18 ottobre – 9 novembre 2008. Le trattorie del Carso triestino e goriziano
•
propongono i loro menù quest’anno all'insegna delle erbe e piante aromatiche. L'ini-
•
ziativa enogastronomica dell'Unione regionale economica slovena del FVG (alla
settima edizione) offre sempre novità.
Non solo enogastronomia. Nei locali ci saranno serate ed eventi artistici,
degustazioni. Nel periodo e anche oltre sono in programma presentazioni e visite
didattiche nelle aziende dei produttori per la conoscenza diretta dell'alimentazione
sana con i prodotti tipici del Carso.
I piatti tradizionali e nuovi saranno impreziositi dai vini doc Carso (Malvasia,
Terrano, Vitovska, Glera), dall'olio extravergine d'oliva Tergeste dop, dai formaggi
Moisir, dal miele, pane e dolci e dai prodotti di qualità di Trieste da Gustare.
L'angolo del prodotto tipico sarà allestito in tutte le trattorie, panetterie ed
alimentari, grazie alla fruttuosa collaborazione con i consorzi dei produttori. Nei
negozi e in alcuni locali l'”angolo” dedicato alla vendita di prodotti agro-alimentari
locali rimarrà anche dopo i Sapori del Carso nei mesi invernali e primaverili.
Sul web. I menù, gli esercizi, i produttori, gli eventi e altro sui siti:
www.triesteturismo.net e www.ures.it.
Alla promozione in Slovenia collaborano i ristoratori della Camera dell'artigianato OOZ di Seæana (Slovenia), grazie all'esperienza del progetto Interreg “Scenari
e Sapori del Carso senza frontiere” che ha inaugurato la comune promozione
culinaria del Carso.
L’Unione Regionale Economica Slovena ringrazia la Camera di Commercio di
Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività
produttive e la Provincia di Trieste per il sostegno all'iniziativa e gli altri soggetti e
produttori che vi collaborano.
I gourmet e appassionati sono invitati a visitare il Carso e a “provare” gli elencati
locali, panifici e negozi. L'invito a passare qualche giorno in questo ambiente unico
vale naturalmente tutto l'anno per scoprire e degustare i sapori delle altre stagioni.
18. oktober – 9. november 2008. Gostilne s træaøkega in goriøkega Krasa
tokrat ponujajo svoje jedilnike v znamenju zeliøœ in rastlin. Priljubljena
enogastronomska pobuda, ki jo æe sedmo leto prireja Slovensko deæelno
gospodarsko zdruæenje FJK, obeta spet novosti.
Ne le enogastronomija. V lokalih se bodo zvrstili veœeri, umetniøki dogodki
in degustacije. V tem obdobju in tudi pozneje so predvidene razne predstavitve
ter obiski kmetij in drugih obratov za seznanitev s prvinami zdrave prehrane
na osnovi kraøkih proizvodov.
Tradicionalne in s veæe jedi bodo oplemenitile sorte v pokuønji
vinorodnega okoliøa Kras (malvazija, teran, vitovska, glera), ekstradeviøko
oljœno olje Tergeste dop, znameniti kraøki sir Moisir, med, kruh, sladice in tudi
kakovostni proizvodi Trieste da Gustare.
Kot tipiœnih proizvodov bo na voljo v vseh sodelujoœih gostilnah, pekarnah
in trgovinah jestvin, na osnovi dobrega sodelovanja s konzorciji proizvajalcev.
“Kotiœek” za prodajo krajevnih agroæivilskih proizvodov bo v trgovinah in nekaterih lokalih ostal tudi po Okusih Krasa, v zimskih in spomladanskih mesecih.
Na spletu. Jedilniki, sodelujoœi obrati, proizvajalci, dogodki in ostalo na:
www.triesteturismo.net, www.sdgz.it.
Pri promociji v Sloveniji sodelujejo gostinci Obmoœne obrtno-podjetniøke
zbornice Seæana, s katerimi se je zaœela skupna promocija kraøke kulinarike
po uspeøni izkuønji Interreg projekta “Utrinki in okusi Krasa brez meja”.
Slovensko deæelno gospodarsko zdruæenje se zahvaljuje za prispevek
Trgovinski zbornici Trst, Avtonomni deæeli Furlaniji Julijski krajini – Centralni
direkciji za proizvodne dejavnosti in Pokrajini Trst ter vsem sodelujoœim
ustanovam in proizvajalcem.
Gurmani in ljubitelji ste posebno vabljeni, da se na Krasu ustavite in
“poskusite” navedene gostilne, pekarne ali trgovine. Vabilo, da se nekaj dni
pomudite v tem edinstvenem okolju, velja seveda celo leto, da boste lahko
odkrili in uæivali okuse øe ostalih letnih œasov.
Nicola Tenze e Ervino Mezgec
Presidenti delle sezioni pubblici esercizi e commercio al dettaglio URES
Niko Tenze in Ervin Mezgec
Predsednika gostinske sekcije in sekcije trgovine na drobno SDGZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vom 18. Oktober bis 9. November 2008 lädt die Slowenische Regionale
•
Wirtschaftsunion wieder zu “Karstgenüssen”. So heißt die Initiative, in deren
•
Rahmen Karstspezialitäten vorgestellt werden. Sechzehn Restaurants sind dieses Jahr mit von der Partie: dreizehn in der Provinz Triest und drei in der
Provinz Görz. Entdecken auch Sie die gutbürgerliche Karstküche und lassen Sie
Typisches und vor allem
sich von leckeren Speisen und Desserts verführen!
Herzhaftes. Qualitätsweine (Malvasia, Terrano, Vitovska, Glera), Olivenöl, Käse
und vieles mehr runden die Kreationen unserer Gastronomen ab. Neben Brotund Backwaren in den Bäckereien gibt es auch Typisches in der “SpezialitätenEcke” der Restaurants und Lebensmittelläden. Auch die ‘gostilne’ auf dem slowenischen Karst sind mit von der Partie. Öno-, Gastronomie- und Kulturabende
INFO: www.triesteturismo.net / www.ures.it.
werden dort stattfinden.
Slowenische Regionale Wirtschaftsunion
Friaul Julisch Venetien – Italien
•
•
18thOctober – 9th November 2008; the restaurants associated to the Regional
Slovenian Economic Association invite you to discover the “Flavours of Carso”.
