarsi (prs. mi affanno)
mučiti se, truditi se.
affare m posao, delo, trgovina;
uomo d’affari poslovan čovek;
fare un buon ~ učiniti dobar
posao; non è affar mio ne tiče
se mene.
affascinare tr. (prs. affàscino)
očarati, šarmirati.
affatto adv. potpuno, sasvim;
niente ~ nikako, nipošto; non è
~ vero nije nikako istina; non ci
ho pensato ~ nisam uopšte na to
mislio.
affermare tr. (prs. afférmo) tvrditi, potvrditi; isticati.
affermazione f tvrdnja, izjava.
afferrare tr. (prs. affèrro) uhvatiti, zgrabiti; ~ l’ occasione
iskoristiti priliku.
affettato m narezak.
affetto m naklonost, ljubav.
affettuoso adj. srdačan, nežan.
affezionato adj. odan, privržen,
nežan.
affezione f naklonost, odanost,
privrženost; (med.) bolest; ~
cardìaca bolest srca.
affidare tr. (prs. affido) pove-
riti. affidarsi rfl. osloniti se; mi
affido alla vostra comprensione
uzdam se u vaše razumevanje.
affidabile adj. pouzdan.
affidamento m poverenje,
uzdanje.
affilare tr. (prs. affilo) oštriti,
brusiti, naoštriti.
affinché conj. da, neka, kako bi;
~ egli possa tornare kako bi se
(on) mogao vratiti; ~ capìscano
ciò che avete detto da razumeju
što ste im rekli.
affine 1. adj. srodan, blizak,
sličan. 2. conj; ~ di (+ inf.) (sa
ciljem) da, kako bi; ~ di arrivare più presto sa ciljem da
stigne pre.
affisso m 1. (izložen) oglas. 2.
(ling.) afiks.
affittare tr. (prs. affitto) iznajmiti; càmere da ~ iznajmljuju
se sobe.
affitto m najam, zakup; najamnina.
afflìggere tr. (prs. affliggo)
ožalostiti, rastužiti.
affluìre intr. (prs. affluìsco) doticati, priticati.
affogare intr. (prs. affògo) utopiti se; cadde nel fiume e affogò
pao je u vodu i utopio se.
affollato adj. dupke pun, krcat,
pretrpan; lo stadio era ~ stadion
je bio dupke pun.
affondare (prs. affóndo) 1. tr.
agrumi
potopiti. 2. intr. potonuti; la
nave è affondata sùbito brod je
odmah potonuo.
affresco m freska.
affrettare (prs. affrétto) tr.
ubrzati, požuriti. affretarsi rfl.
požuriti se; affréttati! požuri se!
si affrettò a comunicare la notizia požurio je da javi novost.
affrettato adj. ubrzan; površan,
brzoplet.
affrontare tr. (prs. affrónto)
odvažno pristupiti (čemu),
uhvatiti se u koštac (s čime),
suočiti se sa nečim.
aforisma m aforizam.
afoso adj. sparan, zagušljiv.
africano adj. afrički.
agenda f rokovnik, beležnica.
agente m agent, predstavnik.
agenzìa f poslovnica, agencija;
~ di viaggi turistička agencija.
agevole adj. lak. agevolmente
adv. lako.
aggettivo m (gram.) pridev; ~
dimostrativo pokazni pridev; ~
possessivo prisvojni pridev.
aggiùngere tr. (aggiungo, aggiunsi, aggiunto) dodati; aggiungete anche questi due pezzi
dodajte i ova dva komada.
aggiunta f dodatak.
aggravare tr. (prs. aggravo)
otežati, opteretiti; ~ la pena
povećati kaznu.
aggressivo adj. agresivan,
nasrtljiv.
aggressività f
agresivnost,
nasrtljivost.
agile adj. okretan, hitar,
živahan.
agio m udobnost; mi sento a
mio ~ osećam se udobno.
agire intr. (prs. agisco) delovati, postupati; il suo modo d’ ~
mi offende njegov način postupanja me vređa.
agitare tr. (prs. àgito) tresti,
drmati, mahati. agitarsi rfl. uznemiriti se, uzrujati se; non è il
caso di ~ per così poco nema
razloga uzrujavati se zbog takve
sitnice.
aglio m beli luk.
agnellino m dim. jagnješce.
agnello m jagnje; carne d’ ~ jagnjetina.
ago m igla.
agonia f agonija, teška uznemirenost.
agosto m avgust; in ~ u avgustu;
il primo ~ prvi avgust, prvog
avgusta; ai primi di ~ početkom
avgusta; a fine ~ krajem avgusta.
agricolo adj. poljoprivredni; lavoratore ~ zemljoradnik.
agricoltore m zamljoradnik.
agricoltura f poljoprivreda.
agro 1. adj. gorak, kiseo, opor.
2. m kiselost, gorčina.
agrumi m pl. kiselo voće,
А
19
aguzzo
А
20
agrumi (limun, narandža, mandarina, grejfrut).
aguzzo adj. šiljast, zaoštren.
aiuola f leja (cveća).
aiutare tr. (prs. aiuto) pomoći;
ci hanno aiutato a spìngere la
màcchina pomogli su nam da
poguramo automobil.
aiuto m pomoć; col suo ~ s
njegovom pomoći; sono accorsi loro in ~ pritekli su im u
pomoć.
al, alla = a+il, a+la...
ala f (pl. le ali) krilo; (sport) l’
~ destra, sinistra desno, levo
krilo.
àlacre adj. žustar, revan, hitar.
alacrità f živahnost, hitrina;
con ~ žustro.
alba f zora; all’ ~ u zoru.
albergo m (pl. gli alberghi)
hotel; siamo all’ ~ Aurora odseli smo u hotelu Aurora; ~
diurno hotel za dnevni boravak
(i usluge).
àlbero m drvo, stablo; (teh.)
osovina, vratilo; (pom.) jarbol;
~ da frutto voćka; ~ di Natale
božićna jelka; l’ ~ (della nave)
jarbol.
albicocca f (pl. le albicocche)
kajsija (plod).
albicocco m kajsija (stablo).
album m inv. album.
albume m belance.
àlcool m alkohol.
alcuno 1. adj. neki; non ho visto
alcuna màcchina nisam video
nikakav auto; ho comprato alcuni libri kupio sam nekoliko
knjiga; alcune fotografie neke
fotografije; abbiamo visitato alcune città posetili smo nekoliko
gradova. 2. prn. (u sing. = qualcuno); (s neg.) niko; non c’era ~
nije bilo nikoga; (u pl.) ho visto
alcuni di loro video sam nekoliko njih.
alimentare adj. prehrambeni;
generi alimentari prehrambene
namirnice.
alimentazione f ishrana, hranjenje; dovod, napajanje.
allacciare tr. (prs. allaccio) zapetljati, spojiti.
allargare tr. (prs. allargo)
proširiti.
allarmante adj. uznemirujući.
allarmare tr. (prs. allarmo) uzbuditi, uznemiriti.
alleanza f savez.
alleato 1. m saveznik. 2. adj.
saveznički.
allegare tr. (prs. allégo) priložiti,
pridodati; alla domanda va
allegata una foto molbi treba
priložiti fotografiju.
allegramente adv. veselo, radosno.
allegrìa f veselje, radost.
allegro adj. veseo, radostan.
allenamento m trening.
altrimenti
allenare tr. (prs. alléno) vežbati,
trenirati.
allenatore m trener.
allertare tr. (prs. allèrto) alarmirati, uzbuniti.
allestire tr. (prs. allestisco) prirediti, urediti, organizovati.
allevamento m odgajanje,
uzgoj; stočarstvo; farma; ~ di
polli živinarska farma.
allevare tr. (prs. allévo) uzgajati; othraniti.
allievo m đak, učenik.
allineare tr. poređati, postrojiti;
paesi non allineari nesvrstane
zemlje.
allòdola f ševa.
alloggiare intr. (prs. allòggio)
stanovati; smestiti se; abbiamo
alloggiato in un buon albergo
smestili smo se u dobrom hotelu.
alloggio m stan; dare ~ a qcn.
primiti koga na stan.
allontanare tr. (prs. allontano)
udaljiti. allontanarsi rfl. udaljiti
se; non allontanarti da casa
nemoj se udaljavati od kuće.
allóra adv. tada, onda; fin d’ ~
još od tada; d’ ~ in poi otada; e
~? a sada? dakle? a što onda?
allorché adv. kad; ~ lo incontrai
stava parlando con un amico
kad sam ga sreo, razgovarao je
s prijateljem.
allòro m lovor, lovorika; (fig.)
slava, trijumf.
alludere intr.(aux avere prep. a)
nagovestiti, aludirati.
allungare tr. (prs. allungo)
produžiti.
alluvione f poplava.
almeno adv. barem; màndami
~ una tua fotografìa pošalji mi
barem jednu tvoju fotografiju.
alpestre adj. planinski, gorski,
strm, vrletan.
Alpi f pl. Alpi.
alpino adj. alpski, planinski.
alpinista m i f planinar, -rka.
alquanto 1. adv. nekoliko,
ponešto; sto ~ meglio osećam se
pomalo bolje. 2. adj. nekoliko;
c’erano alquante persone bilo
je nekoliko ljudi.
alterare tr. izmeniti; uzrujati
se; viso alterato izobličeno lice;
voce alterata uzrujan glas.
altezza f visina.
alto 1. adj. visok; gornji; è ~ un
metro e settanta visok je metar
sedamdeset; a voce alta glasno;
in ~ mare na pučini. 2. m visina;
guardare dall’ ~ in basso gledati s visine. 3. adv. visoko; in
~ gore, odozgo. 4. excl.; ~ là!
stoj!
altoparlante m zvučnik.
altrettanto adv. isto toliko,
takođe; grazie ~! hvala takođe!
altrimenti adv. inače, drugačije.
А
21
altro
А
22
altro adj. i prn. drugi; un’altra
volta drugi put; un’altra cosa
nešto drugo; nient’~ ništa drugo;
senz’~ svakako, garantovano;
fra l’~ između ostalog; l’~ ieri,
ieri l’~ prekjuče; se non ~ avete
visto l’esposizione ako ništa
drugo barem ste videli izložbu;
siete contenti? – tutt’ ~! Jeste li
zadovoljni? – naprotiv! ~ che! I
te kako! l’uno dopo l’~ jedan za
drugim.
altroché excl. i te kako! nego
šta!
altrove adv. drugde, na drugo
mesto.
altura f uzvisina, brežuljak.
alunna f učenica.
alunno m učenik, pitomac.
alveare m košnica.
alzare tr. (prs. alzo) podići; ~
la voce vikati; ~ i prezzi povisiti cene. alzarsi rfl. dignuti se,
ustati; àlzati! alzàtevi! digni se!
dignite se!
amàbile adj. ljubazan, ljubak,
prijatan.
amante m, f ljubavnik, ljubavnica, ljubitelj; ~ della natura
ljubitelj prirode.
amare tr. (prs. amo) voleti,
amarsi rfl. voleti se.
amarezza f gorčina; (fig.) tuga,
gorčina.
amaro adj. gorak; riso ~ tužan
osmeh.
ambedue prn. m, f pl. oba,
obojica; obe; oboje.
ambiente m sredina, okolina;
ambijent; prostorija; desidero
cambiare ~ želim promeniti
okolinu (društvo).
ambito m obseg, područje; nell
~ di qcs. u okviru nečega.
ambulatorio m ambulanta.
americano adj. američki.
amica f (pl. -che) prijateljica.
amichévole adj. prijateljski.
amicizia f prijateljstvo; ho fatto
~ con lui spijateljio sam se s
njime.
amico m (pl. -ci) prijatelj; è un
mio ~ d’infanzia to mi je prijatelj iz detinjstva.
ammaccare tr. (prs. ammacco)
nagnječiti, prignječiti.
ammaccatura
f
modrica,
nagnječenje, ulubljeno mesto.
ammalato 1. adj. bolestan. 2. m
bolesnik.
ammassare tr. (prs. ammasso)
nakupiti, nagomilati.
ammazzare tr. (prs. ammazzo)
ubiti; ~ il tempo utući vreme.
amméttere tr. (ammétto, ammisi, ammésso) dopustiti; primiti, priznati; ammettiamo che
egli venga pretpostavimo da
on dođe; ammetto il mio errore
priznajem svoju grešku.
ammirare tr. (prs. ammiro) diviti se (kome, čemu); ammiro la
animale
sua cultura divim se njegovom
obrazovanju.
ammiratore m obožavatelj.
ammirazione f divljenje.
ammobiliato adj. namešten (s
nameštajem).
ammonire tr. (prs. ammonìsco)
opomenuti, upozoriti.
amore m ljubav; amor proprio
samoljublje; ~ della liberta
ljubav za slobodu; per amor tuo
tebi za ljubav; per ~ o per forza
milom ili silom.
amorévole adj. srdačan, pun
ljubavi, nežan.
amoroso adj. ljubavni; zaljubljen; la poesìa amorosa ljubavna poezija.
ampio adj. prostran; opširan;
un’ ampia sala prostrana dvorana; una persona di ampie vedute osoba širokih pogleda.
anàlisi f inv. analiza.
anàlogo adj. analogan.
anche conj. i, takođe; hai
parlato ~ troppo govorio si i
previše; ~ se partissi sùbito,
non arriverei in tempo i da
odmah otputujem, ne bih stigao
na vreme.
ancora adv. još, opet; non ~
još ne; non è ~ arrivato još nije
došao; ~ una volta još jednom.
àncora f sidro; gettare, levare
l’~ baciti, dignuti sidro.
andare intr. (vado, andai, an-
dato) ići, otići; ~ in treno voziti
se vozom; ~ diritto ići ravno; ~
a letto ići u krevet; ~ in rovina
propasti; ~ in bestia razbesneti
se; andar via otići; andremo in
màcchina, in barca ići ćemo
autom, čamcem; ~ a prèndere
qcs. otići po nešto; ~ a trovare qn. posetiti nekoga; come
va? kako je? va bene dobro
je; questo comportamento non
mi va ovo ponašanje mi se ne
sviđa; tutto andrà bene sve
će biti dobro; vàttene! odlazi
(odavde)! andiàmocene idemo
(odavde); ~ in capo al mondo
otići na kraj sveta.
andata f odlazak; biglietto di ~
e ritorno povratna karta.
anèddoto m anegdota; vi racconterò un ~ ispričaću vam
anegdotu.
anello m prsten; un ~ d’oro
zlatni prsten.
anestesìa f anestezija, narkoza.
anestesista m anesteziolog.
àngolo m ugao, ćošak; l’ho incontrato all’ ~ (della strada)
sreo sam ga na uglu (ulice).
angoscia f mora, muka; briga,
teskoba.
angoscioso adj. mučan, brižan,
teskoban.
ànima f duša; srž; non c’era ~
viva nije bilo žive duše.
animale m životinja; gli animali
А
23
animalesco
А
24
domèstici domaće životinje.
animalesco adj. životinjski.
animare tr. (prs. ànimo) oživeti,
pokrenuti, podstaći; (fig.) osokoliti, oduševiti. animarsi rfl.
oživeti.
animato adj. živ; živahan.
animazione f oživljavanje ;
živahnost.
ànimo m duh; hrabrost; non
pèrderti d’~ nemoj klonuti
duhom; si sono fatti ~ ohrabrili
su se; hanno in ~ di acquistare
una barca nameravaju nabaviti
čamac.
ànitra f (ànatra) patka.
annata f godina; letina; un’~
abbondante plodna godina.
annegare intr. (prs. annégo)
utopiti. annegarsi rfl. utopiti
se.
annèttere tr. (annètto, annèssi
ili –ettéi, annèsso) pripojiti,
priložiti.
anniversario m godišnjica.
anno m godina; quest’ ~ ova godina; ove godine ; l’~ scorso (o
passato) prošle godine; l’~ pròssimo iduće godine; due volte
all’~ dvaput godišnje; nel(l’~)
1972 (godine) 1972; quanti anni
hai? koliko imaš godina? ho 22
anni 22 su mi godine; ogni tre
anni svake treće godine; dieci
anni fa pre deset godina; Anno
Nuovo Nova godina.
annoiare tr. (prs. annòio)
dosađivati kome; ci siamo annoiati mortalmente umirali
smo od dosade. annoiarsi rfl.
dosađivati se.
annuale 1. adj. godišnji. 2. m
godišnjica.
annualmente adv. svake godine.
annullare tr. (prs. annullo) poništiti.
annunciare (prs. annuncio),
-ziare tr. objaviti, proglasiti,
najaviti.
annuncio m, -zio m objava,
vest; oglas; un ~ pubblicittario
reklamni oglas.
ànnuo adj. godišnji.
annusare tr. njušiti, njuškati,
pomirisati.
anònimo adj. bezimen; società
anonima deoničarsko društvo;
una lèttera anonima anonimno
pismo.
ansia f zabrinutost, nemir;
strepnja; siamo in ~ per lui zabrinuti smo za njega.
ansioso adj. pun zebnje, brižan;
uznemiren, uzbudjen; era ~ di
conóscere l’esito del concorso
želeo je saznati (sa strepnjom
je očekivao da sazna) rezultat
takmičenja.
antenna f antena; ~ televisìva
televizijska antena.
anticàmera f predsoblje; fare ~
appetito
čekati u predsoblju.
antichità f starost; antičko
doba; le ~ (pl.) starine.
anticipare (prs. antìcipo) 1. tr.
unapred učiniti ili dati; hanno
anticipato di mezz’ora la riunione započeli su sastanak pola
sata ranije. 2. intr. doći prerano,
uraniti; il mio orologio antìcipa
moj sat ide napred; ~ un pagamento platiti unapred.
antìcipo m avans; prethodna
isplata; mi ha dato un ~ dao mi
je avans; in ~ unapred.
antìco adj. star(inski), starodrevan; antički.
antipasto m predjelo.
antipatico adj. antipatičan.
anzi 1. adv. čak, štaviše, naprotiv; disturbo? - anzi! smetam
li? - naprotiv! ha parlato male,
anzi malìssimo govorio je loše,
štaviše, vrlo loše. 2. prp. pre; ~
tutto pre svega.
anziano adj. star; stariji.
anziché conj. radije nego;
umesto da; prendi il treno ~ il
pullman putuj (radije) vozom
umesto autobusom.
anzitutto adv. pre svega.
ape f (zool.) pčela.
aperitivo m aperitiv.
aperto 1. adj. otvoren; un caràttere ~ prostodušna narav;
te lo dico a cuore ~ iskreno ti
kažem. 2. m otvoreno mesto;
all’ ~ pod vedrim nebom.
apparecchio m sprava; aparat;
avion; un ~ da caccia lovački
avion.
apparenza f izgled, privid; è
severo solo in ~ on je samo
naoko strog.
apparire intr. (appaio, apparvi,
apparso) pojaviti se; izgledati;
la questione appare complicata
pitanje izgleda zamršeno.
appartamento m stan; un ~
ammobiliato nameštan stan; un
~ di tre vani trosoban stan.
appartenere intr. (appartèngo,
apparténni, appartenuto) pripasti, pripadati; questi mòbili
appartèngono a mio nonno ovaj
nameštaj pripada mom dedi.
appassionare tr. (prs. appassióno) oduševiti; zainteresovati;
privući.
appassionato 1. adj. strastven,
zanesen. 2. m zanesenjak.
appello m apel, poziv; (jur.)
poziv; fare l’ ~ prozivati.
appena adj. jedva, tek, čim; ci
si vede ~ jedva se nešto vidi;
sono ~ le otto tek je osam sati;
~ che lo vide tek što ga je video;
non ~ posso čim mogu.
appèndere tr. (appèndo, appési,
appéso) obesiti, vešati.
appendice f dodatak; feljton.
appetito m apetit; želja, požuda
(di qcs. za čim); buon ~! pri-
А
25
applaudire
А
26
jatno!
applaudire intr (prs. applaudo i
-ìsco) pljeskati.
applicare tr. (prs. àpplico)
primeniti; namestiti; ~ una fasciatura povezati. applicarsi
rfl. (a qcs. čemu) posvetiti se;
si è tutto applicato allo studio
dell’inglese sav se posvetio
učenju engleskog jezika.
applicazione f primena; nastojanje.
appoggiare tr. (prs. appòggio)
nasloniti; podupirati. appogiarsi rfl. nasloniti se; osloniti
se.
appòsito adj. odgovarajući.
appositamente
adv.
na
odgovarajući način, u tu svrhu.
apposta adv. namerno, upravo.
apprèndere tr. (apprèndo, apprési, appréso) naučiti.
appresso 1. prp. blizu, kod; ~
a uz, pored. 2. adv. blizu, u blizini.
apprezzare tr. (prs. apprèzzo)
ceniti.
approfittare intr. (prs. approfitto) koristiti, iskoristi (di qcs.
nešto).
approfondire tr. (prs. approfondisco) produbiti; detaljno
proučiti.
approssimativo adj. približan.
approssimamente
adv.
približno.
approvare tr. (prs. appròvo)
odobriti.
appuntamento m sastanak; fissare un ~ odrediti sastanak.
appuntito adj. zašiljen.
appunto m beleška; prèndere
appunti beležiti.
appunto adv. upravo, baš; le
cose stanno ~ così stvari stoje
upravo tako.
aprile m april; in ~ u aprilu;
il primo ~ prvi april, prvoga
aprila; ai primi di ~ početkom
aprila; a fine ~ krajem aprila.
aprire tr. (apro, aprii, apèrto)
otvoriti, otključati; non ~ bocca
ne zinuti; aprirsi un varco tra la
folla prokrčiti sebi prolaz kroz
mnoštvo; poveriti se, otvoriti
srce (a qn. nekome).
a guanto è? pošto je?
aquario m akvarijum.
arabo adj. arapski.
aragosta f jastog.
arancia f narandža.
aranciata f oranžada; prèndere
un’~ popiti oranžadu.
arancio m narandža (stablo).
arancione adj. narandžast.
arare tr. (prs. aro) orati.
aràtro m plug, ralo.
arbitrario adj. proizvoljan; samovoljan, svojevoljan; è stata
una decisione arbitraria to je
bila samovoljna odluka.
àrbitro m sudija (u sportu).
arrivare
arbusto m grm.
architetto m arhitekta.
archivio m arhiv.
arcipelago m arhipelag, ostrva.
arco m luk, svod; ~ trionfale
slavoluk.
ardente adj. gorući; (fig.) vatren.
àrdere intr. (ardo, arsi, arso)
izgoreti, izgarati; ardo dalla
sete umirem od žeđi.
ardito adj. smeo, odvažan.
ardore m žar, strast; žega, vrelina; l’~ dell’estate letnja žega.
àrea f
površina; oblast,
područje.
argento m srebro; ~ vivo (=
mercurio) živa; d’~ srebrn.
argilla f glina, ilovača.
àrgine m nasip, brana.
argomento m dokaz; povod;
razlog; argument; addurre un ~
vàlido, persuasivo pružiti dobar,
uverljiv dokaz.
aria f vazduh; corrente d’~
promaja; all’~ aperta na otvorenom, na otvoreno; vado a
prèndere un po’ d’~ idem malo
na vazduh; (fig.) darsi delle arie
praviti se važan.
àrido adj. suv, sušan; (fig.) suvoparan, isprazan, neplodan.
arioso adj. pun vazduha, provetren; prostran.
arlecchino m Arlekin (ličnost
iz komedije del arte); (fig.)
lakrdijaš.
arma f (pl. le armi) oružje; ~
da fuoco vatreno oružje; andare
sotto le armi stupiti u vojsku;
prèndere le armi latiti se oružja;
deporre le armi položiti oružje.
armadio m orman; ~ a muro
uzidani orman, plakar.
armare tr. (prs. armo) naoružati;
~ di fucili naoružati puškama.
armatura f 1. oklop; ljuštura.
2. (teh.) metalni sekelet, armatura.
armonìa f sklad, harmonija.
armonioso adj. harmoničan,
umilan, milozvučan.
arnese m alatka, oruđe; (pl.)
alat, pribor.
arrabbiarsi (prs. mi arràbbio)
ljutiti se; naljutiti se; si arrabbia
con facilità brzo se naljuti.
arredare tr. opremiti, namestiti,
dekorisati.
arrèndersi (mi arrèndo, mi
arési, mi sono arréso) predati
se.
arrestare tr. (prs. arrèsto) zaustaviti; uhapsiti.
arrestarsi
rfl. zaustaviti se, zastati; a quel
grido il ragazzo si arrestò na
taj krik (čuvši taj krik) dečak je
zastao.
arrivare intr. (prs. arrivo) doći,
prispeti; ~ fino a dospeti do;
siete arrivati in tempo? jeste
li stigli na vreme? non siamo
А
27
arrivedérci
А
28
più arrivati a prèndere l’aèreo
nismo više stigli na avion; non
ci arrivo a capire ne mogu da
shvatim.
arrivedérci! do viđenja! (među
prijateljima); arrivedérLa! do
viđenja! (gospodine, gospođo).
arrivo m dolazak; l’ ~ della
nave dolazak broda; al mio ~
pri mom dolasku.
arrossire intr. (prs. arrossìsco)
zacrveneti se, pocrveneti.
arrostire tr. (prs. arrostìsco)
peći, ispeći.
arrosto m pečenje; pollo ~
pečeno pile.
arrotondare tr. zaokrugliti, zaokružiti.
arso adj. izgoren.
arte f umetnost; umeće; veština,
zanat; un’ opera d’~ umetničko
delo.
articolazione f zglob; artikulacija (glasova).
artìcolo m (gram.) član; (novinski) članak; (trg.) artikl; ~ di
fondo uvodnik; articoli di prima
necessità roba široke potrošnje;
~ determinativo određeni član;
~ indeterminativo neodređeni
član; ~ partitivo partitivni član.
artificiale adj. veštački. artificialmente adv.veštački.
artigiano m zanatlija.
artista m (pl. gli artisti) umetnik;
f (pl. le artiste) umetnica.
artistico adj. umetnički.
arzillo adj. živahan, okretan.
ascella f pazuh.
ascensore m lift.
asciugacapelli m fen za kosu.
asciugamano m peškir.
asciugare tr. (prs. asciugo)
osušiti, brisati, obrisati.
asciutto adj.
suv, osušen;
mršav, suvonjav; odsečan, neljubazan; vino ~ oporo vino.
ascoltare tr. (prs. ascólto)
slušati, poslušati.
asilo m utočište, sklonište;
(politico) azil.
àsino m magarac.
asma f astma.
asociale
adj.
asocijalan;
nedruštven.
aspettare tr. (prs. aspètto)
čekati; očekivati.
aspetto m izgled, vid, pojava,
aspekt; sotto quest’~ u tom pogledu.
aspirapolvere m usisivač.
aspiratore m aspirator.
aspirina f aspirin.
aspro adj. hrapav, opor; (fig.)
oštar, surov.
assaggiare tr. probati.
assai adv. mnogo, dosta,
veoma.
assalire tr. (prs. assalgo i assalisco) napasti, navaliti (na).
assalto m napad, juriš, prepad;
prèndere d’~ zauzeti jurišem.
attèndere
assassino m ubica, razbojnik.
asse 1. m osovina. 2. f daska.
assegnare tr. (prs. asségno)
doznačiti, dodeliti, odrediti,
uputiti.
assegno m doznaka, ček; contro
~ s pouzećem.
assemblea f skup, zbor, skupština.
assente adj. odsutan.
assicurare tr. (prs. assicuro)
osigurati; obezbediti.
assieme adv. zajedno.
assìstere (assisto, assistéi,assistito)
1. tr. pomoći (nekome nešto). 2.
intr. prisustvovati, biti prisutan;
assisteremo allo spettàcolo
di stasera prisustvovaćemo
večerašnjoj predstavi.
associazione
f
udruženje,
društvo, asocijacija.
assolutamente adv. potpuno,
apsolutno.
assoluto adj. bezuslovan, apsolutan, potpun, savršen.
assòlvere tr. (assòlvo, assòlsi,
assòlto) osloboditi (da qcs.
nečega), razrešiti.
assorbìre tr. (assòrbo ili assorbisco, assorbito, assorbito ili
assòrto) upijati, usvojiti; (fig.)
obuzeti, zaokupiti; il lavoro lo
assorbe tutto rad ga potpuno
zaokuplja.
assùmere tr. (assumo, assunsi,
assunto) preuzeti na sebe; po-
primiti.
assurdo adj. besmislen, apsurdan.
asta f motka koplje; šipka;
(vertikalna) crta, potez (u pisanju).
asterisco m zvezdica (grafički
znak).
astrologo m (pl.-gi, f–a)
astrolog.
astuccio m kutijica; futrola,
pernica; ~ per gli occhiali futrola za naočare.
atletica f atletika.
atmosfèrico adj. atmosferski.
atono adj. (ling.) nenaglašen.
àtrio m predvorje, trem.
atroce adj. okrutan, grozan,
užasan, jeziv.
atrocità f okrutnost, grozota.
attaccapanni m inv. vešalica,
čiviluk.
attaccante m (sport) napadač,
navalni igrač.
attaccare tr. (prs. attacco) obesiti, pričvrstiti, prilepiti; ~ discorso započeti razgovor.
attacco m napad, navala, atak.
atteggiamento m držanje, stav.
attèndere intr. i tr. (attèndo,
attési, attéso) čekati, očekivati;
baviti se (a qcs. čime), paziti
(na nešto); posvetiti se (čemu);
si sono fatti ~ a lungo (= li abbiamo attesi a lungo) dugo smo
ih čekali.
А
29
attentamente
А
30
attentamente adv. pažljivo.
attento adj. pažljiv; attenti!
pažnja! mirno!
attenzione f pažnja, pozor; fare
~ a qcs. paziti na nešto; ~! pazi!
pazite!
atterrire tr. (prs. atterrìsco)
prestrašiti, zaplašiti.
attesa f čekanje; stare in ~ di
qn. iščekivati koga.
àttimo m trenutak; in un ~ za
tren oka.
attirare tr. (prs. attiro) privući,
privlačiti; attirarsi l’odio di qn.
privući na sebe nečiju mržnju.
attività f delovanje, aktivnost,
poslovanje.
attivo 1. adj. radan, okretan,
aktivan. 2. m imovina, aktiva;
(gram.) aktiv.
atto 1. adj. sposoban, pogodan.
2. m delo, čin; spis, akt; (teat).
čin.
attore m glumac.
attorno adv. uokolo; ~ alla
tàvola oko stola; darsi d’attorno nastojati oko čega.
attrattiva f privlačnost, draž,
čar.
attraversare tr. (prs. attravèrso)
preći, prelaziti; ~ la strada preći
ulicu.
attraverso 1. adv. popreko. 2.
prp. preko, kroz.
attrezzare tr. (prs. attrézzo)
snabdeti, opremiti.
attrezzo m oruđe; sprava;
alatka.
attribuìre tr. pripisati (nekome
nešto); dodeliti.
attrice f glumica.
augurare tr. (prs. àuguro)
zaželeli, čestitati; mi àuguro di
rivedervi presto nadam se da ću
vas brzo ponovno videti.
augùrio m čestitka, želja; fare
gli augùri čestitati; tanti augùri!
sve najbolje!
aumentare (prs. auménto) 1. tr.
umnožiti, povećati. 2. intr. porasti, povećati se; i prezzi sono
aumentati cene su porasle.
aumento m povećanje, porast.
aurora f zora, svitanje; spunta
l’ ~ sviće.
ausiliare adj. pomoćni.
autista m vozač.
autobus m inv. autobus.
autogestione f samoupravljanje.
automatico adj. automatski.
automòbile f automobil; andare
in ~ voziti se autom.
automobilina f autić (igračka).
autònomo adj. samostalan, autonoman; gestione autonoma
samoupravljanje.
autore m autor, tvorac,
začetnik.
autorimessa f garaža.
autorità f vlast, autoritet.
autorizzare tr. (prs. autorizzo)
ovlastiti, opunomoćiti.
avvisare
autostello m motel.
autostrada f autoput.
autunnale adj. jesenji.
autunno m jesen; in ~, durante
l’ ~ u jesen.
avambraccio m podlaktica.
avanspettàcolo m predigra (pre
filmske predstave).
avanti 1. prp. ispred, pre; ~
l’alba pre zore. 2. adv. napred, unapred, dalje; d’ora in
~ odsada dalje; avanti! napred!
dalje! slobodno!
avanzare intr. (prs. avanzo) napredovati; avànzati! dođi bliže!
avaro adj. škrt, lakom; è ~ di
parole škrt je na rečima.
avere tr. (hò, èbbi, avuto) imati,
posedovati; dobiti; aver molto da
fare imati mnogo posla; ~ fame
biti gladan; ~ sete biti žedan; ~
l’influenza imati grip; ~ mal di
testa imati glavobolju; ~ mal di
pancia imati bolove u stomaku;
~ un debole per qn. biti slab
prema kome; osećati sklonost
prema nekome; ~ voglia želeti;
che hai? šta ti je? ha avuto un
impiego dobio je posao; non so
che cosa abbia ne znam šta mu
je; non ho niente ništa mi nije;
non ha niente a che fare con
nema ništa zajedničko sa.
aviatore m avijatičar.
aviazione f vazduhoplovstvo,
avijacija.
avorio m slonova kost,
slonovača.
avvedersi (mi avvédo, mi avvidi, mi sono avveduto); ~
di qcs. opaziti nešto, primetiti nešto; si sono avveduti del
proprio errore opazili su svoju
grešku.
avvelenare tr. trovati, otrovati.
avvenimento m događaj, zbivanje.
avvenire 1. intr. (prs. 3. avviène) dogoditi se, desiti se. 2.
m budućnost; in ~ ubuduće. 3.
adj. inv. il tempo ~ budućnost.
avventura f pustolovina, avantura.
avventurarsi (prs. mi avventùro) odvažiti se, usuditi se.
avverbio m prilog.
avversario 1. m protivnik. 2.
adj. protivnički; la squadra avversaria protivnička ekipa.
avvertire tr. (prs. avvèrto) javiti, obavestiti; opaziti; upozoriti; ti avverto di non scherzare
troppo upozoravam te da se
previše ne šališ.
avviare tr. (prs. avvìo) uputiti;
započeti, uvesti; ci avviammo
all’uscita uputili smo se prema
izlazu.
avvicinare tr. (prs. avvicino)
približiti; l’inverno si avvicina
zima se približava.
avvisare tr. (prs. avviso) obave-
А
31
avviso
B
azione f radnja, delo, čin; passare all’ ~ preći na delo; fare
una buona ~ učiniti dobro delo;
(trg.) deonica, akcija; società
per azioni deoničarsko društvo.
azzardarsi usuditi se; non
m’azzardo ne usuđujem se.
azzurro 1. adj. plav; ~ chiaro
svetloplav; ~ scuro tamnoplav.
2. m plava boja; l’~ del cielo
plavetnilo neba.
stiti, javiti, opomenuti.
avviso m obaveštenje; oglas;
opomena; ho un importante ~
per voi imam važno obaveštenje
za vas; a mio ~ po mome
mišljenju; non sono del tuo ~ ne
slažem se s tobom.
avvocato m advokat, branilac.
avvòlgere tr. omotati, zamotati.
azalea f azaleja.
B
B, b (bi) m ili f B, b.
babbeo m blesan, budala.
babbo m tata, otac; Babbo Natale Božić-Bata.
baccalà m bakalar; (fig.) suvonjav čovek, mršavko.
baccano m galama, buka;
graja.
bacchetta f štapić, palica; ~
magica čarobni štapić.
baciare tr. (prs. bacio) poljubiti.
bacile m umivaonik.
bacillo m bacil.
bacino m basen; lahor, umivaonik.
bacinella f posudica.
bacio m poljubac; dare un ~
poljubiti.
32
bacione m veliki snažan poljubac.
baco m buba, ~ da seta svilena
buba.
badare 1. intr; ~ a paziti (a
qcs. na nešto) bada ai fatti tuoi
gledaj svoja posla; bada di non
scivolare! pazi da ne klizneš! 2.
tr. čuvati; ~ il gregge paziti na
stado.
badia f opatija, manastir.
badile m lopata.
baffi m pl. brkovi; rìdere sotto i
~ zlobno se smejati.
bagaglio m prtljag; ~ a mano
ručni prtljag.
bagnante m kupač.
bagnare tr. (prs. bagno) pokvasiti, okupati. bagnarsi rfl.
barbiere
smočiti se, okupati se; pokisnuti; mi sono tutto bagnato sav
sam se pokvasio.
bagnato adj. mokar.
bagno m kupatilo; kupka; kada;
fare un ~ okupati se; bagni di
mare morsko kupanje.
baia f zaliv.
balbettare intr. (prs.balbétto)
mucati; balbetta un po’ di tedesco natuca malo nemački.
balcanico adj. balkanski.
balcone m balkon.
baldoria f bančenje.
balena f (zool.) kit, (fig.) debeo
čovek, grdosija.
balestra f samostrel.
balia f dojilja.
ballare intr. (prs. ballo) igrati; ~
come un orso nezgrapno igra.
ballerina f igračica, balerina.
ballo m igra, ples; bal; ~ di dame
igra u kojoj biraju dame; ~ in
maschera bal pod maskama.
balordo adj. tup, šašav,
smeten.
balsamico 1. m aceto ~ balsamsko sirće. 2. adj. lekovit,
mirisan, deluje kao melem.
balzare intr. (prs. balzo)
odskočiti, poskočiti.
bambina f devojčica.
bambino m dete, dečak.
bambola f lutka.
bambolina f lutkica.
banana f banana.
banca f banka; devo andare alla
~ moram da idem u banku.
bancarella f
tezga; kolica
(putujućeg prodavca).
bancarotta f bankrot.
banchetto m gozba, pir, banket,
svečana večera.
banchina f ozidana obala, bankina; peron (na železničkoj stanici).
banco m klupa; ~ di scuola
školska klupa; ~ di prova (fig.)
probni ispit, provera.
banconota f novčanica; una ~
da mille lire novčanica od 1000
lira.
banda f traka, vrpca; (fiz.)
pojas, zona (zračenja); frekvencija; četa, družina.
bandiera f zastava, barjak;
mutar ~ promeniti mišljenje,
preći u drugi tabor.
bandierina f zastavica.
bando m proglas, objava; ~ di
concorso oglas za konkurs.
bar m inv. kafić, bife, bar, ekspres-bar.
barba f brada; farsi la ~ obrijati
se; che ~! (= che noia) kako je
dosadno!
barbabiètola f šećerna repa; ~
rossa cvekla.
barbaro m varvarin; adj. varvarski , svirep, divljački, nekulturan.
barbiere m berberin, brica.
B
33
barca
B
34
barca f čamac.
barchetta f dim. čamčić,
brodić.
barcollare intr. (prs. barcòllo)
teturati se, klimati se.
barocco 1. adj. barokni; (fig.)
čudan, bizaran. 2. m barok.
barra f šipka, poluga, motka.
barriera f prepreka, pregrada,
brana.
barzeletta f vic, šala.
basamento
m
postolje,
podnožje; (teh.) šasija (motora).
basare tr. temeljiti, zasnivati
(su qcs. na čemu).
base f osnova, temelj; in ~ a na
osnovu,temelju (nečega).
basettea f pl. zalizak, zuluf.
basìlica
f
bazilika,
starohrišćanski hram.
basilico m bosiljak.
basso 1. adj. nizak, dubok; tih;
a bassa voce tiho; a capo ~ pognute glave. 2. m (muz.) bas. 3.
adv. nisko; in ~ dole; parlar ~
tiho govoriti.
bassorilievo m bareljef.
bastare intr. (prs. 3. basta) biti
dovoljno; basta! dosta je! basta
così! to je dovoljno!
bastone m štap, batina, palica.
battaglia f bitka, boj, borba.
battello mali brod, čamac; prenderemo ~ vozićemo se lađom.
bàttere (prs. batto) 1. tr. tući,
udarati, lupati; ~ le mani (=
applaudire) pljeskati. 2. intr.
kucati; bàttono le ore izbijaju
sati; in un batter d’occhio za
tren oka.
batterìa f baterija.
batteriologico adj. bakteriološki.
battésimo m krštenje; ~ del
fuoco vatreno krštenje.
batticuore m lupanje srca; uzbudjenje, nemir, ustreptalost.
battista m i f krstitelj; San Giovanni Battista Sveti Jovan Krstitelj.
battuta f udar, takt (u muzici);
~ di spirito duhovita primedba,
dosetka.
baùle m (putni) kovčeg; fare
i bauli spremiti se na put;
(autom.) prtljažnik.
beato adj. blažen; srećan; ~
te! blago tebi! beati voi! blago
vama!
becco m kljun.
befana f (crkv.) Bogojavljenje;
starica koja po tradiciji donosi
deci poklone za Bogojavljenje;
(fig.) ružna baba, matora
veštica.
beh! excl. pa dobro!
bellezza f lepota; che ~ ! lepota!
è una ~ sentirlo cantare prava
je milina slušati ga kako peva;
l’abbiamo aspettata la ~ di
un’ora čekali smo je celi sat.
bellico adj. ratni.
bidone
bellicoso adj. ratoboran.
bellino adj. lepuškast, sladak.
bellissimo adj. prekrasan,
prelep, divan.
bello 1. adj. lep; oh bella!
svašta! l’ hai fatta bella! (iron.)
baš si pogodio! hai un bel dire!
lako je tebi govoriti! questa è
bella ovo je dobro. 2. m lepo,
lepota; sul più ~ u najbolji čas;
na vrhuncu.
belva f zver.
benché conj. premda, iako; ~ io
avessi ragione, non volle ascoltarmi iako sam imao pravo, nije
me hteo slušati.
bene 1. adv. dobro; star ~ dobro
se osećati; star poco ~ osećati se
slabo; va ~ dobro je; va ~ u redu
je! ben venuto! dobrodošao!
stammi ~! da si mi zdrav! ti sta
tanto ~! tako ti dobro stoji! 2. m
dobro; voler ~ a qn. voleti koga;
per il tuo ~ za tvoje dobro. 3.
m pl. imanje, dobra; ~ mòbili
pokretna imovina; ~ immòbili
nekretnine.
benedetto adj. blagosloven;
(fig.) blažen; čudan.
benedettino adj. benediktinski.
benèfico adj. blagotvoran; dobrotvoran.
benessere m ugodno osećanje,
prijatnost; blagostanje.
benigno adj. dobroćudan, benigni.
benino adv. dosta dobro.
beninteso adj. naravno, razume
se.
benìssimo adv. vrlo dobro;
izvrsno.
benone adv. vrlo dobro, baš
dobro, izvrsno.
benvenuto! excl. dobrodošao!
benzina f benzin.
bere tr. (bévo, bévvi, ili bevétti,
bevuto) piti, popiti; ~ alla salute
di qn. piti u nečije zdravlje.
bergamasco adj. iz grada Bergama.
bernòccolo m kvrga, čvoruga;
avere il ~ di qcs. imati za što
urođenu sklonost; imati smisla
za što.
berretto m kapa; ~ militare
vojnička kapa; ~ (floscio)
kačket.
bestia f životinja; andare in ~
jako se naljutiti, pobesneti.
bestiame m stoka, marva.
bettula f (bott.) breza.
bevanda f piće, napitak.
biancherìa f rublje, veš; ~ personale lični veš; ~ da letto posteljina.
bianco adj. beo; sed; capelli
bianchi seda kosa.
bibita f (osvežavajuće) piće.
biblioteca f biblioteka.
bidello m čuvar.
bidone m bure, kanta; (fig.)
podvala, prevara.
B
35
bicchiere
B
36
bicchiere m čaša; un ~ di vino
čaša vina; un ~ da vino vinska
čaša; vuotare il ~ ispiti (ili
isprazniti) čašu.
bicicletta f bicikl; andare in ~
voziti se biciklom.
biennale 1. adj. dvogodišnji. 2.
m bijenale.
bietola f (bot.) šećerna repa;
blitva.
bigio adj. siv; pepeljast.
bigliettaio m prodavac ulaznica.
biglietterìa f biletarnica, blagajna; ~ automatica aparat za
prodaju karata.
biglietto m karta; ulaznica;
vozna karta; ~ da vìsita posetnica, vizit karta; ~ da mille lire
novčanica od 1000 lira; ~ per
il tram tramvajska karta; ~ d’
auguri čestitka; ~ di andata e
ritorno povratna karta; fare i biglietti kupiti vozne karte.
bikini m inv. bikini.
bilancia f vaga; horoskopski
znak; méttere sulla ~ staviti na
vagu; ~ commerciale trgovačka
vaga.
bilancio m proračun, bilans,
budžet, obračun.
bimba f devojčica.
bimbo m dete, dečak.
bimestrale adj. dvomesečni.
binario m kolosek, pruga;
dvojni, binaran.
binòcolo m dvogled, durbin.
biochimico 1. m biohemičar. 2.
adj. biohemijski.
biologia f biologija.
biondo adj. plav; capelli biondi
plava kosa.
birichino m vragolan, mangup.
biro f hemijska olovka.
birra f pivo; ~ in bottiglia pivo
u boci; ~ alla spina pivo na
točenje.
bisbigliare tr. (prs. bisbiglio)
šaputati, mrmljati.
biscotto m keks.
bisognare intr. (prs. 3. bisógna)
trebati, biti potrebno; bisognava
sentirlo trebalo je da ga čujete;
trebalo je to čuti; bisogna che tu
ci vada moraš ići tamo.
bisogno m potreba; oskudica;
aver ~ di trebati; non abbiamo
~ di nulla ne trebamo ništa; in
caso di ~ ako ustreba; che ~
c’era di dirglielo? šta mu je to
trebalo da kaže?
bistecca f biftek, kotlet.
bitume m smola, bitumen;
asfalt.
bivio m raskrsnica.
bloccare tr. (prs. blòcco) blokirati, zatvoriti.
blu 1. adj. plav 2. m plava boja;
plavetnilo; ~ chiaro svetloplavo; ~ scuro tamnoplavo.
blusa f bluza.
bocca f usta; restare a ~ aperta
bottone
zaprepastiti se, zgranuti se;
rimanere a ~ asciutta ostati
praznih ruku; non ha aperto
~ nije ni zinuo; in ~ al lupo!
srećno!
boccale m krigla; bokal.
boccetta f bočica.
boccia f boca.
bocciare tr. (prs. bòccio) odbaciti, oboriti na ispitu; è sato
bocciato pao je na ispitu.
boccone m zalogaj; un amaro ~
razočarenje.
bolletta f priznanica; račun;
bolletino bilten; ~ ufficiale
službeni list.
bollire intr. (prs. bóllo) vreti,
ključati; l’acqua bolle voda vri;
devo far ~ il latte moram prokuvati mleko.
bollo m pečat, žig.
bolognese 1. adj. bolonjski. 2.
m žitelj Bolonje.
bomba f bomba; ~ a mano
ručna bomba.
bombardamento m bombardovanje.
bonario adj. dobroćudan, blag,
prijatan.
bontà f dobrota; abbia la ~ di
dirmi molim Vas, recite mi, budite tako dobri, pa mi recite.
borchia f nitna.
bordo m ivica, rub, porub; bok
lađe; essere a ~ (di una nave)
biti na brodu; salire a ~ ukrcati
se; a ~ di un’auto u autu; l’abbiamo preso a ~ uzeli smo ga u
auto, na brod.
borghese 1. adj. građanski;
buržujski; civilni; vestire in
~ nositi civilno odelo. 2. m
građanin; buržuj.
borgo m (pl.-ghi) varošica, palanka, gradić; predgrađe.
borsa f vreća; torba; berza; ~
nera crna berza; ~ di studio stipendija.
borsetta f (ženska) torbica; ~ in
pelle kožna torbica.
bosco m šuma; ~ di querce hrastova šuma.
boscoso adj. šumovit.
bosniaco 1. adj. bosanski. 2. m
Bosanac.
botta f udarac; prendere le botte
dobiti batine.
botte f bačva, bure; spillare la ~
otvoriti slavinu na bačvi; načeti
bačvu.
bottega f dućan, prodavnica.
botteghino m prodavnica
srećaka ili ulaznica; biletarnica;
blagajna.
bottiglia f boca; una ~ di
vino boca vina; una ~ da vino
vinska boca.
botto m udarac; di ~ odjednom;
prasak, tresak.
bottone m dugme, prekidač;
girare il ~ della luce pritisnuti
prekidač; attaccare un ~ prišiti
B
37
bovino
B
38
dugme; (fig.) zadržati koga dosadnim dugačkim brbljanjem.
bovino adj. goveđi; volovski;
bestiame ~ krupno blago.
bozza f nacrt, skica.
bracciale m narukvica.
bracciante m nadničar.
braccio m (pl. le braccia; ruke;
i bracci krakovi, grane) ruka,
mišica; (mera) aršin; (u smislu
ogranka) krak, grana; incrociare
le braccia (= scioperare) prekrstiti ruke (štrajkovati); portare
in braccio nositi na rukama;
accògliere a braccia aperte
dočekati raširenih ruku; i bracci
di un fiume rukavci reke.
brace f žar, žeravica.
brano m odlomak.
bravo adj. vešt, sposoban;
dobar, čestit; hrabar, odvažan; è
molto ~ in matemàtica odličan
je u matematici, dobro zna matematiku.
bravura f spretnost, veština,
umeće, izvežbanost.
breve adj. kratak; in ~ ukratko;
tornerò fra ~ vratiću se uskoro.
brevetto m patent.
briciolo m mrvica; non ha un
~ di coscenza nema ni trunke
savesti.
briga f neprilika, nezgoda,
smetnja; svađa.
brillante adj. blistav, sjajan.
brillantina f briljantin.
brillare intr. blistati, sijati; isticati se, briljirati.
brillo adj. prinapit, nacvrckan.
brina f slana, inje.
brìndisi m.inv zdravica; fécero
un ~ (= brindàrono) alla salute
del presidente nazdravili su
predsedniku u zdravlje.
britannico 1. adj. britanski. 2.
m Britanac.
brìvido
m
jeza,
strah;
uzbuđenje; mi vèngono i brividi
ježim se; ama il ~ della velocità
voli uzbuđenje koje donosi brzina; film del ~ horor film.
brodo m čorba; ~ di gallina
kokošja čorba; ~ (fig.) tutto fa
sve može poslužiti.
brontolare intr. gunđati, prigovarati.
bronzo m bronza; faccia di ~
bezobrazna (ili bestidna) osoba.
bruciare (prs. brucio) 1. tr. paliti; ~ la legna spaljivati drva.
2. intr. (àrdere) goreti, izgarati,
peći.
bruciatura f opekotina, gorenje, paljenje.
brullo adj. ogoljen, bez rastinja,
pust.
bruno 1. adj. smeđ, zagasit, crnokos, crnomanjast. 2. m tamna
(ili smeđa) boja; portare il ~,
vestire a ~ nositi crninu.
bruscamente adv. oštro, grubo,
naglo, iznenada; frenare ~ naglo
buttare
kočiti.
bruschetta f prepržen hleb.
brusìo m šum, buka, šuštanje;
žamor; il ~ della folla žamor
rulje (ili svetine).
brutto adj. ružan, gadan; me la
vedo brutta slabo mi se piše; ne
ho passato delle brutte prošao
sam teške trenutke; una brutta
malattia opaka bolest.
buca f rupa, otvor, jama; ~ delle
lettere poštanski sandučić.
bucare tr. probušiti.
buccia f kora, ljuska.
buco m rupa, otvor; fare un ~
nell’acqua (fig.) pretrpeti neuspeh, propasti.
bue m (pl. buoi) vo.
buffo adj. smešan, komičan,
neobičan.
bugìa f laž; dire bugìe lagati.
bugiardo 1. adj. lažljiv. 2. m
lažov.
buio 1. adj. mračan, taman. 2. m
tama, tmina; ~ fitto mrka tmina.
bulgaro 1. adj. bugarski. 2. m
Bugarin.
buongustaio m gurman.
buono 1. adj. dobar; buon
giorno dobro jutro, dobar dan;
buona sera dobro veče; buona
notte laku noć; buon appetito
prijatno; buon compleanno!
srećan rođendan! buon weekend! prijatan vikend! noi non
ci alziamo di buon’ora mi se
ne dižemo rano; di buon mattino rano ujutro; l’ho comprato
a buon mercato kupio sam
ga jevtino; è un lavoro fatto
alla buona to je jednostavno
načinjen rad; un uomo ~ dobar,
pošten čovek; un buon uomo
dobričina; l’ hanno calmato con
le buone umirili su ga na lep
način; buona fortuna! mnogo
sreće! 2. m priznanica, bon.
burattino m lutka, marioneta;
drveni lutak.
burocratico adj. birokratski.
burrasca f (nagla) oluja, bura;
il mare era in ~ more je bilo
jako uzburkano.
burro m puter; pane col ~ hleb
sa puterom; bistecca al ~ biftek
na puteru.
busta f koverta, omot (za
pisma); (custodia a forma di
busta) futrola za naočare i sl.
bustina f mali omot, paketić;
(meka) vojnička kapa.
busto m trup; poprsje; fotografia a mezzo ~ fotografija
poprsja.
buttare tr. (prs. butto) baciti; ~
dalla finestra baciti s prozora; ~
giù un edificio srušiti zgradu; ha
buttato giù il tema senza riflètterci napisao je domaći zadatak
na brzinu, bez razmišljanja.
B
39
C, c
C
C
C, c (ci) m ili f k, č, (pred e, i).
cabina f kabina, sobica; ~ telefonica telefonska govornica.
cacao m kakao.
caccia f lov; battuta di ~ veliki
lovački pohod; andare a ~ ići u
lov; dare la ~ a qn. ići u poteru
za kim.
cacciare tr. (prs. caccio) loviti;
terati; lo hanno cacciato via poterali su ga; voleva ~ un grido
hteo je vrisnuti.
cacciatora f; alla ~ na lovački
način.
cacciavite m šrafciger.
cacciocavallo m kačkavalj.
cadàvere m leš, mrtvac.
cadenzato adj. ravnomeran, po
taktu, ritmičan.
cadere intr. (cado, caddi, caduto) pasti, padati; mi è caduto
in mente setio sam se; stavolta
Capodanno cade di doménica
ovaj put Nova godina pada u
nedelju.
caduta f pad, padanje.
caffè m kafa; ~ espresso espreso
kafa; andiamo a prèndere un ~
idemo popiti kafu; ~ macchiato
kafa sa malo mleka.
40
caffellatte m inv. bela kafa.
caffetteria f kafe-bar, kafić.
cagnolino m kuca, kučence,
štene.
cala f zaliv, uvala.
calamari pl m lignje.
calare tr. spustiti; sniziti; sići;
silaziti.
calciatore m fudbaler.
calcio m udarac nogom; fudbal;
una partita di ~ fudbalska utakmica; ~ di rigore jedanaesterac;
~ d’àngolo korner; ~ di punizione kazneni udarac.
calcolare tr. intr. računati.
calcolatore m računar, kalkulator.
càlcolo m računanje.
caldo 1. adj. topao; (molto) ~
vruć. 2. m toplina, vrućina; ho ~
toplo mi je; fa ~ toplo je; è un ~
soffocante sparina je.
calendario m kalendar.
calle 1. f ulica (u Veneciji). 2.
m staza.
callo m žulj.
calma f tišina, mir; con ~
mirno.
calmare (prs. calmo) tr. umiriti, stišati; ~ il dolore, la fame
cammino
stišati bol, glad. calmarsi rfl.
stišati se, primiriti se; il vento
si è calmato vetar se stišao; càlmati! umiri se!
calmo adj. miran; hladnokrvan;
ha un temperamento ~ mirne je
naravi.
calore m toplina, vrućina, žega;
(fig.) parlò con ~ govorio je sa
žarom.
calorìfero m radijator.
calpestio m topot; lupanje nogama.
calvo adj. ćelav; uomo ~, un ~
ćelavac.
calza f čarapa; méttiti le calze
obuci čarape; levarsi le calze
skinuti čarape.
calzatura f obuća, cipele.
calzettone, calzzerotto m dokolenica.
calzino m kratka (muška)
čarapa.
calzolaio m obućar.
calzoncini m pl. kratke pantalone.
calzoni m pl. pantalone.
cambiamento m izmena, promena.
cambiare tr. (prs. cambio)
menjati, promeniti; ~ treno presedati; ~ (di) casa preseliti se;
~ velocità menjati brzinu (na
autu); ho cambiato idea predomislio sam se; la cosa non
cambia to ništa ne menja stvar;
tutto è cambiato sve se promenilo; vado a cambiarmi idem da
se presvučem.
cambiavalute m menjačnica.
cambio m razmena, promena;
corso del ~ kursna lista; al ~ di
cinquanta lire po kursu od 50
lira; la leva del ~ ručica menjača
(na autu).
càmera f soba; komora; ~
da letto spavaća soba; ~ a un
letto jednokrevetna soba; ~ da
bagno kupatilo; ~ d’aria unutrašnja guma; ~ di commercio
trgovačka komora.
cameretta f sobica.
cameriera f sobarica; konobarica.
cameriere m konobar; sobar.
camicetta f bluza, kratka
košulja.
camicia f košulja; ~ da notte
spavaćica.
caminetto m kamin, sobno
ognjište.
camino m ognjište; gola del ~
dimnjak, odžak.
camion m kamion.
camionista m vozač kamiona.
cammello f kamila.
camminare intr. (prs. cammino)
hodati; abbiamo camminato per
due ore hodali smo dva sata.
cammino m hod, put, staza; ci
siamo messi in ~ alle sei krenuli
smo (na put) u šest sati; cammin
C
41
camomilla
C
42
facendo usput.
camomilla f kamilica.
camoscio m divokoza; jelenska
koža.
campagna f polje, selo, priroda;
(polit.) kampanja, agitacija; ~
(militare) vojni pohod; gente di
~ seljaci; in ~ na selu, na selo.
campana f zvono.
campanello m zvonce; sonare
il ~ zazvoniti, zvoniti.
campanile m zvonik, toranj.
campare tr. živeti, preživljavati;
campa cavallo che l’erba cresce
ne lipši magarče do zelene
trave.
campeggio m kampovanje,
kamp.
campestre adj. poljski, seoski.
Campidoglio m Kapitol (u
Rimu).
campionato m prvenstvo,
šampionat.
campione m prvak, šampion.
campo m polje, njiva; područje;
trg (u Veneciji); ~ sportivo
igralište; ~ di concentramento
koncentracioni logor; ~ di battaglia bojno polje; ~ di gioco
igralište.
canale m kanal.
cancellare tr. (prs. cancèllo) izbrisati, ukinuti, poništiti.
cancello m ograda od kovanog
gvožđa; ~ (di ferro) gvozdena
ograda.
cancerogeno adj. (med.) kancerogen, koji izaziva rak.
cancro m (med.) rak, kancer;
rak (životinja).
candela f sveća; accèndere una
~ pripaliti sveću; ~ di accensione svećica (u motoru).
candelina f svećica.
candidato m kandidat.
càndido adj. beo (kao sneg);
(fig.) prostodušan, naivan;
(poet.) sjajan, blistav.
cane m pas (la cagna = kuja);
~ da caccia lovački pas; vita
da ~ pasji život, ~ da greggia
ovčarski pas; ~ da guardia pas
čuvar.
canestro m koš, košara.
canile m pseća kućica, štenara,
uzgajalište pasa.
canna f trska, štap; ~ da pesca
pecaljka, štap za pecanje.
cannella f cimet.
cannocchiale m durbin, dvogled.
cannone m top.
canottiera f majica bez rukava.
canottaggio m veslanje.
canotto m čamac.
cantante m, f pevač, pevačica.
cantare tr. intr. (prs. canto)
pevati; ~ a orecchio pevati po
sluhu; (fig.) làscialo ~! neka on
svira!
canticchiare tr. pevušiti.
cantiere m gradilište; ~ navale
capra
brodogradilište.
cantina f podrum.
canto m pevanje; strana; dal ~
mio što se mene tiče; d’altro ~ s
druge strane.
cantuccio m ćošak, kutak.
canzone f pesma, kancona; ~
popolare narodna pesma.
canzonetta f moderna pesma,
šlager.
capace adj. sposoban, kadar;
prostran; è ~ di tutto on je sposoban za sve; un locale molto ~
veoma prostrana prostorija.
capacità f sposobnost; kapacitet, zapremina.
capello m (pl.) kosa; ha i capelli
neri, biondi ima crnu, plavu
kosu (crnokos, plavokos je);
vado a farmi tagliare i capelli
idem da se ošišam.
capire tr. (prs. capisco) shvatiti,
razumeti; capisce l’italiano?
razumete li italijanski? ~ a volo
razumeti iz prve; si capisce! razume se! naravno!
capitale 1. adj. glavni; è stato
condannato alla pena ~ osuđen
je na smrt. 2. f glavni grad, prestonica. 3. m glavnica, kapital;
~ d’esercizio obrtni kapital.
capitano m kapetan; ~ di porto
lučki kapetan.
capitare intr. (prs. càpito) doći,
stići; una cosa sìmile non mi è
mai capitata nikad još nisam
doživeo tako nešto.
capitolo m glava, poglavlje;
član, odredba.
capo m glava; vrh, početak; šef;
rt; ~ ufficio načelnik ureda; ~
di famiglia glava porodice; ho
mal di ~ boli me glava; bisogna
cominciare da ~ treba početi
iznova (ili iz početka); da ~ a
fondo s kraja na kraj; andare in
~ al mondo ići na kraj sveta.
capocuoco m glavni kuvar, šef
kuhinje.
capodanno m Nova godina.
capogiro m vrtoglavica.
capolavoro m remek-delo.
capolinea m terminal, početna
ili završna autobuska, železnička
stanica.
capoluogo m glavni grad.
caposquadra m vođa ekipe.
capovolgere tr. okrenuti, preokrenuti naglavačke.
cappella f kapela, crkvica;
canto a ~ zborno pevanje bez
instrumentalne pratnje.
cappello m šešir; uvodni tekst;
méttersi il ~ pokriti se; tògliti il
~! skini šešir! otkri se!
cappotto m kaput, ogrtač, kabanica.
cappuccetto m mali kaput;
Cappuccetto Rosso Crvenkapa.
cappuccino m kapućino.
capra f koza; (fig.) salvare ~ e
càvoli učiniti da bude vuk sit i
C
43
capretto
C
44
koza cela.
capretto m kozlić, jare.
capriolo, capriuolo, m (f-a)
srndać, srna
capro m jarac.
capriccio m hir, kapric.
capriccioso adj. čudljiv, hirovit,
tvrdoglav, nastran, svojeglav.
capricorno m kozorog; Jarac
(horoskopski znak).
capuccio m kapuljača.
carabiniere m policajac (u Italiji).
caramella f karamela, bombona.
caràttere m narav; značaj; karakter; (scrittura) rukopis; un
uomo di ~ čovek čvrstog karaktera; ha un brutto ~ ima lošu
narav.
caratterìstica f osobina, karakteristika.
carbone m ugalj; ~ di legna
drveni ugalj; carta ~ karbonpapir, papir za kopiranje.
carburante m (pogonsko) gorivo.
carburatore m karburator.
càrcere m (pl. le càrceri) tamnica, zatvor.
carciofo m artičoka.
cardìaco adj. srčani; disturbi
cardiaci srčane smetnje.
cardinale 1. adj. glavni,
osnovni; (gram.) glavni brojevi.
2. (crkv.) kardinal.
cardiochirurgo m (pl. –ghi)
kardiohirurg.
carezza f milovanje.
cargo m teret, teretni brod, transportni avion.
caricare tr. (prs. càrico) natovariti.
càrico 1. adj. krcat, pun, natovaren, opterećen; un colore
troppo ~ prejaka boja. 2. m
teret, tovar; a ~ di qn. na čiji
teret (ili trošak); punto di ~
tačka opterećenja.
carie f karijes.
carino adj. zgodan, dražestan,
ljubak.
carità f milosrđe, dobročinstvo;
per ~ zaboga! ni govora!
carne f meso; ~ di vitello teletina; ~ di manzo govedina; ~ in
scàtola mesna konzerva.
carnevale m karneval, maskembal.
caro adj. mio, drag; skup; costa
~ skup(o) je; l’ho pagato ~ to
sam skupo platio.
carota f šargarepa.
carrello m mala kolica; porta a
~ klizna vrata.
carriera f karijera, tok službe;
far ~ brzo napredovati u službi.
carro m kola; ~ armato tenk;
~ allegorico karnevalska kola
ukrašena figurama.
carrozza f kočija, kola; ~ ristorante vagon-restoran.
castello
carrozzella f dečija kolica.
carrozzerìa f karoserija; autolimarska radnja.
carta f papir; ~ asciugante
upijača hartija; ~ geogràfica
atlas; ~ igiènica toaletni papir;
~ moneta papirni novac; ~
d’identità lična karta; una partita a carte partija karata.
cartella f (kožna) torba (za
spise); školska torba; ~ medica
bolesnički list.
cartellone m veliki oglas,
plakat; pano.
cartina f mali papir; ~ muta
nema karta; ~ geografica geografska karta.
cartoleria f papirnica, prodavnica kancelarijskog materijala.
cartolina f; ~ postale dopisnica;
~ illustrata razglednica; ~ di auguri razglednica s čestitkom.
cartoncino
m
ceduljica;
kartončić; ~ di auguri (pismena)
čestitka.
cartone m karton; cartoni animati crtani film.
cartuccia f čaura; patrona,
kartidž, umetak; cilindar od slavine.
casa f kuća, dom; essere a ~ biti
kod kuće; andare a ~ ići kući; è
in ~ la signora? je li gospođa
kod kuće? sto di ~ lontano stanujem daleko; il padrone di ~
gazda kuće; ~ alpina alpska
kuća.
casalinga f domaćica; alla ~ na
domaći način.
cascare intr. pasti, padati. cascarsi rfl. nasesti.
casco m kaciga, šlem.
caserma f kasarna.
casetta f kućica.
caso m slučaj, događaj; a ~
nasumice, proizvoljno; per ~
slučajno; in ogni ~ svakako;
in nessun ~ nikako; nel ~ che
tu dovessi partire prima... u
slučaju da moraš otputovati pre,
è il caso di to je slučaj sa; che
casino! kakav nered!
cassa f sanduk; blagajna, kasa;
~ di risparmio štedionica, fond,
novčani zavod.
cassaforte f sef.
cassata f kasato, sladoled sa
kandiranim voćem.
casseruola f tiganj (s ručicom).
cassetta f kutija, kaseta; ~ delle
lèttere poštanski sandučić.
cassetto m fioka.
cassetone m ormar s fiokama,
komoda.
cassiera f blagajnica.
castagna f kesten (plod).
castano adj. kestenjast; capelli
castani smeđa kosa.
castello m dvorac; Castel
Sant’Angelo Anđeoska tvrđava
(u Rimu); castelli in aria kule
u vazduhu.
C
45
castigare
C
46
castigare tr. kažnjavati, ukoriti,
izgrditi (nekoga).
casùpola f kućerak, bedna
kućica.
catalogo m (pl.–ghi) katalog.
categoria f kategorija, vrsta.
catena f lanac; verige; niz; ~
montuosa planinski venac.
cattedrale f katedrala.
cattivo adj. zao, loš; nevaljao.
cattiveria f zloba, pakost.
cattolico 1. adj. katolički. 2. m
katolik.
catturare tr. uhvatiti, zarobiti.
causa f uzrok, povod; (prav.)
parnica; per ~ mia, tua zbog
mene, tebe; a ~ del cattivo
tempo zbog lošeg vremena.
causale adj. uzročni.
cautela
f
opreznost,
predostrožnost.
cauto adj. oprezan; devi andar
~ moraš biti oprezan.
cava f rudnik; ~ di pietra kamenolom.
cavaliere m jahač, konjanik;
vitez.
cavaletto m štafelaj.
cavallo m konj; ~ di razza rasni
konj; a ~ na konju; andare a ~
jahati; un motore di cento cavalli motor od 100 konjskih
snaga.
cavare tr. (prs. cavo) vaditi;
izvaditi; izvući; ~ un dente izvaditi zub. cavarsi rfl. izvući se;
se l’è cavata izvukao se.
caviglia f gležanj.
cavità f šupljina, duplja; ~
orale usna šupljina.
cavo m žica, kabl.
cavolfiore m karfiol.
càvolo m kupus; cavolo! do
vraga!
ce = ci (pred lo, la, li, le, ne);
ce ne ha parlato più volte govorio nam je o tome više puta; ti
prego di mandàrmeli molim te
da mi ih pošalješ.
c’è = ci sono ima.
céco 1. adj. češki; lingua ceca
češki jezik. 2. m češki jezik. 3.
Ceco Čeh.
cèdere (prs. cèdo) 1. intr. popustiti; prestati, odustati. 2. tr.
ustupiti; ~ il posto a qn. ustupiti
kome mesto.
cedro m kedar.
cefalo m cipol (riba).
celebrare tr. proslavljati, slaviti; ~ il matrimonio venčati se.
cèlebre adj. slavan, čuven.
celere adj. brz, hitar.
celeste 1. adj. nebeski; boje
neba. 2. m svetloplava boja.
celibe 1. adj. neoženjen. 2. m
neženja.
cello m čelo, violončelo.
cellulare m mobilni telefon.
cemento m cement; ~ armato
armirani beton.
cena f večera; far la ~ prirediti
che
večeru; siamo andati a ~ alle
venti išli smo na večeru u 20
sati.
cenare intr. i tr. (prs. céno)
večerati.
cenere f pepeo.
cenerentola f Pepeljuga.
cenno m mig; znak; fare un ~
namignuti.
centèsimo m stoti deo, stotinka.
centinaio m stotina.
cento num. sto, stotina, stotinak.
centrale 1. adj. centralni,
središnji; stazione ~ glavna
stanica; l’Italia ~ srednja Italija. 2. f centrala; la ~ elèttrica
električna centrala.
centro m središte, centar; al ~
u središtu.
ceppo m panj; cepanica.
cera f vosak; izgled lica; ha
buona ~ dobro izgleda.
ceramica f keramika.
cerbiatto m lane.
cerca f traženje, potraga; andare
(o essere) in ~ di tražiti nešto.
cercare tr. (prs. cèrco) tražiti,
potražiti; pitati, tragati; cerca di
comprèndere nastoj razumeti;
lo hanno mandato a ~ poslali su
po njega (da ga potraže).
cerchio m krug; obruč; il ~ della
botte obruč bureta.
cereale m 1. adj. žitni. 2. f
žitarice.
cerino m šibica.
cerniera f zatvarač, zglob,
preklop; ~ lampo rajsferšlus.
certamente adv. sigurno, garantovano.
certificato m potvrda, atest, sertifikat.
certezza f izvesnost, sigurnost;
ho la ~ matemàtica che è così
imam matematičku sigurnost da
je tako.
certo 1. adj. izvestan, siguran;
è ~ che le cose vanno per il
meglio sigurno je da se stvari
razvijaju povoljno; non voglio
aver a che fare con certa gente
neću da imam posla s takvim
ljudima. 2. adv. (= certamente)
sigurno, svakako; naravno;
vieni anche tu? - certo! dolaziš
li i ti? - naravno!
cerva f košuta.
cervello m mozak.
cervo m jelen.
cespuglio m žbun.
cessare intr. (prs. cèsso) prestati; non cessa più di piòvere
kiša ne prestaje.
cesta f košara.
cestino m korpa za opatke za
hartiju; ~ da viaggio putnički
ručak u papirnatoj kesi.
cetriolo m krastavac.
che adj. i prn. (gen. di cui; dat.
a cui...) koji, koja, koje; šta;
C
47
che?
C
48
kakav; le cose ~ più amo stvari
koje najviše volim; il fìlm di
cui ti parlo film o kojem ti govorim; guarda che ragazzaccio!
kakvog li mangupa!
che? prn. šta? ~ cosa? šta? ~
dici? što kažeš? a ~pensi? na
što misliš?
che conj. (zavisno) da; ha detto
~ verrà rekao je da će doći; (iza
komparativa: nego) è più ~ sicuro to je više nego sigurno; ~
peccato! kakva šteta!
ché conj. = perché.
chi prn. ko; onaj koji; c’è ~ dice
ima ih koji kažu; ~ cerca trova
ko traži, taj i nađe!
chi? prn. ko? di ~ è? čiji (čija,
čije) je?
chiàcchiera f brbljanje, ogovaranje; far due chiacchiere porazgovrati, ćaskati.
chiacchierare intr. (prs. chiàcchiero) brbljati, čavrljati.
chiacchierata f brbljanje,
čavrljanje; fare una ~ porazgovoriti, proćaskati.
chiamare tr. (prs. chiamo) zvati,
pozvati; andar a ~ qn. poći po
koga; ~ al telèfono nazvati.
chiamarsi rfl. zvati se; come ti
chiami? kako se zoveš?
chiarezza f jasnoća, bistrina.
chiarimento m objašnjenje; mi
chiese alcuni chiarimenti pitao
me za neka objašnjenja.
chiarire tr. razbistriti; razjasniti.
chiaro 1. adj. jasan; bistar; di
~ giorno u po bela dana. 2. m
jasnoća, svetlost; al ~ di luna
na mesečini; venire in ~ izaći
na videlo. 3. adv. jasno, razgovetno; ~ e tondo čisto i bistro;
non ci vedo ~ nije mi jasno.
chiasso m buka, graja, galama.
chiave f ključ; chiùdere a ~
zaključati.
chicco m (pl-cchi) zrno.
chièdere tr. (chièdo, chièsi,
chièsto) tražiti; pitati, moliti; ~
informazioni raspitati se; ~ di
qn. tražiti koga; hanno chiesto
di me? jesu li tražili mene?
chiedo scusa oprostite.
chiesa f crkva.
chilo m kilogram; un ~ di carne
kilo mesa; un mezzo ~ di burro
pola kile putera.
chilomètrico adj. kilometarski,
veoma dug.
chilòmetro m kilometar.
chìmico 1. adj. hemijski; prodotti chimici hemikalije. 2. m
hemičar.
chinare tr. (prs. chino) nagnuti,
naginjati. chinarsi rfl. prignuti
se, nagnuti se; sagnuti se; pojaviti se.
chioccia f kvočka; la ~ cova le
uova e ha i pulcini kvočka leži
na jajima i ima piliće.
cinese
chiodo m ekser.
chirurgìa f hirurgija.
chirurgo m (pl. –ghi i –gi; f –a)
hirurg.
chissà (= chi sa) ko zna.
chitarra f gitara.
chiùdere tr. (chiudo, chiusi,
chiuso) zatvoriti, zaklopiti; ~
a chiave zaključati; ~ un occhio
a qcs. zažmuriti na što; non ho
chiuso un occhio tutta la notte
nisam oka sklopio celu noć.
chiunque prn. ko god, koji
mu drago; ~ venga non dovete
aprirgli ko god došao, ne smete
mu otvoriti.
chiusura f zatvaranje; zatvarač;
završetak; ~ lampo rajsferšlus.
chiòma f kosa; ~ dell’àlbero
krošnja.
chiuso adj. zatvoren.
ci1 prn. nas; nama; ~ hanno
scritto ieri pisali su nam juče; ~
hanno chiamato pozvali su nas.
ci2 adv. ovde, tu; tamo; non ci
voglio andare neću ići tamo;
non c’è nessuno nema nikoga;
~ sono solo alcune persone ima
samo nekoliko osoba; ci vuole
treba, potrebno je.
ciabatta f papuča.
ciao! excl. zdravo!
cianfrusaglie f (pl.) drangulije,
sitnice.
ciascuno 1. prn. svako; avevano mille lire ~ svako je imao
po 1000 lira. 2. adj. svaki; ciascun partecipante ricevette un
distintivo svaki učesnik dobio
je značku.
cibo m hrana, jelo.
ciccia f salo; debljina.
cicciona f debela žena.
ciclista m biciklista.
cicogna f roda.
cieco 1. adj. slep; un vìcolo ~
slepa ulica. 2. m slepac.
cielo m nebo; in ~ na nebu; il ~ è
coperto nebo je naoblačeno.
cifra f brojka.
ciglio m trepavica; obrva (pl.
le ciglia); aggrottare le ciglia
namrgoditi se; rub (puta, nasipa) (pl. i cigli); i cigli della
strada rubovi puta.
cigno m labud.
cigolio m škripa, škripanje.
ciliegia f trešnja (plod).
ciliegio m trešnja (stablo).
cilindrata f obim valjka.
cilindro m valjak, cilindar.
cima f vrh, vrhunac; kraj užeta;
da ~ a fondo s kraja na kraj.
ciminiera f dimnjak.
cimitero m groblje; abbiamo visitato il ~ posetili smo groblje.
Cina f Kina.
cine m, cìnema m, cinematògrafo m bioskop; stasera andiamo al cine večeras idemo u
bioskop.
cinese 1. adj. kineski. 2. m Ci-
C
49
cingere
C
50
nese Kinez.
cingere tr. (cingo, cinsi, cinto)
opasati; okružiti.
cinghiale m divlja svinja.
cinghia f kaiš; remen.
cinguettare intr. (prs. cinguétto) cvrkutati.
cinquanta num. pedeset.
cinquantèsimo num. pedeseti.
cinque num. pet.
cintura f pojas; kaiš.
ciò prn. ovo, to; con ~ time; non
parliamo di ~ nemojmo o tome
govoriti; ~ nonostante usprkos
tome; non vedo nulla di male in
~ ne vidim ništa loše u tome.
cioccolata f čokolada.
cioccolatino m čokoladna bombona.
ciocia f opanak (u okolini
Rima).
cioè adv. to jest; naime.
ciondolo m privezak.
ciotola f posudica; ~ di vetro
staklena posudica.
cipolla f (crni) luk.
cipresso m čempres.
cipria f puder.
circa adv. oko, otprilike.
circo m cirkus.
circolazione f cirkulacija, tok;
promet; la ~ stradale putni
promet; ~ di sangue krvotok.
cìrcolo
m
krug;
klub,
udruženje.
circondare tr. (prs. circóndo)
opkoliti, okružiti; ~ di attenzioni okružiti pažnjom.
circostanza f prilika, okolnost;
a seconda delle circostanze
prema prilikama.
cisterna f cisterna.
citare tr. (prs. cito) navesti, citirati.
città f grad; la vita di ~ gradski
život, život u gradu; in città u
gradu; la ~ di Milano grad Milano.
cittadino 1. adj. gradski. 2. m
građanin; ~ italiano italijanski
državljanin.
civile adj. građanski, civilizovan.
civiltà f civilizacija; uljudnost;
civilizovanost.
clàcson m inv. automobilska
truba, sirena.
clamoroso adj. senzacionalan;
bučan.
clarinetto m klarinet.
classe f razred; che ~ fai? u koji
razred ideš? frequento la prima
~ pohađam prvi razred; di gran
~ prvorazredni; classificato plasiran.
classifica f tabela; klasifikacija.
cliccare tr. kliknuti (mišem).
cliente m i f klijent; (stalni)
kupac.
clinica f klinika.
clima m klima.
cloro f (hem.) hlor.
colmo
coccinella f bubamara.
coccio m krhotina.
cocomero m lubenica; (reg.)
(cetriolo) krastavac.
coda f rep; kraj; fare la ~ stajati
u redu; pianoforte a ~ koncertni
klavir.
codazzo m pratnja; povorka.
codesto prn. i adj. taj; ringrazio
~ ufficio zahvaljujem tom
uredu.
coefficiente m koeficijent.
coerente
adj. koherentan,
dosledan.
coetàneo 1. adj. jednakog
uzrasta. 2. m vršnjak.
cofano m kovčeg, sanduk.
cògliere tr. (còlgo, còlsi, còlto)
brati, ubrati, nabrati; ~ l’occasione uhvatiti priliku.
cognata f snaja; nevesta;
zaova.
cognato m dever, šurak, pašenog.
cognome m prezime.
coincidenza f podudarnost,
poklapanje, koincidencija.
col, coi (= con + il, con + i) sa.
colazione f doručak; ručak;
prima ~ doručak; seconda
~ ručak; fare ~ doručkovati;
ručati.
colei prn. ona.
colla f lepak.
collaborare tr. sarađivati.
collana f ogrlica.
collant f ženske čarape, hulahopke.
collaudo m provera ispravnosti,
tehnički pregled.
colle m brežuljak, breg;
uzvišica.
collega m i f (pl.-ghi) kolega;
koleginica.
collegare tr. povezati.
collegio m internat; zbor, veće;
kolegijum.
còllera f bes, gnev; andare in ~
razljutiti se, naljutiti se; è in ~
con me posvađan je sa mnom.
collettività f zajednica, kolektiv, društvo.
colletto m okovratnik, kragna.
collezionare tr. sakupljati.
collezione f zbirka.
collina f brežuljak.
collo m vrat, šija; il ~ della
bottiglia grlić boce; fuggìrono
a rotta di ~ pobegli su navratnanos.
collocare tr. (prs. còlloco) postaviti, metnuti, smestiti.
colloquio m razgovor; kolokvijum.
colmare tr. (prs. cólmo) napuniti do vrha; nasuti; obasipati
(di qcs. čime); ciò li ha colmati
di gioia to ih je veoma obradovalo.
colmo 1. adj. pun, prepun. 2.
m vrhunac; questo è il ~! to je
previše!
C
51
colomba
C
52
colomba f golubica; (dolce pasquale) uskrsni kolač.
Colombina
f
Kolombina
(maska); mala golubica; (fig.)
čedna devojka.
colombo m golub.
colonia f; acqua di colonia kolonjska voda.
colonna f stub; kolona; red
vojske (u maršu); (fig.) oslonac,
potpora.
colonnato m red stubova, kolonada.
colonnello m pukovnik.
colorare tr. (prs. colóro) bojiti,
obojiti, ofarbati.
colorato adj. obojen, šaren.
colore m boja; di che ~ è? koje
je boje? è senza ~ bezbojno je;
~ locale lokalni kolorit.
colorire tr. (prs. colorisco)
obojiti; (fig.) prolepšati.
coloro prn. oni, one.
Colossèo m Koloseum (amfiteatar u Rimu).
collossale
adj.
kolosalan,
ogroman.
colpa f krivica; per ~ tua
tvojom krivicom; io non ne ho
~ ja nisam kriv; la ~ è tua ti si
kriv; che ~ ne abbiamo noi?
zašto smo mi krivi?
colpévole 1. adj. kriv; si è reso
~ della disgrazia skrivio je
nesreću. 2. m krivac.
colpire tr. (prs. colpisco) uda-
riti, lupiti; (fig.) udariti u oči,
zadiviti.
colpo m udarac, udar; un ~ di
facile hitac; un ~ (apoplèttico)
kap, šlog; dammi un ~ di telèfono nazovi me; in un ~, di ~
odjednom, najedanput.
coltello m nož; ~ a molla nož na
preklapanje.
coltivare tr. (prs. coltìvo) obraditi, obrađivati (zemlju); ~ le
scienze baviti se naukom.
coltivatore m ratar, uzgajivač,
poljoprivrednik.
coltivazione f uzgajanje, obrađivanje.
colui prn. onaj.
comandante m zapovednik,
komandant.
comandare tr. (prs. comando)
zapovedati, naređivati.
comando m zapoved, naredba;
assùmere il ~ preuzeti komandu.
combàttente m i f borac.
combàttere (prs. combatto) boriti se (protiv nekoga, nečega);
bisogna ~ l’ignoranza treba se
boriti protiv neznanja.
combattimento m
borba;
(sport) meč; fuori ~ nokaut.
combinazione f kombinacija,
spoj; koincidencija.
come adv. kako, kao; ~ si dice
in italiano? kako se kaže na italijanskom? ma ~! ~ mai! kako
compartimento
to! ~ sta?, ~ stai? ~ va kako ste?
kako si? com’è che hai indovinato? kako si uspeo pogoditi?
come no! kako da ne!
comico adj. komičan, smešan.
cominciare (prs. comincio) tr.
i intr. početi, započeti; abbiamo
cominciato il lavoro započeli
smo s radom; (quel romanzo)
ho cominciato a leggerlo ieri
počeo sam juče da ga čitam;
la scuola è cominciata alcuni
giorni fa škola je počela pre
nekoliko dana.
comitato m odbor.
comitiva f društvo, družina;
grupa turista.
commedia f komedija; gluma.
commentare tr. (prs. comménto) objašnjavati, komentarisati, tumačiti.
commento m tumačenje, komentar.
commerciale adj. trgovački;
una lèttera ~ trgovačko pismo.
commerciante m trgovac.
commercio m trgovina, promet;
~ all’ingrosso trgovina na veliko; ~ al minuto trgovi­na na
malo; si è dato al ~ posvetio se
trgovini.
commessa f prodavačica.
commesso m trgovački pomoćnik; prodavac.
comméttere tr. (commétto,
commisi, commésso) počiniti; ~
un errore pogrešiti.
commiato m oproštaj (od koga);
prender ~ da qn. oprostiti se s
kim; dare ~ otpustiti koga.
commiserazone f sažaljenje.
commissione f odbor, komisija;
narudžbina; troškovi, provizija;
(incàrico) nalog; ho delle commissioni da fare moram izvršiti
nekoliko naloga.
commozione f uzbuđenje.
commuòvere tr. (commuovo,
commossi, commosso) ganuti,
dirnuti.
comodità f udobnost, komoditet, komfor.
còmodo 1. adj. udoban, prijatan, prostran. 2. m udobnost;
con ~ bez žurbe.
compagna f koleginica; ~ di
viaggio saputnica.
compagnìa f društvo, družina;
(voj.) četa; fare ~ a qn. praviti
nekom društvo.
compagno m kolega; prijatelj;
~ di scuola školski kolega; ~ di
banco školski drug.
comparare tr. uporediti.
comparire intr. (compaio, comparvi, comparso) pojaviti se;
finalmente l’auto comparve alla
svolta konačno se auto pojavio
na krivini.
comparsa f statista; pojava;
pojavljivanje.
compartimento m pregrada,
C
53
compasso
C
54
odeljenje; kupe.
compasso m šestar.
compatibile adj. kompatibilan.
compatto adj. čvrst, zbijen,
kompaktan, složen.
compensare tr. nadoknaditi;
kompenzovati.
compenso m nadoknada, kompenzacija; in ~ di qcs. za nadoknadu nečega, umesto nečega.
cómpera f kupovina.
competente adj. nadležan,
kompetentan, stručan, sposoban, prikladan.
competizione f takmičenje.
compiacente adj. ljubazan,
uslužan, popustljiv.
compiacenza f zadovoljstvo;
ljubaznost, uslužnost; abbia la
~ di chiùdere quella finestra budite tako dobri i zatvorite onaj
prozor.
cómpiere compìre tr. (cómpio,
compìi, compiuto) ispuniti,
izvršiti; završiti, dovršiti, napuniti godine.
cómpito m zadatak; ~ scritto
pismeni zadatak; ~ per casa
domaći zadatak.
compleanno m rođendan.
complemento m dopuna, dodatak.
complesso 1. adj. složen, kompleksan. 2. m skup; sastav; ansambl, kompleks.
completare tr. (prs. complèto)
upotpuniti, popuniti, dopuniti.
completo 1. adj. potpun, čitav;
la sala è al ~ dvorana je puna.
2. m celo odelo; komplet; ansambl. completamente adv.
potpuno, sasvim.
complicato adj. složen, zamršen.
complicazione f zamršenost,
komplikacija.
complimento m kompliment;
i miei complimenti! moje
poštovanje!
complotto m zavera.
componente m i f sastavni deo,
komponenta.
componimento m sastav.
comporre
tr.
(compóngo,
compósi, compósto) sastaviti,
složiti.
comportamento m ponašanje,
vladanje, ophođenje.
comportarsi (prs. mi compòrto) ponašati se.
compositore m kompozitor.
composto adj. složen.
compra f kupovina; vado a fare
delle compre idem u kupovinu.
comprare tr. (prs. cómpro) kupiti, kupovati; l’ho comprato a
buon mercato kupio sam (kupila sam) to jeftino.
compratore m kupac; è una
merce che interessa molti compratori to je roba koja zanima
mnoge kupce.
con
comprèndere tr. (comprèndo,
comprési, compréso) razumeti,
shvatiti; obuhvatiti; non comprendo il senso delle tue parole
ne razumem smisao tvojih reči;
lo spettàcolo comprende anche
un nùmero di balletto u predstavu je uključena i tačka baleta;
servizio compreso uračunavši
uslugu; il trasporto è compreso
nel prezzo transport je uključen
u cenu.
compresibile adj. razumljiv,
shvatljiv.
compreso adj. uključen, zajedno sa.
compressa f obloga, zavoj; tableta.
compromesso f kompromis.
compromettente adj. kompromitujući , koji dovodi u nepriliku.
computer m kompjuter.
comune 1. adj. opšti, običan;
zajednički; in ~ zajednički. 2.
m opština. comunemente adv.
opšte, obično.
comunicare tr. (prs. comùnico)
saopštiti, javiti; preneti.
cominicativo adj. komunikativan.
comunicazione f saopštenje; komunikacija; veza; saopštavanje;
avere la ~ uspostaviti telefonsku
vezu; siamo in ~ con lui u vezi
smo s njim.
comunismo m komunizam.
comunista 1. adj. komunistički.
2. m komunista.
comunità f zajednica; opština;
parohija.
comunitario m pripadnik
Evropske zajednice; kolektivni,
koji se tiče zajednice.
comunque adv. kako bilo (da
bilo); ipak; svejedno.
con prp. sa, pomoću; prema;
spaja se s određenim članom:
(con + il) = col i (con + i) =
coi, a ređe s ostalim članovima
(collo, coll’, colle) označava: 1.
društvo: è partito con lui otputovao je s njim; siamo usciti con
gli amici izašli smo s prijateljima; arrivò col marito e i figli
stigla je s mužem i sinovima. 2.
isto, u odnosu na stvari i životinje
(spoj, sjedinjenje): prendemmo
il caffè col latte popili smo kafu
s mlekom; è venuto con le valigie došao je s torbama; viaggiàvano col cane putovali su
s psom; (atributivno): arrosto
con piselli pečenje s graškom;
casa con giardino kuća s vrtom.
3. međusobni odnos: è amico
con Paolo Pavlov prijatelj; si
è impegnato con la fàbbrica
preuzeo je obavezu prema fabrici; ci siamo congratulati
con lui čestitali smo mu; si
sono lagnati con la direzione
C
55
con
C
56
potužili su se direkciji; è stato
indulgente con me bio je popustljiv prema meni; l’Italia
confina con la Francia Italija
se graniči sa Francuskom. 4.
sredstvo: scrive sempre con la
penna piše uvek hemijskom
olovkom; aprìrono l’uscio con
un grimaldello otvorili su vrata
kalauzom; ti avvertiremo con
un telegramma obavestićemo
te telegramom; si è arrichito
col lavoro obogatio se radom.
5. atribut osobine, kvaliteta: un
ragazzino col volto pàllido bledolik dečak, dečak bleda lica;
un libro con la copertina di
pelle knjiga u kožnom povezu;
un vecchio con la barba bianca
starac s belom bradom. 6. materija: il pane si fa con la farina
hleb se pravi od brašna; costruìrono una casa con mattoni
izgradili su kuću opekom. 7.
način (adverbijalno): vérrò con
piacere rado ću doći; leggeva
con attenzione čitao je pažljivo;
rispose con garbo odgovorio
je učtivo; fécero il lavoro con
grande cura obavili su posao s
velikom pažnjom. 8. uzrok: con
questo caldo non si può lavorare nemoguće je raditi po ovoj
vrućini; con quella salute c’è da
sperar poco s obzirom na takvo
stanje zdravlja, ima malo nade;
con quel buio non si vedeva più
niente zbog one tame nije se više
ništa vi­delo. 9. propratna okolnost i posledica: dove vai con
questo tempaccio? kuda ideš po
tom ružnom vremenu? è sano
dormire con le finestre aperte
zdravo je spavati uz otvorene
prozore; con mio grande stupore non mi rispose na moje veliko čuđenje nije mi odgovorio.
10. vreme: ci alzavamo con
l’alba ustajali smo u zoru; il 15
giugno tèrminano le lezioni alla
scuola media 15. juna svršava
nastava u srednjim školama;
con domani s’inizia una nuova
serie di esperimenti sutrašnjim
danom započinje nova serija
testova. 11. ograničenje: come
va con la salute? kako zdravlje?
col nostro lavoro non andiamo
bene s našim radom ne stojimo
dobro. 12. dopusni izraz: con
tutto il suo coraggio dovette
ritirarsi uz svu svoju hrabrost
morao se povući; con tutta la
sua buona volontà non ce la
fece uprkos svojoj dobroj volji
nije uspeo. 13. uporedjivanje:
non puoi paragonare la tua situazione con la mia ne možeš
uporediti svoj položaj s mojim;
abbiamo collazionato la copia
con l’originale uporedili smo
prepis s originalom. 14. pred
condominio
poimeničenim infinitivom: con
lo sbagliare s’impara grešeći,
učimo; con l’insistere troppo
rovinò tutto time što je previše
insistirao, sve je pokvario; finì
col confessare tutto konačno
je sve priznao; coll’andar del
tempo lo capirete vremenom
ćete to razumeti. 15. „judikativ”
(zauzimanje osobnog stava):
con mio grande rincrescimento
non posso accettare l’invito
veoma žalim što ne mogu prihvatiti poziv; con nostra somma
meraviglia egli arrivò in tempo
na naše veliko čuđenje on je
stigao na vreme.
concèdere tr. (concèdo, concèssi, concèsso) dopustiti; non
te lo concederò mai neću ti to
nikada dopustiti.
concerto m koncert; stasera
andiamo al ~ sinfònico večeras
idemo na koncert sinfonijskog
orkestra.
concessione f dopuštenje; povlastica.
concessivo adj. dopusni.
concetto m pojam; zamisao.
concezione f shvatanje; zamisao.
conchiglia f školjka; puževa
kućica.
conciato adj. unakarađen.
conciliare tr. (prs. concilio)
složiti, pomiriti, usaglasiti.
conciliazione f pomirenje, izmirenje.
conciso adj. sažet.
conclùdere
tr.
(concludo,
conclusi, concluso) završiti;
zaključiti; in questo modo non
concluderemo nulla na ovaj
način nećemo ništa uraditi.
conclusione f zaključak; siamo
giunti alla ~ ... došli smo do
zaključka...
concordare tr. složiti, usaglasiti; slagati se; ugovoriti, utvrditi.
concorso m konkurs, takmičenje, učešće, saradnja.
condanna f osuda; ~ a morte
smrtna osuda; ~ condizionale
uslovna kazna.
condannare tr. (prs. condanno)
osuditi, osuđivati, kazniti.
condimento m začin.
condividere tr. deliti, podeliti;
condivido la tua opinione delim
tvoje mišljenje.
condizionale m pogodbeni,
uslovni.
condizionato adj. uvetan; aria
condizionata klima uređaj.
condizione f uslov; stanje,
položaj; a ~ che pod uslovom
da; alle stesse condizioni uz iste
uslove; in queste condizioni u
ovom stanju.
condominio m suvlasništvo
nad nekretninom; kuća s više
C
57
condotta
C
58
stanara, stambena zgrada.
condotta f ponašanje, vladanje
(u školi); rukovođenje; komanda;
conducente m vozač.
condurre tr. (conduco, condussi, condotto) voditi; odvesti;
dovesti; ~ la nave upravljati
brodom.
conferenza f predavanje (javno);
konferencija.
conferire tr. (prs. conferisco)
dodeliti, dati.
confermare tr. (prs. conférmo)
potvrditi; učvrstiti.
confessare tr. (prs. confèsso)
priznati; poveriti; ha confessato
i suoi torti priznao je svoju krivicu.
confezione f pakovanje, ambalaža; konfekcija.
confidare tr. poveriti, uzdati se,
imati poverenja. confidarsi rfl.
poveravati se.
confidenza f pouzdanje, poverenje; prisnost, familijarnost;
poverljivo saopštenje; aver ~
con qn. biti s kim prisan; te lo
dico in ~ kažem ti to u poverenju.
confinare intr. graničiti se. confinarsi rfl. povući se, zatvoriti
se, usamiti se.
confine m granica, međa.
confóndere tr. (confóndo, confusi, confuso) pomešati, pobr-
kati; zbuniti se; mi sono tutto
confuso sav sam se zbunio.
conforme adj. saglasan; ~ al
regolamento u skladu sa propisima.
confortevole
adj. udoban,
komforan.
confronto m poređenje, uporedba, suočenje; a ~ di, in ~ a
u poređenju sa, prema; nei confronti di u odnosu na.
confusione f pometnja, zbrka;
rusvaj, nered.
confuso adj. zbunjen.
congedo m oproštaj, rastanak;
prender ~ da qn. oprostiti se od
koga.
congelamento m mržnjenje,
zamrzavanje; promrzlina.
congiùngere tr. (congiungo,
congiunsi, congiunto) spojiti,
sastaviti, povezati.
congiuntivo m konjunktiv, zavisni način.
coniare tr. (prs. cònio) kovati
(novac, medalje).
coniglietto m zečić.
coniglio m zec.
coniugato adj. venčan, oženjen.
cono m kupa; ~ gelato sladoled
u kornetu.
conoscente m i f poznanik, poznanica.
conoscenza f poznavanje; poznanstvo; spoznaja; znanje; fare la
consonante
~ di qn. upoznati se s kim; siamo
a ~ di ciò to nam je poznato; ha
perduto la ~ onesvestio se.
conóscere tr. (conósco, conòbbi,
conosciuto) znati, poznavati;
raspoznati; lo conosco di nome
poznajem ga po imenu; s’è fatto
~ presto brzo je stekao glas.
conosciuto adj. poznat.
conquistare tr. osvojiti; zadobiti; ha conquistato la stima di
tutti stekao je opšte poštovanje.
consapevolezza f svest; saznanje.
consecutivo adv. zaredom, uzastopni, konsekutivan.
consegna f isporuka, dostava,
predaja; lasciare in ~ ostaviti na
čuvanju.
consegnare tr. (prs. consegno)
isporučiti, izručiti.
conseguenza f posledica; tirare le conseguenze izvesti
zaključak; per ~ zbog toga.
conseguire (prs. conséguo) 1.
tr. postignuti, postići. 2. intr.
(derivare) slediti, proizilaziti; ne
consegue che voi avete torto iz
toga proizilazi da niste u pravu.
consenso m saglasnost; pristanak, odobrenje.
consentire (prs. consènto) 1.
intr. pristati (na što); odobriti.
2. tr. (concèdere) dopustiti,
dopuštati.
conservare tr. (prs. consèrvo)
čuvati, održati, očuvati; ~ nella
mente zadržati u uspomeni.
conservarsi rfl. si conserva
bene dobro je očuvan.
considerare tr. (prs. consìdero)
promatrati; razmotriti; smatrati;
uzeti u obzir.
considerazione f promatranje;
razmatranje; obzir; (stima)
ugled, poštovanje; prèndere in
~ uzeti što u obzir; tenere in ~
ceniti, poštovati.
considerévole adj. znatan,
pozamašan.
consigliare tr. (prs. consìglio)
savetovati; dobbiamo consigliarci con lui moramo se posavetovati s njime.
consiglio m savet, mišljenje;
veće; savet; odbor; chièdere ~ a
qn. pitati koga za savet; mutar
~ predomisliti se; ~ dei ministri
vlada; Presidente del Consiglio
Predsednik vlade; Consiglio di
Sicurezza savet bezbednosti.
consìstere intr. sastojati se (di
qcs. od nečega).
consolare 1. tr. (prs. consólo)
utešiti. 2. adj. konzularni.
consolazione f uteha.
console m konzul.
consolidare tr. učvrstiti, utvrditi, konsolidovati; ~ un debito
konsolidovati dug, pretvoriti ga
u dugoročni.
consonante m suglasnik.
C
59
constatazione
C
60
constatazione f zaključak,
konstatacija.
consueto adj. običan, uobičajen;
secondo il ~ po običaju.
consultare tr. (prs. consulto)
pitati za savet, konsultovati se;
pogledati; devo ~ l’orario ferroviario moram pogledati u vozni
red; dovremo consultarci con
loro moraćemo se posavetovati
s njima.
consumare tr. (prs. consumo)
trošiti, potrošiti, jesti, konzumirati, habati, izlizati, istrošiti; ~
cibi, bevande pojesti, popiti.
consumo m potrošnja.
contadina f seljanka.
contadino 1. m seljak. 2. adj.
seljački.
contanti m pl. gotovina; in ~ u
gotovu, za gotovo.
contare tr. i intr. (prs. cónto) izbrojati, brojati; ~ su qn. računati
na koga; contiamo di partire
domani nameravamo sutra da
otputujemo.
contatto m dodir; stare in ~ biti
u dodiru; venire in ~ con doći
u vezu s.
conte m grof.
contegno m ponašanje.
contemplare tr. (prs. contèmplo) posmatrati, razmatrati;
predvideti.
contemporaneità f istovremenost, savremenost.
contemporàneo adj. savremen;
istodoban.
contenere tr. (contèngo, contenni, contenuto) sadržati;
suzdržati, obuzdati, contenersi
rfl. suzdržati se; savladati se;
non fu più capace di contenersi
nije se mogao više savladati.
contento adj. zadovoljan; radostan, veseo; sono ~ zadovoljan
sam, veseli me.
contenuto m sadržaj; il ~ di un
fiasco, di un romanzo sadržaj
boce, romana.
contessa f grofica, kontesa.
continentale adj. kontinentalan, kopneni.
continente m kontinent, kopno;
il ~ antìco stari kontinent
(Evropa, Azija, Afrika).
continuare (prs. contìnuo) 1. tr.
nastaviti, produžiti. 2. intr. potrajati; essi contìnuano a protestare oni i dalje protestuju; contìnua nastaviće se (članak).
continuazione f nastavljanje,
nastavak; in ~ bez prestanka,
neprekidno.
contìnuo adj. neprekidan,
trajan, stalan; corrente continua
istosmerna struja.
conto m račun; tener ~ di qcs.
paziti na što, imati što na umu;
rèndersi ~ (di qcs.) uveriti se u
što, shvatiti što; per ~ mio što se
mene tiče; per ~ di qn. na nečiji
convìncere
račun; fa ~ che pretpostaviti,
zamisliti; fare ~ su qn. računati
na nekoga; in fin dei conti napokon, naposletku.
contorno m okvir, okolina;
(d’un piatto) prilog; costoletta
con ~ kotlet s prilogom.
contrabasso m kontrabas.
contrario 1. adj. protivan; suprotan; oprečan. 2. m suprotnost; al ~ naprotiv; è accaduto
il ~ desilo se suprotno.
contrastare (prs. contrasto) 1.
intr. boriti se protiv nečega, suprostaviti se; prepirati se. 2. tr.
osporavati; protiviti se (čemu);
nessuno può contrastarmi quel
posto niko mi ne može osporavati ono mesto.
contrasto m protivnost, neslaganje; è venuto a ~ con la
direzione došao je u sukob s direkcijom.
contratto m ugovor.
contribuìre tr. (prs. contribuìsco) doprinositi, doprineti;
sudelovati (u nečemu).
contributo m doprinos, udeo.
contro 1. prp. protiv; nasuprot;
ha battuto ~ il muro udario je
o zid; marciàrono ~ il nemico
krenuli su protiv neprijatelja.
2. adv. protiv; hanno votato ~
glasali su protiv; per ~ naprotiv,
nasuprot tome.
controllare tr. (prs. contròllo)
proveriti, nadgledati, kontrolisati.
controllo m nadziranje, nadzor,
kontrola.
controllore m nadzornik, kontrolor; ~ del treno kondukter.
convalescenza f oporavak.
convalidare tr. potvrditi; potkrepiti; overiti.
convegno m sastanak; naučni
skup, kongres.
convenévole 1. adj. zgodan,
odgovarajući, prikladan. 2. m
prikladnost; pristojnost; oltre il
~ više nego što treba; convenevoli izrazi poštovanja, laskave
reči; dopo i sòliti ~ cominciò
a entrare in argomento nakon
uobičajenih uljudnih reči počeo
je raspravljati o predmetu.
conveniente adj. zgodan, pogodan, prikladan, koji odgovara.
convenire intr. (convèngo,
convénni, convenuto) sastati
se; složiti se; non mi conviene
ne isplati mi se; bisogna ~ che
treba priznati da; gli conviene di
spèndere tanto? isplati li mu se
da troši toliko?
conversazione f razgovor, konverzacija; fare un po’ di ~ razgovarati malo.
convìncere tr. (convinco, convinsi, convinto) uveriti, ubediti,
nagovoriti; l’ho finalmente con-
C
61
convincersi
C
62
vinto napokon sam ga uverio.
convincersi rfl. uveriti se; si è
convinto di aver torto uverio se
da nije u pravu.
convinzione f uverenje, ubeđenje.
convivere tr. živeti zajedno;
živeti sa nekim.
convulso
1. adj. grčevit,
grozničav. 2. m grč; napad.
coperchio m poklopac.
coperta f pokrivač.
copertina f mali pokrivač; omot
knjige; naslovna strana.
coperto 1. adj. pokriven,
prekriven, obučen, zaštićen. 2.
m stoni pribor; essere al ~ biti
pod krovom.
copiare tr. prepisivati; kopirati;
imitirati, preslikavati.
copia f kopija.
coppa f čaša; pehar; ~ di gelato
sladoled u čaši.
coppia f par; in ~ u paru.
coprire tr. (còpro, coprii, copèrto) pokriti, pokrivati, posuti,
obasuti, podmiriti prekriti; ~ di
lodi obasuti pohvalama; ~ un
posto zauzimati neko mesto;
copriti meglio pokri se bolje, ~
le spese pokriti troškove.
coraggio m hrabrost, odvažnost;
bisogna farsi ~ treba se ohrabriti; coraggio! samo hrabro!
non devi pèrderti di ~ ne smeš
se obeshrabriti, ne smeš klonuti
duhom.
coraggioso adj. hrabar, odvažan.
corda f uže; kanap; sajla; strumenti a ~ žičani instrumenti,
tenere qn. sulla ~ držati nekoga
u neizvesnosti.
cordiale adj. srdačan; cordiali
saluti srdačni pozdravi. cordialmente adv. srdačno.
cordialità f srdačnost, ljubaznost.
coricare intr. položiti, povaliti,
staviti u krevet. coricarsi rfl.
leći.
cornetto m kifla, kroasan.
corno m rog (pl. le corna); non
vale un ~ ništa ne vredi; fare le
corna pokazati rogove.
coro m (pevački) hor.
corona f venac, kruna; (muz.)
korona.
corpo m telo; il ~ insegnante
nastavnički zbor; ~ d’armata
vojni korpus; spirito di ~ timski
duh.
corredare tr. opremiti, snabdeti.
corrèggere tr. (corrèggo, corrèssi, corrètto) ispraviti, ispravljati, popraviti.
correlazione f korelacija, uzajamni odnos.
corrente 1. adj. tekući; običan;
mese ~ ovaj mesec; acqua ~
tekuća voda; conto ~ tekući
coscienza
račun. 2. f tok; struja; c’è ~
d’aria promaja je.
córrere (córro, córsi, córso)
intr. trčati, juriti, žuriti, teći,
proticati; correr via otrčati; ~ a
più non posso trčati do iznemoglosti; correva l’anno 1971 bilo
je godine 1971; ci correva poco
che malo je trebalo da; corre
voce che govori se da, širi se
glas da.
corretto adj. ispravan.
correzione f ispravka; korekcija.
corridoio m hodnik; prolaz.
corriere m glasnik, vesnik;
kurir.
corrispondente 1. m dopisnik,
izveštač. 2. adj. odgovarajući.
corrispondenza f dopisivanje;
podudaranje; non c’è ~ fra le
sìngole parti nema podudaranja
između pojedinih delova.
corrispóndere intr. odgovarati,
podudarati se.
corrotto adj. iskvaren.
corsa f trčanje; vožnja; ~ a
ostàcoli trka s preponama; di ~
trkom.
corsìa f bolnička soba,
saobraćajna traka, (sport) staza;
prolaz između sedišta u bioskopu.
corso m šetalište, korzo; kurs;
smer, tok; il ~ delle acque tok
voda; essere in ~ biti u opticaju;
il ~ delle stagioni tok godišnjih
doba; ~ estivo letnji kurs; ~ di
danza plesni kurs; l’anno in
~ tekuća godina, capitano di
lungo ~ kapetan duge plovidbe.
corte f dvor; dvorište; fare la ~
udvarati se; (prav.) Corte d’Appello Apelacioni sud.
corteo m povorka.
cortese adj. ljubazan, prijatan,
učtiv, izdašan, velikodušan.
cortesia f ljubaznost, prijatnost;
per ~ molim; mi faccia la ~ budite tako ljubazni.
cortile m dvorište.
cortina f zavesa; una ~ di
nebbia dimna zavesa.
corto adj. kratak; ~ di vista
kratkovidan; ~ di mente kratkouman; sono ~ a quattrini
oskudevam u novcu.
cosa f stvar; predmet; posao;
događaj; pojava; qualche ~
nešto; (che) ~ vuole, dice, fa šta
želi, kaže, čini (on); šta želite,
kažete, činite (Vi); di che ~
parla? o čemu govorite? non
è chi sa che ~ nije bogzna šta;
tante cose! svako dobro!
coscia f but, butina; bedro; ~ di
pollo pileći batak, ~ di vitello
teleći but.
coscienza f savest; svest; libertà
di ~ sloboda savesti; rimorso di
~ griža savesti; ho la ~ tranquilla savest mi je mirna.
C
63
così
C
64
così adv. tako, ovako; ~ ~ osrednje; e ~ via i tako dalje; per
~ dire da tako kažem; ~... come
tako ... kao.
cosiddetto adj. takozvani.
cosmetico adj. kozmetički.
cospargere tr. (prs. cosparso)
posuti, rasuti.
cospicuo adj. značajan, znatan,
pozamašan, ugledan.
costa f obala, padina, obronak;
strana; bok rebro; ~ articolata
razuđena obala.
costare intr. (prs. còsto) stajati,
koštati; quanto costa il chilo?
pošto je kilogram? quanto mi
costa doverti lasciare kako mi
je teško što te moram ostaviti.
costeggiare tr. (prs. costéggio)
ploviti uz obalu; costeggiammo
la parte settentrionale dell’
isola plovili smo uz severnu
obalu ostrva.
costellazione f sazvežđe.
costituìre tr. (prs. costituisco)
sačiniti; sastaviti; utemeljiti,
osnovati. costituirsi rfl. predati
se (vlasti).
costituzione f osnivanje; ustav.
costo m cena, trošak; aprezzo
di ~ uz kupovnu cenu; a ogni ~
pošto-poto, svakako.
costola f rebro.
costoletta f rebarce, kotlet.
costretto adj. primoran, prisiljen.
costrìngere tr. (costringo,
costrinsi, costrétto) prisiliti,
primorati, naterati (a qcs. na
nešto).
costruìre tr. (prs. costruìsco)
graditi; sastaviti; ~ in serie izraditi serijski.
costruttore f konstruktor.
costruzione
f
građenje,
građevina; konstrukcija.
costui prn. taj, ovaj.
costume m običaj, navika;
nošnja; ~ da bagno kupaći
kostim; ~ nazionale narodna
nošnja.
cotone m pamuk; di ~ pamučan;
vivere nel ~ živeti u svili i kadifi.
cotto 1. adj. kuvan; pečen. 2. m
pečena glina, terakota, opeka,
innamorato ~ zaljubljen do
ušiju.
cozza f dagnja, mušula.
cranio m lobanja.
cratère m krater (vulkana).
cravatta f kravata; annodare la
~ vezati kravatu.
creare tr. (prs. crèo) stvoriti,
stvarati.
creazione f stvaranje; osnivanje;
postsavljanje, naimenovanje.
credenza f ormar za posuđe (u
kuhinji), kredenac; verovanje;
veresija.
crédere tr. i intr. (prs. crédo)
verovati; misliti, smatrati; lo
cullare
crédo verujem u to; lo credevo
più furbo smatrao sam ga lukavijim; non credevo ai propri
occhi nisam svojim očima verovao.
crédito m veresija, kredit; a ~
na veresiju; far ~ a qn. kreditirati nekoga.
crema f krema; kajmak, pavlaka; ~ per scarpe pasta za
cipele.
crepare intr. uginuti.
crescére intr. (crésco, crébbi,
cresciuto) rasti, napredovati;
com’è cresciuto presto quel
ragazzo kako je brzo narastao
onaj dečak; ~ in nùmero (u)
množiti se.
crescita f rast.
cresta f kresta.
cretino m kreten.
criminale adj. kriminalan,
zločinački.
crisi f kriza.
cristallo m kristal.
cristianesimo (cristianità) m
hrišćanstvo.
criterio m kriterijum.
crìtica f ocena, kritika.
croato 1. adj. hrvatski. 2. m
Croato Hrvat.
Croazia f Hrvatska.
croccante adj. hrskav.
croce f krst; la Croce Rossa Crveni krst, hitna pomoć; a occhio
e ~ otprilike; približno.
crocetta f krstić.
crollare tr. pasti, srušiti se.
cronaca f hronika, letopis.
crostaceo m ljuskar.
crostino m vrsta kolača od testa;
kriška preprženog hleba.
cruciale
adj.
suštinski,
odlučujući.
cruciverba f ukrštene reči.
crudele adj. okrutan. crudelmente adv. surovo.
crudeltà f okrutnost, surovost.
crudo adj. sirov, nekuvan; (fig.)
oštar, surov; il ~ inverno ljuta
zima.
cubo m kocka, kub.
cucchiaio m kašika.
cucciolo m štene, psetance.
cucina f kuhinja; far la ~ kuvati; ~ elettrica šporet.
cucinare tr. (prs. cucino) kuvati.
cucire tr. (prs. cucio) šiti,
šivati; màcchina da ~ mašina za
šivenje.
cuffia f (kupaća) kapa; slušalice;
~ del suggeritore šaptaonica (u
pozorištu); (fig.) uscire per il
rotto della ~ nekako se izvući.
cugina f rođaka; sestra od tetke
(strica, ujaka).
cugino m rođak; brat od tetke
(strica, ujaka).
cui prn. kome, kojoj, kojima.
culla f kolevka.
cullare tr. ljuljati, njihati.
C
65
cultura
D
cultura f kultura.
cuoca f kuvarica.
cuòcere tr. (cuòcio, còssi,
còtto) kuvati; peći; la pasta è
cotta testenina je kuvana; ~ in
forno peći u rerni.
cuoio m koža; borsa di ~ kožna
tašna; tirare le cuoia adapeti,
otegnuti papke.
cuore m srce; (fig.) središte; il
~ batte srce kuca; nel ~ dell’inverno usred zime; senza ~ nemilosrdan; ciò mi sta a ~ to mi
leži na srcu, do toga mi je.
cupo adj. duboka (bol); zagasit
(boja); mračan; ćutljiv; rosso ~
zagasito crven.
cùpola f svod, kupola.
cura f briga, lečenje; far una ~
lečiti se; aver ~ di qcs. brinuti se
o čemu; con ~ s pažnjom.
curare tr. starati se, nastojati;
voditi računa, lečiti. curarsi
rfl. lečiti se; ~ di qcs. lečiti se
od čega.
curiosità
f
radoznalost;
neobičnost; kuriozitet.
curioso adj. radoznao; sono ~
da visitare la mostra želim posetiti izložbu.
curva f kriva linija; zavoj,
okuka.
curvo adj. kriv, zakrivljen; povijen, pogrbljen.
cuscino m jastuk.
custode m čuvar, stražar.
custodire tr. (prs. custodisco)
čuvati, nadzirati.
D
D, d (di) m ili f D, d.
da prp. od; iz; sa; ka, kod; često
se prevodi bez predloga; spaja
se s određenim članom: dal (da
+ il), dallo (da + lo), dalla (da
+ la), dai (da + i), dagli (da +
gli), dalle (da + le); označava:
1. prostorno udaljavanje; sono
partiti da Roma otputovali su iz
Rima; (fig.) contare da 10 in su
brojiti od 10 naviše; il carbone
66
si estrae dalle miniere ugalj se
vadi iz rudnika. 2. mesto; izvor,
poreklo; l’ho appreso dai giornali saznao sam to iz novina; discende da famiglia di contadini
potiče iz seljačke porodice; (artibutivno); Leonardo da Vinci,
Francesca da Rimini. 3. mesto;
udaljenost; distante cinque chilòmetri dalla città udaljeno je
pet kilometara od grada; àbita
D, d
non lontano dal centro stanuje
nedaleko od centra; (fig.) è
molto lontano dalla verità vrlo
je daleko od istine. 4. mesto;
l’Adriàtico divide l’Italia dalla
Croazia Jadransko more deli
Italiju od Hrvatske; bisogna distìnguere il vero dal falso treba
razlikovati istinu od laži; (u ovu
grupu spadaju mnogi glagoli
sa predlogom da: separare da;
staccare da; trasferire da; liberare da itd.). 5. dopunu za mesto
u vezi sa predlogom a; l’hanno
trasferito da Milano a Londra
premestili su ga iz Milana u
London; dal primo all’ultimo od
prvog do poslednjeg; da capo
a fondo od početka do kraja. 6.
vremensku dopunu; è malato da
due mesi bolestan je (već) dva
meseca; da allora in poi odonda;
dalle otto alle nove od osam do
devet. 7. uzrok; tremava dal
freddo tresao se od zime; qui si
scoppia dal caldo ovde je vruće
da poludiš. 8. sredstvo; lo riconobbi dalla voce prepoznah ga
po glasu; egli lo farà da sé on
će to sâm učiniti. 9. svojstvo
(atributivno); era zoppo da una
gamba bio je hrom na jednu
nogu; era cieco da un occhio
bio je slep na jedno oko; un vecchio dai capelli bianchi starac
sede kose. 10. pasivnu konstru-
kciju; era stimato da tutti svi
su ga cenili; l’ho saputo da lui
to sam saznao od njega; i rami
erano agitati dal vento vetar
je tresao grane. 11. odvajanje;
rastavljanje (atributivno, iza
nekih prideva); lontano dalla
patria daleko od domovine;
réduce dal fronte na povratku
s fronta; immune da difetti bez
nedostataka. 12. kretanje prema;
vado da lui idem kod njega; si
sono recati dall’avvocato pošli
su do advokata; da che parte
vai? na koju stranu ideš? 13.
kretanje kroz (ili preko); passeremo da Milano proći ćemo
preko Milana; sono passati
dalla (per la) finestra prošli su
kroz prozor. 14. stanje u mestu;
abita dalla madre stanuje kod
majke; pranzeremo dai genitori
večeraćemo kod roditelja. 15.
svrha; dužnost (atributivno);
una màcchina da cucire mašina
za šivenje; un cavallo da corsa
trkački konj; diritti da diféndere
prava koja treba braniti. 16. sastavni dio imenskog predikata;
essere testardi è da bestie tvrdoglavost je odlika životinja;
non é da te (= degno di te) fare
queste cose nije dostojno tebe
da tako radiš. 17. način ili predikativni odnos; véstono da
contadini nose narodnu nošnju;
D
67
daccapo
D
68
ti parlo da amico govorim ti
kao prijatelj; combattérono da
leoni borili su se kao lavovi. 18.
doba; položaj (predikativno); da
gióvane kao mladić; da grande
vuol fare l’ingegnere kad bude
odrastao, želi biti inženjer; lo
conobbi da tenente upoznao
sam ga kad je bio poručnik. 19.
posledična rečenica; sono così
stanco da non poter règgermi
in piedi tako sam umoran da ne
mogu stajati na nogama; è stata
una rappresentazione da ricordàrsene bila je to predstava
koja će se pamtiti. 20. uzorak;
odnos; egli dipinge dal vero on
slika iz prirode; abbiamo preso
esempio da loro ugledali smo
se na njih. 21. u vezi s drugim
predlogom ili prilogom; fin
dall’anno scorso (već) od prošle
godine; da allora non gli scrivo
più odonda mu više ne pišem;
di qua dal monte s ove strane
brda. 22. u nekim drugim spojevima; da bravo! daj! hajde! ho
da fare imam posla; lo farò da
me učiniću to sam.
daccapo adv. od početka; iznova; eccoci ~ opet ista pesma.
dado m kocka; kockica; (teh.)
matica, navrtka.
dama f gospođa, dama.
dammi daj mi v. dare.
danneggiare tr. (prs. dan-
néggio) oštetiti, oštećivati;
škoditi; nauditi (kome).
danno m šteta, oštećenje; chiedere i danni tražiti odštetu.
danza f (= il ballo) ples, igra.
danzare intr. (prs. danzo) (=
ballare) plesati, igrati.
dappertutto adv. svuda, posvuda; l’ho cercato ~ ma non
sono riuscito a trovarlo tražio
sam ga svuda, ali ga nisam
uspeo pronaći.
dapprima adv. najpre, isprva.
dappoco adj. bezvredan, nebitan.
dare (do, diedi, dato) 1. tr. dati,
davati; (consegnare) predati;
mi dai? hoćeš li mi dati? ~ il
consenso pristati; ~ una mano
pomoći; ~ da mangiare dati
za jesti; mi dia, per favore del
sale molim vas, dajte mi so; ~
il buon giorno a qn. zaželeti
kome dobar dan. 2. intr. ~ ai
nervi nervirati; ~ del tu govoriti kome „ti”; dàrsela a gambe
pobeći trkom; darsi alla mùsica
posvetiti se muzici.
data f datum, vreme nastanka;
in oggi ~ na današnji dan.
dato 1. m podatak, činjenica.
2. p.p. od dare; dato che conj.
budući da, jer.
dattilògrafa f daktilografkinja.
davanti 1. adv. spreda, ispred.
2. prp. ~ a qn. ispred nekoga.
dente
3. m prednja strana; sul ~ na
prednjoj strani.
davvero adv. zaista, zbilja; per
~ uistinu, zapravo.
debito m dug, dugovanje. debitamente adv. propisno, kako
treba.
débole 1. adj. slab; nejak; uomo
~ slabić. 2. m slabost; slabić;
avere un ~ per qn. voleti neku
osobu; avere un ~ per qcs. imati
sklonost za čim.
debolezza f slabost.
decadenza f opadanje, propadanje.
decenne 1. adj. desetogodišnji.
2. m i f desetogodišnjak.
decennio m decenija.
decìdere tr. (decido, decisi, deciso) rešiti, odlučiti; ho deciso
di odlučio sam da. decidersi
rfl. odlučiti se; ci siamo decisi
a restare odlučili smo da ostanemo.
decifrare tr. dešifrovati.
dècimo 1. adj. deseti. 2. m; un
~ desetina.
decisione f odluka; occorre
prèndere una ~ treba se
odlučiti.
decollare intr. (prs. decòllo)
uzleteti (avion); l’aereo è decollato alle otto avion je uzleteo u
osam.
decorare tr. ukrasiti, okititi,
dekorisati; odlikovati.
dedicare tr. (prs. dédico) posvetiti (a qn. kome); ha dedicato la vita agli studi posvetio
je život učenju. dedicarsi rfl.
(a) posvetiti se (a qcs. čemu).
dedurre tr. (deduco, dedussi,
dedótto)
izvesti,
izvoditi
(zaključak); odbiti, oduzeti (da
qcs. od čega); ~ le spese odbiti
troškove.
deficiente 1. adj. nedovoljan. 2.
m budala, glupak, kreten.
definire tr. odrediti, definisati,
isplanirati.
degno adj. dostojan, vredan; ~
di lode hvale vredan; non è ~ di
te nije dostojan tebe.
delicato adj. nežan, osetljiv, delikatan; una questione delicata
delikatno pitanje.
delineare tr. prikazati u glavnim
crtama; skicirati, ocrtati.
delitto m zločin.
delizioso adj. dražestan, ljubak;
presladak; prekrasan, ukusan.
deludere tr. razočarati.
deluso adj. razočaran.
demografico adj. demografski.
denaro m novac; denari contanti gotov novac.
denominazione f naziv; ime;
imenovanje.
denso adj. gust.
dente m zub; ~ incisivo sekutić;
~ molare kutnjak; mi duole un
~ boli me zub; ho mal di denti
D
69
dentifricio
D
70
imam zubobolju; devo cavare
un ~ moram da izvadim zub.
dentifricio m pasta za zube.
dentista m zubar.
dentone m veliki zub.
dentro 1. adv. unutra, iznutra;
méttere ~ uhapsiti. 2. prp. u; u
roku od; ~ dieci giorni u roku
od deset dana.
denuncia f prijava; prijavljivanje; otkaz, raskid.
denunziare tr. prijaviti.
deodorante m dezodorans.
deponente m i f ulagač, deponent.
deporre tr. (depóngo, depósi,
depósto) skinuti; svrgnuti; ~ le
armi položiti oružje.
depositare tr. (prs. depòsito)
uložiti, odložiti, dati na čuvanje;
deponovati.
depòsito m ulaganje, deponovanje; ulog; skladište; ~ bagagli
garderoba (na železničkim stanicama).
depurare tr. prečišćavati, očistiti.
depuratore m prečistač.
derivare tr. izvoditi, izvlačiti
(da qcs. iz čega), proisticati,
proizilaziti.
descritto adv. opisan.
descrìvere tr. (descrivo, descrissi, descritto) opisati, opisivati.
descrizione f opis, opisivanje.
deserto 1. adj. pust, prazan;
napušten. 2. m pustinja.
desiderare tr. (prs. desìdero)
želeti, žudeti; desìdero (di) rivederti presto želim da te uskoro
vidim.
desidèrio m želja; ~ di qcs. želja
za čim; ho un gran ~ di riposo
veoma mi je potreban odmor.
design m dizajn.
designer m dizajner.
designare tr. (prs. designo)
označiti, odrediti; hanno già designato il giorno dell’incontro
već su odredili dan susreta.
destare tr. (prs. désto) buditi;
quel rumore mi ha destato onaj
šum me je probudio.
destinare tr. dosuditi; odrediti;
nameniti.
destinatario m primalac.
destinato adj. predodređen.
destinazione f odredište, namena, određivanje; sono giunti
felicemente a ~ stigli su srećno
na odredište.
destìno m sudbina.
destra f desna ruka, desnica; tenere la ~ ići (ili voziti) desno; a
~ desno, nadesno.
destro adj. desni; (àbile) vešt;
okretan.
detergente m sredstvo za
čišćenje, deterdžent.
determinare tr. odrediti, utvrditi; odlučiti; navesti (na
di
odluku).
determinativo
adj.
koji
određuje; (gram.) articolo ~
određeni član.
dettagliato adj. detaljan. dettagliatamente adv. podrobno;
detaljno.
dettaglio m pojedinost; véndere
al ~ prodavati na malo.
dettare tr. diktirati.
dettato m diktat.
detto 1. p.p. od dire; le cose
dette ono što je rečeno; ~
fatto; rečeno-učinjeno. 2. adj.
nazvan.
deturpare tr. unakaziti; nagrditi.
devastare tr. opustošiti, poharati; upropastiti.
deviare intr. (prs. devìo) skrenuti, skretati; zastraniti; odstupati.
devoto adj. odan, privržen
(a qcs, qn. čemu, kome);
pobožan; devotìssimo (dev. mo)
s poštovanjem (u pismima).
di prp. od, iz; često se prevodi bez predloga; spaja se s
određenim članom; del (di + il),
dello (di + lo), della (di + la),
dei (di + i), degli (di + gli), delle
(di + le); označava: 1. atribut
(čiji, čega?), la casa di mio
padre kuća mog oca; i vini di
Francia francuska vina; il cortile del palazzo dvorište palate;
il canto degli uccelli poj ptica;
lo studio delle lingue učenje jezika; la società di assicurazione
osiguravajuće društvo; l’amore
della patria ljubav prema domovini. 2. naziv (uz neke imenice, kao città, isola, lago, regione, mese, nome, cognome);
la città di Roma grad Rim;
l’isola di Sicilia ostrvo Sicilija;
il lago di Palić Palićko jezero;
la regione di Toscana pokrajina Toskana; il mese di luglio
mesec jul; il nome di Carlo
ime Karlo. 3. drugi atribut; una
statua di bronzo bronzani kip;
una bottiglia di vino boca vina;
un artìcolo di giornale novinski
članak; un uomo d’ingegno pametan čovek; làcrime di gioia
suze radosnice; un colpo di
fucile hitac iz puške; degno di
fede verodostojan; duro di cuore
tvrdokoran. 4. partitivni genitiv;
vuoi della frutta? hoćeš li voća?
ha ricevuto delle busse dobio je
batina; occorre dell’esperienza
treba iskustva. 5. upoređivanje;
è più veloce del vento brži je od
vetra; lavora molto meno di te
radi mnogo manje od tebe; il
ferro è più duro dell’oro gvožđe
je tvrđe od zlata; èrano giornate una più bella dell’altra
bili su to dani jedan lepši od
drugoga. 6. uzrok; piangeva di
D
71
di
D
72
gioia plakao je od radosti; sono
morti di fame umrli su od gladi.
7. način; lavórano di mala voglia rade preko volje; è venuto
di corsa došao je trkom; lavora
sempre di notte radi uvek noću;
lo conosco di vista poznajem ga
iz viđenja. 8. sredstvo i materiju; la stanza era ornata di rose
soba beše ukrašena ružama; la
casa è costruita di mattoni kuća
je sagrađena od cigle; ha spalmato il pane di burro premazao
je hleb puterom. 9. ograničenje;
la Vojvodina abbonda di grano
Vojvodina je bogata žitom; quel
ragazzo manca d’ingegno onaj
je dečak slabe pameti; è stato
accusato di furto optužili su
ga za krađu. 10. poreklo, odvajanje; di dove sei? odakle si?
sono di Milano iz Milana sam; è
nativo dell’Ungherìa rodio se u
Mađarskoj; sono usciti di casa
izašli su iz kuće. 11. u izrazima
za vreme; di giorno danju; di
notte noću; di buon’ora rano
(ujutro); d’estate leti. 12. ispred
izraza za broj i meru; il tuo orologio avanza di cinque minuti
tvoj sat ide pet minuta napred;
un libro di pochi soldi jeftina
knjiga; egli è maggiore di due
anni on je dve godine stariji. 13.
sastavni deo predikata; sono
del parere che ... smatram da
...; egli è di difficile accontentatura teško ga je zadovoljiti;
quando sarete di passaggio per
Firenze ... kada budete prolazili
kroz Firencu...; la città é stata
presa d’assalto grad je osvojen
najuriš. 14. predikativnu dopunu; rimasero di sasso skamenili su se (od čuda); sono tornati
di moda i capelli corti opet je
u modi kratka kosa. 15. sadržaj,
predmet; abbiamo parlato di
tutto govorili smo o svemu (i
svačemu); hanno discusso di
mùsica raspravljali su o muzici;
parliamo d’altro pređimo na
drugo (govorimo o drugom).
16. ispred infinitiva; penso di
partire stasera nameravam da
otputujem večeras; dice di voler
parlare kaže da hoće da govori;
mi rincresce di sentire tali cose
žao mi je što čujem takve stvari.
17. uvodi logički subjekat; che
canaglia di ragazzo! kojeg li
nevaljalca! che pezzo di giovanotto! kakva momčina! quella
strega di donna! kakva veštica!
18. uz glagol dare; dare del
tu govoriti nekom na ti; dare
del Lei govoriti nekome na Vi.
19. iza nekih prideva; privo di
danaro bez novca; desideroso
di lode željan pohvale; bisognévole d’aiuto onaj kome je
potrebna pomoć.
diga
dì m inv. dan; buon ~! dobar
dan!
diacono m đakon.
diàgnosi f dijagnoza; fare una ~
postaviti dijagnozu.
diàlogo m dijalog, razgovor.
diapositiva f slajd, dijapozitiv.
diario 1. m dnevnik; ~ di classe
školski dnevnik. 2. adj. dnevni,
svakodnevni.
diàvolo m vrag, đavo; un buon
~ naivčina; fa un freddo del ~
vraški je hladno; sono come il
diavolo e l’acqua santa to je ko
bog i šeširdžija; che ~ volevi?
kog si đavola hteo? alla diavola
navrat-nanos; pollo alla diavola pile na pikantan način.
dicembre m decembar; in ~ u
decembru; il primo ~ prvi decembar, prvoga decembra; ai
primi di ~ početkom decembra;
a fine ~ krajem decembra.
dichiarare tr. (prs. dichiaro)
izjaviti, objaviti, izneti; razjasniti, objasniti; avete qualcosa
da ~? imate li šta da izjavite?
diciannove num. devetnaest.
diciassette num. sedamnaest.
diciotto num. osamnaest.
dieci num. deset.
dieta f dijeta; stare a ~ držati
dijetu.
dietro 1. adv. pozadi, iza; lasciarsi ~ qn. ostaviti koga za
sobom. 2. prp. iza (koga), za
(čim); ~ di me iza mene; ~ il
tàvolo iza stola.
difèndere tr. (difendo, difesi,
difeso) braniti, odbraniti; štititi.
difendersi rfl. braniti se.
difensore m branilac.
difesa f odbrana; zaštita; prèndere le difese di qn. zauzeti se
za nekoga.
difetto m mana, nedostatak;
c’era ~ di energìa elèttrica nije
bilo struje.
difettoso adj. neispravan, defektan; nesavršen; nepotpun.
differente
adj.
različit,
drugačiji.
differenza f razlika; tra me e lui
ci sono delle diferenze između
mene i njega ima neslaganja; a
differenza di noi essi non vanno
mai in gita za razliku od nas oni
nikad ne idu na izlet; una bella
~ poprilična razlika.
difficile adj. težak, mučan, nezgodan.
difficoltà f teškoća, poteškoća;
essi si dibàttono in mezzo a
mille ~ oni se bore s mnogim
teškoćama.
diffóndere tr. širiti (vesti),
proširiti, rasprostranjivati; rasipati; ~ voci raznositi glasine.
diffuso adj. raširen, rasprostranjen, razvučen, preopširan,
rasut, difuzan.
diga f brana.
D
73
degestivo
D
74
degestivo 1. adj. koji pomaže
varenju, koji vari. 2. m digestiv.
dignità f dostojanstvo, ugled.
digressione f udaljavanje od
predmeta, digresija; skretanje.
dilatare tr. širiti, rašiti, proširiti.
dileguarsi (prs. mi diléguo)
iščeznuti, udaljiti se, razići se.
diletto 1. adj. drag, mio, ljubak.
2. m uživanje, slast; milina; razonoda, zabava.
diligente adj. marljiv, vredan;
istrajan; pažljiv, brižan.
diluvio m potop; pljusak; poplava; ~ universale biblijski
potop.
dimagrante adj. za mršavljenje;
si è sottoposta a una dieta ~
podvrgla se dijeti mršavljenja.
dimagrire tr. mršaviti, omršaveti.
dimenare tr. (prs. diméno)
tresti, bacakati; mrdati; ~ la
coda mahati repom.
dimenticare tr, intr. (prs. diméntico) zaboraviti nešto; ho
dimenticato l’indirizzo di mio
zio zaboravio sam adresu moga
strica. dimenticarsi rfl. zaboraviti (di qcs.), smetnuti s uma;
propustiti.
diminuire 1. tr. (prs. diminuìsco) smanjiti, sniziti; ~ le
razioni smanjiti obroke. 2. intr.
smanjiti se, opadati; il livello del
fiume è diminuito vodostaj reke
je pao; l’interesse per la buona
mùsica non va diminuendo zanimanje za dobru muziku ne
opada.
dimora f boravište, dom,
stanište; boravak, prebivanje;
odugovlačenje; senza ~ bez oklevanja, hitro.
dimostrare 1. tr. (prs. dimóstro) pokazati, dokazati. 2. intr.
(manifestare) demonstrirati.
dimostrativo adj. koji dokazuje, dokazni; (gram.) pokazni;
pronome ~ pokazna zamenica.
dinanzi 1. adv. spreda, s prednje
strane. 2. prp. ~ a ispred, pre,
~ che pre nego što, il giorno ~
prethodni dan; l’auto si fermò
davanti al portone auto se zaustavio ispred kućnih vrata.
dintorni m pl. okolina; i ~ di
Belgrado okolina Beograda;
abbiamo fatto una gita nei
dintorni della città bili smo na
izletu u okolini grada.
Dio m, dio m (pl. gli dei) Bog,
bog; per l’amor di ~ za ime
božije, za boga.
dipartimento
m
oblast,
područje; odsek, odeljenje.
dipèndere intr. (dipèndo, dipési,
dipéso) zavisiti (da qcs, qn. od
čega, koga); tutto dipende dalle
circostanze sve ovisi o prilikama; dipende! videćemo!
dipendenza f zavisnost.
disegnare
dipìngere tr. (dipingo, dipinsi,
dipinto) slikati, naslikati; ~ dal
vero slikati iz prirode.
dipinto m slika.
diramarsi (prs. si dirama) razgranati se, raširiti se.
dire tr. (dico, dissi, detto) reći,
kazati; a ~ il vero istinu da
kažem; vuol ~ znači; come hai
detto? kako si rekao? come ha
detto? kako, molim? dico bene?
je li tačno (što kažem)? non c’è
che ~ tako je, nema spora; così
dicendo tim rečima.
direttamente adv. neposredno;
direktno.
direttìssimo adj. najdirektniji;
treno ~ ekspresni voz.
diretto adj. direktan neposredan; prav; treno ~ brzi voz;
trasmissione in diretta direktan
prenos, prenos uživo.
direttore m upravnik; direktor;
~ d’orchestra dirigent.
direttrice f direktorka.
direzione f pravac; upravljanje,
rukovođenje; uprava, direkcija.
dirìgere tr.(dirigo, diressi, diretto) voditi, uputiti, upravljati,
dirigovati, rukovoditi. dirigersi
rfl. (verso) uputiti se (u smeru).
dirimpetto adv. nasuprot, naspram, preko puta.
diritto 1. adj. uspravan; ravan;
prav; sta su ~ ! drži se ravno!
2. m pravo; ho il ~ di chièderlo
imam pravo da ga to pitam; ~
romano rimsko pravo.
disagio m neudobnost; nevolja;
oskudica; nelagodnost.
disastro m (velika) nesreća;
slom, katastrofa; propast.
discàrico m rasterećenje; opravdanje; a mio ~ za moje opravdanje.
discendente 1. adj. silazni,
padajući. 2. m i f. potomak.
discéndere intr. (discéndo,
discési, discéso) sići, silaziti;
spuštati se.
discesa f silazak; spust (u skijanju); nizbrdica.
dischetto m disketa.
disco m ploča.
discórrere intr. (discorro, discorsi, discorso) razgovarati,
pričati.
discorso m razgovor; govor; ~
diretto upravni govor.
discosto 1. adj. udaljen, dalek.
2. adv. daleko; poco ~ nedaleko.
discreto adj. diskretan.
discussione f rasprava, diskusija; la ~ prosegue diskusija se
nastavlja.
discùtere tr. (discuto, discussi,
discusso) raspravljati, diskutovati (di qcs.); discuteremo con
calma raspravljaćemo na miru.
disegnare tr. (prs. diségno) nacrtati, crtati, skicirati.
D
75
disegno
D
76
disegno m crtanje; crtež, nacrt;
~ di legge nacrt zakona.
disgrazia f nesreća; per ~
nesrećom.
disgraziato 1. adj. nesretan. 2.
m nesretnik, bednik.
disgustoso
adj.
odvratan,
gadan, mučan.
disinvoltura f opuštenost, otvorenost; lakomislenost; bezobzirnost; con molta ~ sasvim
hladnokrvno.
disoccupato 1. adj. besposlen,
nezaposlen. 2. m nezaposleni.
disonorare tr. obeščastiti, osramotiti.
disordinato adj. neuredan,
nesređen.
disórdine m nered; metter in ~
poremetiti, pobrkati; disordini
pl. neredi, pobune; sono scopiati disordini izbili su neredi.
dìspari adj. inv. neparan,
nejednak.
dispensa f ostava, špajz; kredenac, kuhinjski orman; raspodela, deoba; nastavak; pubblicare a ~ objavljivati u nastavcima; dispense (universitarie)
skripta.
disperare intr. (prs. dispèro) izgubiti nadu; i mèdici dispèrano
di salvarlo lekari gube nadu
da će ga spasiti; far ~ dovesti
do očajanja. disperarsi rfl.
očajavati, tugovati.
disperato adj. očajan, beznadan.
disperazione f očajanje, očaj;
quel ragazzo mi mette in ~ onaj
me dečak dovodi do očajanja.
dispetto m prkos, inat; fare dispetti a qn. napakostiti kome, zadirkivati koga; per ~ iz inata.
dispiacere 1. intr. (dispiaccio,
dispiacqui, dispiaciuto) ne
sviđati se, ne dopadati se,
osećati žaljenje; mi dispiace (di
non essere arrivato in tempo)
žao mi je (što nisam stigao na
vreme); se non le dispiace ako
vam nije neugodno, ako pristajete. 2. m neugodnost, muka,
briga; con mio vivo ~ devo comunicarle na moju veliku žalost
moram vam javiti.
disponìbile adj. raspoloživ, na
raspolaganju.
disporre (dispòngo, dispòsi,
dispòsto) 1. tr. rasporediti, razmestiti; urediti; pripremiti; narediti; raspolagati; skloniti. 2.
intr. odrediti; ~ di qcs. raspolagati čim.
disposizione f raspolaganje, raspored, odredba; sono a Sua ~
stojim Vam na raspolaganju.
disposto adj. spreman, sklon;
non sono ~ a cèdere ne želim
popustiti.
dispregiativo adj. prezriv.
disprezzare tr. prezreti, prezi-
diventare
rati, omalovažavati.
disprezzo m prezir.
disputa f rasprava, diskusija;
prepirka.
distacco m rastojanje; razmak;
odvajanje.
distante adj. udaljen, dalek.
distanza f daljina, udaljenost,
rastojanje; a tre metri di ~ na 3
metra udaljenosti.
distare intr. (prs. 3. dista) biti
udaljen.
distèndere tr. (distèndo, distési,
distéso) otegnuti, produžiti;
prostrti, položiti, raširiti. distendersi rfl. opustiti se; širiti
se; leći, prileći, opružiti se.
distesa f prostranost; širina; ~ di
campi prostrana površina polja;
prostranstvo.
distìnguere tr. (distinguo, distinsi, distinto) razlikovati, razaznati, razabrati; non riuscivo
a distìnguerlo per la distanza
nisam uspevao da ga raspoznam
zbog daljine.
distinta f popis; spisak (cena,
troškova); obračun.
distinto adj. (diverso) različit;
(chiaro) jasan, razgovetan;
(fig.) odličan; otmen, ugledan;
distinti saluti, con distinta stima
s poštovanjem.
distrarre tr. (distraggo, distrassi, distratto) odvući, skrenuti pažnju; (svagare) zabaviti,
razonoditi. distrarsi rfl. razonoditi se, zabaviti se.
distratto adj. rasejan.
distribuìre tr. deliti, razdeliti,
razdavati.
distribuzione f raspodela, distribucija; distributore di benzina benzinska pumpa.
distrùggere tr. (distruggo,
distrussi, distrutto) razoriti;
porušiti; uništiti.
distruttore 1. adj. rušilački. 2.
m rušilac.
disturbare tr. (prs. disturbo)
remetiti, poremetiti, smetati;
non mi disturbi ne smetaš mi;
disturbo? smetam li?
disturbo m smetanje, smetnja;
ho ~ di stòmaco imam stomačne
smetnje; Le tolgo il ~ neću Vam
više smetati.
disubbidiente adj. neposlušan.
dito m prst (pl. i diti ili le dita);
un ~ di vino prst (ili gutljaj)
vina; non alzare un ~ ni prstom
ne mrdnuti; essere a un ~ da
qcs. biti nadomak nečega, na
dlaku od nečega.
ditta f firma, preduzeće.
divano m divan, kanabe; ~ letto
kauč.
divenire 1. intr. (divèngo, divénni, divenuto) v. diventare.
