‫المرتعد من كالمى‬
Chi tema le mie parole
‫ردود الفعل المقدسة لكلمة هللا‬
Come reagire alla
sacra parola di Dio
Temere ‫( اإلرتعاد‬1
‫بااليمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته‬
)7 : 11 ‫فبه دان العالم و صار وارثا للبر الذي حسب االيمان (عب‬
Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che
ancora non si vedevano, costruì con pio timore
un'arca a salvezza della sua famiglia; e per
questa fede condannò il mondo e divenne erede
della giustizia secondo la fede. Eb 11:7
‫الن كلمة هللا حية و فعالة و امضى من كل سيف ذي حدين و خارقة الى‬
‫مفرق النفس و الروح و المفاصل و المخاخ و مميزة افكار القلب و نياته‬
)12 : 4 ‫(عب‬
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa
penetra fino al punto di divisione dell'anima e
dello spirito, delle giunture e delle midolla e
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Eb4:12
)161 :119 ‫رؤساء اضطهدوني بال سبب و من كالمك جزع قلبي (مز‬
I potenti mi perseguitano senza motivo,
ma il mio cuore teme le tue parole. ( Sal. 119: 161 )
)2
‫الفرح‬
Gioia
‫وجد كالمك فاكلته فكان كالمك لي للفرح و لبهجة قلبي الني دعيت‬
)16 : 15 ‫باسمك يا رب اله الجنود (ار‬
Quando le tue parole mi vennero incontro, le
divorai con avidità; la tua parola fu la gioia e la
letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo
nome, Signore, Dio degli eserciti. Gr 15:16
‫و اقاموا في مكانهم و قراوا في سفر شريعة الرب الههم ربع النهار و في‬
) 3 : 9 ‫ (نح‬.‫الربع االخر كانوا يحمدون و يسجدون للرب الههم‬
Poi si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano e
fu fatta la lettura del libro della legge del Signore
loro Dio, per un quarto della giornata; per un altro
quarto essi fecero la confessione dei peccati e si
prostrarono davanti al Signore loro Dio.
.‫ بوصاياك الهج و االحظ سبلك‬.‫بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى‬
) 16 – 14 :119 ‫بفرائضك اتلذذ ال انسى كالمك (مز‬
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in
ogni altro bene. Nella tua volontà è la mia
gioia; mai dimenticherò la tua parola. ( Sal. 14-16 )
‫‪ )3‬الشبع و الغنى‬
‫‪Sazio e Richezza‬‬
‫فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل‬
‫بكل كلمة من هللا (لو ‪)4 : 4‬‬
‫‪Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane‬‬
‫‪vivrà l'uomo". Lc 4:4‬‬
‫لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى و انتم بكل حكمة معلمون و منذرون بعضكم‬
‫بعضا بمزامير و تسابيح و اغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب‬
)16 : 3 ‫(كو‬
La
parola
di
Cristo
dimori
tra
voi
abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi
con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con
gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. Col 3: 16
)162 : 119 ‫ابتهج انا بكالمك كمن وجد غنيمة وافرة (مز‬
Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova
grande tesoro. ( Sal. 119: 162 )
‫) قرارات التوبة‬4
Dicisioni della conversione
‫في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في اذان الشعب و وجد مكتوبا فيه ان عمونيا و موابيا‬
‫ النهم لم يالقوا بني اسرائيل بالخبز و الماء بل استاجروا‬.‫ال يدخل في جماعة هللا الى االبد‬
‫ و لما سمعوا الشريعة فرزوا كل‬.‫عليهم بلعام لكي يلعنهم و حول الهنا اللعنة الى بركة‬
)3 -1 :13 ‫ (نح‬.‫اللفيف من اسرائيل‬
In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè
e vi si trovò scritto che l'Ammonita e il Moabita non
dovevano mai entrare nella comunità di Dio, perché non
erano venuti incontro agli Israeliti con il pane e l'acqua e
perché avevano prezzolato contro di loro Balaam per
maledirli, sebbene il nostro Dio avesse mutato la maledizione
in benedizione. Quando ebbero udito la legge, separarono da
Israele tutto l'elemento straniero che vi si trovava mescolato.
)133 : 119 ‫ (مز‬.‫ثبت خطواتي في كلمتك و ال يتسلط علي اثم‬
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola
e su di me non prevalga il male. ( Sal. 119: 132 )
‫فاجاب سمعان و قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله و لم ناخذ شيئا و‬
)5 : 5 ‫لكن على كلمتك القي الشبكة (لو‬
Simone rispose: "Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma
sulla tua parola getterò le reti". ( Lc 5:5 )
)103 : 119 ‫ (مز‬.‫ما احلى قولك لحنكي احلى من العسل لفمي‬
Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
più del miele per la mia bocca. ( Sal. 119: 103 )
‫اللهج و الحفظ‬
osservazione
)129 : 119 ‫ (مز‬.‫عجيبة هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي‬
Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono
fedele. ( Sal. 119: 129 )
)141 :119 ‫ (مز‬.‫صغير انا و حقير اما وصاياك فلم انسها‬
Io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i tuoi
precetti. ( Sal. 119: 141 )
‫الصالة‬
La preghiera
‫ يغني لساني باقوالك الن‬.‫تنبع شفتاي تسبيحا اذا علمتني فرائضك‬
) 172 ،171 : 119 ‫ (مز‬.‫كل وصاياك عدل‬
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode,
poiché mi insegni i tuoi voleri. La mia lingua
canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi
comandamenti. ( Sal. 119: 171-172 )
‫مكلمين بعضكم بعضا بمزامير و تسابيح و اغاني روحية مترنمين و مرتلين‬
)19 : 5 ‫في قلوبكم للرب (اف‬
intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici
spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto
il vostro cuore, ( Ef. 5:19 )
.‫ليخز المتكبرون النهم زورا افتروا علي اما انا فاناجي بوصاياك‬
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono;
io mediterò la tua legge. Sal 119 , 78
‫ ضع نفسك فيها‬: ‫قصة‬
‫ أو الرحمة‬.. ‫ إما المعونة‬.. ‫و اطلب‬
‫ أو الغفران‬.. ‫ على النعمة‬.. ‫و اشكر‬
‫إذا قرأت‬
Se leggi:-
Storia: Metteti d’entro E
chiedi .. Sostegno .. O Pieta E
ringrazia per la grazia o per il
perdono
‫ اؤمن فاعن عدم إيمانى‬.. ‫ قل آمين‬:‫وعدا‬
Promessa: Di “Amen” ..
“Credo ma aiuta ??????
‫ علمنى أن أصنع مشيئتك‬.. ‫ قل حاضر‬:‫وصية‬
Comandamento: obbidisci ..
Insegnami di fare la tua volonta
‫ الى من نذهب و كالم الحياة األبدية عندك‬.. ‫ قل آمين‬:‫حقيقة‬
Verita: Di “Amen ..
‫إذا قرأت‬
Se leggi:
‫ ارحمنى يا هللا‬.. ‫ صلى‬:‫عن شخص سقط‬
Di uno caduto: Prega .. Pieta di me o Dio
‫ انا ايضا يا هللا‬.. ‫ صلى‬:‫عن شخص نجح‬
Di uno che riuscito: Prega .. Anche io, mio Dio
‫ افتح ذهنى‬.. ‫ علمنى‬.. ‫ فهمنى‬.. ‫ صلى‬:‫آية ال تفهمها‬
Versetto che non capisci: Prega ..
Spiegami .. Insegnami .. Illuminami
Scarica

Slide 1