The initiative, conceived tot promote the typical Carso cuisine, will involve 16
restaurants, 13 of which are located in the Trieste Province and 3 in the Gorizia
Province. Here you will have the opportunity to taste the typical Carso cuisine
Typical products and above all
and enjoy its excellent sweet specialities.
typical dishes. High quality wines (Malvasia, Terrano, Vitovska, Glera), noble
olive oil, genuine cheese of the Carso region and other typical products will be
an excellent supplement to the dishes you can taste at the restaurants. In addition to bread and cakes produced by traditional bakeries, local products will be
on sale at restaurants and groceries in “typical product corners”. The partners
of the menu promotion will include the “gostilnas” of the Slovenian Carso. Food
& wine evenings and cultural events will also be organized.
INFO: www.triesteturismo.net / www.ures.it.
Slovenian Regional Business Association
Friuli Venezia Giulia – Italia
•
•
A cura / Uredila:
•
Davorin Devetak, Vesna Guøtin
Progetto grafico / Oblikovanje:
Walter Grudina, Paola Grudina
Stampa / Tisk: Grafica Goriziana
Gorizia / Gorica, 2008
•
La natura ci accompagna da sempre. Con la sua forza e i suoi frutti ha
rappresentato per l'uomo l'unica ancora di salvezza contro le continue
avversità e difficoltà. L'ha aiutato a vivere ed a sopravvivere. Un mondo
misterioso e rigoglioso si cela in essa: cosa faremmo se non
sapessimo ascoltarla. Ogni erba contiene qualcosa di speciale, di
medicinale, necessario alla vita e buono o invece rovinoso.
Di ciò i nostri avi erano ben consci. Simili effetti si
possono riscontrare anche in cucina: le erbe di certo
migliorano e valorizzano il cibo, ma possono anche
rovinarlo. Nelle nostre cucine si sono mantenute nei
secoli le erbe e piante aromatiche, senza le quali è difficile
immaginare i nostri piatti. Con il proprio profumo, ogni
erba porta in tavola mistero, magia ed effetti
medicamentali. Il cibo assume nel contempo una fragranza
fatta di sapori locali che sanno di landa carsica, di bora,
azzurro del mare e grigio della pietra. Senza la maggiorana,
la salvia, il rosmarino, l'alloro, il finocchio selvatico, la
santoreggia, il ginepro... le nostre pietanze non esprimerebbero
più quello che è il Carso vero. L’invito di quest’anno è quindi
di coglierlo anche scoprendole e riconoscendole nei piatti,
nel pane, nei dolci, nei formaggi, nel cioccolato...
•
Autrice del libro
•
Narava je s svojo silno moœjo in dobrinami spremljala œloveka od
nekdaj, saj mu je bila skoro edina reøilna bilka pri nenehnih
tegobah in teæavah. Pomagala mu je æiveti in preæiveti.
Skrivnosten in bogat svet se skriva v njej, a kaj bi œlovek,
œe ji ne bi znal prisluhniti! Vsaka zel vsebuje kaj
posebnega. Mogoœe zdravilnega, za æivljenje potrebnega
in dobrega, kdaj celo pogubnega, in to so naøi predniki
dobro vedeli. Podobno se zeliøœa odraæajo tudi v kuhinji:
jed prvenstveno obogatijo in oplemenitijo, jo pa utegnejo
tudi pokvariti. V naøih kuhinjah so se skozi stoletja do
danes ohranila zeliøœa, brez katerih si skorajda ne moremo
zamisliti naøih jedi. In vsako zeliøœe prinaøa na mizo, poleg
posebnega okusa, tudi skrivnostnost, zdravilnost in
œarobnost. Obenem zadobi jed svojstven okus po tukajønjih
prvinah: kraøki gmajni, burji, modrini morja in sivini
kamna. Kaj bi naøe jedi brez majarona, æajblja,
roæmarina, lovora, koromaœa, øetraja, brina... enostavno
povedano, ne bi bile to, kar so, odsev naøega Krasa.
Spoznajmo ga torej tudi preko okusov teh pristnih
zeliøœ v jedeh, kruhu, sladicah, sirih, œokoladi...
•
Vesna Guøtin Grilanc
Vesna Guøtin Grilanc
Che profumo el rosmarin
Le erbe del Carso nella tradizione popolare
Transalpina editrice
(Trieste 2005)
avtorica knjige
Beri, beri roæmarin zeleni
Kraøka zeliøœa v ljudski tradiciji
zaloæbe Transalpina editrice
(Trst 2005)
Trattoria – Gostilna
Ristorante – Restavracija
Pesciolini
del golfo in savor
con dragoncello
Crostini
con paté di
prosciutto cotto
e crema di rafano
Nadevani
kruhki s
prøutovo peno
in hrenovo omako
Vellutata di sedano
con pancetta croccante
Øelinka s
hrustljavo slanino
Gnocchetti di
pane alle erbe magiche
con sugo di molluschi
Kruhovi cmokci
s œarobnimi zeliøœi
in omako iz mehkuæcev
Gnocchi di patate
in salsa di terrano
e prosciutto del Carso
Njoki v
teranovi omaki
z domaœim prøutom
Baccalà salato da noi,
jamar, polentina al
miele e salsa di rafano
Sveæa polenovka pod
soljo, sir jamar, polenta z
medom in hrenova omaka
Øupeta (spezzatino di gallina)
con purè di fagioli
Semifreddo
alle pere con
salsa di cioccolato
caldo e cannella
Øupeta z
matevæem
•
Hruøkova
zmrzlina s
toplo œokolado
in cimetom
Euro 35,00 (inclusi vini del Carso – vkljuœno s kraøkim vinom)
Basovizza / Bazovica (TS)
Via / Ul. Gruden 56
Tel./Fax +39 0409220113
Chiuso: domenica sera, lunedì, martedì a pranzo
Zaprto ob nedeljah zveœer, ob ponedeljkih, ob torkih za kosilo
Male ribice
iz naøega zaliva v
øavorju s pehtranom
Sorbetto di presnitz,
crema di latte alla salvia
Presnitzev sorbet,
mleœna krema z æajbljem
•
Euro 33,00 (bevande escluse – brez pijaœe)
Giovedì 30 ottobre, ore 18.00
Inaugurazione mostra fotografica di
Maurizio Frullani MASAWA 1993-2000
•
Œetrtek 30. oktobra, ob 18. uri
Otvoritev fotorazstave Maurizia
Frullanija MASAWA 1993-2000
Trieste / Trst
Erta di S. Anna 63
Tel. +39 040810368 / Fax +39 040830696
www.scabar.it / e-mail: [email protected]
Chiuso: lunedì / Zaprto ob ponedeljkih
Ristorante – Restavracija
•
Folpi o seppie in insalata con
“Storia del pesce povero”
“Zgodba o skromni ribi”
patate del Carso ed erbe
aromatiche della nostra terra
Hobotnica ali sipe v
solati s kraøkim krompirjem
in domaœimi diøavnicami
Bavette o spaghetti alla
Barcolana, sardoni saltati con
finocchietto selvatico e…
Bavette ali øpageti po
barkovljansko, pocvrti sardoni
s koromaœem in...