2. m postojanje; zbivanje; nastajanje.
diventare intr. (prs. divènto)
D
77
diverso
D
78
postati; diventò rosso di vergogna zacrveneo se od stida.
diverso adj. različit, drugačiji;
non posso venire per diverse ragioni ne mogu doći zbog nekoliko razloga. diversamente adv.
drugačije.
divertente adj. zabavan.
divertimento m zabavljanje,
zabava, razonoda; la televisione è il mio ~ preferito moja
najdraža razonoda je televizija;
buon ~! dobra zabava!
divertire tr. (prs. divèrto) zabavljati, razonoditi. divertirsi rfl.
zabavljati se; ci siamo divertiti
un mondo odlično smo se zabavljali; non pensa ad altro che
a divertirsi ne misli na drugo
nego na zabave.
divìdere tr. (divido, divisi, diviso) deliti, razdeliti, podeliti,
razdvojiti; ~ per tre podeliti sa
tri; giunti all’angolo, ci siamo
divisi kad smo stigli do ugla,
rastali smo se.
divieto m zabrana; ~ di sorpasso
zabranjeno preticanje; ~ di sosta
zabranjeno zaustavljanje; mettere un ~ uvesti zabranu; ~ di
transito zabrana prometa.
divino adj. božanski; božji,
božanstven.
divisa f uniforma; lozinka;
(strana) deviza; si è presentato
in ~ pojavio se u uniformi.
divisione f deljenje; deoba; odeljenje; podela; razdvajanje.
diviso adj. podeljen.
divorare tr. (prs. divóro)
žderati, gutati; ~ la strada brzo
voziti.
divorziare intr. (prs. divorzio)
razvesti se.
divorzio m razvod braka; fare ~
razvesti se.
dizionario m rečnik.
doccia f tuš; fare la ~ tuširati se;
una ~ fredda hladan tuš (i fig.).
documento m isprava, dokument; richièdere i documenti
zatražiti dokumenta; presentare
i documenti legitimisati se.
dodicesimo adj. dvanaesti.
dódici num. dvanaest.
dogana f carina; carinarnica.
doganale adj. carinski; visita ~
carinski pregled.
doganiere m carinik.
doge m dužd.
dolce 1. adj. sladak; (fig.) blag,
mio; ~ come il miele sladak kao
med. 2. m poslastica, kolač.
dolcemente adv. slatko; blago,
nežno.
dolere intr. (dòlgo, dòlsi, doluto) boleti; mi duole la testa
boli me glava; mi duole che
žalim što.
dolore m bol; jad; ~ di denti zubobolja.
doloroso adj. bolan, žalostan;
dotare
una ferita dolorosa bolna rana;
una notizia dolorosa žalosna
vest.
domanda f pitanje; rivòlgere
una ~ (a) upitati koga; fare una
~ pitati; la mia ~ è stata accolta
moja molba je primljena.
domandare tr. (prs. domando)
pitati, upitati; tražiti; domàndalo a lui pitaj njega (o tome);
domando la parola molim za
reč; quanto domanda per tutti
questi libri? koliko tražite za
sve te knjige?
domani adv. sutra; ~ mattina
sutra ujutro; dopo ~ prekosutra.
domattina adv. sutra ujutro;
~ alle otto ti aspetto davanti
alla facoltà sutra ujutro u osam
čekam te pred fakultetom.
doménica f nedelja; la ~ generalmente andiamo in gita nedeljom obično idemo na izlet.
domenicale adj. nedeljni.
doméstica f kućna pomoćnica,
sobarica.
domèstico 1. adj. domaći,
kućni. 2. m sluga.
domicilio
m
prebivalište,
boravište; kuća, stan.
dominare tr. intr. (prs. dòmino)
vladati, gospodariti (nad čim).
dominio m vlast; svojina; ~ comune zajedničko dobro.
donare tr. (prs. dóno) darovati;
pokloniti; ~ il sangue dati krv.
donatore m donator; ~ di
sangue davalac krvi.
donde adv. odakle, otkuda; iz
čega; usled čega, zašto.
donna f žena; ~ di servizio
kućna pomoćnica.
donnina f ženica; bludnica,
uličarka.
dono m dar, poklon, talenat; ricévere in ~ primiti kao dar.
dopo 1. prp. posle, iza; ~ tutto
najzad; ~ un’ora nakon jednog
sata. 2. adv. posle, potom, zatim;
sùbito ~ odmah nakon toga; e ~ a
zatim; ~ che pošto (vremenski); ~
Cristo posle Hrista.
dopodiché conj. posle čega,
nakon što.
dopoguerra m posleratno
doba.
dopopranzo m posle podne.
doppio adj. dvostruk, dupli;
dvaput veći.
dorare tr. pozlatiti; pržiti, pohovati (dok ne porumeni).
dorico adj. dorski.
dormire intr. (prs. dòrmo) spavati; ~ come un ghiro spavati
kao top (doslovno: kao puh);
andar a ~ poći na spavanje.
dorso m leđa, grbača; poleđina;
leđno plivanje; il ~ della mano
nadlaktica.
dose f doza; obrok; količina.
dotare tr. snabdeti, opremiti;
obdariti (di qcs. čime).
D
79
dote
D
80
dote f miraz; vrlina; dar, sposobnost.
dotto adj. učen, školovan.
dottore m doktor, lekar; učen
čovek; učenjak.
dottoressa f lekarka, doktorka.
dove adv. gde; kuda; dov’ è?
gde je? dove sono? gde su? da
(di) ~ vieni? odakle dolaziš? va
~ vuoi idi kuda hoćeš; ~ che sia
gde mu drago.
dovere 1. intr. (dèvo o dèbbo,
dovéi o devètti, dovuto) morati;
trebati; devi rènderti conto che
la pazienza ha un lìmite moraš
shvatiti da strpljivost ima granica; non devi farlo ne smeš
to učiniti. 2. tr. dugovati, biti
dužan; gli devo mille lire dužan
sam mu 1000 lira; lo devo a lui
che sono qui zahvaljujem njemu
što sam ovde. 3. m dužnost, obaveza; i doveri d’ufficio službene
dužnosti.
dozzina f tuce, dvanaestak.
drago m (pl.-ghi) aždaja, zmaj.
dramma m drama.
drammàtico adj. dramatski,
dramatičan.
dritto 1. adj. uspravan. 2. m
prava strana, lice. 3. adv. pravo
(v. diritto).
drizzare tr. (prs. drizzo) ispraviti; uspraviti, uputiti, usmeriti; ~ la prua al largo upraviti
pramac prema pučini; ~ le orec-
chie načuljiti uši.
droghiere m bakalin.
dubbio 1. m sumnja, neizvesnost; méttere in ~ qcs. posumnjati u nešto; senza ~ bez sumnje.
2. adj. sumnjiv, neizvestan.
dubitare intr. (prs. dùbito)
sumnjati (di qn, qcs. na nekog,
nešto); non dùbito che egli
venga ne sumnjam da će on
doći.
duca m (pl. –chi) vojvoda.
ducale adj. vojvodski; Palazzo
~ Duždev dvor (u Mlecima).
ducato m vojvodstvo.
due num. dva, dve, dvoje; facciamo ~ passi prošetajmo se
malo; in ~ udvoje; a ~ a ~ (dva)
po dva.
duemila num. dve hiljade.
dunque conj. dakle; konačno;
èccoti ~ arrivato! konačno si
došao!
duomo m katedrala.
durante prp. za vreme, tokom;
~ la notte tokom noći; ~ la
guerra za vreme rata.
durare (prs. duro) 1. intr. trajati, izdržati; sono scarpe che
dùrano poco to su cipele koje
kratko traju (tj. brzo se unište).
2. tr. podneti, izdržati; ~ fatica
mučiti se.
durata f trajanje; di lunga ~
dugotrajan, di breve ~ kratkotrajan.
ed
durévole adj. trajan, dugotrajan;
una pace ~ dugotrajan mir.
duro adj. tvrd, čvrst; èrano
tempi duri bila su to teška vre-
mena; bisognava tener ~ trebalo
je ustrajati. duramente adv. naporno.
E
E
E, e f ili m E, e.
e conj. i; ispred e postaje ed: ed
essi i oni.
ebbene conj. dakle; pa dobro; ~
, siete lìberi dakle, slobodni ste;
~ , verrai? dakle, hoćeš li doći?
ebolizione f ključanje, vrenje.
ebreo 1. adj. jevrejski. 2. m
Ebreo Jevrejin.
ecc. (skraćenica od eccètera)
itd.
eccellente adj. izvrstan, odličan.
eccellenza f odličnost, izvrsnost; per ~ u pravom smislu
reči.
eccellere tr. (p.p.eccelso) blistati, isticati se.
eccessivo adj. preteran, prekomeran.
eccezionale adj. izvanredan.
eccezione f izuzetak; senza
~ bez izuzetka; in via d’~ iznimno; tutti ad ~ di lui svi osim
njega.
eccitare tr. (prs. èccito) uzbu-
diti; potaknuti; ~ al riso izazvati
smeh; la coffeina èccita (stìmola) la fantasìa kofein potstiče
maštu.
eccitazione f pobuđivanje, nadraživanje; uzbuđenje; nadraženost.
ecco adv. i excl. evo, eto; eno;
~ il treno che arriva eto, voz
dolazi; èccoli evo ih; èccoci evo
nas; èccomi evo me; ~ perché
non ho voluto accettare evo
zašto nisam hteo prihvatiti.
eco m i f (pl. gli echi) odjek,
eho; far ~ a qn. potpuno odobravati nečije mišljenje; ponavljati nečije reči.
ecologia f ekologija.
economìa f ekonomija; štednja;
~ pianifìcata planska privreda;
far delle economie prištedeti;
con ~ štedljivo.
econòmico adj. privredni;
ekonomičan, štedljiv; cucina
economica kuhinjski šporet.
ed conj. i (ispred reči koja
81
edìcola
E
82
počinje vokalom, naročito
drugim e).
edìcola f novinski kiosk.
edificare tr. sagraditi, podići;
zasnovati; izgraditi.
edificazione
f
izgradnja,
gradnja; (fig.) podizanje.
edificio m zgrada; ~ d’abitazione stambena zgrada.
edilizia f građevinarstvo.
editore m (f –trice) izdavač;
casa editrice izdavačka kuća.
editoriale adj. izdavački.
edizione f izdanje; edicija.
educare tr. vaspitati, odgojiti;
navići (a qcs. na nešto) uvežbati,
naučiti; gojiti, uzgojiti (biljku,
cvet).
educato adj. vaspitan, uljudan,
učtiv.
educazione f vaspitanje, obrazovanje; ~ fisica fizičko vaspitanje; ~ artistica likovno
vaspitanje; ~ tecnica tehničko
vaspitanje.
effervescente adj. koji kipi,
uzavreo; (fig.) živahan; bibita ~
penušavi napitak.
effettivamente adv. zaista.
effetto m delovanje, učinak,
utisak, posledica; ~ bancario
bankovni; vrednosni papir;
questa legge ha effetto retroattivo ovaj zakon deluje unatrag,
rettroaktivno; è stata una scena
di grande ~ bio je to prizor koji
je imao jak uticaj na nas; per ~
di qcs. zbog čega; in effetti uistinu.
effettuare tr. (prs. effèttuo)
izvršiti, obaviti, ostvariti.
efficace adj. delotvoran, efikasan.
efficiente adj. efikasan, delotvoran.
egiziano 1. adj.egipatski. 2. m
Egipćanin.
egli prn. (pl. essi) on.
eguale adj. (ili uguale) jednak.
egualmente adv. jednako.
ehi! excl. hej!
ehm excl. hm.
elaborare tr. razraditi.
elastico adj. elastičan.
elefante m (zool.) slon.
elegante adj. otmen, elegantan.
eleganza f elegancija, otmenost.
elèggere tr. (prs. elèggo) izabrati, birati.
elemento m element.
elemosina f milostinja; fare l’ ~
udeliti milostinju.
elencare tr. nabrajati; popisati.
elenco m spisak, lista; ~ telefonico telefonski imenik.
elettorale adj. izborni; birački;
seggio ~ biračko mesto,
biralište; corpo ~ biračko telo;
discorso ~ predizborni govor.
elèttrico adj. električan; scàrica
elettrica električno pražnjenje.
entrata
elettricista m električar.
elettrodomestico m (pl. –ci)
kućni aparati, bela tehnika.
elettronica f elektronika.
elevato adj. visok, uzdignut;
uzvišen, plemenit.
elezione f izbor, biranje; elezioni politiche politički izbori.
elicottero m helikopter.
eliminare tr. ukloniti, odstraniti.
ella prn. (essa) ona; Ella (literarno za Lei, lei) Vi; Ella (bolje
Lei) mi aspetti qui, per favore
molim Vas, Vi me čekajte ovde.
elmetto m šlem (vojnički, vatrogasni, rudarski, itd).
eloquenza f rečitost, elokvencija; besedništvo.
elvetico 1. adj. švajcarski. 2. m
Švajcarac.
emanare tr. izbijati, širiti se;
proisticati; strujati (da qcs.
iz čega); širiti, zračiti; doneti
(zakon, odredbu), izdati (naredbu).
embé pa šta? pa?
emergenza f nepredviđena
okolnost, hitan slučaj; in caso
di ~ u slučaju opasnosti; freno
d’~ kočnica za slučaj opasnosti;
stato d’ ~ vanredno stanje.
emèrgere intr. (prs. emèrgo)
isplivati, izroniti; isticati se.
emettere tr. ispustiti, ispuštati,
emitovati (novac); doneti, izdati
(naredbu).
eminente adj. uzdignut, uzvišen;
istaknut, ugledan; izvrstan.
emissione f ispuštanje, zračenje,
puštanje u opticaj.
emotivo adj. osećajan, emotivan; osetljiv.
emozionante adv. uzbudljiv.
emozionato adj. dirnut, ganut.
emozione
f
emocija;
uzbuđenje.
emporio m (velika) trgovina
(mešovitom robom); tržni
centar.
energìa f energija; sila, snaga.
enèrgico adj. energičan; snažan;
odlučan.
ènfasi f zanos; naglašenost; isticanje; con ~ zanosno.
enorme adj. golem, ogroman;
dovévano superare enormi
difficoltà morali su prebroditi
ogromne teškoće.
ente m biće; ustanova, zavod;
Ente supremo vrhovno biće,
bog.
entrambi prn. oba, oboje,
obojica.
entrare intr. (prs. éntro) ući,
ulaziti; fallo ~ pusti ga da uđe;
io non c’entro to se mene ne
tiče; ~ in possesso di qcs. postati vlasnik nečega.
entrata f ulaz, ulazak; ~ in
vigore stupanje na snagu; dohodak, prihod.
E
83
entro
E
84
entro prp. i adv. u roku od, za;
~ questo mese u toku ovog meseca; ~ tre giorni za tri dana.
entroterra m unutrašnjost
(obale); zaleđe.
entusiasmo m oduševljenje,
ushićenje, zanos.
entusiasta 1. adj. oduševljen;
sono ~ dei suoi risultati sportivi oduševljen sam njegovim
sportskim uspesima. 2. m zanesenjak.
enumerazione f nabrajanje;
ređanje; nizanje.
episodio m epizoda; događaj.
epitaffio m nadgrobni natpis,
epitaf.
època f doba, vreme, razdoblje;
all’~ degli esami u vreme ispita;
all’ ~ u to doba.
eppure adv. (pa) ipak; eppur si
muove ipak se okreće.
equestre adj. konjanički.
equilibrio
m
ravnoteža;
uravnoteženost.
equipaggiamento m oprema.
equipaggio m posada.
equipe f ekipa.
equitazione f jahanje (na
konju).
equivoco m zabuna; nesporazum.
erba f trava; dottore in ~ neiskusan (ili budući) doktor; erbe
aromatiche začini; erbe medicinali lekovito bilje; campa
cavallo che l’~ cresce (posl.) ne
lipši magarče do zelene trave.
erbaccia f korov, travuljina.
eredità f nasleđe, nasledstvo.
eretico 1. adj. jeretički. 2. m
jeretik.
eretto adj. uspravljen, podignut; cammina a capo ~ hoda
uzdignute glave.
ergersi tr. (p.p. erto) dizati se.
ernia f kila.
eròe m junak, heroj; è morto da
~ umro je kao junak.
eròico adj. junački, herojski;
con eroica abnegazione s herojskim samoodricanjem.
eroina f junakinja.
errare tr. lutati, skitati; grešiti,
pogrešiti.
errato adj. pogrešan, netačan.
errore m greška, zabluda; ~
di stampa štamparska greška;
comméttere un ~ pogrešiti; per
~ greškom.
eruttare tr. izbacivati (o vulkanu); bljuvati.
esagerare tr. (prs. esàgero) preterati, preterivati;
preuveličavati.
esaltare tr. uzdizati; veličati.
esame m ispit; dare (o sostenere)
un ~ polagati ispit; superare un
~ položiti ispit; l’ ~ di maturità
ispit zrelosti, završni ispit; cadere all’ ~ pasti na ispitu; sono
stato bocciato in matemàtica
esitare
pao sam na popravni ispit iz
matematike; ~ del sangue analiza krvi; ~ di coscienza preispitivanje savesti; prendere in ~
uzeti u razmatranje; sottoporre
a ~ podvrgnuti pregledu.
esaminare tr. (prs. esàmino)
ispitati, istražiti.
esaminatore m ispitivač.
esatto adj. tačan; un orologio
~ tačan sat. esattamente adv.
tačno.
esauriente adj. iscrpan, opširan,
potpun.
esaurimento m iscrpljenost,
malaksalost; potrošenost; ~ nervoso nervna iscrpljenost.
esaurire tr. (prs. esaurisco)
iscrpsti, istrošiti; abbiamo esaurito tutte le riserve iscrpili smo
sve zalihe.
esca f mamac.
escavazione f iskopavanje.
esclamare intr. (prs. esclamo)
uzviknuti.
esclùdere tr. (escludo, esclusi,
escluso) isključiti, izuzeti; è
un’ipòtesi da ~ ovu pretpostavku treba isključiti.
esclusivamente adv. isključivo,
samo.
esclusivo adj. isključiv.
escursione f ekskurzija.
esecuzione f izvršenje; ~ capitale pogubljenje, smaknuće.
eseguire tr. (prs. eseguisco ili
eséguo) izvršiti, obaviti, ostvariti; ~ un órdine izvršiti zapoved;
~ un lavoro obaviti posao.
esempio m primer; dare il buon
~ dati dobar primer; per ~ (p.
es.) na primer (npr.); sull’~ di
po ugledu na; imitare l’ ~ di qn.
ugledati se na koga.
esercitare tr. (prs. esèrcito)
vežbati; izvršiti, vršiti; obavaljati; ~ una funzione obavljati
dužnost; ~ un diritto ostvariti
neko pravo; ~ autorità sprovesti
svoju vlast.
esèrcito m vojska.
esercizio m vežba; vežbanje;
bisogna tenersi in continuo ~
(bisogna esercitarsi continuamente) treba stalno vežbati;
esercizi di traduzione vežbe u
prevođenju.
esibirsi rfl. pokazivati se; nastupati; ponuditi se.
esigenza f zahtev, potreba.
esìgere tr. zahtevati, tražiti, iziskivati.
esilio m progonstvo, izgnanstvo.
esistenza f opstanak; postojanje; lottare per l’~ boriti se
za opstanak.
esìstere intr. (prs. esisto) opstati, postojati.
esitare intr. (prs. èsito) oklevati;
kolebati se; esitò a lungo prima
di decìdere dugo je oklevao pre
E
85
esito
E
86
nego što se odlučio.
esito m ishod.
esordio m početak, prvi nastup;
uvod, uvodna reč.
espandersi rfl. širiti se, rasprostirati se.
esperienza f iskustvo, doživljaj;
lo so per ~ znam to iz iskustva.
esperimento m eksperiment;
proba, pokušaj.
esperto 1. adj. vešt, iskusan. 2.
m ekspert, stručnjak.
esplicare tr. (prs. èsplico)
razvijati, obavljati; objašnjavati;
izložiti.
esplicito adj. ekcplicitan, jasan,
izričit.
esplorare tr. istraživati, pretraživati; ispitivati.
esporre tr. (espongo, esposi,
esposto)
izložiti;
izneti;
predočiti; ~ la bandiera izvesiti
zastavu; ~ la vita izvrći život
opasnosti; ~ un avviso postaviti
obaveštenje; ~ al rischio izložiti
opasnosti.
esportare tr. (prs. espòrto) izvoziti; noi esportiamo prodotti industriali e agricoli mi izvozimo
industrijske i poljoprivredne
proizvode.
esportatore m izvoznik.
esportazione f izvoz; la nostra
~ è in continuo aumento naš
izvoz neprestano raste.
esposizione f izložba, izlaganje;
tumačenje.
esposto 1. p.p. od esporre. 2.
adj. izložen.
espressione f izraz; izražavanje.
espressivo adj. izražajan.
espresso 1. adj. izričit; brz, ekspresni; per suo ~ desiderio po
njegovoj izričitoj želji; un caffè
~ ekspres-kafa. 2. m ekspresno
pismo; ekspresni (ili brzi) voz.
espressamente adv. izričito,
namerno.
esprìmere tr. (esprimo, esprèssi,
esprèsso) izraziti, izreći; non
riesco a esprìmermi correttamente ne polazi mi za rukom da
se korektno (ispravno) izrazim.
essa prn. (pl. esse) ona.
essenza f suština, bit.
èssere 1. intr. (sono, fui, stato)
biti, postojati; sono jesam; non
sono nisam; può ~ možda; a
che punto sei? kako si daleko
stigao? siamo a pàgina venti
na dvadesetoj smo strani; non
è vero nije istina; è giusto, non
è vero? ispravno je, zar ne? è
grave? je li teško bolestan?
c’è, ci sono ima, imaju; non c’è
nema; grazie! non c’è di che hvala! - nema na čemu; che ne
sarà di lui? što će biti od njega?
2. m biće, stvorenje; ~ umano
ljudsko biće; gli esseri viventi
živa bića.
ex
esso prn. (pl. essi) on; to.
est m istok; all’ ~ na istoku, na
istok, istočno.
estasiato adj. ushićen, zanesen,
opčinjen, andare in estasi pasti
u zanos.
estate f leto; d’ ~, durante l’ ~
leti; le vacanze di quest’~ letnji
raspust.
estèndere tr. (prs. estèndo)
raširiti, proširiti, protegnuti; ~
un atto sastaviti spis. estendersi
rfl. prostirati se, protezati se.
estensione f proširenje; protezanje.
esternamente adv. spolja, sa
spoljašnje strane.
esterno 1. adj. spoljni,
spoljašnji. 2. m spoljašnjost all’
~ spolja; eksterijer.
èstero 1. adj. inostrani, strani.
2. m inostranstvo; andare all’~
otići u inostranstvo.
estinguere tr. gasiti, ugasti, ukinuti; ~ un conto ugasiti račun; ~
un debito otplatiti dug. estinguersi rfl. ugasiti se, izumreti.
estinzione f izumiranje; prestanak; in via di ~ u izumiranju.
estivo adj. letnji.
estràneo adj. tuđ; izvan čega;
nepovezan; stran; ingresso vietato agli estranei nezaposlenima ulaz zabranjen.
estrarre tr. (estraggo, estrassi,
estratto) izvući; izvaditi.
estremo 1. adj. krajnji; poslednji; Estremo Oriente Daleki
Istok. 2. m krajnost, kraj, granica. estremamente adv. krajnje, do krajnosti.
esuberanza f bujnost, izobilje;
(ekon.) tehnološki višak.
età f dob; godine (života); che
~ hai? koliko ti je godina? all’~
di quìndici anni ima petnaest
godina.
eterno adj. večan; in ~ zauvek,
doveka. eternamente adv.
večno, večito.
etichetta f etiketa, nalepnica;
formalnost.
etrusco 1. adj. etrurski. 2. m
Etrurac.
etto m (ettogrammo) 10 dkg.
(jedan hektogram = 100 grama).
evaporare tr. ispariti.
evento m događaj, zgoda; in
ogni ~ u svakom slučaju.
eventuale adj. moguć, eventualan.
evidente adj. očit; jasan; è ~
očito je. evidentemente adv.
očito, očigledno.
evitare tr. (prs. èvito) izbeći;
izbegavati.
evocazione f prizivanje, dozivanje u sećanje.
evoluzione f evolucija, razvoj.
evviva! excl. ura! živeli!
ex adj. bivši, eks; ~ marito bivši
E
87
extraterrestre
extracomunitario m osoba
koja nije građanin Evropske
Zajednice.
muž.
extraterrestre 1. adj. vanzemaljski, kosmički. 2. m i f vanzemaljac.
F
F
F,f (èffe) f ili m F, f.
fa (od glagola fare); tre giorni
fa pre tri dana; poco ~ nedavno;
tanto tempo ~ davno; ~ bel
tempo vreme je lepo; ~ caldo
vruće je.
fabbisogno m potreba, potrebna
količina.
fàbbrica f fabrika; gradilište;
gradnja, građenje.
fabbricazione
f
izrada,
proizvodnja.
fabbro m kovač; gli arnesi del
~ kovačev alat.
faccenda f posao, stvar, rad; ho
una ~ da sbrigare moram obaviti neki posao.
facchino m (portabagagli m
inv.) nosač.
faccia f lice, obraz; strana; di ~
alla casa nasuprot kuće, preko
puta kuće; salvare la ~ sačuvati
obraz.
facciata f fasada (zgrade); stranica (lista, hartije).
fàcile adj. lak, lagan; è ~ che...
88
lako je moguće da.... facilmente
adv. lako.
facilità f lakoća.
facoltà f sposobnost; vlast; fakultet; ~ di lèttere filozofski fakultet; ~ di ingegneria tehnički
fakultet.
facoltativo adj. fakultativan.
faggio m bukva.
fagiolini m pl. boranija.
fagiolo m pasulj; (fam.) non mi
va a ~ nije mi po volji.
falciare tr. kositi.
falco m soko.
falda f traka; sloj; nevica a
larghe falde padaju krupne
pahulje; obod (šešira); obronak
(brda); strana (krova).
falegname m stolar.
fallo m pogreška, greška; comméttere un ~ pogrešiti.
falso 1. adj. lažan; dvoličan;
kriv; pogrešan; neiskren. 2. m
laž, neistina, falsifikat.
fama f glas, slava; godere ~ biti
na glasu.
farina
fame f glad, gladovanje; aver ~
biti gladan.
famiglia f porodica, familija;
vive in ~ živi sa porodicom.
familiare adj. porodični, domaći; prisan.
famoso adj. čuven, poznat,
slavan.
fanale m far na kolima; žmigavac.
fanàtico adj. zanesen, fanatičan.
fanciulla f devojčica.
fanciullezza f detinjstvo.
fanciullo m dečak; dete, čedo;
da ~ kao dete.
fango m blato; il sentiero era
coperto di ~ staza je bila pokrivena blatom; ~ termale lekovito
blato.
fannullone m danguba, besposličar, neradnik, lenjivac.
fantasìa f fantazija, mašta.
fantasma m sablast; priviđenje;
utvara.
fantàstico adj. fantastičan, nestvaran; izuzetan, sjajan.
fantascienza f naučna fantastika.
fantino m džokej.
farcire tr. puniti (jelo) nadevati,
filovati; pollo farcito punjeno
pile.
fare tr. (faccio, feci, fatto)
činiti, učiniti; uraditi; izvršiti;
~ attenzione pripaziti; far
bello ulepšavati; ~ collazione
doručkovati; ~ collezione di
qcs. sakupljati nešto; ~ le compere kupovati; ~ presto požuriti;
~ un giro prošetati se; far male
naškoditi; farsi male ozlediti se;
farcela uspeti; non ce la faccio
ne ide mi, neću uspeti; non ci
posso ~ niente ne mogu tu ništa
uraditi; non fa nulla nije važno;
(che) cosa fai? šta radiš? fammi
vedere pokaži mi; fa un tempo
meraviglioso divno je vreme; fa
freddo hladno je; fa caldo toplo
je; ~ tardi zakasniti; ~ male boleti, škoditi; che ora fa? koliko
je sati? un anno fa pre godinu
dana; ho già fatto il biglietto
već sam kupio voznu kartu;
~ la quarta (classe) pohađati
četvrti razred; egli non fa per
lui on mu ne odgovara; darsi da
~ latiti se posla; corraggio, ce
la farai samo hrabro, možeš ti
to; ~ amicizia sprijateljiti se; ~
il bagno okupati se; ~ fronte a
qn, qcs. suočiti se s kim, čim; fa
giorno sviće; fa notte smrkava
se; ~ a(in) tempo stići na vreme;
far ridere zasmejavati; far sapere javiti; fare legna sakupljati
drva; fare l’avvocato biti advokat; fare grande porasti; ~ lo
spiritoso praviti se duhovit.
farina f brašno; ~ gialla kukuruzno brašno; fior di ~ fino, belo
F
89
farinaceo
F
90
brašno.
farinaceo m (pl.) žitarice.
faringite f upala grla (ždrela).
farmacìa f apoteka.
farmacista f apotekarka, apotekar m.
faro m svetionik; far na vozilu.
fascia f povez, zavoj; traka; ~
elastica elastični zavoj; pelena;
bambino in fasce beba u pelenama; (geogr.) pojas, zona; ~
equatoriale ekvatorijalni pojas.
fàscino m draž, čar; šarm;
privlačnost.
fascio m snop, svežanj; naramak.
fase f faza; fasi lunari Mesečeve
mene; mettere in ~ l’ accensione
naštelovati paljenje.
fastìdio m smetnja; neugodnost;
dar ~ a qn. dosađivati nekome.
fastidioso adj. 1. neprijatan,
neugodan, mučan, dosadan. 2.
razdražljiv; preosetljiv.
fata f vila, čarobnica.
fatale adj. sudbonosan; koban;
fatalan.
fatìca f trud, muka, napor; a
~ mučno, jedva; durò ~ a capire teško je razumeo; abito
da ~ radno odelo; durare ~
namučiti se.
faticare tr. naprezati se.
faticoso adj. naporan, težak.
fatidico adj. proročki; sudbonosan; fatalan.
fatto 1. p.p. od fare; načinjen;
stvoren; oblikovan; gotov, zreo.
2. m delo; činjenica; događaj; ~
sta che sono stufo činjenica je
da mi je dojadilo; veniamo al ~
pređimo na stvar; detto ~ rečeno
učinjeno; ~ a mano ručno
proizveden; uomo ~ odrastao
čovek; frutta fatta zrelo voće;
in fatti zaista; fatti miei to je
moja stvar.
fattore m faktor, činilac;
poslovođa, upravnik.
fattorìa f poljoprivredno dobro;
farma.
fattura f račun, faktura; izrada;
un dipinto di grossa ~ grubo
načinjena slika.
fatturare tr. izdati račun, fakturisati.
fava f bob.
favola f basna; bajka; priča.
favoloso adj. basnoslovan, fabulozan, neverovatan, bajkovit.
favore m naklonost; ljubaznost; usluga; per ~! molim; biglietto di ~ besplatna ulaznica;
mi faccia il ~ di dirmi molim
Vas, recite mi; in ~ di , a ~ di
u prilog, u korist (kome, čemu);
a mio ~ u moju korist, meni u
prilog; prezzo di ~ snižena cena
biglietto di ~ besplatna ulaznica.
favorévole adj. povoljan, pogodan; sklon; vento ~ povoljan
fermo
vetar.
favorire (prs. favorisco) 1. tr.
potpomagati, podržavati, favorizovati. 2. intr. biti ljubazan;
favorisca da questa parte izvolite s ove strane; favorisca seguirmi izvolite poći za mnom.
fazzoletto
m
maramica;
(džepna) maramica.
febbraio m februar; in ~ u februaru; il primo, il due ~ prvi,
drugi februar; prvog, drugog februara; ai primi di ~ početkom
februara; a fine ~ krajem februara.
febbre f groznica, temperatura;
prender la ~ dobiti groznicu; ho
avuto la ~ per tre giorni imao
sam groznicu tri dana.
fede f vera, vernost; postojanost; burma; ho ~ nella sua
parola uzdam se u njegovu reč;
la notizia non è degna di ~ vest
nije verodostojna.
fedele adj. veran; pouzdan; una
traduzione ~ veran prevod.
fedeltà f vernost.
federa f jastučnica.
federale adj. savezni; stato ~
savezna država.
fégato m jetra, džigerica; (fig.)
ha del ~ ima petlje za to.
felce f (bot.) paprat.
felice adj. srećan; render ~ qn.
usrećiti koga; ~ te! blago tebi!
~ Anno Nuovo! srećna Nova go-
dina! felicemente adv. zadovoljno, srećno.
felicìssimo adj. veoma srećan;
~ di fare la sua conoscenza milo
mi je (drago mi je) što smo se
upoznali.
felicità f sreća, radost, blaženstvo.
felicitazione f čestitka, čestitanje.
felpato adj. baršunast; passo ~
tihi korak.
fémmina f žena; ženka; la ~
della tigre tigrica.
femminile adj. ženski.
fenomenale adj. sjajan, izuzetan; neobičan, redak; fenomenalan.
ferie f pl. praznici, odmor.
ferire tr. (prs. ferisco) raniti;
si è gravemente ferito teško je
ozleđen. ferirsi rfl. raniti se,
ozlediti se.
ferita f rana; ozleda, povreda.
ferito m ranjenik.
fermare tr. (prs. férmo) zaustaviti, zadržati; ~ l’attenzione su
qcs. obratiti pažnju na nešto.
fermarsi rfl. zaustaviti se, zastati; fermati! stani! l’orologio
si è fermato sat je stao.
fermata f stanica; zaustavljanje.
fermo adj. nepomičan; stalan;
il treno è ~ in stazione voz stoji
na peronu; l’ orologio è ~ sat je
F
91
feroce
F
92
stao; sta ~! miruj! budi miran!
con voce ferma jakim glasom.
feroce adj. užasan, strašan;
krvoločan.
ferragosto m praznik Velike
Gospojine (15 avgust); vacanze
di ~ avgustovski odmor.
ferramenta
f
gvožđarska
radnja, gvožđara.
ferro m gvožđe; in ~ battuto od
kovanog gvožđa; carne ai ferri
meso na roštilju; ~ da stiro
pegla; ~ di cavallo potkovica;
i ferri del mestiere neophodan
alat.
ferrovìa f železnica; spedire
la merce per ~ poslati robu
železnicom.
ferroviario adj. železnički;
stazione ferroviaria železnička
stanica.
ferroviere m železničar.
fèrtile adj. plodan.
fervente adj. vatren, gorući,
žarki.
fesseria f glupost, budalaština;
besmislica.
festa f praznik; svečanost; ieri abbiamo fatto ~ juče smo slavili; ~
d’addio oproštajno veče; ~ della
Liberazione Dan oslobođenja; ~
della Repubblica Dan Republike;
~ mascherata maskenbal.
festeggiamento m proslava,
slavlje.
festeggiare tr. (prs. festéggio)
slaviti.
festoso adj. svečan; radostan,
veseo.
fetta f kriška; režanj.
fettina f tanka šnicla, odrezak;
~ di vitello teleća šnicla.
fiaba f bajka.
fiacca f malaksalost; izmorenost; ho una gran ~ addosso sav
sam malaksao, nemam volje ni
za šta.
fiamma f plamen; la casa fu
distrutta dalle fiamme vatra je
uništila kuću.
fiammìfero m šibica; accendi
un ~ upali šibicu.
fianco m bok, strana; kuk; di
~ sa strane; stare al ~ biti uz
koga, biti kome pri ruci.
fiasco m (pletena) boca; neuspeh, fijasko.
fiato m dah, disanje; rimanere
senza ~ ostati bez daha; (fig.)
zanemeti; pigliare ~ odahnuti;
(tutto) in un ~ u jednom dahu.
fibra f nit, vlakno; vlaknasta
materija; ~ di vetro staklena
vuna, fiberglas.
fico m smokva (stablo, plod).
ficosecco m suva smokva; non
vale un ~ ne vredi ni pišljiva
boba.
fidanzato adj. veren.
fidarsi (prs. mi fido); uzdati se
(di qn, qcs. u nekoga, nešto);
usuđivati se.
finestra
fiducia f pouzdanje; poverenje.
fieno m seno.
fiera f sajam, vašar; ~ campionaria sajam uzoraka.
fiero adj. ponosan (di qn, qcs.
na nekoga nešto).
fifa f strah, prpa, zort.
fifone m (šaljivo) kukavica,
strašljivac.
figlia f kći, kćerka.
figlio m sin; ~ unico sin jedinac;
~ minore mlađi sin; ~ maggiore
stariji sin; ~ naturale vanbračni
sin; ~ adottivo posinak.
figlioletto m dim. sinčić.
figliolo m sin; momak.
figura f oblik, lik; izgled, figura; fare bella ~ istaći se, lepo
se pokazati; fare brutta ~ obrukati se; fare un figurone ostaviti
izvanredan utisak.
figurarsi (prs. mi figùro)
predstaviti sebi, zamisliti; si
figùri, figùrati! taman posla!
kako da ne!
figurina
f
(samolepljiva)
sličica.
fila f red, niz; méttersi in ~
poređati se; fare la ~ stajati u
redu; di ~ uzastopce, jedan za
drugim; in ~ indiana jedan za
drugim.
film m film; ~ a colori film u
boji; ~ in bianco e nero crnobeli film; ~ di prima visione
premijerni film; ~ d’azione
akcioni film; ~ giallo krimić;
~ di avventure avanturistički
film; ~ di guerra ratni film; ~
di spionaggio špijunski film; ~
poliziesco triler; ~ western kaubojski film.
filo m konac; žica; ~ di ferro
čelična žica; ~ spinato bodljikava žica; un ~ di speranza
tračak nade; raccontare per ~
e per segno ispričati potanko;
pérdere il ~ izgubiti nit.
filologo m (pl.-gi, f -a) filolog.
filosofìa f filozofija.
filòsofo m filozof.
finale 1. adj. završni, konačan,
poslednji. 2. m svršetak, kraj. finalmente adv. napokon, najzad,
konačno.
finché conj. dokle god, sve
dok; potete rimaner qui ~ volete
možete ostati ovde dokle želite.
fine1 1. f završetak, kraj; alla ~
di marzo krajem marta; ~ settimana kraj nedelje, vikend. 2. m
svrha, cilj; al ~ di da bi, kako
bi.
fine2 adj. tanak, sitan. finemente adv. istančano; vešto;
otmeno; fino.
fine3 m cilj, svrha; a che ~?
čemu? a fin di bene u dobroj
nameri; senza secondi fini bez
zadnjih namera.
finestra f prozor; la ~ dà sulla
strada prozor gleda na ulicu.
F
93
finestrino
F
94
finestrino m prozorčić; prozor
(na vozilu).
fingere tr, intr. (fìngo, fìnsi,
fìnto) praviti se. fingersi rfl.
pretvarati se, napraviti se.
finire (prs. finisco) 1. tr. svršiti,
dovršiti; finìscila prestani!
2. intr. prestati; ponestati; lo
zucchero è finito ponestalo je
šećera.
finito adj. svršen, završen,
konačan; un uomo ~ propao
čovek.
fino1 (a) prp. do; fin da već od;
fin da gióvane već od malih
nogu; fin qui do ovde.
fino2 adj. čist, prečišćen; oro ~
čisto zlato.
finora adv. do sada.
finta f pretvaranje; varka; far ~
di pretvarati se.
fiocco m pahuljica; komadić
vate ili vune; fiocchi d’avena
zobene pahuljice; la neve cade
a fiocchi veje gust sneg.
fioraio m cvećar.
fiordo m fjord.
fiore m cvet; ~ campestre (o di
campo) poljski cvet; essere in ~
cvasti, biti u cvatu.
fiorellino m dim. cvetić.
fiorentino adj. firentinski; m
Firentinac.
fioreria f cvećara.
fiorire intr. (prs. fiorisco) cvetati, procvetati, ukrasiti cvećem,
iskititi.
fiorito adj. rascvetan, cvetni,
ukrašen cvećem.
firma f potpis.
firmare tr. potpisati.
fisarmonica f harmonika.
fiscale adj. fiskalni, budžetski,
poreski.
fischiare (prs. fischio) 1. intr.
zviždati; il vento fìschiava vetar
je šumeo. 2. tr. izviždati.
fischietto
m
zviždaljka,
pištaljka.
fischio m zvižduk, zviždanje.
fisico m fizičar.
fisionomìa f fizionomija, crte
lica.
fiso adj. nepomičan; pažljiv;
guardare ~ gledati netremice.
fissare tr. (prs. fisso) učvrstiti,
pričvrstiti; fiksirati; ustanoviti,
odrediti; zakazati; l’adunanza
è fissata per domani sastanak
je zakazan za sutra; ~ il prezzo
odrediti cenu; ~ una camera
d’albergo rezervisati hotelsku
sobu.
fisso adj. čvrst, učvršćen,
nepomičan, fiksni; stalan, postojan; con gli occhi fissi (su)
uprtim očima (na); impiego ~
stalno zaposlenje; senza fissa
dimora bez stalnog boravišta.
fissamente adv. nepomično; netremice; fiksno.
fitta f probadanje; iznenadni
forgiare
bol.
fitto 1. adj. gust; zbijen. 2. m
zakup, najamnina, zakupnina,
stanarina, kirija.
fiume m reka; il letto d’un ~ korito reke; il ~ è in piena reka je
narasla; a fiumi u izobilju.
flacone m bočica (za lek,
parfem).
flangia f spojni prsten, dihtung.
flauto m flauta.
flebile adj. tih, slab; blag;
plačan; bolećiv. flebilmente
adv. tiho, setno.
flessibile adj. savitljiv; elastičan;
gibak.
flotta f flota.
fluido adj. tečan, tekući; promenljiv, nestabilan; fluidan.
flutto m talas.
focaccia f lepinja; pogača; rendere pane per ~ vratiti milo za
drago.
foce f ušće.
focolare m ognjište; dom, porodica.
fodera f postava.
foglia f list (biljke); tremare
come una ~ drhtati kao prut.
fogliame m lišće; gomila lišća.
foglio m list (papira); un ~ a
righe list s crtama.
folgore f munja.
folla f mnoštvo (ljudi), masa,
svetina; rulja, gomila.
folle adj. mahnit, lud.
follìa f bezumnost, mahnitost.
folto adj. gust; capelli folti
gusta kosa.
fondamentale adj. temeljni,
osnovni.
fondamento m (f pl.-fondamenta) temelj; (m pl. –fondamenti) osnov, podloga; accusa
senza ~ neosnovana optužba.
fondare tr. utemeljiti; ustanoviti; osnovati. fondarsi rfl.
zasnivati se, oslanjati se (su
qn.qcs. na nekoga, nešto).
fondatore m osnivač.
fondazione f osnivanje.
fondere tr. (prs. fóndo) topiti,
rastopiti.
fonderia f topionica, livnica.
fondo m dno, dubina; zemljište,
imanje; fond; a ~ temeljito; sino
in ~ do kraja; in ~ è meglio così
na kraju krajeva je bolje tako;
fondi pl. fondovi.
fontana f fontana; česma; ~ (a
getto, a zampillo) vodoskok.
fonte f izvor; l’ho appreso da
~ sicura saznao sam to iz sigurnog izvora.
forame m otvor, rupa.
forare tr. (prs. fóro) probušiti.
fòrbici f pl. makaze; klješta.
forchetta f viljuška; colazione
alla ~ hladna zakuska.
forèsta f šuma.
fórfora f perut.
forgiare tr. kovati; iskovati;
F
95
forma
F
96
oblikovati.
forma f oblik; lik; a ~ di u
obliku.
formaggio m sir.
formare tr. (prs. fórmo) formirati, uobličiti, oblikovati; osnovati, stvoriti.
formattare tr. formatirati.
formazione f formiranje; oblikovanje; obrazovanje, obuka;
sastav; formacija; ~ professionale stručna sprema.
formica f mrav.
fornaio m pekar.
fornello m; ~ econòmico šporet;
~ elèttrico električni šporet; ~ a
gas plinski šporet.
fornire tr. (prs. fornisco) snabdevati, opremiti; ~ qn. snabdeti
nekoga (di qcs. nečim).
fornitore
m
snabdevač,
dobavljač.
forno m peć; pećnica, rerna.
foro m otvor, rupa; bušotina.
forse adv. možda; ho ~ sbagliato? jesam li možda
pogrešio?
forte 1. adj. jak, snažan; è ~
in grammàtica dobar je u gramatici; parole forti teške reči;
punizione forte stroga kazna. 2.
adv. jako, silno; parla più ~ govori glasnije. 3. m čvrstina.
fortezza f tvrđava; snaga,
čvrstina.
fortificare tr. utvrditi, opkoliti
bedemima; luogo fortificato
utvrđeno mesto.
fortuna f sreća; slučaj, sudbina;
ha una ~ sfacciata ima neverovatnu („bezobraznu”) sreću; per
~ srećom, na sreću.
fortunato adj. srećan; ~ di conoscerla drago mi je. fortunatamente adv. srećom, na sreću.
forza f jačina, snaga; moć; a ~
di lavorare s ustrajnim radom;
~ hajde(mo)! per ~ silom, na
silu; forza! napred! ne daj se!
per amore o per ~ milom ili
silom.
forzare tr. prisiliti, prinuditi;
forsirati.
fosco adj. mračan, taman; maglovit; turoban.
fossa f jama; rupa; kanal; raka;
~ comune zajednička grobnica.
foto f inv. fotografija.
fotografia f fotografija; ~ a colori fotografija u boji.
foyer m foaje.
fra prp. među; kroz; ~ di noi
među nama; ~ otto giorni do
osam dana; ~ poco uskoro; ~
mezz’ora za pola sata.
fragile adj. krt; loman, lomljiv;
nežan, slab; neotporan; salute ~
nežno zdravlje.
fragola f jagoda.
fragrante adj. mirisan.
francese 1. adj. francuski. 2. m
Francese Francuz.
frizzante
franco adj. slobodan, iskren,
otvoren, prostodušan; ~ di porto
bez poštarine; porto ~ slobodna
luka. francamente adv. iskreno.
francobollo m poštanska marka;
un ~ da cento lire poštanska
marka od sto lira.
fràngersi (prs. 3. si frange)
razbiti se, razliti se (o talasu);
le onde si fràngono contro la
scogliera talasi se razbijaju na
grebenima.
frase f rečenica; izraz, fraza,
izreka.
frassino m jasen.
frastagliato adj. razuđen; costa
frastagliata razuđena obala.
fratellino m dim. mali brat;
bratić.
fratello m brat; del ~ bratovljev;
da ~ bratovljev.
frattempo m; nel ~ u međuvremenu.
frattura f prelom, fraktura.
freccia f strela.
freddarsi ohladiti se.
freddo 1. adj. hladan. 2. m
zima, hladnoća; fa ~ zima je,
hladno je; sento ~ meni je zima;
a sangue ~ hladnokrvno.
fregarsene rfl. ne hajati (di qcs.
za nešto); me ne frego baš me
briga.
fregatura f prevara.
frèmere intr. (frèmo, fremei,
fremuto) dahtati; drhtati; uzbuditi se.
frèmito m drhtanje; uzbuđenje;
bučanje (mora).
frenare tr. (prs. fréno) zauzdati;
kočiti. frenarsi rfl. obuzdati se,
savladati se.
freno m kočnica; ~ a mano
ručna kočnica.
frequentare tr. (prs. frequènto)
pohađati; posećivati; ~ il corso
di italiano pohađati kurs italijanskog.
frequente adj. učestao, čest,
brojan; di ~ često.
fresco adj. svež; hladan; nov,
skorašnji; prohladan; se ti pìgliano stai fresco ako te uhvate,
loše ćeš proći (jao si ga tebi);
fa ~ sveže je; stare al ~ sedeti
u hladu.
fretta f žurba, brzina; ho ~ žuri
mi se; in (tutta) ~ žurno; aver ~
žuriti se.
friggere tr. pržiti; pesce fritta
pržena riba; patatina fritta
prženi krompirići.
frignare intr. (prs. frigno)
cmizdriti, kenjkati.
frigorìfero m frižider.
frittata f kajgana; omlet.
frittella f prženica.
frizione f trljanje; kvačilo (na
autu).
frizzante adj. penušav; gaziran;
bibita ~ gazirani sok.
F
97
frode
F
98
frode f prevara, obmana.
fronte f čelo, pročelje; prednja
strana; lice; m front; di ~ a
prema čemu; di ~ nasuprot.
frontiera f granica, međa; alla
~ na granici; passare la ~ preći
granicu.
frugale adj. umeren; skroman.
frugare intr., i tr. (prs. io frugo)
pretražiti, premetati; ~ tra le
carte prekopavati papire; ~ le
tasche pretresti džepove.
frullare tr. mutiti, mešati.
frullato m frape.
frullatore m mikser.
frumento m žito, pšenica.
frutta f inv. voće.
frutteto m voćnjak.
fruttivéndolo m prodavač voća;
piljar.
frutto m plod; albero da ~
voćka; senza ~ bez rezultata;
con poco ~ sa slabim rezultatima.
fu adj. pokojni.
fucìle m puška; ~ ad aria compressa vazdušna puška.
fuga f beg, bežanje, bekstvo;
(muz.) fuga; méttere in ~ naterati u beg.
fuggire intr., i tr. (prs. fuggo)
bežati; izbeći.
fulmine m munja, udar groma;
colpo di ~ ljubav na prvi pogled.
fumare (prs. fumo) 1. intr. dimiti (se). 2. tr. pušiti; vietato ~
zabranjeno pušenje.
fumatore m pušač; ~ di pipa
pušač lule.
fumetto m strip; romanzo a fumetti roman u stripovima.
fumo m dim; andare in ~ rasplinuti se; pušenje.
funerale m sahrana, pogreb.
fungo m gljiva.
funicolare f žičara, uspinjača.
funzionare intr. (prs. funzióno)
delovati, funkcionisati.
fuoco m vatra, požar; dar ~ a
qcs. zapaliti šta; fuoco! pali!
pucaj! fuochi artificiali vatromet.
fuori 1. adv. napolju; andar ~
izaći. 2. prp. ~ di casa izvan
kuće; esser ~ di sé biti izvan
sebe; fuoribordo čamac sa
jakim motorom.
furbo adj. lukav, prepreden,
prevejan.
furia f bes; naglost; žurba; in
fretta e in ~ navrat-nanos; a ~
di pomoću (čega), upornim ponavljanjem.
furioso adj. besan, mahnit.
furto m krađa.
fuso p.p. od fondere topljen,
rastopljen.
futuro 1. adj. budući. 2. m
budućnost.
gara
G
G, g (gi) m ili f G, g (dž ispred
vokala: e, i).
gabbana f ogrtač, kabanica.
gabbia f kavez; ~ di matti luda
kuća, ludnica.
gabbiano m (zool.) galeb.
gabinetto m studio; radna soba;
atelje; kabinet; ~ medico lekarska ordinacija; ~ di lettura
čitaonica; toalet, nužnik; devo
andare al ~ moram da idem u
WC; (pol.) kabinet, ministarski
savet, ministarstvo.
gag f (eng.) gaf, dosetka, šala.
gagliardo adj. snažan, čvrst;
čio, vitalan; srčan, odvažan.
gaio adj. veseo, vedar, radostan.
galante adj. galantan, uslužan,
ljubazan; udvarački, ljubavni;
lettere galanti ljubavna pisma;
fare il ~ udvarati se.
galateo m bonton, lepo vaspitanje.
galeotto m veslač na galiji;
robijaš; (fig.) lupež, vucibatina; svodnik, podvodač;
provodadžija.
galera f robija; andare in ~ otići
na robiju.
galla f a ~ na površini vode;
stare a ~ ploviti, plivati; tenersi
a ~ održavati se na površini;
(fig.) snalaziti se.
galleggiante m plovak.
gallerìa f galerija (slikarska),
balkon (u bioskopu); tunel; podzemni hodnik, lagum.
gallico adj. galski, francuski.
gallina f kokoška; zampe di ~
nečitak rukopis; ~ vecchia fa
buon brodo (posl.) bez stare
koke nema dobre čorbe, bez
starca nema udarca.
gallo m petao, pevac; fare il ~
šepuriti se, udvarati se ženama;
peso ~ (sport) bantam kategorija
u boksu; m (ist.) Gal, Francuz.
gamba f noga (cela); in ~ sposoban, vešt, zdrav, čio, krepak;
un uomo in ~ veoma vredan
čovek; sentirsi in ~ biti u formi;
darsela a gambe pobeći glavom
bez obzira; con la coda tra le
gambe s podvijenim repom; pokunjeno.
gambero m (zool.) rak.
gara f takmičenje, nadmetanje; ~ di corsa trka; ~ biciclistica biciklistička trka; fare
G
99
garage
G
100
a ~ takmičiti se; konkurs; ~ d’
appalto konkurs za izvođenje
radova.
garage m garaža.
garante m i f garant, jemac;
rendersi ~ (di qcs. per qn.) garantovati (nešto za nekoga).
garanzia f garancija, jemstvo,
obezbeđenje; lettera di ~ garantno pismo.
garbo m uglađenost; otmenost; finoća; ljubaznost; con ~
uljudno, uglađeno.
garòfano f karanfil; chiodo di
~ karanfilčić; il partito del ~
Socijalistička stranka Italije.
gas m plin, gas; a tutto ~ punim
gasom; ~ di scarico izduvni gasovi.
gasolio m dizel gorivo.
gatto m, f –a, mačak, mačor;
mačka; erano in quattro gatti
bilo ih je samo nekolicina; ~
selvatico divlja mačka.
gazzetta f novine; Gazzetta Ufficiale Službeni glasnik.
gelare (prs. gèlo) 1. tr. (render
gèlido) slediti, smrznuti, lediti.
2. intr. (fare il gelo) smrznuti
se.
gelateria f sladoledarnica.
gelato m sladoled.
gelido adj. leden, zaleđen; (fig.)
hladan, neljubazan.
gelo m velika zima; mraz, poledica.
gelosamente adv. ljubomorno.
gelosìa f ljubomora.
geloso adj. ljubomoran; (invidioso) zavidan.
gelso m dud.
gelsomino m (bot.) jasmin.
gemello m blizanac; Gemelli
Blizanci (horoskopski znak).
gèmere intr.(gèmo, geméi, gemuto) jaukati, stenjati, cvileti;
ječati; škripati; kapati, curiti; la
ferita gemeva sangue iz rane je
curila krv.
generale adj. opšti, zajednički;
in ~ uopšte; direttore ~ generalni direktor. generalmente
adv. generalno, uopšte.
generalità f opštost, uopštenost;
većina; le generalità lični podaci.
generazione f naraštaj, generacija; le nuove generazioni nove
generacije.
gènere m rod; pol; vrsta; non
ho mai visto una cosa del ~
nikad nisam video nešto slično;
in ~ uopšte, generalno; del ~
takav; di che ~ kakav; generi
m pl. roba, artikli; ~ alimentari
prehrambene namirnice; generi
di consumo potrošna roba.
gènero m zet.
generoso adj. velikodušan;
darežljiv, plemenit; vino ~ jako
vino.
geniale adj. genijalan; stvara-
già
lački, darovit; ugodan, prijatan,
simpatičan.
genio m velik um, stvaralac, genije; talenat, dar.
genitore m roditelj; genitori m
pl. roditelji.
gennaio m januar; in ~ u januaru; il tre ~ treći januar,
trećeg januara; ai primi di ~
početkom januara; a fine ~
krajem januara.
gente f ljudi, narod; c’è molta ~
ima mnogo ljudi; abbiamo ~ a
pranzo imamo goste na ručku;
~ di mare pomorci; ~ di campagna seljaci; diritto delle genti
međunarodno pravo; le genti
umane ljudski rod.
gentile adj. ljubazan, prijatan,
učtiv; poco ~ neljubazan; il
gentil sesso slabiji pol (žene).
gentilmente adv. uljudno, ljubazno, učtivo.
gentilezza f ljubaznost; per ~
molim vas; izvolite.
genuino adj. pravi, istinski,
autentičan, čist, neiskvaren;
prodotti
genuini
prirodni
proizvodi.
geografia f geografija.
gerente m poslovođa, upravnik; (u novinama) odgovorni
urednik.
Germania f Nemačka.
germano adj; fratello ~ rođeni
brat.
germe m klica, zametak.
germoglio m klica biljke, mladica, izdanak, zametak.
gerundio m gerundiv, glagolski
prilog.
gessetto m kreda (za pisanje na
tabli).
gesso m kreda; gips.
gesticolare intr. (prs. gestìcolo)
gestikulirati.
gestire tr. voditi poslove, rukovoditi, upravljati; ~ un ristorante držati restoran.
gesto m pokret (rukom,
glavom); kretnja (ruke); gest; le
gesta (pl.) junačka dela; ~ d’ approvazione znak odobravanja.
Gesù m Isus.
gettare tr. (prs. getto) baciti,
bacati; ~ via odbaciti; ~ le fondamenta položiti temelj; ~ le
radici pustiti korenje.
gettone m žeton.
ghiacciaio m glečer.
ghiaccio m led; rómpere il ~ razbiti led; (fig.) prekinuti tišinu.
ghiaia f šljunak.
ghianda f žir.
ghiandola f žlezda.
ghiera f metalni prsten; okov.
ghiottone m proždrljivac; sladokusac.
ghirlanda f venac.
già adv. već; già! da, dakako; è
~ un ora che aspetto čekam već
jedan sat.
G
101
giacca
G
102
giacca f (kratak) kaput; sako; ~
a vento vindjakna.
giacché conj. budući da, pošto.
giacere intr.(giaccio, giacqui,
giaciuto) ležati, počivati; nalaziti se; ~ bocconi ležati
potrbuške; qui giace... ovde
počiva... .
giacinto m zumbul.
giallastro adj. žućkast.
giallo adj. žut; romanzo ~
kriminalistički roman; farina
gialla kukuruzno brašno; pagine gialle telefonski imenik.
gianduia m maska u pijemontskoj narodnoj komediji.
Giappone m Japan.
giardiniere m vrtlar, baštovan.
giardino m vrt, bašta; ~ pùbblico javni park; ~ d’infanzia
dečiji vrtić; ~ zoologico
zoološki vrt.
gigante m gorostas, gigant, div.
gigantesco
adj.
divovski,
golem, jako velik, ogroman.
giglio m ljiljan, krin.
gilè m prsluk.
ginnasio m gimnazija.
ginnàstica f gimnastika.
ginocchio m koleno; stare in
~ klečati; in ~! na kolena! tenere qn. sulle ginocchia držati
nekoga na krilu.
giocare intr. i tr. (prs. gioco)
igrati se; ~ a scacchi igrati šah;
~ a carte igrati karte.
giocatore m igrač; kockar; ~ di
calcio fudbaler.
giocàttolo m igračka.
gioco m igra, igranje; carte da
~ karte za igranje; per ~ za zabavu; campo da ~ igralište; casa
da ~ kockarnica; ~ di squadra
timska igra.
gioia f radost, veselje; provai
una ~ profonda osećao sam veliku radost.
gioielleria f juvelirska radnja,
zlatara.
gioiello m nakit; ukras, dragulj.
giornalaio m prodavac novina.
giornale m novine, list, časopis;
~ radio radio-vesti; telegiornale
dnevnik.
giornaliero adj. svakodnevni,
dnevni.
giornalista m novinar.
giornata f dan (s atmosferskog
gledišta i s obzirom na rad) una
~ nebbiosa maglovit dan; la ~
di sette ore sedamsatni radni
dan; in ~ u toku dana.
giorno m dan; tutto il ~ ceo dan;
la settimana è di sette giorni
nedelja ima sedam dana; otto
giorni fa pre osam dana; al ~
d’oggi dan-danas; di ~ in ~ iz
dana u dan; di ~ danju; in questi
giorni ovih dana; vivere alla ~
živeti od danas do sutra.
giostra f turnir, vrteška.
gióvane 1. adj. mlad; egli è più
giudizio
~ di me on je mlađi od mene;
da ~ u mladosti. 2. m, f mladić,
devojka.
giovani m pl. omladina.
giovanile adj. mladalački.
giovanotto m momak, mladić.
giovare intr. (prs. gióvo) koristiti; ~ alla salute koristiti
zdravlju.
Giove m Jupiter (bog, planeta)
Zevs; il sommo ~ vrhovni bog;
per ~! tako mi boga!
giovedì m četvrtak; il ~ abbiamo solo quattro ore di lezione četvrtkom imamo samo
četiri sata nastave; ~ santo Veliki četvrtak.
gioventù f mladost; omladina,
mladež.
gióvine adj. m. f v. giovane.
giovinezza f mladost.
giracapo m vrtoglavica.
giradischi m inv. gramofon.
giraffa f žirafa.
girare (prs. giro) 1. tr. okretati,
vrteti; ~ un fìlm snimati film.
2. intr. okretati se, vrteti se; la
Terra gira su sé stessa Zemlja
se okreće oko svoje ose; la
strada gira a destra put skreće
na desno; giri a sinistra skrenite
levo; ~ una domanda uputiti pitanje.
girasole m (bot.) suncokret.
girévole adj. okretljiv.
girino m (zool.) punoglavac.
giro m okret; obilazak; krug;
fare un ~ prošetati se; provozati
se; fare il ~ della città obilaziti
grad; prèndere in ~ qn. rugati
se kome; ~ degli affari poslovni promet (obrt); ~ turistico
turističko putovanje; ~ artistico
umetnička turneja; Giro d’Italia
biciklistička trka oko Italije; il
~ degli amici krug prijatelja;
essere nel ~ biti obavešten,
imati veze i poznanstva; nel ~
di pochi mesi za samo nekoliko
meseci.
gita f izlet; méttersi in ~ uputiti
se na izlet; ~ scolastica školska
ekskurzija.
gitante m izletnik.
giù adv. dole; su e ~ gore i dole;
in ~ nadole; buttare ~ oboriti,
srušiti; venire~ sići, pasti; viene
~ un’acqua! pljušti ko iz kabla!
giubbotto m sportska jakna.
giubileo m jubilej.
giudeo 1. adj. jevrejski. 2. m
Jevrejin.
giudicare (prs. giùdico) 1. tr.
suditi, osuditi; oceniti, prosuditi. 2. intr. rasuđivati, misliti,
smatrati.
giùdice m sudija.
giudizio m (tribunale) sud;
(opinione) mišljenje; razum;
un uomo di ~ pametan čovek;
pronunziare un ~ su qn. izreći
mišljenje o nekome.
G
103
giugno
G
104
giugno m jun; in ~ u junu; il
cinque ~ petog juna; ai primi
di ~ početkom juna; a fine ~
krajem juna.
giùngere intr. (giungo, giunsi,
giunto) doći, stići; siamo giunti
a casa tardi stigli smo kući
kasno.
giuoco m v. gioco.
giuramento m zakletva; prestare ~ položiti zakletvu.
giurare intr. i tr. (prs. giuro)
zakleti se, kleti se; ~ fedeltàse
zakleti se na vernost; te lo posso
~ mogu ti se zakleti na to.
giurìdico adj. pravni.
giurista m i f (pl. m –i) pravnik.
giustificare tr. (prs. giustìfico)
opravdati; ispričati; hai giustificato l’assenza? jesi li opravdao
izostanak?
giustificazione f opravdanje.
giustizia f pravda, pravednost;
pravosuđe; Ministero di grazia
e ~ Ministarstvo pravde; farsi ~
da sé krojiti sam sebi pravdu.
giusto 1. adj. pravedan,
pravičan; tačan; primeran,
prikladan; al momento ~ u
pravi čas. 2. adv. (u)pravo, baš;
è ~ u redu je, slaže se.
glaciale 1. adj. lednički. 2. m
lednik.
gladiatore m gladijator.
gli 1. art. m pl. od lo. 2. prn.
m sg. mu; ~ darò una mano
pomoći ću mu; vorrei scrìvergli
hteo bih da mu pišem; gliene
parlerò io stesso ja ću mu sam
o tome govoriti.
globo m lopta, kugla; ~ terrestre Zemljina kugla,globus; ~
celeste nebeski svod; ~ oculare
(anat.) očna jabučica;
gloria f slava, čast; per la ~ za
slavu; (iron.) ni za šta.
glorioso
adj.
slavan,
veličanstven.
gnomo m (mitol.) šumski duh,
patuljak, gnom.
goccia f kap; a ~ a ~ kap po
kap.
gocciolare intr. (prs. gócciolo)
kapati, kapljati, sipati kap po
kap.
godére intr. i tr. (gòdo, godéi,
godùto) uživati (što ili u čemu),
osećati zadovoljstvo; da qui si
gode una bella vista odavde se
pruža lep vidik; ~ una buona reputazione biti na dobrom glasu.
godereccio
adj.
sklon
uživanjima.
gola f grlo, guša, grkljan; urlava a piena ~ vikao je na sav
glas; ho mal di ~ boli me grlo;
gridare a piena ~ vikati na sav
glas; ho un nodo alla ~ steglo
me je grlo; ho l’acqua alla ~
došlo mi je do guše, prigustilo
mi je.
grano
golf m džemper.
golfo m zaliv; la guerra del
Golfo Zalivski rat.
goloso
adj.
pohlepan,
proždrljiv.
gómito m lakat; okuka, pregib,
koleno; ~ di mare morski tesnac.
gomitolo m klupko.
gomma f guma, lepak; ~ da
cancellare gumica za brisanje.
gondola f gondola.
gonfio 1. adj. naduven, nadut.
2. m oteklina, ispupčenje.
gonna f suknja.
gorgo m (pl. –ghi) vrtlog, vir.
(fig.) ambis, provalija.
governare tr. (prs. govèrno)
upravljati, vladati, rukovoditi;
negovati, gajiti, starati se oko
čega.
governo m upravljanje, vladanje; vlada; costituìre il ~ sastaviti vladu; capo del ~ predsednik vlade.
gracchiare intr. (aux. avere)
graktati; kreštati; (fig.) gunđati,
galamiti.
gràcile adj. slabašan, nežan,
krhak, nejak.
gradévole adj. ugodan, prijatan.
gradinata f tribina.
gradino m stepenik, stepenica.
gradire tr. (prs. gradisco) rado
primiti, dočekati sa zadovo-
ljstvom, izvoleti; voglia ~ izvolite primiti.
grado m stepen; čin; rang, in
sommo ~ u najvećoj meri; gradi
centigradi stepeni Celzijusa;
gradi dell’ aggettivo (gram.) stepeni poređenja; gradi militari
vojnički činovi; essere in ~ biti u
stanju; non sono in ~ di risondere
ne mogu da odgovorim.
graffiata f ogrebotina.
grafico adj. grafički.
grammaticale adj. gramatički.
grana f zrno, hrapavost; grimizna boja; (žarg.) novac,
lova; neugodnost, gnjavaža; m
(formaggio) tvrdi sir, parmezan;
~ padano sir iz doline Poa.
grande adj. velik, značajan;
(adulto) odrastao; da ~ farò
l’ingegnere kad odrastem, biću
inžinjer; grandi magazzini
robna kuća; non è gran che nije
to bog zna šta; farsi ~ porasti;
i grandi della letteratura italiana velika imena italijanske
književnosti.
grandicello adj. poodrastao;
prilično velik.
grandioso adj. veličanstven.
grandissimo adj. veoma velik,
ogroman; con ~ piacere s
najvećim zadovoljstvom.
granita f vrsta ledenog napitka.
grano m pšenica, žito; ~ saraceno heljda; zrno; un ~ di pepe
G
105
granturco
G
106
zrno bibera.
granturco m kukuruz.
granulo m zrnce, zrno.
grappa f rakija, lozovača.
gràppolo m grozd; un ~ d’ uva
grozd (grožđa).
grasso adj. debeo, ugojen; divenir ~ udebljati se; formaggio
~ masni sir; barzelletta grassa
mastan vic; annata grassa
rodna godina; macchie di grasso
masne mrlje.
grato adj. ugodan; zahvalan,
prijatan.
grattacielo m neboder, soliter.
grattare tr. grebati, strugati;
krčati; škripati; češati; pane
grattato prezle; formaggio grattato strugani sir.
gratuito adj. besplatan.
gravame m teret; opterećenje;
~ fiscale dažbina, porez.
grave adj. težak; mučan; ozbiljan; zabrinjavajući; un incidente molto ~ veoma teška
nesreća; un ~ errore teška
greška.
gravido adj. bremenit; donna
gravida trudna žena.
grazia f ljupkost, ljubaznost;
milost; pomilovanje; grazie
del vostro aiuto hvala na vašoj
pomoći; grazie! hvala! tante
grazie! grazie mille! najlepše
hvala! ~ a lui zahvaljujući
njemu; la ~ divina božja milost;
colpo di ~ poslednji, smrtni
udarac.
grazioso adj. mio; dražestan;
ljubak, umiljat.
greco 1. adj. grčki; 2. m Grk;
grčki jezik.
gregge m stado.
grembiule m kecelja.
gremito adj. pun puncat,
dupkom pun.
gridare (prs. grido) 1. intr. vikati; ~ a gran voce, a ~ squarciagola vikati (ili derati se) iz
sveg glasa. 2. tr. vikati; (sgridare) ukoriti; ~ aiuto zvati u
pomoć.
grido m (pl. le grida) krik,
povik; uzvik; ~ di dolore uzvik
bola; dare (o cacciare) un ~
vrisnuti, zakričati; ~ di guerra
ratni poklič.
grigio adj. siv, sed; ~ chiaro
svetlosiv.
griglia f roštilj; rešetka.
grillo m (zool.) cvrčak.
grinfia f kandža.
grondaia f oluk, odvodna cev.
grosso adj. krupan, debeo;
ugojen; un ~ volume debela knjiga; una grossa somma veliki
iznos; mare ~ uzburkano more;
fiume ~ nabujala reka; un guaio
~ velika nevolja; pezzo ~ velika
zverka; sbagliare di ~ grdno
pogrešiti; vino ~ gusto vino;
parole grosse grube reči.
guida
grotta f špilja, pećina.
gru f ždral; (màcchina) dizalica.
gruccia f (stampella) štaka;
(per appèndere vestiti) vešalica
(za odelo).
grugnire intr. (prs. grugnisco)
groktati; (fig.) brundati.
gruppo m skupina, skup; ~ letterario književni kružok.
guadagnare tr. (prs. guadagno)
zaraditi, steći; guadagnarsi la
vita zarađivati za život.
guaio m nesreća, teškoća; il ~ è
che non ho le chiavi nezgoda je
što nemam ključeve; essere nei
guai biti u nevolji.
guancia f obraz, lice; bok;
strana.
guanciale m jastuk, uzglavlje.
guanto m rukavica; guanti di
pelle kožne rukavice.
guantoni m pl. bokserske rukavice.
guardare (prs. guardo) 1. tr.
gledati, pogledati; paziti (na
nešto); ~ intorno a sé osvrtati
se; star a ~ promatrati. 2. intr.
paziti, nastojati; guarda di non
fare sciocchezze pazi da ne
napraviš gluposti; la finestra
guarda nel cortile prozor gleda
na dvorište; ma guarda un po’!
vidi ti njega! vidi vraga! guardarsi dai borsaioli! čuvajte se
lopova!
guardia f straža, čuvar; nadzor; stražarenje; ~ d’onore
počasna straža; sta in ~ budi
pažljiv; ~ svizzere švicarska
straža, papska straža; ~ medica
dežurna lekarska služba; cane
da ~ pas čuvar; stare a ~ čuvati
nešto; ~ del corpo telohranitelj;
~ notturno nočni čuvar; ~ forestale šumar.
guarigione f ozdravljenje,
izlečenje.
guarire (prs. guarisco) 1. tr.
izlečiti, lečiti. 2. intr. ozdraviti;
è guarito dalla sua ferita rana
mu je izlečena.
guarnire tr. (prs. guarnisco)
opremiti, snabdeti; obložiti,
garnirati.
guarnizione f ukras, pribor;
(contorno) prilog (oko jela);
(teh.) dihtung, zaptivka.
guastare tr. kvariti, pokvariti,
oštetiti.
guasto 1. adj. pokvaren,
oštećen. 2. m kvar, oštećenje;
occorre riparare un ~ al motore
treba popraviti kvar na motoru;
dente ~ kvaran zub; uova guaste
pokvarena jaja.
guerra f rat; la ~ mondiale
svetski rat; ~ civile građanski
rat; ~ fredda hladni rat; far la ~
ratovati; nave da ~ ratni brod;
stato di ~ ratno stanje.
guida f vođenje; vožnja; vođa;
G
107
guidare
guscio m ljuska, ljuštura.
gusla (guzla) f gusle.
gustare (prs. gusto) 1. tr. okusiti; uživati nešto. 2. intr. uživati
u čemu, prijati, sviđati se.
gusto m , ukus; veste con ~
oblači se sa ukusom; che gusti!
(iron.) kakav čudan ukus! non è
di mio ~ ne sviđa mi se.
gustoso adj. ukusan, slastan;
prijatan, ugodan.
vodič; patente di ~ vozačka
dozvola; scuola di ~ auto-škola;
~ turistica turistički vodič; ~ telefonica telefonski imenik; fare
da ~ raditi kao vodič.
guidare tr. (prs. guido) voditi,
voziti; ~ un’autòmobile (una
màcchina) voziti automobil.
guidatore m upravljač, vozač.
guinzaglio m povodac.
H
H
ho, hanno v. avere.
hobby m inv. (eng.) hobi, razonoda;
lo fa per ~ bavi se time iz hobija
hockey m inv. (eng.) hokej.
hostess f (eng.) stjuardesa.
hôtel [otèl] m inv.(fr.) hotel.
H, h ,(acca) f H, h (ne izgovara
se).
hall f (eng.) hol, predvorje (hotela); atrijum.
happening m (eng.) hepening,
javna predstava.
I
I, i, f i m I, i.
i art. m pl. od il.
iberico adj. (pl.-ci) iberijski,
španski; penisola iberica Iberijsko poluostrvo.
icona f ikona.
idea f ideja, misao; pojam;
non ho (la più pàllida) idea di
108
ciò nemam pojma o tome; neanche per ~! nikako! ni u snu!
ni slučajno!
ideale 1. adj. zamišljen; idealan,
savršen. 2. m uzor, ideal.
identico adj. identičan, istovetan.
identificare tr. prepoznati,
imbottigliare
identifikovati; otkriti; utvrditi;
izjednačiti; poistovetiti.
identità f istovetnost, jednakost, identičnost; carta d’ ~
lična karta.
idoneo adj. sposoban; kompetentan; prikladan, primeran; ~
al servizio militare sposoban za
vojsku.
idràulico 1. adj. hidraulički. 2.
m vodoinstalater.
idrico adj. vodeni; riserve
idriche rezerve vode.
idroelettrico adj. hidroelektričan; centrale idroelettrica
hidrocentrala.
idromassaggio m hidromasaža.
ieri adv. juče; ~ mattina juče
ujutro, ~ sera sinoć; ~ l’altro,
l’altro ~ prekjuče.
igienico adj. higijenski; carta
igienica toaletni papir.
ignoranza f neznanje.
ignorare tr. (prs. ignòro) ne
znati, ne poznavati.
ignoto adj. nepoznat, neznan;
milite ~ neznani junak.
il art. m sg.
illegale adj. nezakonit, ilegalan.
illeggibile adj. nečitak.
illegittimo adj. nezakonit, nedozvoljen.
illùdere tr. (illusi, illuso) zavaravati, obmamljivati. illudersi
rfl. zavaravati se.
illuminare tr. (prs. illùmino)
osvetliti, rasvetliti; prosvetliti.
illuminazione f osvetljenje.
illusione f obmana, priviđenje,
iluzija; non ci facciamo illusioni nemojmo se zavaravati; ~
ottica optička varka.
illustrare tr. (spiegare) razjasniti; (corredare di figure) ukrasiti slikama, ilustrovati.
illustrazione f slika (u tekstu),
ilustracija.
illustre adj. čuven, znamenit,
slavan.
imbalaggio m pakovanje,
ambalaža.
imbarazzato adj. postiđen;
zbunjen, smeten; zakrčen.
imbarcare tr. (prs. imbarco)
ukrcati; utovariti.
imbarcazione f čamac; brodić;
plovni objekat.
imbattibile adj. nepobediv, nesavladiv.
imbiancare tr. izbeliti, obeliti;
okrečiti.
imbianchino m moler.
imboccare tr. (prs. imbócco)
hraniti (bolesnika); poći, krenuti (nekim putem), zaputiti
se; ulivati se, voditi (u nešto);
la strada imbocca nella piazza
ulica izlazi na trg; non ha imboccato la via giusta nije krenuo
ispravnim putem.
imbottigliare tr. naliti u boce,
I
109
imbranato
I
110
flaširati.
imbranato adj. smeten; smotan,
nespretan.
imbrogliare tr. zamrsiti, zaplesti; zbuniti, pomesti; varati,
prevariti, podvaliti.
imbroglio m prevara.
imbrunire
tr. potamneti;
zamračiti; sull’ ~ u sumrak.
imbucare tr. (prs. imbuco)
zavući u rupu, ubaciti; ~ una
lèttera baciti pismo u poštanski
sandučić.
imitare tr. (prs. ìmito) oponašati,
imitirati, podržavati.
immacolato adj. bezgrešan;
savršeno čist, neokaljan; l’Immacolata Devica Marija.
immaginare tr. (prs. immàgino) zamisliti, izmisliti; smisliti; pretpostaviti; verovati;
immagino che ti abbia aspettato pretpostavljam da te je
čekao; Disturbo? - Immàginati!
Smetam li? - Ni govora! Vuole
dunque aiutarmi? - S’immàgini!
Hoćete li mi dakle pomoći?
– Naravno da hoću! Grazie! S’immàgini! Hvala! Nema na
čemu!
immaginazione f mašta, imaginacija; fantazija; fervida ~
bujna mašta.
immàgine f slika, lik, predstava; farsi un’~ di qcs. predstaviti sebi nešto, zamisliti nešto; è
l’ ~ vivente di suo nonno on je
slika i prilika svog dede.
immatricolazione f upis; registracija; targa di ~ registarska
tablica; tessera di ~ članska
karta.
immediato adj. neposredan;
direktan; neodložan. immediatamente adv. smesta; direktno;
neposredno.
immenso adj. ogroman, neizmeran; beskrajan.
immèrgere tr. zagnjuriti, zaroniti; umočiti. immergersi rfl.
zaroniti, utonuti, zadubiti se; si
immerse nei pensieri utonuo je
u razmišljanje.
immeritevole adj.
koji ne
zaslužuje (di qcs. nešto), nedostojan.
immersione f uranjanje, zaranjanje.
immòbile 1. adj. nepomičan,
nepokretan. 2. m nekretnina,
nepokretna imovina; proprietà
~ nepokretna imovina; società
~ preduzeće za trgovinu nekretninama.
immodesto adj. neskroman.
immondizia f đubre, smeće;
prljavština.
immortale adj. besmrtan.
immune adj. imun (da qcs. na
nešto).
impaccio m smetnja, zapreka;
zbunjenost, smetenost.
importante
impalcatura f skela.
impallidire tr. i intr. pobledeti,
prebledeti; izbledeti.
imparare tr. (prs. imparo) učiti,
naučiti; ~ a memoria naučiti napamet; ha imparato a scrìvere a
sei anni naučio je da piše sa šest
godina.
impari
adj. inv. neparan;
nejednak, neravnopravan.
impastare tr. mesiti; praviti
testo; zalepiti.
impaziente adj. nestrpljiv.
impazzire (prs. impazzisco)
poludeti, ludeti.
impeccàbile adj. besprekoran,
savršen.
impedire tr. (prs. impedisco)
sprečiti; omesti; onemogućiti.
impedimento m ometanje;
smetnja, prepreka.
impegnarsi rfl. (prs. m’impégno) obavezati se; založiti se,
zauzeti se; ci siamo impegnati a
fondo založi smo se (angažovali
smo se) temeljno.
impegnativo adj. odgovoran,
težak; zahtevan; ozbiljan.
impegno m obaveza; odgovornost; zalaganje; angažovanost;
lavorare con ~ raditi svojski
(vredno).
impenetrabile adj. neprobojan; neprohodan; segreto ~
nedokučiva tajna.
imperativo m zapovedni način,
imperativ.
imperatore m car, imperator.
imperfezione f nesavršenost;
mana, nedostatak.
impero m vladavina; carstvo,
carevina; imperija.
impersonale adj. bezličan.
impertinente adj. drzak, bezobrazan, drčan.
impeto m žestina; naglost; bes,
silina; con ~ silovito, naglo; un
~ d’ ira nastup gneva; agire
d’ ~ postupiti impulsivno, bez
razmišljanja.
impianto
m
zasnivanje;
uvođenje; uređaj, postrojenje;
objekat; ~ elèttrico električna
instalacija; ~ sportivo sportski
objekt.
impiegare tr. (prs. impiègo)
upotrebiti; uložiti; namestiti,
zaposliti.
impiegato m, f -a službenik,
službenica.
impiego m upotreba; korišćenje;
zaposlenje, nameštenje; pieno ~
puno radno vreme.
implorare
tr.
preklinjati,
zaklinjati, moliti.
imponente adj. veličanstven;
impozantan; ugledan.
imporre tr. (impongo, imposi,
imposto) nametnuti; naložiti;
postaviti, položiti; ~ un nome
nadenuti ime.
importante
adj.
važan,
I
111
imprevedibile
I
112
značajan; znatan; occasione ~
važan događaj; l’~ è ... bitno
je... .
importanza f važnost, značaj;
dare ~ a qcs. pridavati važnost
nečemu; darsi ~ praviti se
važan; che ~ ha? zar je to
važno?
importare (prs. impòrto) 1. tr.
uvoziti; uvesti. 2. intr. vrediti;
biti važan; m’importa molto che
ci sia anche tu jako mi je stalo
da budeš i ti prisutan; non me
ne importa ne marim za to; non
importa (niente) nije važno, ne
mari.
importo m iznos, visina; suma.
impossìbile adj. nemoguće; ciò
è ~ to je nemoguće; rendere ~
onemogućiti.
imposta f šalon; porez, namet,
dažbina; ufficio imposte poreski
ured.
impostare tr. staviti, postaviti;
zasnovati.
impoverire tr. osiromašiti;
oslabiti.
impreciso adj. neprecizan,
neodređen; nejasan.
impresa f poduhvat; podvig;
preduzeće, firma.
impressione f utisak, impresija;
izdanje; štampa; ho avuto l’ ~
che... stekao sam utisak da...;
fare ~ ostaviti utisak.
imprevedibile adj. nepredvi-
dljiv.
imprevisto adj. nepredviđen,
neočekivan;
salvo
imprevisti ako se ne dogodi nešto
nepredviđeno.
imprìmere tr. (imprimo, imprèssi, imprèsso) utisnuti; ~
nella mente urezati u pamćenje;
~ il marchio ostaviti svoj pečat.
impronta f otisak, trag; žig,
pečat; ~ digitale otisak prstiju.
improvviso adj. iznenadan,
neočekivan; d’ ~, all’~ iznenada. improvvisamente adv.
iznenada, najedanput.
imputato
m
okrivljenik,
optuženik.
in prp. u, na; spaja se s
određenim članom: nel (in + il),
nello (in + lo), nella (in + la),
nei (in + i), negli (in + gli), nelle
(in + le); označava; 1. stanje u
mestu, položaj, prilike (i u prenesenom značenju); àbita in
città stanuje u gradu; vive in
campagna živi na selu; se ne
stava in disparte stajao je po
strani; nei pressi di Kragujevac
u blizini Kragujevca; versa in
difficoltà finanziarie nalazi se u
novčanim poteškoćama; (uvodi
deo imeničkog predikata); il
pranzo è in tàvola ručak je na
stolu; ora siamo in licenza sada
smo na odsustvu. 2. kretanje
prema; è andato in campagna
in
otišao je na selo; è tornato in
città vratio se u grad; urtare in
un ostàcolo (contro un o.) naići
na prepreku; dare in un muro
udariti o zid. 3. kretanje (po ili
kroz); andare in giro per la città
ići uokolo po gradu; passeggiare su e giù nella stanza šetati
tamo-amo po sobi; camminava
nella nebbia šetao je po magli.
4. promenu stanja, mesta, vremena; convertire in oro promeniti u zlato; andare in fumo rasplinuti se, otići u vetar; passare
di città in città prelaziti iz grada
u grad; di giorno in giorno iz
dana u dan. 5. deobu; dividere
in parti uguali podeliti na jednake delove; taglieremo in due
quella mela prepolovićemo onu
jabuku. 6. određeno vreme; in
primavera u proleće; nel 1909
godine 1909; nel volger dei
sècoli tokom vekova; in vecchiaia u starosti; in giornata
još danas; in guerra za vreme
rata. 7. trajanje; lessi il libro in
poche ore pročitah knjigu za
nekoliko sati; finì il lavoro in
soli tre giorni završio je rad za
samo tri dana. 8. način; entrò
in punta di piedi ušao je na
prstima; vive in misèria živi u
siromaštvu; parlava in dialetto
govorio je dijalektom; te lo dico
in confìdenza kažem ti to u po-
verenju. 9. ograničenje; è bravo
in matemàtica on je vrlo dobar
u matematici; si è laureato in
biologìa diplomirao je biologiju; dottore in lèttere doktor
književnosti; commerciante in
legname trgovac drvima. 10.
materiju, stvari; un’incisione in
rame bakrorez; rilegare in pelle
uvezati u kožu. 11. nameru;
dare in prèstito pozajmiti; l’ho
avuto in regalo primio sam to
na poklon; accórrere in difesa
priteći u pomoć; in prova della
mia amicizia kao dokaz mojeg
prijateljstva; li hanno chiamato
in aiuto pozvali su ih u pomoć.
12. sredstvo; viaggiare in treno
putovati vozom; andare in barca
voziti se čamcem; descrìvere in
poche parole opisati u par reči.
13. semantički element opisnih
glagolskih oblika; non sono
in grado di capire nisam sposoban razumeti; questo treno è
in coincidenza col direttìssimo
ovaj voz ima vezu s ekspresnim; ho messo in órdine i miei
libri sredio sam svoje knjige;
siamo andati in giro per tutta
la giornata skitali smo ceo dan.
14. adverbijalni izraz; in breve
ukratko; in fretta brzo, žurno; di
quando in quando po neki put, s
vremena na vreme; in séguito a
usled; in quanto a što se tiče.
I
113
inabile
I
114
inabile adj. nesposoban (a qcs.
za nešto); nespretan.
inabitato adj. nenaseljen, nenastanjen.
inaccessibile adj. nepristupačan,
nedostupan.
inalterabile adj. nepromenljiv,
neizmenljiv.
inammissibile adj. nedopustiv;
neprihvatljiv.
inattivo adj. neaktivan.
inaugurare tr. svečano otvoriti,
inaugurisati; započeti, zasnovati.
incadescente
adj.
usijan,
užaren; discussione ~ vatrena
diskusija.
incantare tr. očarati, opčiniti.
incantarsi rfl. zaneti se, biti
očaran; diviti se.
incantévole adj. čaroban, divan;
očaravajući.
incapace adj. nesposoban (di
qcs. za nešto); è incapace di
mentire nije sposoban da laže.
incaricare tr. (prs. incàrico)
zadužiti, obavezati, naložiti;
~ qn. di qcs. poveriti nekome
nešto. incaricarsi rfl; ~ di qcs.
uzeti nešto na sebe, zauzeti se
za što.
incàrico m zaduženje; dužnost;
služba; zadatak; per ~ di po
nečijem nalogu.
incasso m naplaćivanje; naplata; pazar.
incauto adj. neoprezan, nesmotren.
incavolato adj. ljut, besan.
incendio m požar.
incertezza f neizvesnost, nesigurnost; neodlučnost; avere
qualche ~ biti u nedoumici.
incerto adj. nesiguran, neizvestan, neodređen; tempo ~ promenljivo vreme.
inchiesta f istraživanje, anketa;
commissione d’ ~ istražna komisija.
inchinare tr. (prs. inchino) nagnuti, prignuti. inchinarsi rfl.
pokloniti se; pokoriti se.
inchino m naklon.
incidente m nezgoda; incident;
~ stradale saobraćajna nesreća.
incirca adj. oko; all’ ~ približno,
otprilike.
inclùdere tr. (includo, inclusi,
incluso) sadržavati; uključiti;
obuhvatiti; trasporto incluso
uključujući transport.
incominciare tr, intr. (prs. incomincio) početi, počinjati,
započeti.
incompetente adj. nenadležan;
nestručan; nesposoban.
incompleto adj. nepotpun,
nekompletan.
incomprensibile adj. nerazumljiv, neshvatljiv.
incondizionato adj. bezuslovan.
indispensàbile
inconfortevole adj. neudoban,
nekomforan.
incontrare tr. (prs. incóntro)
sresti, susresti; ~ un ostacolo
naići na prepreku.
incontrario adv. all’ ~ suprotno, obrnuto, naopako.
incontro 1. m susret, sastanak;
(sportski) meč, utakmica. 2.
prp. i adv. prema, ka, u susret;
nasuprot; andare ~ a qn. ići
nekome u susret; venire ~ doći
u susret.
inconvenienza f nepogodnost,
neprikladnost; neumesnost.
incoraggiare tr. hrabriti, ohrabrivati.
incoscienza f nesavesnost, nebriga.
incredìbile adj. neverovatan.
incrociare tr. (prs. incrócio)
ukrstiti; ukrstiti se; ukrštati se;
la strada incrocia la piazza
ulica se ukršta sa trgom.
incrocio m raskrsnica; all’~ na
raskrsnici.
incubo m noćna mora.
incuràbile adj. neizlečiv.
indàgine f istraživanje, ispitivanje; fare indagini raspitivati
se.
indebitare tr. zadužiti, opteretiti dugovima. indebitarsi rfl.
zadužiti se.
indecisione f neodlučnost; nerešenost; oklevanje.
indeciso
adj.
neodlučan,
nerešen, neodređen.
indegno
adj.
nedostojan;
sraman, bedan.
indeterminato adj. neodređen.
indicare tr. (prs. indico) pokazati, naznačiti; ~ la strada a qn.
pokazati kome put.
indicazione f oznaka, obeležje;
označavanje; uputstvo; napomena.
indice m kažiprst; (di un libro)
sadržaj; indeks.
indietro adv. natrag, nazad; è
rimasto ~ zaostao je; siamo tornati ~ (siamo ritornati) vratili
smo se; all’ ~ unazad; essere ~
zaostajati; voltarsi ~ osvrtati se;
tirarsi ~ povući se , uzmaći.
indifferente adj. ravnodušan;
indiferentan, neosetljiv; fare ~
praviti se ravnodušan; per me è
~ svejedno mi je.
indifferenza f ravnodušnost;
indiferentnost.
indimenticàbile adj. nezaboravan.
indipendente adj. nezavistan
(da qcs. qn. od čega, koga); rendersi ~ osamostaliti se.
indirizzare tr. (prs. indirizzo)
upututi, usmeriti; adresirati
(pismo).
indirizzo m adresa; naslov;
smer.
indispensàbile adj. nužno po-
I
115
indivìduo
I
116
treban, neophodan.
indivìduo m pojedinac, osoba.
indolcire tr. zasladiti, osladiti se.
indossare tr. oblačiti, obući, nositi na sebi.
indosso adv. na sebi; na sebe.
indovinare tr. (prs. indovino)
pogoditi, pogađati; odgonetnuti.
indovinello f zagonetka.
indubbio adj. nesumnjiv. indubbiamente adv. bez sumnje,
nesumnjivo.
indurre tr. (induco, indussi, indotto) navesti; navoditi; nagovoriti; ~ in tentazione dovesti u
iskušenje; ~ in errore dovesti u
zabludu.
industriale 1. adj. industrijski.
2. m industrijalac.
inerente adj. vezan (a qcs. za
nešto); koji se tiče (nečega).
inesistente adj. nepostojeći.
inevitàbile adj. neizbežan, neminovan.
infamia f sramota, ljaga; niskost, gadost.
infanzia f detinjstvo.
infarcire tr. napuniti (di qcs.
čime); nadevati, filovati.
infatti adv. doista, zbilja,
naime.
infedele adj. neveran.
infelice adv. nesrećan.
inferiore adj. niži, donji; lošiji,
manje vredan; di qualità ~
lošijeg kvaliteta; molto ~ alle
nostre aspettative mnogo ispod
naših očekivanja.
infermiere m, f -a bolničar,
bolničarka.
infermo adj. bolestan, slab;
nemoćan; ~ di mente umobolan.
inferno m pakao.
infettivo adj. zarazan, infektivan.
infiammazione f upala, zapaljenje.
infilare tr. (prs. infilo) uvući,
navući; udenuti; ~ allo spiedo
nataknuti na ražanj; ~ le scarpe
obuti cipele.
infine adv. napokon, najzad,
naposletku.
infinito 1. adj. beskrajan,
beskonačan. 2. m beskrajnost,
beskonačnost; all’~ beskrajno;
infinite volte bezbroj puta. infinitamente adv. beskonačno.
inflessìbile adj. nesavitljiv; nesalomiv.
influenza f grip.
informare tr. (prs. infórmo)
obavestiti; (plasmare) oblikovati; voleva informarsi dell’andamento della situazione želeo
je obavestiti sebe o kretanju
situacije.
infortunio m nesreća; ha avuto
un ~ doživeo je nesreću.
infrangere tr. razbiti, slomiti;
innanzi
cuore infranto slomljeno srce.
ingannare tr. (prs. inganno)
prevariti; obmanuti; mi sono
ingannato sul conto di lui prevario sam se u vezi sa njim; se
non m’inganno ako se ne varam;
~ le speranze izneveriti nade; ~
il tempo prekratiti vreme; ~ la
fame zavarati glad.
ingegnere m inženjer.
ingegneria f inženjerstvo; ~
civile građevinarstvo; ~ industriale mašinstvo; ~ navale brodogradnja; facolta d’ ~ tehnički
fakultet.
ingegno m um; talenat, sposobnost.
ingegnoso adj. oštrouman, dosetljiv. snalažljliv; duhovit.
ingenuo adj. naivan, bezazlen;
prostodušan.
Inghilterra f Engleska.
inghiottire tr. (prs. inghiottisco
ili inghiótto) gutati, progutati; ~
un’offesa progutati uvredu; ~ il
pianto gutati suze.
ingiallire intr. (prs. ingiallisco)
požuteti; obojiti u žuto.
inglese 1. adj. engleski. 2. m
Englez; lingua ~ engleski jezik;
zuppa ~ vrsta slatkiša; sale ~
gorka so; chiave ~ francuski
ključ.
ingombrare tr. (prs. ingómbro)
zakrčiti, preprečiti; pretrpati,
ispunjavati.
ingorgo m zagušenje, zastoj,
saobraćajna gužva.
ingrandimento m uveličavanje,
rast, proširenje; lente d’~
uveličavajuće staklo.
ingrassare (prs. ingrasso) 1. tr.
gojiti, toviti. 2. intr. debljati se.
ingrato adj. nezahvalan, neugodan; lavoro ~ mučan, naporan rad.
ingrediente m sastojak; začin (u
jelu).
ingresso m ulaz; biglietto d’~
ulaznica; porta d’~ ulazna vrata;
~ libero slobodan ulaz.
ingrossare (prs. ingròsso) 1. tr.
(rèndere grosso) činiti debljim,
podebljati, uvećati, ojačati. 2.
intr. (diventar grosso) postati
debeo, ugojiti se.
iniezione f injekcija; ubrizgavanje.
iniziale 1. adj. početni. 2. f
početno slovo, inicijal. inizialmente adv. u početku, isprva.
iniziare tr. (prs. inìzio) započeti,
početi.
inizio m početak; all’ ~ u
početku; avere ~ početi.
innamorarsi (prs. m’innamóro)
zaljubiti se (di qn. u koga).
innamorato 1. adj. zaljubljen.
2. m zaljubljenik.
innanzi 1. prp. pre; ~ l’alba pre
zore; ~ tutto pre svega. 2. adv.
pre, napred; d’ora ~ od sada,
I
117
inno
I
118
ubuduće; mi sta sempre ~ uvek
mi je pred očima; il giorno ~
dan pre toga; per l’~ nekada,
do sada; ~ che pre nego što; ~ a
pred, ispred.
inno m himna; ~ nazionale nacionalna himna.
innocenza f nevinost; bezazlenost.
innovare tr. (prs. innòvo) obnoviti, obnavljati.
innumerévole adj. nebrojen,
bezbrojan.
inoltre adv. osim toga, pored
toga, uz to.
inosservato adj. neprimećen,
neopažen.
inquieto adj. nemiran, zabrinut.
inquietùdine f uznemirenost,
nemir.
inquilino m stanar.
inquinare tr. zagađivati.
insalata f salata; ~ mista mešana
salata.
insano adj. lud, bezuman; l’ ~
proposito pokušaj samoubistva.
insegna f natpis, ploča; oznaka,
znamenje; ~ luminosa svetleća
reklama.
insegnamento m poučavanje,
nastava, obuka.
insegnante
m
nastavnik;
učitelj.
insegnare tr. (prs. inségno)
poučavati, predavati.
inserire tr. (prs. inserisco) umetnuti, uvući; ~ la spina uvući
utikač.
inserto m fascikla; predmet;
umetak, dodatak; insert; ~ pubblicitario reklamni spot.
insieme 1. adv. zajedno; ujedno;
istovremeno. 2. m celina; è tutto
l’~ che non mi piace sve zajedno mi se ne sviđa; mettere ~
okupiti, sastaviti; tenere ~ držati
na okupu.
insignificante adj. beznačajan.
insistenza f upornost; con ~
uporno.
insistere intr. (insisto, insistétti,
insistìto) uporno nastojati; insistirati.
insolente adj. drzak, bezobrazan.
insolito adj. neobičan, neuobičajen.
insomma adv. najzad, napokon,
konačno.
insonnia f nesanica.
installare tr. (prs. installo) namestiti; postaviti; uvesti, instalirati (uređaj).
insù adv. gore; all’~ prema
gore, naviše; dall’ ~ odozgo.
insuccesso m neuspeh.
insuperabile adj. nenadmašan;
nesavladiv.
insufficiente adj. nedovoljan.
intanto adv. međutim; za to
vreme; ~ che mi aspetti dok me
invecchiare
čekaš.
intatto adj. ceo, potpun; netaknut.
intelligente adj. pametan; razuman; razborit.
inténdere tr. (intèndo, intési,
intéso) (capire) razumeti; (aver
intenzione) nameravati; che
cosa intende dire con ciò? što
mislite time reći? s’intende!
naravno! intesi! u redu! non ho
inteso bene nisam dobro čuo.
intendersi rfl. razumeti se, dogovoriti se; non me ne intendo ne
razumem se u to.
intenso adj. jak, žestok, snažan,
intenzivan.
intenzione f namera; aver ~
di fare nameravati nešto da se
učini; non era mia ~ nisam imao
nameru; con ~ namerno.
interessante adj. zanimljiv.
interessare tr. zanimati. interessarsi rfl. zanimati se, interesovati se (a qcs, di qcs. za
nešto).
interesse m zanimanje, interesovanje; korist; važnost; nel tuo
~ za tvoje dobro; pagare un ~
del 5 per cento platiti kamatu
od 5%.
interno
adj.
unutarnji,
unutrašnji.
intermedio adj. srednji.
intero adj. čitav; celokupan;
potpun.
interpretare tr. (prs. intèrprete)
predstavljati; tumačiti; prevoditi.
intèrprete m tumač; prevodilac;
izvođač, interpretator.
interrogare tr. (prs. intèrrogo)
pitati, ispitivati.
interrómpere tr. (interrómpo,
interruppi, interrótto) prekinuti,
prekidati.
interruttore
m
prekidač
(struje).
intervallo m razmak, raspon;
međuvreme; pauza; odmor (u
školi).
intimo adj. prisan; blizak, intiman.
intorno 1. adv. naokolo, okolo,
u blizini; tutt’intorno okolo naokolo. 2. prp; ~ a oko(lo) čega.
introdurre tr. (introduco, introdussi, introdótto) uvesti,
uvoditi; ubaciti (novac); ~ il discorso započeti razgovor.
introduzione f uvod, uvođenje;
predstavljanje; lettera d’~ preporuka.
intruso m uljez.
inùtile adj. beskoristan, nekoristan; uzaludan; è ~ uzalud je,
beskorisno je.
invadere tr. upasti; osvojiti,
zauzeti; napasti.
invano adv. uzalud.
invariabile adj. nepromenljiv.
invecchiare intr. (prs. invec-
I
119
invece
I
120
chio) ostariti, stariti.
invece adv. naprotiv, međutim.
inventare tr. (prs. invènto) izumeti, pronalaziti.
invenzione f izum, pronalazak.
invernale adj. zimski; una giornata ~ zimski dan.
inverno m zima; d’~ zimi; un ~
rìgido oštra zima.
investimento m ulaganje, investicija; udar (o nešto).
investire tr. (prs. invèsto) uložiti
(novac); naleteti na nešto; pregaziti.
inviare tr. (prs. invìo) slati, poslati, uputiti (pismo, fax).
invidia f zavist; per ~ iz zavisti;
degno d’~ zavidan.
invidiare tr. (prs. invìdio) zavideti nekome.
invidioso adj. zavidan.
invisìbile adj. nevidljiv.
invitare tr. (prs. invìto) pozivati; ~ qn. a cena pozvati
nekoga na večeru.
invito m poziv, pozivanje; biglietto d’ ~ pozivnica.
invocare tr. prizivati, zazivati.
involto m svežanj; zavoj; omot.
io prn. ja; né ~ né voi ni ja ni vi;
~ per me... što se mene tiče...
ipermercato m veliki marketi
izvan grada, hipermarketi.
ipòtesi f pretpostavka, hipoteza;
nell’~ che pod pretpostavkom
da.
ira f gnev, ljutina, srdžba, bes; ~
di Dio božji gnev.
irranggiungibile
adj.
nedostižan, nedohvatljiv.
irragionevole adj. nerazuman,
nerazborit.
irreale adj. nerealan.
irregolare adj. nepravilan;
neujednačen; neredovan; nepropisan, neregularan.
irresistibile adj. neodoljiv.
irritare tr. (prs. ìrrito) razdražiti,
ljutiti, nervirati.
iscrivere tr. upisati. iscriversi
rfl. upisati se.
iscrizione f upis; natpis (na kamenu); tassa d’ ~ upisnina.
isola f ostrvo; ~ pedonale
pešačko ostrvo.
isolare tr. odvojiti, izdvojiti.
isolato 1. adj. odvojen, usamljen,
izolovan. 2. m stambeni blok.
ispirare tr. (prs. ispìro) nadahnuti, inspirisati; ~ fiducia ulivati
poverenje.
istante m trenutak, čas(ak);
all’~ odmah; un ~ ! samo trenutak!
istinto m (prirodni) nagon, instinkt.
istituto m institut; zavod; ~ magistrale učiteljska škola; ~ nautico pomorska škola.
istituzione f ustanova, institucija.
istruìre tr. (prs. istruìsco)
km
italiana na italijanski način. 2.
m Italiano Italijan; italijanski
jezik; in ~ (na) italijanskom, capisce l’ ~ razume italijanski.
itinerario m plan puta; maršruta;
turistički obilazak.
poučavati.
istrumento m oruđe, alat; instrument.
istruzione f obuka, nastava;
uputstva; istruzioni per l’uso
uputstva za upotrebu.
italiano 1. adj. italijanski; all’
J
J, j (i lunga) m slovo J.
jazz m inv. (eng.)(izg. džez)
džez.
jeans m pl. (eng.) (izg. džins)
farmerke.
jeep f (eng.) džip, terensko vozilo.
jet m (eng.) mlazni avion.
joystick m (eng.) džojstik, ručica
za upravljanje računarom.
jolly m inv. džoker.
judo m inv. (jap.) džudo.
jugoslavo 1. adj. jugoslovenski.
2. m Jugosloven.
jumbo m (eng.) džambo; velikih dimenzija.
junior adj. (lat.) junior, mlađi.
Ј
K
K, k (kàpa) f ili m inv. slovo K,
ka.
karatè m (jap.) karate.
ketchup m. (engl.) kečap.
kg. (skrać.) v chilogrammo.
kiwi m inv. kivi.
km. (skrać.) v. chilometro kilometar.
121
L, l
L
L
122
L, l (èlle) m ili f L, 1.
la 1. art. f sg. određeni član ž.
roda; 2. prn. f sg. ju, je.
là adv. tu; tamo; il giardino è di
~ vrt je s one strane; scòstati più
in ~ makni se malo dalje; al di ~
s one strane; qua e là tu i tamo;
venire di ~ dolaziti odande;
andare troppo in ~ otići predaleko.
labbro m (pl. le labbra f) usna; ~
leporino zečja usna.
labirinto m lavirint.
laboratorio m laboratorija.
laborioso adj. naporan, vredan,
marljiv. laboriosamente adv. s
naporom, vredno.
lacero adj. pocepan, iskidan;
odrpan, dronjav.
làcrima f suza; scoppiare in
lacrime briznuti u plač; con le
lacrime agli occhi sa suzama u
očima; lacrime di gioia suze radosnice.
lacrimare tr. liti suze; oplakivati.
ladro m kradljivac, lopov.
ladrone m lopuža.
laggiù adv. tamo dole.
lagnarsi (prs. mi lagno) žaliti
se (di qcs, per qcs. na nešto).
lago m jezero; sulle sponde del
~ na obalama jezera.
làgrima f lacrima.
laguna f laguna, plitki zaliv;
morski rukavac; città della ~
Venecija.
lama f oštrica, sečivo.
lambire tr. lizati, zapljuskivati.
lamentare tr. (prs. laménto)
žaliti, oplakivati. lamentarsi rfl.
žaliti se, jadikovati.
lamento m jadanje, jadikovanje;
bolni krik, jauk.
lametta f britvica, nožić za brijanje.
làmpada f (viseća) lampa; svetiljka; ~ votiva kandilo.
lampadario m luster, viseći
svećnjak.
lampadina f sijalica.
lampeggiare intr. (prs. 3. lampéggia) sevati, blesnuti, svetlucati.
lampo m blesak, munja; in
un ~ u tren oka; chiusura ~
rajsferšlus; notizia ~ kratka
vest, fleš.
lampone m (bot.) malina.
lana f vuna; di ~ vunen; ~ di
latte
vetro staklena vuna; buona ~
prepredenjak, lukavac; sono
della stessa ~ istog su kova.
lancetta f (dell’orologio) kazaljka; igla (na mernom instrumentu).
lancia f koplje; brzi čamac; ~ di
salvaggio čamac za spasavanje.
lanciare tr. (prs. lancio) baciti;
hitnuti; ~ un missile lansirati
raketu; ~ un grido kliknuti; ~
un’occhiata baciti brz pogled;
~ qn. negli affari uvesti koga u
poslove.
lanciatrice f bacačica.
lancio m bacanje; lansiranje; ~
del giavellotto bacanje koplja;
~ del peso bacanje kugle; ~ del
martello bacanje kladiva; ~ del
disco bacanje disca;
~ pubblicitario reklamna kampanja.
landa f pustara, ledina;
peščara.
languore m slabost, iznemoglost; ~ di stomacco osećaj
praznine u stomaku.
làpide f spomen-ploča; nadgrobna ploča.
larghezza f širina; otvorenost,
širokogrudost.
largo 1. adj. širok, prostran;
il ponte è ~ 20 metri most je
širok 20 metara; essere di mànica larga biti široke ruke, ne
biti sitničar; stare alla ~ da
qn. držati se podalje od koga;
larghi guadagni visoka zarada;
farsi ~ probiti se; in lungo e ~
uzduž i popreko. 2. m. širina,
prostranstvo, pučina; al ~ na
pučini, na otvorenom moru.
lasagne f pl. široki rezanci; lazanje.
lasciare tr. (prs. làscio) pustiti;
ostaviti; napustiti; prestati, prekinuti; lasciami stare! ostavi me
na miru! non si lascia dir nulla
ne da ništa da mu se kaže; lascia
fare a me pusti da ja to uradim;
lasciali dire naka samo pričaju;
non mi lascia vivere ne da mi
mira; ~ il mondo preminuti; ti
sei lasciato ingannare pustio si
da te prevare; lasciati convincere dopusti da te ubedim; ~
andare opustiti se, zapustiti se.
lassù adv. tamo gore.
lastra f ploča; ~ di vetro staklo,
okno; (pellicola radiografìca)
rendgenski snimak.
laterale adj. bočni, sporedan;
linea ~ aut linija; fallo ~ aut.
latino 1. adj. latinski. 2. m latinski (jezik); latin, stari rimljanin.
latitudine f geografska širina.
lato m strana, bok; da tutti i lati
sa svih strana; a ~ pored, uz
bok; dal ~ mio s moje strane;
d’altro ~ s druge strane.
latte m mleko; denti di ~ mlečni
zubi; caffè e ~ bela kafa; fior di
L
123
lattemiele
L
124
~ kajmak, pavlaka; ~ di gallina
žumance sa šećerom.
lattemiele m šlag.
latterìa f mlekara.
lattina f limenka.
lattuga f zelena salata.
làurea f diploma; esame di ~
diplomski ispit.
laurearsi (prs. mi làureo) diplomirati; osvojiti titulu.
lavabiancheria f inv. mašina za
pranje veša.
lavabo m lavabo, umivaonik.
lavagna f (školska) tabla; prendi
il gesso e scrivi sulla ~ uzmi kredu
i piši na tabli.
lavanderia f perionica; ~
a secco radnja za hemijsko
čišćenje (lavasecco).
lavare tr. (prs. lavo) oprati; prati;
(fig.) ~ il capo a qn. oštro prekoriti koga.
lavarsi rfl. prati se, umiti se;
(fig.) me ne lavo le mani perem
ruke.
lavastoviglie f mašina za pranje
posuđa.
lavatrice f mašina za pranje
veša.
lavello m sudopera.
lavoraccio m odvratan posao.
lavorare (prs. lavóro) 1. intr.
raditi; ~ di cervello umno raditi. 2. tr. obrađivati; ~ la terra
obrađivati zemlju; ~ sodo naporno raditi.
lavoratore m radnik.
lavorazione f izrada, obrada,
prerada.
lavoro m rad, posao; tavolino da
~ radni sto; méttersi al ~ početi
raditi; lavori in corso radovi u
toku; ~ straordinario prekovremeni rad; produttivo proizvodni
rad; giornata di ~ radni dan; ~
nero rad na crno; infortunio sul
~ nesreća na radnom mestu; ore
di ~ radno vreme; mettersi al ~
latiti se posla; buon ~! prijatan
rad!
le 1. art. f pl. 2. prn. f sg. joj,
njoj. 3. prn. f pl. njih, ih.
leale adj. veran, odan, lojalan.
lega f udruženje, savez, liga;
Lega Nazionale Calcio Nacionalni Fudbalski Savez.
legale 1. adj. zakonit, zakonski,
legalan. 2. m pravnik, advokat;
studio ~ advokatska kancelarija;
ufficio ~ pravni odsek; medicina
~ sudska medicina; procedura ~
zakonski postupak; ora ~ letnje
vreme.
legalizzare tr. legalizovati.
legame m veza; povezanost;
spoj; legami di parentela
rođačke veze.
legare tr. (prs. légo) vezati; povezati.
legge f zakon; studente di ~ student prava; làurea in ~ diploma
pravnog fakulteta; doktorat
leva
prava; secondo la ~ po zakonu;
violare la ~ prekršiti zakon.
leggenda f legenda.
lèggere tr. (lèggo, lèssi, lètto)
čitati, pročitati.
leggero adj. lak, lagan; (fig.)
(spensierato)
lakouman,
nepromišljen; un pasto ~ lagan
obrok; atletica leggera laka atletika; peso ~ laka kategorija;
cibo ~ laka hrana; leggera differenza sitna razlika; tabacco ~
blag duvan. leggeramente adv.
lako, blago, ležerno.
legione f legija.
legìttimo adj. zakonit; legitiman; opravdan; figlio ~ dete
rođeno u braku.
legna f inv. drva (za ogrev).
legname m drvo (za građu).
legno m drvo; di ~ drven; ~
compensato šperploča; testa di
~ tvrdoglavac.
lei prn. f ona; Lei Vi, Vas; Lei
è molto buono, dottore Vi ste
veoma dobri, doktore; dare del
Lei govoriti na „Vi”.
lembo m ivica, rub; okrajak; ~
di terra parče zemlje.
lentamente adv. polako, sporo.
lente f sočivo; ~ d’ ingrandimento uveličavajuće staklo,
lupa.
lenticchia f (bot.) sočivo.
lento adj. spor; polagan; (allentato) nenategnut, labav.
lenzuolo m (pl. le lenzuola)
čaršav (za krevet).
leone m lav; combatteva da
leone borio se ko lav; Lav (horoskopski znak).
lepre f zec; carne di ~
zečevina.
leso adj. oštećen, ozleđen.
lesso adj. kuvan, baren.
letargo m (pl. –ghi) zimski san;
letargija, obamrlost.
lèttera f slovo (alfabeta) pismo;
~ maiùscola veliko slovo; ~ minùscola malo slovo; (comunicazione scritta) list; carta da lettere
listovni papir; ~ raccomandata
preporučeno pismo; ~ di credito
kreditno pismo; uomo di lettere
književnik, pisac; cassetta delle
lettere poštanski sandučić; alla ~
(letteralmente) doslovno.
letterario adj. književni; književnički.
letteratura f književnost.
letto m krevet, postelja; divano
~ kauč; andare a ~, méttersi a ~
leći; camera da ~ spavaća soba;
~ funebre mrtvački odar; ~ operatorio operacioni sto; figlio di
primo ~ sin iz prvog braka.
lettore m čitalac; lektor (na univerzitetu).
lettura f čitanje; štivo, lektira;
libro di letture čitanka.
leva f poluga; komandna palica,
džojstik.
L
125
levante
L
126
levante m istok; istočni vetar;
istočno Sredozemlje, Levant.
levare tr. (prs. lèvo) podignuti,
dići; skinuti; oduzeti; skloniti; ~
un dente izvaditi zub; ~ la fame
utoliti glad. levarsi rfl. dignuti
se, ustati; levarsi il cappello
skinuti šešir; ~ in piedi ustati;
~ contro qn. pobuniti se protiv
koga; ~ in volo uzleteti.
levigare tr. uglačati, izglancati,
ispolirati; superficie levigata
glatka površina.
lezione f predavanje, čas,
lekcija; durante la ~ za vreme
časa; dare lezioni držati časove;
far ~ predavati; dare una ~ a qn.
održati nekome lekciju.
li prn. m pl. njih, ih.
lì adv. tamo, tu, onamo; è lì che
ti aspetta on je tamo i čeka te; lì
per lì u prvi čas, smesta; di lì a
poco malo zatim; di ~ odande,
tuda; per ~ tuda, onuda; fin ~
do tada, dotle.
liberare tr. (prs. libero) osloboditi, izbaviti; liberarsi dalla
pressione dello straniero osloboditi se pritiska tuđina.
liberazione f oslobođenje.
lìbero adj. slobodan; nezauzet;
a occhio ~ golim okom; in carta
libera na običnoj hartiji; dare
via libera dozvoliti nešto, dati
zeleno svetlo.
libertà f sloboda; ~ di pensiero
sloboda misli; méttere in ~ osloboditi.
librerìa f knjižara; ormar za
knjige, biblioteka; ~ antiquaria
antikvarnica.
librettino m knjižica.
libretto m knjižica; (muz.) libreto; ~ d’iscrizione indeks na
fakultetu; ~ di risparmio štedna
knjižica; ~ sanitario sanitarna
knjižica.
libro m knjiga; ~ di scuola
školska knjiga; ~ di testo
udžbenik; libri contabili knjigovodstvene knjige; ~ paga platni
spisak.
licenza f dozvola, dopuštenje; ~
di caccia lovačka dozvola; con
vostra ~ sa vašim dopuštenjem;
fabbricazione su ~ proizvodnja
po licenci; ~ premio nagradno
odsustvo; andare in ~ otići na
odsustvo; prendere ~ da qn.
oprostiti se od nekoga; ~ elementare svedočanstvo osnovne
škole; ~ liceale gimnazijsko svedočanstvo; ~ poetica
pesnička sloboda.
licenziare tr. dozvoliti; otpustiti, dati otkaz.
licèo m gimnazija; ~ classico
klasična gimnazija; frequenta
la terza di ~ pohađa treći razred
gimnazije.
lido m peščani sprud, lido;
kupalište.
livello
lieto adj. veseo; radostan; zadovoljan; sono ~ di rivedervi radujem se što vas opet vidim; ~
fine srećan završetak, hepiend.
lieve adj. lak, lagan; blag.
lievito m kvasac.
lima f turpija.
limitare tr. (prs. lìmito)
ograničiti; razgraničiti; limitirati.
lìmite m granica; međa;
ograničenje, limit; ~ di età starosna granica; nei limiti del possibile u granicama mogućeg; ~
di velocità ograničenje brzine.
limonata f limunada.
limone m limun (stablo i plod);
té al ~ čaj sa limunom; giallo ~
limun žuta boja.
lìmpido adj. bistar; jasan; proziran; čist.
lindo adj. čist; uredan; doteran,
nalickan.
lìnea f crta; red; (riga) redak; ~
ferroviaria železnička pruga; ~
aèrea avionska linija; ~ di traghetto trajektna linija; ~ di confine granica; mantenere ~ paziti
na liniju; essere in prima ~ biti
u prvim redovima; è caduta la ~
prekinula se veza.
lineetta f crtica (grafički znak),
povlaka.
lingua f jezik; una lingua moderna (viva) savremeni (živi)
jezik; una ~ straniera strani
jezik; una ~ materna maternji
jezik; avere la ~ biti rečit.
linguaggio m govor, način govora.
lino m lan; di ~ lanen.
liquido adj. tekući, tečan; likvidan.
liquore m liker.
lira f lira (novac i instrument).
lìrico adj. lirski; teatro ~ opera;
cantante ~ operski pevač.
liscio adj. gladak, uglačan;
ravan; l’ha passata liscia, gli è
andata liscia prošao je jeftino,
izvukao se, glatko je prošlo.
lista f popis, lista; ~ dei cibi (o
delle vivande) jelovnik; ~ elettorale birački spisak; mettere in
~ uneti u spisak; pagare la ~
platiti račun.
listino m spisak; ~ prezzi cenovnik; ~ dei cambi kursna lista.
lite f sudski spor, parnica;
svađa.
litigare intr. (prs. lìtigo) prepirati se; svađati se; pravdati se.
litigio m rasprava, svađa.
litorale 1. adj. primorski, priobalni. 2. m primorje, obalski
pojas.
litro m litra; un ~ di vino litra
vina.
livello m nivo; passagio a ~
prelaz preko železničke pruge;
~ del mare nivo mora; ~ delle
acque vodostaj; ~ dei prezzi
L
127
livido
L
128
nivo cena; conferenza a ~ dei
ministri konferencija na ministarskom nivou.
livido 1. adj. modar; olovne
boje; divenir ~ pomodreti; ~ di
paura bled od straha. 2. m modrica.
lo 1. art. m sg. (lo studio, lo zìo).
2. prn. m sg. njega, ga, to; non ~
vedo mai ne vidim ga nikada.
locale 1. adj. mesni, lokalni. 2.
m prostorija, lokal; treno ~ lokalni voz; ~ notturno noćni bar.
località f mesto; predeo, naselje;
~ turisticà turističko mesto.
locanda f krčma.
lodare tr. (prs. lòdo) hvaliti,
pohvaliti, slaviti; loda il mare
e tieniti alla terra hvali more,
drži se kopna.
lode f pohvala; parole di ~ reči
pohvale.
lodévole adj. pohvalan, hvale
vredan.
lodola f (zool.) ševa.
loggia f loža.
loggione
m
galerija
(u
pozorištu).
logico adj. logičan. logicamente
adv. logično.
longitudine adj. uzdužni, po
dužini.
lontananza f udaljenost; daljina.
lontano 1. adj. dalek; un paese
~ daleka zemlja, daleko selo;
poco ~ nedaleko. 2. adv. daleko;
di ~, da ~ izdaleka; neanche ~
ni približno.
lordo adj. prljav, uprljan,
okaljan; bruto; peso ~ bruto
težina.
loro adj, prn. oni, one; njima;
njih; njihov, -a, -o, njihovi, -e,
-a.
lotta f borba; rvanje; ~ libera
rvanje slobodnim stilom; una ~
accanita e sanguinosa ogorčena
i krvava borba; ~ popolare di liberazione narodno oslobodilačka
borba.
lottare intr. (prs. lòtto) boriti se;
rvati se.
lotteria f lutrija.
lubrificare tr. (prs. lubrìfico)
podmazati (mašinu).
luce f svetlost, svetlo; ~ naturale, artìficiale prirodna,
veštačka svetlost; venire alla ~
izaći na videlo, pojaviti se; un
filo di ~ tračak svetlosti; dare
alla ~ qn. roditi koga; fare ~
su qcs. rasvetliti nešto; mettere
qcs. in buona ~ prikazati nešto u
dobrom svetlu; luci di posizione
poziciona svetla; luci d’ arresto
stop-svetla; bolletta della ~
račun za struju.
lucente adj. blistav, sjajan.
lucertola f gušter.
lùcido 1. adj. uglačan; sjajan,
blistav; una mente lucida bistra
lutto
glava. 2. m sjaj; ~ per le scarpe
sjaj za cipele.
luglio m juli; in ~ u julu; il
primo ~ prvi juli, prvoga jula;
ai primi di ~ početkom jula; a
metà ~ sredinom jula; a fìne ~
krajem jula.
lui prn. on; njega; me l’ha detto
~ on mi je to rekao.
lumaca f puž.
lume m svetlost, svetiljka; mi
sono addormentato col ~ acceso
zaspao sam pored upaljenog
svetla.
luminoso adj. svetao; sjajan;
(fig.) blistav, jarki; esempio ~
svetao primer.
luna f Mesec; ~ piena puni
Mesec; mezza ~ polumesec; ~
nuova mladi mesec; la ~ splende
in cielo Mesec sija na nebu; notte
di ~ noć s mesečinom; ~ di miele
medeni mesec; chiedere la ~
tražiti nemoguće.
lunedì m ponedeljak; di ~, il ~
ponedeljkom.
lunghezza f dužina; ~ d’ onda
talasna dužina.
lungo 1. adj. dug, dugačak; tirare per le lunghe otezati. 2. prp.
duž; za vreme; ~ la riva uzduž
obale; ~ il viaggio za vreme puta;
cadde ~ disteso pade koliko je
dugačak i širok; fare il muso ~
obesiti nos; caffè ~ slaba kafa.
lungomare m riva, šetalište uz
more.
luogo m mesto; ~ di nàscita
rodno mesto; aver ~ biti, bivati;
in primo ~ najpre; (fig.) ~ comune
otrcano mišljenje (ili fraza); in ~
di umesto; fuori ~ neumestan; in
nessun ~ nigde.
lupa f vučica.
lupacchiotto m mladunče vuka.
lupo m vuk; ~ di mare iskusan
pomorac; cane ~ vučjak; in
bocca al ~ ! srećno! il ~ perde il
pelo ma non il vizio (posl.) vuk
dlaku menja al ćud nikada.
lusingare tr. laskati.
lusingato adj. polaskan.
lusso m luksuz, raskoš; sjaj; oggetti di ~ luksuzni artikli; per
noi l’ automòbile è un ~ che
non possiamo permétterci za
nas je automobil luksuz koji ne
možemo sebi priuštiti.
lussuoso
adj.
luksuzan,
raskošan.
lutto m žalost za pokojnikom;
abito da ~ crnina.
L
129
M, m
M
M
130
M, m (èmme) f i m M, m.
ma conj. ali; nego; već, no; ma
però međutim; ~ come? kako
to?
macché! adv. excl. ni govora! nikako! ni govora, nipošto, taman
posla.
maccherone m makarona.
macchia1 f mrlja, pega; (fig.)
ljaga; ~ solare Sunčeva pega;
una ~ sull’ onore ukaljana čast.
macchia2 f (boscaglia) šikara,
grmlje; macchia mediterranea
makija.
macchiare tr. umrljati, isflekati;
(fig.) okaljati, osramotiti.
macchiato p.p. od macchiare;
caffè ~ kafa sa malo mleka.
màcchina f mašina, sprava;
automobil; è venuto in ~ došao
je automobilom; ~ da scrìvere
mašina za pisanje; ~ fotografica
foto-aparat; ~ da cucire mašina
za šivenje; bàttere (scrivere) a ~
kucati (pisati) na pisaćoj mašini.
macèdone 1. adj. makedonski. 2.
m Makedonac.
macedonia f voćna salata.
macellaio m (pl. -ai) mesar, kasapin.
macellerìa f mesara.
macinare tr. (prs. màcino) samleti; zdrobiti, izmrviti; caffè macinato mlevena kafa.
madonna f Bogorodica, Gospa;
~ Santa! sveta bogorodice!
madre f majka; ~ patria domovina.
madrigna f maćeha.
madrina f kuma; far da ~ a qn.
kumovati nekome.
maestà f veličanstvo; Sua Maestà
Njegovo (Njeno) Veličanstvo.
maestoso adj. veličanstven,
uzvišen.
maestra f učiteljica.
maestro m učitelj; umetnik; maestro; ~ del coro dirigent hora;
strada maestra glavna ulica;
nessuno nasce ~ (posl.) niko se
učen nije rodio.
magari! (excl.) kamo sreće! čak i
ako, makar, eventualno.
magazzino m skladište, magazin;
grandi magazzini robne kuće.
maggio m maj.
maggioranza f većina; partito
di ~ većinska partija.
maggiordomo m kućepazitelj,
šef posluge.
maligno
maggiore adj. (compr.) veći, viši;
il ~ najveći, najstariji; la maggior
parte najveći deo; forza maggiore
viša sila; stato ~ glavni štab; mio
fratello maggiore moj stariji brat;
la figlia ~ starija kćerka; la ~ età
punoletstvo; tonalità ~ durski tonalitet (u muzici). maggiormente
adv. više, u većoj meri; najviše;
većim delom.
maggiorenne 1. adj. punoletan.
2. m i f punoletna osoba.
magia f magija.
magico adj. čaroban, magičan,
očaravajući.
magistrale adj. učiteljski; majstorski; istituto ~ pedagoška akademija.
maglia f petlja; (camiciola) majica; lavoro a ~ pletivo.
maglietta f majica (potkošulja).
maglione m vuneni džemper, pulover.
magnìfico adj. veličanstven,
prekrasan; divan. magnificamente adv. veličanstveno.
magno adj. veliki; Carlo ~
Karlo Veliki; Alessandro ~
Aleksandar Veliki; aula magna
svečana dvorana.
mago m vrač, čarobnjak,
mađioničar.
magro adj. mršav, suv; divenir ~
omršaveti.
mai adv. nikada; come ~? kako
to? ~ più! nikad (više)! nikako!
meglio tardi che ~ bolje ikada
nego nikada; più che ~ više nego
ikada; se ~ eventualno, u krajnjem slučaju.
maiale m svinja, prasac; carne di
~ svinjetina.
maionese f majonez.
mais m (bot.) kukuruz.
maiuscola f veliko slovo.
malapena adv. a ~ jedva, s
mukom, na jedvite jade.
malato 1. adj. bolestan; esser ~
di bolovati od. 2. m bolesnik.
malattìa f bolest; ~ infettiva zarazna bolest.
malcontento adj. nezadovoljan.
maldicenza f ogovaranje, trač.
male 1. adv. zlo, loše; mi sento
~ ne osećam se dobro; meno ~!
sva sreća! non c’è ~ nije loše. 2.
m zlo; bol; star ~ ne osećati se
dobro; farsi ~ prouzrokovati bol;
gli è andata ~ nije mu uspelo;
parlare ~ di qn. ogovarati nekoga;
ho mal di testa boli me glava.
maledetto 1. p.p. od maledire.
2. adj. proklet, uklet; che tempo
~ ! kakvo prokleto vreme!
maledire tr. (maledico, maledissi,
maledetto) prokleti, proklinjati.
maleducato adj. nevaspitan,
neučtiv.
malgrado 1. adv. uprkos; i pored.
2. conj. mada, iako.
maligno adj. pakostan, zloban.
M
131
malinconìa
M
132
malinconìa f seta, melanholija,
tuga.
malincuore adv. a ~ nerado,
protiv volje.
malinteso 1. adj. loše shvaćen. 2.
m nesporazum.
malizia f zloba, pakost.
malizioso adj. zloban, pakostan.
malocchio m urok; vedere di ~
krivo ili zlobno gledati.
malore m slabost, malaksalost.
malsano adj. nezdrav, bolešljiv;
idee malsane bolesne ideje.
maltrattamento m zlostavljanje,
maltretiranje.
malumore m neraspoloženje; essere di ~ biti neraspoložen.
mamma f mama, majka; ~ mia!
majko moja! pobogu!
manager m (eng.) direktor;
menadžer.
mancanza f pomanjkanje; nedostatak, mana; per ~ di prove
zbog nedostatka dokaza; ~ di fiducia nepouzdanje.
mancare intr. nedostajati, faliti; onesvestiti se, malaksati; ~
di parola ne održati reč; non ci
mancherebbe altro! još bi se i to
htelo! ~ di fede izneveriti koga;
~ di rispetto nemati poštovanja
prema nekome;
~ il colpo
promašiti; ~ il treno propustiti
voz; è mancato all’improvviso
iznenada je preminuo.
mancia f napojnica, bakšiš.
mandarancio m plod dobijen
ukrštanjem narandže i mandarine.
mandare tr. slati, poslati; otpremiti; ~ a effetto izvršiti, ostvariti; ~ a monte upropastiti; ~ a
dire poručiti; ~ a prèndere qcs.
poslati po (nešto).
mandolino m mandolina.
mandorla f badem (plod).
màndorlo m badem (stablo).
maneggevole adj. lak za rukovanje, praktičan.
mangiare 1. tr. jesti, pojesti;
dar da ~ a qn. nahraniti nekoga;
~ a sazietà najesti se; ~ di magro
postiti; ~ in bianco jesti dijetalno; ~ le unghie grickati nokte;
~ qn. con gli occhi gutati nekoga
očima; ~ la parola prekrštiti reč.
2. m jelo, hrana.
manìa f ludilo, manija; che ~!
kakva glupost!
mànica f rukav; in maniche di
camicia bez kaputa; rimboccare
le maniche zasukati rukave; essere di ~ larga biti široke ruke;
Canale della Manica Lamanš.
manico m drška.
maniera f način, običaj; in che
~? kako? in nessuna ~ nikako.
manifestare tr. (prs. manifèsto)
ispoljiti, manifestovati; objaviti;
obelodaniti; pokazati. manifestarsi rfl. ispoljavati se.
maniglia f ručica; drška;
marzo
kvaka.
manipolatore m rukovalac;
(teh.)
daljinski
upravljač;
(elektr.) prekidač, taster.
mano f ruka; lavoro a ~ ručni
rad; fatto a ~ ručno izrađen;
sotto ~ pri ruci; fuori ~ daleko;
~ d’ opera radna snaga; dare
una ~ a qn. pomoći nekome,
pružiti nekome pomoć; metter
~ a qcs. latiti se čega; di ~ in ~
postupno; stare con le mani in ~
sedeti skrštenih ruku, dangubiti;
mettere le mani in qcs. umešati
se u nešto; man mano postepeno.
mansueto adj. pitom, krotak,
poslušan.
mantello m ogrtač, plašt.
mantenere tr. (mantèngo,
manténni, mantenuto) održati,
održavati, čuvati; zadržati; ~ un
segreto čuvati tajnu; ~ l’ ordine
održavati red; ~ la promessa
ispuniti obećanje; ~ un impegno
ispuniti obavezu.
manuale adj. ručni; arti manuali ručni zanati. manualmente adv. ručno.
manzo m govedo; carne di ~
govedina.
maraviglia f čuđenje, divota.
marca f oznaka, znak, obeležje.
marchesa f markiza.
marcia f hodanje; pešačenje;
marš; ~ funebre posmrtni marš;
marciapiede pločnik.
mare m more; alto ~ pučina;
mal di ~ morska bolest; per ~
po moru, morem; gente di ~
mornari; lupo di ~ morski vuk;
frutti di ~ plodovi mora; in alto
~ na pučini.
margherita f (bot.) ivančica,
margareta.
marginale adj. bočni, ivični,
sporedni, nevažan.
màrgine m rub, okrajak; (fig.)
višak.
marinaio m mornar.
marinaro adj. morski.
maritare tr. (prs. marite) udati,
udavati, venčati.
marito m muž, suprug; prender
~ udati se.
marìttimo l. adj. pomorski. 2.
m pomorac.
marmellata f marmelada,
pekmez.
marmo m mermer.
marrone 1. m krupni kesten,
maron. 2. adj. smeđ, kestenjast.
Marte m Mars.
martedì m utorak.
martello m čekić; (sport) kladivo.
màrtire m mučenik.
marziale adj. ratni; borilački;
legge ~ ratni zakoni, preki sud;
corte ~ vojni sud; arti marziali
borilačke veštine.
marzo m mart.
M
133
mascalzone
M
134
mascalzone m pokvarenjak,
gad, bitanga.
màschera f maska; ballo in ~
maskenbal.
maschio 1. adj. muški, muževan.
2. m muškarac, mužjak (kod
životinja).
massa f mnoštvo, gomila; masa.
massaggio m masaža.
massiccio adj. masivan, čvrst,
težak.
màssimo 1. adj. najveći, najviši;
glavni. 2. m najviši stupen, maksimum.
masticare tr. žvakati; gomma
da ~ žvakaća guma; ~ le parole
gutati reči.
materasso m dušek; madrac.
matèria f materija, stvar; (argomento) predmet; ~ prima sirovina; ~ obbligatoria obavezan
predmet; entrare in ~ preći na
stvar.
materiale 1. adj. materijalan,
stvaran, stvarni. 2. m gradivo,
materijal.
maternità f materinstvo; porodiljsko odsustvo.
materno adj. maternji; materinski.
matita f olovka.
matrice f matrica; kalup.
matricola f upisna knjiga, registar; lični broj.
matrimoniale adj. bračni, supružnički; letto ~ bračni krevet;
anello ~ burma.
matrimonio m brak; (za
muškarca) ženidba; (za oboje)
venčanje; ~ civile građanski
brak; ~ religioso crkveni brak.
matterello m oklagija.
mattina f jutro; pre podne; di ~
ujutro.
mattinata f (celo) jutro; pre
podne.
mattino m jutro; di buon ~ rano
jutro.
matto 1. adj. lud, mahnit; diventar ~ poludeti; gusto ~ veliki
užitak. 2. m, f ludak, luda.
mattone m cigla, opeka.
maturare 1. intr. dozreti, dozrevati. 2. tr. činiti da sazri; (fig.)
mozgati.
maturo adj. zreo, dozreo; frutta
matura zrelo voće; consiglio ~
mudar savet; esame di ~ ispit
zrelosti, matura.
mausoleo m mauzolej, monumentalna grobnica.
mazzo m svežanj; snop; kita
(cveća); un ~ di rose buket ruža;
un ~ di carte snop karata.
me prn. 1. (acc.) mene; secondo
~ po mom mišljenju. 2. (dat.)
mi (ital. mi) ispred lo, la, li, le,
ne; non ~ lo ha detto nije mi to
rekao.
meccànica f mehanika; mehanizam.
meccànico 1. adj. mehaničarski;
meno
mehanički; mašinski. 2. m
mehaničar.
medaglia f medalja.
medésimo 1. adj. isti, istovetni.
2. prn. il ~ isti, isto, ista stvar;
nel ~ tempo u isto vreme; tu ~
l’ hai detto ti si to sam rekao.
media f prosek; sredina; in ~
prosečno; scuola ~ srednja
škola; passare con la ~ del...
proći s prosečnom ocenom...
medicina f medicina; lek.
mèdico m lekar; ~ condotto
opštinski lekar; certificato ~ lekarsko uverenje.
medievale adj. srednjevekovni.
medio adj. srednji; osrednji;
prosečni; Medioevo Srednji vek;
Medio Oriente Bliski Istok.
mediocre adj. osrednji; običan;
di qualità ~ osrednjeg kvaliteta;
di statura ~ onizak.
meditare tr. razmišljati, mozgati, meditirati; meditava la
vendetta smišljao je osvetu.
mediterraneo 1. adj. sredozemni. 2. m Mediterraneo Sredozemno more.
meglio 1. adv. (compr.) bolje;
tanto ~ tim bolje; di bene in ~
sve bolje i bolje. 2. adj. (compr.)
bolji; la ~ (cosa) di tutte najbolje
od svega. 3. m bolje; najbolje;
per il tuo ~ za tvoje dobro; il ~
possibile najbolje što je moguće;
per il tuo ~ za tvoje dobro; le
cose vanno per il ~ stvari idu na
bolje; devi dare il tuo ~ moraš
dati sve od sebe.
melagrana f nar (plod).
melanzana f (bot.) plavi
patlidžan.
melo m jabuka (drvo); f -a jabuka (plod).
melodioso adj. melodičan.
melograno m nar (drvo).
melone m dinja.
membro m ud, ekstremitet (pl.
le membra); član (zajednice)
(pl. i membri); membra superiori gornji udovi; membra inferiori donji udovi; ~ artificiale
proteza.
memoràbile adj. slavan, vredan
spomena, nezaboravan.
memòria f pamćenje, sećanje;
ha buona ~ dobro pamti; a ~
napamet; richiamare alla ~
dozvati u sećanje; in ~ di qn. u
spomen na nekoga.
menare tr. voditi; provoditi
(život).
mendicare tr. prositi, prosjačiti,
moljakati.
meno 1. adv. (compr.) manje;
venir ~ malaksati, onesvestiti
se; venir ~ alla parola ne održati
reč; non posso fare a ~ di... ne
mogu a da ne...; ~ male! srećom!
ni po jada! 2. adj. (compr.) inv.
manji; più o ~ manje-više; niente
~ ništa manje; a ~ che osim ako;
M
135
mensa
M
136
con ~ spesa uz manji trošak; ~
che potevo fare to je najmanje što
sam mogao učiniti. 3. m manje,
najmanje; ~ lungo kraći; il ~ possìbile što je moguće manje; per
lo ~ u najmanju ruku; 4. (mat.)
minus, manje; nove ~ quattro
devet minus četiri; le sette ~ dieci
deset do sedam.
mensa f postavljen sto, trpeza;
menza.
mensile adj. mesečni.
menta f nana.
mente f um, pamet; a ~ napamet; non mi viene in ~ ne
pada mi na um; che ti salta in ~?
što ti pada na pamet? tenere a ~
imati na umu, pamtiti; imparare a
~ naučiti napamet.
mentire intr. (prs. ménto) lagati, slagati.
mento m brada.
mentre conj. za vreme; dok; ~
si preparava a partire dok se
pripremao za odlazak.
menu m meni, jelovnik.
menzionare tr. spomenuti, napomenuti; far menzione di qcs.
spomenuti nešto.
menziogna f laž.
meraviglia f čuđenje; divota;
a ~ savršeno, divno; che ~!
divno!
meravigliare tr. začuditi. meravigliarsi rfl. čuditi se, začuditi
se; non c’è da meravigliàrsene
tome se ne treba čuditi; mi meraviglio di te! čudim se tebi!
meraviglioso
adj.
divan;
čaroban.
mercante m trgovac; ~ di vino
trgovac vinom; ~ d’arte trgovac
umetničkim predmetima.
mercato m pijaca; tržište; ~
nero crna berza; giorno di ~
pijačni dan; Mercato comune
europeo Zajedničko evropsko
tržište; prezzo di ~ tržišna cena;
ricerche di ~ ispitivanje tržišta; a
buon ~ jeftino; mercatino delle
pulci buvlja pijaca.
merce f roba; scambio delle
merci razmena robe; treno merci
teretni voz.
mercoledì m sreda.
merda f (vulg.) govno; (fig.)
beda.
merenda f užina.
meridionale 1. adj. južni,
južnjački. 2. m južnjak.
meridione m jug.
meritare tr. (prs. mèrito)
zaslužiti, biti dostojan (čega);
non mèrita nije vredno; ~ di
qcs. biti (vrlo) zaslužan za što.
meritevole adj. zaslužan, dostojan, vredan.
mèrito m zasluga; vrednost; entrare nel ~ della questione preći
na suštinu stvari, uomo di ~
zaslužan čovek; di gran ~ visoke
vrednosti; di nessun ~ bezvredan;
mi
in ~ a qcs. u pogledu nečega.
merlo m (zool.) kos.
mescolare tr. (prs. méscolo)
mešati, izmešati.
mese m mesec (kalendarski); ai
primi del ~ na početku meseca;
è già un ~ che non piove već
mesec dana ne pada kiša.
messa 1. f (il méttere) stavljanje;
~ in scena postaviti na scenu. 2.
f misa.
messaggio m poruka, vest.
mestiere m zanat; zanimanje;
ferri del ~ neophodno oruđe; il ~
di sarto krojački zanat.
meta f cilj, svrha.
metà f polovina; divìdere a ~
podeliti u dva dela; a ~ prezzo
u pola cene; fanno sempre le
cose a ~ nikad ne dovrše stvari
do kraja.
metallo m metal.
mètodo m metoda.
metro m metar; ~ quadro (quadrato) kvadratni metar; ~ cubo
kubni metar.
metropoli f inv. velegrad, metropola.
metropolitana f metro, gradska
podzemna železnica.
méttere tr. (mètto, misi, mésso)
metnuti, staviti, položiti; ~ insieme sakupiti; ~ su (una) famiglia osnovati porodicu; ~
piede stupiti, kročiti; ~ bocca
in qcs. zabadati nos u nešto; ~
al mondo roditi; ~ in onda emtiovati; ~ da parte ostaviti na
stranu, prištedeti; ci ho messo
cinque mesi trebalo mi je pet
meseci; ~ in ordine pospremiti.
mettersi rfl. stati (negde); početi;
obući se; ~ a fare qcs. početi
nešto raditi; ~ l’àbito obući se;
~ a letto leći; ~ a tavola sesti za
sto; si mise al lavoro dao se na
posao; quando ti metterai a studiare? kada ćeš početi da učiš?
il tempo si mette al bello vreme
se prolepšava; mettersi d’accordo složiti se, dogovoriti se; ~
in viaggio krenuti na put.
mezzanotte f ponoć; a ~ u
ponoć.
mezzo 1. adj. pola; polovičan;
srednji; a mezza strada na pola
puta. 2. m polovina; sredina; a
~ giugno sredinom juna; nel
~ di, in ~ a nasred, usred; in ~
alla gente među ljudima; način;
in ~ a usred (čega); tre chili e ~
tri i po kile; sredstvo; per ~ di,
a ~ di posredstvom, pomoću; ~
di trasporto prevozno sredstvo;
~ pubblico vozilo javnog prevoza.
mezzogiorno m podne; jug; il ~
d’italia italijanski jug.
mi prn. 1. (dat.) mi; ~ sembra
che non sia giusto čini mi se da
nije ispravno. 2. (acc.) me; non
potete lasciarmi qui ne možete
M
137
mia
M
138
me ostaviti ovde. 3. (uz glagol
u 1. licu jednine) se, sebe; mi
vesto oblačim se; me lo scriverò
zapisaću to sebi.
mia 1. adj. moja; voglio la ~
roba hoću svoje stvari. 2. m;
voglio dire la ~ hoću da kažem
svoje mišljenje.
mica adv. valjda, nipošto; non
credi ~ ne misliš valjda; non è ~
male zbilja nije loše; non sono
~ tanto ingenuo nisam baš tako
naivan; non è ~ vero to uopšte
nije istina; ~ lo sapevo nisam
imao pojma.
micio m macan, maca.
miele m med; luna di ~ medeni
mesec.
miètere tr. žeti; kositi.
mietitrice f žetelica; kosilica.
migliaio m (pl. le migliaia)
hiljada.
miglio m (pl. le miglia) milja.
migliorare tr. (prs. miglioro)
poboljšati.
migliore adj. bolji; il ~ najbolji.
mignolo m mali prst.
milanese 1. adj. milanski. 2. m.
Milanese Milanac.
miliardo m milijarda.
milione m milion.
militare 1. adj. vojnički, ratni.
2. m vojnik.
mille num.(pl. mila) hiljada; ~ e
uno hiljadu i jedan; duemila dve
hiljade; fare ~ domande mnogo
ispitivati; ~ grazie! mnogo
hvala! i Mille Garibaldijevih
hiljadu boraca (1860).
milza f slezina.
mimare intr. pokazati (ili izraziti) mimikom.
minaccia f pretnja, opasnost.
minacciare tr. pretiti; zapretiti;
ugroziti.
minerale 1. adj. mineralni;
rudni. 2. m ruda; mineral; acqua
~ mineralna voda.
minestra f čorba; supa; ~ in
brodo gusta supa.
minestrone m supa s povrćem.
miniera f rudnik.
minigonna f minisuknja.
minimo 1. adj. vrlo mali, sitan;
non ho la minima idea uopšte
nemam pojma; najmanji; minimalan. 2. m najmanja vrednost; al ~ najmanje; non ~ ni
najmanje.
ministero m ministarstvo;
Pubblico
Ministero
javno
tužilaštvo.
ministro m ministar; consiglio
dei ministri ministarski savet,
vlada.
minoranza f manjina; ~ etnica
nacionalna manjina; (gram.)
comparativo di ~ komparativ
umanjenja.
minore adj. (compr.) manji; mlađi
; tono ~ mol - način (u muzici).
moglie
minorenne 1. adj. maloletan. 2.
m i f maloletnik, -ica.
minuscolo adj. mali; sitan,
sićušan.
minuto 1. adj. sitan; malen;
(fig.) potanki; spese minute sitni
troškovi. 2. m minut.
mio adj. i prn. (pl. miei) moj; ~
fratello moj brat.
miràcolo m čudo; un ~ econòmico ekonomsko čudo.
miracoloso
adj.
čudesan;
čudotvoran.
mirare tr. i intr. motriti; ciljati,
nišaniti.
mirtillo m (bot.) borovnica.
mirto m (bot.) mirta.
miscelare tr. mešati, izmešati.
miserabile adj. jadan, bedan;
sraman, nedostojan.
misèria f beda, nevolja; cadere
in ~ zapasti u bedu.
misericordia f milosrđe, samilost; senza ~ nemilosrdno; ~!
za ime boga!
misero adj. bedan, jadan. miseramente adv. bedno, jadno.
mìssile m raketa.
misterioso adj. tajanstven, misteriozan, zagonetan.
mistero m tajna, misterija.
mistico adj. mističan; tajanstven.
misura f mera; merilo; (muz.)
takt; un àbito fatto su ~ odelo po
meri; con ~ s merom, umereno;
che ~ porta? koji broj nosite?
passare la ~ prevršiti meru.
misurare tr. meriti, izmeriti.
mite adj. blag; inverno ~ blaga
zima.
mito m mit, legeneda, bajka,
priča; storia mitica mitska
priča.
mittente m i f pošiljalac.
mòbile 1. adj. pokretan,
pomičan; beni mobili pokretnine. 2. m komad nameštaja;
i mòbili nameštaj, pokućstvo;
scala ~ pokretne stepenice.
modello m uzorak; obrazac;
model.
moderato adj. umeren uzdržan.
moderno
adj.
moderan;
današnji; savremen, nov.
modèstia f skromnost; čednost.
modesto adj. skroman; čedan,
stidljiv; capacità modeste
skromne sposobnosti.
modificare tr. preinačiti, menjati, izmeniti.
modo m način; prilika; troveremo
il ~ di naći ćemo priliku da; in ~
na način; in nessun ~ nikako; in
certo ~ na neki način; per ~ di
dire tako reći; di ~ che tako da; ad
ogni ~, in ogni ~ na svaki način.
mòdulo m obrazac, formular;
riempire un ~ ispuniti obrazac.
moglie f žena, supruga; prender
~ oženiti se.
