eurostat
NATIONALREGNSKABER ENS
Detaljerede tabeller efter branche 1970-1979
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN ESVG
Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbereichen 1970-1979
CONTI NAZIONALI SEC
Tavole analitiche per branca 1970-1979
1981
DE E UROPÆISKE FÆLLE SSKABE RS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DE R E UROPÄISCHE N GE ME INSCHAFTE N
L
eurostat
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS E UROPÉE NNE S
ISTITUTO STATISTICO DE LLE COMUNITÀ E UROPE E
BUREAU VOOR DE STATISTIE K DE R E UROPE SE GE ME E NSCHAPPE N
L­2920 Luxembourg — Tél. 43011 — Télex : Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735.80.40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
Τήν έκδοση αυτή μπορείτε νά τήν προμηθευτείτε από τά γραφεία πωλήσεων τά όποια αναφέρονται
στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella
3a pagina di copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld
zijn.
*************
mmcmw
*************
iriøWAOTrø ws. MIJFM?, nmrn w? nw 1970-1979
mmiwmmw Β ί β ι β m, HMGIMM wim unci vwiwwiiwmcm 1970-1979
am mima se. nm mimm FK mm 1970-1979
w,i 6 immsf.IMW IFF. 90/91) M ÏÏSUTFSS IF MCrW " « / BIF WEI? 6 ffl MM (S. 90/91) EST « r ø f l !
1Å 6 DELL'
PC
90/91) m ŒM
niBEEES w mmni
u wo-
nrnin OT M wørj SFOTTPI
ISFUVD
Bwroåmmw.snwm m s r a r a
ir. ¡mim mm
mssimri FISSI MM.PFB prøm
.i ?imi conwi
mm
1970
1971 1972 197? 1971 1?75 1976 1977
i. ??W,L wim., røpsff/. '/. PTflfppM-r G.?
8.5 33.1
2·. immsmm
183,8
162.0
191.1
106.5 118.0 116.2
Ü) WWMNEBBSI WF M O T
Β) M M WSE
53.6 65,5 17.9
3. MllTFï
189.3 232.9 286.7
61.7 81.9 120.1
ü) mum
70.3 87.1 97.6
BI nimmsmm
57.3 63.9 68,7
o ml· uw EGFtmmm
10.3 13.0 15.8
i som® cum?
368.5
138.2 529.7
i.snumãummsmiom
28,7
273.2
186.2
87.0
365.0
150.1
111."
100.5
15.3
682.2
"13.1
292.1
213.6
78.5
128.3
203.1
108.3
116.6
28,5
735.8
"22.5
315.2
271.2
71.0
191.6
209.7
152.8
132.1
26.5
812.8
5.7
175.1
361.8
113.6
589.2
251.5
iy.7
110.0
35,1
1105.·'
1105.''
1978
"1.9
6.01. PPflfvm FFWIGFWWW F P O T
612.1 799,0 2.
mmccm'm
116.0 562.0 Ι) ΡTOT"!iff M O F M CCHIE
166.1 237.0 Ρ) Will FI 7FIMW0
717.7
919.0 3. cosmnni
301.0 101.0 ,1) mmiMi
260.8 333.0 p) mmm η rararau
153.0 185.0 o om, Fimiiœ
37.2
51.01. tørø P i r ø f j
1365.1
1365,1 1775.0 7. f r ø O T T FISSI WM
mromsîimsnriim m s r a r a
■immun FISSI imi,m PTOTTØ
w>m m ΨΜ
1975=1
1970
i. isosi. mum.tfom. v. FISrFWI
2. mwsmm
ι) mimsmsiï. im wmim
δ) rørasHG f
3. fl/lf.'T!?
1) w i e
pi 'ìir^ommmF
r) mi- mi m i e r a
1. »TOF IWF
7. mmiumissmiom
1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977
1978
'52.3 "63 8 "157,0 "116.6 65.1 100 0 "17.1
5.1 "12.81. P » r i VFUHGHCOim F POT
85.9 89 9 88.0 112.5 101.1 100 0 113,2 1.22.2 116.9 2. Fwmcr,mm
71.8 13 fi 81.1 57,1 93.3 100 0 110.3 111.2 128.7 /i) pfrørrr π mm F mmm
137.7 118 6 102.3 166.1, 129.7 100 0 121.1 151.1 213.5 Β) mu PI mswm
82.0 91 0 99.3 113.1 103.5 100 0 101.5 107.5 123.1 3. røroir
59.9 71 8 92.2 101.5 115.5 100 0 101.1 109.1 126.1 D amum
101.0 113 1 111.0 118.5 81.9 100 0 111.0 121.9 111.6 B) nmm
von marnimi
95.2 96 0 93.5 120.1 105.8 100 0 90.8 81.7 93.1
ooFwmmcw,
75.5 89 8 98.9 81.9 133.6 100 0 111.7 100.0 128.31. mm mwi
87.1 91 8 101.8 118.3 101.5 100 0 110.0 116.1 m.n.imsiMiri
FISSI imi
NATIONALREGNSKABER ENS
Detaljerede tabeller efter branche 1970-1979
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN ESVG
Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbereichen 1970-1979
CONTI NAZIONALI SEC
Tavole analitiche per branca 1970-1979
Manuskript afsluttet i april 1981
Manuskript abgeschlossen im April 1981
Manoscritto terminato nell'aprile 1981
Denne publikation udgives også på følgende sprog:
Diese Veröffentlichung erscheint ebenfalls in folgenden Sprachen:
La presente pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
EN/FR/NL: ISBN 92-825-2406-X
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1981
ISBN 92-825-2407-8
Kat./cat.: CA-32-81-116-3E-C
Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Printed in Belgium
Indledning
Dette bind tilhører serien af publikationer med
resultater fra medlemsstaternes nationalregnskaber, opstillet i henhold til Det europæiske Nationalregnskabssystem.
Dette bind indeholder detaljerede resultater fordelt
efter brancher.
De øverige fire bind indeholder:
— Nationalregnskaber - ENS - Aggregater
— Den offentlige forvaltnings regnskaber og statistikker
— Nationalregnskaber - ENS - Sektorkonti
— Nationalregnskaber - ENS - Finanskonti
Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) (a), der er Fællesskabets udgave af De forenede
Nationers reviderede
nationalregnskabssystem
(SNA) (b), adskiller sig fra det gamle internationale
system ved at give mere omfattende information om
vare- og tjenestetransaktioner (input-output tabeller) og finansielle transaktioner (finanskonti), ved
mere detaljerede oplysninger om fordelingstransaktioner og generelt ved mere præcise og skarpe
begreber og definitioner.
Blandt det nye systems karakteristika skal det
bemærkes, at der anvendes to typer enheder og to
klart forskellige metoder for opdeling af økonomien.
Hvad angår gengivelsen af produktionsprocessen
og ligevægten mellem tilgang og anvendelse af
varer og tjenesteydelser, er opdelingen foretaget
efter brancher; disse brancher omfatter homogene
produktionsenheder og skal belyse de tekniskøkonomiske relationer i produktionsprocessen.
Hvad angår beskrivelsen af indkomst- og udgiftsstrømmene samt de finansielle strømme, er systemet baseret på en opdeling af økonomien på
sektorer; disse sektorer (og samtlige deres aktiviteter) omfatter de institutionelle enheder og skal
afdække de fremherskende adfærdsrelationer, hvad
angår indkomster, udgifter og finansielle transaktioner.
(a) De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor: »Det
europæiske Nationalregnskabssystem (ENS)« 1970.
(b) De forenede Nationer: »A system of National Accounts«.
Studies in Methods, Serie F, No 2, Rev. 3, New York, 1968.
Input-output tabellerne, de traditionelle nationalregnskaber og finanskontiene er en integreret del af
dette system, og det giver de fælles normer, der er
uundværlige for de forskellige former for analyse- og
prognosearbejde i forbindelse med undersøgelse
og styring af økonomisk politik.
Anvendelsen af ENS gør det muligt at indhente mere
udtømmende og mere detaljeret viden om medlemsstaternes økonomiske og finansielle struktur og
udvikling, samt sikrer, at tallene kan sammenlignes
landene imellem.
Der skal gøres følgende bemærkninger:
• Trods den gjorte indsats er der fortsat mange
huller i det disponible talmateriale for Luxembourg,
Irland og Danmark. Nedenstående indholdsfortegnelse giver en oversigt over de tabeller, som har
kunnet udfyldes for hver medlemsstat:
• Hvad Forbundsrepublikken Tyskland, Italien og
Luxembourg angår, er serierne i faste priser igen
baseret på året 1970. De angivne indeks, 1975 = 100,
er omregnet på grundlag af data i 1970-priser. Hvad
Frankrig angår, er indeksene fra og med 1975
baseret på data i 1975-priser, medens perioden
1970-1974 var i 1970-priser.
• Hvad Forbundsrepublikken Tyskland angår, har
Eurostat i medfør af ENS-definitionerne ændret
serierne for husholdningernes endelige konsum,
såvel i løbende som i 1970-priser, for at medtage de
sociale naturalydelser, der i henhold til det tyske
system er medtaget i de offentlige administrationers
konsum.
• Nogle tal fra medlemsstaterne er ikke så høj grad i
overensstemmelse med forskrifterne i ENS, som det
kunne ønskes; dette kan specielt være tilfældet for
de lande, hvor nationalregnskaberne og finanskontiene er udarbejdet af forskellige myndigheder,
således at basistallene ikke er indbyrdes homogene.
Afvigelserne med hensyn til nomenklaturer, definitioner og indholdet af transaktioner er angivet i
fodnoter.
Det skal bemærkes, at der i de fleste lande aktivt må
arbejdes med at indføre og forbedre metoderne til
indsamling af de nødvendige basisstatistikker, som
endnu mangler. Eurostat skal udvikle sin kontrol
III
med tallenes sammenhæng, kvalitet og overensstemmelse med ENS.
Dette bind består af følgende to afsnit:
• Afsnit I indeholder, i tabellerne 2-7, en opdeling
efter brancher af visse variable, som skal ses i
sammenhæng med input-output tabellerne for perioden 1970-1979. Nummereringen af tabellerne er som
i de tidligere publikationer.
• Afsnit II indeholder, for adskillige variable, såvel
sammenlignende tabeller, som tabeller, derfor hver
branche inden for fremstillingsvirksomhed indeholder en sammenfatning af data, som vedrører
strukturen og udviklingen i disse brancher.
Der er nedenfor angivet en kortfattet beskrivelse af
hver tabels indhold.
Anmærkningerne til tabellerne er samlet på de
sidste, farvede sider.
Det har af tekniske grunde ikke været muligt at give
tabellerne på alle fællesskabssprog. De findes her
på tysk og italiensk. I slutningen af indledningen vil
læseren finde teksten og tabelhovederne på dansk.
En separat udgave af dette bind er udsendt på
engelsk og fransk, med en oversættelse af tekst og
tabelhoveder til nederlandsk.
Tegn og forkortelser
( )
Mio
Mrd
EF
IV
Nul eller mindre end det halve af den
anvendte enhed
Tallet eksisterer ikke; beregnes ikke af
logiske årsager
Oplysning foreligger ikke
Usikkert eller skønnet tal
Million
Milliard
De europæiske Fællesskaber
DM
FF
LIT
HFL
BFR
LFR
UKL
IRL
DKR
PTA
Tyske mark
Franske franc
Italienske lire
Gylden
Belgiske franc
Luxembourgske franc
Pund sterling
Irske pund
Danske kroner
Pesetas
INDHOLDSFORTEGNELSE
FR
Tyskland
Nederlandene
Frankrig
Belgien
Luxembourg
Det
lorenede
Kongerige
Spanien
Side
AFSNIT I:
2. Bruttoværditilvækst i markedspriser fordelt
efter brancher
— i løbende priser
— mængdeindeks (1975 = 100)
3. Bruttoværditilvækst i faktorpriser, løn- og
personaleudgifter efter brancher
4. Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af lønmodtagere fordelt efter brancher
— samlet beskæftigelse
— beskæftigelse af lønmodtagere
5. Husholdningernes konsum inden for det økonomiske territorium opdelt på varegrupper
— i løbende priser
— mængdeindeks (1975 = 100)
— forholdsmæssigt (Total = 1000)
— prisindeks (1975=100)
6. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter varer
— i løbende priser
— mængdeindeks (1975 = 100)
7. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter ejerbrancher
— i løbende priser
— mængdeindeks (1975 = 100)
2
14
24
36
48
60
72
—
92
4
—
26
38
50
62
74
84
94
6
16
28
40
52
64
76
—
96
8
18
30
42
54
66
78
86
98
106
12
22
34
46
58
70
82
90
102
110
12
22
34
46
58
70
82
90
102
110
104
AFSNIT II:
— Indledning
115
— Sammenlignende tabeller
•
•
Værdier i millioner ECU
• Bruttoværditilvækst i markedspriser, i løbende priser
• Faste bruttoinvesteringer, i løbende priser
117
118
Forholdsmæssigt (i %)
• Bruttoværditilvækst i markedspriser, i løbende priser
• Faste bruttoinvesteringer, i løbende priser
• Samlet beskæftigelse
119
120
121
— Udvikling og struktur for brancherne inden for fremstillingsvirksomhed
Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede stoffer
Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf
Kemiske produkter
Jern- og metalvarer undtagen maskiner og transportmidler
Industri- og landbrugsmaskiner
Kontormaskiner, databehandlingsmaskiner og -udstyr, finmekaniske og optiske instrumenter
Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel
Transportmidler
Næringsmidler, drikke- og tobaksvarer
Tekstilvarer, læder- og fodtøj samt beklædning
Papir og papirvarer, trykkeri- og forlagsprodukter
Gummi- og plastikprodukter
Andre industriprodukter
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Forklaringer til tabellernes indhold
Tabel 2, 3 og 4
Tabel 2 og 3 indeholder elementer fra tabellen over
primære input i medlemsstaternes input-output
tabeller. De giver oplysninger om bruttoværditilvæksten i markeds- og faktorpriser fordelt efter brancher.
En af de vigtigste bestanddele af bruttoværditilvæksten i faktorpriser, løn- og personaleudgifter, er vist.
Den anden bestanddel, bruttodriftsresultat, findes
som forskellen mellem bruttoværditilvækst i faktorpriser og løn- og personaleudgifter.
Tabel 4 supplerer tabel 2 og 3 med oplysninger om
beskæftigelsen.
Den anvendte branchefordeling er en gruppering på
hhv. 25 og 6 brancher af basisnomenklaturen. NACE/
CLIO, der er anvendt til opstillingen áf input-output
tabellerne.
Forskelle i % mellem
nettoværditilvæksten og bruttoværditilvæksten
Året 1975
Brancher
Landbrugsprodukter
Energiprodukter
Industriprodukter
Byggeog anlægsarbejder
Markedsbestemte
tjenesteydelser
Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
Nederlandene
-
1
4
2
Belgien
Det forenede
Kongerige
-4
-6
1
0
-7
-6
-14
-9
-1
-
-4
-3
5
0
0
-1
Tabellen i afsnit I indeholder både bruttoværditilvækst i løbende priser og mængdeindeks
(1975 = 100).
Tabel 2. Bruttoværditilvækst markedspriser fordelt
efter branche
Tabel 3. Bruttoværditilvækst i faktorpriser, løn- og
personaleudgifter efter branche
Bruttoværditilvæksten i markedspriser er for hver
branche lig med forskellen mellem branchens
produktionsværdi og værdien af det intermediære
konsum.
Bruttoværditilvæksten i faktorer (N1, f) beregnes ved
fra bruttoværditilvæksten i markedspriser at trække
produktionsafgifter (R21) minus subsidier (R30).
Den kan registreres ekskl. moms eller inkl. moms
afhængig af, om branchens produktionsværdi af det
intermediære konsum er ekskl. moms eller inkl.
moms (bortset fra den ikke-fradragsberettigede del
af det intermediære konsum).
Selv om det er foreslået medlemslandene at
anvende nettometoden, anvender landene stadig
forskellige metoder. Forbundsrepublikken Tyskland,
Italien og Luxembourg følger stadig bruttometoden,
medens Frankrig og Nederlandene følger nettometoden. Belgien og Det forenede Kongerige anvender
nettometoden fra og med 1975, hvorfor Eurostat har
beregnet nettotal for perioden 1970-1974.
Tabellen muliggør en vurdering af forskellene, der
er resultatet af anvendelsen af den ene eller den
anden metode.
En branches bruttoværditilvækst i faktorpriser
svarer til summen af alle indkomster som følge af
branchens produktion.
Løn- og personaleudgifter (R10) omfatter bruttoløn
(R101), arbejdsgivernes faktiske sociale bidrag
(R102) og de fiktive sociale bidrag (R103). Bruttodriftsresultatet, som kan beregnes ved subtraktion,
omfatter formue-og driftsherreindkomster hidrørende fra produktionsprocessen, samt afskrivninger.
Tabel 4. Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af
lønmodtagere fordelt efter branche
Den samlede beskæftigelse omfatter alle personer,
som udøver en aktivitet, der betragtes som produktiv
(i henhold til nationalregnskabsbegreberne), hvad
VII
enten disse personer er civile eller militære; den
omfatter hjemmehørende og ikke-hjemmehørende
(lønmodtagere, selvstændige, ulønnet familiemedhjælp samt militærpersoner), der arbejder ved
hjemmehørende produktionsenheder.
Beskæftigelsen af lønmodtagere omfatter hjemmehørende og ikke-hjemmehørende personer, som
arbejder for en hjemmehørende offentlig eller privat
arbejdsgiver, og som modtager en aflønning i form
af tid- eller akkordløn, honorar, kommission, drikkepenge eller naturalydelser.
Tabel 5. Husholdningernes konsum inden for det
økonomiske territorium opdelt på varegruppe
Husholdningernes konsum (P3B) udgør værdien af
de varer og tjenesteydelser, som anvendes til
direkte opfyldelse af personlige behov. Denne
strømstørrelse omfatter både de hjemmehørende
(P31) og de ikke-hjemmehørende (P33) husholdningers konsum inden for det økonomiske territorium.
Fordel ingen af konsumet er foretaget ved hjælp af en
tocifret nomenklatur svarende til »classification of
household goods and services« i SNA (a).
Tabellerne er i faste priser. Mængdeindeks er
baseret på 1975 = 100, og det relative konsum af hver
varegruppe udtrykt i forhold til det samlede konsum,
er beregnet på grundlag af data i faste priser.
Forholdet mellem prisindeks og mængdeindeks
viser prisindekset baseret på 1975 = 100. Dette er
vist i en fjerde tabel.
Tabel 6 og 7. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter
vare
De faste bruttoinvesteringer udgør værdien af varige
goder (eksklusive goder til militære formål), som har
en værdi over ca. 100 regningsenheder (1970), og
som erhverves af hjemmehørende produktionsenheder med henblik på udnyttelse i en periode på
mere end et år i disses produktionsproces, samt
værdien af de tjenesteydelser, som er indarbejdet i
de erhvervede faste kapitalgoder.
Tallene for de faste bruttoinvesteringer gives i
løbende priser og som mængdeindeks (1975 = 100).
(a) A system of National Accounts — De forenede Nationer, New
York 1968, tabel 6.1.
VIII
De er ansat til anskaffelsesprisen efter fradrag af
fradragsberettiget moms på køb af faste kapitalgoder.
For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland og
Luxembourg er de imidlertid beregnet inkl. den
fradragsberettigede moms. Momsen fratrækkes
under ét den samlede værdi af faste kapitalgoder
ved beregningen af aggregatet faste bruttoinvesteringer (P41).
Tabel 6. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter vare
De faste bruttoinvesteringer er fordelt efter varegrupper.
Gruppen landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter
inkluderer forskydninger i produktionsenhedernes
bestand af hornkvæg (2 år gamle og derover),
geder, får, heste samt zoo- og cirkusdyr.
Gruppen inventar og maskiner omfatter metalvarer
og maskiner samt transportmidler. \ gruppen byggeog anlægsvirksomhed sondres der mellem boliger
(inklusive boliger til militærpersoners husholdninger) og ikke-boligbyggeri og anlægsarbejder.
Gruppen øvrige varer omfatter:
• andet udstyr end udstyr henhørende under
grupperne »metalvarer og maskiner« og »transportmidler«;
• kunstværker fremstillet i løbet af året og erhvervet
af produktionsenhederne;
• produktionsenhedernes nettoerhvervelser (køb
minus salg) af antikviteter og eksisterende faste
kapitalgoder.
*
Tabel 7. Faste bruttoinvesteringer, fordelt efter
ejerbranche
Denne tabel anvender NACE/CLIO-grupperingerne
R6 og R25 til en analyse af investeringernes
opdeling på ejerbrancher og ikke på brugerbrancher. Som følge af udviklingen på området udleje af
kapitalgoder, navnlig leasing, kan de efter disse to
begreber beregnede resultater afvige stærkt fra
hinanden i visse brancher.
For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland,
dækker tallene kun anskaffelse af nye goder. For at
finde faste bruttoinvesteringer inkl. den fradragsberettigede moms, er salgsværdien af brugte goder-og
varer anvendt i husholdninger og i udlandet,
fratrukket de samlede anskaffelser for hver branche.
Noter
Forbundsrepublikken Tyskland
Tabel 5:
Tabel 6 og 7:
a) Herunder private ¡kke-udbyttegivende institutioners konsum.
b) Rubrik 55 er indeholdt i rubrik 85.
c) Disse tal er indeholdt i de respektive kategorier.
a) Herunder boliger, hvortil der endnu ikke findes nogen køber.
b) Med undtagelse af ændringer i kvægbestanden.
c) Inklusive anlægsvirksomhed.
Tabel 7:
a) Finmekaniske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik
3m).
b) Rubrik 5b) er indeholdt i rubrik 5h).
Frankrig
Tabel 6:
a) Inkluderer anlægsarbejder.
Belgien
Tabel 2 og 3:
Italien
Tabel 2:
a) Private ikke-udbyttegivende institutioners tjenesteydelser er
indeholdt i rubrik 5h).
b) Fra 1971 svarer summen af rubrikkerne ikke til totalen:
forskellen er en statistisk justering for at udligne tallene fra
bruttonationalproduktet udregnet efter produktionssiden,
indkomstsiden og udgiftssiden. De respektive beløb er:
a) Momsen blev indført i 1973. Fra dette tidspunkt er fradragsberettiget moms ved køb af faste kapitalgoder al lerede fratrukket
i de forskellige rubrikker.
i løbende priser:
Tabel 6:
i 1975-priser:
a) Inkluderer anlægsarbejder.
1971
1972
1973
2 996
-646
596
1970
1971
1972
1974
1975
1976
1977
1978
- 2 48120 0 3 0 - 1 8 7 3 - 2 5 2 1 - 6 488
1973
1974
1975
1976
1977
1979
42
1978
Mio BFR
1979
Mio
15 359 11283 9 365 - 6 383 6 124 20 030 19 234 14 914 19 867 336 B IH
Tabel 4:
Nederlandene
a) Private ikke-udbyttegivende institutioners tjenesteydelser er
indeholdt i rubrik 5h).
Tabel 2:
Tabel 5:
a) Fra og med 1974 er stenkul indeholdt i rubrik 3c).
b) Databehandlingsmaskiner er indeholdt i rubrik 3g), finmekaniske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik 3m).
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum.
b) Udgifterne til girooverførsler og andre økonomiske tjenesteydelser fra Post- og Telegrafvæsenet er indeholdt i rubrik 64.
c) Fra 1971 er husholdningernes konsum inden for det økonomiske territorium ikke lig med summen af rubrikkerne;
forskellen er en del af den statistiske justering til udligning af
tallene for bruttonationalproduktet udregnet efter produktionssiden, indkomstsiden og udgiftssiden. De respektive
beløb er:
i løbende priser:
Tabel 3:
a) Fra og med 1974 er stenkul indeholdt i rubrik 3c).
b) Databehandlingsmaskiner er indeholdt i rubrik 3g), finmekaniske og optiske instrumenter en indeholdt i rubrik 3m).
c) For R10 adskiller totalen sig fra summen af brancherne.
Differencen er de kollektive pensionsbidrag, som under ét er
trukket fra R10og lagt til N2. De tilsvarende beløb er for 1970:
409; for 1971: 520; for 1972: 620; for 1973: 880; for 1974: 910;
for 1975:1 100; for 1976:1 210; for 1977:1 420; for 1978: 1 510
Mio HFL.
Tabel 4:
a)
b)
c)
d)
Mandeår.
Fra og med 1974 er stenkul indeholdt i rubrik 3c).
Rubrik 3II er indeholdt i rubrik 3c).
Rubrik 5e) er indeholdt i rubrik 5c) med undtagelse af
tjenesteydelser i lufthavne, som er indeholdt i rubrik 5d).
1971
1972
1973
1974
- 3 2 0 - 2 5 2 4 - 3 5 3 5 - 4 678
1975
1976
1977
2 5 7 0 - 5 193 2 548
1978
1979
Mio BFR
4 096 4 023
i 1975-priser:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
-747
2 572
4 314 16 705 7 808 - 2 570-1327 2 011 -113614 127
M Kj
Hl H
Tabel 6:
a) Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter er indeholdt
rubrik 4).
b) Inkluderer anlægsarbejder.
IX
Tabel 7:
De private ikke-udbyttegivende institutioners faste investeringer er indeholdt i rubrik 5h).
Luxembourg
Tabel 3 og 4:
a) Før 1975 er 5b) medtaget i 5h).
Tabel 5:
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum.
Irland
Tabel 3:
a) For N1, f svarer summen af rubrikkerne ikke til totalen;
forskellen er den justering, der skyldes værdiansættelsen af
lageret.
Denne justering udgør:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
-12,5 - 1 8 , 5 - 3 3 , 0 - 8 6 . 1 - 1 5 1 , 8 - 1 2 7 . 3 - 1 8 9 . 6 - 1 5 2 , 6 - 1 1 2 , 0
Mio IRL
Tabel 5:
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum.
b) Udgiften på restauranter, cafeer og i hoteller til alkoholiske
drikkevarer og tobak er indeholdt i rubrikkerne 13 og 14.
c) Rubrik 84 er indeholdt i rubrik 63.
Tabel 7:
Det forenede Kongerige
Tabel 2:
a) Tal efter brugerbranche.
b) Rubrik 5b) er indeholdt i rubrik 5h).
a) Malme og produkter af eller med indhold af spaltelige eller
berigede stoffer er indeholdt i rubrik 3c).
b) Mængdeindekserne er baseret på tallene for bruttoværditilvæksten i faktorpriser.
Tabel 3 og 4:
a) Malme og produkter af eller med indhold af spaltelige eller
berigede stoffer er indeholdt i rubrik 3c).
b) Brugte varer, affaldsprodukter og reparation samt restauranters og hotellers tjenesteydelser er indeholdt i rubrikkerne
5g)-h).
c) Ændring i serien mellem 1973 og 1974.
d) Eksklusive lønmodtagere i private husholdninger og øvrige
ikke-markedsbestemte tjenesteydelser, hvilket beløber sig til
229 000 i 1971.
Tabel 5:
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum.
b) Eksklusive udgifter til reparation.
c) Herunder overførsler til ansatte i private ikke-udbyttegivende
institutioner som universiteter, skoler, der er direkte støttet
samt læreanstalter, kirker, sociale forsorgsinstitutioner og
foreninger, klubber osv.
d) Turistrejser alt indbefattet er indeholdt i køb af transportydelser.
Danmark
Tabel 2:
a) Mængdeindekserne er baseret på tallene for bruttoværditilvæksten i faktorpriser.
Tabel 4:
a) Tallene for beskæftigelsen er ikke årsgennemsnit, men tal fra
optællinger, der har fundet sted på forskellige datoer.
Tabel 5:
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum.
Spanien
Tabel 6 og 7:
Tabel 3:
a) Herunder de betalinger, der er fordelt på faste kapitalgoder,
som er løsøre, undtagen importerende skibe og flyvemaskiner.
a) Inkluderet i de respektive transportydelser.
b) Inkluderer den imputerede produktion af banktjenesteydelser
(130 000 Mio Pesetas i 1975).
Tabel 6:
Tabel 5:
b) Inkluderer anlægsarbejder.
a) Husholdningers konsum inden for det økonomiske territorium
og i resten af verden.
Tabel 7:
b) Produkterne fra minedrift er indeholdt i rubrik 2.
c) Plastikartikler er indeholdt i rubrik 3c) og 3m).
Tabel 6:
a) Inkluderer anlægsarbejder.
TABELHOVEDER OG FORSPALTER
2. Brutoværditilvækst
efter branche
markedspriser fordelt
1. Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter
2. Energiprodukter
3. Industriprodukter
a) Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede
stoffer
b) Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf
c) Kemiske produkter
d) Jern- og metalvarer undtagen maskiner og transportmidler
e) Industri- og landbrugsmaskiner
f) Kontormaskiner, databehandlingsmaskiner og -udstyr,
finmekaniske og optiske instrumenter
g) Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk
materiel
h) Transportmidler
i) Næringsmidler, drikke- og tobaksvarer
j) Tekstilvarer, læder- og fodtøj samt beklædning
k) Papir og papirvarer, trykkeri- og forlagsprodukter
I) Gummi- og plastikprodukter
m) Andre industriprodukter
4. Bygge- og anlaægsarbejder
5. Markedsbestemte tjenesteydelser
a) Brugte varer, affaldsprodukter, reparation samt engros- og detailhandelens tjenesteydelser
b) Restauranters og hotellers tjenesteydelser
c) Indenlandske transportydelser
d) Skibs- og luftfartens transportydelser
e) Tjenesteydelser i tilknytning til transport
f) Telekommunikation
g) Kredit-, finansierings- og forskringsvirksomheders
tjenesteydelser
h) Andre markedsbestemte tjenesteydelser
6. Minus: den imputerede produktion af banktjenesteydelser
7. Minus: moms, der kan trækkes fra ved køb af faste
kapitalgoder
8. Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
a) Offentlige tjenesteydelser
b) Andre ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
9. Bruttoværditilvækst i markedspriser
10. Importalgifter (R29)
11. Bruttonationalprodukt i markedspriser (N1)
3. Bruttoværditilvækst i faktorpriser,
løn- og personaleudgifter
og bruttodriftsresultat
fordelt efter branche
Se tabel 2, undtagen for følgende brancher:
7. Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
a) Offentlige tjenesteydelser
b) Andre ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
8. I alt
Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af lønmodtagere fordelt efter branche
Se tabel 2, undtagen for følgende brancher:
6. Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
a) Offentlige tjenesteydelser
b) Andre ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
7. I alt
Husholdningernes konsum
inden for det økonomiske
territorium opdelt på varegruppe
1
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1110
12
13
14
2
21
22
3
31
32
41
42
43
44
45
46
5
51
52
53
54
55
Næringsmidler, drikkevarer og tobak
Næringsmidler
Brød og korn
Kød
Fisk
Mælk, ost og æg
Olie og fedtstoffer
Frugt og grønsager, undtagen kartofler og andre
rodfrugter
Kartofler og andre rodfrugter
Sukker
Kaffe, the, kakao
Andre fødevarer, herunder frugtkonserves og
sukkervarer
Alkoholfri drikkevarer
Alkoholiske drikkevarer
Tobak
Beklædningsartikler og fodtøj
Beklædningsartikler undtagen fodtøj, herunder
reparationer
Fodtøj, herunder reparationer
Boliger, opvarmning og belysning
Boliger og afgifter til vand
Opvarmning og belysning
Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter
Møbler og mur- og nagelfaste ting, tæpper og andre
gulvbelægninger samt reparationer
Husholdningsartikler af stof, andet boligudstyr samt
reparation
Varme- og kogeapparater, køleskabe, vaskemaskiner og andre store husholdningsmaskiner, herunder tilbehør og reparation
Service og husgeråd, herunder reparation
Husholdningstjenester eksklusive hushjælp
Hushjælp
Medicin, lægeudgifter og lignende
Medikamenter og andre farmaceutiske produkter
Terapeutiske apparater og udstyr
Læger, sygeplejesker og lignende
Hospitaler og lignende
Ulykkes- og sygeforsikringer
73
74
Transport og kommunikation
Anskaffelse af køretøjer
Udgifter til køretøjer
Køb af transportydelser
Kommunikation
Fritid, underholdning, undervisning og kultur
Apparater og tilbehør herunder reparationer
Tjenester i forbindelse med fritid, underholdning og
kultur undtagen hoteller, restauranter og cafeer
Bøger, dagblade og tidsskrifter
Undervisning
8
81
82
83
84
85
86
Andre varer og tjenesteydelser
Personlig pleje
Andre artikler ikke andetsteds nævnt
Udgifter på restauranter, cafeer og hoteller
Turistrejser alt indbefattet
Økonomiske tjenester ikke andetsteds nævnt
Andre tjenester ikke andetsteds nævnt
6
61
62
63
64
7
71
7?