Frittura mista del golfo
(in base al pescato)
Oppure: seppie in umido
con polenta di farina di mulino
Radicio e fasoi
Øtruklji alle noci de Repen, dal
laboratorio artigianale Gabriele detto
“Il Matonela” (vedi esercizio Repen)
Grappa di casa del Carso 50°
Cvrte ribe iz naøega zaliva
(glede na razpoloæljiv ulov)
Ali: sipe v kozici
z domaœo polento
Radiœ in fiæol
Gabrijelovi Repenski
orehovi øtruklji
(glej obrat Repen)
Domaœi kraøki tropinovec 50°
•
Trieste / Trst – Via dei Fornelli 1
Euro 29,00 (inclusa acqua e un calice di malvasia / s kozarcem vode in malvazije)
(Vicino piazza / Zraven trga: Unità - Cavana) – Tel./Fax +39 0403220262
www.elforneltrieste.com / e-mail: [email protected]
Aperto tutti i giorni / Odprto vsak dan
Ristorante – Restavracija
Lonza di maiale
alle erbe con
porro sautè
Prata z
zeliøœi in
pocvrtim porom
Maltagliati con
funghi porcini e
castagne al profumo
di alloro
Domaœe testenine
z jurœki in
kostanji odiøavljene
z lovorjem
Tortino di petto
d'anatra affumicato
con salsa di mirtilli
e radicchio belga grigliato
Tortica iz
prekajenih raœjih prs
z borovniœevim prelivom
in popeœenim radiœem
Mousse ai
frutti di bosco
Mousse z
gozdnimi sadeæi
Euro 24,00 (bevande escluse / brez pijaœe)
Euro 37,00 (inclusa degustazione vini del Collio /
vkljuœno z degustacijo briøkih vin)
•
Opicina / Opœine (TS)
Strada per Vienna / Dunajska 76
Tel./Fax +39 040211241
e-mail: [email protected]
Aperto tutti i giorni / Odprto vsak dan
Trattoria – Gostilna
Prosciutto
al terrano
Prøut
s teranom
Minestra
di tegoline
Faæoletova
mineøtra
Filetto di maiale
con crema di rafano
Svinjski file
v hrenovi omaki
Patate “in camicia”
con pancetta e insalata
Palacinche
con noci
Krompir v srajœki
s panceto in solata
•
Palaœinke
z orehi
Euro 21,00 (bevande escluse / brez pijaœe)
Lunedì 20 ottobre, ore 19.30
Inaugurazione mostra fotografica
di Janko Kovaœiœ e Øtefan Grgiœ,
coro maschile Tabor di Opicina
Ponedeljek, 20. oktobra, ob 19.30
Otvoritev fotorazstave
Janka Kovaœiœa in Øtefana Grgiœa,
MoPZ Tabor Opœine
•
Opicina / Opœine (TS)
Via di Prosecco / Proseøka 35
Tel. +39 040211629 / Fax +39 040211092
Chiuso: martedì / Zaprto ob torkih
Ristorante – Restavracija
Ricottina
di santoreggia,
croccante di polentina e
mostarda di prugne
Skuta
s øetrajem,
hrustljava polentica in
œeøpljeva mostarda
Bleki al
goulash di cinghiale
profumato al rosmarino
e bacche di ginepro
Bleki z
merjaøœevim golaæem,
odiøavljenim z roæmarinom
in brinovimi jagodami
Filettino di maiale
grigliato accompagnato
da una polentina
integrale e marmellata
di uva terrano
Svinjski file
na æaru z domaœo
polentico in
marmelado iz
rdeœega grozdja (teran)
Øtruklji
Øtruklji
•
Euro 30,00 (incluso assaggio di vitovska e terrano /
vkljuœno s pokuønjo vitovske in terana)
Monrupino / Repentabor (TS)
Col 1
Tel./Fax +39 040327113
www.ristorantecarso.it
Chiuso: mercoledì / Zaprto ob sredah
Trattoria – Gostilna
Affettati di casa:
prosciutto,
pancetta e pecorino
Domaœi narezek:
prøut, panceta
in ovœji sir
Jota
Gnocchi alle erbe
Jota s kislim zeljem
Krompirjevi njoki
z zeliøœi
Arrosto di
vitello ai funghi
Teleœja peœenka
z gobami
Patate in tecia
Verze in tecia
Praæen krompir
Vrzuote v kozici
Strudel
di ricotta
Skutin
zavitek
Ristorante – Restavracija
Crodeghin con
crema di rapa
Krodigin z
repino kremico
Lunette di patate alle
verze con øupeta
Krompirjevi æepki
z vrzuoto na øupeti
Braciolina
di maialino da latte
su purea di zucca
Spiedino di salsiccia,
patate e peperoni
Cartoccio di lingua
e lonza bollite
Cappucci rossi e
biscotto al cren
Zarebrnica
mladega praøiœka
na buœkinem pireju
Klobasa, krompir in
paprika na nabodalcu
Kuhana prata in
jezik v økrniclju
Rdeœe zelje
in hrenov piøkot
La dolce santoreggia...
•
I nostri biscotti
Sladki øetraj...