M
139
molestare
M
140
molestare tr. dosađivati; gnjaviti, uznemiravati.
molla f opruga.
molle adj. mek; vlažan; (fig.)
mlitav.
molleggio m (teh.) amortizeri (u
automobilu); opruge.
molo m mol, gat; nasip.
moltéplice adj. višestruk, složen.
moltipilicazione f množenje.
molto 1. adj. mnogi; ~ tempo
mnogo vremena; molta pazienza mnogo strpljenja; molte
occasioni mnogo prilika. 2. adv.
mnogo; mi è piaciuto ~ jako mi
se svidelo; canta ~ bene peva
vrlo dobro.
momentaneo adj. trenutan,
momentalan.
momento m trenutak, časak;
per il ~ zasada; in questo ~ ovaj
čas; a momenti uskoro, umalo,
zamalo; a momenti cadevo
dalla scala umalo što nisam pao
s stepenica.
monaca f kaluđerica, monahinja.
monastero m manastir.
mondiale adj. svetski.
mondo m svet; (fig.) ljudi (m
pl.); un ~ di qcs. mnoštvo, more
(čega); il ~ è dei gióvani na mladima svet ostaje; giro del ~ put
oko sveta; cose dell’ altro ~!
neverovatne stvari!
moneta f novac; kovanica; ~
spìcciola sitan novac; carta ~
papirni novac.
monitor m inv.(engl.) monitor,
kontrolni uređaj; ekran.
monografia f monografija, rasprava.
monotono
adj.
monoton,
jednoličan, dosadan.
montagna f brdo, planina; gora;
catena di montagne gorski
lanac; in ~ u planinama.
montare (prs. mónto) intr, tr.
popeti se, penjati se; postaviti;
namestiti; ~ in còllera rasrditi
se; ~ una màcchina sastaviti
mašinu; ~ la panna ulupati
šlag.
monte m brdo, breg; planina;
un ~ (di qcs.) more (čega);
mandare a ~ sprečiti, razbiti;
andare a ~ propasti; mandare
a ~ pokvariti; paese montuoso
brdovit kraj.
montone m ovan.
montenegrino 1. adj. crnogorski. 2. m Crnogorac.
monumento m spomenik; erìgere un ~ podići spomenik.
mora f kupina.
morale 1. adj. moralan, ispravan,
čestit. 2. f naravoučenije, moralna
pouka. 3. m moral, čestitost.
morbidezza f mekoća.
mòrbido adj. mekan.
morbillo m male boginje.
mordace adj. zajedljiv, oštar,
mùngere
jedak.
mòrdere tr. (mòrdo, mòrsi,
mòrso) ugristi; ujesti; ujedati.
morire intr. (muòio, morii,
mòrto) umreti, umirati; (di animale) uginuti; ~ giòvane umreti
mlad; ~ di rabbia biti van sebe
od besa; stanco morto mrtav
umoran.
mormorare intr. (prs. mòrmoro)
mrmljati, gunđati; (dell’acqua)
žuboriti, rumoriti.
moro adj. crnomanjast.
mortadella f mortadela.
mortale 1. adj. smrtan, smrtonosan. 2. m smrtnik.
morte f smrt.
mosaico m mozaik (zidni ili
podni ornament od pločica).
mosca f muva; giocare a ~
cieca igrati žmurke; uccello ~
kolibri; peso ~ muva kategorija
(u boksu).
moschea f džamija.
mostra f izložba, smotra.
mostrare tr. (prs. móstro) pokazati, pokazivati; ~ di praviti
se, pričinjavati se; mostrava di
ignorare il fatto pravio se kao
da ne zna za događaj.
mostro m čudovište, neman, ala.
motivo m razlog; povod; a ~ di
zbog; senza ~ bezrazložno; dare
~ dati povod.
moto m pokret; kretanje; méttere in ~ pokrenuti; (motoci-
cletta) motocikl, motor.
motociclista m motociklista.
motore 1. m motor. 2. adj.
pokretački, motorni; ~ elettrico
elektromotor; ~ a combustione
interna motor sa unutrašnjim
sagorevanjem; ~ a due tempi
dvotaktni motor; ~ a quattro
tempi četvorotaktni motor.
motorino m motocikl.
motoscafo m motorni čamac.
movimento m kretanje, pokret;
promet; ~ sindacale sindikalni
pokret; ~ artistico umetnički
pokret; ~ operaio radnički pokret.
mozzarella f mocarela (vrsta
mladog sira).
mozziccone m odrezak, okrajak;
~ di sigaretta opušak.
mucca f krava muzara.
mucchio m gomila, hrpa; un ~
di qcs. gomila nečega; ha detto
un ~ di bugie napričao je svakojake laži.
mughetto m đurđevak.
mulino m mlin; ~ ad acqua vodenica.
mulo m mazga.
multa f kazna.
multicolore adj. višebojan;
šaren.
multimediale adj. multimedijalan.
mùltiplo adj. višestruk.
mùngere tr. (mungo, munsi,
M
141
municipio
munto) musti, pomusti.
municipio m opština.
munire tr. utvrditi; ~ di qcs.
snabdeti nečim.
muòvere (muovo, mossi, mosso)
1. tr. kretati, pokretati; izazvati,
pobuditi. 2. intr. poći; potecati,
krenuti. muoversi rfl. kretati se,
micati se.
murare tr. zazidati, ograditi.
muratore m zidar.
muro m (pl. i muri, le mura)
zid; le mura zidine, bedemi.
muscolo m mišić; uomo tutto
muscoli čovek sav od mišića.
museo m muzej.
mùsica f muzika; ~ da càmera
kamerna muzika; strumento
musicale muzički instrument.
musicista m muzičar.
muso m njuška, gubica.
mutandine f pl. gaće, gaćice.
mutare (prs. muto) 1. tr. promeniti, menjati; ~ il letto promeniti
posteljinu. 2. intr. promeniti se;
~ di luogo preseliti se.
muto adj. nem, mutav; cinema
~ nemi film.
mutuo
adj.
uzajamni,
međusobni.
N
N
142
N, n (ènne) f ili m N, n.
napoletano adj. napuljski.
narciso m narcis.
narrare tr. (prs. narro) pričati,
pripovedati.
narratore m pripovedač, narator.
nasale adj. nosni; nazalni.
nàscere intr. (nasco, nacqui,
nato) roditi se, rađati se; proklijati; izbijati; è nato con la camicia rodio se sretan; (posl.) nessuno nasce maestro niko se učen
nije rodio; (spuntare) oggi il
sole ~ alle cinque danas Sunce
izlazi u pet.
nascita f rađanje, rođenje; atto
di ~ krštenica; luogo di ~ rodno
mesto; italiano di ~ rodom Italijan; di ~ modesta poreklom iz
skromne porodice.
nascóndere tr. (nascóndo, nascósi, nascósto) sakriti; skrivati.
nascondersi rfl. kriti se, sakriti
se.
nascondiglio
m
sklonište;
zaklon.
nascondino m žmurke; giocare
a ~ igrati se žmurke.
nascosto adj. skriven, skrovit;
né
di ~ krišom.
nasello m oslić.
naso m nos; pulirsi il ~ brisati
nos; (fig.) avere buon ~ imati
dobar nos (ili njuh); menare per
il ~ vući za nos.
nastro m traka, vrpca; ~ adesivo
samolepljiva traka, selotejp; ~
isolante izolir traka.
natale 1. adj. rodni; 2. m
rođendan; 3. m Natale Božić;
vigilia di ~ Badnji dan; albero
di ~ božićna jelka; Babbo Natale Božić Bata.
natìo adj. (= nativo) rođeni;
rodni.
nato p.p. od nascere; rođen.
natura f priroda, narav; i tre
regni della ~ tri carstva prirode
(gli animali, i vegetali, i minerali).
naturale adj. prirodan, jednostavan; acqua ~ obična voda;
scienze
naturali
prirodne
nauke; figlio ~ vanbračno dete.
naturalmente adv. naravno,
prirodno; dakako, naravno, razume se.
naturalezza f prirodnost; jednostavnost.
naufragare intr. (prs. nàufrago)
pretrpeti brodolom; (fig.) propasti.
naufragio m brodolom; (fig.)
propast.
nausea f gađenje, muka,
mučnina.
nautico adj. nautički, pomorski.
navale adj. brodski; pomorski;
costruzione ~ brodogradnja;
cantiere ~ brodogradilište; battaglia ~ pomorska bitka.
nave f brod, lađa; ~ a vela jedrenjak, jedrilica; ~ a vapore
parobrod; ~ da guerra ratni
brod; ~ da carrico teretni brod;
~ di passeggeri putnički brod;
navigare intr. (prs. nàvigo) ploviti; ~ a vela jedriti.
navigatore m moreplovac.
nazionale 1. adj. narodni, nacionalni. 2. f državna reprezentacija (u sportu).
nazionalità f narodnost; nacionalnost; državljanstvo.
nazione f narod, nacija; Nazioni
Unite Ujedinjene Nacije.
ne 1. adv. odavde, odatle; me
~ vado sùbito odlazim odmah.
2. prn. (di questo, di quello) od
toga; o tome; me ~ ha parlato
on mi je o tome govorio; (di
lui, di lei, di loro) o njemu, o
njoj, o njima; (da ciò) iz toga;
~ consegue che avete tutti torto
iz toga proizlazi da niko nije
u pravu; non ne posso più ne
mogu više da izdržim.
né conj. ni, niti; non l’ ho visto
né mi interessa nisam ga video
niti me zanima; ~ io ~ lui ni ja
N
143
neanche
N
144
ni on.
neanche adv. i conj. čak ni; niti;
~ per sogno nikako.
nebbia f magla.
nebbione m gusta magla.
nebbioso adj. maglovit.
necessario adj. potreban; neophodan; è ~ treba, potrebno je.
necessità f potreba; nužda;
oskudica, nemaština; fare di ~
virtù prilagoditi se prilikama; in
caso di ~ u slučaju nužde.
necropoli f inv. grobnica, groblje.
negare tr. (prs. négo) poreći,
poricati; ~ il permesso uskratiti
dozvolu.
negativo
adj.
negativan,
odrečan; parere ~ negativno
mišljenje. negativamente adv.
negativno.
negligente adj. nemaran, nehajan; nesavestan.
negoziare tr. pregovarati; dogovarati; ugovarati; trgovati.
negozio m (affare) posao; (bottega) radnja, prodavnica.
negro 1. adj. crnački, crnoput.
2. m crnac.
nei, nel, nella, nelle, nello prp.
(= in + i, il itd.).
nemìco 1. adj. neprijateljski.
2. m neprijatelj, protivnik; da ~
neprijateljski.
nemmeno adv. i conj. niti, čak
ni.
neon m neon; al ~ neonski.
neppure adv. i conj. niti; čak
ni.
nero adj. crn; (fig.) mrk; mercato ~, borsa nera crna berza;
lavoro ~ rad na crno; oro ~ crno
zlato, nafta; essere di umore ~
biti lošeg raspoloženja; cronaca
nera crna hronika.
nervo m živac, nerv; (fig.)
snaga; uno stile senza ~ stil
bez snage; dare ai nervi ići na
živce.
nervoso adj. nervozan; živčani;
razdražljiv; sistema ~ nervni
sistem; esaurimento ~ nervni
slom.
nessuno prn. i adj. nikakav; nijedan; niko; senza ~ bez ikoga;
in nessun modo nikako; c’ è ~ ?
ima li koga?
netto adj. čist; jasan; (fin.) neto;
un pensiero ~ jasna misao;
chiaro e ~ jasno i glasno; guadagno ~ neto zarada.
Nettuno m Neptun (bog, planeta).
neutrale adj. neutralan, neopredeljen.
neutro
adj.
neutralan;
neodređen; colore ~ neodređena
boja; partita in campo ~ utakmica na neutralnom terenu;
(gram.) srednji; genere ~ srednji
rod.
neve f sneg; ~ farinosa sitan
nome
sneg; palla di ~ grudva snega;
effetto ~ (sullo schermo televisivo) „sneg” na ekranu.
nevicare intr. (prs. 3. névica)
snežiti; névica pada sneg.
nicchia f niša, udubljenje u
zidu.
nido m gnezdo.
niente 1. adv. i prn. ništa; ~
affatto nipošto, nikako; per ~
nimalo, niukoliko; cosa da ~
beznačajna stvar; senza dir ~ a
da ništa ne kaže; non fa ~ ništa
zato, ne smeta; fa ~ ne mari; ~
paura! bez straha, ne boj(te)
se! 2. m ništa, ništavilo; un bel
~ ama baš ništa; non mi sento
~ bene uopšte se ne osećam
dobro.
nientedimeno adv. ni više ni
manje; ha pagato ~ che mezzo
milione platio je ni manje ni
više nego pola miliona.
ninnananna f uspavanka.
ninnare tr. uspavati (pevajući).
nipote 1. m bratić, sestrić; unuk.
2. f bratanica, sestričina; unuka.
nitido adj. čist, jasan; bistar;
immagine nitida jasna, oštra
slika.
no adv. ne; dire di ~ kazati ne;
se ~ inače; pare di ~ čini se da
nije, čini se da neće.
nòbile 1. adj. plemenit; otmen;
plemićki. 2. m. plemić, vlastelin; di famiglia ~ iz plemićke
porodice.
nobiltà f plemenitost; plemstvo,
plemići, vlastela.
nocciola f lešnik.
nocciolina f kikiriki.
noce f orah (plod); m orah
(drvo); ~ moscata muškatni
orašćić; ~ di cocco kokosov
orah.
nocivo adj. štetan, škodljiv.
nodo m čvor; ho un ~ nella gola
steglo mi se grlo; (posl.) tutti i
nodi vengono al pettine svako
delo izađe na videlo; ~ matrimoniale bračna veza.
noi prn. mi; nas; da ~ kod nas; u
našem kraju; fra ~ između nas;
per ~ za nas.
noia f dosada, dosađivanje; dar
~ dosađivati; venire a ~ dosaditi, omrznuti; che ~! kakve li
dosade!
noioso adj. dosadan; sei un
gran ~ veliki si gnjavator.
noleggiare tr. (prs. noléggio)
unajmiti, uzeti u najam, iznajmiti, dati u najam.
noleggio m iznajmljivanje, davanje u najam; unajmljivanje;
zakupnina, najamnina; dare a
~ iznajmiti; prendere a ~ unajmiti, zakupiti.
nome m ime; (gram.) imenica;
(fig.) glas, ugled; chiamare per
~ zvati imenom; lo conosco di
~ poznajem ga po imenu; fuori i
N
145
nomignolo
N
146
nomi! da čujemo imena!
nomignolo m nadimak.
nominare tr. (prs. nòmino) imenovati; nazvati, naimenovati.
non adv. ne (pred glagolom); ~
è nije; ~ ci vado ne idem tamo; ~
ti muòvere! ne miči se! ~ avevi
detto che l’avresti fatto sùbito?
zar nisi rekao da ćeš to odmah
učiniti? ~ allineato nesvrstan;
~ vedente slabovidan, slep; ~
appena čim; ~ c’è nema; ~ c’è
di che nema na čemu; ~ vedere
l’ ora jedva čekati.
nonché adv. takođe i, ne samo;
a kamoli; è un lavoro lungo,
~ complesso to je dug rad, a i
složen.
nonna f baka; della ~ bakin.
nonno m deda; del ~ dedov,
dedin.
nono 1. adj. deveti. 2. m devetina.
nonostante prp. i conj. uprkos
(čemu); ~ che premda, iako.
nord m sever; ~ est severoistok;
a ~ di severno od; il ~ dell’ Italia
severna Italija.
nordamericano
adj.
severnoamerički.
nòrdico adj. severni.
norma f norma, pravilo; di ~ po
pravilu; per tua ~ e regola da bi
znao da se ravnaš; a ~ di legge
po zakonskim propisima; ~ di
vita način života.
normale adj. pravilan, normalan. normalmente adv. normalno, pravilno.
nostalgia f nostalgija; tuga;
čežnja.
nostrano adj. domaći, naški.
nostro 1. adj. i prn. (nostra f,
nostri m pl, nostre f pl.) naš. 2.
m naše (dobro).
nota f znak; oznaka, beleška;
(elenco) popis; (fattura) račun;
(muz.) nota, (relazione) izveštaj;
prendere ~ di qcs. zapaziti nešto;
degno di ~ vredan pomena; nota
di accredito kreditna nota.
notabene m inv. napomena
(skrać. N.B).
notaio m beležnik, notar.
notare tr. zabeležiti; opaziti.
notévole
adj.
znatan,
pozamašan, značajan.
notifica
f
obaveštenje;
saopštenje.
notizia f vest, obavest; ultime
notizie poslednje vesti; notizie
biografiche biografski podaci;
dare ~ di qcs. a qn. obavestiti
nekoga o nečemu; ho avuto ~
dobio sam obaveštenje; ho dato
~ di ciò a loro obavestio sam ih
o tome.
noto adj. poznat; far ~, render
~ objaviti.
notte f noć; di ~ noću, po noći;
questa ~ noćas; buona ~ laku
noć; camicia di ~ spavaćica;
nuovo
prima ~ prva bračna noć; ~
santa noć uoči Božića; ~ bianca
besana noć; la ~ porta consiglio
(posl.) jutro je pametnije od
noći.
notturno 1. adj. noćni. 2. m
nokturno.
novamente adv. iznova, ponovno.
novanta num. devedeset.
nove num. devet; àbito al nùmero ~ stanujem na broju devet.
Novecento m dvadeseti vek.
novella f novela; (notizia) vest.
novello adj. nov; mlad; l’eta
novella doba mladosti; patate
novelle mladi krompir.
novembre m novembar; in ~ u
novembru; il primo ~ prvog novembra; ai primi di ~ početkom
novembra; a fine ~ krajem novembra.
novità f novost; nova stvar,
novina; le ~ del giorno novosti
dana.
nozione f pojam.
nozze f pl. svadba, venčanje; ~
d’oro zlatna svadba; viaggio di
~ svadbeno putovanje;
nube f oblak; roj; ~ di polvere
oblak prašine.
nubile 1. adj. neudata. 2. f neudata žena.
nudo adj. go, nag; a occhio ~
golim okom; mettere a ~ razgolititi, raskrinkati.
nulla 1. m inv. ništa; ništavilo;
nullfacente osoba koja ništa ne
radi, zgubidan. 2. prn. i adv.
ništa; è una cosa da ~ to je malenkost.
nume m božanstvo.
numerare tr. (prs. nùmero)
brojati, prebrojiti; označiti
brojem, numerisati.
nùmero m broj, brojka; tačka
(programa); ~ intero ceo broj;
~ cardinale glavni broj; ~ ordinale redni broj; ~ frazionario
razlomak; ~ di matricola registarski broj; ~ di targa registarski broj (vozila).
numeroso adj. brojan.
nuòcere intr. (nòccio, nuòci;
nòcqui,
nocésti;
nociuto)
škoditi, oštetiti (koga).
nuora f snaja.
nuotare intr. (prs. nuòto) plivati; ~ contro corrente plivati
protiv struje.
nuotatore m; -trice f plivač,
-čica.
nuoto m plivanje; ~ a rana
prsno plivanje, ženski stil; ~
sul dorso; leđno plivanje; a ~
plivajući.
nuovo 1. adj. nov; skorašnji ;
fino a ~ òrdine do daljnje naredbe; vino ~ mlado vino; luna
nuova mlad mesec; di ~ opet,
iznova. 2. m novo, novost; che
c’è di ~? šta je novo? šta ima
N
147
nutrire
nùvola f oblak; casca dalle nuvole snebiva se od čuda.
nuvolo m oblačno vreme;
oblak.
nuvoloso adj. oblačan, mutan.
nuziale adj. svadbeni; bračni;
abito ~ venčanica.
novo? nuovamente adv. (novamente) iznova, ponovno.
nutrire tr. hraniti, odgajiti; ~
speranza gajiti nadu; ~ affetto
per qn. gajiti osećanja prema
nekome. nutrirsi rfl. hraniti se
(di qcs. čime).
nutrizione f ishrana, prehrana.
O
O
148
O, o (ó ò) m ili f O, o.
o 1. excl. o! 2. conj. ili; questo
~ quello ovo ili ono; ovoga ili
onoga.
obbedienza f poslušnost.
obbedire intr. (prs. obbedisco)
slušati; biti poslušan (nekom).
obbligare tr. (prs. òbbligo) (costrìngere) obavezati, zadužiti;
prisiliti; primorati; strìngere con
òbbligo obavezati.
obbligatòrio adj. obavezan;
materia obbligatoria obavezan
predmet.
òbbligo m dužnost; obaveza; è
di ~ propisano je.
obiettivo 1. m cilj. 2 adj.
objektivan.
oblio m zaborav; mettere in ~
baciti u zaborav.
obliquo adj. kos, nagnut; parole
oblique dvosmislene reči.
oca f guska; (fig.) guska,
glupača; d’~ guščji; gioco dell’
~ čoveče ne ljuti se; porca l’ ~!
prokletstvo! do vraga!
occasionale adj. prigodan,
slučajan, povremen.
occasione f prilika; in ~ di povodom toga; cògliere l’ ~ iskoristiti (ili ugrabiti) priliku; essere
~ di qcs. biti povod čemu; dare
~ a qcs. pružiti povod za nešto.
occhiali m pl. naočare; ~ da
sole naočare za sunce.
occhiata f pogled; dare un’ ~
baciti pogled, pogledati.
occhiello m rupica za dugme.
occhio m oko; perdere d’ ~ izgubiti iz vida; alla vista d’ ~
vidljivo golim okom; a perdita
d’ ~ u nedogled; in un batter d’
~ u tren oka; con la coda dell’~
gledati krajičkom oka; tenere d’
ogni
~ držati na oku; spendere un’ ~
della testa potrošiti silne pare;
essere tutto occhi pažljivo, netremice gledati.
occidentale adj. zapadni; zapadnjački.
occidente m zapad.
occórrere intr. (occòrre, occórse, è occórso) trebati, biti
potreban; se occorre ako treba;
Le occorre altro? treba li Vam
još nešto?
occupare tr. (prs. òccupo)
zauzeti, zauzimati; okupirati;
zapremati. occuparsi rfl. (di
qcs.) baviti se čime; si òccupa
di scienze bavi se naukom; non
occuparti di ciò ne mešaj se u
to; paesi occupati okupirane
zemlje; sono molto occupato
veoma sam zauzet.
occupato adj. zauzet.
occupazione f zauzimanje;
osvajanje; zaposlenost; posao,
zanimanje.
ocèano m okean.
oculista m očni lekar, oftalmolog.
od conj. v. o (ili).
odiare tr. (prs. òdio) mrzeti.
odierno adj. današnji; sadašnji.
odio m mržnja; nutrire ~ contro
qn. mrzeti koga.
odioso adj. mrzak; odvratan.
odorare tr. mirisati, namirisati;
nanjušiti.
odorato adj. mirisan, mirišljav.
odore m miris.
odoroso adj. mirisan, mirišljav.
offèndere tr. (offèndo, offési,
offéso) vređati; uvrediti. offendersi rfl. uvrediti se; egli si è
offeso on se uvredio.
offerta f ponuda; domanda e ~
ponuda i potražnja; richiesta di
~ zahtev za ponudu; ~ speciale
posebna ponuda.
offesa f uvreda.
officina f radionica.
offrire tr. (òffro, offrìi, offèrto)
ponuditi, nuditi; ~ da bere častiti
pićem.
oggettivo adj. stvaran; objektivan.
oggetto m predmet, stvar; oggetti di uso personale lične stvari; oggetti preziosi dragocenosti; complemento ~ (gram.)
direktni objekat.
oggi adv. danas; ~ stesso još
danas; d’~ današnji; al giorno d’
~ danas, u naše vreme; ~ a otto
kroz osam dana; a tutt’ ~ sve
do danas; da ~ in poi od danas
pa nadalje.
ogni adj. inv. svaki, svaka,
svako; ~ cittadino deve cómpiere
il suo dovere svaki građanin
mora vršiti svoju dužnost; ~ due
giorni svaki drugi dan; ~ tanto
ponekad, s vremena na vreme;
in ~ modo na svaki način; per ~
O
149
ogniqualvolta
O
150
buon conto za svaki slučaj.
ogniqualvolta conj. kad god.
Ognissanti m inv. Svi sveti (1.
novembar, crkveni praznik).
ognuno prn. svako, svaki; per ~
za svakoga.
ohimè excl. jao meni!
Olanda f Holandija.
oleoso adj. uljni; mastan.
oliera f pribor za ulje i sirće.
olimpiadi f (pl.) olimpijske
igre.
olio m ulje; ~ d’oliva maslinovo
ulje; ~ lubrificante ulje za podmazivanje; ~ vergine prirodno,
nerafinirano ulje; ~ di fegato
di merluzzo riblje ulje; oli essenziali eterična ulja; colori ~
uljane boje; quadro a ~ uljana
slika.
oliva f maslina (plod); verde ~
maslinastozelena (boja).
oliveto m maslinjak.
olivo m maslina (stablo); Domenica degi Olivi Cvetna nedelja;
Cveti.
olmo m (bot.) brest.
oltraggio m teška uvreda; sramota; povreda; ~ all’ onore
uvreda časti; gli oltraggi del
tempo zub vremena.
oltre 1. adv. dalje; proseguire ~
proslediti. 2. prp. preko; è andato ~ il giusto prešao je granicu;
vi aspetto da ~ un’ora čekam
vas više od jednog sata; andare
troppo ~ otići predaleko.
oltreché conj. pored toga što.
oltremare 1. adv. preko mora;
paesi d’ ~ prekomorske zemlje.
2. m jarkoplava boja.
oltremodo adv. u velikoj meri;
izuzetno; veoma.
oltretutto adv. pored svega,
povrh svega.
omaggio m poštovanje; poklon,
dar; dare in ~ pokloniti; i miei
omaggi moje poštovanje; in ~
qn, qcs. iz poštovanja prema
nekome, nečemu; copia in ~ besplatan primerak.
ombelico m (pl.-chi) pupak.
ombra f senka, hladovina;
all’ ~ u senci; nell’ ~ skriveno;
senza ~ di dubbio bez i najmanje sumnje; non c’è ~ dubbio
di questo nema ni najmanje
sumnje u to.
ombrello m kišobran.
ombrellone m veliki suncobran.
ombretto m senka za oči.
ombroso adj. senovit; hladovit.
omero m (anat.) nadlaktica;
(poet.) rame.
omicidio m ubistvo.
omogeneo
adj.
homogen;
ujednačen.
omonimo adj. istoimeni.
onda f talas; onde corte kratki
talasi; onde medie srednji talasi; ~ verde zeleni talas (u
oppure
saobraćaju); mandare in ~ emitovati.
onde 1. adv. otkud; odakle. 2.
conj. da, kako bi; te lo ripeto
onde (= affinché) tu capisca
bene ja ti to ponavljam kako bi
ti dobro razumeo.
onere m teret, opterećeje; obaveza; oneri fiscali poreske obaveze.
onestà f poštenje, čestitost.
onesto adj. pošten, čestit. onestamente adv. pošteno.
onorato adj. poštovan, cenjen,
častan, počastvovan.
onore m čast; poštovanje;
parola d’~ časna reč; farsi ~
osvetlati obraz; rendere ~ odati
počast; fare gli oneri di casa
dočekivati i zabavljati goste;
uomo d’ ~ častan čovek; guardia
d’ ~ počasna straža; giro d’ ~
počasni krug.
onorevole adj. častan; poštovan.
onorificienza f odlikovanje, počast.
opaco adj. neproziran, neprovidan; mat.
òpera f delo; rad; posao; ~
d’arte umetničko delo; ~ (lirica) opera; méttersi all’~ latiti
se posla; opere pubbliche javni
radovi; mano d’ ~ radna snaga.
operaio m radnik; classe operaia radnička klasa.
operare intr. (prs. òpero) delo-
vati, raditi; ~ bene dobro postupiti; operisati.
operativo adj. radni; operativan; izvršni; piano ~ operativni plan.
operatore m radnik; ~ turistico
turistički radnik.
operazione f operacija; le
quattro
operazioni
četiri
računske radnje; ~ militare
vojna operacija.
opinione f mišljenje; ~ pubblica
javno mnjenje; sono della tua ~
mislim kao ti; egli ha grande ~
di sé on drži mnogo do sebe.
opporre tr. (oppóngo, oppósi,
oppósto) suprostaviti; staviti
nasuprot; ~ resistenza pružiti
otpor; non ho nulla da ~ nemam
ništa protiv. opporsi rifl. suprostaviti se, usprotiviti se.
opportunità f prikladnost; prilika; cogliere l’~ iskoristiti priliku.
opportuno adj. prikladan,
shodan, odgovorajući; a tempo
~ u pravo vreme.
opposto adj. suprotan, protivan;
dalla parte opposta sa suprotne
strane; all’ ~ naprotiv; all’ ~ di
qcs. suprotno čemu.
opprìmere tr. (opprimo, opprèssi, opprósso) pritiskati;
tlačiti; un caldo che opprime
zagušljiva vrućina.
oppure conj. ili; ili pak; inače;
O
151
ora
O
152
andate presto, ~ non troverete
più niente idite brzo, inače
nećete više ništa naći.
ora l. f sat, čas; che ~ è? che ore
sono? koliko je sati; ore di ufficio radno vreme; ~ di apertura
početak radnog vremena; non
vedo l’~ di ... jedva čekam da ...
2. adv. sada; or ~ upravo sada;
per ~ za sada; d’ ~ in poi, d’ ~ in
avanti odsada.
oracolo m proročanstvo.
orale adj. usmeni; esame ~
usmeni ispit. oralmente adv.
usmeno.
orario 1. adj. satni. 2. m raspored
sati; satnica; ~ ferroviario vozni
red; ~ d’ufficio radno vreme; in
~ tačno na vreme; ~ di voli red
letenja.
orchestra f orkestar; direttore
d’ ~ dirigent.
orco m bauk, strašilo; podzemni svet, pakao.
ordinamento m uređenje, red; ~
statale državno uređenje; ~ giudiziario pravosuđe.
ordinare tr. (prs. órdino) urediti, uređivati; (comandare) narediti; poručiti (jelo).
ordinario
adj.
običan;
uobičajen; redovan.
ordinato adj. uredan; uređen.
ordinazione f porudžbina,
narudžba.
órdine m red; poredak; (co-
mando) zapoved, naredba;
(decorazione) odličje, orden;
méttere in ~ urediti, pospremiti;
richiamare all’ ~ pozvati na red;
per ~ d’età prema dobu; con ~
redom; in ~ a što se tiče, u pogledu; di secondo ~ drugorazredni; ~ pubblico javni red; l’ ~
dei medici lekarsko udruženje;
parola d’ ~ lozinka; l’~ di pagamento nalog za plaćanje.
orecchio m (pl. gli orecchi)
uvo; sluh.
orecchioni m pl. (med.) zauške.
oreficeria f zlatara, juvelirnica.
orfano m (f –a) siroče.
organismo m organizam.
organizzare tr. (prs. organizzo)
organizovati, urediti.
organizzatore m organizator.
òrgano m organ; sprava;
(državno) telo; ustanova; (muz.)
orgulje.
orgoglio m ponos; oholost.
orgoglioso adj. ponosan, gord;
siamo orgogliosi di lui ponosimo se njime.
orientale
adj.
istočni;
istočnjački; orijentalan.
oriente m istok; Orijent; Medio
Oriente Bliski Istok; Estremo
Oriente Daleki Istok.
originale
adj.
originalan,
izvorni; opera ~ originalno
delo; copia conforme all’~ kopija verna originalu.
ottavo
orìgine f početak; poreklo; dare
~ a qcs. započeti nešto; di nobile ~ plemenitog porekla.
orinare tr. urinirati; mokriti.
orizzontale adj. vodoravan; horizontalan.
orizzonte m horizont.
orlo m rub; ivica; okrajak; essere sull’~ della disperazione
biti na rubu očaja.
orma f trag; seguire le orme di
qn. ići čijim stopama.
ormai adv. sad već, sada; ~ è
tardi sad je već kasno; ~ è un
mese che aspetto već je mesec
dana kako čekam.
ornamento m ukras, šara.
ornare tr. (prs. órno) ukrasiti.
ornato 1. adj. ukrašen. 2. m
(lik.) ukrašavanje, ornamentika.
oro m zlato; d’ ~ zlatan; ~
bianco belo zlato.
orologiaio m časovničar.
orologio m sat, časovnik; un ~
da polso ručni sat; ~ a sveglia
budilnik.
orrìbile adj. grozan, užasan.
orrore m užas, grozota; avere ~
di qcs. gnušati se čega.
orsa f medvedica; mečka;
Orsa Maggiore Veliki medved
(sazvežđe); Orsa Minore Mali
Medved.
orsacchiotto m mladunče medveda, meče.
orso m medved; ~ polare beli
medved.
ortaggio m povrće; zelen.
orto m povrtnjak; vrt.
orzo m ječam.
osare intr. i tr. (prs. òso) usuditi
se, odvažiti se; come osa? kako
se usuđujete?
oscurità f tama, mrak.
oscuro adj. taman, mračan;
(fig.) nejasan, nerazumljiv.
ospedale m bolnica.
ospitale adj. gostoljubiv.
òspite m gost; (persona che
òspita) ugostitelj, domaćin.
ossatura f skelet; (fig.) sklop,
struktura.
osservare tr. (prs. ossèrvo) posmatrati; (notare) primetiti; le
faccio ~ che ... skrećem vam
pažnju da... .
ossessione f opsesija, opsednutost.
ossia conj. to jest; odnosno.
ossigeno m (hem.) kiseonik.
osso m (pl. gli ossi i le ossa)
kost; le ossa kostur.
ostacolo m prepreka; smetnja;
corsa a ostacoli trka s preponama; essere d’ ~ biti na smetnji.
osterìa f kafana; gostionica;
krčma.
ostinato adj. uporan; tvrdoglav.
ottanta num. osamdeset.
ottavo 1. adj. osmi; ottava rima
strofa od osam jedanaesteraca.
2. m osmi deo.
O
153
ottenere
ottenere tr. (ottèngo, otténni,
ottenuto) postići, postizati; ~
premio dobiti nagradu.
òttimo adj. (sup.) izvrstan.
otto num. osam; alle ~ u osam
sati; oggi a ~ za osam dana.
ottobre m oktobar.
Ottocento m devetnaesti vek.
ottone m mesing.
otturare tr. (prs. ottùro)
začepiti; zatvoriti.
ovaia f jajnik.
ovatta f vata.
ove 1. adv. (= dove) gde; kuda. 2.
conj. kad; ako.
ovest m zapad.
ovile m tor za ovce.
ovunque adv. (= dovunque) gde
god; kud god.
ovviamente adv. očigledno;
jasno; naravno.
ozio m dokolica; besposličarenje;
nerad; slobodno vreme.
ozioso adj. besposlen, dokon.
P
O
154
P, p (pi) m ili f P, p.
pacchetto m paketić; ~ di sigarette pakla cigareta; ~ azionario
paket akcija.
pacco m paket; omot; svežanj.
pace f mir; spokojstvo; lasciarlo in ~ pustiti koga na miru; far
~ con qn. pomiriti se sa nekim;
non darsi ~ biti zabrinut; mettersi
il cuore in ~ smiriti se, utešiti se.
pacifico 1. adj. miroljubiv; miran;
tih. 2. m Tihi okean, Pacifik.
padella f tiganj; tava, pesce in ~
pržena riba.
padre m otac; Santo Padre sveti
otac; ~ adottivo poočim; ~ spirituale duhovni vođa.
padrino m kum; fare da ~ ku-
movati.
padrona f gazdarica, vlasnica.
padrone m gospodar, gazda;
vlasnik; ~ di casa domaćin;
essere ~ di una materia dobro
poznavati neki predmet.
paesaggio m pejzaž; predeo.
paesano 1. adj. domaći; seoski; zavičajni; alla paesana po
domaćem običaju. 2. m seljak.
paese m zemlja; država; kraj;
~ sottosviluppato nerazvijena
zemlja, zemlja u razvoju.
paga f plata; naknada; libro ~
platni spisak.
pagamento m plaćanje; isplata;
~ anticipato plaćanje unapred;
~ in contanti plaćanje u gotovu.
panetterìa
pagare tr. (prs. pago) plaćati,
platiti; te la farò pagare cara
skupo ćeš mi to platiti.
pagella f đačka knjižica; avere
una buona ~ imati dobre ocene.
pàgina f strana (u knjizi).
paglia m slama; fuoco di ~
kratkotrajni zanos, prolazno
oduševljenje.
pagliaccio m klovn, pajac; fare
il ~ neozbiljno se ponašati.
paio m (pl. le paia) par; un ~ di
metri nekoliko metara; un ~ di
volte nekoliko puta.
palato m nepce.
palazzo m palata, dvor, dvorac;
~ di giustizia palata pravde; ~
dello sport dom sportova.
palco m podijum, postolje, tribina; loža (u pozorištu).
palcoscénico m pozornica,
bina.
palese adj. očit, očigledan; rendere ~ otkriti, obelodaniti.
palestra f gimnastička sala; ~ di
vita (fig.) životna škola.
palla f lopta; ~ di neve grudva
snega; giocare a ~ loptati se; ~
ovale ragbi.
pallabase f bejzbol.
pallacanestro f košarka.
pallamano f rukomet.
pallanuoto f vaterpolo.
pallavolo f odbojka.
pàllido adj. bled; divenir ~ problediti; non avere una palida
idea di qcs. nemati blagog pojma o bilo čemu.
pallina f loptica; kuglica, kliker.
pallone m fudbalska lopta; (fig.)
~ gonfiato uobraženko, naduvenko.
pallore m bledilo (lica).
palma f (bot.) palma; dlan.
palpabile adj. opipljiv; (fig.)
očevidan.
palpare tr. (prs. palpo) pipati,
opipati.
pàlpebra f očni kapak.
palpitare tr. kucati, lupati (o
srcu) pulsirati, treptati; ~ per
qn. strepeti za koga.
palpito m otkucaj srca, treptaj,
drhtaj, uzbuđenje.
palude f močvara, bara.
panca f klupa; scaldare le panche lenčariti.
pancetta f mesnata slanina,
panceta.
pancia f trbuh; grattarsi la ~
lenčariti; aver mal di ~ imati
bolove u stomaku.
pane m hleb; ~ al latte mlečni
hleb; ~ imburrato hleb namazan
puterom; pan grattato prezle;
pan biscottato dvopek; pan di
Spagna patišpan; buono come
il ~ dobar kao hleb; rendere
pan per focaccia vratiti milo za
drago.
panetterìa f pekara.
O
155
panettiere
O
156
panettiere m pekar.
panettone m kuglof sa suvim
grožđem (Božićni kolač).
paniera f košara, korpa.
panino m (sitno) pecivo;
zemička; ~ ripieno sendvič.
panna f pavlaka; ~ montata
šlag; ~ acida kisela pavlaka,
mileram.
pannello m ploča, komandna
tabla; ~ radiante grejna ploča.
panno m sukno; tkanina; bianco come un ~ lavato bled kao
krpa; mettersi nei panni di qn.
staviti se na nečije mesto; essere (trovarsi) nei panni di qn. biti
u nečijoj koži.
pannolino m higijenski uložak;
pelena.
pantagruelico adj. proždrljiv.
pantaloni m pl. pantalone; Pantalone Pantalon (maska u venecijanskoj komediji).
pantòfola f (kućna) papuča.
papa m papa; vivere come un ~
živeti kao kralj; morto un ~ se
ne fa un altro (posl.) niko nije
nezamenljiv.
papà m tata.
papavero m (bot.) mak.
paperino m mladi gusak; Paperino Paja Patak; Paperone Stric
Baja.
papero m gusak.
pappagallo m (zool.) papagaj;
(fig.) udvarač, ženskaroš.
pappardella f široki rezanac,
flekica.
parabrezza f vetrobran.
paracadute m inv. padobran.
paracadutismo m padobranstvo.
paradiso m raj.
parafango m blatobran.
parafulmine m gromobran.
paragonare tr. uporediti (a qcs,
con qcs. sa čim).
paragone
m
upoređenje;
poređenje: a ~ di, in ~ di u
poređenju sa; mettere a ~ uporediti; senza ~ vrhunski, bez
premca.
paràgrafo m paragraf; pasus;
član.
parallelo 1. adj. paralelan, uporedan. 2. m (geogr.) paralela,
uporednik.
paramento m ukras, dekoracija; svečana odeća; paramenti
sacri crkvena oprema.
paramosche m inv. mreža za
komarce.
parapetto m ograda, zaklon.
parapiglia m inv. metež, zbrka,
gungula.
parasole m suncobran.
parata f svečanost, parada; odbijanje (udarca, lopte); passo da
~ paradni korak; sfilare in ~ ići
u povorci, defilovati.
parato m draperija; zidni ukras;
carta da parati tapet.
parlata
paraurti m inv. (autom.) branik.
parcheggiare tr. i intr. (prs. parchéggio) parkirati.
parco m park; ~ nazionale nacionalni park; ~ mobile vozni
park.
parecchio 1. adj. neki, nekoliko; prilično; parecchi giorni
nekoliko dana; parecchie volte
više puta; parecchia gente dosta
sveta; 2. adv. poprilično, podosta; sono ~ stanco prilično sam
umoran.
pareggio m izjednačenje; finire
in ~ završiti nerešeno.
parente m f rođak, rođaka.
parentela f srodstvo; rodbina,
rođaci.
parèntesi f inv. zagrada; ~ tonde obične zagrade; ~ quadre
uglaste zagrade; tra ~ u zagradama; (fig.) uzgred rečeno.
parere 1. intr. (paio, parvi, parso) činiti se, izgledati; mi pare
izgleda mi, čini mi se; grazie! –
le pare! hvala! nema na čemu;
a quanto pare kako izgleda; che
tu ne pare? šta misliš o tome?
2. m mišljenje; a mio ~ po
mom mišljenju; dare un ~ dati
(stručno) mišljenje; cambiar
~ predomisliti se; sono del ~
che... smatram da ...
parete f (unutrašnji) zid; strana
(planine), strma strana, litica;
orologio da ~ zidni sat; ~ divisoria pregrada.
pari adj. inv. jednak, isti; nùmero ~ paran broj; numero dispari neparan broj; del ~ na isti
način; alla ~ jednako; non avere
~ nemati ravna; senza ~ jedinstven, nenadmašan; ~ nei diritti
ravnopravan; siamo ~ jednaki
smo, sad smo kvit; rendere ~
a ~ uzvratiti ravnom merom;
stare alla ~ con qn. biti jednak
s kime; dorastao kome; di ~
passo (contemporaneamente)
istodobno; m inv. (ist.) velikaš;
Camera dei ~ Dom lordova.
parigino adj. pariski; m (f –a)
Parižanin.
parità f jednakost; ~ di diritti
ravnopravnost; su un piede di ~
na ravnoj nozi; a ~ di condizioni pod jednakim uslovima; (u
sportu) nerešen rezultat.
parlare intr. i tr. (prs. parlo)
govoriti; ~ di qcs. govoriti o
nečemu; ~ forte govoriti glasno;
~ piano govoriti tiho; ~ tra sé
govoriti u sebi; ~ del più e del
meno pričati o svemu i svačemu;
~ male di qn. ogovarati nekoga; sentir ~ di qn, qcs. čuti za
nekoga nešto; non parlamene!
ne pominji mi to! badi a come
parla! pazite šta govorite!
parlata f govor; narečje, dijalekt; lo riconosco alla ~ prepoz-
O
157
parola
O
158
najem ga po govoru.
parola f reč; ~ per ~ od reči
do reči; ~ d’onore! časna reč!
in una ~ jednom rečju; chiedo
~ molim za reč; mancare alla
~ prekršiti reč; venire a parole
posvađati se.
parolaccia f psovka, ružna reč.
parrucchiere m frizer.
parte f deo; (lato) strana; uloga; prender ~ a, sudelovati; fare
~ di qcs. biti deo nečega; in ~
delimično; ~ in treno, ~ in aereo
delom vozom, delom avionom;
da quelle parti u onom kraju; da
~ sa strane; da che ~ ? sa koje
strane? da qualche ~ negde,
nekud, odnekud; da ogni ~ sa
svih strana; dall’ altra ~ s druge strane; lasciare da ~ ostaviti
po strani; mettere da ~ staviti
na stranu, prištedeti; scherzi a
~ skrivena kamera; la ~ contraente ugovorna strana; ~ lesa
oštećena strana.
partecipante m i f učesnik,
-ica.
partecipare tr. učestvovati, sudelovati.
partenza f polazak; odlazak;
punto di ~ polazna tačka; siamo
di ~ na odlasku smo.
participio m particip; ~ passato
particip prošli.
particolare 1. adj. poseban,
naročit; in ~ posebno. 2. m poje-
dinost, detalj.
particolarmente adv. osobito,
naročito.
partigiano m pristalica, sledbenik; partizan.
partire intr. (prs. parto) krenuti;
otići; otputovati; polaziti; odlaziti; sono partiti per la Francia
otputovali su u Francusku; a ~
da počev od; far ~ pokrenuti.
partita f utakmica; ~ di calcio fudbalska utakmica; (trg.)
količina robe, partija.
partito m (politička) stranka,
partija.
parto m porođaj; dolori di ~
porođajni bolovi, trudovi.
partorire tr
poroditi se,
porađati se.
parziale adj. delimičan. parzialmente adv. delimično.
Pasqua f Uskrs; ~ di rose Duhovi; uovo di ~ uskršnje jaje.
Pasquetta f Uskršnji ponedeljak; Bogojavljenje.
passaggio m prelaz, prolazak; di
~ u prolazu; uzgred; ~ pedonale
pešački prelaz; ~ a livello prelaz preko železničke pruge; ~
di proprietà prenos imovine.
passante m i f prolaznik, -ica.
passaporto m pasoš.
passare (prs. passo) 1. intr.
preći, prelaziti; roći, prolaziti; ~
agli esami položiti ispite; il tempo passa presto vreme brzo pro-
patrigno
lazi; ~ di moda izaći iz mode; ~
di vita preminuti; col passo del
tempo s vremenom. 2. tr. dodati, pružiti; passami il sale dodaj
mi so! ~ la voce javiti, dojaviti;
preći preko; proći; ~ la vìsita
doganale podvrći se carinskom
pregledu; ~ il segno prevršiti
meru; provoditi (vreme) passa la sera davanti al televisore
provodi veče pred televizorom;
ne ho passate tante svašta sam
proživeo.
passatempo m razonoda, razbibriga, zabava.
passato 1. m prošlost; ~ pròssimo složeni perfekt (za blisku
prošlost); ~ remoto aorist (za
daleku prošlost). 2. adj. prošli,
pređašnji, protekli; acqua passata non macina più šta je bilo,
bilo je.
passeggero 1. adj. prolazan;
kratkotrajan. 2. m putnik.
passeggiare intr. (prs. passéggio) šetati.
passeggiata f šetnja; fare una ~
prošetati se.
passero m (zool.) vrabac.
passione f strast; zanos; con ~
strastveno; avere la ~ di qcs.
biti strastveni ljubitelj nečega.
passo m korak; pasus (u tekstu), odlomak; a ~ a ~ korak
po korak; fare due (quattro)
passi prošetati se; fare il ~ più
lungo della gamba precenti
svoje mogućnosti; fare il gran ~
načiniti odlučujući korak; andare al ~ ići ukorak; leggi questo
~ pročitaj ovaj odlomak; è qui a
due passi tu je blizu, na dva koraka; a ~ di corsa trkom; prolaz,
prelaz; ~ carrabile prolaz za vozila; uccelli di ~ ptice selice.
pasta f testo; ~ sfoglia lisnato
testo; avere le mani in ~ biti
umešan u nešto; sono tutti della
stessa ~ svi su istog kova.
pastasciutta f (kuvana) testenina.
pasticceria f poslastičarnica.
pasticciere m poslastičar.
pasto m jelo, obrok; vino da ~
stono vino; prèndere (o consumare) il ~ jesti.
pastore m pastir; ovčar; ~ tedesco nemački ovčar.
patata f krompir.
patatina f mladi krompir;
prženi krompirići; čips.
patente f diploma; dozvola; ~
di guida vozačka dozvola; prendere la ~ položiti vozački ispit.
paterno adj. očev; očinski; nonni paterni deda i baka po ocu.
patire tr, intr. (prs. patisco) patiti; trpeti; ~ la fame gladovati.
patria f domovina, otadžbina;
postojbina.
patrigno m očuh.
O
159
patrimonio
O
160
patrimonio m imovina; nasleđe,
baština; questo gli è costato un
~ ovo ga je skupo koštalo; ~ artistico umetničko blago.
pattinare tr. klizati se.
pattini m pl. klizaljke; ~ a rotelle roleri.
patto m sporazum, dogovor,
pakt; venire a patti dogovoriti
se; a ~ che pod uslovom da; a
questi patti pod ovim uslovima;
a nessun ~ ni po koju cenu,
nipošto.
pattuglia f patrola, izvidnica; ~
stradale saobraćajna patrola.
pattuire tr. ugovoriti; pogoditi
se; il prezzo pattuito ugovorena
cena.
pattumiera f kanta za smeće,
đubrovnik.
paùra f strah, bojazan; aver ~
di bojati se (čega); far ~ a qn.
plašiti koga; la ~ ingrossa il
perìcolo u strahu su velike oči;
niente ~ ! ne boj se!
pauroso adj. plašljiv, strašljiv;
(che mette paura) strahovit.
pausa f odmor, pauza; ogni tanto faccio una ~ s vremena na
vreme pravim pauzu.
pavido adj. plašljiv; strašljiv.
pavimento m pod, patos; piastrelle a ~ podne pločice.
paziente 1. adj. strpljiv. 2. m
bolesnik, pacijent. pazientemente adv. strpljivo.
pazienza f strpljivost, strpljenje; abbi ~! strpi se! con ~ strpljivo.
pazzesco adj. ludački, mahnit;
(fig.) predivan; fantastičan; besmislen.
pazzìa f ludost, ludilo.
pazzo 1. adj. lud, mahnit. 2. m
ludak; innamorato ~ ludo zaljubljen; andare ~ per qcs. ludovati za nečim; cose da pazzi! neverovatno! neverovatne stvari!
peccare tr. grešiti, zgrešiti; ~
contro qn, qcs. ogreštii se o
nekoga, nešto.
peccato m greh; šteta; che ~!
kakva šteta!
pècora f ovca; (fig.) non fare
la ~ ne budi slabić; ~ nera crna
ovca; izuzetak.
pecorame m ovce, stado ovaca.
pecorino m ovčiji sir.
pecunia f novac.
pedalare intr. (prs. pedàlo) voziti bicikl.
pedale m papučica; ~ della frizione pedala kvačila; ~ dell’acceleratore pedala za gas.
pedestre adj. prizeman; pešački;
zona ~ pešačka zona.
pedonale adj. pešački; passaggio ~ pešački prelaz.
peggio 1. adv. gore; (tanto) ~
per te utoliko gore po tebe; ~
che mai gore nego ikada; va di
male in ~ ide sa zla na gore. 2.
pensare
adj. (compr.) gori; alla ~ u najgorem slučaju. 3. m gore, najgore; è il ~ che tu potessi fare to je
najgore što si mogao da učiniš;
un lavoro fatto alla ~ posao
sklepan na brzinu.
peggiore adj.( compr.) gori; il ~
najgori.
pelame m krzno, dlaka
(životinje).
pelato adj. izbrijan, oljušten;
testa pelata ćelava glava; pomodori pelati oljušten paradajz.
pelle f koža; di ~ kožni; guanti
di ~ kožne rukavice; salvare la
~ izneti živu glavu; essere ~ e
ossa biti kost i koža.
pellegrino m hodočasnik, putnik.
pelliccia f krzno; krzneni kaput, bunda.
pellicola f film.
pelo m dlaka; contro ~ uz dlaku;
non gli sarà tolto un ~ neće mu
faliti dlaka s glave.
peloso adj. dlakav, rutav.
pena f kazna; muka, patnja; non
vale la ~ nije vredno, ne vredi
truda; a mala ~ na jedvite jade;
ha espiato la ~ izdržao je kaznu; ~ capitale smrtna kazna; fa
~ a vederlo žalost je gledati ga;
darsi la ~ potruditi se; dare ~
zadavati muke.
penale adj. krivični; kazneni;
diritto ~ krivično pravo; codice
~ krivični zakonik.
pendente 1. adj. viseći; nagnut,
nakrivljen; nerazrešen, u toku, u
postupku. 2. m privezak; torre
~ krivi toranj.
pèndere intr. (prs. pèndo) visiti; biti nagnut.
pendìce f obronak, padina.
pendìo m strmina; nagnutost;
obronak, padina.
pendolare tr. klatiti se, njihati
se.
penetrare tr. prodreti, probiti
(qcs. in qcs. u nešto); ~ un segreto proniknuti tajnu.
penetrazione f prodiranje;
prožimanje; (fig.) pronicljivost,
oštroumnost.
penìsola f poluostrvo.
penitenza f kajanje, ispaštanje.
penna f pero; ~ a sfera hemijska olovka; ~ stilogràfica naliv
pero.
pennarello m flomaster (tanki).
pennello m slikarska četkica; il
vestito ti sta a ~ odelo ti pristaje
kao saliveno.
pensare intr. i tr. (prs. pènso)
misliti, pomisliti; razmišljati (o
čemu); che ne pensi? što misliš
o tome? non ci penso nemmeno
uopšte ne mislim na to; ci penso io to je moja briga, prepustite
to meni; io la penso così to je
moje mišljenje; pensa ai fatti
tuoi gledaj svoja posla; ~ tra sé
O
161
pensiero
O
162
razmišljati u sebi.
pensiero m misao; mišljenje;
briga; namera; ha mutato ~ predomislio se; libertà di ~ sloboda
mišljenja; stare in ~ per qn. brinuti zbog koga.
pensieroso adj. zamišljen.
pensione f penzija; pansion.
pentirsi (mi pènto); kajati se,
pokajati se (di qcs. zbog čega);
žaliti nešto, predomisliti se.
péntola f lonac; ~ a pressione
ekspres lonac.
penultimo adj. pretposlednji.
pepe m biber; un grano di ~
zrno bibera; essere tutto ~ biti
živahan, temperamentan.
peperoncino m ljuta paprika.
peperone m paprika, babura.
per (pér) prp. za; po, preko,
od; kroz; spaja se (retko) s
određenim članovima il, i, la, le;
pel, pei, pella, pelle. Označava:
1. kretanje preko, po, kroz; passare ~ il ponte preći preko mosta; abbiamo viaggiato ~ tutta la
penìsola putovali smo po celom
poluostrvu; la luce entra ~ le fìnestre svetlost ulazi kroz prozore; passi ~ di qua prođite ovuda;
abbiamo girato ~ la città šetali
smo po gradu; lo accompagnò ~
due chilòmetri pratio ga je dva
kilometra. 2. kretanje prema; è
partito ~ il Brasile otputovao je
u Brazil; (atributivno) il treno ~
Napoli voz za Napulj; (fig.) ha
una passione ~ la mùsica ima
sklonost ka muzici. 3. stanje u
mestu; tutta la città era ~ le vie
ceo je grad bio na ulicama; cosa
hai ~ la testa? na šta misliš? 4.
vreme, rok; ho lavorato ~ tutta
la giornata radio sam ceo dan;
verrò ~ Capodanno doći ću za
Novu godinu; giorno ~ giorno
dan po dan; l’adunanza è differita ~ martedì prossimo sastanak je odložen za idući utorak; ~
stasera sono impegnato večeras
sam zauzet; ~ tutta la strada celim putem. 5. sredstvo; ho appreso la notizia ~ radio saznao
sam vest na radiju; ti avvertirò
~ telèfono obavestiću te telefonom; l’hanno chiamato ~ nome
zvali su ga po imenu. 6. način;
lo diceva ~ scherzo rekao je to
u šali; procediamo ~ órdine alfabètico idemo alfabetskim redom; mi descrisse tutto ~ filo e ~
segno opisao mi je sve na dugo i
široko. 7. razlog; ho sbagliato ~
la fretta pogrešio sam zbog brzine; era stanco ~ la fatica bio
je umoran od napora; fu punito
~ aver rubato bio je kažnjen
zato što je ukrao; ~ compassione iz samilosti; ~ ragioni di
salute iz zdravstvenih razloga.
8. svrhu; hanno lotato ~ il successo borili su se za uspeh; si ri-
perché
tirò ~ vivere in pace povukao se
da živi u miru; è troppo onesto
~ ingannarvi previše je pošten
da bi vas prevario; ~ esempio
na primer; (atributivno); un armadio ~ abiti orman za odela;
una màcchina ~ cucire mašina
za šivenje; le spese ~ la scuola troškovi za školu. 9. meru,
cenu; la strada è interrotta ~
due chilòmetri put je prekinut
dva kilometra; l’ho comprato ~
centomila lira kupio sam ga za
sto hiljada lira; la cooperativa
ha venduto quest’anno merce ~
tre milioni zadruga je ove godine prodala robe za tri miliona.
10. ograničenje; lo sùpera ~
intelligenza nadmašuje ga inteligencijom; ~ quanto sta in me,
non mi opporrò ako je do mene,
neću se protiviti; ~ questa volta
ti perdono ovaj put ti opraštam;
~ me puoi anche andare što se
mene tiče, možeš ići. 11. zamena; parlerò io ~ te ja ću za tebe
govoriti; ti avevo scambiato ~
un altro zamenio sam te za drugoga. 12. distributivno; tanto ~
ciascuno toliko na svakoga (ili
po glavi); giorno ~ giorno dan
za danom; tre ~ tre tri puta tri.
13. uvodi razne vrste zavisnih
rečenica s glagolom u infinitivu: a) namernu; sono venuto
~ parlarti došao sam da go-
vorim s tobom; (v. i pod 8); b)
uzročnu; lo so ~ averlo sentito
dire znam jer sam to čuo; (v. i
pod 7); c) posledičnu; è troppo
buona ~ odiare previše je dobra da bi mrzela; è abbastanza
grande ~ andare a scuola dovoljno je velik (ili odrastao) da ide
u školu. 14. dopusnu rečenicu
s glagolom u konjunktivu; ~
quanto si sforzi non riesce koliko god se trudio, ne uspeva; ~
poco che sia è meglio che niente
bolje išta nego ništa. 15. upotrebljava se u mnogim priložnim
i vezničkim spojevima; ~ poco
umalo, skoro; ~ tempo rano; ~
ora zasad; ~ di più osim toga; ~
ciò, ~ la qual cosa radi toga; ~
il fatto che s obzirom na to što.
16. u vezi s glagolima essere,
stare; ero quasi ~ dirgli che ...
umalo sam mu rekao da ...; sto
~ andàrmene nameravam otići,
upravo polazim; stiamo ~ partire upravo polazimo.
pera f kruška (plod); (fig.) è
come una ~ cotta mlitav je, trom
je.
perbacco excl. pobogu; zaboga!
perca f grgeč.
percentuale 1. adj. procentualan. 2. m procenat, postotak;
udeo.
perché 1. conj. jer, zato što; da
O
163
perciò
O
164
(bi). 2. adv. zašto? ~ non sei
venuto? ~ pioveva zašto nisi
došao? jer je padala kiša; te lo
dico ~ tu sappia kažem ti to
(zato) da znaš. 3. m il ~ razlog,
uzrok; senza un ~ bez razloga.
perciò conj. zato, stoga; sono
arrabbiato, ~ me ne vado ljut
sam, stoga odlazim.
percórrere tr. (percórro, percórsi, ho percórso) preći, prelaziti; proći kroz, proputovati; ~
una distanza prevaliti razdaljinu.
percorso m put, putovanje;
maršruta.
percossa f udarac.
percuotere tr. udariti, udarati;
tući.
pèrdere tr. (pèrdo, pèrsi, ho
pèrso) izgubiti; ha perso la ragione sišao je s uma; abbiamo
perso il treno zakasnili smo na
voz; si è perso d’ànimo klonuo
je duhom; ~ la conoscenza onesvestiti se; ~ la faccia osramotiti se; lascia ~! ostavi! mani to!
pèrdita f gubitak; sarebbe una
~ di tempo bio bi to gubitak
vremena; a ~ d’ occhio u nedogled; c’è una ~ di gas negde
curi gas.
perdonare tr. (prs. perdóno)
oprostiti, opraštati.
perdono m praštanje, oproštenje; domando (chiedo) ~ molim
za oproštaj.
peregrinare intr. (prs. peregrìno) putovati, lutati po svetu.
perenne adj. neprestan; večit;
trajan, neprolazan; fonte ~
nepresušan izvor.
perfettamente adv. savršeno,
potpuno.
perfetto 1. adj. savršen, potpun.
2. m (gram.) perfekt, prošlo vreme.
perfezionamento m usavršavanje; corso di ~ postiplomske
studije.
perfezionare tr. (prs. perfezióno) usavršiti; doterati.
perfezione f perfekcija; savršenstvo; a ~, alla ~ savršeno.
perfidia f zloba; podmuklost,
podlost; pakost.
perfido adj. podmukao, podao,
perfidan.
perfino adv. čak; čak i; šta
više.
perforazione f bušenje, probijanje; perforacija.
perìcolo m opasnost; ~ di vita
životna opasnost; correre il ~
izlagati se opasnosti; mettere in
~ ugroziti.
pericoloso adj. opasan; pogibeljan. pericolosamente adv.
opasno.
periferìa f periferija, predgrađe;
(u geometriji) opseg kruga.
perìodo m razdoblje, period;
pertinace
(gram). složena rečenica.
perire intr. (prs. perisco) poginuti, propasti; nastradati.
perla f biser; grigio ~ biserno
siv.
permaloso
adj.
sujetan,
razdražljiv, lako uvredljiv.
permanente 1. adj. trajan; stalni. 2. f trajna ondulacija.
permanenza f produžavanje;
boravak; la mia ~ in città sarà
breve moj boravak u gradu biće
kratak; essere di ~ biti stalno
nastanjen.
permeabile adj. propustan,
promočiv.
permesso m dopuštenje, dozvola; dopust, odsustvo; è ~? con ~
? je li slobodno?
perméttere tr. (permetto, permisi, permesso) dopustiti, dozvoliti. permettersi rfl. dozvoliti sebi
(nešto); egli può permétterselo
može mu se; come si permette!
kako se usuđujete!
permutare tr. zameniti, razmeniti.
perno m osovina; nosač; oslonac.
pero m kruška (drvo).
però conj. ali; ipak; međutim.
perpendicolare adj. uspravan,
vertikalan; pod pravim uglom.
perpetuo adj. večit; trajan; neprekidan; in ~ zauvek; socio ~
doživotan član; vite perpetua
(teh.) beskrajni zavrtanj.
perplesso adj. neodlučan; kolebljiv; zbunjen, smeten.
persecuzione f progon, proganjanje, gonjenje.
persiano adj. persijski.
persino adv. čak; čak i; šta
više.
perso p.p. od perdere; a tempo
~ u slobodno vreme; a fondo ~
bespovratno.
persona f osoba, lice; čovek;
stas; pìccolo di ~ maloga rasta;
lo conosco di ~ poznajem ga
lično; in ~ lično; di ~ lično; a ~
po osobi; ~ fisica fizičko lice; ~
giuridica pravno lice; in prima
~ u prvom licu.
personaggio m (ugledna) ličnost;
lice, lik (u književnom delu).
personale 1. adj. osobni, lični.
2. m osoblje. personalmente
adv. lično, osobno.
personalità f ličnost; individualnost.
perspicacia f pronicljivost,
oštroumlje.
persuadére tr. (persuado, persuasi, persuaso) uveriti, ubediti,
nagovoriti. persuadersi rfl. uveriti se (di qcs. u nešto).
pertanto adv. prema tome, zato,
stoga; non ~ ipak.
pertinace adj. uporan, tvrdoglav, istrajan.
pertinente adj. umestan, prikla-
O
165
pertosse
O
166
dan; domanda ~ umesno pitanje.
pertosse f kašalj.
pervenire intr. (pervèngo, pervénni, pervenuto) dopreti, dospeti (a qcs. do čega).
pesante adj. težak; artiglieria
~ teška artiljerija; sonno ~ dubok, tvrd san; aria ~ zagušljiv
vazduh; scherzo ~ gruba, neukusna šala; responsabilità pesanti ozbiljne odgovornosti. pesantemente adv. teško; tromo.
pesare (prs. péso) 1. intr. težiti,
biti težak. 2. tr. izmeriti (težinu);
~ le parole birati reči.
pèsca f breskva (plod).
pésca f ribolov; ~ subacquea
podvodni ribolov; andare alla ~
ići u ribolov.
pescare (prs. pésco) tr. loviti (ribu), ribariti; (fig.) uloviti,
pronaći.
pescatore m ribar.
pesce m riba; zuppa di ~ riblja
čorba; Pesci Ribe (horoskopski
znak); ~ spada sabljarka; ~ persico grgeč; ~ grosso (fig.) velika
zverka; ~ d’ aprile prvoaprilska
šala.
pesco m breskva (drvo).
peso m težina; teret (i fig.); ~
netto, ~ lordo neto-težina, brutotežina; mi sono tolto un ~ dallo stomaco pao mi je kamen
sa srca; dare ~ a qcs. pridavati
važnost nečemu; lancio del ~
(sport) bacanje kugle.
pèssimo adj. (sup.) veoma loš;
grozan, užasan. pessimamente
adv. veoma loše.
peste f kuga.
pestilenza f zaraza, epidemija;
kuga.
petalo m latica.
petrolio m petrolej, nafta.
pettegolezzo m brbljanje, ogovaranje, trač.
pettinare tr. (prs. pèttino)
češljati. pettinarsi rfl. češljati
se.
pèttine m češalj; (posl.) tutti i
nodi vèngono al ~ svako delo
dođe na videlo.
pettirosso m crvendać.
petto m prsa, grudi; giacca a
doppio ~ sako s dva reda dugmeta.
petulante adj. bezočan, dosadan, drzak, obestan.
pezzo m komad; da un ~ odavno; fare a pezzi raskomadati; un
~ d’uomo kršan čovek.
piacere 1. intr. (piaccio, piacqui, è piaciuto) sviđati se, dopadati se; mi piace sviđa mi se.
2. m zadovoljstvo; per ~ molim
vas (te); fammi il ~ molim te;
con ~ vrlo rado; tanto ~! drago
mi je! a ~ po želji.
piacévole adj. ugodan, prijatan.
piagnucolare tr. cmizdriti; cvi-
pieno
liti; kenjkati.
piàngere (piango, piansi, pianto) 1. intr. plakati. 2. tr. oplakivati.
pianificare tr. planirati, isplanirati.
piano 1. adj. ravan; tih; lagan,
lak. 2. adv. polako, tiho, lagano.
3. m ravnica, zaravan; sprat (u
zgradi); ~ rialzato visoki parter;
(disegno) plan, nacrt; pianoterra prizemlje.
pianoforte m klavir; ~ a coda
koncertni klavir; ~ verticale
pianino.
pianta f biljka; plan (disegno)
osnova; la ~ della città plan grada; ~ del piede taban.
piantare tr. (prs. pianto) saditi;
zasaditi; ~ un palo zabiti kolac;
(fig.) ~ qn. ostaviti koga; piàntala! prestani!
pianterreno m prizemlje.
pianto m plakanje, plač; scoppiare in ~ briznuti u plač.
pianura f ravnica, nizija; la ~
Padana padanska nizina.
piastra f ploča.
piastrella
f
(keramička)
pločica.
piatto m tanjir; jelo; primo ~
(prvo jelo) predjelo (testenina,
pirinač, supa); secondo ~ (drugo) glavno jelo (meso, povrće);
~ tipico specijalitet.
piazza f trg; tržište; mesto.
piccante adj. pikantan, ljut.
picchiare tr. (prs. pìcchio) tući,
udarati.
picchio m detlić.
piccino 1. adj. sitan, mali. 2. m.
mališan, dete.
piccione m golub; (posl.) prendere due piccioni con una fava
ubiti dve muve jednim udarcem.
pìccolo 1. adj. mali, malen;
sitan; piccola pubblicità mali
oglasi. 2. m mališan, dete; da
~ kao dete.
piede m stopalo; noga; a piedi
pešice; ai piedi di na podnožju;
in piedi! ustanite! in punta di
piedi na prstima nogu; avere un
~ nella fossa biti jednom nogom
u grobu.
piega f nabor, pregib; messa in
~ ondulacija (kose).
piegare (prs. piègo) 1. tr. pregibati; saviti; previjati; nabrati;
carta piegata savijena hartija. 2.
intr. skrenuti; predati se.
pieno 1. adj. pun; potpun; ~ di
sé umišljen, pun sebe, uobražen;
in ~ giorno usred bela dana; in ~
inverno usred zime; ~ zeppo pun
puncat; a pieni voti jednoglasno.
2. adj. sit; essere ~ di qcs. biti sit
čega. 3. m punoća, puna mera;
colpire in ~ pogoditi u sredinu;
fare il ~ (di benzina) napuniti
rezervoar do kraja. pienamente
O
167
pietà
O
168
adv. potpuno, sasvim.
pietà f sažaljenje, samilost; per
~! imajte milosti!
pietanza f jelo.
pietra f kamen; di ~ kameni; ~
preziosa dragi kamen; ~ sepolcrale nadgrobni kamen; cava di
~ kamenolom; mal della ~ kamenac (u žuči ili bubregu).
pieve m parohija, župa; župna
crkva.
pigiama m pidžama.
pigliare tr. (prs. piglio) uhvatiti,
hvatati.
pigna f (bot.) šišarka.
pigolio m pijukanje, pisak,
pištanje.
pigro adj. lenj.
pigrone m lenština.
pila f baterija; stub mosta.
pilastro m stub.
pillola f pilula.
pilota m pilot (aviona); kapetan
(broda).
pilotare tr. (prs. pilòto) pilotirati, upravljati (avionom); kormilariti.
pino m bor; legno di ~ borovina.
pinza f klešta; hvataljka;
štipaljka.
pio adj. milosrdan; pobožan.
pioggia f kiša; ~ torrenziale
pljusak, prolom oblaka; tempo
di ~ kišovito vreme.
piombo m olovo; cielo di ~
olovno, sivo nebo; sonno di ~
dubok san.
pioppo m topola.
piòvere intr. (piove, piovve, è
piovuto) kišiti; padati (o kiši)
piove a dirotto (a catinelle)
pada kiša kao iz kabla.
pipa f lula.
pipistrello m slepi miš.
piròscafo m parobrod; ~ da
càrico teretni brod.
piscina f bazen.
pisello m grašak.
pittore m slikar.
pitorresco adj. slikovit, živopisan.
pittrice f slikarka.
pittura f slikarstvo; slikanje;
slika.
pitturare tr. (prs. pittùro) slikati,
naslikati; ofarbati.
più 1. adv. više; ~ o meno
manje-više; per di ~ uz to, povrh svega; un poco di ~ malo
više; per lo ~ ponajviše; per di
~ uz to, k tome, pored toga; il
~ è fatto glavni deo (najviše)
je učinjen(o); ~ volte više puta;
mai ~ nikada više; oggi ho ~
caldo di ieri danas mi je toplije
nego juče; (mat.) plus; tre ~ otto
fa undici tri i osam su jedanaest;
parlare del ~ e del meno pričati
o svemu i svačemu. 2. m inv.
više; non ne posso ~ ne mogu
više; i ~ većina.
polmone
piumino m (ampio cuscino)
jorgan.
piuttosto adv. pre, radije;
prilično.
pizza f pica; ~ a(l) taglio parče
pice.
pizzeria f picerija.
pizzico m trunka; mala količina;
un ~ di sale malčice soli.
plastica f plastika.
platea f parter (u pozorištu).
plico m omot, zavoj (spisa);
svežanj.
plurale m množina, plural.
plurilaterale adj. višestran.
pluviale adj. kišni.
pneumàtico 1. adj. pneumatski, vazdušni. 2. m automobilska
guma.
po’ v. poco. un ~ malo, pomalo;
un bel ~ poprilično.
poco 1. adj. i prn. malo; ~ denaro malo novca; poca gente, poche persone malo ljudi;
poche volte retko, katkad; io
e pochi altri ja i malo drugih;
fra ~ uskoro; un ~ di zùcchero
malo šećera; ci vuol ~ a capirlo
to nije teško shvatiti; c’è ~ da
fare ništa se tu ne može. 2. adv.
malo; a ~ a ~ malo-pomalo; mi
sento ~ bene ne osećam se dobro; ~ dopo ubrzo zatim; ~ fa
nedavno.
podere m imanje, poljoprivredno dobro, farma.
podio m postolje, podijum.
poema m spev, poema.
poesìa f pesma, poezija;
pesništvo.
poeta m pesnik, poeta.
poètico adj. pesnički, poetski.
poggiare tr. (prs. pòggio) nasloniti, naslanjati.
poi adv. onda; zatim; d’ora
in ~ odsad nadalje; prima o ~
pre ili posle; dalle otto in ~ od
osam sati na dalje; dakle, a,
pak; uostalom, najzad; non è ~
così brutto uostalom i nije tako
ružan.
poiché conj. budući da, pošto.
polacco 1. adj. poljski. 2. m
Poljak.
poliglotto 1. adj. višejezičan. 2.
m poliglota, koji zna više jezika.
poliomelite f poliomijelitis,
dečija paraliza.
polire tr. (prs. polisco) glačati,
polirati.
polìtico 1. adj. politički; uomo
~ političar. 2. m političar.
polizìa f policija.
poliziotto m policajac.
pollaio m kokošinjac.
pollame m perad, živina.
pòllice m palac.
pollo m pile; (fig.) fare rìdere
i polli govoriti besmislice; glupak, budala.
polmone m plično krilo; polmo-
O
169
polmonite
O
170
ni pl. pluća.
polmonite f upala pluća.
polpaccio m list (na nozi).
polpetta f ćufta.
polso m ručni zglob; zapešće;
puls; orologio da ~ ručni sat;
testare il ~ a qn. opipati kome
puls; un uomo di ~ energičan
čovek.
poltrona f fotelja; sedište u
gledalištu u prvim redovima; (i
fig.) položaj.
pólvere f prašina; pieno di ~, coperto di ~ pokriven prašinom.
polveroso m prašnjav.
pomello m jabučica (na obrazu); okrugla ručica, drška.
pomeriggio m popodne; questo
~ danas posle podne; nel corso
del ~ posle podne.
pomodoro m paradajz.
pompa f sjaj, raskoš; con ~
raskošno, pompezno; pumpa.
pompelmo m grejpfrut.
pongo m plastelin.
ponte m most; paluba; (zubarski) most; proteza.
popolare adj. narodni, popularan, omiljen.
popolare tr. naseliti; ispuniti;
spiagge popolate di turisti obale
pune turista.
popolazione f stanovništvo.
pòpolo m narod; il ~ lavoratore
radni narod.
porcellana f porcelan.
porchetta f (pečeno) prase.
porcile m svinjac.
porcospino m bodljikavo prase;
(fig.) jež.
pòrgere tr. (pòrgo, pòrsi, pòrto)
pružiti; dodati: ponuditi; ~ orecchio saslušati nekoga.
porre tr. (póngo, pósi, posto)
staviti; postavljati; polagati; metnuti; ~ fine a una cosa
završiti neku stvar; ~ in chiaro
izvesti na čistac; ~ una domanda postaviti pitanje.
porta f vrata; (u sportu) gol;
tirare in ~ pucati na gol; ~ di
sicurezza pomoćni izlaz.
portabagagli m inv. nosač
(čovek).
portacenere m inv. pepeljara.
portachiavi m inv. privezak za
ključeve.
portafoglio m novčanik.
portafortuna m amajlija.
portare tr. (prs. porto) nositi;
poneti; doneti, donositi; povesti;
~ con sé odvesti sa sobom; ~ via
odneti; ~ fortuna donositi sreću;
~ aiuto a qn. pružiti pomoć.
portàta f domet, domašaj; a ~
di mano na dohvat ruke; fuori
~ van domašaja; la ~ del fucile
domet puške.
pòrtico m trem, hodnik (sa stubovima).
portiere m vratar, portir; golman.
pràtica
porto m luka; entrare in ~ uploviti u luku.
portone m kućna vrata, kapija.
porzione f obrok, porcija.
posa f mir; počinak; senza ~ bez
prestanka; non avere ~ nemati
mira.
posare (prs. pòso) 1. tr. položiti,
polagati;
metnuti;
staviti;
odložiti. 2. intr. ležati; slegnuti
se; pozirati.
posata f (pl.) pribor za jelo;
escajg.
positivo adj. pozitivan, potvrdan; fatto ~ nesporna činjenica;
lo so di ~ to sigurno znam. positivamente adv. pozitivno, sigurno.
posizione f položaj, pozicija;
stav, držanje; prèndere ~ zauzeti stav.
possedere tr. (possièdo, possedétti, posseduto) posedovati,
imati; obuzeti.
possesso m posed; essere in ~
posedovati nešto.
possìbile adj. moguć; quanto
prima ~, il più presto ~ što je pre
moguće; farò tutto il ~ učiniću
sve moguće; nei limiti del ~ u
granicama mogućnosti.
possibilità f mogućnost.
posta f pošta; fermo in ~ postrestant; andare alla ~ ići na
poštu; per ~ poštom.
postale adj. poštanski.
posteriore adj. kasniji, pozniji;
zadnji, potonji.
postino m poštar.
posto m mesto, položaj; sul ~ na
licu mesta; préndere ~ smestiti
se; siamo a ~ sve je u redu; al ~
di umesto; ora siamo a ~ sada
je u redu; una persona a ~ pristojan čovek.
potassio m (hem.) kalijum.
potente adj. moćan, jak.
potenza f moć, snaga, sila; le
Grandi Potenze Velike sile.
potere 1. intr. (pòsso, potéi, potuto) moći; smeti; si può? je li
slobodno? non ci posso nulla ne
mogu tu pomoći; non ne posso
più! ne mogu više! 2. m moć,
vlast; volere è ~ (posl.) sve se
može kad se hoće; ~ d’ acquisto kupovna moć; pieni poteri
punomoćje.
poveraccio m (pej.) jadnik,
bednik, nesrećnik.
poveretto m (dim.) siromašak,
jadnik, jadničak.
pòvero 1. adj. siromašan, bedan; ~ me! jadan ja! 2. m siromah.
pozzo m bunar.
pranzare intr. (prs. pranzo)
ručati.
pranzo m ručak; dopo ~ po
podne; invitare a ~ pozvati na
ručak; fare il ~ ručati.
pràtica f praksa, vežba; méttere
O
171
praticare
O
172
in ~ izvršiti, primeniti.
praticare (prs. pràtico) 1. tr.
vršiti neki posao. 2. intr. (con
qn.) družiti se s kim.
pràtico adj. praktičan, iskusan;
essere ~ del mestiere biti iskusan u poslu.
prato m livada; travnjak.
preambolo m uvod, preambula.
precauzione f opreznost, oprez,
predostrožnost.
precedente adj. pređašnji, raniji, prethodni.
precedenza f prednost; prioritet; dare la ~ a qn. dati nekome
prednost.
precipitare (prs. precìpito) 1. tr.
strovaliti; baciti; pasti; srušiti. 2.
intr. strmoglaviti se. precipitarsi rfl. baciti se na, nasrnuti.
precisione f tačnost; con ~ precizno.
preciso adj. tačan, precizan;
određen. precisamente adv. baš
(tako), tačno, precizno.
precoce adj. rani, rano sazreo;
preran.
preda f plen, lovina; ~ di querra ratni plen; uccelli da ~ ptice
grabljivice.
prediletto 1. adj. omiljen, najmiliji. 2. m miljenik, ljubimac.
predisposto adj. spreman, pripremljen (a qcs. na nešto).
preesistente adj. već postojeći,
raniji.
preferenza f davanje prednosti;
di ~ radije, po mogućstvu; a ~
di radije nego.
preferire 1. tr. (prs. preferisco) više voleti, dati prednost
(čemu); preferisco restare qui
više volim da ostanem ovde. 2.
preferito adj. najmiliji, omiljen.
pregare tr, intr. (prs. prègo)
moliti (koga); la prego di attèndere un po’ molim Vas da malo
pričekate; grazie! prego! hvala!
molim!
preghiera f molba; molitva; con
la ~ di... s molbom da... .
pregiato adj. cenjen; dragocen,
poštovan; vredan; uomo di pregio čovek pun vrlina.
prèmere (prs. prèmo) 1. tr.
pritisnuti; stiskati. 2. intr. biti
važno; mi preme che tu lo faccia
subito veoma mi je važno da to
uradiš odmah.
premio m nagrada; primo ~ prva
nagrada; glavni zgoditak.
premura f žurba; briga, staranje; darsi ~ potruditi se; circondare qn. di premure obasuti
nekoga pažnjom.
prèndere tr, intr. (prèndo, prési,
préso) uzeti, uzimati; uhvatiti;
~ un caffè popiti kafu; ~ un po’
d’aria izaći na vazduh; ~ il sole
sunčati se; ~ in giro zafrkavati,
zadirkivati; ~ un raffreddore
presto
nazepsti; ~ una decisione doneti odluku; ~ sonno zaspati;
~ paura uplašiti se; ~ nota zapaziti nešto; ~ moglie oženiti
se; ~ parte a qcs. uzeti učešća
u nečemu; ~ in affitto uzeti pod
najam; ~ per serio ozbiljno
nešto shvatiti; ma che ti prende? šta ti je? prendersela con
qn. naljutiti se na nekoga.
prenotare tr. (prs. prenòto) rezervisati.
prenotazione f rezervacija.
preoccupare tr. (prs. preòccupo) brinuti, zabrinjavati. preoccuparsi rfl. brinuti se (di qcs. za
nešto).
preoccupato adj. zabrinut.
preoccupazione f zabrinutost;
briga; zaokupljenost.
preparare tr. (prs. preparo)
pripremiti, spremiti. prepararsi
rfl. spremiti se.
preparativo m (obično pl.)
priprema (di qcs, per qcs. za
nešto).
preposizione f predlog; ~ articolata predlog s članom.
presa f uzimanje; hvatanje;
cane da ~ lovački pas; trasmissione in ~ diretta direktni prenos; ~ di corente utičnica.
prescrivere tr. propisati, prepisati, odrediti; ~ una medicina
prepisati lek.
presentare tr. (prs. presènto)
pokazati; predložiti; predstaviti.
presentarsi rfl. predstaviti se.
presentazione f predstavljanje;
lettera di ~ preporuka; ~ di domanda podnošenje molbe.
presente 1. adj. prisutan;
sadašnji; ~! ovde! 2. m sadašnjost;
(gram.) sadašnje vreme.
presenza f prisutnost; di ~ lično;
in ~ di u prisustvu (koga).
presepio m jasle; prikaz Hristovog rođenja.
préside m direktor (srednje
škole); ~ di facoltà dekan fakulteta.
pressappoco adv. otprilike,
približno.
pressione f pritisak; ~ sanguina
krvni pritisak.
presso 1. adv. blizu; vivevo ~
una zia živeo sam kod tetke. 2.
prp. kod, uz, pokraj, pri; ~ la
finestra kraj prozora; lavora ~
una ditta privata radi za jednu
privatnu firmu.
prestare tr. (prs. prèsto) pozajmiti, posuditi; ~ aiuto pružiti
pomoć; ~ giuramento zakleti
se.
prestito m zajam; dare in ~ dati
na zajam; prendere in ~ uzeti na
zajam; concedere un ~ odobriti
zajam.
presto adv. brzo; rano; far ~
požuriti se; al più ~ što pre; a ~!
do skorog viđenja!
O
173
presumere
O
174
presumere tr. zaključiti, pretpostaviti; usuđivati se, pretendovati.
presuntuoso adj. uobražen,
ohol, nadmen.
prete m sveštenik; scherzo da ~
neslana šala.
pretesa f zahtev, traženje; senza
pretese skroman.
pretesto m izgovor, isprika; povod; col ~ pod izgovorom.
prevedere tr. (prs. prevédo,
-vidi, -visto) predvideti; previsioni del tempo vremenska prognoza.
previsto m predviđeno.
prezioso adj. dragocen, skupocen.
prezzemolo m peršun.
prezzo m cena; vrednost; a
buon ~ jeftino; prezzi fissi stalne
cene.
prigione f zatvor.
prigioniero m zarobljenik, zatvorenik.
prima adv. pre; di ~ pređašnji;
quanto ~ što pre; ~ di pre nego
što; prima di tutto pre svega;
quanto ~ što pre; da ~ od ranije.
primavera f proleće; tempo di
~ proletnje vreme.
primaverile adj. proletnji.
primo 1. adj. prvi; per prima
cosa kao prvo; per ~ kao prvi;
in ~ luogo pre svega. 2. m prvi;
il ~ del mese prvi u mesecu;
(prima portata) prvo jelo.
primogenito 1. adj. prvorođen.
2. m prvorođeni sin, prvenac.
principale adj. glavni; najvažniji.
principe m princ; knez; vladar.
principessa f princeza.
principio m početak; al ~ u
početku; dal ~ od početka.
privato 1. adj. privatan; ličan.
2. m pojedinac; privatnik; privatan život, privatnost.
privo adj. lišen, bez čega; ~ di
sensi onesvešćen; ~ di mezzi bez
sredstava za život.
probàbile adj. verovatan. probabilmente adv. verovatno.
probabilità f verovatnoća;
šansa.
problema m problem.
procacciamento m pribavljanje,
snabdevanje.
procèdere intr. (prs. procèdo) ići
napred, napredovati; (proseguire)
nastaviti; (comportarsi) postupati.
processo m postupak; parnica,
suđenje; ~ penale krivični proces.
proclamare tr. (prs. proclamo)
proglasiti, objaviti; svečano
izjaviti.
procura f punomoć.
procurare (prs. procuro) 1. tr.
pribaviti, dobaviti, isposlovati. 2.
intr. nastojati, gledati.
propòsito
prode adj. smeo, odvažan.
prodigo adj. izdašan; rasipan.
prodotto m proizvod; produkt;
tvorevina; prodotti chìmici hemikalije.
produrre tr. (produco, produssi,
prodotto) proizvoditi; stvoriti.
produzione f proizvodnja; stvaranje.
profano adj. svetovni; bezbožan;
(fig.) laik, nestručnjak.
professione f zvanje, zanimanje; struka.
professore m profesor.
profezia
f
predskazanje;
proročanstvo.
profitto m korist, dobit; uspeh;
napredak; méttere a ~ qcs. korisno šta upotrebiti.
profondità f dubina.
profondo 1. adj. dubok; temeljit; dolore ~ duboka bol; silenzio
~ mrtva tišina. 2. m dubina; profondamente adv. duboko; dormire ~ tvrdo spavati.
pròfugo m izbeglica.
profumerìa f parfimerija.
profumo m miris, parfem.
progettare tr. (prs. progètto)
planirati; projektovati; praviti
plan.
progetto m plan, nacrt; projekat; far progetti praviti planove;
~ di legge nacrt zakona.
programma m program; raspored, plan.
progredire intr. (prs. progredisco) napredovati, ići napred,
razvijati se.
progresso m napredak.
proibire tr. (prs. proibìsco) zabraniti; onemogućiti; ingresso
proibito ulaz zabranjen.
proiezione f projekcija.
prolungare tr. (prs. prolungo)
produžiti, odužiti, otegnuti.
promessa f obećanje.
prométtere tr. (prométto, promisi,
promésso) obećati; ha promesso
di venire obećao je da će doći.
promozione f unapređenje;
promocija, reklamiranje.
promuovere tr. unaprediti; promovisati.
pronipote m i f praunuk; praunuka.
pronome m zamenica; ~ possessivo posvojna zamenica.
pronto adj. gotov, spreman; ~!
(na telefonu) halo! ~ soccorso
prva pomoć.
pronunciare tr. (prs. pronunzio)
izgovoriti, izgovarati; ~ una sentenza izreći presudu.
pronunzia f, pronuncia f izgovor, izgovaranje.
proporre tr. (propóngo, propósi,
propósto) predložiti, predlagati.
proporsi rfl. naumiti.
propòsito m namera; di ~ namerno; a ~ di questo što se toga tiče,
u vezi sa tim.
O
175
proposizione
O
176
proposizione f rečenica.
proposta f predlog; ponuda.
proprietà f vlasništvo, svojina;
imovina; osobina, svojstvo.
proprietario m vlasnik, gazda.
proprio 1. adj. vlastit, svoj; sopstveni; in senso ~ u pravom smislu
reči. 2. m svojina. 3. adv. tačno,
baš, upravo; è ~ così baš je tako.
propriamente adv. stvarno; baš;
tačno; upravo, zapravo.
prosa f proza.
prosciutto m but; šunka; ~ crudo
pršuta; ~ cotto (kuvana) šunka.
proseguire tr, intr. (prs. proséguo)
nastaviti; ići dalje; produžiti.
prospero adj. uspešan, prosperitetan; povoljan; vento ~ povoljan vetar.
prosperità f blagostanje, prosperitet.
prospettiva f perspektiva; izgled, šansa.
pròssimo 1. adj. blizak; obližnji;
idući, sledeći, naredni; doménica
prossima iduće nedelje. 2. m
bližnji.
protèggere tr. (protèggo, protèssi,
protètto) štititi, zaštititi; braniti.
protesta f protest, prigovor;
svečana izjava, uveravanje.
protestare intr. (prs. protèsto)
protestovati, prigovoriti.
protezione f zaštita, odbrana.
protocollo m zapisnik; protokol;
mettere a ~ uneti u zapisnik.
prova f proba; dokaz, potvrda;
méttere alla ~ iskušavati; ~ scritta pismeni ispit; ~ orale usmeni
ispit.
provare tr. (prs. pròvo) probati;
pokušati; dokazati; osetiti; iskusiti; doživeti.
proveniente adj. koji potiče,
koji dolazi.
provenienza f poreklo; izvor;
paese di ~ postojbina.
proverbio m poslovica.
provincia f pokrajina, provincija.
provino m probni snimak (za
film ili CD).
provvedere tr, intr. (prs. provvédo) nabaviti; snabdeti; pribaviti.
provvedimento m mera; odredba, odluka; prendere provvedimenti preduzeti mere.
provvista f zaliha; nabavka;
fare provviste di qcs. snabdeti
se čime.
prudente adj. oprezan.
prugna f šljiva (plod).
pruno m trnovit žbun.
prurigine f svrab.
pubblicità f reklama; pìccola ~
mali oglasi.
pùbblico 1. adj. javan; opšti. 2.
m publika; javnost; svet; opinione pubblica javno mnenje;
rendere ~ objaviti, razglasiti; in
~ javno; bando pubblicato obja-
quadrato
nikakav; non ha punta voglia di
lavorare uopšte nema volje da
radi. 3. adv. nimalo, baš ništa;
non siamo ~ contenti nismo nimalo zadovoljni.
puntuale adj. tačan, blagovremen. puntualmente adv. na
vreme, blagovremeno.
pupazzo m lutka, pajac; ~ di
neve Sneško belić.
pupilla f zenica.
pure conj, adv. ipak, takođe, i;
zaista, baš; iako, mada, makar;
samo da bi.
purgare tr. (prs. purgo)
pročistiti, čistiti, očistiti.
puro adj. čist, bistar; nevin, bezazlen; acqua pura čista, bistra
voda; la pura verità sušta istina;
cielo ~ vedro nebo; pura lana
vergine čista runska vuna.
purtroppo adv. nažalost.
puttana f (vulg.) kurva.
puzzo m smrad.
vljen oglas.
pugilato m boks.
pugno m šaka; pesnica; udarac
šakom.
pulce m buva.
pulcino m pile.
puledro m ždrebe.
pulire tr. (prs. pulisco) čistiti,
očistiti; obrisati; polirati.
pulito adj. čist, očišćen.
pulizìa f čistoća; čišćenje.
pullman m autobus.
pùngere tr. (prs. pungo) bosti,
ubosti; ubadati; bockati.
punire tr. kazniti, kažnjavati.
punta f šiljak; vrhunac (cima)
vrh; (promontorio) rt.
puntata f nastavak; epizoda.
punto 1. m tačka; ~ di vista
gledište; ~ di partenza polazna
tačka; a che ~ siamo? dokle
smo stigli? a un certo ~ u jednom trenutku; znak interpunkcije; ~ interrogativo upitnik;
~ esclamativo uzvičnik. 2. adj.
Q
Q
Q, q (ku) m i f q (ku).
qua adv. ovde; ovamo; di ~
odavde; ~ e là tu i tamo; per di
~ ovuda.
quaderno m sveska, notes,
beležnica; ~ a quadretti sveska
na kockice; ~ a righe sveska na
linije.
quadernone m velika sveska.
quadrato 1. adj. četvrtast, kva177
quadretto
Q
178
dratni; metro ~ kvadratni metar;
testa quadrata pametna glava.
2. m kvadrat.
quadretto m (dim.) kvadratić;
kockica; sličica.
quadrifoglio m detelina sa
četiri lista.
quadrimestre adj. period
od četiri meseca; (u školi)
polugodište.
quadro 1. adj. četvrtast, kvadratni; metro ~ kvadratni metar; testa ~ tvrdoglav; spalle
quadre široka (i jaka) ramena.
2. m slika; pregled, predstava;
četvorougao, kvadrat; tessuto a
quadri karirana tkanina; okvir;
nel ~ di qcs. u okviru čega;
komandna tabla, ploča; (i graduati) quadri kadrovi (politički,
vojni).
quadrupede m četvoronožac.
quaggiù adv. ovde dole; ovamo
dole.
qualche adj. neki; nekoliko; ~
cosa (qualcosa) nešto, štogod;
~ volta katkad, ponekad; da ~
parte negde, nekud; per ~ tempo neko vreme; ~ errore poneka
pogreška; dammi ~ rivista daj
mi nekoliko časopisa.
qualcosa prn, f i m inv. nešto,
štogod; ~ di buono nešto dobro.
qualcuno prn. neko; neki; dammi qualcuna delle tue riviste daj
mi neki od tvojih časopisa; c’è
~ ? ima li koga?
quale adj, prn. koji; kakav
(upitno, uzvično); a ~ velocità
andavate? kojom ste brzinom
vozili? ~ cibo preferite? koju
hranu najviše volite? qual è il
tuo indirizzo? koja je tvoja adresa? koji (sa određenim članom);
la tomba nella ~ riposa grob u
kome počiva; kakav (odnosno);
ho avuto un successo ~ non si
sarebbe mai aspettato doživeo
sam uspeh kakav nikad ne bi
očekivao.
qualifica f zvanje, položaj, kvalifikacija.
qualificato adj. kvalifikovan,
stručan.
qualità f osobina, svojstvo; in ~
di u svojstvu čega; in ~ di òspite u svojstvu gosta, kao gost;
kvalitet; merci di prima ~ prvorazredna roba; vrsta; di tutte le
~ svih vrsta.
qualora conj. ako, ukoliko.
qualsìasi adj. ma koji, koji
mu drago; farei ~ cosa per lui
učinio bih sve za njega; vieni
in un giorno ~ della pròssima
settimana dođi bilo koji dan
sledeće nedelje.
qualunque adj. bilo koji; ma
kakav; ~ cosa ma šta, bilo
šta; prenderemo un treno ~
putovaćemo bilo kojim vozom;
voglio riuscire a ~ costo želim
quello
da uspem po bilo koju cenu; a ~
ora u bilo koje doba dana.
quando 1. adv. kada; da ~
otkad; fino a ~ dokada; dimmi
come e ~ è successo reci mi
kako i kada se dogodilo; non mi
ha detto ~ verrà nije mi rekao
kada će doći; di ~ in ~ s vremena na vreme; 2. conj. kad; da ~
otkad; fin ~ sve dok ne; vieni ~
vuoi dođi kad hoćeš; da ~ lo conosco od kada ga poznajem.
quantità f količina, kvantitet.
quanto 1. adj, prn. koliko; quante persone? koliko osoba? puoi
averne quanti ne vuoi možeš ih
dobiti koliko hoćeš; tutti quanti
svi zajedno; quanti ne abbiamo
del mese? koji je danas datum?
~ è che non lo vedi? otkad ga ne
viđaš? da ~ mi dici prema onome što mi kažeš; per ~ ne so io
koliko ja znam; per ~ riguarda
što se toga tiče. 2. adv. koliko,
kao; in ~ kao, u svojstvu; ~ sei
alto? koliko si visok? chissà ~
lo desiderava? ko zna koliko je
(on) to želeo? ~ prima što pre; a
~ è? pošto je? per ~ mada; (in)
~ a me, non ho nulla da aggiùngere što se mene tiče, nemam
šta dodati.
quantunque conj. premda,
iako, mada; ~ avessi ragione
tacqui iako sam bio u pravu,
ćutao sam; koliko, koliko god;
ma šta.
quaranta num. četrdeset; compiere i ~ navršiti četrdeset godina.
quarantèsimo 1. adj. četrdeseti.
2. m četrdesetina.
quarantenne
m
i
f
četrdesetogodišnjak, -kinja.
quartiere m gradska četvrt,
kvart; ~ generale glavni štab;
lotta senza ~ bezpoštedna borba.
quarto 1. num. četvrti; quarta elementare četvrti razred
osnovne škole. 2. m četvrt; ~
d’ora četvrt sata; le tre e un ~
tri i četvrt (tri i petnaest minuta); (u sportu) quarti di finale
četvrtfinale.
quarzo f kvarc.
quasi adv. gotovo, skoro; sono
~ le sei skoro je šest sati; ~
verrei anch’io gotovo bih i ja
došao; siete pronte? quasi! jeste
li gotove? skoro! još malo!
quattórdici num. četrnaest.
quattrino m novčić; è tornato
dalle vacanze senza il becco di
un ~ vratio se s odmora bez prebijene pare.
quattro num. četiri.
quattrocento
1.
num.
četiristotine. 2. m Quattrocento
petnaesti vek.
quello adj, prn. (quella, quelli,
quegli, quei, quelle) onaj, ona,
Q
179
quercia
R
qui adv. ovde, ovamo; da ~
odavde; di ~ ovuda; di ~ a una
settimana za nedelju dana; fin ~
dovde; per di ~ ovuda; di ~ in
avanti od sada pa na dalje; di ~
a poco uskoro zatim.
quiete f mir, pokoj, odmor; ~
pubblica javni mir.
quieto adj. miran, tih, spokojan;
state quieti budite mirni, mirujte;
vivere ~ bezbrižan život.
quindi 1. conj. zato, stoga; dakle;
potom. 2. adv. zatim.
quìndici num. petnaest.
quinto 1. adj. peti. 2. m petina.
quota f ulog, udeo; kvota; ~ d’
iscrizione upisnina; ~ di partecipazione kotizacija; participacija; (cima) vrh; (altezza) kota;
visina (leta aviona); volare ad
alta ~ leteti visoko (avionom).
quotazione f kotiranje (na berzi), odrediti vrednost.
quotidiano 1. adj. svakodnevni. 2. m dnevni list. quotidianamente adv. svakodnevno.
ono; taj, to; dammi quel libro
daj mi onu knjigu; quei ragazzi
sono troppo pigri oni dečaci su
previše lenji; a quel che vedo
po onome što vidim; (u spoju
sa che) ~ che (quel che) onaj
koji, ono što; quella che vedi è
sua figlia ona koju vidiš je njegova ćerka; tutto ~ che so sve
što znam; a quel che pare kako
izgleda, kako se čini.
quercia f hrast.
querela f tužba; žalba.
questionario m upitnik, anketni
listić.
questione f pitanje.
questo prn, adj. (questa, questi,
queste) ovaj, ova, ovo; taj, to;
questo sàbato ove subote; questa mattina jutros; questa sera
večeras; questa notte noćas;
per ~ zato; con ~ tim; con tutto
~ uprkos svemu; uno di questi
giorni ovih dana; questa me la
pagherai! ovo češ mi skupo
platiti!
questura f policijska stanica.
R
R, r, (èrre) m ili f R, r.
rabbia f ljutnja, bes, gnev; con
~ besno, žestoko.
180
rabbioso adj. besan; razjaren;
cane ~ besan pas. rabbiosamente adv. besno, žestoko.
raffredamento
racchetta f reket; ~ da tennis
teniski reket; ~ da sci skijaški
štap.
racchiùdere tr. (prs. racchiùdo)
sadržati, obuhvatati.
raccògliere tr. (raccòlgo, raccòlsi, raccòlto) pokupiti; prikupiti; skupiti, sabirati; ~ i
pensieri pribrati se; ~ tutte le
forze prikupiti svu snagu. raccogliersi rfl. skupiti se, okupiti
se; šćućuriti se; sabrati se.
raccolta f okupljanje, zbor;
žetva, berba; letina, rod; (collezione) zbirka, kolekcija; raccomandare tr. (prs. raccomàndo)
preporučiti; poveriti; poslati
preporučeno. raccomandarsi
rfl. poveriti se; moliti; mi raccomando! molim te!
raccomandata f preporučeno
pismo.
raccontare tr. (prs. raccónto)
pripovedati, ispričati; prepričati;
~ per filo e per segno ispričati
do tančina.
racconto m pripovetka; priča;
pričanje, prepričavanje.
raccordo m veza, spoj,
priključak; ~ stradale prilaznica.
raddolcire tr. (prs. radolcisco)
smekšati; zasladiti.
raddoppiare tr. udvostručiti; ~
il passo ubrzati korak.
raddrizzare tr. ispravljati; ~ le
gambe ai cani ispravljati krivu
Drinu.
ràdere tr. (ràdo, ràsi, ràso) brijati; srezati, sravniti; ~ a terra
sravniti sa zemljom.
radiante adj. koji zrači; pannello ~ grejna ploča.
radiatore m radijator; (autom.)
hladnjak.
radicale adj. radikalan; korenit.
radice f koren; méttere radici
hvatati koren, ukorenti se.
radio f inv. radio; alla ~ na radiju; radioricevitore radio prijemnik.
radioso adj. zračan; blistav, sjajan; ozaren.
radiotrasmissione f radio prenos.
rado adj. redak; di ~ retko; non
di ~ neretko.
radunare tr. okupiti, sakupiti,
sabrati. radunarsi rfl. okupiti
se, sastati se.
raffica f udar, nalet (vetra); rafal; a raffiche na mahove; tiro a
raffiche rafalna vatra.
raffigurare tr. prikazati, predstaviti; prepoznati.
raffinato adj. prečišćen; rafiniran.
rafforzamento m pojačanje,
učvršćenje.
rafforzare tr. ojačati, pojačati,
učvrstiti.
raffredamento m hlađenje,
R
181
raffreddare
R
182
rashlađivanje; impianto di ~
rashladni uređaj.
raffreddare (prs. raffréddo)
ohladiti, hladiti, rashladiti. raffredarsi rfl. prehladiti se.
raffredore m nazeb, prehlada;
prendere un ~ nazepsti.
ragazza f devojka; una ~ di
campagna seoska devojka.
ragazzo m dečak, momak; da ~
kao dete.
raggiante adj. blistav, sjajan; ~
di gioia ozaren radošću.
raggio m zrak; (in geometrìa)
poluprečnik; un ~ di speranza
tračak nade.
raggiùngere tr. (raggiungo,
raggiunsi, raggiunto) stići,
dostići, doći do.
raggiungimento m dostizanje;
postizanje.
ragguaglio m obaveštenje,
izveštaj, vest.
ragionamento m rasuđivanje,
rezonovanje; razmišljanje.
regionare intr. (prs. ragióno)
rasuđivati, rezonovati, razmisliti, razmišljati.
ragione f razum; razlog; pravo;
aver ~ biti u pravu; ridurre alla
~ urazumiti; rendere di pubblica ~ objaviti, obelodaniti; a
ragione s pravom; dare ~ a qn.
dati kome za pravo; ~ per cui
usled čega.
ragionevole adj. razuman, raz-
borit.
ragionevolezza f razumnost,
razboritost.
ragioniere m (f -a) računovođa;
knjigovođa.
ragno m (zool.) pauk; tela di ~
paučina.
rallegrare tr. razveseliti, obradovati. rallegrarsi rfl. veseliti
se, razveseliti se.
rallentare tr, intr. (prs. rallènto)
usporiti; popustiti, smanjiti.
rame m bakar; di ~ bakren; età
del ~ bakarno doba.
rammentare tr. (prs. ramménto)
podsetiti, podsećati (na nešto).
rammentarsi rfl. podsećati se
(di qcs. čega).
ramo m grana; ogranak; rukavac.
rammollito m mekušac, slabić.
ramoscello m (dim.) grančica.
rana f žaba; nuoto a ~ prsno plivanje; uomo ~ gnjurac.
rancore m uvređenost; (skrovita) mržnja; nutrir ~ per qn. biti
kivan na koga.
rapace adj. grabljiv; uccelli rapaci ptice grabljivice.
rapidità f brzina.
ràpido adj. brz; hitar; treno ~
ekspresni voz. rapidamente
adv. brzo.
rapina f otimačina, pljačka,
grabež; uccelli da ~ ptice grabljivice.
recapito
rapporto m odnos; veza;
izveštaj; razmer; odnos; siamo
in buoni rapporti con lui u dobrim smo odnosima s njim; ~
di parentela rodbinska veza; in
~ a, per ~ a u odnosu na; fare
un ~ podneti izveštaj.
rappresentante m i f predstavnik (-ica), zastupnik.
rappresentare tr. (prs. rappresènto) predstaviti, predstavljati,
prikazati; zastupati.
rappresentazione f predstava,
izvođenje.
rarefato adj. razređen; aria ~
razređen vazduh.
rarità f retkost.
raro adj. redak; rare volte retko
kad; polso ~ usporen puls. raramente adv. retko.
rasare tr. (prs. raso) brijati. rasarsi rfl. brijati se, obrijati se.
rasatura f brijanje.
rasoio m britva, brijač; ~ elettrico električni aparat za brijanje.
rassegna f smotra; revija;
izložba.
rassegnarsi rfl. pomiriti se sa
sudbinom, dići ruke.
rasserenamento m razvedravanje.
rassicurare tr. ohrabriti, umiriti; ulivati poverenje. rassicurarsi rfl. umiriti se.
rassomiglianza f sličnost.
rassomigliare tr. ličiti (a qn,
qcs. na nekoga, nešto).
rata f rata; otplata; pagare a
rate plaćati u ratama.
ratifica f potvrda, odobrenje.
raucèdine f promuklost.
rauco adj. promukao; hrapav
(glas).
ravanello m rotkvica.
ravioli m pl. punjena testenina.
ravvivamento m oživljavanje;
obnova.
ravvivare tr. oživeti, povratiti u
život; obnoviti.
razionale adj. razuman, racionalan.
razionalità f razumnost, racionalnost.
razza f rasa; che ~ di... kakav
ti je to...
razzo m raketa.
re m inv. kralj; da ~ kraljevski.
reagire intr. (prs. reagisco) reagovati.
reale adj. realan, stvaran;
kraljevski.
realizzare tr. (prs. realizzo)
ostvariti, realizovati. realizzarsi rfl. ostvariti se; dokazati se;
naći sebe.
realtà f stvarnost, realnost; in ~
u stvari, zapravo; nella ~ u stvarnosti.
reazione f reakcija; motore a ~
mlazni motor; aereo a ~ mlazni
avion.
recapito m adresa; dostava,
R
183
recare
R
184
isporuka.
recare tr. (prs. rèco) doneti,
donositi; prouzrokovati; ~ danno naneti štetu. recarsi rfl. ići,
otići (a, in u); uputiti se.
recente adj. skorašnji, nedavni;
di ~ nedavno. recentemente
adv. nedavno, skoro.
recesso m odstupanje, povlačenje.
recinto m ograđen prostor;
ograda, plot.
recipiente m sud, posuda.
reciproco
adj.
uzajamni,
recipročan.
reciprocamente
adv. uzajamno.
recitare tr. (prs. rècito) recitovati; predstavljati; glumiti,
igrati.
reclamare tr. reklamirati, žaliti
se, prigovarati.
reclamo m reklamacija, žalba,
prigovor.
recluta f regrut.
redattore m (f –ttrice) urednik;
capo ~ glavni urednik.
redazione f sastavljanje, pisanje; redakcija, uredništvo.
reddito m prihod, dohodak.
redigere tr. sastaviti, napisati;
prirediti.
referenza f preporuka, referenca.
refrigerante 1. m rashladni
uređaj, frižder. 2. adj. rashladni;
osvežavajući.
refrigerio
m
osveženje,
rashlađenje.
regalare tr. (prs. regalo) pokloniti.
regalo m poklon; egli mi ha
dato in ~ un bel romanzo poklonio mi je lep roman.
reggente 1. adj. vladajući, upravni. 2. m namesnik.
règgere tr. i intr. (règgo, rèssi,
rètto) držati; podneti; izdržati;
upravljati, voditi.
reggìa f režija.
reggimento m puk, regimenta.
reggiseno m ženski grudnjak,
brushalter.
regìme m režim, oblik vladavine.
regina f kraljica; ape ~ matica
(pčela).
regione f pokrajina; predeo;
kraj.
regista m reditelj, režiser.
registrare tr. (prs. regìstro) registrovati, zabeležiti, beležiti;
snimiti.
registro m registar; popis;
matična knjiga; Ufficio del Registro matični ured; ~ delle nascite matična knjiga rođenih; ~
di classe školski dnevnik.
regnare intr. (prs. régno) vladati, kraljevati.
regno m kraljevstvo; Regno
Unito Ujedinjeno Kraljevstvo;
~ dei cieli carstvo nebesko; ~
residente
animale životinjsko carstvo.
règola f pravilo; propis; di ~
obično, redovno; senza ~ bez
reda; te lo dico per tua ~ kažem
ti to da se znaš ravnati; fare le
cose in ~ raditi po propisu; è
buona ~ preporučljivo je.
regolare 1. tr. (prs. règolo) urediti, dovesti u red, regulisati.
regolarsi rfl. ravnati se, vladati se. 2. adj. pravilan; redovan;
regularan; esercito ~ redovna
vojska. regolarmente adv. redovno.
relativo adj. koji se odnosi (a
qcs. na nešto); relativan; tutto
è ~ sve je relativno; pronome
~ odnosna zamenica. relativamente adv. relativno.
relazione f izveštaj; odnos;
veza; in ~ a u odnosu na; relazioni pubbliche odnosi s
javnošću.
religione f vera, veroispovest;
religija.
religioso
adj.
religiozan,
pobožan; insegnamento ~ veronauka.
remare tr. (prs. remo) veslati.
remo m veslo.
remoto adj. dalek; davni; pust,
usamljen; in tempi remoti u davna vremena.
rèndere tr. (rèndo, rési, réso);
(restituire) vratiti, povratiti;
(fruttare) donositi (prihod);
učiniti; ~ possìbile omogućiti;
~ felice usrećiti; ~ popolare
učiniti popularnim; ~ ridicolo
učiniti smešnim; ~ conto di qcs.
polagati računa o čemu; ~ un
favore (servizio) učiniti uslugu;
~ pan per focaccia vratiti milo
za drago. rendersi rfl. postati;
dati sebi (nešto); ~ conto di qcs.
uvideti, shvatiti nešto.
rendimento m koristan rad,
efekat; učinak; produktivnost;
dobit, zarada.
rene m bubreg; f pl. krsta; leđa.
renitenza f nepristajanje (a
qcs. na nešto), odbijanje;
neposlušnost.
reparto m odeljenje, odsek.
repellente 1. adj. odbojan;
odvratan. 2. m sredstvo protiv
štetočina, insekticid.
reperto m nalaz; otkriće.
replica f ponavljanje, repriza;
odgovor; primedba.
reprimere tr. suzbiti, ugušiti,
potiskivati; ~ una rivolta ugušiti
pobunu.
repubblica f republika.
reputazione f. (dobar) glas, reputacija; ugled.
requisito m kvalifikacija; uslov,
potrebna osobina.
resa f predaja; povraćaj,
vraćanje; ~ dei conti polaganje
računa, obračun.
residente adj. koji boravi, koji
R
185
residenza
R
186
se nalazi; nastanjen.
residenza f boravak; mesto boravka, prebivalište.
residuo 1. adj. preostali. 2. m
ostatak.
resina f smola.
resistenza f otpor, otpornost.
resistere intr. (resisto, resistei,
resistito) odoleti; izdržati.
resoconto m izveštaj; opis
(događaja).
respìngere tr. (respingo, respinsi,
respinto) odbaciti; odgurnuti; ~ il
nemìco suzbiti neprijatelja; è stato respinto pao je (na ispitu).
respirare intr. i tr. (prs. respìro)
disati; udisati.
respirazione f disanje; ~ artificiale veštačko disanje.
respiro m dah; disanje; (fig.)
odmor, predah; senza ~ bez predaha.
responsàbile adj. odgovoran.
responsabilità f odgovornost;
assumersi (prendersi) la ~ preuzeti na sebe odgovornost.
restare intr. (prs. rèsto) ostati,
ostajati; ~ seduto ostati sedeti.
restauro m restauracija.
restituìre tr. vratiti, vraćati; povratiti.
resto m ostatak; kusur; tutto il ~
sve ostalo; del ~ uostalom.
restringere tr. stegnuti; suziti;
ograničiti; ~ le spese smanjiti
troškove. restringersi rfl. sku-
piti se, stisnuti se; ograničiti se.
rete f mreža; gol; ~ commerciale trgovačka mreža; ~ autostradale mreža puteva; ~ televisiva
televizijska mreža; tirare in ~
pucati na gol.
retina f (anat.) mrežnjača.
retorico (pl.-ci) adj. retorički.
retro 1. adv. na poleđini; vedi al
~ vidi na poleđini, okreni. 2. m
poleđina.
retroterra m zaleđe.
retrovisore m retrovizor.
rettangolare adj. pravougaoni.
rettàngolo m pravougaonik.
rettifica f ispravka, ispravljanje; brušenje.
rettilineo adj. pravolinijski.
revisione f pregled; revizija.
revoca f opoziv, opozivanje;
povlačenje.
ri- pref. označava ponovljenu
radnju.
riagganciare tr. ponovo obesiti,
ponovo zakačiti.
riallacciare tr. ponovo povezati, uspostaviti.
rialzare tr. podići; ~ i prezzi povisiti cene.
rianimare tr. okrepiti; povratiti u život. rianimarsi rfl. doći
sebi, osvestiti se, oživeti.
riapertura f ponovno otvaranje.
riaprire tr. (prs. riàpro) ponovo
otvoriti.
riassùmere tr. (riassumo, rias-
riconóscere
sunsi, riassunto) sažeti; ponovo
preuzeti; ~ in servizio ponovo
primiti u službu.
riassunto m sažetak, rezime;
sadržaj.
riattivare tr. ponovo uspostaviti, obnoviti, reaktivirati.
riaversi (mi riò, mi riàbbi, mi
sono riavuto) oporaviti se.
ribassare (prs. ribasso) 1. tr.
sniziti, spustiti. 2. intr. (za cene)
sniziti, pasti.
ribasso m popust, rabat; può
farmi un ~? možete li mi dati
popust?
ribelle 1. adj. buntovan. 2. m i f
buntovnik; pobunjenik.
ricadere tr. ponovo pasti; padati; su chi ricade la responsabilità? na koga pada odgovornost?
ricamare tr. izvesti, vesti.
ricambio m zamena; pezzi di ~
rezervni delovi; in ~ u zamenu.
ricavare tr. izvući, izvlačiti; vaditi; ~ una conclusione izvući
zaključak; notizie ricavate da
giornali vesti preuzete iz novina; se ne ricava che ... iz toga se
može zaključiti da...
ricchezza f bogatstvo.
riccio 1. adj. kovrdžav. 2. m
uvojak, kovrdža; (zool.) jež.
ricciolo m kovrdža, uvojak.
ricco 1. adj. bogat; obilan;
raskošan; ~ di qcs. bogat čim. 2.
m bogataš.
ricerca f traženje, potraga; traganje (za čim); istraživanje;
ispitivanje.
ricercare tr. (prs. ricérco)
tražiti; pretraživati; istraživati;
ispitivati.
ricetta f recept; uputstvo; lek.
ricévere tr. (prs. ricévo) primiti,
primati; dobiti, dobijati.
ricevimento m primanje, prijem.
ricevitore m prijemnik; ~ a
transistor tranzistorski prijemnik.
ricevuta f priznanica.
ricezione f (radio, televizijski)
prijem.
richiamare tr. ponovo zvati;
podsetiti; opomenuti.
richièdere tr.(richièdo, richièsi,
richièsto) pitati; (esìgere) zahtevati, ponovo tražiti.
richiesta f zahtev; potražnja;
formular, obrazac.
ricognizione f priznavanje; atto
di ~ čin priznavanja.
ricomparsa f povratak.
ricompensare tr. nagraditi.
riconciliazione f izmirenje, pomirenje.
ricondurre tr. ponovo dovesti;
vratiti.
riconforto m uteha.
riconoscente adj. zahvalan.
riconoscenza f zahvalnost.
riconóscere tr. (riconósco, ri-
R
187
ricoprire
R
188
conòbbi, riconosciùto) poznati,
prepoznati; raspoznati, razlikovati; priznati; stato riconosciuto
priznata država; ~ un figlio priznati dete.
ricoprire tr. prekrivati, ponovo
pokriti.
ricordare tr. (prs. ricòrdo)
sećati se; pamtiti; podsetiti. ricordarsi rfl. (di qcs.) sećati se
(nečega).
ricordo m sećanje; uspomena.
ricórrere intr. (ricórro, ricórsi,
ricórso); ponavljati se, padati; ~ a obratiti se kome; ~ alle
armi latiti se oružja; domani
ricorre l’anniversario sutra je
godišnjica.
ricorso m žalba; ponavljanje,
vraćanje.
ricostruire tr. (prs. ricostruisco)
obnoviti; rekonstruisati.
ricostruzione f obnova; rekonstrukcija.
ricoverare (prs. ricóvero) smestiti, skloniti.
ricóvero m sklonište, utočište.
ricreazione f pauza; (školski)
odmor.
ricuperare tr. povratiti; ponovo
zadobiti; nadoknaditi.
ricupero m ponovno zadobijanje; spasavanje; nadoknađivanje.
rìdere intr. (rido, risi, riso)
smejati se; ~ di qn. ismejavati koga; non ho voglia di ~ ne
smeje mi se; una cosa da ~
smešna stvar; ride bene chi ride
l’ultimo (posl.) ko se zadnji
smeje, najslađe se smeje. ridersi rfl. smejati se (di qcs. čemu),
podsmevati se.
ridìcolo adj. smešan; non farti
~ nemoj da ti se ljudi smeju.
ridurre tr. (riduco, ridussi, ridótto) smanjiti; svesti (a qcs. na
nešto); ~ all’ obbidienza naterati na poslušnost.
riduzione f redukcija; smanjenje, sniženje.
riempimento m punjenje,
ispunjavanje, popunjavanje.
riempire tr. (prs. riémpio ili
riempìsco) puniti, napuniti,
ispuniti (di qcs, con qcs. čime).
riempirsi rfl. ispuniti se; najesti
se, nabokati se.
rientrare intr. (prs. riéntro) ponovo ući; vratiti se; siamo rientrati in casa a mezzanotte vratili
smo se kući u ponoć.
rientro m povratak.
riepilogo m (pl.-ghi) sažeto
ponavljanje, rezime, rekapitulacija.
rievocazione f podsećanje, obnavljanje uspomena.
rifare tr. (rifaccio, rifeci, rifatto) ponovo uraditi; ponoviti; popraviti; prepraviti; ~
il letto namestiti krevet; testo
rifatto prerađen tekst; cibo ri-
riguardo
fatto podgrejano jelo. rifarsi
rfl. iskupiti se.
riferimento m upućivanje (a
qcs. na nešto), pominjanje; napomena; odnos; veza; in ~ a
u vezi sa; punto di ~ polazna
tačka.
rifinire tr. dovršiti; doterati;
rifinito doteran, uglađen; (fig.)
malaksao.
rifiutare tr. (prs. rifiùto) odbiti,
odbaciti, uskratiti; ~ l’ obbedienza odbiti poslušnost.
rifiuto m odbijanje; uskraćivanje; (često pl.) otpadak; cestino
dei rifiuti korpa za otpatke.
riflessione f razmišljanje, razmatranje; (fiz.) odraz, odsjaj.
riflessivo adj. povratan; verbi
riflessivi povratni glagoli.
riflesso m odsjaj, odblesak,
odsjaj; refleks; ~ condizionato
uslovni refleks.
rifléttere (prs. rifflétto) 1. tr. odbiti (svetlost); odraziti. 2. intr.
razmisliti; rifletterò su quello
che mi hai detto razmisliću o
onome što si mi rekao. riflettersi rfl. ogledati se.
rifondazione f ponovno osnivanje.
riformare tr. ponovo formirati;
reformisati, preinačiti.
rifornimento m snabdevanje;
posto di ~ benzinska stanica; pl.
rifornimenti zalihe, rezerve.
rifornire tr. (prs. rifornisco)
snabdeti, pribaviti. rifornirsi
rfl. snabdeti se (di qcs. čime).
rifugiato m (f –a) begunac; izbeglica.
rifugio m sklonište; utočište;
~ alpino planinarski dom, planinska kuća.
riga f crta, linija; red; niz; vrsta;
scrivimi due righe napiši mi dva
reda.
rigatino m prugasta testenina.
rigatone m (ob. pl.) krupne izbrazdane makarone.
rigenerazione f regeneracija,
obnavljanje; podmlađivanje.
righello m lenjir.
rìgido adj. krut, ukrućen;
ukočen; strog, oštar; hladan (o
klimi); inverno ~ oštra zima.
rigoglio m bujanje; procvat; in
pieno ~ u punom cvatu.
rigoglioso adj. bujan; napupeo.
rigogliosamente adv. bujno,
raskošno.
rigore m strogost, oštrina, rigoroznost.
riguardare tr. (prs. riguardo);
odnositi se (na nešto), ticati se
(nečega); ponovo gledati; ciò
non mi riguarda to se ne odnosi
na mene, ne tiče me se to; per
quanto rigurda što se toga tiče.
riguardo m obzir; una persona
di ~ ugledna ličnost; un uomo
senza riguardi bezobziran
R
189
rilasciare
R
190
čovek.
rilasciare tr. (prs. rilascio)
osloboditi; pustiti; ~ un documento izdati ispravu.
rilassante adj. koji relaksira,
opušta.
rilievo m (geogr.) reljef;
ispupčenje; uzvišenje; važnost,
značaj; basso ~ plitak reljef;
posizione di ~ istaknut položaj;
cose di nessun ~ beznačajne stvari.
rimandare tr. (prs. rimando)
odložiti; poslati natrag; (bocciare) oboriti na ispitu; abbiamo rimandato la nostra partenza odgodili smo naš odlazak; è
stato rimandato in matematica
pao je iz matematike.
rimaneggiare tr. prepraviti;
preraditi; izmeniti sastav.
rimanere intr. (rimango, rimasi, rimasto) ostati; è rimasto
meravigliato začudio se.
rimarco m (pl. –chi) primedba.
rimborso m naknada troškova;
povraćaj novca.
rimèdio m rešenje, sredstvo,
pomoć; non c’è ~ nema leka.
rimessa f vraćanje; zaliha, rezerva; garaža, magacin.
riméttere tr. (rimétto, rimisi, rimésso) (consegnare) ponovo staviti; vratiti; predati,
isporučiti; ~ a posto vratiti
na svoje mesto; ~ una fattura
isporučiti fakturu. rimettersi
rfl. oporaviti se, povratiti se.
rimorchio m prikolica (kamiona).
rimorso m griža savesti.
rimpianto m žal, žaljenje (di
qcs. za nečim).
rimunerazione f nagrada, naknada, plata (di qcs. za nešto); a
titolo di ~ kao naknada.
Rinascimento m renesansa;
preporod.
rincorsa f zalet.
rincrescere intr. (prs. rincrésce) biti žao (nekome), žaliti;
mi rincresce di non poter venire
žao mi je što ne mogu doći.
rinforzo m ojačanje; pojačanje.
rinfrescare tr. (prs. rinfrésco)
osvežiti, rashladiti, rinfrescarsi
rfl. osvežiti se.
rinfresco m osveženje; zakuska; ci hanno offerto un ~ pripremili su nam zakusku.
ringraziare tr. (prs. ringràzio);
(qn. di qcs. zahvaliti nekome na
nečemu); ti ringrazio zahvaljujem ti se.
rinnovamento m obnavljanje.
rinnovare tr. (prs. rinnòvo) obnoviti.
rinunziare, rinunciare intr.
(prs. rinùnzio); odreći se, odricati se (a qcs. čega); odustati.
rinviare tr. poslati natrag, vratiti; odložiti; uputiti (a qcs. na
riserva
nešto).
riparare tr. (prs. ripàro)
zaštititi; popraviti; ~ un danno
nadoknaditi štetu. ripararsi rfl.
skloniti se, zakloniti se.
riparazione f popravljanje; popravak; restauracija; esame di ~
popravni ispit.
riparo m zaštita; zaklon; odbrana; al ~ da qcs. zaštićen od
čega.
ripartire intr. (prs. riparto)
ponovo otputovati, ponovno
krenuti.
ripassare (prs. ripasso) l. tr.
ponovo proći, ponovo preći; ~
la frontiera ponovo preći granicu. 2. intr; ~ da qn. svratiti kod
koga; ripasso della grammatica
ponavljanje gramatike.
ripetere tr. (prs. ripèto) ponoviti, ponavljati.
ripetizione f ponavljanje; instrukcija.
ripido adj. strm.
ripieno 1. adj. pun, prepun;
punjen, filovan. 2. m nadev, fil.
riporre tr. (ripóngo, ripósi, ripósto) ponovo staviti, vratiti;
odlagati, odložiti, skloniti.
riportare tr. (prs. ripòrto) ponovo doneti; odneti natrag; ~
un’impressione steći utisak.
riposare intr. (prs. ripòso) odmoriti se; odmarati se, počivati;
zasnivati se.
riposo m odmor, počinak; buon
~! (želim) dobar odmor!
riprèndere tr. (riprèndo, riprési, ripréso) ponovo uzeti; uzimati natrag; povratiti.
ripresa f nastavak; (u sportu)
drugo poluvreme; oporavak;
oživljavanje; (autom.) ubrzanje,
startovanje; questo motore ha
buona ripresa ovaj motor dobro
startuje.
riprova f dokaz; potvrda; a ~ di
za dokaz, kao potvrda.
ripulsione f odvratnost, odbojnost; odbijanje.
risalire tr. i intr. (risalgo, risalii, risalito) ponovo se popeti.
risarcimento m naknada (štete);
obeštećenje.
risata f (glasan) smeh.
riscaldamento m grejanje,
zagrevanje; ~ centrale centralno grejanje.
rischio m rizik; opasnost; correr
~ di izlagati se opasnosti da.
riscontrare tr. (prs. riscóntro)
uporedti; pronaći, utvrditi; proveriti.
riscuòtere tr. (prs. riscuòto)
dobiti; primiti; podići (novac);
naplatiti; ubirati; protresti; ~
applausi biti nagrađen aplauzom. riscuotersi rfl. trgnuti se,
prenuti se.
riserva f zaliha, rezerva; (u
sportu) rezervni igrač.
R
191
riservare
R
192
riservare tr. (prs. risèrvo)
čuvati; sačuvati; rezervisati.
riservato adj. rezervisan; posto
~ rezervisano mesto; riservatissimo strogo poverljiv.
riso m (pl. le risa) smeh, osmeh;
m riža, pirinač.
risoluzione f odluka; rezolucija;
rešenje; raskid; prendere una ~
doneti odluku; la ~ del contratto raskid ugovora.
risòlvere tr. (risolvo, risolsi, risolto) rešiti, razrešiti; raskinuti.
Risorgimento m (ist.) Risorđimento; italijanski preporod u
XIX veku.
risorsa f izvor, resurs.
risotto m rižoto.
risparmiare tr. (prs. rispàrmio)
štedeti, uštedeti.
risparmio m štednja, ušteda.
rispetto m poštovanje; respekt; obzir; con ~ parlando
da izvinite; i miei rispetti moje
poštovanje; ~ a u odnosu na,
u vezi sa; sotto un certo ~ hai
ragione u nekom pogledu imaš
pravo; è una persona perbene
sotto ogni ~ to je u svakom pogledu poštena osoba.
rispóndere tr. (rispóndo, rispósi, rispósto) odgovoriti, odgovarati (a qn. kome, a qcs. čemu);
~ al saluto odvratiti pozdrav; ha
risposto di sì odgovorio je potvrdno.
risposta f odgovor; in ~ a kao
odgovor na.
ristorante m restoran.
ristretto adj. uzan, tesan;
skučen, oskudan; ograničen;
prezzo ~ najniža cena; caffè ~
jaka kafa. ristrettamente adv.
usko, stešnjeno.
risultare tr. proisticati, proizilaziti; pokazati se, ispostaviti se.
risultato m ishod, rezultat.
risuonare tr. odjekivati, odzvanjati.
risurrezione f vaskrsenje, uskrsnuće.
ritaglio m isečak, odrezak; ~ di
giornale isečak iz novina; nei
ritagli di tempo u trenucima
slobodnog vremena.
ritardare intr. (prs. ritardo) kasniti, zakasniti; il mio orologio
ritarda cinque minuti moj sat
kasni pet minuta.
ritardo m kašnjenje; essere in
~ kasniti, zakasniti; senza ~ bez
oklevanja.
ritenere tr. (ritèngo, riténni, ritenuto) zadržati; (crédere) smatrati, misliti; ritengo che non
verrà smatram da neće doći; lo
ritengo un grande specialista
smatram ga za dobrog specijalistu.
ritirare tr. (prs. ritìro) ponovo povući; ~ la parola povući
reč; ~ la merce preuzeti robu.
romanzo
ritirarsi rfl. povući se (da qcs.
iz čega); la sera preferisco ritirarmi presto uveče se najradije
rano vraćam kući.
ritiro m povlačenje; usamljeno
mesto; sklonište; podizanje (dokumenata).
rito m obred; ritual; običaj.
ritornare intr. (prs. ritórno)
vratiti se, vraćati se.
ritorno m povratak; far ~
vraćati se; abbiamo fatto ~ alle
otto vratili smo se u osam.
ritratto m portret; slika.
ritrovare tr. (prs. ritròvo)
pronaći; otkriti. ritrovarsi rfl.
ponovo se naći, ponovo se sresti; snalaziti se.
ritto adj. uspravan, prav; metti la bottiglia ritta stavi bocu
uspravno.
riunione f sastanak, zbor.
riunire tr. (prs. riunisco) sjediniti, združiti. riunirsi rfl. sastati
se, okupiti se.
riuscire intr. (rièsco, riuscìi,
riuscito) uspeti; sono riuscito a trovarlo uspeo sam da ga
nađam.
riuscita f uspeh.
riva f obala; in ~ al mare na
morskoj obali.
rivalità f rivalstvo, suparništvo.
rivedére tr. (rivédo, rivìdi, rivedùto) ponovo videti; pregledati.
rivedersi rfl. videti se ponovo;
a rivederci! do viđenja! (među
prijateljima); a rivederla (a riveder La) do viđenja (gospođo,
gospodine).
rivelare tr. otkriti, obelodaniti;
objaviti.
rivendita f preprodaja; ~ di sali
e tabacchi trafika.
rivièra f rivijera; obala; primorje.
rivista f smotra; časopis; revija.
rivìvere tr. (prs. rivivo) oživeti;
proživljavati; far ~ obnoviti
(sećanja).
rivòlgere tr. (rivòlgo, rivòlsi,
rivòlto) okrenuti, okretati; obrnuti; ~ lo sguardo a upraviti oči
ka čemu, upreti pogledom ka
čemu. rivolgersi rfl. okrenuti
se; rivòlgersi a qn. obratiti se
kome.
rivoltare tr. (prs. rivòlto) prevrnuti; preokrenuti; okrenuti; ~ un
àbito preokrenuti odelo.
roba f stvari; roba.
robusto adj. čvrst, jak, snažan.
rocca f tvrđava.
roccia f stena; litica.
rogito m javni dokument;
beležnički spis.
romano 1. adj. rimski. 2. m Romano Rimljanin.
romàntico 1. adj. romantičan.
2. m romantičar.
romanzo 1. adj. romanski; lingua romanza romanski jezik. 2.
R
193
rómpere
R
194
m roman.
rómpere tr. (rómpo, rùppi, rótto) slomiti, razbiti; ~ un braccio
prelomiti ruku; ~ la parola pogaziti reč; ~ un accordo raskinuti dogovor.
róndine f lastavica; (posl.) una
~ non fa primavera jedna lasta
ne čini proleće.
ronzare intr. (prs. rónzo) zujati,
brujati.
rosa f ruža; ružičast; la ~ dei
venti ruža vetrova.
rosmarino m ruzmarin.
rospo m krastava žaba; (fig.)
nakaza, rugoba.
rossetto m ruž, karmin.
rossiccio adj. crvenkast.
rosso adj. crven; è diventato
tutto ~ (in viso) sav je pocrveneo (u licu).
rotella f točkić.
rotolare tr. (prs. rotolo) kotrljati, valjati; andare a rotoli propasti.
rotondo adj. okrugao.
rotto adj. slomljen; razbijen;
iskidan; pokvaren, neispravan;
poderan.
rottura f razbijanje, lomljenje;
prelom; prekid.
rovere m hrast.
rovesciare tr. (prs. rovéscio)
prevrnuti; preokrenuti; prosuti.
rovina f rušenje; propast, propadanje.
rovinare (prs. rovino) 1. intr.
srušiti se; propadati; si è rovinata
la salute upropastio je sebi zdravlje 2. tr. srušiti, razoriti; uništiti.
rubare tr. (prs. rubo) krasti;
(fig.) otimati.
rubinetto m slavina; česma;
aprire, chiùdere il ~ odvrnuti,
zavrnuti slavinu.
rùderi m pl. ruševine.
ruga f bora; una faccia coperta
di rughe naborano lice.
ruggine f rđa.
ruggire intr. (prs. rugisco) rikati.
rugiada f rosa.
rumore m buka; šum; non fare
~ nemoj praviti buku.
rumoroso adj. bučan, glasan.
rumorosamente adv. bučno.
ruolo m uloga.
ruota f točak, kolo; ~ di scorta
rezervni točak.
rurale
adj.
seoski;
zemljoradnički.
ruscello m potok, potočić.
russare intr. hrkati.
russo 1. adj. ruski. 2. m Rus; il
russo ruski jezik.
rùstico adj. seoski; rustičan;
grubo izrađen; grub, priprost.
ruvido adj. hrapav; (fig.)grub.
salire
S
S, s (èsse) m ili f S, s, (z); ~ impura S ispred drugog suglasnika (na početku reči).
sàbato m subota; Sabato Santo
Velika subota.
sabbia f pesak; un banco di ~
peščani sprud.
sabotaggio m sabotaža, sabotiranje.
saccheggio m pljačka, pljačkanje.
sacchetto m kesa, kesica;
vrećica.
sacco m vreća; džak; ~ da montagna ranac; (fig.) un ~ di...
mnogo nečega; un ~ di guai
mnogo neu­godnosti; ~ a pelo
vreća za spavanje.
sacerdote m sveštenik.
sacrale adj. sveti, svešteni, sakralan.
sacrificio m (sacrifizio) m žrtva,
žrtvovanje.
sacro adj. sveti; posvećeni;
mùsica sacra duhovna muzika;
luoghi sacri sveta mesta; Sacra
Scrittura Sveto pismo.
saga f saga, priča; legenda.
saggezza f mudrost.
saggio 1. adj. mudar, pametan,
razborit. 2. m ogled; primer;
esej.
Saggitario m Strelac (znak u
horoskopu).
sagoma f profil; kalup; model;
obrazac.
sagra f (seoska) svetkovina;
vašar.
sala f dvorana; ~ dei professori
zbornica; ~ d’aspetto (d’attesa)
čekao­nica; ~ da pranzo trpezarija; ~ cinematografica bioskopska sala.
salame m salama.
salare tr. posoliti, soliti.
salario m plata.
salato adj. slan, posoljen.
saldare tr. (prs. saldo) spajati,
sastaviti; povezati; zavariti, zalemiti.
saldo adj. čvrst, solidan; tvrd;
poco ~ nesiguran.
sale m so; senza ~ neslan.
salice m (bot.) vrba; ~ piangente žalosna vrba.
saliera f slanik.
salire intr. i tr. (salgo, salìi,
sa­lìto) popeti se, penjati se; ~
sulla vettura ući u vagon; il
sentiero sale staza se penje; la
temperatura è salita di due gra-
S
195
salita
S
196
di temperatura je porasla za dva
stepena.
salita f penjanje, us­pon; uzbrdica, nagib; in ~ uzbrdo.
saliva f pljuvačka.
salmone m (zool.) losos.
salone m dvorana, salon;
izložba, sajam.
salotto m soba za primanje, sa­
lon.
salsa f sos, umak.
salsiccia f kobasica.
saltamartino m (zool.) cvrčak;
skakavac.
saltare intr, tr. (prs. salto) sko­
čiti, skakati; preskočiti; ~ in
aria poleteti u vazduh; cosa ti
salta in men­te? šta ti pada na
pamet?
saltellare tr. skakutati, poskakivati.
salto m skok; fare un ~ skoknu­
ti (negde); ~ in alto skok uvis; ~
in lungo skok u dalj.
salubre adj. zdrav; lekovit; aria
~ čist vazduh; poco ~ nezdrav.
salumerìa f prodavnica su­
homesnatih proizvoda.
salutare tr. (prs. saluto) po­
zdraviti, pozdravljati.
salute f zdravlje; bere alla ~ dì
qn. piti u nečije zdravlje; stato
di ~ zdravstveno stanje; alla ~!
u zdravlje!
saluto m pozdrav; rivòlgere un
~ uputiti pozdrav; tanti saluti!
puno pozdrava!
salvagente m ili f inv. pojas za
spasavanje; giubbotto ~ prsluk
za spasavanje.
salvaguardia f zaštita, odbrana.
salvare tr. (prs. salvo) spasiti,
spasavati. salvarsi rfl. spasti se,
spasavati se; si salvi chi può!
spasavaj se ko može!
salvataggio m spašavanje.
salvia f (bot.) žalfija.
salvietta f salveta; ubrus; papirna maramica.
salvo 1. adj. spašen; izbavljen;
bezbedan; méttere in ~ skloniti.
2. adv. izuzev, osim; ~ che osim
ako; ~ imprevisti osim ako se
ne dogodi nešto nepredviđeno.
sambuco m (pl. –chi) (bot.)
zova.
sanare tr. izlečiti, isceliti; popraviti, sanirati.
sanatorio m sanatorijum, lečilište.
sandali m (ob. pl.) sandale.
sangue m krv; animali a ~ caldo
toplokrvne životinje; animali a
~ freddo hladnokrvne životinje;
esame del ~ analiza krvi; non
aver ~ nelle vene biti hladan,
bezosećajan.
sanguigno adj. krvni; pressione
sanguigna krvni pritisak; vaso
~ krvni sud; circolazione sanguigna krvotok.
sanguinoso adj. krvav; batta-
sbàttere
glia sanguinosa krvava bitka.
sanità f zdravlje; zdravstvo;
~ di mente duševno zdravlje;
Ministero della Sanità ministarstvo zdravlja; ufficio ~ dom
zdravlja.
sano adj. zdrav; (posl.) chi va
piano, va ~ e va lontano ko polako ide, pre kući dođe; (posl) ~
come un pesce zdrav kao dren.
sansa f komina od maslina; olio
di ~ maslinovo ulje od komine
(slabijeg kvaliteta).
santo adj. sveti; campo ~ gro­
blje; Venerdì ~ Veliki petak;
San Giovanni Sveti Jovan;
Santo Padre Sveti otac (papa);
Sant’Antonio Sveti Antun; tutto
il ~ giorno celog božijeg dana;
santo cielo! blagi bože!
santuario m svetilište, sveto
mesto.
sapere 1. tr. i intr. (sò, sèppi,
sapùto) znati; saznati; umeti;
mirisati; imati ukus (čega); sa
l’ita­liano zna italijanski; sono
venuto a... che doznao sam da...
; chi lo sa? ko to zna? ~ di mirisati na nešto; ~ a memoria (a
mente) znati napamet; far ~ javiti, obavestiti. 2. m znanje.
sapienza f mudrost; znanje.
sapone m sapun; ~ da toletta
toaletni sapun.
sapore m ukus; senza ~ bezukusan.
saporito adj. ukusan. saporitamente adv. sa uživanjem; dormire ~ slatko spavati.
saporoso adj. ukusan.
saracinesca f gvozdena roletna.
sarta f -o m krojačica; krojač.
sasso m kamen; stena.
sassòfono m saksofon.
satinare tr. uglačati; polirati.
sazietà f sitost; zasićenost;
mangiare a ~ najesti se.
sazio adj. sit.
sbadigliare intr. (prs. sbadìglio)
zevati.
sbagliare tr. i intr. (prs. sbàglio)
grešiti, pogrešiti; ~ strada zalutati.
sbagliato adj. netačan, pogrešan.
sbaglio m greška; per ~
greškom.
sbalordire tr. (prs. sbalordisco)
zapanjiti, zaprepastiti; začuditi;
šokirati.
sbandieratore m učesnik u
tradicionalnoj igri mahanjem
zastavama u Toskani.
sbarazzino 1. adj. vragolast,
nestašan. 2. m vragolan, deran,
magup.
sbarra f motka; prečka; vratilo
(u sportu); šipka, poluga.
sbarrare tr. (prs. sbarro)
preprečiti; ~ strada preprečiti
put; ~ gli occhi iskolačiti oči.
sbàttere tr, intr. (prs. sbatto)
S
197
sbieco
S
198
udarati; tresnuti, lupati, izlupati; ~ la porta za­lupiti vratima;
izmutiti (jaja, šlag).
sbieco adj. nakrivljen, kos; di ~
ukrivo; guardare qn. di ~ gledati nekog popreko.
sbigottire tr. (prs. sbigotisco)
prestraviti, preplašiti.
sbilancio m neravnoteža.
sbobba f čorbuljak; bućkuriš.
sboccare intr. (prs. sbòcco)
izlivati se; ulivati se; il fiume
sbocca nel mare reka se uliva u
more; questa strada sbocca in
piazza ova ulica izlazi na trg.
sbocco m (pl. –cchi) izlivanje;
ušće; ~ del fiume ušće reke;
strada senza ~ slepa ulica.
sbottonare
tr.
otkopčati,
raskopčati. sbottonarsi rfl.
raskopčati se.
sbozzo m skiciranje; skica, nacrt.
sbriciolare tr. mrviti, izmrviti;
razdrobiti.
sbrigare tr. (prs. sbrigo) oba­
viti. sbrigarsi rfl. žuriti; sbrìgati! požuri!
sbrinamento m odmrzavanje,
odleđivanje.
sbrinare tr. odmrznuti, odlediti.
sbucciare tr. (prs. sbuccio)
oljuštiti, oguliti (koru).
scacchiera f šahovska tabla.
scacco m (pl.-cchi) šah; giocare
agli scacchi igrati šah; a scacchi kockast, kariran.
scadenza f rok; istek; dan
dospeća; a breve ~ kratkoročan;
a lunga ~ dugoročan.
scaffale m polica; stelaža; raf.
scaglia f krljušt.
scala f stepenice; lestvica; ~ mòbile pokretne stepenice; (muz.)
~ maggiore durska lestvica; ~
minore molska lestvica; la Scala di Milano opera u Milanu.
scalare tr. uspeti se, popeti se
(stepenicama).
scaldabagno m inv. bojler.
scaldare tr. (prs. scaldo) grejati,
zagrevati; podgrejati. scaldarsi
rfl. grejati se, ugrejati se.
scalinata f stepenište.
scalino m stepenik.
scaloppa f scaloppina f (dim.)
teleća šnicla.
scambiare tr. (prs. scàmbio) za­
meniti, razmeniti; ~ due parole
malo popričati.
scambio m razmena, zamena;
libero ~ slobodna trgovina.
scampanellare intr. (prs. scam­
panèllo) jako (i dugo) zvoniti.
scampare (prs. scampo) 1.
tr. izbaviti, spasti; sačuvati; ~
dalla morte spasiti od smrti. 2.
intr. uteći, izbaviti se (a qcs. od
nečega); umaći.
scandalo m bruka; skandal.
scandinàvo 1. adj. skandinav-
scéndere
ski. 2. m (f –a) Skandinavac.
scapaccione m ćuška, šamar.
scapigliato adj. raščupan;
razbarušen; (fig.) neobuzdan,
raskalašan.
scapolo m neženja, momak.
scappare intr. (prs. scappo)
bežati, po­beći, umaći; izmaći,
omaći.
scappata f beg; fa una ~ da noi!
skokni malo do nas!
scaraventare tr. (prs. scaravento) zavitlati, baciti, tresnuti.
scarica f pražnjenje; paljba,
pucnjava; ~ elettrica električno
pražnjenje.
scaricamento m istovarivanje,
istovar.
scaricare tr. (prs. scarico)
istovariti; isprazniti; osloboditi se (čega); ~ l’ accumulatore
isprazniti akumulator; ~ la responsabilità su altri prebaciti
odgovornost na drugog. scaricarsi rfl. isprazniti se (o akumulatoru ili bateriji), osloboditi se
(čega).
scarpa f cipela; scarpe da sport
(tennis) patike.
scarpone m teška cipela, cokula; scarpone da monta­gna planinarske cipele.
scarso adj. oskudan; nedovo­
ljan; luce scarsa slaba svetlost.
scartare tr. odbaciti, škartirati;
isključiti; ~ una proposta odba-
citi predlog.
scasso m provala; furto con ~
provalna krađa.
scàtola f kutija; ~ di cioccolatini bombonjera.
scatoletta f mala konzerva.
scattare intr. (prs. scatto) okinuti; ~ fotografie snimiti fotografije.
scavalcare tr. (prs. scavalco)
preskočiti (prepreku); ~ un
muro popeti se preko zida.
scavare tr. (prs. scavo) kopati;
iskopati; (fig.) istraživati; dove
hai scavato questa notizia! gde
si našao ovaj podatak?
scavo m iskopavanje; šupljina;
otvor;
scavi
archeologici
arheološka istraživanja.
scégliere tr. (scélgo, scélsi, scél­
to) birati, izabrati; odabrati.
sceicco m (pl. –cchi) šeik.
scelta f izbor; a ~ po izboru, po
volji; di prima ~ prvorazredni.
scelto p.p. od scegliere odabran;
opere scelte odabrana dela.
scemo adj. glup, budalast.
scena f pozornica, scena; prizor.
scenario m sceneggiatura f
scenografija.
scéndere intr, tr. (scéndo, scési,
scésa) sići, silaziti; spuštati se,
spustiti se; ~ a terra iskrcati se
na kopno; scende la notte pada
noć.