Husholdningernes konsum inden for det økonomiske
territorium
XI
6. Faste bruttoinvesteringer
fordelt efter vare
7. Faste bruttoinvesteringer
fordelt efter ejerbranche
1. Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter
2. Udstyr
a) Metalvarer og maskiner
b) Transportmidler
3. Byggeri
a) Boliger
b) Ikke-beboelsesbygninger
c) Anlægsarbejder
4. Andre produkter
5. I alt inklusive fradagsberettiget moms
6. Minus: Moms, der kan trækkes fra ved køb af faste
kapitalgoder
7. Faste bruttoinvesteringer
Se tabel 2, undtagen for følgende brancher:
6. Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
a) Offentlige tjenesteydelser
b) Andre ikke-markedsbestemte tjenesteydelser
7. I alt inkusive fradagsberettiget moms
8. Minus: Moms, der kan trækkes fra ved køb af faste
kapitalgoder
9. Faste bruttoinvesteringer
XII
Einleitung
Dieser Band ist Bestandteil der Reihe von jährlichen
Veröffentlichungen, die den auf der Grundlage des
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen erstellten Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten gewidmet sind.
Dieser Band liefert die detaillierten Ergebnisse für
die einzelnen Produktionsbereiche, die vier übrigen
Bände tragen folgende Titel :
— Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen
—
ESVG — Aggregate;
— Konten und Statistiken des Sektors Staat;
— Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen
—
ESVG — Wirtschaftskonten der Sektoren ;
— Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen
—
ESVG — Finanzielle Transaktionen.
Das ESVG (a), das die gemeinschaftliche Fassung
des revidierten Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen (SNA) (b)
darstellt, unterscheidet sich von dem früheren
internationalen System durch eine wesentlich vertiefte Darstellung der Produktionsvorgänge (InputOutput-Tabellen) und die Einbeziehung der finanziellen Ströme (Finanzierungskonten), durch mehr
Einzelheiten auf dem Gebiet der Verteilungstransaktionen und ganz allgemein durch größere Genauigkeit und Strenge hinsichtlich seiner Konzepte und
Definitionen.
Unter den Merkmalen des Systems ist die Verwendung von zwei ganz verschiedenen Arten von
Einheiten und Aufteilungsformen der Volkswirtschaft hervorzuheben. Für die Darstellung des
Produktionsprozesses sowie des Zusammenhangs
von Aufkommen und Verwendung von Waren und
Dienstleistungen wird die Aufteilung in Produktionsbereiche benutzt. Diese Bereiche fassen homogene
Produktionseinheiten zusammen und ermöglichen
es, die technisch-wirtschaftlichen Beziehungen im
Produktionsprozeß aufzuzeigen. Für die Darstellung
der Einkommen und ihrer Verwendung sowie der
(a) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
(ESVG)", 1970.
(b) Vereinte Nationen : „A System of National Accounts". Studies
in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968.
finanziellen Ströme basiert das System dagegen aut
der Aufteilung der Volkswirtschaft in Sektoren. In
ihnen werden institutionelle Einheiten mit allen
ihren Tätigkeiten zusammengefaßt, um die auf dem
Gebiet der Einkommen, der letzten Verwendung und
der finanziellen Transaktionen im Vordergrund
stehenden Verhaltensweisen zum Ausdruck zu
bringen.
Dieses System, das die Input-Output-Tabellen, die
traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und die Finanzierungskonten zu einem
möglichst einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet
somit eine gemeinsame Grundlage für die verschiedenen Aufgaben der Wirtschaftsanalyse und -projektion im Zusammenhang mit der Überprüfung und
Ausrichtung wirtschaftspolitischer Maßnahmen.
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen vollständigen und mehr ins einzelne gehenden Einblick in
die Wirtschaftsstruktur und -entwicklung der Mitgliedsländer und gewährleistet eine bessere Vergleichbarkeit der Angaben von Land zu Land.
Es ist darauf hinzuweisen, daß
• trotz aller Bemühungen viele Lücken in dem
Zahlenwerk — für Luxemburg, Irland und Dänemark
— noch nicht geschlossen werden konnten. Das
nachstehende Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick der Tabellen, die für die einzelnen Mitgliedsländer ausgefüllt werden konnten;
• fürdie BR Deutschland, Italien und Luxemburgdie
Reihen zu konstanten Preisen noch auf dem Jahr
1970 basieren. Die Volumenindizes 1975= 100 wurden aufgrund der Daten zu Preisen von 1970
berechnet. Für Frankreich basieren die Mengenindizes ab 1975 auf den Daten zu Preisen von 1975,
während sich die Berechnungen für den Zeitraum
1970-1974 auf die Daten zu Preisen von 1970
beziehen;
• für die BR Deutschland das SAEG in Anwendung
der Definitionen des ESVG die Reihen des letzten
Verbrauchs der privaten Haushalte — in jeweiligen
Preisen und in Preisen von 1970 — abgeändert hat,
um die nach dem deutschen System im Kollektivverbrauch des Staates enthaltenen sozialen Sachleistungen in den letzten Verbrauch der privaten
Haushalte einzubeziehen;
XIII
• manche der von den Ländern gelieferten Angaben den Vorschriften des ESVG nur unzureichend
entsprechen. Dies gilt insbesondere für die Länder,
in denen die nichtfinanziellen und die finanziellen
Konten von verschiedenen Dienststellen anhand
nichthomogener Basisdaten ausgearbeitet werden.
Auf Abweichungen von den Gliederungen, Definitionen und dem Inhalt der Transaktionen wird mittels
Fußnoten aufmerksam gemacht.
Tabellen hat sich gegenüber den vorhergehenden
Veröffentlichungen nicht geändert.
Es bleibt festzustellen, daß in den meisten Ländern
aktiv an den technischen Voraussetzungen zur
Sammlung der erforderlichen Basisstatistiken, die
noch nicht verfügbar sind, weitergearbeitet werden
muß, während das SAEG die Aufgabe hat, seine
Kontrollen der Kohärenz der Angaben, ihrer Qualität und ihrer Übereinstimmung mit den Regeln des
ESVG weiterzuentwickeln.
Die Fußnoten zu den Tabellen sind zusammengefaßt
auf den letzten Einleitungsfarbseiten zu finden.
• Im zweiten Teil werden für einige Größen vergleichende Tabellen sowie Tabellen mit charakteristischen Kurzinformationen über die strukturelle
Beschaffenheit jedes einzelnen Produktionsbereichs der verarbeitenden Industrie ausgewiesen.
Kurzbeschreibungen des Inhalts der einzelnen
Tabellen werden nachstehend gegeben.
Dieser Band gliedert sich in folgende Teile:
Aus technischen Gründen war es nicht möglich, die
Tabellen dieser Veröffentlichung in allen Sprachen
der Gemeinschaft darzustellen. Die Tabellenrahmen sind daher hier nur in Deutsch und Italienisch
abgefaßt. In dänischer Sprache findet der Leser die
Bezeichnungen der Titel und Rubriken am Schluß
der Einleitung.
• Im ersten Teil — Tabellen 2—7 — wurde eine
Aufgliederung bestimmter mit den Input-OutputTabellen für den Zeitraum 1970-1979 in Verbindung
stehender Größen geliefert. Die Numerierung der
In einer getrennten Ausgabe wird dieser Band in
Englisch und Französisch veröffentlicht; außerdem
ist dort eine niederländische Übersetzung der Titel
und Rubriken zu finden.
Zeichen und Abkürzungen
0
—
:
( )
Mio
Mrd
EG
DM
XIV
Nichts oder weniger als die Hälfte der
verwendeten Einheit
Nachweis der Angabe nicht sinnvoll
Kein Nachweis vorhanden
Unsichere oder geschätzte Angabe
Million
Milliarde
Europäische Gemeinschaften
Deutsche Mark
FF
LIT
HFL
BFR
LFR
UKL
IRL
DKR
PTA
Französischer Franc
Italienische Lira
Holländischer Gulden
Belgischer Franc
Luxemburgischer Franc
Pfund Sterling
Irisches Pfund
Dänische Krone
Peseta
INHALTSVERZEICHNIS
BR
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Vereinigtes
Königreich
Dänemark
Spanien
Seite
ABSCHNITT
. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach
Produktionsbereichen
— in jeweiligen Preisen
— Volumenindizes (1975; = 100)
3. Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten und
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach
Produktionsbereichen
Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer
nach Produktionsbereichen
— Erwerbstätige
— beschäftigte Arbeitnehmer
5. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im
Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken
— in jeweiligen Preisen
— Volumenindizes (1975 = 100)
— Anteile (Gesamt =1000)
— Preisindizes (1975 = 100)
Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten
— in jeweiligen Preisen
— Volumenindizes (1975=100)
Bruttoanlageinvestitionen nach EigentümerProduktionsbereichen
— in jeweiligen Preisen
— Volumenindizes (1975=100)
2
14
24
36
48
60
72
—
92
4
—
26
38
50
62
74
84
94
6
16
28
40
52
64
76
—
96
8
18
30
42
54
66
78
86
98
106
12
22
34
46
58
70
82
90
102
110
12
22
34
46
58
70
82
90
102
110
104
ABSCHNITT
- Einleitung
115
- Vergleichende Tabellen
•
•
Werte in Mio ECU
• Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, in jeweiligen Preisen
• Bruttoanlageinvestitionen, in jeweiligen Preisen
117
118
Relative Anteile (in %)
• Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, in jeweiligen Preisen
• Bruttoanlageinvestitionen, in jeweiligen Preisen
• Gesamtbeschäftigung
119
120
121
- Entwicklung und Struktur der Produktionsbereiche in der Industrie
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und Brutstoffe)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
Chemische Erzeugnisse
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
Elektrische Apparate und Geräte
Fahrzeuge
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse
Gummi- und Kunststofferzeugnisse
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
XV
Beschreibung des Inhalts der Tabellen
Tabellen 2, 3 und 4
Die Tabellen 2 und 3 enthalten Bestandteile der
Tabelle der Primäraufkommen der Input-OutputTabellen der Mitgliedsländer. Sie geben Auskunft
über die nach Produktionsbereichen gegliederte
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen und zu Faktorkosten.
Eine der wichtigsten Komponenten der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten — das Einkommen aus
unselbständiger Arbeit — wird ebenfalls dargestellt.
Den anderen Bestandteil — den Bruttobetriebsüberschuß — erhält man durch Differenzbildung zwischen Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten und
Einkommen aus unselbständiger Arbeit.
Tabelle 4 ergänzt die Tabellen 2 und 3 mit Zahlenangaben über die Erwerbstätigkeit.
Die verwendete Gliederung nach Produktionsbereichen stellt eine Zusammenfassung der bei der
Erstellung der Input-Output-Tabellen verwendeten
Grundsystematik NACE/CLIO in 25 bzw. 6 Produktionsbereiche dar.
beiden Länder für die davor liegenden Jahre wurden
vom SAEG durchgeführt.
Folgende Tabelle gibt an, welche Unterschiede sich
daraus ergeben, ob das eine oder das andere
System angewendet wird.
Unterschied (in Prozenten) zwischen
der Wertschöpfung (netto)
und der Wertschöpfung (brutto)
Jahr 1975
Produktionsbereiche
Erzeugnisse der
Landwirtschaft
Energieerzeugnisse
Gewerbliche
Erzeugnisse
Hoch- und Tiefbauten
Marktbestimmte
Dienstleistungen
Nichtmarktbestimmte
Dienstleistungen
Niederlande
-
1
4
Belgien
Vereinigtes
Königreich
-4
-6
0
-7
2
-14
1
-9
-.6
-1
-
-4
-3
5
0
0
-1
Tabelle 2: Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
Die Tabelle im ersten Teil enthält die Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen sowie die Volumenindizes auf der Basis 1975 = 100.
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ergibt
sich für jeden Produktionsbereich als Differenz
zwischen dem Wert seiner tatsächlichen Produktion
und dem Wert der zur Produktion in dem Bereich
eingesetzten Vorleistungen.
Tabelle 3 : Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten und
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen
Dieser Bestandteil kann sowohl einschließlich als
auch ausschließlich MwSt. verbucht werden, je
nachdem, ob die Angaben für die tatsächliche
Produktion und die Vorleistungen die MwSt. (mit
Ausnahme des nicht abzugsfähigen Teils in den
Vorleistungen) enthalten oder nicht.
Die Empfehlung an die Mitgliedstaaten, das Nettosystem zugrunde zu legen, wird unterschiedlich
befolgt. Die BR Deutschland, Italien und Luxemburg
wenden das Bruttosystem, Frankreich und die
Niederlande das Nettosystem an. Belgien und das
Vereinigte Königreich übermitteln von 1975 an
Nettodaten. Schätzungen der Nettodaten dieser
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten (N1, f)
erhält man, wenn man von der Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen den Saldo aus Produktionsteuern
(R21) und Subventionen (R30) subtrahiert.
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten eines
Produktionsbereichs entspricht der Summe aller bei
der Produktion des Bereichs entstandenen Einkommen.
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10)
umfaßt die Bruttolöhne und -gehälter (R101), die
tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102)
und die unterstellten Sozialbeiträge (R103). Der
Bruttobetriebsüberschuß, der als Differenz berechXVII
net werden kann, enthält die im Produktionsprozeß
entstandenen Einkommen aus Unternehmertätigkeit
und Vermögen sowie die Abschreibungen.
Tabelle 4: Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen
Der Begriff der Erwerbstätigen umfaßt alle Personen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Ziviloder Militärpersonen handelt. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden (beschäftigte Arbeitnehmer, Selbständige,
mithelfende Familienangehörige sowie Militärpersonen), die bei gebietsansässigen
Produktionseinheiten tätig sind.
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die für einen gebietsansässigen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber
arbeiten und ein Entgelt in Form von Gehalt, Lohn,
Provision, Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbezügen erhalten.
Tabelle 5 : Letzter Verbrauch der privaten Haushalte
im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken
Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte (P3B)
umfaßt die Waren und Dienstleistungen, die der
unmittelbaren
Befriedigung der
individuellen
menschlichen Bedürfnisse dienen. Der Strom betrifft
den letzten Verbrauch der gebietsansässigen (P31)
und den der gebietsfremden privaten Haushalte
(P33) im Wirtschaftsgebiet.
Die Gliederung des letzten Verbrauchs erfolgt nach
den Zweistellern in der Systematik, die der „Classification of household goods and services" des SNA (a)
entspricht.
Die Tabellen in absoluten Werten werden in jeweiligen Preisen geliefert. Die Volumenindizes auf der
Basis 1975 = 100 und die Angaben über die Anteile
der einzelnen Verwendungszwecke am letzten
Verbrauch insgesamt wurden aufgrund der Angaben
zu konstanten Preisen berechnet.
Die Relation zwischen dem wertmäßigen und dem
mengenmäßigen Index ergibt den Preisindex auf der
Basis 1975 = 100, der in der vierten Tabelle wiedergegeben ist.
Tabellen 6 und 7: Bruttoanlageinvestitionen
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der
dauerhaften Güter dar, die für andere als militärische Zwecke bestimmt sind, deren Wert mehr als ca.
100 Rechnungseinheiten (1970) beträgt und die von
gebietsansässigen produzierenden Einheiten gekauft werden, um für eine Zeitdauer, die ein Jahr
überschreitet, im Produktionsprozeß eingesetzt zu
werden, sowie den Wert der in die erworbenen
Anlagegüter eingegangenen Dienstleistungen.
(a) A System of National Accounts. United Nations. New York 1968
(Tabelle 6.1).
XVIII
Die Daten über die Bruttoanlageinvestitionen werden in den Tabellen in jeweiligen Preisen und zum
Volumenindex (1975 = 100) ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungspreisen nach Abzug
der abzugsfähigen MwSt. auf Käufe von Anlagegütern.
Für die BR Deutschland und Luxemburg wurde die
Berechnung jedoch vor Abzug der abzugsfähigen
MwSt. durchgeführt. Diese wird global vom Gesamtwert der Anlagegüter abgezogen, so daß man das
Aggregat Bruttoanlageinvestitionen (P41) erhält.
Tabelle 6: Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten
Die Bruttoanlageinvestitionen sind nach Güterarten
gegliedert.
Die Gütergruppe Landwirtschaft, Forstwirtschaft und
Fischerei umfaßt die Veränderungen des Viehbestandes der Produktionsbetriebe an Rindern (im
Alter von 2 und mehr Jahren), Ziegen, Schafen,
Einhufern, Zoo- und Zirkustieren.
Zur Gütergruppe Ausrüstungen
zählen Metallerzeugnisse und Maschinen sowie Fahrzeuge. Bei
der Gütergruppe Bauten wird zwischen Wohnungen
(einschließlich der Wohnungen für Angehörige der
Streitkräfte) und sonstigen Gebäuden und Bauten
unterschieden.
Die Gruppe der sonstigen Güter umfaßt:
• die sonstigen Ausrüstungsgüter, die nicht in den
Gruppen „Metallerzeugnisse und Maschinen" und
„Fahrzeuge" enthalten sind;
• die im Laufe des Berichtsjahres erstellten und von
produzierenden Einheiten erworbenen Kunstwerke;
• den Nettoerwerb (Käufe abzüglich Verkäufe) von
Antiquitäten und von vorhandenen Anlagegütern
durch produzierende Einheiten.
Tabelle 7: Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümer-Produktionsbereichen
Diese Darstellung teiltdie Bruttoanlageinvestitionen
nach den Zusammenfassungen R6 und R25 der
NACE/CLIO auf die Eigentümer-Produktionsbereiche und nicht auf die verwendenden Produktionsbereiche auf. Infolge der immer häufiger anzutreffenden Vermietung von Anlagegütern, insbesondere in
der Form des Leasings, können die nach dem einen
oder dem anderen Konzept berechneten Ergebnisse
erheblich voneinander abweichen.
Hierbei ¡st anzumerken, daß die Daten für die BR
Deutschland sich nur auf die Anschaffungen von
neuen Gütern beziehen. Um zum Aggregat „Bruttoanlageinvestitionen einschließlich abzugsfähiger
MwSt." zu gelangen, werden die Verkäufe von außer
Betrieb gesetzten Anlagen, von Gebrauchtwaren
der Haushalte sowie die Verkäufe an das Ausland
von der Gesamtheit der Anschaffungen der Produktionsbereiche abgezogen.
Fußnoten
BR Deutschland
Tabellen 6 und 7:
a) Einschließlich Wohnungen, die noch keine Käufer gefunden
haben.
b) Ohne Viehbestandsveränderungen.
c) Einschließlich Tiefbau.
c) Rubrik 3 I) ist in Rubrik 3 c) enthalten.
d) Rubrik 5 o) ist in Rubrik 5 c) enthalten.
Tabelle 5:
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organisationen.
b) Rubrik 55 ist in Rubrik 85 enthalten.
c) Diese Angaben sind gemäß den betreffenden Rubriken
aufgegliedert.
Tabelle 7:
Frankreich
Tabelle 6:
a) Feinmechanische und optische Erzeugnisse sind in Rubrik
3 m) enthalten.
b) Rubrik 5 b) ¡st in Rubrik 5 h) enthalten.
a) Einschließlich Tiefbau.
Belgien
Italien
Tabellen 2 und 3:
Tabelle 2:
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in
Rubrik 5 h) enthalten.
b) Ab 1972 entspricht die Summe der Rubriken nicht dem
ausgewiesenen Gesamtbetrag; die Differenz besteht aus
einer statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der drei Berechnungen des Bruttoinlandsprodukts nach
Entstehung, Verteilung und Verwendung. Es handelt sich um
folgende Beträge:
a) Die Mehrwertsteuer wurde 1973 eingeführt. Von diesem Jahr
an ist die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommenen Waren bei den
einzelnen Produktionsbereichen abgezogen.
Tabelle 6:
a) Einschließlich Tiefbau.
Niederlande
Tabelle 2:
a) Ab 1974 ist die Steinkohle in Rubrik 3 c) enthalten.
b) Datenverarbeitungsgeräte sind in Rubrik 3 g), feinmechanische und optische Erzeugnisse in Rubrik 3 m) enthalten.
Tabelle 3:
a) Ab 1974 ¡st die Steinkohle in Rubrik 3 c) enthalten.
b) Patenverarbeitungsgeräte sind in Rubrik 3 g), feinmechanische und optische Erzugnisse in Rubrik 3 m) enthalten.
c) Für R10 entsprechen die ausgewiesenen Gesamtbeträge nicht
den Summen der Rubriken 1 bis 7; die Differenz besteht aus
kollektiven Pensionsbeiträgen, die global von R10 abgezogen
und N2 zugeschlagen worden sind. Es handelt sich um
folgende Beträge: 1970:409; 1971:520; 1972:620; 1973:880;
1974: 910; 1975: 1 110; 1976: 1 210; 1977: 1 420; 1978: 1 510
Mio HFL.
Tabelle 4:
a) Vollarbeitskräfte.
b) Ab 1974 ist die Steinkohle in Rubrik 3 c) enthalten.
in jeweiligen Preisen:
1971
1972
1973
2 996
-646
596
1974
1975
1976
1977
1978
- 2 48120 030 - 1 8 7 3 - 2 5 2 1 - 6 488
1979
42
in Preisen von 1975:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
15 359 11283 9 365 - 6 383 6 124 20 030 19 234 14 914 19 867 336
Mio
III n
Tabelle 4:
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in
Rubrik 5 h) enthalten.
Tabelle 5:
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organisationen.
b) Die Kosten für Geldüberweisungen und sonstige finanzielle
Dienstleistungen der Post sind in Rubrik 64 enthalten.
c) Ab 1972 entspricht der letzte Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet nicht der Summe der Rubriken; die Differenz besteht aus einem Teil der statistischen
Berichtigung zur Angleichung der drei Berechnungen des
Bruttoinlandsprodukts nach Entstehung, Verteilung und
Verwendung. Es handelt sich um folgende Beträge:
in jeweiligen Preisen :
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
- 3 2 0 - 2 5 2 4 - 3 5 3 5 - 4 6 7 8 - 2 5 7 0 - 5 193 2 548 - 4 096 4 023
Mio BFR
XIX
Tabelle 7:
in Preisen von 1975:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
-747
2 572
4 314 16 705 7 808 - 2 5 7 0 - 1 3 2 7 2 011 - 1 1 3 6 14 127
Mio
BFR
b) Erzeugnisse des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen
und Erden sind in Rubrik 2 enthalten.
c) Die Kunststofferzeugnisse sind in den Rubriken 3 c) und 3 m)
enthalten.
Tabelle 6:
a) Die Produkte der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sind in
Position 4 ausgewiesen.
b) Einschließlich Tiefbau.
Tabelle 7:
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in
Rubrik 5 h) enthalten.
Irland
Tabelle 3:
a) Für N1,f 2 entspricht die Summe der Rubriken nicht dem
ausgewiesenen Gesamtbetrag; die Differenz betrifft Berichtigungen von Scheingewinnen auf Vorratsbestände.
Dabei ergeben sich folgende Zahlen:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Mio IRL
Luxemburg
Tabellen 3 und 4 :
a) Vor 1975 ist 5 b) in 5 h) enthalten.
Tabelle 5:
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organisationen.
-12,5 - 1 8 , 5 -33,0 - 8 6 , 1 - 151.B-127,3-189,6-152,6-112,0
Tabelle 5:
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organisationen.
b) Ausgaben für alkoholische Getränke und Tabakwaren in
Restaurants, Cafés und Hotels sind in den Rubriken 13 und 14
enthalten.
c) Rubrik 84 ist in Rubrik 63 enthalten.
Tabelle 7:
a) Angaben nach verwendenden Produktionsbereichen.
b) Rubrik 5 b) ist in Rubrik 5 h) enthalten.
Vereinigtes Königreich
Tabelle 2:
a) Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse daraus
sind in der Rubrik 3 c) enthalten.
b) Die Volumenindizes beziehen sich auf die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten.
Tabellen 3 und 4:
a) Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse daraus
sind in der Rubrik 3 c) enthalten.
b) Rückgewinnung und Reparaturen. Dienstleistungen des
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes sind in der Rubrik
5 g)-h) enthalten.
c) Bruch in der Zeitreihe zwischen 1973 und 1974.
d) Ohne Häusliche Dienste und sonstige nichtmarktbestimmte
Dienstleistungen a.n.g., die sich in 1971 auf insgesamt 229 000
beliefen.
Dänemark
7aoe//e 2:
a) Die Volumenindizes beziehen sich auf die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten.
Tabelle 4:
a) Bei den Angaben handelt es sich nicht um Jahresdurchschnitte, sondern um Ergebnisse von Erhebungen mit jährlich
wechselndem Stichtag.
Tabelle 5:
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organisationen.
Tabelle 5:
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organisationen.
b) Ohne Ausgaben für Reparaturen.
c) Einschließlich der Lohn- und Gehaltszahlungen der Privaten
Organisationen (Universitäten, direkt subventionierte Schulen
und Internate, Kirchen, soziale Hilfswerke, Gewerkschaften,
Bürgervereine usw.).
d) Pauschalreisen sind in Fremde Verkehrsleistungen enthalten.
Spanien
Tabelle 3:
a) Sie sind in den anderen Transportleistungen enthalten.
b) Unterstellter Bruttoproduktionswert der Banken (1975: 138
Mrd PTA).
Tabellen 6 und 7:
Tabelle 5:
a) Einschließlich der Baufortschrittszahlungen für bewegliche
Anlagegüter außer eingeführten Schiffen und Flugzeugen.
a) Verbrauch der Privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet und in
der übrigen Welt.
Tabelle 6:
Tabelle 6:
b) Einschließlich Tiefbau.
a) Einschließlich Tiefbau.
XX
Introduzione
Questo volume fa parte della serie di pubblicazioni
annuali consacrate ai risultati dei conti nazionali dei
paesi membri elaborati secondo il «Sistema europeo dei conti economici integrati».
Il presente volume fornisce i risultati analitici per
branca; gli altri quattro volumi riguardano i campi
seguenti :
— Conti nazionali, SEC, Aggregati
— Conti e statistiche delle amministrazioni pubbliche
— Conti nazionali, SEC, Conti dei settori
— Conti nazionali, SEC, Conti finanziari
Il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)
(a), versione comunitaria del sistema revisionato
delle Nazioni Unite (SCN) (b), si differenzia dal
sistema internazionale utilizzato fino ad oggi sia per
l'ampliamento dell'informazione nel campo delle
operazioni su beni e servizi (tavole input-output) e in
quello delle operazioni finanziarie (conti finanziari),
sia per un più ampio dettaglio in materia di
operazioni di distribuzione e redistribuzione nonché, in generale, per una più grande precisione e un
maggiore rigore nei concetti e nelle definizioni.
Tra le caratteristiche del sistema, è d'uopo sottolineare il ricorso a due tipi di unità e a due modi di
scomposizione dell'economia nettamente differenti.
Per la rappresentazione dei processi di produzione
e dell'equilibrio delle risorse ed impieghi di beni e
servizi, la suddivisione è fatta per branche; queste
raggruppano le unità dette di produzione omogenea
e sono destinate a mettere in luce le relazioni di
ordine tecnico-economico che intervengono nel
processo di produzione. Per la descrizione dei flussi
del reddito e della spesa e dei flussi finanziari, il
sistema si basa su una suddivisione dell'economia
in settori; questi raggruppano, con l'insieme delle
loro attività, le unità dette istituzionali e sono
destinati ad evidenziare le relazioni di comportamento che predominano in materia di redditi, spese
finali e operazioni finanziarie.
(a) Istituto statistico delle Comunità europee: «Sistema europeo
di conti economici integrati (SEC)», 1970.
(b) Nazioni Unite: «Système de comptabilité nationale». Etudes
méthodologiques, série F, n. 2, rev. 3, New York, 1970.
Questo sistema che comprende ed integra le tavole
input-output, i conti economici tradizionali ed i conti
finanziari, assicura il linguaggio economico comune
indispensabile ai vari studi di analisi e di proiezione
necessari per l'esame e l'orientamento della politica
economica.
L'applicazione del SEC consente una conoscenza
più completa e più fine delle strutture economiche e
finanziarie dei paesi membri e dovrebbe assicurare
la comparabilità dei dati fra paesi.
È d'uopo sottolineare:
• che, nonostante quanto è stato fatto, sussistono
ancora molte lacune nell'informazione disponibile
per il Lussemburgo, l'Irlanda e la Danimarca.
L'indice presentato in appresso dà un'idea delle
tavole che i vari paesi hanno potuto compilare;
• per la RF di Germania, per l'Italia e per il
Lussemburgo le serie a prezzi costanti sono ancora
basate sull'anno 1970; gli indici di volume 1975 = 100
sono stati dunque calcolati a partire dai dati ai prezzi
del 1970. Per la Francia gli indici di quantità a partire
dal 1975 sono basati sui dati ai prezzi del 1975,
mentre per il periodo 1970-1974 i calcoli si fondano
sui dati ai prezzi 1970;
• per la RF di Germania, in conformità alle
definizioni del SEC, l'ISCE ha modificato le serie
relative ai consumi finali delle famiglie, sia ai prezzi
correnti che ai prezzi del 1970, per includere le
prestazioni sociali in natura che, secondo il sistema
tedesco, sono comprese nei consumi collettivi delle
amministrazioni pubbliche;
• che taluni dati forniti dai paesi non corrispondono
con il rigore dovuto alle prescrizioni del SEC; ciò
può verificarsi specialmente per i paesi nei quali i
conti economici ed i conti finanziari sono elaborati
da servizi differenti che utilizzano dati di base non
omogenei tra di loro ; le deviazioni alle classificazioni, alle definizioni ed al contenuto delle operazioni
sono indicate nelle note.
Segnaliamo ancora che, nella maggior parte dei
paesi, la creazione di meccanismi atti a raccogliere
le statistiche di base che ancora mancano dovrà
essere attivamente proseguita e migliorata, mentre
l'ISCE dovrà cercare di migliorare i controlli sulla
XXI
coerenza dei dati, la loro qualità e la loro conformità
al SEC.
Il presente volume si articola nel seguente modo:
• La prima parte presenta, nelle tavole da 2 a 7, la
disaggregazione per branca di alcune variabili
collegate alle tavole input-output per il periodo 19701979. La numerazione delle tavole resta identica a
quella delle precedenti edizioni.
• La seconda parte presenta, per alcune variabili,
alcune tavole comparative ed una serie di tavole
che, per ognuna delle branche dell'industria manufatturiera, mostrano sinteticamente le caratteristiche del comportamento strutturale delle branche in
questione.