•
Naøi piøkoti
Euro 30,00 (bevande escluse / brez pijaœe)
Euro 38,00 (inclusi i vini del Carso/ vkljuœno s kraøkim vinom)
Monrupino / Repentabor (TS)
Col 8
Tel./Fax +39 040327120
Chiuso: giovedì / Zaprto ob œetrtkih
Monrupino / Repentabor (TS)
Repen 76
Tel. +39 040327115 / Fax +39 040327370
www.hotelkrizman.eu / e-mail: [email protected]
Chiuso: lunedì a pranzo, martedì / Zaprto ob ponedeljkih za kosilo in torkih
Trattoria – Gostilna
Carpaccio di manzo
con verdurine e
olio d'oliva
Goveji carpaccio
z zelenjavicami in
oljœnim oljem
Brodo brustolà
Malvasia
Æupa puægana
Malvazija
Tagliolini di grano saraceno
con formaggio jamar
e pancetta croccante
Ajdovi domaœi rezanci
s sirom jamar
in hrustljavo panceto
Petto di faraona saltato
con santoreggia e purè di mele
Vitovska
Pocvrta pegatkina prsa
s øetrajem in jabolœnim pirejem
Vitovska
Dolce al sapore d'autunno
Moscato dolce
Il cibo sarà accompagnato
con il pane della panetteria
Bukavec di Prosecco
Domaœa jesenska sladica
Sladki muøkat
•
Hrano bo spremljal
kruh pekarne
Bukavec s Proseka
Euro 30,00 (inclusi i vini/ vkljuœno z vinom)
Sgonico / Zgonik 3/a (TS)
Tel./Fax +39 040229123
www.gustintrattoria.com / e-mail: [email protected]
Chiuso: lunedì sera, mercoledì / Zaprto ob ponedeljkih zveœer in ob sredah
Trattoria – Gostilna
Frittatina con pedoci
ed erbe del Carso
Calamari con radicchio rosso
su letto di polenta di patate
Zuppa di seppie con crostone
di pane all'aglio
Filetto di sgombro in crosta
di patate al rosmarino
Strudel di mele
Dreaming the Carst – Ota
Il cibo sarà accompagnato con
il pane della panetteria Ota
di Bagnoli della Rosandra
Frtalja s pedoœi
in kraøkimi zeliøœi
K'r'mali z rdeœim radiœem
na krompirjevi polenti
Sipji brodet s popeœenim
kruhom in œesnom
Økumbrov file v krompirjevi
srajœki z roæmarinom
Jabolœni øtrudel
Dreaming the Carst – Ota
Hrano bo spremljal
kruh pekarne Ota
iz Boljunca
•Torek, 21. oktobra, ob 20. uri
Euro 38,00 (incluso vini del Carso / vkljuœno s kraøkim vinom)
Martedì 21 ottobre, ore 20.00
Inaugurazione mostra di Beti Starc
Realtà femminili – ceramiche,
con il gruppo Ano ur'co al' pej dvej
•
Otvoritev razstave Beti Starc
Æenske stvarnosti – Ægane gline,
z ansamblom Ano ur'co al' pej dvej
Santa Croce / Kriæ 144 (TS)
Tel./Fax +39 040220352
www.la-lampara.net / e-mail: [email protected]
Chiuso: giovedì / Zaprto ob œetrtkih
Osteria – Gostilna
Struccolo alle verdure
ed erbe carsiche
Zelenjavni øtrudel s
kraøkimi zeliøœi
Zuccotto di tagliatelle con
funghi porcini e fonduta
di formaggio jamar
Rezanci z jurœki
in fondujem
iz sira jamar
Filetto di maiale in
foglia di radicchio invernale
Svinjski file v
objemu zimskega radiœa
Crema di patate al
variegato di pancetta
Krompirjeva
krema s panceto
Øtruklji
Øtruklji
Il cibo sarà accompagnato
con il pane della panetteria
Starec di Prosecco
Hrano bo spremljal kruh
pekarne Starec
s Proseka
•
Euro 36,00 (inclusi vini del Carso / vkljuœno s kraøkim vinom)
Duino Aurisina / Devin Nabreæina (TS)
Santa Croce / Kriæ 16
Tel./Fax +39 040220619
Chiuso: lunedì a pranzo e giovedì /
Zaprto ob ponedeljkih za kosilo in œetrtkih
Trattoria – Gostilna
Benvenuto della casa
Formaggio fresco (Vidali) con olio di
oliva bianchera e finocchio selvatico
KK Brut Kante
Øupeta con gnocchi
di pane alla maggiorana
Terrano Ladi Miliœ
Lepre con patate,
salvia e rape
Terrano Zidarich
Øtruklji alle noci
Distillato
Il cibo sarà accompagnato con il pane
della panetteria Starec di Prosecco
Hiøna dobrodoølica
Mehki sir (Vidali) z oljœnim oljem
belica in koromaœem
KK Brut Kante
Kruhovi njoki v øupeti
z majaronom
Teran Ladi Miliœ
Divji zajœek na krompirju,
z æajbljem in repo
Teran Zidarich
Orehovi øtruklji
Æganje
Hrano bo spremljal kruh pekarne
Starec s Proseka
•Sobota, 25. oktobra, ob 20. uri
Euro 34,00 (inclusi vini del Carso / vkljuœno s kraøkim vinom)
Sabato 25 ottobre, ore 20.00
Inaugurazione mostra 30° di attività
Legno Bor e Bogomila Doljak
& foto Miloø Zidariœ
•
Otvoritev razstave 30 let Lesnine
Bor in ustvarjalnosti Bogomile
Doljak & foto Miloøa Zidariœa
Duino Aurisina / Devin Nabreæina (TS)
Precenico – Preœnik 1/b / Tel. +39 040200871 / Fax +39 040201267
www.sardoc.eu / e-mail: [email protected]
Chiuso: lunedì, martedì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih
Ristorante Albergo – Restavracija hotel
Capasanta
al curry
Kapaøanta
s karijem
Sedanini di grano
duro con melanzane,
cozze e pesto del Carso
Testenine iz
ostre moke z jajœevci,
pedoœi in kraøkim pestom
Fritto misto
del golfo
con verdurine
Cvrte ribe iz
naøega zaliva
z zelenjavo
Crostatina
di ricotta e noci
Skutina pita
z orehi
Il tutto accompagnato
dalla Vitovska Kocjanœiœ di
San Dorligo della Valle
Jedi bo spremljala
