P8
1
2
3
1
9.0504
NEDERLANDS
Schakelpaneel P8
Inleiding
Elke afzonderlijke groep van het Vetus schakelpaneel, type P8,
is beveiligd met een z.g. electronische zekering. Iedere groep
kan worden belast tot een maximale stroomsterkte van 10 A.
De LED’s (licht-emitterende dioden) geven aan welke groep is
ingeschakeld.
Het paneel is geschikt voor zowel 12 Volt als 24 Volt electrische
installaties.
Overbelasting
Bij overbelasting van een groep zullen de gebruikers van deze
groep worden uitgeschakeld en zal de LED uitgaan.
Nadat de overbelastingstoestand is opgeheven kan de betreffende groep als volgt handmatig weer worden ingeschakeld:
- zet de schakelaar in de UIT-stand,
- wacht ca. 20 seconden,
- schakel terug naar de AAN-stand.
Installatie
Monteer het paneel op een plaats waar de gebruiker gemakkelijk de schakelaars kan bedienen en LED’s goed kan zien. De
achterzijde dient voor montage bereikbaar te zijn!
Afmetingen : 94 x 156 mm, benodigde inbouwdiepte : 40 mm
Het paneel is spatwaterdicht en uitsluitend bestemd voor
binnengebruik.
Maak met behulp van de meegeleverde mal een gat in het
instrumentenpaneel of in een schot. Plaats de 4 kartelschroeven in de montage-oren en plaats het schakelpaneel in het
schot, draai de montage-oren naar buiten en zet de schroeven
‘vingervast’, zie tekening 1.
WAARSCHUWING
Grote stromen door te dunne draden of overgangsweerstanden veroorzaakt door slechte verbindingen kunnen er
toe leiden dat draden of verbindingen zeer heet worden en
brand kunnen veroorzaken.
Sluit de beide plusaansluitingen (+) en de min (-) aan met de
meegeleverde draden, zie tekening 2.
Pas draad met voldoende doorsnede toe om de aansluitdraden
te verlengen:
- de beide plus (+) draden, tenminste 4 mm2
- de min (-) draad 2,5 mm2..
Sluit de te schakelen apparatuur (verbruikers zoals verlichting,
pompen, e.d.) aan met aansluitdraden met een voldoende
doorsnede; minimaal 2,5 mm2.
Knip de benodige tekstplaatsjes los en breng deze aan, zie
tekening 3.
Wat is een ‘electronische zekering’?
Een electronische zekering is een weerstand met een Positieve
Temperature Coëfficient (PTC). Deze weerstand vertoond een verandering in weerstand welke niet lineair is.
Binnen nauwe temperatuurgrenzen stijgt de electrische weerstand
steil van een zeer lage waarde naar een zeer hoge waarde. In het
geval dat een overbelasting in de installatie optreedt zal de electronische zekering de schakeltemperatuur bereiken door de zelf opgewekte warmte van de stroom die er doorheen loopt. De zekering
schakelt nu naar de toestand met de hoge weerstandswaarde en
blokkeert hiermee doeltreffend de electrische stroom. Een minimale hoeveelheid stroom blijft er lopen om de electronische zekering
in zijn toestand met de hoge weerstandswaarde te houden. De electronische zekering heeft een karakteristiek gelijk aan een `trage’
zekering. Dit is heel belangrijk bij bijvoorbeeld het aanlopen van
electromotoren, welke gedurende eem heel korte periode een hoge
aanloopstroom hebben.
Om de zekering weer ‘aan’ te zetten moet de groep worden uitgeschakeld om de zekering the laten afkoelen (ca. 20 seconden) en
nadat de overbelastingstoestand is opgeheven weer worden ingeschakeld.
2
9.0504
ENGLISH
Switch panel P8
Introduction
Each separate circuit of the switch panel is protected with a
manually resetable electronic fuse. The circuits are rated for
maximum 10 A.
LED-lamps (light emitting diodes) indicate which circuit is energized.
The panel is suitable for both 12 Volt and 24 Volt electrical
installations.
Overload
In case of an overload condition the consumers of that circuit
will be switched off and the LED will go out.
After correcting the overload condition the affected circuit can
be reset as follows:
- put the switch into the OFF-position,
- wait approx. 20 seconds,
- switch back to the ON-position.