Alla fine dell'introduzione si troverà una breve
descrizione del contenuto di ciascuna tavola. Le
note relative alle tavole sono state raggruppate alla
fine delle pagine colorate.
Per ragioni tecniche, non è stato possibile presentare le tavole in tutte le lingue della Comunità;
pertanto sono pubblicate qui in italiano e tedesco. Il
lettore troverà alla fine dell'introduzione una
traduzione in danese dei testi e delle rubriche
contenute nelle tavole.
Il presente volume è pubblicato in edizione separata
in francese ed in inglese con traduzione in olandese
delle rubriche contenute nelle tavole.
Abbreviazioni e segni convenzionai
0
( )
Mio
Mrd
CE
DM
XXII
dato nullo o inferiore al a metà dell'unità
indicata
il fenomeno non esiste; dato non calcolato
per ragioni logiche
dato non disponibile
dato incerto o stima
milione
miliardo
Comunità europee
marco tedesco
FF
LIT
HFL
BFR
LFR
UKL
IRL
DKR
PTA
franco francese
lira italiana
fiorino
franco belga
franco lussemburghese
lira sterlina
sterlina irlandese
corona danese
Peseta
INDICE DELLE TAVOLE
RF di
Germania
Paesi
Bassi
Belgio
Lussemburgo
Regno
Unito
Danimarca
Spagna
Pagina
SEZIONE I
2. Valore aggiunto ai prezzi di mercato per
branca
— a prezzi correnti
— indici di quantità (1975 = 100)
3. Valore aggiunto al costo dei fattori, redditi da
lavoro dipendente, per branca
2
14
4
24
36
48
60
72
—
92
26
38
50
62
74
84
94
104
6
16
28
40
52
64
76
—
96
8
18
30
42
54
66
78
86
98
106
6. Investimenti fissi lordi per prodotto
— a prezzi correnti
— indici di quantità (1975 = 100)
12
22
34
46
58
70
82
90
102
110
7. Investimenti fissi lordi per branca proprietaria
— a prezzi correnti
— indici di quantità (1975=100)
12
22
34
46
58
70
82
90
102
110
4. Occupazione totale e dipendente per branca
— occupazione totale
— occupazione dipendente
5. Consumi finali delle famiglie sul territorio
economico per funzione di consumo
— a prezzi correnti
— indici di quantità (1975 = 100)
— parti relative (totale = 1000)
— indici dei prezzi (1975=100)
SEZIONE II
— Introduzione
115
— Tavole comparative
•
•
Valori in milioni di ECU
• Valore aggiunto ai prezzi di mercato, a prezzi correnti
• Investimenti fissi lordi, a prezzi correnti
117
118
Composizione percentuale
• Valore aggiunto ai prezzi di mercato, a prezzi correnti
• Investimenti fissi lordi, a prezzi correnti
• Occupazione totale
119
120
121
— Evoluzione e struttura delle branche dell'industria
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e fissili
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
Prodotti chimici
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, strumenti di precisione e similari
Materiali e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
Carta, articoli di carta, stampa
Prodotti in caucciù e plastica
Altri prodotti industriali
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
XXIII
Descrizione del contenuto delle tavole
Tavole 2, 3 e 4
Le tavole 2 e 3 presentano elementi della tavola dei
costi primari delle tavole input-output dei paesi
membri. Vengono fornite informazioni sul valore
aggiunto ai prezzi di mercato e al costo dei fattori per
branca.
Una delle componenti principali del valore aggiunto
al costo dei fattori — i redditi da lavoro dipendente
— è fornita insieme. L'altra componente — il
risultato lordo di gestione — può essere calcolata
per differenza fra il valore aggiunto al costo dei
fattori ed i redditi da lavoro dipendente.
La tavola 4 completa le tavole 2 e 3 con dati
sull'occupazione.
La classificazione per branca consiste in 25 e 6
raggruppamenti della classificazione di base NACE/
CLIO utilizzata per l'elaborazione delle tavole inputoutput.
Tavola 2: Valore aggiunto ai prezzi di mercato per
branca
Il valore aggiunto ai prezzi di mercato corrisponde,
per ogni branca, alla differenza tra il valore della sua
produzione effettiva e quello dei suoi consumi
intermedi.
Può essere registrata al lordo o al netto dell'IVA,
secondo che i valori della produzione effettiva e
degli impieghi intermedi includano o escludano
l'IVA (salvo la parte non deducibile degli impieghi
intermedi).
Nonostante che il sistema scelto, dalla raccomandazione rivolta agli Stati membri, sia il sistema netto,
alcune differenze sussistono ancora fra i paesi. In
particolare, la RF di Germania, l'Italia ed il Lussemburgo seguono il sistema lordo, La Francia ed i
Paesi Bassi seguono il sistema netto, mentre il
Belgio ed il Regno Unito hanno fornito dei dati in
sistema netto a partire dall'anno 1975 e l'ISCE ha
stimato in netto i valori del periodo precedente.
La tavola che segue permette di apprezzare le
differenze che risultano dall'utilizzo dell'uno o
dell'altro sistema.
Scostamenti percentuali
fra il valore aggiunto (netto)
ed il valore aggiunto (lordo)
Anno 1975
Branche
Prodotti
dell'agricoltura
Prodotti energetici
Prodotti industriali
Edilizia e
opere pubbliche
Servizi destinabili
alla vendita
Servizi non destinabili
alla vendita
Paesi
Bassi
-
1
4
2
Belgio
Regno
Unito
-4
-6
1
0
-7
-6
-14
-9
-1
-
-4
-3
5
0
0
-1
La tavola della prima parte comprende il valore
aggiunto ai prezzi correnti e gli indici di volume
calcolati sulla base 1975 = 100.
Tavola 3 : Valore aggiunto al costo dei fattori, redditi
da lavoro dipendente, per branca
Il valore aggiunto al costo dei fattori (N1,f) si ottiene
sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi di mercato
del totale delle branche le imposte indirette sulla
produzione (R21), al netto dei contributi alla produzione (R30).
Il valore aggiunto al costo dei fattori di una branca
corrisponde alla somma di tutti i redditi risultanti
dalla produzione della branca.
I redditi da lavoro dipendente (R10) comprendono le
retribuzioni lorde (R101), i contributi sociali effettivi
a carico dei datori di lavoro (R102) e i contributi
sociali figurativi (R103). Il risultato lordo di gestione,
che può essere calcolato per differenza, comprende
i redditi da capitale e impresa derivanti dal processo
produttivo, nonché gli ammortamenti.
xxv
Tavola 4: Occupazione totale e occupazione dipendente, per branca
L'occupazione totale comprende tutte le persone,
sia civili che militari, che esercitano un'attività
considerata come produttiva (nel senso della
contabilità nazionale) : comprende i residenti e i non
residenti (dipendenti, indipendenti, coadiuvanti e
militari) che lavorano presso unità produttive
residenti.
L'occupazione dipendente comprende le persone
residenti e non residenti che lavorano per un
imprenditore residente, pubblico o privato, e che
ricevono una retribuzione sotto forma di stipendio,
salario, provvigione, mancia, cottimo o pagamento
in natura.
I beni e servizi che li costituiscono sono valutati ai
prezzi d'acquisto netti dell'IVA deducibile sugli
acquisti di beni fissi d'investimento.
Tuttavia, per la RF di Germania e per il Lussemburgo, la valutazione è stata fatta prima della detrazione dell'IVA deducibile ; questa è dedotta globalmente dal valore totale dei beni fissi d'investimento al
fine di ottenere l'aggregato investimenti fissi lordi
(P41).
Tavola 6: Investimenti fissi lordi per prodotto
Gli investimenti fissi lordi sono ripartiti per gruppi di
prodotti.
Tavola 5: Consumi finali delle famiglie sul territorio
economico per funzione di consumo
Il gruppo prodotti dell'agricoltura e pesca comprende la variazione di consistenza di bestiame presso i
produttori di bovini adulti (2 anni e più), caprini,
ovini, equini, animali da zoo e da circo.
I consumi finali delle famiglie (P3B) rappresentano il
valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare
direttamente i bisogni umani individuali. Il flusso
comprende i consumi finali sul territorio economico
delle famiglie residenti (P31) e quelli delle famiglie
non residenti (P33) sullo stesso territorio.
Il gruppo equipaggiamenti comprende i prodotti in
metallo e le macchine e i mezzi di trasporto. Nel
gruppo costruzioni si distinguono le abitazioni (ivi
comprese quelle per le famiglie dei militari), i
fabbricati non residenziali e le opere pubbliche.
La ripartizione dei consumi finali viene effettuata
secondo la classificazione a due cifre che corrisponde alla «classificazione delle funzioni di consumo
delle famiglie» del SNC (a).
• i beni di equipaggiamento diversi da quelli
compresi nei gruppi prodotti in metallo, macchine e
mezzi di trasporto ;
Le tavole in valori assoluti sono fornite ai prezzi
correnti. Gli indici di volume 1975 = 100 e le parti
relative di ogni funzione di consumo sul totale del
consumo finale sono stati calcolati a partire da dati a
prezzi costanti.
II rapporto fra l'indice in valore e l'indice di quantità
fornisce l'indice dei prezzi che è fornito nella quarta
tavola.
Tavole 6 e 7: Investimenti fissi lordi
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore
dei beni durevoli destinati a fini non militari, di
valore superiore a circa 100 unità di conto (nel 1970),
acquistati dalle unità produttive residenti per essere
utilizzati, durante un periodo superiore ad un anno,
nel processo produttivo, nonché il valore dei servizi
incorporati nei beni d'investimento acquistati.
I dati sugli investimenti fissi lordi sono riportati nelle
tavole sia a prezzi correnti, che in indici di volume
(1975 = 100).
(a) Système de comptabilité nationale. Nazioni Unite. New York
1970. Tavola 6.1.
XXVI
Il gruppo altri prodotti comprende:
• le opere d'arte realizzate durante l'anno e
acquistate da unità produttive;
• gli acquisti netti (acquisti meno vendite), da parte
delle unità produttive, di oggetti d'antiquariato e di
beni d'investimento usati.
Tavola 7 : Investimenti fissi lordi per branca proprietaria
Questa scomposizione analizza — secondo i raggruppamenti R6 e R25 della NACE/CLIO — la
destinazione degli investimenti secondo le branche
proprietarie dei beni e non secondo le branche che
utilizzano i beni capitali. Si noti che, in seguito allo
sviluppo della messa in locazione di beni capitali, in
particolare del leasing, i risultati calcolati secondo i
due concetti possono essere molto differenti per
certe branche.
Da notare che per la RF di Germania i dati si
riferiscono solo all'acquisto di beni nuovi. Per
ottenere la linea «investimenti fissi lordi» (compresa IVA deducibile) sono state sottratte al totale delle
branche le vendite di impianti obsoleti, di beni
utilizzati dalle famiglie o dal resto del mondo.
Note esplicative
RF di Germania
Tavole 6 e 7:
a) Comprese le abitazioni che non hanno ancora trovato
acquirente.
b) Escluse le variazioni della consistenza del bestiame,
e) Comprese le opere pubbliche.
e) La rubrica 31) è compresa nella rubrica 3c).
d) La rubrica 5e) è compresa nella rubrica 5c).
Tavola 5:
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie.
b) La rubrica 55 è compresa nella rubrica 85.
e) Questi dati sono disaggregati nelle rubriche che li riguardano.
Tavola 7:
Francia
Tavola 6:
a) Comprese le opere pubbliche.
a) Gli strumenti di precisione e di ottica sono compresi nella
rubrica 3m).
b) La rubrica 5b) è compresa nella rubrica 5h).
Belgio
Italia
Tavola 2:
a) L'IVA è stata introdotta nel 1973. Da tale data, l'IVA deducibile
sugli acquisti di beni d'investimento è dedotta dalle varie
rubriche.
Tavola 6:
a) Comprese le opere pubbliche.
Tavole 2 e 3:
a) I servizi delle istituzioni sociali varie sono compresi, nella
rubrica 5h).
b) A partire dal 1971 la somma delle branche non corrisponde al
totale. La differenza rappresenta la rettifica statistica
effettuata per equilibrare i dati del prodotto interno lordo,
calcolati secondo le tre ottiche (produzione, reddito, consumi).
I dati sono i seguenti:
a prezzi correnti:
1971
Paesi Bassi
Tavola 2:
a) A partire dal 1974, le miniere di carbone sono comprese nella
rubrica 3c).
b) Le macchine per l'elaborazione dei dati sono comprese nella
rubrica 3g), gii strumenti di precisione e d'ottica nella rubrica
3m).
Tavola 3:
a) A partire dal 1974, le miniere di carbone sono comprese nella
rubrica 3c).
b) Le macchine per l'elaborazione dei dati sono comprese nella
rubrica 3g), gli strumenti di precisione e d'ottica nella rubrica
3m).
e) Per R10 il totale è superiore alla somma delle branche; la
differenza rappresenta i premi collettivi di pensione i quali
vengono dedotti globalmente da R10 ed aggiunti a N2. Gli
importi corrispondenti sono nel 1970: 409; 1971: 520; 1972:
620; 1973: 880; 1974: 910; 1975: 1 100; 1976: 1210; 1977:
1 420; 1978: 1 510 Mio HFL
Tavola 4:
a) Uomini-anno.
b) A partire dal 1974, le miniere di carbone sono comprese nella
rubrica 3c).
1972
1973
1974
1975
1976
1977
197B
-248120030-1873-2521-6488
1979
42
a prezzi del 1975:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
15359 11283 9 365 - 6 3 8 3 6 124 20 030 19234 14914 19867
1979
Mio
336 Bl R
Tavola 4:
a) I servizi delle istituzioni sociali varie sono compresi nella
rubrica 5h).
Tavola 5:
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie.
b) Le spese per i vaglia postali e per altri servizi finanziari delle
poste sono comprese nella rubrica 64.
e) Dal 1971 i consumi finali delle famiglie sul territorio
economico non corrispondono alla somma delle rubriche; la
differenza rappresenta una parte della rettifica statistica
effettuata per equilibrare i dati del prodotto interno lordo,
calcolati secondo le tre ottiche (produzione, reddito, consumi).
I dati sono i seguenti :
a prezzi correnti:
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Mio BFR
-320 - 2 524-3 535-4 678-2 570-5 193 2 548 - 4 096 4 023
XXVII
a prezzi del 1975:
1973
Tavola 7:
1970
1971
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
-747
2 572
4 314 16 705 7 808 - 2 5 7 0 - 1 3 2 7 2 011 - 1 1 3 6 1 4 127
Mio
BFR
b) I prodotti delle industrie estrattive sono compresi nella
rubrica 2.
e) Gli articoli in plastica sono compresi nelle rubriche 3c) e 3m).
Tavola 6:
a) I prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca sono compresi
nella rubrica 4.
b) Comprese le opere pubbliche.
Tavola 7:
a) Gli investimenti fissi lordi delle istituzioni sociali varie sono
compresi nella rubrica 5h).
Irlanda
Tavola 3:
a) Per N1 ,f la somma delle branche non corrisponde al totale : la
differenza rappresenta la rettifica per la plusvalenza sulle
scorte.
È valutata a:
1970
1971
12,5 - 1 8 , 5
1972
-33,0
1973
1974
1975
1976
1977
1978
6,1 -151,8 -127,3 -189,6 - 1 5 2 , 6 -112,0
Mio IRL
Lussemburgo
Tavole 3 e 4:
Tavola 5:
a) Per gli anni 1970-1974, 5b) è compresa nella rubrica 5h).
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie.
b) Le spese per bevande alcoliche e tabacco nei ristoranti, bar ed
alberghi sono comprese nelle rubriche 13 e 14.
e) La rubrica 84 è compresa nella rubrica 63.
Tavola 5:
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie.
Tavola 7:
a) Dati per branca utilizzatrice.
b) La rubrica 5b) è compresa nella rubrica 5h).
Regno Unito
Tavola 2:
a) I minerali ed i prodotti della trasformazione delle materie
fissili e fertili sono compresi nella rubrica 3c).
b) Gli indici di quantità si riferiscono a dati sul valore aggiunto al
costo dei fattori.
Tavole 3 e 4:
a) I minerali ed i prodotti della trasformazione delle materie
fissili e fertili sono compresi nella rubrica 3c).
b) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e
degli esercizi alberghieri sono compresi nel raggruppamento
delle branche 5g)-5h).
e) Rottura di serie fra il 1973 ed il 1974.
d) I viaggi turistici tutto compreso sono inclusi negli acquisti di
servizi di trasporti.
Danimarca
Tavola 2:
a) Gli indici di quantità si riferiscono a dati sul valore aggiunto al
costo dei fattori.
Tavola 4:
a) I dati sull'occupazione non costituiscono medie annue ma
provengono da censimenti effettuati a date irregolari.
Tavola 5:
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie.
Tavola 5:
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie.
b) Non comprese le spese per riparazioni.
e) Comprese le retribuzioni ai dipendenti delle istituzioni sociali
varie, come università, scuole sovvenzionate, collegi, chiese,
opere pie, sindacati, circoli, ecc.
d) Senza i servizi domestici il cui montante ammontava a
229MÌOUKL nel 1971.
Spagna
Tavola 3:
a) Sono compresi nei rispettivi servizi di trasporto.
b) Dati al lordo della produzione imputata di servizi del credito
(138 Mrd di pesetas nel 1975).
Tavola 6 e 7:
Tavola 5:
a) Compresi i pagamenti dilazionati per beni mobili d'investimento diversi dalle navi ed aerei importati.
a) Consumo delle famiglie residenti sul territorio economico e
nel resto del mondo.
Tavola 6:
Tavola 6:
b) Comprese le opere pubbliche.
a) Comprese le opere pubbliche.
XXVIII
XXVII
I
Waren und Dienstleistungstransaktionen
Operazioni sui beni e servizi
BR DEUTSCHLAND
2. Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
Mio DM
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
22097
25722
27909
25859
29525
31462
32389
3306C
3182
2. Energieerzeugnisse
06*
36060
42691
50589
53671
56833
62615
61982
6575C
76 5C
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
442 92C
4736«
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
258291
296608
327515
353722
353769
382267
410363
13
14670
13961
16430
20970
18901
18648
19598
15
15300
19477
20589
20324
19854
21771
22264
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
21056
23968
26805
36704
34174
37909
38056
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
28522
32275
35427
37044
40340
41386
44191
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
28845
32921
37164
39056
39729
44515
48979
23
8201
10020
11264
12164
12756
14449
16219
25
26155
30617
33976
38361
38489
42045
47515
28
18182
21784
24468
23627
24966
30110
33275
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
36596
41215
46442
47233
47966
50614
53178
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
21512
22710
22868
23868
23689
24362
25254
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
15892
18098
19535
21184
21407
23002
24686
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
10313
12259
13635
14064
13714
15525
16825
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
13047
17303
18912
19123
17784
17931
20323
4. Hoch-und Tletbauten
53*
50427
65576
68973
66632
64115
69420
74498
8285C
9684
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
243965
307719
341885
370764
403770
442017
477633
51207C
55753
56
85295
102500
109269
111479
121179
133197
142841
Verlagserzeugnisse
I)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten-u. Beherbergungsgew.
59
9878
11925
12794
13405
14725
15761
17272
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
19345
22996
24997
26365
25224
28031
29602
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
3997
4335
4809
6048
6187
6693
6930
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
2915
3425
4133
4442
5100
5763
6267
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
11291
15518
17882
20467
21717
23142
25284
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
20444
28746
32605
39289
45717
48596
52772
74
90800
118274
135396
149269
163921
180834
196665
69B
15590
20790
23270
29650
32610
34910
38280
4176C
45 5C
7600
9600
10800
10400
10600
12200
13000
1490C
1940
72500
96794
112289
129622
141 048
149349
159935
17068C
18354
63440
84984
98769
114492
124378
131339
140305
14943C
16049
9 060
11810
13520
15130
16670
18010
19630
2125C
2305
660150
804720
895090
960220 1005850 1090020 1165 520 125067C
135501
18600
21270
23510
678750
825990
918600
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. abzüglich : Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
7. abzüglich:
Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10. Einfuhrgaben (R29)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 10)
86*
38 61C
4515
987130 1034030 1122820 1200490 128928C
140016
26910
28180
32800
34970
BR DEUTSCHLAND
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
92,1
93,3
103,6
104,0
97,1
104,4
108,:
105,6
01*
1 . Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
93,9
101,2
109,0
107,5
105,0
107,1
111,1
118,8
06*
2. Prodotti energetici
94,8
98,9
105,0
105,8
106,1
108,6
110,7
116,0
30*
3. Prodotti industriali
98,0
93,5
99,5
106,1
98,5
102,3
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
95,2
106,6
79,4
97,2
110,1
106,7
109,2
91,4
101,3
110,4
97,1
102,0
99,8
103,3
100,3
109,0
74,8
86,0
95,1
109,2
15
b)
114,5
115,3
17
e)
Prodotti chimici
101,0
101,5
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
112,2
108,9
108,3
21
e)
100,2
108,4
118,9
23
f)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
80,7
85,5
96,1
105,3
107,5
117,5
25
g)
102,4
103,5
114,6
106,2
113,8
120,7
28
h)
Mezzi di trasporto
96,2
98,5
102,4
102,3
101,0
99,0
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
110,9
111,0
104,2
101,4
102,4
101,8
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
108,2
109,9
112,6
108,9
106,4
108,4
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
Prodotti in caucciù e plastica
Materiali e forniture elettriche
93,9
107,1
118,8
109,6
112,7
117,9
49
I)
97,4
112,8
116,2
110,7
98,3
101,5
48
m) Altri prodotti industriali
99,6
114,0
114,5
105,3
105,3
107,7
112,6
121,2
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
86,7
93,5
97,0
98,4
105,6
110,4
115,5
121,1
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
95,0
99,3
102,0
100,6
105,7
109,5
56
a)
Servizi del recupero e riparazione,, servuzii dell
commercio
96,4
98,9
98,0
97,5
102,8
105,7
59
b)
61
e)
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
Servizi dei trasporti interni
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
65
99,6
100,1
104,1
104,5
107,0
110,4
82,3
92,1
97,1
103,7
108,3
119,0
67
e)
f)
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
74,0
88,1
93,2
92,6
105,9
112,5
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
79,9
88,3
92,2
96,0
105,1
109,9
74
h)
Altri servizi destinabili alla vendita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
7. meno: IVA deducibile sugi i acquisi d i beni d'investimento
8. Servizi non destinabili alla vendita
82,4
89,5
93,4
97,2
101,4
102,8
105.E
109,1
81,1
88,8
93,0
97,2
101,3
102,6
105,5
108,8
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
92,6
95,5
96,7
97,7
102,3
104,1
107,£
111,4
b)
Altri servizi non destinabili alla vendita
90,6
96,7
101,5
102,1
104,9
108,0
111,3
116,4
—
90,3
—
96,6
—
101,4
—
101,9
—
105,2
—
108,4
—
112.C
—
117,1
86*
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
10. Imposte indirettesulle importazioni (R29)
11. Prodotto Interno lordo ai prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
BRDEUTSCHLAND
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mio DM
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
1. Erzeugnisse d e r Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g zu F a k t o r k o s t e n
V a l o r e a g g i u n t o al c o n t o d e i fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
22863
26247
28345
25951
29463
31349
31925
32460
06*
23407
27203
32390
34 804
36012
39885
38776
41240
30*
391 020
1979
der Fischerei
2. Energieerzeugnisse
226144
257 014
284917
311558
312505
338 362
363497
und
13
13453
12755
15086
19509
17321
16946
17899
Er-
15
13282
16749
17 764
17 696
17 382
19154
19 560
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a)
E i s e n - und NE-Erze und M e t a l l e (ohne SpaltBrutstoffe)
b)
M i n e r a l i e n und n i c h t m e t a l l h a l t i g e m i n e r a l i s c h e
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
19117
21603
24255
34035
31550
34953
35089
d)
M e t a l l e r z e u g n i s s e (ohne M a s c h i n e n und F a h r z e u g e )
19
25 584
28858
31776
33282
36424
37080
39551
e)
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e M a s c h i n e n u n d M a s c h i n e n für d i e
21
27464
31159
35434
37 635
38030
42335
46616
23
7615
9185
10322
11150
11534
13095
14677
25
24001
27 643
30764
35006
35019
38191
43157
28
18016
21437
24 206
23467
24943
29864
32 674
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g)
h)
E l e k t r i s c h e A p p a r a t e und G e r ä t e
Fahrzeuge
i)
N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e und T a b a k w a r e n
36
23552
25584
29340
30 298
31917
34483
36 242
j)
T e x t i l i e n , L e d e r und S c h u h e , B e k l e i d u n g
42
19301
20197
20 264
21350
21269
21861
22 727
k)
Papier, P a p p e und W a r e n d a r a u s , D r u c k e r e i -
47
14170
16086
17 345
18853
19012
20510
22 055
49
9295
11010
12247
12701
12399
14059
15 275
48
11294
14 748
16114
16 576
15 705
15831
17 975
53*
44 817
57218
59775
57680
55513
60925
64 699
71960
68*
227185
287058
320868
350048
380960
416521
450 337
484000
76959
90605
97380
100168
109 043
120077
129 896
und
Verlagserzeugnisse
I)
G u m m i - u n d Kunststofferzeugnisse
m) S o n s t i g e g e w e r b l i c h e E r z e u g n i s s e
4. Hoch- und Tlelbauten
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a)
Rückgewinnung und Reparaturen,
Dienstleistungen
56
:
des H a n d e l s
b)
Dienstl. d e s G a s t s t ä t t e n - u. B e h e r b e r g u n g s g e w .
59
8191
9805
10479
11070
12219
13223
14600
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
19 704
26131
29 267
30767
29 774
32087
33434
d)
D i e n s t l e i s t u n g e n d e s S e e - und L u f t v e r k e h r s
63
3 880
4175
4632
5859
5926
6407
6630
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
2 533
2 897
3493
3805
4 333
4 939
5319
f)
D i e n s t l e i s t u n g e n der N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g
67
11412
15693
18058
20625
21696
23126
25276
g)
D i e n s t l . d e s K r e d i t w e s e n s u. des V e r s i c h e r u n g s g e w .
69A
18 895
26 207
29923
36085
41842
44375
47 878
h)
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
85611
111 545
127 636
141 669
156127
172 287
187 304
69B
15590
20790
23270
29650
32610
34910
38280
41760
45 50C
86*
72384
96660
112135
129459
140867
149148
159726
170460
183300
63354
84860
98 625
114339
124207
131148
140106
149 220
16027C
9030
11800
13510
15120
16660
18000
19620
21240
2303C
601210
730610
815160
879850
922710
1 001 280 1 070 680 1 1 4 9 3 8 0
1245721
6. abzüglich:
U n t e r s t e l l t e P r o d u k t i o n v. B a n k d i e n s t l e i s t .
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
D i e n s t l e i s t u n g e n d e s Staates
b)
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (1 bis 7)
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mio DM
Codice
NACE
CLIO
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t
Reddditi da lavoro d i p e n d e n t e
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
3329
3741
3 989
4421
4731
5272
5897
6290
6840
01*
1 . Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
11084
13095
14115
15 706
17142
18183
18902
19540
20860
06*
2. Prodotti energetici
152 599
181673
206958
225067
229029
246470
263934
280650
300900
30"
3. Prodotti industriali
8999
10246
11477
12753
12569
13470
13931
13
a)
M i n e r a l i e m e t a l l i f e r r o s i e n o n f e r r o s i , esclusi q u e l l i
fertili e f i s s i l i
8087
9 853
10984
11458
11 148
12343
12845
15
b)
M i n e r a l i e prodotti a base di m i n e r a l i non m e t a l l i c i
12 027
13824
15901
18 704
20379
21555
22905
17
e)
Prodotti c h i m i c i
17 200
20553
23 647
25301
25249
26529
28 528
19
d)
Prodotti in m e t a l l o , e s c l u s e le m a c c h i n e e i mezzi di
21292
24880
29486
32965
32 931
36203
39970
21
e)
4867
5744
7010
8052
8323
8 698
9673
23
f)
trasporto
Macchine industriali e agricole
M a c c h i n e per ufficio, m a c c h i n e per l ' e l a b o r a z i o n e dei
dati, s t r u m e n t i di p r e c i s i o n e e s i m i l a r i
17 832
22044
25639
28944
29686
31685
33594
25
g)
Materiali e forniture elettriche
14 529
17670
20140
21240
22346
24429
27 205
28
h)
Mezzi di t r a s p o r t o
11866
14204
15843
17117
18133
19310
20199
36
i)
Prodotti a l i m e n t a r i , b e v a n d e e tabacco
12 873
14787
15 666
15608
15838
16923
17164
42
j)
Prodotti t e s s i l i , cuoio e c a l z a t u r e , a b b i g l i a m e n t o
9 490
11 185
12434
13444
13643
15165
16044
47
k)
Carta, articoli di c a r t a , s t a m p a
5 792
6948
7 891
8266
8 354
10257
49
I)
Prodotti in c a u c c i ù e plastica
7 745
9 735
10 840
11215
10 430
10651
11619
48
m) A l t r i prodotti i n d u s t r i a l i
29850
37505
40 857
40346
38774
41644
43109
45 850
50170
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
95 042
120453
136433
151388
159122
172418
185647
200185
213 925
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
39 564
49 321
55 902
60208
62 013
68 457
74 590
9 504
56
a)
Servizi
del recupero
e riparazione,
servizi del
commercio
3419
4156
4 693
5292
5 685
6104
6737
59
b)
Servizi dei p u b b l i c i e s e r c i z i e e s e r c i z i a l b e r g h i e r i
12 854
16832
19 027
21087
21454
22 045
22653
61
e)
Servizi dei t r a s p o r t i interni
2 308
2758
2 981
3 607
3833
3985
4 084
63
d)
Servizi dei t r a s p o r t i m a r i t t i m i e a e r e i
1928
2408
2 789
3 048
3 353
3561
3 696
65
e)
Servizi delle attività c o n n e s s e ai t r a s p o r t i
7 881
10 554
12140
13564
13 547
13898
14 704
67
f)
Servizi d e l l e c o m u n i c a z i o n i
11809
16165
18 495
21668
24 398
25 620
27195
69A
g)
Servizi delle istituzioni di c r e d i t o e d ' a s s i c u r a z i o n e
15 279
18 259
20406
22914
24839
28748
31988
74
h)
A l t r i s e r v i z i d e s t i n a b i l i alla vendita
69B
6. meno.