Vitovska Kocjanœiœ
iz Doline
•
Euro 43,00 (inclusi vini del Carso/vkljuœno s kraøkim vinom)
Duino Porto / Devin pristaniøœe n 61/c
Tel. +39 040208137 / Fax +39 040208258
www.alladamabianca.com / E mail: [email protected]
Chiuso: mercoledì / Zaprto ob sredah
Trattoria – Gostilna
Fritole con l'anima su letto
di germogli e fegatini al finocchio
Prosciutto e teran
La mia “supeta” (palacinche
con spezzatino di gallina)
ricetta tradizionale
Lollipop: æliœniki con
caciotta del Carso e bicchierino
di fonduta erborinata
Coniglio, il nostro classico
con patate al forno e rosmarino
Semifreddo al miele del Carso
e crema di albicocche
Distillato tipico
Con il pane del panificio Cozzutti (GO)
Fancli z duøu na kalœkih
in jetrcih s koromaœem
Prøut in teran
Moja “øupeta”
(palaœinke s kokoøjo)
tradicionalni recept
Lollipop: æliœniki s sveæim kraøkim
sirom in kozarœkom omake meøanih
sirov z diøavicami
Domaœi zajec s krompirjem
v peœi in roæmarinom
Zmrzlina s kraøkim medom
in mareliœno kremo
Tipiœno æganje
S kruhom pekarne Cozzutti (GO)
•Ponedeljek, 3. novembra
Veœer Kras – Juæna Tirolska
•
Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soœi (GO)
Euro 38,00 (bevande escluse / brez pijaœe)
Euro 55,00 (con vini abbinati / z vinom)
Lunedì 3 novembre
Serata Carso – Alto Adige
San Michele del Carso / Vrh sv. Mihaela / Breæiœi 22 / Tel./Fax 0481882488
www.devetak.com / e-mail: [email protected]
Chiuso: lunedì e martedì / Zaprto: ob ponedeljkih in torkih
Trattoria – Gostilna
Tozzetti di pane casereccio e Domaœi kruhki
condito con la mitteleuropea crema s srednjeevropsko kremo liptauer
di liptauer – Vitovska Parovel 2007 Vitovska Parovel 2007
“Salam cu l’âset”: salame di casa “Salam cu l’âset”: domaœa salama
con cipolla, aceto e polenta s œebulo, kisom in polento
Terrano frizzante Jazbec Teranova penina Jazbec
Orzotto con erbette aromatiche del Jeœmen z diøavnicami z naøega vrta
nostro orto – Pinot grigio Branko 2007 Sivi pinot Branko 2007
“Fiæol poægat”: fagioli in tecia con “Fiæol poægat”: fiæol v kozici z
salsiccia casereccia e polenta gialla domaœo klobaso in polento
morbida – Terrano Renœel 2006 Teran Renœel 2006
Matavilz con mela seuka grattugiata Motovilc z ribanim jabolkom seuka
e spolverata di kren fresco in sveæim hrenom
“Ajdovi øtruklji” di grano saraceno Ajdovi øtruklji
Ramandolo Dario Coos 2005 Ramandolo Dario Coos 2005
Grappa ad infusione di frutta Æganje s sadjem
di mamma Celestina mame Celestine
Euro 30,00 (bevande escluse / brez pijaœe)
Euro 45,00 (inclusi i vini / vkljuœno z vinom)
•Œetrtek, 23. novembra, ob 20. uri
•
Gorizia / Gorica – Via /ul. Oberdan 13 / Tel./Fax + 39 0481530374
Giovedì 23 novembre, ore 20.00
Serata carsica con il produttore
(su prenotazione)
Kraøki veœer s proizvajalcem
(z rezervacijo)
Chiuso: domenica sera e lunedì / Zaprto ob nedeljah zveœer in ponedeljkih
Ristorante – Restavracija
Menù con le erbe del Carso
(grazie al contributo prezioso del
libro di Vesna Guøtin)
Sardoni marinati con insalata
di pomodoro e menta
Jedilnik s kraøkimi zeliøœi
(hvala dragocenemu prispevku
knjige Vesne Guøtin)
• Marinirani sarduni s
paradiæniki v solati in mento
Salmone marinato negli aghi di pino
con panna acida e pan brioche
Losos mariniran na borovih iglicah,
s kislo smetano in kruhkom brioø
Minestrone con il finocchio
selvatico e formaggio jamar
Mineøtra s koromaœem
in sirom jamar
Fonduta alla santoreggia
Fondue s øetrajem
Branzino e rafano fresco
Brancin s sveæim hrenom
Dolce con fiori
di lavanda caramellati
Sladica s karameliziranim
sivkinim cvetjem
•Sreda, 29. oktobra, ob 20. uri
Euro 45,00 (inclusi tre vini in abbinamento/ vkljuœno s tremi vini)
Mercoledì 29 ottobre, ore 20.00
Serata con Vesna Guøtin,
Beniamino Zidarich e Edi Kante
•
Veœer z Vesno Guøtin, Benjaminom
Zidarichem in Edijem Kantejem
Gorizia / Gorica – Via / ul. Duca D’Aosta 96
Tel./Fax +39 0481522700 / www.rosenbar.it / e-mail: [email protected]
Chiuso: domenica, lunedì / Zaprto ob nedeljah in ponedeljkih
Il Carso è ricco di prodotti e generi autoctoni, dal vino all’olio, dal formaggio al
•
miele… Le aziende agricole e i laboratori artigianali forniscono i loro pregiati prodotti
ai ristoratori per i “menù” e a tutti gli esercizi partecipanti per l’“angolo del prodotto
tipico”. Qui ci sono i recapiti dei consorzi (per gli indirizzi sui produttori vedi anche
www.triesteturismo.net), dei panifici e dei punti vendita dove si possono trovare i
prodotti durante i Sapori del Carso e anche oltre tale periodo. Con l’aiuto dei consorzi
e della Provincia di Trieste ci saranno incontri, degustazioni e visite nelle aziende per
diffondere la cultura dell’alimentazione sana con i prodotti del Carso.