S
199
scesa
S
200
scesa f silazak; nizbrdica, strmina.
scheda f kartica, cedulja; formular; karton; ~ te­lefonica telefonska kartica; ~ sanitaria
zdravstveni karton; ~ giudiziaria sudski dosije; ~ elettorale
glasački listić; schedina tiket (u
kladionici).
schema m (pl. –i) shema, šema;
obrazac; nacrt.
schérmo m ekran.
scherzare intr. (prs. schérzo)
šaliti se.
scherzo m šala; fare un brutto
~ a qn. nasamariti koga; scherzi
a parte šalu na stranu, skrivena
kamera.
scherzoso adj. šaljiv; veseo.
schiacciare
tr.
zgnječiti;
spljoštiti; zdrobiti; schiacciato
spljošten; deformisan.
schiaffo m šamar, ćuška.
schiarire tr. i intr. (prs. schiarisco) rasvetliti; učiniti svetlijim. schiarirsi rfl. rasvetliti se,
razvedriti se, svitati, razdaniti
se.
schiavo 1. m (f –a) rob. 2. adj.
ropski.
schiena f leđa.
schienale m naslon (stolice, fotelje).
schifoso adj. odvratan, ogavan.
schifosamente adv. odvratno.
schiuma f pena; ~ da bagno
pena za kupanje.
schizzo m skica, nacrt.
sci m inv. skija; skijanje.
sciabola f sablja.
scialle m šal.
sciampo m šampon.
sciare intr. (prs. scio) skijati se.
sciatore m skijaš.
scientìfico adj. naučni; ricerca
scentifica naučno istraživanje;
liceo ~ gimnazija prirodnog
smera.
scienza f nauka.
scienziato m naučnik.
scimmia f (zool.) majmun.
scintilla f iskra, varnica.
scintillare tr. iskriti se, varničiti;
blistati, svetlucati.
sciocchezza f glupost, budala­
ština.
sciocco 1. adj. glup, blesav. 2. m
glupan, budala.
sciògliere tr. (sciòlgo, sciòlsi, sciòlto) razvezati; razrešiti;
rastvoriti, rastopiti; raskinuti; ~
un indo­vinello rešiti zagonetku;
~ un matrimonio razvesti brak;
~ un contratto raskinuti ugovor;
ha scolto la lingua razvezao mu
se jezik; il sole scoglie il ghiaccio sunce topi led. scogliersi rfl.
topiti se; rastopiti se; il sale si
scoglie nell’acqua so se rastvara u vodi.
sciopero m štrajk; mettersi in ~
stupiti u štrajk.
scorpione
sciroppo m sirup.
sciupare tr. (prs. sciupo) kvariti, oštetiti; izlizati; gužvati
(odelo).
scivolare intr. (prs. scìvolo) kli­
ziti, kliznuti.
scivoloso adj. klizav.
scodella f dubok tanjir, zdela.
scogliera f niz grebena.
scoglio m greben, hrid.
scoiattolo m (zool.) veverica.
scolaro m učenik; f -a učenica.
scolàstico adj. školski.
scollatura f izrez na haljini,
dekolte.
scolpire tr. (prs. scolpisco) vajati; izvajati.
scombro m (zool.) skuša.
scommessa f opklada; fare una
~ opkladiti se.
scomméttere tr. (prs. scommét­
to) kladiti se; scommet­to su un
cavallo kladi­m se na jednog
konja.
scomodo adj. neugodan; neudoban. scomodamente adv.
nezgodno, neudobno.
scomparire intr. (scompaio, scom­parvi, scomparso)
iščeznuti, ne­stati.
scomparsa f nestanak; (fig.)
smrt, odlazak.
scompartimento m odeljak;
kupe.
sconcio adj. gadan, odvratan;
ružan.
sconcordia f neusklađenost;
nesloga.
sconfinato adj. beskrajan,
neograničen; nepregledan.
sconfitta f poraz.
sconosciuto adj. nepoznat.
sconsolato adj. neutešan; tužan,
rastužen.
scontento adj. nezadovoljan.
sconto m popust, sniženje.
scontrarsi rfl. (mi scóntro, mi
sono scontrato) sudariti se; sukobiti se.
scontrino m po­tvrda; račun.
scontro m sudar; sukob.
sconveniente adj. neprikladan,
neprimeren; nedoličan; prezzo ~
previsoka cena.
scoperta f otkriće; pronalazak.
scopo m svrha, cilj; a che ~? u
koju svrhu? čemu? allo ~ di u
cilju da; senza ~ besciljan.
scoppiare intr. (prs. scòppio)
prasnuti; eksplodirati; raspr­
snuti se; è scoppiato l’ incendio
izbio je požar; ~ dalle rìsa pucati od smeha; ~ dalla rabbia
pucati od besa.
scoprire tr. (prs. scopro) otkriti;
obelodaniti.
scoraggiare tr. obeshrabriti.
scordare tr. zaboraviti, smetnuti s uma. scordarsi rfl. zaboravti (di qcs. na nešto).
scorpione m (zool.) škorpija;
Scorpione Škorpija (horoskop-
S
201
scórrere
S
202
ski znak).
scórrere (scórro, scórsi, scór­
so) 1. intr. teći, proticati. 2. tr.
prelistati.
scorretto adj. nepravilan, neispravan; nekorektan, nedoličan.
scorrettamente adv. nepravilno; nekorektno.
scorrevole m klizni element,
klizač.
scorso adj. prošli, minuli; l’­
anno ~ prošle godine; doménica
scorsa prošle nedelje.
scorta f pratnja; (provvista) za­
liha, rezerva; ruota di ~ rezervni točak.
scortese adj. neučtiv, neuljudan.
scortesemente adv. neučtivo.
scorza f kora (drveta).
scossa f potres; udar; ~ elettrica strujni udar; ~ di terremoto
zemljotres.
scostamento m pomeranje, udaljavanje.
scottare (prs. scòtto) 1. tr. ope­
ći; ofuriti. 2. intr. peći.
scottatura f opekotina.
scovare tr. (prs. scóvo) isterati
iz legla (životinju); (fig.) nanju­
šiti, pronaći.
scozzese 1. adj. škotski. 2. m
Škot.
scremato adj. obran, bez kajmaka; latte scremato obrano
mleko.
screpolatura f pukotina.
scribacchiare tr.(prs. scribacchio) piskarati, žvrljati, pisati
svašta.
scricchiolio m škripanje.
scritta f natpis.
scrittoio m pisaći sto; pisarni­
ca; ured.
scrittore m (f-ttrice) pisac,
književnik, -ca.
scrittura f pisanje; rukopis; ~
sémplice, doppia obično, dvo­
struko knjigovodstvo.
scrivania f pisaći stol.
scrìvere tr, intr. (scrivo, scris­
si, scritto) pisati, napisati; ~ a
macchina kucati na mašini.
scrostare tr. skidati koru (ili
krastu). scrostarsi rfl. ljuštiti
se.
scrupoloso adj. skurupulozan,
savestan.
scrupolosamente
adv. skrupulozno, brižljivo.
scuderia f konjušnica; ergela
(konja).
scultore m vajar.
scultura f vajarstvo; vajarski
rad; skulptura.
scuola f škola; andare a ~ ići u
školu; di ~ školski; ~ elemen­tare
osnovna škola; ~ materna vrtić;
~ media srednja škola; oggi non
c’è ~ danas nema nastave.
scuòtere tr. (scuòto, scòssi,
scòsso) tresti, drmati; ~ la te­sta
mahati glavom.
scuro 1. adj. taman, mračan. 2.
seduto
m tama, mrak; scuretto prozorski kapak.
scusa f izvinjenje; izgovor;
(chiedere) doman­dare ~ moliti
za oproštaj.
scusare tr. (prs. scuso) izviniti;
oprostiti; scusi! oprostite! scusa! oprosti! scusarsi rfl. izviniti
se (di qcs, per qcs, zbog čega).
sdegnare tr. (prs. sdégno) pre­
zreti, prezirati.
sdegno m prezir; srdžba, gnev.
sdentare tr. polomiti zube; vecchia sdentata bezuba starica.
sdoganamento m carinjenje
robe.
sdraia f ležaljka, ligeštul (sedia
a sdraio).
sdraiare tr. (prs. sdraio) položiti,
poleći, polegnuti. sdraiarsi rfl.
izva­liti se, ispružiti se.
sdrucciolare
intr.
(prs.
sdrùccio­lo) okliznuti se.
se conj. ako; ~ tu lo desideri
ako želiš; ~ no inače, u protivnom; anche ~ lo potessi non lo
farei kad bih i mogao, ne bih to
učinio.
sé prn. sebe; fra ~, dentro di ~
u sebi; l’ha fatto da ~ on je to
sam učinio; s’intende da ~ to se
razume samo po sebi.
sebbene conj. premda, iako; ~
non sia compito mio, tuttavia lo
farò iako to nije moj posao, ja
ću to ipak učiniti.
secchia f vedro; kanta, kofa.
secchione m bubalica.
secco 1. adj. suv, sušan; mršav;
vino ~ oporo vino; frutta ~
sušeno voće. 2. m suša; nave in
~ nasukan brod.
sècolo m vek, stoleće.
secondo 1. adj. drugi; minuto
~ sekunda; ~ tempo drugo poluvreme (polugodište). 2. adv.
i prp. prema; ~ la mia oppinione po mom mišljenju; ~ me po
mom mišljenju; a seconda di
qcs. prema čemu, zavisno od
čega. 3. m drugo jelo, glav­no
jelo.
sede f sedište; boravište; filijala;
ured.
sedentario adj. slabo pokretan,
nepokretan; sedelački.
sedere intr. (sièdo, sedètti, se­
duto) sedeti; méttersi a ~ se­sti;
sedersi sesti, sedati; sièditi! sedni! posti a ~ mesta za sedenje.
sedia f stolica; ~ a dondolo
stolica za ljuljanje; ~ a sdraio
ligeštul.
sédici num. šesnaest.
sedile m sedište.
sedimento m talog, naslaga, sediment.
sedurre tr. (prs. seducco) zavesti, zavoditi; privući.
seduta f sednica; sastanak.
seduto adj. sedeći; star ~ sedeti; sediamoci sednimo; posizio-
S
203
sega
S
204
ne seduta sedeći položaj.
sega f testera; ~ circolare kružna
testera.
segare tr. (prs. ségo) testerisati.
segatrice f motorna testera.
seggio m sedište; ~ in Parlamento poslaničko mesto.
seggiovia f uspinjača, žičara.
segnale m znak, signal; ~ stra­
dale saobraćajni znak.
segnare tr. (prs. ségno) označi­
ti, obeležiti, pokazati; l’orologio segna le cingue sat pokazuje
pet sati.
segno m znak; obeležje; trag;
cilj, meta; ~ d’interpunzione znak interpunkcije; in ~ di
amicizia u znak prijateljstva;
lasciare il ~ ostaviti traga; raccontare per filo e per ~ ispričati
potanko, nadugačko; tirare a ~
streljaštvo; colpire nel ~ pogoditi cilj.
segretària f sekretarica; -o m
sekretar.
segreterìa f sekretarijat; ~ telefonica telefonska sekretarica
(uređaj).
segreto 1. adj. tajni; skriven. 2.
m tajna; in ~ u tajnosti, potajno;
~ professionale poslovna tajna;
voto ~ tajno glasanje; servizio ~
tajna (obaveštajna) služba.
seguente adj. sledeći, idući.
seguire (prs. seguo) 1. tr. sle­
diti, pratiti; ići za kim. 2. intr.
nastav­iti se; come segue na ovaj
na­čin.
seguitare tr. i intr. (prs. ségui­to)
nastaviti.
séguito m pratnja; nastavak; in
~ potom, kasnije; in ~ a usled
čega; di ~ za redom, neprekidno.
sei num. šest.
Seicento m sedamnaesti vek.
selezionare tr. izabrati, birati,
selekcionisati.
selezione f biranje, odabir, selekcija; ~ naturale prirodna selekcija.
self-servis m inv. (eng.) samoposluga.
sella f sedlo; montare in ~ uzjahati.
sellino m sedište (bicikla, motora).
selva f šuma.
selvaggio 1. adj. divlji. 2. m divljak.
selvatico adj. divlji; nepristupačan.
semàforo m semafor.
sembrare intr. (prs. sèmbro)
činiti se, izgledati; mi sem­bra
čini mi se; sembra che sia malato izgleda da je bolestan.
semestre m polugodište, seme­
star.
semiaperto adj. poluotvoren.
semicircolare adj. polukružan.
semifinale f (često pl.) polufi-
sera
nale.
sèmina f setva.
seminare tr. (prs. sèmino) seja­
ti, posejati; zasejati; ~ discordia
sejati razdor.
sémplice adj. jednostavan,
prost; običan; pri­rodan. semplicemente adv. jednostavno.
semplicità f jednostavnost; con
~ jednostavno, prirodno.
sempre adv. uvek, neprestano;
stalno; ~ più sve više; ~ meno
sve manje; per ~ zauvek; da ~
oduvek; ~ che samo ako, pod
uslovom da; lo farò ~ che tu lo
voglia učiniću to ako ti želiš; ~
che sia possìbile ako je mogu­
će.
sempreverde adj. zimzelen.
seno m grudi, prsa, nedra;
(geog.) zaliv, uvala.
sensazione f osećaj; utisak.
sensibile adj. osetljiv; osećajan,
senzibilan.
senso m čulo; osećaj; osećanje;
smisao; smer; il buon ~ zdrav
razum; ~ proibito zabranjen
smer; doppio ~ dvosmisleno; ~
ùnico jednosmerna ulica; ~ vietato zabranjen smer; smarrire i
sensi onesvestiti se; in questo ~
u tom smislu.
sentenza f presuda, sudska
odluka; mu­dra izreka.
sentiero m staza, put.
sentimentale adj. osećajan,
sen­timentalan.
sentimento m osećanje, osećaj;
osećajnost, sentiment.
sentire (prs. sento) 1. tr. oseti­ti;
čuti; slušati; non sente bene ne
čuje dobro. 2. intr. ~ di qcs. mirisati na nešto; la stanza sente
di muffa u sobi se oseća memla.
sentirsi rfl. osećati se; mi sento
male ne osećam se dobro.
senza prp. bez; a da ne; ~ moti­
vo bez razloga; ~ dubbio bez
sumnje; senz’altro svakako, sigurno; ~ che lo sapessimo a da
mi to nismo znali; ~ dir niente
(o nulla) a da ništa nije rekao
(nisu rekli).
separare tr. (prs. sepàro) od­
vojiti, rastaviti. separarsi rfl.
razdvojiti se, rastati se.
separazione
f
odvajanje,
rastav­ljanje (da qcs. od čega);
rastanak.
sepolcro m grob; grobnica.
seppellire tr. (prs. seppellisco)
sahraniti; pokopati.
seppia f (zool.) sipa; osso di ~
sipina kost.
sequenza f sled, sekvenca, niz;
redosled.
sequestrare tr. zapleniti; oduzeti; oteti, kidnapovati.
sera f veče; buona ~! dobro ve­
če! di ~ uveče; la ~ uveče; sul
far di ~ predveče; ieri ~ sinoć;
l’altra ~ preksinoć; àbito da ~
S
205
serata
S
206
večernje odelo.
serata f veče; večernja zaba­va;
~ di gala svečana predsta­va (u
pozorištu).
serbare tr. (prs. sèrbo) saču­vati,
očuvati.
serbatoio m rezervoar.
serbo 1. adj. srpski. 2. m (f –a)
Srbin, Srpkinja; srpski jezik.
sereno 1. adj. vedar; bistar;
miran, ne­pomućen; (fig.) nepristrastan. 2. m vedrina.
serie f inv. serija, red; fuori ~
vanserijski, poseban; ~ a prva
liga (u sportu).
serietà f ozbiljnost; con ~ ozbiljno.
serio 1. adj. ozbiljan. 2. m oz­
biljnost; sul ~ ozbiljno; dici sul
~? govoriš ozbiljno? prendere
sul ~ ozbiljno shvatiti. seriamente adv. ozbiljno.
serpeggiare intr. (prs. serpeggio) vijugati, krivudati (o putu).
serpente m i f zmija; ~ a sonagli zvečarka.
serrare tr. (prs. serro) zatvori­
ti, zatvarati; stegnuti; ~ il pugno
stisnuti pesnicu; ~ le file zbiti
redove.
serratura f brava.
servire (prs. sèrvo) 1. tr. služi­
ti; posluživati. 2. intr. služiti,
koristiti; mi serve treba mi; non
serve a nulla ne služi ni­čemu.
servirsi rfl. poslu­žiti se (di qcs.
nečim), upotrebljavati nešto;
si serva! poslužite se! serviti
posluži se, izvoli!
servizio m služba; dužnost;
servis; ~ da tavolo stoni pribor; essere di ~ biti dežuran;
fare il ~ mili­tare služiti vojni
rok; i servizi (pl.) nusprostorije; ~ postale poštanska služba;
porta di ~ pomoćni ulaz; fuori
~ van službe, van funkcije (o
uređajima).
servo m (f –a) sluga, služavka.
sessanta num. šezdeset.
sesso m pol.
sesto adj. šesti.
seta f svila; di ~ svilen.
sete f žeđ; aver ~ biti žedan.
settanta num. sedamdeset.
sette num. sedam.
Settecento m osamnaesti vek.
settembre m septembar.
settentrionale adj. severni.
settimana f sedmica, nedelja;
fine ~ vikend.
settimanale adj. nedeljni,
sedmični.
sèttimo 1. adj. sedmi. 2. m sed­
mina; sedmi deo.
settore m sektor; isečak kruga.
severo adj. strog; oštar. severamente adv. strogo; oštro; ozbiljno.
sezione f odeljenje; odsek,
sekcija; (geom.) presek; ~ trasversale poprečni presek.
si
sfacciataggine f bezobrazluk,
drskost.
sfacciato adj. bezobrazan, drzak.
sfaldamento m raslojavanje,
razlistavanje.
sferza f bič.
sfida f izazov.
sfidare tr. (prs. sfido) izazvati,
izazivati, čikati; sfido io! nije ni
čudo! kako ne!
sfiducia f nepoverenje, nepoverljivost.
sfilata f defilovanje, povorka; ~
di moda modna revija.
sfiorare tr. ovlaš dotaći, okrznuti.
sfiorire intr. (prs. sfiorisco) procvetati, rascvetati.
sfociare tr. ulivati se (o reci);
uticati.
sfogare tr. (prs. sfogo) dati
oduška, iskaliti; ~ la rabbia
iskaliti bes. sfogarsi rfl. iskaliti
se; ~ con qn. poveriti se nekome; ~ su qn. iživljavati se nad
kim.
sfogliare tr. (prs. sfòglio) po­
kidati lišće; listati, prelistavati;
~ un libro prelistati knjigu.
sfondato adj. bez dna; ricco
sfondato truli bogataš.
sfondo m pozadina.
sfortunato adj. nesrećan; baksuzan. sfortunatamente adv.
na nesre­ću, na žalost.
sforzo m napor, napinjanje; fare
ogni ~ nastojati iz petnih žila.
sfrenato adj. razuzdan, neobuzdan, neumeren.
sfruttamento m iskorišćavanje,
izrabljivanje,
eksploatacija
(čoveka, prirodnog bogatstva).
sfruttare tr. (prs. sfrutto) isko­
ristiti; izrabljivati; eksploatisati.
sfuggire (prs. sfuggo) 1. tr. iz­
begavati, izbeći. 2. intr. umaći,
izmaći, izmaknuti.
sfumatura f preliv; ni­jansa.
sgarbato adj. grub; neotesan;
neučtiv.
sghignazzare tr. smejuljiti se
(podrugljivo), ceriti se, kliberiti
se.
sgobbone m, -a f bubalica, štre­
ber.
sgocciolare tr. (prs. sgocciolo)
kapati, kapljati, cediti se.
sgonfiare tr. izduvati; isprazniti
(gumu). sgonfiarsi rfl. izduvati
se.
sgraffiare tr. ogrebati, izgrebati.
sgranchire tr. (prs. sgranchisco) protegnuti, opružiti noge.
sgridare tr. prekoriti; grditi, izgrditi.
sguardo m pogled, izraz; dare
uno ~ a qcs. baciti pogled na
nešto.
si 1. prn. se; ~ pettina češlja se;
~ amano vole se; ~ sa zna se;
S
207
sia...sia...
S
208
~ dice kaže se. 2. adv. da, jeste;
devi dirmi o ~ o no moraš mi
reći da ili ne; è arrivato? credo
di sì da li je stigao? mislim da
jeste.
sia...sia...; sia...che bilo... bilo...
; ~ di giorno, ~ di notte bilo po
danu, bilo po noći.
siccome conj. budući da, kako
bi, pošto.
siciliano adj. sicilijanski.
sicurezza f sigurnost, bezbednost; misure di ~ mere bezbednosti; valvola di ~ sigurnosni
ventil.
sicuro 1. adj. siguran; bezbedan; pouzdan; di ~ sigurno, svakako; ~ di sé siguran u sebe; ne
sono ~ siguran sam u to. 2. adv.
sigurno, naravno.
siepe f ograda; živa ograda.
sigaretta f cigareta.
sigillo m pečat, žig.
sigla f znak skraćivanja,
skraćenica, paraf.
significare tr. (prs. significo)
zna­čiti.
significativo adj. značajan;
izrazit, izražajan.
significato m značenje, smisao.
signora f gospođa.
signore m gospodin; i signori Bianchi gospodin i gospođa
Bianchi.
signorina f gospođica.
silenzio m tišina; ćutanje; mir;
muk.
silenzioso adj. čutljiv; tih. silenziosamente adv. tiho.
silicio m (hem.) silicijum.
sillaba f slog.
simbolico adj. simboličan.
simbolo m inv. znak; simbol;
zna­menje.
sìmile adj. sličan; takav; è ~ sli­
čan (slična, slično) je.
simpatìa f simpatija; sklonost.
simpàtico adj. simpatičan.
simultaneo adj. istovremen,
istodoban.
sincèro adj. iskren, otvoren.
sindaco m (pl.-ci) predsednik
opštine, gradonačelnik.
singhiozzo m štucanje; jecaj;
scoppiare in singhiozzi glasno
jecati.
singolare 1. adj. jedinstven,
osoben, neobičan; izuzetan, poseban. 2. m jednina.
singolo adj. pojedini, pojedina­
čan; poseban; camera singola
jednokrevetna soba.
sinistra f leva strana; leva ruka;
a ~ (na) levo.
sinistro 1. adj. levi; (fig.) zlokoban; poguban; mračan. 2. m nesretan slučaj, nezgoda, nesreća.
sintonia f usklađenost frekvencija; (fig.) sklad; essere in ~ biti
na istoj talasnoj dužini.
sipario m zavesa (na pozornici).
siringa f (med.) špric, injekcija.
soddisfare
sistema m (pl.- i) sistem; način;
~ giuridico pravni sistem; ~ solare Sunčev sistem.
sistemare tr. (prs. sistemo) urediti; srediti; staviti u red. sistemarsi rfl. smestiti se.
sito m položaj, mesto; sajt (na
Internetu).
situato adj. smešten.
situazione f situacija; položaj.
slanciare tr. hitnuti, baciti, zavitlati. slanciarsi rfl. ba­citi se,
jurnuti.
slancio m polet, elan; zanos.
slavo adj. slovenski.
slitta f sanke; (teh.) klizni
uređaj, klizač.
slittare intr. (prs. slitto) sankati
se; klizati se; skliznuti.
sloveno 1. adj. slovenački. 2. m
Slovenac; slovenački jezik.
smalto m lak, glazura; gleđ; ~
per le unghie lak za nokte; perdere lo ~ izgubiti sjaj.
smarrire tr. (prs. smarrisco)
iz­gubiti; zaturiti. smarirsi rfl.
izgubiti se, zalutati.
smentire tr. (prs. smentisco)
po­reći, opovrći; demantovati.
smeraldo m smaragd; Costa
smeralda smaragdna obala na
Sardiniji.
smeriglio m šmirgl papir.
sméttere tr, intr. (smetto, smi­
si, smesso) prestati, prekinuti;
obustavi­ti.
smisurato adj. neizmeran, beskrajan. smisuratamente adv.
neizmerno.
snello adj. vitak, tanak; okretan,
gibak, hitar.
soave adj. sladak, mio; blag;
umilan; prijatan.
sobborgo m predgrađe.
sobrio adj. trezven; uzdržljiv,
umeren.
socchiùdere tr. (socchiudo,
soc­chiusi, socchiuso) pritvoriti;
~ gli occhi zažmuriti.
soccorso m pomoć; pronto ~
prva pomoć ili hitna pomoć.
sociale adj. socijalan, društven;
tessera ~ članska karta; sede ~
sedište firme.
socialista 1. adj. socijalistički.
2. m socijalista.
società f društvo; kompanija,
firma, preduzeće; udruženje; ~ a
responsabilità limitata društvo
sa ograničenom odgovornošću.
socievole adj. druželjubiv,
društven.
socio m član (udruženja); sarad­
nik; ~ corrispondente dopisni
član.
sodaglia f ledina, neograđena
zemlja.
soddisfare tr, intr. (soddìsfo,
soddisfèci, soddisfatto) zado­
voljiti; namiriti; ispoštovati; ho
soddisfatto i miei impegni ispunio sam svoje obaveze.
S
209
soddisfazione
S
210
soddisfazione f zadovoljstvo.
sodo adj. čvrst, tvrd; uovo ~
kuvano jaje; dormire ~ čvrsto
spavati; lavorare ~ svojski raditi.
sofferenza f bol, patnja, stradanje.
soffermare tr. zadržati, zaustaviti. soffermarsi rfl. zaustaviti se.
soffiare intr. i tr. (prs. sóffio)
duvati.
sòffice adj. mekan, udoban;
elastičan.
soffio m dašak, dah; duvanje; in
un ~ za tren oka; (med.) šum (na
plućima ili srcu).
soffitta f tavan, potkrovlje.
soffitto m tavanica, plafon.
soffocare tr. i intr. (prs. sòffo­co)
gušiti, ugušiti; zadaviti.
soffrire tr. i intr. (sòffro, sof­
frii, soffèrto) trpeti, podnosi­ti;
patiti; podneti; pretrpeti; soffre
di asma boluje od as­tme; hanno
sofferto la fame gladovali su.
soggettivo adj. subjektivan;
(gram.) subjekatski. soggettivamente adj. subjektivno.
soggetto m predmet; subjekt,
tema.
soggiorno m boravak; dnevna
soba; imposta di ~ boravišna
taksa.
soggiùngere tr. (soffiungo, sog­
giunsi, soggiunto) dodati; pridodati.
soglia f prag; alle soglie della
primavera na pragu proleća.
sògliola f (zool.) list (morska
riba).
sognare intr. (prs. sógno) sa­
njati, usniti, snevati; maštati.
sogno m san; neanche per ~! ni
u snu! nipošto! pare un ~ ovo
je kao san.
solamente adv. samo; ~ ieri ho
saputo che... tek sam juče saznao da...
solare adj. sunčani, solarni;
Sunčev; (fig.) svetao; sistema
~ Sunčev sistem; orologio ~
sunčani sat; impianto ~ solarni
uređaj.
solco m (pl.-chi) brazda; (fig.)
bora.
soldato m vojnik.
soldo m novčić; (pl.-i) novac;
roba da pochi soldi bezvredne
stvari.
sole m sunce; splende il ~, c’è
il ~ sunce sija; al ~ na suncu;
prèndere il ~ sunčati se.
solenne adj. svečan; veličan­
stven; zvaničan; abito ~ svečano
odelo; giorno ~ praznik.
solere intr. (sòglio, solèi, sòlito)
običavati, imati običaj.
solidarietà f solidarnost.
sòlido adj. čvrst, tvrd; solidan;
temeljan; izdržljiv; snažan.
solitario adj. samotan, povu­
čen; osamljen; (o mestu) pust.
sopportabile
sòlito adj. uobičajen; običan; di
~ obično; al ~, come al ~ kao
obično; la doménica siamo sòliti di andare in gita nede­ljom
običavamo da idemo na izlet,
siamo alle solite opet ista priča;
sei sempre il ~ sgobbone bubalica si kao i obično.
solitùdine f samoća, usamljenost.
sollecitare tr. (prs. sollecito)
podsticati;
požurivati,
pospešivati.
sollecitazione f podsticaj, podstrek.
sollevare tr. (prs. sollevo) dići,
podići; dig­nuti, dizati. sollevarsi rfl. dići se, pobuniti se;
povratiti se; mi sento sollevato
osećam se bolje.
sollevatore m dizalica.
sollievo m olakšanje, smirenje;
uteha; ho provato un ~ laknulo
mi je.
solo 1. adj. sam; jedini; ~ soletto sam samcat; tutto ~ sasvim
sam; una sola volta jedan jedini
put. 2. adv. samo; ~ che samo
što, samo ako; ~ ora tek sada;
~ ieri ho saputo che... tek sam
juče saznao da... .
soltanto adv. samo; tek; ~ che
samo što; samo ako; ~ oggi tek
danas.
soluzione f rešenje, rešavanje;
(hem.) rastvor.
somaro m (f -a) magarac, -ica.
somiglianza f sličnost.
somigliare intr. (prs. somiglio)
ličiti (a qn, a qcs, na nekoga, na
nešto); nalikovati.
somma f zbir; sabiranje; suma,
svota (novca).
sommo adj. vrhunski, vrhovni;
najviši; uzvišen; in ~ grado u
najvišem stepenu.
sonare intr. i tr. (prs. suòno)
zvučati; svirati; zvoniti; suona il telefono zvoni telefon;
questa frase non suona bene
ova rečenica ne zvuči dobro;
~ il pianoforte svirati na klaviru; sono appena suonate le tre
upravo je otkucalo tri sata.
sondaggio m ispitivanje javnog
mnjenja, anketa.
sonnambulo m (f –a) mesečar,
-ka.
sonno m san; soffre di mancan­
za di ~ pati od nesanice; prendere ~ zaspati; aver ~ biti pospan,
spavati se; ho ~ spava mi se.
sonnolento adj. sanjiv, dremljiv.
sonoro adj. zvučan, zvonak;
consonante sonora (ling.)
zvučni suglasnik.
sontuoso adj. raskošan; velelepan. sontuosamente adv.
raskošno.
sopportabile adj. podnošljiv,
snošjiv.
S
211
sopportare
S
212
sopportare tr. (prs. sopporto)
podnositi; trpeti.
sopra 1. prp. nad; iznad; povrh;
na; m’inte­ressa ~ ogni altra
cosa zani­ma me iznad svega;
prendere ~ di sé preuzeti na
sebe. 2. adv. gore, odozgo; di
~ gore, gornji; da ~ odozgo;
il piano di ~ gornji sprat; al di
~ iznad; ci passeremo ~ preći
ćemo preko toga.
sopràbito m ogrtač.
sopracciglio m (pl. le sopracci­
glia) obrva.
sopranominato adj. gore pomenut.
soprattutto adv. naročito, posebno, pre svega.
sopravvivere intr. (sopravvivo, sopravvissi, sopravvissuto)
preživeti; nadživeti.
sorcio m miš.
sordo adj. gluv, potmuo,
prigušen; ~ come una campana
gluv kao top.
sorella f sestra; da ~ sestrinski.
sorgente f izvor.
sórgere intr. (sórgo, sórsi; sór­
to) nastati, nići, iznići; izvirati,
poticati; dići se, uzdizati se; (da
qcs. iz nečega); sorge un nuovo
giorno rađa se novi dan; il ~ del
sole izlazak sunca.
sorpassare tr. (prs. sorpasso)
nadmašiti, premašiti; prestići;
prevazići; preticati.
sorprèndere tr. (sorprèndo,
sor­prèsi, sorprèso) iznenaditi,
za­teći. sorprendersi rfl. iznenaditi se (di qcs. čemu).
sorpresa f iznenađenje.
sorridente adj. nasmejan.
sorrìdere intr. (sorrido, sorrisi,
sorriso) smeškati se, smešiti se,
osmehivati se.
sorriso m osmeh, smešak.
sorso m gutljaj; srk; prendere
un ~ gucnuti, srknuti.
sorta f vrsta, soj.
sorte f sudbina; tirare a ~ izvući
žrebom, bacati kocku.
sorveglianza f nadzor, nadgledanje.
sorvegliare tr. (prs. sorveglio)
nadgledati, nadzirati.
sorvolare tr. i intr. preleteti;
preći (su qcs. preko čega); sorvoliamo! ostavimo sad to!
sospèndere tr. (sospèndo, so­
spési, sospéso) okačiti, obesiti;
prekinuti; obu­staviti; sospeso
al soffitto obešen o tavanicu;
la seduta è sospesa sednica se
prekida.
sospeso 1. p.p. od sospendere.
2. adj. viseći; neizvestan; tenere
in ~ držati u neizvesnosti; essere in ~ biti u nedoumici.
sospettare tr. i intr. (prs. sospèt­
to) sumnjati (qcs. u, na nešto; di
qn. u koga); sumnjičiti (qn. di
qcs. nekoga za nešto); sospetto
sovrano
un tradimento slutim izdaju;
lui sospetta di tutti on sumnja u
svakoga.
sospetto
1.
m
sumnja,
sumnjičenje. 2. adj. sumnjiv;
nepouzdan.
sospirare intr. (prs. sospiro)
uzdahnuti, uzdisati; čeznuti (za
čim).
sospiro m uzdah, uzdisaj.
sosta f zadržavanje, zastajanje;
predah, pauza; fare una ~ zastati; senza ~ neprekidno.
sostantivo m (gram.) imenica.
sostanza f suština, srž; supstanca; in ~ u suštini; cibo di molta
~ hranljivo jelo.
sostare intr. (prs. sosto) zau­
staviti se, zastati, napraviti predah.
sostenere tr. (sostèngo, sostèn­ni,
sostenuto) podržavati; izdržati,
podneti; snositi, podnositi; ~
una idea podržavati neku ideju;
~ un esame po­ložiti ispit.
sostituibile adj. zamenljiv, nadoknadiv.
sostituìre tr. (prs. sostituìsco)
zameniti, nadomestiti.
sostituzione f zamena; in ~ di u
zamenu za.
sotteraneo 1. adj. podzemni. 2.
m podzemlje; podrum.
sottile adj. tanak; vitak; fin;
voce ~ tih glas; aria ~ razređen
vazduh; orecchio ~ fini sluh.
sottilmente adv. tanano, suptilno; oštroumno.
sottintendere tr. (prs. sottintendo) podrazumevati; si sottintende podrazumeva se.
sotto 1. prp. pod, ispod; ~ un
albero ispod drveta; nato ~ il
segno di Sagitario rođen u znaku Strelca. 2. adv. dole, ispod;
da ~ odozdo; vedi ~ ! (u tekstovima) vidi niže!
sottolineare tr. (prs. sottolineo)
podvući; naglasiti.
sottomano adv. pri ruci.
sottomettere tr. (sottométto, sot­
tomisi, sottomésso) podvrgnu­ti,
podvrći.
sottopassaggio m podvožnjak;
~ pedonale podzemni prolaz za
pešake.
sottoporre tr. (sottopóngo, sot­
topósi, sottopósto) podvrgnuti,
potčiniti; pokoriti.
sottoscrìvere tr. (prs. sottoscri­
vo) potpisati; ~ al prèstito upi­
sati zajam.
sottostante adj. koji se nalazi
ispod; niži, donji.
sottosviluppato adj. nerazvijen.
sottovoce adv. tiho; parlare ~
pričati tiho.
sottrazione f (mat.) oduzimanje.
sovrabbondanza f izobilje.
sovrano 1. adj. vrhovni, najviši.
S
213
sovvracarico
S
214
2. m vladar.
sovvracarico adj. preopterećen,
pretovaren, pretrpan (di qcs.
čime).
sovrumano adj. nadljudski,
nadčovečanski.
spaccare tr. (prs. spacco) ce­
pati, rascepiti.
spada f mač, sablja; (zool.) pesce ~ sabljarka.
spaghetti m pl. špageti.
spagnolo 1. adj. španski. 2. m (f
–a) Španac; Španjolka; španski
jezik.
spalancare tr. širom otvoriti
(prozore), razrogačiti oči; ~ la
bocca zinuti.
spalla f rame; le spalle pleća;
portare sulle spalle nositi na
leđima; alle spalle di qn. nekome iza leđa; vìvere alle spalle di
qn. živeti nekome na teretu.
spalmare tr. namazati, prema­
zati (di qcs, con qcs. čime).
spandere tr. i intr. (spando, spandetti, spanto) širiti,
proširiti; prosuti; proliti; ~ una
notizia proširiti vest; ~ le lacrime liti suze.
sparare tr. (prs. sparo) pucati; ~
un colpo opaliti metak; ~ a rete
pucati na gol.
spargere tr. (spargo, sparsi,
sparso) rasipati; razbacivati;
liti, prolivati; posuti (di qcs.
čime); ~ voci širiti glasine; ~
sangue proliti krv; ha sparso
del vino prosuo je vino.
sparire intr. (prs. sparisco) ne­
stati, iščeznuti.
sparlare intr. (prs. sparlo) ogovarati (di qn. koga).
sparso adj. razasut, raštrkan;
sangue sparsa prolivena krv.
spaventare tr. (prs. spavènto)
uplašiti, prestrašiti. spaventarsi
rfl. prestrašiti se.
spavento m strah, strava.
spazio m prostor; razmak; nello
~ di tre mesi u razmaku od tri
meseca.
spazioso adj. prostran.
spazzacamino
m odžačar,
dimničar.
spàzzola f četka.
spazzolare tr. (prs. spazzolo)
četkati, očetkati.
spazzolino m četkica; ~ da denti četkica za zube.
specchiera f veliko ogledalo;
toaletni sto (sa ogledalom).
specchio m ogledalo.
speciale adj. poseban, naročit,
specijalan; izvrstan; in modo ~
naročito. specialmente adv. posebno, naročito.
specialista m i f (pl. m-i) specijalista, -stkinja.
specialità f specija­litet; specijalnost.
specie f inv. vrsta; rod; che ~ di
uomo è? kakav je to čovek? ~
spirare
umana ljudski rod.
specifica f specifikacija.
specifico (pl. –ci) adj. specifičan;
poseban, svojstven.
spedire tr. (prs. spedisco) poslati, ot­premiti.
spedizione f slanje, otprema;
pošiljka; prevoz, špedicija.
spègnere tr. (spèngo, spènsi,
spènto) ugasiti; (fig.) smiriti; ~
la TV ugasiti televizor.
spèndere tr. (spèndo, spési,
spéso) trošiti, potrošiti; provoditi (vreme).
spendereccio adj. rasipan, koji
je sklon trošenju.
spensierato adj. bezbrižan.
spento adj. ugašen; prigušen.
speranza f nada; pieno di ~ pun
nade; senza ~ beznadan; nutrire
la ~ gajiti nadu.
sperare tr, intr. (prs. spero) na­
dati se (nečemu).
sperimentare tr. eksperimentisati, vršiti oglede.
spesa f trošak; kupovina; spese
di trasporto prevozni troškovi;
fare le spese ići u kupovinu.
spesso 1. adj. gust, čest; spesse
volte mnogo puta. 2. adv. često,
mnogo puta.
spessore m debljina (predmeta).
spettabile adj. poštovani, cenjeni.
spettàcolo m predstava; prired-
ba; spektakl.
spettatore m gledalac; posmatrač.
spezie f pl. začin.
spezzare tr. slomiti, prelomiti.
spiacevole adj. neugodan, neprijatan. spiacevolmetne adv.
neugodno.
spiaggia f obala; plaža.
spianare tr. izravnati, poravnati.
spiccare intr. (prs. spicco)
odvojiti, odeliti; izdati (dokument); isticati se, stršati.
spicchio m kriška; češanj; ~ d’
aglio češanj belog luka.
spìcciolo m si­tan novac, sitniš.
spiedo m ražanj; allo ~, sullo ~
na ražnju.
spiegare tr. (prs. spiego) objasniti, razjasniti; protumačiti ~ le
vele raz­viti jedra.
spìgola f
brancin (morska
riba).
spilla f broš; igla za kravatu.
spillo m čioda, špenadla,
pribadača; ~ di sicurezza zihernadla.
spina f trn; bodlja; ~ dorsale
kičma; (elektr.) utikač.
spinaci m (ob.pl.) spanać.
spìngere tr. (spingo, spinsi,
spin­to) gurati, gurnuti; navesti,
podstaći; (fig.) poticati.
spirare tr. i intr. (prs. spiro) duvati; širiti se; odisati.
S
215
spìrito
S
216
spìrito m duh; duhovitost.
spiritoso adj. duhovit; non fare
lo ~ nemoj se praviti duhovit.
spritiruale adj. duhovni; spiritualan; canto ~ duhovna pesma;
uomo ~ duhovni čovek.
splèndere intr. (prs. splèndo)
blistati, sijati.
splèndido adj. sjajan, blistav;
divan; veličanstven.
spogliare tr. (prs. spòglio) svu­
ći, svlačiti; skinuti. spogliarsi
rfl. svući se, skinuti se.
spolverare tr. (prs. spólvero) brisati prašinu, očistiti od
prašine.
sponda f obala; ivica, rub.
sporcare tr. (prs. spòrco) upr­
ljati (di qcs. čime). sporcarsi
rfl. uprljati se.
sporcizia f prljavština, nečis­
toća, đubre.
sporco adj. prljav, nečist; coscienza sporca nečista savest.
spòrgere (sporgo, sporsi, spor­
to) 1. intr. biti izbočen. 2. tr.
ispru­žiti. sporgersi rfl. nagnuti
se napolje; isturiti se.
sport m sport; fare dello ~, praticare lo ~ baviti se spor­tom.
sportello m šalter; vrata (u prevoznom sredstvu).
sportivo 1. adj. sportski. 2. m
sportista.
sposa f supruga, nevesta, mlada; abito da ~ venčanica.
sposare tr. venčati se; oženiti
se; udati se. sposarsi rfl. (prs.
mi spòso) venčati se.
sposo m muž, suprug; gli sposi
supružnici.
spostamento m pomeranje,
premeštanje.
spremere tr. (prs. spremo) iscediti, cediti; limone spremuto
isceđen limun.
spremuta m isceđen sok (od
svežeg voća).
spruzzare tr. (prs. spruzzo) poprskati.
spugna f sunđer; lavare con la
~ oprati sunđerom.
spumante 1. adj. penušav. 2. m
šampanjac, penušavo vino.
spuntino m zalogaj; meze; fare
uno ~ prezalogajiti.
sputare tr. i intr. (prs. sputo)
pljunuti; ispljunuti.
squadra f tim, ekipa; grupa;
družina; ~ mobile specijalni
odred policije; ~ di calcio fudbalski tim; ~ nazionale reprezentacija.
squàllido adj. pust, napušten,
zapušten; bedan; bled, mršav,
ispijen.
squisito adj. izvrstan; ukusan,
slastan.
sradicare tr. (prs. sradico)
iščupati iz korena; sradicato
bez korena.
stàbile 1. adj. čvrst, stabilan. 2.
stato
m zgrada; beni stabili nekretnine; impiego ~ stalno zaposlenje.
stabilimento m podu­zeće; zgrada; ustanova; fabrika.
stabilire tr. (prs. stabilisco)
utvr­diti; odrediti; ~ un primato
po­staviti rekord; all’ora stabilita u zakazano vreme; resta
stabilito che ... dogovoreno je
da... stabilirsi rfl. nastaniti se,
naseliti se.
staccare tr. (prs. stacco) rasta­
viti, odvojiti; otrgnuti, skinu­ti; ~
la spina izvući utikač. staccarsi
rfl. odvojiti se.
stagione f godišnje doba; sezo­
na; frutto di ~ sezonsko voće;
fuori ~ van sezone; saldi di ~
sezonska rasprodaja.
stagno m bara, baruština; jezerce; (hem.) kalaj.
stalla f staja, štala.
stamane adv. stamattina adv.
jutros.
stambecco m (pl. –cchi) kozorog.
stampa f štampa; novinar­
stvo; essere in corso di ~ biti u
štampi.
stampante f štampač.
stampare tr. (prs. stampo)
štampati.
stampella f štaka; vešalica (za
odela).
stancare tr. (prs. stanco) umo­
riti, zamarati. stancarsi rfl.
umoriti se (di qcs. od nečega).
stanchezza f umor, zamor.
stanco adj. umoran; iscrpljen;
sono ~ di aspettare dojadilo mi
je da čekam.
stanotte adv. noćas.
stanza f soba; ~ da pranzo trpezarija; ~ da letto spavaća soba;
~ di soggiorno dnevni boravak;
~ da bagno kupatilo.
stare intr. (sto, stétti, stato) biti;
nalaziti se; živeti, boraviti; stajati; come stai? kako si? come
sta? kako ste? grazie, sto bene
hvala, dobro mi je; state freschi!
samo se vi nadajte! ~ bene biti
dobro; ~ male osećati se loše; ~
fermo biti mi­ran, ne pomerati
se; ~ a letto ležati; ~ a sentire
poslušati; ~ a dieta biti na dijeti;
~ in piedi stajati; ~ seduto sedeti; dove sta di casa? gde stanujete? questo cappello ti sta bene
ovaj ti šešir dobro pristaje; quel
vestito gli sta bene ono odelo
mu stoji dobro.
starnutire intr. (prs. starnutis­
co) kijati, kinuti.
stasera adv. večeras.
statale adj. državni.
stato m stanje; položaj; država;
~ di emergneza vanredno stanje;
ufficio di ~ civile matični ured;
colpo di ~ državni udar; ragione
di ~ državni interes.
S
217
statua
S
218
statua f kip; ~ equestre konja­
nički spomenik.
statura f stas, rast; piccolo di ~
niskog rasta.
stavolta adv. ovog puta.
stazione f stanica; ~ radio
ra­diostanica; ~ ferroviaria že­
leznička stanica; ~ sanitaria
ambulanta; ~ termale banja.
stecca f šipka; letvica; daščica.
stella f zvezda; ~ polare
Severnjača; ~ di Natale božični
cvet; ~ alpina (bot.) runolist,
edelvajs.
stemma f grb; amblem.
stèndere tr. (stèndo, stési, stèso)
pružiti, ispružiti, rastegnuti; ~ la
mano pružiti ruku; ~ le gambe
protegnuti noge. stendersi rfl.
opružiti se.
stendibiancheria m inv. rešetka
za sušenje veša.
stentare (prs. stènto) 1. intr.
mučiti se; naprezati se. 2. tr. ~
la vita boriti se za svakodnevni
hleb.
stento m oskudica; a ~ jedva, na
jedvite jade.
sterco m izmet; balega.
sterzo m volan; upravljač.
stesso adj. isti; sàm; egli ~ on
sàm; lo ~ svejedno; oggi ~ još
danas; fa lo ~ svejedno je.
stile m stil, način; ~ gòtico go­
tički stil; ~ a delfino delfin stil
plivanja; ~ a dorso leđno pli-
vanje; ~ a rana žensko plivanje;
~ libero kraul.
stilista m i f (pl. –i ) stilista,
modni kreator.
stima f poštovanje; procena;
(na kraju pisma) con tutta ~ s
poštovanjem.
stimare tr. (prs. stimo) ceniti;
proceniti; poštovati.
stipendio m plata.
stipulare tr. (prs. stipulo) ugovoriti, sklopiti ugovor (sporazum).
stirare tr. peglati.
stiro m peglanje; ferro da ~ pegla; tavolo da ~ sto za peglanje.
stirpe f rod, loza, pleme.
stivale m čizma.
stoffa f tkanina; štof; (fig.)
sposob­nost, dar; ha la ~ dell’oratore ima dar govorništva.
stòmaco m želudac; a ~ vuoto
natašte; ci vuole un bel ~ nije to
lako podnositi.
stonato adj. bez sluha, nemuzikalan (čovek); raštimovan (instrument).
stordire tr. (prs. stordisco)
omamiti; ošamutiti; zapanjiti,
za­glušiti, zabezeknuti.
storia f istorija; priča; događaj;
~ dell’ arte istorija umetnosti.
stòrico 1. adj. istorijski. 2. m
istoričar.
stormire intr. (prs. stormisco)
šuškati, šuštati; le foglie stor­
studio
miscono lišće šušti.
stormo f jato; mnoštvo.
stornare tr. (prs. storno) otkloniti, odvratiti; poništiti, stornirati.
stoviglie f pl. posuđe.
straccio m krpa, dronjak.
strada f put, ulica; la prima ~ a
destra prva ulica desno; a mezza ~ na pola puta; ~ facendo
putem, na putu; farsi ~ probiti
se, prokrčiti sebi put.
strage f pokolj, masakr.
straniero 1. adj. strani, inostrani. 2. m stranac.
strano adj. neobičan, čudan.
straordinario 1. adj. izvanre­
dan, neobičan; lavoro ~ pre­
kovremeni rad. 2. m prekovremeni rad; izvanred­nost;.
strappare tr. (prs. strappo) is­
trgnuti, iščupati, izvaditi.
strascinare tr. (prs. strascino)
vući, povlačiti. strascinarsi rfl.
vući se.
stravagante adj. neobičan, ekstravagantan; čudan.
stravecchio adj. veoma star.
strega f veštica.
strepitoso adj. bučan. strepitosamente adv. bučno.
stretta f stisak; ~ di mano sti­sak
ruke; dare una ~ stisnuti, pritegnuti nešto; essere nelle strette
biti u škripcu; mettere qn. nelle
strette pritisnuti koga, dovesti
u škripac.
stretto adj. uzak, tesan; zbijen;
strog; pa­rente ~ bližnji rođak;
in senso ~ u užem smislu reči;
entro stretti limiti strogo u granicama.
strillare intr. (prs. strillo) vika­
ti, derati se; vrisnuti.
strìngere tr, intr. (stringo, strin­
si, strétto) stisnuti, stiskati; ste­
gnuti; ~ amicizia sklopiti prija­
teljstvo; i tempi stringono nema
mnogo vremena.
striscia f traka, vrpca; pruga;
strija; a strisce prugast.
strisciare intr, tr. (prs. striscio)
puziti, gmizati.
strofinaccio m krpa za brisanje
posuđa; kuhinjska krpa.
strofinare tr. (prs. strofino) trljati.
strumento m oruđe; alat; in­
strument; ~ a corda žičani instrument; ~ ad arco gudački
instrument; ~ a fiato duvački
instrument; ~ a percussione
udaraljka.
stucco m gips; stucchi gipsani
ukrasi (na tavanici i na zidu).
studente m student.
studentessa f studentkinja.
studiare intr, tr. (prs. studio)
uči­ti; studirati.
studio m učenje; studiranje;
rad­na soba; ~ legale advokatska
kancelarija; borsa di ~ stipen-
S
219
stufa
S
220
dija.
stufa f peć.
stufare tr. (prs. stufo) dosaditi,
dodijati (kome).
stufo adj. zamoren, zasićen; esser ~ di qcs. biti sit čega.
stupendo adj. divan, čudesan.
stupidaggine f velika glupost.
stùpido 1. adj. glup, budalast.
2. glupak, budala.
stupire tr. (prs. stupisco) začu­
diti, zapanjiti. stupirsi rfl. čuditi
se; non c’e da ~ ne treba se
čuditi.
stupore m čuđenje; zaprepašćenje.
stuzzicadenti m inv. čačkalica.
stuzzicare tr. dražiti, zadirki­
vati (koga), podbadati.
su 1. adv. gore; guarda ~ e lo
vedrai pogledaj gore i videćeš
ga; vieni ~ dođi gore; (fig.) viene
~ bene dobro se razvija, dobro
raste; è venuto ~ dal nulla uzdigao se ni iz čega; ti­rare ~ figli
odgajati decu; i prezzi contìnuano ad andare ~ cene stalno rastu; metter ~ casa urediti kuću;
(con ellissi del verbo) ~! hajdemo! na noge! ~ ~ hajde! daj!,
veselo! in ~! uvis. 2. prp. na, u,
povrh, po; spaja se s određenim
članovima il, lo, l’ i, gli, la, 1’, le:
sul, sullo, sull’, sui, sugli, sulla,
sull’, sulle. označava: 1. stanje
u mestu (i fig.); il tappeto è sul
pa­vimento tepih je na podu; le
fi­nestre guardano (o danno) sul
giardino prozori gledaju na vrt;
l’ho letto sul giornale čitao sam
(to) u novinama; passeggiammo sulle rive del lago šetali
smo duž obale je­zera; potete
contare ~ di me možete računati
na mene. 3. kretanje prema ili
preko (i fig.) siamo saliti sul
monte popeli smo se na brdo;
metti quelle carte sulla scrivanìa stavi one spise na pisaći sto;
abbiamo camminato ~ per le
colline hodali smo po brežulj­
cima. 4. vreme; sul far della
sera predveče; sull’imbrunire u
sumrak; sul far dell’alba u zoru;
sullo scorcio del sècolo pred
kraj veka; eravamo sul punto
di partire baš smo nameravali
da krenemo. 5. (približno) vreme, količinu, vrednost, visinu;
un vecchio sull’ottantina sta­
rac u osamdesetim godinama;
pesa sui trecento chili težak je
oko 300 kila; una bicicletta che
vale sulle trentamila lire bicikl
koji vredi oko trideset hiljada
lira; sarà alto sui due metri biće
visok oko dva me­tra. 6. predmet, sadržaj; ~ questo argomento non voglio parlare o ovom
predmetu ne želim da pričam;
un giudi­zio sulla poesìa moderna sud o savremenoj poeziji. 7.
suora
osno­v, uzorak; giurare sull’onore zakleti se čašću; ha fatto un
quadro ~ modello al­trui načinio
je sliku po tuđem uzorku; un
àbito ~ misura odelo po meri.
8. priložne izraze; prèndere sul
serio shvatiti ozbiljno; decìdere
~ due piedi (o sull’istante) odlu­
čiti odmah (ili smesta); esse­re
sul punto di partire biti upravo
pred odlaskom; ~ per giù otprilike.
suadente adj. ubedljiv; pomirljiv; blag; umilan.
subacqueo adj. podvodni.
subire tr. (prs. subisco) podneti; trpeti; ~ un esame podvrći se
ispitu.
sùbito adv. odmah, smesta; ~
dopo odmah zatim; ~ che čim,
tek što.
succèdere
intr.
(succèdo,
succès­si, succiso) dogoditi se,
desiti se; zbiti se; naslediti (a
qn. koga) ~ al trono naslediti
presto. succedersi rfl. nizati se,
ređati se.
successivo adj. sledeći, naredni. succesivamente adv. potom,
kasnije; uzastopce.
successo m uspeh; hanno ottenuto un ~ stre­pitoso postigli su silan uspeh; senza ~
bezuspešno.
succo m (pl. –cchi) sok; ~ di
frutta voćni sok.
sud m jug; a ~ est di Belgrado
jugoistočno od Beograda; Sud
America Južna Amerika.
sudare intr. (prs. sudo) znojiti
se; ~ sui libri znojiti se nad knjigama (mnogo učiti).
sùdicio adj. nečist, prljav.
sudore m znoj.
sufficiente adj. dovoljan.
suffisso m (gram.) sufiks, nastavak.
suggerimento m predlog, savet,
sugestija.
suggerire tr. (prs. suggerisco)
predložiti; šapnuti; suge­risati;
suggeritore šaptač.
suggestione f sugestija, predlog.
sughero m pluta; plovak; čep.
sugna f svinjska mast.
sugo m sos.
suicida m i f samoubica.
suino 1. adj. svinjski, praseći.
2. m svinja.
suo adj, prn. (suo, sua, suoi,
sue) njegov, njen, svoj; a ~ tempo u svoje vreme.
suòcera f tašta, svekrva.
suòcero m tast; svekar.
suola f đon; (teh.) podloga.
suolo m tlo.
suonare intr, tr. (prs. suòno)
zvoniti; suonano le otto izbija
osam sati.
suono m zvuk; glas.
suora f časna sestra.
S
221
superare
T
222
superare tr. (prs. sùpero)
savla­dati; prevazići; ~ un esame po­ložiti ispit; ~ una malattìa preboleti bolest; superato
prevaziđen.
superbo adj. ohol, ponosan;
(fig.) divan; uno spettàcolo ~
divan prizor.
superficie f (pl. –ci) površina;
in ~ , alla ~ na površni.
superiore adj. gornji; viši.
superlativo 1. m superlativ. 2. adj. vrhunski; izvrstan;
uzvišen.
supermercato m samoposluga.
superstizioso adj. praznoveran,
sujeveran.
supino adj. koji leži na leđima;
cadere ~ pasti na leđa.
supplemento m dodatak, dopuna; ~ rapido doplata za brzi
voz.
supplica f molba.
supporre tr. (suppóngo, suppósi, suppósto) pretpostaviti; sup­
poniamo che... pretpostavimo
da... .
supremo adj. vrhovni; najviši;
Corte suprema vrhovni sud;
giudizio ~ strašni sud.
surgelare tr. duboko zamrznuti.
surgelato m zamrznuto jelo.
suscitare tr. (prs. suscito) iza­
zvati; pobuditi.
susina f šljiva (plod).
sussurrare
tr.
šaputati,
prošaptati; mrmljati.
svago m razbibriga; zabava;
razonoda.
svanire tr. (prs. svanisco)
iščeznuti, nestati; izgubiti se.
svantaggio m zaostatak; razlika; nepovoljan položaj; neprilika; siamo in ~ di due gol gubimo sa dva razlike.
svaporare tr. ispariti, izvetriti.
svariato adj. raznolik, raznovrstan.
sveglia f budilnik; buđenje.
svegliare tr. (prs. svéglio) buditi, probuditi. svegliarsi rfl. probuditi se.
svelto adj. hitar, brz, okretan;
una mente svelta bistra glava.
svenire intr. (svengo, svenni,
sono svenuto) onesvestiti se.
sventura f nesreća.
Svezia f Švedska.
sviluppare tr. (prs. sviluppo)
razviti, razvijati; paesi sviluppati razvijene zemlje.
sviluppo m razvitak, razvoj; paesi in via di ~ zemlje u razvoju.
svincolamento m oslobađanje.
Svìzzera f Švajcarska.
svìzzero 1. adj. švajcarski. 2. m
Švajcarac.
svòlgere tr. (svòlgo, svòlsi, ho
svòlto) razviti, razvijati; odmotati, raširiti. svolgersi rfl. odvijati se, događati se.
tanto
svolta f zavoj; prèndere la ~ zakrenuti.
svuotare tr. (prs. svuoto) prazniti, isprazniti.
T
T, t (ti) m i f T, t.
tabaccheria f trafika.
tabacco m duvan.
tabella f tabela, tablica; spisak.
tacchino m (zool.) ćurka.
tacco m potpetica, štikla.
taccuìno m notes, beležnica.
tacere intr. i tr. (taccio, tacqui,
ho taciuto) ćutati; zaćutati;
prećutati; far ~ qn. ućutkati
nekoga.
tacito adj. tih; ćutljiv; prećutan.
tacitamente adv. ćutljivo, tiho;
prećutno.
taglia f veličina, mera (odeće);
porto la ~ 38 nosim broj 38.
taglialegna m inv. drvoseča.
tagliare tr. (prs. taglio) rezati,
seći; ~ i capelli ošišati kosu; ~
la strada preseći nekome put;
un vino che taglia le gambe
vino koje obara (jako vino). tagliarsi rfl. poseći se.
tagliatella f (ob. pl.) rezanac.
tagliente adj. oštar.
tagliere m daska za sečenje.
taglietto m (dim.) mala posekoti­
na.
taglio m rezanje, sečenje;
šišanje; skraćivanje; oštrica,
sečivo; pizza a ~ parče pice.
tagliuzzare tr. (prs. tagliuzzo)
seckati, iseckati.
tale 1. adj. takav; un ~ ne­ko,
neki; ~ e quale potpuno jednak, identičan; in tal caso u tom
slučaju. 2. prn. neko. talmente
adv. toliko, tako.
talento m talent, dar.
talora adv. ponekad.
talpa f (zool.) krtica.
talvolta adv. katkad, ponekad,
koji put.
tamburo m bubanj, doboš; battere il ~ udarati u doboš; pistola
a ~ revolver.
tana f jazbina, jama, brlog.
tanica f kanta (za benzin), kanister.
tanto 1. adj. toliko; mnogo, puno; tanti saluti! mnogo
pozdrava! tanti auguri! mnogo
lepih želja! tante grazie! mnogo hvala! tanti saluti! mnogo
pozdrava! gliene ha dette tante
svašta mu je rekao. 2. adv. toli-
T
223
tappa
T
224
ko, tako; ionako; ~ meglio utoliko bolje; ~ peggio utoliko gore;
~ ... quanto toliko... koliko; di ~
in ~ od vremena do vremena; da
~ odavno, dugo.
tappa f etapa.
tapparella f roletna.
tappeto m tepih, ćilim; prostirka; ~ da tavolo stolnjak.
tappezzerìa f tapeti.
tappezziere m tapetar.
tappo m čep; zapušač.
tardare (prs. tardo) 1. intr. zakasniti, oklevati. 2. tr. zateza­ti.
tardi adv. kasno; troppo ~
prekasno; più ~ kasnije; al più
~ najkasnije; fare ~ zakasniti;
presto o ~ pre ili kasnije; meglio tardi che mai (posl.) bolje
ikad nego nikad; chi arriva tardi male alloggia (posl.) ko pre
devojci, njemu devojka.
tardo adj. kasni, pozni; fino a
notte tarda do kasno u noć; tarda età duboka starost.
targa f ploča, pločica; tablica;
registarske tablice; numero di ~
registarski broj.
tariffa f tarifa.
tarlo m crv (u drvetu).
tartaruga f kornjača.
tartina f kriška hleba s nama­
zom.
tasca f džep; un orologio da ~
džepni sat; rompere le tas­che a
qn. dosađivati nekome.
tassa f porez; taksa; ~ d’ iscrizione upisnina; ~ di soggiorno
boravišna taksa.
tassì m inv. taksi.
tastare tr. (prs. tasto) pipati; ~
il polso opipati puls.
tastiera f tastatura.
tasto m dirka, tipka.
tattica f taktika.
tatto m čulo dodira; pipanje.
tatuaggio m tetovaža.
tàvola f sto, trpeza; (asse) daska; apparechiare la ~ prostreti
sto; méttersi a ~ sedersi ~ zasesti za sto; ~ a vela daska za
jedrenje; a ~ za stolom; mettere (portare) in ~ izneti na sto,
poslužiti.
tavolino m stočić; stare a ~ raditi za stolom.
tàvolo m sto (radni, kuhinjski, u
restoranu).
tazza f; ~ da tè šolja za čaj;
(vaso) wc šolja.
te prn. 1. ti (pred lo, la, li, le,
ne); te ne darò tre daću ti ih tri.
2. tebe; hanno cercato te tražili
su tebe.
tè m čaj; prenderemo una tazza
di ~ popićemo šoljicu čaja.
teatrale adj. pozorišni.
teatro m pozorište; ~ lìrico ope­
ra; ~ di prosa dramsko pozori­
šte; ~ dei burattini lutkarsko
pozorište.
tedesco 1. adj. nemački. 2. m
tenda
Nemac; nemački jezik.
tegame m tiganj.
tégola f, -o m crep.
tela f platno; (fig.) slika na plat­
nu.
telecomando
m
daljinski
upravljač.
teleferica f žičara.
telefonare tr. (prs. telèfono) te­
lefonirati.
telefonata f telefonski razgovor; fare una ~ telefonirati.
telefonino m mobilni telefon; ~
cellulare mobilni telefon.
telefònico adj. telefonski.
telèfono m telefon; per ~ tele­
fonom; ti darò un colpo di ~
nazvaću te (telefonski).
telegiornale m TV dnev­nik.
telegramma m telegram.
telenovela f serija.
telescopio m teleskop.
televisione f televizija; ~ a colori televizija u boji; ~ via cavo
kablovska televizija.
televisore m televizor.
tema m tema; pismeni zadatak;
predmet (raz­govora).
temere intr. i tr. (prs. tèmo) bo­
jati se, plašiti se; non lo temo ne
bojim ga se; temo che non venga bo­jim se da neće doći.
tempera f tempera.
temperato adj. umeren; clima
temperata umerena klima.
temperatura f temperatura.
temperino m perorez.
tempesta f oluja, vihor (i fig.);
c’è aria di ~ sprema se bura.
tempia f slepoočnica.
tempio m hram; il teatro è un
~ dell’arte pozorište je hram
umetnosti.
tempo m vreme; in ~, a ~ na
vreme; da ~ već poodavno; di
~ in ~ od vremena do vremena;
a suo ~ svoje­dobno; da (molto)
~ već dugo; al ~ di za vreme
(čega); che ~ fa kakvo je vreme?
fa bel ~ lepo je vreme; fa brutto
~ ružno je vreme; primo ~ prvo
poluvreme; con un ~ simile po
ovakvom vremenu; negli ultimi ~ tempi u poslednje vreme;
le prevvisioni del ~ vremenska
prognoza; ~ da cani užasno
vreme; motore a due (quattro)
tempi dvotaktni (četvorotaktni)
motor.
temporale m oluja, nevreme; si
levò un gran ~ po­digla se velika
oluja.
temporalesco adj. olujni.
temporaneo adj. privremen;
prolazan. temporaneamente
adv. privremeno.
tenace adj. izdržljiv; žilav, uporan.
tenaglie f pl. klešta.
tenda
f
šator;
zavesa,
nastrešnica; piantare (o alzare)
le tende razapeti šatore.
T
225
tendenza
T
226
tendenza f sklonost, težnja;
smer.
tèndere (tèndo, tési, téso) 1. tr.
nategnuti, napeti; ~ gli orecchi napeti uši; ~ la mano a qn.
pružiti nekome ruku. 2. intr.
težiti (a qcs. za čim); smerati
(šta).
tendone m velika nastrešnica.
tenebre f pl. tmina, tama,
mrak.
tenere tr. i intr. (tengo, tenni,
te­nuto) držati, zadržati; ~ in
mano držati u ruci; ~ la parola
održati reč; non ci tengo mol­to
ne držim mnogo do toga; ~ la
parola održati reč; ~ conto di
qcs. voditi računa o nečemu; ~
d’occhio držati na oku, ne gubiti iz vida. tenersi rfl. držati se,
održavati se; ~ a galla održavati
se na površini; ~ a disposizione
di qn. biti kome na raspolaganju.
tenerezza f nežnost.
tènero adj. mek, mekan; (fig.)
nežan.
tennis m tenis; giocare al ~
igrati tenis; ~ da tàvolo stolni
tenis.
tenore m način; ~ di vita životni
standard.
tensione f napetost.
tentacolo m (zool.) pipak.
tentare tr. (prs. tento) poku­šati,
probati; iskušati.
tentativo m pokušaj.
tentazione f iskušenje.
teologico adj. (pl. -ci) teološki.
teorico adj. teorijski, teoretski.
tergicristallo m (autom.) brisač
stakla.
terme f pl. banja; toplice.
terminale adj. pogranični;
završni; stazione ~ krajnja stanica.
terminare tr. i intr. (prs. termi­
no) završiti, dovršiti; završiti
se.
tèrmine m završetak, kraj; rok;
(gram.) izraz, termin; ~ tècnico
stručni naziv; mezzo ~ izlaz, izgovor; contratto a ~ ugovor na
određeno vreme; entro i termini
prescritti u predviđenom roku;
a lungo ~ dugoročan; a breve ~
kratkoročan; a ~ dell’ articolo
35 po članu 35; in altri termini
drugim rečima.
termometro m toplomer.
terra f zemlja; tlo; per ~ kop­
nom; (fig.) siamo a ~ gotovi
smo; sotto ~ ispod zemlje; presa di ~ uzemljenje; piano ~ prizemlje; ~ natale zavičaj.
terraferma f kopno.
terranova m inv. njufaundlend
(pas).
terrazza f terasa.
terrazzo m terasa, balkon.
terremoto m zemljotres.
terreno 1. adj. zemaljski; pia­
tintura
no ~ prizemlje. 2. m zemljište,
tlo; teren.
terrestre 1. adj. zemaljski;
zemni; kopneni. 2. m i f stanovnik (-ica) Zemlje.
terrìbile adj. strašan, užasan.
terribilmente adv. strašno, neverovatno.
terrore m strah, teror; užas; incùtere ~ ulivati strah.
terzo 1. adj. treći. 2. m; un ~
trećina; per conto terzi u korist
trećeg lica.
tesi f inv. teza, tvrdnja; ~ di laurea diplomski rad.
teso p.p. od tendere; mano tesa
pružena ruka; situazione tesa
zategnuta situacija; avere i nervi tesi biti napet.
tesoro m blago, bogatstvo; (fig.)
~ mio! zlato moje! Ministero del
Tesoro ministarstvo finansija.
tèssera f legitimaci­ja, propusnica, članska karta.
tèssile adj. tekstilni.
tessuto m tkanina; tkivo; ~ di
lana vunena tkanina; ~ mus­
colare mišićno tkivo.
testa f glava; (fig.) pamet; si è
messo in ~ che zabio je sebi u
glavu da; tanto a ~ toliko po
osobi; avere mal di ~ imati glavobolju; passare per la ~ proći
kroz glavu, pasti na pamet; mettersi qcs. in ~ uvrteti sebi nešto
u glavu.
testaccia f glavurda.
testamento
m
testament,
zaveštanje; Vecchio Testamento
Stari zavet; Nuovo Testamento
Novi zavet.
testardaggine f tvrdoglavost.
testardo adj. tvrdoglav, svojeglav.
testimone m, testimonio m svedok; ~ oculare očevidac.
testimonianza f svedočanstvo.
testo m tekst.
tetto m krov.
tettoia f nadstrešnica.
ti prn, ti (dat.); ~ scriverò
pisaću ti; te, tebi (acc.); non ~
ho visto nisam te video.
tièpido adj. mlak.
tifo m navijanje (u sportu).
tifoso m navijač.
timbro m pečat, žig; ~ a secco
suvi žig.
tìmido adj. plašljiv, bojažljiv.
timore m strah, bojazan; strepnja; incù­tere ~ zadavati strah.
tinello m trpezarija (uz kuhinju).
tingere tr. obojiti, ofarbati. tingersi rfl. obojiti se; ofarbati se.
tinta f boja; dare una ~ obojiti;
in ~ unita jednobojan.
tinteggiare tr. (prs. tinteggio)
bojiti.
tintinnare tr. zvoniti, zvečati.
tintura f bojenje, farbanje;
tinktura.
T
227
tipico
T
228
tipico adj. tipičan. tipicamente
adv. tipično.
tipo m uzorak; tip; sul ~ di po­
put.
tiramisù m inv. penasti kolač
natopljen kafom ili alkoho­lom i
preliven čokoladom.
tirannia f tiranija, ugnjetavanje.
tirare tr. vući, povući;
povlačiti; bacati; ~ un sas­so
baciti kamen; ~ a sorte ižrebati,
izvući žrebom; tirarsi dietro qn.
povući za sobom nekoga; tirar
fuori izvući; tirar via odvući; ~
su le maniche zasukati rukave.
tiratore m (f -trice) strelac.
tiro m vučenje; vuča; bacanje (u
sportu); gađanje, pucanje; hitac
(u sportu); bestie da ~ tegleće
životinje; ~ libero slobodno bacanje (u košarci); arma da ~
vatreno oružje; ~ di punizione
slobodan udarac; ~ di rigore jedanaesterac.
tirrènico adj. tirenski.
titolare m titular, nosilac zvanja; vlasnik.
tìtolo m naslov, natpis; titula;
naziv; dokument, isprava; ~
di studio stepen obrazovanja;
školska kvalifikacija; a ~ di
compenso kao naknada; a ~
gratuito besplatno; ~ di credito vrednosni papir; ~ di Stato
državna obveznica.
titubante
adj.
kolebljiv,
neodlučan.
tivù f televizija.
toccare tr. i intr. (prs. tócco) taknuti; dirati; dostići; a chi tocca? na koga je red?
tocco m dodir, udar; udar u zvono; komad; al ~ u jedan sat (u
13 sati).
toga f toga (gornja haljina u starom Rimu).
tògliere tr. (tòlgo, tòlsi, tòlto)
oduzeti, oduzimati; ~ di mezzo
odstraniti, ukloniti; mi hai tolto
la parola da bocca uzeo si mi
reč iz usta; ~ gli ostacoli ukloniti prepreke. togliersi rfl. ukloniti se; non riesco a togliermi
questa idea dalla testa ne mogu
da se oslobodim te pomisli.
tollerante adj. snošljiv, strpljiv,
tolerantan.
tomba f grob; grobnica; ~ del
Milite Ignoto grob neznanog
junaka.
tombarolo m skrnavitelj grobova.
tonare intr. (prs. tuòno) grme­ti.
tondo adj. okrugao, obao; cifra
tonda okrugao broj.
tònico adj. tonski; sìllaba tonica naglašen slog.
tonnellata f tona.
tono m ton; zvuk.
tonsilla f ( anat.) krajnik.
topo m (zool.) miš; ~ campa-
tradurre
gnolo poljski miš.
topolino m mali miš.
torace m (anat.) grudni koš.
torbido adj. mutan, tmuran; pescare nel ~ loviti u mutnom.
torcere tr. (prs. torcio) uviti,
izviti, zavrnuti; ~ il collo a qn.
zavrnuti nekome šiju; non gli
sarà torto un capello neće mu
faliti ni dlaka s glave. torcersi
rfl. previjati se, grčiti se.
torcia f baklja; ~ elèttrica (dže­
pna) baterijska lampa.
torcicollo m ukočenost vrata; ho
preso un ~ ukočio mi se vrat.
tormentare tr. (prs. torménto) mučiti, kinjiti; tormentato
izmučen, napaćen. tormentarsi
rfl. mučiti se.
tormento m muka, patnja.
tornare intr. (prs. tórno) vratiti
se, vraćati se.
torneo m turnir.
toro m bik; Toro Bik (horoskopski znak).
torre f toranj; kula.
torrente m potok, mala reka;
bujica; poplava.
tòrrido adj. žarki, vrući;
un’esta­te torrida vruće leto;
zona torida (geogr.) tropski
pojas.
torso m trup; torzo, gornji deo
tela.
torta f torta.
tortellini m pl. punjena testeni­na.
torto m krivica; aver ~ ne biti u
pravu, grešiti.
toscano 1. adj. toskanski. 2. m
(f -a) Toskanac.
tosse f
kašalj; ~ canina
magareći kašalj.
tossire intr. (prs. tossisco)
kašljati.
totale 1. adj. potpun, ukupan,
totalan. 2. m ukupna svota, zbir.
totocalcio m fudbalska kladi­
onica.
tovaglia f stolnjak.
tovagliolo m ubrus, salveta.
tra prp. među, između; v. fra;
~ due fuochi između dve vatre;
~ di noi među nama; ~ l’ altro
između ostalog; ~ le lacrime
kroz suze; ~ poco uskoro.
traboccare tr. (prs. trabocco)
prelivati se, presipati se.
traccia f trag, sled; (abbozzo)
nacrt; seguire la ~ di qn. poći
čijim tragom.
tradimento m izdaja; alto ~ veleizdaja; a ~ izdaj­nički, mučki.
tradire tr. (prs. tradisco) izda­
ti; izneveriti; ~ un segreto odati
tajnu.
traditore m (f -trice) m izdajnik, izdajica.
tradizione f (usmeno) predanje,
tradicija; ~ orale usmena tradicija.
tradurre tr. (traduco, tradussi,
tradótto) prevesti, prevoditi.
T
229
traduzione
T
230
traduzione f prevođenje, prevod.
tràffico m saobraćaj; promet; ~
stradale, drumski saobraćaj.
tragedia f tragedija.
traghetto m skela; trajekt, feribot.
tràgico adj. tragičan. tragicamente adv. tragično.
tragitto m prelaženje, prolaz;
put.
traguardo m cilj; odredište.
trainare tr. vući, povlačiti; tegliti.
traino m vuča, vučenje; tegljenje.
tralasciare tr. (prs. tralascio)
izostaviti, ispustiti, propustiti.
tram m inv. tramvaj.
tramandare tr. (prs. tramando)
predati; preneti, prenositi (s kolena na koleno).
tramite prp. posredstvom,
preko.
tramontare tr. zaći, zalaziti (o
Suncu).
tramonto m zalazak Sunca;
(fig.) svršetak; è giunto al ~ del­
la vita stigao je na kraj života.
trampolino m trambulina; (fig.)
odskočna daska.
tranne prp. osim, izuzev; ~ che
osim, ako.
tranquillità f mirnoća, mir.
tranquillizzare tr. (prs. tran­
quillizzo) umiriti, smirivati.
tranquillo adj. miran, spokojan; tih; sta ~, stia ~ budi
miran, budite mirni; ne brinite.
tranquillamente adv. mirno,
spokojno.
transito m prolazak, prolaz,
tranzit; visto di ~ tranzitna viza.
trapano m bušilica; burgija.
trapiantare tr. (prs. trapianto)
presaditi.
trappola f klopka, zamka.
trarre tr. (traggo, trassi, tratto) vući, izvući, izvlačiti; uzeti,
uzimati; ~ in ingan­no dovesti u
zabludu, prevariti: ~ orìgine da
poticati od; ~ in errore navesti
na grešku.
trascinare tr. (prs.trascino)
vući, povlačiti; tegliti. trascinarsi rfl. vući se, povlačiti se.
trascórrere (trascórro, trascór­
si, trascórso) 1. tr. provesti,
provoditi. 2. intr. proći, pro­
laziti; gli anni della gioventù
trascórrono veloci godine mla­
dosti brzo prolaze.
trascurare tr. (prs. trascuro)
za­nemariti, zanemarivati.
trasferibile adj. prenosiv.
trasferimento
m
prenos,
prenošenje; selidba, preseljenje.
trasferire tr. (prs. trasferisco)
premestiti; preneti; preseliti.
trasformare tr. (prs. trasformo)
pretvoriti.
tromba
trasformazione f preobražaj;
transformacija;
pretvaranje,
promena.
trasméttere tr. (trasmétto, tra­
smisi, trasmésso) predati, pre­
nositi; emitovati.
trasmissione f prenos; emisija
(radio, TV).
trasparente adj. providan, proziran.
trasportare tr. (prs. traspòrto)
preneti, prenositi, prevoziti.
trasporto m prevoz; mezzo di
~ prevozno sredstvo; Ministero dei trasporti Ministarstvo
saobraćaja; ~ pubblico javni
saobraćaj.
trattamento m obrada; prerada;
postupak, tretman; lečenje.
trattare tr. i intr. (prs. tràtto)
obrađivati; tretirati; baviti se; po­
stupati (s kim); rukovati (čim); di
che si tratta? o čemu se radi? sì
tratta di... radi se o...
trattato m rasprava; ugovor; ~
di pace mirovni ugovor.
trattenere tr. (trattengo, trat­
tenni, trattenuto) zadržati, za­
državati. tratenersi rfl. zadržati
se; uzdržati se.
trattino m crtica.
tratto m potez, crta; deo (puta);
odlazak; nell’ultimo ~ u po­
slednjoj deonici; ad un ~, d’un ~
iznenada; ~ di mare deo obale.
trattore m traktor.
trattorìa f gostionica, krčma.
trave f greda, balvan.
traversata f prelaz; put preko
mora, reke i sl.
tre num. tri; troje, trojica; chi fa
da sé fa per ~ (posl.) uzdaj se u
se i u svoje kljuse.
treccia f pletenica.
Trecento m četrnaesti vek.
trédici num. trinaest.
tregua f primirje; zatišje; zastoj,
predah; senza ~ neprestano.
tremare intr. (prs. trèmo) drh­
tati; (fig.) strepiti (od čega); ~
dal freddo drhtati od zime; tremante drhtav, uzdrhtao.
tremendo adj. strašan, strahovit, užasan.
treno m voz; ~ diretto brzi voz;
~ direttissimo ekspresni voz.
trenta num. trideset.
trentèsimo 1. adj. trideseti. 2.
m trideseti deo.
triangolare adj. trougaoni.
triangolo m trougao.
tribuna f tribina.
tribunale m sud.
trimestrale adj. tromesečni.
trionfo m trijumf; slavlje; pobeda.
triste adj. žalostan, tužan; ~ per
la sconfitta žalostan zbog pora­
za.
tristezza f žalost, tuga.
tritare tr. seckati, mrviti.
tromba f truba; ~ d’elefante
T
231
trombone
T
232
surla; ~ d’aria tornado.
trombone m trombon.
troncare tr. okrnjiti; potkresati,
preseći; prekinuti.
tronco m stablo, deblo; un ~ di
strada deo puta.
trono m presto, tron.
troppo adv. previše; ~ poco
pre­malo; ~ presto prerano;
non mi piace ~ ne sviđa mi se
naročito.
trota f (zool.) pastrmka.
trovare tr. (prs. trovo) naći,
na­laziti; andare a ~ qn. posetiti koga; come trovi quel film?
kako ti se dopao onaj film? trovo che hai fatto bene smatram
da si dobro uradio. trovarsi rfl.
nalaziti se; qui mi trovo bene
ovde mi je dobro; ~ d’ accordo
dogovoriti se.
truccare tr. šminkati, našmikati.
trucco m šminka; (fig.) trik;
varka.
truppa f četa; skup; le truppe
voj­ska, trupe.
tu prn. ti; diamoci del ~ govori­
mo jedan drugome »ti«.
tubercolosi f tuberkuloza.
tubetto m tuba; il ~ del dentifri­
cio tuba od paste za zube.
tubo m cev; ~ dell’ acqua vodovodna cev; ~ di scarico odvodna cev; (fig.) non capire un ~ di
qcs. nemati pojma sa čime.
tuffare tr. potopiti, zaroniti.
tuffarsi rfl. skočiti u vodu; zaroniti, zagnjuriti.
tuffo m skok u vodu; zaranjanje, gnjuranje.
tumido adj. naduven; nabubreo.
tumore m tumor, izraslina.
tumulo m nadgrobni spomenik;
grob.
tumulto m gungula, metež;
buka.
tuo adj. i prn. (tuo, tua, tuoi,
tue) tvoj (tvoja, itd.); hai portato il ~ apparecchio fotogràfico?
jesi li poneo svoj foto-aparat?
tuono m grom, grmljavina; tutnjava.
tuorlo m žumance.
turbamento m uznemirivanje,
smetanje.
turbare tr. (prs. turbo) pomu­
titi; uznemiriti.
turchese adj. tirkizno plavo.
turchino 1. adj. tamnomodar,
tir­kizan. 2. m tirkiz.
turco 1. adj. turski; bagno ~
tursko kupatilo, amam. 2. m (f
-a) Turčin, turski jezik.
turismo m turizam.
turista m i f turista, turistkinja.
turno m red; smena; dežurstvo;
è il mio ~ na mene je red; medico di ~ dežurni lekar.
tuta f radno odelo, kombinezon;
~ sportiva trenerka.
ufficio
tutela f starateljstvo; tutorstvo;
~ dell’ambiente zaštita prirodne
sredine.
tuttavìa adv. ipak, svejedno.
tutto adj. sav, ceo, čitav; del
~ sasvim; in ~ u svemu; tutti e
due obojica, oboje; tutti quanti
svi; ~ d’un colpo naje­danput,
iznenada; questo è ~ to je sve;
a tutt’oggi sve do danas; del ~
sasvim; da per ~ (dappertutto)
svuda, posvuda; ~ quanto baš
sve, sve odreda; ~ bene? jel sve
u redu? tutt’intorno svuda uokolo; Tutti i Santi Svi sveti, 1.
novembar.
tuttora adv. još; još uvek.
TV (tivù) f (televisione) televi­
zija.
U
U, u f i m U, u.
ubbidiente adj. poslušan, pokoran.
ubbidire intr. (prs. ubbidisco)
slušati (nekoga), biti poslušan.
ubicazione f položaj, smeštaj,
lokacija.
ubriacare tr. opiti, opijati, napiti. ubriacarsi rfl. opiti se;
pijančiti.
ubriaco 1. adj. pijan, pripit; ~
fradicio mrtav pijan. 2. m pijanica, pijanac.
uccellare tr. loviti ptice; (fig.)
prevariti, namagarčiti.
uccellino m (dim.) ptičica.
uccello m ptica; ~ cantatore pti­
ca pevačica; ~ di passo ptica se­
lica; ~ mosca kolibri.
uccìdere tr. (uccido, uccisi, uc­
ciso) ubiti, usmrtiti. uccidersi
rfl. ubiti se; poginuti.
uccisione f ubistvo.
udienza f slušanje; audijencija;
(prav.) ročište.
udire intr. (odo, udii, udito)
čuti; slušati.
udito m sluh, čulo sluha.
uditore m (f –trice) slušalac.
uffa! excl. uh! (usklik nestrpljenja).
ufficiale 1. m službenik, funkcioner; ~ giudiziario sudski izvršitelj; ~ di stato civile matičar. 2. adj. služben;
zvaničan; Gazzetta Ufficiale
Službeni list. ufficialmente
adv. zvanično.
ufficio m ured, kancelarija; poslovnica; ~ postale pošta; ore d’
U
233
ugello
U
234
~ radno vreme; ~ collocamento
zavod za zapošljavanje; ~ informazioni biro za informacije.
ugello m (teh.) mlaznica, brizgaljka, dizna.
uguaglianza f jednakost; ravnopravnost.
uguagliare tr. izjednačiti; poravnati; biti jednak; izjednačiti
se.
uguale adj. jednak, ravan (neko­
me); ~ di età jednakog uzrasta.
ugualmente adv. jednako; sve­
jedno; ipak.
ùlcera f čir; soffrire di ~ allo
stomaco bolovati od čira na
želucu.
ulteriore adj. kasniji; naknadni.
ulteriormente adv. kasnije, potom; naknadno.
ultimare tr. (prs. ultimo)
dovršiti, završiti;
ultimato
završen.
ùltimo adj. poslednji, zadnji;
krajnji; ultime notizie posled­nje
vesti; da ~, in ~ najzad; fino all’
ultimo sve do kraja; termine ~
krajnji rok; hai sentito l’ultima?
jesi li čuo najnovije (vesti)?
ultimamente adv. u poslednje
vreme.
ultra- (prefiks) preko-, ultra-,
super-.
ultramoderno adj. ultramoderan.
ultrarapido adj. superbrz.
ultrasensibile adj. izuzetno
osetljiv.
ultraterreno adj. nadzemaljski.
umanesimo m humanizam.
umanità f čovečanstvo; čov­
ečnost.
umanitario adj. humanitaran,
dobrotvoran.
umano adj. ljudski; il genere
~ ljudski rod; essere ~ ljudsko
biće; scienze umane nauke o
čoveku.
umidità f vlaga.
ùmido 1. adj. vlažan. 2. m vla­
ga; carne in ~ dinstano meso.
ùmile adj. ponizan; skroman.
umiliante
p.p.
i
adj.
ponižavajući.
umiliare tr. (prs.umilio) poniziti, ponižavati.
umiltà f poniznost; skromnost.
umore m raspoloženje; ćud,
narav, karakter; di buon ~ dobro raspoložen; di cattivo ~
neraspoložen.
umorìstico adj. humorističan.
un v. uno.
unanime adj. jednoglasan.
uncinetto m igla za kukičanje.
ùndici num. jedanaest.
ungere tr. mazati; namazati;
podmazati. ungersi rfl. namazati se; umastiti se, uprljati se.
ungherese 1. adj. mađarski. 2. m
i f Mađar, -ica; mađarski jezik.
uscita
unghia f nokat.
ùnico adj. jedini; jedinstveni; figlio ~ jedinac. unicamente adv.
jedino, samo.
unicolore adj. jednobojan.
unificare tr. (prs. unifico) ujediniti; ujednačiti, izjednačiti.
unificazione f ujedinjenje;
ujednačenje.
uniforme adj. jednolik; monoton.
unione f savez, zajednica; unija.
unire tr. (prs. unisco) spojiti,
spajati; ujediniti; združiti, sastaviti. unirsi rfl. spojiti se; pridru­
žiti se.
unità f jedinstvo; celina; ~ di
misura jedinica mere.
unito adj. spojen; sjedinjen,
ujedinjen; Nazioni Unite Ujedinjene Nacije; Stati Uniti SAD;
tinta unita jednobojno.
universale adj. opšti, svestran;
univerzalan; Giudizio Universale Strašni sud. universalmente
adv. opšte, univerzalno.
università f univerzitet.
universitario adj. univerzitetski.
universo m svemir, kosmos, vasiona; svet.
uno (un, una) num, adj, prn.
(služi i kao neodređeni član)
jedan; neko; a ~ a ~ (~ per ~,
~ alla volta) jedan po jedan; gli
uni e gli altri jedni i drugi.
unto 1. adj. mastan; zamazan,
umazan. 2. m mast; masnoća.
uomo (pl. uòmini) čovek;
muškarac; da ~ ljudski; ~ d’ affari poslovan čovek; ~ d’ onore
častan čovek;
uovo m (pl. le uova) jaje; bian­
co d’ ~ belance; rosso d’ ~
žumance; ~ sodo tvrdo kuvano
jaje; uova stra­pazzate kajgana;
~ al te­game jaje na oko; ~ di
Pasqua uskršnje jaje.
urbano adj. gradski, urbani; vigile ~ saobraćajac.
urgente adj. hitan, urgentan.
urgentemente adv. hitno.
urgenza f hitnost, neodložnost.
ùrgere intr. (prs. 3. urge) biti
hitan.
urlare intr. (prs. urlo) derati se;
vrištati; urlikati.
urtare tr. i intr. (prs. urto) udariti; gur­nuti, gurati; ~ contro
qcs. udarati o nešto.
urto m sudar; udar, udarac.
usanza f običaj; navika.
usare tr. (prs. uso) upotrebiti;
koristiti.
usato adj. polovan, iznošen.
uscio m vrata, kapija.
uscire intr. (esco, uscii, uscito) izaći, izlaziti; è uscito ora
izašao je sada.
uscita f izlaz; (fig.) trovare una
via d’~ pronaći izlaz; ~ di sicurezza izlaz u slučaju opasnosti.
U
235
uso
roku. 2. m korist.
utilitario adj. od koristi;
praktičan.
utilizzabile adj. upotrebljiv.
utilizzare tr. koristiti, iskoristiti; upotrebljavati
uva f grožđe; ~ secca suvo
grožđe.
uso m upotreba; primena;
običaj; fuori ~ izvan upotrebe;
è d’ ~ in Italia to je običaj u Italiji.
usufruire tr. koristiti, iskoristiti; uživati.
utensile m oruđe; alatka.
ùtile 1. adj. koristan; è ~ kori­
sno je; in tempo ~ na vreme, u
V
V
236
V, v (vu) m i f V, v.
vacante adj. prazan, nepopunjen.
vacanza f (često pl.) letovanje,
praznik; raspust; godišnji odmor; le vacanze školski letnji
raspust; essere in ~ biti na raspustu; prendersi una ~ otići na
odmor.
vacca f krava; latte di ~ kravlje
mleko.
vaccinazione f vakcinacija.
vagabondo 1. adj. skitnički,
lutajući. 2. m (f –a) skitnica, lutalica; besposličar.
vagare intr. (prs. vago) lutati,
tumarati; skitati, potucati se.
vaglia m (poštanska) uputnica;
nalog za isplatu.
vago adj. neodređen, nejasan;
ljubak; mio.
vagone m vagon; ~ ristorante
kola za ručanje; ~ letto spavaća
kola.
valere intr. (valgo, valsi, val­so)
vrediti; valjati; koštati, stajati; non vale nulla (o niente) ne
vredi ništa; non vale la pena
ne vredi, ne isplati se, vale a
dire che... znači da..., drugim
rečima... .
valido adj. važeći; koji vredi;
snažan, krepak. validamente
adv. valjano; uspešno.
valigia f kofer; putna tašna; far
le valige pakovati se, spremiti
se za put.
valle f dolina; a ~ dole, nizbr­
do.
valore m vrednost; vrlina; senza ~, privo di ~ bezvredan; ~ di
mercato tržišna vrednost.
ve
valuta f valuta; moneta; ~ estera devize.
valutazione f procena.
vàlvola f ventil; ~ di sicurezza
sigurnosni ventil; è saltata una
~ izbio je osigurač; ~ cardiaca
srčani zalistak.
vandalico adj. (pl. –ci) vandalski; rušilački.
vaneggiare tr. (prs. vaneggio)
buncati; trabunjati, bulazniti.
vanga f ašov.
vaniglia f vanila.
vanità f sujeta, taština;
umišljenost.
vanitoso adj. sujetan, tašt;
uobražen.
vano 1. adj. uzaludan; sujetan; prazan; 2. m otvor u
zidu; šupljina; ~ portabagagli
prtljažnik (u automobilu).
vantaggio m prednost; nadmoć;
korist; dobitak; ricavare un ~ da
qcs. izvlačiti korist iz nečega;
andare a ~ di qn. biti kome od
koristi.
vantare (prs. vanto) tr. hvaliti,
veličati. vantarsi rfl. hvaliti se,
dičiti se; razmetati se (di qcs.
nečim); ponositi se.
vanvera adv. a ~ uprazno, nasumice.
vapore m para; isparenje; nave
a ~ pa­robrod; bagno a ~ parno kupatilo; a tutto ~ punom
parom; cuocere a ~ kuvati na
pari.
vaporetto m mali parobrod;
motorna barka.
vaporizzare tr. (prs. vaporizzo)
ispariti.
varcare tr. (prs. varco) preći;
prekoračiti; ~ tutti limiti preći
sve granice.
variabile adj. promenljiv, varijabilan.
variare (prs. vario) 1. tr. promeniti; menjati. 2. intr. promeniti se; menjati se.
varicella f ovčije boginje.
varietà f raznolikost, raznovrsnost; ~ di colori šarenilo; ~ dei
cibi velik izbor jela.
vario adj. različit, raznolik;
ša­ren; articoli vari razna roba;
tempo ~ promenljivo vreme;
varie volte više puta; da vari
anni od pre nekoliko godina.
variopinto adj. šaren.
vasca f kada; korito; ~ da bagno
kada.
vascello m brod.
vaso m sud, posuda; vaza;
(anat.) krvni sud; ~ da fiori vaza
za cveće.
vassoio m poslužavnik.
vasto adj. prostran, širok; ogroman.
ve = vi pron. vam; (ispred lo, la,
lì, le, ne); non ve lo dirò neću
vam to reći; chi ve lo dice? ko
vam to kaže?
V
237
vecchia
V
238
vecchia f starica, baba.
vecchiaia f starost.
vecchio 1. adj. star. 2. m starac.
vedere tr, intr. (vedo, vidi, vi­sto
o veduto) videti; gledati, ugledati; far ~ qcs. a qn. pokazati
nešto nekome; gliela faremo ~
! pokazaćemo mi njemu! farsi ~
pokazati se, pojaviti se; si vede
che... vidi se da..., očigledno je
da...; non vedo l’ ora di partire
jedva čekam da krenem; andare a ~ qn. posetiti nekoga; vedersela qcs. con qn. raspraviti
nešto sa nekim.
védova f, –o m udovica, udovac;
~ nera crna udovica (pauk).
veduta f pogled, panorama; vidik; di qui si gode una splendida
~ odavde se pruža divan pogled;
uomo di larghe vedute čovek
širokog duha (shvatanja).
vegetale 1. adj. biljni. 2. m biljka; (pl.) rastinje.
veglia f bdenje; nespavanje.
vegliare intr, tr. (prs. vèglio)
probdeti, biti budan; paziti (su
qn. na nekoga), bdeti (nad
kim); ho ve­gliato fino a tarda
notte bio sam budan do kasno
u noć.
veicolo m vozilo; prevozno
sredstvo.
vela f jedro; barca a ~ jedrilica;
nave a ~ jedrenjak; spiegare le
vele ra­zviti jedra; calare le vele
spu­stiti jedra.
velare tr. (prs. vélo) pokriti ve­lom, prekriti se (di qcs.
nečim).
veleno m otrov.
velenoso adj. otrovan; (fig.) pakostan, zloban; pun mržnje.
velo m veo.
veloce adj. brz, hitar. velocemente adv. brzo.
velocità f brzina; lìmite màssi­
mo di ~ najveća dopuštena br­
zina.
vena f vena; krvni sud; žila;
(fig.) žica; dar; essere in ~ biti
raspoložen; non sono in ~ di
cantare ne peva mi se.
vendemmia f berba (grožđa); in
piena ~ u jeku berbe.
vendemmiare tr. i intr. (prs.
vendemmio) brati grožđe.
véndere tr. (prs. véndo) proda­ti,
prodavati; ~ a caro prezzo skupo prodavati.
vendetta f osveta.
vendicare tr. (prs. véndico)
osve­titi.
véndita f prodaja; ~ promozionale reklamna prodaja.
venditore m prodavac; ~ am­
bulante ulični prodavac.
venerdì m petak.
vèneto 1. adj. mletački, venecijanski; iz po­krajine Venecije. 2.
m (f –a) stanovnik Venecijanske
pokrajine.
verticale
veneziano adj. venecijanski.
venire intr. (vengo, venni, ve­
nuto) doći, dolaziti; stići, prispeti; far ~ pozvati; naručiti;
dopremiti; ~ incontro izaći u
susret; ~ fuori izaći; ~ a conoscenza di qcs. saznati nešto; mi
é venuto in mente ora che... sad
sam se setio da...; un va e vieni gužva; quanto viene? koliko
košta?
ventaglio m lepeza.
ventesimo adj. dvadeseti.
venti num. dvadeset.
vento m vetar; spira un legge­ro
~ lagan vetar duva; giacca a ~
vindjakna.
ventre m stomak, trbuh.
venturo adj. budući, idući,
sledeći.
verbo m glagol; ~ ausiliare
po­moćni glagol; ~ irregolare
nepravilan glagol; ~ riflessivo
povratni glagol.
verde 1. adj. zelen; divenir ~
pozeleneti. 2. m zelena boja;
zelenilo; ~ pubblico gradsko
zelenilo.
verdura f povrće, zelenilo; ~ di
stagione sezonsko povrće.
vérgine 1. adj. devičanski; fore­
sta ~ prašuma; olio ~ nerafinirano ulje; lana ~ prirodna vuna;
terra ~ neobrađena zemlja. 2.
f Vergine Devica (horoskopski
znak).
vergogna f sramota; stid; sra­
mežljivost.
vergognarsi rfl. (prs. mi vergogno) stideti se (di qcs. nečega),
sramiti se.
verifica f provera, kontrola;
overavanje.
verità f istina; istinitost; in ~ ,
per la ~ uistinu; in ~ vi dico zaista vam kažem; a dire la ~ istini
za volju.
verme m crv; glista; ~ solitario
pantljičara.
vernice f boja, farba; lak; ~ per
le unghie lak za nokte.
vero adj. 1. adj. istinit; istinski;
è ~ istina; (è) ~? je li? zar ne? 2.
m istina. veramente adv. zaista,
uistinu, stvarno.
versamento m prolivanje, si­
panje; (fin.) uplata.
versare tr. (prs. vèrso) proli­ti,
sipati; ~ vino in un bic­chiere sipati vino u čašu.
versione f verzija; oblik, varijanta.
verso 1. m stih; način; pravac;
smer. 2. prp. prema, ka; oko; u
blizini; ~ casa prema (ka) kući;
~ mez­zogiorno oko podne; abita ~ la piazza stanuje negde u
blizini trga.
vertebrale adj. (anat.) kičmeni;
colonna ~ kičma.
verticale adj. uspravan, vertikalan.
V
239
vertigine
V
240
vertigine f vrtoglavica.
vescica f bešika.
vescovo m biskup.
vestaglia f kućna haljina.
veste f haljina; odelo.
vestiario m odeća; haljine.
vestigio m (pl. vestigi m i vestigia f) trag, ostatak; ruševine,
razvaline.
vestire tr, intr. (prs. vesto) 1. tr.
obući, oblačiti, odevati. 2. intr.
oblačiti se; ~ con elegan­za elegantno se odevati; era vestito da
festa bio je svečano obučen. vestirsi rfl. obući se, oblačiti se.
vestito m odelo; haljina; ~ da
uomo muško odelo; ~ da donna
ženska haljina; ~ da galla plesna haljina.
veterinario m veterinar.
vetrata f staklena vrata; veliki
stakle­ni prozor; vitraž.
vetrina f izlog; vitrina.
vetro m staklo; di ~ staklen.
vetta f vrh (planine); (fig.) vrhunac; giùngere in ~ stići na vrh.
vettura f kola; vagon; prevoz;
lettera di ~ tovarni list.
vi 1. prn. pl. vas, vama; vi conosco tutti sve vas poznajem. 2.
adv. ovde, tu; tamo; non ~ trovo
differenza ne nalazim razlike u
tome.
via 1. f put, ulica; àbito in ~
Mazzini nùmero tre stanujem u
ulici Mazzini broj tri; a mez­za
~ na pola puta; per ~ di pu­tem.
2. m znak po­laska; dare il ~ dati
znak za start. 3. adv. odlazi!
andare ~ otići; volar ~ odleteti; cacciare ~ oterati; e così ~ i
tako dalje; su ~ hajde !
viaggiare intr. i tr. (prs. viàggio) putovati; proputovati.
viaggiatore m putnik; (f –trice)
putnica.
viaggio m putovanje, put; fare
un ~ putovati; essere in ~ biti
na putu; ~ di nozze bračno pu­
tovanje; ~ d’affari službeno putovanje; ufficio viaggi putnička
agencija; buon ~! sretan put!
dare il buon ~ poželeti nekome
sećan put.
viale m bulevar; aleja, drvored.
viavai m inv. kretanje tamo-va­
mo; gužva.
vice- (prefiks) pod-.
vicenda f do­življaj, događaj,
slučaj.
vicepresidente m i f potpredsednik ,(-ica).
viceversa adv. obratno, obrnu­
to.
vicina f komšinica.
vicinanza f blizina; in ~ blizu;
nelle vicinanze della città u
okolini grada.
vicino 1. adj. blizak; susedan. 2.
adv. prp. ~ a blizu; da ~ izbliza.
3. m komšija.
vìcolo m uličica, sokak; ~ cieco
virgolette
slepa ulica, ćorsokak.
video m video (televizijska slika; televizijski snimak).
videocassetta f videokaseta.
videogioco m video-igra.
videoregistratore m videorekorder.
vietare tr. (prs. vièto) zabrani­
ti; vietato fumare zabranjeno
pušenje.
vigilante m čuvar; nadzornik.
vigilanza f nadzor.
vìgile 1. adj. budan; pozoran;
sotto l’occhio ~ del regista pod
budnim okom režisera. 2. m
stražar; ~ urbano saobraćajac; ~
del fuoco vatrogasac.
vigliacco m (pl. –cchi) (f –a)
kukavica; bednik, podlac.
vigna f vinograd.
vignetta f crtež; karikatura.
vigore m snaga, moć, energija;
entrare in ~ stupiti na snagu; in
pieno ~ u punoj snazi; essere in
~ biti na snazi, važiti.
vigoroso adj. snažan, krepak,
energičan. vigorosamente adv.
snažno, energično.
vile 1. adj. strašljiv; podao; bedan, sraman. 2. m strašljivac;
kukavica.
villa f vila.
villaggio m selo; ~ turistico
turističko naselje; ~ olimpico
olimpijsko naselje.
villeggiante m gost na letova­
nju; turista.
villeggiatura f letovanje; andare in ~ otići na le­tovanje.
vìncere tr, intr. (vinco, vìnsi,
vinto) pobediti; osvojiti; ~ la
scommessa dobiti opkladu; ~ la
partita dobiti utakmicu.
vincitore m pobednik; dobit­
nik.
vincolante adj. obavezujući,
obavezan.
vincolare tr. (prs. vincolo) vezati, privezati; obavezati.
vincolo m veza; obaveza; i vincoli del sangue krvne veze.
vino m vino; ~ rosso crno vino;
~ bianco belo vino; ~ rosé roze
vino.
viola 1. adj. inv. ljubičast. 2. f
(bot.) ljubičica.
violazione f kršenje; povreda;
skrnavljenje.
violento adj. nasilan; silovit;
že­stok; agresivan. violentemente adv. silno, žestoko.
violenza f nasilje; con ~ silom.
violinista m i f violinist, violi­
nistkinja.
violino m violina; primo ~ prva
violina; chiave di ~ violinski
ljuč.
violoncello m violončelo.
vióttolo m puteljak, staza.
virgola f zarez, zapeta.
virgolette f pl.navodnici; tra
virgolette među navodnicima.
V
241
virtù
V
242
virtù f vrlina, moć, sposobnost;
in ~ di qcs. na osnovu čega,
zahvaljujući čemu.
viscere m (pl.) utroba; iznutrice.
visìbile adj. vidljiv, vidan; è ~
može se videti. visibilmente
adv. vidljivo.
visione f vid; uglađenost;
viđenje; prender ~ di qcs. pregledati nešto; prima ~ premijera.
vìsita f poseta; razgledanje;
pre­gled; ~ di controllo kontrolni pregled; ~ doganale carinski
pregled; andare in ~ da qn, fare
una ~ a qn. posetiti nekoga.
visitare tr. (prs. visito) poseti­ti;
pregledati.
visitatore m posetilac; (f –trice)
posetiteljka.
viso m lice; obraz.
vista f vid; pogled; izgled; pun­to
di ~ gledište; a prima ~ na prvi
pogled; lo conosco di ~ poznajem
ga iz viđenja; esse­re in ~ biti na
vidiku; a ~ d’occhio dokle se pogled pruža; essere in ~ biti pred
očima; biti na vidiku.
vita f život, življenje; stas,
struk; a ~ doživotno; ~ da cani
pasji život; dare la ~ a qn. roditi
nekoga.
vite 1. f (bot.) vinova loza. 2.
zavrtanj, šraf.
vitello m tele; teletina; arrosto
di ~ teleće pečenje.
vittima f žrtva.
vittòria f pobeda; riportare una
bella ~ izvojevati lepu pobe­du;
~ fuori casa pobeda u gostima;
~ in casa pobeda kod kuće (u
fudbalu).
vivace adj. živahan, živ.
vivente adj. živ, u životu.
vìvere (vivo, vissi, vissuto) 1.
intr. živeti; finché vivrò do­kle
poživim. 2. tr. proživeti; ~ una
vita tranquilla provoditi miran
život. 3. m življenje, život.
vìveri m pl. hrana, namirnice.
vivo 1. adj. živ, živahan; a viva
voce živom rečju; farsi ~ javiti se, dati glasa od sebe; fatti ~
!javi se! 2. m živ čovek; pùngere
qn. nel ~ ubosti koga u živac.
vizio m porok; mana, nedostatak; ~ di fabbricazione fabrička
greška; pieni di vizi pun poroka; avere il ~ del bere biti sklon
piću.
vocabolario m rečnik.
vocale f samoglasnik, vokal.
voce f glas; ad alta ~ naglas,
glasno; a una ~ uglas; sotto ~
tiho; corre ~ priča se; spargere
la ~ širiti glasine.
voga f veslanje; essere in ~ biti
u modi; una canzone in ~ pe­sma
u jeku.
voglia f želja; volja; avere ~ di
qcs. osećati želju za čim; ho ~
vortice
di camminare želim da hodam
(šetam); mi viene la ~ di lègge­re
želim da čitam.
voi prn. vi; vas; dare del ~ a
qn. govoriti nekome na »Vi«;
persirati.
volante 1. adj. leteći; foglio ~
le­tak. 2. m upravljač, volan (na
autu).
volantino m letak.
volare intr. (prs. vólo) leteti; ~
via odleteti.
volentieri adv. rado, vrlo rado,
drage vo­lje; mal ~ nerado.
volere tr, intr. (voglio, volli, voluto) hteti, želeti; imati volju; ~
bene a qn. voleti nekoga; vole­vo
dire che... hteo sam reći da...; ci
vuole pazienza po­trebna je strpljivost; volerci biti potreban;
ci vogliono soldi per questo potreban je novac za to; cosa vuol
dire questa cosa? šta znači ovo?
quanto vuole per la casa? koliko tražite za kuću? contro il mio
~ protiv moje volje.
vòlgere (vólgo, volsi, vòlto) 1.
tr. okrenuti, okretati; uperiti; ~
lo sgu­ardo upraviti pogled; 2.
intr. skrenuti; la strada volge a
destra ulica skreće udesno. volgersi rfl. okrenuti se (a qcs. ka
čemu); posvetiti se (nečemu).
volo m let; prèndere il ~ pole­
teti, odleteti.
volontà f volja, želja; contro la
mia ~ protiv moje volje; a ~ po
volji, po želji.
volontario 1. adj. dobrovoljan.
2. m dobrovoljac.
volpe f (zool.) lisica, lisac.
volta f put, mah; okret; qualche ~
ponekad; una ~ jednom; una buona ~ već jednom; c’era una ~ bilo
nekad; ~ per ~ svaki put; un’al­tra
~ drugi put; è a ~ di red je na; un
po’ alla ~ malo-pomalo; ogni ~
che...sva­ki put kada...; svod, luk;
co­struito a ~ zasvođen.
voltare (prs. vòlto) 1. tr. obrnu­
ti, okretati. 2. intr. okrenuti; ~ a
destra zakrenuti udesno; volti a
sinistra okrenite ulevo. voltarsi
rfl. okrenuti se; ~ contro qn. pobuniti se protiv koga.
volto m lice; (fig.) izgled, karakter.
volume m volumen; obim; tom,
knjiga; tenere la radio a pieno
~ radio pojačan do kraja; opera
in quattro volumi delo u četiri
toma.
voluttà f naslada, slast;
uživanje.
vomitare tr. (prs. vomito)
povraćati; bljuvati.
vongola f (zool.) vrsta školjke;
spaghetti alle vongole špageti
sa školjkama.
vorace adj. proždrljiv; nezasit.
vortice m vrtlog; vir; ~ d’aria
vihor.
V
243
vostro
vuotare tr. (prs. vuòto) ispraz­
niti; ~ un bicchiere iskapiti
čašu.
vuoto 1. adj. prazan; un appar­
tamento ~ prazan stan; a stomaco
~ na prazan želudac; è tor­nato a
mani vuote vratio se praz­nih ruku.
2. m praznina; il loro piano è andato a ~ njihov je plan propao; un
assegno a ~ nepokriven ček.
vostro adj. i prn. vaš, vaše; la Vostra Maestà Vaše veličanstvo.
votare tr. (prs. voto) glasati;
~ per qn. glasati za nekoga; ~
contro glasati protiv.
voto m ocena (u školi); glas (pri
glasanju); brutti voti ~ loše ocene; un insegnante stretto nei voti
nastavnik koji stro­go ocenjuje.
vulcano m vulkan.
vulnerabile adj. ranjiv.
W
W,w m dubl-ve.
wafer m napolitanka, punjeni
biskvit.
walkie-talkie m inv. (eng.)
voki-toki.
walkman m (eng.) vokmen.
week-end m (eng.) vikend.
western m (eng.) vestern,
kaubojski film.
whisky m inv. (eng.) viski.
wigwam m (eng.) vigvam,
indijanski šator.
windsurf m (eng.) vindsurf.
word processor m inv. (eng.)
(rač.) tekst-procesor.
würstel m (nem.) viršla.
X
X,x f ili m inv. iks.
xenofobia f ksenofobija,
244
mržnja prema strancima.
xilofono m (muz.) ksilofon.
zoppicare
Y
yogurt, yoghurt m (eng.)
jogurt.
yuppie m (eng.) japi, mladi
ambiciozni službenik.
Y,y f ili m inv. ipsilon.
yacht m (eng.) jahta.
yard m (eng.) jarda.
yoga m inv. joga.
Z
Z, z (zèta) f ili m c; dz.
zabaglione m liker s jajima;
šato; krem od jaja, šećera i slatkog vina.
zafferano m (bot.) šafran.
zaffiro m (miner.) safir.
zaino m ranac.
zampa f šapa; a quattro zampe
četvoronoške.
zampogna f gajde.
zana f kolevka.
zanzara f komarac.
zar m car.
zarina f carica.
zattera f splav.
zecca f krpelj.
zecchino m cekin, zlatnik; ~ d’
oro zlatni novčić.
zeppo adj. pieno ~ pun puncat,
prepun, krcat.
zerbino m otirač za noge.
zero m nula; non vale uno ~ ne
vredi ni pišljiva boba; grado ~
nulti novo.
zia f tetka; strina; ujna.
zigomo m (anat.) jagodica (na
obrazu).
zio m (pl. gli zii) teča, stric; ujak.
zingaro m (f-a) Ciganin, -ka.
zitella f usedelica, neudata žena.
zitto adj. koji ćuti; nem; star ~
ćutati; zitti! zitte! pst! tišina!
zoccolo m drvena klompa; kopito; papak; postolje.
zodiaco m zodijak.
zolfo m (hem.) sumpor.
zona f predeo; pojas; područje,
zoo m zoološki vrt.
zoppicare intr. (prs. zoppico)
šepati.
245
zoppo adj. hrom, šepav; chi va
con lo ~ impara a zoppicare
(posl.) s kim si onakav si.
zucca f tikva; bundeva.
zuccherare tr. (prs. zucchero)
zašećeriti; zasladiti.
zùcchero m šećer; ~ granulato
kristal šećer; ~ in pólvere šećer u
prahu; ~ a quadretti šećer u ko-
246
cki; barbabietola da ~ šećerna
repa.
zucchina f tikvica; zucchini ripieni punjene tikvice.
zufolare tr. zviždati, zviždukati.
zuppa f (gusta) čorba; ~ di pesce riblja čorba; ~ inglese vrsta
slatkiša.
247
248
Italijanska gramatika
249
250
ITALIJANSKI IZGOVOR
Većina italijanskih glasova koje predstavljaju slova italijanske abecede izgovaraju se isto kao i u srpskom jeziku. Od tih se
slova sastoji veliki broj reči čiji izgovor ne zadaje teškoće našem
učeniku. Na primer:
portare nositi
il violino violina
il samàforo semafor
il saluto pozdrav
la stampa štampa
la valuta valuta
la sardina sardina
la sala dvorana
Italijanska abeceda
Italijanska abeceda ima 21 slovo:
a b c d e f
g
a bi ći di e èffe dži
p
pi
qu r
s
ku èrre èsse
t
ti
h
i l
m
n
àkka i èlle èmme ènne
o
o
u
v
z
u vu dzèta
Slova koja se izgovaraju kao u našem jeziku su:
1. samoglasnici a, i, u
2. suglasnici p, b, t, d, f, v, l, m, n, r.
Italijanski jezik od naših glasova nema samo ć, đ, h i ž.
c – se izgovara
a) ispred e, i kao naše č: cenare [čenare] - večerati; facile
[fàčile] - lagan
b) ispred a, o, u kao k: cantare [kantare] – pevati; la
carta [la karta] – papir; pìccolo [pikkolo] – mali
251
g – se izgovara
a) ispred e, i kao dž: gentile [džentile] - ljubazan; pagina
[padžina] - stranica
b) ispred a, o u kao g: gusto [gusto] - ukus; il gatto [il
gatto] - mačak
s – se izgovara dvojako:
1. kao s:
a) sano [sano] - zdrav; la scarpa [la skàrpa] - cipela; fermarsi [fermarsi] - zaustaviti se.
b) kada je udvojeno s (ss) između vokala: la cassa [la
kassa] - sef; la classe [la klàsse] - razred.
2. kao z, tj. zvučno:
a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v: sbrigare [zbrigàre] - obaviti, snello [znèllo] -vitak itd.
b) između dva samoglasnika: il viso [il vizo] -lice; il caso
[il kàzo] - slučaj, l’esame [lezàme] - ispit.
z – se izgovara:
1.bezvučno, kao naše c: la zappa [la cappa] - motika; lo zio
[lo cio] - stric, ujak; lo zucchero [lo cùkkero] – šećer.
2.zvučno, kao dz: il pranzo [il pràndzo] - ručak; lo zero [lo
dzèro] – nula.
qu – se izgovara ku, tj. k + kratko u: quando [kuàndo] - kada;
quindici [kuindiči] – petnaest.
h – se ne čita nikada: ho [o] – imam, hai [ai] – imaš, ha [a] – ima,
hanno [ano] - imaju.
252
Dvostruki suglasnici
Zovu se i udvojeni suglasnici. Izgovaraju se mnogo intenzivnije, odnosno duže od jednostavnih suglasnika. To je specifična
karakteristika italijanskog jezika.
l’affitto [laffìtto] - stanarina; la classe [la klàsse] - razred; la ginnastica [la džinnàstika] - gimnastika; il meccanico [il mekkàniko]
- mehaničar; arrivederci! [arrivederci] - do viđenja!
Izgovor samoglasnika
a, i, u se izgovaraju slično kao u srpskom jeziku
e se izgovara (u naglašenom slogu):
1. otvoreno, tj. bliže našem e: bello [bèllo] - lep; il progetto [il
prodžetto] - projekat; succedere [succèdere] - dogoditi se.
2. zatvoreno, tj. bliže glasu i: verde [vérde] - zelen; la sera [la
séra] - veče; la seta [la séta] - svila; la tégola [la tégola] -crep;
cadere [kadére] - pasti.
Napomena: U transkripciji se otvoreno e označava gravisom [`], a zatvoreno e akutom [´]. Nenaglašeno e izgovara se uvek zatvoreno: sembrare [sembrare] - činiti se; telegrafico [telegràfìko] - telegrafski.
o se izgovara (u naglašenom slogu):
1. otvoreno, tj. bliže našem o: oggi [oddži] - danas; l’ospite [lòspite] - gost; la parola [la paròla] - reč; otto [òtto] – osam.
2. zatvoreno, tj. bliže našem u: l’ora [lóra] - sat; l’ombra [lómbra] - senka; dodici [dódici] - dvanaest; dove [dóve] - gde.
Napomena: Otvoreno o označava se u transkripciji gravisom [`], a
zatvoreno akutom [´]. Nenaglašeno o se izgovara uvek zatvoreno: il
documento [il dokuménto] - dokument; ottavo [ottavo] - osmi.
253
Združena slova
Osim pojedinačnih slova abecede, u italijanskom jeziku postoji još
9 združenih slova (dvostrukih i trostrukih). To su:
(c)ch = k, a upotrebljava se ispred samoglasnika e, i.
Primer: che [ké] - koji; chi? [ki] - ko? il chilo [kilo] - kilogram;
un pochino [un pokino] nešto malo; la macchina [màkkina] automobil; lo scherzo [skérco] – šala.
(g)gh = g, a upotrebljava se ispred samoglasnika e, i.
Primer: gli spaghetti [spagétti] - špageti; i laghi [làgi] - jezera [pl.).
(c)ci, (g)gi = č, dž ispred a, o, u.
Primer: ciao! [čao] - zdravo! la cioccolata [čokkolàta] čokolada; fanciullo [fančullo] dečak; giovane [džóvane] mlad; festeggiare [festeddžàre] - slaviti; il maggio [maddžo]
– maj; giùdice [džudiče] sudija.
gl = lj pred i.
Primer: egli [élji] - on; i figli [fillji] - sinovi, deca.
Napomena: Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo
u nekim rečima: negligente [neglidžente] nemaran; glicerina
[gličerina] glicerin, anglicano [anglikano] anglikanski.
gli = lj pred a, o, u.
Primer: il figlio [fìlljo] - sin; la figlia [fìllja] - kći; migliore
[milljóre] - bolji; tagliare [talljàre] – rezati; meglio [melljo]
bolje.
gn = nj ispred samoglasnika.
Primer: il signore [sinnjóre] - gospodin; la signora [sinnjóra] 254
gospođa, ogni [ónnji] svaki, svaka, svako; sogno [sonnjo] san.
Napomena: gn se izgovara kao gn u reči gnoseologia
[gnoseolodžia] - gnoseologija
sc = š ispred e, i.
Primer: scendere [šéndere] - sići; la discesa [dišésa] -silaženje,
nizbrdica; scivolare [šivolàre] – kliziti; uscire [ušire] izaći.
sci = š ispred a, o, u.
Primer: lasciare [laššare] – ostaviti; asciugare [ašigure] osušiti;
sciocco [šokko] glup; sciabola [šabola] sablja.
Napomena: Glasovi [lj], [nj], [š] u grafiji gl, gli; gn; sc, sci kad
se nalaze između dva samoglasnika, izgovaraju se u pravilnom
toskanskom izgovoru pojačano.
Poluvokali i diftonzi
Kad se u jednoj reči nalaze uzastopce dva vokala od kojih
je jedan i ili u, to se i najčešće čita kao j, a u kao kratko u [u]: la
lezione [la lecjóne] - lekcija; l’occhio [lòkkjo] - oko; mai [màj] –
nikada.
più [pjù] - više; la cauzione [la kaucjóne] - kaucija;
cinque [činkue] - pet. U tim slučajevima ovo nenaglašeno i, u nije
pravi vokal, nego poluvokal, a dvoglasnički je spoj diftong.
Napomena: Ako je i, u u dvoglasničkim spojevima
naglašeno, onda nema diftonga: lo zio [lo cio] - stric, ujak; la gioielleria [la džojelleria] - zlatara. Tako i u nekim drugim slučajevima: il
violino [il violino] - violina; superfluo [supèrfluo] – suvišan. Osim
dvoglasnika (diftonga) italijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge), npr. i miei [mjèj] - moji; i tuoi [tuòj] - tvoji.
Napomena. Slova j, k, w, x, y ne pripadaju italijanskoj abe255
cedi i upotrebljavaju se jedino u tuđim rečima i u nekim prezimenima (Jàcono, Oxilia).
Beleženje naglasaka
U italijanskom jeziku naglasak se beleži u dva slučaja:
1. u nekim jednosložnim rečima: già (već), più (više), là
(tamo), sì (da);
2. u višesložnim rečima koje su naglašene na poslednjem
slogu od kraja: l’età (doba), il caffè (kafa), laggiù (tamo dole), perché (zašto?), la città (grad).
Kvantitet samoglasnika
Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u italijanskom
jeziku uvek kratko [ˇ]. To važi naročito za završni slog: mettere
[métterě] - staviti; l’esportazione [lesportacjóně] - izvoz.
Naglašeni samoglasnici izgovaraju se:
a) otegnuto [ˉ] (ali bez dizanja ili spuštanja glasa): u otvorenom slogu, tj. gde iza naglašenog samoglasnika sledi samo jedan
suglasnik: la mela [méla] - jabuka; diffìcile [diffìčile] - težak; dormire [dormìre] – spavati.
b) nešto manje otegnuto, kad iza naglašenog samoglasnika
slede dva ili tri različita suglasnika (izuzetak čine nepčani digrami): il mondo [móndo] - svet; vostro [vòstro] - vaš; scorso [skórso] -prošli; ali zato: lasciami! [làššami] - ostavi me (sa kratkim
naglašenim samoglasnikom).
c)kratko ispred udvojenih suglasnika: quello [kuéllo] onaj; il pettine [pèttine] - češalj; lo zucchero [cùkkero] - šećer.
256
OBLICI - LE FORME
ČLAN I IMENICA - L’ARTICOLO E IL NOME
Ispred italijanske imenice nalazi se po pravilu ili određeni
član (l’artìcolo determinativo; il, la, lo, itd.), ili neodređeni član
(l’artìcolo indeterminativo: un, uno, una, un’).
Imenice imaju samo dva roda: muški i ženski (il gènere maschile, il gènere femminile).
Italijanski jezik ne poznaje padeže: umesto padežnih nastavaka upotrebljavaju se predlozi koji se često spajaju s određenim
članom u jednu reč. Akuzativ (4) po obliku jednak je nominativu
(1) i nema predlog. Za izražavanje genitiva (2) upotrebljava se predlog di, a dativu (3) odgovara predlog a. Za praktične svrhe mogu
se zatim još pod šesti padež (6) svrstati naš lokativ (in, su), instrumental (con) i predlog per.
Neodređeni član ne spaja se s predlogom i nema množine.
Muški rod
Jednina
(1)(4) il (un)
(2) del (di un)
(3) al (a un)
(6) dal (da un)
nel (in un)
sul (su un)
col (con un)
muro (zid)
muro
muro
muro
muro
muro
muro
Množina
(1)(4) i
muri (zidovi)
(2) dei
muri
(3) ai
muri
(6) dai
muri
nei
muri
sui
muri
coi
muri
257
(1) (4) lo (uno)
(2) dello(di uno)
(3) allo (a uno)
(6) dallo(da uno)
nello (in uno)
sullo (su uno)
con lo (con uno)
(1) (4) gli
(2) degli (3) agli (6) dagli negli sugli con gli (1) (4) l’ (un)
(2) dell’(di un)
(3) all’ (a un)
(6) dall’(da un)
nell’(in un)
sull’(su un)
con l’(con un)
(1) (4) gli
(2) degli (3) agli (6) dagli negli sugli con gli
258
Jednina
Množina
Jednina
Množina
scherzo (šala)
scherzo
scherzo
scherzo
scherzo
scherzo
scherzo
scherzi (šale)
scherzi
scherzi
scherzi
scherzi
scherzi
scherzi
àlbero (stablo)
albero
albero
albero
albero
albero
albero
alberi (stabla)
alberi
alberi
alberi
alberi
alberi
alberi
Ženski rod
Jednina
(1)(4) la
(una)
càmera (soba)
strada (ulica)
(2)
della
(di una) “
(3)
alla
(a una) “
(6)
dalla
(da una) “
nella
(in una) “
sulla
(su una) “
con la (con una) “
(1) (4) le
(2)
delle
(3)
alle
(6)
dalle
nelle
sulle
con le
Množina
càmere (sobe)
strade (ceste)
“
“
“
“
“
“
Jednina
(1) (4) l’ (un’)
ora (sat)
(2) dell’ (di un’) ora
(3) all’ (a un’) ora
(6) dall’ (da un’) ora
nell’
(in un’) ora
sull’
(su un’) ora
con l’ (con un’)ora
Množina
(1) (4) le ore (sati)
(2) delle ore
(3) alle ore
(6) dalle ore
nelle
ore
sulle
ore
con le
ore
259
Upotreba oblika određenoga člana
1. Član il (pl. i) upotrebljava se pred imenicama muškoga
roda koje počinju sa suglasnikom.
2.Član lo (pl. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju
„nečistim s“ tj. slovom s iza kojeg dolazi suglasnik. i imenice
muškoga roda koje počinju sa z.
3.Član 1’ = l(o) (pl. gli) imaju imenice muškoga roda koje
počinju sa samoglasnikom.
4.Član la (pl. le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju
suglasnikom (uključujući i s + sugl.).
5.Član l’ = l(a) (pl. le) imaju imenice žen¬skoga roda koje
počinju samoglasnikom.
Upotreba oblika neodređenog člana
Neodređeni član upotrebljava se prema pravilima koja vrede za određeni član.
un - (il, l’) bosco, álbero una - (la) camera, strada
uno - (lo) scherzo un’ – (l’) ora.
S neodređenim članom predlozi se ne spajaju.
Partitivni član - L’articolo partitivo
Kad se želi izraziti neka neodređena količina stvari (npr.:
daj mi hleba) ili neodređeni broj osoba ili stvari, upotrebljava se
prijedlog di spojen s članom: del, della, itd. To je tzv. partitivni
član. Na primer: dammi del pane; ho visto dei segnali, ho comprato delle mele.
Čestica „ne“ – La particella „ne“
U odgovoru na upitnu rečenicu u joj dolazi partitivan čla
upotrebljava se čestica „ne“ (= od toga). Na primer:
260
Avete del vino? Si, ne abbiamo. No, non ne abbiamo
Imate li vina?
Da, imamo (ga). Ne, nemamo (ga).
Osim toga čestica ne koristi se i u odgovirima na pitanje
quanti?quante?
Quanti anni hai? Koliko imaš godina? Ne ho venti.
Imam (ih) dvadeset.
Rod imenica - Il genere dei nomi
Imenice na -o su muškoga roda (izuzeci: la mano, la radio,
l’auto, la foto); imenice na -a su ženskoga roda (izuzeci: il turista
i neke druge).
Imenice na -e delom su muškog roda, a delom ženskog roda.
Množina imenica i prideva Plurale dei nomi e degli aggettivi
Muški rod
1. Imenice i pridevi na –o svršavaju u množini na -i:
il biglietto
i biglietti
lo sforzo
gli sforzi
italiano
italiani
rosso rossi
Izuzetak: l’uomo - gli uòmini.
2. Imenice i pridevi koji se u jednini završavaju na –co u
množini imaju završetak –chi
il bosco
i boschi
il parco i parchi
bianco
bianchi
stanco
stanchi
261
Izuzetak: l’amico - gli amici; il medico - i medici; magnifico -magnifici (i dr.).
3. Imenice i pridevi koji se u jednini završavaju na –go u
množini imaju završetak –ghi
il lago i laghi
lungo
lunghi
largo larghi
4. Imenice i pridevi na –e u množini se završavaju na –i
il lavoratore
i lavoratori
l’ intellettuale
gli intellettuali
verde
verdi
gentile
gentili
5.Imenice i pridevi na –io u množini se završavaju na –i
il fastidio
i fastìdi
il maschio i maschi
vàrio
vàri
contrario contrari
6. Imenice i pridevi na –io, u množini se završavaju na –ii
lo zìo
gli zìi
lo specchio
gli specchi
natìo
natìi
7. Imenice i pridevi koji se u jednini završavaju na –a, u
množini se završavaju na –i
il programma
i programmi
il poeta
i poeti
il problema i problemi
262
Napomena: Imenice na -cio, -gio (ufficio, viaggio) imaju
množinu na -ci, -gi (uffici, viaggi).
Ženski rod
l.-a -e:
2. -ca -che:
la càmera la strada rossa
corta
la banca
la barca stanca bianca le càmere
le strade
rosse
corte
le banche
le barche
stanche
bianche
3 -ga -ghe:
la bottega riga
lunga larga
le botteghela le righe
lunghe
larghe
4. -e -i:
la notte
verde gentile utile le notti
verdi
gentili
utili
5. -ia -ie:
la notizia
la storia
mia
varia
le notizie
le storie
mie
varie
Napomena. Imenice na -cia, -già prave množinu na -ce, -ge
(odnosno -cie, gie ako se ispred -cia, già nalazi samoglasnik): la
quercia - le querce, la spiaggia - le spiagge; la camicia - le cami263
cie, la valigia - le valigie.
Nepromenljive imenice - I nomi invariabili
Neke imenice imaju isti obliku jednini i u množini. To su:
1. jednosložne imenice: il tè - i tè, il re – i re.
2. imenice koje se završavaju na suglasnik: lo sport - gli sport, il
film – i film.
3. imenice naglašene na zadnjem slogu: il caffè - i caffè, la città – l
e città.
4. imenice koje se završavaju na -i: la crisi - le crisi, l’analisi – le
analisi.
5. imenice koje se završavaju na -ie: la specie - le specie (izuzetak:
la moglie - le mogli, la superficie – le superfici).
6. skraćenice: il cinema - i cinema; l’auto - le auto; la foto - le
foto; la radio - le radio.
264
PRIDEV - L’AGGETTIVO
Pridev se slaže s imenicom u rodu i broju, a obično stoji
iza imenice:
l’abito nuovo
gli àbiti nuovi
la casa nuova
le case nuove
il libro verde
i libri verdi
la casa grande
le case grandi
il ragazzo è bravo,
la ragazza è brava.
il ragazzo e la ragazza sono bravi.
(Muški rod ima prednost.)
Napomena. Pridevi bello i quello menjaju se pred imenicom prema pravilima određenoga člana: un bel libro, quel libro;
un bell’albero, begli àlberi, quegli àlberi, a quell’ora itd.
Komparacija prideva
Italijanski se komparativ pravi tako što se ispred prideva
stavlja prilog più (više) ili meno (manje). Prvi je takozvani komparativ uvećanja a drugi je komparativ umanjenja.
bello, -a, -i, -e
- più bello, -a, -i, -e
fàcile, -i
- più fàcile, -i
ricco, -a, -cchi, -cche - più ricco, -a, -cchi, -cche
Pojmovi koji se upoređuju spajaju se obično s predlogom
di koji odgovora našem „od“. Za upoređivanje dva pojma može se
koristiti u veznik che koji odgovara našem „nego“.
265
Primer: Vittorio è più intelligente di Carlo.
Roma è più antica di Milano.
Enrico è più studioso che intelligente.
L’ inverno a Torino è più rigido che a Palermo.
Superlativ pravimo tako što ispred komparativa stavimo
određeni član:
il più bello,
i più belli najlepši
la più bella,
le più belle najlepša, -e
il più fàcile,
i più fàcili najlakši
la più fàcile,
le più fàcili najlakša, -e
To je »relativni« (pravi) superlativ.
Pojmovi koji se upoređuju spajaju se kod superlativa obično
predlogom di:
Primer: Era l’oggetto più bello di tutta l’esposizione.
Osim relativnog superlativa postoji i tzv. apsolutni superlativ, koji označava svojstvo u najvišem stepenu, i često se naziva
intenzivni oblik prideva, bez ikakvog poređenja (kao naši oblici
»veoma jak, vrlo skup« za razliku od pravih superlativa: najjači,
najskuplji). Gradi se tako što se osnovi prideva doda nastavak -issimo, -a, -i, -e. Na primer:
bellissimo, -a, -i, -e (vrlo lep)
facilissimo, -a, -i, -e (vrlo lagan)
Pojam izražen »apsolutnim superlativom« može se ponekad izreći i prilozima molto, assai, oltremodo, estremamente (ili
prefiksima stra-, arci-, ultra-, iper-, sopra-, super- (veoma, vrlo):
molto bello
veoma lep
266
assai ùtile
oltremodo dannoso
stragrande
arcicontento
ipersensìbile
vrlo koristan
veoma štetan
veoma velik
veoma zadovoljan
veoma osetljiv
Sledeći pridevi imaju osim pravilnih oblika komparacije
(più, il più...) i ove:
buono, -a
cattivo, -a
grande
pìccolo,-a
alto, -a basso, -a
interno,-a
esterno,-a
migliore
peggiore
maggiore
minore
superiore
inferiore
interiore
esteriore
il (la) migliore
il (la) peggiore
il (la) maggiore
il (la) minore
il (la) superiore
l’inferiore
l’interiore
l’esteriore
òttimo
pèssimo
màssimo
mìnimo
supremo
ìnfimo
intimo
estremo
267
PRILOG - L’AVVERBIO
Kao u srpskom tako i u italijanskom jeziku, prolozi su nepromenljive reči koje bliže određuju glagol, pridev ili drugi prilog.
Većina italijanskih priloga gradi se tako što se ženskom obliku prideva doda nastavak -mente:
largo
largamente
ricco riccamente
sémplice semplicemente
Pridevi na -le, -re, odbacuju završni samoglasnik: gentilmente, particolarmente, volgarmente.
Razlikujemo tri glavna tipa priloga:
1. Načinski prilozi:
a) koji označavaju način radnje:
raramente dolcemente
facilmente
apertamente retko
slatko
lako
otvoreno
b) koji se završavaju na oni, one:
occoni
potrbuške
tentoni pipajući
carpone četveronoške
c) bez nastavka:
bene male insieme volentieri
268
dobro
loše
zajedno
vrlo rado
2. Pokazni prilozi:
a) Prilozi za mesto: qui, qua, vicino, lontano, ci, vi.
b) Prilozi za vreme: ancora, adesso, ieri, oggi, domani,
prima, poi, presto, tardi, sempre, mai.
c) Prilozi za količinu: molto, poco, meno, troppo, niente,
più, soltanto, abbastanza.
d) Prilozi za afermaciju ili negaciju: sì, no, certo, sicuro,
propio, non.
3. Adverbijalni izrazi: a caso slučajno
all’improvviso
iznenada
in breve ukratko
a tempo na vreme
poco fa
nedavno
a poco a poco malo-pomalo
presso a poco otprilike
Kao i pridevi, većina priloga osim pozitiva ima komparativ
i superlativ.
Komparativ priloga gradi se uz pomoć priloga più (komparativ uvećanja) ili meno (komparativ umanjenja) i željenog
priloga. Komparativ jednakosti se gradi uzpomoć come i željenog
priloga. Npr:
Arriverò presto. Stići ću brzo. (pozitiv)
Arriverò più presto di ieri. Stići ću brže nego juče. (komparativ uvećanja)
Arriverò presto come l'alto ieri. Stići ću brzo kao prekjuče.
(komparativ jednakosti)
Arriverò meno presto di lui. Stići ću sporije od njega. (komparativ umanjenja)
Apsolutni superlativ gradi se tako što se na prilog doda
nastavak -issimo (presto-prestissimo). Ako se radi o prilogu koji
269
se završava na -mente , gradi se tako što se na superlativ prideva
ženskog roda doda -mente (rapido - rapidissima - rapidissimamente). Apsolutni superlativ može da se gradi i pomoću priloga molto
i assai (molto rapidamente) ili ponavljanjem priloga u pozitivu,
npe. Nevica fitto fitto. Il corte avanca piano piano.
Prilozi nemaju relativni superlativ, tako da se za njega koristi opisna forma, npr. il più presto possibile, il più rapidamente
possibile, itd.
Nepravilnu komparaciju imaju ovi prilozi:
bene
meglio benìssimo
ottimamente
male
peggio malìssimo pessimamente
molto
più moltissimo
poco
meno
pochissimo
Napomena. C’è (= ci è) = (tu, tamo) ima; ci sono = (tu,
tamo) ima.
ZAMENICE - I PRONOMI
Lične zamenice – I pronomi personali
1. io 2. di me
3. a me
4. me
6. con me
ja
tu (ti) egli, esso, lui, Lei (on) ella, essa, lei, Lei (ona)
mene
di te
di lui
di lei
meni
a te
a lui
a lei
mene
te
lui
lei
sa mnom con te
con lui
con lei
1. esso, egli
2. di esso 3. a esso
4. esso
6. con esso 270
essa, ella (za stvari i životinje)
-a
-a
-a
-a
1. noi (mi) voi (vi) essi, loro; Loro (oni, Vi )
2. di noi
di voi
di loro
3. a noi
a voi
a loro
4. noi
voi
loro
6. con noi con voi
con loro
esse, loro, Loro (one, Vi)
di loro
a loro
loro
con loro
U učtivom oslovljavanju (persiranju) upotrebljavaju se oblici Lei
(Vi, jednina) i Loro (Vi, množina):
Na primer:
- Lei ha ragione. Vi imate pravo.
- Loro sono molto gentili. Vi ste veoma ljubazni.
Napomena: Lei i Loro slažu se uvek s glagolom u trećem licu !
Uz naglašene oblike postoje nenaglašeni, kao i u našem jeziku (on
vidi mene - on me vidi; ja se sećam njega - ja ga se sećam). Najvažniji su
oblici dativa i akuzativa.
(egli)
(on)
mi
mi
ci
nam
(scrive)
(egli)
mi
ci
(guarda)
(on)
me
nas
(gleda)
(egli)
ti
vi
(piše)
(essa)
ti
vi
(vede)
Dativ
(on)
ti
gli mu
le joj
vam
loro
im
(telefona) (telefonira)
Akuzativ
(ona)
te
vas
(vidi)
(egli)
lo ga
li ih
(guarda)
(essa)
laje
le ih
(guarda)
Nenaglašeni oblici oslanjaju se na glagol, i to na više načina:
a)obično se nalaze ispred glagola: egli mi scrive, io gli parlo; essa
ci guarda, essi le vedono.
b)oblik loro dolazi uvek iza glagola: io parlo loro, abbiamo detto
loro.
c)dolaze iza glagola, kao nastavci (pronomi affissi o accoppiati al
271
verbo) u ovim slučajevima:
- iza imperativa: Dimmi la verità. Leggimi questo capitolo.
Dateci dieci giorni di tempo.
- iza infinitiva: Ti chiedo di prestarmi la penna. Voglio vederti
domani.
- participa: vedutala
- iza gerundiva: guardandolo, vedendoli.
Nenaglašeni oblici spajaju se i s uzvikom ecco: eccomi, eccolo, eccoti, èccone.
S imperativima da’, di’, fa’, sta’, va’ udvostručuje se početni suglasnik zamenice: dammi, dicci, fatti.
Izuzetak čini zamenica gli, koja ne udvostručuje početni suglasnik
(dagli, digli).
Često u rečenici dolaze zajedno po dve nenaglašene lične zamenice,
jedna uz drugu. U tom slučaju u italijanskom jeziku zamenica, koja je u dativu,
dolazi ispred one u akuzativu s tim što prva zamenica menja završno -i u -e.
mi
lui me lo dice
me li ha portati
ti
lui te lo dice
te li ha portati
gli, le (Le) lui glielo dice
glieli ha portati
ci
lui ce lo dice
ce li ha portati
vi
lui ve lo dice
ve li ha portati
loro, (Loro) lui lo dice loro
li ha portati loro
Nastavak participa prošlog glagola menja se prema rodu i broju druge
zamenice:
• me lo ha portato, me le ha portate, me li ha portati.
Promena -i u -e vrši se i u spoju s česticom ne:
• me ne versi un po’? Možeš li mi sipati malo (od toga)?
I ovde važe pravila o spajanju zamenica s nekim glagolskim
oblicima:
• non posso dirtelo, mandatecelo, scriviamogliela itd.
272
Prisvojne zamenice i pridevi - Pronomi e aggettivi possessivi
(il) mio
moj
(la) mia moja
(il) tuo
tvoj
(la) tua
tvoja
(il) suo
njegov
(la) sua njegova, njena
(il) nostro naš
(la) nostra naša
(il) vostro vaš
(la) vostra vaša
(il) loro
njihov
(la) loro njihova
(i) miei
(i) tuoi
(i) suoi
(i) nostri
(i) vostri
(i) loro
moji
(le) mie
tvoji
(le) tue
njegovi, njeni
naši
(le) nostre
vaši
(le) vostre
njihovi
(le) loro
moje
tvoje
(le) sue
naše
vaše
njihove
njegove, njene
Ostali oblici zamenica i prideva
- Le rimanenti forme di pronomi e di aggettivi
1. Pokazni:
questo, -a, -i, -e
quello, -a, -i, -e
costui, costei, costoro
colui, colei, coloro
ciò
ciò che
quello che
ovaj, ova...
onaj, ona...
ovaj, ova, ovi, ove
onaj, ona, oni, one
to, ovo
(ono) što
(ono) što
2. Upitni:
chi?
che?
che cosa?
quale? (pl. -i)
quanto, -a quanti, -e
ko?
šta?
šta?
koji? koja?
koliko? kolika?
koliko (njih)?
273
3. Neodređeni:
ogni
qualche
qualunque
qualsìasi
qualsivoglia ognuno qualcuno, -a
chiunque
altri
4. Odnosni:
che (di cui, a cui, da cui...)
chi (colui che, colei che, coloro che)
ciò che
quello che
274
svaki, -a, -o
neki, -e, -a (množina) nekoliko
bilo koji, -a, -e
ma kakav, kakva, kakvo
bilo koji, -a, -e
ma koji, -a, -e
koji, -a, -e mu drago
svako, svaka
neko, neka
ko god, ma ko, svaki
neko drugi
koji, -a; što (čega...)
onaj ko, onoga ko, ona koja
onaj ko, ona koja, oni koje, one koje
(ono što)
(ono što)
BROJEVI - I NUMERI
Glavni - cardinali
Redni - ordinali
1 uno (un, una, un’)
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 ùndici
12 dódici
13 trédicit
14 quattórdici
15 quìndici
16 sédici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno
22 ventidue
23 ventitré
27 ventisette
primo
secondo
terzo
quarto
quinto
sesto
sèttimo
ottavo
nono
dècimo
undicèsimo
dodicèsimo
redicèsimo
quattordicèsimo
quindicèsimo
sedicesimo
diciassettèsimo
diciottésimo
diciannovèsimo
ventesimo
ventunesimo
ventiduesimo
ventitreesimo
ventisettesimo
275
28 ventotto
29 ventinove
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento
101 centouno (centuno)
ventottesimo
ventinovesimo
trentesimo
quarantesimo
cinquantèsimo
sessantèsimo
settantèsimo
ottantèsimo
novantèsimo
centesimo
centunèsimo
Desetice glavnih brojeva odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto.