P r o d u z i o n e imputata di s e r v i z i del c r e d i t o
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
68 206
91323
106178
122 752
133552
141243
151121
161065
172 895
60106
80713
93988
109112
118472
124913
133311
141765
152 005
a)
Servizi delle a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e
8100
10610
12190
13640
15 080
16330
17810
19 300
20890
b)
A l t r i s e r v i z i non d e s t i n a b i l i alla vendita
360110
447 790
508530
559680
625230
668610
713 580
765590
582350
8. Totale (1 a 7)
BR DEUTSCHLAND
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
2 249
2026
1943
1872
1813
1734
1653
1606
1542
2. Energieerzeugnisse
06*
520
510
483
465
470
462
455
44S
448
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
8503
8558
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
E i s e n - und NE-Erze und M e t a l l e ( o h n e Spalt- und
9 790
9554
9588
9300
8754
8533
8 510
13
455
444
432
419
407
401
390
15
493
491
492
473
434
427
417
:
Brutstoffe)
b)
M i n e r a l i e n und n i c h t m e t a l l h a l t i g e
mineralische
Er-
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
554
526
536
555
554
528
529
d)
M e t a l l e r z e u g n i s s e (ohne M a s c h i n e n und F a h r z e u g e )
19
1 107
1099
1 118
1087
1019
967
972
e)
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e M a s c h i n e n und M a s c h i n e n für d i e
21
1 197
1162
1 195
1177
1102
1 102
23
304
287
306
307
291
286
293
25
1 131
1 106
1 157
1 160
1089
1054
1041
28
726
742
727
698
655
665
692
1 106
Industrie
f)
B ü r o m a s c h i n e n , D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e und - e i n r i c h t u n g e n , f e i n m e c h a n i s c h e und o p t i s c h e E r z e u g n i s se
g)
h)
E l e k t r i s c h e A p p a r a t e und G e r ä t e
Fahrzeuge
i)
N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e und T a b a k w a r e n
36
960
942
936
912
883
869
870
j)
T e x t i l i e n , L e d e r und S c h u h e , B e k l e i d u n g
42
1233
1 147
1084
971
899
864
826
k)
Papier, P a p p e und W a r e n d a r a u s , D r u c k e r e i -
47
615
597
595
576
543
529
520
49
381
387
394
380
358
361
364
48
634
624
616
585
520
480
490
53*
2154
2187
2179
2026
1873
1870
1823
184C
1903
68*
8 236
8416
8 469
8388
8167
8187
8275
8392
8527
56
3 926
3967
3999
3904
3712
3 703
3741
685
686
685
685
685
688
704
958
1006
1020
1019
1004
977
950
429
und
Verlagserzeugnisse
I)
G u m m i - und Kunststofferzeugnisse
m) S o n s t i g e g e w e r b l i c h e E r z e u g n i s s e
4. Hoch-und Tiefbauten
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a)
R ü c k g e w i n n u n g und R e p a r a t u r e n ,
Dienstleistungen
des H a n d e l s
b)
Dienstl. d e s G a s t s t ä t t e n - u. B e h e r b e r g u n g s g e w .
59
c)
D i e n s t l e i s t u n g e n des I n l a n d s v e r k e h r s
61
d)
D i e n s t l e i s t u n g e n des S e e - und L u f t v e r k e h r s
63
e)
N e b e n l e i s t u n g e n des T r a n s p o r t g e w e r b e s
65
f)
D i e n s t l e i s t u n g e n der N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g
67
435
468
473
472
443
431
g)
Dienstl. d e s K r e d i t w e s e n s u. d e s V e r s i c h e r u n g s g e w .
69A
587
653
670
685
699
699
699
h)
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
1645
1636
1622
1623
1624
1689
1752
86*
3 621
3 887
3986
4104
4189
4 247
4277
4388
4516
2 976
3 231
3326
3 439
3510
3 556
3 570
3644
3 753
645
656
660
665
679
691
707
744
763
26 570
26 580
26648
26155
25266
25033
24 993
25181
25494
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
D i e n s t l e i s t u n g e n des Staates
b)
Sonstige n i c h t m a r k t b e s t i m m t e D i e n s t l e i s t u n g e n
7. Insgesamt (1 bis 6)
.
BR DEUTSCHLAND
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitnehmer
Occupazione dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
282
255
247
237
233
233
242
246
253
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
519
509
482
464
469
461
454
44£
447
06*
2. Prodotti energetici
9285
9 062
9097
8816
8294
8 089
8 059
8064
8121
30*
3. Prodotti industriali
454
443
431
418
406
400
389
13
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
472
469
471
451
414
408
398
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
fertili e fissili
549
521
531
550
549
523
524
17
e)
1047
1034
1050
1017
949
898
901
19
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
1176
1 142
1 175
1 157
1083
1083
1088
21
e)
271
288
289
273
268
274
23
f)
Prodotti chimici
trasporto
289
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
1089
1 139
1 141
1070
1036
1022
25
g)
724
739
724
695
652
662
690
28
h)
Mezzi di trasporto
807
795
793
773
751
743
739
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1 116
1 132
Materiali e forniture elettriche
1059
1000
892
826
795
760
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
589
571
569
549
518
504
495
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
375
380
386
372
351
353
356
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
555
549
540
512
452
416
423
48
m) Altri prodotti industriali
1937
1967
1957
1817
1668
1665
1623
163E
1691
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
6504
6680
6731
6654
6476
6772
6 896
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
3089
3123
3 036
2886
6538
2 907
6641
3041
2970
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
352
353
352
352
352
355
364
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
61
e)
866
910
924
923
910
882
853
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
435
468
473
472
443
431
429
67
f)
586
652
669
684
698
698
698
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
1224
1208
1 190
1 187
1 187
1265
1327
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
3 621
3887
3 986
4104
4189
4 247
4 277
4388
4516
2 976
3 231
3 326
3 439
3510
3556
3 570
3644
3 753
645
656
660
665
679
691
707
744
763
22148
22360
22 500
22 092
21329
21233
21296
21556
21924
commercio
86*
Servizi dei trasporti interni
Servizi dellecomunicazioni
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale (1 a 6)
BRDEUTSCHLAND
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken
Mio DM
D
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleisch waren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und -öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Katfee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
f
in jeweiligen Preisen
a grezzi correnti
Schlüssel
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
92 68C
69 51C
108 27C
81 10C
11736C
87 91C
12315C
9282C
13252C
10101t
142 91C
10934C
150 81C
11436C
158 00t
11983C
165230
125640
117
118
119
1110
12
13
14
:
1407C
1668C
17 96C
1866C
19 58C
21 15t
2329C
25 35C
910C
1049C
1149C
1167C
1193C
1242t
1316C
13 82C
14480
2
21
22
38 320
3184C
648C
46980
3925C
7 73C
49830
4174C
809C
53140
4458C
856C
57570
4816C
941C
60 06t
5022C
984C
6443C
5374C
1069C
68 53C
5675C
1178C
71390
58 7501
12640
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
58160
4497C
1319C
70 050
5450C
1555C
79720
60 31C
1941C
88090
6584C
2225C
97170
72 09C
25 08C
106 04 t
7747C
2857C
11064C
8159C
29 05C
11808C
8599C
32 09C
130210
90 780
39430
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
42 300
53450
57 720
61010
64 010
68O50
73380
7679C
81990
Häusliche Dienste
}
25110
41
42
43
44
45
46
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
37 46C
52 560
62O80
74620
86970
94 64C
100960
10883C
116430
• 35 74C
5080C
6016C
7212C
8396C
9083C
96 66C
103 70t
110800
172C
176C
192C
250C
301C
381t
4 30C
513C
5630!
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
4948C
1421C
2213C
6202C
1701C
2846C
6650C
1679C
3133C
69 62C
1466C
3473C
8089C
2028C
3847t
921 OC
2473C
4329C
101 87C
2914C
46 86C
11034C
3110t
51 18t
118200
31210
56650'
63
64
843C
471C
9 67C
688C
1037C
801C
1108C
915C
12 00t
1014C
1293C
1115t
13 80t
12 07t
14 70t
13 36t
159O0
14 440
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
28 75C
3537C
3926C
43 23t
46 31C
4890C
52 50C
5608C
60 950
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
394711
6 83C)
482t )
19 56C)
36C)
4696C
7 53t)
575C)
2269t)
39C)
5153C
799(
642t)
2463t)
42t)
5601t
8 54(
696t
2680t)
67t
6115C
9 35t
7 09t
2839t
74t
6553t
1004t
726t
3018t
80t
70 68t
10 85t
7 79t
32 76t
84t
7604t
1139t
8 23t)
3499t )
98t)
81O30
12230
8900
36520
1080
7 90C)
1060C)
1207C)
1304t)
1558t
17 25t
1844t
2045t )
22300
386 62t)
475 66(1
524 00t)
568 87t)
626 59t
678 23C
725 27t
77269t)
825430
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
72
73
74
J
BR DEUTSCHLAND
Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo
1975 = 100
Volumenindices
Indici d ¡quantità
1970
90,3
91,1
1972
96,7
96,£
1973
97,2
97,:
1974
98,1
97,7
1976
103,C
102.E
Codice
1977
103,7
104,7
1978
108.C
108,7
D
1979
111,5
112,3
1
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1110
}
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
84,7
93,2
95,:
97,E
104,:
105,4
111.C
115,0
94,1
102.C
99,ε
ιοί,:
101.C
92,6
97,C
99,1
12
13
14
90,1
88,4
99,6
98,:
98,;
99,E
96,7
97.C
95,1
96,8
97,2
94,2
100,6
100,6
99,7
102,6
102,8
101,6
104,£
104,6
106,6
104,8
104,3
107,1
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
82,6
82,4
83,4
89,2
88,E
90,2
93,;
93,C
96,:
97,1
96,E
97.E
103,5
102,6
106,7
105,3
104,7
107,3
109,4
107,2
116,7
112,5
109,9
121,7
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
85,1
98,i
101,7
100,6
103.C
107,1
108,7
112,6
4
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti.
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i.servizi
domestici
Servizi domestici
41
42
43
44
45
46
}
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
66,6
78,3
85,1
91,6
104,:
106,2
110,6
113,0
65/
78,t
85,C
91,7
104.C
105,9
109.E
112,1
98,E
87/
87/
88,C
117,;
119,0
134,C
88,;
93,£
84,£
95,£
100.E
93/
95,2
95,:
94,:
90,1
77,:
92,E
109.C
116,5
106/
116,9
133,0
111,9
105.Í
73,t
104.E
84,2
103,:
87,:
102,:
94,£
101/
110,1
80,'
91,2
96,1
99,:
101,8
139,7
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
123,5
137.C
118,:
126,5
132,3
121,7
6
61
62
Trasporti ecomunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
101,5
118,8
103.C
137,6
107,5
155,9
63
64
107,0
111,6
117,0
7
71
87,i
95,"
94,:
9i,;
73,:
93,5
97,2
104,;
95,2
69/
94,E
94,2
106,:
96,:
69/
97,£
98,2
104,:
99,E
100.C
102,6
103/
100,2
101,:
100.C
106,9
110,6
105,7
105,1
100,0
110.E
115,2
108.C
107,:
112,:
113,6
120,6
109,6
108,2
118,4
73,1)
83,2
87,£
89,C
105,:
108,8
115,6
121,5
84/
92,£
95,C
96,:
103,6
106,7
110,8
113,8
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, Istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
8
81
82
83
84
85
86
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
BR DEUTSCHLAND
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)
Insgesamt/totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüs­
sel
D
197 3
197 5
197 8
1979
24C
18t
229
171
224
167
218
164
219
164
«Zi
36
36
36
37
22
21
1£
18
1970
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleisch waren
Fische, Fisch waren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und ­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
9£
82
17
94
81
U
9:
7E
V
86
7'1
V1
85
72
13
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
15t
11t
3¿ι
15!
117
3:
154
11E
3:
152
11:>
361
152
115
37
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
10£
116
10E
106.
107
Häusliche Dienste
117
118
119
1110
12
13
14
}
41
42
43
44
45
46
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen derKrankenhäuseru. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
9­
11t1
122
12;1
122
92!
10"
11E
116¡
117
t
't
i
ι
:)
5
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
12Í1
3"
5"
122!
3:1
5"
122
321
5"
131i
4
6
135
39
61
63
64
2;!
12;
1Í)
κì
1"
V1
16i
1Íi
16
19
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
Τ1
7!1
7f1
7!I
80
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
io;!
91)
1fi
ï:!
4"'
91t
165
1
4"'
91I
1ί5
1
4f5
98
17
11
45
1
*)
2,!
2'ι
2:)
25
100 )
1001)
100()
100()
1000
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet
10
L
72
73
74
1)ì
ï:Ï
5
}
-
BR DEUTSCHLAND
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue)
1975 = 100
Preisindices
Indici dei prezzi
1970
77,5
75,6
1972
84,5
83,0
1973
91,1
89,5
1974
94,8
94,1
1976
104,8
105,3
Codice
1977
109,8
108,2
1978
110,4
109,1
1979
111,9
110,9
D
1
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1110
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggie uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
84,9
91,4
96,3
97,4
81,1
86,2
96,5
96,7
103,2
119,2
119,4
122,5
12
13
14
73,9
74,9
69,2
82,9
83,0
82,3
89,5
89,4
90,4
95,4
95,2
96,6
103,8
103,6
104,9
109,1
108,6
111,9
113,5
112,7
117,5
118,4
117,0
125,5
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
72,5
75,8
63,1
80,9
85,1
68,8
87,6
90,0
80,4
93,4
94,3
90,7
105,4
104,8
106,8
108,2
108,2
108,0
111,1
111,2
109,7
119,1
114,7
129,2
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
77,7
84,8
88,8
94,8
103,2
107,0
110,4
113,8
4
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi ¡.servizi
domestici
Servizi domestici
103,4
112,9
116,7
111,6
41
42
43
44
45
46
64,9
77,2
83,9
93,7
104,2
109,3
113,1
118,6
65,1
77,6
84,3
93,7
104,0
108,8
112,4
117,8
57,8
67,0
73,0
94,5
108,0
120,1
127,3
69,0
74,8
68,1
80,0
83,5
79,3
86,4
86,8
86,2
95,6
93,6
97,5
104,6
104,4
105,8
107,8
108,1
108,9
66,6
63,7
76,9
80,6
83,7
90,3
90,1
95,4
106,3
100,0
77,2
83,8
88,2
94,0
103,8
134,0
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali ecliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattìe e
infortuni
110,5
112,0
112,3
115,6
116,3
121,1
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
113,3
100,3
119,0
95,7
123,3
91,4
63
64
106,0
108,5
112,5
7
71
73,7
76,8
72,0
75,6
66,2
82,2
82,9
77,5
84,0
76,0
89,0
90,8
85,2
90,1
81,8
94,0
93,0
94,0
94,6
90,6
104,5
104,0
102,2
104,8
108,1
108,2
105,0
104,0
109,9
113,5
112,2
105,8
107,5
114,7
118,0
116,7
108,5
114,6
119,0
123,3
69,5
81,8
88,4
94,1
105,2
108,8
113,4
117,9
73,1
81,8
88,0
94,3
104,5
108,5
111,4
115,8
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
8
81
82
83
84
85
86
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
11
BRDEUTSCHLAND
Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
MloDM
NACE
CLIO
Schlüssel
R.I.7
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei b)
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
71916
56 472
15444
81458
64189
17269
84788
67404
17 384
82179
66715
15464
88 581
69 802
18779
97 064
75218
21846
106130
81155
24975
117452
89 677
27 775
131 903
102 638
29 265
107 680
42 620
65060
141250
63470
77 780
149740
68760
80980
143600
60860
82740
135 710
55820
79 890
145090
61090
84 000
153240
65670
87 570
169 620
71970
97 650
200320
84310
116010
01
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
20
28
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäude c)
c) Tief-und Ingenieurbauten
53.1
53.3
53.5
4. Sonstige Güter b)
84
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen a)b)
814
1132
1502
731
629
1076
1740
2308
2877
180 410
223 840
236 030
226510
224 920
243230
261110
289 380
335100
6720
9 500
10590
10120
10380
11340
12150
14240
17 040
173 690
214 340
225440
216390
214540
231 890
248960
275140
318060
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen
Mio DM
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Kreisen
ap rezzi correnti
1970
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
2. Energieerzeugnisse
06*
9530
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeug-
30*
13
46140
4150
15
3 260
17
19
6100
1972
5820
1973
1974
7140
6970
15360
15 750
44 990
5170
43540
3800
3 890
7 000
3 650
21
1975
1976
1977
1978
1979
10320
10 940
12010
7870
8990
17990
19730
18610
17 600
19 05t
21790
41960
3 800
40640
4180
44390
5050
47 090
3320
48190
55890
4170
3110
2220
2 790
3200
4720
3980
4630
3 870
6350
3260
6270
3120
6210
3620
6 500
4150
4120
3720
3 590
3370
3420
3800
4 040
23
1660
1680
1620
1920
1780
1750
2 000
25
28
36
42
47
3 580
4 480
4 870
2 590
2 740
3 230
3 720
5670
2 320
2150
3860
3 540
5 450
2130
2150
4010
4100
4680
1720
2 060
3870
3 890
5010
1790
1980
3710
3690
5 570
2 060
2370
4210
4640
5970
1980
2 630
49
48
1930
2110
2060
2 680
1860
2 870
1560
2 020
1430
1680
1750
2 020
2030
2420
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
4380
5440
4830
3060
3220
3 260
3740
466C
5 870
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
e) NebenleistungendesTransportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
68*
56
83 820
11740
119550
14 650
130920
15060
118740
12150
116300
12 540
130660
15390
145480
16320
164 99C
190420
59
2 000
2 270
2 320
2 320
2480
2580
2 690
61
63
65
67
69A
6790
1800
710
4 820
2 800
7 990
2 630
940
7120
3610
8760
1600
860
7 860
3730
9 200
1560
590
7 800
4430
10080
2210
660
6410
4580
10010
3 250
700
5800
4900
11040
3380
840
5920
4700
74
86*
53160
80340
90730
80690
77 340
88030
100590
32 590
29 350
3 240
35480
32160
3320
36610
33 290
3 320
41270
38180
3 090
40910
38020
2 890
40990
37 910
3080
40700
37 540
3160
45 69t
532O0
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
180410
223840
236030
226510
224 920
243230
261110
289 38()
335100
6 720
9 500
10590
10120
10380
11340
12 150
1424t)
17O40
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8) a)
173 690
214 340
225440
216390
214 540
231 890
248960
27514t)
318060
nisse
c) Chemische Erzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
I) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
I) Gummi- und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
12
:j
:
BR DEUTSCHLAND
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R.I.7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca b)
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
53.1
53.3
53.5
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali e)
e) Opere pubbliche
84
4. Altri prodotti b)
105,0
103,6
110,4
109,8
109,0
112,7
110,2
110,8
108,1
99,8
102,5
89,4
106,1
104,4
112,5
113,8
111,0
124,4
122,8
119,7
134,5
134,4
134,1
135,5
105,0
105,7
104,7
119,3
133,4
110,2
119,1
134,8
109,0
107,5
111,8
104,7
103,6
106,0
102,0
105,0
108,8
102,6
109,4
112,4
107,4
118,2
120,6
116,6
115,7
149,2
189,0
86,5
147,6
210,7
257,9
286,8
105,1
115,7
115,9
104,3
104,8
109,0
115,3
125,3
5. Totale, compresa IVA deducibile
105,9
114,2
114,2
102,7
105,7
111,5
119,4
129,8
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni issi d'investimento
105,0
115,7
115,9
104,4
104,8
108,8
115,1
125,1
7. Investimenti fissi lordi a)b)
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
105,9
1972
90,8
1973
105,4
1974
95,7
1976
110,3
1977
121,6
1978
125,0
1979
R6*
R25
131,8
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
64,0
93,2
91,5
96,4
91,3
84,6
87,2
93,8
06*
2. Prodotti energetici
145,6
133,0
129,7
151,3
121,3
107,4
109,8
98,1
105,5
116,4
108,3
74,0
107,0
119,3
30*
13
196,4
210,9
215,7
147,6
124,1
132,0
15
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
142,3
147,2
87,8
148,8
83,8
138,3
107,0
110,9
95,6
112,9
98,6
124,2
17
19
155,5
126,4
118,9
104,2
107,6
110,6
21
108,5
105,2
99,4
114,4
97,4
107,9
23
112,2
142,2
128,5
182,4
191,6
94,4
109,5
135,4
149,3
132,9
110,4
101,3
124,6
133,1
128,7
108,8
110,5
100,8
101,4
111,9
92,8
92,4
107,1
110,6
114,0
101,6
113,0
110,6
104,2
118,9
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
178,7
164,9
176,0
188,3
152,8
195,3
119,5
129,0
118,5
117,2
130,6
136,0
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
178,8
201,2
170,6
102,5
98,0
106,6
128,2
155,5
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
95,3
122,6
118,7
135,6
122,6
133,4
104,7
101,6
108,9
118,2
117,6
120,4
127,3
137,6
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commer-
100,5
103,0
101,5
96,0
100,0
101,0
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
86,1
103,5
136,6
95,7
77,4
92,0
143,1
163,5
129,4
89,2
96,5
81,6
142,3
135,0
87,9
95,5
75,3
94,2
125,2
97,8
96,9
144,3
105,8
88,1
103,6
103,4
147,7
121,2
86,7
97,2
61
63
65
67
69A
e)
d)
e)
f)
g)
. 74
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Sei vizi delle comunicazioni
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita
92,4
119,8
127,3
106,4
110,4
122,6
102,8
99,3
150,7
99,7
97,2
134,0
98,3
96,3
126,0
103,2
102,7
109,8
97,7
97,3
103,3
93,6
93,1
101,0
99,4
105,9
105,1
115,7
115,9
104,3
104,8
109,0
115,3
125,3
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
105,9
114,2
114,2
102,7
105,7
111,5
119,4
129,8
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
105,0
115,7
115,9
104,4
104,8
108,8
115,1
125,1
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8) a)
86*
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
13
FRANCE
2. Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
Mio FF
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
50542
63352
74853
72903
73247
80667
90930
98544
2. Energieerzeugnisse
06*
35626
43484
47770
46577
56379
60454
74310
91578
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
209896
258686
296062
342218
380134
443413
492469
551 827
13
15511
14928
19783
27334
22011
23960
24340
28465
15
10959
13743
16122
18224
19579
22931
26930
29573
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
18241
21275
24453
32821
30810
37823
42261
46168
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
24927
29763
32638
38804
43974
51103
55892
60941
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
16025
20119
24742
26795
32679
35810
39258
42727
23
7287
8314
8956
9370
10702
11 146
13297
15053
42 780
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
25
15287
19301
23029
26720
30698
35135
40051
28
21204
29293
32363
32734
42880
59115
66941
75441
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
31765
39611
45559
50463
61054
69667
77332
90203
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
21291
26780
29215
31713
35446
37888
41341
46124
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
11267
14250
15463
19509
21146
23403
26877
30407
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
7272
12118
10418
13597
12548
16201
17609
19 353
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
8860
9191
13321
14134
16607
19231
20340
24592
4. Hoch-und Tief bauten
53*
58315
72831
80687
93757
110558
124101
137598
147408
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
292073
370460
429410
506252
576522
653566
746253
856789
56
93779
118919
135491
163179
181515
193848
220937
247 501
Verlagserzeugnisse
I)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
14760
16997
18093
21356
25546
26047
30869
36205
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
17 073
20291
23426
25205
27 567
34790
37254
43722
d)
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs
63
4237
3607
4195
4492
5119
5563
5373
6355
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
11295
14959
16866
19727
21568
26152
29 592
33876
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
32487
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
7. abzüglich:
9 665
12772
14074
15608
19907
23669
27 712
25508
29157
37406
47783
48538
54943
63 631
76200
115756
153758
179859
208902
246762
288554
330885
380443
69B
21848
26314
33377
44918
46755
52824
61345
73291
86*
84625
105956
120406
143912
173820
204490
235078
270335
78681
98751
112336
134327
5944
7205
8070
9585
74
Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistu ngen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10.1 Auf den Produkten lastende MwSt. (R21)
10.2 Netto Einfuhrabgaben (R29—R39)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1 )
(9 + 10)
14
709229
888455 1015811 1160701 1323905 1513867 1715293 1943190
70865
89947
95412
114384
125088
154500
155372
180264
2466
2713
2977
3217
3326
4005
4515
4708
782560
981115 1114200 1278302 1452319 1672372 1875180 2128162
1979
FRANCE
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
99,3
101,9
107,5
107,0
94,9
101,2
106,4
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
82,9
91,2
99,4
100,6
105,9
113,3
119,3
06*
2. Prodotti energetici
81,6
109,4
92,7
98,9
102,1
107,3
111,0
113,4
30*
3. Prodotti industriali
112,6
127,5
127,9
111,1
112,1
119,3
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissil i
83,3
93,9
105,0
108,9
107,2
112,5
113,2
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
81,0
91,7
102,0
109,2
116,9
124,5
128,2
17
e)
90,4
100,0
104,0
103,8
105,4
107,1
106,4
19
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
76,7
84,7
96,4
95,7
98,9
97,6
98,8
21
e) Macchine industriali e agricole
57,2
72,1
78,4
88,2
99,7
105,5
112,7
23
f)
Prodotti chimici
trasporto
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
65,7
77,6
88,2
98,8
107,1
114,4
115,1
25
g)
74,5
75,2
91,5
96,0
96,4
116,6
122,4
125,9
28
h) Mezzi di trasporto
85,6
89,6
107,1
111,2
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
105,3
102,2
93,0
104,4
103,6
90,5
101,3
102,3
99,2
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
97,4
99,8
103,1
105,3
108,0
116,6
121,5
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
85,7
99,4
109,5
115,2
116,0
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
92,4
93,6
114,9
100,7
111,7
74,4
109,1
110,8
116,2
48
m) Altri prodotti industriali
88,8
96,4
94,3
97,6
98,6
100,1
98,7
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
71,6
81,1
86,5
90,7
104,5
108,1
113,6
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
74,1
84,7
89,0
91,3
103,8
104,3
107,3
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
86,5
86,7
85,6
88,8
98,1
98,4
100,1
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
80,1
88,0
81,4
96,2
97,8
105,7
61
e)
83,0
85,0
114,0
106,8
137,7
109,8
69,8
166,5
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
75,1
90,2
93,1
96,1
108,3
113,7
118,0
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
67,9
73,2
77,1
82,3
107,3
115,7
125,6
67
f)
73,0
84,3
83,0
97,2
105,0
111,0
122,3
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
66,8
78,3
84,0
88,7
104,8
109,8
115,9
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
Materiali efornitureelettriche
commercio
—
—
88,6
—
—
95,0
—
—
96,7
—
—
97,5
—
—
105,1
—
—
112,3
—
—
109,9
69B
Servizi dei trasporti interni
Servizidellecomunicazioni
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investimento
86*
8. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
82,6
—
—
82,2
92,0
—
—
91,8
96,8
—
—
96,8
100,0
—
—
99,9
104,6
—
—
104,7
108,0
—
—
107,8
111,6
—
—
111,4
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
10.1
IVAsuiprodotti(R21)
10.2 Imposte indirette nette sulle importazioni (R29-R39)
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
15
FRANCE
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
E werbstãtige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
2 749
2454
2 324
2216
2127
2 061
1999
1944
1890
2. Energieerzeugnisse
06*
332
317
310
305
304
311
309
307
307
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
5 507
5 644
5764
5 827
5666
5 595
5568
5471
5 359
13
262
260
262
268
267
267
262
247
232
15
314
316
320
325
316
306
303
296
290
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
318
328
335
342
336
334
334
334
331
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
715
733
747
757
730
708
703
685
672
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen fürdie
21
374
378
389
402
394
383
374
365
353
23
118
127
130
133
131
130
131
132
133
25
417
443
474
498
495
491
494
488
478
28
612
662
689
696
685
708
713
706
694
Industrie
I)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g)
h)
Elektrische Apparate und Geräte
Fahrzeuge
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
592
584
587
587
580
573
577
579
576
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
893
882
868
841
794
766
744
713
688
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
347
357
362
366
353
342
341
339
335
Verlagserzeugnisse
Gummi- und Kunststofferzeugnisse
49
193
213
225
229
218
221
224
222
220
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
352
362
377
385
368
367
368
365
357
I)
4. Hoch-und Tiefbauten
53"
1992
1966
1986
1976
1890
1875
1870
1836
1812
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
6 845
7112
7 307
7 485
7 537
7 773
7 998
8198
8 352
56
2 798
2 848
2899
2929
2 932
2 998
3 040
3078
3109
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
548
555
562
567
572
571
575
578
582
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
617
618
624
634
628
622
631
630
629
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
65
66
68
70
70
69
70
71
72
e)
Nebenleistungen desTransportgewerbes
65
142
149
151
158
155
156
160
163
165
I)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
380
383
387
400
407
420
432
453
467
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
374
426
454
479
496
507
515
528
536
74
1920
2 067
2162
2 249
2 277
2 430
2 574
2 697
2 793
86*
3431
3 545
3612
3 652
3712
3 775
3 823
3 887
3 899
20 856
21037
21303
21461
21236
21389
21566
21642
21620
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungendesstaates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt (1 bis 6)
16
FRANCE
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte A r b e i t n e h m e r
Occupazione dipendente
1970
1972
1974
1973
1976
1975
1977
1978
R6*
R25
1979
588
531
503
478
454
433
412
400
392
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
331
316
309
304
302
310
307
306
306
06*
2. Prodotti energetici
5177
5336
258
5 464
5 535
5384
5 320
5296
5 201
5 092
30*
3. Prodotti industriali
260
267
265
266
260
245
230
261
13
a)
M i n e r a l i e metalli f e r r o s i e non f e r r o s i , esclusi q u e l l i
fertili e fissili
301
303
308
313
303
294
290
284
278
15
b)
314
324
331
338
333
331
331
331
327
17
e)
Prodotti c h i m i c i
675
696
712
723
697
675
671
654
641
19
d)
Prodotti in m e t a l l o , escluse le m a c c h i n e e i mezzi di
357
362
373
386
378
368
359
349
337
21
e)
Macchine industriali e agricole
111
120
124
126
125
124
124
126
126
23
f)
M i n e r a l i e prodotti a base di m i n e r a l i non m e t a l l i c i
trasporto
M a c c h i n e per ufficio, m a c c h i n e per l ' e l a b o r a z i o n e dei
dati, s t r u m e n t i di p r e c i s i o n e e s i m i l a r i
412
438
469
493
489
486
489
482
472
25
g)
Materiali e forniture elettriche
606
657
684
691
680
703
708
702
689
28
h)
Mezzi di t r a s p o r t o
481
479
484
486
482
479
484
487
487
36
i)
Prodotti a l i m e n t a r i , b e v a n d e e tabacco
829
826
816
792
750
725
705
675
652
42
j)
Prodotti tessili, c u o i o e c a l z a t u r e , a b b i g l i a m e n t o
332
342
347
350
338
327
326
323
319
47
k)
Carta, articoli di c a r t a , s t a m p a
225
214
217
221
219
217
49
I)
Prodotti in c a u c c i ù e plastica
329
328
329
325
317
48
m) Altri prodotti i n d u s t r i a l i
1602
1585
1573
1530
1496
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
6119
6356
6580
6780
6932
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
2219
2 287
2337
2378
2 409
56
190
210
221
307
320
336
1701
1681
1691
345
1679
5357
5660
5 871
2 021
2105
2170
6058
a)
2210
Servizi
del
recupero
e
riparazione,
servizi
296
315
328
339
347
348
360
372
378
59
b)
559
561
567
576
573
570
576
577
577
61
e)
Servizi dei trasporti interni
65
66
68
69
69
69
70
71
71
63
d)
Servizi dei trasporti m a r i t t i m i e a e r e i
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi a l b e r g h i e r i
138
145
148
154
152
153
157
159
161
65
e)
Servizi delle attività c o n n e s s e ai t r a s p o r t i
379
383
387
400
407
419
432
452
467
67
f)
Servizi d e l l e c o m u n i c a z i o n i
374
426
454
479
496
507
515
528
536
69A
g)
Servizi delle istituzioni di c r e d i t o e d ' a s s i c u r a z i o n e
1527
1660
1750
1831
1857
2 005
2132
2 244
2 334
74
h)
Altri servizi d e s t i n a b i l i a l l a v e n d i t a
3 431
3 545
3612
3 652
3712
3 775
3 823
3 887
3 899
86*
16 584
17 068
17 450
17 706
del
commercio
17 571
17 779
17 990
18102
18118
6. Servizi non destinabili alla vendita
a)
Servizi delle a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e
b)
Altri s e r v i z i non d e s t i n a b i l i alla vendita
7. Totale (1 a 6)
17
FRANCE
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken
MioFF
in j e w e i l i g e n P r e i s e n
a prezzi c o r r e n t i
Schlüssel
D
1970
1972
1973
127 042
103 037
12877
36830
5135
12862
6596
15204
151339
123512
15225
44248
6909
16419
7903
17245
168 224
136420
16608
49184
7361
17911
8111
19431
1786
1450
3269
7028
1956
1690
3221
8696
12
13
14
2 568
14 420
7017
Bekleidung und Schuhe
B e k l e i d u n g (ohne S c h u h e ) , e i n s c h l i e ß l i c h R e p a r a t u r e n
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
W o h n u n g s m i e t e n und W a s s e r g e b ü h r e n
Elektrizität, Gas, B r e n n s t o f f e
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., ltd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und B o d e n b e l ä g e .
einschl. Reparaturen
H e i m t e x t i l i e n , H a u s h a l t s w ä s c h e und s o n s t i g e E i n r i c h t u n g s gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und K o c h g e r ä t e , h o c h w e r t i g e e l e k t r i s c h e H a u s h a l t s maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegens t ä n d e und Z u b e h ö r , e i n s c h l i e ß l i c h R e p a r a t u r e n
L a u f e n d e H a u s h a l t s f ü h r u n g (ohne h ä u s l i c h e Dienste)
1975
1976
1977
1978
1979
191495
157189
19665
54 979
8436
20672
10641
22590
216302
178634
22843
61 124
9539
23 766
11 145
27036
243643
201 663
25902
69935
10533
26829
11295
28258
275325
229 760
28830
77956
12499
29905
12603
34 115
304 857
254 768
32798
88527
13653
33227
14 135
36980
2728
1804
3454
9828
2757
2034
4048
11367
3228
2391
4469
13093
5276
2668
5815
15152
3920
2476
9660
17796
2821
2823
9233
20571
4 190
3013
9353
23 156
3353
16 788
7 686
3 800
19361
8643
4 039
20939
9 328
4 639
23 024
10 005
5501
25 505
10974
5 528
27 653
12 384
6099
30 457
13 533
6996
34 269
15621
40 278
33 297
6981
49 676
40 738
8 938
54 076
44185
9 891
61625
50242
11383
70 637
57 294
13343
77 905
63 095
14810
84 672
68308
16364
93 823
75 235
18 588
104 556
83 384
21 172
3
31
32
68 221
53488
14 733
86544
67 620
18924
99 721
77 969
21752
118509
89 044
29465
135246
102280
32966
159110
119 578
39 532
181237
136970
44 267
207194
155010
52184
242774
180 279
62495
4
46 740
60 971
69158
84 508
93 645
106 476
114582
127 091
143872
41
13 888
19 857
23631
28706
32519
37 895
39900
45 344
52288
42
5 007
5 963
6483
8 022
8 587
9184
9 856
10654
11738
43
7017
9 224
10407
13 068
13 870
15421
16317
17 694
19 743
44
7 632
9 691
10971
13 078
14235
16518
17 993
19 844
22 097
45
8 601
10738
11550
14 285
15722
17 490
19434
21318
24 361
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und
Nährmittel
Fleisch,
Fleischwaren
Fische,
Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefetle
und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere
Knollengewächse)
Kartoffeln und andere
Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige
Nahrungsmittel,
einschließlich
Konserven
und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
Häusliche Dienste
1974
117
118
119
1110
338190
281 304
38227
96868
15544
36793
14885
39275
46
4 595
5^98
6116
7 349
8712
9968
12237
13 645
Gesundheitspflege
M e d i z i n i s c h e und p h a r m a z e u t i s c h e E r z e u g n i s s e
T h e r a p e u t i s c h e Mittel und G e r ä t e
A r z t l e i s t u n g e n u. ä.