Kras predstavlja s svojimi proizvodi in avtohtonimi sortami bogato podroœje, od
•
vina do olja, od sira do medu. Kmetije in mali obrtni obrati oskrbujejo s svojimi
cenjenimi proizvodi gostince za pripravo “jedilnika” in vse obrate za “kotiœek
tipiœnih proizvodov”. Tu so navedeni konzorciji (za naslove proizvajalcev glej tudi
www.triesteturismo.net), pekarne in prodajalne, kjer se lahko dobi domaœe
proizvode v œasu, kadar se odvijajo Okusi Krasa in øe dlje. S pomoœjo konzorcijev
in Pokrajine Trst bodo na vrsti sreœanja, degustacije in obiski obratov za øiritev
kulture o zdravi prehrani s proizvodi Krasa.
Comitato promotore della
•
valorizzazione dell’olio di oliva extra
•
vergine di Trieste “Tergeste Dop”
Pripravljalni odbor za
ovrednotenje træaøkega ekstra
deviøkega oljœnega olja “Tergeste Dop”
www.tergestedop.it
• CKoonnszoorrzcioij TTrriieessttee ddaa GGuussttaarree
•
e-mail: [email protected]
Il frutteto – Marchesich Claudio
•
Trieste / Trst – Largo Piave 3
Tel. +39 040360146
Consorzio per la tutela della
•
denominazione di origine controllata
•
dei vini “Carso”
Konzorcij za zaøœito
kontroliranega porekla vin “Kras”
www.vinidoccarso.it / [email protected]
Consorzio fra gli Apicoltori
•
della Provincia di Trieste
Œebelarski konzorcij za
•
Træaøko pokrajino
www.triesteturismo.net
Tra la ricca offerta di primizie e
ortofrutta di qualità, anche dagli orti di
Trieste, ben si inserisce e durante tutto
l’anno l’”angolo” con i vini, l’olio e il
miele del Carso.
“Kotiœek” s krajevnimi vini, oljœnim
oljem in medom bogati vse leto
izbrano ponudbo sadja in zelenjave,
tudi iz træaøkih vrtov.
Moisir – Comitato promotore per
•
la valorizzazione dei prodotti
•
lattiero–caseari dell’altipiano carsico –
Provincia di Trieste
Moisir – Promocijski odbor za
ovrednotenje mleœno–sirarskih
izdelkov Krasa v træaøki pokrajini
e-mail: [email protected]
Salumeria Mezgec Ervino
•
Trieste / Trst – Via / ul. Risorta 1
Tel. +39 040308878
Con l’insegna tradizionale “El Botegher”
(1896) serve il rione di S.Giusto,
ampiamente rinnovato offre alimentari
di qualità e prodotti tipici del Carso,
Friuli ed Istria.
S tradicionalnim napisom “El
Botegher” deluje od 1896 pri Sv. Justu
in nudi v obnovljenih prostorih
kakovostne jestvine in tipiœne
proizvode Krasa, Furlanije in Istre.
• Repen
Trieste / Trst – Via Carducci 8/c
Tel. +39 3478692847
www.repen.it / e-mail: [email protected]
“Øtruklji” o struccoli in straza cotti
artigianalmente secondo l’antica ricetta
delle donne di Repen (Monrupino), salsicce
nel pane e altri prodotti di gastronomia
per asporto, consumo all’istante e vendita
ad esercizi alimentari / ristoranti.
Kuhani øtruklji, narejeni po starem
receptu repenskih æena, klobase v kruhu
in drugi, obrtno izdelani gastronomski
proizvodi v prosti prodaji ter za
jestvinske in gostinske obrate.
Bar Basso
•
Trieste / Trst – Via / Ul. Coroneo 14/b
Tel. +39 040762693
e-mail: [email protected]
Il primo in città con solo prodotti del
Carso: piatti e spuntini con prosciutto
crudo, formaggi, miele, olio, vini, birre,
cioccolato e altre bontà locali… de
consumar sul tavolon de legno in
compagnia o de portar via.
Prvi obrat v mestu, ki ponuja samo
kraøke proizvode: jedi in prigrizke s
prøutom, sir, med, olje, pivo, vina in
druge dobrote… na veliki leseni kraøki
mizi v druæbi ali pa za domov.
Bar X
•
Trieste / Trst – Via / Ul. Coroneo 11
Malabar
•
Trieste / Trst – P.za / Trg S. Giovanni 6 • La Portizza
Trieste / Trst – Piazza della Borsa 5/b
Tel. +39 040636226
Tel. +39 040634666
Tel. +39 040365854
Enoteca storica di Trieste, preclusa a tutti
gli enotristi e preferita dal commissario
Laurenti… propone una vasta scelta di vini
di qualità del Carso, regionali, sloveni,
nazionali e internazionali.
Træaøka vinoteka par excellance,
prepovedana vsem “eno-æalostnim” in
zelo priljubljena komisarju Laurentiju…
ponuja bogato izbiro vin s Krasa, FJK,
Slovenije, Italije in tudi drugih dræav.
Oltre all’eccellente caffè, agli stuzzichini
e pasti caldi, Bar X e Portizza
propongono una ricca scelta di vini del
Carso, del FVG e frizzanti di qualità, con
un occhio di riguardo per il pubblico
giovane.
Ob odliœni kavi, toplih jedeh in
prigrizkih, Bar X in Portizza ponujata
lepo izbiro vin s Krasa, FJK ter
vrhunske penine s posebno pozornostjo
za mlade goste.
Conad
•
Opicina / Opœine (TS)
Strada per Vienna / Dunajska 61
Tel. +39 040215433
Seguendo la tradizionale vasta offerta di
generi alimentari della “Rivendita sociale”
il nuovo negozio in Strada per Vienna
propone una “vetrina” dedicata ai prodotti
tipici locali.
V duhu tradicionalne in bogate jestvinske
ponudbe Druøtvene prodajalne nov obrat
na Pikelcu posveœa posebno “izloæbo”
krajevnim tipiœnim proizvodom.
Despar Slavec
•
Opicina / Opœine (TS)
Despar Slavec
•
Padriciano / Padriœe 37 (TS)
Strada per Vienna / Dunajska 9/a
Tel./Fax +39 040212197
Tel. +39 040226879
La famiglia Slavec nell’ambito della
tradizionale offerta di alimentari valorizza
nei due market di vicinato i produttori
locali di formaggio, vino e olio.
Druæina Slavec ob znaœilni ponudbi
jestvin izkazuje v obeh marketih
posebno pozornost krajevnim
proizvajalcem sira, vina in olja.