Primer: venti + uno = ventuno
trenta + otto = trentotto
Oblici rednih brojeva grade se tako što se glavnom broju
dodaje nastavak -esimo pošto se ispusti završni samoglasnik.
Primer: ventunèsimo, ventiduèsimo, ventitreèsimo, ...
ventottèsimo, ventinovèsimo, itd.
Sledi pregled nekih oblika ostalih glavnih brojeva.
102 centodue
121 centoventuno
199 centonovantanove
200 duecento
300 trecento
407 quattrocentosette
909 novecentonove
1000 mille (millèsimo)
2000 duemila (duemillèsimo)
100 000 centomila (centomillèsimo)
500 000 cinquecentomila
1 000 000 un milione (milionèsimo)
1 000 000 000 un miliardo (miliardèsimo)
276
GLAGOLI - I VERBI
Pomoćni glagoli - Verbi ausiliari
Italijanski jezik ima dva pomoćna glagola: èssere (biti) i avere
(imati).
Indikativ Prezent - Presente
(ja sam)
io sono
tu sei
lui (lei) è
noi siamo
voi siete
loro sono
(ja imam)
io ho
tu hai
lui (lei) ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno
Indicativo
Imperfekt - Imperfetto
(ja bijah)
io ero
tu eri
lui (lei) era
noi eravamo
voi eravate
loro èrano
(ja imah)
io avevo
tu avevi
lui (lei) aveva
noi avevamo
voi avevate
loro avevano
Futur - Futuro
(ja cu biti) (ja cu imati)
io sarò
io avrò
tu sarai
tu avrai
lui (lei)i sarà lui (lei) avrà
noi saremo noi avremo
voi sarete
voi avrete
loro saranno loro avranno
277
Perfekt - Passato prossimo
(ja sam bio)
(ja sam imao)
io
sono
stato, -a
io
ho
tu
sei
stato,
-a
tu
hai
lui
è
stato
lui
ha
lei è
stata
(lei)
noi
siamo stati, -e
noi
abbiamo
voi
siete
stati, -e
voi
avete
loro
sono
stati
loro
hanno
Aorist - Passato remoto
(ja bih)
io fui
tu fosti
lui (lei) fu
noi fummo
voi foste
loro furono
(ja imadoh)
io ebbi
tu avesti
lui (lei) ebbe
noi avemmo
voi aveste
loro ebbero
Konjunktiv - Congiuntivo
Prezent - Presente
(da)
(da)
(che)
278
ja budem
(da)
sam
io sia
(che)
tu sia
lui (lei) sia
noi siamo
voi siate
loro siano
ja imam
io abbia
tu abbia
lui (lei) abbia
noi abbiamo
voi abbiate
loro abbiano
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
Imperfekt – Imperfetto
(da)
(che)
sam io
tu
lui (lei)
noi
voi
loro
io
(da)
fossi
(che)
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero
imam
io
tu
lui (lei)
noi
voi
loro
avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero
Kondicional - Condizionale
Prezent – Presente
(ja bih bio)
io
sarei
tu
saresti
lui (lei) sarebbe
noi
saremmo
voi
sareste
essi
sarebbero
(ja bih imao)
io
avrei
tu
avresti
lui (lei) avrebbe
noi
avremmo
voi
avreste
essi
avrebbero
Prošlo vreme – Passato
(bio bih bio)
io
sarei
stato, -a
tu
saresti stato, -a
lui
sarebbe stato
lei sarebbe stata
noi
saremmostati, -e
voi
sareste stati, -e
loro
sarebberostati
(bio bih imao)
io
avrei
tu
avresti
lui (lei) avrebbe
avuto
avuto
avuto
noi
voi
loro
avuto
avuto
avuto
avremmo
avreste
avrebbero
279
Imperativ - Imperativo
sii
(sia)
siamo
siate
(siano)
budi
(neka bude)
budimo
budite
(neka budu)
abbi
(abbia)
abbiamo
abbiate
(abbiamo)
imaj
(neka ima)
imajmo
imajte
(neka imaju)
Infinitiv - Infinito
Sadašnji Prosli
essere biti
essere stato
biti bio
avere
imati
avere avuto
biti imao
Particip - Participio
Sadašnji - Presente
Prošli - Passato
avente
stato, -a, -i,-e avuto
imajući
bio, bila, -i,-e
imao, -la, -li, -le
Sadašnji
essendo
(budući)
avendo
(imajući)
Glagolski prilog - Gerundio
Prošli
essendo stato, -a, -i, -e
(bivši, bivša, bivši, bivše)
avendo avuto
(imavši)
Napomena: Osim navedenih, postoje još i druga složena
vremena, koja se grade pomoću participa glavnoga glagola i
pomoćnog glagola. Na primer: io ero stato (ja bijah bio), io avevo
avuto (ja bijah imao), che io sia stato (da sam bio), che io abbia
avuto (da sam imao).
280
Konjugacija pravilnih glagola
Coniugazione dei verbi regolari
I. konjugacija
-are
II. konjugacija
-ere
III. konjugacija
-ire (-isco)
Napomena: Zamenice io, tu, lui itd. obično se u govoru
izostavljaju.
I konjugacija: glagoli na -are PARLARE (govoriti)
Indikativ
Prezent
(ja govorim)
io parl-o
tu parl-i
lui (lei) parl-a
noi parl-iamo
voi parl-ate
loro pàrl-ano
Imperfekt
(ja govorah)
io parla-vo
tu parla-vi
lui (lei) parla-va
noi parla-vamo
voi parla-vate
loro parla-vano
Aorist
(ja govorih)
io parla-i
tu parla-sti
lui (lei) parlò
noi parla-mmo
voi parla-ste
loro parlà-rono
Futur
(ja cu govoriti)
io parle-rò
tu parle-rai
lui (lei) parle-rà
noi parle-remo
voi parle-rete
loro parle-ranno
Perfekt
(ja sam govorio)
io ho parlato
tu hai parlato
lui (lei) ha parlato
noi abbiamo parlato
voi avete parlato
loro hanno parlato
281
Konjunktiv
Prezent
(da) ja govorim
(che) io parl-i
“
tu parl-i
“
lui (lei) parl-i
“
noi parl-iamo
“
voi parl-iate
“
loro pàrl-ino
Imperfekt
(da)
(che)
“
“
“
“
“
sam ja govorio
io
parla-ssi
tu
parla-ssi
lui (lei) parla-sse
noi
parlà-ssimo
voi
parla-ste
essi
parlà-ssero
Kondicional
Prezent
(ja bih govorio)
io parle-rei
tu parle-resti
egli parle-rebbe
noi parle-remmo
voi parle-reste
essi parle-rèbbero
Prošli
(ja bih bio govorio)
io avrei parlato
tu avresti parlato
egli avrebbe parlato
noi avremmo parlato
voi avreste parlato
essi avrebbero parlato
ImperativInfinitiv
282
parl-a
(parl-i)
parl-iamo
parl-ate
(pàrl-ino)
Sadašnji Prošli
parlare
aver parlato
Particip
Sadašnji Prošli
parlante
parlato
Glagolski prilog (gerundij)
Sadašnji Prošli
parlando
avendo parlato
Glagoli na -care, -gare, (mancare, pagare, itd.) zadržavaju
grleni glas [k], [g] u svim licima indikativa prezenta: io manco, tu
manchi, egli manca, noi manchiamo...; io mancherò; io pago, tu
paghi... noi paghiamo; essi pagheranno itd.
U glagolima na -ciare, -giare, -sciare (cominciare, mangiare, lasciare, itd.) nepčani izgovor [č], [dž], [š] ostaje nepromenjen u svim licima: io comincio, tu cominci... noi cominciamo,...
essi co¬minceranno; io mangio, tu mangi,... noi mangiamo,...; tu
man¬gerai; io lascio, tu lasci... noi lasciamo; essi lasceranno itd.
II. konjugacija: glagoli na -ere
CRÉDERE (misliti)
Indikativ
Prezent
Imperfekt
Futur
(ja mislim)
(ja mišljah)
(ja cu misliti)
io
cred-o
io
crede-vo
io crede-rò
tu
cred-i
tu
crede-vi
tu crede-rài
lui (lei) cred-e
lui (lei) crede-va
lui (lei) crede-rà
noi
cred-iamo noi
crede-vamo
noi crede-remo
voi
cred-ete voi
crede-vate
voi crede-rete
loro
créd-ono loro
credé-vano
loro crede-ranno
Aorist
Perfekt
(ja mislih)
(ja sam mislio)
io crede-i
io ho
creduto
tu crede-sti
tu hai creduto
lui (lei) credè
lui (lei) ha creduto
noi crede-mmo
noi abbiamo creduto
voi crede-ste
voi avete creduto
essi credé-rono
loro hanno creduto
283
Konjunktiv
Prezent
(da) ja mislim
(che) io cred –a
“
tu cred –a
“
lui (lei) cred-a “
noi cred-iamo
“
voi cred-iate
“
loro cred-ino
(da)
(che)
“
“
“
“
“
Imperfekt
ja mišljah
io
crede-ssi
tu
crede-ssi
lui (lei) crede-sse
noi
crede-ssimo
voi
crede-ste
essi
crede-ssero
Kondicional
Prezent
(ja bih mislio)
io crede-rei
tu crede-resti
lui (lei) crede-rebbe
noi crede-remmo
voi crede-reste
loro crede-rèbbero
Imperativ
cred-a
(cred-i)
cred-iamo
cred-ate
(cred-ino)
284
Prošli
(ja bih bio mislio)
io avrei creduto
tu avresti creduto
lui (lei) avrebbe creduto
noi avremmo creduto
voi avreste creduto
loro avrebbero creduto
Infinitiv
Sadašnji Prošli
credere
aver creduto
Particip
Sadašnji Prošli
credente
creduto
Glagolski prilog (gerundij)
Sadašnji Prošli
credendo avendo creduto
Infinitiv glagola II. konjugacije (na -ere) može biti naglašen
na osnovi (prèndere, méttere) ili na nastavku (vedére, cadére).
III. konjugacija: glagoli na -ire
SENTIRE (čuti)
Indikativ
Prezent
Imperfekt
(ja čujem)
(čujah)
io
sent-o
io
senti-vo
tu
sent-i
tu senti-vi
lui (lei) sent-e
lui (lei) senti-va
noi
sent-iamo noi
senti-vamo
voi
sent-ite
voi
senti-vatevoi loro
sent-ono loro
senti-vano
Futur
(ja ću čuti)
io senti-rò
tu senti-rai
lui (lei) senti-rà
noi senti-remo
senti-rete
loro senti-ranno
Aorist
Perfekt
(ja čuh)
io senti-i
tu senti-sti
lui (lei) sent-ì
noi senti-mmo
voi senti-ste
loro sentì-rono
(ja sam čuo)
io
ho sentito
tu
hai sentito
lui (lei) ha sentito
noi
abbiamo sentito
voi
avete sentito
loro
hanno sentito
285
Konjunktiv
Prezent
(da) ja čujem
(che) io senta
“ tu senta
“ lui (lei) senta
“ noi sentiamo
“ voi sentiate
“ loro sentano
Kondicional
Prezent
(ja bih čuo)
io senti-rei
tu senti-resti
lui (lei) senti-rebbe
noi senti-remmo
voi senti-reste
loro senti-rèbbero
Imperativ
sent-i
(sent-a)
sent-iamo
sent-ite
(sènt-ano)
286
Imperfekt
(da) ja čujah
(che) io senti-ssi
“ tu senti-ssi
“ lui (lei) senti-sse
“ noi sentì-ssimo
“ voi senti-ste
“ loro sentì-ssero
Prošli
(ja bih bio čuo)
io avrei sentito
tu avresti sentito
lui (lei) avrebbe sentito
noi avremmo sentito
voi avreste sentito
loro avrebbero sentito
Infinitiv
Sadašnji Prošli
sentire
aver sentito
Particip
Sadašnji Prošli
sentente sentito
Glagolski prilog (gerundij)
Sadašnji Prošli
sentendo avendo sentito
III. konjugacija – glagoli s umetkom(infiksom) -iscGlagoli III. konjugacije (na -ire) razvrstavaju se u dva
razreda:
a) glagoli bez umetnutog sloga -isc- (partire, dormire,
sentire, itd.)
b) glagoli s umetkom -isc- (capire, finire, preferire, itd).
Umetak -isc- stavlja se samo u prva tri lica jednine i trećem licu
množine prezenta indikativa, konjunktiva i u imperativu.
Prezent indikativa
Prezent konjunktiva
Imperativ
FINIRE (završiti)
(ja završavam)
(da) ja svršavam
io
fin-isc-o
(che) io
fin-isc-a
tu
fin-isc-i
tu
fin-isc-a
fin-isc-i
lui (lei) fin-isc-e
lui (lei) fin-isc-a
(fin-isc-a)
noi
fin-iamo
noi
fin-iamo
fin-iamo
voi
fin-ite
voi
fin-iate
fin-ite
loro
fin-ìsc-ono
loro
fin-ìsc-ano (fin-ìsc-anno)
Ostala vremena ovi glagoli grade kao i ostali glagoli treće
konjugacije. Na primer: io finii, finirò, ho finito, finirei, avrei
finito, che io finissi, itd.
Konjugacija povratnih glagola
Coniugazione dei verbi riflessivi
Prezent
Futur
(ja se umivam)
(ja ću se umivati)
io
mi lavo
io
mi laverò
tu
ti lavi
tu
ti laverai
lui (lei) si lava
lui (lei) si laverà
noi
ci laviamo noi
ci laveremo
voi
vi lavate
voi
vi laverete
loro
si lavano
loro
si laveranno
287
Perfekt
(ja sam se prao)
io mi
tu ti
lui si lei
si
noi
ci
voi
vi
loro
si
sono sei
è
è
siamo
siete
sono
lavato,- a
lavato,- a
lavato
lavata
lavati,- e
lavati, -e
lavati, -e
Konjugacija italijanskoga povratnog glagola jednaka je
konjugaciji aktivnoga glagola s razlikom da se ispred glagola stavljaju oblici lično-povratne zamenice mi, ti, si, ci, vi, si, dok se u
srpskom jeziku upotrebljava jedinstveni zamenični oblik se.
U složenim vremenima upotrebljava se uvek pomoćni glagol essere (io mi sono lavato, noi ci siamo alzati).
Nepravilni glagoli - I verbi irregolari
Nepravilni glagoli su oni koji se ponekad razlikuju od pravilne konjugacije, i to naročito njihov particip prošli i aorist. Evo
tri primera nepravilnog aorista iz kojih se vidi promena osnove i
pomeranje akcenta:
rìdere
prèndere
méttere
(smejati se)
(uzeti)
(stavljati)
io
rìsi
io
prèsi
io misi
tu
ridésti
tu
prendesti
tu mettesti
lui (lei) rìse
lui (lei) prése
lui (lei) mise
noi
ridemmo noi
prendemmo
noi mettemmo
voi
ridéste
voi
prendeste
voi metteste
loro
rìsero
essi
prèsero
essi mìsero
288
Kao što se vidi, slažu se oblici sa io, lui ili lei, loro s jedne
strane i sa tu, noi, voi s druge strane. Po toj šemi menjaju se i ostali
nepravilni aoristi. Dovoljno je poznavati oblike prvog i drugog lica
jednine da bi se izveli ostali oblici. Na oblicima je označen naglasak, koji se obično ne piše. Neki vrlo često upotrebljavani glagoli
imaju ne¬pravilnosti i u prezentu (npr. andare, dare, stare, fare i
dr.).
Popis najvažnijih nepravilnih glagola
Elenco dei verbi irregolari più importanti
ANDARE - Indik. prez. vado, vai, va, andiamo, andate,
vanno. -Konj. prez. (che) vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano. -Imperativ- va’!, vada!, andiamo!, andate!, vadano! -Perf. sono
andato,-a, sei andato,-a, è andato,-a, siamo andati,-e, siete andati,-e,
sono andati,-e. - Fut. andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno. - Kondic. andrei, andresti, andrebbe, andremmo, andreste,
andrebbero.
DARE - Indik. prez. do, dai, dà, diamo, date, danno. Konj. prez. (che) dia, dia, dia, diamo, diate, diano. -Imperai, da’!,
dia!, dia¬mo!, date!, diano! - Perf. ho dato, hai dato, ha dato, abbiamo dato, avete dato, hanno dato. - Fut. darò, darai, darà, daremo,
darete, daranno. - Kondic. darei, daresti, darebbe, daremmo, dareste, darebbero.
STARE - Indik. prez. sto, stai, sta, stiamo, state, stanno.
- Konj. prez. (che) stia, stia, stia, stiamo, stiate, stiano. - Imperai,
sta’!, stia!, stiamo!, state!, stiano! - Perf. sono stato,-a, sei stato,-a, è
stato,-a, siamo stati,-e, siete stati,-e, sono stati,-e. - Fut. starò, starai,
starà, staremo, starete, staranno. -Kondic. starei, staresti, starebbe,
289
staremmo, stareste, starebbero.
FARE - Indik. prez. faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Konj. prez. (che) faccia, faccia, faccia, facciamo, facciate, facciano.
-Imperat. fa’!, faccia!, facciamo!, fate!, fàciano! - Perf ho fatto, hai
fatto, ha fatto, abbiamo fatto, avete fatto, hanno fatto. - Fut. farò,
farai, farà, faremo, farete, faranno. - Kondic. farei, faresti, farebbe,
faremmo, fareste, farebbero.
POTERE - Indik prez. posso, puoi, può, possiamo, potete,
possono. - Konj. prez. (che) possa, possa, possa, possiamo, possiate, possano. -Imperat. - Perf. ho potuto, hai potuto, ha potuto, abbiamo potuto, avete potuto, hanno potuto. -Fut. potrò, potrai, potrà,
potremo, potrete, potranno. -Kondic. potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero.
DOVERE -Indik. prez. devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. -Konj. prez. (che) debba, debba, debba, dobbiamo,
dobbiate, debbano. –Imperat. devi!, deve!, dobbiamo!, dovete, devono! -Perf. ho dovuto, hai dovuto, ha dovuto, abbiamo dovuto,
avete dovuto, hanno dovuto.- Fut. dovrò, dovrai, dovrà, dovremo,
dovrete, dovranno.- Kondic. dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, dovrebbero.
VOLERE - Indik. prez. voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. - Konj. prez. (che) voglia, voglia, voglia, vogliamo,
vogliate, vogliano. - Imperat. vogli (mi)!, voglia!, vogliamo!, vogliate!, vogliano! - Perf. ho voluto, hai voluto, ha voluto, abbiamo
voluto, avete voluto, hanno voluto. - Fui. vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno. - Kondic. vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbero.
290
SAPERE -Indik. prez. so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno.
-Konj. prez. (che) sappia, sappia, sappia, sappiamo, sappiate, sappiano. - Imperat. sappi!, sappia!, sappiamo!, sappiate!, sappiano!
-Perf. ho saputo, hai saputo, ha saputo, abbiamo daputo, avete
saputo, hanno saputo. - Fut. saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete,
sapranno. - Kondic. saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste,
saprebbero.
LEGGERE - Indik. prez. leggo, leggi, legge, leggiamo,
leggete, lèggono. - Konj. prez. (che) legga, legga, legga, leggiamo,
leg¬giate, lèggano! - Imperat. leggi!, legga!, leggiamo!, leggete!,
lèggano! –Perf. ho letto, hai letto, ha letto, abbiamo letto, avete
letto, hanno letto. -Fut. leggerò, laggerai, leggerà, leggeremo, leggerete, leggeranno. -Kondic. leggerei, leg¬geresti, leggerebbe, leggeremmo, leggereste, leggerebbero.
DIRE - Indik. prez. dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono.
- Konj. prez. (che) dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano. -Imperai, di’!, dica!, dicia¬mo!, dite!, dicano! - Perf. ho detto, hai detto,
ha detto, abbiamo detto, avete detto, hanno detto. - Fut. dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno. - Kondic. direi, diresti, direbbe,
diremmo, direste, direbbero.
USCIRE - Indik. prez. esco, esci, esce, usciamo, uscite,
escono. - Konj. prez. (che) esca, esca, esca, usciamo, usciate, escano. -Imperai, esci!, esca!, usciamo!, uscite!, escano! - Perf. sono
uscito,-a, sei uscito,-a, è uscito,-a, siamo usciti,-e, siete usciti,-e,
sono usciti,-e. - Fut. uscirò, uscirai, uscirà, usciremo, uscirete,
usciranno. - Kondic. uscirei, usciresti, uscirebbe, usciremmo, uscireste, uscirebbero.
VENIRE - Indik. prez. vengo, vieni, vieni, veniamo, ven291
ite, vengono. - Konj. prez. (che) venga, venga, venga, veniamo,
veniate, vengano. –Imperat. vieni!, venga!, veniamo!, venite!,
vengano! - Perf. sono venuto,-a, sei venuto,-a, è venuto,-a, siamo
venuti,-e, siete venuti,-e, sono venuti,-e. - Fut. verrò, verrai, verrà,
verremo, verrete, verranno. - Kondic. verrei, verresti, verrebbe, verremmo, verreste, verrebbero.
292
GRAĐENJE REČI
(La formazione delle parole)
Što se tiče gradjenja, italijanske riječi dele se u tri grupe:
izvorne reči, izvedenice i složene reči.
1.IZVORNE REČI (le parole primitive) koje nisu izvedene iz drugih, npr. il libro knjiga, la via ulica, il lavoro rad; più
više, se ako, ma ali. Izvorne reči su promenljive ili nepromenljive.
Kod promenljivih reči treba razlikovati osnovu (il tema o la
radice della parola) od završetka (la desinenza), a to je gramatički
završetak reči koji se menja prema promeni (la flessione), tj. prema
deklinaciji ili konjugaciji, npr. il libro, i libri; la via, la vie; portare, portiamo. Morfologija nas uči kako se reči menjaju pomoću
nominalne i verbalne promene. Nepromenljive izvorne reči nemaju promenu, npr. la crisi, le crisi; lo sport, gli sport. Oblik za
množinu gli sports nije pravilan.
2.IZVEDENICE (le parole derivate). To su nove reči nastale najviše dodavanjem prefiksa ili sufiksa izvornim rečima: capace
(sposoban) - incapace (nesposoban); amaro (gorak) - amarezza
(gorčina); sasso (kamen) - sassoso (kamenit). Postoje dva tipa derivacije ili izvođenja:
a) neposredno izvođenje (la derivazione immediata):
ostvaruje se s promenom gramatičkog završetka i istovremenom
prome¬nom kategorije reči. Na primer:
il bastone (štap)
- bastonare (tući, mlatiti)
l’origine (postanak) - originare (dati početak, uzrokovati)
castigare (kazniti) - il castigo (kazna)
293
abbracciare (zagrliti)- l’abbraccio (zagrljaj)
migliore (bolji)
- migliorare (poboljšati)
Ponekad se nove reči grade jednostavno prelaskom u drugu
kategoriju. To je tzv. nepravo izvođenje (la derivazione impropria)
pri kojem bilo koja reč (uz neka ograničenja) može postati imeni¬ca
ako se stavi ispred nje član. Na primer:
potere (moći)
mangiare (jesti)
entrata (ušla, part. perfekta, ž.r.)
se (ako)
- il potere (moć)
- il mangiare (jelo)
- l’entrata (ulaz)
- il se (»to« ako)
b) pravo izvođenje (la derivazione propria) gde nove reči
na¬staju dodavanjem prefiksa (il prefìsso) ili sufiksa (il suffisso)
izvornim rečima. Izvedenice toga tipa mnogo su brojnije od onih
pod a).
VAŽNI PREFIKSI
a-1 (»bez):
*a-2 (»prema«):
anti-1 (»pred-«):
anti-2 (»protiv-«):
circo(n)- (»okolo«):
contro- (»protiv-«):
*contra- (»protiv-«):
*fra- (»između«):
in- (»ne-«):
in- (»unutra«):
pre- (»pred-«, »iznad«):
sotto- (»pod«):
294
anormale abnormalan
accórrere priteći; ammettere dopustiti
anticàmera predsoblje
antistatale protivdržavan
circoscrìvere opisati (krug)
controproposta protivpredlog
contraddire protivrečiti
frattanto međutim
incapace nesposoban
inclùdere uključiti
preavviso predhodna najava
sottospecie podvrsta
su- (»gore«):
trans-, tras- (»preko«):
sudetto gore pomenut
transalpino prekoalpski
trasparente proziran
Prefiksi označeni sa * udvostručuju početni suglasnik reči
koja stoji iza njih.
ČESTI SUFIKSI (imenični, pridevski, glagolski):
-aio, -aia:
bottega prodavnica; bottegaio prodavac
latte mleko; lattaia mlekarica
-ano, -igiano: ìsola ostrvo; isolano ostrvljanin;
arte umetnost, veština; artigiano zanatlija
-iere, -a:
gioiello nakit; gioielliere draguljar
càmera soba; cameriera sobarica
-atore, -sore: murare zidati; muratore zidar;
difèndere braniti; difensore branilac
-ante:
cantare pevati; cantante pevač
-ese:
il Giappone Japan; il Giapponese Japanac
-essa:
lo studente učenik; la studentessa učenica
il professore profesor; la professoressa profesorka
-ista:
màcchina mašina, uređaj; il macchinista mašinovođa
-udine:
inquieto nemiran; inquietudine nemir
-ura:
dente zub; dentatura zubi
-ale:
commercio trgovina; commerciale trgovački
-are:
stella zvezda; stellare zvezdan
-ario:
ferrovia železnica; ferroviario železnički
-esco:
gigante div; gigantesco divovski.
-iccio:
ammalato bolestan; ammalaticcio bolešljiv
-òrico:
categorìa kategorija; categòrico kategoričan
-oso:
coraggio hrabrost; coraggioso hrabar
-eggiare:
alba zora; albeggiare svitati
295
-ellare:
-icare:
-izzare:
girare okretati; girellare skitati se
zoppo hrom, šepav; zoppicare šepati
fèrtile plodan; fertilizzare učiniti plodnim
»ALTERATIVNI« SUFIKSI
Osim tih sufiksa, koji služe za građenje izvedenica, italijanski jezik ima velik broj »alterativnih« sufiksa za pravljenje deminutiva, augmentativa, pejorativa. Njima se izražavaju razlike u
značenju tih reči, dok osnovno značenje ostaje nepromenjeno.
Od tih nastavaka najvažniji su za muški rod:
• -ino, -(ic)cino, -étto, -(er)èllo, -ùccio za deminutive i reči
odmila (diminutivi e vezzeggiativi)
• -óne, -òtto, -òccio za augmentative (accrescitivi)
• -àccio za pejorative (peggiorativi).
•
Imenice i pridevi ženskog roda dobijaju odgovarajuće
završetke na -a.
il ragazzo dečak
il ragazzino dečačić
il ragazzetto dečačić
il ragazzuccio mili dečačić
il ragazzotto snažni dečak
il ragazzaccio deran, mangup
la ragazza devojka
la ragazzina devojčica
la ragazzetta devojčica
la donna žena
la donnetta ženica
la donnina ženica
il donnone kršna žena
la donnona kršna žena
la donnaccia ženetina
l’uomo čovek, muškarac
l’ometto čovečuljak
l’omaccio ljudeskara
296
il vecchio starac
la casa kuća
la stanza soba
il bicchiere čaša
il tempo vreme
il vecchietto starkelja
il vecchierello starčić
il vecchiaccio odvratan starac
la casetta kućica
la casuccia kućica
la stanzetta sobica
lo stanzino sobica
la stanzaccia sobetina
il bicchierino čašica
il tempaccio loše vreme
Pridevi se ravnaju po istim pravilima:
bello lep
bellino zgodan
belluccio lepušan
belloccio lepuškast
pìccolo mali
piccolino majušan
piccoletto majušan
pòvero siromašan
poverino siromašak
poveraccio »siromah«
neki prilozi imaju deminutivne i augmentativne oblike:
bene dobro
benino prilično dobro
benone vrlo dobro
male loše
maluccio prilično loše
poco malo
pochino prilično malo
pochetto nešto malo
Postoje takođe i oblici s dva nastavka:
la casa - la casetta
- la casettina kućica
l’uomo - l’omaccio
- l’omaccione ljudeskara
poco - pochetto
- pochettino nešto malo
grasso - grassotto
- grassottello debeljuškast
297
Treba napomenuti da se pojedini nastavci ne mogu slobodno
dodavati svim rečima. Stoga ne valja samostalno stvarati deminutiv¬ne
i augmentativne oblike ako ih ranije nismo čitali ili čuli.
3. SLOŽENE REČI (le parole composte). To su reči koje
se sastoje od dva elementa, od kojih svaki ima svoje značenje.
Najčešći oblici složenih reči jesu ovi:
a) dve imenice:
il capolavoro
il cannocchiale
il caffelatte
il pescecane
l’agricoltura
remek-delo
durbin
bela kafa
morski pas
ratarstvo
b) imenica i pridev
il francobollo
il bassorilievo
la pastasciutta
poštanska marka
bareljef, plitak reljef
testenina
c) glagolski element i imenica:
il fannullone
neradnik
il parafùlmine
gromobran
il portalèttere
poštar
298
d) dva prideva:
grigioverde
sordomuto
sivozelen
gluvonem
e) prilog i pridev:
benestante
variopinto
imućan, dobrostojeći
šaren
Osim kategorije složenih reči koje smo naveli, a narodnog su
porekla (composti di origine popolare), postoji i velik broj složenih
reči, najviše imenica, koje su učenog porekla, a upotrebljavaju se u
učenom govoru pojedinih jezika (composti di origine dotta). Sastavni elementi tih reči uglavnom potiču iz latinskog ili grčkog jezika,
a zovu se prefiksoidi i sufiksoidi (prefissòidi e suffissòidi), jer su
prividni prefiksi i sufiksi.
A) Elementi latinskog porekla
calori- (calor - toplina)
deci- (decem - deset)
moto- (motor - pokretan)
semi- (semi - polu)
-cida (koji ubija)
-forme (koji ima oblik)
-fugo (koji beži ili tera u beg)
-voro (koji jede ili ždere)
- calorìfero kalorifer
- decìmetro decimetar
- motocicletta motocikl
- semicerchio polukrug
- insetticida insekticid
- imbutiforme oblika levka
- centrifugo centrifugalan
- vermìfugo koji isteruje gliste
- carnìvoro koji jede ili ždere meso
- onnivoro svaštojed
B) Elementi grčkog porekla
aero- (zrak)
antropo- (čovek)
biblio- (knjiga)
bio-(život)
crono- (vreme)
demo- (narod)
idro- (voda)
micro- (malen)
poli- (mnogo)
aerodinàmico aerodinamičan
antropòlogo antropolog
bibliografìa bibliografija
biologìa biologija
cronòmetro hronometar
democrazìa demokratija
idrofobìa strah od vode, hidrofobija
micròfono mikrofon
poliglotta poliglota, znalac više jezika
299
zoo- (životinja)
-algìa (bol)
-crazia (vladavina)
-emia (krv)
-fobìa (strah)
-fono (glas, zvuk)
-grafìa (pismo)
-trofìa (prehrana)
-urgìa (izrađivanje)
300
zoologìa zoologija
neuralgìa neuralgija, bol u živcima
democrazìa demokratija
anemia anemija, slabokrvnost
idrofobìa hidrofobija
telèfono telefon
geografìa geografija
ipertrofìa hipertrofija
chirurgìa hirurgija
Srpsko - italijanski rečnik
aktivan
А
A
A, a, A, a f ili m
a conj. e, ed; ma, invece,
abeceda alfabeto m, abbicci m.
inv.; po abecedi in ordine alfabetico.
abnormalan adj. anormale.
abrazija abrasione f.
aceton (hem)acetone m.
adekvatan adj. adeguato.
administracija amministrazio­
ne f.
admiral ammiraglio m.
adresa indirizzo m.
adresar indirizzario m.
adresirati tr. indirizzare.
adverbijalni adj. avverbiale.
advokat avvocato m.
advokatski adj. d’avvocato,
degli avvocati.
aerodrom aeroporto m, aerò­
dromo m; međunarodni ~ aeroporto internazionale.
afekt eccitazione f; emozione f.
afrički adj. africano.
Afrika Africa f; Južna ~ Africa Meridionale, Africa del Sud;
Ekvatorijalna ~ Africa Equatoriale.
Afrikanac africano m.
agencija agenzìa f.
agent agente m.
agonija agonia f.
agraran adj. agrario.
agresija aggressione f.
agresivan adj. aggressivo.
agresor aggressore m.
agronomija agronomìa f.
agrumi (limuni i pomorandže)
agrumi m pl.
ajkula pescecane m.
akacija acacia f.
akademija
accadèmia
f;
umetnička ~ accademia di belle arti; pomorska ~ accademia
navale; vojna ~ accademia militare; muzička ~ accademia
musicale.
akceleracija accelerazione f.
akcent accento m.
akcija azione f; impresa f.
ako conj. se; qualora; caso mai.
akontacija acconto m; dati
akontaciju pagare un acconto.
akt atto m; (slik.) nudo m.
aktivan adj. attivo; operoso; ~
vulkan vulcano attivo; ~ život
305
aktivnost
А
306
vita attiva (o operosa).
aktivnost attività f; operosità f.
akumulacija accumulazione f.
akumulator accumulatore m,
batteria f.
akustičan adj. acustico.
akustika acùstica f.
akutan adj. acuto.
akuzativ accusativo m.
akvarel acquerello m.
akvarijum acquario m.
alarmirati tr. allarmare.
alas pescatore m.
alat strumento m; arnese m,
utensìli m pl; poljoprivredni
alati arnesi agricoli.
Albanija Albania f.
album album m.
alergičan adj. allergico.
alfabet alfabèto m, abbicci m
inv.
ali conj. ma; però.
aligator alligatore m.
alkohol àlcool m, àlcole m.
alkoholičar alcolista m.
Alpe Alpi f pl.
aluzija allusione f.
Alžir Algeria f.
aljkav adj. sciatto, trascurato.
aljkavost trascuratezza f.
amajlija amuleto m, talismano
m.
amater dilettante m.
amaterizam dilettantismo m.
ambalaža imballaggio m, confezione f.
ambar (žitnica) granaio m.
ambasada ambasciata f.
ambasador ambasciatore m.
ambicija ambizione f.
ambiciozan adj. ambizioso.
ambijent ambiente m.
ambis abisso m, precipizio m.
amblem emblema m.
ambulanta ambulanza f, ambulatòrio m.
Amerikanac americano m.
američki adj. americano.
Amerika America f.
amonijak ammoniaca m.
amortizer ammortizzatore m;
hidraulički ~ ammortizzatore
idraulico; uljni ~ ammortizzatore ad olio.
ampula ampolla f; (farmac.)
fiala f.
amputacija amputazione f, mutilazione f.
analiza anàlisi f inv; hemijska
~ analisi chimica; ~ krvi analisi del sangue; logička ~ analisi
logica.
ananas ànanas m.
anarhista anarchico m.
anatomija anatomia f.
anatomski adj. anatòmico.
Anda Anda f pl.
anđeo angelo m.
anđeoski adj. angelico.
anegdota anèddoto m.
angažovati tr. ingaggiare, impegnare.
argentinski
anketa inchiesta f; indagine f.
anomalija anomalìa f.
anoniman adj. anònimo.
ansambl complesso (artistico)
m.
antena antenna f; televizijska ~
antenna televisiva; prijemna ~
antenna ricevente; sobna ~ antenna interna; primopredajna ~
antenna ricevente e trasmittente; auto ~ antenna per automobile; kratkotalasna ~ antenna
per onde corte.
antibiotik antibiòtico m.
antički adj. antìco.
antikvitet antichità f.
antilopa antilope f.
antipatičan adj. antipatico.
antipatija antipatìa f.
antracit (boja) antracite f.
aorta aorta (anat.) f.
aparat apparecchio m; kućn­i
aparati elettrodomèstici; ra­dio
~ apparecchio radio; telefonski
~ apparecchio telefò­nico; ~ za
gašenje požara estintore; ~ za
merenje apparecchio di misura;
~ za veštačko disanje apparecchio da respirazione; birokratski
~ apparato burocràtico; državni
~ apparato statale.
apartman appartamento m.
apel (poziv) appello m, chiamata f, invocazione f.
apetit appetito m.
aplauz (pljesak) applauso m.
apostol apostolo m.
apoteka farmacìa f; dežurna ~
farmacìa di turno.
april aprile m; pripremiti nekom
prvoaprilsku šalu fare una burla
il primo di aprile.
apsolutan adj. assoluto; apsolutna vrednost valore assoluto;
apsolutna istina verità assoluta;
apsolutna većina maggioranza
assoluta; apsolutna vlast potere
assoluto.
apsolutno adv. assolutamente.
apsolvent laureando m.
apsorpcija assorbimento m; potpuna (totalna) ~ assorbimento
totale; kapacitet apsorbcije capacità d’assorbimento.
apstraktan adj. astratto; apstraktna umetnost arte astratta;
~ broj numero astratto.
apstraktno adv. astrattamente.
apsurdan adj. assurdo.
Arabija Arabia f.
arak foglio (di carta) m.
aranžirati tr. allestire; organizzare, mettere in assetto, aggiustare.
Arapin arabo m.
arapski adj. àrabo, arabico.
arbitraža arbitraggio m, arbitrato m.
arenda (zakup) affitto m, fitto
m.
Argentina Argentina f.
argentinski adj. argentino.
А
307
argument
А
308
argument argomento m; motivo m.
arhaizam arcaìsmo m.
arheolog (pl.-ozi) archeologo
m.
arheologija archeologia f.
arheološki adj. archeologico.
arhitekta architetto m.
arhitektura architettura f; grčka
~ architettura greca; renesansna
~ architettura rinascimentale;
studirati arhitekturu studiare
architettura.
arhiva archivio m; državna ~ archivio statale; staviti predmet u
arhivu archiviare una pratica.
arija aria f.
aristokrata aristocràtico m.
aristokratski adj. aristocràtico;
aristokratska porodica famiglia
aristocràtica.
aritmetika aritmetica f.
armatura (skele) armatura f;
industrijske armature rubinetterìa industriale; sanitarne armature rubinetterìa sanitaria.
armija armata f; Crvena ~ l’Armata Rossa; general armije generale d’armata.
aroma aroma m.
arterija artèria f; koronarna ~
artèria coronaria; vratna ~ caròtide.
artikal oggetto m, merce f, articolo m; potrošački artikli articoli di consumo; luksuzni artikli
articoli di lusso.
artiljerija artiglieria f; teška ~
artiglieria pesante; laka ~ artiglieria leggera.
as (pl. asovi) (u kartama, u
sportu) asso m; vozački ~ asso
di volante; sportski ~ asso dello
sport; avijatičarski ~ asso degli
aviatori.
asanacija risanamento m.
asfalt asfalto m.
asimetričan adj. asimmètrico.
asistent assistente m; ~ režije
assistente regista; univerzitetski
~ assistente universitario.
asocijacija associazione f.
asortiman assortimento m.
aspirin aspirina f.
astma asma f.
astrolog (pl. –gi) astròlogo m.
astrologija astrologìa f.
astronaut astronauta m.
astronom astrònomo m.
astronomija astronomìa f.
astronomski adj. astronòmico.
ataše addetto m; kulturni ~ addetto culturale; vojni ~ addetto
militare.
ateista ateo m, ateista m.
atelje studio m; filmski ~ studio cinematografico; slikarski ~
studio artistico (d’artista).
atentat attentato m.
atest certificato m.
Atlantik Atlàntico m.
atlas atlante m; geografski ~
avans
atlante geografico; istorijski ~
atlante storico.
atletičar atleta m (sportivo).
atletika atlètica f.
atmosfera atmosfera f.
atom àtomo m.
atomski adj. atòmico; atomska energija energìa atòmica (o
nucleare); atomska težina peso
atòmico; atomsko oružje armi
atòmiche; atomsko naoružanje
armamento atòmico; ~ rat guerra atòmica.
audicija audizione f.
audijencija udienza f.
augmentativ aumentativo m,
accrescitivo m.
aula aula m (na univerzitetu).
Australija Australia f.
Austrija Austria f.
Austrijanac austrìaco m.
autentičnost autenticità f.
auto auto f, màcchina f; teretni
~ autocarro, camion; trkački ~
vettura di corsa; voziti se autom
andare in màcchina.
autobus autobus m, corriera f,
pullman m; gradski ~ autobus
cittadino; međugradski ~ autobus interurbano; ići (voziti se)
autobusom prendere l’autobus.
autogram autogramma m, autografo m; firma f.
automat distributore a gettone m; màcchina f, automatsko oružje arma automàtica f;
muzički automat juke-box.
automatski adj. automàtico.
automobil automòbile f, auto
f; màc­china f; igračka ~ automòbile giocattolo; ~ na prednji pogon automòbile a trazione
anteriore; ~ na zadnji pogon
automòbile a trazione posteriore; ~ sa automatskim menjačem
automòbile con cambio automàtico.
automobilski adj. automobilistìco; automobilska industrija
industria automobilìstica.
autonoman adj. autònomo;
autonomna pokrajina regione
autònoma.
autonomija (samouprava) autonomìa f; upravna ~ autonomìa amministrativa.
autoportret autoritratto m.
autoput autostrada f.
autor autore m; delo nepoznatog autora opera di autore
ignoto.
auto-radionica officina meccànica f.
autoritet autorità f.
auto-servis autoservizio m.
autosugestia autosuggestione f.
auto-škola scuola guida f.
avangarda avanguardia f.
avangardni adj. d’avanguardia; avangardna književnost letteratura d’ avanguardia.
avans anticipo m.
А
309
avantura
B
avantura avventura f; ljubavna
~ un’avventura amorosa.
avanturizam spirito d’avventura.
averzija (odvratnost) avversione
f; osećati averziju prema nekome
avere avversione per qn.
avgust agosto m.
avijacija aviazione f; civilna ~
aviazione civile; vojna ~ aviazione militare.
avijatičar aviatore m.
avion aereo m; civilni ~ aèreo
civile; vojni ~ aèreo militare;
mlazni ~ aviogetto, aèreo a reazione; nadzvučni ~ aèreo supersonico; izviđački ~ ricognitore.
azbuka alfabeto m.
Azija Asia f.
azil (utočište) asilo m; politički
~ asilo polìtico.
azuran (plav) adj. azzurro.
aždaja dragone m.
ažurirati tr. aggiornare; mettere al corrente.
B
B,b, B,b (bi) f ili m.
baba nonna f; vecchia donna f.
babetina (prezir.) vecchiaccia f;
donnaccia f.
bacač lanciatore m, gettatore
m.
bacanje getto m; lancio m.
bacati tr. gettare; buttare;
scaglia­re; lanciare, tirare; ~
senku far ombra.
baciti tr. gettare, gettar via;
butta­re; lanciare; tirare; ~ u vatru dare alle fiam­me; ~ pogled
dare uno sguardo.
baciti se gettarsi, buttar­si; ~ na
koga avventarsi contro qn, gettarsi su qn.
310
bačva botte f; fusto m.
badem màndorla f (plod); mandorlo m (stablo).
badnjak ceppo di Natale m.
bager escavatore m, draga f; cavafango m, cavafondo m.
bagrem robinia f.
bajan adj. incantévole, delizioso; pittoresco.
bajka fàvola f, fiaba f, storiella f.
baka nonna f.
bakalar merluzzo m.
bakar rame m.
baklja fiàccola f.
bakrorez incisione f (in rame).
baksuz (nesretan čovek) sventurato m, disgraziato m.
begunac
bakterija battèrio m.
bal (ples) ballo m.
balans (ravnoteža) equilìbrio
m.
balet balletto m.
Balkan (geogr.) Balcàni m pl.
Balkanac balcanico m.
balkanski adj. balcanico.
balkon balcone m, terrazzino
m; (teat.) gallerìa f.
balon pallone m.
balvan trave f; tronco (d’albero) m.
bambus bambù m.
banana banana f (plod); banano
m (drvo).
bandera (stub) palo m; pilastro m.
bandit bandito m.
banka banca f.
bankar banchiere m.
bankarski adj. bancario.
bankrot bancarotta m; fallimento m.
bara pozza f.
baraba birbone m.
baraka (daščara) baracca f.
barem adv. almeno, per lo me­
no, se non altro.
bariton barìtono m.
barjak bandiera f; vessillo m;
stendardo m.
barka barca f; ribarska ~ barca
peschereccia, barca da pesca.
barok barocco m.
baron barone m.
barut pólvere f (da sparo).
bas basso m.
basna fàvola f, fiaba f.
baš adv. proprio, appunto, giusto; ~ tako per l’appunto; ~ mi je
drago ne ho piacere; ~ mi pada
na pamet a proposito; ~ me briga! e che me ne importa!me ne
infischio!
baština eredità f; patrimonio m.
bataljon battaglione m.
baterija batterìa f; električna ~
pila f.
batina bastone f.
baviti se (čime) occuparsi di
qcs; esercitare (una professione).
bavljenje (zanimanje) occupazione f.
baza (osnova, temelj) base f;
pomorska ~ base navale.
bazen (za plivanje) piscina f.
bazilika basilica f.
beba bimba f, bimbo m.
beda miseria f, povertà f.
bedan adj. mìsero, miseràbile.
bedem bastione m; bedemi
mura f pl.
bednik disgraziato m; mise­
ràbile m.
bedno adv. miseramente.
bedro (anatom.) coscia f, anca
f.
beg fuga f.
begunac fuggiasco m; profugo
m; vojni ~ disertore m; politički
~ emigrato, emigrante m.
B
311
belance
B
312
belance albume m; bianco dell’
uovo.
beleg segno m.
belina bianchezza f; candidezza f.
beliti se biancheggiare.
beleška nota f; annotazione f;
appunto m.
beletristički adj. letterario, belletrìstico.
beletristika belle lèttere f, belettrìstica f.
beležiti tr. segnare, notare; marcare; annotare.
beležnica (školska sveska) quaderno m, blocco m per appunti.
beležnik notaio m.
Belgija Belgio m.
Belgijanac belga m.
belgijski adj. belga.
belo (bela boja) bianco m.
benzin benzina f.
benzinski adj. di benzina, a
benzina; ~ motor motore a benzina; ~ rezervoar serbatoio di
benzina; benzinska pumpa distributtore di benzina.
beo adj. bianco; ~ kao sneg niveo; ~ vino vino bianco; ~ rublje biancherìa.
Beograd Belgrado f.
beogradski adj. belgradese.
Beograđanin belgradese m.
berba raccolta f; ~ grožđa ven­
demmia f.
berberin barbiere m.
berza borsa f.
bes rabbia f; furore m, furia f.
besan adj. furioso, rabbioso;
frenetico; biti ~ essere in furia.
besciljan adj. senza scopo; senza meta.
beseda (govor) orazione f; discorso m.
besednički adj. oratorio; retorico.
beskamatni adj. senza interessi; ~ zajam prestito gratuito.
beskarakteran adj. senza caràttere.
beskompromisan adj. senza
compromessi.
beskonačan adj. infinito; senza
fine, interminabile.
beskoristan adj. inutile, vano.
beskrajan adj. infinito, senza
confine; immenso; sconfinato.
beskrajno adv. infinitamente,
senza confine, a pèrdita di vista;
smisuratamente.
besmislen adj. assurdo; senza
senso; insensato.
besmislica assurdità f, assurdo
m; nonsenso m.
besmrtan adj. immortale.
besmrtnost immortalità f.
besneti intr. infuriare, smaniare, dar nelle smanie; (o nevremenu) imperversare.
besno adv. furiosamente, rabbiosamente.
besplatan gratùito; besplatna
bezizgledan
ulaz­nica biglietto gratùito.
besplatno adv. gratis, gratuitamente, a titolo gratuito.
besplodan adj. infruttuoso;
stèrile.
bespomoćan adj. senza aiuto,
incapace di aiutarsi da sé.
besposlen adj. disoccupato (nezaposlen); ozioso; sfaccendato
(dokon).
besposlica ozio m; (nezaposlenost) disoccupazione f.
besposličiti intr. oziare, stare
in ozio.
bespotreban adj. inùtile; supèrfluo.
bespotrebno adv. senza necessità; inutilmente.
bespravan adj. senza diritti;
privo di ogni diritto; illegale,
illegìttimo.
bespredmetan adj. sen­za scopo; inutile.
besprekoran adj. irreprensìbile, inappuntàbile.
besraman adj. spudorato, sfacciato, impudente.
bestežinski adj. imponderàbile;
bestežinsko stanje condizione di
assenza di peso.
besvestan adj. privo di sensi;
incosciente.
bešika vescica (urinaria) f.
bešuman adj. senza rumore;
silenzioso.
beton calcestruzzo m (di ce-
mento); armirani ~ cemento armato; mešalica za ~ betoniera.
betonirati tr. coprire di calcestruzzo.
bez prp. senza; ~ daljnjega sen­
z’altro; ~ sumnje senza dubbio;
~ obzira senza riguardo; ~ veze!
non c’entra!
bezakonje illegalità f; anarchìa
f.
bezalkoholan adj. analcòlico.
bezazlen adj. ingènuo; semplice; innocente, senza malizia.
bezazlenost ingenuità f; semplicità f; innocenza f.
bezbedan adj. sicuro; senza
pericolo.
bezbojan adj. incolore, senza
colo­re; (fig.) senza espressione,
inespressivo.
bezbolan adj. senza dolore, indolore.
bezbrižan adj. spensierato,
senza cure.
bezbrojan adj. innumérevole,
innumeràbile.
bezdušan adj. senza cuore,
spietato; crudele.
bezgraničan adj. sconfinato,
illimitato.
bezgrešnost impeccabilità f; innocenza f.
bezimen adj. innominato; anonimo.
bezizgledan adj. disperato, senza speranze.
B
313
bezizlazan
B
314
bezizlazan adj. senza via
d’uscita; bezizlazni položaj situazione senza via d’uscita.
beznačajan adj. insignificante.
beznadežan adj. disperato, senza speranza.
bezobrazan adj. sfacciato; impudente; insolente; impertinente.
bezobrazluk sfacciatàgine f;
impudenza f; insolenza f; impertinenza f.
bezobziran adj. senza riguardi,
scor­tese; indelicato.
bezopasan adj. non pericoloso,
senza perìcolo.
bezosećajan adj. insensìbile.
bezukusan adj. insapore, senza
gusto.
bezuman adj. irragionévole.
bezuspešan adj. inutile, infruttuoso; inefficace; senza successo.
beuvetan adj. incondizionato,
senza condizioni.
bezuvetno adv. incondiziona­
tamente, senza condizioni; assolutamente.
bezvoljan adj. svogliato, senza
volontà.
bezvredan adj. senza valore.
bežati intr. fuggire, scappare;
correre; ~ od nečega evitare
qcs, schivare qcs.
biber pepe m.
Biblija Bibbia f.
biblijski adj. bìblico.
biblioteka biblioteca f.
bibliotekar bibliotecario m.
bicikl bicicletta f.
biciklist ciclista m.
bič sferza f, frusta f; (fig.) flagello m.
biće èssere m; ente m; essenza
f; creatura f.
bife bar m.
biftek bistécca f; ~ na žaru bistecca ai ferri (o alla brace).
bik toro m.
bilo polso m; ubrzani ~ polso
accelerato.
bilje piante f pl, vegetali m pl;
erbe f pl; lekovito bilje erbe medicinali.
biljka pianta f; višegodišnja ~
pianta perenne; jednogodišnja
~ piante ànnue.
biljni adj. vegetale.
biografija biografìa f.
biologija biologìa f.
bioskop cinema m inv.
birač elettore m.
biranje scelta f; (glasanje) elezione f.
birati tr. scégliere; (glasati)
elèggere.
biro ufficio m; agenzìa f; studio m.
biser perla f.
biskup vescovo m.
biskvit biscotto m.
bistar adj. lìmpido, chiaro;
puro; (fig.) intelligente; ~ vid
vista chiara; bistro oko occhio
bližnji
perspicace.
bistrina chiarezza f; limpidità f,
limpidezza f; lucidità f.
bit essenza f.
biti intr. èssere; ~ nalik assomigliare; ~ poznat essere famoso; ~ izvan sebe essere fuori
di sè; hladno je fa fred­do; kako
si? come stai? come va? šta ti
je?cosa hai? koliko je sati? che
ore sono?
bitka battaglia f; combattimento m.
bitno adv. essenzialmente, sostanzialmente.
bitnost essenzialità f, sostanzialità f.
bivati intr. (dogoditi se) accadere, succèdere; (postati) diventare; (prebivati) dimorare.
bivši adj. ex; ~ predsednik ex
presidente.
bizaran adj. bizzarro.
blag adj. mite, soave; dolce;
calmo.
blagajna cassa f; državna ~ tesorerìa dello stato, tesoro pùbblico.
blagajnik cassiere m.
blago 1. tesoro m; (stoka) bestiame m; bovine f pl. 2. adv.
dol­cemente, soavemente.
blagonaklonost benevolenza f,
simpatìa f.
blagosloven adj. benedetto.
blagosloviti tr. benedire.
blagost mitezza f, soavità f;
mansuetùdine f.
blagovremen adj. tempestivo;
puntuale, stagionale, conforme
al tempo.
blagovremeno adv. tempestivamente. .
blatnjav adj. fangoso, sporco.
blato fango m, (bara) palude f.
blažen adj. beato; benedetto.
blebetati tr. ciacchierare; ciarlare.
bled adj. pallido, sbiadito, scolorito.
bledeti intr. impallidire; sbiadire.
bledilo pallidezza f, pallore m.
blesak fólgore f; lampo m;
splendore m.
blistati intr. splèndere, brillare,
scintillare, luccicare.
blistav adj. brillante; lucente;
scintillante.
blitva bietola f.
blizak adj. vicino; pròssimo.
blizanac gemello m; Blizanci
(horoskopski znak) Gemelli m
pl.
blizina vicinanza f.
blizu adv. vicino; ~ kuće vicino
alla casa.
blizu prp. vicino a, presso; accanto a; in prossimità di.
bliže adv. e prp. più vicino.
bližiti se rfl. avvicinarsi.
bližnji adj. vicino; ~ rođak pa-
B
315
blokada
B
316
rente stretto, vicino parente.
blokada blocco m.
bluza blusa f; camicetta f.
blještav adj. abbagiante; allucinante, scintillante, sfavillante,
fiammeggiante.
bljutav adj. senza sapore; insìpido.
bobica bacca f; ~ grožđa chicco
d’uva.
boca bottiglia f; ~ vina una bot­
tiglia di vino.
bočica boccetta f, bottiglietta f.
bočni adj. laterale.
bod punto m.
bodlja spina f.
bodriti tr. incoraggiare.
Bog, bog Dio m, dio m.
bogami! excl. perdìo! perbacco! davvero!
bogat adj. ricco.
bogataš ricco m; riccone m.
bogato adv. riccamente; largamente.
bogatiti arricchire, render ricco.
bogatiti se arricchiarsi (nečim
di qcs.).
bogatstvo ricchezza f.
boginja dea f, diva f.
boginje vaiolo m; male ~ varicelle f pl.
Bogorodica Madre di Dio, Madonna f.
boj combattimento m, battaglia
f.
boja colore m, tinta f; vodena ~
acquerello m.
bojati se aver paura (di qcs.);
temere.
bojenje colorazione f.
bojiti tr. tìngere; colorire, dipingere.
bojazan timore m; paura f.
bojler scaldabagno m, boiler
m.
bok fianco m; ~ broda bordo m;
uz ~ spalla a spal­la.
bokal boccale m.
boks pugilato m.
bokser pugile m.
bol dolore m; male m; sofferenza f; jak ~ dolore acuto; ~ u
leđima dolore di schiena.
bolesnik malato m, paziente m.
bolestan adj. malato, ammalato, infermo; (jadan) misero, infelice; disgraziato.
boleti tr. dolere; far male.
bolnica ospedale m; dečija ~
ospedale pediàtrico.
bolničarka infermiera f.
bolnički adj. d’ospedale.
bolno adv. dolorosamente.
bolje adv. meglio.
bolji adj. migliore; preferibile.
bomba bomba f.
bombardovati tr. bombardare.
bombona confet­to m; caramella
f; čokoladna ~ cioccolati­no m.
bombonjera bomboniera f.
bonton belle maniere f pl.
breza
bor pino m.
bora (lica) ruga f; (na tkanini)
piega f.
borac combattente m, lottatore
m; (voj.) soldato m.
boranija fagiolini m pl.
boravak soggiorno m, dimora f.
boraviti intr. dimorare; risièdere; soggiornare; abitare, vivere.
borba lotta f, combattimento m;
oslobodilačka ~ guerra di libe­
razione.
boriti se lottare, combàttere.
borovnica mirtillo m.
bos adj. scalzo, a piedi nudi.
bosanac bosnìaco m.
bosanski adj. bosnìaco.
Bosna Bosnia f.
bosti tr. pungere.
botanički adj. botànico.
božanski adj. divino; celeste.
božanstven adj. divino.
Božić Natale m.
bračni adj. matrimoniale; ~ par
coniugi m pl; coppia f.
brada (muška) barba f, (deo
lica) mento m.
bradat adj. barbuto.
bradonja barbone m; uomo
barbuto m.
brak matrimonio m.
brana chiusa f; diga f.
branik bastione m; (odbrana)
difesa f; (na autu) paraùrti m.
branilac difensore m, (u sportu)
terzino m.
braniti tr. protèggere; difèndere; ~ neku stvar difendere una
cosa; ~ svoje gledište sostenere
il proprio punto di vista.
brašno farina f; pšenično ~ farina di grano; kukuruzno ~ farina
di granturco.
brat fratello m; mlađi ~ fratello
minore; stariji ~ fratello maggiore; rođeni ~ fratello germano.
bratanac nipote m.
bratanica nipote f.
brati tr. cògliere, raccògliere;
(grožđe) vendemmiare.
bratstvo fratellanza f; (porodica) stirpe f; ~ i jedinstvo Fratellanza e Unità.
brava serratura f.
bravar magnano m.
bravo! excl. bravo! benissimo!
brazda solco m.
Brazil Brasile m.
brazilski adj. brasiliano.
brbljati chiacchierare.
brbljivac chiacchierone m.
brdo monte m, montagna f.
brdovit adj. montuoso, montagnoso.
breg colle m.
breme carico m; onere m; peso
m.
bremenit adj. gravido.
breskva pesca f (plod); pesco m
(stablo).
brest olmo m.
breza betulla f.
B
317
brežuljak
B
318
brežuljak collina f.
brežuljkast adj. collinoso.
brica (berberin) barbiere m.
briga cura f, preoccupazione f;
premura f.
brigada brigata f; radna ~ bri­
gata di lavoro.
brijanje rasatura f.
brijati se ràdersi, farsi la barba.
briljant brillante m.
briljantan adj. brillante.
brinuti se curarsi, aver cura (di
qn); aver premura di qcs.
brisač strofinaccio m; (na automobilu) tergicristallo m.
brisanje (čišćenje) cancellazio­
ne f; pulitura f.
brisati (čistiti) cancellare; pulire; ~ prašinu spolverare; ~ znoj
asciugare il sudore.
Britanija; Velika ~ Gran Bre­
tagna f.
britanski adj. britànnico.
britva rasoio m.
brižan adj. impensierito; preoccupato.
brižljiv adj. premuroso; sollécito; accurato.
brižljivo adv. con cura; premurosamente.
brižno adv. con preoccupazione; con cura.
brlog tana f.
brod nave f; barca f; trgovački ~
mercantile m; te­retni ~ nave da
càrico; ratni ~ nave da guerra.
brodogradilište cantiere navale m.
brodolom naufragio m.
brodolomac nàufrago m.
brodski adj. navale, di bordo;
brodska posada equipaggio della nave; ~ dnevnik giornale di
bordo.
broj nùmero m, cifra f; glavni
~ numero cardinale; redni ~
nùmero ordinale; ~ registracije
numero di registrazione.
brojač contatore m.
brojan adj. numeroso.
brojanica rosario m.
brojanje numerazione f.
brojati contare; numerare.
brokule broccoli f pl.
bronza bronzo m.
brujati ronzare; rumoreggiare.
bruka vergogna f, figuraccia f;
scandalo; kakva ~ ! bella figura!
che figura!
brusilica molatrice f, affilatrice f.
brusiti affilare; aguzzare; smerigliare; molare.
brusnica mirtillo rosso m.
brutalan adj. (surov) brutale.
brutalno adv. brutalmente; in
modo brutale.
brz adj. veloce, ràpido; brzi voz
(tre­no) diretto; na brzu ruku in
fretta, alla lesta.
brzina velocità f.
brzo adv. presto; in fretta.
brže adv. più presto, più velo­
burad
cemente.
buba insetto m.
bubanj tamburo m; timpano m.
bubnjar tamburino m.
bubreg rene m; upala bubrega
nefrite f; živeti kao ~ u loju nuotare nell’abbondanza.
bubrežni adj. renale.
bučan adj. rumoroso, chiassoso; cla­moroso; ~ aplauz un applauso fragoroso; bučno more
mare burrascoso, mare tempestoso.
bučati rumoreggiare; strepitare;
far rumore.
bučno adv. rumorosamente,
con rumore.
budala sciocco m; imbecille m.
budalast adj. sciocco, scemo;
imbecille.
budalaština sciocchezza f, stupidaggine f.
budan adj. sveglio; vigile; biti
~ vegliare, vigilare.
budilnik sveglia f.
buditi svegliare; destare; buditi
se rfl. sve­gliarsi; destarsi.
budući adj. futuro; venturo.
budući da conj. siccome, poiché.
budućnost futuro m, avvenire
m.
budžet bilancio m.
buđati (uplesniti se) ammuffire.
buđav adj. ammuffito.
buffet bar m; buffè m.
Bugarin bùlgaro m.
Bugarska Bulgaria f.
bugarski adj. bùlgaro.
bujan rigoglioso; esuberante;
~ potok torrento gonfio; bujna
kiša acquazzone; bujna kosa
capigliatura ricca; bujne grudi petto formoso; bujna mašta
fantasìa vigorosa.
bujati créscere rigogliosamen­
te.
bujica torrente m; (fig.) flusso;
~ reči diluvio di parole, una fiumana di parole.
buka rumore m; chiasso m.
buket (cveća) mazzo m, mazzolino m.
buknuti (požar) scoppiare; buknuo je rat è scoppiata la guerra; (fig.) montare in còllera razbesneti se.
buktinja fiàccola f.
bukva faggio m.
bukvar abbecedario m.
bulka (mak) papàvero m.
buljiti spalancare gli occhi.
bunar pozzo m; cisterna f.
bunda pelliccia f.
bundeva zucca f.
buniti se ribellarsi; rivoltarsi.
buntovan adj. rivoltoso, rivoluzionario; tumultuante.
bura bora f; (oluja) burrasca f;
uragano m.
burad bottame m.
B
319
buran
C
bušilica trapano m.
bušiti tr. forare; bucare.
buter (maslac) burro m.
butik boutique m, negozio elegante di abbigliamento.
butina coscia f; (dimljena butkica) prosciutto m; (šunka)
prosciutto cotto m.
buva pulce f.
buran adj. burrascoso, tempestoso; agitato.
burek pasta sfoglia ripiena di
carne tritata o formaggio.
burma (prsten) anello m.
buržoazija borghesìa f.
busen (džbun) cespuglio m.
busija (zaseda) insidia f; imboscata f.
C
C, c, C, c (ci) f ili m.
car imperatore m.
carevina impèro m.
carica imperatrice f.
Carigrad (geogr.) Costantinopoli f.
carina do­gana f.
carinarnica dogana f, ufficio
doganale m.
carinik doganiere m.
carski adj. imperiale, imperatorio; ~ rez taglio cesàreo.
carstvo impèro m; životinjsko
~ regno animale; nebesko ~ il
regno dei cieli.
cediljka filtro m, colatoio m.
cediti filtrare, colare; spremere.
cedulja biglietto m, foglietto m;
scontrino m, cartellino m.
celer sedano m.
celina il tutto m, l’insieme f; in320
terezza f, totalità f.
celofan cellòfane m.
celokupan adj. intero, tutto,
complessivo, totale.
celost interezza f, integrità f;
u celosti per intero; completamente.
celuloza cellulosa f.
cement cemento m.
cena prezzo m, costo m; nabavna ~ prezzo d’acquisto; prodajna ~ prezzo di vèndita; fabrička
~ prezzo di fàbbrica; po dobroj
ceni (jevtino) a buon prezzo,
a buon mercato; snižene cene
prezzi ridotti, sconto sul prezzo;
porast cena aumento dei prezzi;
pad cena calo dei prezzi; odrediti cenu fissare il prezzo; po
svaku cenu a qualunque prezzo,
ad ogni costo; ni po cenu života
cirada
neanche a costo della vita.
ceniti stimare; valutare; apprezzare; pregiare; ~ otprilike valutare all’incirca.
cenjen adj. stimato, pregiato.
cenovnik listìno prezzi m.
centar centro m.
centrala centrale f; električna
~ centrale elèttrica; kućna telefonska ~ centralino.
centralan adj. centrale; centralno grejanje riscaldamento a
centralizzato.
centrifuga centrifuga f.
cenzura censura f.
ceo adj. intero, tutto; completo.
cepanica pezzo di legna m;
ciocco m.
cepati (drva) spaccare; dividere; straziare; to mi cepa srce
questo mi strazia il cuore.
cepidlačiti sottilizzare, pedanteggiare, sofisticare, cercare il
pelo nell’uovo.
cerekati se ridacchiare; sogghignare.
ceremonija cerimònia f.
cev tubo m; canna f; condotto
m, canale m; odvodna ~ tubo
di scarico; dovodna ~ tubo conduttore; kanalizaciona ~ tubo
di fognatura; savitljiva ~ tubo
flessibile.
cevčica cannella f, cannuccia f,
tubetto m.
cevovod tubazione f, conduttu-
ra di tubi.
Cezar Cesare m.
cifra (brojka) cifra f.
Ciganin zìngaro m; svaki ~
hvali svoga konja ogni mercante loda la sua mercanzìa.
cigara sigaro m.
cigareta sigaretta f.
cigla mattone m.
cikcak adj. zig-zag.
ciklon ciclone m.
ciklus ciclo m.
cilindar cilindro m.
cilindričan adj. cilìndrico.
cilj meta f, tèrmine m; (nišan)
mira f; (fig.) (svrha) fine m,
scopo m, obbietivo m; (u sportu) traguardo m; proći kroz ~
tagliare il traguardo; postići ~
raggiùngere lo scopo, cògliere
la meta; ~ opravdava sredstva il
fine giustìfica i mezzi.
ciljati mirare; prèndere la mira
(qcs.); tendere (a); ~ previše visoko aver troppa ambizione.
cimet cannella f.
cinizam cinismo m.
cink zinco m.
cipela scarpa f; planinarska ~
scarpone m; krema za cipele
lùcido; istrošena ~ scarpa sfondata; drvena ~ zòccolo; izuti
cipele tògliersi le scarpe; obuti
cipele méttersi le scarpe.
cipelica scarpetta f.
cirada tela cerata, copertone m;
C
321
cirkus
C
322
tendone m.
cirkus circo m.
cisterna cisterna f.
citat citazione f.
citirati citare.
civil borghese m; u ~ u in bor­
ghese.
civilizacija civiltà f; civilizzazione f.
civilizovan adj. civilizzato; civile.
civilni adj. borghese, civile.
cmizdriti intr. piagnucolare.
cmok baciozzo m, bacio sonante.
cokula zòccolo m.
crep tégola f.
crevo intestino m, budello m;
tanko ~ intestino tènue; debelo ~ intestino crasso; zadnje ~
(rektum) intestino retto; slepo
~ intestino cieco; creva pl. budella f pl.
crknuti crepare, morire; ~ od
smeha, morire dalle risa; crkni
pukni o mangiare questa minestra o saltare dalla finestra.
crkotina carogna f.
crkva chiesa f.
crkveni adj. della chiesa; sacro;
~ obred liturgìa; ~ pesma inno
sacro; ~ muzika mùsica sacra.
crn adj. nero; crne kože negro;
crno vino vino rosso; crne misli
pensieri tristi; crni luk cipolla.
crnac negro m.
Crna Gora Montenegro m.
Crnogorac montenegrino m.
Crnogorka montenegrina f.
crnogorski adj. montenegrino.
crnokos adj. dai capelli neri.
crnomanjast adj. bruno (in faccia).
crnook adj. dagli occhi neri.
crpsti attìngere.
crta lìnea f; (potez) tratto m;
(red) riga f; crte lica lineamenti del volto; u glavnim crtama
nelle lìnee principali, a grandi
tratti.
crtač disegnatore m.
crtati disegnare.
crtež disegno m.
crtica lineetta f.
crv verme m.
crven adj. rosso.
Crveni krst (la) Croce rossa f.
crvendać pettirosso m.
crvenica terra rossa f.
crvenilo rosso m; rossore m.
crveneti diventar rosso.
crveneti se rosseggiare.
Crvenkapa Cappuccetto rosso.
crvenokos adj. dai capelli rossi.
crvenokožac pellirossa m.
cucla pappatoio m.
cupkati saltellare.
curiti colare, stillare; gocciare;
curi mu nos gli gócciola il naso;
bačva curi la botte cola.
cvećar fioraio m.
ćošak
cveće fiori m pl; fiorame m;
veštačko ~ fiori artificiali; buket
~ mazzo di fiori.
cvekla barbabiètola f.
cvet fiore m.
cvetača (karfiol) cavolfiore m.
cvetati fiorire, essere in fiore.
Cveti (crkv.) domenica delle
palme.
cvetić fiorellino m, fioretto m.
cvileti gemere, piangere; la-
mentarsi.
cviljenje gemito m; mugolìo m.
cvokotati (zubima) bàttere i
denti.
cvrčak cicala f.
cvrčati strìdere, cantare; cinguettare; (mast na vatri) sfriggolare.
cvrkut cinguettìo m, garrito m.
cvrkutati cinguettare, garrire.
Ć
Ć
Ć, ć, c (ci) f (palatale dolce).
ćaknut adj. stravagante, strambo; ovaj je malo ~ questo ha un
ramo di pazzia.
ćaknutost stravaganza f, stramberìa f.
ćale (fam.) papà m.
ćar (dobit) guadagno m.
ćaskanje il chiacchierare,
chiàcchiere f pl.
ćaskati intr. chiacchierare, ciarlare.
ćebe coperta f.
ćelav adj. calvo; ćelava glava
testa pelata.
ćelaviti intr. incalvire, diventare
calvo.
ćelija (u zatvoru) cella f; (u
saću) alvèolo m; (u tkivu) cèllula f.
ćevabdžija rosticcere m.
ćevabdžinica rosticcerìa f.
ćevap pezetti m pl. di carne allo
spiedo.
ćevapčići polpettine f pl. di
carne macinata ai ferri.
ćilibar ambra f.
ćilim tappeto m.
ćirilica alfabeto m cirìllico.
ćorav adj. cieco (o orbo) da un
occhio; mani se ćorava posla
non immischiarti in quell’affare.
ćorsokak vìcolo cieco m.
ćosav adj. imberbe, glabro.
ćošak (ugao) àngolo m, canto m.
323
ćud
Č
ćud natura f, caràttere m; temperamento m; takve je ćudi è
fatto così; mirne je ćudi ha un
temperamento calmo; koliko
ljudi toliko ćudi tante teste, tanti
cervelli.
ćudljiv adj. (čovek) capriccioso; (životinja) ombroso.
ćufta polpetta f di carne al
sugo.
ćumez (kokošinjac) pollaio m.
ćumur (ugalj) carbone di legno m.
ćup vaso m, pentola di terracot-
ta f, vasetto m.
ćuprija (most) ponte m.
ćuran tacchino m.
ćuretina carne di tacchino m.
ćurka tacchina f; (fig.) oca f.
ćurlikati intr. gorgheggiare.
ćuška schiaffo m, ceffone m.
ćuškati (gurati) spìngere col
piede; dare dei calci.
ćutati intr. tacere.
ćutke adv. tacitamente, silenziosamente.
ćutljiv adj. silenzioso.
Č
Č, č,c (i) f ili m (palatale).
čačkalica stuzzicadenti m.
čačkati tr. stuzzicare.
čađ fuliggine f; (smog) calìgine
f.
čađav adj. fulliginoso.
čaj tè m.
čajni di tè.
čajnik teiera f.
čak adv. perfino, persino; anzi;
~ ni neanche; ~ i kada, ~ ako
anche se.
čamac barca f, barchetta f; canotto m; imbarcazione f; ~ za
spasavanje barca m di salvataggio; motorni ~ barca a motore,
324
motoscafo m; ~ s spoljašnjim
moto­rom fuoribordo m; gumeni
~ canotto pneumàtico; ~ na vesla barca a remi.
čamiti intr. annoiarsi, sentirsi
annoiato, vivere miseramente.
čamovina (jelovina) legno
d’abete.
čangrizalo brontolone m; musone m.
čar fàscino m, incanto m.
čarapa calza f, kratka ~ cal­zetta
f, calzino m; obući ~ méttersi le
calze; svući ~ levarsi le calze.
čarapica calzetta f.
čaroban màgico, incantevo-
čestit
le, affascinante; meraviglioso;
čarobni štapić bacchetta mà­
gica f.
čarolija magìa f, incantésimo
m.
čas momento m, àttimo m; ovaj
~ in questo momento; za ~ in
un àttimo; za tili ~ in un batter
d’occhio; kucnuo je njegov ~ è
venuta la sua ora.
časak àttimo m, istante f, momentino m.
časno adv. onoratamente, onorevolmente, con onore.
časopis rivista f.
časovničar orològiaio m.
časovnik (sat) orològio m.
čast onore m, dignità f;
(poštovanje) stima f, rispetto m,
pitanje časti questione d’onore;
to ti je na ~ questo ti fa onore;
neko­me u ~ in onore di qn.
častan adj. onorato, onorévole,
d’ono­re, rispettàbile; ~ čovek
uomo d’onore, galantuomo m;
časna sestra suora; časna reč!
parola d’onore!
častiti tr. (iskazivati čast) onorare, stimare; (gostiti) offrire
(da mangiare e bere).
čaša bicchiere m; isprazniti
čašu vuotare il bicchiere.
čašica bicchierino m.
čaura (bot.) follìcolo m; (od
metka) bòssolo m.
čedan adj. modesto, discreto.
čedo bambino m, bambina f.
Čeh ceco m.
Čehinja ceca f.
ček (bankovni) assegno m.
čekanje attesa f.
čekaonica sala f d’aspetto.
čekati tr. i intr. aspettare, attèndere; je­dva čekam da... non
vedo l’ora di...
čekić martello m; mazzuolo m;
udarati čekićem maltellare.
čeličan adj. d’acciaio.
čelik acciaio m.
čelo fronte f; vedra čela a fronte
alta; na čelu stola in capo alla
tavola; biti na čelu essere alla
testa.
čeljad (osobe) gente f, persone
f pl.
čeljust (anatom.) mascella f;
čeljusti fauci f pl.
čemeran adj. amaro, velenoso;
(fig.) triste, amaro, doloroso.
čempres cipresso m.
čemu prn. a che, a che scopo; o
~ di che; hvala! nema na ~ grazie! non c’è di che, figùrati, si
figuri; po ~ in base a che cosa.
čeoni adj. frontale; čeona kost
osso frontale.
čep tappo m.
čerga tenda f degli zìngari.
česma fontana f.
čest adj. frequente, spesso.
čestit adj. (pošten) onesto, probo; (sretan) felice; prospero;
Č
325
čestitati
Č
326
(vredan) valente.
čestitati intr. i tr. congratularsi,
felicitar­e, augurare.
čestitka congratulazione f, feli­
citazione f; augurio m.
često adv. spesso, di frequente;
~ puta spesse volte.
češalj pèttine m.
češće (compr.) più spesso, più
di frequente.
Češka Repubblica Ceca f.
češki adj. ceco.
češljati tr. pettinare; acconciare
i capelli.
češnjak (beli luk) aglio m.
četa compagnia f.
četiri num. quattro.
četka spàzzola f.
četkati tr. spazzolare.
četkica (za zube) spazzolino m
da denti; (za slikanje) pennello
m; ~ za brijanje pennello m da
barba.
četnik guerigliero m (serbo).
četrdeset num. quaranta.
četrdesetak una quarantina f.
četrdeseti adj. quarantesimo.
četrnaest num. quattórdici.
četverostruk adj. quadrùplice.
četvorougao quadràngolo m.
četvorougaon adj. quadrangolare.
četvrt un quarto m; gradska ~
quartiere m.
četvrtak giovedì m.
četvrtast adj. quadrato.
četvrti adj. quarto.
četvrtina un quarto m.
čeznuti intr. (za čim) desiderare
in­tensamente (qcs.).
čežnja vivo desiderio m, bramo­
sìa f.
čigra tròttola f.
čiji prn. di chi; di cui.
čim conj. appena che; ~ pre
quanto prima.
čin (delo) atto m, azione f, fatto
m; (gest) gesto m; velikodušan ~
un atto generoso.
činija scodella f.
činilac fattore m, autore m.
činiti tr. fare, operare.
činiti se sembrare, parere.
činovnik impiegato m, funzio­
nario m.
činjenica fatto m; utvrditi
činjenicu stabilire un fatto.
čio adj. vivace, vigoroso, fresco.
čioda spillo m.
čipka merletto m, pizzo m.
čir ùlcera f; ~ na želucu ùlcera
gastritica.
čist adj. (bez mrlje) pulito,
puro; (nevin) puro, casto; čista
voda ac­qua pura; ~ račun duga
ljubav patti chiari, amici cari.
čistač pulitore m; ~ cipela lu­
strascarpe m.
čistilište purgatorio m.
čistina radura f.
čistiti tr. pulire, nettare;
(vazduh) purificare; (unutrašnje
čuti
organe) purgare; (prašinu) spolverare.
čisto adv. puramente, nettamente.
čistoća nettezza f, pulitezza f;
(neokaljanost) purità f, castità f.
čistokrvan adj. purosangue; ~
konj purosangue cavallo.
čišćenje pulitura f, nettatura f;
(vazduha) purificazione f; (probavnih organa) purgazione f;
(prašine) spolveratura f.
čitalac lettore m.
čitaonica sala f di lettura.
čitati tr. lèggere.
čitav adj. tutto, intero, completo.
čitko adv. leggibilmente.
čizma stivale m.
član membro m; socio m;
(gramatički) ar­tìcolo m.
članak (u novinama) artìcolo m; (zglavak) articolazione
f, giuntura f; (gležanj na nozi)
noce f del piede; (na ruci) nocella f, polso m; (prsta) falange
f; (jur.) articolo m.
članarina quota f (d’associa­
zione).
čmar (anatom.) (zadnje crevo)
ano m, intestino m, retto m.
čobanin pastore m.
čokolada cioccolata f.
čorba brodo m.
čovečan adj. umano.
čovečanstvo umanità f, gène­re
m umano.
čovek uomo m, maschio m;
čestit ~ galantuomo m; poslo­
van ~ uomo d’affari.
čučati intr. accoccolarsi; starsene accoccolato; piegarsi sulle
gambe.
čudak uomo m bizzaro, uomo
m strano; stravagante m.
čudan adj. strano, bizzarro, curioso.
čudesan adj. miracoloso, prodigioso; meraviglioso.
čuditi se meravigliarsi, stupirsi.
čudno adv. stranamente, curiosamente; bizzaramente.
čudo (natprirodna pojava) miracolo m; (neobična pojava)
prodigio m; (čuđenje) stupore
m, sorpresa f, meraviglia f; nije
~ da... non c’è da meravigliarsi che...; ~ neviđeno cosa mai
vista; čudna mi ~! che meraviglia! svako ~ za tri dana nessuna meraviglia dura più di tre
giorni.
čudovište mostro m.
čuđenje stupore m, meraviglia
f.
čujan adj. udibile, percettìbile.
čulan adj. sensuale; čulni organi òrgani del senso.
čulo senso m.
čupa (pramen kose) ciuffo m.
čupanje (dlaka) pelatura f, depilazione f.
čuti tr. i intr. sentire; udire; per-
Č
327
čuti se
D
čuvati se guardarsi.
čvor nodo m.
čvorište nodo m (ferroviario,
stradale).
čvrst adj. (jak) forte, (tvrd)
sòlido, duro; (nepomičan) fisso,
fermo.
čvrstoća durezza f, solidità f.
cepire; (slušati) ascoltare.
čuti se sentirsi.
čuvanje custodia f, vigilanza f;
cura f; tutela f, salvaguardia f,
conservazione f.
čuvar custode m, guardiano m,
guardia f.
čuvati tr. custodire, vigilare;
aver cura di.
D
D, d, D,d (di) f ili m.
da conj. affinché, perché, per;
se; qualora; ma ~ benché, sebbene; i ~ je anche se fosse;
budući ~ perché, ancorché.
dadilja bambinaia f.
dagnja cozza f, mùscolo m.
dah àlito m; respiro m; sóffio m;
fiatto m; bez ~ affannato, ansante; došao je bez ~ arrivò tutto
ansante.
dahtati intr. sbuffare; ansare.
dakako adv. certamente, di certo; sicuro; naturalmente.
dakle conj. dunque.
daktilografija dattilografìa f.
dalek adj. lontano, distante; remoto.
daleko adv. lontano.
dalekovod elettrodotto m, lìnea
di alta tensione.
328
dalje adv. più lontano; avanti; in avan­ti; più in là; i tako ~
(itd.) eccètera (ecc.), e così via;
tako se ne može ~ così non si
può andare avanti.
daljina lontananza f; distanza
f; iz daljine da lontano.
daljinski adj. daljinsko upravljanje comando a distanza.
dama dama f, signora f.
damast damasco m.
dan giorno m; (celi) ~ giornata f; ~ za danom giorno per
giorno; neki ~ l’altro giorno; za
koji ~ tra qualche giorno; pre tri
dana tre giorni fa; svaki ~ ogni
gior­no; koji je danas ~? che
giorno è oggi? danas je ~ žena
oggi è la giornata della donna;
~ mrtvih giorno di morti; ovih
dana in questi giorni; preko
defektan
dana durante il giorno; po danu
di giorno.
danas adv. oggi.
današnji adj. d’oggi; odierno; današnje novine i giornali
d’oggi.
današnjica il presente m, tempo presente.
dandanas adv. oggidì; al giorno d’oggi.
danonoćni adj. diurno e notturno.
danonoćno adv. giorno e notte.
danju adv. di giorno.
dapače adv. anzi; perfino.
dar dono m, regalo m, omaggio
m; presente m; (fig.) disposizione f; talento m; dote f.
darežljiv adj. generoso.
darivanje il donare m, il regalare m; donazio­ne f.
darovati (pokloniti) intr. donare, regalare.
darovit adj. ingegnoso, d’ingegno, pieno di talento.
daska tàvola f, asse f; šahov­
ska ~ scacchiera f; ~ za sečenje
mesa tagliere m; odskočna ~ pedana f; (fig.) trampolino m.
dašak soffio m.
dati tr. dare; consegnare, porgere, permettere; ~ u najam dare
in affitto, affittare; ~ na znanje
far sape­re; ~ u najam noleggiare; daj! sù! ne da mi se non ho
voglia; ~ sve od sebe méttere
tutto il proprio impegno (in
qcs.).
dativ (gram.) dativ.
datula (bot.)dàttero m.
datum data f.
davanje il dare m; il consegnare
m; somministrazione f.
daviti tr. strangolare.
daviti se (utapati se) annegare;
(gušiti se) soffocarsi.
davljenik annegato m.
davni adj. antico.
davnina antichità f, tempi remoti.
davno molto tempo fa.
debata (rasprava) discussione f.
debeo adj. (krupan) grosso;
grasso.
deblo (stablo) tronco m.
debljati intr. ingrossare, divenir grosso; ingrassare.
debljina (stvari) grossezza f;
spessore m; (ljudi) grassezza f,
corpulenza f.
deca bambini m pl, fanciulli m
pl; figli m pl.
decembar dicembre m.
decenija decènnio m.
dečak ragazzo m; giovanotto
m.
dečiji adj. infantile.
deda nonno m; deda mraz nonno inverno m.
defekt (nedostatak) difetto m;
(kvar) guasto m.
defektan adj. difettoso; guasto.
D
329
definitivan
D
330
definitivan adj. definitivo.
deformacija deformazione f.
dehidrirati tr. disidratare.
deklaracija dichiarazione f;
ca­rinska ~ dichiarazione doga­
nale.
deklarisati tr. dichiarare.
deklinacija declinazione f.
deklinirati tr. i intr. declinare.
dekoracija decorazione f.
dekorisati tr. decorare.
delatnost attività f, operosità f;
operazioni f pl.
delegacija delegazione f.
delfin delfino m.
delikatan adj. delicato.
delimičan adj. parziale.
delimično adv. in parte, parzial­
mente.
deliti tr. divìdere, spartire; distribuire; condivìdere.
deliti se divìdersi, separarsi.
delo lavoro m, òpera f, fatto
m; konac ~ krasi il fine corona
l’opera; umetničko ~ òpera d’arte; nagrada za životno ~ premio
per l’insieme dell’opera.
delotvoran adj. efficace, attivo.
delovanje azione f, attività f;
effetto m; efficacia f.
delovati intr. agire; fare effetto,
operare.
deljenje divisione f; separa­
zione f; distribuzione f.
deminutiv diminutivo m.
demokratija democrazìa f.
demonstracija dimostrazione f.
demonstrant dimostrante m.
deo parte f.
deonica porzione f; (trg.) azione f.
deoničarski adj. azionario;
sociale; deoničarsko društvo
società per azioni.
derati stracciare; (guliti) scorticare; (odeću) logorare; (obalu)
corródere.
derati se gri­dare, strillare, urlare.
desert dessert m.
deset num. dieci.
deseti adj. dècimo.
desetina un dècimo m.
desiti se tr. succèdere, capitare,
accadere.
desni adj. destro; desna strana
finaco destro; (fig.) desna ruka
braccio destro; desna strana
puta corsìa destra.
dêsni f pl (anatom.) gengiva f.
desno adv. a destra.
dešavati se succedere, accadere, capitare.
detalj particolare m, dettaglio m.
dete bambino m; fanciullo m.
detektiv agente m; investigatore m.
detektivski adj. investigativo; ~
roman roman­zo giallo, romanzo
poliziesco.
detelina trifoglio m.
deterdžent detersivo m.
diskretan
detinjstvo infanzia f; u ~ detinjstvu da pìccolo; prijatelj iz detinjstva amico d’infanzia.
deva (kamila) cammello m.
devedeset num. novanta.
devedeseti adj. novantèsimo.
devet num. nove.
deveti adj. nono.
devetnaest num. diciannove.
devetnaesti adj. diciannovèsimo, de­cimonono; devetnaesti
vek l’Ottocento m.
deviza (strana valuta) divisa f;
(geslo) divisa f.
devojčica ragazzetta f, fanciulla f.
devojka ragazza f.
dezerter disertore m.
dezinformacija disinformazione f; informazione f falsa.
dežuran adj. di servizio, di turno.
dežurati intr. essere di servizio, di turno.
dići leva­re; sollevare; alzare,
(uzeti) prendere; (ukloniti) rimuovere, togliere; ~ vojsku méttere in piedi un esèrcito; ~ glavu
alzare la testa; ~ ruku na sebe
attentare alla propria vita; ~ zastavu alzare la bandiera; (fig.) ~
prašinu sollevar pólvere.
dići se levarsi, alzarsi; sollevarsi.
dijagnoza diàgnosi f.
dijagonalan adj. diagonale.
dijalekt dialetto m.
dijalog diàlogo m.
dijamant diamante m.
dijamantski adj. di diamante.
dijeta dieta f.
diktat dettato m.
diktator dittatore m.
diktirati tr. dettare.
dim fumo m.
dimenzija dimensione f.
dimiti intr. e tr. affumicare; far
fumo, mandar fumo.
dimničar spazzacamino m.
dimnjak camino m; fumaiolo
m; ciminiera f.
dinar dinaro m.
dinja melone m.
diploma diploma m; làurea f.
diplomatski adj. diplomàtico.
diplomirati prèndere la làurea,
laurearsi.
dirati tr. toccare.
direktor direttore m.
dirigent direttore m d’orchestra.
dirljiv adj. commovente.
dirnuti toccare; (fig.) commuòvere; ~ koga u živac toccare (qn.) sul vivo; ~ koga u srce
toccare il cuore (a qn.).
disanje respirazione f.
disati intr. respirare; ~ teško ansare, ansimare.
disciplina disciplina f.
diskoteka discoteca f.
diskretan adj. discreto, riservato.
D
331
diskretno
D
332
diskretno adv. con discretezza,
prudentemente.
diskusija discussione f.
diskutovati intr. discùtere (o
nečemu qcs, di qcs, su qcs).
div gigante m.
divan adj. magnifico, stupendo;
me­raviglioso; splèndido; incantevole.
diviti se ammirare (čemu qcs.).
divljač selvaggina f.
divljački adv. selvaggiamente.
divlji adj. selvaggio; selvatico;
feroce; (fig.) zòtico; barbaro;
divlja životinja animale feroce;
divlja mačka gatto silvestre; divlja biljka pianta selvàtica.
divno adv. magnificamente,
meravigliosamente.
divota meraviglia f, delizia f.
divovski adj. gigantesco; colossale.
dizalica carrùcola f; hidraulična ~
sollevatore idràulico; građevinske
dizalice ascensori edili.
dizati tr. alzare, sollevare.
dlaka pelo m.
dlakav adj. peluto, peloso.
dlan palmo m.
dnevni adj. del giorno, diurno;
giornaliero; svakodnevni quotidiano; ~ red ordine del giorno.
dnevnik giornale m; quotidiano
m; diario m; ~ (televizijski) telegiornale.
dno fondo m.
do prp. fino a; od... do da ... a.
doba età f; tempo m, època f,
era f; zrelo ~ età virile; nezrelo
~ età verde; biti iste dobi essere
di stessa età; u svako ~ in ogni
tempo; godišnje ~ stagione;
četiri godišnja doba le quattro
stagioni.
dobaciti tr. gettare.
dobar adj. buono; ~ dan! buon
giorno! ~ jutro! buon giorno!
buon matino! ~ veče! buona
sera! u dobru i zlu nella buona e
nella mala sorte; biti dobre volje
essere di buon umore.
dobaviti tr. procurare, procacciare; fornire; provvedere.
dobijanje il guadagnare m; il
vincere m.
dobitak guadagno m, profitto m.
dobiti tr. e intr. guadagnare;
conseguire, ottenere, ri­cévere;
~ rat vincere la guerra.
dobitnik vincitore m.
dobro 1. adv. bene; vrlo ~ benìs­
simo; pa ~ va bene; vrlo ~! benissimo! ~ došao! ben venuto!
2. bene m; podere m; državno
~ bene demaniale; opšte ~ bene
pùbblico; za tvoje ~ per il tuo
meglio; materijalna dobra beni
materiali; potrošna dobra beni
di consumo.
dobroćudan adj. d’ìndole buona, buo­no, buonario.
dobrodošlica il benvenuto m.
dole
dobrota bontà f.
dobrotvoran
adj.
benèfico; umanitario; dobrotvorno
društvo società di beneficienza.
dobrovoljac volontario m.
dobrovoljan adj. volontario,
spontàneo.
doček accoglienza f; ricevimen­
to m.
dočekati tr. ricévere, accogliere; aspettare; ~ duboku starost
raggiùngere una grande età.
dočuti tr. venir a sapere; dočuo
sam mi è venuto agli orecchi,
ho sentito dire.
doći venire, arrivare; giungere,
capitare, pervenire; dođi ova­
mo! vieni qua!
dodatak aggiunta f; appendice
f; supplemento m; (u jelu) additivo m.
dodati tr. aggiungere.
dodeliti tr. assegnare.
dodir contatto m; tocco m; (fig.)
relazione f.
dodirnuti tr. toccare.
događaj avvenimento m, even­
to m, accidente f.
dogoditi se accadere, avvenire,
succède­re, capitare.
dogovarati se mettersi d’accordo; trattare (qcs.); di­scùtere
(qcs.).
dogovor (sporazum) accordo m;
convegno m, appun­tamento m.
dogovoriti se méttersi d’ac­
cordo, intendersi, convenire,
combinare; dogovoreno! d’accordo!
dohvatiti (uhvatiti) pigliare, afferare; (postići) raggiùngere;
doista adv. davvero, veramen­te,
infatti.
dojaditi intr. stufare, infastidire, dar noia; dojadilo mi je da
čekam sono stuffo di aspettare.
dojenje allattamento m.
dok conj. finché, sino a che;
mentre.
dokaz prova f; argomento m;
očigledan ~ prova evidente.
dokle adv. finché, fino a quan­
do? ~ god fino a che.
dokolica ozio m; tempo lìbe­ro;
agio m, oziosità f.
dokon adj. disoccupato, ozioso.
doktor dottore m, laureato m;
(lekar) medico m.
doktorat dottorato m; làurea f.
doktorirati intr. laurearsi; prendere la làurea, addottorarsi.
dokument documento m.
dokumentaran adj. documentario.
dolazak arrivo m, venuta f.
dolar dòllaro m.
dolaziti intr. venire, arrivare,
giùngere.
doleteti intr. arrivare a volo.
dolina valle f.
dole adv. giù, abbasso.
D
333
dom
D
334
dom casa f; focolare m.
domaći adj. domèstico; familiare; casalingo; (nacionalni)
nazionale; domaća mačka gatto
doméstico.
domaćica casalinga f, padrona
f di casa.
domaćin padrone m di casa.
domaćinski adj. di casa.
domar portinaio m.
domišljat adj. ingegnoso, inventivo, spiritoso.
domorodac indigeno m, aborigeno m; nativo m del pae­se.
domovina patria f; paese nativo.
donekle adv. fino ad un certo
punto.
doneti tr. portare.
donji adj. inferiore, più basso.
dopadljiv adj. piacevole, simpàtico, carino.
dopadati se piacere.
dopis lettera f.
dopisivanje corrispondenza f.
dopisivati se scrìversi; essere in
corrispondenza con qn.
dopisnik corrispondente m.
doplata pagamento m addizionale; supplemento m.
doplivati intr. arrivare a nuoto.
dopremiti tr. trasportare, condurre; spedire; recapitare.
dopuna complemento m, supplemento m.
dopuniti riempire, completare.
dopunski adj. complementare,
supplementare.
dopustiti perméttere, concèdere; consentire; dopusti­te! permetta! dopustite da kažem mi
lasci dire.
dopušten adj. permesso.
dopuštenje permesso m; con­
cessione f.
doputovati intr. arrivare.
doručak (prima) colazione m.
doručkovati tr. e intr. far colazione.
dosada noia f, fastidio m.
dosadan adj. noioso, fastidioso.
dosaditi annoiare (qn.); venire
a noia (a qn.).
dosadno adv. noiosamente.
dosađivati annoiare (nekome
qn.).
dosetiti se riccordarsi, accòrgersi (di qcs.); venire in mente
(qcs. a qn.); ~ čega ricordarsi
(di qcs.)
dosetljiv adj. ingegnoso; spiritoso, arguto.
dosetljivost ingegnosità f; spirito m.
doslovan adj. lettera­le; ~ prevod traduzione latterale.
dospeti finire, terminare; (prav.)
scadere; dospeva plaćanje scade il pagamento; (uspeti) riuscire; (dozreti) maturare.
dosta adv. abbastanza; dosta!
dramatizovati
basta! ~ mi je toga! ne ho abbastanza! mi basta!
dostava consegna f.
dostaviti
tr.
recapitare,
consegna­re.
dostići intr. raggiùngere.
dostignuće conseguimento m;
risultato m.
dostojan adj. degno; meritévole; ~ poštovanja rispettàbile,
stimàbile.
dostojanstven adj. dignitoso.
dostupan adj. accessìbile, di
facile accesso, raggiungibile.
dotaći toccare; dotaći se (čega)
toccare; (fig.) sfiorare.
doterati (usavršiti) completare, perfezionare; (ulepšati) acconciare, adornare.
dotični adj. rispettivo, relativo;
concernente.
dotle adv. fino a quel punto; a
tal punto.
dovesti tr. condurre; ~ u red
mét­tere in órdine; ~ u pitanje méttere in dubbio; ~ u zabludu trarre in inganno; ~ do
prosjačkog štapa ridurre alla
miseria.
doviđenja excl. arrivederci! arrivederLa!
doviknuti chiamare con un grido, gridare.
dovod (cevi) conduttura f;
(elektr.) alimentazione f di corrente; (goriva) alimentazione
combustìbile.
dovoljan adj. sufficiente, bastante, soddisfacente.
dovoljno adv. abastanza; nije ~
non basta.
dovršen adj. finito, terminato.
dovršiti tr. finire, terminare.
dozlogrditi divenire insoppor­
tàbile (qcs. a qn.).
doznati venir a sapere, apprendere.
dozreti intr. maturare.
dozvola permesso m, licenza f.
dozvoliti tr. perméttere.
doživeti vivere (fino a); passare
(qcs.); ~ uspeh avere successo.
doživljaj avvenimento m; avventura f.
doživotan adj. a vita; doživotni
član socio perpètuo.
drag adj. caro, diletto; piacévole; drage volje volentieri; vratiti
milo za ~ rèndere pan per focaccia.
draga diletta f; ~ moja cara mia,
mio tesoro.
draga (dolina) valle f.
drago adv; ~ mi je ne ho piacere, mi fa piacere.
dragocen adj. prezioso.
dragulj pietra f preziosa, gioiello m.
drama dramma m.
dramatičan adj. drammàtico.
dramatizovati tr. drammatizzare.
D
335
draž
D
336
draž fàscino m; attrattiva f.
dražestan adj. grazioso, carino,
delizioso.
dražesno adv. graziosamente.
dražiti stimolare, eccitare, irritare; pro­vocare.
dremati sonnecchiare, dormicchiare.
drevan adj. antico.
drhtati intr. tremare, frèmere.
drmati scuotere, agitare.
drška (ručka) manico m.
drug amico m, compagno m,
collega m; socio m; bračni ~
consorte m.
drugačiji adj. diverso, differente.
drugi adj. secondo; ~ put
un’altra volta; s druge strane
d’altra parte; to je nešto drugo
è un’altra cosa.
drugo adv. in secondo luogo,
secondariamente.
drum strada f.
društven adj. sociale, della società.
društvo società f; compagnia f.
družina compagnia f.
drven adj. di legno, legnoso.
drvo àlbero m; legno m.
drvored filare m (di àlberi);
via­le m.
drvorez incisione f in legno.
drvoseča falegname m, boscaiolo m, taglialegna m.
drzak adj. sfacciato, prepotente.
držak (ručka) mànico m.
držati (imati u rukama) tenere;
~ koga u napetosti tenere uno
sulla corda; ~ koga za reč prendere uno in parola; ne ~ reč non
mantenere la parola; ~ jezik za
zubima tenere la lingua a posto;
~ korak andare a passo; držim
da je pravedno ritengo giusto;
~ mnogo do sebe avere grande
opinione di sé; držim mnogo do
toga ci tengo molto.
držati se (pridrža­vati se) attenersi; drž’ se! su!
državni adj. statale.
dubina profondità f.
dubok adj. profondo, (glas)
basso.
duboko adv. profondamente.
dućan bottega f; negozio m.
dug1 (dugačak) adj. lungo.
dug2 débito m.
duga arcobaleno m.
dugo adv. lungamente, a lungo.
dugotrajan adj. di lunga durata; dugotrajno mleko latte a lunga conservazione.
dugovati dovere, essere debitore (di qcs.).
duh spìrito m.
duhovit adj. spiritoso; ingegnoso.
duhovitost spirito m; arguzia f.
duhovni adj. spirituale; intellettuale; religioso; ~ život vita
spirituale; duhovna muzika mù-
dvoumiti se
sica sacra.
Dunav Danubio m.
dunja cotogna f (plod); cotogno
m (stablo).
dupli adj. doppio.
duplikat duplicato m.
duriti se fare il muso.
duša ànima f; nema ni žive duše
non c’è ànima viva; on je ~ od
čoveka è un uomo tutto cuore;
srodne duše ànime gemelle;
dušo moja! tesoro mio!
duševan adj. spirituale; intellettuale; duševni mir tranquillità
d’ànima.
duševno adv. spiritualmente,
in­tellettualmente.
duvan tabacco m.
duvaniti (pušiti) fumare.
duvati tr. soffiare; spirare.
dužan (koji ima dugove) adj;
debito; biti ~ nekome essere
debitore (di qn.); (obavezan)
obbligato; ni kriv ni ~ affatto innocente, senza la mìnima
colpa.
dužina lunghezza f.
dužnik debitore m.
dužnost dovere m; obbligo m;
incàrico m.
dva num. due; ~ i ~ su četiri due
più due fa quattro.
dvadeset num. venti.
dvadesetak una ventina f.
dvadeseti adj.ventesimo; ~
vek il No­vecento, sècolo ventesimo.
dvanaest num. dódici.
dvanaesti adj. dodicèsimo.
dvoje due, due persone.
dvojezičan adj. bilingue.
dvoličan adj. falso.
dvopek biscotto m, pane biscottato m.
dvor corte f; palazzo m.
dvorac castello m.
dvorana sala f, aula f; balska ~
sala da ballo; ~ za gimnastiku
palestra; svečana ~ (na fakultetu) aula magna; (medic.) operaciona ~ sala operatoria.
dvorište cortile m.
dvoriti tr. e intr.(služiti) servire.
dvospratan adj. a due piani.
dvostruk adj. doppio, dùplice.
dvoumiti se intr. esitare, avere
dei dubbi, stare incerto o irresoluto.
D
337
Đ, đ
Đ
Đ
Đ, đ (gi) f ili m (palatale dolce).
đački adj. da studente, studentesco; studentski dom casa dello studente.
đak studente m, scolaro m.
đakon diàcono m.
đakonija (poslastica) leccornìa f.
đavo diàvolo m, demonio m;
do đavola! al diàvolo! sve je
otišlo do đavola è andato tutto
in malora.
đavolak diavoletto m.
đavolast adj. (vragolast) furbo,
birichino, scherzoso.
đavolski adj. diabòlico; satànico.
đerdan (deo narodne nošnje)
collana f.
đipati intr. saltare (di gioia)
saltellare, balzare.
đipiti intr. (skočiti) fare un salto, sobbalzare; ~ iz sna destarsi
di soprassalto.
Đorđe Giorgio m.
đubre letame m, concime m;
(fig.) carogna f; stronzo m.
đubrište letamaio m, concimaia f.
đubriti tr. concimare, letamare.
đubrivo concime m; veštačko
~ concime artificiale.
đurđevak mughetto m.
Đurđevdan
festa di San
Giorgio.
đuveć tegame m (di terra cotta).
Dž
Dž, dž g (i) f ili m (palatale).
džabe adj. (besplatno) gratis;
(uzalud) invano.
džak (vreća) sacco m.
džamija moschèa f.
džangrizav adj. fastidioso;
mordace; mai contento.
dželat (krvnik) boia f.
338
džem (engl. jam) conserva f di
frutta, marmellata f.
džemper maglia f, maglione m,
giaccamaglia f.
džentlmen gentiluomo m, signore m.
džep tasca f.
džeparac denaro per le spese
eksperimentalan
džinovski adj. (divovski) gigantesco.
džip (engl. jeep) gip f inv, fuoristrada f.
džokej (profesionalni jahač)
fantino m; jockey.
džudo (rvački sport) judo m.
džukela (prezir.) cagnaccio m.
džungla (engl. jungle) giungla f.
minute, paghetta f.
džeparoš borsaiolo m.
džepni adj. da tasca, tascàbile;
~ nožić temperino; ~ knjiga libro da tasca; džepna baterija
lampadina tascàbile f.
džezva caffettiera f.
džigerica fegato m.
džin (div) gigante m.
E
E
E, e E, e f ili m.
e! eh! be’!
efekat effetto m; risultato m.
efektivan adj. (stvaran, realan)
effettivo, reale.
efikasan adj. efficace.
efikasnost efficacia f.
Egejsko more Mare Egèo m.
Egipat Egitto m.
egipatski adj. egiziano.
Egipćanin egiziano m.
egoista (sebičnjak) egoìsta m.
egoizam egoìsmo m.
egzaktan adj. (tačan) esatto;
egzaktne nauke scienze esatte.
egzekucija (pogubljenje) esecuzione f.
egzistirati intr.esìstere.
egzotičan adj. esòtico.
ej! excl. ehi! eh!
ekipa squadra f.
ekologija ecologìa f.
ekonomičan adj. econòmico.
ekonomično adv. economicamente.
ekonomija economìa f.
ekonomista economìsta m.
ekonomski adj. econòmico.
ekran schermo m.
ekscentričan adj. eccèntrico;
(fig.) (ćudljiv, nastran) bizzaro,
stravagante.
eksces (izgred) eccesso m.
ekskluzivan adj. esclusivo.
ekskurzija escursione f.
ekspedicija (otpremanje) spedizione f; naučna ~ spedizione
scientifìca.
ekspeditivan adj. speditivo,
sbrigativo.
eksperiment esperimento m.
eksperimentalan adj. speri339
eksperimentisati
E
340
mentale.
eksperimentisati tr. e intr. sperimentare, fare esperimenti.
eksploatacija sfruttamento f.
eksplodirati intr. esplòdere;
scoppiare.
eksplozija esplosione f.
eksponat oggetto esposto m,
campione m.
ekspres adv. espresso.
eksportni adj.(izvozni) d’esportazione.
ekspres adv. espresso.
ekstravagantan adj. stravagante.
ekstreman adj. estremo m.
ekvator equatore m.
elan (polet) slancio m, entusiasmo m.
elegancija eleganza f.
elegantan adj. elegante.
električan
adj.
elèttrico;
električni uređaj impianto elèttrico; električni prekidač interuttore elèttrico.
električar elettricista m.
elektrika (struja) elettricità f.
elektromotor elettromotore m,
mottore elèttrico.
elektronika elettrònica f.
elektronski adj. elettronico; ~
mo­zak cervello m elettrònico.
elektrotehnika elettrotècnica f.
element elemento m.
elementaran adj. elementare;
elementarne nepogode calamità
naturali f pl.
eliminisati tr. eliminare.
emajl (gleđ) smalto m; ~ lak
vernice a smalto.
emigracija (iseljenje) emigrazione f.
emisija emissione f; (radio)
tras­missione f.
emitovati tr. eméttere.
emocija (uzbuđenje) emozione
f; (ganuće) commozione f.
emocionalan adj. emozionante,
commovente; emotivo.
enciklopedija enciclopedìa f.
energičan adj. enèrgico.
energično adv. energicamente,
in modo enèrgico.
energija energìa f; atomska ~
energìa atomica.
Engleska Inghilterra f.
engleski adj. inglese.
Englez inglese m.
eno adv. ecco; eno ga eccolo!
epidemija epidemìa f.
epizoda episodio m.
epoha època f.
era era f, epoca f.
erotičan adj. eròtico.
erupcija eruzione f.
esej saggio m.
esencijalan adj. essenziale.
estetika estètica f.
estetski adj. estètico.
etapa tappa f; fase f.
etika etica f.
etiketa etichetta f.
fašista
eventualan adj. eventuale.
eventualno adv. eventualmente.
evidencija evidenza f.
evidentan adj. evidente.
evo! adv. excl. ecco!
Evropa Europa f.
evropski adj. europèo.
etimološki adj. etimològico.
eto adv. excl. ecco; ~ vidiš! eccoti! te l’ho detto.
evakuacija evacuazione f; ~
stanovništva evacuazione della
popolazione.
evakuisati tr. evacuare.
F
F
F, f F, f (effe) f ili m.
fabrički adj. di fàbbrica.
fabrika fàbbrica f.
faksimil fascimile m inv.
faktor fattore m.
faktura elaborazione f; (račun)
fattura f.
fakturisati tr. fatturare.
fakultet facoltà f; Filozofski ~
Facoltà di lèttere e filosofìa.
faličan adj. (lažan) falso.
faliti intr. (nedostajati kome)
mancare; (pogrešiti) sbagliare;
malo je falilo da ... ci mancò
poco che ....; još nam je to falilo! ci mancava anche questa!
falsifikat falsificazione f.
falš adj. (pogrešan) errato, sbagliato; (lažan) falso.
familija famìglia f.
familijaran adj. familiare.
famozan adj.(čuven) famoso.
fanatik fanàtico m.
fanatizam fanatismo m.
fantastičan adj. fantàstico.
fantastika fantasticheria f;
naučna ~ fantascienza f .
fantazija fantasìa f.
fantom fantasma m.
far faro m; lanterna f del porto;
(reflektor) riflettore m.
faraon faraone m.
farba (boja) colore m, tinta f.
farbati intr. colorire, colorare,
tìngere.
farma fattorìa f.
farmaceut farmacista m.
farmacija farmacìa f.
farsa farsa f.
fasada facciata f.
fascikla cartella f.
fascinantan adj. affascinante,
fascinoso.
fascinirati tr. (očarati, opčiniti)
affascinare.
fašista fascìsta m.
341
fašistički
F
342
fašistički adj. fascìsta.
fašizam fascismo m.
fatalan adj. fatale; fatalna
greška un errore fatale.
fauna fauna f; flora i fauna la
flora e la fauna.
fazan (zool.) fagiano m.
februar febbraio m.
federacija federazione f.
federativni adj. federativo.
feferon (ljuta paprika) peperone m, peperoncino m.
fen asciugacapelli m inv.
fenomenalan adj. fenomenale.
fenjer fanale m.
fer adj. (pošten, ispravan) corretto.
ferijalni adj. di vacanze.
fermentacija (vrenje) fermentazione f.
festival fèstivàl m.
feudalizam feudalismo m.
figura figura f.
figurativan adj. figurativo.
fijasko (neuspeh) fiasco m.
fiksirati tr. fissare (qcs.)
fiksni adj. fisso; fiksna ideja
idea fissa, fissazione f.
fiktivan adj. (zamišljen) fittizio; (tobožnji) preteso, finto.
filatelija filatelìa f.
filatelista filatèlico m.
file feletto m.
filharmonija orchestra f filar­
mònica, società f filarmonica.
film film m inv; pellìcola f, nemi
~ film muto; igrani ~ lungometraggio; reklamni ~ film propagandstico.
filmski adj. cinematogràfico;
filmsko platno schermo m.
filolog filòlogo m.
filologija filologìa f.
filološki adj. filològico.
filozof filòsofo m.
filozofija filosofìa f.
filozofski adj. filosòfico; Filozofski fakultet Facoltà di lèttere
e filosofìa.
fin adj. sottile; fino; garbato; di
belle maniere; delicato, sottile;
fina izrada lavoro fino; veoma ~
sopraffine.
finalan adj. finale.
finansije finanze f pl.
finansijski adj. finanziario.
finoća finezza f; sottigliezza f;
purezza f; delicatezza f.
finski adj. finlandese.
firentinski adj. fiorentino.
firma ditta f; impresa f.
fiskultura cultura fìsica f.
fizičar fìsico m.
fizički 1. adj. fisico. 2. adv. fi­
sicamente.
fizika fìsica f.
fizioterapeut fisioterapista m.
flaster cerotto m.
flauta (muz.) flauto m.
flota flotta f.
fluorescentan adj. fluorescente.
fobija fobìa f.
futur
folklor folclore m.
folklorni adj. folclorìstico.
fond (trg.) fondo m; penzijski ~
fondo delle pensioni; rezervni ~
fondo di reserva.
fonetski adj. fonètico.
forma (oblik) forma f; biti u dobroj formi essere in forma; biti
van forme essere giù di forma.
formalan adj. formale.
formalnost formalità f; bez formalnosti senza complimenti; to je
puka ~ è una sémplice formalità.
format formato m.
formiranje formazione f.
formula fòrmula f.
formular mòdulo m; ispuniti ~
compilare un mòdulo.
fosfor (hem.) fòsforo m.
fosil fòssile m.
fotelja poltrona f.
fotoaparat màcchina fotogra­
fica f.
fotograf fotògrafo m.
fotografija fotografìa f.
fotografisati tr. fotografare;
scattare (fare) una fotografìa.
fotokopija fotocopia f.
fotoreporter fotocronista m;
fotoreporter m.
fraktura (prelom) frattura f.
Francuska Francia f.
francuski adj. francese; fran-
cuski jezik il francese.
Francuz francese m.
fratar frate m.
fraza frase f.
frazeologija fraseologìa f.
frekvencija frequenza f.
freska affresco m; slikati freske
dipìngere ad affresco; oslikati
freskama affrescare.
frizer parrucchiere m.
frizirati tr. (češljati) pettinare;
acconciare i capelli.
frizura pettinatura f.
frižider frigorìfero m.
frontalan adj. frontale; frontalni sudar urto frontale.
frontalno adv. frontalmente.
frotir (peškir) asciugamano m
di spugna.
frula (folkl.) pìffero m; zampogna f; (muz.) flauto m.
fudbal calcio m.
fudbaler calciatore m; giocatore di calcio.
fundamentalan adj. fondamentale.
funkcija funzione f.
funkcioner funzionario m.
furnir (drvena oplata) impiallacciatura f.
futrola astuccio m; fòdero m
(za mač).
futur (gram.) futuro m.
F
343
G, g
G
G
344
G, g, G, g (gi) f ili m.
gaćice (muške) mutande f pl;
(ženske) mutandine f pl; kupaće
~ mutandine da bagno.
gadan adj. schifoso, sconcio,
ributtante; nauseante; (prljav)
sporco.
gaditi se far schifo; puževi mi
se gade le lumache mi fanno
schifo.
gadno adv. schifosamente,
sconciamente; (fig.) terribilmente.
gađati tr. e intr. mirare; colpire;
tirare; ~ kamenom tirare il sasso
(contro).
gajde zampogna f.
gajenje coltivazione f; ~ cveća
floricultura f.
gajiti coltivare; allevare; ~ bilj­
ke coltivare piante; ~ nadu nu­
trire la speranza.
galaksija (Mlečni put) galàssia
f, via f làttea.
galama schiamazzo m.
galamiti intr. far chiasso.
galeb gabbiano m.
galerija gallerìa f; ~ slika gallerìa di pittura.
gamad insetti m pl nocivi; retti-
li m pl vermi.
ganuti tr. commuòvere, destare
compassione, toccare il cuore
a qn; ~ koga do suza intenerire
fino alle làcrime.
ganjati tr. inseguire, perseguitare.
gar (čađ) fulìggine f; (pepeo)
cénere f.
garancija garanzìa f; fabrička ~
garanzìa di fàbbrica.
garaža rimessa f, autorimessa f.
garderoba guardaroba m; (na
stanicama) depòsito m bagagli­.
garnitura fornimento m, guar­
nitura f; ~ alata completo di
utensili.
garsonjera quartierino m; alloggetto m.
gas (plin) gas m inv.
gasiti spègnere, estìnguere; ~
kreč spègnere la calce; ~ žeđ
dissetarsi, spegnere la sette.
gasiti se estìnguersi.
gašenje estinzione f, spegnimento m; aparat za ~ estintore.
gavran corvo m.
gazda padrone m.
gazdarica padrona f.
gaziti tr. calpestare, premere
glas
coi piedi; ~ vodu sguazzare; zabranjeno je ~ po travi è vietato
calpestare l’erba.
gde adv. dove; ~ bilo in qua­
lunque luogo; ~ god dovun­que.
general generale m.
generalni adj.generale m.
genetički adj. genètico.
genetika genètica f.
genijalan adj. geniale.
genije genio m.
geografija geografìa f.
geografski adj. geogràfico.
geologija geologìa f.
geslo motto m; divisa f, slogan
m inv.
gest gesto m, atto m.
gibanje moto m, movimento m,
agitazione f.
gibati se muòversi, agitarsi.
gigant (div) gigante m.
gimnastički adj. ginnàstico;
gimnastička dvo­rana palestra f.
gimnastika ginnàstica f.
gimnazija licèo m.
ginekolog ginecòlogo m.
ginuti intr. perire; venir meno;
~ za kim (ili za čim) strùggersi
per qn (o qcs.).
gipkost flessibilità f, elasticità f.
gips gesso m.
gitara chitarra f.
glačanje (poliranje) levigatezza
f; lucidatura f; (peglanje) stiratura f.
glačati tr. (polirati) levigare, li-
sciare; lucidare; polire; (peglati)
stirare.
glad fame f; umirati od gladi
mo­rir di fame.
gladak adj. liscio; polito; levigato.
gladan adj. affamato; biti ~
aver fa­me; sit gladnom ne veruje corpo satollo non crede al digiuno, pancia piena non crede a
pancia vuota; ~ kao vuk ho una
fame da lupo.
gladovati intr. essere affamato,
soffrire la fame; (fig.) vivere a
stento.
glagol verbo m; pomoćni ~ verbo ausiliare; prelazan ~ verbo
transitivo; neprelazan ~ verbo
intransitivo.
glagolski adj. verbale; ~ pridev par­ticipio m; ~ prilog gerundio m.
glas (u govoru) voce f; (o instrumentu) suono m; (polit.)
voto m; (vest, novost) voce f,
notizia f; (ugled) fama f, riputazione f; tihim glasom a bassa
voce; jak ~ voce forte; poznati
po glasu conoscere alla voce;
u dva glasa a due voci; pravo
glasa diritto elettorale; ~ protiv
voto contrario; širi se ~ corre fama; proneo se ~ si sparse
la voce; kruže glasovi si dice;
nema mu ni traga ni glasa non
si fa vivo; na dobrom je glasu
G
345
glasač
G
346
celebre, famoso; na zlom glasu
famigerato; uživati dobar ~ goder fama, essere in riputazione;
dobar glas daleko ide a zao još
dalje le cattive nuove vólano.
glasač votante m.
glasan adj. sonoro; forte.
glasanje votazione f; javno
~ votazione per voto palese;
suzdržati se od glasanja astenersi dal voto.
glasati intr. votare.
glasnik messaggero m; (list)
gazzetta f, bollettino m; Službeni
~ Gazzetta ufficiale.
glasno adv. ad alta voce, forte.
glatko adv. in modo liscio; correntemente; proći ~ passarla
liscia.
glava testa f, capo m; od glave
do pete dal capo ai piedi; udarac glavom (u fudbalu) colpo
di testa; pognute glave a capo
chino, a capo basso; uzdignute
glave a testa alta; mudra (pametna) ~ testa quadra; usijana ~
esaltato, testa calda; razbiti sebi
glavu rompersi il capo; ko nema
u glavi ima u nogama chi non
ha testa, abbia gambe; ne ide mi
u glavu non mi va in testa; izbiti
sebi nešto iz glave cavarsi qcs.
di testa; izgubiti glavu perder la
testa; izneti živu glavi salvare la
pelle; ni za živu glavu neanche a
costo della vita, a nessun prez-
zo; igrati se glavom rischiare
la pelle; udarati glavom o zid
bàttere il capo nel muro; za to
me ne boli glava non me ne
do pensiero, m’importa poco;
bežati glavom bez obzira fuggire in fretta e furia; riba od glave
smrdi il pesce puzza dal capo;
ne može se glavom kroz zid non
si può far l’impossìbile.
glavat adj. della testa grossa,
capocchiuto.
glavica (dim.) testolina f; ~
luka bulbo di cipolla; ~ kupusa
testa di càvolo; ~ salate cesto di
lettuga; ~ eksera capocchia di
chiodo; ~ šrafa testa della vite.
glavni adj. principale, capitale;
ge­nerale; ~ broj numero m car­
dinale; ~ grad capitale f.
glavobolja mal m di testa.
glečer (lednik) ghiacciaio m.
gledalac spettatore m.
gledati tr. e intr. guardare;
considerare; star a vedere; ~ s
visine (prezirno) guardare d’alto in basso; ~ krišom guardare
con la coda dell’occhio; ~ kroz
prste chiùdere un occhio; prozor gleda na ulicu la finesta dà
sulla strada; ~ (paziti) na nešto
badare a qcs; ~ decu sorvegliare
i bambini.
gledište punto m di vista; s ovog
gledišta sotto questo aspetto.
gleđ smalto m.
gomila
gležanj (anatom.) mallèolo m;
noce f della piede.
glina argilla f, creta f; pečena ~
terracotta f.
glista verme m.
globus (geogr.) globo m.
glomazan adj. goffo; voluminoso; ingombrante.
glumac attore m, artista m.
glumica attrice f.
glumiti tr. recitare; rappresentare.
glup adj. stùpido, stolto, sciocco; imbecille; balordo; scemo;
ignorante.
glupost stupidità f, sciocchez­za
f; govoriti gluposti dire sciocchezze.
gluv adj. sordo; praviti se ~ fare
il sordo; ~ kao top sordo come
una campana; u gluvo doba noći
nel cuor della notte.
gluvoća sordità f.
gljiva fungo m.
gmizati intr. strisciare; serpeggiare; (fig.) comportarsi in
modo servile.
gnev còllera f, rabbia f; iskaliti
~ sfogare la rabbia.
gnezdo nido m; ~ osa vespaio;
svijati ~ fare il nido.
gnoj (đubrivo) concime m; (patol.) marcia f.
gnjavator rompiscàtole m inv;
seccatore m.
gnjaviti (dosađivati) annoiare;
seccare.
gnječiti tr. prèmere, comprìmere; (fig.) opprìmere; (muljati)
pigiare; ~ grožđe pigiare l’uva.
go adj. nudo, spoglio; gola laž
una pura bugìa; gola istina la
verità cruda e nuda.
godina anno m; prošle godine
l’anno scorso; školska ~ anno
scolàstico; plodna ~ annata
ricca; Nova ~ Capo­danno; sretna nova ~! buon anno! pre tri
godine tre anni fa; za godinu
dana tra un anno; koli­ko imaš
godina? quanti anni hai? u najboljim je godinama è nel fior
degli anni.
godišnji adj. annuale, annuo; godišnje doba stagione;
godišnja otplata annualità; ~
prihod rèddito annuale.
godišnjica anniversario m.
gojazan adj. grasso, pingue.
gojiti se ingrassare.
gojzerice (planinarske cipele)
scarponi m pl. da montagna.
gol (goal) rete f, goal m.
golem (velik) enorme, gigantesco, im­menso.
golicati tr. solleticare, titillare.
gologlav adj. a capo scoperto.
goloruk adj. sbracciato; a
mani vuote; (fig.) inerme (bez
oružja).
golub colombo m, piccione m.
gomila mucchio m, cùmulo m;
G
347
gomilati se
G
348
~ sveta massa f di gente folla;
u gomilama in massa; u gomili
in folla.
gomilati se accumularsi.
goniti cacciare, perseguitare.
gora (brdo) monte m, montagna
f.
gorak adj. amaro; (fig.) doloroso, angoscioso, acerbo; gorke
suze làcrime amare; gorka čaša
càlice amaro; ~ kao pelin amaro
come l’assenzio.
gorčina amarezza f; acerbità f.
gore adv. su, sopra; in alto; ta­
mo ~ lassù; ~ dole su e giù.
goreti bruciare.
gori adj. (compr. di cattivo)
peggiore.
gorivo combustibile m, carburante m.
gorko adv. amaramente.
gornji superiore; ~ grad città
alta; ~ deo parte superiore.
gorući adj. ardente, bruciante;
goruće pitanje questione scottante.
gorski adj. montano; ~ lanac
cate­na f di montagne.
gospodar padrone m, proprie­
tario m, signore m.
gospodarica padrona f, proprie­
taria f, signora f.
gospodariti dominare, padroneggiare.
gospodin signore m.
gospođa signora f.
gospođica signorina f.
gost òspite m, invitato m; biti
u gostima essere òspite da qn;
svakog gosta za tri dana dosta
l’òspite e il pesce in tre giorni
puzza.
gostionica trattorìa f, osteria f,
locanda f, ristorante m.
gostoljubiv adj. ospitale.
gostoprimstvo ospitalità f.
gotov adj. finito, terminato.
gotovina denaro contante, contanti m pl.
gotovo adv. (skoro) quasi;
(svršeno) fatto, finito.
govedina manzo m, carne f bovina; kuvana ~ lesso di manzo.
govedo manzo m, animale m
bovino, bo­vino m.
goveđi adj. bovino; di manzo.
govno (vulg.) merda f, sterco m;
(fig.) (nitkov) stronzo m.
govor il parlare m; orazione f,
discorso m, conversazione f;
sloboda govora libertà di parola; način govora modo di parlare; modo di dire; pozdravni
~ discorso di saluto; završni ~
discorso di chiusura; posmrtni ~
orazione fùnebre; držati ~ fare
un discorso; ni govora! ma che!
assolutamente no!
govoriti parlare; ~ u sebi parla­
re tra sé; ~ kome na ti (Vi) dare
del tu (del Lei) a qn; ~ s brda
s dola saltare di palo in frasca;
grč
~ koješta dirne di tutti i colori;
~ o svemu i svačemu parlare del
più e del meno; govori jedno te
isto dice sempre le stesse cose;
~ uzalud parlare a vuoto; ~ tiho
parlare sottovoce; govorim kao
predstavnik... parlo in qualità di
rappresentante... .
govornica tribuna f; telefon­ska
~ cabina telefònica.
govornik oratore m.
gozba banchetto m.
grabiti tr. e intr. rapire; predare;
~ priliku cògliere l’occasione;
ko rano rani dve sreće grabi le
ore della mattina hanno l’oro in
bocca.
grabljivica (ptica) uccello m
rapace, uccello di preda.
grabulje rastrello m.
graciozan adj. grazioso.
grad città f.
gràd (padavina) grandine f.
gradilište cantiere m.
graditelj costruttore m.
graditi costruire, edificare, fabbricare.
gradnja costruzione f, edificazione f.
gradonačelnik sìndaco m.
gradski adj. cittadino, urbano;
~ saobraćaj traffico cittadino;
gradska opština municipio;
gradsko zemljište àrea urbana;
gradsko područje territòrio della città.
građa materiale m.
građanin cittadino m, abitante
m di città.
građanski adj. cittadino, civile;
građansko pravo diritto civile;
~ brak matrimonio civile; ~ rat
guerra civile.
građevina costruzione f, edifi­
cio m.
građevinarstvo edilìzia f.
grafički adj. gràfico.
graktati intr. gracchiare, crocidare.
gram grammo m.
gramatički 1. adj. grammàtico.
2. adv. grammaticalmente.
gramatika grammàtica f.
gramziv adj. àvido, cupido;
bramoso (di).
grana ramo m; ~ reke braccio
di fiume; industrijska ~ branca
d’indùstria; privredna ~ branca
econòmica; pasti na niske grane cadere in miseria.
granati se ramificarsi, diramarsi.
granica limite m; (geogr.) frontiera f, confine m; povreda granice violazione di confine; utvrditi granice fissare i confini.
granični adj. di confine, di
frontiera, confinante.
granje rami m pl, ramatura f.
grašak pisello m.
grba gobba f.
grč crampo m; convulsione
G
349
grčevito
G
350
f, spàsmo m; grčevi u želucu
crampi allo stomaco.
grčevito adv. convulsamente;
(fig.) disperatamente.
Grčka Grecia f.
grčki greco; ~ jezik lingua gre­
ca.
grditi sgridare.
grdno (strašno) adv. terribilmente.
greben (stena u vodi) scoglio
m.
greda trave f.
greh peccato m; colpa f.
grejač riscaldatore m.
grejalica scaldino m; riscaldatore m.
grejati scaldare; riscaldare.
grepsti tr. graffiare, grattare.
grešan adj. peccaminoso.
grešiti intr. errare, sbagliare,
comméttere errori.
grimasa smorfia f.
grip influenza f.
gristi (ujedati) mòrdere; (jesti)
masticare.
grliti tr. abbracciare.
grlo gola f; iz sveg grla a piena
gola; deset grla stoke dieci capi
di bestiame; grlom u jagode
(nespremno) impreparato.
grm cespuglio m; arbusto m.
grmeti tonare.
grmljavina tuono m.
grob sepolcro m; tomba f; ~
neznanog junaka tomba del
Mìlite ignoto.
groblje cimitero m.
grof conte m.
grofica contessa f.
grom tuono m; fulmine m; ~ iz
vedra neba un fùlmine a ciel sereno; neće ~ u koprive la mala
erba non muore mai; sto mu
gromova! accidenti!
grozan adj. orrìbile, terrìbile;
monstruoso.
grozd gràppolo m.
groziti se rabbrividire.
groznica febbre f; hvata me ~
mi viene la febbre; trese ga ~ ha
la febbre addosso.
grozničav adj. febbrile.
grozno adv. terribilmente, orribilmente.
grožđe uva f; suvo ~ (grožđice)
uva f secca.
grub adj. grossolano, ruvido,
grosso; sgarbato; villano.
grudi petto m; seno m.
grumen pezzo m; ~ zemlje zolla; ~ snega palla di neve.
grupa gruppo m.
gubica muso m.
gubitak pèrdita f; danno m.
gubiti perdere; ~ nadu pèrdere
la speranza.
gucnuti prèndere un sorso.
gudački adj; ~ instrument strumento m ad arco.
guliti tr. scorticare; spellare.
guma gomma f; caucciù m;
harmonika
gustina densità f; foltezza f; compatezza f; ~ stanovništva la densità di popolazione; ~ saobraćaja
intensità del tràffico.
guščiji adj. d’oca.
gušiti strangolare; soffocare.
gušter lucèrtola f.
gutati tr. inghiottire; ~ reči masticare (mangiare) le parole; ~
očima mangiare con gli occhi.
gutljaj sorso m.
guverner governatore m.
gužva calca f, mischia f; parapiglia m inv; pigia pigia m inv.
gvožđe ferro m; liveno ~ ferro
m fuso; kovano ~ ferro battuto;
~ se kuje dok je vruće il ferro va
battuto quando è caldo.
spoljna ~ (na točku) copertone
m; unutra­šnja ~ càmera d’aria;
spoljna i unutrašnja ~ (zajedno) pneu­màtico m; gumica za
brisanje gomma f.
gumen adj. di gomma; gumena
cev tubo di gomma.
gunđalo brontolone m.
gurati tr. spìngere, urtare.
gurman buongustàio m.
gurnuti tr. dare un urtone;
sospìn­gere.
gusar corsaro m; pirata m.
gusenica (zool.) bruco m.
guska oca f.
gusle gusla f sg. (strumento ad
arco monocorde).
gust adj. fitto; denso; compatto.
H
H
H, h, H, h f ili m (acca).
habanje logoramento m; consumo m.
hajduk aidùco m (guerriero ribelle ai Turchi).
hala capannone m sala f.
halapljiv adj. vorace, àvido.
halapljivost voracità f, avidità f.
halo! excl. pronto!
halucinacija (priviđenje) allucinazione f.
haljina veste f, vestito m; abito
m; kućna ~ veste f da càmera,
vestaglia f.
hangar aviorimessa f; capannone m.
haos caos m inv.
hapsiti tr. arrestare, imprigionare.
hapšenje arresto m.
harfa arpa f.
harmoničan adj. armònico.
harmonija armonìa f.
harmonika fisarmònica f.
351
harmonikaš
H
352
harmonikaš fisarmonicista m.
hartija (papir) carta f.
hauba (autom.) còfano m.
havarija avarìa f.
hazarder (igrač na sreću) giocatore m d’azzardo.
hebrejski adj. ebràico.
hedonizam edonismo m.
hej! excl. ehi!
hektar èttaro m.
helikopter elicòttero m.
heljda grano m saraceno.
hemija chìmica f.
hendikep (engl. handicap)
svantaggio m, impedimento m.
hepening (engl. happening)
happening.
Hercegovina Erzegovina f.
hermetičan adj. ermètico.
heroj eroe m.
herojski adj. eròico.
hidrant idrante m; protivpožarni
~ bocca d’incendio.
hidrauličan adj. idràulico;
hidraulična kočnica freno
idràulico.
hidraulika idràulica f.
hidroavion idrovolante m.
hidroelektrana centrale f idro­
elèttrica.
higijena igiene f.
higijenski adj. igiènico.
hijerarhija gerarchìa f.
hiljada num. mille; dve hiljade
due mille; na hiljade a migliaia.
hiljadugodišnji adj. millena-
rio.
himna inno m; nacionalna ~
inno nazionale.
hipnotički adj. ipnòtico.
hipnoza ipnosi f inv.
hipodrom ippòdromo m.
hipoteka ipoteca f.
hir capriccio m.
hirovit adj. capriccioso.
hirurgija chirurgìa f.
histeričan adj. istèrico.
hitac sparo m; colpo m.
hitan adj. urgente; pronto, sollécito.
hitar adj. veloce, svelto; sbrigativo, àgile.
hitro adv. presto, velocemente,
in fretta.
hlad fresco m; ombra f.
hladan adj. fresco; freddo.
hladiti rinfrescare, raffreddare.
hladno adv. freddamente; ~ je
fa freddo, fa fresco.
hladnoća fresco m, freddo m;
(fig.) fredezza f.
hladnokrvan adj. di sangue
freddo, flemmàtico, calmo.
hladnokrvno adv. a sangue
freddo, senza scomporsi.
hladnjača carro m frigorìfero;
ghiacciaia f; cella f frigorìfera.
hladnjak (frižider) frigorifero
m.
hleb pane m; beli ~ pane bianco; raženi ~ pane di segale.
hlor cloro m.
huligan
hmelj lùppolo m.
hobi passione f, hobby m inv.
hobotnica polpo m.
hod cammino m; andatura f; passo m; (teh.) marcia f; prazan ~
cambio di folle; poznajem ga po
hodu lo conosco all’andatura.
hodati camminare; passeggiare.
hodnik corridoio m; (pločnik)
marciapiade m.
hodočasnik pellegrino m.
hokej na ledu hockey sul
ghiac­cio.
Homer Omero m.
homogenost omogenità f.
homoseksualac omosessuale m
e f; invertito m.
honorar onorario m.
hor coro m.
horizontalan adj. orizzontale.
hormon ormone m.
hotel albergo m, hotel m.
hotelski adj. alberghiero, d’albergo.
hrabar adj. coraggioso, valoroso.
hrabriti incoraggiare.
hrabro adv. coraggiosamente.
hrabrost coraggio m.
hrana cibo m, alimento m; nutrimento m; viveri m pl; domaća
~ cucina casalinga; suva ~ cibi
freddi; stočna ~ foraggio m.
hraniti nutrire, dar da mangiare; (izdržavati) mantenere, sostentare.
hraniti se (čime) cibarsi (di
qcs); nutrirsi (di qcs).
hranjiv adj. nutriente, nutritivo, sostanzioso.
hrapav adj. rùvido, scabroso;
aspro.
hrast quercia f.
hrastovina (legno di) quercia f.
hrid roccia f.
Hrist Cristo m.
hrišćanin cristiano m; (pravoslavni) ortodosso m.
hrišćanski adj. cristiano.
hrišćanstvo cristianésimo m;
cristianità f.
hrkanje russamento m.
hrkati russare.
hrom adj. zoppo, zoppicante;
~ na jednu nogu zoppo da una
gamba.
hrôm (hem.) cromo m.
hronika crònaca f; (dnevne vesti) crònaca f; crna ~ crònaca
nera.
hronološki adj. cronològico.
hrpa mucchio m; cùmulo m.
hrskav adj. croccante.
hrskavica (anatom.) cartilàgine f.
Hrvatska Croazia f.
hrvatski adj. croato; ~ jezik
lingua f croata.
hteti volere, aver voglia (di).
hukati intr. gèmere; (del mare,
del vento) frèmere.
huligan ulìgano m.
H
353
hulja
I
hvaliti tr. lodare; hvali more a
drži se obale loda il mare o tieniti alla terra.
hvaliti se (čime) lodarsi, vantarsi.
hvataljka pinza f, pinzetta f.
hvatati pigliare, prèndere, cògliere; hvata me san mi prende
il sonno; hvata me jeza inorridisco.
hvatati se pigliarsi, préndersi;
~ u kolo entrare nel ballo; hvata me mrak si fa notte; hvata se
ples prende la muffa.
hulja mascalzone m, canaglia f.
human adj. umano.
humanistički adj. umanìstico.
humanitaran adj. (dobrotvoran) umanitario.
humanizam umanesimo m.
humanost umanità f.
humor umorismo m; umore m;
crni ~ umorismo nero.
humorističan adj. umoristico.
hura! excl. urrà !
hvala ringraziamento m; lode f;
vanto m; ~! grazie! puno ~ mille
grazie.
I
I, i, I, i (i) f ili m.
i conj. e, anche, pure.
iako conj. sebbene, benché.
ići andare, camminare; hajde­
mo! andiamo! ~ u Milano an­
dare a Milano; ~ u Italiju an­dare
in Italia; ~ uporedo sa nekim andare a pari passo con qn; ~ čijim
stopama seguire le tracce di qn;
~ od ruke riuscir bene; ide zima
si avvicina l’inverno; idi mi s
očiju! vàttene!
ideal ideale m.
idealan adj. ideale.
idealno adv. idealmente, in
modo ideale.
354
ideja idea f.
identičan adj. idèntico.
identifikacija identificazione f.
identitet identità f.
ideologija ideologìa f.
idiot idiòta m.
idući adj. seguente, pròssimo;
successivo.
igla ago m; spilla f.
igra gioco m; društvena ~ gioco
m di società.
igrač giocatore m; odbrambeni
~ difensore m; navalni ~ attaccante m.
igračica giocatrice f; ballerina f.
igračka giocàttolo m.
inat
igralište campo m di gioco,
sta­dio m; fudbalsko ~ campo
di calcio; dečije ~ parco di di­
vertimenti per l’infanzia.
igrati giocare; ~ karte giocare
a carte; (teatr.) ~ ulogu fare la
parte.
igrati se (čim) gioca­re (con); ~
vatrom scherzare col fuoco; ~
glavom arrischiare la vita.
ikad adv. talora; talvolta; mai;
više nego ~ più che mai; jesi li
~ bio u Firenci? sei mai stato a
Firenze?
ikakav adj. di qualche specie;
alcuno; nessuno.
ikoji adj. qualsìasi, qualunque.
ikona icòna f, immagine f sacra.
ilegalan adj. (nezakonit) illegale; (potajan) clandestino.
ili conj. o, oppure, ossìa.
ilovača argilla f.
ilustracija illustrazione f; (novine) giornale m illustrato.
iluzija illusione f.
imaginacija immaginazione f.
imaginaran adj. immaginario.
imanje avere m; beni m pl; podere m; possedimento m.
imati avere; possedere; ~ u ruci
tenere a mano; ~ na pameti tenere in mente; ~ sreću avere il
vento in poppa; treba ~ hrabrosti ci vuole un bello stòmaco;
ima c’è, ci sono.
ime nome m, vlastito ~ nome
proprio; kršteno ~ nome di battésimo; zvati po imenu chiamare
per nome; u ~ zakona in nome
della legge; u čije ~ a nome di
qn; na ~ a titolo; kako ti je ~ ?
come ti chiami?
imenica sostantivo m.
imenik elenco m; lista f dei
nomi; registro m; telefonski ~
elenco telèfonico.
imenovati tr. denominare.
imitacija imitazione f.
imitirati tr. imitare.
imovina avere m, proprietà f;
državna ~ beni m pl. dello stato;
društvena ~ patrimoniom sociale; nepokretna ~ beni immòbili.
imperija impèro m.
impersonalan adj. impersonale.
import (uvoz) importazione f.
impotencija impotenza f.
impresija (utisak) impressione f.
impresionirati tr. impressionare.
impresivan adj. impressionante, che impressiona.
improvizacija
improvvisazione f.
imućan adj. benestante.
imun adj. immune.
imunitet immunità f.
inače adv. altrimenti, se no; del
resto.
inat dispetto m; iz inata per dispetto; njemu za inat per fargli
un dispetto.
I
355
incident
I
356
incident incidente m.
indeks (pokazatelj) ìndice m;
(studentski dokument) libretto
m d’iscrizione.
Indija India f.
Indijac indiano (dell’India) m.
Indijanac indiano (dell’Ameri­
ca) m.
indirektan adj. indiretto.
indiskretan adj. indiscreto.
individualan adj. individuale.
industrija indùstria f; teška ~
indùstria pesante; ratna ~ indùstria bèllica.
industrijski adj. industriale.
infarkt infarto m.
infekcija infezione f.
informacija informazione f.
inicijativa iniziativa f.
injekcija (med.) iniezione f. inostrani adj. straniero, forestiero.
inostranstvo èstero m.
insekt insetto m.
insistirati intr. insìstere.
inspekcija ispezione f.
inspektor ispettore m.
inspiracija ispirazione f.
instinkt istinto m.
instrument strumento m;
gudački ~ strumento ad arco (a
corda); duvački ~ strumento a
fiato.
integralan adj. integrale, totale.
intelekt intelletto m.
inteligencija intelligenza f.
intenzivan adj. intenso, intensivo.
interes interesse m, interessa­
mento m.
interesantan adj. interessante.
interesovati (zanimati) interessare.
interni adj. (unutrašnji) interno;
~ medicina anatomìa f mèdica.
internacionalan adj. internazionale.
internista specialista m per malattìe interne, internista m.
interpretacija interpretazione f.
intervju intervista f.
intimnost intimità f.
invalid invàlido m; ratni ~ invàlido di querra; ~ rada invàlido del lavoro.
investicija (ekonom.) investimento m (di capitale).
inžinjer
ingegnere
m;
građevinski ~ ingegnere edile; elektrotehnički ~ ingegnere
elettrotècnico.
inžinjerstvo ingegnerìa f.
ipak adv. eppure, però; tuttavia;
pa ~ ciò nonostante.
irealan adj. irreale.
irelevantan adj. irrelevante.
Irska Irlanda f.
iscediti sprèmere; scolare.
iscepati fèndere; spaccare;
stracciare.
iscrpan adj. esauriente.
iscrpljen adj. esaurito, esàusto.
iskušenje
iscrpljenost esaurimento m.
iscuriti scolare; stillare.
iseći tr. tagliare, tritare, estrarre
tagliando.
iseliti spatriare, far emigrare;
emigrare; cambiare alloggio.
iseljen adj. emigrato; (iz stana)
scasato, sloggiato.
iseljenik emigrato m.
ishod (rezultat) èsito m, risultato m.
ishrana alimentazione f, nutrizione f.
ishraniti tr. nutrire, alimentare.
iskaliti temprare; ~ svoj bes
sfogare (scaricare) la propria
rabbia su qn.
iskapiti bere sino all’ultima
goccia, sgocciolare.
iskašljati se tossire molto.
iskaz dichiarazione f; prema
njegovom iskazu a detta sua.
iskazati (prepričati) raccontare;
(izraziti) esprìmere, dimostrare;
~ poslednju počast rèndere gli
ultimi oneri a qn.
iskazati se presentarsi; baš si se
lepo iskazao hai fatto una bella
figura.
iskidati stracciare, lacerare; strùggersi.
iskisnuti intr. inzupparsi di
pioggia.
iskliznuti intr. scivolare.
isključen adj. escluso.
isključenje esclusione f, squa­
lìfica f, eliminazione f, allontanamento m; scomunica f.
isključiti escludere, squalificare; eliminare; allontanare,
espellare; scomunicare.
isključivo adv. esclusivamente.
iskočiti saltare fuori, spòrgere;
(fig.) ~ iz kože scoppiare dalla
rabbia.
iskonski adj. primordiale.
iskopati, iskopavati tr. scavare.
iskopina scavo m.
iskoreniti tr. sradicare, estirpare; (fig.) sterminare.
iskorenjivanje sradicamento
m; (fig.) sterminazione f.
iskoristiti utilizzare, sfruttare.
iskorišćavanje utilizzazione f,
sfruttamento m.
iskra scintilla f; favilla f; bacati
iskre scin­tillare.
iskrcati se sbarcare.
iskren adj. sincero; franco.
iskreno adv. sinceramente,
francamente.
iskrenost sincerità f.
iskriviti stòrcere; piegare.
iskusan adj. esperto; pràtico.
iskustvo esperienza f, pràtica f;
iz iskustva per esperienza.
iskušati tr. provare, sperimentare; (staviti na iskušenje) méttere
alla prova, tentare.
iskušenje prova f, esperimento
m; (fig.) tentazione f.
I
357
iskvarenost
I
358
iskvarenost corruzione f, immoralità f.
iskvariti tr. guastare; corrómpere.
iskvasiti tr. bagnare, inzuppare
interamente.
ispaliti bruciare; ~ pušku spa­
rare, scaricare il fucìle; ~ raketu
lanciare un razzo.
ispariti, isparavati tr. evaporare, svaporare.
ispasti cadére.
ispaštati scontare una colpa;
espiare una pena.
ispavati se dormire a sazietà.
ispeći arrostire, cuòcere; ~ rakiju distillare l’acquavite; (fig.)