Installation
Mount the panel into a position that allows the user easy acces
to the switches and a good view at the LEDs. The back must be
accessible for installation!
Dimensions : 94 x 156 mm, depth behind fascia : 40 mm.
The splash-proof panel is intended for indoor use only.
Using the template provided, cut out an opening in the instrument panel of bulkhead. Insert the four knurled head screws
into the fixing lugs and fit the unit into the panel, rotate the fixing lugs to their extended position and tension the screws finger tight, see drawing 1.
WARNING
High currents through wiring that is too thin, or resistance
caused by poor connections, can generate heat and could
cause a fire.
Connect both the positive (+) terminals and the negative (-) terminal with the supplied wires see drawing 2.
Use wires with a sufficient cross-section to extend the supplied
wires:
- both the positive (+) wires, at least 4mm2 (12 AWG)
- the negative (-) wire 2.5 mm2 (14 AWG).
Connect the various equipment to be operated (consumers
such as lighting, pumps, etc.) with wires with a sufficient crosssection; minimum 2.5 mm2 (14 AWG), see wiring diagram.
Cut the required name plates loose and attach them, see drawing 3.
What is an ‘electronic fuse’?
An electronic fuse is a resistor which has a Positive Temperature
Coefficient (PTC) of resistance. This resistor exhibits a change in
resistance with temperature which is not linear.
Within a certain narrow temperature range the electrical resistance
will jump sharply from a very small value to a very high value. In the
event of an overload condition in the system the electronic fuse will
reach switching temperature by self induced heating from the current passing through it. At this point the electronic fuse switches to
its high resistance state and effectively blocks the flow of current. A
minimal amount of current will persist which holds the electronic
fuse in its high resistance state.
The electronic fuse has a responce similar to a ‘slow-blow’ fuse
type. This is very important for example, when starting an electromotor, which has a high inrush current for a very short period of
time.
To reset the fuse the circuit must switched off to cool down the fuse
(approx. 20 seconds) and after correcting the overload situation
switching back on again.
3
9.0504
DEUTSCH
Schaltkasten P8
Einführung
Jede einzelne Gruppe des VETUS Schaltkastens, Typs P8, ist
mit einer so genannten elektronischen Sicherung ausgestattet.
Jede Gruppe kann bis zu einer Stromstärke von 10 A maximum
belastet werden.
Die LED-Dioden (lichtemittierende Dioden) zeigen an, welche
Gruppe eingeschaltet ist.
Der Schaltkasten eignet sich für elektrische Anlagen von
sowohl 12 Volt als 24 Volt.
Überlastung
Bei Überlastung einer Gruppe werden die Nutzer jener Gruppe
ausgeschaltet und erlöscht die LED-Diode.
Nachdem die Überlastungszustand aufgehoben ist, kann die
jeweilige Gruppe folgendermaßen von Hand wieder
angeschaltet werden:
- Den Schalter in die AUS-Position schalten (UIT),
- etwa 20 Sekunden lang warten,
- wieder in den EIN-Stand zurückschalten (AAN).
Installation
Den Schaltkasten an einer Stelle montieren, an welcher der
Benutzer die Schalter leicht bedienen und die LED-Dioden gut
sehen kann. Die Rückseite hat zur Montage erreichbar zu sein!
Maße: 94 x 156 mm, erforderliche Einbautiefe: 40 mm. Der
Schaltkasten ist spritzwasserdicht und ausschließlich zur
Innenverwendung bestimmt.
Mit Hilfe der mitgelieferten Schablone ein Loch in das
Schaltbrett oder in einer Wand anbringen. Die vier
Rändelschrauben in die Montagelaschen schrauben und den
Schaltkasten an der Wand anbringen, die Montagelaschen
nach außen drehen und die Schrauben ‘fingerfest’ drehen,
siehe Skizze 1.
WARNUNG
Große Ströme durch zu dünne Kabel oder
Übergangswiderstände, die durch schlechte Verbindungen
entstehen, können zu überhitzten Kabeln oder
Verbindungen führen, die sich dann entzünden können.
Die beiden Plusanschlüsse (+) und der Minusanschluß (-) sind
an die mitgelieferten Kabel anzuschließen.
Siehe Abbildung 2.
