‫المسيح (الخادم) فى لقاء المخلع‬
Gesu (ministro)
Nell incontro
con il paralitico
Che ha piu bisogno ‫األكثر إحتياجا‬
Non ha nessuno ‫ليس له إنسان‬
‫ فى التجربة‬... ‫األطول مدة‬
Il lungo periodo: nella tentazione
‫ و يأسا‬... ‫األكثر إحباطا‬
Angoscia e frustrazione
Vuoi guarire? ‫أتريد أن تبرأ‬
Il rispetto della privacy ‫إحترام الخصوصية‬
‫ماذا تريد؟؟ ماذا تحتاج؟؟‬
Di che cosa hai bisogno?
‫تغيير األهداف مع االحباطات‬
Cambiamento dell obiettivo
Per la frustrazione
‫ينزل قدامى آخر‬
Un altro scende prima di me
paragone e geloria ‫متاعب المقارنة و الغيرة‬
Solitudine e disabilita ‫متاعب الوحدة و العجز‬
Indecisione e il futuro ‫متاعب الحيرة و المستقبل‬
‫ احمل سريرك‬... ‫قم‬
Alzati… prendi il tuo lettuccio
Fede…speranza ‫ رجاء‬... ‫إيمان‬
)‫ عمل الكاهن (المسيح‬... ‫القيامة‬
Resurezione …le azioni del prete (Gesu)
Chi prende chi? ‫من يحمل من؟؟‬
‫ال تعود تخطئ أيضا؟‬
Non peccare piu
!‫لماذا لم يقلها أوال؟‬
Perche non lo disse prima?
!‫لماذا الوصية اآلن بعد الحياة الجديدة؟‬
Perche il comandamento dopo la vita nuova?
!‫لماذا يكون له أشر؟‬
Perche non gli accadra qualcosa di peggio?
!!‫يسوع هو الذى أبرأنى‬
Gesu mi ha guarito
‫الشهادة للمسيح‬
La testimonianza di Cristo
‫العرفان و الشكر طول العمر‬
Gratitudine e ringraziamento per tutta la vita
!‫هل انتبه للوصية األخيرة؟‬
Ha ascoltato l ultimo comandamento?
!‫أبى يعمل حتى اآلن؟‬
Il padre mio agisce anche ora?
‫القيامة مستمرة‬
La resurezione e continua
‫الغفران مستمر‬
Il perdono e continuo
‫التغيير مستمر‬
Il cambiamento e continuo
‫التعليم مستمر‬
L insegnamento e continuo
‫تغيير المفاهيم‬
Il cambiamento del significato delle idee
‫ و لهذا‬.‫فمضى االنسان و اخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابراه‬
‫كان اليهود يطردون يسوع و يطلبون ان يقتلوه النه عمل هذا في‬
.‫ فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى االن و انا اعمل‬.‫سبت‬
Quel uomo sene ando e riferi ai Giudei che era
stato Gesu a guarirlo. Per questo i Giudei
perseguitavano Gesu, perche faceva tali cose di
sabato. Ma Gesu disse loro: “ il Padre mio agisce
anche ora e anchio agisco” .
‫فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه النه لم ينقض‬
:5 ‫ (يو‬.‫السبت فقط بل قال ايضا ان هللا ابوه معادال نفسه باهلل‬
)18 -15
Per questo I Giudei cercavano ancor di piu di
ucciderlo, perche non soltanto violava il
sabato, ma chiamava Dio suo Padre,
facendosi uguale a Dio. ( GV 5: 15-18)
‫ال يعجب الكل‬
Non piace a nessuno
‫أنا و اآلب واحد‬
Io e il padre siamo uno
‫السبت من أجل اإلنسان‬
Il sabato per l uomo
Scarica

Slide 1