D i e n s t l e i s t u n g e n der K r a n k e n h ä u s e r u. ä.
D i e n s t l e i s t u n g s e n t g e l t e der Unfall- und K r a n k e n v e r s i c h e rung
5
51
52
53
54
55
46159
12 000
852
14278
18 066
963
60 306
14 997
1003
18569
24 421
1316
69 448
16774
1088
21816
28144
1626
82 000
19186
1357
25171
34Ί00
1886
101984
22 501
1813
30641
45043
1986
119711
23342
1995
35199
56 708
2 467
134
24
2
39
66
3
982
390
241
109
038
204
159 531
28 847
2517
45848
78630
3689
185 430
31962
2 904
53145
93328
4 091
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
W a r e n und D i e n s t l . für d e n B e t r i e b v. K r a f t f a h r z e u g e n u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
54 494
12 780
29 886
72 061
19 283
37 954
81103
22137
42 459
92 885
21 121
52841
108107
25301
60167
133 543
37144
70115
148 717
37 011
81400
174528
45369
93 663
201972
51221
108350
63
64
8914
2914
10758
4 066
11939
4 568
13800
5123
16011
6 628
18437
7 847
20 580
9 726
23 733
11763
28089
14312
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
G e r ä t e , Z u b e h ö r für U n t e r h a l t u n g s - und E r h o l u n g s z w e c k e ,
einschließlich Reparaturen
D i e n s t l e i s t u n g e n für U n t e r h a l t u n g s - , E r h o l u n g s - und k u l t u relle Z w e c k e ( o h n e s o l c h e des Gaststätten- u n d B e h e r b e r gungsgewerbes)
Bücher, Z e i t u n g e n und Z e i t s c h r i f t e n
Unterrichtsleistungen
7
71
28 818
12 964
37 596
17165
42 571
20313
51148
25110
58 621
29107
67188
34 024
76 949
38 304
88 359
44 302
99 303
48938
72
6936
9 046
9 922
11713
13314
15271
18 033
20 490
23 628
73
74
7 526
1392
9516
1869
10 279
2 057
11954
2371
13318
2882
15184
2 709
17 350
3 262
19 785
3 782
22 295
4442
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
W a r e n a.n.g.
A u s g a b e n in Gast- und B e h e r b e r g u n g s s t ä t t e n
Pauschalreisen
F i n a n z i e l l e D i e n s t l e i s t u n g e n a.n.g.
D i e n s t l e i s t u n g e n a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
57 338
6 595
9 333
72268
8 275
12 000
81890
8946
14100
96199
10353
17 952
110469
11897
20213
129593
14 098
23243
147 371
16211
25 606
166 888
18448
29 644
192 550
21438
35 900
32 290
39169
43664
50860
58 547
68877
79 504
89 386
101516
2 317
6 803
3 221
9603
4129
11051
4 634
12400
4913
14899
5809
17 566
6 163
19 887
6513
22 897
7 214
26482
469 090
590 761
666191
778 369
895 011
1037169
1 1 6 3 835
1 3 2 2 271
1 508 647
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
|
11082
FRANCE
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo
1975 = 100
Volumenindices
Indici di quantità
1970
}
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
D
1979
89,3
89,5
87,9
88,0
89,6
87,1
93,0
100,2
94,0
94,0
93,1
93,0
99,1
92,2
96,4
97,5
96,1
96,3
95,7
94,5
96,7
94,4
99,0
100,3
98,2
98,5
97,9
97,6
97,2
97,1
102,8
100,0
102,0
101,8
101,8
102,5
101,0
102,7
101,9
99,7
103,3
103,3
102,8
105,3
104,5
105,0
103,2
98,2
106,0
106,6
104,7
109,5
103,2
107,2
105,6
103,0
108,0
108,4
106,2
112,0
105,4
109,3
104,7
104,0
1
11
111
112
113
114
115
116
110,9
99,7
80,6
75,1
105,0
101,5
88,2
89,5
106,8
105,7
91,8
96,0
107,6
108,5
94,3
97,9
79,2
103,0
99,1
107,4
89,7
92,8
91,9
110,4
92,4
96,6
99,3
113,6
88,3
94,9
104,8
117,5
117
118
119
1110
78,1
92.7
81,8
93,1
98,1
84,0
100,6
97,7
87,6
98,1
97,7
94,3
109,6
102,7
101,3
102,2
102,5
106,4
103,5
101,9
106,1
104,9
102,9
112,3
12
13
14
86,6
86,7
86,3
97,4
97,1
98,7
98,3
98,5
97,4
98,8
99,0
97,4
101,2
101,4
100,7
101,6
101,7
101.2
102,2
102,2
102,2
102,7
102,3
104,2
2
21
22
Vestiario e c alzature
V e s t i a r i o , c o m p r e s e le r i p a r a z i o n i
C a l z a t u r e , c o m p r e s e le r i p a r a z i o n i
77,0
76,0
80,4
86,3
85,1
90,2
92,9
91,0
98,8
96,5
96,1
97,4
106,1
105,9
106,8
111,0
111,4
110,0
117,3
116,5
119,9
122,3
122,0
123.5
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettric a
Affitti per abitazioni e s p e s e per l'acqua
C o m b u s t i b i l i ed e n e r g i a elettrica
73,5
87,8
95,1
100,9
106,3
106,6
108,7
111,3
4
60,5
81,0
92,3
97,6
109,9
107,6
111,9
116,7
41
86,1
95,6
98,5
104,6
101,1
101,6
101,0
102,2
42
65,8
80,7
89,6
102,4
105,9
106,2
108,0
111,6
43
78,6
93,0
101,1
104,4
108,5
110,5
112,3
111,8
44
79,8
91,4
95,1
101,3
104,7
109,5
111,6
114,7
45
102,7
102,0
101,3
101,0
98,1
96,3
94,6
92,9
46
Mobili, artic oli di arredamento, apparec c hi, utensileria e
servizi per la c asa
M o b i l i e a c c e s s o r i i n c o r p o r a t i nella c o s t r u z i o n e , tappeti,
r i v e s t i m e n t i per p a v i m e n t i e r i p a r a z i o n i
B i a n c h e r i a e altri articoli tessili per la c a s a , altri articoli di
arredamento e riparazioni
E l e t t r o d o m e s t i c i e a p p a r e c c h i per la casa, c o m p r e s i gli
a c c e s s o r i e le r i p a r a z i o n i
C r i s t a l l e r i a , v a s e l l a m e e u t e n s i l e r i a per la casa c o m p r e s e le
riparazioni
Articoli non d u r e v o l i e s e r v i z i per la casa esclusi i s e r v i z i
domestici
Servizi d o m e s t i c i
65,6
60,7
60,8
69,7
65,0
75,8
77,8
74,8
64,9
80,5
77,5
88,5
85,0
84,0
69,8
86,8
84,6
94,3
91,1
91,5
79,7
91,7
90,5
101,3
106,1
101,5
106,5
105,6
108,4
112,9
111,5
102,8
114,6
108,5
117,0
129,5
120,3
109,9
116,6
115,7
127,9
142,1
129,0
115,5
120,8
123.7
138,9
149,0
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi m e d i c i , i n l e r m i e r i , ecc
Cure in o s p e d a l i e c l i n i c h e
C o m p e n s i del s e r v i z i o per a s s i c u r a z i o n i contro te malattie e
infortuni
78,7
105,0
71,2
93,5
136,0
82,0
100,4
147,8
87,9
96,4
128,0
87.4
111,3
130,1
106,0
112,5
121,2
109,1
120,7
138,0
114,0
124,1
140.0
116.5
6
61
62
Trasporti e c omunic azioni
Acquisto dei mezzi di t r a s p o r t o
Spese di e s e r c i z i o dei mezzi di t r a s p o r t o
73,1
58,8
78,4
72,2
82,3
77,8
86,8
80,0
103.0
107.6
106,7
123,5
111,4
137,1
114.3
155.3
63
64
71,0
56.7
82,4
71,7
88,8
82,4
96,2
93,1
107,1
110,8
115,4
118,6
123,1
128,0
128,7
133.6
7
71
74,7
83,2
86,2
95,1
106,1
117,5
125,9
133,6
72
Servizi r i c r e a t i v i , spettacoli e c u l t u r a , esclusi gli a l b e r g h i e
pubblici esercizi
98,3
72,5
103,9
88,6
104,9
91,8
104.2
96,0
105,2
83,0
111,9
89,9
116,0
95,2
118,7
101.8
73
74
Libri, g i o r n a l i e per iodic
Istruzione
77,0
77,2
68,3
86,9
89,7
82,3
91,3
93,8
87,5
96,5
97,7
97,7
106,1
108,5
108,7
110,3
117,1
112,8
113,6
118.6
117,0
116,7
122,1
120,6
8
81
82
83
84
85
86
85.6
91,6
93,9
97,7
104,3
108,1
110,3
112,3
28,9
70,5
48,7
85,0
63.7
93,4
81,1
94,5
113,6
105,7
119.1
107,4
127,9
112,8
135,4
117,9
78,9
89,0
93,9
96,9
105,4
108,4
113,1
116,9
Generi alimentari, bevande e tabac c o
Generi alimentari
Pane e cerea
li
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi esc
l use l e patate ed al tri
Patate ed al tri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi l
a imentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese l e
tuberi
conserve
e le
Acquisto di s e r v i z i di t r a s p o r t o
Comunicazioni
Ricreazione, spettac oli, istruzione e c ultura
A p p a r e c c h i e a c c e s s o r i , c o m p r e s e le r i p a r a z i o n i
Altri beni e servizi
Beni e s e r v i z i per l'igiene p e r s o n a l e
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli a l b e r g h i e pubblici esercizi
Viaggi turistici t u t t o c o m p r e s o
Servizi f i n a n z i a r i n.a.c.
Altri s e r v i z i n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio e c o n o m i c o
Γ
19
FRANCE
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)
I nsgesamt / totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüs­
sel
1973
1975
1978
1979
274
227
28
76
12
29
15
38
248
205
26
69
11
27
13
32
242
200
26
68
11
27
12
30
226
188
24
66
10
25
12
28
223
185
23
65
10
25
11
27
117
118
119
1110
5
3
5
14
3
5
15
4
3
5
15
3
2
4
15
3
2
4
15
1970
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaitee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
5
30
12
27
10
5
26
11
5
23
11
5
23
11
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
87
70
16
83
67
15
79
64
15
71
58
13
69
56
13
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
148
110
38
149
111
39
151
114
37
157
118
39
158
119
39
98
106
105
101
100
41
28
36
36
36
36
42
10
10
10
9
43
13
15
16
15
15
44
16
17
16
16
15
18
18
17
17
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
45
46
13
11
10
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
95
19
2
30
41
2
103
23
2
32
45
2
114
25
2
34
50
2
121
24
2
35
57
3
126
25
2
36
60
3
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
120
38
61
129
45
63
121
28
67
129
34
128
34
67
63
64
17
6
16
6
ιε
18
9
18
10
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
59
23
62
29
66
33
71
37
72
37
72
14
14
15
17
17
73
74
19
3
17
3
15
3
15
3
15
3
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
120
13
20
120
13
21
123
13
23
124
14
23
123
14
23
71
65
65
64
63
2
15
4
17
6
17
6
17
6
17
1000
1000
1000
1000
1000
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
20
FRANCE
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue)
1975 = 100
Preisindices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
65,8
64,5
64,2
68,5
60,1
62,2
63,7
56,1
74,5
73,5
77,6
77,9
73,1
75,0
73,6
65,5
80,9
79,3
76,0
85,2
79,9
79,9
73,6
71,7
90,2
89,4
88,0
92,2
91,0
89,6
92,9
83,6
110,5
111,0
111,4
111,7
109,3
110,0
99,6
104,9
123,2
124,6
122,8
121,1
125,5
120,0
109.6
128,6
133,0
133,9
737,2
132,3
138,8
130,5
120,2
132,8
144,9
145,3
757,6
747,6
754,7
747,7
727,6
139,8
1
11
777
7 72
7 73
7 74
7 75
776
50,0
60,9
90,8
71,5
57,8
69,7
81,8
74,2
79,2
71,4
84,3
78,2
79,4
78,4
96,1
88,7
206,4
108,3
131,3
107,8
135,4
111,7
235,3
123,2
94,6
122,2
208,2
138,3
147,0
132,9
199,9
150,6
777
118
119
1110
70,9
67,6
85,9
77,7
74,3
91,5
81,5
86,1
98,6
88,8
93,1
98,9
108,3
107,9
108,3
116,6
117,2
116,4
127,1
130,0
127,5
143,9
144,8
139,1
12
13
14
65,9
67,1
60,6
72,2
73,2
67,9
78,0
78,3
76,1
88,4
88,6
87,6
109,0
108,7
110,3
118,0
117,3
121,2
130,0
128,5
136,4
144,2
142,2
152,3
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
65,5
68,9
55,7
74,1
77,7
63,7
79,4
83,9
66,8
90,9
90,6
91,8
110,9
110,4
112,4
120,8
120,3
122,2
130,6
130,1
132,0
146,8
144,5
153,6
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
67,9
74,2
77,7
89,5
107,0
114,9
124,9
138,1
4
70,6
75,4
78,8
90,5
106,1
114,1
124,7
137,9
41
67,8
72,7
76,7
89,4
105,8
113,0
122,8
133,9
42
77,0
82,5
83,8
92,0
105,0
110,8
118,2
127,6
43
114,4
124,2
138,9
44
112,9
121,6
135,2
45
Mobili, artic oli di arredamento, apparec c hi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti.
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gl
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese e
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi ι servizi
domestici
Servizi domestici
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereal i
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escl use l e patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi l
a imentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese l e conserve
e le
68,3
73,3
76,2
88,0
107,0
68,6
74,7
77,3
89,7
106,3
51,4
61,9
69,3
83,6
116,6
132,1
148,6
168,6
46
69,0
87,9
77,4
66,9
61,8
64,0
76,0
89,1
85,3
75,3
70,0
74,9
80,1
88,8
86,0
82,1
73,9
86,9
88,3
93,2
94,0
89,6
84,4
93,8
110,7
102,3
103,4
108,8
116,1
110,0
118,8
105,5
107,9
117,7
125,3
124,7
130,0
116,7
119,1
129,4
136,5
130,8
141,0
123,0
132,7
140,3
149,2
138,2
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali ecliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le T a l a " e e
infortuni
64,1
48,1
69,8
71,3
56,1
77,0
74,7
59,2
80,4
89,2
65,2
100,5
111,0
112,9
110,0
122,3
120,7
124,0
133,9
130,0
136,6
150,6
144,6
154,6
6
61
62
Trasporti ecomunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
76,1
74,9
85,7
85,0
90,6
88,7
99,3
96,7
111,9
110,0
120,6
118,9
133,1
129,5
153,5
139,1
63
64
69,2
78,6
77,8
82,3
81,8
84,7
90,7
92,7
107,0
105,5
113,8
111,0
122,4
119,0
131,7
125,9
7
71
69,8
81,7
92,6
108,1
115,3
122,3
132,9
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli albergai e
pubblici esercizi
57,5
66,6
68,8
73,2
73,6
77,8
86,2
85,7
108,4
113,2
116,5
125,9
128,1
137,9
141,0
151,5
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
67,5
71,8
67,6
75,3
77,6
72,2
81,2
80,2
79,8
90,2
89,1
91,0
110,6
109,3
105,8
121,0
116,4
112,4
133,1
130,8
125,4
149,5
147,6
147,3
8
81
82
83
84
85
86
64,4
73,1
79,5
112,8
125,7
138,4
154,4
163,5
64,8
134,8
75,9
132,0
79,4
116,4
88,1
104,1
111,6
105,3
124,3
103,7
136,3
108,5
150,9
66,5
74,3
79,3
89,8
110,0
120,0
130,6
144,3
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
21
FRANCE
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
Mio FF
NACE
CLIO
Schlüssel
R.I.7
¡njeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1972
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01
62
1732
2 264
2 506
2138
2 037
1009
1642
2191
2. Ausrüstungen
a) M e t a l l e r z e u g n i s s e und M a s c h i n e n
b) F a h r z e u g e
20
28
69 403
54 902
14501
86 778
67 501
19 277
99 515
77 002
22513
114506
87 926
26 580
119842
91974
27 868
145 693
104 629
41064
158 914
112520
46 394
177 228
122 633
54595
199354
142632
56 722
3. Bauten
a) W o h n u n g e n
b) N i c h t w o h n g e b ä u d e a)
c) T i e f - u n d I n g e n i e u r b a u t e n
53.1
53.3
53.5
107 889
52 409
55 480
134 562
67 316
67 246
153 860
79610
74 250
184167
97 741
86 426
203 856
105 666
98190
228 894
117931
110963
242170
125457
116713
259 955
135139
124816
293708
155188
138 520
4. Sonstige Güter
84
5687
8 976
9 342
9723
12053
14 047
16306
18 550
22084
183 041
232 048
264 981
310 902
337 889
390671
418 399
457 375
517 337
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6
abzüglich:
A b z u g s f ä h i g e M e h r w e r t s t e u e r auf Käufe von
Aniagegütern
7.
Bruttoanlageinvestitionen
Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen
lio FF
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in j e w e i l i g e n K r e i s e n
a p rezzi c o r r e n t i
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979
15 999
15 463
17836
17 432
20 428
22 673
13 238
15190
18128
21770
26617
30 073
36 651
44 722
43 355
6390
46 910
5965
53 522
4917
53 500
5 267
62 025
6 640
66 096
6 894
69 952
6 569
77 350
3 588
4 301
4 895
4 291
4 623
4 826
5034
4 507
3 439
3 937
4 670
4 295
3 629
5 365
3833
5 643
3 892
6 488
4514
7 128
4 622
7919
4 807
21
1308
2 204
2 761
3 262
3454
4 253
4018
4 359
23
1807
2310
2 448
2 950
3 088
3753
4 339
4 692
25
28
36
42
47
1926
3 975
4 875
2 462
2 238
2418
3103
5 460
2 778
2 051
2911
4 790
6032
2 786
2 489
3 552
6368
7 480
2 592
3 343
3 523
6951
7 488
2 535
3 279
4181
7 538
8165
3141
3 707
4 853
8 874
9140
2 705
3 689
5170
10 046
9 346
2 777
3 983
49
48
1545
1566
1940
2 506
1678
2 825
1945
3 020
1486
2 603
1806
3216
2 099
2 909
2 247
3 003
01*
8 061
2. Energieerzeugnisse
06*
11556
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) E i s e n - und NE-Erze und M e t a l l e (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) M i n e r a l i e n und n i c h t m e t a l l h a l t i g e m i n e r a l i s c h e E r z e u g nisse
c) C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e
d) M e t a l l e r z e u g n i s s e (ohne M a s c h i n e n und F a h r z e u g e )
30"
13
36 938
3976
15
3314
17
19
11662
1973
13399
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
o) L a n d w i r t s c h a f t l i c h e M a s c h i n e n und M a s c h i n e n für d i e
Industrie
f) B ü r o m a s c h i n e n , D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e und - e i n r i c h t u n g e n , f e i n m e c h a n i s c h e und o p t i s c h e E r z e u g n i s s e
g) E l e k t r i s c h e A p p a r a t e und G e r ä t e
h) F a h r z e u g e
i) N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e und T a b a k w a r e n
j) T e x t i l i e n , L e d e r und S c h u h e , B e k l e i d u n g
k) Papier, P a p p e u. W a r e n d a r a u s , D r u c k e r e i - u. V e r l a g s e r zeugnisse
I) G u m m i - und K u n s t s t o f f e r z e u g n i s s e
m) Sonstige g e w e r b l i c h e E r z e u g n i s s e
1972
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
5516
6 053
6 477
7 389
8418
10220
9 749
10 394
11156
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) R ü c k g e w i n n u n g und R e p a r a t u r e n , D i e n s t l e i s t u n g e n d e s
Handels
b) D i e n s t l e i s t u n g e n des Gaststätten- und B e h e r b e r g u n g s gewerbes
c) D i e n s t l e i s t u n g e n des I n l a n d s v e r k e h r s
d) D i e n s t l e i s t u n g e n des S e e - u n d L u f t v e r k e h r s
e) N e b e n l e i s t u n g e n des T r a n s p o r t g e w e r b e s
f) D i e n s t l e i s t u n g e n der N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g
g) D i e n s t l e i s t u n g e n des K r e d i t w e s e n s u. d e s V e r s i c h e lunysyewerbes
h) S o n s t i g e m a r k t b e s t i m m t e D i e n s t l e i s t u n g e n
68*
56
95 205
10 623
128 806
14 532
150 740
16196
178143
16457
192 007
17 922
222 596
21 178
243 209
22 606
264 429
24 679
298 649
59
2 242
2 896
3316
3 842
4 204
5 325
5 757
6 183
61
63
65
67
69 A
5235
2 172
1490
4 200
2 557
7 281
2 629
3615
3951
2 875
7
4
2
4
3
802
340
686
784
885
9959
5 348
3136
6168
4 275
10893
5849
3 429
9 055
3 729
13008
6986
4 094
10 648
4 469
13 664
7 338
4 302
15183
5 292
14 646
7 866
4611
18475
4 504
74
66 686
91027
107 731
128 958
136 926
156888
169067
183465
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) D i e n s t l e i s t u n g e n d e s s t a a t e s
b) Sonstige n i c h t m a r k t b e s t i m m t e D i e n s t l e i s t u n g e n
86*
25 765
25 386
379
28 934
32 265
31702
563
37 721
37 040
681
46 731
45958
773
51377
50 497
880
51840
50 854
986
55 521
54 417
1 104
183 041
232 048
264 981
310902
337 889
390671
418 399
457 375
62787
61559
1226
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8 abzüglich:
A b z u g s f ä h i g e M e h r w e r t s t e u e r auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7
22
8)
517 33
FRANCE
6. investimenti f issi lordi,
per prodotto
1975= 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R.I.7
4,8
107,8
138,0
140,7
81,9
52,2
71,7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
83,2
83,3
82,7
97,8
98,5
95,3
108,0
108,5
106,6
107,1
105,7
112,1
109,7
105,0
125,0
109,3
103,8
127,5
113,5
108,0
131,6
20
23
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
85,7
78,7
93,1
95,4
91,3
99,9
98,8
97,8
99,8
101,1
102,5
99,6
100,0
98,7
101,3
97,7
96,5
99,0
96,4
95,0
98,0
77,8
99,0
101,0
96,9
84,0
96,5
102,4
103,3
105,5
119,4
53.1
53.3
53.5
84
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali a)
e) Opere pubbliche
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
125,0
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
7. Investimenti fissi lordi
103,5
102,3
103,3
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
83,2
1972
105,8
1973
110,9
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
113,6
102,7
93,7
102,3
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
97,9
06*
2. Prodotti energetici
100,1
30*
13
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
81,3
85,2
90,2
91,8
101,9
102,5
108,9
113,0
168,2
115,4
141,4
112,6
100,6
107,5
144,5
106,0
102,2
118,8
114,8
116,9
130,4
125,7
99,0
112,8
15
111,1
142,5
83,0
170,0
92,9
159,5
102,2
128,6
102,9
106,7
94,2
88,0
17
19
52,8
82,2
98,0
110,0
102,9
99,0
21
68,8
101,3
110,2
111,0
111,1
112,3
23
58,9
97,4
99,6
160,7
102,6
71,7
78,2
102,3
172,6
85,2
86,1
88,6
106,0
160,7
98,0
102,0
99,9
112,6
129,6
112,7
109,3
95,6
97,8
112,6
106,0
112,2
102,0
93,3
95,6
102,1
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
138,5
101,2
166,7
156,4
129,9
157,7
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
109,6
107,7
111,3
111,7
109,5
119,0
91,3
106,2
128,6
142,1
103,2
96,5
98,2
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
76,9
91,5
93,6
113,1
102,0
118,3
104,4
103,9
103,4
102,7
104,0
101,9
106,7
68*
56
82,9
96,3
103,5
102,9
117,6
117,5
59
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
75,1
58,1
68,0
69,5
92,0
89,7
59,4
142,6
60,6
97,4
92,9
99,9
102,8
69,1
121,8
107,4
107,5
107,5
78,6
121,8
106,6
106,5
106,6
109,4
110,9
100,2
100,2
100,2
142,5
115,0
61
63
65
67
69A
76,0
93,6
102,2
101,6
89,0
89,0
90,3
91,0
90,9
99,6
105,3
90,5
90,3
98,6
102,0
89,5
89,8
72,6
99,0
99,0
103,2
97,7
97,5
109,1
74
97,1
96,9
113,7
86*
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
84,0
96,5
102,4
103,3
103,5
102,3
103,3
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
9. Investimenti lissi lordi (7 - 8)
23
ITALIA
2. Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
Mrd LIT
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
5122
5403
6976
8096
9644
11222
13402
15690
18426
2. Energieerzeugnisse
06*
3465
4042
4227
4676
5983
6936
8985
11 025
12718
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
18253
21465
26896
34677
37229
49587
58922
67592
83274
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
13
1296
1309
1893
2670
2441
3234
3542
3972
5038
Brutstoffe)
Minerallen und nichtmetallhaltige mineralische Er-
15
1385
1526
1912
2584
2680
3503
4388
4982
5811
b)
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
1630
1873
2325
3043
3001
4014
4255
4957
6729
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
1350
1563
1947
2605
2868
3791
4524
4994
6121
21
1201
1371
1881
2641
3048
3906
4797
5256
6088
23
287
318
426
548
625
739
894
1021
1318
25
1286
1531
1970
2423
2751
3624
4396
5033
5580
28
1132
1485
1774
2290
2625
3681
4090
4812
5563
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i)
Nahrungsmittel, Getränke undTabakwaren
36
2888
3325
3719
4358
4884
5985
7184
8720
10679
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
2936
3598
4518
5417
5974
8562
10511
11818
15319
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
1031
1245
1600
2126
2103
2695
3220
3866
4933
Verlagserzeugnisse
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
633
848
1005
1371
1513
1995
2393
2654
3267
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
1198
1473
1926
2601
2716
3858
4728
5507
6828
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
5250
5707
6752
8820
9993
11850
14351
16461
19954
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
24204
29918
34398
42089
50375
60853
73327
86124
104448
56
8515
10184
11533
13735
15875
19808
24156
27 707
33747
des Handels
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
1330
1730
2014
2482
3079
3797
4571
5280
6544
c)
61
1823
2071
2364
2910
3146
3528
4462
5715
7 242
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkeh rs
63
591
592
675
745
775
976
1288
1439
1837
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
590
741
806
998
1233
1574
1921
2341
2865
f)
67
I)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
870
1040
1164
1282
1772
2353
2913
3082
3816
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
2205
2949
3780
5302
7189
8483
9978
12153
14310
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
8280
10611
12062
14635
17306
20334
24038
28407
34087
69B
1646
2158
2763
4161
6169
7126
8270
9671
11146
86*
7053
9597
11138
13237
15151
18369
23050
28334
33621
6557
8980
10470
12445
14215
17241
26782
31788
496
617
668
792
936
1128
21736
1314
1552
1833
61701
73974
87624
107434
122206
151 691
183 767
215555
261 295
1182
1150
2122
3285
3172
4966
6316
6814
7573
62883
75124
89746
110719
125378
156657
190083
222369
268868
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
7. abzüglich:
Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren a)
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10. Einfuhrgaben (R29)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 10)
24
ITALIA
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca
1975= 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
95,4
88,8
95,0
96,8
95,9
95,4
98,8
103,6
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
92,5
100,3
108,6
107,4
110,2
108,9
115,0
118,7
06*
2. Prodotti energetici
89,8
94,0
104,1
110,8
112,7
115,1
117,1
90,5
101,0
113,8
112,4
113,6
116,3
125,8
119,4
30*
13
3. Prodotti industriali
83,3
92,4
94,7
104,8
112,1
109,2
113,5
113,9
121,9
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
79,3
88,2
100,9
105,5
114,5
115,7
126,6
136,4
17
e)
100,5
99,0
106,9
117,0
108,7
111,9
107,8
110,6
19
d)
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
Prodotti chimici
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
90,0
88,3
96,3
110,7
102,7
109,6
106,6
107,4
21
e) Macchine Industriali e agricole
77,8
78,1
97,9
119,0
115,8
122,5
140,1
170,8
23
f)
94,7
93,0
101,3
110,9
109,3
115,0
117,6
121,0
25
g) Materiali e forniture elettriche
93,7
99,1
108,5
110,6
108,6
112,6
119,7
123,1
28
h) Mezzi di trasporto
85,7
91,0
99,7
104,0
109,3
108,6
112,0
119,9
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
96,6
97,9
104,0
107,0
118,1
117,1
112,3
127,7
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
102,1
108,3
123,2
121,3
119,3
117,7
129,2
139,9
47
k) Carta, articoli di carta, stampa
78,9
94,2
107,4
118,3
121,4
116,9
127,8
49
I)
112,6
111,3
122,4
118,2
94,9
133,9
132,2
147,5
48
m) Altri prodotti industriali
106,5
102,8
106,0
108,1
99,3
99,4
100,1
102,1
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
83,9
90,8
95,7
100,0
103,8
107,1
110,7
115,6
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
86,5
93,2
99,2
102,9
104,2
107,6
111,3
116,3
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
83,4
92,0
95,7
98,0
101,7
103,5
105,7
114,0
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
86,0
90,1
97,0
100,6
105,0
109,8
113,3
118,3
61
e)
82,8
85,2
91,2
97,4
107,6
116,8
119,8
121,9
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
85,1
88,6
95,6
99,9
107,1
112,9
116,6
120,5
65
e) Servizi delle attività connesse al trasporti
72,8
87,2
92,0
99,6
102,7
105,0
111,0
116,9
67
f)
77,5
86,1
91,2
97,6
105,7
109,8
115,3
122,6
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
84,1
90,6
94,0
98,4
102,5
105,0
108,0
111,6
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
Prodotti in caucciù e plastica
commercio
69B
Servizi dei trasporti interni
Servizi delle comunicazioni
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
7. meno .IVA deducibile sugi i acquisi di beni d'investimento
a)
8. Servizi non destinabili alla vendita
84,4
91,0
94,1
97,2
103,3
105,0
105,6
107,3
84,3
91,1
94,3
97,4
103,7
105,8
106,3
108,0
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
86,1
89,1
91,2
95,5
97,8
94,3
95,1
97,8
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
88,8
93,0
99,5
103,6
105,7
107,8
110,4
115,7
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
86*
10. Imposte indirette sulle importazioni (R29)
88,8
93,1
99,7
103,8
105,9
107,9
110,7
116,1
11. Prodotto interno lordo al prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
25
ITALIA
Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mrd LIT
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g zu F a k t o r k o s t e n
V a l o r e a g g i u n t o al c o n t o dei fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
5356
5615
7316
8 356
10121
11658
14043
16403
19312
2. E nergieerzeugnisse
06*
1489
1721
1864
2 077
2610
3 078
3833
5181
6108
3. Gewerbliche E rzeugnisse
30*
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
E i s e n ­ und NE ­E rze und M e t a l l e (ohne Spalt­ und
16587
19753
25282
32987
36111
47 596
56153
64 498
80055
13
1 197
1236
1850
2633
2478
3182
3478
3923
4972
15
1320
1463
1836
2499
2632
3 384
4200
4 760
5 555
Brutstoffe)
b)
M i n e r a l i e n und n i c h t m e t a l l h a l t i g e
m i n e r a l i s c h e E r­
zeugnisse
c)
Chemische E rzeugnisse
17
1498
1742
2298
3110
3140
4108
4 322
5060
6856
d)
M e t a l l e r z e u g n i s s e (ohne M a s c h i n e n und F a h r z e u g e )
19
1329
1546
1906
2 565
2 854
3 728
4418
4972
6097
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e M a s c h i n e n und M a s c h i n e n für d i e
21
1 177
1353
1907
2707
3160
3 976
4865
5424
6299
23
282
315
431
569
649
802
954
1109
1463
e)
Industrie
f)
B ü r o m a s c h i n e n , D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e und ­ e i n ­
r i c h t u n g e n , f e i n m e c h a n i s c h e und o p t i s c h e E r z e u g n i s ­
se
E l e k t r i s c h e A p p a r a t e und G e r ä t e
25
1266
1511
1936
2422
2758
3 590
4351
4983
5 527
h)
Fahrzeuge
28
1 149
1481
1795
2352
2 726
3 743
4190
4 938
5742
i)
N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e und T a b a k w a r e n
1766
2155
2525
3000
3615
4495
5328
6 433
8305
j)
T e x t i l i e n , L e d e r und S c h u h e , B e k l e i d u n g
36
42
2 891
3 527
4 432
5342
5958
8422
10267
11548
15016
47
972
1 185
1536
2 007
2 033
2 562
3 023
3 627
4 636
g)
k)
Papier, P a p p e und W a r e n d a r a u s , D r u c k e r e i ­
und
Verlagserzeugnisse
G u m m i ­ u n d Kunststofferzeugnisse
49
604
817
987
1358
1502
1960
2 340
2 594
3207
m) S o n s t i g e g e w e r b l i c h e E r z e u g n i s s e
48
1 136
1422
1843
2 423
2606
3644
4417
5127
6380
53*
4 993
5399
6320
8145
9456
11045
13 267
15340
18454
68*
I)
4. Hoch­und Tiefbauten
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a)
R ü c k g e w i n n u n g und R e p a r a t u r e n ,
Dienstleistungen
22 959
29 056
33382
40941
50106
60500
72 797
85 282
104 046
56
7 830
9518
10966
13014
15452
19 205
23191
26 517
32434
des H a n d e l s
b)
Dienstl. d e s G a s t s t ä t t e n ­ u. B e h e r b e r g u n g s g e w .