Caffè Vatta
•
Opicina / Opœine (TS)
Via / ul. Nazionale 38
Tel./Fax +39 040215313
Il tradizionale caffè gelateria di Opicina
grazie alla nuova gestione dei fratelli
Grabar (anche Bar X e Portizza) punta
molto sulla promozione dei vini e degli
altri prodotti di qualità del territorio.
Tradicionalna openska kavarna in
sladoledarna razvija z novo upravo
bratov Grabar, ki vodita øe Bar X in
Portizzo, promocijo vin in ostalih
vrhunskih proizvodov teritorija.
Self Service Katja
•
Opicina / Opœine (TS)
Strada per Vienna / Dunajska 2/a
Tel./Fax +39 040211092
Il market di ortofrutta e alimentari nel
centro di Opicina offre anche prodotti
biologici e i prodotti tipici locali: miele,
vino, olio, caffè.
Dobro zaloæen sadno zelenjavni in
jestvinski market sredi Opœin ponuja
tudi bio hrano in tipiœne krajevne
proizvode: med, vino, olje, kavo.
• Alimentari Kukanja
Duino Aurisina / Devin Nabreæina (TS)
Aurisina / Nabreæina 106/b
Tel./Fax +39 040200172
www.kukanja.it / e-mail: [email protected]
Market di medie dimensioni a tradizione
familiare con ampia offerta di alimentari
e reparto macelleria, da tempo si
dedica alla commercializzazione di
prodotti tipici del Carso (anche SLO).
Srednje veliki market z druæinsko
tradicijo nudi bogato ponudbo jestvin,
mesnine ter lepo razvija prodajo
krajevnih tipiœnih proizvodov z obeh
strani Krasa
•
Panificio Pasticceria
Pekarna slaøœiœarna – Ota
San Dorligo della Valle / Dolina (TS)
Boljunec / Bagnoli della Rosandra 66
Tel. +39 040228669 / Fax +39 0408326056
www.ota.it / e-mail: [email protected]
Alimentari Mosetti
•
Gorizia / Gorica – Via / ul. Crispi 6
Tel./Fax +39 048182004
Negozio a tradizione familiare,
specializzato nella vendita di salumi,
insaccati, formaggi, vini, miele, cioccolato
e altri prodotti artigianali di pregio.
Riferimento anche per i gourmet della
regione e della Slovenia.
Z druæinsko tradicijo, referenœni obrat
za gurmane iz vse deæele in tudi
Slovenije, za prodajo prvovrstnih
delikates, sira, vin, medu, œokolade in
drugih finih, obrtno izdelanih
agroæivilskih proizvodov.
• PPaenkiafircnioa Pslaasøtiœcicœearrina a – Œok
Opicina / Opœine (TS)
Strada per Vienna / Dunajska 3
Tel. +39 040213645
e-mail: [email protected]
Dreaming the Carst, creme spalmabili,
vari tipi di praline, potiza, marzapane,
confetture, pane triestino.
Pane alle noci, saraceno, pogaœa con i
ciccioli.
Bela potiza (potiza bianca), potiza al
dragoncello, tiœki, strudel di mela seuka.
Dreaming the Carst, kremni namazi,
veœ vrst pralinejev, potica, marcipan,
marmelade, træaøki kruh.
Kruh z orehi, ajdov, pogaœa z ocvirki.
Bela in pehtranova potica, tiœki,
øtrudel z jabolki seuka.
• PPaenkiafircnioa Pslaasøtiœcicœearrina a – Bukavec
Prosecco / Prosek 160 (TS)
Tel. +39 040225220
e-mail: [email protected]
Pane con i ciccioli, alle noci, di patate,
con farina di mais e anelli al
finocchietto selvatico.
Fritole con l'anima e dolci, uccelletti di
noci (“tiœki”), potiza al dragoncello,
dolce di ricotta dell'azienda Zidarich.
Kruh z ocvirki, z orehi, krompirjev,
koruzni in koromaœevi obroœki.
Fancli z duøo, sladki fancli, orehovi
tiœki, pehtranova potica, zavitek z
Zidarichevo skuto.
• PPaenkiafircnioa Pslaasøtiœcicœearrina a
Leghissa Bruna
Duino Aurisina / Devin Nabreæina (TS)
Sistiana / Sesljan 41
Tel. +39 040299147 / Fax +39 040299580
Pane variegato, alla ricotta, saraceno,
con uvetta, alle noci.
Potiza, crostata di mele, pinza, gibanica
(pron. ghibaniza), potica alle mandorle.
• PPaenkiafircnioa Pslaasøtiœcicœearrina a – Starec
Marmornati, skutin, ajdov, rozinov in
orehov kruh.
Potica, jabolœna pita, pinca, gibanica,
mandeljnova potica.
Pane di San Martino, alla birra, alla
ricotta, casereccio, saraceno al latte, al
farro, alle mandorle, al prosciutto.
Øtruklji di San Martino, strudel di mele,
potica con dragoncello, bianca e con
papavero, rolatta al caffé.
Gorizia / Gorica
Via / ul. Garzarolli 195
Tel. +39 0481521522 / Fax +39 0481524356
e-mail: [email protected]
Prosecco / Prosek 138 (TS)
Tel. +39 040225257 / Fax +39 0402528023
Kruh sv. Martina, domaœi s pivom, s
skuto, domaœi, ajdov z mlekom, pirov,
z mandeljni, s prøutom. Øtruklji sv.
Martina, jabolœni øtrudel, pehtranova,
bela in makova potica, rolada s kavo.
• PPaenkiafircnioa Pslaasøtiœcicœearrina aBaBrar
Cozzutti Claudio
Pane con i fichi, segala, zucca.
Gubana goriziana, strudel con ricotta
e mele.
Rræen kruh, figov in z buœkami.
Goriøka gubanca, øtrudel s skuto
in jabolki.