Zur Verlängerung sind Kabel mit mit einem ausreichenden
Durchmesser zu verwenden, und zwar:
- die beiden Pluskabel (+): mindestens 4 mm2;
- das Minuskabel (-): 2,5 mm2.
Die erforderlichen Textschilder lösen und anbringen, siehe
Skizze 3.
Was ist eine ‘eletronische Sicherung’?
Eine elektronische Sicherung ist ein Widerstand mit einem positiven
Temperaturkoeffizienten (PTK). Dieser Widerstand weist eine nicht
lineare Widerstandsveränderung auf.
Innerhalb der Temperaturgrenzen steigt der elektrische Widerstand steil
von einem äußerst niedrigen Wert auf einen sehr hohen Wert. Wenn in
der Anlage eine Überlastung eintritt, wird die elektronische Sicherung
durch die selbst erzeugte Wärme des Stroms, der durch sie fließt, die
Schalttemperatur erreichen. Die Sicherung schaltet nun auf den Zustand
mit einem hohen Widerstand und blockiert somit effektiv den
elektrischen Strom. Es fließt weiterhin eine Mindestmenge Strom, und
somit wird die elektronische Sicherung in ihrem Zustand mit einem
hohen Widerstandswert gehalten.
Die elektronische Sicherung besitzt eine charakteristische Ähnlichkeit
mit einer ‘langsamen’ Sicherung. Das ist zum Beispiel beim Anlassen
von Elektromotoren, die während einer sehr kurze Zeitspanne einen
hohen Anlaufstrom besitzen, von großer Bedeutung.
Um die Sicherung von Hand wieder auf ‘Eins’ umzustellen, ist die
Gruppe abzuschalten, so daß die Sicherung abkühlen kann (ca. 20
Sekunden). Nachdem der Überlastungszustand wieder aufgehoben ist,
kann die Gruppe wieder eingeschaltet werden.
4
9.0504
FRANÇAIS
Tableau de commande P8
Introduction
Chaque groupe individuel du tableau VETUS type P8 est protégé par un ‘fusible électronique’.
Chaque groupe peut supporter jusqu’à 10 A de courant maxi.
Les Leds (diodes luminescentes) indiquent quel groupe est en
circuit.
Le tableau est prévu pour des installations électriques de 12
Volts et 24 Volts.
Surcharge
En cas de surcharge de l’un des groupes, les utilisateurs de ce
groupe seront coupés et la Led correspondante s’éteindra. Une
fois l’état de surcharge supprimé, remettre en circuit le groupe
correspondant en procédant comme suit :
- mettre l’interrupteur sur la position ARRET,
- attendre environ 20 secondes,
- remettre sur la position MARCHE.
Installation
Installer le tableau de commande à un endroit où l’utilisateur
pourra facilement actionner les interrupteurs et où les voyants
seront bien visibles. Pour le montage, l’arrière du tableau doit
rester accessible !
Dimensions : 94 x 156 mm, profondeur d’encastrement nécessaire : 40 mm. Le tableau est étanche aux éclaboussures et
doit uniquement être utilisé à l’intérieur.
A l’aide du gabarit fourni, percer un trou dans le panneau des
instruments ou dans une cloison. Monter les 4 vis à tête moletée dans les oreilles de montage et placer le tableau de commande dans la cloison, serrer les oreilles de montage en tournant vers l’extérieur et serrer les vis à la main, voir le dessin 1.
AVERTISSEMENT
Des courants forts à travers des fils trop fins ou des résistances au passage dues à des mauvaises connexions,
peuvent entraîner une surchauffe des fils ou des
connexions et prendre feu.
Les deux raccords positifs (+) et le raccord négatif (-) doivent
être branchés aux fils fournis.
Voir le dessin 2.
Pour le rallongement, n’utilisez que des fils de section suffisante, à savoir:
- les deux fils positifs (+): 4 mm2 minimum;
- le fil négatif (-): 2,5 mm2.
Découper les étiquettes de texte et les appliquer sur le tableau,
voir le dessin 3.
En quoi consiste un ‘fusible électronique’ ?
Un fusible électronique est une résistance dotée d’un Coefficient de
température positif (CTP). Cette résistance présente un changement de résistance non linéaire.
Dans des limites de température étroites, la résistance électrique
passe rapidement d’une valeur très basse à une valeur très haute.