59
1321
1727
1940
2 396
3012
3678
4418
5096
6322
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
1980
2615
2896
3759
4514
5 436
7 207
8753
11534
d)
D i e n s t l e i s t u n g e n des S e e ­ u n d L u f t v e r k e h r s
63
670
658
838
851
908
1213
1598
1672
2128
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
564
706
785
976
1214
1549
1896
2308
2 827
f)
D i e n s t l e i s t u n g e n der N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g
67
839
1 137
1 176
1346
1995
2419
2 969
3 275
4049
g)
Dienstl. d e s K r e d i t w e s e n s u. des V e r s i c h e r u n g s g e w .
69A
1926
2615
3321
4741
6606
7 746
8 954
10842
12 685
h)
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
7 829
10080
11460
13 858
16405
19254
22 564
26819
32 067
69 Β
1646
2158
2763
4161
6169
7126
8 270
9 671
11146
86*
7 053
9 597
11138
13237
15151
18 369
23 050
28 334
33 621
6557
8980
10470
12 445
14215
17 241
21736
26 782
31788
496
617
668
792
936
1 128
1314
1552
1833
56791
68983
82 539
101582
117386
145120
174 873
205367
250450
6. abzüglich
. U n t e r s t e l l t e P r o d u k t i o n v. B a n k d i e n s t l e i s t .
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
D i e n s t l e i s t u n g e n d e s Staates
b)
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (1 bis 7)
26
ITALIA
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mrd LIT
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
1109
1488
1771
2322
2912
3641
4635
5373
6313
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
802
1006
1147
1341
1675
1995
2334
2707
3127
06*
2. Prodotti energetici
10929
13562
16965
32441
2287
38945
2740
44072
2989
3. Prodotti industriali
1185
26098
1852
30*
927
21427
1537
52279
757
3629
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
800
905
1146
1501
1831
2291
2783
3141
3680
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
967
1151
1469
1846
2267
2737
3171
3550
4164
1057
1382
1734
2100
2651
3183
3614
4209
17
19
e)
897
997
1134
1415
1804
2209
2714
3246
3700
4458
21
e) Macchine industriali e agricole
210
252
312
389
490
614
710
815
924
23
f)
Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
910
1138
1467
1856
2187
2764
3273
3701
4305
25
g)
1117
1348
1675
2022
2286
2875
3310
3832
4651
28
h) Mezzi di trasporto
Materialiefornitureelettriche
872
1127
1357
1667
2321
2770
3335
3855
4491
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1798
2297
2833
3576
4350
5488
6691
7498
9105
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
625
832
1038
1261
1546
1876
2288
2544
2989
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
371
597
698
922
1096
1406
1737
1982
I)
Prodotti in caucciù e plastica
797
988
1563
1968
2478
2851
2303
3371
49
608
48
m) Altri prodotti industriali
2903
3212
3881
5898
6954
8696
10304
12279
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
7768
10125
12448
19817
23964
29300
34433
41992
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
2049
2573
3217
15742
5292
6330
8104
9562
11637
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
371
528
659
826
1081
1309
1621
1961
2509
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
1313
1683
1936
2550
2976
3713
4526
5228
6420
61
e) Servizi dei trasporti interni
356
459
520
613
722
773
934
1010
1208
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
255
309
354
497
627
762
936
1070
1324
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
597
771
1008
1160
1415
1687
2006
2383
3099
67
f)
1352
1905
2432
3269
4105
5022
5652
6592
7649
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
1475
1897
2322
2777
3599
4368
5521
6627
8146
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
1312
4854
4050
commercio
6838
9360
10868
12920
14804
17958
22591
27762
32937
6352
8756
10215
12147
13891
16862
21312
26285
31185
486
604
653
773
913
1096
1279
1477
1752
30349
38753
47080
58606
71204
86953
106501
124651
148927
Servizi delle comunicazioni
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
8. Totale(1 a 7)
27
ITALIA
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
1975
1977
1976
1978
1979
01*
3605
3339
3242
3174
3047
3020
2950
2919
2840
2. Energieerzeugnisse
06*
175
173
172
179
186
191
191
191
192
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
5484
5421
5510
5638
5626
5640
5648
5605
5620
13
241
250
258
275
280
286
293
284
294
15
427
404
407
414
414
413
412
406
402
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
282
291
293
306
307
306
305
300
301
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
414
408
420
437
437
436
436
436
434
21
358
361
369
391
390
389
392
392
401
23
82
81
82
85
84
84
84
83
81
g) Elektrische Apparate und Geräte
25
332
349
366
394
397
402
399
398
394
h)
Fahrzeuge
28
333
348
370
377
368
373
372
374
386
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
475
462
465
470
469
468
467
466
469
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
1539
1448
1449
1438
1430
1428
1427
1417
1412
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
241
250
255
260
260
260
259
257
258
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
174
199
205
215
214
213
215
214
216
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
581
564
567
572
570
576
581
578
574
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
2033
1838
1787
1768
1749
1718
1704
1724
1720
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
5637
5711
5811
5968
6054
6183
6309
6447
6630
56
2792
2747
2803
2883
2905
2946
2996
3053
3140
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
526
537
546
549
554
551
556
563
588
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
638
659
674
688
703
724
733
739
742
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
64
66
65
65
64
63
62
62
62
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
134
135
133
139
140
143
145
144
147
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
65
67
179
204
211
222
226
231
233
238
239
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
196
217
229
246
265
281
295
306
318
74
1107
1143
1147
1173
1195
1241
1285
1343
1395
86*
2806
3025
3132
3218
3314
3383
3 466
3503
3596
2333
2556
2663
2737
2808
2906
3006
3044
3126
472
468
468
481
506
477
459
459
470
19741
19509
19656
19947
19978
20138
20269
20389
20598
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt (1 bis 6)
28
ITALIA
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitnehmer
Occupazione dipendente
1972
1970
1973
1974
1975
1977
1976
1978
R6*
R25
1979
1204
1226
1211
1189
1130
1147
1134
1108
1090
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
171
169
168
175
182
187
187
187
188
06*
2. Prodotti energetici
4656
4689
4790
4912
4893
4905
4910
4860
4883
30*
3. Prodotti industriali
235
244
253
270
275
281
288
278
288
13
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
384
365
369
375
376
375
373
366
362
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
273
283
299
298
297
292
292
17
e)
374
285
387
297
376
404
403
401
401
402
400
19
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
336
340
350
370
369
368
371
371
381
21
e) Macchine industriali e agricole
77
77
78
81
80
80
80
79
76
23
f)
fertili e fissili
Prodotti chimici
trasporto
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione del
dati, strumenti di precisione e similari
321
339
356
383
387
391
388
387
383
25
g) Materiali e forniture elettriche
327
343
365
372
362
367
366
368
380
28
h) Mezzi di trasporto
381
376
381
385
385
384
383
382
387
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1185
1139
1144
1132
1119
1116
1099
1097
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
217
229
233
239
238
238
1113
237
234
236
47
k) Carta, articoli di carta, stampa
157
184
190
199
199
198
200
199
200
49
I)
383
390
395
400
397
403
409
404
401
48
m) Altri prodotti industriali
1762
1594
1535
1515
1493
1456
1437
1449
1441
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
2871
2993
3079
3181
3239
3478
5. Servizi destinabili alla vendita
1108
1137
1145
1191
1209
3625
1267
68*
1065
3318
1164
3396
1041
233
244
256
257
261
258
262
265
403
422
436
453
461
473
478
58
61
60
60
59
58
57
99
99
100
106
107
110
179
204
211
222
226
194
215
226
244
661
680
680
2806
3025
3132
2333
2556
473
13472
Prodotti in caucciù e plastica
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
285
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
476
484
61
e) Servizi dei trasporti interni
58
58
63
d) Servizi del trasporti marittimi e aerei
110
113
116
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
231
233
239
67
f)
262
278
291
238
302
314
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
699
715
744
770
818
863
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
3218
2737
3314
3383
3466
3503
3596
2663
2808
2906
3006
3044
3126
469
469
481
506
477
460
459
470
13698
13918
14192
14253
14398
14531
14585
14 823
commercio
86*
Servizi dellecomunlcazioni
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale (1 a 6)
29
ITALIA
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken
Mrd LIT
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüssel
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
15 237
12673
1688
4131
474
1718
790
2741
17388
14581
1878
5136
577
2157
906
2728
20500
17194
2158
6227
610
2373
1094
3328
24887
21025
2821
6918
714
2763
1628
4412
28545
24286
3194
8156
878
3164
1878
5000
34344
29612
3682
10275
1088
4061
1914
5745
40608
35216
4249
11796
1287
5320
2117
6894
46881
40767
4883
13730
1546
6110
2219
8705
185
261
322
363
167
296
347
389
246
312
388
458
299
389
479
602
363
480
518
655
752
625
693
777
689
718
1230
916
476
824
1232
1042
1970
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und -öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
158
1281
1125
158
1390
1259
181
1741
1384
221
2063
1578
270
2154
1835
331
2284
2117
360
2548
2484
399
2864
2851
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
3800
3096
704
4507
3660
847
5491
4389
1102
6825
5459
1366
7502
6050
1452
8995
7132
1863
11302
8916
2386
13166
10387
2779
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
5116
3780
1336
6520
5002
1518
7530
5872
1658
9383
7070
2313
10669
8165
2504
12577
9577
3000
15061
11310
3751
17757
13142
4615
2488
3002
3814
5109
5963
7428
9350
10481
41
663
815
1054
1335
1389
1766
2509
2821
42
370
384
479
628
692
874
1078
1225
43
377
491
587
790
894
1078
1278
1488
44
210
267
346
446
525
670
899
1020
45
570
688
1491
1974
2477
2942
3180
46
298
357
368
419
489
563
644
747
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
1477
538
26
760
153
1811
631
32
910
238
2241
779
39
1144
279
2751
935
49
1421
346
3401
1192
62
1751
396
4149
1461
74
2190
424
4703
1633
104
2490
476
5330
1779
136
2887
528
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
4 036
1077
1868
5111
1471
2387
5882
1694
2762
7104
1792
3676
8532
2028
4402
11435
3048
5766
13915
3665
6982
15804
4237
7794
63
64
748
343
812
441
528
1069
567
1302
800
1564
1057
1998
1270
2418
1355
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
3011
1026
3474
1185
4123
1552
5033
1895
5968
2202
7119
2680
9010
3687
10551
4462
72
1207
1381
1514
1875
2327
2638
3184
3621
73
74
585
193
708
200
820
237
986
277
1123
316
1457
344
1712
427
1936
532
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
4675
1092
519
2708
5772
1334
609
3402
7003
1493
965
4046
9105
1863
1503
5066
10866
2225
1754
6103
13457
2749
2272
7522
16380
3349
2809
9058
19738
4058
3 876
10461
118
238
155
272
159
340
197
476
236
548
291
623
358
806
418
925
39840
47585
56584
70197
81446
99504
120329
139708
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
30
117
118
119
1110
ITALIA
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo
1975 = 100
Volumenindices
Indici di quantità
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
91,1
92,9
93,8
89,0
101,3
92,3
91,1
97,6
93,6
95,0
96,8
95,2
103,7
97,0
98,0
90,3
98,0
99,2
98,6
102,3
99,0
100,2
104,5
92,5
101,4
101,8
707,5
101,4
97,5
100,1
105,8
101,2
102,0
102,0
100,8
104,1
105,4
100,2
100,4
100,2
103,0
102,8
99,9
106,1
103,7
104,4
96,8
100,4
105,5
105,9
100,2
112,4
106,4
108,9
96,6
100,9
108,9
108,7
100,9
115,1
109,6
113,1
99,8
104,3
1
11
111
112
113
114
115
116
101,7
93,6
87,3
99,2
84,6
100,0
90,5
99,0
82,4
104,0
96,2
105,5
94,5
107,6
104,4
112,9
96,2
112,6
98,7
102,5
103,3
111,1
95,1
99,8
99,5
115,4
97,6
100,6
97,8
116,5
101,4
104,1
117
118
119
1110
93,0
99,2
69,6
87,1
99,0
77,8
95,9
101,2
85,2
100,0
107,6
93,5
110,0
97,8
105,0
105,9
95,9
109,9
106,5
96,8
109,1
119,4
97,2
118,6
12
13
14
94,8
93,9
99,0
100,9
100,2
104,4
105,8
104,7
110,9
107,9
107,0
112,1
103,0
102,4
105,7
105,9
105,7
106,3
107,2
107,0
108,2
115,5
115,6
115,2
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
86,5
86,3
87,0
92,9
92,3
94,6
96,4
95,3
99,7
99,2
98,4
101,4
103,0
102,0
105,6
105,5
103,6
111,0
109,8
105,3
122,5
112,4
107,2
127,0
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
82,0
90,9
104,9
108,1
105,4
108,0
109,7
117,7
4
92,5
99,2
115,2
113,1
104,9
109,2
110,6
119,4
41
104,2
97,8
106,8
108,8
105,4
106,8
109,0
117,5
42
73,4
96,1
106,6
110,3
106,0
107,8
110,0
118,1
43
85,7
98,8
111,4
111,9
104,9
120,0
122,5
139,2
44
63,9
74,3
95,9
105,0
108,2
110,4
112,1
119,0
45
95,9
96,5
96,5
98,1
97,4
90,4
90,4
93,0
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
66,1
61,8
76,5
66,3
82,7
74,4
69,8
82,4
74,5
94,1
85,9
83,4
91,2
85,4
99,0
95,2
92,6
97,1
96,1
101,7
107,9
109,6
105,9
109,4
91,4
110,6
112,9
123,6
112,7
84,3
111,4
113,3
126,5
114,0
83,8
118,6
121,0
138,2
122,0
82,2
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
87,3
102,9
82,0
99,6
122,0
94,6
103,2
122,8
99,8
99,7
110,1
95,8
107,0
119,2
103,1
108,7
121,3
103,1
113,3
122,1
109,9
122,3
140,3
118,0
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
85,0
82,3
88,8
93,3
93,2
94,5
97,3
100,0
105,2
101,2
111,0
102,0
114,8
106,5
117,6
111,0
63
64
88,1
78,0
91,3
85,1
99,2
99,4
100,6
102,5
104,2
108,1
115,3
132,3
121,1
143,7
129,0
157,9
7
71
92,7
96,0
98,7
99,7
98,5
101,0
103,2
108,4
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
97,0
98,0
95,4
89,4
100,0
98,0
98,4
100,5
109,6
98,5
113,0
103,0
116,0
104,6
119,1
102,0
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
86,1
89,8
97,0
82,8
93,2
95,0
96,5
92,7
96,8
95,8
111,8
95,1
99,8
100,3
112,5
97,7
102,7
104,4
103,4
101,8
104,1
108,2
101,7
102,5
107,6
111,5
106,8
105,7
114,7
117,0
116,1
113,8
78,7
92,3
81,3
91,9
84,7
97,3
92,0
102,0
103,3
103,9
107,3
108,1
110,0
112,8
110,6
115,9
8
81
82
83
84
85
86
87,8
93,4
98,8
101,4
103,5
105,9
109,0
114,6
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'Igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Piaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
31
ITALIA
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)
Insgesamt / totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüssel
1970
1973
1975
1978
1979
382
318
42
104
12
43
20
69
365
302
40
106
10
42
20
58
368
301
40
102
10
41
19
62
357
292
36
106
10
41
17
57
350
285
35
103
10
40
17
56
5
7
8
9
3
6
8
9
4
6
8
8
4
7
7
7
3
6
7
7
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleisch waren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und -öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
4
32
28
4
29
31
4
28
36
4
25
36
4
24
37
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
95
78
18
95
77
18
88
73
16
87
71
16
89
73
16
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
128
95
34
127
93
34
130
97
34
131
93
38
128
90
38
62
71
67
67
41
17
18
16
16
16
42
9
8
8
8
8
43
9
12
11
11
12
44
5
6
5
6
7
45
14
19
20
20
20
46
8
7
7
6
6
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
37
14
1
19
4
43
16
1
22
4
49
19
1
25
4
50
20
1
26
3
51
20
1
27
3
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
101
27
47
106
29
51
102
23
50
106
26
51
109
28
52
63
64
19
9
18
9
19
9
20
9
20
9
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
76
26
76
29
75
29
84
38
85
40
72
30
29
29
27
27
73
74
15
5
13
4
13
4
14
4
14
4
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
117
27
13
117
26
13
69
120
27
12
72
118
27
12
70
120
27
12
72
1000
1000
1000
1000
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
32
117
118
119
1110
3
6
1000
ITALIA
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue)
1975= 100
Preisindices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
58,6
56,2
56,4
57,0
53,3
58,9
46,2
56,2
65,1
63,2
60,8
66,2
63,4
70,3
49,2
60,4
73,3
71,4
68,5
74,7
70,2
74,9
55,8
72,0
86,0
85,1
57,0
83,7
83,5
87,2
82,0
87,2
118,0
119,6
114,5
121,0
117,7
128,2
101,6
114,7
138,2
141,1
133,3
136,3
141,5
161,0
116,5
137,4
155,7
158,6
152,7
149,9
165,5
177,5
122,4
172,6
177,2
181,2
173,9
166,6
192,8
201,6
130,4
212,7
1
11
111
112
113
114
115
116
50,1
58,1
71,2
55,9
54,4
61,7
74,0
60,0
82,2
62,6
77,9
66,3
87,2
75,4
88,7
81,5
215,5
115,7
135,7
115,8
183,8
134,7
249,7
140,2
131,9
148,8
243,8
158,2
170,1
166,0
236,6
179,2
117
118
119
1110
63,0
60,0
88,1
67,2
65,2
88,3
70,0
79,9
88,6
81,9
89,0
92,0
111,5
108,5
109,9
126,0
123,4
123,3
138,8
137,5
142,4
156,0
158,2
157,1
12
13
14
53,5
54,5
49,0
59,6
60,4
55,9
69,2
69,3
68,5
84,4
84,4
84,0
116,5
115,1
121,5
142,4
139,4
154,6
163,8
160,6
177,0
185,5
180,2
207,7
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
55,5
53,7
61,3
65,9
66,4
64,1
73,2
75,5
66,5
88,7
88,0
91,1
114,5
115,0
113,5
133,8
133,8
135,0
151,7
152,9
150,5
179,1
182,3
173,0
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
50,9
55,4
61,0
79,3
118,3
145,2
160,4
179,7
4
51,6
59,2
65,9
85,0
121,2
165,4
183,7
208,5
41
51,3
56,8
64,9
83,5
119,9
146,0
162,4
180,6
42
57,5
57,2
61,6
80,1
113,8
132,7
151,4
168,3
43
46,7
51,5
59,2
76,0
121,7
142,7
158,7
175,6
44
45,2
47,0
51,8
72,0
116,0
135,0
143,7
158,9
45
63,6
75,7
78,0
87,4
118,2
145,8
169,1
196,5
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
65,8
73,1
54,9
65,5
46,8
71,6
75,9
62,7
69,9
63,9
76,8
78,4
69,0
76,5
71,2
85,0
84,8
81,4
84,5
86,0
113,1
111,9
112,8
114,4
117,2
125,1
121,4
135,8
126,2
142,6
140,7
131,7
173,5
144,7
159,1
156,3
147,7
193,7
159,7
182,6
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
54,2
51,7
51,8
60,2
59,5
57,4
66,8
68,1
63,0
83,5
80,3
87,2
125,3
126,1
127,0
150,1
149,0
153,9
163,6
171,2
161,1
191,3
202,0
190,7
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
67,6
52,1
70,3
59,1
74,0
69,9
84,4
70,9
114,2
130,6
138,2
155,8
161,8
159,1
187,9
162,7
63
64
57,3
59,8
63,8
63,2
69,7
71,0
83,9
84,0
114,6
112,6
131,0
126,6
146,0
141,0
162,8
155,2
7
71
56,0
61,9
66,0
80,9
115,1
135,5
150,8
168,0
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
53,7
62,4
66,1
70,9
73,0
76,6
89,3
87,2
118,4
110,6
135,0
131,1
148,8
161,0
170,9
189,9
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
50,0
54,7
30,5
53,6
57,0
63,1
36,0
60,2
66,7
70,1
49,2
69,7
84,0
83,5
76,2
85,0
120,7
118,4
125,3
121,1
144,9
139,1
157,5
144,9
169,0
163,7
207,1
162,2
199,0
188,0
265,4
186,7
63,6
47,1
80,8
54,0
79,6
63,8
90,8
85,2
119,3
109,5
141,3
136,0
161,0
149,7
185,7
168,3
8
81
82
83
84
85
86
55,8
62,6
70,3
85,0
118,1
139,5
157,4
181,0
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni eservizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
33
ITALIA
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
Mrd LIT
NACE
CLIO
Schlüssel
R.I.7
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1972
1970
1974
1973
1975
1977
1976
1978
1979
01
-63
29
-22
-19
3
40
60
79
118
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
20
28
4588
3411
1177
5392
4002
1390
7323
5627
1696
9826
7711
2115
9589
7265
2324
12302
8919
3383
14372
10116
4256
15757
11141
4616
19102
13608
5494
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäudeaj
c) Tief-und Ingenieurbauten
53.1
53.3
53.5
8257
4026
4231
8649
3948
4701
10328
4832
5496
13514
6586
6928
15001
6945
8056
17601
7964
9637
21090
9708
11382
24038
11189
12849
29017
13466
15551
4. Sonstige Güter
84
652
772
1022
1454
1183
1453
1681
1620
2052
13434
14842
18651
24775
25776
31396
37203
41494
50289
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen
Mrd LIT
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Kreisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1476
1870
2420
2879
3363
1337
1829
1963
2400
2682
3185
4335
946
5973
918
5439
923
6372
895
7496
908
7748
978
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
846
1009
1129
2. Energieerzeugnisse
06*
1064
1147
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeug-
30*
13
2708
363
3102
730
15
266
196
333
534
434
513
584
573
et Chemische Erzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
17
19
555
160
542
133
718
222
1078
348
1225
308
1509
385
1523
439
1196
452
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, fei nmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
I) Gummi-und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
21
178
163
253
348
316
390
576
580
23
41
38
47
66
66
78
104
128
25
28
36
42
47
111
276
225
199
118
162
364
227
224
110
205
487
323
359
161
306
736
467
513
229
287
548
417
421
220
350
609
501
522
252
477
888
618
569
316
555
1090
697
631
334
49
48
149
67
134
79
140
141
216
214
146
128
174
194
249
245
282
252
1979
3856
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
160
170
204
269
278
386
437
514
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
68*
56
7221
738
7 876
884
9898
1143
13177
1578
13708
1453
16679
1877
20352
2252
23009
2377
141
227
295
411
372
428
509
535
839
1000
1244
1534
1754
2378
2872
3352
312
260
559
259
776
340
907
476
1088
394
1389
480
1765
598
1882
662
4931
1435
4947
1538
6100
8271
8647
10127
12356
14201
1748
2051
2518
3139
3357
3675
4423
13434
14842
18651
24775
25776
31396
37203
41494
50289
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8)
34
59
61
63
65
67
69A
74
86*
27686
ITALIA
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R.I.7
- 1 575,0
575,0
-375,0
-375,0
475,0
625,0
700,0
850,0
01
97,4
95,2
104,3
99,0
96,6
106,8
115,6
116,5
112,6
122,4
124,8
115,0
109,2
106,1
118,9
109,4
104,0
126,6
109,5
105,2
123,1
118,0
115,0
127,2
20
28
111,5
119,7
104,7
104,7
106,0
103,6
107,2
109,4
105,4
108,1
112,3
104,7
98,0
96,6
99,1
97,5
97,7
97,2
97,9
99,0
97,0
100,0
100,1
99,9
104,9
109,0
123,2
135,7
100,5
96,5
88,0
93,0
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
53.1
53.3
53.5
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricali non residenziali a;
e) Opere pubbliche
84
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
105,4
103,0
110,9
114,6
102,4
102,0
101,9
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di ben fissi d'investimento
7. Investimenti fissi lordi
106,5
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
89,0
96,6
94,4
95,9
108,2
109,0
113,8
111,9
106,0
105,3
96,9
106,6
148,7
126,1
163,2
112,6
133,4
122,0
102,8
109,7
87,9
97,3
81,6
98,3
70,7
133,7
84,0
121,1
149,3
98,5
100,8
115,1
83,5
81,3
93,7
114,4
107,7
137,4
122,8
95,9
126,2
141,4
110,4
113,8
86,8
111,3
113,7
103,7
118,0
107,0
125,0
98,5
99,0
94,0
219,1
113,6
1979
R6*
R25
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
102,3
06*
2. Prodotti energetici
90,5
68,5
30*
13
95,5
84,0
15
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
101,3
103,6
91,5
100,8
64,1
92,8
17
19
133,1
103,5
128,3
115,2
21
124,1
100,0
113,8
124,1
23
114,9
140,3
119,7
133,9
116,0
131,3
161,7
132,9
147,4
127,0
101,6
92,8
99,0
102,6
94,0
117,2
113,3
103,6
95,9
101,0
121,1
122,6
104,6
95,3
95,0
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione esimilari
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
167,7
113,6
148,6
171,2
176,5
200,0
100,0
122,0
120,6
133,9
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
123,1
109,2
113,1
117,7
113,9
110,8
122,1
122,0
116,2
104,5
101,0
102,3
105,8
109,8
117,4
113,4
127,8
103,4
107,5
105,1
108,6
106,9
105,5
74,2
105,3
117,9
129,5
97,9
98,4
96,3
95,2
100,5
109,2
110,0
110,8
112,9
117,9
48,2
125,0
80,1
112,5
95,2
127,0
93,2
135,6
118,0
106,3
117,2
113,5
116,0
117,3
112,9
100,7
99,0
101,0
103,4
100,9
90,3
87,1
115,9
104,8
109,5
107,8
101,4
104,5
112,4
110,0
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
59
61
63
65
67
69A
74
89,7
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
86*
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi del le attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicuraznoee
h) Altri servizi destinabili alla vendita
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fìssi d'investimento
105,4
103,0
110,9
114,6
102,4
102,0
101,9
106,5
9. Investimenti fissi lordi ( 7 - 8 )
35
NEDERLAND
Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
MioHFL
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
01*
6677
8020
9130
8300
9830
11350
11470
2. Energieerzeugnisse a)
06*
5916
8150
10320
12100
16360
20180
22270
3. Gewerbliche Erzeugnisse a)
30*
1978
1979
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
30426
37300
41690
48070
46340
52550
53410
13
1575
1820
2150
2880
1950
2440
2410
15
1663
2030
2280
2310
2220
2470
2810
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse a)
17
4188
5070
6160
8460
6190
7410
7110
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
2 640
3100
3340
3790
3810
4400
4620
e)
21
2058
2480
3010
3400
3690
4010
4250
23
225
350
410
500
600
700
720
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse fj,)
g)
Elektrische Apparate und Geräte ö.)