• G(SoksotiklnKaa–tjaT)rattoria Skok
•
Il terrano, il prosciutto tagliato a mano, natura e salute e un giusto mix di innovazione
e tradizione sono alla base della cucina tipica del Carso d'oltre confine. I ristoratori della
sezione ristorazione e turismo della Camera territoriale di artigianato e imprenditoria OOZ
di Seæana (Slovenia) collaborano da anni con i colleghi dell'URES in Italia. Dopo il comune
progetto Interreg “Scenari e sapori del Carso senza frontiere” e in attesa di nuovi bandi
comunitari i locali sottoelencati prendono parte alla promozione dei Sapori del Carso,
anche con il gruppo di chef “Terra Carsus” che ha già ottenuto riconoscimenti e del quale
fa parte un ristoratore URES.
Teran, na roko rezan prøut, zdravo soæitje z naravo in inovativna kulinarika na
osnovi tradicije, nekako simbolizirajo znaœilno kraøko kuhinjo œez mejo. Gostinci
sekcije za gostinstvo in turizem Obmoœne obrtno-podjetniøke zbornice Seæana
sodelujejo veœ let s kolegi SDGZ v Italiji. Po skupnem Interreg projektu “Utrinki in okusi
Krasa brez meja” in v priœakovanju novih evropskih razpisov so spodaj navedeni
gostinski obrati soudeleæeni pri promociji Okusov Krasa, tudi s kraøko kuharsko ekipo
“Terra Carsus”, ki je bila æe deleæna veœ priznanj in v kateri je tudi œlan SDGZ.
•
• O(PkerteeprœePvaatalnjaicca) – Buffet Ruj
Dol pri Vogljah 16, 6221 Dutovlje (SLO)
Tel. +386 5 7341720
e-mail: [email protected]
Chiuso: Lunedì, martedì e mercoledì /
Zaprto: ponedeljek, torek, sreda
* Ampia scelta di carne e pesce (su ordinazione), con l’accento sulle carni frollate da
noi e cucina vegetariana. Ricca selezione di
vini di alta qualità e sigari.
* Vse vrste mesa in morskih rib (po naroœilu). Poudarek na lastnemu zorenju mesa in
ponudbi vegetarijanskih jedi. Pestra izbira
vrhunskih vin in najkakovostnejøih cigar.
• OBkurfefeptœ, ePviazzlneirciaa, Appiceetritija(Matjaæ Lindiœ)
Stjenkova ulica 1, 6210 Seæana (SLO)
Tel. +386 5 7304785 / Fax +386 5 7300503
Cel./Gsm +386 41 338 770
Chiuso: domenica / Zaprto ob nedeljah
* Piatti caldi e pranzi. Catering e cucina a domicilio.
** Finger food, costine in forno, paste, pane
casereccio, prosciutto cotto in crosta di pane.
* Øiroka izbira toplih malic in kosil. Katering za praznovanja na domu in za prireditve.
** Finger food, rebrca v peœici, testenine,
domaœ kruh, peœen prøut v testu.
Øtorje 27, 6210 Seæana (SLO)
Tel./Fax +386 5 7685409
Cel./Gsm +386 31 556564,
e-mail: [email protected]
Chiuso: lunedì / Zaprto: ponedeljek
* Pasta fatta in casa, selvaggina, stinco, arrosto, griglia, funghi, tartufi, strudel, øtruklji,
palaœinke.
** Prosciutto tagliato a mano e pane casereccio, bistecca di puledro alla carsolina,
gnocchi di patate.
* Domaœe testenine, divjaœina, kraœe,
peœenke, jedi na æaru, gobe, tartufi, øtrudel,
øtruklji, palaœinke.
** Prøut rezan na roko in domaœ kruh, ærebiœkovi zrezki na kraøki naœin, domaœi
krompirjevi njoki.
• R(HesottaevlrCacaisjain–o RSaisftior)rante Carat
Partizanska cesta 149, 6210 Seæana (SLO)
Tel. +386 5 7314444 / Fax +386 5 7314455
www.safir.si / e-mail: [email protected],
Aperto tutti giorni / Odprto vsak dan
* Specialità del Carso, selvaggina, pesce.
** Gnocchi farciti al forno con mandorle,
bistecca Safir con patate alla contadina, filetto di pesce San Pietro in salsa al limone
* Kraøke specialitete, divjaœina, ribe.
** Nadevani peœeni njoki z mandlji, zrezek
Safir s kmeœkim krompirjem, file kovaœa v
limonini omaki.
• G(Mosathilonraœi–œ MTraartttionr)ia Mahorœiœ
Rodik 51, 6240 Kozina (SLO)
Tel. +386 5 6800400 / Fax +386 5 6800401
Cel./Gsm +386 41 679588
e-mail: [email protected],
Chiuso: Lunedì, martedì e mercoledì /
Zaprto: ponedeljek, torek, sreda
* ** Cucina tradizionale slovena, selvaggina,
griglia, piatti vegetariani.
* ** Domaœe slovenske jedi, jedi iz divjaœine, na æaru in vegetarijanske jedi.
• G(Korsitæimlnaan–DTurøaattno)ria Pri Kriæmanu
Tublje pri Hrpeljah 24, 6240 Kozina (SLO)
Tel. +386 5 6800700 / Fax +386 5 6800701
Cel./Gsm +386 31 893434
e-mail: [email protected]
Chiuso: martedi e mercoledì /
Zaprto torek in sredo
* Cucina tradizionale slovena, selvaggina,
pesce e frutti di mare, griglia.
** Tagliatelle fatte in casa con tartufi, maialino allo spiedo, jota, pane di casa.
* Domaœe slovenske jedi, divjaœina, ribje
jedi in morski sadeæi, jedi na æaru.
** Domaœi rezanci s tartufi, odojek na roøtilju, jota, domaœi kruh.
* Offerta sempre disponibile
Stalna ponudba
** Specialità della casa
Hiøne specialitete
Trattorie / Gostilne
Alla posta - Pri poøti
Scabar
El Fornel
Daneu
Veto
Carso - Kras
Al Castelliere - Pod Tabrom
Kriæman
Informazioni
Guøtin
La lampara
Il pettirosso
Sardoœ
Alla Dama Bianca
Lokanda Devetak
Alla Luna - Pri Luni
Rosenbar
Informacije
Slovensko deæelno gospodarsko zdruæenje
Unione regionale economica slovena
Via / Ul. Cicerone 8, 34133 Trieste / Trst
Tel. +39 04067248 / Fax +39 0406724850
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
www.ures.it www.sdgz.it
www.triesteturismo.net
Scarica

opuscolo 2007.qxp - 55PLUS