En cas de surcharge se produisant dans l’installation, le fusible
électronique atteindra la température de commutation grâce à la
chaleur auto-excitée du courant qui y passe. Le fusible commute
alors en position de valeur de résistance haute et bloque ainsi efficacement le courant électrique. Une quantité de courant minimum
continue de passer afin de maintenir le fusible électronique dans sa
position de valeur de résistance haute.
Le fusible électronique se caractérise de façon similaire à un fusible
‘lent’. Ceci est très important pour le démarrage de moteurs électriques par exemple, qui ont besoin d’un courant de démarrage
élevé pendant une très courte durée.
Pour ‘activer’ de nouveau le fusible à la main, le groupe doit être
déconnecté afin que le fusible puisse refroidir (± 20 secondes).
Une fois l’état de surcharge supprimé, le groupe peut de nouveau
être mis en circuit.
5
9.0504
ESPAÑOL
Panel de distribución P8
Introducción
Cada grupo por separado del panel de distribución Vetus, tipo
P8, está protegido por medio de un llamado fusible electrónico.
Se puede cargar cada grupo con una corriente de una potencia máxima de 10 A.
Los LED (diodos electroluminiscentes) indican cuál grupo está
activado.
El panel es adecuado para instalaciones eléctricas de tanto 12
Voltios como 24 Voltios.
Sobrecarga
En caso de sobrecarga de un grupo, los usuarios de este
grupo serán desconectados y se apagará el LED.
Una vez eliminada la situación de sobrecarga, el grupo correspondiente puede volver a activarse a mano como sigue:
- poner el interruptor en la posición apagada,
- esperar aprox. 20 segundos,
- devolver el interruptor a la posición activada.
Instalación
Montar el panel en un lugar donde el usuario pueda manejar
con facilidad los interruptores y donde pueda ver sin problema
los LED. ¡Al lado posterior se debe poder acceder para el montaje!
Dimensiones : 94 x 156 mm, profundidad necesaria para empotrarlo: 40 mm. El panel está a prueba de salpicaduras y sirve
exclusivamente para uso interior.
Con ayuda de la plantilla suministrada realizar un orificio en el
tablero de instrumentos o en un tabique. Colocar los 4 tornillos
dentados en los anillos de montaje y colocar el panel de distribución en el tabique, girar hacia afuera los anillos de montaje y
apretar a mano los tornillos, véase la fig. 1.
PRECAUCION
Corrientes potentes a través de hilos finos o resistencias
transitorias ocasionadas por uniones defectuosas, pueden
llevar a que se calienten mucho hilos o uniones causando
incendios.
Se conectarán ambas conexiones positivas (+) y la negativa
(-) con los hilos suministrados, véase el croquis 2.
Se aplicará hilo de suficiente diámetro para alargar los hilos de
conexión:
- ambos hilos positivos (+), al menos de 4 mm2
- el hilo negativo (-) 2,5 mm2.
Recortar los fragmentos de texto necesarios y aplicarlos, véase
la figura 3.
¿Qué es un ‘fusible electrónico’?
Un fusible electrónico es una resistencia con un Coeficiente de
Temperatura Positiva (CTP). Esta resistencia indica un cambio de
resistencia no lineal.
Dentro de límites de temperatura muy estrechos la resistencia eléctrica sube de forma abrupta de un valor muy bajo a un valor muy
elevado. En caso de presentarse una sobrecarga en la instalación,
el fusible electrónico alcanzará la temperatura de activación gracias
al calor generado por él mismo de la corriente que lo atraviesa.
Ahora el fusible pasa a la condición con el valor de resistencia elevado, bloqueando con eficacia la corriente eléctrica. Sigue pasando una cantidad mínima de corriente para mantener el fusible electrónico en su condición con el valor de resistencia elevada.
El fusible electrónico tiene una característica igual a un fusible
‘lento’, lo cual es muy importante, por ejemplo, en el arranque de
electromotores, los que durante un período muy breve tienen una
corriente inicial muy elevada.
Para volver a activar a mano el fusible, es preciso desactivar el
grupo, permitiendo al fusible que se enfríe (aprox. 20 segundos) y
una vez eliminada la condición de sobrecarga, se puede volver a
activar el grupo.