~ zanat imparare il mestiere;
ispeci pa reci prima pesare e
poi rischiare.
ispeći se (opeći se) scottarsi.
ispijen adj. squàllido.
ispiranje risciacquamento m;
lavaggio m, lavatura f.
ispirati risciacquare; lavare; ~
grlo gargarizzarsi; ~ usta sciacquarsi la bocca.
ispisati se farsi cancellare.
ispit esame m; prova f; prijemni
~ esame d’ammissione; popravni ~ esame di riparazione; ~
zrelosti esame di maturità; polagati ~ fare l’esame; položiti
~ superare l’esame; proći na
ispitu passare all’esame, dare
l’esame; pasti na ispitu essere
bociato all’esame.
ispitati esaminare, interrogare,
investigare; esplorare.
ispitivač esaminatore m, inter­
rogatore m.
ispitivanje l’esaminare m;
esame m; indàgine f; ~ javnog
mnenja sondaggio dell’opinione pùbblica; ~ tržišta anàlisi del
mercato.
isplata pagamento m.
isplatiti tr. pagare tutto; saldare;
~ dug spègnere un débito.
isplativ adj. pagàbile.
isploviti uscire di porto.
ispljuvati tr. sputare.
ispočetka adv. da principio; da
capo.
ispod prp. sotto, al disotto di; ~
oka guardare uno di nascosto (o
con la coda dell’occhio).
ispoljavati tr. manifestare.
isporučiti tr. consegnare.
isporuka recàpito m; consegna
f; obustaviti isporuku sospèndere la consegna; dan isporuke
termine di consegna.
ispovedati tr. confessare.
ispraćaj (fig.) accompagnamento m; (ispraćaj pokojnika)
congedo m.
isprašiti spolverare; (fig.) cacciar fuori.
ispratiti accompagnare (fuori);
scortare.
isprava documento m; putna ~
istočnjački
passaporto m.
ispravak correzione f.
ispravan adj. (tačan) esatto,
corretto; (pošten) corretto.
ispraviti corrèggere, emendare;
sanare le irregolarità.
ispravnost esattezza f, correttezza f.
isprazan adj. vano, inùtile.
isprazniti vuotare, evacuare.
ispraznost vanità f.
ispražnjenje svuotamento m;
(electr.) scarica f (elètrica).
isprebijati rómpere, spezzare;
battere, pestare; ~ koga na mrtvo ime i prezime bàttere uno di
santa ragione, conciare uno per
le feste.
ispred prp. davanti (a).
isprekidan adj. spezzato, interrotto, discontìnuo; isprekidana
linija lìnea spezzata.
ispremeštati tr. trasportare.
ispričati raccontare sino alla
fi­ne; (opravdati) scusare; giustificare.
ispričati se scusarsi.
isprika (opravdanje) scusa f,
(izgovor) pretesto m.
ispružiti stèndere; sporgere.
ispružiti se distendersi, sdraiarsi.
isprva adv. dapprima.
ispržiti tr. arrostire, frìggere;
bruscare; tostare; cuòcere.
ispucati tr. screpolarsi, fendersi
in più luoghi; intr. consumare le
munizioni.
ispuniti tr. (napuniti) riempire;
(iz­vršiti) eseguire; ~ formular
compilare un mòdulo; ~ svoju
dužnost adèmpiere il proprio
dovere.
ispupčen adj. prominente; protuberante, convesso.
ispustiti tr. lasciare (cadere).
istaknuti porre in rilievo, rile­
vare, far risaltare; mettere in
vista; segnalare; ~ cene robe
esporre i prezzi della merce; ~
zastavu issare la bandiera.
istekli adj. scaduto; decorso.
isti prn. lo stesso, il medésimo;
na isti način parimenti; uvek si
~ sei sempre lo stesso.
istina 1. verità f, vero m; živa
~ la pura verità; govoreći istinu
per dire il vero; istini na čast
in omaggio della verità; zar nije
istina? non è vero? gorka ~ la
cruda verità. 2. adv. vera­mente;
~ ! davvero!
istinit adj. vero.
istinski adj. verace.
isterati scacciare, cacciar via,
mandar fuori.
isto adv. lo stesso; ~ tako ugual­
mente.
istočni adj. orientale.
istočno adv. a est, a levante (di),
a oriente (di).
istočnjački adj. orientale.
I
359
istok
I
360
istok oriente m, levante m; est;
Daleki Istok Estremo Oriente;
Srednji Istok Medio Oriente;
Bliski Istok Vicino Oriente.
istorija storia f.
istovar scàrico m.
istovariti scaricare; (pom.)
sbar­care.
istovetan adj. idèntico; uniforme.
istovremeno adv. contemporane­
amente, nello stesso tempo.
istraga inchiesta f.
istražiti ricercare, esaminare,
esplorare; fare (delle) ricer­che.
istraživač ricercatore m, inve­
stigatore m; esploratore m.
istraživanje ricerca f; indàgi­
ne f.
istrebiti tr. sradicare; (fig.) sterminare.
istrgnuti strappare.
istrošiti tr. spèndere.
istrošiti se consumarsi.
istući bàttere, percuòtere.
istup uscita; (fig.) scena, sfuriata; javni ~ manifestazione
pùbblica.
istupiti uscire; (pojaviti sé) pre­
sentarsi, comparire.
Isus Gesù m; ~ Hrist Gesù Cristo.
isušiti tr. prosciugare; disseccare.
išaran adj. variopinto.
iščekivati attèndere, star aspet-
tando.
iščeznuti sparire, svanire.
iščupati strappare, sradicare,
estirpare.
išta prn. qualcosa; bolje ~ nego
ništa meglio poco che niente.
Italija Italia f; Republika ~ Re­
pùbblica Italiana.
itd. ecc. (= eccètera).
iver scheggia f, sverza f.
ivica orlo m, margine m; bordo m.
iz prp. da; di; ~ navike per abi­
tùdine; ~ iskustva per espe­
rienza; ~ ljubavi per amore; ~
sveg srca di tutto cuore; ~ temelja completamente, dalle radici;
~ početka da pricipio.
iza prp. dietro; dopo.
izabran adj. scelto; eletto.
izabrati scégliere; elèggere.
izaći uscire; andar fuori; ~ u su­
sret venire incontro.
izaslanik inviato m, delegato m;
vojni ~ addetto militare.
izazivački 1. adj. provocatorio.
2. adv. in modo provocante.
izazivanje provocazione f.
izazvati (uspomenu) evocare;
(provocirati) provocare.
izbaciti buttar (gettare) fuori.
izbeći sfuggire; fuggire; evitare; schivare; da se izbe­gne... per
evitare...; ~ smrt sfuggire alla
morte.
izbegavati evitare, rifuggire da.
izjava
izbeglica pròfugo m, rifugiato m.
izbliza adv. da vicino.
izbočen adj. sporgente, prominente, rilevato.
izbočina sporgenza f, promi­
nenza f; protuberanza f.
izbor scelta f; elezione f; po
izboru a scelta; ~ robe assortimento della merce; raspisati
izbore bandire le elezioni.
izbrisati tr. cancellare, cassare,
annullare.
izdaja tradimento m.
izdajica traditore m.
izdajnički adj. traditore.
izdanje edizione f; posebno ~
edizione straordinaria.
izdašan adj. (darežljiv) generoso; (unosan) produttivo; (obilan) abbondante.
izdatak spesa f.
izdati dar fuori, eméttere; di­
stribuire; ~ knjigu pubblicare
un libro; (potrošiti) spèndere;
~ ispravu rilasciare un documento; ~ naredbu emanare un
decreto; ~ u zakup dare in affitto, affittare; (počiniti izdajstvo)
tradire.
izdavač editore m.
izdavački
adj.
editoriale;
izdavačko preduzeće casa editrice.
izdići sollevare, levare in alto.
izdržati tr. sostenere, sopportare; ~ iskušenje sostenere la
prova; ~ kaznu scontare la pena.
intr. persìstere, resìstere.
izdržljiv adj. resistente, tenace,
du­revole.
izdržljivost resistenza f.
izdvojiti separare, appartare,
méttere a parte.
izgasiti tr. spègnere.
izgaziti tr. calpestare, calcare.
izglasati votare; accettare per
votazione.
izgled aspetto m, fisionomìa f;
(obik) aspetto m, sembianza f,
figura f; na ~ apparentemente.
izgledati aver aspetto, sembra­
re; ~ mlađi dimostrare meno
anni del vero.
izgnanstvo esilio m.
izgoreti bruciare completamen­te.
izgovor pronunzia f; (izvinjenje) scusa f, pretesto m; pod
izgovorom col pretesto; dobar
izgovor! bella scusa!
izgraditi tr. costruire, edificare,
fabbricare.
izgradnja costruzione f, edifi­
cazione f.
izgubiti pèrdere; ~ glavu pèrdere la testa; ~ boju stìngersi; ~
ravnotežu pèrdere l’equilìbrio;
~ svest smarire i sensi; ~ dah
perdere il fiato.
izgu­biti se pèrdersi; smarrirsi.
izjasniti spiegare, esplicare.
iz­jasniti se spiegarsi.
izjava dichiarazione f; dimo­
I
361
izjaviti
I
362
strazione f.
izjaviti tr. dichiarare.
izjedati corródere (o consuma­
re) a poco a poco.
izjednačiti uguagliare, parifica­
re.
izlaganje esposizione f.
izlaz uscita f; ~ za slučaj opasnosti uscita di sicurezza.
izlazak uscita f; ~ Sunca levata
del sole.
izlaziti intr. uscire; spuntare,
sórge­re.
izlet gita f; escursione f.
izletnik escursionista m, turista m.
izlečiti tr. guarire, risanare.
izlizan adj. lógoro.
izlog vetrina f, mostra f.
izlomiti tr. spezzare, rompere.
izlomljen adj. spezzato, rotto.
izložba esposizione f, mostra f.
izložbeni adj. d’esposizione.
izložiti esporre, méttere in mo­
stra.
između prp. fra, tra; ~ ostalog
tra l’altro; staviti ~ interporre.
izmena (zamena) cambiamento
m, scambio m, modificazione f;
~ delova ricambio di pezzi; ~
ulja cambio dell’olio.
izmeniti cambiare, scambiare;
trasformare; ~ presudu commutare una sentenza.
izmeriti tr. misurare.
izmirenje riconciliazione f.
izmiriti tr. riconciliare, pacificare.
izmisliti immaginare, inventare.
izmena cambiamento m, scam­
bio m.
izmoren adj. stanco.
izmučiti tr. torturare, tormentare; maltrattare.
iznad prp. sopra, al di sopra di.
iznajmiti affittare, noleggiare.
iznenada adv. all’improvviso,
d’un tratto; improvvisamente.
iznena­diti se sorprèndersi.
iznenađen adj. sorpreso.
iznenađenje sorpresa f.
iznos ammontare m, somma f.
iznošen molto usato, lógoro.
iznutra adv. di dentro, dal di
dentro, dall’interno.
izobilje abbondanza f, dovizia f, opulenza f; u izobilju in
abbondan­za.
izobličen adj. deforme.
izobličenost deformità f.
izolacija isolazione f.
izolacioni adj. isolante.
izostanak assenza f; opravdani
~ assenza giustificata.
izostati intr. mancare; essere
assen­te.
izostaviti tr. tralasciare; ométtere.
izračunati tr. calcolare.
izrada lavorazione f, elaborazione f; compimento m; fabbricazione f.
izvršenje
izraditi elaborare; fabbricare,
fa­re.
izravnati
tr.
spianare;
(izjednačiti) eguagliare, pareggiare; compensare.
izraz espressione f, locuzione f,
frase f.
izrazit adj. espressivo; espresso, particolare.
izraziti tr. esprìmere, manifestare.
izraziti se esprìmersi.
izražavanje l’esprìmersi m, es­
pressione f; način izražavanja
modo d’esprimersi.
izreći pronunziare, esprìmere.
izreka sentenza f.
izrez taglio m.
izrezati tagliare; ritagliare.
izričito adv. in modo esplìcito,
espressamente.
izručiti consegnare, trasmétte­
re; rilasciare.
izum invenzione f.
izumeti tr. inventare.
izuzetak eccezione f.
izuzetan adj. eccezionale.
izuzetno adv. eccezionalmente,
in via eccezionale.
izvaditi cavare (fuori), estrarre.
izvagati (izmeriti) tr. pesare.
izvan 1. prp. fuori (di); ~
upotre­be fuori d’uso; biti ~ sebe
essere fuori di sé. 2. adv. di fuori, al di fuori.
izvanredan adj. straordinario;
ec­cezionale.
izvanredno adv. straordinaria­
mente.
izvesti (voditi iz) condurre fuori; (izvršiti) eseguire; ~
zaključak dedurre.
izvideti tr. indagare, investigare; ispezionare.
izvidnica pattuglia f.
izviđač (gióvane) esploratore m.
izvestiti informare, riferire; fare
una relazione.
izviniti se scusarsi.
izvinjenje scusa f.
izvirati sgorgare, sórgere.
izveštačen adj. artificioso,
affetta­to.
izveštaj relazione f, rapporto m;
podneti ~ fare un rapporto.
izvod estratto m.
izvoleti compiacersi, favorire; izvolite! favorisca! izvolite
(ući)! passi, s’accomodi! izvo­
lite? desidera? izvolite samo!
faccia pure!
izvor sorgente f; fonte f.
izvoz esportazione f.
izvoziti esportare.
izvozni d’esportazione.
izvrsno adv. ottimamente, be­
nìssimo.
izvrstan adj. òttimo, eccellente.
izvršan adj. esecutivo; izvršna
vlast potere esecutivo; izvršna
presuda sentenza esecutoria.
izvršenje esecuzione f, effet­
I
363
izvršiti
živu glavu salvar la testa.
izvu­ći se cavarsela; ~ iz neprilika trarsi d’impaccio; dobro smo
se izvukli l’abbiamo scampata
bella.
tuazione f.
izvršiti eseguire, effettuare.
izvući tr. tirare fuori; tirar su;
~ korist trarre vantaggio (da);
~ deblji kraj avere la peggio; ~
J
J
364
J, j,J, j (i lunga) f.
ja prn. io.
jabuka (stablo) melo m; (plod)
mela f.
jačanje rinforzamento m.
jačati tr. fortificare, rinvigorire;
intr. fortificarsi, prender forza
(o vigore).
jačina forza f, fortezza f; vigore m; robustezza f; potenza f; ~
struje la forza della corrente.
jad angoscia f; cordoglio m; pe­
na f; (beda) miseria f; ni po jada!
meno male! na jedvite jade con
mille stenti, appena appena.
jadan adj. misero, infelice,
miserà­bile; (slab) squàllido; jadan ja! povero me!
jadati se lamentarsi.
jadikovanje lamentazione f, la­
mento m.
jadnik sventurato m; infelice
m; poveraccio m.
Jadran l’Adriatico m.
jadranski adj. adriatico; Ja-
dransko more (Mare) Adriatico.
jagnje agnello m.
jagnjetina carne m d’agnello.
jagoda fragola f.
jahač cavalcatore m; cavaliere
m; (sport) trkački ~ fantino m.
jahački adj. da cavalcatore, da
ca­vallo; ~ sport equitazione f.
jahaći di equitazione; ~ konj
cavallo da sella.
jahanje il cavalcare m.
jahati tr. i intr. cavalcare, andare a cavallo.
jahta (engl.) yacht.
jaje uovo m; prženo ~ uovo
nel tegame; tvrdo (skuvano) ~
uovo sodo; uskršnje ~ uovo di
Pasqua; ličiti ko ~ jajetu somigliarsi come gocce d’acqua.
jaja pl. uova f pl; riblja ~ (ikra)
bottarga f; ca­viale m.
jajnik (anatom.) ovario m, ovaia f.
jak adj. forte; vigoroso; potente.
jako adv. fortemente; (veoma)
jedanput
molto; assai.
jalov adj. stèrile; infecondo.
jama fossa f; buca f, buco m;
(posl.) ko drugome jamu kopa
sam u nju pada chi scava la fossa agli altri, vi cade dentro egli
stesso.
jamac (garant) garante m.
jamčiti garantire (di qn. o per
qn, per qcs.).
januar gennaio m.
jao! excl. ahimè! ~ si ga tebi!
guai a te! stai fresco!
Japan Giappone m.
Japanac giapponese m.
japanski adj. giapponese.
jara (vrućina) calore m.
jarac capro m; Jarac Capricorno (horoskopski znak).
jarak canale m; fossato m; fos­
so m.
jarbol àlbero m.
jarki adj. ardente, splendente;
jarka boja colore acceso; jarko
sunce chiaro sole.
jaruga fossa f.
jasan adj. lùcido, sereno; (fig.)
chia­ro; evidente; ~ glas voce
chiara.
jasen fràssino m.
jasle (božićne) presepio m;
dečije ~ asilo nido.
jasno adv. chiaramente, chiaro,
lucidamente; je li ti jasno? mi
spiego?
jastog aragosta f.
jastučnica fèdera f.
jastuk cuscino m; guanciale m.
jato stormo m; frotta f.
jauk gèmito m; lamento m.
java veglia f; (stvarnost) realtà f.
javan adj. pùbblico, manifesto.
javiti avvisare, avvertire; co­
municare.
javiti se farsi vede­re (o sentire);
farsi vivo, presentarsi; ~ u snu
apparire in sonno; ~ nekome salutare qn.
javno adv. pubblicamente, in
pùbblico.
javnost pubblicità f, pùbblico m.
javor àcero m.
jazbina buca f del tasso; (fig.)
tana f; covo m, spelonca f.
jecaj singhiozzo m; gèmito m.
jecati intr. singhiozzare; gémere.
ječam orzo m.
ječati intr. (stenjati) gèmere;
(odjekivati) risonare, echeggiare.
jedan num. uno; ~ po ~ uno
alla volta; ~ jedini uno solo,
unico e solo; jednom rečju in
una parola, insomma; jedan za
drugim successivamente; nisu
jedno za drugo non sono fatti
l’uno per l’altro.
jedanaest num. undici.
jedanaesti undicèsimo, undècimo, dècimo primo.
jedanput adv. una volta; na ~
ad un tratto.
J
365
jedar
J
366
jedar adj. compatto, solido;
consistente; forte, robusto.
jedinac figlio m ùnico.
jedini adj. unico, solo.
jedinica unità f; (ocena u školi)
voto m negativo; vojna ~ unità
militare.
jedinka indivìduo m.
jedino adv. solamente.
jedinstven adj. ùnico; (fig.)
(osobit) singolare; (izvrstan)
eccellente.
jedinstveno adv. in modo unitario.
jedinstvo unità f; (fig.) unione f.
jednak adj. uguale.
jednako adv. ugualmente; parimenti; lo stesso; (neprestano)
sempre, costantemente.
jednakost uguaglianza f; parità f.
jednina (gram.) singolare.
jedno adj. in primo luogo; uvek
~ te isto sempre la stessa cosa.
jednobojan adj. monocolore,
monocròmo.
jednodušan adj. unànime; concorde.
jednoglasan adj. unànime.
jednoglasno adv. a unanimità; a
pieni voti.
jednokratan adj. ùnico; di una
sola volta.
jednoličan adj. uniforme; (fig.)
mo­nòtono.
jednosmeran adj. in una sola
direzione; jednosmerna ulica
senso unico.
jednostavan adj. sémplice;
natura­le.
jednostavno adv. semplicemen­
te.
jednostran adj. unilaterale;
parziale.
jednostruk adj. sémplice.
jedrenjak veliero m; nave f a
vela.
jedrenje veleggio m, il navigare a vela.
jedrilica barca f a vela; cutter m
inv; (vazdušna) ~ aliante m.
jedriti veleggiare, navigare a
vela.
jedro vela f.
jedva adv. appena, a stento, a
mala pena, a fatica.
jedvice adv; jedva ~ appena appena, con gran fatica.
jeftin adj. a buon prezzo, a
buon mercato.
jeftino adv. a buon prezzo, a
buon mercato.
jeka eco m; (ječanje) gèmito m.
jela abete m.
jelen cervo m.
jelka (božićno drvo) àlbero m
di natale.
jelo cibo m; vivanda f; piatto m;
za jelom durante il pasto.
jelovnik lista f dei cibi.
jenjavati diminuire, camarsi;
(prestati) cessare.
jer conj. perché, poiché.
južnoamerički
jesen autunno m.
jesenji adj. autunnale, d’autunno.
jeste si, già.
jesti tr. mangiare.
jestiv adv. mangiàbile, mangereccio.
jetra fégato m; ide mi na jetru
mi dà ai nervi.
jetreni adj. di fégato.
jetrva cognata f (moglie del fratello del marito).
jeza brivido m, orrore m; hvata
me ~ rabbrividisco.
jezerce laghetto m.
jezero lago m.
jezgro seme m; nùcleo m.
jezik lingua f; reč mi je na vrhu
jezika ho la parola sulla punta
della lingua; ~ za zube! taci! sta
zitto! acqua in bocca! ima dug ~
! ha lingua lunga!
jeziv adj. orrendo, òrrido.
jež riccio m; porcospino m.
ježiti se arricciarsi; rabbrividire; koža mi se naježila mi viene
la pelle d’oca; ježim se od zime
mi vèngono i brìvidi.
jogurt iogurt m; (engl.) yoghurt.
jorgan coperta f imbottita.
još adv. ancora, inoltre; ~! bis!
~ bi i to trebalo! ci manche­
rebbe altro!
jubilaran adj. giubilare.
juče adv. ieri.
jug sud m; mezzogiorno m.
jugoistočan adj. sud-orientale,
(di) sud-est.
jugoistok sud-est m.
jugozapad sud-ovest m.
juli luglio m.
junačina grande eroe m.
junački 1. adj. eròico, da eròe;
junačka pesma canto èpico (o
eròico). 2. adv. eroicamente.
junak eròe m, uomo m valoroso; Neznani ~ Milite Ignoto; na
muci se poznaju junaci il buon
marinaio si conosce al cattivo
tempo.
junakinja eroina f.
juni giugno m.
juriš assalto m; attacco m; zauzeti na ~ prèndere d’assalto.
juriti córrere in tutta fretta, andar di corsa.
jurnuti
intr.
precipitarsi;
slanciar­si.
jutarnji adj. mattutino, del
mattino.
jutro mattina f, mattino m; mat­
tinata f; od jutra do mraka dalla mattina alla sera; dobro ~ !
buon giorno!
jutros adv. stamattina, stamane.
južni adj. meridionale; (del)
sud.
južno adv. a sud; a mezzogior­
no (di).
južnoafrički adj. sudafricano.
južnoamerički adj. sudameri-
J
367
K, k
cano.
južnoslovenski adj. slavo-me-
riodionale.
južnjak meridionale m.
K
K
368
K, k, K, k (cappa) m.
k, ka prp. da, verso, a.
kabanica mantello m; sopràbi­to
m; kišna ~ impermeàbile m.
kabina cabina f; telefonska ~
cabina telefònica.
kabl secchio m, mastello m; kiši
kao iz kabla piove a cati­nelle.
kaciga casco m.
kačamak polenta f di granturco.
kačkavalj caciocavallo m.
kad adv. quando, talora; ~ god
quando che sia; kako ~ secondo.
kadgod adv. talvolta; talora.
kafa caffè m inv; sirova ~ caffè
crudo; pržena ~ caffè tostato;
samlevena ~ caffè macinato;
jaka ~ caffè ristretto; crna ~
caffè; bela ~ caffelatte m inv;
popiti kafu prendere un caffè.
kafana caffè m inv.
kaiš cinghia f; cintura f.
kajak caìcco m.
kajgana frittata f; uova f pl.
strapazzate.
kajmak fiore di latte; crema f.
kajsija (stablo) albicocco m;
(plod) albicocca f.
kakao cacào m.
kakav adj. quale; ~ god qualsi­
asi, qualunque; ~ otac, takav
sin tale il padre, tale il figlio.
kako adv. come; ~ god in qua­
lunque modo, comunque; ~
bilo in qualunque maniera, in
modo qualsìasi; ~ si? come
stai? ~ to? come mai? i te ~ ! e
come! magari!
kalaj stagno m.
kalcijum calcio m.
kalendar calendàrio m; Julijanski ~ calendario giuliano;
Gregorijanski ~ calendario gregoriano.
kalijum potassio m.
kalkulacija càlcolo m.
kalkulator calcolatore m.
kaloričan adj. calorìfico, calòrico; termico.
kalorija calorìa f.
kaluđer mònaco m.
kalup forma f; modello m;
stam­po m.
kaljača caloscia f.
kamata interesse m; dospele
kamate interessi scaduti.
karika
kamen pietra f; sasso m; dragi ~
pietra f preziosa; ~ temeljac prima pietra; nadgrobni ~ làpide
funeraria; zrno po zrno pogača,
~ po ~ palača a quattrino a
quattrino si fa il fiorino; ko tebe
kamenom ti njega pogačom bisogna render bene per male.
kamenac zubni ~ tàrtaro m; ~
u žuči càlcoli m pl biliari; ~ u
bubregu càlcoli renali.
kamenčić sassolino m.
kameni adj. di sasso; ~ ugalj
car­bone fòssile; kameno doba
età della pietra.
kamenolom cava f di pietre.
kamenorezac tagliapietre m inv.
kamenje sassi m pl; pietrame
m; drago ~ pietre f pl preziose;
gemme f pl.
kamera càmera f fotogràfica.
kamila cammello m.
kamilica camomilla f.
kamion camion m; autocarro
m; ~ sa prikolicom autocarro
con rimorchio.
kamo (gde) adv. dove; ~ sreće!
ma­gari!
kampanja campagna f.
kanal canale m, condotto m;
odvodni ~ canale di scàrico.
kanap corda f; cànapo m.
kancelarija segreterìa f; ufficio m; advokatska ~ studio
d’avvocato.
kancer (rak) cancro m.
kancona canzone f.
kandidat candidato m.
kandža artiglio m; lavlja ~
zampa di leone.
kanta secchia f; latta f; bidone m; ~ za smeće secchio della
spazzatura.
kao adv. come; ~ da come sé; ~
mladić da gióvane.
kap goccia f; ~ po ~ a gocce; na
kapi a gocce.
kapa berretto m.
kapacitet capacità f.
kapak coperchio m; scuretto m;
persiana f; (anatom.) pàlpebra f.
kapati gocciare.
kapetan capitano m.
kapija portone m.
kapital capitale m.
kapitalista capitalista m.
kapitalizam capitalismo m.
kapljica goccetta f.
kapriciozan (hirovit) adj. capriccioso.
kaput giacca f; zimski ~ cap­
potto m.
karakter caràttere m.
karakterističan adj. caratteristico.
karakteristika carratterìstica f.
karanfil garòfano m.
karavan carovana f.
karfiol cavolfiore m.
karijera carriera f.
karijes carie f inv.
karika anello m di catena; cer-
K
369
karikatura
K
370
chio m metàllico, ghiera f.
karikatura caricatura f.
karikaturista caricaturista m.
karneval carnevale m.
karta biglietto m; povratna ~
biglietto di andata e ritorno;
mesečna ~ abbonamento mensile; karte za igranje carte da
gioco; lična ~ carta d’identità;
geografska ~ carta geogràfica.
kartati se giocare alle carte.
karton cartone m.
kasa (blagajna) cassa f.
kasni adj. tardo.
kasnije adv. più tardi; pre ili ~ o
presto o tardi.
kasniji adj. posteriore, successivo.
kasniti tardare, ritardare.
kasno adv. tardi.
kašalj tosse f; (fig.) to je mačiji
kašalj è una cosa da nulla; nije
mačji ~ non è un sorbetto.
kašičica cucchiaìno m.
kašika cucchiaio m.
kašljati tossire, aver la tosse.
katalog catàlogo m.
katastar (zemljišne knjige) catastro m.
katastrofa catàstrofe f.
katedra cattedra f.
katedrala cattedrale f, duomo
m.
kategoričan adj. categòrico.
kategorija categorìa f, classe f.
katkad adv. talvolta, qualche
volta, a volte.
katolički adj. cattòlico.
katolik cattòlico m.
kauč divano letto m.
kaučuk caucciù m; gomma elàstica f.
kavaljer cavaliere m; (fig.)
uomo m galante.
kavez gabbia f.
kavga (svađa) litigone m.
kazaljka lancetta f.
kazati tr. dire; ~ da dir di sì; ~
ne dire di no; da tako kažem per
così dire; kažu si dice.
kazna punizione f, pena f; con­
danna f; novčana ~ multa f; disciplinska ~ sanzione disciplinare; oštra ~ pena severa; smrtna ~ pena di morte; zaslužiti
kaznu meritare un castigo; za
kaznu per castigo.
kazniti tr. punire, castigare; inflìggere una pena.
kažiprst (dito) ìndice m.
kažnjavanje punizione f.
kažnjenik recluso m, condan­
nato m; detenuto m.
kćerka figlia f; mlađa ~ figlia mi­
nore; starija ~ figlia maggio­re.
keks biscotto m, biscottino m.
kelner cameriere m.
kelj càvolo m verde.
kenjkav adj. piagnucoloso.
keramički adj. ceràmico.
keramika ceràmica f.
kesa borsetta f; sacco m, sac-
klisura
chetto m.
kesten castagna f.
kičma (anatom.) spina f dorsale, colonna f vertebrale; (leđa)
dorso m; schiena f.
kidati strappare; lacerare; rompere.
kidnapovati tr. rapire.
kidnuti ruggire.
kijati starnutire.
kijavica raffreddore m.
kikiriki aràchide f, nocciòla f
americana.
kilogram chilogramma m.
kilometar chilòmetro m.
Kina Cina f.
kineski cinese.
kiosk edicola f; chiosco m.
kip stàtua f, scultura f.
kipeti intr. bollire.
kirija affitto m.
kiselina àcido m; sumporna ~
àcido solfòrico; karbonska ~
àcido carbònico; borna ~ àcido
bòrico.
kiselo-sladak adj. agrodolce.
kiseo adj. àcido; agro; kisela
voda acqua minerale gazzata;
kiselo mleko latte m inacidito;
kiseli kupus càvolo agro; praviti
kiselo lice fare il muso.
kiseonik ossìgeno m.
kiša pioggia f; ~ pada piove; ~
kao iz kabla pioggia a catinelle;
sad će ~ sta per piòvere.
kišan adj. di pioggia; piovoso;
kišni mantil impermeàbile m.
kišiti piòvere.
kišobran ombrello m; muški
~ ombrello da uomo; ženski ~
ombrello da donna.
kišovit adj. piovoso.
kit balena f.
kladionica (sportska) totalcalcio m.
kladiti se (za nešto) scomméttere (qcs.).
klarinet clarinetto m.
klan (rod) clan m; gruppo m.
klanac passo m.
klanjati se inchinarsi; riverire.
klas spiga f.
klasa classe f; radnička ~ clas­se
operaia.
klasičan adj. clàssico.
klavir pianoforte m, piano m.
klečati intr. stare in ginocchio.
kleti maledire; (psovati) bestemmiare.
kletva maledizione f.
kleveta calùnnia f.
klica germoglio m.
klicati intr. esultare.
klijent cliente m.
klima clima m.
klimati; ~ glavom accennare
con la testa.
klin conio m, cùneo m.
klinika clinica f.
klip (kukuruza) (bot.) pannocchia f; (teh.) stan­tuffo m.
klisura roccia f.
K
371
klizač
K
372
klizač pattinatore m.
klizačica pattinatrice f.
klizalište campo m di pattinag­
gio.
klizaljka pàttino m.
klizanje pattinaggio m.
klizati se pattinare.
klizav adj. scivoloso.
klizavica (poledica) gelo m.
klizni adj. scorrévole; klizna
vrata porta scorevole.
kloniti se (izbegavati) evitare
(qcs.).
klopka tràppola f.
klošar vagabondo m; (beskućnik)
senzatetto m.
klozet gabinetto m.
klub cìrcolo m; (društvo) associazione f; società f; veslački ~
società canottiera.
klupa banco m; panca f.
klupko gomitolo m.
klješta pinza f.
ključ chiave f.
ključaonica serratura f.
ključati intr. bollire; gorgogliare.
kljun becco m.
knez prìncipe m.
knjiga libro m; matična ~ registro m dello stato civile; džepna
~ libro m da tasca.
knjigovodstvo ragionerìa f;
contabilità f.
knjižar libraio m.
knjižara librerìa f; (papirnica)
cartolerìa f.
književni adj. letterario.
književnik scrittore m; lettera­
to m.
književnost letteratura f.
knjižica libretto m; radna ~ libretto di lavoro; zdravstvena ~
libretto sanitario.
ko prn. chi.
ko adv. (kao) come.
kob destino m; sorte f.
koban adj. fatale.
kobasica salsiccia f.
kobila cavalla f.
kocka dado m; (geom.) cubo m;
~ šećera quadretto di zùcchero;
staviti život na kocku mettere la
vita a repentaglio; staviti sve na
kocku rischiare il tutto per tutto.
kockast adj. cùbico.
kockati se giocare a dadi; trar
la sorte.
kočija carrozza f.
kočijaš vetturino m; fiacche­
raio m.
kočiti frenare.
kočnica freno m; ručna ~ fre­no
a mano.
koeficijent coefficiente m.
kofa secchia f.
kod prp. presso, accanto a; ~
nas da noi; ~ kuće a casa, in
casa.
kojekad adv. talvolta.
koji prn. quale; ~ je (datum) danas? quanti ne abbiamo oggi?
konačno
quanti ne abbiamo del mese? ~
put qualche volta.
kokodakati intr. schiamazzare,
far coccodè.
kokos cocco m.
kokoška gallina f.
kokošinjac pollaio m.
kola vettura f; carro m; veicolo
m; sanitetska ~ autoambulanza
f; ~ za spavanje (u vozu) carrozza f letti; ~ za ručavanje carrozza ristorante; (astron.) Velika ~
Orsa maggiore; Mala ~ Orsa
minore; ~ su pošla nizbrdo la
situazione va peggiorando.
kolač dolce m; pasta f.
kolebljiv adj. esitante, irresoluto.
kolega collega m.
koleginica collega f.
kolekcija collezione f.
kolektivan adj. collettivo.
koliba capanna f.
kolica carrello m; dečija ~ car­
rozzella da bambini.
količina quantità f.
količinski adj. quantitativo.
kolevka culla f; od kolevke pa
do groba dalla culla alla tomba.
koliko adv. quanto; ~ ti je go­
dina? quanti anni hai?
kolo ballo m tondo; ~ sreće ruota della fortuna.
kolonija colonia f.
kolut cerchio m; anello m.
koleno ginocchio m.
komad pezzo m.
komadić pezzetto m.
komanda comando m.
komarac zanzara f.
kombinat complesso m industriale.
kombinacija combinazione f.
komedija commèdia f.
komentar commento m.
komercijalan adj. commerciale.
komercijalista commercialista m.
komfor confort m, comodità f.
komičan adj. còmico, buffo.
komisija commissione f.
komitet comitato m.
kompaktan adj. compatto.
kompas bùssola f.
kompleks complesso m.
kompozicija composizione f.
kompozitor compositore m.
komšija vicino m.
komšiluk vicinato m.
komšinica vicina f.
komunistički adj. comunista;
komunistička partija partito comunista.
komunizam comunismo m.
konac (nit) filo m; (kraj) fine
f; tèrmine m; terati mak na ~
spìngere una cosa agli estremi;
život mu visi o koncu la sua vita
è attacata a un filo; ~ delo krasi
il fine corona l’òpera.
konačan adj. finale, definitivo.
konačno adv. finalmente.
K
373
koncert
K
374
koncert concerto m.
kondukter controllore m; bi­
gliettaio m.
konferencija conferenza f.
kongres congresso m.
konkurencija concorenza f.
konkurs concorso m.
konobar cameriere m.
konobarica cameriera f.
konstrukcija costruzione f; ~
od armiranog betona armatura
di cemento armato; čelične konstrukcije costruzioni di acciaio.
kontakt contatto m.
kontejner contenitore m.
kontinent continente m.
kontrast contrasto m.
kontrola controllo m; prova f.
kontrolni adj. di controllo; ~
zadatak testo di controllo.
kontrolisati tr. controllare.
konverzacija conversazione f.
konzerva conserva f.
konzul cònsole m.
konzulat consolato m; italijan­
ski ~ Consolato d’Italia.
konj cavallo m; tegleći ~ cavallo
da tiro; jahaći ~ cavallo da sel­
la; čistokrvan ~ (cavallo) puro
sangue; raditi kao ~ lavorare
come una bestia; pasti s konja
na magarca cascare dalla padella nella brace, diventar di papa
véscovo; sada smo na konju ora
siamo a cavallo; i mi konja za
trku imamo abbiamo anche noi
qualche carta da giocare.
konjak cògnàc m, brandy m.
konjanik cavalcatore m; cava­
liere m.
kooperacija cooperazione f.
kopati scavare.
kopija copia f.
kopirati tr. copiare, ricopiare.
kopito zòccolo m.
koplje lancia f.
kopno terra f; terraferma f; con­
tinente m.
kopriva ortica f.
kora crosta f.
koračati intr. camminare, marciare.
korak passo m; preduzeti neophodne korake fare i passi necessari; ~ po ~ a passo a passo; na
svakom koraku ad ogni passo.
korektan adj. corretto.
koren radice f.
korespondencija
corrispondenza f.
korigovati corrèggere.
korisnik beneficiario m.
korisno adv. utilmente; utile.
korist vantaggio m; profitto m. koristan adj. ùtile.
koristiti esser ùtile; giovare; recar vantaggio.
koristiti se (čim) avvantaggiarsi (di qcs.).
korišćenje uso m; utilizzazione
f; sfruttamento m.
korito trògolo m; (rečno) let­to
kraj
m, alveo m (di un fiume).
kormilo timone m.
kornjača tartaruga f.
korov malerba f; erbaccia f.
kos1 (ptica) merlo m.
kos2 adj. obliquo, inclinato.
kosa1 capello m.
kosa2 (oruđe) falce f.
kosač (kosilac) falciatore m.
kosidba falciatura f.
kositi tr. falciare.
koso adv. obliquamente.
kost osso m.
kostim costume m.
kostur schèletro m; ossatura f.
košara canestro m; cesta f; pa­
niere m.
košarka pallacanestro f.
košarkaš cestista m.
koščica ossicino m.
košmar confusione f.
košnica alveare m.
koštati tr. costare.
koštica nòcciolo m.
košulja camicia f; muška ~ ca­
micia da uomo.
košuta cerva f.
kotao caldaia f; parni ~ caldaia
a vapore.
kotlet costoletta f; costata f;
teleći ~ còstola di vitello.
kotrljanje rotolamento m.
kotrljati tr. rotolare.
kovač fabbro m.
kovati tr. bàttere il ferro.
kovčeg cassa f; putni ~ valigia;
mrtvački ~ cassa da morto.
koverat busta f (da lettere).
koza capra f.
kozji adj. di capra; caprino.
kozmetičar estetista m.
kozmetički adj. cosmètico.
kozmetika cosmètica f.
kosmički adj. còsmico.
kosmos cosmo m.
koža pelle f; cute f; cuoio m;
boja kože carnagione f; ne bih
hteo biti u njegovoj koži non
vorrei essere nella sua pelle; iz
te kože ne možeš izaći di qui
non ci si spacca; sirova ~ cuio
crudo; veštačka ~ cuoio artificiale.
kožni adj. della pelle, di cuoio;
(med.) dèrmico; cutàneo.
kraćenje abbreviamento m.
kradljivac ladro m.
krađa furto m; ruberìa f.
kraj fine f; tèrmine m; krajem
meseca verso la fine del mese; ~
nedelje fine settimana; na kraju
meseca alla fine del mese; privesti kraju condurre a tèrmine;
od početka do kraja dall’inizio
alla fine, da capo a fondo; na
kraju krajeva alla fin fine; to mi
nije bilo ni na kraj pameti non
me lo sono neppure sognato;
sastavljati kraj s krajem campare a stento.
kraj prp. (pokraj) accanto a,
presso.
K
375
krajnik
K
376
krajnik (anatom.) tonsilla f.
krajnost estremo m, estremità f.
krajnje adv. estremamente.
krajnji adj. estremo, ùltimo.
krak gamba f; (noga kod raka)
zampa f; (teh.) braccio m, branca f.
kralj re m.
kraljevski adj. reale, regio.
kraljevstvo regno m.
kraljica regina f.
krasan adj. bellissimo, magnifico, splèndido.
krasno adv. magnificamente.
krasota bellezza f; magnificen­
za f.
krastavac cetriolo m; kiseli ~
cetriolino sott’aceto.
kratak adj.(prostorno) corto;
(vre­menski) breve.
kratko adv. brevemente.
kratkotrajan adj. di breve durata, fu­gace.
kratkovid adj. mìope, corto di
vista; (fig.) chi non vede più là
del naso.
krava vacca f.
kravata cravatta f.
krcat adj. càrico, ripieno.
krčma osterìa f; locanda f.
krmenadla costata f; costoletta f.
krdo mandra f; gregge f; branco m.
kreacija creazione f.
kreativan adj. creativo.
kreč calce f; (gašen) calce
spenta.
krečenje imbiancatura f.
krečiti tr. imbiancare con calce.
kreda gesso m.
kredenac credenza f.
kredit crédito m.
kreketati intr. gracidare, gracchiare.
krema crema f.
krenuti intr. partire; ~ na levo
prèn­dere a sinistra.
krepak adj. vigoroso, forte, robusto.
kretanje moto m, movimento
m; (po ulicama) tràffico m; ~
cena fluttuazione f dei prezzi.
kretati se muòversi.
kreten cretino m.
krevet letto m.
krezubav adj. sdentato.
krhak adj. fràgile.
krijumčar contrabbandiere m.
krik grido m; urlo m.
kriknuti intr. lanciare un grido.
krilo ala f; (u sportu) desno ~
ala destra; levo ~ ala sinistra;
plućno ~ lobo m del polmone;
šatorsko ~ telo m della tenda.
krimić romanzo m giallo (o poliziesco).
kriminalan adj. criminale.
kristal cristallo m.
kristalan adj. cristallino.
kriška fetta f; fettina f.
kriti tr. nascóndere.
kriv adj. (iskrivljen) storto; cur-
krvni
vo; (pogrešno) errato; (kažnjiv)
col­pévole; pod krivim imenom
sotto nome falso; sam si ~ la
colpa è tutta tua; ja nisam ~ non
è colpa mia.
krivac colpévole m.
krivica ingiustizia f; colpa f;
tvojom krivicom per colpa tua.
krivina curva f.
kriviti tr. imputare qcs. a qn.
krivnja colpa f, colpevolezza f.
krivo adv. stortamente; imati ~
aver torto; ~ mi je mi dispiace.
krivotvoriti tr. falsificare.
krivudati intr. serpeggiare; non
seguire la via retta.
kriza crisi f inv.
krmača scrofa f, troia f.
kročiti intr. fare un passo; ~ napred progredire.
krojač sarto m.
krojačnica sartorìa f.
krojiti tr. tagliare (vestiti,
scarpe).
krokodil coccodrillo m.
krompir patata f; pečeni ~ pa­
tate fritte.
krošnja chioma f dell’albero.
krotak adj. mansueto, dòcile.
krotiti tr. domare, addomesticare.
krov tetto m; primiti pod ~ ricoverare.
kroz prp. attraverso, per mezzo; govoriti ~ nos parlare col
naso; baciti ~ prozor gettare
dalla finestra; ~ plač piangendo;
~ smeh ridendo; ~ jedan sat fra
un’ora.
krpa straccio m; strofinaccio m.
krsni adj. di battésimo; ~ list
fede di nàscita; krsno ime nome
di battésimo; krsna slava festa
del santo epònimo di famiglia.
krst croce f; označiti krstom segnare con una croce.
krstarenje crociera f.
krstariti andare in crociera.
krstiti tr. battezzare.
krstiti se ricévere il battèsimo.
krševit adj. sassoso, pietroso;
roccioso.
kršiti tr. trasgredire.
kršten adj. battezzato.
krtica talpa f.
krug cìrcolo m, cerchio m;
giro m.
kruna corona f.
krupan adj. grosso, grossolano.
kruška pera f.
krut adj. rìgido; sòlido; duro.
kruto adv. rigidamente.
kružni adj. circolare; kružno
putovanje viaggio circolare; ~
tok senso circolare.
kružiti intr. girare, circolare.
krv sangue m.
krvariti intr. sanguinare.
krvav
adj.
insanguinato;
sangui­noso.
krvni adj. di sangue, sanguigno; krvna grupa gruppo san-
K
377
krvoločan
K
378
guigno; ~ pritisak pressione
sanguigna; ~ neprijatelj nemico
mortale; krvna osveta vendetta
del sangue.
krvoločan adj. sanguinario;
crudele, feroce.
krzno pelliccia f.
kržljav adj. sfibrato, atròfico,
rachì­tico.
kucanje il battere; (srca) bàttito
m; pulsazione f; palpito m del
cuore, batticuore m.
kucati bussare; picchiare; bàt­
tere.
kuče cagnolino m.
kuća casa f; kod kuće a casa;
matična ~ casa madre; montažna
~ casa prefabbricata; ići kući
andare a casa; izlaziti iz kuće
uscire di casa; daleko mu lepa
~ ! che Dio lo tenga lontano! to
je luda ~ è una gabbia di matti;
svugde poći svojoj kući doći a
ogni uccello suo nido è bello;
javna ~ casa di tolleranza.
kućepazitelj (domar) portinaio m.
kućepaziteljka portinaia f.
kućetina casaccia f.
kućica casetta f, casuccia f;
puževa ~ conchiglia f della
chiòcciola.
kućni adj. di casa, della casa;
kućna pomoćnica donna di servizio.
kud adv. dove, per dove; ~ god
in qualunque luogo.
kuda adv. dove.
kuga peste f; pestilenza f; ~ ga
ubila! che crepi! che il diavolo
lo porti!
kugla palla f; sfera f.
kuglanje gioco m delle boc­ce.
kuglati se giocare alle bocce.
kuglica pallina f.
kuhinja cucina f.
kuka gancio m; (kvaka) uncino m.
kukasti adj. uncinato; ~ nos
naso aquilino; ~ krst croce uncinata.
kukati intr. lamentarsi.
kukavica (zool.) cuculo m; cuccù m; (fig.) vigliac­co m, coniglio m.
kukavički adv. vigliaccamente.
kukurikati intr. far chicchirichì, chicchiriare.
kukuruz granturco m.
kula torre f; castello m; obećavati
kule i gradove prométtere mari
e monti.
kulinarski adj. gastronò­mico.
kultura cultura f; civiltà f.
kulturan adj. culturale, di cultura; colto, civile.
kum compare m, padrino m.
kuma comare f, madrina f.
kumovati far da compare.
kunić coniglio m.
kupac compratore m; stalan ~
cliente m.
kupač bagnante m.
kupačica bagnante f.
kupaći adj. da bagno; kupaće
gaćice mutandine m pl. da bagno.
kupati se bagnarsi, far bagni.
kupé (željeznički) scomparti­
mento m.
kupina mora f.
kupiti (sabiratì) raccògliere; accumulare.
kupiti (nabaviti) comprare, acquistare; ~ mačka u vreći comprare a occhi chiusi.
kupon tagliando m.
kupovina cómpere f pl; acqui­
sto m; ići u kupovinu andar a far
la spesa.
kupus càvolo m.
kurir corriere m.
kurs corso m; (pravac) orientamento m.
kusur (ostatak) resto m.
kutak cantuccio m.
kutija scàtola f; poštanska
~ cassetta delle lettere; ~ za
slatkiše confettiera f; glasačka
~ urna f elettorale; (elektr.)
utikačka ~ presa f di corrente; ~
za osigurače portafusìbili m inv;
~ za alat scatola f per utensili;
(med.) ~ za prvu pomoć cassetta
f del pronto soccorso.
kuvan adj. cotto, bollito; lesso.
kuvar cuoco m.
kuvarica cuoca f.
kuvati tr. cuòcere, cucinare.
kvadrat quadrato m.
kvaka (kuka) guancio m;
(ručica) maniglia f della porta.
kvalifikovan adj. qualificato.
kvalitet qualità f.
kvantitativan adj. quantitativo.
kvantitet quantità f.
kvar guasto m; avarìa f; (šteta)
danno m; podložan kvaru deterioràbile.
kvaran adj. guasto; difettoso.
kvariti tr. guastare; danneggiare.
kvasiti tr. bagnare, inumidire.
kvocati intr. chiocciare.
kvočka chioccia f.
kvrga nocchio m, nodo m.
K
379
L, l
L
L
380
L, l, L, l, (èlle) f ili m.
labav adj. vacillante, débole;
(fig.) fiacco, titubante; indeciso;
~ zub dente smosso; labavo uže
corda f rilassata.
labilan adj. làbile.
laborant laboratorista m.
laboratorija laboratorio m.
labud cigno m.
ladica cassetto m.
lađa nave f; imbarcazione f.
lađar barcaiolo m.
lagan adj. leggiero, lieve; facile; (o brzini) lento.
lagano adv. leggermente, facilmente, lentamente; (tiho) a voce
bassa.
laganje il mentire, il dir bugìe.
lagati intr. mentire, dir bugìe.
lager depòsito m; magazzino m;
(ležaj) kuglični ~ cuscinetto m a
sfere.
lagodan adj. còmodo; piacévole.
lagodno adv. comodamente,
piacevolmente, bene.
laguna laguna m.
lahor brezza f; zèffiro m; venticello m.
laički adj. làicco; (nestručno)
profano.
lajati abbaiare, latrare; pas koji
laje ne ujeda cane che abbaia
non morde.
lak adj.(o težini) leggero; lieve;
(o poteškoći) facile, agevole;
laku noć! buonanotte! biti lake
ruke essere generoso; ~ san
sonno leggero.
lak (boja) lacca f, vernice f; ~ za
nokte smalto m per unghie.
lakat gómito m.
lakiran adj.verniciato; lakirana
koža pelle f verniciata; lakirane
cipele scarpe f inverniciate.
lakirati tr. verniciare; laccare; ~
nokte inverniciare le ùnghie.
lako adv. leggermente; facilmente; agevolmente; ~ je è facile; ci vuol poco.
lakom (na što) àvido (di), cupido (di); ~ na jelo ingordo.
lakomislen adj. leggero, sventato.
lakoumno adv. alla leggera.
lakoveran adj. crèdulo, ingènuo.
lakrdija farsa f; (fig.) buffonata f.
lakrdijaš buffone m; arlecchi-
leđa
no m.
lampa làmpada f.
lan lino m.
lanac catena f; (ogrlica) catena
f; zlatan ~ catenella f; gorski ~
catena di montagne; lanci za
sneg catene per neve.
lančan adj. a catena.
lančić collana f.
lane caprioletto m.
lanen adj. di lino.
lansirati tr. lanciare.
lanjski adj. dell’anno scorso.
larma (buka, vika) strèpito m;
chiasso m.
laskanje adulazione f; lusinghe
f pl.
laskati adulare (qn.), lusingare
(qn.).
laskav adj. adulatorio; lusinghévole; carezzévole.
lasta (lastavica) róndine f; jedna ~ ne čini proleće una róndine
non fa primavera, un fiore non
fa ghirlanda.
latica pètalo m.
latinica caràtteri latini m pl.
latinski adj. latino.
lav leone m.
lavež latrato m; abbaiamento m.
lavica leonessa f.
lavić leoncino m.
lavor lavamano m.
laž bugìa f; menzogna f; u laži
su kratke noge la bugìa ha le
gambe corte.
lažan adj. bugiardo; falso; finto.
lažljiv adj. bugiardo; menzognero.
lažljivac bugiardo m; mentitore m.
lažljivica bugiarda f.
lažno adv. falsamente.
lebdeti essere (o stare) sospeso;
~ između života i smrti trovarsi
tra la vita e la morte; ~ nad kim
aver tènera cura di qn.
leći coricarsi, andare a letto,
méttersi a giacere; ~ u krevet
méttersi a letto.
lečenje cura f (mèdica).
lečiti tr. curare; sanare; guarire.
lečiti se curarsi.
led ghiaccio m; veštački ~ ghiaccio artificiale; navesti nekoga
na tanak ~ condurre qn. su un
terreno sdrucciolévole.
leden adj. ghiacciato, gelato;
Ledeno more Ocèano glaciale
(àrtico, antàrtico).
ledeno adv. gelidamente.
ledenjak ghiacciàio m.
lediti intr. congelare; agghiacciare.
lediti se congelarsi; agghiacciarsi.
ledolomac rompighiaccio m.
leđa schiena f; dorso m; dosso m; iza leđa dietro le spalle;
nositi na leđima portare sulle
spalle.
L
381
leđni
L
382
leđni adj. dorsale; leđno plivanje nuoto sul dorso.
legalan adj. (zakonit) legale.
legenda leggenda f.
legendaran adj. leggendàrio.
legitimacija tèssera f; carta f
d’identità.
legitiman adj. (zakonit) legìttimo.
leglo covata f; nidiata f; (gnezdo)
covo m, covile m; ~ zmija covo
di serpenti.
lekarski adj. da mèdico, dei
mèdici.
lekar mèdico m.
lek medicina f, medicamento m;
fàrmaco m.
lekcija lezione f.
lektira libri m pl. da lèggere.
leopard leopardo m.
lenština poltrone m.
lenj adj. pigro; ozioso.
lep adj. bello; lepa prilika una
bella occasione; jednog lepog
dana un bel giorno.
lepeza ventaglio m.
lepiti tr. incollare; attaccare.
lepo adv. bene, bello; hvala ~ !
tante grazie!
lepršav adj. svolazzante; sventolante.
leptir farfalla f.
leš (čovečiji) cadàvere m;
(životinjski) carogna m.
let volo m; noćni ~ volo notturno; redovan ~ volo di lìnea.
leteći adj. volante, volatile; ~
tanjir disco volante.
letimice adv. di volo; alla sfuggita.
leteti intr. volare; ko visoko leti
nisko pada chi troppo sale dà
maggior percossa, chi troppo
alto monta con dolor dismonta.
letva stecca f; assicella f; palanca f.
levi adj. sinistro.
levo adv. a sinistra.
ležaj posto m; letto m; valjkasti
~ cuscinetto m a rulli; kuglični
~ cuscinetto m a sfere; klizni ~
supporto m a frizione.
ležaljka sedia f a sdraio.
ležati intr. giacere; star coricato; essere a letto.
li conj; hoćeš li? vuoi? ima li?
c’è? znaš li? sai?
lice faccia f; volto m; viso m;
namršteno ~ faccia buia; kiselo
~ viso agro, musone m; činiti
ljubazno ~ far buon viso; kazati
u ~ dire in faccia; smejati se u
~ ridere in faccia; licem u ~ a
faccia a faccia; crte lica tratti m
pl. del volto; (osoba) persona f,
indviduo m, personaggio m; na
licu mesta sul luogo.
licemeran adj. finto; falso.
licitacija asta f; licitazione
f; nuditi na licitaciji mèttere
all’asta.
ličan adj. personale, individua-
lokacija
le; lična svojina proprietà personale.
ličiti intr. somigliare a; ~ jedno
na drugo kao jaje jajetu somigliarsi come due gocce d’acqua.
lično adv. personalmente, di
persona.
ličnost personalità f.
lider (engl.) leader; capo m.
lift ascensore m.
lignja calamaro m.
lik aspetto m; figura f; imagine
f; (lice) volto m; sembiante m.
liker liquore m.
likovni adj; likovne umetnosti
belle arti; likovno vaspitanje
disegno m.
lim lìma f; željezni ~ lamiera f;
pocinkovani ~ lamiera zincata.
limar stagnaio m.
limenka latta f; lattina f.
limun limone m.
limunada limonata f.
linija lìnea f.
lipa tiglio m.
lirski adj. lìrico; lirska pesma
(poesìa) lìrica.
lisica volpe f.
lisnat adj. frondoso; foglioso,
fogliato; lisnato testo pasta sfogliata.
list foglia f; on je naše gore ~ è
nostro compatriota, è uno delle
nostre parti; službeni ~ bollettino m ufficiale, gazzetta f ufficia-
le; tovarni ~ lèttera di vettura;
krsni ~ (krštenica) attesto m di
nàscita; oružni ~ porto m d’armi; lovorov ~ foglia d’alloro.
lista lista f.
listić foglietto m; glasački ~
scheda f elettorale.
lišaj lichene m; (kožna bolest)
èrpete m.
lišće foglie f pl; ukrasno ~ foglie ornamentali f pl.
lišen adj. (čega) privo.
lišiti (čega) privare (di).
lišiti se privarsi (di); liberarsi
(di); rinunciare (a).
literatura letteratura f.
litica roccia f; scoglio m.
liti fóndere (metalli); versare
(liquidi).
litra litro m.
livada prato m, praterìa f.
liven adj. fuso; liveno gvožđe
ghisa f.
lobanja cranio m.
logičan adj. lògico.
logika lògica f.
logor accampamento m; koncentracioni ~ campo m di concentramento; izbeglički ~ campo di pròfughi.
logorovanje accampamento m;
campeggio m.
logorovati campeggiare.
lojalan adj. (odan, veran) leale.
lokacija (položaj, smeštaj) ubicazione f.
L
383
lokal
L
384
lokal locale m.
lokalni adj. locale, del luogo;
lokalna ulica strada secondaria.
lokomotiva
locomotive
f;
električna ~ locomotiva elèttrica.
lokva pozza f; ~ krvi lago m di
sangue.
lom rottura f; frattura f; (buka)
fracasso m.
lomiti tr. rompere; spezzare;
fràngere; ~ koplja za spezzare
una lancia in favore di.
lomiti se rómpersi; spezzarsi;
(dvoumiti se) esitare, stare incerto (o irresoluto).
lomljiv adj. fragile; spezzàbile;
frangìbile.
lonac péntola f; električni ~
péntola elèttrica.
lopata pala f.
lopov ladro m.
lopovski adj. di ladro, ladronesco.
lopta palla f; igrati se loptom
giocare a palla.
losos salmone m.
loš adj. cattivo; dva loša ubiše
Miloša contro nùmero maggiore non ti giova alcun valore.
loše adv. male; nije ~ non c’è
male; nije baš ~! mica male.
lov caccia f; poći u ~ andare a
caccia; ~ na veštice caccia alle
streghe.
lovac cacciatore m; (u šahu) alfiere m.
lovački adj. dei cacciatori, da
caccia; lovačka puška fucile da
caccia.
lovina caccia f.
lovište (luogo di) caccia f; riserva f di caccia.
loviti cacciare, andare a caccia.
lovor alloro m; lauro m; lovorov
venac corona f d’alloro.
loza vite f; (fig.) (koleno) stirpe
m; linea f.
lozinka parola f d’ordine; slogan m inv; motto m; divisa f.
lozovača acquavite f; grappa f.
loža palco m.
ložiti tr. i intr. far fuoco; ~ peć
riscaldare la stufa.
lubenica cocòmero m.
luckast adj. scioccherello; stravagante.
lučki adj. di porto, portuale,
portuario; lučka kapetanija capitaneria f di porto; ~ radnici
lavoratori m pl. portuali.
lud adj. pazzo, matto; folle;
sciocco; praviti se ~ fare l’indiana; luda sreća fortuna f cieca; luda kuća gabbia f di matti.
ludak pazzo m; matto m.
ludo adv. pazzamente, follemente; ~ zaljubljen innamorato
cotto.
ludost pazzìa f, follìa f; (glupost) sciocchezza, stupidezza
f; mladost ~ la gioventù non ha
virtù.
ljubljen
lupati tr. bàttere; percuòtere.
lupetati bàttere; strepitare.
lupež ladro m; ladrone m; rubatore m.
luster lampadario m.
lutalica vagabondo m.
lutati intr. vagare, errare.
lutka bàmbola f.
lutrija lotteria f, lotto m; dobitak na lutriji premio m di
lotteria.
luk; crni ~ cipolla f; beli ~ aglio
m; glavica luka bulbo di cipolla; ni ~ jeo ni luk mirisao fare
l’ingenuo.
lûk (svod) arco m.
luka porto m.
lukav adj. furbo.
lukavština furberia f; astuzia f.
luksuzan adj. di lusso, lussuoso.
lula pipa f; ne vredi ni po lule
duvana non vale un fico secco.
Lj
Lj, lj, gl(i) palatale, f ili m.
ljaga macchia f, lordura f.
ljigav adj. vìscido.
ljiljan giglio m.
ljubak adj. amabile; carino;
grazioso.
ljubakanje baciucchiamento
m; amoreggiamento m.
ljubakati tr. baciucchiare.
ljubav amore m; ~ prema domovini amor di patria; iz ljubavi prema per amore di; učiniti
kome što za ~ far qcs. per fare
un piacere a qn; voditi ~ fare
l’amore; čist račun duga ~ patti
chiari amici cari.
ljubavni adj. d’amore, amoroso; ~ par coppia d’amanti; ljubavna avantura un’avventura
galante; ~ žar fuoco d’amore.
ljubavnica amante f; amorosa f.
ljubavnik amante m; amoroso
m.
ljubazan adj. gentile; cortese;
budite ljubazni abbia la gentilezza, mi faccia la cortesìa di.
ljubazno adv. gentilmente.
ljubaznost gentilezza f, cortesia f.
ljubičasto adj. viola; zagasito ~
paonazzo.
ljubičica viola f.
ljubimac beniamino m; favorito m.
ljubimica favorita f.
ljubitelj amatore f.
ljubiti tr. amare, voler bene (a).
ljubljen adj. benvoluto, amato.
Lj
385
ljubomora
ljuljati intr. dondolare; ~ dete u
kolevci cullare un bambino.
ljuljati se altalenare, dontolarsi.
ljupko adv. amabilmente; soavemente; vagamente.
ljuska buccia f; guscio f;
scorza f.
ljuštiti sbucciare, sgusciare; levar la scorza.
ljuštura guscio m.
ljut adj. adirato, rabbioso; piccante; pungente; forte; ljuta
zima freddo intenso (o crudo);
ljuta bol dolore profondo; ljuta
rakija acquavite forte; ~ kao ris
rabbioso come un cane.
ljuto adv. acerbamente, fortemente, terribilmente.
ljubomora gelosia f.
ljubomoran adj. geloso.
ljudi uòmini m pl; gente f; koliko ~ toliko ćudi tante teste tanti
cervelli.
ljudina omaccio m, omone m,
omacione m.
ljudožder antropòfago m; cannìbale m.
ljudski 1. adj. da uomo, umano;
~ rod gènere m umano. 2. adv.
(čovečno) umanamente; civilmente.
ljudstvo umanità f; gènere m
umano.
ljuljanje dondolìo m; il cullare;
vacillamento m.
ljuljaška altalena f.
M
M
M, m M, m (èmme) f ili m.
ma conj; ~ gde dove che sia, in
qualunque luogo; ~ kako in qualunque modo, comunque.
maca micio m.
mač spada f; latiti se mača metter mano alla spada; ognjem i
mačem col ferro e fuoco.
mače gattino m.
mačak gatto m; veži ti to mačku
o rep! va a raccontarla ad altri!
mačevalac schermitore m; spa386
dista m.
mačiji adj. di (del) gatto; ~
kašalj cosa da nulla; mačije oko
riflettore m.
mačka gatto m, gatta f; divlja
~ gatto domèstico; kad nema
mačke miševi kolo vode quando
il gatto non c’è i topi bàllano;
izgleda kao prebijena ~ pare
un gatto frustato; kupiti mačku
u džaku comprar la gatta nel
sacco.
makar
maćeha matrigna f.
mada conj. benché, nonostante
che, quantunque.
madrac materassa f.
Mađarska Ungheria f.
mađarski adj. ungherese.
mađioničar mago m.
magacin magazzino m.
magarac àsino m; pasti s konja
na magarca tornar di papa véscovo.
magičan adj. màgico.
magija magìa f.
magistrala lìnea f (o strada)
principale.
magla nebbia f; sećam se kao
kroz maglu me ne riccordo vagamente (come in sogno); uhvatiti maglu dàrsela a gambe.
maglovit adj. nebbioso; caliginoso.
magnet magnete m.
magnetski adj. magnètico.
magnezijum magnèsio m.
mah tratto; jednim mahom di
un sol colpo; pustiti maha čemu
dare sfogo a qcs; uzimati maha
propagarsi, dilagare, entrare in
voga; u prvi ~ sulle prime, a tutta prima; na mahove a intervalli, a scosse; u nekoliko mahova
a più riprese.
mahagoni mògano m.
mahati tr. agitare; ~ krilima
bàttere le ali; ~ glavom accennare col capo; ~ zastavama
sbandierare i vessilli; ~ repom
dimenare la coda.
mahnit adj. pazzo, matto; folle;
manìaco; furioso.
mahom adv. (ponajviše) per la
maggior parte, in prevalenza.
mahovina musco m; pokriven
mahovinom muscoso.
maj maggio m.
majčin adj. della madre, materno; majčina dušica timo m;
pepolino m.
majčinski adj. da madre, maternamente.
majica maglietta f.
majka madre f; on je ista ~ è
tutto sua madre; žalosna ti ~ !
te infelice! povero te! ~ Božja
Madonna.
majmun scimmia f.
majonez maionese f.
major maggiore m.
majoran maggiorana f.
majski adj. di maggio.
majstor mastro m; capomastro
m; principale m; (fig.)(zanatlija)
artigiano m.
majstorski adj. di (del) mastro;
(fig.) magistrale, da maestro.
majstorstvo bravura f.
mak papàvero m.
makar conj. i adv. sia, pure; ~
sve izgubio a costo di perder tutto, anche se dovessi perder tutto; daj mu ~ nešto dagli almeno
qualcosa.
M
387
makaroni
M
388
makaroni maccheroni m pl.
makaze fòrbici f pl.
Makedonija Macedònia f.
makedonski adj. macèdone.
maknuti muòvere; makni se!
muòviti! scòstati! da se nisi maknuo! fermo, non muòverti!
maksimalan adj. massimale;
maksimalna brzina velocità f
màssima.
maksimum màsssimo m.
malaksati mancare di forze, indebolirsi, venir meno.
malarija malària f; febbre f palustre.
malčice adv. un pocchino.
malen adj. pìccolo, piccino; minuto; od malena dall’infanzia.
maler disgrazia f; sventura f.
mali 1. adj. piccolo, piccino; ~
prst mìgnolo m; mala matura licenza f ginnasiale. 2. piccolo m,
ragazzino m.
maliciozan adj. malizioso.
malina lampone m.
mališan piccino m, piccolo m.
malo adv. poco, un po’, un pochino; još ~ ancora un po’; ~
nas je siamo in pochi; u ~ reči in
poche parole; ~ po malo a poco
a poco; ~ je falilo poco mancò
che; još ~ ancora un po’; prodaja na ~ véndita al minuto.
malobrojan adj. pìccolo di numero, di poco nùmero.
maločas adv. poco fa.
malodušan adj. scoraggiato;
sfiduciato.
malograđanin piccolo borghese.
malograđanski adj. di borghesuccio, provinciale.
malokad adv. raramente.
malokrvan adj. anèmico.
maloletan adj. minorenne; ~
kriminal deliquenza minorile.
malopre adv. poco fa.
maloprodaja véndita f al minuto.
malouman adj. débole di mente; deficiente m; imbecile m.
malter intònaco m; malta m.
malterisati tr. intonacare.
maltretirati tr. maltrattare.
malj mazza f, mazzuola f; ~ za
meso batticarne m inv; kovački
~ martello m da fabbro.
malje peluria f sg.
mama mamma f.
mamac esca f; richiamo m;
(fig.) allettamento m.
mamica mammina f.
mamiti tr. adescare, allettare,
attirare con lusinghe.
mamlaz stùpido m; imbecille m.
mamuran adj. stordito.
mana difetto m; vizio m; telesna
~ deficienza f fìsica; urođena ~
difetto congènito; srčana ~ vizio cardìaco; niko nije bez mane
nessun uomo è senza difetti.
manastir monastero m; convento m.
meternji
maneken indossatrice f.
manevar manovra f; (fig.) maneggio m.
manjak mancanza f; difetto m.
manje adv. meno.
manji adj. minore, più pìccolo.
manjina minoranza f; nacionalna ~ minoranza nazionale.
mapa carta f geogràfica.
marama fazzoletto m da testa;
sciarpa f; scialle m.
maramica fazzoletto m; (anatom.) trbušna ~ omento m;
plućna ~ plèura f.
marenda spuntino m; colazione
f; merenda f.
margarin margarina f.
marka francobollo m; taksena
~ marca f da bollo.
markantan adj. marcato, distinto, forte; accentuato.
marljiv adj. diligente.
marmelada marmellata f.
marš (hod) marcia f; (muz.)
marcia f.
marš! excl. via (di qui)! vattene!
maršal maresciallo m.
marširati intr. marciare.
maršruta itinerario m.
mart marzo m.
masa massa f; narodne mase
masse popolari; ~ ljudi un gran
nùmero di persone.
masakr massacro m; strage f.
masiv (geogr.) massiccio m.
maska màschera f; plinska ~
màschera antigas.
maslac burro m.
maslina (stablo) olivo m, ulivo
m; (plod) oliva f, uliva f.
maslinast adj. olivastro.
masnoća grassezza f; untuosità
f; oleosità f.
masovan adj. in massa, di massa.
mast grasso m; svinjska ~ grasso di maiale; biljna ~ grasso vegetale; namazan svim mastima
è un furbo matricolato.
mastan adj. grasso; lardoso; ~
vic scherzo m salace.
mastilo inchiostro m; colore m;
tinta f.
mašina màcchina f.
mašinski adj. da màcchina; ~
inžinjer ingegnere m meccànico; ~ tehničar meccànico m.
mašna nastro m.
mašta fantasia f.
maštanje il fantasticare m.
maštati fantasticare; (fig.) sognare.
maštovit adj. pieno di fantasìa,
fantasioso.
matematika matemàtica f.
materica ùtero m.
materija materia f.
materijal materiale m.
materijalan adj. materiale.
materijalno adv. materialmente.
meternji adj. da madre, mater-
M
389
materinstvo
M
390
no; ~ jezik lingua f materna.
materinstvo maternità f.
matica (pčela) ape f regina; (registar) registro m; libro m; (šraf)
madrevite f; dado m; (sedište)
sede f principale; ~ srpska Società letteraria serba.
matičar ufficiale m di stato civile.
matični adj; matična knjiga registro m matrìcola.
mator (star) adj. vecchio.
matrica matrice f.
matura esame m di maturità.
maturski adj. di maturità; ~
ispit esame m di maturità.
mauzolej mausoleo m.
maza bambino m viziato; mamina ~ cucco m, cocco m, beniamino m della madre.
mazati ùngere; lubrificare.
mazga mula f.
maziti carezzare, far carezze.
maženje carezze f pl.
mećava tempesta f di neve, tormenta f.
med miele m; upala mu je sekira u ~ gli è piovuto il cacio sui
maccheroni; zemlja gde teče ~ i
mleko paese di cucagna.
medalja medàglia f.
meden adj. melato, di miele;
medeni kolač pan m melato; medeni mesec luna f di miele.
medenjak biscotto m di miele.
medicina medicina f.
medicinski adj. di medicina; medicinske nauke scienze
mèdiche; medicinska sestra infermiera f.
Mediteran Mediterràneo m.
mediteranski adj. mediterràneo.
medved orso m.
medvedić orsacchiotto m.
međa confine m, limite m; termine m.
među prp. tra, fra; ~ nama fra
di noi; ~ ostalim fra l’altro; ~
nama rečeno detto tra noi.
međugradski adj. interurbano.
međuljudski adj; ~ odnosi rapporti fra gli uòmini.
međunarodni adj. internazionale; međunarodno pravo diritto
m internazionale; međunarodna
organizacija organizzazione f
internazionale.
međusoban adj. recìproco;
mùtuo.
međusobno adv. reciprocamente; mutuamente.
međutim adv. intanto, frattanto; conj. (a, ali) invece.
međuvreme intervallo m; frattempo m; tempo intermedio; u
međuvremenu nel frattempo,
frattanto, nel contempo.
mehaničar meccànico m.
mehanički 1. adj. meccànico.
2. adv. meccanicamente.
mehanika meccànica f; preciz-
mesni
na ~ meccànico di precisione.
mehanizam (teh.) meccanismo m.
mek adj. tènero; molle; morbido;
sòffice; meko drvo legno m dolce; meka jaja uova f a bere; meka
srca tènero di cuore, sensìbile;
meka rakija acquavite f débole.
mekoća morbidezza f; tenerezza f.
meksički adj. messicano.
Meksiko Messico m.
melanholičan adj. malincònico.
melanholija malinconìa f.
melem impiastro m; cerotto m;
staviti ~ na ranu applicare un
cerotto alla ferita; (fig.) bàlsamo m.
melodičan adj. melòdico, melodioso.
melodija melodìa f.
memla umidità f.
memorija memoria f.
menica cambiale m; tratta f;
bankovna ~ vaglia cambiale;
~ po viđenju cambiale a vista;
unovčiti menicu valorizzare
una cambiale; izdavalac menice
emittente (traente) di cambiale.
mentol mentòlo m.
mentor mèntore m.
menza mensa f.
menjač (elektr.) comutatore m;
(na autu) cambio m; automatski
~ cambio automàtico; ručni ~
cambio manuale.
menjačnica cambio valute.
menjati cambiare; mutare; variare; (autom.) ~ brzine cambiare la marcia.
menjati se tr. cambiarsi; mutarsi.
mera misura f; dose f; preko
mere oltre misura; mere opreza
provvedimenti m pl. di precauzione; mere sigurnosti misure
di sicurezza.
merdevine scala f.
meridijan meridiano m.
meriti misurare, prèndere le
misure (di).
mermer marmo m.
mesar macellaio m.
mesara macellerìa f.
mesarski adj. macellaio.
mesec mese m; ~ dana (spazio di un) mese; pre ~ dana un
mese fa; krajem meseca a fine
di mese; medeni ~ luna di miele; (astron.) Mesec Luna; pun ~
luna piena; pomračenje meseca
eclissi f inv. lunare.
mesečar sonnàmbulo m.
Mesečev adj. lunare, di (della)
luna.
mesečina chiaro m di luna; luce
f lunare.
mesečno adv. mensile.
mesing rame m.
mesnat adj. carnoso; polposo.
mesni adj. di carne.
M
391
meso
M
392
meso carne f; (u voću) polpa f;
goveđe ~ carne di manzo; svinjsko ~ carne di maiale; zamrznuto ~ carne congelata; žilavo ~
carne tigliosa.
mesti scopare, spazzare.
mestimičan adj. locale; sporàdico.
mesto luogo m; posto m; punto
m; na licu mesta sul posto.
mešalica impastatrice f; (varjača)
méstola f.
mešati tr. mescolare, mischiare;
~ karte mescolare le carte.
mešavina miscela f; mescolanza f.
mešovit adj. misto, mescolato;
mešovita roba gèneri diversi.
meštanin abitante m; cittadino m.
metabolizam metabolismo m.
metak proièttile m; palla f; pallòttola f.
metal metallo m; kovani ~ metallo fuso; crni ~ metalli ferrosi;
obojeni ~ metalli non ferrosi.
metalan adj. metàllico.
metalurgija metallurgìa f; crna ~
metallurgìa ferrosa; siderurgìa f.
metar metro m; kvadratni ~ un
metro quadrato; kubni ~ un metro cubo.
meteorološki adj. meteorologico.
metež confusione f.
metla scope f.
metlica scopetta f; spàtola f.
metnuti méttere, porre; ~ preko
(ili iznad) sovrapporre; ~ između
frapporre.
metoda mètodo m.
metropola metròpoli f inv.
meze spuntino m; boccone m.
mezimac ultimogenito m; (ljubimac) beniamino m; cucco m.
mi prn. noi.
micanje moto m, movimento m.
micati se muoversi, essere in
moto; miči se odatle! vàttene!
ne miči se! non muòverti!
mig cenno m (dell’occhio).
migracija (seoba) migrazione f.
migrena emicrània f.
mikrofon micròfono m.
mikroskop microscòpio m.
mikser mescolatrice f; frullatore m; sbattitore m.
Milano Milano f.
milanski adj. milanese.
milenijum millènio m.
milicioner poliziotto m.
milijarda miliardo m.
milion milione m.
milina delizia f; piacere m.
milo adv. dolcemente; soavemente; teneramente; ~ mi je što
... sono lieto che ... ; ~ mi je!
tanto piacere! vratiti ~ za drago
render pan per focaccia, contracambiare un favore.
milosrdan adj. misericordioso;
tenero di cuore; milosrdna se-
misao
stra suora di carità.
milost grazia f; favore m; iz milosti per grazia; bez milosti senza compassione; na ~ i nemilost
a discrezione.
milovanje carezze f pl; tenerezze f pl.
milovati tr. carezzare, accarezzare.
milozvučan adj. melodioso; armonioso; soave.
miljenik beniamino m; favorito
m; prediletto m.
mimo prp. accanto a, presso;
(osim) eccetto, fuorché; (uprkos) nonostante; contro; ~ zakona eludendo la legge.
mimoići passare accanto; oltrepassare; (izbeći) evitare.
minđuša orecchino m.
mineral minerale m.
minimalan adj. mìnimo.
minimum mìnimo m; životni ~
minimo vitale.
minirati tr. minare.
ministar ministro m; ~
unutrašnjih poslova ministro
degli interni.
ministarski adj. ministeriale; ~
savet consiglio dei ministri.
ministarstvo ministero m; ~
unutrašnjih poslova ministero
degli affari interni; ~ spoljnih
poslova ministero degli èsteri;
~ pravde ministero di grazia e
giustizia; ~ finansija ministero
del Tesoro.
minski adj; minsko polje campo di mine.
minus 1. adv. (manje) meno.
2. meno m; znak ~ segno del
meno; (fig.) difetto m.
minuta minuto m.
mio adj. caro; diletto; gradito;
grazioso; soave; za Boga miloga! per amor di Dio!
mir pace f; calma f; tranquillità f; mir! silenzio! zitto! zitti! s
mirom in pace, tranquillamente;
počivaj u miru riposi in pace; iz
čista mira tutt’a un tratto.
miran adj. tranquillo; calmo.
miraz dote f.
miris odore m, profumo m; fragranza f; aroma f; neugodan ~
cattivo odore; bez mirisa inodoro.
mirisan adj. odoroso; aromatico; fragrante.
mirisati intr. odorare; mandar
profumo; ne ~ koga non poter
soffrire qn.
mirno adv. tranquillamente; in
pace; con quiete.
mirođija droga f pl; spezie f
inv.
miroljubiv adj. pacìfico.
mirovati starsene in pace, star
quieto.
misao pensiero m; idea f; glavna ~ idea dominante; zadubljen
mislima assorto dei pensieri; si-
M
393
misija
M
394
nula mi je ~ mi balenò un’idea;
sama ~ na to solo a pensarci.
misija missione f.
misliti
pensare;
riflèttere;
(držati) crédere; essere d’opinione; šta misliš o tome? cosa
ne pensi? mislim na to ci penso;
mislim da ritengo che.
misterija mistero m.
misteriozan adj. misterioso.
mističan adj. mìstico.
miš sorcio m, topo m; tresla se
gora rodio se ~ la montagna ha
partorito un topo.
mišići muscolatura f.
mišićav adj. muscoloso.
mišićni adj. muscolare; mišićno
tkivo tessuto m muscolare.
mišljenje il pensare m; pensiero m; po mome mišljenju secondo me; javno ~ opinione m
pùbblica; složiti se sa nečijim
mišljenjem essere d’accordo
con l’opinione.
mit mito m.
miting riunione f.
mitologija mitologìa f.
mitraljez mitragliatrice f.
mizerija miseria f.
mlad adj. gióvane; mladi sir
cacio fresco; mladi par sposi
novelli.
mlada sposa f; ~ i mladoženja
gli sposi m pl.
mladenci sposi novelli m pl.
mladež (omladina) i giovani m
pl; gioventù f; (lično obeležje)
neo m.
mladić gióvane m, giovanotto m.
mladost giovinezza f.
mladoženja sposo m.
mladunče animale gióvane m.
mlađi comp. od mlad più giovane.
mlak adj. tièpido.
mlaz getto m d’acqua; spruzzo m.
mlazni adj. a razzo; ~ avion aèreo m a razzo.
mlečan adj. lattìfero; Mlečni
put Via làttea.
mleko latte m; kiselo ~ latte
inacidito; ~ u prahu latte in pólvere; dugotrajno ~ latte a lunga
conservazione.
mlin mulino m; ~ za kafu macinacaffè m inv.
mlekarstvo latterìa f.
mleti tr. macinare.
mnogi adj. molti, gran nùmero di.
mnogo adv. molto; assai; ~ puta
molte volte; imati ~ posla aver
molto da fare; ~ ih je ce ne sono
molti.
mnogobrojan adj. numeroso.
mnogostran adj. multilàtero;
polièdrico; moltéplice.
mnoštvo moltitudine f; grande
nùmero m; folla f.
množenje moltiplicazione f.
množiti moltiplicare.
most
močvara palude f.
močvaran adj. palustre, paludoso.
moć forza f; potere m; ~
rasuđivanja discernimento m;
to nije u ljudskoj moći non è
umanamente possìbile.
moćan adj. forte; potente; efficace; (uticajan) influente.
moći potere; ne mogu više non ne
posso più, non ce la faccio più.
moda moda f pl; u modi di
moda; po modi alla moda; izlazi
iz mode non è più in moda.
modar adj. azzurro; blu; celeste.
model modello m; (ženski model) modella f.
moderan adj. moderno, di
moda.
modni adj. di moda.
moguć adj. possìbile, eventuale.
moguće adv. possibilmente;
possibile; što je više ~ il più
possìbile; ~ je può darsi; kako je
to ~? ma com’è possibile?
mogućnost possibilità f; eventualità f.
moj prn. i adj. mio.
moji prn. m pl. i miei.
mokar adj. bagnato; fràdicio; ~
do kože bagnato fino all’osso.
mokraća orina f.
molba domanda f; preghiera f;
predati molbu fare una domanda.
moliti pregare; chièdere; domandare; ~ za oproštaj chieder
scusa; molim! per favore! per
piacere! molim? prego? molim
Vas mi faccia il favore.
momak giovanotto m; gióvane m.
momčad equipaggio f; squadra f.
momenat momento m.
montaža montaggio m.
montažni adj. di montaggio;
montažna kuća casa f prefabbricata.
moral morale f; (duh) morale m.
moralan adj. morale.
morati dovere; essere costretto.
morbidan adj. morboso.
more mare m; široko ~ alto
mare; uzburkano ~ mare agitato; Jadransko ~ Mare Adriatico;
Tirensko ~ Mare Tirreno; Jonsko
~ Mare Ionio; Sredozemno ~
Mare Mediterràneo.
moreplovac navigante m.
mornar marinaio m.
mornarica marina f; trgovačka
~ marina mercantile, ratna ~
marina da guerra, flotta f.
mornarski adj. marinaresco,
marinaro.
morski adj. di (del) mare, marino; morska obala costa f del
mare; morsko dno fondo m del
mare; (fig.) morska ideja idea f
assurda.
most ponte m; preći preko mosta
passare il ponte; (fig.) porušiti sve
M
395
motati
M
396
mostove bruciare i ponti.
motati tr. avvòlgere; avviluppare.
motiv motivo m.
motka stanga f.
motor motore m; motocicletta
f; (na čamcu) vanbrodski ~ fuoribordo m.
motorni adj. a motore; ~ čamac
motoscafo m.
mozak cervello m; mali ~ cervelletto m; potres mozga commozione f cerebrale.
možda adv. forse, può darsi.
mračan adj. buio; oscuro; fosco.
mračno adv. oscuramente; in
modo oscuro.
mrak buio m; oscurità f; tenebre f pl; pada ~ si fa notte; po
mraku nel buio.
mramor marmo m.
mramoran adj. di marmo.
mrav formica f.
mraz gelo m; freddo m; deda ~
babbo Natale.
mreža rete f; uhvatiti se u mrežu
incappare nella rete; paukova ~
ragnatela f; ~ puteva rete stradale; trgovačka ~ rete del commercio.
mrežnjača (anatom.) rètina f.
mrk adj. scuro; bruno; fosco;
mrki ugalj lignite f.
mrlja macchia f.
mršav adj. magro; mingherlino.
mršaviti dimagrire.
mrštiti se corrugare la fronte;
accigliarsi.
mrtav adj. morto; mrtva tišina
silenzio di morte; mrtvi kapital
capitale giacente; mrtvi jezik
lingua morte; mrtvo puvalo indolentone, tipo senza energìa;
isprebijati na mrtvo ime i prezime dar delle botte da orbo; ~
umoran stanco morto.
mrtvac morto m; (životinjski)
cadàvere m.
mrtvilo letargo m; sonnolenza f.
mrtvo adv. morto; senza vita.
mrvica brìciola f.
mrzak adj. odioso; antipàtico.
mrzeti tr. odiare; detestare.
mrzovoljan adj. di mal umore.
mržnja odio m; avversione f.
mucati intr. balbettare.
mučan adj. faticoso; penoso,
tormentoso; diffìcile; duro.
mučenje tormento m, tortura f.
mučiti tr. tormentare, torturare;
maltrattare; ~ muku durare gran
fatica.
mučiti se affaticarsi.
mučnina sconvolgimento m di
stomaco.
mudar adj. saggio; sapiente;
mudra glava uomo di gran cervello; mudra izreka màssima f,
sentenza f.
mudrac saggio m; savio m; sapiente m.
mudro adv. saggiamente.
nabavni
muškarac uomo m; maschio m.
muški adj. maschile; di (da)
uomo; ~ rod gènere maschile.
mušterija cliente m.
mutan adj. tórbido; fosco.
mutav adj. muto.
mutiti intorbidare; (fig.) turbare, confóndere.
muva mosca f; ko ~ bez glave
come una mosca senza capo,
come pazzo; jednim udarcem
ubiti dve muve prendere due
piccioni con una fava; praviti
od muve magarca fare d’una
mosca un elefante.
muzej museo m; gradski ~ museo cìvico.
muzičar musicista m.
muzički adj. mùsico.
muzika mùsica f.
muzikalan adj. musicale.
muž marito m.
muževan adj. virile.
mužjak maschio m.
mudrost sapienza f pl; saggezza f.
muka (patnja) pena f; angoscia
f; tortura f; zadaje mi muke mi
dà gran pena; (trud, tegoba)
fatica f; difficoltà f; staviti na
muke méttere alla tortura; imao
sam muke sa tim questa cosa mi
è costata molta fatica; s velikom
mukom a gran fatica, a stento;
bez muke nema nauke l’esercizio fa il maestro; na muci se
poznaju junaci il buon marinaio
si conosce al cattivo tempo; sto
mu muka! accidenti! per bacco!
mukati intr. mugghiare.
mulj fango m; melma f.
mumija mummia f.
municija munizione f.
munja fulmine m; fólgore f.
munjevit adj. fulmineo.
musav adj. sùdicio.
mušica moscherino m; moschetta f.
N
N
N, n, N, n (enne) f ili m.
na prp. su, sopra, in; ~ ulici in
strada; ~ vreme a tempo; ~ primer per esempio; ~ sreću per
fortuna; ~ zdravlje! alla salute!
nabasati incontrarsi a caso
(con qcn.).
nabavka acquisto m; provvista
f; fornitura f.
nabaviti tr. provvedere, procacciare; acquistare; procurare.
nabavni adj d’acquisto; nabav397
nabediti
N
398
na cena prezzo m d’acquisto.
nabediti tr. imputare; incolpare.
nabiti tr. pestare; calcare; ~ na
kolac impalare; ~ rogove méttere le corna; ~ pušku caricare il
fucìle; ~ cene aumentare i prezzi esageratamente.
naboj càrica f.
nabor piega f; crespa f; sgonfio m; falda f; (na licu) ruga f;
grinza f.
naboran adj. a pieghe; (o čelu)
rugoso; corrugato.
nabosti tr. infilzare, infilare; (na
vile) inforcare.
nabrati cògliere, raccògliere.
nabrojiti enumerare; citare;
specificare.
nabubati (izlemati) battere assai; (naučiti napamet) imparare
a memoria.
nabubriti gonfiarsi; infrossare.
nabujati intr. (o reci) infrossare, gonfiarsi; (o testu) créscere,
lievitare.
nacija nazione f.
nacediti tr. colare; filtrare;
(voće) spremere.
nacepati (drva) spaccare (la legna).
nacionalan adj. nazionale.
nacionalnost nazionalità f.
nacista nazista m.
nacrt piano m; progetto m; zakonski ~ disegno m di legge;
(skica) abbozzo m; schizzo m;
~ ugovora bozza f del contratto; ~ grada pianta f della città; ~
budžeta progetto m di bilancio.
nacrtati tr. disegnare, ritrarre.
načelan adj. di principio.
načelnik capo m, capoufficio m.
načelno adv. per principio.
načelo principio m; màssima f;
norma f.
način modo m; maniera f; hvala, na isti ~ grazie altrettanto;
svako na svoj ~ ognuno a suo
modo; na bilo koji ~ a ogni costo; kakav je to ~! che sistemi
sono questi! ~ mišljenja modo
di pensare; (sredstvo) mezzo m.
načiniti fare; accomodare; aggiustare.
načitan adj. chi ha letto molto,
erudito.
načuditi se meravigliarsi molto, stupirsi.
naći trovare, ritrovare.
naći se trovarsi.
naćuljiti tr. (uši) tèndere (gli
orecchi), essere tutto orecchi.
nad prp. sopra, al di sopra (di).
nada speranza f; ima nade c’è
speranza; tračak nade barlume
m di speranza; rasplinule su se
nade sono svinte le speranze.
nadahnuće ispirazione f.
nadahnuti tr. ispirare.
nadaleko adv. lontano; ~ poznat molto noto.
nadalje adv. inoltre; ancora.
nagađati
nadaren adj. pieno di talento.
nadati se sperare; nutrir speranza in qcs; stare in attesa di qn.
nadglasati tr. bàttere alla votazione.
nadgledanje ispezione f; sorveglianza f; controllo m.
nadgradnja sovrastruttura f.
nadgrobni adj. sepolcrale; funerario; ~ spomenik làpide f;
pietra tombale.
nadimak nomìgnolo m.
nadimati gonfiare.
nadimljen adj affumicato; nadimljeno meso carne f affumicata.
nadjačati tr. superare.
nadenuti; ~ ime dare (o imporre) un nome; (napuniti jelo) infarcire, riempire.
nadev ripieno m, riempitura f.
nadlaktica òmero m.
nadlanica dorso m della mano.
nadležan adj. competente.
nadležnost competenza f.
nadljudski adj. sovrumano.
nadmašiti tr. superare; sorpassare.
nadmen adj. gonfio.
nadmetati se gareggiare.
nadmoćnost superiorità f.
nadmoćan adj. superiore.
nadmudriti superare (o vincere) in astuzia.
nadnica (salario d’una) giornata f.
nadograditi aggiùngere a un
edificio; sopraelevare una casa.
nadoknada risarcimento m.
nadoknaditi compensare; riparare (a),
nadomestiti sostituire.
nadražaj stìmolo m; eccitazione f; impulse m.
nadražiti stimolare, eccitare.
nadrealizam surrealismo m.
nadstrešnica tettoia f; tetto m
sporgente.
nadugo adv. alla lunga; ~ i
naširoko in lungo e largo, per
filo e per segno.
nadut adj. gonfio.
naduti se gonfiarsi.
nadvisiti superare (in altezza).
nadvožnjak sovrapassaggio m.
nadzirati sorvegliare; controllare.
nadzor sorveglianza f; controllo m.
nadzornik ispettore m; controllore m.
nadzvučni adj. supersonico; ultrasonoro.
nadživeti tr. sopravvivere.
nafta nafta f.
naftalin naftalina f.
naftonosan adj. petrolìfero;
naftonosno polje campo petrolìfero.
naftovod oleodotto m; pipe-line
f.
nagađati presùmere; supporre.
N
399
nagao
N
400
nagao adj. veloce; frettoloso;
precipitoso.
nagaziti méttere il piede su
qcs.
naginjati se inclinarsi.
naglasak accento m.
naglavce adv. a capofitto.
naglo adv. in fretta; precipitosamente.
nagluv adj. un po’ sordo.
nagnuti tr. inclinare; chinare.
nagnuti se inlinarsi.
nagnječenost ammaccatura f;
contusione f.
nagodba accordo m; stipulazione f; compromesso m.
nagoditi se accordarsi, venire a
un accordo.
nagomilati tr. accumulare, ammucchiare; ammassare.
nagon istinto m; impulso m (naturale); ~ samoodržanja l’istinto m di conservazione.
nagovarati esortare; cercar di
persuadere.
nagovestiti annunziare, menzionare; accennare (a); alludere (a).
nagovor suggerimento m; persuasione f; po nagovoru per
suggerimento di.
nagovoriti persuadere, indurre.
nagrada premio m; dobiti nagradu riportare un premio; za
nagradu in premio.
nagraditi premiare; ricompensare.
nagutati se inghiottire abbastanza.
nahraniti nutrire, dar da mangiare (a).
naići capitare; arrivare (a caso);
~ na koga incontrare qcn; ~ na
teškoću urtare in una difficoltà.
naime adv. cioè; vale a dire.
naivan adj. ingènuo.
naizmeničan adj. alternativo;
(elektr.) naizmenična struja
corrente alternata.
najam affitto m; nolo m; uzeti
u ~ prendere in affitto; dati u ~
dare in affitto.
najamnina fitto m; nolo m.
najava annunzio m, annuncio
m; bez najave senza preavviso.
najaviti annunziare.
najbliži adj. pròssimo, il più
vicino.
najbolje adv. nel miglior modo
(possìbile); il meglio (che); bilo
bi ~ la meglio sarebbe.
najbolji il migliore; il più buono; òttimo; u najboljim godinama nel fior degli anni; u najboljoj snazi nel suo pieno vigore.
najbrže adv. il più presto possìbile, al più presto possìbile.
najčešće adv. per lo più, il più
delle volte.
najdalje adv. più lontano di
tutto.
najdublji il più profondo.
najednom adv. d’un tratto; im-
naleteti
provvisamente.
najesti se saziarsi.
najezda invasione f.
naježiti se inoridire; naježila mi
se koža mi si rizzàrono le pelli.
najgore adv. il peggio.
najjednostavnije adv. nel
modo più sémplice.
najkasnije adv. al più tardi.
najlepši adj. il più bello;
najlepše hvala! mille grazie!
grazie tante!
najlon nàilon m.
najmanje adv. il meno (possìbile); ~ petorica per lo meno
cinque; ni ~! nemmeno per
idea! si figuri!
najmanji adj. il più piccolo;
minimo; u najmanju ruku per
lo meno.
najmiti dare (o prèndere) in affitto (o a nolo).
najmlađi adj. il più giovane.
najnoviji adj. il più nuovo; najnovija moda l’ultima moda; najnovije vesti ùltime notizie
najpovoljniji adj. il più favorevole; uz najpovoljnije uslove
alle condizioni migliori.
najpre adv. prima di tutto; in
primo luogo.
najradije adv. a preferenza; più
volentieri di tutto.
najstariji adj. il più vecchio.
najveći adj. il più grande; il
maggiore; najveća brzina velo-
cità f màssima.
najviše adv. il più, più di tutto,
per lo più.
najzad adv. infine, dopo tutto.
nakaza mostro m.
nakit gioielli m pl.
naklonost affezione f; benevolenza f; zadobiti čiju ~ cattivarsi
la benevolenza di uno; izgubiti
čiju ~ cadere in disgrazia di qn.
naknada compenso m; risarcimento m; indennità f; rimborso m.
naknadno adv. in seguito, più
tardi; posterioramente; ulterioramente.
nakon prp. dopo; ~ što je ...
dopo aver...; ~ svega dopo tutto ciò.
nakriviti tr. incurvare (o inclinare).
nakostrešiti se arricciarsi.
nalagati sovrapporre; comandare; ordinare.
nalaz reperto m; stato m; (lekarski) reperto m mèdico.
nalazak scoperta f.
nalazište giacimento m.
nalaziti trovare.
nalaziti se trovarsi, esser situato; selo se nalazi u dolini il
villaggio giace in una valle; ~ u
lošem stanju navigare in cattive
acque.
naleteti giùngere a volo; arrivare bruscamente.
N
401
nalepiti
N
402
nalepiti incollare; attaccare; appiccicare.
nalevo adv. a sinistra.
naličje rovescio m.
nalivpero penna f stilogràfica.
nalog incàrico m; mandato m;
órdine m; isplatni ~ ordine di
pagamento; putni ~ foglio m di
via; po nalogu per órdine; ~ za
hapšenje mandato m di cattura.
naložiti far fuoco, accèndere.
naljutiti adirare; (far) arrabbiare.
namamiti tr. adescare; allettare; attirare con lusinghe.
namazati ùngere; spalmare;
stendere (su); ~ hleb puterom
stendere il burro sul pane; ~ lice
darsi il rossetto alle quance; ~
usne dare il rossetto alle labbra.
namena destinazione f; disposizione f.
nameniti destinare; dedicare; to
je tebi namenjeno questo era diretta contro di te; (naumiti) aver
intenzione.
namera intenzione f; scopo m;
proposito m; u dobroj nameri
a fin di bene, con buona intenzione.
nameravati aver intenzione
(di), intendere.
namerno adv. a posta, con intenzione; di proposito.
namestiti pore; collocare; ~
krevet rifare il letto; ~ stan
ammobiliare un appartamento,
metter su casa; (urediti) méttere
in órdine, ordinare, acconciare.
nameštaj mòbili m pl.
nameštenje impiego m.
nametljiv adj. importuno; insistente; invadente.
namignuti fare una strizzata
d’occhio; fare un cenno con gli
occhi.
namirnice; generi alimentari,
viveri m pl.
namrgoditi se accigliarsi; ammusire.
namrgođen accigliato; broncio.
namrštiti se accigliarsi; agrottar le ciglia.
nanos alluvione f; colmata f; ~
snega ammucchiata dal vento.
nanovo adv. di nuovo; ~ početi
ricominciare.
nanjušiti annusare.
naoblačiti se coprirsi di nùvole.
naočare occhiali m pl; sunčane
~ occhiali da sole.
naočigled adv. evidentemente;
visibilmente; ~ svih davanti agli
occhi di tutti.
naokolo prp. e adv. attorno;
all’intorno.
naopako adv. alla rovescia.
naoružan adj. armato.
naoružanje armamento m; trka
u naoružanju corsa f agli armamenti.
naoružati armare, fornire di
Napulj
armi.
naoštriti affilare; (zašiljiti) appuntare.
napad assalto m; attacco m;
insulto m; vazdušni ~ attaco
aèreo; nervni ~ (slom) attaco di
nervi.
napadač aggressore m, assalitore m.
napadati assalire; attaccare.
napakostiti nuòcere.
napast tentazione f; diavolo m;
disgrazia f; seccatore m.
napamet adv. a memoria.
napasti attaccare (qn.); dare addosso a qn.
napet adj. teso; (uzbudljiv)
emozionante; interessante; napeto stanje una situazione tesa.
napeti tèndere.
napetost tensione f.
napisati (finir di) scrìvere, stèndere in iscritto.
napitak bevanda f, bìbita f;
lekoviti ~ elisìr m inv; ljubavni
~ filtro m amoroso.
napiti se bere (a sazietà); (opiti
se) ubriacarsi.
naplata incasso m; compenso
m.
naplatiti tr. incassare.
napojnica mancia f.
napokon adv. finalmente, in
fine; insomma.
napola adv. a metà.
napolje adv. fuori; ~ ! fuori!
napolju adv. fuori; all’aperto.
napomena nota f; annotazione
f; osservazione f.
napomenuti far menzione (di),
ricordare.
napon tensione f; u punom naponu (života), u naponu snage
nella pienezza delle forze, nel
fiore dell’età; visoki ~ alta tensione f (elèttrica); niski ~ bassa
tensione.
napor sforzo m; fatica f.
naporan adj. faticoso; duro.
naposletku adv. finalmente, infine, alla fin fine.
naprasan adj. improvviso.
naprasno adv. improvvisamente.
naprava meccanismo m; apparecchio m.
napraviti fare; formare; fabbricare; costruire.
napred adv. avanti; innanzi;
napred! avanti!
napredak progresso m.
napredan adj. che fa progressi;
prosperoso.
napredovati intr. avanzare; far
progressi; prosperare.
napregnuti se sforzarsi.
naprosto adv. semplicemente.
naprotiv adv. al contrario; invece; anzi.
napukao adj. incrinato; screpolato.
Napulj Nàpoli f.
N
403
napuniti
N
404
napuniti tr. riempire; ~ pušku
caricare il fùcile.
napustiti abbandonare; lasciare.
napuštanje abbandono m.
narandža arancia f, arancio m.
narasti créscere; farsi grande.
naraštaj generazione f.
narav natura f; temperamento
m; caràttere m; mirne je naravi
ha un temperamento calmo.
naravno adv. si capisce! naturalmente!
narečje dialetto m.
naredan adj. (idući) seguente,
successivo.
naredba órdine m, decreto m.
narediti ordinare; comandare.
narednik sergente m.
narkoman narcòmane m.
naročit adj. speciale, particolare.
naročito adv. specialmente;
particolarmente.
narod pòpolo m; nazione f;
gente f; bratski ~ nazione sorella; susedni narodi popoli finìtimi; narodi i narodnosti nazioni
ed etnie; Ujedinjeni narodi Nazioni Unite; sve će to ~ pozlatiti
paga Pantalone.
narodan adj. popolare; nazionale; narodna pesma canzone popolare; narodni običaj costumanza f popolare; Narodna skupština
asemblea f popolare, camera f dei
deputati, parlamento m.
narodnost nazionalità f.
naručiti ordinare; comméttere.
naručje bracciata f; u naručju
tra le braccia.
narudžba ordinazione f; commissione f.
narukvica braccialetto m.
narušiti tr. turbare; (zdravlje)
rovinare; (zakon) trasgredire;
violare.
nasamariti tr. gabbare; ingannare.
nasamo adv. solo, da solo; a
quattr’occhi.
naseliti tr. popolare.
naseliti se stabilirsi; domiciliarsi; colonizzarsi.
naselje colonia f; abitato m;
turističko ~ villaggio m turìstico.
naseljenik colono m; immigrato m.
naseobina colonia f.
nasilan adj. violente.
nasilje violenza f; tirannìa f.
nasip àrgine m; diga f.
naseći tagliare alquanto; intaccare.
naslada piacere m; delizia f;
gioia f.
naslagati accatastare.
nasledan adj. ereditario; successorio.
naslednik erede m; successore m.
naslediti ereditare; (koga) suc-
natpis
cedere (a qn.).
nasledstvo eredità f.
naslepo adv. a occhi chiusi.
naslikati tr. dipingere; pitturare.
naslon appoggio m; schienale
m; bracciolo m; ~ za glavu appoggiatesta f; (oslonac) sostegno m; aiuto m.
nasloniti appoggiare.
naslonjač poltrona f; sedia f a
braccioli.
naslov tìtolo m.
naslutiti presentire.
nasmejan adj. sorridente.
nasmejati far rìdere.
nasmejati se sorrìdere.
nasmešiti se sorrìdere, fare un
sorriso.
nasred in mezzo a, nel mezzo di.
nasrtljiv adj. impetuoso.
nastajati intr. cominciare; nàscere; formarsi.
nastaniti tr. alloggiare.
nastaniti se domiciliarsi; stabilirsi.
nastati intr. cominciare; nàscere.
nastava insegnamento m; istruzione f.
nastavak continuazione f; proseguimento m; séguito m.
nastaviti continuare; proseguire.
nastaviće se (članak) continua.
nastavni adj. d’istruzione; didàtico.
nastavnica insegnante f.
nastavnik insegnante m.
nastojati cercare; ingegnarsi.
nastradati capitar male; andare
in rovina; fallire; smrtno ~ perire.
nastran adj. stravagante; strano; bizzaro.
nastup avvento m; ~ pred gledaocima produzione f; recita f;
prvi ~ debutto m.
nastupiti (pred gledaocima)
prodursi; recitare; esibirsi.
nasuprot prp. di fronte a, al
contrario.
naš prn. nostro.
našaliti se scherzare; ~ s kim
fare uno scherzo a qn.
naškoditi nuòcere (a); danneggiare (qn.).
natalitet natalità f.
natapanje irrigazione f.
natčovečan adj. sovraumano.
natečen adj. gonfio.
natenane adv. comodamente.
naterati costrìngere; forzare; ~
na poslušnost ridurre all’ubbidienza; ~ suze na oči strappare
le làcrime a qn.
natezati tèndere; stirare;
scorzare.
natmuren adj. accigliato; natmureno lice faccia f buia.
natopiti irrigare; bagnare.
natovariti caricare; ~ sebi na
vrat prèndersi un càrico sulle
spalle.
natpis iscrizione f; scritta f; insegna f.
N
405
natprirodan
N
406
natprirodan adj. soprannaturale.
natprosečan adj. superiore alla
media.
natrag adv. indietro.
natraške adv. all’indietro; ići ~
rinculare.
naučan adj. abituato; uso.
naučiti (šta) imparare; apprèndere; (koga) insegnare; istruire.
naučnik scienziato m.
naučno-fantastičan adj. fantascientìfico.
nauditi (kome) nuòcere (a qn.).
nauka scienza f.
naum propòsito m.
naumiti proporsi; aver intenzione (di).
nautički adj. nàutico.
nautika nàutica f.
navala attacco m; assalto m;
vođa navale (u sportu) centrattacco m.
navaliti assalire (na a qn); affollarsi.
naveče adv. di sera, la sera; sutra ~ domani sera.
naveden adj. citato; indicato;
gore navedeni sopra citato.
navesti citare; indicare; (navoditi) indurre; spingere a fare;
sollecitare.
navijač (sport) tifoso m.
navika abitùdine f; usanza f; iz
navike per abitùdine.
naviknut adj. abituato.
naviknuti avvezzare; assuefare.
naviknuti se abituarsi.
naviti avvòlgere; ~ sat caricare
l’orologio.
navlaka rivestimento m.
navod citazione f; dichiarazione f.
navodni adj. (takozvani) affermato; cosidetto.
navodnici virgolette f pl.
navodno adv. si dice che; come
si dice.
navršiti compiere.
navrtanj madrevite f.
navući méttere; indossare.
nazad adv. indietro.
nazalni (nosni) adj. nasale.
nazdraviti fare un brìndisi.
nazdravlje adv. ~ ! salute!
cincìn!
nazepsti prendere un raffredore, raffredarsi.
naziv denominazione f; nome m.
nazuvak calzettone m.
nazvati chiamare; appellare.
nažao adv. male; učiniti kome ~
far del male a qn.
nažuljati se incallire; diventar
calloso.
ne adv. no; non; kazati ~ dire
di no.
nebo cielo m; pod vedrim nebom a cielo scoperto; dizati u
nebesa portare alle stelle; biti
na sedmom nebu essere al setti-
nejasan
mo cielo; s neba pa u rebra inaspettatamente; nebu pod oblake
in alto fino alle nubi.
neboder grattacielo m.
nebriga noncuranza f; indolenza f.
nečastan adj. disonorévole; disonesto.
nečist adj. impure; sporco;
nečista savest coscienza f sporca;
nečist vazduh aria f malsana.
nečitak adj. illeggìbile.
nečovečan adj. disumano, inumano; feroce; crudele; spietato,
senza cuore.
nečujan adj. inaudìbile.
nećak nipote m.
nećaka nipote f.
nedaleko adv. poco lontano;
non distante (da).
nedavni adj. recente.
nedavno adv. recentemente, di
recente; poco fa; ultimamente.
nedisciplinovan adj. indisciplinato.
nedelja doménica; nedeljom la
doménica.
nedoličan adj. sconveniente;
indecente.
nedopustiv adj. inammissìbile.
nedostajati intr. mancare.
nedostatak mancanza f; (mana)
difetto m.
nedostojan adj. indegno; immeritévole.
nedostojno adv. indegnamente.
nedoumica dubbio m; esitazione f; biti u nedoumici stare in
forse.
nedovoljan adj. insufficiente.
nedužan adj. innocente; non
colpévole.
nedozvoljen adj. non permesso; illécito.
nedvosmislen adj. inequivocàbile.
neefikasan adj. inefficace.
negativan adj. negativo.
negde adv. in qualche luogo.
nego conj. ma.
negodovati mostrare il proprio
malcontento.
negostoljubiv adj. inospitale.
neiskorišten adj. inutilizzato.
neiskren adj. insincero.
neiskusan adj. inesperto.
neispravan adj. guasto; inesatto; scorretto.
neistina menzogna f.
neizbežan adj. inevitàbile.
neizdrživ adj. insopportàbile.
neizlečiv adj. incurabile; insanàbile.
neizmeran adj. immenso, enorme; infinito.
neizostavno adv. immancabilmente.
neizvesnost incertezza f.
neizvestan adj. incerto.
nejak adj. débole.
nejasan adj. poco chiaro; impreciso.
N
407
nejednak
N
408
nejednak adj. disuguale; ìmpari.
neka conj. e adv. che; ~ bude
che sia; ~ ga ! lascialo fare!
nekada adv. una volta, già.
nekakav adj. un certo, un tale.
nekako adv. in qualche modo,
in certo qual modo; (otprilike)
circa.
neki 1. prn. qualcuno; uno. 2.
adj. qualche, alcuno; un certo.
neko prn. qualcuno, alcuno;
un tale.
nekoliko adv. un po’, parecchio.
nekorektan adj. ìnutile; svantaggioso.
nekoristan adj. inùtile.
nekretnina immòbile m; bene
m stàbile.
nekršten adj. non battezzato.
nektar nèttare m.
nekuda adv. in qualche luogo.
nekulturan adj. incivile; ineducato.
nelagodan adj. indisposto; scòmodo.
neljubazan adj. scortese; poco
gentile.
neman mostro m.
nemaran adj. incurante; trascurato; negligente; indolente.
nemarno adv. negligentemente;
con indifferenza.
nemilosrdan adj. spietato; senza cuore; crudele; nemilosrdna
borba lotta spietata.
nemio adj. sgradito; spiacévole.
nemir inquietùdine f; irrequietezza f; izbili su nemiri sono
scoppiati disordini.
nemiran adj. inquieto; turbolento; ~ duh spìrito m inquieto;
nemirna vremena tempi m pl
tórbidi.
nemoć impotenza f; debolezza
f; (bolest) malattìa f.
nemoćan adj. impotente.
nemoguće adv. impossibile.
nenadano adv. inaspettatamente; improvvisamente.
nenadoknadiv adj. insostituìbile; irreparabile; irrimediàbile;
incompensàbile.
nenameran adj. involontario;
fatto senza intenzione.
nenaoružan adj. disarmato.
nenaseljen adj. non popolato;
inabitato.
nenormalan adj. anormale.
neobavešten adj. non informato.
neobavezan adj. non obbligato.
neobičan adj. insòlito; straordinario; strano; bizzarro.
neočekivan adj. inaspettato;
imprevisto.
neočekivano adv. improvvisamente, all’improvviso.
neodgovoran adj. irresponsàbile.
neodložan adj. improrogàbile.
nepoznat
neodlučan adj. irresoluto; indeciso.
neodoljiv adj. irresistìbile.
neodređen adj. indeterminato;
indefinito.
neograničen adj. illimitato; sconfinato; neograničena
punomoć pieni poteri.
neonski adj. di nèon; neonske
cevi tubi al nèon.
neophodan adj. indispensàbile.
neophodno adv. indispensabilmente; ~ potreban assolutamente necessario; indispensabile.
neoprezan adj. imprudente; incauto; sconsiderato.
neopreznost imprudenza f.
neosetljiv adj. insensìbile.
neosnovan adj. infondato; insussistente.
neosvojiv adj. imprendìbile.
neoštećen adj. non danneggiato; illeso; intatto.
neozbiljan adj. poco serio; leggiero.
neoženjen adj. non ammogliato, scàpolo.
nepažljiv adj. disattento; sbadato; (nesusretljiv) poco gentile; scortese.
nepčan adj. palatale.
nepismen adj. analfabeta m; (fig.)
(neuk) ignorante, illettrato.
neplodan adj. infecóndo; stèrile.
nepobitan adj. incontestàbile;
indiscutìbile.
nepobediv adj. invincìbile; invitto.
nepodesan adj. sconveniente;
inopportuno.
nepodnošljiv adj. insopportàbile, intolleràbile.
nepogoda maltempo m; temporale m; elementarne nepogode
calamità f pl. naturali.
nepokolebljiv adj. incrollàbile.
nepokretan adj. immobile; fisso.
neposlušan adj. disubbidiente;
indisciplinato.
neposredan adj. immediato,
diretto.
neposredno adv. direttamente.
nepošten adj. disonesto.
nepotpun adj. incompleto;
manchévole; difettoso; ~ glagol
verbo difettivo.
nepotpuno adv. incompletamente.
nepotreban adj. non necessario; inùtile.
nepouzdan adj. malsicuro;
dubbioso; incerto.
nepoverenje sfiducia f.
nepoverljiv adj. diffidente;
sospettoso; non fidato; biti ~
prema nekome avere sfiducia
in qn.
nepovoljan adj. sfavorevole;
svantaggioso; nepovoljna vest
cattiva notizia.
nepoznat adj. ignoto, sconosciuto.
N
409
nepraktičan
N
410
nepraktičan adj. non pràtico;
poco pràtico.
nepravda ingiustizia f.
nepravedan adj. ingiusto.
nepravilan adj. irregolare.
neprekidan adj. ininterrotto;
continuo.
neprestan adj. contìnuo; perpètuo.
neprestano adv. di contìnuo;
senza posa.
neprihvatljiv adj. inaccettàbile.
neprijatan adj. spiacévole,
sgradévole.
neprijatelj nemico m; zakleti ~
nemico giurato.
neprijateljski adj. nemico;
ostile.
neprijatan adj. scortese.
neprikladan adj. sconveniente.
neprilika imbarazzo m; fastidio m.
neprimetan adj. inosservàbile;
impercettìbile.
neprirodan adj. innaturale.
nepristojan adj. maleducato;
sconveniente.
nepristupačan adj. inaccessìbile.
neprohodan adj. impèrvio, impraticàbile.
nepromišljen adj. sconsiderato.
nepromočiv adj. impermeàbile; stagno; potpuno ~ a perfetta
tenuta.
neproziran adj. non trasparen-
te; opaco.
nepušač non fumatore m.
neraspoložen adj. di malumore; indisposto.
neraspoloženje malumore m;
malessere f; indisposizione f.
neravan adj. non piano; ineguale.
neravnoteža squilìbrio m; sbilancio m.
nerazuman adj. irragionévole.
nerazumljiv adj. incomprensìbile; oscuro; to je meni nerazumljivo questo per me è arabo.
nerazvijen adj. non sviluppato.
nered disórdine m; confusione f.
neredovan adj. irregolare.
nerešen adj. insoluto; indeciso;
irresoluto; držati nerešeno tenere in sospeso.
nerv (anatom.) nervo m.
nervni adj. dei nervi; nervoso.
nervoza nervosità f.
nervozan adj. nervoso.
nesanica insònnia f.
nesavestan adj. senza coscienza; incosciente; spregiudicato;
privo di scrùpoli.
nesavitljiv adj. inflessìbile.
nesavladiv adj. invincìbile; insuperàbile.
nesavršen adj. imperfetto.
neshvatljiv adj. incomprensìbile; enigmàtico.
nesklad disaccordo m; disarmonia f.
neustrašiv
nesnosan adj. insopportàbile;
intolleràbile.
nesporazum equìvoco m, disaccordo m.
nesposoban adj. incapace; inàbile (a).
nespreman adj. impreparato.
nespretan adj. maldestro; inàbile.
nesreća sfortuna f, disgrazia f;
accidente m; na nesreću per disgrazia.
nesretan adj. infelice; sfortunato; disgraziato.
nesretnik infelice m.
nesretno adv. in modo sfortunato; ~ svršiti riuscir male.
nestalan adj. instàbile; incostante.
nestanak scomparsa f; sparizione f.
nestašan adj. irrequieto; scapestrato; capriccioso.
nestašica mancanza f; deficienza f.
nestaško birichino m; folletto
m; saltamartino m.
nestašnost irrequietezza f; caràttere m birichino.
nestati intr. sparire; scomparire;
svanire; pèrdersi.
nestrpljiv adj. impaziente.
nestrpljivost impazienza f.
nestvaran adj. irreale.
nesumnjivo adv. senza dubbio.
nesvest svenimento m; pasti u
~ svenire.
nesvestica capogiro m; vertìgine f; hvata me ~ mi vèngono le
vertìgini.
nesvršen adj. non finito; incompiuto.
neškodljiv adj. innòcuo; che
non nuoce.
nešto 1. prn. qualche cosa,
qualcosa. 2. adv. (malo) un
poco, un po’.
netačan adj. inesatto; impreciso; scorretto; (vremenski) impuntuale, non puntuale.
netaknut adj. intatto; ìntegro.
neudoban adj. incòmodo; disagévole.
neugodan adj. spiacévole,
sgradévole; fastidioso; molesto;
seccante.
neugodno adv. spiacevolmente;
~ mi je mi dispiace, mi rincresce.
neuk adj. ignorante; inerudito;
inesperto.
neukusan adj. senza gusto; insipido; di poco gusto.
neumeren adj. smoderato.
neumorno adv. instancabilmente.
neuporediv adj. non paragonabile, incomparàbile.
neuredan adj. disordinato;
scomposto.
neuspeh insuccesso m; fiasco
m; mala riuscita f.
neustrašiv adj. impàvido.
N
411
neutešan
N
412
neutešan adj. inconsolàbile;
sconsolato.
neutralan adj. neutrale, neutro.
nevaljao adj. cattivo; malvagio;
di nessun valore.
nevažan adj. insignificante;
senza importanza.
neveran adj. infedele; sleale;
neverni Toma incrèdulo come
San Tommaso.
neverovatan adj. incredìbile.
nevesta sposa f.
nevešt adj. inàbile; inesperto;
malpràtico.
nevidljiv adj. invisìbile.
nevin adj. innocente; ingènuo.
nevolja miseria f; angùstia f;
sventura f.
nevreme maltempo m; tempo m
burrascoso; tempesta f.
nezaboravan adj. indimenticàbile.
nezadovoljan adj. scontento,
malcontento; insoddisfatto.
nezahvalan adj. ingrato.
nezakonit adj. illegale.
nezaposlen adj. disoccupato.
nezavistan adj. indipendente;
autònomo.
nezdrav adj. malsano; insalùbre.
nezgoda guaio m; inconveniente m; disgrazia f; incidente m;
osiguranje protiv nezgoda assicurazione contro gli infortuni; u
nezgodan čas in mal punto.
neznalica ignorante m.
neznanje ignoranza f; držati u
neznanju tenere allo scuro.
neznatan adj. insignificante; irrilevante; di poco rilievo.
nezreo adj. immaturo, non maturato; polno ~ impùbere.
neženja scapolo m; cèlibe m.
ni conj. né, neppure, nemmeno;
~...~ né...né.
nicati intr. spuntare; nàscere;
germogliare.
ničiji adj. di nessuno.
nigde adv. in nessun luogo.
nije no; non è; ~ mi ništa non
ho niente.
nijedan adj. nessuno.
nem muto; (fig.) tàcito, silenzioso.
Nemac tedesco m.
Nemačka Germania f.
nikada adv. mai; bolje ikad
nego ~ meglio tardi che mai.
nikakav adj. di nessuna specie.
nikako adv. in nessun modo, in
nessuna maniera; per niente; ~!
neanche per idea!
niknuti germogliare, germinare; spuntare; sórgere.
nimalo adv. niente affatto.
nisko adv. basso.
ništa prn. niente, nulla; ~ drugo
nient’ altro.
nit filo m.
niti conj. neppure, nemmeno; ~
...~ né...né.
novogodišnji
niko nessuno; nema nikoga non
c’è nessuno.
nivo livello m.
niz fila f; serie f; séguito m.
niz adv. e prp. all’in giù; verso il basso; ~ vodu secondo la
corrente.
nizak adj. basso; pìccolo di statura.
nezbrdica pendìo m, pendìce
m; declìvio m.
nizina bassura f; luogo m basso.
niže adv. più giù; più in basso.
niži adj. più basso; inferiore.
noć notte f; po noći di notte;
celu ~ per tutta la notte; laku ~!
buona notte! u gluvo doba noći
nel cuore della notte; kasno u ~
a notte inoltrata; probdeti celu ~
passare una notte insonne.
noćas adv. stanotte, questa notte.
noćni adj. notturno, della notte.
noću adv. di notte.
noga piede m; gamba f; od malih nagu dall’infanzia.
nokat unghia f; dogorelo je do
nokata avere l’acqua alla gola.
normalan adj. normale.
Norveška Norvègia f.
norveški adj. norvegese.
nos naso m; govoriti kroz ~ parlare col naso; orlovski ~ naso
aquilino; prćast ~ naso rincagnato; podići ~ alzare la cresta;
zabadati ~ u sve ficcare il naso
dappertutto; ići kome uz ~ fare
dispetti a qn; vući koga za ~ menare uno per il naso; na vrat na
~ a rompicollo; ne vidi dalje od
nosa non vede al di là del proprio naso.
nosač facchino m; portabagagli
m inv; portatore m.
nosat adj. nasuto.
nosić nasetto m, nasino m.
nositi portare; nosi se! vattene!
nosonja nasone m.
nostalgija nostalgìa f.
nošnja costume m; narodna ~
costume nazionale.
nov adj. nuovo.
novac denaro m; moneta f; soldi m pl; sitan ~ spìccioli m pl;
gotov ~ denaro contante; biti
pri novcu star bene a denari; ne
biti pri novcu essere sprovvisto
di denari; rasipati ~ sprecare
denaro.
novčani
adj.
monetario;
novčana kazna multa f; novčani
(tok) opticaj circolazione f monetaria.
novčanica banconota f.
novčanik portamonete m.
novembar novembre m.
novinar giornalista m.
novinarski adj. giornalistico.
novine giornale m; prodavac
novina giornalaio m.
novo adj. nuovo; šta ima ~ che
c’è di nuovo?
novogodišnji adj. dell’anno
N
413
novost
nuovo; novogodišnja čestitka
auguri per l’anno nuovo.
novost novità f.
nozdrve (anatom.) nari f pl.
nož coltello m.
nožić coltellino m; (džepni)
temperino m.
nožni adj. della gamba; ~ članak
tarso m; ~ palac àlluce m.
nuditi tr. offrire, presentare.
nuklearni adj. nucleare.
nula zero m; ispod nule sotto
zero.
nužda necessità f; bisogno m;
urgenza f; izlaz za nuždu porta
f di sicurezza.
nužan adj. necessario.
nužno adv. necessariamente; ~
je è necessario.
nužnost necessità f; bisogno m.
Nj
Nj
414
Nj, nj, gn f ili m (palatale).
njakanje il ragliare, raglio m.
njakati intr. ragliare.
njegov adj. suo, di lui.
njen adj. suo, di lei.
njihanje dondolamento m;
oscillazione f.
njihati tr. dondolare.
njihati se dondolarsi,
altalenare; oscillare.
njihov adj. (di) loro.
njiva campo m, coltivato m.
njoke (valjušci) gnocchi m pl.
njuh odorato m; olfatto m;
(kod psa) fiuto m.
njušiti tr. fiutare, annusare.
njuška muso m; ceffo m.
njuškanje l’andar fiutando;
l’annusare.
njuškati tr. andar fiutando;
annusare.
obećati
O
O,o, O, o, f ili m.
o prp. di; ~ čemu govorite di
che cosa state parlando? udariti
glavom ~ zid battere il capo nel
muro; ogrešiti se ~ nešto peccare contro qcs: ~ svom trošku a
proprie spese.
oba prn. ambedue; tutt’e due;
entrambi.
obala riva f; spiaggia f; costa f;
morska ~ costa del mare; ploviti
uz obalu costeggiare.
obalski adj. costiero; litorale; ~
pojas fascia costiera.
obamreti cadere in svenimento;
tramortire; ~ od zime intirizzire
dal freddo.
obarati tr. rovesciare; atterrare;
abbàttere; ~ cene far abbassare
i prezzi.
obasjavati illuminare; irradiare.
obasuti tr. cospàrgere; ricoprire; inondare (di); ~ koga
pažnjom prodigar cure a qn,
colmare di gentilezze.
obavestiti informare; avvertire.
obaveštajan adj. informativo;
biro za obaveštenja ufficio m
d’informazioni.
obavešten adj. informato; avvi-
sato.
obaveštenje avviso m; avvertimento m; informazione f; notizia f; prema obaveštenju come
d’avviso.
obaveza obbligo m; impegno m;
obbligazione f; vojna ~ obbligo
di servizio militare; preuzeti
obavezu assùmere un impegno;
ispunjavati obaveze far fronte
agli impegni.
obavezan adj. obbligato; tenuto.
obavljati eseguire; fare; esercitare; ~ svoju dužnost adempiere
il proprio dovere.
obazirati se guardare intorno;
girare gli occhi attorno a sé; ~
na šta avere riguardo a qcs, tener conto di qcs; ne ~ na šta non
aver riguardo a qcs.
obdanište giardino m d’infanzia; asilo m infantile.
obe prn. ambedue; tutt’e due.
obećanje promessa f; održati ~
adémpiere la promesa; ne ispuniti ~ venir meno alla promessa;
~, ludom radovanje campa caval che l’erba cresce.
obećati prométtere, fare una
O
415
obeležiti
O
416
promessa; ~ kule i gradove prométtere mari e monti.
obeležiti tr. segnare; marcare.
obeležje segno m; contrassegno
m; marca f; indicazione f; caràttere m.
obelodaniti tr. pubblicare; dare
alla luce; méttere in luce.
oberučke adv. con ambe le
mani; (fig.) ben volentieri, molto volentieri; con piacere.
obesiti appèndere; appiccare;
attaccare; sospèndere; (fig.) ~
nos tenere il broncio; ~ o vrat
legare al collo; ~ nešto o klin
appendere qcs. al chiodo.
obeshrabriti tr. scoraggiare;
demoralizzare.
obest ruzzo m; capriccio m; viveza f licenziosa; iz obesti per
capriccio; (oholost) protèrvia f;
presuntuosità f; arroganza f.
obeščastiti tr. disonorare.
obeštećenje risarcimento m dei
danni.
obezbediti assicurare, render
sicuro.
obezbeđenje assicurazione f;
materijalno ~ assicurazione
materiale.
običaj uso m; abitùdine f; po
običaju di solito; običaji usanze f pl; van običaja fuori d’uso;
druga zemlja, drugi običaji paese che vai usanza che trovi.
običajan adj. usuale; consueto;
usato; (prav.) običajno pravo
diritto consuetudinario.
običan adj. abituale; sòlito.
obično adv. abitualmente; al
sòlito; kao ~ come al sòlito.
obijati tr. (provaljivati) irrómpere; scassinare; ~ tuđe pragove
passare di casa in casa chiedendo aiuti.
obilazak vìsita f; giro m.
obilan adj. abbondante; copioso; ricco.
obilaziti andare attorno; girare
(per); ~ zemlju percórrere un
paese.
obilje abbondanza f; copia f;
profusione f; ricchezza f; opulenza f.
obim volume m; ~ poslova entità f inv; ~ kruga circoferenza f.
obiman adj. esteso; voluminoso; ampio.
objasniti tr. chiarire; spiegare;
esplicare.
objašnjenje chiarimento m;
spiegazione f; esplicazione f;
interpretazione f; commento m.
objava annunzio m; dichiarazione f; proclamazione f; avviso
m; pubblicazione f; ~ rata dichiarazione di guerra.
objaviti tr. annunziare; render
pubblico, pubblicare; dichiarare; proclamare; ~ knjigu pubblicare un libro; ~ zakon promulgare, emanare.
oboriti
objekat oggetto m; turistički ~
impianto m turìstico; ugostiteljski ~ impianto m alberghiero;
industrijski ~ stabilimento m
industriale.
objektivan adj. obiettivo.
objektivno adv. obiettivamente.
oblačan adj. nuvoloso.
oblačiti vestire, indossare.
oblačiti se vestirsi.
oblak nùvola f; prolom oblaka
nubifragio m; nebu pod oblake
in alto fino alle nubi; ~ dima
nùvola di fumo; ~ prašine
nùvola di pólvere.
oblakoder grattacielo m.
oblasni adj. di territorio; provinciale.
oblast territorio m; compartimento m; provincia f; regione
m; settore m; autonomna ~ territorio autònomo.
obligatoran adj. obbligatorio.
oblik forma f; aspetto m; u obliku in forma di.
oblikovati formare; modellare.
oblina rotondità f.
obliven adj. bagnato; inondato;
~ znojem cosparso di sudore.
obližnji adj. vicino; circostante; adiacente.
obloga rivestimento m; fòdera
f; ~ za uže (izolacija) guaina f
per cavo.
obložiti coprire (di); rivestire
(di); foderare (di); (jelo) guar-
nire; ~ dašćicama impiallacciare.
obmana illusione m; miraggio
m; fata morgana f; (prevara) inganno m; frode f; mistificazione
f; vidna ~ illusione òttica.
obmanuti illudere, ingannare.
obnavljanje rinnovamento m;
innovazione f; restaurazione f;
ricostituzione;
rigenerazione
f; ~ uspomena rievocazione f
(di).
obnova rinnovamento m; innovazione f; restaurazione f;
ricostruzione f; restauro m; risveglio m.
obnoviti rinnovare; innovare;
restaurare; ricostruire; rigenerare; far rivìvere; ~ garderobu
svecchiare il guardaroba.
obnoviti se rinnovarsi; rinàscere; rifiorire.
obod orlo m; contorno m; ~
šešira falda f del cappello.
obogatiti se arricchire, arricchirsi; obogatio se preko noći si
è arricchito da un giorno all’altro.
oboje prn. ambedue, tutti e due,
entrambi.
obojen adj. tinto; colorato.
obojiti tr. tìngere; colorire; pitturare.
oboljenje malattia f.
oboriti abbàttere; atterrare; ~
oči abbassare lo sguardo; ~ do-
O
417
obostran
O
418
kaz confutare un argomento.
obostran bilaterale; recìproco.
obožavalac adoratore m; idolatra m; (fig.) ammiratore m; adoratore m.
obožavati tr. adorare.
obračun regolamento m dei
conti; conteggio m; bilancio m.
obračunati fare i conti, conteggiare.
obrada coltivazione f, coltura f;
lavorazione f; trattamento m.
obraditi coltivare; lavorare;
trattare.
obradiv adj. coltivàbile; lavorativo; trattàbile; obradive
površine superfici f pl. coltivàbili.
obradovati tr. rallegrare; far
lieto.
obradovati se (čemu) rallegrarsi.
obrađivanje coltivazione f,
coltura f.
obratno adv. viceversa; a rovescio; inversamente.
obraz faccia f; viso m; volto m;
nemati ni stida ni obraza non
avere un brìciolo di pudore.
obrazac mòdulo m; formulario
m; schema m.
obrazložiti tr. argomentare.
obrazovan adj. formato colto;
civilizzato; civile.
obrazovanje educazione f; formazione f.
obrazovati tr. educare; istruire.
obred rito m; cerimònia f.
obrijati fare la barba; ràdere.
obrisati tr. pulire; strofinare;
asciugare; ~ nos pulirsi il naso.
obrnut adj. opposto; inverso.
obrnuti volgere; invertire.
obrok porzione f; razione f; pasto m; (rate) rata f, quota; (fig.)
dose f.
obronak pendìo m; pendice f;
declìvio m.
obrt (okret) volta f; giro m;
(preokret) cambiamento m.
obrva sopraccìglio m.
obučavanje insegnamento m;
istruzione f; addestramento m.
obučavati tr. insegnare, istruire.
obučen adj. (obući) vestito.
obučen adj. (obučiti) istruito.
obuća calzatura f; scarpa f; prodavnica obuće negozio di calzature; letnja ~ calzature estive;
zimska ~ calzature invernali;
tesna ~ calzatura stretta.
obućar calzolaio m.
obući vestire; indossare.
obući se vestirsi.
obuhvatiti tr. abbracciare;
(sadržati) comprèndere, contenere.
obuka insegnamento m, istruzione f; stručna ~ addestramento professionale.
obustaviti tr. sospèndere; sméttere; far cessare.
očito
obuzeti occupare, preoccupare;
invasare; compenetrare; ingombrare (di); obuze ga strah fu
preso dallo spavento; obuze me
san fui preso (vinto) dal sonno.
obzir riguardo m; considerazione f; rispetto m; bez obzira na to
nonostante cio; s obzirom na to
visto che; s obzirom na što riguardo a, in riguardo di, in merito a, relativamente a; uzeti što
u ~ prendere in considerazione
qcs, tener conto di qcs; pobeći
glavom bez obzira scappare in
fretta e furia.
ocariniti tr. sdoganare.
oceniti tr. valutare; apprezzare;
stimare; giudicare; (knjigu) criticare.
ocena valutazione f; apprezzamento m; stima f; giudizio m; (u
školi) classifica f, voto m; loša
~ voto scadente; dobio je lošu
ocenu iz matematike ha preso
un brutto voto in matemàtica.
očaj disperazione f; naterati u ~
spìngere alla disperazione.
očajan adj. disperato; desolato;
sconfortante; bio je sav ~ era
tutto disperato.
očajanje disperazione f.
očajnički 1. adj. disperato; ~
pokušaj tentativo disperato. 2.
adv. disperatamente.
očaran adj. incantato; affascinato.
očarati incantare; affascinare.
očekivanje attesa f; aspettazione f; premašiti očekivanja superare l’aspettativa.
očekivati aspettare; attèndere;
(trg.) očekujući Vaš odgovor
nell’attesa della Sua risposta.
očešljati tr. pettinare.
očevidan adj. evidente.
očevidno adv. evidentemente;
chiaramente.
oči occhi m pl; zatvorenih očiju
a occhi chiusi; na moje ~ davanti
ai miei occhi, alla mia presenza;
beži mi s očiju! vàttene! escimi dai piedi! prevrtati očima
stòrcere gli occhi; zaklopiti ~
chiudere gli occhi; raskolačiti
~ spalancare gli occhi; izgubiti
s očiju pèrdere di vista; padati u
~ saltare agli occhi; pred očima
sveta al cospetto del mondo;
gledati istini u ~ guardare la
realtà in faccia; daleko od očiju
daleko od srca lontan dagli occhi lontan dal cuore.
očigledan adj. manifesto; evidente; visìbile.
očigledno adv. evidentemente.
očinski adj. paterno.
očistiti tr. pulire; nettare; purificare.
očit adj. evidente; palese; chiaro; manifesto; òvvio.
očito adv. evidentemente; ~ je è
chiaro, è evidente.
O
419
očni
O
420
očni adj. dell’occhio; oculare;
očna jabučica bulbo m dell’occhio; ~ kapak pàlpebra f; ~ lekar oculista f.
očnjak dente m canino.
očuvan adj. ben conservato; in
buono stato.
očuvati conservare; custodire;
proteggere, preservare; ~ zdravlje conservarsi in salute.
od prp. da; di; (uz komparative) di; che; ~ rođenja fin dalla
nascita; od straha per paura; ~
prve alla prima, sùbito.
odabiranje selezione f; scelta f.
odabran adj. scelto; eletto.
odabrati scégliere; selezionare;
eleggere.
odaja stanza f; camera f.
odakle adv. da dove, di dove; ~
si? di dove sei? ~ je došao? da
dove è venuto? ~ to znaš? come
lo sai?
odan adj. affezionato; devoto;
leale.
odanost devozione f; lealtà f.
odati rivelare; violare (tradire
un segreto); ~ počast rènder
gli onori; ~ priznanje rèndere
omaggio; ~ tajnu scoprire un
segreto.
odati se tradirsi; scoprirsi.
odatle adv. di là.
odavde adv. da qui, di qua.
odavno adv. da molto (tempo);
da un pezzo.
odazvati se rispóndere alla
chiamata.
odbaciti gettar via; rifiutare; respingere; ~ pretpostavku scartare un’ipòtesi.
odbiti (neprijatelja) respingere;
(udarac) parare il colpo, controbàttere; ~ loptu rimandare
alla palla; (svetlost) riflèttere;
(molbu) respìngere; (mat.) sottrarre.
odbojka pallavolo f.
odbojkaš giocatore m di pallavolo.
odbojnost forza f ripulsiva;
osećati ~ avere avversione per
qcs.
odbor comitato m; commissione f; consiglio m; upravni
~ comitato direttivo; izvršni ~
comitato esecutivo; nadzorni ~
comitato di sorveglianza.
odbrana difesa f; protezione f;
narodna ~ difesa nazionale; bez
odbrane senza protezione, indifeso; protivvazdušna ~ difesa f
antiaèrea.
odbraniti difèndere; protèggere.
odbraniti se difèndersi (da).
odelo vestito m; abito m; radno ~ tuta f; iznošeno ~ àbito
smesso; svečano ~ àbito di gala;
večernje ~ àbito da sera; ~ mu
stoji kao saliveno l’àbito gli sta
a pennello.
odluka
odeljenje sezione f; reparto m;
sezione f, settore m.
odevanje il vestire m; abbigliamento m.
odevati se vestire, vestirsi.
odgajanje allevamento m; educazione f.
odgoditi tr. rimandare; rinviare;
dilazionare; sospèndere.
odgonetnuti tr. indovinare.
odgovarajući adj. corrispondente; adeguato; odgovarajuća
boja colore adeguato.
odgovarati corrispóndere; convenire; odgovarati za što garantire di qcs.
odgovor risposta f; replica f; pismeni ~ lettera f responsiva.
odgovoran adj. responsabile; ~
rad lavoro m impegnativo.
odgovoriti rispóndere.
odgovornost responsabilità f;
impegno m; na moju ~ sulla mia
responsabilità; uzeti na sebe
~ assumere la responsabilità;
pozvati koga na ~ rendere qn.
responsabile (di qcs.).
odjava denuncia f della partenza.
odjaviti notificare la partenza.
odjedanput, odjednom adv.
d’un tratto.
odjek eco m; risonanza f.
odjeknuti echeggiare; risonare.
odjuriti scappare in fretta; fuggir via.
odlaganje
deposizione
f;
(odgađanje) rimando m; rinvio
m; dilazione f.
odlagati rimandare; rinviare.
odlazak partenza f; ~ i povratak andata e ritorno; najaviti ~
annunciare la partenza.
odlaziti partire; andarsene via;
odlazi! vattene!
odličan adj. eccellente; ottimo;
odlična ocena voto òttimo.
odlično adv. ottimamente; in
modo eccellente; osećam se ~
mi sento benissimo.
odlika distinzione f; pregio m;
caratterìstica f; qualità f.
odlikovanje onorificenza f; decorazione f; ordine m.
odlomak frammento m; pezzo
m; brano m; (mat.) frazione f.
odložiti tr. deporre; porre giù;
posare; ~ za jedan sat rimandare di un’ora.
odlučan adj. risoluto; deciso;
enèrgico; decisivo; ~ čas momento decisivo.
odlučiti tr. decidere; risolvere;
stabilire.
odlučno adv. in modo risoluto;
decisamente.
odlučujući adj. decisivo; deffinitivo.
odluka decisione f; risoluzione f; zakonska ~ decreto legge;
obrazložiti odluku motivare una
decisione; prema odluci o...
O
421
odmah
O
422
conformemente alla decisione
di ...; sprovođenje ~ messa in
atto delle risoluzioni.
odmah adv. subito; immediatamente.
odmaralište casa f di riposo.
odmaranje riposo m.
odmarati se riposare, riposarsi.
odmeren adj. misurato; compassato; (umeren) moderato.
odmeriti tr. misurare; pesare;
(dobro razmisliti) considerare
bene; esaminare a fondo; ~ od
glave do pete squadrare da capo
a piedi.
odmor riposo m; sosta f; pausa
f; ricreazione f; (između časova
u školi) intervallo m; letnji ~
vacanze f pl. estive; otići na ~
andare in vacanza.
odmoran adj. riposato.
odmoriti se riposare, riposarsi.
odnekuda adv. da qualche luogo.
odneti portar via, portare.
odnos relazione f; rapporto m;
rodbinski odnosi rapporti di
parentela; uzajamni odnosi relazione recìproca; radni ~ rapporto di lavoro; međunarodni
odnosi rapporti internazionali.
odnosan adj. relativo; rispettivo; concernente; odnosna
rečenica proposizione relativa.
odnositi se riferirsi (a qcs.); riguardare (qcs.).
odobrenje approvazione f; consenso m; autorizzazione f; ~
kredita concesione di crédito;
~ budžeta approvazione del bilancio; podneti na ~ sottoporre
all’approvazione.
odobriti tr. approvare; amméttere; concedere; confermare;
rattificare.
odoleti resistere; fronteggiare.
odora vestito m; uniforme m;
divisa f; svečana ~ àbito di parata.
odozdo adv. dal disotto; di laggiù.
odozgo adv. dal di sopra, di lassu; ~ na dole dall’alto in basso.
odrastao adj. cresciuto; grande; adulto; samo za odrasle solo
per adulti.
odrasti intr. créscere, farsi
grande.
odraz riflesso m.
odreći se rinunziare (a); desistere (da); privarsi (di); odrekao se
pušenja ha rinunziato al fumo;
~ prestola abdicare.
odred reparto m; squadra f.
odredba disposizione f; norma
f; zakonska ~ norma di legge.
odredište destinazione f; stići
na ~ arrivare a destinazione.
odrediti tr. ordinare; stabilire;
fissare; ~ cenu fissare il prezzo.
određen adj. determinato; fissato; unapred ~ predestinato; u
odvažno
određeno vreme all’ora fissa.
odrešitost risolutezza f.
odrezak ritaglio m; fetta f; (kupon) tagliando m; bečki ~ costoletta alla milanese, scaloppina f.
odrezati tagliar via.
održati, održavati mantenere;
conservare; ~ reč mantenere la
parola; ne ~ reč mancare alla
parola.
održati se mantenersi; conservarsi; resistere.
odsada adv. d’ora in poi; d’ora
innanzi.
odseliti se trasferirsi; emigrare;
sloggiare.
odseći tr. troncare; tagliare;
(deo tela) amputare; (glavu) decapitare.
odsek sezione f; settore m; (u
knjizi) capitolo m, parte f.
odsjaj riflesso m; riflessione f.
odskočiti saltare giù, balzare
giù; rimbalzare; (istaći se) spiccare.
odskora adv. poco tempo fa; da
poco.
odstraniti rimuovere; togliere
di mezzo.
odstupanje ritirata f; ritiro m;
dopušteno ~ divergenza f ammessa.
odsutan adj. assente; ~ duhom
distratto.
odsustvo assenza f; permesso
m; neopravdano ~ assenza in-
giustificata.
odšteta indennizzo m; indennità f; risarcimento m dei danni.
odudarati intr. spiccare, risaltare (da).
odugovlačiti ritardare; dilazionare; ~ posao menar il can per
l’aia.
odumirati intr. estìnguersi.
odupreti se opporre resistenza,
opporsi, resistere.
oduran adj. ripugnante; schifoso; odioso.
odustati intr. desìstere; recèdere
(da); abbandonare (qcs.); ~ od
ponude desìstere dall’offerta.
oduševiti tr. empiere d’entusiasmo; animare; appassionare.
oduševljen adj. entusiasmato;
incantato; animato; appassionato.
oduševljenje entusiasmo m;
animazione f; passione f.
oduzeti tr. togliere; levare;
portar via; (mat.) sottrarre; ~
sebi život tògliersi la vita; ~
vlasništvo espropriare; ~ nekome reč tògliere la parola a qn.
odvajanje separazione f; distinzione f; segregazione f; isolamento m.
odvažan adj. coraggioso; audace.
odvažiti se decidersi (a qcs.).
odvažno adv. corraggiosamente; risolutamente; audacemente.
O
423
odvažnost
O
424
odvažnost coraggio m; audacia
f; prodezza f.
odvesti condurre via.
odvezati tr. slegare; sciogliere.
odvikavati disabituare; disavvezzare.
odviknuti se perdere un’abitudine, disabituarsi.
odvod deviazione f; derivazione f.
odvodni adj efferente; ~ kanal
canale di scàrico; odvodna cev
tubo di scàrico.
odvojen adj. separato; isolato.
odvojiti tr. separare, segregare; staccare; isolare; (staviti na
stranu) méttere da parte.
odvratan adj. ripugnante;
schifoso; ributtante; sconcio;
odioso.
odvrnuti tr. svitare.
odvući tr. trascinare; portar via.
odziv risposta f (alla chiamata);
naići na lep ~ incontrare la simpatìa, l’approvazione di qn.
odžak camino m; fumaiolo m.
oficir ufficiale m.
oganj fuoco m; incendio m.
ogavan adj. abominévole; ripugnante.
ogladneti sentir fame; aver
fame, affamare.
oglas avviso m, annunzio m;
novinski ~ avviso pubblicitario;
oglasi pubblicità f sg.
oglasiti tr. far noto; pubblicare.
oglasni adj. pubblicitario; oglasna tabla albo m.
ogled visita f; ispezione f; (proba) prova f, esperimento m.
ogledalo specchio m.
ogluveti intr. diventar sordo.
ognjište focolare m.
ogorčen adj. amareggiato; esacerbato, esasperato; ogorčena
borba lotta f accanita.
ogorčiti rendere amaro; esacerbare, esasperare.
ogovarati tr. sparlare; diffamare; denigrare.
ograda cinta f; barriera f; ~ od
dasaka steccato m; ~ od rešetki
cancello m, cancellata f; (na
balkonu) parapetto m; ringhiera
f; živa ~ siepe f viva.
ograditi tr. chiudere con cinta;
recintare di muro (o siepe); ~
nasipom arginare.
ograničen adj. limitato; ristretto.
ograničiti tr. limitare, restringere.
ogrebotina sgraffiatura f; scalfittura f; graffio m.
ogrešiti se peccare (contro);
offèndere (qcs.); ~ o zakon trasgredire la legge.
ogrlica collana f.
ogroman adj. enorme; gigantesco.
ogrtač mantello m, cappotto m;
soprabito m; (kišni) impermea-
okrenuti se
bile m.
oguliti tr. sbucciare, scorticare;
pelare.
ohladiti tr. rinfrescare, raffreddare.
oho! excl. oh! oh! ma guarda un
po’!
ohol adj. orgoglioso; superbo.
oholost orgoglio m; superbia f.
ohrabriti tr. incoraggiare; animare.
ojačati tr. diventar forte; invigorire; rinforzare.
okačiti tr. appèndere; appicare;
attaccare; sospèndere.
okean oceano m; Atlantski
~ (Oceano) Atlantico; Tihi ~
(Oceano) Pacifico.
okititi decorare; ornare; ~
cvećem ornare con fiori; ~ vencima inghirlandare.
oklevati tr. indugiare, esitare;
titubare, essere irresoluto.
okliznuti se sdrucciolare, scivolare.
okno finestra f; (rudarsko) pozzo m, scavo m di miniera.
oko 1. occhio m; u četiri oka
a quattr’occhi; krvave oči occhi sanguigni; golim okom a
occhio nudo; gledati ispod oka
guardar di nascosto (con la coda
dell’occhio); ne vidi se ni prst
pred okom non si vede niente;
kurje ~ occhio pollino. 2. prp.
i adv. (prostorno) intorno (a);
(vremenski) verso; (približno)
circa, all’incirca; presappoco.
okolina ambiente m; dintorni m
pl; u okolini nei pressi (di).
okolni adj. circonvicino, circostante.
okolnost circostanza f; situazione f; condizione f; olakšavajuća
~ attenuante; otežavajuća ~
aggravente; propratne okolnosti circostanze concomitanti;
u takvim okolnostima in sìmili
circostanze.
okolo v. oko; ~ naokolo tutt’intorno; in giro.
okomito adv. verticalmente;
(strmo) a picco, a piombo.
okoristiti se approfittare, trarre
profitto.
okov ferratura f; armatura f;
okovi ferri m pl, catene f pl; baciti u okove incatenare, méttere
in catene.
okovan adj. ferrato; incatenato.
okovratnik colletto m.
okrajak orlo m; bordo m; màrgine m; ~ hleba orliccio m.
okrečiti tr. imbianchire (con
calce).
okrenuti voltare, volgere, rivolgere; capovòlgere; (o vetru)
cambiar direzione; (o vremenu)
mutarsi; ~ na bolje migliorare;
~ na gore peggiorare.
okrenuti se voltarsi indietro,
rivòlgersi; girare.