25
3709
4240
4820
5740
5310
6230
6410
h)
Fahrzeuge
28
1933
2390
2590
2740
3120
3660
3490
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
5534
7330
7450
7900
9070
9710
9650
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
2258
2570
2600
2630
2510
2700
2420
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
2569
3200
3630
4150
4270
4810
5100
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
616
830
1040
1180
1150
1300
1410
48
1458
1890
2210
2390
2450
2710
3010
4. Hoch-und Tief bauten
53*
8083
10730
11760
12380
13490
14820
16770
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
42438
54780
63890
74210
82710
94320
105000
56
14739
17910
20830
23960
25760
29020
31960
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse b)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
1 118
1330
1440
1580
1710
2020
2400
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
3478
4060
4490
4880
5150
6120
6890
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
1845
1680
1870
2310
2360
2430
2630
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
1628
1960
2160
2490
2610
2760
2910
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
1855
2650
3110
3550
4030
4580
5200
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
3 692
5300
6570
7680
8620
10160
11460
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
14083
19890
23420
27760
32470
37230
41550
69B
2447
3510
4420
5490
6600
7470
86*
14 540
19530
22310
26240
30560
14320
19310
22090
26020
30340
220
220
220
220
105633
135000
154680
10.1 Auf den Produkten lastende MwSt. (R21)
7495
10340
10.2 Netto Einfuhrabgaben (R29—R39)
1445
1390
114573
146730
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
7. abzüglich:
13250
14590
8240
9330
10400
34450
37730
40880
43620
34230
37510
40660
43400
220
220
220
220
220
175810
192690
220200
238410
256620
272380
11780
12640
14590
17350
20550
22640
23820
1650
1840
2140
2620
2450
2410
2810
168110
190290
209420
240170
261 410
281 670
299010
Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 10)
36
NEDERLAND
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca
1975= 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indicidivolume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
81,6
86,6
94,5
101,0
101,3
105,0
110,0
115,0
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
56,6
78,1
87,6
95,7
106,2
104,4
104,4
109,9
06"
2. Prodotti energetici a)
90,9
96,0
103,5
107,1
107,5
108,2
110,0
112,4
30'
13
3. Prodotti industriali a)
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
17
e)
19
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
21
e)
Macchine industriali e agricole
23
f)
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
Prodotti chimici a)
trasporto
dati, strumenti di precisione e similari b)
25
g) Materiali e forniture elettriche b)
28
h) Mezzi di trasporto
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
48
m) Altri prodotti industriali b)
103,8
107,6
107,0
101,6
99,5
100,5
99,2
92,2
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
82,9
89,5
94,9
99,5
105,4
109,1
113,2
117,0
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi de
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
61
e) Servizi dei trasporti interni
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
67
f)
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
commercio
69B
Servizi dellecomunicazioni
6. meno .Produzione imputata di servizi del credito
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investimento
88,7
93,9
95,6
97,3
103,4
106,1
108,5
110,2
86'
8. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delleamministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
85,5
92,4
97,6
101,1
105,1
107,3
109,8
112,3
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
10.1
IVAsuiprodotti(R21)
10.2 Imposte indirette nettesulle importazioni (R29-R39)
85,6
92,3
97,6
101,0
105,3
107,9
110,5
113,0
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
37
NEDERLAND
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mio HFL
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto dei fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
11600
11210
75580
81070
01*
6531
7830
8920
8230
9620
11190
11260
2. Energieerzeugnisse a)
06*
4872
6530
8420
9770
14050
17940
19570
3. Gewerbliche Erzeugnisse a)
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
30*
29674
35970
40970
47390
45370
51870
52950
13
1578
1800
2130
2860
1920
2420
2380
15
1647
2000
2250
2280
2190
2440
2780
4780
5910
8410
6130
7320
7020
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse a)
17
3915
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
2643
21
2086
23
224
g) Elektrische Apparate und Geräte b)
25
3753
4210
4790
5710
5290
6210
6380
h)
Fahrzeuge
28
1946
2410
2630
2800
3200
3750
3560
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
5007
6480
7180
7460
8280
9230
9470
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
2253
2550
2570
2590
2510
2710
2420
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
2555
3150
3570
4090
4220
4740
5020
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
9540
Industrie
1)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse b)
Verlagserzeugnisse
1)
Gummi- und Kunststofferzeugnisse
49
613
820
1020
1170
1140
1280
1390
48
1454
1880
2200
2370
2430
2700
2990
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
8012
10630
11650
12270
13380
14730
16650
18680
19360
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
41882
54040
63320
74040
82980
94880
105000
115280
124730
56
14498
17350
20230
23420
24990
27930
30300
34740
37540
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
1104
1310
1410
1550
1680
1990
2350
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
3487
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
1843
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
1620
20900
22470
1852
2640
3100
3550
4030
4570
5190
3633
5140
6390
7470
8380
9830
11060
12780
14140
13845
19730
23290
27810
32910
37820
42080
46860
50580
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse b)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
65
67
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
14020
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
69B
2447
3510
4420
5490
6600
7470
8240
9330
10400
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
86*
14496
19470
22230
26120
30410
34260
37490
40590
43300
14276
19250
22010
25900
30190
34040
37270
40370
43080
220
220
220
220
220
220
220
220
220
103020
130960
151090
172330
189210
217400
234680
252400
269270
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (1 bis 7) c.)
38
NEDERLAND
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mio HFL
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddd iti da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1035
1180
1360
1500
1680
1840
2010
1592
1980
2160
2240
2550
2820
3030
19052
745
23140
950
26690
30790
33350
35850
37730
1100
1350
1480
1590
1600
1978
1979
2130
2280
42610
44650
R6*
R25
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
06*
2. Prodotti energetici al
30*
13
3. Prodotti industriali a;
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
925
1110
1300
1410
1460
1550
1640
15
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
1877
2260
2730
3300
3620
3920
4200
17
e)
1888
2240
2590
2950
3140
3340
3530
19
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
1497
1820
2100
2550
2860
3040
3200
21
e) Macchine industriali e agricole
155
190
240
310
330
370
390
23
f)
Prodotti chimici a)
trasporto
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e simi lari b)
2337
2780
3220
3800
4190
4470
4810
1454
1820
2100
2390
2630
2830
2910
2940
3740
4290
4910
5400
5880
6220
1917
2030
2160
2300
2290
2360
2330
1886
2320
2680
3020
3290
3550
420
1011
6717
23410
8044
g) Materiali e forniture elettriche b)
3760
25
28
36
42
47
h) Mezzi di trasporto
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
570
670
770
810
900
960
49
I)
1310
1510
1730
1850
2050
2180
48
m) Altri prodotti industriali b)
8170
9440
10370
11210
12380
13650
14820
31190
36670
43410
50080
56500
62580
68670
10140
11780
13780
15610
17 540
19440
23280
74860
Prodotti in caucciù e plastica
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
commercio
25340
798
960
1080
1220
1360
1560
1760
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
2161
2670
3240
3810
4410
4920
5400
61
e) Servizi dei trasporti interni
970
1100
1190
1350
1500
1570
1740
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
743
1100
1230
1390
1600
1750
1900
1271
1680
1920
2270
2640
2940
3190
2579
3650
4310
5110
5850
6500
7160
7 850
8520
6844
9890
11920
14480
17110
19720
21990
24290
26660
13250
14340
13701
18520
21110
24810
28840
32520
35700
38650
41250
13481
18300
20890
24590
28620
32300
35480
38430
41030
220
220
220
220
220
220
220
220
220
65098
83560
96550
112210
126610
140700
153330
165460
177290
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
67
f)
69A
g) Servizi delle Istituzioni di credito e d'assicurazione
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
Servizi delle comunicazioni
69B
6. meno : Produzione Imputata di servizi del credito
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
8. Totale (1 a 7) e;
39
NEDERLAND
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen a)
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1976
1975
1974
1977
1978
01*
329
315
309
304
299
295
289
284
2. Energieerzeugnisse b)
06*
71
67
65
59
59
59
59
59
3. Gewerbliche Erzeugnisse b)
30*
1196
1139
1121
1118
1078
1033
1005
978
34
36
37
38
38
38
37
35
56
53
53
51
48
46
45
45
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
13
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Er-
15
zeugnisse b)
c)
Chemische Erzeugnisse b)c)
17
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
122
118
118
125
122
117
116
114
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
217
208
207
210
204
196
190
185
104
Industrie
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -ein-
23
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g)
h)
Elektrische Apparate und Geräte
25
123
115
115
116
114
109
106
Fahrzeuge
28
82
83
83
83
83
81
77
74
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
202
197
194
191
185
177
174
170
i)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
162
137
124
114
100
90
83
76
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
117
112
112
112
109
107
106
105
48
81
80
78
78
75
72
71
70
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
505
473
472
452
436
438
442
450
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
1933
1996
2020
2047
2065
2086
2109
2142
843
838
836
831
826
826
829
839
Verlagserzeugnisse
I) Gummi- und Kunststofferzeugnisse c)
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
49
56
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten-u. Beherbergungsgew.
59
95
94
93
92
92
92
94
95
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs d)
61
200
203
204
208
207
206
204
204
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
41
37
36
35
35
34
34
34
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes d)
65
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
64
65
65
66
68
70
72
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
123
136
139
143
146
148
150
153
74
567
623
647
672
691
711
728
745
662
693
698
707
719
738
755
768
567
601
607
617
630
650
668
682
95
92
91
90
89
88
87
86
4 696
4683
4685
4687
4656
4649
4659
4681
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b)
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt (1 bis 6)
40
NEDERLAND
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca a)
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitnehmer
Occupazione dipendente
1970
1972
1973
1975
1974
1976
1977
1978
R6*
R25
1979
77
72
72
71
70
70
70
70
70
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
71
67
65
59
59
59
59
59
59
06*
2. Prodotti energetici b)
1138
1083
1066
1064
1027
985
958
931
916
34
30*
3. Prodotti industriali b)
34
36
37
38
38
38
37
35
55
52
52
50
47
45
44
44
121
117
117
124
121
116
115
113
209
200
199
202
197
189
183
178
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
44
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici b)
111
17
e)
Prodotti chimici b)c)
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
174 21
e)
23
f)
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
123
115
115
116
114
109
106
104
104
25
g)
80
81
81
81
81
79
75
72
70
28
h)
Materiali e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
175
171
168
166
161
155
153
149
147
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
155
131
118
108
95
85
78
71
66
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
114
109
109
109
106
104
103
102
103
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
49
I)
Prodotti in caucciù e plasticaci
72
71
70
70
67
65
64
63
63
48
m) Altri prodotti Industriali
441
412
412
395
381
385
391
399
408
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
1544
1616
1676
614
1700
614
1763
1801
1843
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
613
1645
615
1728
609
619
631
644
655
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
53
52
52
51
51
52
54
56
58
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
170
173
175
179
179
179
179
61
e)
37
36
35
35
34
34
180
34
182
41
34
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
64
65
66
68
69
70
72
75
118
65
131
134
138
141
143
145
148
489
544
568
593
612
632
650
662
693
698
707
719
738
567
601
607
617
630
650
95
92
91
90
89
3933
3942
3958
3972
3956
commercio
3965
Servizi dei trasporti interni d)
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti d)
67
f)
151
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
667
688
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
755
768
779
86*
668
87
682
694
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
86
85
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
3996
4028
4075
Servizi delle comunicazioni
6. Servizi non destinabili alla vendita
7. Totale (1 a 6)
41
NEDERLAND
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
Mio HFL
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüssel
D
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
18382
14437
1910
3781
394
2618
655
2316
22130
17220
2220
4610
460
3090
780
2980
24620
19080
2400
5200
590
3290
870
3210
26080
20330
2710
5340
670
3550
1110
3300
28830
22180
2900
6110
710
3740
1020
3630
32970
25450
3270
7010
810
4140
980
4040
35370
27450
3430
7440
880
4460
1080
4450
36670
28200
3740
7660
920
4630
1100
4530
38610
29150
3970
7830
1010
4680
1170
4790
117
118
119
1110
513
264
820
1166
480
310
920
1370
660
290
1050
1520
550
350
1110
1640
750
330
1140
1850
1140
380
1630
2050
800
360
2190
2360
670
360
1940
2650
780
350
1870
2700
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleisch waren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
527
1583
1835
720
2070
2120
840
2330
2370
770
2510
2470
890
2990
2770
1010
3520
2990
960
3720
3240
1030
3770
3670
1100
4080
4280
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohneSchuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
6859
5866
993
8340
7190
1150
8940
7730
1210
10070
8630
1440
10940
9340
1600
12460
10620
1840
13160
11050
2110
14300
11970
2330
15080
12520
2560
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
8064
5523
2541
10640
7380
3260
12080
8760
3320
13930
10220
3710
16440
11380
5060
19390
13210
6180
21130
14790
6340
23550
16360
7190
26330
18080
8250
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
8231
9230
10570
11820
12280
13780
15380
16100
15930
41
3226
4050
4880
5580
5820
6450
7510
7870
7530
42
666
800
810
780
740
960
1060
1090
1050
43
1515
1350
1550
1620
1870
1980
2120
2230
2280
44
1372
1470
1570
1900
1820
2120
2160
2260
2310
45
1272
1380
1580
1760
1850
2090
2350
2470
2580
Häusliche Dienste
46
180
180
180
180
180
180
180
180
180
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung b)
5
51
52
53
54
55
5395
545
151
1756
2943
8090
760
160
2440
4730
9590
870
220
2910
5590
11400
1010
200
3400
6790
13690
1250
230
4160
8050
15640
1310
280
4710
9340
17490
1500
420
5160
10410
19270
1640
450
5510
11670
20850
1790
480
5850
12730
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
6077
2161
2348
7980
2570
3320
9130
2730
3960
10670
3160
4640
13580
4430
5910
15440
5170
6700
17710
6650
7130
19250
7240
7 680
20980
7690
8570
63
64
906
662
1070
1020
1200
1240
1490
1380
1650
1590
1830
1740
2000
1930
2180
2150
2430
2290
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
5058
2968
6890
4120
7880
4650
9360
5720
10960
6770
12070
7220
13860
8380
14920
8860
15520
8940
72
810
1120
1280
1470
1660
1910
2140
2360
2610
73
74
1183
97
1490
160
1770
180
1970
200
2300
230
2670
270
3020
320
3340
360
3550
420
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen c)
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. b)
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
6926
965
916
2141
8820
1090
1050
2550
10340
1230
1240
2780
11660
1380
1420
3010
13050
1440
1590
3270
15260
1600
1830
3700
17050
1810
1960
4300
18850
1990
2080
4720
20470
2140
2170
5080
1463
1441
190Ó
2230
2340
2750
2540
3310
2570
4180
3230
4900
3 690
5290
4440
5620
4970
6110
64992
82120
93150
104990
119770
137010
151150
162910
173770
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
42
NEDERLAND
Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975 = 100
Volumenindices
Indici di quantità
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
87,6
91,5
103,8
84,3
98,6
99,8
91,2
91,5
94,7
97,7
103,8
89,4
93,0
101,1
105,9
106,1
97,6
99,3
105,9
90,0
102,9
102,4
108,9
104,7
97,5
99,3
105,9
91,9
101,4
103,0
101,0
102,0
104,3
103,8
105,5
105,0
107,0
103,2
101,0
104,1
106,2
105,0
105,2
108,5
102,9
104,9
104,9
105,5
108,8
107,7
107,6
108,2
101,4
106,4
105,9
110,0
112,4
109,1
110,0
107,4
109,9
107,5
108,9
113,0
1
11
111
112
113
114
115
116
84,0
109,1
77,2
86,0
97,3
118,2
85,1
93,5
98,7
109,1
92,1
99,5
92,0
124,3
96,5
100,0
86,7
109,1
105,3
103,3
90,7
103,0
86,9
109,8
105,3
97,0
98,3
116,2
100,0
94,0
107,9
116,2
117
118
119
1110
85,4
63,9
82,0
94,4
77,0
89,6
98,9
83,3
98,6
91,0
85,0
98,2
114,6
111,7
96,8
110,1
116,8
104,0
116,9
118,8
104,3
124,8
126,1
119,5
12
13
14
104,1
103,6
107,5
105,1
106,6
96,9
102,9
104,7
91,9
102,9
103,2
100,7
107,3
107,6
105,7
106,1
105,5
110,0
109,3
109,6
108,1
110,5
110,9
108,8
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
87,9
89,3
84,8
94,4
92,0
99,8
95,5
96,2
93,7
95,4
100,1
84,8
105,2
105,3
105,0
107,3
109,2
102,8
112,4
114,4
107,7
116,8
118,4
113,3
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
99,4
95,8
102,5
105,6
106,2
112,6
114,7
110,7
4
82,9
86,8
97,8
103,3
104,0
113,6
115,1
106,4
41
146,0
146,0
132,5
114,9
121,7
124,3
123,0
114,9
42
108,6
87,7
98,4
96,3
102,7
109,1
113,4
115,0
43
114,9
107,1
104,4
116,0
110,5
105,5
106,6
106,6
44
100,6
96,2
104,9
108,1
108,1
117,9
122,7
126,0
45
177,8
144,5
127,8
111,1
88,9
83,3
77,8
72,2
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori Incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
81,4
55,2
108,7
79,1
85,9
90,8
70,4
100,0
86,6
95,8
95,2
78,4
121,8
92,3
98,5
98,3
88,0
100,0
95,2
101,4
103,1
100,0
113,0
104,1
102,9
105,7
110,4
156,5
107,2
102,6
108,0
118,4
160,9
109,1
104,2
110,2
124,0
160,9
111,6
105,9
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortunio^
69,7
72,2
64,1
76,1
72,5
76,7
80,4
71,6
84,1
85,4
78,6
85,3
105,2
105,9
105,1
115,5
128,9
108,0
122,0
135,7
112,9
126,5
138,4
117,4
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
87,9
64,2
82,4
78,0
84,9
86,8
98,2
91,2
101,9
107,0
107,3
114,5
111,5
128,3
117,0
136,5
63
64
67,7
56,4
78,1
70,8
83,4
76,5
92,2
89,8
105,2
104,5
117,0
120,2
121,9
125,4
123,3
125,3
7
71
74,1
89,2
91,6
95,2
106,7
109,7
113,9
118,7
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
96,5
65,2
90,5
91,3
96,5
95,7
96,1
100,0
106,1
108,7
113,0
113,0
117,9
117,4
120,9
121,8
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
82,0
98,6
99,4
93,3
90,1
97,2
100,0
98,2
97,3
102,1
104,4
98,8
100,0
106,3
100,7
99,7
106,5
103,5
112,0
101,0
111,4
109,8
115,1
107,0
115,7
116,0
116,4
110,7
120,0
120,9
112,0
114,7
86,6
58,1
95,6
74,7
108,6
84,7
108,6
92,4
114,8
104,8
121,4
107,7
135,4
107,2
143,2
112,7
8
81
82
83
84
85
86
85,2
91,1
94,7
97,0
105,2
109,5
113,3
115,8
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso e)
Servizi finanziari n.a.c. b)
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
43
NEDERLAND
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
lnsgesamt/totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüssel
1970
1973
1975
1978
1979
247
199
30
51
7
37
9
33
248
194
27
49
6
34
10
34
241
185
24
51
6
31
9
30
231
176
23
49
5
29
8
29
234
175
23
47
6
29
8
30
6
4
. 9
16
7
3
9
16
6
3
10
15
6
2
8
16
5
2
9
16
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
777
112
113
114
115
116
12
13
14
7
19
22
8
22
24
7
25
23
8
26
21
8
27
24
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
112
95
17
99
86
13
91
78
13
88
75
13
87
75
13
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
142
100
42
138
97
42
137
95
42
136
96
40
138
97
41
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
Häusliche Dienste
117
118
119
1110
120
111
103
104
41
47
50
49
49
45
42
11
9
6
7
6
43
20
16
16
16
16
44
21
17
15
14
14
45
18
17
15
17
17
46
3
2
2
1
1
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung b)
5
51
52
53
54
55
109
7
2
32
115
9
2
34
70
114
10
2
35
67
109
11
3
33
62
109
11
3
33
61
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
93
31
37
96
28
44
113
37
49
122
44
49
124
44
50
63
64
14
10
12
12
14
13
14
15
14
16
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
73
37
81
46
92
57
98
63
97
61
72
12
13
14
14
14
73
74
22
1
20
2
19
2
20
2
20
2
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen c)
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. b)
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
105
14
16
30
112
13
15
28
109
12
13
27
111
12
14
27
113
13
13
27
22
24
25
31
21
35
26
33
27
34
1000
1000
1000
1000
1000
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
44
NEDERLAND
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue) a)
1975 = 100
Preisindices
Indici de ι prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
72,9
71,1
63,5
73,4
56,3
70,2
70,5
69,8
81,1
79,5
73,8
84,5
69,7
81,8
72,2
77,4
87,5
86,6
78,2
94,6
80,9
85,9
78,4
84,5
92,9
92,3
88,3
95,2
93,1
92,2
107,8
89,2
109,7
110,6
106,9
109,4
106,6
107,3
95,2
106,9
115,5
118,0
112,5
112,2
120,6
113,8
101,0
116,2
117,0
118,1
119,9
115,9
127,8
116,3
101,9
113,6
119,2
120,5
124,5
119,4
129,5
116,4
105,4
116,9
1
11
111
112
113
114
115
116
81,4
73,3
93,2
73,3
65,8
79,5
94,9
79,2
89,2
80,6
100,0
82,6
79,7
85,4
101,0
88,7
175,4
105,6
135,9
107,3
117,7
105,9
221,2
116,3
84,8
112,5
173,2
123,3
104,0
112,9
152,0
125,6
117
118
119
1110
69,4
82,9
80,9
85,7
90,0
85,5
95,5
93,6
86,9
95,1
98,9
90,8
99,0
105,4
111,6
98,0
106,6
112,5
99,0
106,2
127,0
99,1
108,2
129,3
12
13
14
60,2
60,7
57,8
72,5
72,3
74,2
79,5
79,0
82,3
89,5
89,5
89,5
106,1
105,7
108,9
113,4
112,2
119,9
119,6
117,0
134,7
124,8
121,0
147,1
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
55,8
54,4
59,2
68,6
70,5
64,6
77,0
80,0
70,0
88,9
89,8
86,5
112,2
110,3
116,4
119,9
119,0
122,0
127,5
125,7
132,0
137,1
134,2
144,0
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
67,5
78,5
84,0
91,1
105,7
111,3
114,4
117,2
4
67,0
80,2
85,8
92,9
106,6
113,6
117,5
121,7
41
61,7
74,1
82,7
91,8
106,7
115,2
119,8
123,6
42
74,7
82,3
84,3
90,0
103,1
104,0
105,2
106,0
43
65,7
75,4
82,7
90,0
105,5
112,5
116,5
119,1
44
68,4
77,6
81,5
88,0
104,5
107,8
108,8
110,8
45
56,3
69,2
78,3
90,0
112,5
120,0
128,6
138,5
46
Mobili, artic oli di arredamento, apparec c hi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
48,4
79,0
60,4
53,4
42,6
65,1
86,4
69,6
67,8
61,4
73,6
88,8
78,6
75,8
70,5
84,8
91,9
87,0
85,9
83,2
110,8
104,8
107,7
108,8
112,8
121,0
108,7
116,7
115,7
126,0
130,4
110,9
121,7
121,4
139,1
138,3
115,5
129,8
126,1
149,4
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni b)
64,3
67,6
62,0
77,2
80,1
73,3
83,6
86,1
79,7
92,1
90,8
92,1
108,1
110,2
107,9
113,0
116,5
111,8
116,3
120,5
115,1
122,2
125,5
123,5
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
62,5
64,9
78,7
82,3
85,7
89,9
92,0
95,2
109,0
102,4
113,0
106,0
118,5
105,4
126,0
105,6
63
64
68,2
77,7
80,5
86,0
86,2
89,8
92,7
94,1
104,7
102,1
108,1
103,0
111,7
104,4
114,9
105,4
7
71
65,9
75,7
84,2
93,0
108,0
117,6
124,9
132,5
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
53,3
64,7
71,7
76,2
79,8
81,9
89,1
87,0
109,4
108,0
116,2
123,1
123,3
133,3
127,7
150,0
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
64,8
68,0
58,0
70,2
75,0
77,9
66,0
79,5
81,5
83,7
74,7
86,1
89,4
90,2
88,8
92,3
109,8
107,4
102,8
112,1
117,4
114,6
107,1
122,9
124,9
119,2
112,5
130,4
130,7
123,0
122,0
135,5
66,2
59,3
77,9
71,5
83,9
77,7
91,6
85,8
109,5
111,9
118,3
117,6
127,6
125,5
135,1
129,8
8
81
82
83
84
85
86
63,8
75,3
82,1
90,4
108,8
115,2
120,1
125,3
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereal i
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escl use l e patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi l
a imentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese l e conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso e)
Servizi finanziari n.a.c. b)
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
45
NEDERLAND
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
MioHFL
NACE
CLIO
Schlüs
sel
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
R.1.7
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäude
c) Tief­und Ingenieurbauten
4. Sonstige Güter
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01
­50
190
440
130
­30
­70
110
180
230
20
28
12990
9560
3430
13460
9700
3760
15360
10550
4810
17620
12610
5010
18520
13160
5360
18550
13150
5400
* 22 310
15320
6990
23550
15890
7660
26070
17110
8960
16510
6030
6830
3 650
21070
9400
7 260
4410
22910
10630
7910
4370
23680
10450
8430
4800
25080
10630
8980
5470
27740
11940
9890
5910
32430
15150
11740
5540
36760
16880
13780
6100
38510
17480
14820
6210
29450
34720
38710
41430
43570
46220
54850
60490
64810
53.1
53.3
53.5
84
5. Insgesamt, einschlief) lieh abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer­Produktionsbereichen
MioHFL
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
1172
1470
2200
2210
1940
2290
3370
3960
2. E nergieerzeugnisse
06*
2402
3580
3190
3480
4330
3950
3970
4050
3820
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E rzeug­
30*
13
6563
631
5260
610
6090
570
7490
480
6890
450
6830
310
8550
230
9360
270
10680
370
15
405
250
310
420
320
360
620
780
820
17
19
1970
1490
1430
1530
1560
2000
2660
2150
1720
21
626
510
640
750
750
680
840
1000
1200
25
28
36
42
47
567
255
1069
266
422
350
240
910
190
440
470
270
1230
280
450
660
470
1700
270
650
600
460
1580
240
540
560
340
1390
240
560
620
350
1770
270
630
820
420
2150
260
840
1020
400
2730
330
1300
49
48
95
197
120
150
180
260
280
280
170
220
160
230
220
340
270
400
310
480
nisse
c) Chemische E rzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­ein­
richtungen, feinmechanische und optische E rzeugnis­
se a)
g) E lektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagser­
zeugnisse
I) Gummi­und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse a)
4470
23
4. Hoch­und Tiefbauten
53*
604
500
640
640
660
870
1140
1360
1300
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungs­
gewerbes b)
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versiche­
rungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen b)
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
68*
56
13237
2175
17530
2300
20130
2420
20400
2830
21230
2850
22 940
3110
28830
3540
32350
3 810
34 980
4090
1989
2230
3080
3110
3460
2830
4030
4 360
5440
644
247
760
420
870
420
896
270
1000
250
1100
220
1130
280
1370
290
1370
290
8182
5468
11820
6380
13340
6460
13300
13670
15680
19850
22 520
23790
7210
8520
9340
8990
9410
9560
29446
34720
38710
41430
43570
46220
54850
60490
64810
59
61
63
65
67
69A
74
86*
■
7. Insgesamt, einschließlich abzugslähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8)
46
NEDERLAND
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R.I.7
233,3
-700,0
-1300,0
-466,7
233,3
-300,0
-466,7
566,7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
96,7
100,3
87,9
90,6
91,9
87,3
102,2
99,7
108,4
106,0
107,2
103,2
92,2
92,5
91,4
108,4
106,9
112,3
111,4
108,6
118,3
117,0
111,3
131,2
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
109,6
97,1
122,2
113,0
114,0
121,1
107,4
110,8
112,8
123,5
108,8
98,6
103,8
108,1
103,4
96,2
101,1
102,6
100,8
98,9
108,2
118,9
110,0
84,9
113,2
122,0
119,0
86,3
108,9
115,6
117,9
81,2
53.1
53.3
53.5
84
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali
e) Opere pubbliche
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
104,0
104,6
109,3
105,1
97,2
108,6
112,8
7. investimenti fissi lordi
112,8
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
95,4
1972
96,4
1973
132,0
1974
125,8
1976
108,3
1977
150,0
1978
164,5
1979
171,7
R6*
R25
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
06*
2. Prodotti energetici
30*
13
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
15
17
19
21
112,8
98,3
107,8
98,5
109,5
100,7
103,8
116,6
103,2
109,4
105,8
109,1
90,3
98,8
99,7
104,0
115,3
106,7
108,1
121,3
108,8
105,1
121,9
109,5
23
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari a)
25
28
36
42
47
g)
h)
i)
j)
k)
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali a)
82,8
101,3
108,0
108,0
102,6
102,6
108,3
99,1
81,2
102,5
110,6
124,5
119,3
122,0
107,3
104,3
121,2
127,2
93,6
93,6
92,9
92,9
100,5
100,5
88,9
88,9
86,6
86,6
81,7
81,7
Materiali e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
Carta, articol i di carta, stampa
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri b)
59
84,6
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
61
63
65
67
69A
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita b)
86*
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
104,0
104,6
109,3
105,1
97,2
108,6
112,8
112,8
9. Investimenti tissi lordi (7 - 8)
47
BELGIQUE­BELGIË
Β rutto we rtschöpf u n g
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
Mio BFR
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
44119
59452
64658
57442
63073
70757
«3161
70 417
71162
2. E nergieerzeugnisse
06*
63906
73268
83592
92054
117312
124543
134118
139 775
145544
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
369926
433145
493066
579552
564783
699 389
747263
47 214
45707
64467
88428
45811
640242
57 247
673093
13
49665
54 692
62 500
15
28179
30330
33139
36379
36389
40564
45533
45 630
46427
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E r­
zeugnisse
c)
Chemische E rzeugnisse
17
31569
45712
51896
63148
54925
63702
69326
72 069
81222
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
30138
32441
37747
45876
47625
53658
59519
59 635
63338
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
26364
30708
33757
42419
50001
53278
58333
59188
63900
23
835
1114
1314
1488
1706
1978
2126
2224
2353
g) E lektrische Apparate und Geräte
25
37 646
43200
50441
57892
62383
63726
64895
Fahrzeuge
28
27085
22874
32374
h)
31658
34536
31401
40798
51575
53113
62276
65773
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
61237
69809
75056
84780
96732
103193
107 726
111 150
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
45333
53642
55326
60331
58806
66564
63684
62958
119195
65244
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und
47
20526
22860
26332
33071
34169
35081
38118
38076
40683
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­eln­
richtungen, feinmechanische und optische E rzeugnis­
se
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi­und Kunststofferzeugnisse
49
7450
15636
14986
17112
18729
20484
22000
48
21122
11056
25734
12715
m) Sonstige gewerbliche E rzeugnisse
29135
33395
32394
38398
44838
47281
49733
4. Hoch­und Tief bauten
53*
94829
99826
114741
141 936
158945
184200
202599
210380
219476
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
507 983
627764
698646
809947
923646 1062233 1168169 1276132 1354891
56
185970
229813
242256
274739
314650
361016
389002
421 985
424299
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten­u. Beherbergungsgew.
