boloniis universiteti (italia)
akademiuri personalis
treningi
2-15 maisi, 2011 weli
treningze ganxiluli sakiTxebi:
1. urTierToba damsaqmebelTan.
2. kulturis sferoSi momuSave
dawesebulebebis saqmianoba.
3. swavla da swavleba
boloniis universitetSi.
damsaqmebelTan urTierToba
Alma Laurea _ organizacia-
Suamavali
kursdamTavrebulebs, universitetebsa da
Sromis bazars Soris.
Seiqmna 1994 wels. masSi
gawevrianebulia italiis 64 umaRlesi
saswavlebeli da daregistrirebulia
italiis univer-sitetebis kursdam-TavrebulTa
77%.
• mizani _ kursdamTavrebulTa dasaqmeba.
• biujeti
(ganaTlebis saministro daaxloebiT 20%, sazo-gadoebrivi da kerZo
organizaciebi _ daaxloe-biT 50%, danarCeni _ universitetebis Senatani).
• Alma Laurea-s monacemTa baza
(monacemebze pasuximgeblebi, bazis ganaxleba).
• dasaqmebulTa gamokiTxvebi.
kulturis sferoSi momuSave
organizaciebis saqmianoba
M mambo _ boloniis Tanamedrove
xelovnebis muzeumi
Mmizani _ kvleva da inovaciebze orientire-buli saqmianoba, rogorebicaa:
seminarebi, urTierToba universitetebTan, skolebTan, asociaciebTan,
samxatvro galereebTan.
ganaTlebis
departamenti
Seiqmna 1997 wels. miznad isaxavs xelovnebasa da sazogadoebas Soris Suamavlis
rolis Sesru-lebas. departamentis midgoma _ xelovneba xdeba saWiro instrumenti
saganmanaTleblo proceseb-Si da, aqedan gamomdinare, swavlebis Sedegi unda
iyos ara mxolod teqstebis codna, aramed kulturisadmi kritikuli damokidebulebis
gan-viTareba. am TvalsazrisiT muzeumi aqtiuri sa-moqmedo sivrcea.
SeTavazebebi _ martivi, gacnobiTi xasiaTis vizitebi muzeumSi, seminarebi,
droebiTi da mudmivi gamofenebi, wignis saaTi sabavSvo biblioTekaSi,
dabadebis dReebis aRniSvna `xelovnebis samyaroSi~, Tanamedrove xelovnebis
arsis ukeT gagebisaTvis mosamzadebeli Sexvedrebi; maswavleblebisa da
profesionalebisaTvis ki _ specialuri meTodebi profesiuli srulyofisaTvis.
mambo, ganaTlebis departamenti
TanamSromloba skolebTan
ganaTlebis departamenti sTavazobs yvela tipis skolas im gzebsa Tu meTodebs,
romelTa meSveo-biTac SesaZlebeli gaxdeba drois moTxovnebis
gaTvaliswineba da skolebSi mimdinare reforme-bis warmatebiT ganxorcieleba.
RonisZiebebi ojaxebisa
da zrdasrulTaTvis.
ganaTlebis departamentis personals SeuZlia daintresebul pirebs misces
saTanado ganmartebebi Tanamedrove xelovnebis calkeul sakiTxebze.
profesiuli ganaTleba.
ganaTlebis departameni did mniSvnelobas aniWebs im aqtivobebs, romlebic
tardeba studentebis profesiuli ganviTarebisaTvis.
ganaTlebis departamenti TanamSromlobs erovnul da saerTaSoriso
dawesebulebebTan, universitetebTan, xelovnebis akademiebTan,
saganmanaTleblo samsaxurebTan, raTa xeli Seuwyos mecnierebis da, saerTod,
mTeli sazogadoebis CarTvas debatebSi
Tanamedrove kulturis Sesaxeb.
evropis kultura.
emilia-romanias regioni

mizani _ italiuri kulturis sazRvargareT popularizacia.