O
425
okrepljenje
O
426
okrepljenje ristoro m; rinvigorimento m.
okret giro m; volta f.
okretan adj. agile, svelto, abile.
okretanje giramento m, rivolgimento m.
okretati tr. voltare, girare, vòlgere.
okrepiti tr. ristorare.
okriviti accusare (qn. di qcs.);
incolpare (qn. di qcs.).
okršaj scontro m; lotta f;
combattimento m; ~ vatrenim
oružjem scontro a fuoco.
okrug circondario m; distretto m.
okrugao adj. tondo, rotondo;
circolare; sfèrico.
okrutan adj. crudele; atroce;
spietato; feroce.
okrutno adv. crudelmente;
atrocemente; spietatamente.
okružiti circondare.
okrzati se sfilacciarsi.
okrznuti tr. sfiorare.
oktobar ottobre m.
oktopod polpo m.
okupacija occupazione f.
okupati se bagnarsi, fare un
bagno.
okupiti tr. (skupiti) adunare;
raccogliere; riunire.
okusiti gustare; (fig.) provare.
okvir (ram) cornice f; telaio m;
(naočara) montatura f degli occhiali; (vrata) armatura f della
porta; (fig.) u okviru entro i lì-
miti, nell’ambito di.
olako adv. facilmente; agevolmente; (lakomisleno) alla leggiera; ~ proći cavàrsela a buon
mercato.
olakšanje alleviamento m;
sollievo m, facilitazione f; s
olakšanjem con sollievo.
olakšati tr. agevolare; sollevare; facilitare; ~ savest scaricare
la coscienza.
olakšica facilitazione f; sgravio
f; poreska ~ sgravio fiscale.
olimpijada olimpìade f.
olimpijski adj. olìmpico.
olistati coprirsi di foglie, infrondire, frondeggiare.
ološ marmaglia f; gentaglia f;
društveni ~ i rifiuti della società.
olovka matita f; hemijska ~
penna f.
olovo piombo m.
oltar altare m.
oluja temporale m, tempesta f;
bufera f; (na moru) burrasca f.
oluk canale di scolo, scolatoio m.
olupina; (od broda) carcassa f.
oljuštiti sbucciare, scortecciare.
omalovažiti disprezzare, deprezzare; svalutare.
omekšati ammorbidire; ammollire, rèndere più molle.
omorina caldo m soffocante;
afa f.
ometanje impedimento m;
opaziti
ostàcolo m; interruzione f.
ometati (prekidati) interrómpere; (smetati) disturbare.
omiljen adj. benvoluto; preferito; popolare.
omladina gioventù f.
omlet frittata f.
omogućiti tr. render possìbile.
omot involucro m; imballaggio
m; ~ knjige copertina f; (koverta) busta f.
omotati tr. involgere.
omražen adj. odiato, odioso;
antipàtico.
omršaviti dimagrire; render
magro.
on, ona, ono prn. egli, esso, lui;
ella, essa, lei.
onaj, ona, ona prn. quello,
quella; costui, costei; onaj koji
colui che, chi; s one strane (al)
di là, oltre.
onakav prn. tale; s kim si, ~ si
dimmi con chi pràtichi e ti dirò
chi sei.
onako adv. così; in quel modo.
onamo adv. lì, la, ci, vi.
onda 1. adv. allora, (zatim) poi,
dopo, quindi; a (šta) ~ ? e allora? 2. conj. (prema tome) dunque; ~, knjigu još nisi pročitao?
allora, il libro non l’hai ancora
letto?
ondulacija (kovrdžanje) ondulazione f; trajna ~ la permanente.
onemogućiti rendere impossi-
bile.
onesposobiti tr. inabilitare (qn.a
qcs.); rènderlo inabile.
onesvestiti se svenire.
onoliko adv. tanto; ~ koliko treba quel tanto che ci vuole.
opadati (lišće) cadere; (kosa)
cadere; (voda) calare; (snaga)
decadere, declinare; voda reke
opada le acque del fiume si abbàssano.
opak adj. (zao) malvagio; cattivo; ~ jezik mala lingua, maldicente; (nemilosrdan) spietato,
crudele.
opako adv. malvagiamente;
crudelmente.
opaliti bruciare; scottare; (sunce kožu) abbronzare; (pušku)
sparare; ~ šamar appioppare
uno schiaffo.
opaljen (lice) viso abbronzato.
opasač cintura f; (vojnički) cinturone m.
opasan adj. pericoloso.
opasno adv. pericolosamente; ~
je è pericoloso.
opasnost pericolo m; rischio
m; biti u opasnosti essere in perìcolo, córrere rischio; biti izvan
opasnosti esser fuori pericolo.
opat abàte m.
opatica suora f; mònaca f.
opaziti tr. osservare; avvertire;
notare; accòrgersi di; opazio
sam to me ne sono accorto.
O
427
opažanje
O
428
opažanje osservazione f; percezione f; moć opažanja talento m
d’osservazione.
opeći tr. scottare; bruciare.
opeći se scottarsi.
opeka mattone m.
opera opera f; (zgrada) teatro m
dell’opera.
operacija operazione f; operazione chirùrgica.
operisati tr. operare.
opet adv. di nuovo.
opipati tr. tastare; palpare.
opipljiv adj. palpàbile.
opis descrizione f.
opisan adj. descrittivo.
opisati tr. descrivere; dipingere;
delineare; ~ na dugo i široko descrìvere per fìlo e per segno; ~
živo descìvere al vivo.
opiti tr. ubriacare; (med.) narcotizzare; anestetizzare.
opiti se ubriacarsi.
opklada scommessa f.
opkoliti tr. circondare.
oplata piallaccio m; impiallacciatura f; (obloga) rivestimento
m.
oploditi tr. fecondare; render
fertile, fertilizzare.
oplodnja
fecondazione
f;
veštačka ~ fecondazione artificiale.
opljačkati tr. derubare.
opna membrana f; pellìcola f;
moždana ~ meninge m; trbušna
~ peritonèo m.
opojan adj. inebriante; narcòtico; soporìfero; opojno sredstvo
narcòtico m.
opomena avviso m; avvertimento m; (ukor) mònito m.
opomenuti avvisare; ammonire.
oponašanje imitazione f.
oponašati tr. imitare.
opor adj. aspro; acerbo; acre;
oporo vino vino secco.
oporavak ristabilimento m;
convalescenza f; ricreazione f;
riposo m.
oporaviti se ristabilirsi, riméttersi (in gambe).
oporuka testamento m.
opozicija opposizione f.
opoziv (naredbe) rèvoca f;
(reči) il ritirare della parola; rittrazione f.
opozvati revocare; ritirare; disdire; ritrattare.
oprati lavare.
oprati se lavarsi.
opravdan adj. giustificato;
(osnovan) fondato; opravdana
sumnja dubbio m fondato.
opravdanje giustificazione f;
(u školi) lettera f di giustificazione.
opravdati tr. giustificare; scusare.
opravka riparazione f.
oprečan adj. contrario, contrastante.
opušak
opredeliti se decìdersi; dichiararsi (per).
oprema attrezzatura f; equipaggiamento m.
opremiti equipaggiare; guarnire; corredare; (brod, vojsku)
armare.
oprez precauzione f; prudenza
f; ~ ! attenzione! biti na oprezu
stare in guardia, stare all’erta,
andare cauto.
oprezan adj. cauto; prudente;
accorto.
oprezno adv. cautamente; con
precauzione.
opreznost precauzione f; cautela f; prudenza f; mere opreznosti provvedimento prudenziale,
misure cautelari.
oprostiti perdonare; scusare;
oprostite! scusi!
oprostiti se congedarsi (da qn.);
dare l’addio (a qn.).
oprostiv adv. perdonabile.
oproštaj perdono m; congedo
m; addio m.
opruga molla f; zavojita ~ spirale f.
opsada assedio m; blocco m.
opsadni adj. d’assedio; opsadno stanje stato d’assedio.
opservatorijum osservatòrio
m.
opsedati tr. assediare; bloccare;
stare attorno a qn.
opsovati tr. insultare.
opstati règgere a lungo; persìstere; perdurare; resìstere.
opširan adj. esteso; ampio;
dettagliato; opširan izveštaj
un’ampia relazione.
opširno adv. per disteso; a lungo; dettagliatamente; ~ govoriti
estendersi nel discorso.
opšti adj. generale; universale;
comune.
opština comune m.
opterećen adj. caricato; aggravato.
opteretiti caricare; (fig.) aggravare (di qcs.); addossare un
càrico (a qn.).
opticaj circolazione f; giro m;
(o novcu) biti u opticaju essere
in corso.
optičar òttico m.
optički adj. òttico; optička varka illusione òttica.
optimalan adj. ottimale; optimalna temperatura temperatura
ottimale.
optužba accusa f; podići
optužbu muòvere un’accusa;
odbaciti optužbu respìngere
ogni addébito.
optuženik accusato m; imputato m.
optužiti accusare; incriminare;
imputare (qn. di qcs.).
opustošen adj. devastato; desolato.
opušak cicca f; mozzicone m.
O
429
orah
O
430
orah (stablo) noce m; (plod) noce
f; kokosov ~ noce di cocco.
orao aquila f.
orati tr. arare.
orden decorazione f; onorificienza f; medaglia f.
ordinacija ambulatorio m; studio m medico.
organ organo m; ~ vida òrgano
della vista; polni organi genitali m pl; državni organi òrgano
statale.
organizacija organizzazione f;
Organizacija ujedinjenih nacija
Organizzazione Nazioni Unite
(ONU).
organizam organismo m.
organizator organizzatore m.
organizovati organizzare.
organski adj. orgànico.
orgulje òrgano m.
original originale m.
originalan adj. originale.
orijentacioni adj. orientativo.
orkestar orchestra f.
ormar armadio m; (za posuđe)
credenza f.
ornament (ukras) ornamento m.
oronuo adj. deperito; ridotto
male; decrèpito.
ortak socio m; compagno m.
ortodoksan adj. ortodosso.
oruđe strumento m; attrezzo
m; utensile m; (alat) ferri m pl.
del mestiere; (fig.) strumento m;
mezzo m.
oružje arma f; vatreno ~ arma
da tiro; hladno ~ arma bianca; latiti se oružja prendere le
armi; zabrana nošenja oružja
divieto di porto d’armi; bez
oružja inerme.
osa vespa f.
osam num. otto; za ~ dana fra
otto giorni; u ~ sati alle otto.
osamdeset num. ottanta.
osamdeseti adj. ottantesimo.
osamnaest num. diciotto.
osamnaesti adj. diciottésimo.
osećaj sentimento m.
osećajan adj. sentimentale; ~
čovek uomo di cuore (di sentimento).
osećati sentirsi; ~ se dobro star
bene, sentirsi bene.
oseka bassa marèa.
osetiti sentire; provare; percepire coi sensi.
osetljiv adj. sensibile; delicato;
tenero; emotivo.
osigurač valvola f di sicurezza;
fusibile m.
osiguran adj. assicurato.
osiguranje assicurazione f;
sicurezza f; polisa osiguranja
polizza f d’assicurazione; socijalno ~ assicurazione sociale; ~
života assicurazione sulla vita;
~ od požara assicurazione contro gli incendi.
osigurati assicurare.
osigurati se assicurarsi.
osrednji
osiguravajući adj d’assicurazione; ~ zavod istituto m d’assicurazione.
osim prp. i adv. fuorché; eccetto, ad eccezione di; tranne; oltre
a; ~ toga inoltre; ~ ako a meno
che.
osiromašiti intr. impoverire,
diventar pòvero; immiserire;
cadere in povertà.
oskudan adj. povero, scarso.
oskudno adv. scarsamente;
strettamente; miseramente.
oslabiti indebolire.
oslepeti accecare; divenir cieco; perder la vista.
oslobodilački adj. di liberazione.
osloboditi liberare.
oslobođenje liberazione f.
oslonac appoggio m; sostegno m.
osloviti rivolgere (o indirizzare)
la parola (a qn.).
osluškivati tr. origliare; stare in
ascolto.
osmi adj. ottavo.
osmeh sorriso m.
osmehivati se sorrìdere.
osnažiti irrobustire; fortificare.
osnivač fondatore m; costitutore m.
osnivački adj. costitutivo; ~ akt
atto m costitutivo.
osnivanje fondazione f; costituzione f.
osnivati fondare; istituire.
osnova fondamento m; base f;
progetto m; pianta f; disegno m;
idea f; bez osnove infondato; na
osnovu basandosi su, in seguito a; na osnovu člana... ai sensi
dell’articolo...
osnovni adj. fondamentale;
basilare; capitale, cardinale;
osnovna škola scuola elementare; osnovni kapital capitale
sociale.
osnovica base f; poreska ~ imponìbile m.
osoba persona f; individuo m;
soggetto m; personaggio m;
fizička ~ persona fìsica; pravna
~ persona giurìdica; po osobi a
testa, per persona.
osobina particolarità f; qualità
f; caratteristica f.
osoblje personale m.
osoran adj. brusco; aspro; arrogante.
osovina asse m; perno m; ~
menjača àlbero del cambio;
poprečna ~ asse trasversale.
osposobiti tr. abilitare; rendere
capace; qualificare.
osramoćen adj. disonorato;
compromesso.
osramotiti disonorare, comprométtere; svergognare.
osramotiti se disonorarsi, fare
brutta figura (o figuraccia).
osrednji adj. mediocre; ordi-
O
431
ostali
O
432
nario.
ostali adj. rimanente, restante.
ostanak permanenza f.
ostareo adj. invecchiato; vecchio.
ostariti intr. invecchiare.
ostatak resto m, residuo m;
zemni (smrtni) ostaci resti mortali.
ostati restare, rimanere; ~ na
životu rimanere in vita; ~ praznih ruku restare a mani vuote; ~
bez novca rimanere a secco.
ostava custodia f; dispensa f.
ostaviti lasciare; lasciar stare;
(napustiti) abbandonare; ~ potomstvu tramandare ai pòsteri;
~ nekoga na cedilu lasciare in
asso qn; ~ sve abbandonare tutto; ostavimo to! lasciamo stare!
ostrvo isola f.
ostvariti realizzare, effettuare.
ostvariti se realizzarsi; effettuarsi.
osuda sentenza f; condanna f;
izreći osudu pronunziare una
sentenza.
osuditi condannare; ~ na zatvor condannare al càrcere; ~ na
smrt condannare a morte.
osuđen adj. condannato.
osuđenik condannato m.
osumnjičiti rendere sospetto.
osušen adj. asciugato; asciutto; secco; osušeno meso carne
secca.
osušiti tr. asciugare; seccare;
prosciugare.
osvajač conquistatore m; occupatore m.
osvajanje conquista f; occupazione f.
osveta vendetta f; krvna ~ vendetta del sangue.
osvetiti se vendicarsi.
osvetnik vendicatore m.
osvetlati render lùcido; ~ obraz
farsi onore.
osvetliti illuminare; rischiarare;
irradiare.
osvežavajući adj. rinfrescante;
ristoratore; rifrigerante.
osveženje refrigerio m; ristoro
m; rinfrescamento m.
osvojiti conquistare; occupare;
~ proizvodnju čega apprèndere
la fabbricazione di un prodotto.
osvrnuti se volgersi indietro; ~
na što accennare a qcs.
ošamariti dare uno schiaffo;
dare un colpo.
ošamutiti tr. stordire; confóndere; ubriacare.
ošišati tr. tagliare i capelli.
oštar adj. affilato; tagliente;
acuto; (vetar) frizzante m; ~
sluh udito sottile; ~ vid vista
acuta; oštra kazna pena severa;
oštra klima clima rigorosa.
oštećen adj. danneggiato; leso;
guasto.
ošteta danno m; guasto m.
otmičar
oštetiti danneggiare; guastare;
deteriorare.
oštrica taglio m; lama f.
oštrina affilatura f; acutezza f.
oštriti affilare; dare il filo;
(šiljiti) appuntare.
oštro adv. acutamente, severamente.
oštrouman adj. perspicace; sagace.
otac padre m; babbo m; papa m.
otadžbina patria f; paese m nativo.
otečen adj. gonfio.
oterati cacciar via.
oteti rapire; predare; ~ zalogaj
iz usta levar a qn. il pane di bocca; oteto prokleto la farina del
diàvolo va in crusca.
otežavajući adj. aggravante;
otežavajuća okolnost aggravante f.
otežavati aggravare; render difficile.
othraniti allevare; nutrire.
otići andar via; andarsene; partire; odoh ja! io me ne vado!; ~
na put andare in viaggio; ~ Bogu
na istinu andare al cospetto di
Dio; ~ u vetar andar in fumo.
otimačina rapimento m; rapina
f; usurpazione f.
otirač puliscipiedi m inv.
otisak impronta f; riproduzione
f; ~ prstiju impronte digitali.
otkad adv. da quando.
otkako adv i conj. da quando;
dal momento in cui.
otkaz licenziamento m; (ugovora) denunzia f; disdetta f.
otkazati disdire; ~ ugovor denunziare un trattato.
otkazni adj. di disdetta; della
denunzia; ~ rok tèrmine di disdetta.
otkinuti tr. strappare, staccare;
~ od usta tògliersi di bocca; privarsi (di).
otkloniti rimuovere; scostare; allontanare; ~ opasnost rimuòvere un perìcolo.
otključati aprire; disserrare; ~
vrata aprire la porta a chiave.
otkopčati tr. sbottonare.
otkriće scoperta f; rivelazione
f; to je pravo ~ è una vera scoperta.
otkriti scoprire; ~ zaveru sventare un complotto; ~ tajnu svelare; palesare; rivelare.
otkrivanje scoprimento m; scoperta f.
otkriven adj. scoperto; manifestato; rivelato.
otkucati sonare; battere; scrivere a macchina.
otkuda adv. da (di) dove.
otkup riscatto m; ricùpero m;
pravo otkupa diritto di ricùpero.
otmica rapimento m.
otmičar rapitore m.
O
433
otmen
O
434
otmen adj. distinto; elegante.
otmeno adv. distintamente; da
signore.
otpadak scarto m; rifiuto m.
otpasti intr. cascare; cadere;
staccarsi.
otplata ragamento a rate; ~
duga estinzione f, ammortizzamento m di un debito.
otplatiti pagare tutto; saldare
(un debito).
otpor resistenza f.
otporan adj. resistente.
otpornik reòstato m; električni
~ resistore elettrico, reòstato.
otpratiti accompagnare.
otpremiti spedire, mandare, inviare.
otpremnica bolletta f di consegna; bolla f; lèttera f di vettura.
otpustiti licenziare; congedare;
mandar via.
otputovati partire; andarsene.
otrcan adj. làcero; lógoro; consunto.
otresit adj. brusco, aspro; àgile,
enèrgico.
otrgnuti staccare, spiccare;
stroncare; cogliere.
otrov veleno m; tossico m.
otrovan adj. velenoso, avvelenato; tossico.
otupeti diventar ottuso; pèrdere
il taglio.
otužan adj. nauseante; disgustante; stomachévole; sgra-
dévole.
otvor apertura f; foro m.
otvoren adj. aperto; sincero;
širom ~ spalancato; na otvorenom moru in alto mare; ~ račun
conto m aperto; otvoreno pitanje questione f aperta; ~ grad città aperta.
otvoreno adv. all’aperta; francamente; liberamente.
otvoriti aprire; ~ diskusiju dichiarare aperta la discussione;
~ svoje srce aprire il proprio
cuore; ~ kome oči aprir gli occhi a qn.
otvrdnuti intr. indurire, diventar duro; irrigidire.
ovaj, ova, ovo prn. questo,
questa, questi, queste; costui,
costei.
ovakav prn. tale; na ~ način in
tale modo.
ovako adv. così, in questo
modo, nel modo seguente.
ovalan adj. ovale.
ovamo adv. qua, qui, vi, ci;
dođite ~ venite qua.
ovan montone m; becco m.
ovca pecora f; zalutala ~ la pecorella smarrita.
ovčetina carne f pecorina.
ovdašnji adj. di qui, di questo
luogo.
ovde adv. qui, in questo luogo,
ci, vi; ~ onde qua e là; (kod prozivanja) ~ (sam)! presente!
palac
ozleđen adj. ferito; offeso.
ozleda ferita f; lesione f.
ozloglašen adj. diffamato; famigerato; di cattiva fama.
označiti segnare; notare; marcare; indicare; ~ brojem numerare.
oznaka segno m; indicazione f;
nota f caratteristica.
oznojiti se sudare.
oženiti se sposarsi.
oženjen adj. sposato.
ožiljak cicatrice f; (na licu)
sfregio m.
overa verìfica f; verificazione f.
ovlastiti tr. autorizzare.
ovlašćenje autorizzazione f.
ozakoniti tr. dar vigore di legge.
ozaren adj. illuminato; ~
radošću raggiante di gioia.
ozbiljan adj. serio; grave.
ozbiljno adv. seriamente, sul
serio.
ozdraviti guarire; risanare.
ozidati circondare di muro;
murare; (sazidati) costruìre;
edificare.
ozebao adj. raffreddato.
ozlediti ferire; offèndere.
P
P, p, P, p (pi), f ili m.
pa conj. e, poi; ~ ipak eppure,
tuttavia; ~? e poi? e allora? ~ i
anche, pure; ~ neka che sia!
Pacifik (Oceano) Pacifico m.
pacijent paziente m.
pacov ratto m.
pad caduta f; cascata f; ~ vlade
caduta del Ministero; neprestani usponi i padovi un saliscendi
contìnuo; ~ cena ribasso (caduta) dei prezzi.
padati cadére, cascare; pada
kiša piove, cade la pioggia;
pada sneg nevica, cade la neve;
pada na njegov teret andare a
suo càrico; šta ti pada napamet!
ma che pensi?
padina pendìo m; declìvio m;
pendìce m.
padobran paracadute m inv.
padobranac paracadutista m.
pahuljica bioccolo m.
pakao inferno m.
paket pacco m.
pakostan adj. malvagio; malizioso.
pakostiti far dispetti (o malvagità).
palac pollice m.
P
435
palata
P
436
palata palazzo m.
palačinka specie di frittela piena (dolce).
palanka borgo m; paese m; cittadina f di provincia.
paleta paletta f.
palica bastone m.
paliti accendere; far fuoco; bruciare.
palma palma f.
paluba coperta f; ponte m.
paljba fuoco m; brza ~ tiro m
rapido; topovska ~ cannoneggiamento m; počasna ~ salva f.
paljenje accensione f.
pamćenje memoria f.
pamet mente f, ragione f; baš
mi pada na ~ a proposito; ni na
kraj pameti neanche per sogno;
naučiti koga pameti far stare a
segno qn.
pametan adj. intelligente; saggio.
pametno adv. saggiamente; con
senno.
pamtiti ricordare; tenere a
mente; dobro ~ avere buona
memoria.
pamučan adj. di cotone;
pamučna roba cotonerìe f pl.
pamuk cotone m.
panika panico m.
pansion pensione f.
pantalone pantaloni m pl.
panj tronco m; ceppo m.
papa papa m.
papagaj pappagallo m.
papir carta f; ~ za kopiranje
carta carbone; zamotati u ~ incartare.
papirni adj. di carta.
paprika paprica f; punjene paprike peperoni m pl. ripieni.
papuča pantofola f.
par paio m; coppia f; (nekoliko)
un paio di; bračni ~ còniugi m
pl.
para vapore m; punom parom a
tutto vapore.
paragraf paragrafo m.
paralela parallela f; (geogr.) parallelo m.
paralelan adj. parallelo.
parče pezzo m.
pardon excl. scusi! scusa! scusate! bez pardona senza pietà.
parfimerija profumerìa f.
park parco m; javni parkovi
giardini m pl. pubblici; vozni ~
parco m rotabile.
parket parchetto m; (teat.) platea f.
parkiranje parcheggio m.
parkirati intr. parcheggiare.
parlament parlamento m.
parni adj. pari; ~ broj numero
pari.
parni adj. a vapore; ~ kotao
caldaia a vapore; parno kupatilo bagno a vapore.
parobrod piroscafo m; prekookeanski ~ transatlantico m.
pedeset
parola motto m; slogan m.
parter (teat.) platea f.
partija partito m.
partizan partigiano m.
partner compagno m.
pas cane m; morski ~ pescecane
m; lovački ~ cane da caccia; besan ~ idròfobo; biti gladan kao
~ aver una fame da lupi; kao
~ sa lanca come un cane alla
catena; umoran kao ~ stanco
morto.
pasivan adj. passivo.
pasoš passaporto m.
pasta pasta f; ~ za zube dentifricio m.
pasti (padati) cadere; precipitare; ~ na pamet venire in mente;
~ u nesvest svenire, venir meno;
voda je pala l’acqua è calata; ~
na ispitu essere bocciato; ~ pod
stečaj fallire; ~ u zaborav cadere in dimenticanza.
pasti (pasem) pascolare, pascere.
pastir pastore m.
pastrmka trota f.
pasulj fagiuolo m.
pašnjak pascolo m, pastura f.
pašteta pasticcio m.
patent brevetto m.
patiti soffrire; pattire, penare.
patiti se tormentarsi; affaticarsi.
patka anatra f.
patnja sofferenza f; pena f.
patos pavimento m.
patriota patriota m.
patrola pattuglia f.
patuljak nano m.
paučina ragnatela f.
pauk ragno m.
pauza pausa f.
pazikuća portinaio m.
paziti guardare, osservare; pazi!
attenzione! ~ na koga badare,
star attento, far attenzione.
pažljiv adj. attento.
pažljivo adv. attentamente;
premmurosamente.
pažnja attenzione f; privući
pažnju attirare l’attenzione;
obratiti pažnju na nešto fissare
l’attenzione su qcs; odvratiti
pažnju od čega distògliere l‘attenzione.
pčela ape f.
pčelarstvo apicoltura f.
pecanje pesca f.
pecati pescare (con l’amo).
pecivo panino m.
pečat sigillo m, timbro m; bollo
m; impronta f; udariti ~ méttere
il sigillo, timbrare.
pečen adj. arrosto; cotto.
peć forno m; stufa f.
peći cuocere; arrostire; friggere.
pećina grotta f; roccia f; caverna f; spelonca f.
pećnica forno m; fornello m.
pedala pedale m.
pedantan adj. pedante, pedantesco.
pedeset num. cinquanta.
P
437
pedeseti
P
438
pedeseti adj. cinquantesimo.
pega macchia f; (na koži) lentìggine f; sunčeve pege macchie
solari.
pegla ferro da stiro m.
pehar coppa f; boccale m.
pejzaž paesaggio m.
pekar fornaio m.
pekara panetterìa f.
pekmez marmellata f.
pelena fascia f.
pena schiuma f; praviti penu od
belanaca sbàttere la chiara.
penal calcio m di rigore.
penicilin penicillina f.
peniti se schiumare; far schiuma; spumeggiare.
penušav spumante; penušavo
vino spumante m.
penzija pensione m; riposo m.
penzioner pensionato m; impiegato a riposo.
penjati se montare; salire;
ascéndere.
pepeljara portacénere m.
pepeljuga Cenerèntola f.
pepeo cénere f.
peraja pinna f.
perfidan adj. perfido; maligno.
periferija periferìa f.
perika parrucca f.
period periodo m.
periodičan adj. periòdico.
perje penne f pl; piume f pl; kititi se tuđim perjem farsi bello
dei mèriti altrui.
pernica astuccio m per le penne.
pero penna f; čovek od pera
uomo da penna.
peron marciapiede m.
personalan adj. personale.
perspektiva prospettiva f; iz
ptičije perspektive a volo d’uccello.
perspektivan adj. prospettivo.
peršun prezzémolo m.
perut fórfora f.
perverzan adj. perverso; degenerato.
pesak sabbia f; ~ u bubrezima
renella f.
pesimističan adj. pessimìstico.
peskovit adj. sabbioso.
pesma canto m, canzone f; uvek
ista ~ sempre la stessa storia.
pesnica pugno m.
pesnički adj. poetico.
pesnik poeta m.
pešačenje cammino m; marcia f.
pešačiti camminare; andare a
piedi.
pešak pedone m.
peščan adj. di sabbia, sabbioso.
pešice adv. a piedi.
pet num. cinque; oko ~ sati verso le cinque.
peta calcagno m; tacco m; od
glave do pete da capo a piedi; dati petama vetar darsela a
gambe; biti nekome za petama
stare alle calcagna di qn; Ahilova ~ tallone d’Achille.
pitanje
petak venerdi m inv.
petao gallo m.
peti adj. quinto.
petnaest num. quindici.
petnaesti adj. quindicesimo; ~
vek il Quattrocento.
petogodišnji adj. quinquennale.
petrolej petrolio m.
pevač cantante m; operski ~
cantante d’opera.
pevačica cantante f; ptica ~ uccello m canterino.
pevanje canto m.
pevati cantare; ~ u horu cantare
in coro; ~ s lista cantare a prima
vista.
pevušiti canterellare.
piće il bere m; bevanda f; bìbita f; alkoholna pića bevande
alcoliche; bezalkoholna pića
bevande analcoliche; gazirano
~ bevanda gassata; žestoko ~
bevande spiritose; osvežavajuće
~ rinfresco m.
pidžama pigiama m inv.
pigment pigmento m.
pijan adj. ubriaco.
pijanista pianista m.
pijuckati tr. i intr. sorseggiare.
pikantan adj. piccante; forte.
pikavac cicca f; mozzicone m.
pilana segheria f.
pile pollo m.
pileći adj. di pollo; pileće
pečenje pollo arrosto.
piletina carne di pollo.
pilot pilota m.
pilula pillola f.
ping-pong tennis m inv. da tavolo, ping-pong.
pingvin pinguino m.
pionir pioniere m.
pipati palpare, palpeggiare; tastare.
pire pure m.
pirinač riso m.
pisac scrittore m; letterato m; ~
romana romanziere; pozorišni ~
drammaturgo m.
pisaći da scrivere; ~ sto scrivania f; pisaća mašina macchina
da scrivere.
pisanje lo scrivere m, scrittura
f; hartija za ~ carta da scrivere.
pisati tr. scrivere.
piskav adj. stridulo.
pismeni adj. scritto; ~ sastav
compito scritto.
pismeno adv. per iscritto, per
scritto.
pismo lettera f; ljubavno ~ lèttera amorosa; anonimno ~ lèttera
anònima; propratno ~ accompagnatoria; zahvalno ~ lèttera
di ringraziamento; poslovno ~
lèttera d’affari.
pištaljka fischietto m.
pištolj pistola f.
pita dolce f (con frutta).
pitanje domanda f; interrogazione f; questione f; znak pitanja punto m interrogativo; ~ časti
P
439
pitati
P
440
questione f d’onore; sporno
pitanje questione controversa;
nerešeno ~ questione pendente;
postaviti ~ fare una domanda;
rešiti ~ risolvere una questione;
to je još pitanje non è ancora
certo.
pitati domandare, chiedere, interrogare; ~ za koga domandare
di qn.
piti bere; ~ kafu prendere il caffe.
pitom adj. addomesticato, domestico.
pivo birra f.
pivara birrerìa f.
plač pianto m.
plaćanje pagamento m; avansno ~ pagamento anticipato; ~
u gotovom pagamento in contanti; ~ u ratama pagamento a
rate; sposobnost ~ solvibilità f;
nesposobnost ~ insolvibilità f;
odloženo ~ dilazione f di pagamento.
plačljiv adj. piagnucoloso.
plakati piangere; ~ za kim piangere qn; gorko ~ piangere amaramente; ~ od radosti piangere
di gioia.
plamen fiamma f.
plameni adj. fiammeggiante,
ardente.
plan piano m, progetto m; smisliti ~ concepire un piano; ~
grada pianta di una città; ~ puta
itinerario m.
planeta pianeta m.
planina montagna f; monte m.
planinar alpigiano m; montanaro m.
planinarski adj. alpinistico;
alpino.
planinarstvo alpinismo m.
planinski adj. di montagna; alpino.
planirati pianificare.
plantaža piantagione m.
plastičan adj. plastico.
plastika plàstica f.
plašiti spaventare; far paura.
plašiti se (čega) aver paura (di);
temersi ; ne plaši se! non aver
paura!
plašljiv adj. timido.
plata paga f; stipendio m.
platiti tr. pagare; ~ dugove pagare i debiti; ~ glavom scontare con la morte; skupo će mi
~ gliela faró pagar cara; konobraru, da platim! cameriere, il
conto!
platnen adj. di (della) tela, di
(del) lino.
platno tela f; (za projekcije)
schermo m.
plav adj. azzurro; blu; celeste.
plavičast adj. azzurógnolo,
bluastro.
plavokos adj. biondo, dai capelli biondi.
plavuša biondina f, bionda f.
pljuštati
plaža spiaggia f; lido m.
pleme stirpe f; tribù f inv; primitivno ~ la tribù primitiva.
plemenit adj. gentile; generoso.
plemenitost generosità f.
plemić nobile m, gentil uomo
m.
ples ballo m; danza f.
plesačica danzatrice f.
plesan muffa f; hvata se ples
prende la muffa.
plesati ballare; danzare.
plesni adj. di (da) ballo.
plesti intrecciare; fare a maglia;
~ zamke ordire intrighi.
plićak bassofondo m.
plima flusso m, alta marea f; ~ i
oseka flusso e riflusso.
plin gas m inv.
plinski adj. di (del, da) gas;
plinski šporet fornello m a gas;
gas maska maschera f antigas.
plitak adj. basso; poco profondo.
plivač nuotatore m.
plivanje nuoto m.
plivati nuotare; (plutati) galleggiare.
ploča lastra f; piastra f; školska
~ lavagna f; gramofonska ~ disco m; komandna ~ quadro m di
commando; oglasna ~ tabella
f delle affissioni; nadgrobna ~
pietra sepolcrale; spomen ploča
làpide m.
pločica piastrella f; placca f;
targa f; keramička ~ piastrella di
ceramica; kočione pločice (paknovi) placchette f pl. del freno.
pločnik marciapiede m.
plod frutto m; prodotto m (della
terra).
plodan adj. fertile; fruttuoso;
produttivo.
plovan adj. navigabile.
plovidba navigazione f; pomorska ~ navigazione marìttima;
rečna ~ navigazione fluviale;
duga ~ navigazione di lungo
corso.
plovidbeni adj. di navigazione.
ploviti intr. navigare.
pluća polmone m; upala ~ polmonite f sg.
plug aratro m.
plus adv. più.
plutati galleggiare.
pljačka saccheggio m; rapina
f; oružana ~ rapina a mano armata.
pljačkaš saccheggiatore m;
sciacallo m; predone m.
pljačkati rapinare; saccheggiare.
pljesak applauso m.
pljeskati applaudire (qcs.).
pljeskavica polpettone m (di
carne) ai ferri.
pljunuti intr. sputare.
pljusak scroscio m d’acqua;
pioggia f (torrenziale).
pljuštati (kiša) scrosciare; pio-
P
441
pljuvačka
P
442
vere a dirotto; pljušti kao iz kabla piove a catinelle.
pljuvačka saliva f.
po prp. per; putovati ~ viaggiare per; ~ modi alla moda;
~ suncu al sole; ~ kiši sotto la
pioggia; ~ danu di giorno; ~
svu noć per tutta la note; jedan
~ jedan a uno a uno; poznavati
~ glasu conoscere di nome; kao
~ običaju secondo l’abitùdine;
~ mom mišljenju secondo la mia
opinione, a parer mio; ~ meni
secondo me, per quel che riguarda me; sudeći ~ a giudicare
da; ~ volji a piacere; ~ zakonu
conforme alla legge.
pobediti vincere; ~ za dlaku
vincere per un pelo.
pobeđen adj. vinto.
pobeći fuggire; scappare; dàrsela a gambe; ~ iz vojske disertare;
~ glavom bez obzira scappare a
gambe levate.
pobeda vittoria f; trionfo m;
izvojevati pobedu riportare (ottenere) la vittoria.
pobednik vincitore m.
pobedonosno adv. vittoriosamente; trionfalmente.
pobesneti montare in furia; andare in bestia; (o psu) diventar
idròfobo.
poboljšanje miglioramento m.
poboljšati migliorare.
poboljšati se migliorare, dive-
nir migliore; correggersi.
pobožan adj. devoto; religioso,
pio.
pobrati raccogliere; ~ aplauze
cògliere gli applausi.
pobrinuti se (za što) provvedere (a qcs.); procurare (qcs.).
pobrkati scompigliare; confòndere.
pobuda impulso m; stimolo m;
intento m; iz vlastite pobude di
propria iniziativa.
pobuditi tr. animare, eccitare.
pobuna insurrezione f; sollevazione f; ribellione m.
pobuniti se sollevare, rivoluzionare, ribellarsi; insorgere.
pocepati spaccare; (papir) lacerare, stracciare.
pocinkovan adj. zincato.
pocrneti intr. abbronzire, abbronzarsi.
pocrveneti tr. divenir rosso; arrossare; ~ kao paprika divenir
rosso come un tacchino.
počasni adj. d’onore.
počast riverenza f; onore m;
odavati ~ (kome) rendere onore
(a qn.).
počastiti tr. onorare.
počešljati tr. pettinare.
počešljati se pettinarsi.
početak principio m; inizio m;
origine f; početkom meseca ai
primi del mese; s početka in
principio; svaki je ~ težak tutto
podneblje
sta difficile nel cominciare.
početi tr. cominciare; iniziare;
intraprendere (a).
početni adj. iniziale.
početnik principiante m; novizio m.
počinak riposo m; quiete f;
večni ~ l’eterno riposo.
poći andare; andàrsene; ~ za
rukom riuscire, venire bene; ~
krivim putem uscir di strada.
pod pavimento m.
pod prp. sotto; ~ uslovom a
condizione; pasti ~ stečaj cadere in fallimento; uzeti ~ zakup
in affitto; ~ starost in vecchiaia.
podao adj. vile; ignobile; basso; infame; maligno.
podatak dato m; informazione
f; lični podaci le generalità.
podbaciti intr. riuscir male.
podčiniti subordinare; sottométtere.
podeliti dividere; spartire; frazionare; separare; ~ na razrede
classificare.
podela ripartizione f; distribuzione f; divisione f.
poderan adj. stracciato; làcero;
lógoro.
poderati tr. stracciare; lacerare;
logorare.
podesan adj. adatto; idòneo;
opportuno.
podešavanje adattamento m;
accomodamento m.
podići tr. alzare; sollevare; elevare; ~ spomenik erigere un monumento; ~ parnicu (optužbu)
protiv koga intentare un processo (un’accusa) a qn; ~ novac
riscuotete il denaro; ~ kredit
contrarre un crédito; ~ graju far
molto chiasso; ~ vojsku protiv
koga muover guerra contro qn.
podići se levarsi; alzarsi.
podijum podio m; palco m.
podivljati inselvatichire; arrozzire; abbrutire.
podjednako adv. al pari; egualmente.
podlo adv. vilmente; in modo
basso.
podloga base f; fondamento m;
appoggio m; sostegno m.
podlost abiettezza f; perfidia f;
infamia f.
položan adj. soggetto; sottoposto; sottomeso.
podmazati ungere; lubrificare.
podmetnuti sottoporre; ~ nekome nogu dare lo sgambetto a qn;
~ vatru appiccare il fuoco.
podmornica sommergibile m;
sottomarino m.
podmukao adj. sornione; falso;
perfido.
podne mezzogiorno m; u ~ a
mezzogiorno; pre ~, do ~ la
mattina, nella mattinata; po ~
dopo pranzo, nel pomeriggio.
podneblje clima m.
P
443
podneti
P
444
podneti sopportare; comportare; soffrire; ~ vrućinu sopportare il caldo; ~ ostavku rassegnare
le dimissioni; ~ žalbu presentare ricorso.
podnositi v. podneti.
podnožje poggiapiedi m inv;
piedestallo m; fondamento m;
base f; ~ brda radici f pl. di un
monte; na podnožju a pie di.
podoban adj. capace; atto;
adattto.
podosta adv. abbastanza; a sufficienza.
podozriv adj. (sumnjiv) sospetto; (sumnjičav) sospettoso.
podrazumevati sottintèndere;
to se podrazumeva questo è sottinteso.
podrediti tr. subordinare; sottométtere.
podređen adj. subordinato; sottoposto.
podrigivati ruttare.
područje territorio m, zona f;
gradsko ~ giurisdizione f urbana; ~ visokog pritiska zona di
alta pressione atmosfèrica.
podrugivati se beffeggiare; deridere; ridere.
podrugljivo adv. in modo beffardo; ironicamente.
podrum cantina f; piano m sotterraneo.
podržati sostenere; ~ predlog
appoggiare una proposta.
podržavati sostenere; aiutare,
proteggere; ~ kandidaturu appoggiare una candidatura (di).
podsetiti rammentare; ricordare
(qcs. a qn.).
podsmevati se sorridere; ridere
sotto i baffi; sogghignare; (rugati se) beffarsi; burlarsi, prendere in giro.
podstaći stimolare; eccitare; ~
vatru attizzare il fuoco.
podsvest subcoscienza f.
podučavati insegnare; dar lezioni; istruire.
podudarati se corrispondere
(a); coincidere (con).
poduhvat impresa f.
podupirati tr. sostenere; sorreggere; appoggiare; (fig.) protèggere, diffèndere.
podvala frode f; insidia f; inganno m.
podvaliti insinuare; ingannare.
podvig impresa f; bravura f;
junački ~ azione f eroica.
podvožnjak sottopassaggio m.
podvodan adj. subacqueo; sottomarino.
podvrći sottométtere; sottoporre.
podvući sottolineare; (naglasiti) accentuare.
podzemlje sotterraneo m.
podzemni adj. sotterraneo; podzemna železnica metropolitana
f.
pohlepan
poema poema m.
poen punto m.
poezija poesìa f; lirska ~ poesìa
lìrica.
pogača focaccia f.
pogađati indovinare.
pogaziti (nogama) calpestare;
(kolima) investire; (prekršiti) ~
reč mancar di parola.
pogibeljan adj. pericoloso; rischioso.
pogibija rovina f; eccidio m;
sterminio m; uccisione f.
poginuti intr. perder la vita;
morire.
poglavar superiore m.
poglavica capo m.
pogled sguardo m, occhiata f;
baciti ~ na gettare uno sguardo
su; dare un’occhiata a; na prvi
~ al primo sguardo; oboriti ~
abbassare gli occhi; obuhvatiti
poglednom abbracciare con uno
sguardo; spustiti ~ chinare gli
occhi; u tom pogledu rispetto a
questo.
pogledati dare un’occhiata (a);
gettar uno sguardo (a); ~ kroz
prste chiùdere un occhio.
pogodak colpo m; pun ~ colpo
in pieno.
pogodan adj. favorévole; conveniente; adatto.
pogodba contratto m; accordo
m; accomodamento m.
pogodbeni adj. contrattuale,
del contratto; (gram.) ~ način
(modo) condizionale.
pogoditi indovinare; colpire nel
segno.
pogodnost favore m; convenienza f; comodità f; (olakšica)
facilitazione f.
pogon movimento m; trazione
f; električni ~ trazione elettrica; prednji ~ trazione anteriore;
zadnji ~ trazione posteriore; staviti u ~ méttere in moto, méttere
in marcia; biti u pogonu essere
in funzione.
pogonski adj. pogonsko gorivo
combustìbile m; pogonska jedinica reparto m lavorativo.
pogoršanje peggioramento m.
pogoršati tr. render peggiore;
aggravare.
pograničan adj. di confine.
pogreb sepoltura f; funerale m.
pogrešan adj. errato; sbagliato;
scorretto.
pogrešno adv. erroneamente;
per sbaglio.
pogrešiti sbagliare; errare;
commettere un errore.
poguban adj. dannoso; nocivo;
rovinoso; (smrtonosan) micidiale, mortale.
pogubiti uccìdere; ammazzare.
pohađati tr. frequentare; seguire.
pohlepan adj. avido (di); cupido (di); (za jelom) vorace;
ingordo.
P
445
pohvala
P
446
pohvala lode f; elogio m.
pohvaliti lodare; elogiare.
pojačati intr. rinforzare, rafforzare; intensificare.
pojam idea f; concetto m.
pojas cintura f; cinturino m,
cinghia f; umereni, žarki ~ zona
temperata, torrida; sigurnosni ~
cintura di sicurezza; ~ za spasavanje cintura di salvaggio.
pojava apparizione f; comparsa
f; aspetto m; (osoba) figura f,
persona f.
pojaviti se apparire; sorgere;
venire in luce.
pojedinačan adj. singolo; isolato; particolare; individuale.
pojedinačno adv. a uno a uno;
separatamente.
pojedinost particolare m; particolarità f; dettaglio m.
pojednostaviti tr. semplificare.
pojesti mangiare; consumare;
pojela ga pomračina inghiottito
dalle tènebre.
pojuriti intr. affrettarsi.
pokajati se pentirsi (di qcs.)
pokazatelj indice m, indicatore m.
pokazati mostrare, far vedere;
presentare; indicare; dimostrare; ~ kome šipak far le fiche a
qn; ~ kome zube mostrare i denti a qn; pokazaću ja tebi! ti farò
vedere io!
pokazati se mostrarsi; farsi ve-
dere; apparire.
pokidati strappare; stracciare;
rompere.
pokisnuti bagnarsi (alla pioggia).
poklon regalo m; dono m;
omaggio m; na ~ in regalo, in
dono, in omaggio.
pokloniti regalare, donare.
poklopac coperchio m.
pokojni adj. defunto; compianto.
pokojnik defunto m; estinto m.
pokolj strage f; massacro m;
masovni ~ sterminio m.
pokoran adj. sommesso; ubbidiente.
pokoriti sottométtere.
pokožica epidèrmide f; cutìcola
f.
pokraj adv. presso a, accanto
a.
pokrajina provincia f; regione
f.
pokrenuti muovere, méttere in
azione (o in moto); promuovere; attivare; ~ pitanje sollevare
una questione; ~ optužbu intentare una causa.
pokrenuti se méttersi in moto.
pokret movimento m; moto m;
mossa f; radnički ~ movimento
operaio.
pokretan adj. mobile.
pokriće copertura f; imati ~ essere al coperto; bez pokrića allo
poljoprivreda
scoperto; račun bez pokrića
conto scoperto.
pokriti coprire; rivestire; ~
troškove soprire le spese.
pokrivač coperta f.
pokriven adj. coperto.
pokrovitelj patrono m.
pokucati bussare.
pokućstvo mobili m pl.
pokupiti raccogliere; rammassare.
pokušaj tentativo m; prova f; ~
ubistva tentato m omicidio.
pokušati provare; tentare; ~ sve
moguće fare ogni sforzo possìbile.
pokvaren adj. (stvar) guasto;
(čovek) corrotto, perverso; viziato.
pokvarenost deterioramento m;
(moralna) corruzione f; perversità f.
pokvariti guastare.
pokvariti se guastarsi; corrómpersi.
pokvasiti tr. bagnare.
pol polo m; Severni ~ polo nord;
Južni ~ polo sud.
pola adv. mezzo; a metà; ~ sata
mezz’ora; na ~ puta a mezza
strada; u ~ cene a metà prezzo.
polagano adv. (sporo) lentamente; adagio; piano.
polako adv. lentamente; adagio.
polarni adj. polare.
polazak partenza f; andata f.
poledica gelo m.
poleđina parte f di dietro.
polet volo m; (fig.) slancio m.
poleteti levarsi a volo, méttersi
a volare.
polica scaffale m.
policajac poliziotto m.
policija polizìa f; pùbblica sicurezza f.
polirati polire.
političar polìtico m.
politički adj. polìtico.
politika polìtica f.
polivati innaffiare; adacquare;
bagnare.
polka polca f.
polomiti rompere; spezzare.
polovan adj. usato.
polovina metà f; mezza parte f.
polovičan adj. mezzo.
položaj posizione f; posto m.
položiti méttere; posare.
poluga leva f; barra f.
poluglasan adj. a mezza voce.
polugodišnji adj. semestrale.
polugodište semestre m.
polumesec mezzaluna f.
poluostrvo penisola f.
polupansion mezza pensione f.
polupati tr. rompere; spezzare.
poluvreme (mezzo) tempo m;
drugo ~ secondo (mezzo) tempo.
Poljak Polacco m.
polje campo m; campagna f.
poljoprivreda agricoltura f.
P
447
poljoprivredni
P
448
poljoprivredni adj. agricolo;
agrario.
Poljska Polonia.
poljski adj. polacco.
poljski adj. dei campi; campestre; ~ cvet fiore m campestre.
poljubac bacio m.
poljubiti tr. baciare; dare un
bacio.
pomagač aiutatore m; aiutante m.
pomaganje aiuto m; soccorso
m; assistenza f.
pomaknuti muovere; spingere.
pomen ricordanza f; commemorazione f.
pomesti scopare; spazzare.
pomešan adj. mescolato; mischiato; misto.
pomešati mescolare.
pomilovati (pogladiti) accarezzare; (oprostiti kaznu) amnistiare.
pomirisati odorare; sentire.
pomiriti se riconciliarsi; far la
pace (con qn.).
pomisao pensiero m; idea f; na
samu ~ al solo pensiero.
pomisliti pensare; immaginarsi;
figurarsi; nemoj ni ~ ! neanche
per idea!
pomoć aiuto m; soccorso m; u ~
! aiuto! soccorso!
pomoći aiutare; soccórrere;
neka ti Bog pomogne! Iddio
t’aiuti.
pomoćni adj. ausiliare, ausilia-
rio; accessorio; pomoćna služba
servizio ausiliare.
pomoćnica aiutante f; assistente f; kućna ~ domestica f; donna
f di servizio.
pomoćnik aiutante m; assistente m.
pomoću prp. per mezzo di; per
via di, con.
pomorac navigatore m; marinaio m.
pomorandža (stablo) arancio
m; (plod) arancia f.
pomorski adj. marittimo, di
mare, marinaro.
ponajviše adv. per lo più.
ponašanje comportamento m;
maniere f pl; pristojno ~ buona
creanza, modi urbani.
ponašati se comportarsi.
ponavljanje ripetizione f; replica f.
ponedeljak lunedì m inv.
ponekad adv. qualche volta, a
volte.
poneti tr. portare; ~ sa sobom
pigliare (con sé).
poništiti annullare; (ugovor) risolvere, stornare; ~ porudžbinu
stornare un’ordine.
ponizan adj. umile.
poniziti tr. umiliare; abbassare;
degradare.
poniženje umiliazione f; avvilimento m; degradazione f.
ponoć mezzanotte f; u ~ a mez-
popustiti
zanotte.
ponor abisso m; precipizio m.
ponos orgoglio m, fierezza f;
nema nimalo ponosa nan ha un
brandello di orgoglio.
ponosan adj. orgoglioso; altero; fiero.
ponositi se andar fiero (di qcs.);
vantarsi.
ponosno adv. con orgoglio.
ponoviti ripetere; replicare; ~
ukratko ricapitolare; ~ lekciju
ripassare la lezione.
ponovo adv. di nuovo.
ponuda offerta f; proposta f;
odustati od ponude desìstere
dall’offerta.
ponuditi tr. offrire.
pop prete m; besposlen ~ jariće
krsti chi non ha lavoro gratta la
gatta; neko voli popa, neko popadiju ognuno ha i suoi gusti.
popeti se salire; ascéndere
(qcs.); montare (su); ~ na brdo
salire sul monte; popeo mi se na
vrh glave sono stufo di lui, ne
ho piene le tasche.
popis lista f; elenco m; registro
m; ~ imovine inventàrio m; ~
stanovništva censimento m; ~
troškova specìfica f delle spese;
uneti u ~ registrare.
popisivanje registrazione f.
popiti bere (tutto); ~ na iskap
bere d’un sorso; tracannare.
poplava inondazione f; alluvio-
ne f; (najezda) invasione f.
poplaviti inondare.
poplavljen adj. inondato.
popodne dopopranzo m; pomeriggio m.
popodnevni adj. pomeridiano,
del pomeriggio.
popola adv. a metà.
propratni adj. accompagnatorio.
popravak riparazione f; restàuro m; (ispravak) correzione f.
popraviti riparare; rimediare
(a); restaurare; corrèggere; migliorare.
popraviti se correggersi; migliorare.
popravni adj. di riparazione;
~ ispit esame di riparazione; ~
rad lavoro correzionale.
poprečan adj. trasversale; traverso; diagonale.
popreko adv. trasversalmente,
di traverse; attraverso; gledati ~
nekoga guardar uno di sbieco.
poprskati spruzzare.
popularan adj. popolare; noto;
famoso.
popularnost popolarità f.
popuniti riempire; completare;
~ sva mesta occupare tutti i posti; popunjeno! completo!
popust ribasso m; sconto m; (na
računu) abbuono m; uz ~ con lo
sconto.
popustiti rilassarsi; allentarsi;
P
449
poput
P
450
(bolovi) diminuire.
poput prp. come.
porađati se partorire.
porast créscita f; incremento
m; biti u porastu in aumento; ~
cena aumento dei prezzi.
poraz sconfitta f; (fig.) colpo m.
porazan adj. disastroso; rovinoso; ~ podatak data spietata.
poraziti sconfiggere.
poražen adj. sconfitto.
porculan porcellana f.
poreći tr. contestare; negare; disdire; ~ svoju reč ritirare le cose
dette.
poredak órdine m; društveni ~
ordinamento sociale; pravni ~
sistema giurìdico.
porediti confrontare; paragonare; méttere a fronte; riscontrare.
poređati tr. disporre per ordine;
porre in ordine; mettere in fila,
allineare.
poređenje confronto m; comparazione f; paragone m.
poreklo origine f; discendenza
f; poreklom (iz) proveniente (di,
da); potvrda o poreklu robe certificato d’origine della merce.
poremećaj disórdine m; sconvolgimento m; turbamento m.
poremetiti méttere in disórdine; sconvolgere.
porez imposta f; tassa f; ~ na
kuću imposta sui fabbricati;
osnovica poreza base imponibi-
le; oslobođen od poreza esente
da tasse; staviti ~ na nešto sottoporre qcs. a imposta, tassare
qcs.
portret ritratto m.
Portugal Portogallo m.
Portugalac portoghese m.
portugalski adj. portoghese.
poruka messaggio m.
porušiti tr. demolire; rovinare;
distruggere; ~ sve mostove tagliare i ponti.
posaditi piantare.
posao lavoro m, faccenda f; affare m; mestiere m; imati posla
aver da fare; prljav ~ affare sudicio; ~ bez kraja lavoro senza
fine; imati posla s kim avere a
che fare con qn; baciti se na
~ mettersi all’opera; to nisu
čista posla non sono le faccende chiare; to nije moj ~! non è
affare mio! poslovi idu loše gli
affari vanno male; to je Sizifov
~! fatica di Sisifo! ne valja ti ~!
fai male! taman posla! ci mancherebbe altro!
posavetovati consigliare, dar
consiglio.
poseban adj. speciale; particolare; singolare.
posebno adv. particolarmente,
in particolare.
posejati seminare; sementare.
poseći tr. (drvo) abbattere; tagliare.
postići
poseći se tagliarsi; ferirsi.
posećivati visitare; andar a vedere; frequentare.
posed possesso m; possedimento m; podere m; u posedu in
possesso.
posedovati possedere, avere in
possesso.
poseta visita f.
posetilac visitatore m; frequentatore m.
posetiti visitare, fare una visita.
poskočiti fare un salto; ~ od
uzbuđenja sussultare.
poskupeti aumentare; salire di
prezzo; divenir più caro.
poslastica dolce m; pasta f.
poslanik deputato m.
poslati mandare; inviare; spedire.
posle prp. dopo; ~ toga dopo di
ciò.
poslepodne pomeriggio m.
poslovan adj. d’affari; ~ čovek
uomo d’affari; poslovna tajna
segreto m professionale; poslovna zgrada palazzo m d’uffici.
poslovati lavorare; operare; gestire gli affari.
poslovica proverbio m.
poslovnica ufficio m; studio m.
posluga servizio m.
poslušan adj. ubbidiente; docile.
poslušati ascoltare, star in ascolto; (biti poslušan) ubbidire.
poslužiti
servire;
offrire;
poslužiti se čim servirsi di.
posledica conseguenza f; effetto m; risultato m.
poslednji adj. ultimo; estremo; ~
dan u mesecu l’ultimo del mese;
~ pozdrav l’ultimo saluto.
posmatrati osservare; esaminare; guardare attentamente.
pospan adj. sonnolento, sonnacchioso; biti ~ aver sonno.
pospremati méttere in ordine;
~ sobu fare la stanza.
posramljen adj. svergognato.
posrednik intermediario m;
trgovački ~ commissionario m.
posredništvo mediazione f; intervento m.
posredno adv. indirettamente.
postan adj. di digiuno; magro;
posna jela cibi magri; posni dan
giorno di digiuno.
postanak origine f; genesi f inv;
principio m; cominciamento m;
nascimento m.
postati diventare.
postaviti méttere; porre; istituire; ~ koga (za što) nominare
qn. a qcs; ~ pitanje fare una domanda.
postelja letto m; leći u postelju
andare a letto.
posteljina biancheria f da letto.
postepeno adv. gradualmente;
progressivamente.
postići raggiungere; consegui-
P
451
postiti
P
452
re; realizzare; ottenere; ~ cilj
arrivare al fine; ~ gol segnare
un gol.
postiti digiunare; fare astinenza.
postojbina patria f; paese m
nativo.
postojati essere; esistere.
postotak percento m.
postupak procedimento m.
postupan adj. graduale; progressivo.
postupati procedere; operare;
agire; ~ s kim trattare qn. (bene,
male).
postupno adv. gradualmente.
posuda vaso m; recipiente m.
posuđe stoviglie f pl; srebrno ~
argenterìa f.
posumnjati aver sospetto; ~ u
što méttere in dubbio qcs.
posvađati se venire a contesa
con qn; guastarsi con qn.
posvećen adj. consacrato; dedicato.
posvetiti consacrare; (nekome
knjigu) dedicare a.
posvedočiti attestare; certificare; testimoniare, testificare.
pošiljka spedizione f.
pošta posta f; poštom per posta.
poštanski adj. postale; poštanska
marka francobollo m; ~ sandučić
cassetta f postale.
poštar postino m; portalettere
m inv.
poštarina tassa postale; spese
di posta.
pošten adj. onesto; probo.
pošteno adv. onestamente; probamente.
poštenje onesta f; onore m.
pošto 1. conj. (vremenski) dopo
che; (uzročni) poiché, giacché,
perché. 2. adv; ~ je? a quanto e?
~ poto a ogni costo.
poštovan adj. stimato; rispettabile.
poštovanje stima f; rispetto m.
poštovati avere stima (di qn.);
rispettare.
potajno adv. di nascosto; in segreto, segretamente.
potanko adv. minutamente;
dettagliatamente.
potegnuti tirare; trarre.
potencijalan adj. potenziale.
potera caccia f; persecuzione f;
ići u poteru za nekim inseguire
qn, dare la caccia a qn.
poteškoća difficoltà f; ostàcolo m.
potez linea f; tratto m; (u šahu)
mossa f.
potišten adj. depresso; abbattuto; scoraggiato.
potištenost depressione f.
potkovica ferro m di cavallo.
potkožan adj. sottocutàneo.
potok ruscello m; torrente m.
potom adv. dopo, poi.
potomstvo discendenza f; po-
poverenje
steri m pl.
potonuti affondare; sommergersi; andare a picco.
potop inondazione f; allagamento m.
potopiti tr. affondare; mandare
a fondo.
potpetica calcagno m (della
scarpa).
potpis firma f; svojeručni ~ firma autògrafa.
potpisati firmare; méttere la firma; sottoscrivere.
potpun adj. pieno; completo;
totale; intero.
potpuno adv. completamente;
per intero, pienamente.
potraga ricerca f; indàgine f;
inseguimento m.
potrajati durare; mantenersi.
potražiti tr. cercare.
potrčati intr. córrere.
potreba necessità f; bisogno m;
esigenza f; prema potrebi secondo il bisogno; u slučaju potrebe
in caso di bisogno.
potreban adj. necessario; preko
~ indispensabile; potrebno je è
necessario, bisogna; occorre, ci
vuole.
potres scossa f; ~ mozga commozione f cerebrale.
potresan adj. commovente;
emozionante; impressionante.
potrošač consumatore m.
potrošiti tr. consumare; spen-
dere.
potrošački adj. di consumo; ~
kredit crédito m per beni di consumo.
potrošnja consumo m; consumazione f; roba široke potrošnje
gèneri di prima necessità.
potruditi se procurare; darsi
premura.
potući se venire alle mani; battersi.
potvrda conferma m; certificato m; ricevuta f.
potvrdan adj. affermativo; positivo.
potvrditi affermare; confermare; attestare; certificare; autenticare.
pouka istruzione f; insegnamento m.
pouzdan adj. di fiducia; certo;
sicuro.
pouzdano adv. certamente; sicuramente.
pouzdati se fidarsi di; aver fiducia in; confidare in.
povećati ingrandire; aumentare; créscere.
povesti condurre; menare; ~
pregovore intavolare trattative;
~ istragu fare un’inchiesta.
povez fasciatura f; bendatura f.
povezati legare, collegare.
poverenje fiducia f; confidenza
f; u poverenju in confidenza;
imati poverenja u koga aver
P
453
poveriti
P
454
fede (o fiducia) in qn.
poveriti affidare; confidare; poverili su mu zadatak gli hanno
affidato un incàrico.
poveriti se confidarsi (con qn.).
poverljiv adj. confidenziale.
poverljivo adv. in confidenza;
strogo ~ riservatìssimo, confidenziale.
povetarac venticello m; zèffiro
m; hladan ~ brezza f.
povik grido m.
povikati gridare, mandare un
grido; esclamare; ~ u pomoć
gridar aiuto; ~ iz sveg glasa gridare a più non posso.
povlačiti se ritirarsi.
povlastica privilegio m.
povod motivo m; movente m; occasione f; dati povoda dare motivo; povodom in occasione di.
povoljan adj. favorévole.
povorka sfilata f; processione f;
corteo m.
povraćaj restituzione f.
povratak ritorno m.
povratan adj. ricorrente; (gram.)
riflessivo; povratna karta biglietto di andata e ritorno.
povratiti tr. rendere; riportare; ~
u život rianimare; far rivivere.
povrće verdura f; ortaggi m pl;
legumi m pl.
povreda lesione f; ~ zakona infrazione f di legge.
povrediti ledere; offendere; fe-
rire.
povremen adj. temporaneo.
povremeno adv. temporaneamente; periodicamente.
površan adj. superficiale.
površina superficie f.
površno adv. superficialmente.
povrtnjak orto m.
povući tirare; ritirare; ~ reč ritirare la porola; ~ iz opticaja ritirare dalla circolazione; ~ koga
za jezik far parlare qn; povuci
potegni faticosamente, con difficoltà.
povući se ritirarsi.
poza posa f; atteggiamento m.
pozadina (s)fondo m; retroscena f.
pozajmiti prestare, dare in prestito.
pozdrav saluto m; mnogo
pozdrava tanti saluti.
pozdraviti tr. salutare.
pozdraviti se salutarsi.
pozitivan adj. positivo f.
pozivati se richiamarsi a;
pozivajući se na con riferimento a.
pozivnica biglietto m d’invito.
poznanik conoscente m.
poznanstvo conoscenza f.
poznat adj. conosciuto; noto.
poznavati conóscere.
poznato adv. noto; ~ je è notorio, si sa, è risaputo; ~ mi je mi
risulta.
pravilo
pozornica scena f; palcoscenico m.
pozvati tr. chiamare, invitare;
pozvati se riferirsi a.
pozvoniti intr. sonare.
požaliti se lagnarsi; dolersi (di
qcs.).
požar incendio m.
poželeti desiderare; aver voglia di.
požrtvovan adj. pronto a sacrificarsi.
požuda brama f; avidità f; cupidigia f.
požuriti se affrettarsi; požuri!
presto! požurimo! sbrighiamoci!
prababa bisnonna f.
pradeda bisnonno m.
prag soglia f; preći ~ varcare la
soglia.
prah pólvere f.
praksa pratica f; u praksi praticamente.
praktičan adj. pratico; esperto.
pramen fiocco m; ~ kose ciocca
f di capelli, ciuffo m.
pranje lavatura f; lavamento m.
praonica lavanderia f.
prasak scoppio m; detonazione
f; esplosione f.
prase porco m; maiale m.
prašak pólvere f; ~ za pranje
veša detersivo m.
prašina pólvere f; udisati
prašinu aspirare la pólvere.
prašnjav adj. polveroso, coper-
to di pólvere, impolverato.
praštati tr. perdonare.
prašuma foresta f vergine.
prati lavare; ~ rublje fare il bucato.
prati se lavarsi.
pratilac accompagnatore m.
pratiti tr. accompagnare; ~
nekoga u stopu stare alle calcagna di uno.
praunuk pronipote m, bisnipote m.
praunuka pronipote f, bisnipote f.
pravac direzione f; senso m;
orientamento m; ~ vožnje senso
di persorso; u pravcu in direzione di.
pravda giustizia f; krojiti pravdu far giustizia.
pravedan adj. giusto.
pravedno adv. giustamente, in
modo giusto.
pravednost giustizia f.
pravi adj. vero; ~ ugao angolo
m retto; u ~ čas a tempo opportuno; prava vrednost valore reale; ~ pravcati vero e proprio;
u pravom smislu nel senso proprio.
pravilan adj. regolare; esatto;
corretto.
pravilo regola f; norma f; formula f; po pravilu di regola, secondo la regola; držati se pravila attenersi alla règola; po svim
P
455
praviti
P
456
pravilima con tutte le regole.
praviti fare; fabbricare; produrre.
praviti se fingere; simulare; ~
važan darsi delle arie; ~ duhovit fare lo spiritoso; ~ glup fare
imbecille; ~ bolestan simulare
malattìa.
pravni adj. giurìdico; legale; ~
poredak sistema giurìdico; pravno lice ente giurìdico; ~ fakultet facoltà di giurisprudenza (o
di legge).
pravnik giurista m; legale m.
pravo adv. diritto; meni je ~
sono d’accordo; dati za ~ dar
ragione; ~ da kažem a dire il
vero.
pravo diritto m; građansko ~
diritto civile; ~ glasa diritto di
voto; međunarodno ~ diritto internazionale; s kojim pravom?
con che diritto? s pravom a ragione; imati ~ aver ragione; ~
prvenstva diritto di prelazione;
polagati ~ na nešto accampare
pretese a qcs.
pravoslavan adj. ortodosso.
pravovremeno adv. a tempo.
prazan adj. vuoto.
praznik giorno di festa; praznici
(školski) vacanze f pl; ferie f pl.
praznina vuoto m; vano m.
prćast adj; ~ nos naso rincagnato.
prdeti scoreggiare; spettezzare.
pre 1. prp. prima di, avanti di;
~ svega prima di tutto; ~ mesec
dana un mese fa. 2. adv. prima;
što ~ quanto prima, il più presto
possible; ~ nego prima che, prima di; ~ ili kasnije prima o poi.
prebaciti trasportare, trasferire;
~ normu superare la norma.
prebivalište luogo m di soggiorno, domicilio m; residenza f.
prebledeti impallidire, diventar
pallido.
prebroditi passare; ~ teškoće
superare le difficolta.
prebrojiti contare; numerare.
preceniti sopravvalutare.
precizan adj. preciso.
precrtati cancellare.
prečica scorciatoia f.
prečistiti depurare.
prečka traversa f; sbarra f.
preći passare; traversare; oltrepassare; ~ svaku meru oltrepassare la misura.
prećutati tr. sottacere.
predah respiro m; tregua f; bez
predaha senza respiro.
predaja consegna f; capitolazione f; bezuslovna ~ resa f incondizionata.
predak antenato m.
predano adv. con dedizione.
predanost devozione m.
predati consegnare; dare; ~
molbu presentare una domanda;
~ dužnost passare le consegne.
prehlađen
predati se arrendersi; capitolare; rèndere le armi.
predavač insegnante m, docente m.
predavanje lezione f.
predavati far lezione (di qcs.);
tenere una conferenza (su qcs.).
predgrađe sobborgo m; borgata f.
predeo regione f; paese m; zona f.
predjelo antipasto m.
predlagati proporre.
predlog proposta f; (gram.)
preposizione f; podržati ~ appoggiare una proposta.
predložiti tr. proporre, fare una
proposta.
predmet oggetto m; cosa f;
(tema) soggetto m; argomento
m; materia f; tema m.
prednost precedenza f; pregio
m; vantaggio m; pravo prednosti diritto di precedenza.
prednji adj. anteriore, di davanti; prednje sedište sedile anteriore; prednje staklo parabrezza
m inv; prednji branik paraurto
anteriore.
predočiti far presente; esporre;
presentare; ~ sebi nešto figurarsi.
predomisliti se riflettere; esitare; titubare.
predrasuda pregiudizio m; bez
predrasuda spregiudicato.
predsednik presidente m.
predsoblje anticamera f.
predstava spettacolo m; rap-
presentazione f.
predstaviti presentare.
predstaviti se presentarsi.
predstavljati rappresentare.
predstavnik rappresentante m.
predstavništvo rappresentanza f.
predškolski adj. prescolàstico.
preduslov condizione f prima.
preduzeće impresa f; azienda f;
ditta f; izdavačko ~ casa f editrice; upravljati preduzećem gestire un’azienda.
preduzeti intraprendere; imprendere.
predvideti prevedere; to se moglo ~ c’era da aspettarsela.
pređašnji adj. precedente; antecedente; anteriore; di prima.
pregaziti travolgere.
pregib piega f; flessione f; incurvatura f.
pregled prospetto m; quadro m;
sguardo m; (kontrola) revisione
f; (lekarski) visita f medica; (carinski) visita doganale.
pregledati controllare; ispezionare; esaminare; visitare; dare
un’occhiata.
pregovori trattative f pl; negoziati m pl.
pregrada parete m; muro divisorio; (ograda) barriera f; sbarra
f; scompartimento m.
prehladiti se prendere un raffreddore.
prehlađen adj. raffreddato.
P
457
prehrana
P
458
prehrana alimentazione f; nutrimento m.
prehramben adj. alimentare.
preinačiti mutare; modificare;
cambiare; trasformare.
prekasno adv. troppo tardi.
prekid interruzione f; sospensione f; ~ rada sospensione del
lavoro; s prekidima con interruzioni, a intervalli; bez prekida
senza interruzione.
prekinuti sméttere; ~ struju interrómpere la corrente; ~ odnose
rómpere le relazioni; ~ sednicu
interrómpere la seduta.
prekjuče adv. l’altro ieri.
preko prp. oltre, al di là (di);
prelaziti ~ mosta passare il ponte; ~ dana durante il giorno; ~
leta durante l’estate; ~ mere
oltre misura; ~ volje contro voglia, mal volentieri.
prekomerno adv. eccessivamente; oltre misura.
prekomorski adj. oltremarino.
prekosutra adv. dopo domani.
prekrasan adj. bellissimo; magnifico; incantévole.
prekriti tr. ricoprire.
prekršaj trasgressione f; contravvenzione f.
prekršiti trasgredire; contravvenire (a); ~ zadanu reč mancare di parola.
prelaz guado m; passaggio m;
varco m; vàlico m; trànsito m.
prelazak passaggio m.
prelazan adj. transitorio, di
trànsito; prelazni period period
di transizione; ~ glagol verbo
transitivo.
prelom rottura f; frazione f;
(kosti) frattura f.
prema prp. verso, in direzione di; incontro a; ~ meni verso
di me; jedan ~ drugome l’uno
verso l’altro; ~ tome perciò,
dunque.
premašiti superare; sorpassare.
premazati ungere (di); spalmare (di); inverniciare.
premda conj. sebbene, benché,
nonostante che.
premestiti se spostarsi; trasferirsi.
preminuti spirare; decèdere;
morire.
premišljati se esitare; indugiare.
prenagliti precipitare.
prenaseljen adj. sovrappopolato.
prenatrpan adj. pieno zeppo;
affolato.
preneti trasportare; trasméttere;
trasferire; ~ bolest comunicare
una malattìa.
prenoćiti pernottare; passar la
note.
prenos trasporto m; (radio) trasmissione f.
prenosan adj. trasportabile; trasferìbile.
pretiti
preobraziti trasformare; trasfigurare.
preokret cambiamento m;
sconvolgimento m.
prepirati se bisticciare; disputare; contrastare.
prepirka litigio m; contesa f;
disputa f; polemica f.
prepis copia f; trascrizione f.
prepisati copiare, trascrivere.
preplašiti spaventare.
preplašiti se spaventarsi.
prepoloviti tr. dimezzare, fare
a mezzo.
prepona ostàcolo m; impedimento m; trka s preponama corse m pl. con ostàcoli.
preporod rigenerazione f; rinascita f; (renesansa) rinascimento m.
preporučen adj. raccomandato; preporučeno pismo raccomandata f.
preporučiti raccomandare.
preporuka raccomandazione f.
prepoznati riconóscere; prepoznati po glasu riconoscere
alla voce.
prepreka ostacolo m; impedimento m.
prepričavati raccontare (con
parole proprie); ripetere (una
storia).
prepun adj. strapieno; pieno
zeppo.
preraditi rifare.
prerano adv. troppo presto.
prerušiti se travestire; mascherare; camuffare.
presan adj. (sirov) crudo; non
cotto; fresco.
preseliti se cambiar casa; trasferirsi.
presek taglio m; sezione f.
preskočiti saltare.
preskupo adv. troppo caro.
prestanak cessazione f; fine f;
bez prestanka senza interruzione, di continuo.
prestati cessare; finire; sméttere; prestani! sméttila!
prestići sorpassare; superare.
prestrašiti spaventare; impaurire.
prestup trasgressione f; contravvenzione f.
presuda sentenza f; decisione f;
oslobađajuća ~ sentenza assolutiva; izreći presudu emanare
una sentenza.
presvlaka travestimento m; fodera f.
pretežno adv. prevalentemente;
per la maggior parte.
prethodan adj. precedente.
prethoditi precedere.
preteran adj. esagerato; eccessivo.
preterano adv. eccessivamente.
preterati esagerare.
pretiti minacciare (qn. con
qcs.).
P
459
pretnja
P
460
pretnja minaccia f; pod pretnjom kazne sotto pena di.
pretovar trasbordo m.
pretovariti trasbordare; sovraccaricare.
pretplata abbonamento m.
pretplatiti se abbonarsi (a).
pretplatnik abbonato m.
pretposlednji adj. penùltimo.
pretpostaviti
presupporre;
pretpostavivši da posto che,
ammesso che.
pretvarati se fingere.
pretvoriti tr. trasformare; cambiare.
preurediti riordinare; trasformare; riorganizzare.
preuveličati esagerare; gonfiare.
preuzeti prèndere; occupare;
(uzeti na sebe) assùmere; incaricarsi (di).
prevara inganno m; imbroglio
m; frode f.
prevariti ingannare, imbrogliare; frodare.
prevariti se ingannarsi; sbagliare.
prevesti (prevoditi) tradurre.
prevesti (prevoziti) trasportare.
previše adv. troppo; to je ~!
questo è il colmo!
prevod traduzione f.
prevodilac traduttore m; inerprete m.
prevoz trasporto m.
prevremen adj. prematuro.
prevrnuti rovesciare.
prevrnuti se rovesciarsi.
prezent presente m.
prezime cognome m.
prezir disprezzo m.
prezirati disprezzare.
preznojavati se sudare.
prezriv adj. sprezzante; spregiativo.
preživeti sopravvivere (a).
pri prp. presso; vicino a; imati
~ ruci avere sotto mano; ~ kraju
verso la fine; on ostaje ~ tome
lui persiste nella sua opinione.
pribavljati procurare; provvedere.
približan adj. approssimativo.
približiti se avvicinarsi.
približno adv. approssimativamente; press’a poco; all’ incirca.
pribor accessori m pl. attrezzi
m pl; arnesi m pl; ~ za jelo posate f pl.
priča racconto m; storia f; favola f; uvek ista ~ ! sempre la
stessa mùsica!
pričati raccontare; priča se corre voce, corre fama.
pričekati aspettare un poco.
pričiniti se parere; sembrare;
fingere (di).
pričvrstiti attaccare; fermare;
fissare.
prići avvicinarsi; ~ prozoru farsi alla finestra.
pridev aggettivo m.
prilog
pridobiti guadagnare; (naklonost) acquistarsi la benevolenza
di uno.
pridružiti se associarsi; unirsi.
pridržati trattenere.
prigodan adj. d’occasione, occasionale; di circostanza.
prigovarati criticare; disapprovare, fare obiezione (a).
prigovor obiezione f; protesta
f; critica f.
prigušen adj. smorzato; attenuato; ~ glas voce velata.
prihod profitto m; reddito m.
prihvatiti accettare; accogliere; ~ odluku adottare una deliberazione; ~ mišljenje aderire
all’opinione di qn.
prihvatiti se intraprendere
(qcs.); ~ posla méttersi all’opera.
prihvatljiv adj. accettabile.
prijem m ricevimento m; accoglienza f; ricezione f.
prijemni adj. ricevente; ~ ispit
esame d’ammissione.
prijemnik ricevitore m.
prijatan adj. gradito; piacévole; accogliente; ospitale.
prijatelj amico m.
prijateljica amica f.
prijateljski adj. da amico, amichévole.
prijateljstvo amicizia f.
prijatno adv. in modo gradito.
prijava notifica f; denuncia f;
prenotazione f.
prijaviti denunciare.
prijaviti se presentarsi; prenotarsi.
prijatan amichévole; cortese;
gentile.
prikaz rappresentazione f.
prikazati rappresentare; raffigurare.
prikladan adj. adatto; idoneo;
conveniente.
priključiti accludere; unire;
raccordare.
prikolica rimorchio m.
prikriti nascóndere; mascherare.
prikriti se nascóndersi; camuffarsi.
prilagoditi se adattarsi, confermarsi.
prilaz accesso m; entrata f.
prilazni adj. d’accesso; d’entrata.
prilično adv. abbastanza; parecchio.
prilika occasione f; iskoristiti
priliku approfittare dell’occasione; tom prilikom in quest’occasione; po svoj prilici probabilmente; prvom prilikom alla
prima occasione; po svoj prilici
probabilmente.
prilog (dodatak) aggiunta f;
supplemento m; allegato m;
(gram.) avverbio m; u prilogu
in allegato; ovo ide tebi u ~ que-
P
461
priložiti
P
462
sto va a vantaggio tuo.
priložiti tr. aggiungere; includere; allegare.
primamljiv adj. attraente.
primanje ricevimento m, accoglienza f; ricevuta f; mesečno ~
entrate mensili.
primedba nota f; osservazione
f; obiezione f; annotazione f.
primena applicazione f.
primeniti applicare.
primer esempio m; na ~ per
esempio.
primerak esemplare m; copia f;
campione m.
primetiti accorgersi di qcs; notare; osservare.
primiti ricévere; accettare;
prendere; accogliere.
primoravati costringere; obbligare.
primorje riviera f.
primorski adj. litorale.
princ principe m.
princeza principessa f.
prinos dono m.
prinova neonato m.
prinudno adv. per forza.
prinuđen adj. costretto.
pripadanje appartenenza f.
pripadati appartenere (a).
pripadnik appartenente m.
pripaziti tenere d’occhio; sorvegliare.
pripojiti annettere; aggregare.
pripomoći aiutare; assistere;
soccórrere.
pripovedati raccontare.
pripovetka racconto m; storia f.
pripovedač narratore m; raccontatore m.
pripravan adj. pronto; preparato.
priprema preparazione f; preparative m.
pripremiti preparare, approntare.
pripremiti se prepararsi.
priredba festa f; manifestazione f; accademìa f.
prirediti preparare; organizzare.
priroda natura f; u prirodi
all’aperto, in campagna; mrtva
~ natura morta.
prirodan adj. naturale; prirodna bogatstva ricchezze di sottosuolo.
prirodno adv. naturalmente; ~
je è naturale.
priručnik manuale m.
prisebnost adj. presenza d’animo; izgubiti ~ perdere la testa.
prisilan adj. forzato; upotrebiti
prisilna sredstva usare mezzi
coattivi.
prisiliti costringere; obbligare;
forzare; ~ na poslušnost costrìngere qn. all’ubbidienza.
prisluškivati origliare; tendere
l’orecchio.
prisni adj. intimo.
prisno adv. intimamente.
prizvati
prisnost intimità f.
pristanak assenso m; consenso m.
pristanište approdo m; porto
m.
pristati (na nešto) acconsentire; accettare (qcs.); pristajem!
d’accordo!
pristojan adj. conveniente; decente; per bene.
pristojno adv. decentemente; a
modo decente.
pristup accesso m; adito m;
introduzione f; ~ problemu approccio al problema.
pristupačan adj. accessibile; di
facile accesso.
pristupiti intr. accedere; avvicinarsi.
prisustvovati intr. esser presente (a); assistere.
prisutan adj. presente.
prisutnost presenza f.
prisvojiti appropriarsi.
pritisak pressione f; činiti ~ na
koga far pressione su qn, forzare qn; pod pritiskom sotto pressione; atmosferski ~ pressione
atmosfèrica; krvni ~ pressione
sanguigna.
pritiskivati stringere; comprimere; premere; pressare.
pritoka affluente m.
pritužba reclamo m; biro za
pritužbe ufficio reclami.
privatan adj. privato.
privatno adv. in privato.
privesti condurre; ~ kraju condurre a fine.
privezak cióndolo m.
prividan adj. apparente; illusorio; immaginario; (lažan) finto,
falso.
prividno adv. apparentemente.
priviđenje apparizione f; visione m; illusione f; fantasma m.
privići se abituarsi.
privlačan adj. attrattivo; (fig.) attraente; accogliente; seducente.
privlačnost attrattività f.
privreda economìa f.
privredni adj. econòmico.
privremen adj. provvisorio.
privremeno adv. provvisoriamente; temporàneo; privremeno
rešenje soluzione f provvisoria.
privući tirare a sé; attirare; ~
pažnju attirare l’attenzione.
prizeman adj. terreno; a pianterreno.
prizemlje pianterreno m.
priznanje riconoscimento m;
approvazione f; confermazione
f; (ispovest) confessione f; odati
~ rèndere omaggio.
priznati riconóscere, amméttere; confessare.
prizor spettacolo m; scena f.
prizvati chiamare a sé; far venire; ~ u pomoć chiamare aiuto; ~
duhove evocare gli spìriti; ~ uspomene richiamare le memorie.
P
463
prizvuk
P
464
prizvuk accento m; tono m.
priželjkivati vagheggiare; sognare.
prkos dispetto m.
prkositi (kome) bravare; far dispetti; esser ostinato.
prkosno adv. dispettosamente;
con dispetto.
prljati sporcare.
prljav adj. sporco.
proba prova f; saggio f; esperimento m; generalna ~ prova
generale; kao ~ come saggio.
probati provare; sperimentare.
probava digestione f.
problem problema m.
probuditi svegliare, risvegliare; destare.
probuditi se svegliarsi; (fig.)
risórgere.
probušiti perforare; bucare;
(bušilicom) trapanare.
proceniti tr. valutare; stimare;
(fig.) pesare; considerare.
procena valutazione f; stima f;
èstimo m; ~ štete valutazione
del danno; greška u proceni errore di valutazione; ~ troškova
stima dei costi.
proces processo m.
procvetati sbocciare; fiorire.
pročišćavati pulire; nettare; rimondare; depurare; purificare;
purgare; (fig.) chiarire.
pročitati leggere.
proćaskati chiacchierare; far
quattro chiacchiere.
proći passare; attraversare; ~
kroz passare per; srećno ~ passarla liscia; zlo ~ finir male; (o
vremenu) trascorrere, passare;
(o roku) scadere; (na ispitu) superare, passare; bilo pa prošlo!
tempi passati! on je prošao i sito
i rešeto ne ha provate tante.
prodaja véndita f; na prodaju,
za prodaju in véndita; ~ na veliko vendita all’ingrosso; ~ na
malo vendita al minuto.
prodajni adj. di véndita; prodajna cena prezzi di véndita;
prodajna vrednost valore realizzàbile.
prodati véndere; ~ bud zašto
vendere per una bagatelle; ~
skupo vender cara.
prodavac venditore m.
prodavačica venditrice f.
prodavnica bottega f; negozio m.
prodoran adj. penetrante; ~
pogled sguardo penetrante.
produžetak prolungamento m;
continuazione f; proseguimento
m; ~ roka proroga f del termine.
produžiti prolungare; continuare; proseguire.
profesija professione f.
profesor professore m.
profesorka professoressa f.
profil profilo m; sagoma f; sezione f; (fig.) (lik) profilo m.
promet
profit profitto m; guadagno m.
proglas proclamazione f; manifesto m; bando m.
prognati caciare; esiliare.
prognoza prognosi f sg; sportska ~ pronostico m sportivo;
totocalcio m; vremenska ~ previsione f del tempo.
progoniti perseguitare; inseguire.
progovoriti cominciar a parlare; rompere il silenzio; parlare
un poco; ne ~ ni reč non aprir
bocca.
program programma m.
progresivan adj. progressivo.
progurati se farsi largo.
progutati tr. inghiottire.
prohladan adj. freschetto.
prohodan adj. transitàbile; passegero; transitorio.
proizlaziti provenire.
proizvesti produrre; fabbricare.
proizvod prodotto m; gotov ~
prodotto finale; polugotov ~ articolo semilavorato; umetnički
~ prodotto d’arte; ~ kućne radinosti manufatto nazionale.
proizvodnja produzione f; fabbricazione f; društvena ~ produzione sociale.
projekat progetto m.
projuriti passare in fretta.
prokisao adj. acìdulo.
proklet adj. maledetto; dannato; proklet bio! sìi maledetto!
prokleta duša tizzone m d’inferno.
prokletstvo maledizione f; dannazione f; anatèma m.
proklinjati maledire.
prokop canale m; fossa f.
prolaz passaggio m; transito m;
tragitto m; varco m; zabranjen ~
divieto m di trànsito.
prolazan adj. passeggero; prolazna stanica stazione di transito; prolazna ocena voto di
promozione.
prolaznik passante m.
proliti spandere; versare.
prolom apertura f; rottura f; ~
oblaka nubifragio m, acquazzone m; pioggia f torrenziale.
proleće primavera f; na ~ nella
prossima primavera; jedna lasta
ne čini ~ una rondine non fa primavera.
prolećni adj. primaverile, di
primavera.
proliv diarrea f; sciolta f; flusso
m di ventre.
promaja corrente m d’aria.
promašaj colpo m fallito.
promašiti fallire (o mancare) il
colpo; sbagliare.
promatrati osservare; considerare.
promet traffico m; (novca) circolazione f; (robe) commercio
m; devizni ~ tràffico divise; poslovni ~ giro d’affari; gradski ~
P
465
prometan
P
466
tràffico urbano.
prometan adj. frequentato; di
gran traffico; di (della) circolazione; saobraćajna nesreća
accidente m stradale; prometna
traka corsìa f.
promeniti cambiare; mutare;
alterare.
promeniti se cambiarsi; mutarsi; alterarsi.
promena cambiamento m; mutamento m; cambio m; trasformazione f.
promenljiv adj. variabile; mutévole; alteràbile; promenljivo
vreme tempo variabile.
promoliti protendere; ~ glavu
sporgere la testa.
promukao adj. rauco; afono.
pronaći trovare, ritrovare; scoprire.
pronalazač inventore m.
pronalazak invenzione f; scoperta f.
proneveriti malversare; defraudare.
propadati decadere.
propast rovina f; fallimento m;
disastro m.
propasti (pasti kroz nešto) cadere attraverso; (pasti u nešto)
cader giù, precipitare; (upropastiti se) andare in rovina,
rovinare; (ne uspeti) far fiasco;
fallire; (trg.) far bancarotta; (o
planovima) andare a monte, an-
dare a vuoto; (o zdravlju) andar
giù, scadere nella salute; što je
propalo, propalo acqua passata
non màcina più.
propis prescrizione f; regola f;
regolamento m; istruzione f; zakonski propisi prescrizioni legali; lekarski propisi prescrizione
mèdica.
propisan adj. prescritto.
propisno adv. secondo le prescrizioni.
proplanak radura f.
proporcija proporzione f.
proporcionalan adj. proporzionale.
propratni adj. accompagnatorio.
propust (izostavljanje) omissione f; mancanza f; (prolaženje)
passaggio m.
propustiti lasciar passare; (izostaviti) tralasciare; ométtere; ~
priliku lasciarsi scappare l’occasione; ~ koga lasciar passare
avanti qn.
proputovati percórrere; attraversare.
proračun bilancio (calcolo)
preventivo m; približan ~ calcolo approssimativo.
proricanje predizione f; profezia f.
proročanstvo profezìa f; predizione f.
prorok profeta m.
protivno
prositi (devojku) chièdere una
ragazza in sposa; (prosjačiti)
mendicare; chièdere l’elemosina.
prosjak mendico m.
prosečan adj. medio; mediocre.
prosečno adv. in media.
prosek media f; u proseku in
media.
proslava celebrazione f; festeggiamento m, festa f.
proslaviti celebrare; festeggiare.
proslaviti se rendersi cèlebre (o
famoso).
prospekt prospetto m.
prost adj. sémplice; (neotesan) volgare; villano; primitivo; (običan) ordinario; prostim
okom a occhio nudo; prosta mu
duša! pace all’ànima sua!
prostak villano m; persona volgare.
prostirač tappeto m.
prostodušan adj. franco; aperto; (naivan) ingènuo; sémplice.
prostor spazio m; (površina)
area f; estensione f; ograđen ~
recinto m; životni ~ spazio vitale; kazneni ~ àrea di rigore.
prostorija locale f; ambiente m.
prostran adj. ampio; vasto;
esteso; spazioso; largo.
prostreti stendere; ~ sto apparecchiare la tavola; ~ postelju
rifare il letto; ~ veš stèndere la
bianccherìa.
prosuti spàrgere; versare; ~
suze versare làcrime.
prosveta istruzione f; cultura f;
Ministarstvo Prosvete Ministero della Pùbblica Istruzione.
prošetati se fare una passeggiata; passeggiare; far quattro
passi.
proširiti se allargarsi; estendersi.
prošli adj. passato; scorso;
prošle godine l’anno scorso.
prošlogodišnji adj. dell’anno
scorso.
prošlost (tempo) passato m.
proterati espellere; bandire;
scacciare; sfrattare.
protest protesta f; uložiti ~ protestare, sollevare protesta.
protestovati protestare, fare
proteste.
proteza (med.) pròtesi f inv.
proticati scórrere (per); passare
(attraverso).
protiv prp. contro; ~ volje contro voglia; nemam ništa ~ non
ho nulla in contrario.
protivan adj. contrario.
protiviti se opporsi; contraddire.
protivnički adj. avversario.
protivnik avversario m; opponente m.
protivno adv. al contrario; ~
svim očekivanjima contro ogni
P
467
protivrečan
P
468
aspettativa.
protivrečan adj. contraddittorio.
protivrečiti contraddire.
protivvrednost contravalore m.
protivzakonit adj. illegale;
contrario alla legge.
protumačiti spiegare; interpretare.
proučavanje studio m; esplorazione f.
proučavati esaminare.
prouzrokovati causare; provocare.
provala rottura f; ~ oblaka nubifragio m; acquazzone m; (vulkana) eruzione f; (krađa) furto
m con scasso.
provalija abisso m.
provaliti prorómpere; irrómpere.
provalnik ladro m.
proveriti verificare; controllare.
provesti, provoditi (vreme)
passare; ~ dan trascórrere il
giorno.
provincija provincia f.
provizija provvigione f.
provod (razonoda) passatempo
m; divertimento m; dobar provod! buon divertimento!
proziran adj. trasparente; chiaro.
prozor finestra f; (u prevoznom
sredstvu) finestrino m.
prozorski adj. di (della) fine-
stra; ~ kapak scuro m; prozorsko krilo battente m della finestra; prozorsko staklo vetro m di
finestre.
prozvati soprannominare; far
l’appello.
proždrljiv adj. vorace.
proživeti vivere un dato tempo;
~ život passar la vita.
prsa petto m; seno m.
prskati spruzzare.
prsluk gilè m; baš mi puca ~
me ne frego, me ne infischio.
prst dito m; pokazati prstom
mostrare a ditto; gledati kome
kroz prste chiùdere un occhio;
ne vidi se ~ pred nosom è un
buio pesto; imati nešto u malom
prstu conóscere qcs. a perfezione; ni prstom ne maknuti non
alzare un ditto.
prsten anello m; venčani ~
anello matrimoniale; ~ oko sunca (meseca) alone m; (geom.)
corona f circolare; (autom.) ~
klipa anello dello stantufo.
pršljen (anatom.) vèrtebra f.
pršuta prosciutto m.
prtljag bagaglio m.
pruga striscia f; riga f; na pruge a strisce; železnička ~ linea f
ferroviaria.
prugast adj. rigato.
prut verga f; bacchetta f; drhtati
kao ~ tremare come una foglia.
pružati porgere; offrire; ~
punovažan
pomoć prestar soccorso a qn,
soccorrere; ~ ruku pòrgere la
mano.
pružiti se estendersi.
prvak capo m; (sport) campione m.
prvenac primogènito m; (prvi
rad) primizia f; primi frutti.
prvenstvo (sport) campionato m;
svetsko ~ campionato mondiale;
put s pravom prvenstva strada
con diritto di precedenza.
prvi adj. primo, primario; na
~ pogled a prima vista; prva
pomoć pronto soccorso; u ~
mah a tutta prima; na ~ pogled
a prima vista; od prve al primo
colpo.
prvo adv. prima di tutto, anzitutto.
prvobitan adj. originario; primordiale.
prvobitno adv. in origine, originariamente.
prvoklasan adj. di prima qualità; finìssimo.
pržen adj. arrostito; fritto;
pržena jaja uova nel tegame.
pržiti arrostire; (jaja) friggere.
psihologija psicologìa f.
psovati bestemmiare; (grditi)
sgridare; ingiuriare.
psovka bestemmia f.
pšenica grano m.
ptica uccello m; ~ grabljivica
uccello rapace; noćna ~ (fig.)
nottolone m; ~ selica uccello
migratore.
pubertet pubertà f.
publika pubblico m; gente f;
(gledaoci) spettatori m pl.
pucanj tiro m; sparo m; colpo
m.
pucati rompersi; spezzarsi;
(puškom) sparare; tirare; pucaj!
fuoco! ~ od zdravlja crepar di
salute; ~ od smeha scoppiare
dalla risa; ~ na visoko aspirare
a cose grandi.
pucketati intr. crepitare.
pučina alto mare m; mare m
aperto; na pučini in alto mare.
puder cipria f.
pukotina fessura f; crepatura f.
pukovnik colonnello m.
pulover pullover m inv.
puls polso m.
pumpa pompa f; vazdušna ~
pompa d’aria.
pun adj. pieno; puno opterećenje
pieno càrico; ~ puncat colmo,
pieno zeppo.
puniti (ri)empire; ~ do vrha
colmare.
puno adv. molto, assai.
punoletan adj. maggiorenne.
punomastan adj; punomasno
mleko latte m intero; punomasni
sir formaggio m grasso.
punomoćje procura f; pieni poteri m pl.
punovažan adj.vàlido.
P
469
pupak
P
470
pupak ombelìco m.
pust adj. deserto; disabitato;
vuoto; abbandonato; pusta želja
pio desiderio; puste reči parole vuote; pusti snovi speranze
vane; pusta zemlja campagna
incolta.
pustinja deserto m.
pustiti lasciare, mollare; (dopustiti) permettere; (ispustiti)
lasciar andare; ~ koren metter
radici; ~ na miru lasciar stare,
lasciar in pace; pusti! lascia andare! ~ u rad mettere in moto.
pustolovina avventura f.
pustoš deserto m.
pustošiti tr. devastare; render
deserto.
pušač fumatore m.
pušenje il fumare m; zabranjeno ~ vietato fumare.
pušiti fumare.
puška fucile m; vazdušna ~ fucile ad aria compressa; podvodna ~ fucile subacqueo.
put via f; strada f; sentiero m;
(fig.) modo m, mezzo m; ~ vodi
la strada porta; prokrčiti sebi ~
farsi strada; pokazati kome ~
insegnare la strada a qn; krenu-
ti na ~ mettersi in via; na pola
puta a metà strada; mirnim putem per vie amichevoli; putem
pravde per vie legali; ~ tamo i
natrag andata e ritorno; ~ oko
sveta giro del mondo; uz ~
strada facendo; nije mi uz ~ mi
è fuori mano; srećan ~! buon
viaggio! ~ pod noge! mettiàmoci in cammino!
put volta f; drugi ~ un’altra volta; koliko puta? quante volte?
putanja orbita f.
putem adv. mediante; per mezzo di; tramite di.
putnički adj. di (da) viaggio;
~ voz treno viaggiatori; ~ ured
ufficio m viaggi.
putnik viaggiatore m; passeggero m.
putovanje viaggio m; grupno ~
escursione f collettiva; bračno
~ viaggio di nozze; službeno ~
viaggio di servizio.
putovati viaggiare, fare un
viaggio; ~ vozom viaggiare in
treno.
puzati strisciare; serpeggiare.
puž chiocciola f; ići kao ~ camminare a passo di lumache.
rado
R
R, r, R, r (erre) f ili m.
rabat ( popust) sconto m.
racionalan adj. razionale.
račun conto m; calcolo m; na
čiji ~ sul conto di qn; čist ~,
duga ljubav patti chiari, amici
cari; tekući ~ conto corrente;
~ bez pokrića conto scoperto;
~ dospeo na plaćanje conto
scaduto; voditi računa tenere
conto di qcs; pomrsiti ~ guastar le uova nel paniere; jesti na
tuđ ~ mangiare a ufo; praviti ~
bez krčmara fare i conti senza
l’oste.
računar calcolatore m.
računati contare; calcolare,
fare i conti; ~ na što contare su
qcs.
računovodstvo contabilità f;
šef računovodstva capocontàbile m.
računski adj. dei conti; di calcolo.
rad lavoro m; opera f; ručni ~
manuale m; prekovremeni ~ lavoro straordinario; dobrovoljan
~ lavoro volontario; honorarni
~ lavoro d’incàrico; minuli ~ lavoro accumulato.
radi prp. a causa di; per; ~ toga
perciò, per questo.
radijator radiatore m.
radije adv. piuttosto; più volentieri.
radan adj. (vredan) laborioso.
radikalan adj. radicale.
radio radio f.
radioaktivan adj. radioattivo.
radioemisija radiotrasmissione
f.
radionica officina f; laboratorio
m.
raditi lavorare; operare; fare;
šta da radim?che fare?
radni adj. di (da) lavoro, lavorativo; radna soba studio m;
radno mesto posto di lavoro;
radni odnos rapporto di lavoro;
~ dan giorno lavorativo; radno
vreme orario di lavoro; u radno
vreme durante le ore di servizio;
radna snaga mano d’opera.
radnički adj. degli operai, operaio; radno odelo tuta f.
radnik lavoratore m; operaio
m.
radnja azione f; lavoro m; opera f; negozio m.
rado adv. volentieri; vrlo ~ mol-
R
471
radost
R
472
to volentieri, ben volentieri.
radost gioia f; piacere m.
radostan adj. lieto; pieno di
gioia; allegro.
radovati se esser lieto, gioire;
rallegrarsi (di qcs.); aver piacere.
radoznalo adv. curiosamente,
con curiosità.
radoznalost curiosità f.
radoznao adj. curioso.
rađanje generazione f; (o ženi)
parto m; ~ sunca lo spuntare (il
sorgere) del sole.
rađati partorire.
rafiniran adj. raffinato.
raj paradiso m.
rajsferšlus chiusura lampo m.
rak granchio m; gambero m;
(patol.) cancro m; carcinoma m;
(astron.) Rak Cancro.
raketa razzo m, missile m.
rakija acquavite f; ~ travarica
acquavite con erbe aromàtiche;
ljuta ~ acquavite forte; meka ~
acquavite débole.
ram cornice f.
rame spalla f; omero m; na ~
sulle spalle; ~ uz ~ a fianco a
fianco; nositi preko ramena portare a tracolla; slegati ramenima
strìngersi nelle spalle.
ran adj. precoce; ranim jutrom
di buon mattino; u ranoj mladosti nella prima giovinezza; rani
porođaj parto prematuro; rana
smrt morte prematura; rani
Srednji vek l’alto Medio evo.
rana ferita f; lesione f; piaga f; ~
krvari la ferita sànguina; previti
ranu fasciare una ferita.
ranac zaino m.
ranije adv. prima; što ~ quanto
prima.
raniji adv. anteriore; precedente; antecedente.
raniti ferire; vulnerare.
raniti se ferirsi.
rano adv. di buon’ora, presto;
još je ~ è ancora presto.
ranjen adj. ferito.
ranjenik ferito m.
raport (izveštaj) rapporto m.
rasa razza f.
rascep spaccatura f; fessura
f; (fig.) scissione f; ~ ličnosti
sdoppiamento della personalità.
rascvetati se fiorire, sbocciare.
rascvetan adj. fiorito, in fiore;
sbocciato.
rashladiti raffreddare, rinfrescare.
rashladiti se rinfrescarsi.
rashladni adj. refrigerante, frigorìfero.
rasipan adj. pròdigo, spendereccio; biti ~ avere le mani bucate.
rasipati spargere; sperperare;
~ novac sperperare (sciupare) il
denaro, buttar via il denaro.
rasipnik dissipatore m; spen-
raspored
daccione m.
raskinuti sciògliere; rescindere; (razderati) stracciare, lacerare; rómpere, strappare; ~ veze
prijateljstva rómpere i legami
d’amicizia; ~ brak sciògliere un
matrimonio; ~ ugovor risolvere
(annullare) un contratto.
raskolačiti tr. spalancare; ~ oči
spallancare gli occhi.
raskomadati ridurre in pezzi;
fare a pezzi.
raskomotiti se fare il suo comodo.
raskopčati sbottonare.
raskorak passo ineguale; ići
u ~ camminare con le gambe
larghe; (fig.) non andare a pari
passo con qn.
raskoš lusso m.
raskošan adj. lussuoso, di lusso; pomposo.
raskošno adv. lussuosamente.
raskrčiti dissodare; (šumu) disboscare, sboscare; (put) sgombrare.
raskršće incrocio m.
rasni adj. di razza, razziale.
raspad sfacelo m, disfacimento
m, dissoluzione f.
raspadanje disfacimento m;
decomposizione f.
raspadati se disfarsi.
raspaliti infiamare; accendere;
(strast) eccitare.
raspaliti se infiammarsi.
raspasti se disfarsi.
raspeće crocifissione f.
raspisati mandare una circolare;
(izbore) indire; (nagradu) mettere a concorso; (takmičenje)
bandire un concorso.
raspitati se informarsi (di),
prendere informazione (su).
rasplet soluzione f.
rasplinuti
se
diffondersi;
espandersi; andare in fumo; rasplinule su se nade sono svanite
le speranze.
raspodela distribuzione f.
raspolaganje disposizione f;
biti na raspolaganju essere a disposizione; staviti na ~ méttere
a disposizione.
raspolagati disporre (di qcs.).
raspoloviti dividere per metà,
fare a metà.
raspoložen disposto a; biti dobro ~ essere di buon umore; biti
loše ~ essere di cattivo umore;
biti ~ za nešto essere disposto
a.
raspoloženje umore m; stato
d’animo; prema raspoloženju
secondo l’umore; staviti na
raspoloženje méttere in disponibilità.
raspoložiti se rasserenarsi.
raspoloživ adj. disponìbile.
raspoloživost disponibilità f.
raspored disposizione f; (predmeta i časova) orario delle le-
R
473
rasporediti
R
474
zioni.
rasporediti, raspoređivati disporre; distribuire.
rasprava discussione f; disputa
f; trattazione f; (naučna) trattato
m; saggio m; studio m; (prav.)
processo m; javna ~ udienza f
pùbblica.
raspravljati trattare qcs; discutere qcs; disputare di qcs.
rasprodaja liquidazione f; véndita f totale.
rasprodan adj. esaurito.
rasprodati véndere tutto; liquidare.
rasprostirati se estèndersi.
rasprostranjenost diffusione f.
raspršiti spargere; disperdere;
~ sumnju dissipare un sospetto.
raspući se, raspuknuti se screpolarsi, spaccarsi.
raspust (školski praznici) vacanze f pl.
raspušten
adj.
sciolto;
raspuštena kosa capelli sparsi;
(fig.) licenzioso, scostumato,
dissoluto, libertino.
raspuštenica donna f divorziata.
raspuštenik uomo m divorziato.
rast créscita f; (stas) statura f;
maloga rasta basso di statura;
srednjega rasta di media statura; privredni ~ créscita econòmica.
rastanak separazione f; addìo
m; congedo m; commiato m; ~
sa životom dipartita f; trapasso
m.
rastati se separarsi; dividersi
(da qn.); congedarsi.
rastava separazione f; distacco
m; ~ braka separazione coniugale.
rastaviti separare; dividere;
staccare; (hem.) decomporre.
rastaviti se separarsi (o mužu i
ženi).
rastegnuti allungare; distendere.
rastegnuti se distendersi.
rasti créscere; ingrandire; aumentare.
rastinje vegetazione f.
rastojanje distanza f.
rastopiti sciogliere; dissolvere;
~ u vodi sciogliere nell’acqua.
rastopiti se sciogliersi.
rastresen adj. distratto.
rastrgnuti spezzare; lacerare.
rastumačiti spiegare; interpretare.
rastužiti rattristare.
rasuđivati giudicare.
rasulo distruzione f; rovina f;
disorganizzazione f; (slom) sfacelo m.
rasut adj. disperse; rasuta roba
merce sciolta.
rasuti spargere qua e là; disperdere.
razbiti
rasvetliti tr. illuminare; (fig.)
rischiare; chiarire.
rasveta illuminazione f.
raščupan adj. scapigliato; arruffato.
raščupati tr. scapigliare; arruffare; spettinare.
raširen adj. allargato; dilatato;
(rasprostranjen) diffuso.
raširenost estensione f; diffusione f.
raširiti allargare; dilatare;
estendere; ~ ruke aprire le
braccia.
rat guerra f; svetski ~ guerra
mondiale; građanski ~ guerra
civile; osvajački ~ guerra di
conquista; hladni ~ guerra fredda; ući u ~ entrare in guerra.
rata rata f; na rate a rate.
ratar agricoltore m.
ratarski adj. agricolo; agrario.
ratni adj. di (da) guerra, bellico; ~ brod nave da guerra; ratna
mornarica marina militare.
ratnik guerriero m; combattente m.
ratoboran adj. bellicoso; guerresco; guerriero.
ratovati far la guerra, guerreggiare.
ravan adj. piano; (jednak)
uguale, pari; (prav.) diritto; biti
kome ~ agguagliare qn, essere
alla pari con qn; na ravnoj nozi
da pari a pari; nema mu ravna
non ha pari.
ravnati se (prema čemu) regolarsi secondo qcs.
ravnica pianura f; piano m.
ravno adv. direttamente, diritto.
ravnodušan adj. indifferente;
apatico; flemmatico.
ravnodušno adv. con indifferenza, indifferentemente.
ravnomeran adj. uguale; ravnomerno kretanje moto uniforme.
ravnopravan adj. pari nei diritti.
ravnopravnost parità di diritti
m pl.
ravnoteža equilibrio m; izgubiti
ravnotežu perdere l’equilibrio;
držati ravnotežu tenere il bìlico;
poremetiti ravnotežu sbilanciare.
razan adj. (razni) diverso; vario.
razapeti distendere; ~ jedra
stendere le vele; ~ šator piantare la tenda; ~ na krst crocifìggere.
razaranje distruzione f.
razbibriga passatempo m; divertimento m.
razbijanje rottura f; spezzatura
f.
razbistriti se rischiararsi, rasserenarsi.
razbiti rompere, spezzare; fra-
R
475
razbesneti
R
476
cassare; ~ nekome zube rómpere i denti a qn; ~ san rómpere il
sonno a qn.
razbesneti se accendersi d’ira;
imbestialirsi.
razbežati se fuggire qua e là;
disperdersi.
razbojnik brigante m; bandito
m; rapinatore m.
razboleti se ammalarsi, cader
malato.
razborit adj. ragionévole.
razboritost senno m; giudizio
m; ragionevolezza f.
razbuditi risvegliare; destare.
razbuditi se svegliarsi, destarsi.
razdaljina distanza f.
razdeliti dividere, distribuire;
spartire; separare.
razdoblje spazio di tempo, època f.
razdor discordia f; dissenso m;
sejati ~ seminare la discordia.
razdraženost eccitazione f; irritazione f; agitazione f.
razdražljiv adj. eccitabile, irritabile; eccitante.
razdvojiti separare, staccare.
razgledanje visita f; ispezione
f.
razglednica cartolina f.
razgolititi scoprire, denudare,
svestire.
razgovarati conversare; parlare; ~ o čemu parlare di qcs.
razgovetan adj. chiaro, distinto.
razgovetno adv. chiaramente.
razgovor conversazione f; discorso m; upustiti se u ~ entrare
in discorso; u razgovoru parlando; tu nema razgovora non c’è
da discùtere.
razgovorljiv adj. loquace; comunicativo.
razgraničiti tr. delimitare; demarcare.
razići se separarsi; lasciarsi.
razjaren adj. rabbioso; irritato;
furibondo.
razjediniti tr. disunire, separare.
razlaz separazione f.
različit adj. diverso, vario.
različito adv. diversamente.
razlika differenza f; bez razlike senza distinzione; velika je
~ c’e gran differenza; visinska
~ dislivello m; za razliku od a
differenza di.
razlikovati distinguere.
razlikovati se distinguersi; differenziarsi.
razlog motivo m; ragione f;
causa f; il perche m; bez razloga
senza ragione; iz koga razloga?
per quale ragione? imati sto
razloga aver mille ragioni; neosnovani razlozi motivi infondati; iz zdravstvenih razloga per
ragioni di salute.
razum
razlomak frazione f.
razlupati spezzare; francassare.
razljutiti irritare; mandare in
còllera.
razljutiti se arrabbiarsi; andare
(o montare) in còllera; montare
in ira.
razmak distanza f; spazio m.
razmaknuti scostare.
razmatrati considerare; esaminare; meditare.
razmazati spalmare.
razmaziti viziare, avvezzar
male.
razmažen adj. viziato.
razmeniti scambiare, cambiare,
permutare; commutare.
razmena cambio m, scambio
m.
razmera proporzione f.
razmestiti collocare; dislocare;
trasferire.
razmeštaj collocamento m; distribuzione f.
razmisliti (razmišljati) riflettere; meditare; razmisliću o tome
ci penserò; razmislite o tome
pre nego... pensateci prima di.
razmišljanje riflessione f; meditazione f.
razmnožavanje moltiplicazione f; accrescimento m; (biol.)
propagazione f.
razmotati sgomitolare; svolgere; disimballare.
razmotriti considerare; esaminare; razmotrivši sve tutto considerato.
razni adj. diversi; vari.
razno adv. diversamente.
raznobojan adj. variopinto, a
diversi colori, multicolore.
raznoličan adj. vario; diverso.
raznolično adv. variamente, in
vario modo.
raznolik adj. di aspetto differente; vario; diverso; multiforme.
raznolikost diversità f; varietà
f.
raznovrsno adv. variamente.
raznovrstan adj. diverso; vario.
razočaran adj. deluso.
razočaranje delusione f.
razočarati deludere.
razonoda distrazione f; passatempo m; divertimento m.
razoran adj. distruttivo.
razoriti distruggere, demolire.
razoružati tr. disarmare.
razotkriti tr. scoprire, palesare;
denudare; ~ tajnu svelare un segreto.
razred classe f; prvi ~ prima;
drugi ~ seconda.
razredni adj. di (della) classe;
~ starešina professore principale (di una classe).
razum ragione f; intelletto m;
giudizio m; zdrav ~ buon senso.
R
477
razuman
R
478
razuman adj. ragionévole; razionale; (pametan) intelligente.
razumeti tr. capire; comprendere; intendere; ~ iz prve capire
a volo; ne razumem ništa non ci
capisco nulla.
razumljiv adj. comprensibile.
razumljivo adv. in modo comprensibile; chiaramente; (naravno) naturalmente.
razumno adv. ragionevolmente.
razumnost ragionevolezza f;
buon senso m.
razuveriti far ricrédere qn; far
cambiare idea a qn; dissuadere
qn.
razuzdan adj. sfrenato; dissoluto; sregolato.
razuzdano adv. sfrenatamente;
senza freno; alla scapestrata.
razvalina rovina f.
razvedriti se rasserenarsi; ponovo se razvedrilo è tornato il
sereno.
razveseliti rallegrare.
razveseliti se rallegrarsi.
razvesti se divorziare.
razvijen adj. sviluppato, formato; lepo ~ ben fatto.
razviti svolgere; sviluppare;
formare; ~ testo spianare la pasta.
razviti se svilupparsi; svolgersi; (napredovati) progredire,
créscere.
razvod (braka) divorzio m.
razvoj sviluppo m; svolgimento m; evoluzione f; ~ događaja
corso degli avvenimenti.
razvrstati tr. classificare; assortire; mettere in fila, allineare.
razvući tr. trascinare; asportare.
raž ségale f.
ražalostiti rattristare.
ražanj spiedo m.
rđa rùggine f.
rđav adj. arruffinito, rugginoso;
(zao, loš) cattivo, malvagio.
reagovati intr. reagire.
realan adj. reale.
realističan adj. realìstico.
realizovati realizzare.
realno adv. in modo realistico.
realnost realtà f.
rebro costa f; s neba pa u rebra
all’improvviso.
recepcija portinerìa f; ufficio m
accettazioni.
recept ricetta f.
recitovati tr. recitare.
reč parola f; voce f; vocabolo m;
dajem ti ~ da... ti do la mia parola che... ; na moju ~! sulla mia
parola! održati ~ mantenere la
parola; prekršiti ~ mancare alla
parola, venir meno alla parola;
povući ~ ritirare la parola; čovek
od reči uomo di parola; molim
za ~ domando la parola; oteti ~
iz usta levar la parola di bocca;
rekord
uvodna ~ discorso introduttivo;
upasti kome u ~ interrómpere
qn; slatke reči parole melate;
prazne reči parole vuote; ni ~
više! non una parola di più! ni
reči! zitto! acqua in bocca! bujica reči profusione di parole;
prevod od reči do reči traduzione f latterale; drugim rečima in
altri termini.
rečenica proposizione f; glavna
~ proposizione principale; zavisna ~ proposizione dipendente.
rečit adj. eloquente; loquace.
rečnik vocabolario m; dizionario m.
reći tr. dire; ~ da dir di sì; ~ ne
dir di no; to će ~ ciò vuol dire;
rekao bi čovek si direbbe.
red órdine m; fila f; stati u ~
méttersi in fila; stajati u redu
fare la coda; ~ vožnje orario m;
u redu! va bene! na koga je ~? a
chi tocca? bez reda senz’ordine;
sve je u redu tutto è in ordine;
reda radi per ragioni d’ordine;
ja sam na redu è il mio turno;
odlikovanje prvog reda ordine
di prima classe; niži ~ ordine
minore; za redom di seguito,
consecutivamente.
redak adj. (nečest) raro; (negust) poco denso; (neobičan)
singolare.
redar capoclasse m.
reditelj regista m.
redni adj. ordinale; redni broj
numero ordinale.
redom adv. per órdine; a turno.
redosled órdine m; successione
f.
redovan adj. regolare; ordinario.
redovno adv. regolarmente.
referat relazione f; rapporto m.
refleksni adj. riflesso; riflessivo.
reforma riforma f.
regenerisati tr. rigenerare.
regionalan adj. regionale.
registar registro m.
registarski adj. del registro; registarska tablica (na automobilu) targa f.
registrovati registrare.
regularan adj. regolare.
regulisati regolare.
reka fiume m; niz reku secondo la corrente, preći preko reke
traversare un fiume; izvor reke
la sorgente di un fiume; korito
reke il letto di un fiume; ušće
reke la foce di un fiume.
reket racchetta f; teniski ~ racchette da tennis.
reklama reclamo m; pubblicità
f.
reklamirati reclamare.
rekonstrukcija ricostruzione f.
rekord primato m; record m inv;
postaviti ~ stabilire un primato;
oboriti ~ battere un primato.
R
479
rekreacija
R
480
rekreacija ricreazione f.
relativno adv. relativamente.
religiozan adj. religioso.
reljef rilievo m.
remek-delo capolavoro m.
remetiti disturbare.
remont riparazione f.
rendgenski adj. radiològico;
rendgenska slika radiografìa f.
renesansa Rinascimento m.
renesansni adj. rinascimentale.
rep coda f; mahati repom dimenare la coda; veži ti to mačku o
~! va a raccontarla ad altri!
repa rapa f; šećerna ~ barbabiètola f.
repertoar repertorio m.
reportaža servizio m d’informazione; servizio speciale.
reporter cronista m; reporter m
inv.
reprezentacija (trg.) rappresentanza f; (sport) squadra f
rappresentativa.
reprezentativan adj. rappresentativo.
repriza ripresa f; seconda rappresentazione.
republički adj. della repubblica, repubblicano.
republika repubblica f.
resica (u grlu) ùgola f; (na uvetu) lobo dell’orecchio.
resor (područje) dicastero m;
(nadležnost) competenza f.
restauracija restaurazione f.
rešenje soluzione f.
rešetka grata f.
rešiti risolvere; decidere; stabilire; ~ pitanje risolvere; ~ problem sciògliere un problema.
retko adv. raramente.
retkost rarità f; singolarità f;
curiosità f.
reuma reumatismo m.
revija (časopis) rivista f.
revolucija rivoluzione f.
revolucionaran adj. rivoluzionario.
revolver rivoltella f.
rez taglio m; incisione f; carski ~
taglio cesareo; (oštrica) lama f.
rezač filiera f; trafila f.
rezanci m pl tagliatelle f pl;
široki ~ lasagne f pl; tanki ~ fidelini m pl.
rezati tagliare.
rezerva riserva f.
rezervacija prenotazione f.
rezervisan adj. riservato.
rezervisati riservare; prenotare.
rezervni adj. di riserva; ~ točak
ruota di scorta.
rezervoar serbatoio m; ~ za
vodu depòsito m dell’acqua.
rezultat risultato m.
riba pesce m; morska ~ pesce
di mare; rečna ~ pesce d’acqua
dolce; nem kao ~ muto come un
pesce; (fig.) zdrav kao ~ (dren)
sano come un pesce; ~ od glave
roletna
smrdi il pesce comincia a puzzar dal capo.
ribar pescatore m.
ribarski adj. di (dei) pescatori;
pescatorio; ribarski pribor arnesi pescherecci.
ribati fregare; strofinare; (na
ribežu) tagliuzzare (il càvolo).
ribica pesciolino m; zlatna ~
ciprino m, pesce m rosso.
riblji adj. di (del) pesce; riblja
čorba zuppa f di pesce, brodetto
m; riblje ulje olio di fégato di
merluzzo.
ribnjak peschiera f.
ribolov pesca f; podvodni ~ pesca subàcquea.
riđ adj. fulvo; rossiccio.
riđokos adj. dai capelli rossi.
rimski adj. romano; rimske
brojke numeri romani.
riskantan adj. rischioso.
riskirati rischiare.
ritam ritmo m.
rizik rischio m; upustiti se u ~
affrontare un rischio.
riža riso m.
rob schiavo m; servo m.
roba roba f; merce f; ~ široke
potrošnje articoli di consumo;
loša ~ merce scadente; nestašica
robe scarsità di merci.
robija carcere m duro; galera f;
doživotna ~ ergàstolo m.
robijaš carcerato m; recluso m.
rod genere m; muški ~ genere
maschile; ženski ~ genere femminile; srednji ~ genere neutro; ljudski ~ gènere umano,
umanità; mi smo u rodu siamo
parenti.
roda cicogna f.
rodan adj. fertile; fecondo; produttivo; rodna godina annata
abbondante; rodna gruda suolo
nativo.
rodbina parentela f; parenti m
pl.
roditelj genitore m; roditelji genitori m pl.
roditi tr. partorire; dare alla
luce; generare.
roditi se nascere; venire al
mondo; niko se učen nije rodio
nessuno nasce maestro; roditi se
pod sretnom zvezdom nàscere
sotto buona stella.
rodoljub patriota m.
rodom adv. di nascita; ~ iz nativo di.
rođak parente m; cugino m.
rođaka parente f; cugina f.
rođendan compleanno m.
rođenje nascita f; godina
rođenja data di nàscita.
rog corno m. (pl. le corna);
lovački ~ corno da caccia; s rogovima cornuto; kao rogovi u
vreći come cani e gatti.
rok termine m.
roletna persiana a saracinesca;
tenda f; (na vratima) serranda f.
R
481
roman
R
482
roman
romanzo
m;
kriminalistički ~ romanzo giallo.
romantičan adj. romantico.
romantično adv. in modo romantico.
ronilac tuffatore m.
roniti nuotare sott’acqua; (fig.)
~ suze versare làcrime.
ropstvo schiavitù f; servitù f;
(zarobljeništvo) prigionia f.
rosa rugiada f.
rotkvica ravanello m.
rov (jarak) fosso m; (voj.) trincea f; (jama) fossa f; pozzo m.
rt promontorio m.
RTV (radio-televizija) radiotelevisione f.
rub orlo m; margine m; lembo
m; bordo m; biti na rubu propasti essere sull’orlo della rovina.
rublje biancheria f; (veš) bucato m; prati ~ fare il bucato.
ručak pranzo m.
ručati pranzare; fare il pranzo.
ručka impugnatura f; presa f;
(drška) manico m; manina f;
(kvaka) maniglia f.
ručni adj. di (della) mano; a
mano, manuale.
ruda minerale m.
rudar minatore m.
rudarski adj. dei minatori; rudarsko okno scavo di miniera.
rudnik miniera f.
rugati se prendere in giro (qn.).
ruka mano f (pl. le mani); braccio m (pl. le braccia); pružiti
ruku pòrgere la mano; slomiti ruku rómpere un braccio;
upravljati čvrstom rukom governare con mano forte; stajati
skrštenih ruku stare con le braccia incrociate; vezanih ruku con
le braccia legate; ostati praznih
ruku rimanere a mani vuote; u
dobrim rukama in buone mani;
imati pune ruke posla esser sovvraccàrico di lavoro; držati koga
za ruku tener per mano qn; raditi na svoju ruku fare qcs. sotto
la propria responsabilità; otići
praznih ruku andarsene a mani
vuote; svojom rukom di propria
mano; imati što pri ruci avere
qcs. alla mano; u najmanju ruku
per lo meno, almeno; biti sretne
ruke aver fortuna; ruku na srce!
mettiti una mano sulla coscienza! ~ ruku mije, obraz obadvije
una mano lava l’altra e tutte e
due lavano il viso.
rukav manica f.
rukavica guanto m.
rukomet pallamano f.
rukopis (način pisanja) scrittura f; (delo) manoscritto m.
rukovati (čime) manipolare
(qcs.).
rukovati se stringersi la mano.
rumen adj. rosso, roseo.
rupa buca f; foro m; zavući se u
saglasnost
mišju rupu rintanarsi.
ruski adj. russo.
ruševina rovina f.
rušiti demolire; rovinare.
rušiti se andar in rovina.
ruža rosa f.
ružan adj. brutto; ružno vreme
tempo cattivo.
ružičast adj. roseo; rosa.
ružno adv. in modo brutto,
male.
rvanje (sport) lotta f grecoromana.
S
S, s, S, s (esse) f ili m.
s, sa prp. con, assieme con; (iz)
da; sa mnom con me; s prozora dalla finestra; s početka da
principio; s one strane dall’altra parte; s moje strane da parte
mia.
sabiranje raccoglimento m.
sabirati raccogliere; far collezione; méttere insieme; (zbrajati) sommare; addizionare.
sabiti comprìmere.
sablast fantasma m.
sablastan adj. spettrale; di fantasma.
sablja sciàbola f; spada f.
sabor assemblea f.
sabotaža sabotaggio m.
sačekati aspettare.
sačiniti fare; formare; comporre; costituire.
sačuvati custodire; proteggere;
preservare; mantenere; ~ do-
stojanstvo sostenere il decoro;
sačuvaj Bože! Dio guardi!
sada adv. ora; adesso; sada kad
... ora che... ; sad već oramai;
do ~ finora; od ~ d’ora in poi;
upravo ~ proprio adesso; ~ ili
nikad ora o mai più.
sadašnji adj. attuale; presente;
(gram.) sadašnje vreme presente m.
sadašnjost (tempo) presente m.
saditi piantare.
sadržaj contenuto m; indice m;
kratak ~ riassunto.
sadržajan adj. sostanzioso.
sadržati contenere; comprendere.
sadržina contenuto m; (zapremina) capacità f.
saglasan adj. concorde; conforme.
saglasnost concordanza f; conformità f; consenso m.
S
483
sagnuti se
S
484
sagnuti se piegarsi; inchinarsi.
sagoreti bruciare; consumarsi
nel fuoco.
sagraditi costruire; edificare.
sahrana sepoltura f; funerale m.
sahraniti seppellire.
sajam fiera f; ~ knjiga fiera del
libro; poljoprivredni ~ fiera
agrìcola; ~ građevinarstva fiera
di edilizia.
sako giacca f.
sakriti nascóndere.
sakriti se nascóndersi.
sakupiti raccògliere; accumulare; radunare; riunire; raggruppare.
sakupiti se raccògliersi; radunarsi; riunirsi; (stisnuti se) strìngersi; raggomitolarsi.
salaš fattorìa f.
salata insalata f; mešana ~ insalata mista.
salon salotto m.
sam adj. solo; singolo; to se
razume samo po sebi s’intende
da sé.
samilost pietà f; iz samilosti per
compassione.
samleti macinare.
samo adv. soltanto; solamente,
solo; ne ~ nego i... non solo...
ma anche; idite ~ andate pure.
samoća solitudine f; ritiro m;
isolamento m.
samoglasnik vocale f.
samokritičan adj. autocrìtico.
samoposluga supermercato m.
samopouzdanje fiducia f in sé
stesso, persuasione f di sé.
samostalan adj. indipendente;
autonomo.
samostalno adv. senza aiuto, da
sé; in maniera indipendente.
samostalnost indipendenza f.
samostan convento m; monastero m.
samosvestan sicuro di sé; disinvolto.
samoubica suicida m.
samoupravljanje autogestione f.
samovoljan adj. capriccioso.
san sonno m; dubok ~ sonno
profondo; bez sna insonne;
zimski ~ sonno invernale, ibernazione, letargo invernale; ni
u snu neanche per sogno; (snivanje) sogno m; u snu in sogno;
snovi sogni m pl; pusti snovi
speranze f pl. vane.
sandala sandalo m.
sandučić cassetta f; poštanski ~
cassetta postale.
sanduk cassa f; mrtvački ~ cassa di morto.
sanitetski adj. sanitario; sanitetska kola autoambulanza f.
santa (leda) ghiaccio m galleggiante.
sanjariti fantasticare; sognare.
sanjati sognare.
sanjiv adj. assonato; sonnolento.
sankanje l’andare m in slitta.
savestan
sanke slitta f sg.
saobraćaj tràffico m; circolazione f.
saobraćajni adj. di (del)
traffico; di (della) circolazione; ~ znak segno stradale;
saobraćajno sredstvo mezzo di
trasporto.
saopštenje comunicazione f;
avviso m.
sapun sapone m.
saputnik compagno di viaggio.
saradnik collaboratore m.
saradništvo collaborazione f.
saradnja collaborazione f.
sarađivati collaborare.
sardina sardina f.
sarkastičan adj. sarcàstico.
sarma pasticcio di carne e riso
avvolto in foglie di càvolo.
saseći tagliare; troncare.
saslušati ascoltare; (prav.) interrogare; esaminare.
sastajati se v. sastati se.
sastanak riunione f; incontro
m.
sastati se incontrarsi; riunirsi;
raccogliersi; trovarsi.
sastav composizione f; struttura
f; formazione f; pismeni ~ componimento m scritto.
sastaviti, sastavljati congiungere; unire; mettere insieme;
(napisati) comporre; scrivere.
sastavni adj. costituente; ~ deo
parte integrante; elemento m; ~
delovi pezzi componenti; ~ veznik congiunzione copulativa.
sastojati se essere composto
(di).
sasvim adv. del tutto; completamente; totalmente; ~ malo
un pochino, pochissimo; ~ tiho
piano piano; ~ sigurno senza il
minimo dubbio; ~ sam solo soletto.
sašiti cucire.
sat ora f; koliko je sati? che ora
è? che ore sono? za jedan ~ fra
un’ora; tačno u osam sati alle
otto in punto; (sprava) orologio
m; ručni ~ orologio da polso;
zidni ~ orologio pènsile.
satelit satèllite m; prenos preko
satelita collegamento via satèllite.
satiričan adj. satìrico.
satni adj. da orologio; orario.
saučesnik còmplice m.
saučešće condoglianza f; izraziti nekome saučešće condolersi con qn, esprimere le proprie
condoglianze a qn.
sav adj. tutto; intero; totale;
completo; je li to sve? questo è
tutto? sa svim tim con tutto ciò;
svom silom con tutte le forze;
sve u svoje vreme ogni cosa a
suo tempo.
savesno adv. coscienziosamente, secondo coscienza.
savestan adj. coscienzioso.
S
485
savest
S
486
savest coscienza f; imati čistu ~
aver la coscienza pulita; pitanje
savesti caso di coscienza; peče
ga ~ sente il rimorso; grižnja
savesti rimorso di coscienza.
savet consiglio m, suggerimento m; pitati koga za ~ domandare consiglio a qn.
savetovati consigliare, dar consiglio.
savetovati se consigliarsi, prender consiglio; consultarsi.
savez alleanza f; lega f; unione
f; sklopiti ~ fare un’alleanza.
savezni adj. federale; savezna
država federazione f; savezno
veće Consiglio m federale.
saveznički adj. d’alleanza, alleato; degli alleati.
saveznik alleato m.
savezništvo alleanza f.
saviti, savijati piegare; curvare; torcere.
savitljiv adj. piegabile; flessibile.
savladati vincere; superare; ~
poteškoće spuntare una diffocoltà.
savladati se frenarsi; víncere se
stesso.
savremen adj. contemporàneo;
attuale.
savršen adj. perfetto.
savršeno adv. in modo perfetto,
perfettamente.
sazidati tr. costruire; edificare.
saznati tr. venir a sapere, risapere; venire a notizia.
sazreo adj. maturo.
sazreti intr. maturare, venire a
maturazione.
sažaliti se aver compassione (di
qn.)
sažaljenje compassione f; compianto m; pietà f.
scena scena f; palcoscenico m.
scenario scenario m.
se prn. acc. sg. mi, ti, si; pl.
ci,vi, si; ja ~ perem io mi lavo.
sebe prn. acc. sg. me, te, se; pl.
noi, voi, sé; sam od ~ da sé.
sebičan adj. egoistico.
sečivo lama f.
sećanje ricordo m; memoria f.
sećati se ricordarsi (di); koliko
se sećam per quanto ricordo.
seći tagliare; fare a pezzi (tagliando); ~ drva tagliar legna.
sed adj. canuto; bianco.
sedam num. sette.
sedamdeset num. settanta.
sedamdeseti adj. settantesimo.
sedamnaest num. diciassette.
sedamnaesti adj. diciassettesimo.
sedeti star seduto, sedere; ~ za
stolom sedere a tavola.
sedište sedile m; posto m; (glavno sedište firme) sede f; (mesto
stanovanja) residenza f; dimora
f; domicilio m.
sedlo sella f.
sevati
sedmica (nedelja) settimana f.
sednica seduta f.
sejati seminare; (fig.) ~ razdor
seminare dìscordia.
sekcija sezione f.
sekira scure f; pala mu je ~ u
med gli è piovuto il cacio suo
maccheroni.
sekretar segretario m.
sekretarica segretaria f.
seksualan adj. sessuale.
sekunda secondo m.
selekcija selezione f; praviti selekciju selezionare.
selen (hem.) selenio m.
seliti se intr. sgomberare; cambiar di casa; sloggiare; (iz zemlje) andàrsene via; emigrare,
migrare.
selo villaggio m; paese m; ići na
~ andare in campagna.
seljački adj. dei contadini; rustico, rusticano; (prezir.) villanesco, villano.
seljak contadino m.
seljanka contadina f.
semafor semaforo m.
seme seme m.
semenka seme m, semente f.
semestar semestre m.
sendvič panino m.
senf mostarda f di sènapa.
senka ombra f; baciti senku far
ombra, ombreggiare.
seno fieno m.
senovit adj. ombroso.
sentimentalno adv. in modo
sentimentale.
senzualan adj. sensuale.
seoba sgombero m; trasloco
m; ~ naroda migrazione f dei
pòpoli.
septembar settembre m.
serija serie f inv.
serijski adj. in serie; a serie; ~
proizvod artìcolo di serie; serijska proizvodnja fabbricazione
in serie.
servirati servire (a tavola).
servis servizio m.
sesti méttersi a sedere, sedersi;
prender posto; ~ za sto méttersi
a tavola; izvolite ~ s’accomodi.
sestra sorella f; mlađa ~ sorella
minore; starija ~ sorella maggiore; rođena ~ sorella germana; medicinska ~ infermiera f;
časna ~ suora f; monaca f.
setan adj. triste; malincònico.
setiti se (čega) ricordarsi (di);
ricordare (qcs.); venire in mente; ne mogu da se setim non riesco a ricordare.
setva sémina f; sementa f; seminagione f; vreme za setvu tempo della seminagione; kakva ~
takva žetva quale semenza tale
la messe, si raccoglie quel che
si sémina.
sevati lampeggiare; ballenare;
(fig.) sfolgorare; (u kostima)
sentire delle fitte.
S
487
sever
S
488
sever settentrione m; nord m
(N).
severac (vento di) tramontana
f.
severni adj. settentrionale; ~
pol polo nord; Severno more
Mare del Nord.
severno adv. a nord; a settentrione (di).
severoistočni adj. di nord-est.
severoistok adj. nord-est m.
severozapad adj. nord-ovest
m.
severozapadni adj. di nordovest.
sezona stagione f; glavna ~ alta
stagione.
sezonski adj. sezonska rasprodaja liquidazione di stagione; sezonsko voće frutta di stagione.
shvatanje comprensione f.
shvatiti comprendere; capire;
~ ozbiljno prendere sul serio;
~ pogrešno intender male; ~ iz
prve capire a volo.
shvatljiv adj. comprensibile.
sići intr. scéndere; discendere; ~
niz stepenice scéndere le scale;
~ s uma uscir di senno, pèrdere
la ragione.
sićušan adj. minùscolo; piccino
piccino.
sidro àncora f; dignuti ~ levar
àncora.
signal segnale m.
siguran adj. sicuro; certo.
sigurno adv. sicuro, sicuramente; (di) certo.
sigurnosni adj. di sicurezza; di
emergenza; ~ ventil vàlvola f di
sicurezza.
sigurnost sicurezza f; certezza f.
sijati splendere, risplendere.
sila forza f; energia f; svom silom a tutta forza; viša ~ forza
maggiore; na silu con violenza,
a forza, per forza; upotrebiti silu
usar violenza.
silan adj. forte; potente; immenso.
silaziti v. sići.
silaženje discesa f, scesa f.
siliti costringere; sforzare.
silno adv. forte, fortemente.
silom adv. per forza.
simboličan adj. simbolico.
simfonija sinfonia f.
simpatičan adj. simpàtico.
simptom sintomo m.
sin figlio m; mlađi ~ figlio minore; stariji ~ figlio maggiore;
~ iz prvog braka figlio di primo
letto; sinčić figliolino m; sinko!
figliolo! figlio mio!
sinoć adv. ieri sera.
sintetički adj. sintètico.
sipati versare; spargere.
sipiti (kiša) pioviggianare.
sir formaggio m; cacio m; kravlji ~ cacio vaccino; ovčiji ~ cacio pecorino.
sirće aceto m.
skladište
sirena sirena f; (na automobilu)
clacson m; tromba f.
siroče orfano m.
siromah povero m; (fig.) poveretto m.
siromašan adj. povero; misero.
siromašno adv. poveramente;
miseramente.
siromaštvo povertà f; misèria f.
sirotinjski adj. di (degli) orfani; di (dei) poveri.
sirov adj. crudo.
sirovina materia f prima.
sistem sistema m; društvenopolitički ~ sistema socio-polìtica.
sit adj. sazio; sit se najesti mangiare a sazietà; (fig.) biti ~ čega
esser stufo di qcs, averne fino
alla gola; ~ se naspavati dormire a sazietà; ~ gladnom ne
veruje corpo satollo non crede
al digiuno.
sitan adj. piccolino, piccino; ~
novac spiccioli m pl.
sitnica bagattella f; cosa da nulla; inezia f; zbog takve sitnice?
per così poco? to su sitnice sono
inezie, sono cose da nulla.
sitničav adj. minuzioso; pedante.
sito setaccio m.
siv adj. grigio.
sivkast adj. grigiastro.
sjaj splendore m; lucidezza f.
sjajan adj. splendente; brillante; (fig.) splendido; magnifico.
sjajno adv. magnificamente; ~!
magnifico!
sijati risplendere; splendere;
brillare; sfavillare; luccicare.
sjatiti se ammassarsi; adunarsi
(in massa).
sjediniti riunire.
sjediniti se unirsi.
skakaonica trampolino (da
sci) m.
skakati saltare.
skakavac cavalletta f; locusta f.
skakutati saltellare.
skica schizzo m.
skicirati abbozzare; schizzare.
skijanje lo sciare m.
skijaš sciatore m.
skijaški adj. da (degli) sci; ~
sport sport dello sci.
skijati se sciare, fare dello sci.
skije sci m pl.
skinuti levare; togliere; metter
giù; ~ s vlasti spodestare: ~ sa
sebe odgovornost levarsi di
dosso la responsabilità.
skitatise fare il vagabondo, vagabondare.
skitnica vagabondo m; girandolone m; noćna ~ nottambulo m.
sklad armonia f; u skladu in
armonia, in concordia; u skladu sa ... in corrispondenza con,
essere conforme a; u skladu sa
zakonom conforme alla legge.
skladan adj. armonioso.
skladište magazzino m; deposito m.