6
9.0504
ITALIANO
Quadro elettrico P8
Introduzione
Ogni gruppo separato del pannello di interruttori Vetus, tipo P8,
ha un fusibile elettronico. Ogni gruppo può sostenere un carico
fino a una corrente massima di 10 A.
I LED (diodi ad emissioni luminose) indicano quale gruppo
viene azionato.
Il quadro si presta sia per installazioni a 12 Volt che per installazioni a 24 Volt.
Sovraccarico
In caso di sovraccarico di un gruppo gli utenti di questo gruppo verranno disattivati ed il LED si spegnerà. Dopo la rimozione dello stato di sovraccarico il relativo gruppo può essere riattivato manualmente eseguendo le seguenti operazioni:
- posizionare l’interruttore su UIT,
- aspettare circa 20 secondi,
- ritornare in posizione AAN.
Installazione
Montare il quadro in un punto in cui l’utente possa accedere
facilmente agli interruttori e in cui i LED siano ben visibili. Il retro
deve essere accessibile per il montaggio.
Dimensioni, 94 x 156 mm, profondità di incasso necessaria: 40
mm. Il pannello è impermeabile agli schizzi d’acqua e si presta
soltanto ad essere usato all’interno.Con Utilizzare la sagoma in
dotazione per praticare un foro nel pannello degli strumenti
oppure in una paratia. Collocare le 4 viti zigrinate negli occhielli di montaggio e collocare il quadro elettrico nella paratia, ruotare gli occhielli di montaggio verso l’esterno e avvitare le viti
manualmente, vedi disegno 1.
Il quadro si presta sia per installazioni a 12 Volt che per installazioni a 24 Volt.
ATTENZIONE
Il passaggio di correnti elevate attraverso cavi troppo sottili oppure la resistenza di passaggio dovuta a collegamenti
non correttamente eseguiti possono provocare il surriscaldamento dei cavi o dei collegamenti con pericolo di incendio.
Collegare ambedue i raccordi positivi (+) e (-) utilizzando i cavi
in dotazione, vedi disegno 2.
Per allungare i cavi di allacciamento, utilizzare cavi di diametro
sufficiente:
- i due cavi positivi (+), almeno 4 mm2
- i due cavi negativi (-), almeno 2,5 mm2.
Ritagliare le didascalie necessarie ed applicarle, vedi disegno
3.
Che cos’è un ‘fusibile elettronico’?
Un fusibile elettronico è una resistenza con un Coefficiente di
Temperatura Positivo (PTC). Questo mostra un cambiamento non
lineare nella resistenza.
Entro ristretti limiti di temperatura la resistenza elettrica aumenta
rapidamente passando da un valore molto basso ad uno molto elevato. In caso di sovraccarico dell’installazione, il fusibile elettronico
raggiungerà la temperatura di azionamento con il calore autogenerato dalla corrente che lo attraversa. Il fusibile si sposta nella posizione di maggiore resistenza e blocca efficacemente la corrente
elettrica. Una quantità minima di elettricità continua a passare per
mantenere il fusibile in posizione di alta resistenza.
Il fusibile elettronico ha una caratteristica simile ad un fusibile
‘lento’, il che è molto importante ad esempio per il riscaldamento
dei motori elettrici, che per un brevissimo lasso di tempo necessitano di una corrente di riscaldamento molto elevata.
Per azionare di nuovo manualmente il fusibile è necessario disattivare il gruppo, in modo tale che il fusibile possa raffreddarsi (ca. 20
secondi) e dopo che lo stato di sovraccarico è stato rimosso il gruppo può essere riattivato.
7
9.0504
Installatieinstructies
Installation instructions
Installationsanleitung
Instructions d’installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l’installazione
NEDERLANDS
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
Schakelpaneel
Switch panel
Schaltkasten
Ta b l e a u d e c o m m a n d e
Pa n e l d e d i s t r i b u c i ó n
Quadro elettrico
P8
C o p y r i g h t © 1 9 9 6 , 2 0 0 0 Ve t u s d e n O u d e n n . v. S c h i e d a m H o l l a n d
FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEX: 23470 - TELEFAX: +31 10 4152634 - 4153249 - 4372673 - 4621286
Printed in the Netherlands
9.0504 I.P8 12-96 Rev. 04-00
Scarica

9.0504 / I.P8