Tanamedrove teqnologiebis gamoyeneba.

saqmianoba _ RonisZiebebi, regionaluri foru-mebi; ucxoel partniorebTan erTad
kulturul-saganmanaTleblo proeqtebis ganxorcieleba.
dafinansebis wyaro _
saxelmwifo, saerTaSoriso da regionaluri organizaciebi.
---------------`evropis kultura. emilia-romanias regionis~ vebgverdze yvela dainteresebuli piri
moiZiebs informacias mimdinare wels msoflio masStabiT kulturis sferoSi
dagegmili RonisZiebebis Se-saxeb. nebismier qveyanas SeuZlia organizaciis
vebgverdze informaciis ganTavseba.
kulturuli memkvidreobis dacvis regionaluri instituti
daarsda 1974 wels. saqmianobis sfero _ kvleviTi proeqtebi, biblioTekebis, arqivebis,
muzeumebisa da kulturuli memkvidreobis dacva, kulturis sferoSi regionaluri
politikisa da samoqmedo wesebis gansazRvra.
swavla da swavleba boloniis universitetSi

profesiuli kvalifikaciis standartebi

boloniis universitetis xarisxis uzrunvelyofis sistema

saswavlo programebi. Gioca _ saerTaSoriso samagistro programa
evropis socialuri fondi
Seiqmna 1957 wels. mizani _ evro-kav-Siris socialuri da
ekonomikuri erTobis gaZliereba, sazogadoebis harmoniuli
ganviTareba, ganaTlebis donis amaRleba, profesiuli kompetenciebis ganviTareba da gamo-yeneba, dasaqmebis
problemis gada-wyveta. am strategiis gansaxor-cieleblad
man (FSE) emilia-romanias regionisaTvis gansazRvra 20072013 wlebis periodis programa, mowo-nebuli da
damtkicebuli evro-komi-siis mier.
programis prioritetebi:
1. xarisxiani umaRlesi ganaTlebis uzrunvelyofa. sazogadoebis cnobierebis
amaRleba swavlebis xarisxobrivi gaZlierebiT.
2. codnaze dafuZnebuli ekonomika. samuSao pirobebisa da Sesrulebuli
samuSaos xarisxis zrda riskebisa da araprofesionalizmis SezRudviT, Sromis
xarisxis amaRlebis politikis ganviTarebiT.
xarisxebis regionaluri sistema miRebulia dekretiT `xarisxebis regionaluri
sistemis orientaciebi, meTodologia da struqtura~. mogvianebiT SemuSavda
sxvadasxva meqanizmi dakavSirebuli xarisxebis sistemasTan. Camoyalibda
standartebi da saxelmZRvanelo principebi umaRlesi ganaTlebis sferoSi.
kvalifikaciis regionaluri sistema SesabamisobaSia evropul doneebTan.
boloniis universitetis xarisxis
uzrunvelyofis sistema

mizani _ saswavlo programebis xarisxis gaumjobeseba. saswavlo programis xarisxi dainteresebulTa
(studenti, damsaqmebeli, sazogadoeba) molodinebis gamarTlebiT ganisazRvreba.

saswavlo programis angariSi _ saswavlo programis Sesa-xeb ZiriTadi informacia swavlis mosalodneli
Sedege-biT, karieris ganviTarebisa da swavlis gagrZelebis Se-saZleblobebiT, ganaxlebuli kursis
struqtura, discip-linebis CamonaTvali, leqciebis cxrili. angariSSi aseve mocemulia: monacemebi
studentTa karieris Taobaze, stu-dentTa da kursdamTavrebulTa azri saswavlo programeb-ze da
informacia kursdamTavrebulTa dasaqmebis Sesaxeb.
Gioca









saerTaSoriso samagistro programa kulturisa da xelovnebis menejmentSi.
yovelwliurad mxolod 30 bakalavri miiReba.
swavlebis ena _ inglisuri.
erTi wlis safasuri _ 3900 evro.
swavleba orwliania. daswreba savaldebuloa.
magistrantebs SesaZlebloba aqvT saswavlo programiT gaTvaliswinebuli praqtika gaiaron ucxoeTSi.
swavlis dasasruls iwereba samagistro naSromi.
programa iZleva garantias, rom kursdamTavrebuli SeiZens drois moTxovnebis Sesabamisi codnas
da unarebs.
dasaqmeba _ kursdamTavrebulebi SeZleben muSaobas kul-turis institutebis xelmZRvanelebad,
SemoqmedebiTi da-wesebulebebis _ Teatrebis, muzeumebis, samxatvro ga-lereebis, fondebis da
a.S. menejerebad, festivalebisa da sxva saxis RonisZiebebis organizatorebad.
gGm a d l o b T!
Scarica

boloniis universiteti 2