S
489
sklon
S
490
sklon adj. propenso; favorevole; ben disposta; biti ~
lenčarenju tende all’ozio.
sklonište rifugio m; (casa di)
ricóvero.
skloniti scostare; méttere al sicuro.
sklonost propensione (per) f;
disposizione f; prirodna ~ predisposizione f.
sklopiti congiungere; chiudere;
serrare; ~ oči chiudere gli occhi;
~ ugovor stipulare un contratto;
~ zaveru ordire una congiura.
skočiti saltare, fare un salto;
balzare; ~ sa kreveta saltar giù
dal letto; ~ na noge scattare in
piedi.
skok salto m; jednim skokom
d’un salto; ~ u vis salto in alto;
~ temperature sbalzo della temperatura; ~ u vodu tuffo in acqua; ~ s motkom salto con l’asta;
skijaški ~ salto con gli sci; ja
skokom a on okom è prontissimo a ogni mio cenno.
skoknuti fare un salto.
skorašnji (za prošlost) recente;
(za budućnost) prossimo.
skoro adv. tra poco, prossimamente.
skraćen adj. abbreviato; ridotto; skraćeno radno vreme orario
m ridotto.
skratiti abbreviare; ridurre.
skrenuti deviare; sviare; volta-
re; ~ pažnju na nešto richiamare
l’attenzione su qcs; ~ razgovor
na nešto vòlgere il discorso su
qcs; ~ s pravog puta smarrire la
strada.
skrivati nascondere.
skriven adj. nascosto; occulto.
skriveno adv. di nascosto.
skriviti tr. aver colpa (di qcs.);
rendersi colpevole; šta sam ja
Bogu skrivio? che male ho fatto? ništa nisam skrivio non ho
fatto niente di male.
skroman adj. modesto.
skromno adv. modestamente;
discretamente.
skrovište nascondiglio m.
skroz adv. interamente.
skršiti rompere; stroncare.
skučen adj. limitato; ristretto.
skuvati cuocere; cucinare.
skuvati se cuocersi; ~ od
vrućine bruciare dal caldo.
skulptura scultura f.
skup (sastanak) gruppo m;
complesso m.
skup adj. caro; costoso.
skupiti raccogliere; méttere insieme.
skupiti se raccogliersi, riunirsi.
skupljač raccoglitore m; collettore m; ~ (zbirki) collezionista m.
skupljanje raccoglimento m,
raccolta f.
skupljati v. skupiti.
skupo adv. a caro prezzo, caro;
sledeći
~ ćeš mi to platiti me la pagherai cara.
skupocen adj. prezioso; costosìssimo.
skupocenost preziosità f.
skupština riunione f; assemblea f.
slab adj. débole; gracile; fragile; slaba struja corrente f a bassa tensione; (fig.) to mu je slaba
strana questo è il suo debole.
slabašan adj. deboluccio; gracile.
slabiti indebolire, render débole.
slabost debolezza f; fievolezza f.
slabovid adj. di vista debole.
sladak adj. dolce; (fig.) soave;
carino; sladak san sonno saporito; slatke reči parole melate.
sladoled gelato m.
slaganje composizione f; (podudaranje) corrispondenza f; (u
gramatici) concordanza f.
slagati méttere insieme; comporre; porre in ordine.
slagati se essere d’accordo; ne
slažem se s tobom non sono
del tuo parere; ~ sa nečijim
mišljenjem essere della stessa
opinione; ~ kao rogovi u vreći
star come cane e gatto.
slama paglia f; mlatiti praznu slamu bàttere l’acqua nel
mortaio.
slamka pagliuzza f; festuca f;
davljenik se za slamku hvata chi
affoga s’attacca a ogni spino.
slan adj. salso; salato.
slanina lardo m; ~ s mesom
pancetta f.
slap cascata f.
slast dolcezza f.
slastan adj. gustoso; saporito;
squisito; delizioso.
slati mandare; spedire; inviare.
slatkiš dolce m; pasta f.
slava gloria f; krsna ~ festa del
santo patrono di famiglia.
slavan adj. glorioso; celebre;
famoso.
slavenski adj. slavo.
slavina rubinetto m.
slaviti festeggiare; celebrare.
slavlje festa f.
slavno adv. gloriosamente.
slavuj usignolo m.
slediti gelare; ghiacciare; krv
mi se sledila u žilama sento gelarmi il sangue nelle vene.
slediti se gelarsi.
sleteti scéndere a volo; volar giù.
slezina milza f.
sličan adj. simile; rassomigliante; conforme; similare.
slično adv. similmente; i ~ (i sl.)
e sìmili (e sim.).
sličnost somiglianza f; rassomiglianza f.
sled séguito m; successione f;
sledeći successivo; seguente; ~
put la prossima volta.
sledeći adj. successivo; seguen-
S
491
slediti
S
492
te; ~ put la pròssima volta.
slediti seguire; andar dietro a.
slep adj. cieco.
slepac cieco m.
slepo adv. ciecamente, alla cieca; a occhi chiusi.
slepoočnica tempia f.
sletanje atterraggio m; discesa
f a volo.
slivanje confluenza f; fusione f.
slika immagine f; quadro m;
(portret) ritratto m; (u knjizi) illustrazione f; fotografia f.
slikanje pittura f.
slikar pittore m.
slikarstvo pittura f; arte f
pittorica.
slikati dipingere; ritrarre; fotografare.
slikati se fotografarsi.
slikovit adj. pittoresco.
slikovito adv. figuratamente.
slikovnica libro m illustrato.
slina saliva f; (iz nosa) moccio
m sg.
sloboda libertà f.
slobodan adj. libero.
slobodno adv. liberamente; je li
~ ? è permesso? ~ ! avanti!
slog sillaba f.
sloga concordia f; armonìa f;
unione f; accordo m.
sloj strato m; falda f; društveni
~ strato della società; zaštitni ~
rivestimento m.
slom rottura f; frattura f; (pro-
past) rovina f; fallimento m;
nervni ~ esaurimento nervoso.
slomiti spezzare; rompere.
slomljen adj. spezzato; rotto.
slon elefante m.
slonovača avorio m.
slovenački adj. sloveno.
slovenski adj. sloveno.
slovo lettera f; veliko ~ (lettera)
maiuscola; malo ~ (lettera) minuscola.
složen adj. composto; complesso.
složiti se convenire; accordarsi;
venir a un accordo.
složno adv. concordemente; in
armonia.
slučaj caso m; evento m; u
slučaju da nel caso che, se per
caso, u svakom slučaju in ogni
caso; ni u kojem slučaju in nessun caso; za svaki ~ per ogni
caso; pukim slučajem per puro
caso.
slučajan adj. casuale; accidentale.
slučajno adv. per caso; casualmente; eventualmente; ako ~
se per caso; sasvim ~ per puro
caso.
slučajnost casualità f; eventualità f.
sluga servo m.
sluh udito m; po sluhu a orecchio.
slušalac ascoltatore m.
smetati
slušalica (telefonska) ricevitore
m; cuffia f.
slušati ascoltare; slušaj! ascolta! senti!
slutiti presentire.
slutnja presentimento m.
sluzav adj. mucoso.
služba servizio f; tehnička ~
servizio tecnico; pomoćna ~
servizio ausiliare; zdravstvena
~ servizio sanitario.
služben adj. ufficiale, d’ufficio.
službenik impiegato m.
službeno adj. ufficialmente.
služiti servire, stare al servizio
(di); ~ za stolom servire (qn.) a
tavola; služite se! favorisca! ~
vojsku prestar servizio militare;
~ misu celebrare la messa; ~ kao
primer servire d’esempio.
smanjen adj. diminuito; ridotto; smanjena vidljivost riduzione di vista.
smanjiti diminuire; ridurre.
smanjiti se diminuire.
smatrati considerare; ritenere;
smatram da... ritengo che... .
smatrati
se
considerarsi;
crédersi; tenersi per.
smeće spazzatura f; immondizie
f pl; kanta za ~ secchio m della
spazzatura.
smeđ adj. bruno; marrone.
smeh riso m; glasan ~ riso rumoroso; usiljen ~ riso forzato;
nije mi do smeha non ho punto
voglia di rìdere; pucati od smeha ridere a crepapelle.
smejati se ridere; ~ slatko rìdere di cuore; grohotom se smejati
rìdere rumorosamente; ko se
zadnji smeje najslađe se smeje
ride bene chi ride l’ultimo.
smelo adv. coraggiosamente.
smelost ardimento m; audacia f;
coraggio m.
smena turno m; na smenu a turno.
smeo adj. audace; coraggioso;
ludo ~ spericolato.
smer direzione f; senso m; ~
vožnje senso m di percorso.
smesa mescolanza f; miscela f.
smesta adv. immediatamente;
subito.
smestiti situare; installare; sistemare.
smestiti se prendere alloggio,
sistemarsi.
smeštaj collocamento m; posizione f; sistemazione f.
smeti potere; avere il permesso
di; ne ~ non dovere; sme li se? si
può? smem li Vas zamoliti da ...
posso chiederLa il favore di ...
smešak sorriso m.
smešan adj. ridicolo; ispasti ~
rendersi ridicolo.
smešiti se sorridere; (fig.) sreća
mu se smeši la fortuna gli arride.
smešno adv. in modo ridicolo.
smetati disturbare; incomodare;
S
493
smeteno
S
494
oprostite što Vam smetam scusi
se La disturbo.
smeteno adv. confusamente.
smetnuti deporre; metter giù;
sméttere; ~ s uma non tener
conto (di).
smiren adj. calmo; tranquillo.
smisao senso m; significato m;
u pravom smislu nel senso proprio; u prenesenom smislu in
senso figurato; nema smisla non
vale la pena, non ha senso; (sklonost) interesse f.
smog nebbia f nera.
smokva fico m.
smola resina f.
smotra rivista f; rassegna f.
smrad puzzo m; fetore m;
lezzo m.
smrdljiv adj. puzzolente; fetido; fetente.
smreka ginepro m.
smrknuti se farsi buio; farsi notte; oscurarsi; rabbuiarsi;
smrklo mi se pred očima mi si
offuscò la vista.
smrt morte f; nasilna ~ morte violenta; umreti prirodnom
smrću morire di morte naturale;
osuditi na ~ condannare a morte; bled ko ~ pàllido come un
morto; gledati smrti u oči trovarsi in faccia alla morte.
smrtan adj. mortale; smrtni
slučaj caso di morte; smrtni
greh peccato mortale; smrtni
neprijatelj nemico mortale;
smrtni udarac colpo mortale.
smrtonosan adj. mortale; micidiale.
smrviti sbriciolare.
smrznuti gelare, far congelare;
duboko ~ surgelare.
smrznuti se gelare, congelarsi.
smušen adj. confuso; imbrogliato; stordito.
snabdeti fornire.
snabdeti se (čim) provvedersi
di qcs.
snaga forza f; vigore m; potenza
f; energia f; svom snagom a tutta
forza; stupiti na snagu entrare in
vigore; radna ~ mano d’opera;
~ motora potenza del motore; ~
vetra forza del vento; policijske
snage forze di polizìa.
snaja nuora f.
snalažljiv adj. ingegnoso.
snažan adj. forte; vigoroso.
snažno adv. con forza.
sneg neve f; pada ~ cade la
neve, nevica, grudva snega
palla f di neve; po snegu sulla
neve; sneško belić uomo m di
neve; briga me za to ko za lanjski sneg non me ne importa.
snežan adj. nevoso, coperto di
neve; snežni pokrivač manto di
neve.
snežiti nevicare; sneži nevica.
snimak foto f inv.
snimanje il fotografare m; pre-
spletka
sa f; registrazione f; incisione f.
snimiti, snimati fotografare;
scattare; registrare.
sniziti
abbassare;
ridurre
(cenu).
snop fascio m.
so sale m; morska ~ sale marino; kuhinjska ~ sale da cucina.
soba stanza f; camera f; spavaća
~ camera da letto; dnevna ~ soggiorno m; ~ za primanje stanza
da ricévere, salotto m; radna ~
studio m; jednokrevetna ~ camera a un letto; dvokrevetna ~
camera a due letti; ~ u prizemlju
stanza terrena.
sobni adj. di (da) camera.
socijalistički adj. socialista.
socijalizam socialismo m.
sočan adj. sugoso; succoso,
pieno di succo; (ukusan) saporito; gustoso.
sok succo m; voćni sokovi succhi di frutta.
soko falco m, falcone m.
solidan adj. solido; (fig.) serio;
sobrio.
solidaran adj. solidale; solidario.
solidarnost solidarietà f.
solidno adv. solidamente, in
modo solido.
soliter grattacielo m.
som siluro m.
sopstven adj. proprio.
sorta sorta f; specie f inv; qua-
lità f.
sos salsa f; sugo m; biti u sosu
trovarsi in imbarazzo.
spajanje l’unire m; collegamento m; fusione f.
spakovati imballare.
spaliti bruciare; distruggere col
fuoco; (leš) cremare.
spanać spinacio m.
sparan adj. afoso; soffocante.
spas salvezza f; salute f.
spasitelj salvatore m.
spasiti salvare, méttere in salvo; ricuperare.
spasiti se salvarsi.
spašavanje salvataggio m, ricupero m.
spašavati v. spasiti.
spavaći adj. da notte, da letto;
spavaća soba camera da letto;
spavaća kola carrozza letti.
spavaćica camicia f da notte.
spavanje il dormire m; sonno m.
spavati dormire; spava mi se ho
sonno; ~ kao top dormire come
un ghiro.
specifičan adj. specifico.
specijalan adj. speciale.
specijalizovati se specializzarsi.
spis atto m; documento m; poverljiv ~ atto riservato.
spisak elenco m; lista f.
splav zattera f; chiatta f; fodero
m.
spletka intrigo m; macchinazione f.
S
495
spljoštiti
S
496
spljoštiti render piatto; spianare.
spoj congiunzione f; collegamento m; contatto m; connessione f; giuntura f; raccordo m;
(elektr.) contatto; kratki ~ corto
circùito.
spojiti unire; collegare; connettere.
spojiti se unirsi; congiungersi.
spokojan adj. tranquillo; calmo; quite.
spolja adj. di fuori, al di fuori;
all’esterno; doći ~ venire dal
(di) fuori.
spoljašnost esteriorità f; esteriore m; ~ vara l’apparenza inganna.
spomen memoria f; ricordo m;
u ~ na a (in) ricordo di; vredan
spomena degno di menzione.
spomenik monumento m.
spomenuti menzionare; nominare; ricordare.
spontan adj. spontaneo.
spor adj. lento; tardo.
sporazum accordo m.
sporazuman adj. d’accordo.
sporazumeti se accordarsi,
méttersi d’accordo; mi smo se
sprazumeli ci siamo messi d’accordo, siamo intesi.
sporazumno adv. d’accordo.
sporedan adj. secondario, accessorio; ~ put strada laterale;
od sporedne važnosti di secondaria importanza.
sporo adv. lentamente.
sport sport m inv.
sportista sportivo m.
sportski adj. di (dello) sport,
sportivo.
sposoban adj. capace; abile;
idoneo; ~ za vojsku abile al servizio militare; ni za šta nije ~
buon a nulla; ~ za sve capace di
tutto, saper far tutto.
sposobnost capacità f; abilità f.
spotaći se inciampare (in); urtare col piede (in).
sprat piano m.
sprava apparecchio m; macchina f; strumento m; eletkrična ~
za domaćinstvo elettrodomèstico m; kuhinjske sprave arnesi m
pl. da cucina; gimnastičke sprave attrezzi gìnnici.
spreman adj. pronto; disposto.
spremište deposito m; magazzino m.
spremiti preparare, apprestare,
approntare; ~ sobu fare la stanza.
spremiti se prepararsi, fare i
preparativi.
spremnost prontezza f; disposizione f; risolutezza f.
spretan adj. abile; destro.
spretno adv. abilmente.
sprijateljiti se fare amicizia.
sprečen adj. impedito.
sprečiti impedire; ostacolare.
spustiti abbassare; ~ cenu robi
ridurre il prezzo.
srednji
spustiti se (di)scéndere; (o
avionu) atterrare.
sraman adj. vergognoso.
sramiti se vergognarsi, avere
vergogna di.
sramota vergogna f; to je ~! è
una vergogna!
sramotan adj. vergognoso.
sramotno adv. vergognosamente.
srazmeran adj. proporzionale.
srazmerno adv. proporzionalmente.
srce cuore m; lupanje srca batticuore m; nemam srca da to
učinim non ho coraggio di farlo; čovek bez srca uomo senza
cuore; srce mi se cepa mi si
schianta il cuore; voleti nekoga
svim srcem amare uno di tutto
cuore; teška srca a malincuore,
malvolentieri.
srčan adj. coraggioso; ardito;
srčana mana vizio cardìaco;
srčani zalistak valvola del cuore.
srdačan adj. cordiale; affettuoso.
srdačno adv. cordialmente.
srdačnost cordialità f; affettuosità f.
srdžba ira f; collera f.
srebrn adj. d’argento.
srebrnast adj. argentino.
srebro argento m.
sreća fortuna f; felicità f; na
sreću (srećom) per fortuna;
kamo sreće! magari! sva ~ per
fortuna, meno male; luda ~
gran fortuna; kolo sreće ruota
della fortuna; ima više sreće
nego pameti ha più fortuna che
giudizio; ko rano rani dve sreće
grabi le ore della mattina hanno
l’oro in bocca; svako je kovač
svoje sreće ognuno è artéfice
della propria fortuna.
srećan adj. fortunato; felice; Srećan put! buon viaggio!
Srećna Nova godina! buon
anno! roditi se pod srećnom
zvezdom nascere sotto buona
stella; biti srećne ruke esser fortunato.
srećno adv. fortunatamente;
~! buona fortuna! in bocca al
lupo!
srećom adv. per fortuna.
sreda mercoledì m; u sred srede
proprio nel mezzo.
sredina mezzo m; u sredini al
centro, nel mezzo.
središnji adj. centrale; di (del)
mezzo.
središte centro m.
srediti ordinare; méttere in órdine; ~ finansije sanare le finanze; ~ svoje prilike sistemare le
proprie cose.
srednji adj. medio, di mezzo;
(prosečan) mediocre; srednja
škola scuola media; ~ rod (genere) neutro; srednje uvo orecchio
medio; čovek srednjih godina
S
497
srednjevekovni
S
498
(sredovečan) uno di mezza età;
srednja vrednost valore medio;
Srednji vek Medio evo.
srednjevekovni adj. medievale, medioevale.
Sredozemlje Mediterraneo m.
sredozemni adj. mediterraneo.
sredstvo mezzo m; prevozno ~
mezzo di trasporto; lekovito ~
sostanza f medicinale; sredstva
mezzi m pl; ~ za život mezzi di
sussistenza; osnovna ~ capitale
m fisso.
sresti incontrare (qcn.).
sresti se incontrarsi (con).
srkanje il sorseggiare m.
srknuti prendere un sorso (di).
srna capriola f.
srodan adj. simile; congenere.
srodstvo parentela f.
srp falce f.
srpski adj. serbo; srpski jezik
lingua serba.
srušiti rovesciare; abbattere;
demolire.
srušiti se cadere a terra; (o zgradi) crollare.
srž midollo m; ~ pitanja il nocciolo (o il vivo) d’una questione.
stabilan adj. stabile; fermo.
stablo albero m; tronco m.
stabljika fusto m; stelo m.
stadion stadio m.
stado gregge m; branco m.
staja stalla f.
stajati stare in piedi; kako stoji
stvar? come stanno le cose? ovo
ti odelo stoji dobro questo vestito ti sta bene; (koštati) costare;
valere.
staklen adj. di vetro; vitreo;
stakleni ormar vetrina f; stakleni predmeti vetri m pl.
staklenik serra f.
staklo vetro m; sigurnosno ~
vetro di sicurezza; ~ za naočare
lente f; brušeno ~ vetro smerigliato.
stalan adj. stabile; costante;
permanente.
stalno adv. costantemente; di
continuo; continuamente; sempre.
staložen adj. posato; equilibrato.
stambeni adj. d’alloggio;
di (degli) alloggi; stambeno
naselje abitato m; stambeno
preduzeće impresa alloggi.
stan alloggio m; appartamento
m; casa f; sa stanom u... abitante in...
stanar inquilino m.
stanarina affitto m.
standard standard m.
stanica (autobuska) fermata f;
(železnička) stazione f (ferroviaria); benzinska ~ distributore
m di benzina.
stanovati abitare; star di casa;
dimorare.
stanovište punto di vista; s ovog
stanovišta sotto questo aspetto.
steći
stanovnik abitante m.
stanovništvo popolazione f;
abitanti m pl.
stanje stato m; condizione f; biti
u stanju essere capace di, esser
in grado di; vanredno ~ stato eccezionale; drugo ~ (trudnoća)
stato interessante; finansijsko ~
situazione economica, finanze f
pl; ratno ~ stato di guerra.
star adj. vecchio; anziano.
starac vecchio m.
starački adj. senile; da vecchio.
staratelj curatore m; tutore m.
starati se curarsi (aver cura);
provvedere a.
starica vecchia f.
stariji adj. più vecchio; ~ sin il
figlio maggiore; ~ brat fratello
maggiore.
starinski adj. antico.
starešina superiore m; capo m;
razredni ~ professore principale.
stariti invecchiare.
staromodan adj. fuori di
moda.
starost vecchiaia f; pod ~ in
(nella) vecchiaia; po starosti per
órdine di età; pitaće te starost
gde ti je bila mladost ti chiederà
conto della tua giovinezza.
starosedelac indìgeno m; autòctono m; aborìgeno m.
start start m inv; partenza f.
stas statura f.
stasit adj. di bella statura; robusto.
stati méttersi; porsi; ~ u red
méttersi in fila; (zaustaviti se)
fermarsi; gdje smo stali? dove
siamo rimasti? stoj! ferma! stani malo aspetta un po’; (prestati) cessare; stalo mi je do toga
ci tengo, mi preme, m’importa;
nije mi stalo non me ne importa;
to ga je skupo stajalo l’ha pagata cara.
status stato m; condizione f.
statut statuto m.
stav posizione f; posa f; zauzeti
~ assùmere un atteggìamento.
staviti méttere; porre; ~ u pogon méttere in azione (o in
moto); ~ život na kocku méttere
la vita a repentaglio; ~ nekome
nešto do znanja far sapere qcs.
a qn; ~ sve na kocku rischiare il
tutto per tutto.
staza sentiero m; viottola f;
trkačka ~ pista f; pešačka ~
marciapiede m, banchina f.
staž pratica f; stato di servizio;
anzianità di lavoro; radni ~ ruolo di anzianità; pripravnički ~
tirocinio professionale, periodo
d’alunnato.
stečaj fallimento m; bancarotta f.
steći tr. acquistare; guadagnare; ottenere; conseguire; ~ čije
poverenje guadagnar la fiducia
di qn; ~ dobar glas acquistar
S
499
stegnuti
S
500
buona fama.
stegnuti stringere; restringere;
tirare; ~ ruku strìngere la mano.
stenjati gémere; sospirare.
stepa steppa f.
stepen grado m; (stepenica) gradino m; scalino m; u najvišem
stepenu al sommo grado; prvog
stepena di prima istanza.
stepenište scale f pl; scalinata f.
stići arrivare; giungere; raggiungere; capitare; je li stigao?
è arrivato?
stid vergogna f; pudore m; ~ me
je mi vergogno; sram te bilo!
vergógnati!
stidljiv adj. vergognoso; timido.
stideti se vergognarsi.
stih verso m.
stena roccia f.
stil stile m; u velikom stilu in
grande stile; književni ~ stile
letterario.
stimulativan adj. stimolante.
stipendija borsa m di studio.
stisnuti stringere; comprimere;
~ ruku stringere la mano.
stenovit adj. roccioso; rupestre.
stjuardesa hostessa f inv.
sto num. cento; imati ~ razloga
aver mille ragioni; ~ puta sam ti
to pokazao! te l’ho detto mille
volte! ~ mu muka accidenti! per
Bacco!
sto tàvola f; tavolino m; pisaći
~ scrivania f; prostreti ~ fare
la tàvola; na čelu stola a capotàvola.
stog; ~ sena mucchio m di fieno; ~ slame pagliaio m.
stoga adv. perciò; quindi.
stogodišnjica centenario m.
stoka bestiame m.
stolar falegname m.
stolica sedia f.
stoni adj. di (da) tavola; ~ tenis
tennis da tavolo.
stolnjak tovaglia f.
stomak stòmaco m; ventre m.
stopa orma f; pedata f; ići čijim
stopama seguire le orme di qn;
iz ovih stopa subito; kamatna ~
tasso m dell’interesse; poreska
~ tasso m.
stopalo pianta del piede m; ravna stopala piedi piatti.
stornirati stornare; annullare.
stotina cento m, centinaio m.
stovarište depòsito m; magazzino m.
stradati andare in rovina; fallire; rimaner vìttima di una disgrazia.
strah paura f; timore m; ~ i trepet terrore; ~ me je ho paura;
iz straha od per paura di; bez
straha senza paura; u strahu su
velike oči la paùra ingrossa il
perìcolo.
strahota orrore m; ~! è un orrore!
strahovit adv. terribilmente; or-
struja
ribilmente.
stran adj. straniero; forestiero;
estero.
strana parte f; lato m; fianco
m; (u knjizi) pagina f; sa strane
di fianco; s jedne strane da una
parte; s druge strane dall’altra
parte; sa svih strana da tutte le
parti; na stranu in disparte; šalu
na stranu scherzi a parte.
stranac straniero m; forestiero m.
stranica pagina f.
stranka partito m.
strast passione f.
strastven adj. appassionato,
passionato.
strastveno adv. appassionatamente.
strašan adj. spaventoso; terribile; tremendo; strašni sud giudizio universale.
strašno adv. terribilmente; in
modo spaventoso.
strava spavento m; terrore m.
stravičan adj. spaventoso; terribile.
straža guardia f; biti na straži
esser di guardia; počasna ~
guardia d’onore; telesna ~ (telohranitelj) guardia del corpo.
stražar guardia m.
stražariti esser di guardia.
stražnji adj. posteriore; di dietro.
stražnjica il sedere m.
strela freccia f; saetta f; dardo m.
strelac tiratore m.
streljanje il tirare m; fucilazione f.
streljati fucilare.
stric zio m.
strina zia f.
strm adj. erto; ripido; scosceso.
strmo adv. ripidamente.
strmoglaviti precipitare.
strog adj. severo; rigoroso.
strogo adv. severamente; rigorosamente; ~ poverljivo riservatìssimo.
strovaliti se stramazzare; precipitare; crollare.
strpljenje pazienza f; imati strpljenja aver pazienza; izgubiti ~
perder la pazienza.
strpljiv adj. paziente.
strpljivo adv. pazientemente,
con pazienza.
stručan adj. professionale; specializzato.
stručno adv. professionalmente.
stručnjak specialista m; esperto m.
strugati raschiare; (na trenici)
grattugiare; grattare; (hrkati)
ronfare; russare.
struja corrente f; (električna)
~ corrente (elettrica); jaka ~
corrente ad alta tensione; slaba ~ corrente a bassa tensione;
monofazna ~ corrente monofase; trofazna ~ corrente trifase;
naizmenična ~ sorrente alterna-
S
501
strujanje
S
502
ta; ići protiv struje andar contro
corrente.
strujanje circolazione f.
struk (stas) statura f; vita f; figura f; uzak ~ stretto di vita.
struka specialità f; disciplina f.
struktura struttura f.
stub colonna f.
stubac colonna f; (u novinama,
knjizi) rubrica f.
student studente m.
studio studio m.
studirati studiare.
stupati camminare; marciare.
stupiti tr. fare un paso; ~ napred
farsi avanti; ~ u brak maritarsi;
~ u vezu entrare in relazione; ~
na snagu entrare in vigore; ~ u
štrajk entrare in sciòpero.
stvar cosa f; pređimo na ~ veniamo al fatto; u stvari in realità, in fondo, in sostanza; to
nije moja ~ non è cosa che mi
riguarda; ~ ide svojim tokom la
cosa procede regolarmente.
stvaralački adj. creativo.
stvaralaštvo forza f creativa.
stvaran adj. reale.
stvarno adv. realmente, in realtà; effettivamente.
stvorenje creatura f.
stvoriti creare.
subjekt soggetto m.
subota sabato m; subotom il
sabato.
sud (posuda) vaso m; zemljani
~ vaso di terracota; krvni sudovi
vasi sanguigni.
sud giudizio m; tribunale m;
krivični ~ tribunale penale;
prvostepeni, drugostepeni ~
tribunale di prima, seconda
istanza; vrhovni ~ Corte suprema; pozvati na ~ chiamare in
tribunale; (mišljenje) giudizio
m; opinione f; parere m; po mom
sudu secondo me.
sudar scontro m; collisione f;
urto m.
sudbina sorte f; destino m; ventura f; tako je želela ~ la fortuna
volle così.
sudbonosan adj. fatale.
sudelovati partecipare; prender
parte (a); ~ u takmičenju partecipare a una gara.
sudija giudice m; arbitro m.
suditi giudicare.
sudnica tribunale m.
sudski adj. giudiziario, giudiziale; ~ postupak procedura;
sudska medicina medicina legale; sudska zabrana sequestro
giudiziario; sudski izvršitelj ufficiale giudiziario; goniti nekoga sudskim putem procèdere per
via giudiziaria contro qn.
sugerisati tr. suggerire.
sugestija suggerimento m.
suglasnik consonante f.
suv adj. secco; suvo grožđe uva
passa; suvi kašalj tosse secca;
susedan
suvi žig timbro a secco.
suhomesnat adj; suhomesnata
roba salumi m pl.
sujetan adj. vanitoso.
sujeveran adj. superstizioso.
sukcesivno adv. successivamente.
suknja gonna f; mini ~ minigonna.
sukob urto m; scontro m; (interesa) conflitto m; collisione f;
contrasto m; doći u ~ venire a
conflitto (con).
sukobiti se venire a conflitto
(con).
suma somma f.
sumnja dubbio m; bez sumnje
senza dubbio; nema sumnje da
non c’e dubbio che.
sumnjati essere in dubbio; sospettare.
sumnjičav adj. sospettoso.
sumnjiv adj. dubbio; sospetto.
sumoran adj. tetro; fosco;
cupo.
sumpor zolfo m.
sumrak crepuscolo m; u sumrak sul far della sera.
sunce sole m; na suncu al sole;
pri zalasku sunca al cader del
sole, al tramonto; izlagati se
suncu esporsi al sole; sunce
moje! tesoro mio!
suncobran parasole m; ombrellino m; vrtni ~ ombrellone da
giardino.
suncokret girasole m.
sunčan adj. soleggiato; ~ dan
giornata di sole.
sunčani adj. solare, di sole;
sunčana strana parte esposta al
sole; ~ časovnik orologio solare.
sunčanica colpo m di sole.
sunčati se méttersi al sole,
prendere un po’ di sole.
sunđer spugna f.
sunovrat rovina f; sfacelo m;
fallimento m.
suočiti mettere a confronto;
raffontare; ~ se sa situacijom
affrontare la situazione.
supa zuppa f; brodo m; minestra f.
suparnik rivale m; competitore
m; avversario m.
superioran adj. superiore.
suprotan adj. contrario; opposto.
suprotno adv. al contrario.
suprotnost il contrario m; opposizione f; biti u suprotnosti sa
contrastare a.
suprug marito m.
supruga moglie f.
supstanca sostanza f.
suptilan adj. (fin) sottile; delicato; fine.
surov adj. rozzo; rùvido; brutale; aspro.
survati se precipitare, precipitarsi; rovinare.
susedan adj. vicino; susedni
S
503
susedski
S
504
narodi i pòpoli finìtimi.
susedski adj. di (da) vicinato;
dobrosusedski odnosi rapporti
di buon vicinato.
susnežica nevischio m.
suspendovati tr. sospèndere.
susret incontro m; ići kome u ~
andare incontro a qn; slučajan ~
incontro casuale.
suša siccità f.
sušan adj. secco; arido.
sušiti asciugare; seccare.
sušiti se asciugarsi; diventar
secco.
suština essenza f; sostanza f; u
suštini in sostanza; in fondo.
suštinski adj. essenziale; sostanziale.
suteren sotterràneo m.
suton crepuscolo m (serale); u ~
sul far della sera.
sutra adv. domani; ~ ujutro domattina; ~ uveče domani sera.
sutradan il giorno dopo.
suvišan adj. superfluo; eccedente; inutile.
suvlasnik comproprietario m.
suvoparan adj. àrido; secco.
suza lacrima f; lagrima f; sa
suzama u očima con le lacrime
agli occhi; roniti suze versare le
lacrime; suze radosnice lacrime
di gioia.
suzbiti tr. reprimere; combattere.
suzdržati se trattenersi (da);
frenarsi; astenersi.
sužen adj. ristretto; limitato.
svačiji adj. di tutti, di ognuno.
svadba nozze f pl.
svadbeni adj. di nozze; ~ poklon
regalo di nozze; svadbena haljina
(venčanica) veste nuziale.
svađa litigio m; contesa f;
biti u svađi s kim essere in
collera con qn.
svađati se litigare.
svakako adv. in ogni caso, in
ogni modo; senz’altro; sicuro.
svaki adj. ogni; ciascuno; ~
dan ogni giorno; u svako doba
a tutte le ore; po svaku cenu a
qualunque costo; na svaki način
in ogni modo; ~ treći dan ogni
tre giorni; ~ čas ogni momento;
svako dobro! ogni bene!
svako prn. ognuno; ciascuno.
svakodnevni adj. di ogni giorno; quotidiano.
svakodnevno adv. ogni giorno.
svanuće lo spuntar del giorno;
u ~ sul far del giorno.
svanuti intr. farsi giorno, aggiornare; alberggiare; spuntare
(detto del giorno).
svašta prn. di tutto; ~ mu je rekao gliene ha detto tante.
sve adj. e adv. tutto; ~ više sempre più; ~ bolje sempre meglio;
~ jedno te jedno sempre la stessa musica; ~ najbolje! i migliori
auguri! tanti auguri! to je ~ ecco
svinja
tutto.
svečan adj. solenne; festivo;
svečano odelo àbito festivo.
svečanost solennità f; festa f.
sveća candela f.
svećica candeletta f; (u motoru)
candela d’ accensione.
svedočenje testimonianza f.
svedočanstvo testimonianza f;
attestazione f; certificato m; attestato m.
svedočiti testimoniare; attesare.
svedok testimonio m.
svejedno adv. fa lo stesso; to mi
je ~ per me è indifferente; non
m’importa.
svekar suòcero m.
svekrva suòcera f.
svemir universo m; cosmo m.
svemoćan adj. onnipotente.
svesno adv. di propòsito.
svestan adj. conscio; consapevole; cosciente.
svest coscienza f.
svestran adj. universale.
sveštenik sacerdote m; prete m.
svet mondo m, universo m;
četiri strane strane i quattro
punti cardinali; doći na ~ venire
al mondo.
svetac santo m.
svetao adj. luminoso; lucido;
chiaro; svetla boja colore chiaro.
svetleti risplendere; mandar
luce.
svetlo luce f; tračak svetla filo
di luce; zadnje ~ fanele m; oborena svetla riflettori abbassati;
neonska svetla luce al neon; izneti na ~ mettere in chiara luce,
svelare.
svetiljka lampada f; džepna ~
lampadina tascabile.
svetinja cosa sacra; čuvati kao
svetinju custodire qcs. come
una relìquia.
svetionik faro m; (lučki) lanterna f; fanale m.
svetleći adj. luminoso.
svetlosni adj. di luce, luminoso.
svetlost luce f; splendore m;
ugledati ~ dana nascere.
svetlucati intr. scintillare; luccicare; brillare.
svetlucav adj. scintillante; fosforescente.
svetski adj. mondiale, del mondo; svetsko prvenstvo campionato mondiale.
svezak fascicolo m; volume m;
tomo m.
svezati legare; collegare.
svežanj fascio m.
svež adj. fresco; (skorašnji) recente.
svi adj. tutti.
svideti se, sviđati se piacere; ne
sviđa mi se non mi piace.
svila seta f.
svilen adj. di seta.
svinja maiale m; porco m;
(krmača) troia f; maiala f;
S
505
svinjac
svojina proprietà f.
svojstvo qualità f; caratteristica f.
svota somma f.
svrab prurito m.
svratiti visitar di passaggio;
prender l’alloggio; ~ čiju pažnju
na što rivolgere, richiamare
l’attenzione altrui su qcs; ~ kod
koga fermarsi (da).
svrbeti sentir prurito; svako se
češe tamo gde ga svrbi ognuno
si gratta dove gli prude.
svrha scopo m; fine m; meta f;
intento m; u tu svrhu allo scopo
di, a tale scopo.
svršiti finire; terminare; condurre a fine; concludere.
svući se spogliarsi; togliersi da
dosso un vestito.
svuda adv. dappertutto.
svugde adv. dappertutto; in
ogni luogo.
porca f.
svinjac porcile m.
svinjetina carne di maiale.
svirač musicista m; ~ na klaviru
pianista m; ~ na violini violinista m.
svirati suonare; ~ na klaviru
suonare il pianoforte.
svirep adj. crudele; atroce.
svitati intr. albeggiare; sviće
spunta il giorno, si fa giorno.
svoj adj. e prn. mio, tuo, suo,
nostro, vostro, loro; proprio; sve
u svoje vreme ogni cosa a suo
tempo; svojom rukom di propria
mano.
svojeglav adj. capriccioso; testardo.
svojeručno adv. di propria
mano.
svojevoljan adj. capriccioso;
volontario.
svojevremeno adv. a suo tempo.
Š
Š
Š, š, sc + e, i; sci + a, o, u, f
ili m.
šačica pugnetto m; ~ ljudi poche persone.
šafran zafferano m.
šah (igra) scacchi m pl; igrati ~
giocare a scacchi; šah-mat scac506
comatto m; držati koga u šah
poziciji tenere uno in scacco.
šahovski adj. scacchistico;
šahovska daska scacchiera f.
šahista scacchista m.
šaka pugno m; držati u šaci tenere in pugno; šakom i kapom a
šepuriti se
profusione; (fig.) šaka jada tutto
avvilito.
šal scialle m.
šala scherzo m; u šali per scherzo, in scherzo; bez šale senza
scherzo; zbijati šalu scherzare;
on ne zna za šalu con lui non
si scherza; nije mi do šale non
ho voglia di scherzare; aprilska
šala pesce d’aprile; vrag je odneo šalu non c’è più da scherzare.
šaliti se scherzare; nemoj se ~!
non scherzare!
šalter sportello m.
šaljiv adj. scherzoso; comico;
šaljiva priča barzelletta f.
šaljivčina burlone m; buffone
m.
šaljivo adv. scherzosamente,
per scherzo.
šamar schiaffo m; udariti nekome ~ appioppare un schiaffo a
qn.
šampanjac sciampagna f; spumante m.
šampinjoni funghi m pl.
šampion campione m.
šampon sciampo m.
šansa probabilità f.
šapa zampa f; branca f.
šapat sussurrio m; mormorio m;
bisbiglio m.
šapatom adv. sussurrando;
mormorando; bisbigliando.
šaptač suggeritore m.
šaptati sussurrare (all’orecchio).
šara misto di vari colori.
šaren adj. variopinto; multicolore; colorato.
šarm fascino m; incanto m; attrativa f.
šarmantan adj. affascinante;
grazioso; incantévole; leggiadro.
šašav adj. balordo; scemo; sordito.
šator tenda f; podići šator piantare la tenda.
ščepati afferrare.
šćućuriti se accoccolarsi; rannicchiarsi; raggomitolarsi.
šećer zùcchero m; ~ u prahu
zùcchero in pólvere; ~ u kockama zùcchero in quadretti.
šećerni adj. di zucchero;
šećerna repa barbabiètola f;
šećerna bolest diabete m.
šef capo m; (ureda) capoufficio
m.
šegačiti se scherzare; burlarsi
di qn.
šenuti perdere il cervello; uscir
di senno; diventar matto; impazzire.
šepati intr. zoppicare, zoppeggiare.
šepav adj. zoppo, zoppicante.
šeprtlja abborraccione m; scalzacane m.
šepuriti se pavoneggiarsi; an-
Š
507
šerif
Š
508
dar superbo.
šerif sceriffo m.
šerpa tegame m; padella f.
šesnaest num. sédici; (fig.) sve
u ~ tutto spiano.
šesnaesti adj. sedicesimo, decimosesto.
šest num. sei; u ~ sati alle sei.
šestar compasso m.
šesti num. sesto; šestog jula il
sei luglio.
šešir cappello m; slamnati ~
cappello di paglia.
šetalište passeggiata f; passeggio m.
šetati passeggiare, andare a
passeggio.
šetnja passeggio m, passeggiata
f; ići u šetnju andare a passeggio
(o a spasso).
šestostran adj. esagono m.
ševa allòdola f.
šezdeset num. sessanta.
šiba verga f; bacchetta f; frusta
f.
šibati bacchettare; fustigare;
frustare; šibaj! vàttene!
šibica fiammifero m.
šifra cifra f.
šija nuca f; (vrat) collo m; zavrnuti kome šiju tirare il collo a
qn; nije ~ nego vrat è la stessa
cosa.
šikara macchia f; boscaglia f.
šikljati intr. (tečnost) zampillare; spruzzare; (plamen, dim)
uscire con ìmpeto.
šiljast adj. a punto, appuntito;
puntato; aguzzo; ~ nos naso affilato.
šiljak punta f; apice m.
šiljiti appuntare; aguzzare.
šipak (bot.) melograno m;
(plod) melograna f; (fig.) pokazati kome ~ far le fiche a qn; pun
ko ~ pieno zeppo.
šipka stranga f; barra f; stecca f.
širenje allargamento m; estensione f.
širina larghezza f; u širinu in
largo.
širiti allargare; distendere; ~
ruke aprire le braccia; ~ lažne
glasine spargere (mettere in
giro) notizie false; ~ neslogu
seminar discordia.
širiti se allargarsi, distendersi, estendersi; dilatarsi; (miris)
diffondersi; (vesti) propagarsi;
širi se glas corre voce; pogled
se širi po polju l’occhio spazia
sul campo.
širok adj. largo; esteso; vasto;
ampio; širokih pogleda dalle larghe vedute; roba široke
potrošnje gèneri di largo consume.
široko adv. largamente; estesamente.
širom adv. (otvoren) spalancato; ~ sveta per tutto il mondo.
šišanje taglio m dei capelli.
štaviše
šišarka galla f del cipresso.
šišati tagliare i capelli.
šišati se farsi tagliare i capelli.
šivaći adj. da cucire; šivaća
mašina macchina f da cucire.
šiti tr. cucire.
škoditi nuocere; fare danno.
škodljiv adj. dannoso; nocivo.
škola scuola f; osnovna ~ scuola elementare; srednja ~ scuola
media; danas nema škole oggi
non c’è scuola; večernja ~ scuola serale; visoka ~ scuola superiore; ~ vožnje scuola di guida;
pohađati školu frequentare la
scuola; izostati iz škole assentarsi dalla scuola.
školarina tassa f scolàstica.
školovan adj. školovani ljudi
persone colte.
školovanje studi m pl; istruzione f.
školovati far studiare.
školovati se far gli studi.
školski adj. di (della) scuola;
školski zadatak compito in classe; školska godina anno scolastico; školski drug compagno m
di scuola.
školjka conchiglia f.
škorpija scorpione m.
škrgutati intr. digrignare i denti.
škrinja scrigno m; cassa f.
škripati intr. scricchiolare.
škrt adj. avaro; ~ na rečima
scarso a parole.
škrtac avaro m.
škrtost avarizia f.
šlag panna f montata.
šlem (kaciga) casco m.
šljiva prugna f; suva ~ prugna
secca.
šljunak ghiaia m.
šmrkavac moccione m.
šnicla scaloppina f.
šofer (vozač) autista m.
šok choc m; scossa f; šok-soba
sala di rianimazione.
šolja tazza f.
šorc calzoncini m pl. corti.
špageti spaghetti m pl.
špediter spedizioniere m.
špijun spione m; spia f.
špijunirati spiare.
špric siringa f (per le iniezioni).
šta prn. che? che cosa? ~ je?
che c’è? ~ ti je? che hai? ~ ćemo
sada? che facciamo ora?
štab comando m.
štagod adv. qualche cosa, qualcosa.
štampa stampa f; sloboda
štampe libertà di stampa.
štampati tr. stampare.
štand banco m; stand m inv.
štap bastone m, canna f; bilijarski ~ stecca f di biliardo;
skijaški ~ bastoni per sci; pasti
do prosjačkog štapa ridursi in
miseria.
štapić bastoncino m.
štaviše adv. anzi; per di più.
Š
509
štedionica
Š
510
štedionica cassa f di risparmio.
štedeti risparmiare.
štedljiv adj. economo, economico.
štedljivo adv. economicamente.
štednjak fornello m economico.
šteker (utikač) spina f elèttrica.
štene cane m gióvane.
šteta danno m; svantaggio m;
naneti štetu kome fare danno
a qn; šteta! peccato! pretrpeti
štetu soffrire danno; nadoknaditi štetu risarcire dei danni; na
moju štetu a mio danno; proceniti štetu stimare un danno.
štetan adj. dannoso; nocivo.
štipaljka pinzette f pl; (za veš)
molletta f da bucato; (kod raka)
pinza f.
štipati pizzicare, dar dei pizzicotti.
štititi proteggere; difendere.
štitnik (za kolena) ginocchiera
f; (za potkolenicu) parastinchi
m pl.
štivo brano m (di lettura).
što adv; ~ pre quanto prima.
štoperica cronometro m.
štošta prn. parecchio.
štrajk sciòpero m; stupiti u ~
entrare in sciòpero.
štrajkovati intr. scioperare.
špric spruzzatore m; (za injekcije) siringa f.
štucati singhiozzare.
štuka luccio m.
šturo adv. aridamente.
šugav adj. rognoso; scabbioso;
(fig.) ~ posao affare ingrato.
šunjati se strascinarsi (di nascosto).
šum rumore m; mormorio m;
sussurro m.
šuma bosco m; foresta f.
šumar guardaboschi m inv.
šumiti rumoreggiare; mormoreggiare; sussurrare.
šumovit adj. boscoso.
šumski di (da) bosco, dei boschi; forestale.
šund scarto m.
šunka prosciutto m.
šupa capannone m; tettoia f;
magazzino m.
šupalj adj. cavo; vuoto.
šupljina cavità f; cavo m; vuoto m.
šurovati macchinare; intendersela con qn. (segretamente).
šušanj fruscio m.
šuškati intr. frusciare, frascheggiare.
švercer contrabbandiere m.
švorc adj. senza un quattrino.
takav
T
T, t, T, t (ti) f ili m.
taban pianta f del piede; ravni
tabani piedi pianti.
tabela tabella f; quadro m.
tabla (ploča) tavola f; (školska)
lavagna f; ~ za crtanje tavoletta
da disegno; automobilska instrument ~ cruscotto m; ~ čokolade
tavoletta di cioccolata.
tableta compressa f.
tablica tabella f; tavoletta f; registarska ~ targa f; ~ množenja
tavola f pitagorica.
tabor campo m.
tačan adj. preciso; esatto; giusto; (vremenski) puntuale.
tačka punto m; ~ zarez punto e
virgola; označiti tačkama punteggiare; mrtva ~ punto morto; pregovori su došli na mrtvu
tačku le trattative sono giunte a
un punto morto; ~ preseka punto d’intersezione.
tačno adv. precisamente; esattamente; (vremenski) puntualmente; all’ora precisa; moj sat
ide ~ il mio orologio è preciso;
tačno! proprio così!
tada adv. allora, in quel tempo;
kad-tad o prima o poi.
tadašnji adj. d’allora, di quel
tempo.
taj, ta, to prn. codesto; ~ i ~ il
tale; toga i toga dana il giorno
tale; u tom slučaju in tal caso;
(isti) lo stesso, il medésimo; u
~ čas nello stesso momento, in
quel momento.
tajan adj. segreto; occulto;
clandestino; tajno glasanje votazione segreta; tajni sastanak
convegno segreto.
tajanstven adj. misterioso.
tajanstveno adv. misteriosamente.
tajiti tener segreto, nascóndere.
tajna segreto m; mistero m;
poveriti tajnu confidare un segreto; čuvati tajnu tenere un
segreto; otkriti tajnu svelare un
segreto; javna tajna segreto di
pulcinella.
tajni adj. segreto; occulto; clandestino.
tajno adv. segretamente; di nascosto.
tajnost segretezza f; u tajnosti
in segreto; držati u tajnosti tener segreta una cosa.
takav adj. tale; kakav otac, ~
T
511
takmičar
T
512
sin quale il padre, tale il figlio.
takmičar competitore m.
takmičenje competizione f;
gara f.
taknuti toccare.
tako adv. così, in tal modo, talmente; ~ je! bene! baš ~ proprio
così; ~ reći per così dire; ~ kako
così così; i ~ dalje (itd.) e così
via, eccetera (ecc.); ~ da sicché;
tako mi Boga! per Dio!
takođe adv. anche, pure; prijatno! ~ hvala ~! buon appetito! ~
grazie, altrettanto!
takozvani adj. cosidetto.
taksa tassa f; oslobođen od takse esente da tasse.
taksi tassi m inv; taxi m inv.
taksista tassista m.
takt battuta f; tempo m; davati
~ battere il tempo; po taktu, u
taktu in cadenza; (osećaj mere)
tatto m; imati takta esser uomo
di tatto.
taktičan adj. pieno di tatto.
talac ostaggio m.
talas onda f; flutto m; veliki ~
maroso m.
talasati se ondeggiare.
talent talento m; ingegno m.
talentovan adj. di talento.
talog sedimento m; deposito m.
taložiti depositare; lasciar come
sedimento.
taložiti se formare depòsito.
tama oscurità f; buio m; tenebre
f pl.
taman adj. oscuro; tenebroso;
fosco; scuro.
tambura specie di mandola.
tamnica carcere m; prigione f.
tamnocrven adj. rosso scuro.
tamnoput adj. di carnagione
scura (o bruna).
tamo adv. là, lì, in quel luogo; ~
dolje laggiù; ~ gore lassù.
tanak adj. sottile; tenue.
tanan adj. sottile, tènue; fine;
tènero; dellicato, gràcile.
tane palla f; proiettile m (di fucile, di cannone).
tanker cisterna f.
tanjir piatto m.
tanjirić piattino m; tondino m.
tapeta carta da tappezzerìa f; rivestimetno m; obložiti tapetama
tappezzare le pareti.
tapkati pestare i piedi; calpestare coi piedi.
tapšati bàttere sulla spalla a qn;
(pljeskati rukama) applaudire.
tarifa tariffa f; po tarifi secondo
la tariffa; carinska tarifa tariffa
doganale.
tast suocero m.
taster tasto m; tastiera f.
tašna borsa f.
tašt adj. vanitoso; vano; pieno
di sé.
tašta suòcera f.
taština (ispraznost) vanità f.
tata babbo m; papa m.
telo
tava padella f; tegame m.
tavan soffitta f; solaio m.
te conj. e, ed; ~ ovo ~ ono ora
questo, ora quello; tako ~ così
... che; on govori jedno ~ isto
dice sempre le stesse cose.
te pron. (gen.) di te; (acc.) ti; on
te se ne seća lui non si ricorda
di te; nisam te video juče no ti
ho visto ieri.
teatar teatro m.
teatralan adj. teatrale.
tečaj
(kurs)
corso
m;
(obučavanje) corso di addestramento.
tečan adj. saporito; gustoso; appetitoso.
tečno adv. saporitamente; gustosamente.
tečnost fluidità f; liquido m.
teći (reka ili voda) scórrere; fluire; Sava teče u Dunav la Sava
sbocca nel Danubio; reka teče
kroz grad il fiume passa per la
città; (prolaziti, o vremenu) passare; (curiti) colare; bure curi la
botte cola; (trajati) durare.
tegoban adj. grave, gravoso;
faticoso; penoso.
tehničar tecnico m.
tehnički adj. tecnico; Tehnički
fakultet Facoltà d’ingegnerìa.
tehnika tecnica f.
tehnologija tecnologìa f.
tek adv. appena; ~ što appena (che), ~ juče soltanto ieri;
(samo) soltanto.
tekst testo m.
tekstil (proizvodi) tessili m pl.
tekstilni adj. tessile m.
tekući adj. fluido; scorrévole;
tekuća voda acqua corrente; ~
račun conto corrente; tekuća
godina anno corrente, anno in
corso.
tele vitello m; (fig.) gledati ko ~
u šarena vrata rimaner a bocca
aperta.
teleći adj. di vitello; teleće
pečenje arrosto di vitello.
telefon telefono m.
telefonirati fare una telefonata,
telefonare.
telefonski adj. telefonico; ~
razgovor telefonata f; telefonska
govornica cabina f telefonica.
telefonski adv. per telefono.
telegram telegramma m.
telesni adj. del corpo, corporale; telesno oštećenje lesione
fìsica.
teletina (carne di) vitello m.
televizija televisione f; ~ u boji
televisione a colori.
televizijski adj. televisivo; ~
dnevnik telegiornale m.
televizor televisore m; uključiti
~ accèndere il televisore; isključiti ~ spegnere il televisore.
telo corpo m; nebesko ~ corpo
celeste; u zdravom telu zdrav duh
mente sana in corpo sano; zako-
T
513
tema
T
514
nodavno ~ corpo legislativo.
tema tema m.
tematski adj. tematico.
teme cocùzzolo m; calotta f crànica.
temelj fondamento m; base f; iz
temelja radicalmente; na temelju toga in base a questo; na temelju zakona a norma di legge;
bez temelja senza fondamento.
temeljan adj. fondamentale.
temeljiti se basarsi, fondarsi.
temeljito adv. radicalmente; a
fondo.
temperament temperamento m.
temperamentan adj. pieno di
temperamento; vivace.
temperatura temperatura f; porast temperature sbalzo di temperatura.
tendenciozan adj. tendenzioso.
tenis tennis m inv; stoni ~ tennis
da tàvolo.
teniser giocatore di tennis.
tenk carro m armato.
tenor tenore m.
teorema teorema m.
teorija teoria f.
teorijski adj. teoretico.
tepih tappeto m.
tepsija padella f.
terapija terapìa f; fizikalna ~
fisioterapìa f.
terasa terrazza f.
terati cacciare; ~ nekoga na
nešto stimolare qn. a fare qcs; ~
šalu scherzare; ~ mak na konac
spìngere una cosa agli estremi;
~ lišće germogliare.
teren terreno m; građevinski ~
terreno edilizio; ispitati ~ sondare il terreno.
terenski adj. di terreno.
teret carico m; peso m; troškovi
idu na vaš ~ le spese sono a vostro càrico; živeti kome na teretu vivere alle spalle di qn.
teretni adj. di carico; ~ voz treno merci; ~ automobil autocarro; ~ list pòlizza di carico.
teritorija territorio m.
termin termine m.
termometar termòmetro m.
termostat termòstato m.
teror terrore m.
terorizam terrorismo m.
tesan adj. stretto.
teskoban adj. angoscioso; affanoso.
tesnac stretto m di mare; Gibraltarski ~ stretto di Gibilterra; dovesti koga u ~ méttere alle
strette.
test saggio m; test m inv.
testenina pasta f.
testo pasta f; lisnato ~ sfoglia f,
pasta sfoglia.
testament testamento m.
testera sega f.
tešiti (nekoga) consolare qn;
confortare; calmare.
teško adv. difficilmente, con
to
fatica, con difficoltà; (jedva) a
stendo, a mala pena; biće ~ sarà
difficile; ~ mi je mi trovo male;
~ meni! povero me! ~ tebi! guai
a te!
teškoća difficoltà f; ostacolo m.
tetiva corda f; tendine m.
tetka zia f.
tetoviranje tatuaggio m.
tetovirati se tatuare.
teza tesi f inv; doktorska ~ tesi
di làurea.
tezga banco m.
težak adj. pesante; (mučan) difficile, faticoso, duro; ~ gubitak
(una) grave perdita; s teškom
mukom con grande fatica; teška
industria industria pesante; ~
poraz una severa sconfitta; ~
čovek caràttere diffìcile.
težina peso m.
težiti tendere, aspirare.
težnja aspirazione f; tendenza f.
ti prn. tu; govoriti nekome na ti
dare del tu.
ti prn. dat. ti.
ticati se toccare; (fig.) (odnositi
sé) riguardare; što se mene tiče
quanto a me; što se toga tiče
a proposito di questo; ne tiče
se tebe non ti riguarda, tu non
c’entri.
tigar tigre f.
tih adj. silenzioso; quieto, tranquillo; (miran) placido, calmo;
tiha voda bregove valja acqua
quieta rovina i ponti; tihim glasom a bassa voce, sottovoce.
tiho adv. silenziosamente; sottovoce; con calma; tiho! silenzio!
govoriti ~ parlare sottovoce.
tik adv; ~ do, ~ uz vicino; accosto.
tikva zucca f.
tikvica zucchina f; punjene tikvice zucchine ripiene.
tîm prn. con ciò, per questo; s ~
con questo; sa svim ~ con tutto
ciò.
tim (ekipa) squadra f.
tinjati intr. ardere senza fiamma.
tipičan adj. tìpico.
tipično adv. tipicamente.
tiranski adj. tirànnico.
tiskati tr. prèmere; comprìmere;
spìngere; (štampati) stampare.
tišina silenzio m; quiete m;
grobna ~ silenzio sepolcrale.
tj. = to jest cioè.
tkanina tessuto m; stoffa f; panno m; pamučna ~ tessuto di cotone; vunena ~ tessuto di lana;
svilena ~ tessuto di seta.
tkivo tessuto m; mišićno ~ tessuto muscolare.
tlo suolo m; terra f; plodno ~
suolo fèrtile; gubi ~ pod nogama gli vien mancando il terreno
sotto i piedi.
to prn. ciò; questo; ~ jest cioè,
vale a dire; kad pomislim na ~
T
515
toaletni
T
516
quando ci penso; o tom, potom
se ne parlerà a suo tempo.
toaletni adj. di toaletta; ~ sapun
sapone di toletta; ~ papir carta
igiènica.
tobože adv. quasi, come se.
točak ruota f.
točiti versare.
tok corso m; corrente m; u toku
(ili tokom) dana nel corso della giornata; ~ događaja corso
degli avvenimenti; stvar ide
svojim tokom la cosa procede
regolarmente; rasprava je u
toku il processo è in corso.
tolerantan adj. tollerante.
toliki adj. tanto grande.
toliko adv. tanto; ~ ... koliko
tanto...quanto; isto ~ altrettanto;
~ koliko treba quel tanto che ci
vuole.
tombola tombola f.
ton tono m.
tona tonnellata f.
tonuti andare a fondo, affondare.
top cannone m; (fig.) spava kao ~
dorme come un ghiro; gluv kao ~
sordo come una campana.
topao adj. caldo.
topiti se fondersi; sciogliersi.
toplina calore m; caldo m.
toplo adv. caldamente, caldo; ~
je fa caldo.
toplomer termometro m.
topola pioppo m.
topot calpestìo m.
toranj torre f; (zvonik) campanile m.
torba borsa f; (đačka) cartella f.
torta torta f.
totalan adj. totale.
tovar carico m.
tovariti caricare.
toviti se ingrassarsi.
tradicionalan adj. tradizionale.
trafika tabaccheria f.
trag traccia f; biti na tragu essere sulle tracce; ni traga od toga
niente di tutto questo; nema mu
ni traga ni glasa è sparito senza
traccia di sé.
tragati seguir le tracce di qn;
(fig.) investigare.
tragedija tragedia f.
tragičan adj. tragico.
tragično adv. tragicamente.
trajan adj. durévole.
trajati durare, essere di durata.
trajekt nave-traghetto m.
trajno adv. continuamente, di
continuo, permanentemente.
trajnost durata f; durevolezza f.
traka nastro m; striscia f; izolir
~ nastro isolante; pokretna ~ nastro di trasporto.
traktor trattore m.
traljavo adv. male; in modo indolente.
transport trasporto m.
transportni adj. di trasporto; ~
troškovi spese di trasporto.
tropski
tranzistor radio f portabile;
transistor m.
trapav adj. goffo.
trava erba f; kositi travu falciare l’erba.
travnjak prato m; terreno m
erboso.
traženje ricerca f; richiesta f.
tražiti cercare, essere in cerca.
trbuh ventre m, pancia f.
trčanje corsa f.
trčati córrere, andare di corsa.
trebati aver bisogno (di); treba bisogna, ci vuole; treba da
znate dovete sapere; još bi nam
to trebalo non ci mancherebbe
altro.
treći adj. terzo.
trećina un terzo m.
trem portico m; atrio m; gallerìa
f; loggiato m.
tren istante m; attimo m; momento m; u ~ oka in un batter
d’occhio, in un lampo.
trener allenatore m.
trening allenamento m.
trenirati allenare.
trenutan adj. momentaneo;
istantaneo.
trenutno adv. momentaneamente; in questo momento.
trenutak momento m; istante
m; attimo m.
trenje frizione f.
trepavica ciglio m.
treperiti tremolare.
tresti scrollare; agitare.
tresti se scuotersi, tremare.
trešnja (stablo) ciliegio m;
(plod) ciliegia f.
trezan adj. non ubriaco; sobrio.
trg piazza f; piazzale m.
trznuti far un movimento brusco; scuotere.
trgovac commerciante m; negoziante m.
trgovački adj. commerciale;
mercantile.
trgovati commerciare (in), negoziare; far mercato.
trgovina commercio m.
tri num. tre; sva ~ tutti e tre; ~
po ~ tre a tre.
trideset num. trenta.
trik trucco m.
trinaest num. trédici.
trista num. trecento.
trka corsa f; ~ s preponama
corsa a ostàcoli; trkom di corsa.
trkač corridore m.
trkački adj. da corsa; ~ konj
cavallo da corsa; ~ auto vettura
da corsa; trkačka staza percorso
della gara.
trn spina f; biti kome ~ u oku essere un pruno nell’occhio a qn.
trnci brividi m pl; podilaze me
~ mi vengono i brividi.
trom adj. lento, pesante, fiacco.
tromesečje trimestre m.
tropski adj. tropicale.
T
517
trostruko
T
518
trostruko adv. triplicemente.
trošak spesa f; putni troškovi
spese di viaggio; na svoj ~ a
proprie spese.
trošan adj. consumato; logoro;
(zgrada) cadente.
trošiti spendere, fare delle spese.
trougao triangolo m.
trpeti patire; soffrire; (podnositi) sopportare, tollerare.
trpeza tàvola f; mensa f; prostreti trpezu apparecchiare la
tàvola.
trska canna f palustre; šećerna
~ canna da zucchero.
truba tromba f.
trubač trombettiere m; sonatore
di tromba.
trud fatica f; stento m; sa velikim trudom a gran pena; bilo je
truda i muke ci volle del bello
e del buono; ne vredi truda non
vale la pena; uzaludan ~ fatica
spreccata; trudovi dolori m pl.
del parto.
truditi se affaticarsi; darsi premura.
trudnica donna incinta (o gravida).
trudnoća gravidanza f.
truli adj. putrido; putrefatto;
fradicio; marcio; ~ bogataš ricco sfondato.
trut fuco m; pecchione m; fannullone m.
trzaj scossa f; strata f; sus-
sulto m.
trzati se scuotersi, sussultare.
tržište mercato m; piazza f.
tu adv. qui; là, ci, vi; ~ i tamo
qua e là.
tuce dozzina f; na tuce a dozzine.
tučnjava zuffa f; rissa f.
tući battere; picchiare; pestare;
percuotere.
tući se battersi.
tuđ adj. d’altri, degli altri;
(stran) straniero; estraneo.
tuđinac forestiero m; straniero m.
tuga affanno m; cordoglio
m; mestizia f; angoscia f; ~ za
zavičajem nostalgia f.
tugaljiv adj. mesto, triste.
tugovati esser triste, attristarsi;
~ za kim piangere qn.
tumač interprete m; sudski ~ intèrprete giudiziario.
tumačiti interpretare, spiegare.
tumarati vagare; girandolare,
girellare.
tunel galleria f; traforo m; tunnel m inv.
tunj tonno m.
tup adj. ottuso; spuntato; non
tagliente; ~ pogled sguardo
apatico.
tupo adv. ottusamente.
turati spingere, urtare; cacciar
dentro; introdurre.
turbina turbina f; vodena ~ tur-
ublažiti
querela.
tužilac accusatore m, javni ~
procuratore della Repubblica.
tužiti accusare.
tužiti se lamentarsi (di).
tužno adv. tristemente.
tvoj prn. tuo; s tvoje strane da
parte tua; tvoji i tuoi.
tvrd adj. duro; solido; forte.
tvrdo adv. duramente; fortemente; ~ kuvano jaje uovo sodo.
tvrdoglav adj. testardo.
tvrdoglavo adv. ostinatamente;
testardamente.
tvrđava fortezza f; forte m.
tzv. (= takozvani) adv. cosiddetto.
bina idraulica.
turista turista m.
turistički adj. turìstico; ~ vodič
guida turìstica.
turnir torneo m.
turpija lima f.
turpijati limare, raspare.
turski adj. turco.
turšija sottaceto m.
tuš doccia f; hladan ~ doccia
fredda.
tuš (mastilo) inchiostro m.
tutnjava rombo m; rimbombo
m.
tutnjati rimbombare.
tužan adj. triste, afflitto.
tužba accusa f; querela f; pokrenuti tužbu muovere causa, dare
U
U, u, U, u f ili m.
u prp. in, a; ići ~ grad andare in
citta; ići ~ školu andare a scuola; ~ podne a mezzogiorno; ~
subotu sabato; ~ koliko sati? a
che ora? ~ suštini in sostanza; in
fondo; ~ šali per scherzo.
ubaciti gettar dentro, buttar
dentro.
ubediti persuadere; convìncere;
assicurare.
ubica omicida f; assassino m.
ubilački adj. micidiale.
ubirati riscuotere; incassare.
ubistvo omicidio m; uccisione
m; pokušaj ubistva tentato m
omicidio.
ubiti uccidere; ammazzare; ~
vreme ammazzare il tempo; ~
jednim udarcem dve muve pigliare due colombi a una fava.
ubiti se uccidersi; togliersi la
vita; suicidarsi.
ublažiti calmare; moderare;
U
519
ubod
U
520
alleviare; ~ kaznu mitigare la
pena.
ubod puntura f; ~ nožem coltellata f.
ubosti pùngere; (nožem) dare
una coltellata.
ubrati cogliere.
ubrus tovagliolo m; salvietta f.
ubrzan adj. accelerato; ~ puls
polso accelerato.
ubrzati accelerare; affrettare.
ubrzo adv. presto; fra poco.
ubuduće adv. in futuro; d’ora
in poi.
uceniti estòrcere; ricattare qn.
ucena estorsione f. ricatto m;
učen adj. dotto; istruito.
učenik scolaro m; alunno m; allievo m; studente m.
učenje lo studiare m, studio m;
(podučavanje) insegnamento m.
učestao adj. frequente; spesso.
učešće partecipazione f.
učinak effetto m; risultato m.
učiniti fare; eseguire; effettuare; rečeno učinjeno detto fatto;
~ uslugu fare un piacere, rendere un servizio; najmanje što
mogu da učinim il meno che
possa fare.
učionica classe f.
učitelj insegnante m.
učiteljica insegnante f.
učiti (koga) insegnare qn;
(nešto) studiare.
učvrstiti consolidare; rafforzare.
ući entrare; uđite! avanti! pusti
ga da uđe fallo entrare.
ud membro m; (pl. le membra);
udovi pl. (ruke i noge) estremità f.
udahnuti inspirare; aspirare.
udaja matrimonio m.
udaljen adj. lontano; distante;
remoto.
udaljenost lontananza f; distanza f.
udaljiti allontanare; scostare; ~
iz službe rimuovere da un impiego, licenziare da un ufficio.
udaljiti se allontanarsi; scostarsi; ~ od predmeta divagare dal
tema.
udar colpo m; ~ vetra colpo di
vento; ~ struje scossa f elèttrica;
državni ~ colpo di stato; biti na
udaru esser esposto a un attacco.
udarac colpo m; urto m; jednim
udarcem in un colpo, a un colpo; niski ~ colpo basso; kazneni
~ calcio di punizione.
udarati battere; percuotere; colpire; ~ pesnicama dare un pugno
a qn; ~ na sva zvona strombazzare qcs. ai quattro venti; suze
mu udaraju na oči gli vèngono
le làcrime agli occhi.
udariti dare un colpo, colpire;
~ u beg darsi alla fuga; ~ u glavu dare alla testa; ~ u oči dare
nell’occhio; ~ u smeh scoppiare in riso; ~ taksu imporre una
ugledati se
tassa; ~ ekser u zid piantare un
chiodo nel muro; ~ pečat apporre un sigillo; ~ temelj čemu
porre le fondamenta a qcs; ~ o
što urtare contro qcs.
udariti se colpirsi.
udati se maritarsi; sposarsi.
udaviti se affogare; annegare.
udebljati ingrassare; diventar
grasso.
udes destino m; sorte f; fato m.
udesiti adattare; accomodare;
aggiustare; (pripremiti) organizzare.
udesiti se acconciarsi.
udica amo m; hvatati na udicu
pigliare all’amo.
udeliti dare; donare; ~ milostinju dare l’elemosina.
udeo parte f; quota f; contributo
m; imati udela u čemu partecipare a qcs.
udisaj respiro m.
udenuti introdurre; infilare; ~
konac u iglu infilare l’ago.
udoban adj. comodo.
udobno adv. comodamente.
udobnost comodità f; agio m.
udovac védovo m.
udovica védova f.
udovoljiti rendere contento,
contentare; soddisfare.
udruženje associazione f; società f.
udružiti se associarsi; unirsi.
udubina incavatura f; cavità f;
(u zidu) nicchia f.
udvarati se far la corte (a); corteggiare (qn.).
udvostručiti raddoppiare.
udžbenik manuale m scolastico.
ugađati v. ugoditi.
ugalj carbone m; drveni ~ carbone di legna.
uganuti stòrcersi; ~ nogu prèndere una storta al piede.
ugao àngolo m; canto m; kuća
na uglu casa all’àngolo.
ugaoni adj. angolare.
ugasiti spègnere; estìnguere; ~
svetlo spègnere la luce; ~ žeđ
spègnere la sete.
ugasiti se spegnersi; estìnguersi.
ugašen adj. spento; estinto.
uglačan adj. polito.
uglađen adj. (fig.) educato;
gentile; uglađeno ponašanje
belle maniere.
uglavnom adv. in sostanza.
ugled riputazione f; prestigio m;
crédito m; uživati veliki ~ godere grande autorità.
ugledan adj. ragguardévole; notabile; distinto; ugledna
ličnost persona di riguardo.
ugledati scorgere; avvistare; ~
svet aprire gli occhi alla luce,
venire al mondo.
ugledati se seguire l’esempio
di qn.
U
521
ugnječiti
U
522
ugnječiti schiacciare.
ugnjetavati opprìmere; tiraneggiare.
ugodan adj. piacévole; gradito;
gradévole; comodo.
ugoditi compiacere (a qn.);
contentare (qn.).
ugodno adv. piacevolmente;
gradevolmente; ~ mi je mi fa
piacere, sono lieto; ovde mi je ~
ci sto bene; osećati se ~ sentirsi
a proprio agio.
ugojen adj. ingrassato; grasso.
ugostiteljski adj. alberghiero.
ugovarati trattare (di qcs.) negoziare (qcs.); essere in trattative (per).
ugovor accordo m; contratto
m; kupoprodajni ~ contratto di
vendita; ~ o poklonu contratto di
donazione; sklopiti (zaključiti) ~
stipulare un contratto; otkazati
~ disdire un contratto; raskinuti
~ sciogliere un contratto.
ugovoriti concordare; combinare; pattuìre; convenire; stipulare
un contratto; ~ sastanak darsi
un’appuntamento.
ugrejati riscaldare.
ugrejati se riscaldarsi.
ugristi mòrdere.
ugristi se mòrdersi; ~ za jezik
mòrdersi la lingua.
ugriz morso m.
ugroziti tr. minacciare; esporre
a pericolo; méttere a rischio.
ugrožen adj. minacciato.
ugušiti tr. soffocare; strangolare;
~ bunu reprìmere una rivolta.
ugušiti se soffocarsi; (u vodi)
affogare; (plinom) asfissiarsi.
uhapsiti tr. arrestare; catturare.
uvo orecchio m; napetih ušiju
tutt’orecchi; načuljiti uši tendere gli orecchi; spoljno, srednje,
unutrašnje ~ orecchio esterno,
medio, interno; klempave uši
orecchie a sventola; upala ušiju
otite f; povući koga za uši tirare
gli orecchi a qn; sedeti na ušima
far finta di non sentire; iglene
uši cruna dell’ago.
uhvatiti prendere; pigliare; acchiappare; afferrare; ~ maglu
dàrsela a gambe; ~ na delu cògliere sul fatto; ako te ja uhvatim! se mi capiti tra le mani! se
mi vieni sotto!
uhvatiti se pigliarsi; attaccarsi.
uistinu adv. in verità; davvero;
effettivamente.
ujak zio m.
ujed morso m; (ubod) puntura
f.
ujediniti tr. unire; unificare.
ujediniti se unirsi; unificarsi.
ujedinjen adj. unito; Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) Regno
Unito.
ujednačiti tr. uguagliare; pareggiare; unificare; uniformare.
ujedno adv. insieme; nello stes-
ulaženje
so tempo.
ujesti tr. mordere, dar di morso;
pas koji laje ne ujeda cane che
abbaia non morde.
ujna zia f.
ujutro adv. di mattina, la mattina; juče ~ ieri mattina.
ukidanje l’abolire m; abolizione f.
ukinuti tr. bolire; annullare.
ukloniti tr. rimuovere; scostare, togliere (o levare) di mezzo;
eliminare; ~ teškoće rimediare a
una difficoltà.
ukloniti se scostarsi.
uklopiti tr. inserire; includere.
uklopljen adj. inserito; incluso.
uključiti tr. includere; inserire;
collegare; ~ televizor accendere
il televisore.
uknjižba registrazione f; (u
zemljišne knjige) iscrizione f
ipotecaria.
uknjižiti tr. registrare; assicurare con un’ipoteca.
ukočen adj. irrigidito; (u zglobovima) anchilosato.
ukočiti tr. irrigidire; rendere
immobile.
ukočiti se irrigidire, irrigidirsi.
ukop seppellimento m; sepoltura f.
ukopati tr. interrare; seppellire.
ukor rimprovero m; ammonizione f.
ukoriti rimproverare; ammo-
nire.
ukoreniti se metter radici, radicare; (fig.) prendere piede.
ukraden adj. rubato.
ukras ornamento m; decorazione f.
ukrasiti tr. ornare; decorare.
ukrašavanje l’ornare m; decorazione f.
ukratko adv. insomma; in breve; in una parola.
ukrcati se imbarcarsi; salire a
bordo.
ukrotiti tr. domare; mansuefare; addomesticare.
ukrstiti tr. incrociare.
ukršten
adj.
incrociato;
ukrštene reči parole incrociate.
ukućanin coinquilino m; persona di casa.
ukupan adj. complessivo; globale; totale.
ukupno adv. complessivamente, tutto insieme.
ukus gusto m.
ukusan adj. gustoso; saporito;
squisito.
ukusno adv. gustosamente, con
gusto.
ulaz ingresso m; entrata f; ~
zabranjen è vietato l’ingresso;
slobodan ~ ingresso libero.
ulazak entrata f; ingresso m.
ulaznica biglietto m; besplatna
~ biglietto gratuito.
ulaženje entrata f; ingresso m.
U
523
ulica
U
524
ulica via f; strada f; glavna ~
strada principale; sresti na ulici
incontrar per via.
uličica viuzza f; vicolo m.
ulični adj. stradale.
ulivati tr. versar dentro; ~ strah
incùtere spavento.
ulizica adulatore m; leccazampe m inv; leccone m.
ulog deposito m.
uloga parte f; ruolo m.
ulov retata f; ~ ribe pesca f.
uloviti tr. prendere un animale
alla caccia; (ribu) pescare; ~ na
udicu prendere con amo.
uložak (u cipeli) soletta f interna; supporto m; (u olovci) mina
di ricambio; higijenski ~ assorbende igiènico.
uložiti investire; collocare; depositare; ~ mnogo truda impiegare molta fatica; ~ prigovor
protestare; ~ žalbu interporre
appello; ~ mnogo truda impiegare molta fatica.
ultimatum ultimatum m inv.
ultrakratki adj ultracorto; ~ talasi radioonda f ultracorta.
ultraljubičast adj. ultravioletto; ultraljubičasti zraci raggi m
pl. ultravioletti.
ultrazvučni adj. ultrasònico.
ulje olio m; maslinovo ~ olio
d’oliva; riblje ~ olio di fégato di
merluzzo; lož ~ olio combustibile; ~ za podmazivanje lubrifi-
cante.
ulepšati tr. render bello; far più
bello.
uljez intruso m.
uljudan adj. ben educato; civile; gentile.
uljudno adv. in modo civile;
gentilmente.
um mente f; intelletto m; smetnuti s uma scappare di mente
(qcs. a qn.), dimenticare; imati
nešto na umu tener presente.
umaći intr. scappare; ruggire;
sfuggire.
umalo adv. per poco; quasi.
umanjen adj. diminuito; ridotto.
umanjiti tr. diminuire; ridurre.
umetnut adj. frapposto; inserito.
umetnuti tr. interporre; inserire.
umesiti tr. impastare; fare il
pane.
umešati se introméttersi (in
qcs.).
umiljat adj. mansueto; carezzevole; umile.
umiljatost mansuetudine f;
amabilità f.
umirati intr. esser presso a morire; star estinguendosi; ~ od
žeđi, dosade morir di sete, di
noia.
umiriti calmare; acquietare;
tranquillizzare.
umiriti se calmarsi; acquitarsi;
tranqullizzarsi.
uokolo
umišljen adj. presuntuoso; pieno di sé; arrogante.
umiti se lavarsi.
umivaonik lavabo m, lavamano m.
umeren adj. moderato; biti ~
esser moderato; (geogr.) umereni pojas zona temperata.
umereno adv. moderatamente;
con misura.
umesno adv. opportunamente.
umestan adj. opportuno; conveniente.
umesto adv. invece di, in
luogo di.
umeti tr. sapere; intendersi (di).
umetnički adj. artistico; d’arte;
umetnička akademija Accadèmia di belle Arti.
umetnik artista m.
umetnost arte f; primenjena ~
arte applicata.
umnožiti tr. moltiplicare.
umor stanchezza f.
umoran adj. stanco, affaticato;
~ kao pas stanco morto.
umoriti tr. stancare; affaticare.
umoriti se stancarsi; affaticarsi.
umotati tr. involgere; incartare.
umreti intr. morire; ~ od tuge
morire di crepacuore; ~ prirodnom smrću morire di morte
naturale.
unajmiti tr. affittare, prendere
in affitto; noleggiare, prendere
a nolo.
unakaziti tr. deformare; sfigurare; deturpare.
unaokolo adv. dintorno, tutt’intorno, all’intorno.
unapred adv. anticipatamente,
in avanti; od sada ~ d’ora in
poi; ~ platiti pagare in anticipo.
unaprediti tr. promuòvere; far
progredire.
uprkos prp. malgrado; nonostante; ~ tome ciò nonostante.
unatrag adv. indietro.
uniforma uniforme f; divisa f;
svečana ~ alta tenuta.
uneti tr. portare dentro.
uništavanje distruzione f.
uništen adj. distrutto.
uništiti tr. distruggere; sterminare.
univerzitet università f.
unosan adj. lucroso; vantaggioso; biti ~ esser reditizio, fruttare
bene.
unuk nipote m.
unuka nipote f.
unutra adv. dentro, in dentro;
di dentro.
unutrašnji adj. interno, interiore; ministarstvo unutrašnjih poslova Ministero degli Interni.
uobičajen adj. in uso, usato,
abituale; prema uobičajenom
secodno il sòlito.
uobražen adj. immaginario;
presuntuoso; vanitoso.
uokolo adv. attorno a; all’intor-
U
525
uopšte
U
526
no; ići ~ andare in giro.
uopšte adv. in generale, generalmente; ja to ~ nisam znao
non lo sapevo affatto.
uostalom adv. del resto; per altro; d’altra parte.
upala infiammazione f; ~ pluća
polmonite m; ~ slepog creva appendicite f; ~ krajnika angina f.
upaliti tr. accendere.
upaliti se (med.) infiammarsi.
upaljač accendisigaro m; accendino m.
upamtiti tr. ricordarsi (di); tenere a mente.
upasti intr. cadere in, cader dentro; ~ u zamku cadere in trappola; ~ nekome u reč interrompere
qn; ~ u oči dar nell’occhio; upala mu sekira u med gli è caduto
il cacio sui maccheroni.
upecati pescare; (fig.) pigliare.
upis iscrizione f; registrazione
f; immatricolazione f.
upisati se iscriversi.
upit domanda f.
upitni adj. interrogativo.
upitati tr. domandare.
uplakan adj. con gli occhi pieni
di lacrime.
uplašen adj. spaventato; impaurito.
uplašiti tr. spaventare, far
paura (a).
uplašiti se spaventarsi; impaurirsi.
uplata pagamento m.
uplatiti tr. pagare.
uplitati tr. intrecciare; (koga u
šta) implicare.
uploviti entrare (in porto).
uporan adj. costante; persistente; insistente.
uporedan adj. parallelo.
uporediv adv. paragonàbile.
upoređivati, uporediti tr. confrontare; paragonare.
uporno adv. ostinatamente; costantemente.
upornost renitenza f; ostinatezza f; pertinaccia f.
uposliti occupare; impiegare.
upotreba uso m; impiego m; applicazione f; za upotrebu a uso
(di); izvan upotrebe fuori uso.
upotrebljavati v. upotrebiti.
upotrebiti usare; adoperare;
servirsi di; impiegare.
upoznati tr. far la conoscenza
(di); ~ koga s kim far conóscere
qn. ad altri.
upoznati se far conoscenza
con qn.
upozorenje avvertimento m.
upozoriti tr. avvertire qn. di qcs.
uprava direzione f.
upravljač (na autu) volante m;
sterzo m.
upravljanje direzione f; (vozilima) il guidare m.
upravljati intr. amministrare;
governare; guidare.
uskratiti
upravnik direttore m.
upravo adv. proprio, appunto; ~
tako proprio così.
upreti tr. (pogled) fissare lo
sguardo (su).
uprkos adv. nonostante; malgrado.
upropastiti tr. rovinare; distruggere.
upropašten adj. rovinato.
upućen adj. avviato; inviato;
biti ~ u nešto essere informato
di qcs.
uputstvo avviamento m; istruzione f; ~ za upotrebu manuale
di uso.
uputiti se incamminarsi; avviarsi; méttersi in cammino.
uračunati tr. comprendere; includere.
uravnotežen adj. equilibrato.
uravnotežiti se equilibrarsi, tenersi in equilìbrio.
ured ufficio m.
uredan adj. ordinato; regolato;
regolare.
uredba regolamento m; decreto
m; zakonska ~ decreto legge.
urediti ordinare, méttere in ordine; sistemare.
urednik redattore m.
uredništvo redazione f.
uredno adv. ordinatamente,
bene in órdine; regolarmente.
uređaj impianto m; installazione
f; apparecchio m; dispositivo m.
uređenje ordinamento m; organizzazione f; costituzione f;
sistemazione f.
urlati, urlikati intr. urlare.
urok incantesimo m.
urotiti se congiurare; cospirare.
uručenje consegna f; recapito
m.
uručiti tr. consegnare.
usaglasiti tr. conformare (con).
usamljen adj. isolato; solitario;
solo.
usamljenost solitudine f; isolamento m.
usavršavanje perfezionamento
m; stručno ~ perfezionamento
professionale.
usavršiti tr. perfezionare.
usavršiti se perfezionarsi (in).
useliti se prendere alloggio.
ushićenje entusiasmo m; esaltazione f.
usidriti se ancorarsi.
usijan adj. arroventato; incadescente; (fig.) usijana glava testa
calda.
usisati, usisavati tr. aspirare.
usisivač aspiratore m; aspirapólvere m inv.
usitniti tr. spezzettare.
uskladiti tr. coordinare.
usko adv. strettamente.
uskočiti intr. saltar dentro.
uskoro adv. fra poco.
uskratiti rifiutare; privare (qn.
U
527
Uskrs
U
528
di qcs.); negare; proibire; vietare.
Uskrs Pasqua f.
uskrsnuti risórgere.
uskršnji adj. pasquale.
uslov condizione f; uz ~ a condizione di.
uslovno adv. sotto condizione.
usluga servizio m; favore m;
učiniti uslugu (kome) fare un
favore (a qn.); odbiti uslugu
rifiutare un favore; ~ za uslugu servizio recìproco; (iron.)
medveđa ~ un favore da cani.
uslužan adj. premuroso; serviziévole.
usmeni adj. verbale; ~ ispit esame orale.
usmeno adv. oralmente; a viva
voce; verbalmente; ~ i pismeno
a voce e in scritto.
usmeriti tr. indirizzare; avviare; dirìgere.
usna labbro m; labbretto m;
ugristi se za usnu mordersi le
labbra.
uspavanka ninnananna f.
uspavati se addormentarsi.
usoljen adj. salato.
uspeti se ascéndere; salire;
montar su.
uspeo adj. (ben) riuscito.
uspeh successo m; buon esito m; sa slabim uspehom con
scarso successo; s odličnim
uspehom con ottimo risultato;
doživeti ~ avere successo; dobar ~! buona fortuna!
uspešan adj. efficace.
uspešno adv. con buon successo.
uspeti intr. riuscire, aver buon
successo; ne ~ non riuscire, riuscir male; fallire.
uspomena ricordo m; memoria f; za uspomenu in memoria
(di).
uspon salita f; ascesa f.
usporen adj. rallentato; usporeno kretanje moto ritardato.
usporiti tr. rallentare; ritardare;
~ korak rallentare il passo.
uspostaviti tr. stabilire; costituire; ~ telefonsku vezu stabilire
una comunicazione telefonica;
~ poslovne odnose allacciare
relazioni d’affari.
uspostavljanje costituzione f;
ristabilimento f.
uspravan adj. diritto; verticale.
uspravno adv. diritto; verticalmente.
usprotiviti se opporsi.
usput adv. di passaggio; di passata; tra parentesi; nije mi ~ mi
è fuor di mano.
usrećiti tr. render felice.
usred prp. nel mezzo di, in
mezzo a; ~ zime nel mezzo
dell’inverno, ~ grada in mezzo
della città.
usta bocca f; puna ~ (čega) boc-
utisnuti
cata; pogana ~ lingua f velenosa; od ~ di ~ di bocca in bocca.
ustaliti fissare; stabilizzare;
consolidare.
ustanak insurrezine f; rivolta f;
narodni ~ insurrezione popolare.
ustanik ribelle m.
ustanova istituzione f; ente m.
ustanoviti fondare; istituire;
costituire.
ustanovljenje fondazione f;
istituzione f; costituzione f.
ustati alzarsi; levarsi; ~ od stola
alzarsi da tàvola.
ustav costituzione f; statuto m;
prema ustavu conforme alla costituzione.
ustavan adj. costituzionale;
statutario.
ustrajati perseverare; persistere; resistere.
ustručavati se esitare; titubare.
ustupak concessione f.
ustupiti tr. cedere; far cessione.
usuditi se osare; perméttersi
(di); prendere la libertà.
usvojen adj. appropriato; accettato.
usvojiti (prisvojiti) appropriarsi; (primiti) accettare; accogliere; ~ naviku contrarre un’abitudine; (uzeti pod svoje) adottare.
ušće sbocco m; foce f.
uši orecchi m pl.
ušni adj. di orecchio; ušna
školjka padiglione dell’orecchio.
ušteda (ušteđevina) risparmio m.
uštedeti tr. risparmiare.
utakmica gara f; partita f; fudbalska ~ partita di calcio.
utaknuti tr. inserire; innestare.
uteći intr. ruggire; scappare;
darsi alla fuga; ~ iz zatvora
evàdere.
uteha consolazione f; conforto
m; sollievo m; bez utehe senza
conforto.
utemeljen adj. fondato.
utemeljitelj fondatore m; istitutore m.
utemeljiti tr. fondare.
utešan adj. consolante; confortante; utešna nagrada premio di
consolazione.
utešiti tr. consolare.
utešiti se consolarsi (di).
uticaj influenza f.
uticajan adj. influente; autorévole.
uticanje sbocco m.
uticati intr. sboccare; metter
foce; (vršiti uticaj) influire, aver
influenza; Dunav utiče u Crno
more il Danubio sbocca nel
Mare Nero.
utihnuti calmarsi; abbonacciarsi.
utikač spina f.
utisak impressione f; effetto m;
čini ~ fa l’effetto.
utisnuti tr. infiggere; imprimere.
U
529
utočište
U
530
utočište rifugio m; ricóvero m.
utoliti tr. quietare; calmare; ~
žeđ cavare la sete.
utopiti se annegare; affogare.
utorak martedì m inv.
utovar caricamento m.
utovariti tr. caricare; imbarcare.
utrčati intr. entrare in corsa;
correr dentro.
utrkivati se córrere a gara; gareggiare; compètere.
utrnuti intorpidirsi; rimaner indolenzito.
utroba visceri m. pl.
utvara fantasma m.
utvrditi tr. consolidare; constatare; stabilire; fissare.
utvrđen adj. fissato.
uvala valle f; (morska) baia f;
golfo m.
uvažavati tr. stimare; apprezzare.
uveče adv. di sera, la sera.
uvećan adj. ingrandito.
uvećati tr. ingrandire.
uvenuti intr. appassire.
uvesti tr. condur dentro; introdurre.
uvezen adj. importato.
uvek adv. sempre; ~ ista pesma
siamo alle sòlite; ~ jedno te isto
sempre il sòlito ritornello.
uveravati tr. assicurare; convincere.
uveren adj. assicurato; convinto; persuaso; budite uvereni stia
sicuro.
uverenje
convinzione
f;
(svedočanstvo, potvrda) certificato m.
uveriti se accertarsi, convincersi.
uvis adv. insu, all’insu; in alto.
uvod introduzione f.
uvodni adj. introduttivo; d’introduzione; ~ članak articolo di
fondo.
uvoz importazione f.
uvoziti tr. importare.
uvozni adj. d’importazione.
uvreda offesa f; insulto m.
uvrediti tr. offendere, insultare.
uvrediti se offendersi, trovarsi
(o sentirsi) offeso.
uvući introdurre; ritirare.
uvući se introdurrsi.
uz prp. vicino a; accanto a;
presso; ~ obalu lungo la costa;
~ ostalo oltre al resto; ~ vetar
contro vento; ~ osmeh sorridendo; ~ to (adv.) inoltre; oltre a
questo.
uzajamni
adj.
recìproco,
mùtuo.
uzajamno adv. reciprocamente.
uzak adj. stretto, angusto; uski
krug ljudi cìrcolo ristretto di
persone.
uzalud adv. invano; vanamente.
uzaludan adj. inutile; vano.
uzastopce adv. di séguito; successivamente.
užasno
uzbrdica salita f; ascesa f.
uzbrdo adv. in ascesa; in salita.
uzbuditi eccitare; agitare,
uzbuditi se eccitarsi; inquietarsi.
uzbudljiv adj. eccitante.
uzbuđen adj. eccitato; agitato.
uzbuđenje eccitazione f; agitazione f; emozione f.
uzbuna allarme m.
uzburkan adj agitato; uzburkano more mare agitato (mosso).
uzdah sospiro m; gemito m.
uzdahnuti mandare un sospiro,
sospirare.
uzdati se fidarsi di, aver fiducia in.
uzdignuti se innalzarsi; elevarsi; salire.
uzdisati intr. sospirare.
uzdržati se mantenersi; astenersi (da); ~ od suza reprimere
le lacrime.
uzduž prp. e adv lungo; ~ i popreko per il lungo e per il largo.
uzeti tr. prendere; ~ što olako
prendere qcs. alla leggera; kako
se uzme secondo il caso; ~ što u
obzir tener conto di qcs; ~ maha
dilargarsi, regnare; ~ što za ozbiljno prendere sul serio qcs; ~
koga na zub aver uno sulle corna; ~ u zaštitu prendere sotto la
propria protezione; ~ što u obzir
prendere in considerazione.
uzgajati tr. (životinje) allevare;
(biljke) coltivare; (decu) educare.
uzgoj allevamento m; coltivazione f.
uzgred adv. di passaggio; ~
budi rečeno (sia) detto tra parentesi.
uzmaći intr. retrocedere; ritirarsi.
uznemiren adj. agitato; disturbato.
uznemirivati tr. agitare; disturbare.
uznemirivati se inquietarsi;
nemojte se uznemirivati non si
disturbi.
uzor modello m; esemplare m;
esempio m; po uzoru sul modello (di).
uzorak campione m.
uzrast statura f.
uzrečica intercalare m.
uzročan adj. causale.
uzrok causa f; il perché m; ragione f; motivo m.
uzrokovati tr. causare, provocare.
uzrujati se eccitarsi, agitarsi.
uzvičnik punto m esclamativo.
uzvik esclamazione f; grido m.
uzviknuti intr. esclamare.
uzvišen adj. elevato; alto; sublime.
uzvodno adv. contro corrente.
užas orrore m.
užasan adj. orribile; terribile.
užasno adv. orribilmente; terri-
U
531
uže
uživati intr. i tr. godere (qcs. o
di qcs.).
uživeti se (u što) immedesimarsi (con qcs.).
užurban adj. frettoloso.
užurbano adv. in fretta.
bilmente.
uže corda f.
užegao adj. guastato.
užina merenda f.
užitak piacere m.
uživanje godimento m, piacere m.
V
V
532
V, v, V, v, (vu) f ili m.
vaditi cavare, estrarre; ~ zub
cavare (estrarre) un dente.
vađenje il cavare m.
vaga bilancia f.
vagon (teretni) vagone m;
(putnički) carrozza f; vettura f
vagone m; ~ restoran vagone
ristorante m.
vajar scultore m.
vakcina vaccino m.
valovit adj. ondoso, ondeggiante, ondulato.
valuta valuta f.
valjak cilindro m; rullo m.
valjan adj. bravo; capace; valente.
valjano adv. per bene.
valjati (vredeti) valere, avere
un valore; ne valja ti posao andiamo male.
valjati se voltolarsi, rotolarsi; ~
od smeha scoppiare dalle risa;
(o moru) ondeggiare.
valjda adv. forse, può darsi,
probabilmente; ta nije ~ … non
sarà mica …
valjušak gnocco m.
vampir vampiro m.
vanredan adj. straordinario;
eccezionale; vanredno izdanje
edizione straordinaria; vanredno stanje stato d’emergenza.
vanredno adv. straordinariamente; oltre misura.
varalica imbroglione m; ingannatore m.
varati tr. ingannare; ~ suprugu
tradire la moglie; ~ u igri barare; ~ na vagi rubare sul peso.
varati se ingannarsi; ako se ne
varam se non sbaglio.
varenje digestione f.
variti (probavljati) digerire;
(zavarivati) saldare a fuoco.
varivo legumi m pl.
vek
varka inganno m; illusione m;
optička ~ illusione f òttica.
varnica scintilla f; favilla f.
varoš borgata f; borgo m.
vasiona universo m; cosmo m.
vaspitan adj. ben educato .
vaspitanje
educazione
f;
predškolsko ~ educazione prescolàstica.
vaspitati tr. educare.
vaš prn. vostro; Vaš Suo.
vata ovatta f; cotone m.
vatra fuoco m; (požar) incendio m; (patol.) febbre f; igrati
se s vatrom scherzare col fuoco; podložiti vatru attizzare il
fuoco.
vatren adj. di (da) fuoco; vatreno oružje arma da fuoco; (fig.)
ardente; fèrvido; vivace.
vatreno adv. ardentemente; appassionatamente.
vatrogasac vigile m del fuoco;
pompiere m.
vatrogasni adj. di pompieri;
~ aparat estintore; vatrogasna
kola veìcolo dei pompieri.
vatromet fuochi m pl. artificiali.
vaza vaso m (da fiori).
vazduh aria f.
vazduhoplovstvo aviazione f;
aeronàutica f.
vazdušni adj. aereo; arioso.
važan adj. importante; rilevante; d’importanza; praviti se ~
darsi delle arie, darsi aria (d’im-
portanza).
važno adv. importante.
važnost importanza f; rilievo m.
večan adj. eterno.
večno adv. eternamente.
veče sera f; serata f; oproštajno
~ serata d’addio; svako ~ tutte
le sere; ogni sera.
večera cena f.
večeras adv. stasera, questa
sera.
večernji di questa sera, serale;
večernja škola scuola serale;
večernje odelo àbito da sera.
večerati tr. i intr. cenare.
već 1. adv. già. 2. conj. ma.
većanje consiglio m; discussione f.
veće consiglio m.
većina maggioranza f; la maggior parte; u većini slučajeva
nella maggior parte dei casi.
vedar adj. sereno, chiaro; kao
grom iz vedra neba un fùlmine
a ciel sereno.
vedrina serenità f;chiarezza f; ~
duha serenità dell’animo.
vedro adv. serenamente.
vegetacija vegetazione f.
vejavica bufera f di neve; tormenta f.
vek secolo m; stari ~ l’evo antico; srednji ~ medio evo; novi
~ l’evo moderno; duga veka di
lunga vita; kratkog veka che ha
poca vita, fugace.
V
533
vekovni
V
534
vekovni adj. secolare; eterno.
velemajstor campione m di
scacchi.
veličanstven adj. grandioso;
magnifico; solenne; imponente.
veličanstvo maestà f; Njegovo
~ Sua Maestà.
veličati tr. magnificare; esaltare; glorificare; ~ koga tèssere le
lodi di qn.
veličina grandezza f.
velik adj. grande; ampio; Velika
Britanija Gran Bretagna.
velikodušan adj. generoso.
velikodušno adv. generosamente.
vena vena f; proširena ~ vena
varicosa.
venac corona f; ghirlanda f; ~
od cveća corona di fiori.
venčani adj. matrimoniale;
venčani prsten anello matrimoniale; venčani poklon regalo di
nozze.
venčanje sposalizio m; nozze
f pl.
venčati tr. sposare.
venčati se sposarsi.
ventil vàlvola f; sigurnosni ~
vàlvola di sicurezza; usisni ~
vàlvola di aspirazione; odvodni
~ vàlvola di scarico.
ventilacija ventilazione f.
ventilator ventilatore m.
venuti intr. appassire; languire,
deperire.
veo velo m.
veoma adv. molto; assai.
vera fede f; religione f.
veran adj. fedele; fidato; leale.
verati se arrampicarsi.
verbalan adj. verbale.
veridba fidanzamento m; objaviti veridbu annunciare il fidanzamento; raskinuti veridbu
rompere il fidanzamento.
verno adv. fedelmente, con fedeltà.
vernost fedeltà f; fede f.
verovatan adj. credibile; probabile.
verovatno adv. probabilmente;
vrlo je ~ è assai probabile.
verovati crédere; ja u to ne verujem non ci credo; ~ u credere
in.
vertikalan adj. verticale; perpendicolare.
veselo adv. allegramente.
veselje allegrìa f; gioia f.
veseo adj. allegro; lieto; gioioso.
veslač rematore m.
veslati intr. remare.
veslo remo m; na vesla a remi.
vesnik messaggero m, corriere
m.
vest notizia f; širiti vesti spargere notizie; širiti lažne vesti
divulgare notizie false; sportske
vesti notiziario m sportive.
vesti tr. ricamare.
vešala forca f.
vikend
vešalica attaccapanni m inv;
gruccia f.
vešati tr. appendere, appiccare,
sospendere.
vešt adj. abile; esparto (in) pratico (di); capace.
veštački adj. artificiale.
veštica strega f; maga f.
veština abilità f; destrezza f.
vešto adv. abilmente; con abilita; con destrezza.
vetar vento m.
veterina veterinaria f.
veterinar veterinario m.
vetrovit adj. di (del) vento.
vetrenjača mulino m a vento.
vetrić brezza f; venticello m.
vetrobran parabrezza f.
vetrovit adj. ventoso.
vetrovka giacca f da sport.
veverica scoiattolo m.
vez ricamo m; skijaški vezovi
attacchi m pl.
veza legame m; connessione f;
comunicazione f; relazione f;
prekinuti veze s kim rompere i
rapporti con qn; u vezi s in relazione a; dovesti u vezu méttere in relazione; nema veze non
c’entra; uspostaviti veze stringere relazioni.
vezan adj. legato.
vezati tr. legare; (spojiti) congiùngere, unire; ~ čvor fare il
nodo.
veznik congiunzione f.
vežba esercizio m, esercitazione f.
vežbanje esercizio m; addestramento m.
vežbati tr. esercitare, addestrare, allenare.
vi prn. voi; Vi sg. Lei.
vičan adj. (naviknut) abituato;
(iskusan) esperto; versato; pratico.
vid vista f; imati u vidu aver
in vista; izgubiti s vida perder
d’occhio; u vidu (čega) in forma (di).
vidan adj. della vista; (vidljiv)
chiaro; visibile.
vidik vista f; veduta f; biti na
vidiku essere in vista.
videti tr. vedere, osservare; da
vidimo vediamo (un po’)! fa’
vedere!
vidljiv adj. visibile.
vidljivo adv. visibilmente, in
modo visibile.
vidljivost visibilità f.
vidra lontra f.
viđen adj. veduto; distinto.
vijadukt viadotto m.
vijugati se serpeggiare.
vijugav adj. serpeggiante.
vika chiasso m; schiamazzo m.
vikati gridare; strillare; ~ iz sveg
glasa gridare a squarciagola; ~
u pomoć chiamare in aiuto.
vikend fine f settimana; vikend
kuća (vikendica) villetta f per
V
535
vila
V
536
vacanze.
vila fata f; ninfa f; šumska ~
driade f.
vila villa f.
vile forca f; forcone m.
vilica mascella f; (donja) mandìbola f.
viljuška forchetta f.
viljuškar elevatore a forca.
vino vino m; belo ~ vino bianco; crno ~ vino rosso; penušavo
~ spumante m; stono ~ vino da
pasto.
vinograd vigna f.
vinuti se slanciarsi, sollevarsi
(in aria).
violina violino m.
violinista violinista m.
viriti intr. sbirciare; spiare;
(arhit.) (stršati) spòrgere in fuori.
virus virus m inv.
viseći adj. pendente; sospeso; ~
most ponte sospeso.
visibaba bucaneve m inv.
visina altezza f; u visinu in alto;
nadmorska ~ altitùdine sul livello di mare.
visiti intr. pendere, essere sospeso.
visok adj. alto; visoka škola
istituto superiore; visoki napon
alta tensione; visoki pritisak
alta pressione; s visoka d’alto
in basso.
visoko adv. alto, in alto.
više adv. più, di più, maggior-
mente; ~ nego più che; utoliko ~
tanto più; što ~ quanto più possibile; sve ~ i ~ di più in più; ~
ili manje più o meno; ništa više
nient’altro; ni reči ~! non una
parola di più! ne mislim ~ na to
non ci penso più; tri ~ tri jesu
šest tre più tre fa sei.
viši adj. più alto, superiore; viša
škola scuola superiore.
višnja (stablo) visciolo m;
(plod) visciola f.
vitak adj. snello.
vitalan adj. vitale; ~ starac
vecchio vivace.
vitamin vitamina f.
vitez cavaliere m.
viza visto m.
vizuelan adj. visuale, visivo;
vizuelno pamćenje memoria
visiva.
vlada governo m; regime m;
predsednik vlade presidente dei
ministri; kriza vlade crisi del
gabinetto; prelazna ~ gabinetto
di transizione; koaliciona ~ governo di coalizione.
vladanje (upravljanje) governo m; (ponašanje) comportamento m.
vladar sovrano m.
vladati intr. governare; dominare; regnare.
vladati se comportarsi.
vlaga umidità f; umido m.
vlakno fibra f.
volja
vlasnik proprietario m; padrone m.
vlasnica proprietaria f; padrona f.
vlasništvo proprietà f.
vlast potere m; dominio m; zakonodavna, izvršna, sudska ~
potere legislativo, esecutivo,
giudiziario; držati u vlasti avere in sua balìa; neograničena ~
pieni poteri.
vlastit adj. proprio; vlastito ime
nome proprio.
vlažan adj. umido.
vlažnost umidità f; umidezza f.
vo bue m (pi. buoi).
voćar fruttivéndolo m, frutticoltore m.
voće frutta f sg; sezonsko ~ frutta di stagione; sušeno ~ frutta
secca.
voćni adj. di frutta; ~ sokovi
succhi di frutta.
voćnjak frutteto m.
voda acqua f; tekuća ~ acqua
corrente; mineralna ~ acqua
minerale; izvorska ~ acqua sorgiva; slatka ~ acqua dolce; slana ~ acqua salata; podzemna ~
acqua sotteranea; otpadna ~ acqua di scarico; kolonjska ~ acqua di Colònia; uz vodu contro
corrente; niz vodu con la corrente; (fig.) tiha voda bregove valja
l’acqua cheta rovina i ponti; krv
nije ~ il sangue non è acqua.
voden adj. acquoso.
vodeni adj. d’acqua; vodene
bojice acquerello m.
vodič guida f.
voditelj guida f; dirigente m.
voditi tr. menare, condurre;
guidare; ~ brigu o čemu tener
conto di qcs.
vodoinstalater idràulico m.
vodopad cascata f (d’acqua).
vodoravan adj. orizzontale.
vodoravno adv. orizzontalmente.
vodoskok fontana f.
vodovod acquedotto m.
vođa capo m; guida f.
vojni adj. militare; di guerra; ~
rok ferma f; vojne vežbe manovre f pl. militari.
vojnički adj. militare.
vojnik soldato m; militare m.
vojska esercito m; armata f;
pozvati u vojsku chiamare sotto
le armi; sposoban za vojsku abile al servizio militare.
vojskovođa comandante m
dell’esercito; (ist.) condottiero m.
vojvoda duca m.
vojvotkinja duchessa f.
vokal vocale f.
volan volante m.
volja volontà f; voglia f; drage
volje ben volentieri, con piacere; do mile volje a sazietà;
po volji a piacere; preko volje
malvolentieri; biti dobre volje
essere di buon umore; biti loše
V
537
voljan
V
538
volje essere di cattivo umore;
bez volje malvolentieri.
voljan adj. disposto; pronto.
voleti tr. voler bene; amare.
vosak cera f.
voz treno m; brzi ~ treno diretto,
direttissimo.
vozač (automobila) autista m;
(kamiona) camionista m.
vozački adj di guida; vozačka
dozvola la patente di guida.
vozarina trasporto m.
vozilo veicolo m; šlep ~ carro
soccorso; teretno ~ autocarro,
carro da trasporto.
voziti tr. i intr. guidare; condurre; ~ desno tenere la destra.
voziti se (čime) andare in macchina (tram, barca, ecc.).
vožnja viaggio m; percorso
m; red vožnje orario m; škola
vožnje scuola di guida.
vrabac passero m; bolje vrabac
u ruci nego golub na grani un
uccello in mano ne val due in
bosco.
vrač mago m; stregone m.
vračara maga f; stregona f,
strega f.
vrana cornacchia f.
vrat collo m; na ~ na nos precipitosamente; ukočio mi se ~ ho preso
un torcicollo; sedeti nekome za vratom stare alle còstole di qn.
vrata porta f; pokucati na ~ picchiare alla porta, bussare.
vratar portiere m.
vratiti restituire, rendere; riportare; rimandare; ~ milo za drago
render pan per focaccia (a qn.).
vratiti se ritornare; ~ kući rincasare; ~ u domovinu rimpatriare; ~ vraznih ruku tornare colle
pive nel sacco; ~ na početak
risalire alle orìgini.
vratni adj. del collo.
vratolomija azione f azzardosa.
vrba salice m.
vreća sacco m.
vrednovati tr. valutare.
vrelo fonte f; sorgente f.
vreme tempo m; periodo m; stagione f; lepo je ~ fa bel tempo;
ružno ~ tempo cattivo; letnje ~
ora estiva; dugo vremena a lungo; u poslednje ~ negli ultimi
tempi; za ~ durante; na ~ a tempo, in tempo; s vremena na ~ di
tempo in tempo, ogni tanto; u
isto ~ allo stesso tempo; na ~ in
tempo; u svoje ~ a suo tempo; ~
je da è ora di; duh vremena spirito dei tempi; krajnje je ~ non
c’è tempo da perdere; radno ~
orario; u moje ~ ai miei tempi;
u davna vremena al tempo che
Berta filava; gubitak u vremenu
perdità di tempo; dobiti u vremenu guadagnar tempo; ~ će
pokazati si vedrà col tempo; ide
~ nosi breme con gli anni vengono i malanni.
vunen
vremenski adj. di (del) tempo.
vreteno fuso m.
vreva brulichio m; calca f; folla f.
vrh cima f; sommità f; punta f;
apice m.
vrhovni adj. supremo, sommo;
~ sud Corte f di Cassazione.
vrhunac cima f; punto culminante; colmo m; biti na vrhuncu
sreće essere al colmo della fortuna; biti na vrhuncu moći essere all’apogèo della potenza.
vredan adj. degno, meritévole;
(sposoban) bravo; capace; abile;
valente; (radan) laborioso.
vrediti intr. valere; ne vredi ni
prebijene pare non vale un fico;
ovo ti zlata vredi questa è una
idea preziosa.
vredno adv; vredno je merita;
nije ~ non vale la pena.
vrednost valore m.
vređati tr. offendere.
vrisak grido m acuto; strido m;
urlo m.
vrištati intr. strillare; stridere;
gridare.
vriti tr. bollire.
vrlo adv. molto; assai; fortemente; ~ dobro molto bene.
vrsta specie f inv; sorte f.
vršak punta f.
vršiti tr. eseguire; esercitare,
fare; ~ svoju dužnost fare il proprio dovere; ~ pritisak eserci-
tare pressione; ~ eksperimente
sperimentare.
vršnjak coetaneo m.
vršnjakinja coetanea f.
vrt giardino m; zoološki ~ giardino zoologico.
vrtić giardinetto m; dečji ~ giardino d’infanzia.
vrteti tr. girare, rotare.
vrteti se girare; muoversi in
giro; vrti mi se u glavi ciò mi
gira il capo.
vrtlar giardiniere m.
vrtlarstvo giardinaggio m.
vrtoglavica vertìgine f; capogiro m; hvata me ~ mi vengono le
vertìgini.
vrtoglavo adj. vertiginoso.
vruć adj. caldo.
vrućina caldo m; calore m.
vući tr. tirare; trascinare.
vući se trascinarsi.
vuk lupo m; biti gladan kao ~
avere una fame da lupo; mi o
vuku a ~ na vrata chi ha il lupo
in bocca l’ha sulla groppa; ~
dlaku menja al ćud nikada il
lupo cambia il pelo ma non il
vizio.
vulgaran adj. volgare; grossolano.
vulkan vulcano m.
vulkanski adj. vulcanico.
vuna lana f.
vunen adj. di lana.
V
539
Z, z
Z
Z
540
Z, z, Z, z, (zeta) f ili m.
za prp. per; ~ nekoliko dana fra
pochi giorni; jedan ~ drugim
uno dietro l’altro; ~ stolom a
tavola; dan ~ danom giorno per
giorno; jezik ~ zube acqua in
bocca; vući ~ kosu tirare per i
capelli; uhvatiti ~ ruku condur
per mano; uhvatiti ~ vrat prender per il collo; ništa ~ to non
importa; ni ~ živu glavu neanche a costo della vita; čeznuti ~
čim bramare qcs.
zabačen adj. fuor di mano; lontano; remoto.
zabava divertimento m; passatempo m; svago m.
zabavan adj. divertente.
zabavište (dečije) giardino m
d’infanzia.
zabaviti se divertirsi; (zanimati
se) occuparsi di qcs.
zabavljanje divertimento m.
zabezeknuti se restar sbalordito; rimanere confuso; restar a
bocca aperta.
zabeležiti notare, annotare,
prender nota; registrare.
zabiti ficcare; conficcare; piantare.
zablistati apparire risplendendo.
zabluda errore m; sbaglio m;
inganno m; dovesti u zabludu
trarre in inganno; biti u zabludi
essere in errore.
zaboga excl. per amor di Dio!
zaborav dimenticanza f; oblìo
m; pasti u ~ mettere in dimenticanza; izvući iz zaborava riesumare.
zaboravan adj. smemorato; chi
diméntica facilmente.
zaboraviti dimenticare; scordare, scordarsi (di).
zabrana proibizione f; ~
nošenja oružja divieto di porto
d’armi; ~ parkiranja divieto di
posteggio; ~ sretanja divieto di
svolta; sudska ~ sequestro giudiziario; skinuti zabranu tògliere il sequestro.
zabraniti tr. proibire; vietare.
zabranjen adj. proibito; vietato; ~ ulaz ingresso vietato; ~
smer senso vietato; zabranjeno
pušenje è vietato fumare.
zabrinut adj. impensierito; preoccupato.
zabrinuti tr. impensierire; pre-
zadnji
occupare.
zabrinuti se impensierirsi; stare in pensiero.
zabrinutost preoccupazione f;
ansìa f.
zabuna confusione f; imbarazzo m; imbroglio m; zabunom
per sbaglio; dovesti u zabunu
mettere in imbarazzo; conféndere.
zabuniti se confóndersi; rimaner imbarazzato.
zabušant simulatore m.
zacrveneti se arrossire, diventar rosso.
začas adv. subito; al momento;
immediatamente.
začepiti tr. tappare; turare; ~
kome usta chiùdere la bocca a
qn.
začetak (početak) inizio m;
principio m; (embrion) embrione m; feto m.
začeti incominciare; iniziare;
(zaneti) concepire; restare incinta; (fig.) (u mislima) concepire, ideare.
začin condimento m.
začinjen adj. condito.
začiniti tr. condire; (fig.) abbellire.
začuditi meravigliare, stupire.
začuditi se stupirsi; esser sorpreso.
začuđen adj. meravigliato; stupito; sorpreso.
zaći andar dietro a qcs; ~ za
oblake sparire dietro le nuvole;
(fig.) sviarsi; traviarsi; ~ u godine avanzare negli anni, invecchiare; ~ u dvadesetu godinu
entrare nel ventèsimo anno.
zaćutati intr. azzittarsi, rimaner
zitto.
zadah cattivo odore; puzzo m.
zadatak compito m; incarico
m; školski ~ (pismeni) compito;
tema m; matematički ~ quesito
di matematica; staviti sebi ~
prendere sopra di sé un impegno.
zadati tr. causare; ~ (zadatak)
assegnare; ~ udarac inferire un
colpo; ~ strah incutere terrore;
~ brigu kome dar da pensare a
qn.
zadaviti tr. strangolare; strozzare; soffocare.
zadaviti se strangolarsi; (u
vodi) affogare, annegare.
zadesiti (zateći) incontrare;
(snaći) cogliere.
zadihan adj. ansante; trafelato.
zadimljen adj. pieno di fumo,
fumoso.
zadirkivati tr. stuzzicare.
zadiviti tr. destare ammirazione; affascinare; incantare.
zadiviti se ammirare (qcs).
zadnji adj. posteriore; ultimo;
~ put ultima volta, per l’ultima
volta.
Z
541
zadobiti
Z
542
zadobiti tr. acquistare; ottenere; conseguire; ~ čiju naklonost
ingraziarsi qn; ~ ranu restar ferito.
zadovoljan adj. contento; soddisfatto (di qcs.).
zadovoljavajući adj. soddisfacente.
zadovoljiti tr. rendere (o far)
contento, accontentare; ~ potrebe sopperire ai bisogni; ~ želju
saziare un desiderio.
zadovoljiti se (čim) contentarsi
di qcs.
zadovoljstvo soddisfazione f.
zadrhtati intr. tremare.
zadruga cooperativa f; poljoprivredna ~ cooperativa agrìcola.
zadržati ritenere, trattenere,
rattenere; ~ dah trattenere il
respiro; ~ za sebe per sé, riservarsi; ~ koga u dobroj uspomeni conservare un buon ricordo
di qn.
zadržati se trattenersi; fermarsi.
zadugo adv. a lungo, lungamente.
zadužiti se indebitarsi.
zagaditi tr. sporcare; inquinare;
(vazduh) contaminare.
zagađenost sporcizia f; (okolina) inquinamento m.
zagarantovan adj. garantito;
assicurato.
zaglibiti se impantanarsi; ingolfarsi; ~ u poroke tuffarsi nei
vizi.
zaglušiti tr. assordare; stordire.
zagnojen adj. (med.) marcioso;
purulento.
zagnojiti se suppurare; formare
marcia, marcire.
zagnjuriti se tuffarsi, fare un
tuffo; immergersi.
zagonetan adj. enigmatico; misterioso.
zagonetka indovinello m; enigma m; rebus m inv.
zagorčati tr. rendere amaro,
ammareggiare.
zagoreti intr. bruciare.
zagovarati parlare in favore di;
raccomadare (qcs.); ~ stvar caldeggiare una cosa.
zagrada parentesi f inv; u
zagradama tra parentesi.
zagrcnuti se inghiottire male;
andare a traverso (nel bere o nel
mangiare).
zagrejati riscaldare.
zagrejati se riscaldarsi; (fig.)
prendere un vivo interesse per
qcs.
zagristi dar morso a; addentare
qcs; (fig.) (u nešto) entrare in
qcs.
zagrliti tr. abbracciare; strìngere fra le braccia.
zagrliti se abbracciarsi; darsi
un braccio.
zakletva
zagrljaj abbraccio m.
zagušiti se soffocarsi; asfissiarsi.
zagušljiv adj. soffocante; asfissiante; (vrućina) afoso; opprimente, pesante.
zagušljivost afosità f.
zahtevati tr. esigere; pretendere; richiedere; volere.
zahtev richiesta f; esigenza f;
pretesa f; na ~ a richiesta.
zahvalan adj. grato; riconoscente.
zahvaliti ringraziare (di), render grazie (di); esprimere gratitùdine (per).
zahvaliti se (na) ringraziare (di
o per).
zahvat presa f; hirurški ~ intervento m chirùrgico, operazione
f.
zahvatiti tr. prendere; afferrare; (obuhvatiti) abbracciare;
comprendere; vatra je zahvatila zgradu il fuoco si appigliò
all’edificio; ~ vodu attìngere
dell’acqua.
zainatiti se incaparbirsi; accanirsi.
zainteresovan adj. interessato.
zainteresovati intr. interressare
qn. di qcs.
zainteresovati se (za nešto) interessarsi (di qcs.).
zaista adv. davvero; veramente;
in verità; certamente, di certo.
zajam prèstito m; mutuo m;
kratkoročni ~ prèstito a breve
scadenza; dugoročni ~ prèstito
a lunga scadenza; korisnik zajma beneficiario di un prèstito;
odbiti kome ~ accordare un prèstito a qn.
zajedljiv adj. pungente; mordace; sarcastico.
zajedljivo adv. mordacemente;
sarcasticamente.
zajednica comunità f; bračna
~ unione coniugale; u zajednici
sa in unione con; Evropska ekonomska ~ Comunità econòmica
europea.
zajednički adj. commune; ~
život vita in commune.
zajedno adv. insieme; svi ~ tutti
quanti; sve ~ tutto sommato.
zajmodavac prestatore m; mutuante m.
zajmoprimac mutuatario m;
chi prende a prèstito.
zakačiti tr. agganciare.
zakasniti ritardare, essere in
ritardo; far tardi; ~ na autobus
perdere l’autobus.
zakašnjenje ritardo m; stići sa
zakašnjenjem arrivare in ritardo.
zakazati (sastanak, sednicu)
fissare; stabilire.
zaklati scannare, sgozzare, trucidare; (životinju) macellare.
zakletva giuramento m; položiti
Z
543
zakleti se
Z
544
zakletvu prestar giuramento.
zakleti se giurare.
zaklon riparo m; ridotto m;
(sklonište) rifugio m; ricóvero
m; nascondiglio m.
zakloniti se ripararsi.
zaklopiti coprire con un coperchio; ~ knjigu chiudere; ~ oči
chiudere gli occhi.
zaključak conclusione f.
zaključan adj. chiuso.
zaključati tr. chiudere a chiave.
zaključiti tr. concludere; ~ sednicu dichiarare chiusa la seduta;
~ ugovor stipulare un contratto.
zakočiti tr. frenare.
zakon legge f; po zakonu per
legge; izvan zakona fuori legge; protiv zakona contro alle
leggi; protivan zakonu contrario alla legge, illegale; doneti ~
emanare una legge; prekršiti ~
trasgredire la legge; ~ stupa na
snagu la legge entra in vigore; u
ime zakona in nome della legge;
zakonom zaštićen brevettato;
nužda ~ menja la necessità non
ha legge.
zakonit adj. legale; conforme
alla legge; legìttimo.
zakonski adj. di legge; legale;
leggitimo; zakonska odredba
sanzione di legge.
zakopati tr. sotterrare; seppel-
lire.
zakržljao adj. atrofizzato; atròfico.
zakržljati intr. atrofizzarsi.
zakucati bussare; picchiare
(alla porta).
zakup affitto m; uzeti pod ~
prendere in affitto; dati pod ~
affittare, dare in affitto, appaltare; ugovor o zakupu contratto
d’affitto.
zakupiti prendere in affitto.
zakupnina fitto m; prezzo d’appalto; affitto m.
zalazak (sunca) tramonto m; pri
zalasku sunca al cader del sole.
zalaziti (sunce) tramontare;
(navraćati) visitare; ~ u frequentare (un luogo).
zalediti congelare; ghiacciare.
zaleđen adj. congelato.
zalet rincorsa f; slancio m.
zaliha provvista (di) f; riserva
(di) f; zalihe provviste f pl; roba
na zalihama merce in giacenza;
dok zalihe traju fino a che dùrano le scorte.
zalistak vàlvola f; linguetta f;
srčani ~ vàlvola di cuore.
zaliti, zalivati (cveće vodom)
annaffiare.
zalog pegno m; dati u ~ dare in
pegno; hipotekarni ~ ipoteca f;
kao ~ a tìtolo di pegno.
zalogaj boccone m.
založiti (dati u zalog) impegna-
zanemariti
re; (nekretninu) ipotecare.
zaludan adj. inutile; vano; (dokon) ozioso.
zalutati sbagliar strada; smarrirsi; sviarsi; perdersi.
zaliv golfo m; baia f.
zaljubiti se (u) innamorarsi
(di).
zaljubljen (u) adj. innamorato
(di); ludo ~ innamorato cotto.
zamak castello m; palazzo m.
zamalo adv. quasi; poco mancava che.
zamaman adj. attraente; seducente; affascinante.
zamarati se stancarsi; affaticarsi.
zamazan adj. sporco.
zamazati se sporcarsi; insudiciarsi.
zameniti cambiare; (pobrkati)
scambiare, confondere; (nadomestiti) sostituire (qn. o qcs.)
zamesiti tr. impastare.
zamisao concetto m, idea f; neostvarena ~ utopìa f.
zamisliti immaginare, ideare;
zamisli! figurati!
zamisliti se impensierirsi, esser
soprappensiero.
zamišljen adj. pensoso; assorto
in pensieri; (nestvaran) immaginario; ideale; astratto.
zamena (nečega) cambio;
scambio; u zamenu in cambio;
(nečija) sostituzione f.
zamenica
pronome
m;
lična ~ pronome personale;
neodređena ~ pronome indefinito; odnosna ~ pronome
relativo; pokazna ~ pronome
dimostrativo; prisvojna ~ pronome possessivo; povratna ~
pronome riflessivo; upitna ~
pronome interrogativo.
zamenik sostituto m.
zamenjivanje
cambio
m;
(nadomeštanje) sostituzione f.
zameriti rimproverare (qcs. a
qn.); (uzeti za zlo) aversene a
male; ne zamerite non se l’abbia a male.
zamka laccio m; cappio m; insidia f; pasti u zamku cader nella
trappola.
zamoliti tr. domandare; richiedere.
zamor stanchezza f.
zamoren adj. stanco.
zamoriti se stancarsi; affaticarsi.
zamotati involgere; inviluppare; (u papir) incartare.
zamotati se (ogrtačem) infagottarsi; imbacuccarsi.
zamršen adj. imbrogliato; complicato.
zamrznuti far congelare; gelare.
zanat mestiere m; arte f; professione f; ispeći ~ imparare il mestiere; kojim se zanatom bavi?
che mestiere fa?
zanemariti tr. trascurare.
Z
545
zanesen
Z
546
zanesen adj. esaltato; entusiastico; fanatico; ~ u mislima immerso nei pensieri.
zanesenjak entusiasta m; fanatico m; (u sportu) tifoso m.
zaneti se entusiasmarsi; esaltarsi.
zanimanje (zvanje) professione
f; mestiere m; po zanimanju di
professione; (rad) occupazione
f; (interesovanje) interesse m,
interessamento m.
zanimati interessare.
zanimati se (čime) occuparsi
(di); interessarsi (di).
zanimljiv adj. interessante; attraente.
zanos entusiasmo m, esaltazione f.
zanosan adj. entusiastico.
zanositi se entusiasmarsi; esaltarsi, perdere il cervello; (čim)
esser preso da; (udubiti se)
sprofondarsi.
zanosno adv. entusiasticamente.
zao adj. cattivo; malvagio.
zaobilazan adj. indiretto; zaobilaznim putem per via indiretta; saznao sam to zaobilaznim
putem l’ho saputo di straforo.
zaobilaznica tangenziale f; strada f di circonvallazione.
zaokružen adj. arrotondato.
zaokružiti tr. arrotondare.
zaokupiti tr. occupare; preoc-
cupare.
zaostao adj. in ritardo, ritardato; rimasto; (plaćanje) arretrato;
ne zaostajati ni za kim non essere secondo a nessuno.
zaostati, zaostajati restare addietro; (sat) ritardare, essere in
ritardo.
zaoštriti affilare; (zašiljiti)
aguzzare; appuntare.
zapad occidente m, ovest m;
(zalazak sunca) tramonto m.
zapadni adj. occidentale, d’occidente.
zapadno adv. a occidente (di),
a ovest (di).
zapaliti tr. accendere, dar fuoco
(a); incendiare.
zapaliti se accendersi; prendere
fuoco; incendiarsi.
zapamtiti ricordare (qcs.), ricordarsi (di qcs.); tenere a mente, ritenere a memoria.
zapanjen adj. stupefatto.
zapanjiti se rimaner stupefatto
(sbalordito).
zapažen adj. notato.
zapeniti schiumare; (o vinu)
spumeggiare.
zapis annotazione f; nota f.
zapisati notare; registrare;
iscrivere.
zapisnik verbale m; protocolo
m; zapisati u ~ registrare nel
protocolo.
zapitati tr. domandare; chie-
zaseda
dere.
zaplakati méttersi (o cominciar) a piangere; scoppiare in
làcrime.
zaplesati méttersi a ballare.
zaplet intreccio m; ~ creva occlusione intestinale.
zapleten adj. imbrogliato; complicato.
zaplivati cominciar a nuotare.
započeti incominciare; iniziare; méttersi a.
zaposlen adj. occupato; impiegato.
zaposlenje impiego m; occupazione f.
zaposliti impiegare; dar da lavorare a qn.
zapostaviti se trascurarsi; aver
poca cura di sé.
zapostavljen adj. trascurato;
trattato ingiustamente.
zapovest comando m; órdine
m; po zapovesti per órdine; na
~! agli órdini!
zapovedati comandare; ordinare (qcs. a qn.).
zapovednički adj. di (del) comandante.
zapovednik comandante m.
zapravo adv. veramente; in
fondo.
zapremina volume m; capacità
f.
zaprepastiti se rimaner attonito; restar sorpreso; inorridire.
zaprepašćen adj. stupito; stupefatto; inorridito.
zaprljati tr. sporcare; insudiciare; imbrattare.
zaprositi tr. (devojku) chiedere
la mano di una ragazza.
zapustiti trascurare; curar
poco.
zar? adv. forse; ~ ne znaš? non
lo sai (forse)? ~ ne? non è vero?
non è così?
zarada guadagno m; profitto m.
zaraditi tr. guadagnare; trar
profitto; ~ lepe pare guadagnar
un sacco di soldi.
zaraza infezione f.
zarazan adj. contagioso; infettivo.
zaraziti tr. infettare; contagiare.
zarđati arrugginire; irrugginirsi; preder la rùggine.
zarez virgola f.
zarobiti tr. catturare; ~ nečije
srce rapire il cuore di qn.
zarobljenik prigioniero m.
zaroniti intr. tuffarsi (nell’acqua), fare un tuffo, immergere.
zasada adv. per ora; per il momento.
zaseban adj. particolare; separato; isolato.
zasejati tr. seminare; ~ polje
pšenicom seminare il campo a
frumento.
zaseda imboscata f; insidia f;
postaviti zasedu tèndere un’im-
Z
547
zasijati
Z
548
boscata.
zasijati intr. splendere, risplendere.
zasititi se saziarsi, mangiare a
sazietà.
zaslepiti accecare; abbagliare;
(fig.) (obmanuti) infaturare; fanatizzare.
zasluga merito m; po zasluzi secondo il merito.
zaslužan adj. meritevole (di).
zaslužiti guadagnare; meritarsi; zaslužuje vale la pena; ne
zaslužuje non mette conto.
zasnovati tr. fondare; istituire.
zaspati intr. addormentarsi;
prender sonno.
zastareo adj. antiquato; arcaico; (prav.) prescritto, scaduto.
zastava bandiera f; okačiti zastavu esporre la bandiera.
zastoj arresto m; sospensione
f; ~ u saobraćaju intralcio del
tràffico.
zastrašiti tr. spaventare; impaurire.
zastrašujući adj. spaventoso.
zastupati tr. rappresentare; (zamenjivati) sostituìre; (mišljenje)
sostenere; difèndere.
zastupnik rappresentante m.
zašiljiti tr. appuntare, fare la
punta; ~ olovku temperare la
matita.
zaškripati intr. scricchiolare;
stridere; ~ zubima digrignare i
denti.
zaštićen adj. protetto; riparato;
zakonom ~ brevettato.
zaštita protezione f; tutela f;
riparo m; ~ čovekove okoline
difesa dell’ambiente umano;
zdravstvena ~ difesa sanitaria;
uzeti u zaštitu prendere sotto la
protezione.
zaštititi tr. proteggere; difèndere; riparare.
zaštititi se (od) proteggersi
(da); ripararsi (da).
zaštitnik protettore m; patrocinatore m; patrono m.
zašto adv. perché? per qual ragione?
zateći tr. cogliere; sorprendere;
trovare.
zategnuti tr. tendere.
zatim adv. poi; dopo; quindi;
malo ~ poco dopo.
zatišje calma f; bonaccia f.
zato adv. perciò, per questo; per
questa ragione; ~ što per il fatto
che.
zatražiti domandare, richiedere
(nešto od nekoga qcs. a qn).
zatvarač chiusura f; serramento
m; (šarka) cerniera f; patent-~
chiusura lampo.
zatvor prigione m; carcere m (i
f); osuditi na zatvor condanare
al càrcere; (patol.) stitichezza f.
zatvoren adj. chiuso; (uhapšen)
detenuto; (med.) costipato.
zbir
zatvorenik carcerato m.
zatvoriti chiudere; serrare; (staviti u zatvor) mettere in prigione, carcerare.
zatvoriti se chiudersi.
zaustaviti tr. fermare, arrestare,
trattenere; ~ dah trattenere il
respire.
zaustaviti se fermarsi; arrestarsi; sostare.
zauzet adj. occupato.
zauzeti tr. prendere; conquistare; occupare; ~ mesto occupare
un posto; ~ stanovište prender
posizione di fronte a qcs.
zauzeti se (za) impegnarsi (per
qn).
zavarati tr. ingannare; illùdere.
zavariti tr. saldare a fuoco.
zavesti (navesti na krivi put)
sviare, traviare, sedurre; ~ red
metter órdine.
zavezati tr. legare; allacciare.
zavičaj terra f natale; patria f.
zavideti intr. invidiare qn. (o
qcs. a qn); avere invidia (contro
qn.).
zavisan adj. dipendente.
zavisiti (od) dipendere (da); zavisi dipende.
zavist invidia f; iz zavisti per
invidia.
zaviti (zamotati) involgere; (u
papir) incartare; ~ ranu fasciare una ferita; ~ šraf avvitare
una vite; (fig.) ~ u crno velare
a lutto.
zavera congiura f; cospirazione
f; complotto m; kovati zaveru
ordire una congiura.
zavesa cortina f; tenda f; (u
pozorištu) sipario m.
zavet voto m; Stari i Novi ~ l’Antico e il Nuovo Testamento.
zavod istituto m; ente m; stabilimento m; pogrebni ~ impresa
pompe funebri; osiguravajući
~ istituto di assicurazione; ~
za socijalno osiguranje istituto
per assicurazione sociale; ~ za
zapošljavanje ufficio di collocamento al lavoro; kazneni ~ casa
di pena.
zavodljiv adj. seducente.
zavoditi tr. sedurre.
zavoj benda f; fascia f.
zavojit adj. spirale; ~ put strada tortuosa, strada a serpentine;
zavojite stepenice scala a chiòcciola.
zavoleti (nekoga, nešto) prender affezione (per).
završetak fine f; termine m; na
završetku alla fine; ~ radova
compimento dei lavori.
završiti tr. finire; terminare,
condurre a fine.
zaželeti desiderare; ~ kome
nešto augurare qcs. a qn.
zbilja adv. davvero; infatti; in
realtà; proprio.
zbir somma f; totale m.
Z
549
zbirka
Z
550
zbirka collezione f; raccolta f.
zbivati se accadere; succedere.
zbližiti se avvicinarsi; accostarsi.
zbog prp. a causa di; per ragione di; ~ toga perciò.
zbogom excl. addio.
zbornica sala f delle adunanze.
zbrka confusione f; disórdine m.
zbrkan adj. confuso; disordinato; caotico.
zbuniti se confóndersi; imbrogliarsi.
zbunjen adj. confuso; imbarazzato.
zbunjenost confusione f.
zdrav adj. sano; živ i ~ sano e
salvo; ~ kao dren sano come un
pesce; ~ razum buono senso.
zdravica brindisi m inv; držati
zdravicu fare un brindisi, brindare.
zdravlje salute f; on puca od
zdravlja crepa di salute; piti u
nečije ~ bere alla salute di qn;
na ~! salute! paziti na ~ avere
cura della salute.
zdravo adv. sanamente, in
modo sano; excl. salve! zdravo!
primiti nešto ~ za gotovo prèndere qcs. per buona moneta.
zdravstven adj. sanitario; zdravstveno stanje stato di salute;
zdravstvena zaštita difesa sanitaria; zdravstvena knjižica libretto di malattia; zdravstveno
osiguranje assicurazione sani-
taria.
zdrobiti tr. sbriciolare.
zebra zebra f.
zec lepre f; ~ kunić coniglio m;
(fig.) u tom grmu leži ~ qui casca l’asino; plašljiv kao ~ pauroso come una lepre.
zejtin olio m.
zelen 1. adj. verde. 2. verdura f;
ortaggi m pl.
zelenilo il verde m.
zemaljski adj. terreno, terrestre;
zemaljska kugla globo terreste.
zemlja terra f; suolo m; pod
zemljom sotterra; (svet) mondo
m; (kraj) paese m; regione f;
zemlje u razvoju peasi in via di
sviluppo; nerazvijena ~ paese
sottosviluppato; Zemlja terra f;
globo m terrestre.
zemljak compaesano m.
zemljišni adj. fondiario; terriero; zemljišne knjige catastro m.
zemljište terreno m; fondo m;
terra f; obradivo ~ terreno coltivabile; gradsko ~ area urbana;
močvarno ~ terreno paludoso.
zemljoradnik agricoltore m.
zemljotres terremoto m.
zemni tr. terrestre; ~ gas gas
naturale; ~ ostaci spoglie f pl.
mortali.
zenica pupilla f.
zet genero m.
zgaziti tr. pestare; calpestare.
zglob giuntura f; ručni ~ artico-
zločinac
lazione del polso; upala zglobova artrite f; bol u zglobovima
dolore articolare; (teh.) giunto
m.
zglobni adj. articolare; di giuntura; (teh.) a giunto; zglobni autobus autobus snodato.
zgnječiti tr. schiacciare; ammaccare.
zgoda (događaj) avvenimento
m; (prilika) occasione f; circostanza f; (slučaj) caso m; occorrenza f; (doživljaj) avventure f
pl.
zgodan adj. (prikladan) opportune; conveniente; u zgodno vreme a un’ora opportuna;
(ugodan, prijatan) piacévole;
simpatico.
zgrabiti afferrare; acchiappare;
zgrabilo me fui preso da.
zgrada edificio m; stambena ~
edificio d’abitazione.
zgranuti se scandalizzarsi.
zgrbljen adj. incurvato; curvo.
zgrčiti se rannicchiarsi; aggranchirsi.
zgrejati se riscaldarsi.
zgužvati sgualcire.
zid muro m; (unutrašnji) parete f; Kineski ~ muraglia cinese; probiti zvučni ~ rómpere il
muro del suono.
zidar muratore m.
zidati tr. murare; costruire; edificare.
zidine le mura f pl.
zidni adj. di (del) muro, murale; di (della) parete.
ziherica spillo m di sicurezza.
zevati intr. sbadigliare.
zima inverno m; ljuta ~ gran
freddo; ~ mi je ho freddo; ide ~
si avvicina l’inverno.
zimnica provviste f pl. invernali.
zimogorožljiv adj. freddoloso;
sensìbile al freddo.
zimski adj. invernale, d’inverno; zimska guma battistrada f
invernale.
zinuti aprire la bocca, spalancare la bocca; ~ od čuda far tanto
di bocca.
zlatan adj. d’oro; zlatna ribica
ciprino dorato.
zlatar oréfice m.
zlato oro m; čisto ~ oro puro;
belo ~ oro bianco; ~ moje! tesoro mio! zlata vredi vale tant’oro
quanto pesa.
zlo male m; uzeti za ~ prendersela a male; ~ mi je mi sento
male.
zloba malizia f.
zloban adj. maligno; malizioso;
malvagio.
zločin delitto m; crimine m; ~ s
predumišljajem delitto premeditato.
zločinac deliquente m; criminale m.
Z
551
zloćudan
Z
552
zloćudan adj. maligno; malizioso; cattivo.
zloglasan adj. famigerato; di
cattiva fama.
zlonameran adj. malintenzionato.
zlonamerno adv. con intenzione maligna.
zloslutan adj. malugurio, maluguroso.
zlostavljati maltrattare.
zloupotreba abuso m.
zloupotrebljavati tr. abusare.
zlovoljan adj. di malumore;
scontento; annoiato.
zmaj drago m; dragone m;
(dečija igračka) aquilone m;
drago m volante.
zmija serpente m, serpe f; ~
otrovnica serpente velenoso;
leglo zmija serpaio, covo di serpenti.
značaj carattere m.
značenje significato m; senso
m; importanza f; valore m; preneseno ~ (reči) senso figurato.
značiti intr. significare; (biti
važan) importare; essere d’importanza.
znak segno m, contrassegno m;
zaštitni ~ marca depositata; (signal) segnale m; saobraćajni ~
segnale stradale; u ~ čega in segno di; u ~ prijateljstva a testimonianza di amicizia; ~ pitanja
punto interrogativo; ~ uzvika
punto esclamativo.
znamenit adj. importante; célèbre; famoso.
znamenitost importanza f; celebrità f.
znanje sapere m; bez moga
znanja a mia insaputa; staviti
do znanja portare a conoscienza; željan znanja desideroso di
sapere.
znatan adj. rilevante; notévole.
znati tr. sapere; ~ napamet saper
a mente; ~ do tančina conoscere
per filo e per segno; ~ nekoga iz
viđenja conoscere qn. di vista;
koliko ja znam per quanto che io
sappia; ako Boga znaš! ti scongiuro! to se zna! s’intende!
znatiželjan adj. curioso.
znoj sudore m; u znoju lica svog
col sudore della sua fronte; obrisati ~ asciugare il sudore.
znojav adj. sudato, bagnato di
sudore.
znojiti se sudare.
zoo (zoološki vrt) zòo m.
zona zona f.
zora alba f; aurora f; u zoru
all’alba, sul far del giorno.
zorom adv. all’alba, allo spuntar
del giorno, sul far del giorno.
zračiti tr. i intr. raggiare, mandar raggi; irradiare; risplendere.
zrak raggio m; ~ sunca raggio
di sole; ~ svetlosti raggio di
luce; ultravioletni zraci raggi
zviždati
ultravioletti; rendgenski zraci
raggi Röntgen.
zrelost maturità f; ispit zrelosti
esame m di maturità.
zreo adj. maturo.
zreti intr. maturare.
zrno grano m; chicco m; ~ po ~
pogača, kamen po kamen palača
a quattrino a quattrini si fa il fiorino; biti manji od makova zrna
diventar piccìn piccino.
zub dente m; donji ~ dente
inferiore; gornji ~ dente superiore; ~ očnjak dente canino; ~
sekutić dente incisivo; ~ umnjak dente del giudizio; šupalj
~ dente bucato; labav ~ dente
smosso; veštački zubi protesi
f dentaria; izvaditi ~ cavare un
dente; mlečni zubi denti lattaiuoli; bez zuba sdentato; bole
me zubi ho mal di denti; pasta
za zube dentifricio m; mrmljati
kroz zube mormorare tra i denti; pokazati kome zube mostrare
i denti a qn; naoružan do zuba
armato fino ai denti; oko za oko,
~ za ~ occhio per occhio, dente
per dente; uzeti koga na ~ aver
uno sulle corna; ~ vremena il
dente roditore del tempo.
zubar dentista m.
zubat adj. dentate; dentuto; zubato sunce sole invernale che
non riscalda.
zubni adj. di dente; dentale; ~
kamenac tàrtaro m.
zubobolja mal m di denti.
zujanje ronzìo m; sussurro m; ~
u ušima zufolamento m; zufolìo
m; ronzìo m.
zujati intr. ronzare; sussurrare;
fischiare.
zupčanik ruota f dentata.
zupčast adj. dentato.
zvaničan adj. ufficale.
zvaničnik ufficiale m pubblico;
funzionario m.
zvanično adv. ufficialmente.
zvanje (zanimanje) professione
f; mestiere m; (poziv) vocazione f; promašiti ~ sbagliare carriera.
zvati tr. chiamare; ~ po imenu
chiamare per nome; ~ u pomoć
gridare al soccorso; (u goste)
invitare.
zvati se chiamarsi; kako se
zoveš? come ti chiami?
zveckati tr. strepitare.
zveket suono m; tintinnio m;
strepito m.
zver bestia f; fiera f; belva f.
zvezda stella f; filmska ~ diva
dello schermo; morska ~ stella
di mare; kovati u zvezde innalzare alle stele qn; roditi se pod
srećnom zvezdom essere nato
sotto una buona stella; (zvezdica u pisanju*) asterisco m.
zviždaljka fischietto m.
zviždati intr. fischiare.
Z
553
zvižduk
zvižduk fischio m.
zvonce campanello m; električno ~ campanello elettrico.
zvonik campanile m.
zvoniti intr. sonare la campana;
zvoni telefon squilla il telèfono;
~ na uzbunu sonare a stormo; ~
na sva zvona sonare a festa.
zvono campana f.
zvučan adj. sonoro.
zvučati intr. risonare, sonare.
zvučnik altoparlante m.
zvuk suono m; brzina zvuka velocità del suono.
Ž
Ž
554
Ž, ž (corrisponde al francese j),
f ili m.
žaba rana f.
žagor chiasso m; rumore m;
strèpito m.
žalba lagnanza f; compianto m;
(prav.) ricorso m; podneti žalbu
presentare ricorso; knjiga žalbi
libro dei reclami.
žaliti (sažaljevati) compiangere
qn; (žaliti za nečim) esser dispiacente di qcs; deplorare qcs;
ne žaliti truda non risparmiar
fatica; (kajati se) pentirsi di qcs;
žalim što vam moram reći sono
spiacente di doverle dire.
žaliti se lagnarsi (di); lamentarsi (di).
žalosno adv. tristemente.
žalost tristezza f; na ~ purtroppo; na moju veliku ~ con mio
grande dolore; biti u žalosti
za nekim portare il lutto per la
morte di qn.
žalostan adj. (tužan) triste; dolente; (bedan) mìsero, miseràbile.
žaluzine persiane f pl.
žao adv; ~ mi je mi dispiace, mi
rinscresce; ~ mi je što moram...
mi dispiace di dover...
žar brace f; meso na žaru carne
f ai ferri; (fig.) ardore m; fervore
m; calore m; passione m; fuoco
m; ljubavni ~ fuoco d’amore.
žardinjera giardiniera f.
žarište fuoco m; (med.) focolaio m; (središte) punto focale,
centro m.
žarki adj. ardente; žarka boja
colore acceso; žarko sunce sole
fùlgido (sfolgorante); žarka ljubav amore ardente; (geogr.) ~
pojas zona tòrrida.
žbun cespuglio m.
ždrebe puledro m.
žiri
ždrelo faringe f; fauci f pl.
žedan adj. assetato; biti ~ aver
sete.
žeđ sete f; ugasiti žeđ cavarsi la
sete, dissetarsi.
žega caldura f; calura f; gran
caldo m.
žele gelatina f.
želudac stòmaco m; pokvariti ~
guastarsi lo stòmaco; pretrpati
~ caricare lo stòmaco; čir na
želucu ùlcera gàstritica.
želja desiderio m; voglia f; po
želji a richiesta; po njegovoj želji
a sua richiesta; ispunti želju appagare un desiderio; (čestitka)
augurio m; ~ za osvetom sete di
vendetta.
željan adj. desideroso; biti ~
nečega essere sitibondo di qcs.
želeti tr. desiderare; aver voglia
(di); želeo bih da imam... vorrei
avere...
železara ferriera f.
železnica ferrovia f; podzemna
~ metropolitana f.
železnički adj. ferroviario;
železnička stanica stazione ferroviaria; železnička pruga lìnea
ferroviaria.
žena donna f; fémmina f; (supruga) moglie f; udata ~ donna
maritata; razvedena ~ donna
divorziata; trudna ~ donna incinta; dan ~ la giornata della
donna; uzeti za ženu sposare.
ženiti se sposarsi; ammogliarsi.
ženski adj. femminile; di (da)
donna, (gram.) ~ rod genere
femminile.
žestina impetuosità f; violenza
f; intensità f.
žestok adj. violento; forte; intenso; žestoko piće bevanda alcòlica.
žestoko adv. violentemente;
fortemente.
žeti tr. mietere; falciare.
žeton gettone m.
žetva mietitura f.
žica filo m (di ferro); bodljikava ~ filo spinato; (muz.) corda f;
(fig.) pogoditi u žicu toccare nel
tasto buono; glasne žice corde f
pl. vocali.
žičara teleferica f; ~ sa
sedištima seggiovia f.
žig marchio m; stampo m; timbro m; bollo m; poštanski ~ timbro postale; suvi ~ bollo a secco; vodeni ~ filigrana f; zaštitni
~ marca di fabbrica; staviti ~
applicare un timbro.
žigosati tr. marcare; bollare;
timbrare (documenti, lettere).
žilav adj. venoso; (fig.) tenace,
resistente; žilavo meso carne
tigliosa.
žilet gilette f; (nožić) lametta f.
žir ghianda f.
žirafa giraffa f.
žiri giuria f.
Ž
555
žitarice
Ž
556
žitarice cereali m pl.
žito grano m; (fig.) ispod žita di
nascosto.
živ adj. vivo; živo biće essere
animato (o vivente); živa voda
acqua viva; ~ i zdrav sano e
salvo; ni za živu glavu a nessun
prezzo; živa istina la pura verità; živi jezik lingua vivente; živa
ulica strada frequentata; nema
ni žive duše non c’è un anima
viva; živi bili pa videli chi vivrà
vedrà; živa ograda siepe viva.
živa mercurio m.
živac nervo m; živci nervi m pl;
ići na živce dare ai nervi, far venire i nervi; pogoditi u ~ toccare
nel vivo.
živahan adj. vivace; vivo.
živahno adv. vivacemente.
živeti tr. vivere; (stanovati) abitare; ~ bogovski vivere come un
papa; ~ razuzdano far una vita
scapigliata; ~ na tuđ račun vìvere alle spalle altrui; ~ ko bubreg
u loju nuotare nell’abbondanza;
~ na visokoj nozi vivere da gran
signore; ~ povučeno fare un vita
ritirata; živeli! evviva! viva!
živina volatili m pl.
živo adv. vivamente.
živopisan adj. pittoresco.
život vita f; zajednički ~ vita
in commune; bračni ~ vita coniugale; staviti ~ na kocku arrischiare la vita; borba na ~ i
smrt una lotta a morte; ~ nije
med i mleko la vita non è tutta
rose e fiori; ~ pun odricanja
vita sacrificata; dati svoj ~ za
nekoga sacrificarsi per qn; izgubiti ~ perder la vita; povratiti
u ~ far rivivere; lebdeti između
života i smrti essere tra la vita e
la morte; tako mi života! per la
vita mia! za života mog dede al
tempo della vita di mio nonno;
osiguranje života assicurazione
sulla vita; pun je života è pieno
di vita; borba za život lotta per
l’esistenza.
životinja animale m; bestia f;
divlja ~ animale feroce; belva f;
domaća ~ animale domestico.
životinjski adj. degli animali,
animale; životinjsko carstvo regno animale.
životni adj. di (della) vita, vitale; životna snaga forza vitale;
životni prostor spazio vitale;
nagrada za životno delo premio
per l’insieme dell’opera; životne
namirnice gèneri alimentari.
žljeb scanalatura f; canaletto m.
žljezda ghiàndola f; štitna ~
ghiàndola tiroidèa.
žmurke adv. a occhi socchiusi; igrati se ~ giocare a mosca
cieca.
žrtva sacrificio m; ljudske žrtve
vìttime umane; prineti žrtvu sacrificare, fare un sacrificio.
žvakati
žrtvovati tr. sacrificare; ~ život
za domovinu prodigare la vita
per la patria.
žrtvovati se sacrificarsi.
žubor mormorìo m; gorgoglio m.
žuboriti mormorare; gorgogliare; rumoreggiare.
žuč fiele m; bile m.
žudeti bramare (qcs.); desiderare ardentemente (qcs.).
žudnja brama f; bramosìa f; desiderio ardente m.
žulj callo m; stati nekome na ~
pestare i calli a qn.
žuljati tr. far venire i calli; ren-
der calloso; žulja me cipela la
scarpa mi preme.
žumance torlo m; rosso d’uovo.
žurba fretta f; sollecitùdine
f; premura f; u velikoj žurbi in
gran fretta e furia.
žuriti se affrettarsi, darsi fretta; sbrigarsi; požuri! fa presto!
sbrigati! žuri mi se ho fretta.
žustar adj. svelto.
žut adj. giallo; žuti vosak cera
f vergine; ~ kao limun giallo
come un limone.
žutica (med.) itterizia f.
žvakati tr. masticare.
Ž
557
Scarica

italijansko-srpski rečnik