59
33426
41667
46612
48238
54087
59660
67382
70810
75440
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
39383
47887
52384
60734
63902
67 269
69340
76454
84020
d)
Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
63
7098
7410
7 974
11457
12835
13217
12895
13651
13480
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
26132
35 909
45300
63353
62604
84577
89802
100618
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
17105
20364
22757
24730
31591
76375
36012
39851
45072
48451
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
35 483
46540
56898
64418
75048
96018
106859
123219
139115
h)
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a)
74
163386
198176
224466
262279
308929
352666
398263
435139
469468
69B
26959
36419
44730
52502
60921
80914
92021
105407
117734
86*
144 758
190719
219992
259365
315155
357787
397363
440374
479491
128242
172545
198285
236748
289485
329865
365443
404930
441348
16516
18173
21708
22617
25670
27922
31920
35444
38143
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
7. abzüglich:
Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen a)
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10.1 Auf den Produkten lastende MwSt. (R21 )
10.2 Netto Einfuhrabgaben (R29—R39)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 10)/?;
48
1198562 1447108 1630560 1885307 2102023 2356975 2543961 2724572 2900135
148673
186514
203021
227137
240465
20384
27573
32640
30788
34405
1262110 1546316 1754823 2056550 2 271080 2571062 2779622 2982497 3175 005
BELGIQUE-BELGIË
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
101,3
109,1
114,0
117,7
95,9
98,1
105,0
107,8
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
72,0
84,7
92,0
90,7
105,4
111,0
114,9
118,3
06*
2. Prodotti energetici
82,8
93,6
103,6
107,3
109,3
108,7
110,7
115,0
30*
3. Prodotti industriali
105,3
111,9
125,0
120,1
119,5
102,0
109,2
117,0
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
88,8
96,0
105,5
109,7
76,1
101,5
114,9
82,2
81,0
98,5
68,7
73,4
65,9
80,6
108,5
112,1
111,0
110,3
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
122,8
122,3
132,6
136,3
149,8
17
e)
Prodotti chimici
113,4
106,7
110,4
109,6
115,0
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e I mezzi di
84,1
99,9
101,0
103,5
104,0
110,9
21
e)
97,1
103,4
109,2
109,5
113,4
118,0
23
f)
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
69,9
76,2
92,9
101,4
108,4
109,1
110,4
111,1
25
g)
Materiali e forniture elettriche
72,2
91,6
104,7
90,6
119,5
114,7
133,0
138,8
28
h)
Mezzi di trasporto
82,9
92,5
94,6
97,1
102,5
102,5
103,1
106,3
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
103,9
114,0
118,2
114,3
108,9
96,9
93,9
95,3
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
102,3
107,5
109,1
98,4
98,2
98,6
100,0
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
Prodotti in caucciù e plastica
50,2
78,1
94,3
110,5
110,1
112,4
117,1
124,9
49
I)
76,3
96,0
105,5
108,0
111,4
120,7
116,4
113,6
48
m) Altri prodotti industriali
88,4
91,7
96,7
100,3
106,0
108,2
109,1
107,7
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
84,7
92,0
97,0
99,5
104,3
105,1
108,4
112,9
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
88,0
94,3
95,0
96,3
103,6
102,4
104,8
109,0
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
83,2
90,5
96,9
94,3
102,0
98,5
94,8
98,0
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
commercio
92,7
97,8
101,7
104,1
95,3
91,9
97,8
102,1
61
e)
100,5
97,4
105,6
119,6
113,3
111,0
120,3
106,4
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
95,2
101,1
113,4
125,1
107,6
110,6
110,6
117,3
97,8
101,1
105,6
109,8
112,0
123,0
133,3
65
67
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
95,1
70,5
87,2
99,8
97,9
108,5
112,4
124,0
133,2
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
79,6
87,2
93,1
96,4
104,7
108,0
110,6
113,9
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita a)
69B
f)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dellecomunicazioni
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investimento
80,7
89,4
95,0
97,9
103,4
105,4
110,4
113,9
78,5
88,0
94,1
97,7
103,9
105,9
111,3
115,2
105,5
104,5
104,8
99,8
97,8
100,0
100,4
98,2
84,0
91,9
97,4
100,8
105,3
105,9
109,0
111,7
86*
8. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili al la vendita a;
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
10.1 IVAsui prodotti (R21)
10.2 Imposte indirette nette sulle importazioni (R29-R39)
84,1
92,0
97,6
102,0
105,3
106,1
109,3
111,9
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1 )
( 9 + 10) oj
49
BELGIQUE­BELGIË
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mio BFR
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto dei fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
45301
62609
68692
61020
68304
79023
68696
4ι
75592
76543
2. E nergieerzeugnisse
06*
41773
53354
58226
69808
86996
93 850
104048
109225
112380
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
343437
421430
483392
569640
552272
625992
657991
684732
728752
13
46620
44742
62516
86473
45873
57119
49750
54807
62503
15
26190
30800
33910
37259
36443
40376
45495
45 557
46401
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E r­
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
31500
43855
50727
61652
55926
64496
70459
73 076
82454
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
28216
32430
38392
46809
48114
53861
59842
59 938
63703
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
26507
30646
34253
43211
50467
53451
58600
59 431
64196
23
808
1123
1337
1519
1722
1985
2135
2235
2367
g) E lektrische Apparate und Geräte
25
25912
32322
38264
44067
50926
58065
62658
63968
65194
h)
Fahrzeuge
28
21932
31725
35075
32145
41509
51983
53558
62731
66301
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
46488
59093
62791
70829
79881
87111
89420
93 530
97200
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
42960
54238
56563
61753
59231
66703
63953
63 222
65569
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und
47
19456
23272
26863
33968
34654
35272
38421
38 319
40942
e)
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­ein­
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnis­
se
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi­und Kunststofferzeugnisse
49
7088
15772
15060
17211
18861
20625
22163
48
19760
10910
26274
12758
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
29943
34183
32466
38359
44839
47 293
49759
4. Hoch­und Tiefbauten
53*
84944
98562
113370
141554
158524
183550
201 815
210008
219105
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
498242
617824
708513
833727
949066 1102764 1218005 1328891 1420168
56
174216
207492
235622
275482
307668
b) Dienstl. des Gaststätten­ u. Beherbergungsgew.
59
33322
41429
46545
48267
53963
59539
67260
70 711
75336
c)
61
50089
67797
75040
88321
100554
112186
117284
129 062
140369
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
365295
398508
432 333
442439
des Handels
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
63
8198
8701
9181
13388
14281
14870
14576
15184
15075
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
25301
35821
45410
63629
62668
76501
84810
90087
100934
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
17686
23659
38449
42492
50909
55018
58146
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
35357
46328
28672
56167
30738
g)
64131
74390
94818
104678
118752
132562
154073
186597
211876
249771
297093
337063
379980
417 744
455307
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a)
74
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
69B
26959
36419
44730
52502
60921
80914
92021
105407
117734
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
86*
144758
189983
219977
260155
315155
357787
397363
440374
479491
128242
171880
198271
237469
289485
329865
365443
441348
16516
18103
21706
22686
25670
27922
31920
404930
35444
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen a)
8. Insgesamt (1 bls7)/jj
50
38143
1131 496 1406697 1608036 1880921 2089426 2360179 2553376 2736927 2918747
BELGIQUE-BELGIË
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mio BFR
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
2679
2 806
2798
3096
3305
3730
3930
4138
4143
01*
1 . Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
22321
29512
33470
38136
44488
49613
54522
57361
61673
06*
2. Prodotti energetici
218921
283097
422436
479627
502727
520921
543877
30*
3. Prodotti industriali
34218
322858
40997
393332
26596
52858
53807
61035
61791
62697
66765
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
17009
20671
23823
28912
30561
33690
36599
37618
38192
15
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
17 633
23406
26162
32283
37073
43267
47628
50692
53468
17
e)
Prodotti chimici
20393
25696
28720
34677
36572
40382
42489
43621
46113
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
17 706
21625
24189
31484
34468
38075
40233
40420
43142
21
e) Macchine industriali e agricole
926
1081
1535
1863
2305
2654
2632
2801
2829
23
f)
trasporto
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
18421
24424
27331
33790
37274
42228
g) Materiali e forniture elettriche
25431
29710
34368
43152
50158
48659
54741
25
23533
44495
47377
47890
16954
28
h) Mezzi di trasporto
22353
29003
33835
41063
46191
52151
55650
58829
60965
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
30671
38671
43189
48195
53074
50135
48557
49225
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
14267
18445
21996
48158
27 227
29659
32652
33590
35484
37201
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
Prodotti in caucciù e plastica
4897
6805
7 381
9224
9719
11307
12158
12673
13438
49
I)
11095
15519
18269
22083
22244
25960
27950
29481
29139
48
m) Altri prodotti industriali
58685
72317
80751
93743
108414
124032
136993
142470
147250
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
186390
250405
293043
360871
425642
499473
558000
612166
660715
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
61
e) Servizi dei trasporti Interni
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
commercio
110981
148004
173926
212497
247089
284638
316476
342434
366074
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
41445
104249
67
f)
85605
39219
95247
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
104879
119822
135266
148947
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita a)
—
—
—
—
—
69B
6. meno: Produzione Imputata di servizi del credito
254966
309006
350987
389114
431162
469207
86*
232280
283336
357194
395684
431 064
7. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
22686
25670
323065
27922
31920
35478
38143
11316
17491
20754
25187
28857
33806
36097
25299
38794
36254
41362
51350
76150
48656
57 001
71837
63125
86571
—
—
—
—
141 653
186067
125127
167964
215658
193952
16516
18103
21706
630649
824204
948 578 1144144 1313291 1507462 1 645286 1768218 1886865
Servizi delle comunicazioni
b) Altri servizi non destinabili alla vendita a)
8. Totale (1 a 7) b)
51
BELGIQUE-BELGIË
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
01*
181,7
157,8
150,5
146,0
2. Energieerzeugnisse
06*
76,5
73,3
70,3
66,6
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
13
1123,7
1108,1
1119,3
97,1
96,2
83,6
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
1975
1976
1977
1978
133,6
128,1
123,8
66,0
64,0
62,5
61,2
1129,0
1 063,2
1019,0
979,3
932,6
93,1
98,8
94,7
89,6
86,0
78,0
78,0
76,5
76,6
71,0
67,0
65,3
62,0
64,8
63,8
68,0
70,3
70,0
69,0
68,5
68,0
342,6
341,0
355,3
363,5
346,7
336,2
323,6
318,5
142,0
der Fischerei
l
a)
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Er-
15
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
Industrie
R
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -ein-
23
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
25
h)
Fahrzeuge
28
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
136,1
133,5
131,7
130,0
124,5
121,1
118,3
118,0
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
221,3
217,6
212,0
204,8
185,5
172,7
155,0
140,0
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
73,8
73,5
73,5
74,1
69,0
63,6
61,1
60,1
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
23,8
26,5
28,2
29,1
26,6
26,5
26,0
25,3
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
79,8
77,6
80,5
81,1
74,6
72,6
71,0
69,0
4. Hoch-und Tief bauten
53*
314,3
302,6
300,5
307,7
308,5
312,0
313,8
309,5
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
Verlagserzeugnisse
I)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
1 357,1
1421,7
1 459,3
1 492,8
1 508,1
1 519,3
1 548,6
1 574,5
56
581,2
583,8
589,6
592,2
590,0
587,3
592,5
587,8
98,2
102,6
105,1
107,0
108,0
110,5
111,7
111,5
232,0
246,5
254,8
260,3
262,7
258,7
259,1
261,6
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a)
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen a)
7. Insgesamt (1 bis 6)
52
93,7
101,7
103,0
106,2
108,0
107,6
74
351,6
386,7
406,5
426,7
439,0
455,0
110,3
474,7
500,2
86*
637,5
660,8
673,5
685,6
688,0
703,5
712,6
738,7
513,0
538,2
550,3
563,5
573,1
592,5
604,6
634,2
124,3
122,5
123,1
122,0
114,8
111,0
108,0
104,5
3691,2
3724,8
3773,8
3828,1
3776,2
3751,8
3745,5
3747,7
113,0
BELGIQUE-BELGIË
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitnehmer
Occupazione dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
21,5
19,5
19,2
19,5
19,6
19,8
19,8
19,2
19,0
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
76,3
73,1
70,1
66,5
65,8
63,8
62,5
61,0
59,7
06*
2. Prodotti energetici
1 051,5
1 040,0
1051,8
1 063,0
997,8
953,5
914,1
875,3
851,3
30*
3. Prodotti industriali
85,2
77,3
96,5
95,6
92,6
98,3
94,2
89,0
79,0
73,5
72,1
72,5
67,0
63,0
63,5
62,5
66,5
69,0
68,5
67,5
61,2
58,0
67,0
74,0
56,0
65,8
13
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
15
b)
17
e)
Prodotti chimici
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
21
e)
23
f)
fertili e fissili
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
trasporto
331,7
330,2
344,3
352,5
335,5
324,3
315,5
306,5
302,5
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
25
28
g)
Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
117,5
115,7
114,5
113,2
108,1
104,8
102,1
102,0
100,6
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
207,0
205,3
199,8
193,3
174,5
162,1
145,0
130,5
121,6
42
j)
Prodotti tessili, cuoio ecalzature, abbigliamento
67,5
67,0
67,0
67,7
62,5
57,2
54,6
53,6
53,6
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
23,0
25,6
27,2
28,1
25,6
25,5
25,0
24,3
24,5
49
I)
Prodotti ¡n caucciù e plastica
65,1
63,7
67,0
67,8
61,2
59,5
57,8
56,0
52,3
48
m) Altri prodotti industriali
265,5
256,5
254,0
262,0
262,7
265,7
266,7
268,5
263,6
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
932,7
1 013,0
1 053,5
1 088,6
1103,3
1114,3
1141,6
1163,1
1194,2
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
339,7
358,0
369,0
376,3
376,6
375,1
381,0
375,8
377,1
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
37,0
41,2
43,3
44,6
46,1
48,0
49,7
49,7
50,0
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
61
e)
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
commercio
214,2
229,3
237,3
242,0
252,7
241,7
242,1
244,6
248,6
Servizi dei trasporti interni
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
67
f)
Servizi delle comunicazioni
105,8
108,5
111,3
113,5
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
319,8
106,3
328,2
343,3
360,1
381,3
404,6
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita a)
673,5
685,6
688,0
703,5
712,6
738,7
773,3
86*
550,3
563,5
573,1
592,5
604,6
634,2
668,7
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
122,5
123,1
122,0
114,8
111,0
108,0
104,5
104,5
b) Altri servizi non destinabili alla vendita a)
3063,2
3122,5
3185,5
3137,7
3121,1
3117,7
3120,2
3161,5
92,0
99,8
101,2
104,5
249,5
284,3
302,5
637,5
660,8
513,0
538,2
124,3
2985,3
6. Servizi non destinabili alla vendita
7. Totale (1 a 6)
53
BELGIQUE-BELGIË
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
Mio BFR
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüssel
D
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
211 085
178358
22270
69917
6144
18074
13978
22888
245402
204855
24890
80013
8079
22368
14632
27755
270920
224146
26797
87549
9508
24557
15082
30404
306525
256033
31365
101371
11396
27192
17554
33841
337530
281 406
35391
109877
11455
J30244
18948
37865
382941
321310
38167
123690
14471
34458
19350
41721
402034
334124
43823
127129
15435
36902
20023
40771
420437
348800
46478
138571
16129
38483
20339
41566
443031
365880
46908
143536
18711
40849
21403
43743
117
118
119
1110
4937
2441
6786
10923
4 736
2443
7308
12631
6129
2825
7501
13794
5019
3240
8079
16976
6861
3194
8473
19098
12832
3728
10281
22612
7810
3558
15925
22748
4888
3733
13518
25095
6468
3814
11982
28466
12
13
14
2982
14364
15381
4333
17952
18262
5453
21032
20289
5396
22305
22791
6570
24269
25285
7966
25238
28427
7647
28713
31550
8497
31713
31427
9184
34138
33829
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
65922
57019
8903
83000
71275
11725
92260
79218
13042
108718
92929
15789
116050
98210
17840
131122
110916
20206
137036
114176
22860
144851
121611
23240
157758
130106
27652
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
117182
77685
39497
136428
89782
46646
151159
98264
52895
180918
115617
65301
218067
136435
81632
238473
148709
89764
264612
168358
96254
290674
185540
105134
327895
200940
126955
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
88293
113250
138026
167305
172900
201 403
217084
224475
235441
41
24487
34688
44958
55166
53930
66117
71054
70753
72653
42
7250
8998
10014
11882
12516
14311
14646
15409
16510
43
12264
15134
18394
24285
25530
28991
30341
30470
32463
44
16017
21363
25449
32245
32871
37578
40656
42342
44673
45
11759
14964
17505
21041
22383
26484
28467
30057
30999
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und -öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
Häusliche Dienste
46
16516
18103
21706
22686
25670
27922
31920
35444
38143
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
51433
14477
1763
21888
13225
80
67435
18542
2044
29102
17553
194
81790
22443
2424
34514
22159
250
97771
25969
2858
41023
27 631
290
120754
29327
3636
50727
36728
336
140509
29770
4137
59164
47058
380
160449
33764
4393
67850
53999
443
177098
36323
4589
77709
57972
505
190 804
38079
4626
84778
62 776
545
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung b)
6
61
62
78074
25520
32956
101198
34379
44497
114912
39685
50841
132728
41729
64711
157950
49722
78408
185673
62373
91154
204 080
68 305
99 961
223280
75208
108742
243269
80495
120706
63
64
13778
5820
15029
7293
16139
8247
17446
8842
18580
11240
19866
12280
21383
14431
23169
16161
24651
17417
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeltungen und Zeltschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
35555
20689
48322
28588
56415
34136
67769
40894
76274
44603
88350
51564
96 436
55219
104645
58241
111507
61411
72
8937
11526
13073
15418
18175
21410
24635
28786
30260
73
74
5929
8208
9206
11457
13496
15376
16582
17618
19836
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. b)
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
102456
13757
9752
65 669
128950
17509
11950
81760
148365
19893
13 693
92 643
159109
22288
15577
97191
177 662
26401
15 862
109 661
200413
29829
18085
120265
221 367
33636
19850
131 700
235935
36217
21 119
136567
253153
37769
21852
144778
8 849
4429
12388
5343
16 026
6110
17085
6968
18355
7 383
2277Ó
9464
25622
10559
30231
11801
35827
12927
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet c)
54
750000
921 461 1050312 1216165 1374617 1563691 1705646 1817299 1966881
BELGIQUE-BELGIË
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975 = 100
Volumenlndices
Indici di quantità
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
90,7
92,6
98,8
89,4
82,4
92,1
105,4
95,0
95,1
95,9
98,5
92,9
95,1
96,1
103,0
97,1
98,1
97,9
99,7
93,0
101,3
100,3
105,6
100,1
101,0
101,5
702,2
700,3
703,9
100,6
104,0
100,4
101,8
102,1
97,6
100,6
114,0
105,7
100,7
101,5
101,3
101,3
103,6
100,2
119,2
107,3
98,8
94,8
104,2
105,0
102,8
104,4
128,0
109,7
98,1
104,2
108,9
109,4
100,6
106,9
144,7
115,0
101,6
113,1
1
11
777
112
113
114
115
116
104,4
108,8
91,1
83,2
103,0
107,6
97,6
93,5
102,6
120,0
99,7
98,8
102,1
123,1
97,7
102,1
90,6
106,9
99,2
113,4
95,0
96,5
95,5
104,4
96,7
97,5
94,5
107,9
98,1
98,7
98,0
121,9
117
118
119
1110
63,4
71,1
94,7
79,2
84,3
102,1
91,2
93,6
106,3
90,4
94,3
105,2
112,5
98,7
98,1
105,2
107,1
94,7
108,9
114,5
85,2
115,1
121,8
89,1
12
13
14
79,7
79,0
83,8
91,7
90,9
96,0
95,7
95,6
96,3
102,2
102,1
102,3
106,4
107,2
102,0
104,5
105,0
101,6
104,7
107,0
92,0
109,8
110,9
103,5
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
82,9
87,4
75,2
90,1
92,4
86,2
95,0
95,0
95,0
95,9
97,5
93,2
103,3
102,6
104,6
106,1
104,9
108,1
111,0
107,3
117,3
115,0
109,7
123,9
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
76,6
86,0
97,2
106,3
109,5
111,2
110,4
111,5
4
64,0
80,8
99,0
109,0
116,3
118,4
114,3
111,9
41
80,4
90,8
95,4
103,0
108,4
105,4
106,2
110,4
42
66,2
72,4
84,2
102,0
108,1
109,3
108,2
115,1
43
81,5
88,2
99,5
111,8
108,4
111,0
111,6
115,9
44
75,6
86,6
97,0
105,2
110,4
112,6
115,6
116,1
45
106,3
104,9
104,5
100,3
97,8
100,0
100,4
98,2
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori Incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
64,5
59,0
84,2
72,2
56,4
35,7
76,2
72,8
90,0
81,7
70,0
78,6
86,5
84,7
102,6
88,8
83,2
94,7
91,9
92,7
110,0
94,8
85,2
97,6
106,7
99,7
104,1
107,3
111,7
108,7
114,4
111,6
103,3
113,6
118,8
126,5
119,5
118,7
102,1
120,8
120,0
131,0
123,5
123,1
101,5
125,0
123,8
138,4
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
77,7
73,9
73,4
87,2
87,5
83,3
91,3
94,6
86,5
94,5
92,4
93,1
107,0
111,9
106,0
111,2
117,3
110,5
115,8
125,3
114,8
118,8
126,8
118,2
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
98,2
90,0
97,0
96,4
98,3
99,3
100,9
102,8
97,3
108,6
95,8
114,1
93,5
117,3
94,6
126,6
63
64
68,6
61,4
81,6
77,7
89,8
88,0
98,1
99,2
110,2
112,9
116,1
117,7
122,6
123,9
129,6
133,9
7
71
76,0
80,7
85,8
93,5
109,3
118,2
126,6
128,4
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
82,2
95,7
100,8
101,0
102,5
108,3
113,2
116,9
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
85,3
86,0
95,9
85,7
93,1
92,0
102,0
92,1
99,8
96,1
104,6
98,0
97,8
98,3
100,7
95,5
105,0
104,8
105,7
102,6
104,2
107,8
106,7
99,0
103,8
110,1
102,3
95,2
107,7
111,6
99,5
98,2
72,1
86,1
91,9
95,0
111,1
102,8
105,6
105,4
113,8
118,5
120,7
123,7
135,4
132,1
153,8
138,3
8
81
82
83
84
85
86
81,1
89,8
96,7
99,6
105,4
107,4
109,9
114,9
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggie uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni b)
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tuttocompreso
Servizi finanziari n.a.c. b)
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico e)
55
BELGIQUE­BELGIË
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
Insgesamt/totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüs­
sel
D
1970
1973
1975
1978
1979
274
234
37
88
8
25
18
32
249
207
27
77
9
23
15
29
246 **
205
26
1
80
8
22
14
28
233
196
24
76
10
22
12
26
233
195
23
74
11
22
12
27
6
3
14
5
3
6
14
5
2
6
14
4
2
5
14
4
2
5
15
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
777
772
773
114
115
116
12
13
14
4
15
21
5
17
20
5
18
18
5
18
14
5
19
14
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
83
70
13
84
71
13
84
71
13
80
70
11
81
69
12
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
162
107
55
156
98
58
159
99
59
160
97
63
159
95
64
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
119
127
126
126
122
41
31
40
39
41
38
42
9
9
9
9
9
Häusliche Dienste
117
118
119
1110
■
7
43
15
16
19
18
19
44
24
25
24
24
24
45
15
16
16
17
16
46
24
20
19
17
16
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
70
16
3
33
19
0
79
19
3
34
23
0
88
21
3
37
27
0
96
23
2
41
29
0
94
23
2
40
29
0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung b)
6
61
62
110
33
52
109
35
51
115
36
57
121
41
60
119
40
59
63
64
16
9
14
8
14
8
12
9
11
9
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
47
25
52
30
56
32
62
37
63
38
72
12
12
13
15
15
73
74
10
10
10
10
10
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. b)
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
136
20
14
84
134
19
13
81
129
19
12
80
122
19
11
69
121
19
10
68
12
6
15
6
13
5
16
6
18
6
1000
1000
1000
1000
1000
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet c)
56
BELGIQUE-BELGIE
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
perfunzionedi consumo (segue) a)
1975 = 100
Preisindices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
D
1979
69,0
68,5
63,8
71,2
65,1
64,9
70,0
63,6
76,4
76,0
71,5
78,5
74,2
77,0
75,0
75,5
81,9
81,4
76,0
85,7
82,0
81,0
75,4
80,3
89,9
89,7
86,8
91,6
95,8
89,4
89,1
89,0
111,6
111,9
110,6
112,0
110,9
107,9
101,5
108,6
117,6
117,2
119,6
115,6
113,0
113,8
107,0
113,6
119,5
118,1
727,3
120,8
110,0
116,0
109,5
105,3
120,6
118,9
131,8
122,3
113,0
117,5
111,2
102,2
1
11
111
112
113
114
115
116
69,0
70,3
87,9
68,8
67,1
71,1
88,4
70,8
87,1
73,7
88,9
73,2
71,7
82,4
97,6
87,1
206,6
109,3
122,4
104,4
119,8
115,5
196,9
114,1
73,7
119,9
168,9
121,9
96,1
121,0
144,3
122,4
117
118
119
1110
71,7
83,3
64,3
83,3
87,8
70,8
91,0
92,6
75,5
91,0
97,5
85,7
107,8
105,4
114,6
110,7
110,5
131,9
118,9
114,1
146,0
121,5
115,6
150,1
12
13
14
71,3
73,5
59,6
78,0
79,9
68,5
83,1
84,4
76,0
91,7
92,7
86,5
106,2
105,4
111,0
113,1
110,8
126,2
119,3
115,9
141,6
123,9
119,5
149,8
2
21
22
Vestiario ecalzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
64,9
65,2
64,4
69,5
71,3
66,3
73,0
75,9
68,2
86,6
87,0
85,8
105,9
106,3
105,2
114,4
117,7
109,1
120,1
126,8
109,9
130,8
134,4
125,6
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
66,7
76,2
82,1
91,1
106,4
113,0
117,6
122,1
4
71,0
79,7
84,2
94,0
105,5
111,3
114,8
120,4
41
72,1
79,3
83,9
92,2
105,6
111,0
116,0
119,5
42
72,6
81,9
85,6
93,3
105,0
108,8
110,3
110,5
43
59,9
73,8
77,9
87,8
105,5
111,5
115,5
117,3
44
69,6
77,2
80,6
89,4
107,2
113,0
116,2
119,3
45
60,6
67,3
80,9
88,1
111,2
124,4
137,6
151,4
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
66,1
83,7
57,6
59,8
63,9
66,7
73,3
86,9
62,5
70,2
68,3
73,5
78,3
90,4
65,0
76,7
72,6
78,6
88,2
95,6
71,5
85,4
88,3
88,4
109,1
101,9
109,3
108,7
114,8
104,1
116,1
103,2
117,0
117,8
123,8
104,2
122,8
104,4
123,7
126,9
131,5
114,8
128,0
105,5
125,4
133,8
138,1
117,2
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
63,7
69,5
57,3
73,5
79,0
68,1
79,7
84,4
75,0
89,0
90,9
88,7
109,9
112,2
109,7
116,3
117,1
115,4
122,1
120,7
120,9
129,8
127,7
130,2
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
75,6
57,6
83,4
67,4
88,4
74,0
93,1
76,6
110,0
100,6
120,2
112,5
133,4
122,6
140,3
122,5
63
64
68,0
75,6
77,7
82,6
82,5
87,0
90,6
92,5
105,1
102,4
108,9
105,2
111,9
105,5
112,9
102,9
7
71
64,7
78,6
83,9
90,8
107,9
114,7
125,1
129,7
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
53,5
63,6
67,7
84,1
111,2
113,5
115,3
125,8
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
67,7
60,6
64,1
69,9
78,0
72,1
73,9
81,0
83,7
78,4
82,6
86,3
91,7
85,9
97,6
92,9
107,5
107,9
107,9
107,0
119,6
.118,2
117,4
121,4
128,0
124,6
130,1
130,8
132,3
128,2
138,5
134,5
66,9
69,7
73,5
76,2
78,6
80,5
88,7
89,6
109,0
108,2
115,7
115,7
121,7
121,0
127,0
126,6
8
81
82
83
84
85
86
67,3
74,7
79,1
88,9
108,0
115,6
120,4
124,6
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni b)
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c. b)
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico e)
57
BELGIQUE-BELGIË
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
Mio BFR
NACE
CLIO
Schlüssel
R.I.7
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei a)
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
in Jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1978
01
20
28
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäudeu;
c) Tief-und Ingenieurbauten
53.1
53.3
53.5
4. Sonstige Güter a)
84
110077
86620
23457
118920
93751
25169
132691
100968
31724
164544
127735
36809
17b 266
138689
39577
180441
138320
42121
175193
131 325
43868
165196
64586
100610
197221
61037
136184
226059
83010
143049
283203
117178
166025
316843
131 825
185018
366426
167452
198974
10904
13605
16829
19623
16038
286177
329746
375579
467370
511147
396634
182002
214632
178616
123140
55476
427987
205696
222291
185311
131224
54087
444582
186811
257771
21865
31115
36133
37557
568732
602942
642736
667450
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen
Mio BFR
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
11475
10128
13686
14467
17843
15557
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
2. Energieerzeugnisse
01*
6595
8972
11277
06*
19281
25938
22161
29386
42469
35648
40298
41586
47742
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c) Chemische Erzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
30*
13
71275
14841
71494
12150
79043
12068
105218
23017
100803
24689
92550
14805
80536
8941
79247
4234
83157
8421
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
I) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textillen, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
I) Gummi- und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
4. Hoch-und Tiefbauten
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a)
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8)
58
15
6482
5860
6356
9712
8401
5817
6513
7476
7751
17
19
13 979
2 704
12445
3072
10976
3360
14663
4240
22070
2933
30930
2899
17857
3586
15466
3347
12648
3694
21
2 996
2686
5326
4572
3532
2672
3925
5105
5643
1156
32
37
23
339
91
173
168
584
431
25
28
36
42
47
3 629
2 527
7 654
6320
3725
4003
3931
9717
6260
4112
5658
3861
11094
7083
3854
5220
6264
14254
8061
5046
3641
4603
12718
6211
2860
3542
3845
10463
5007
4292
4335
4248
12732
4720
4405
4198
4707
15423
5030
6437
4640
5916
15472
3912
6912
49
48
1845
4234
2163
5005
2775
6457
3048
6953
3466
5095
2765
5082
2730
5388
2820
4972
3080
5031
53"
8463
6286
8338
8316
7917
11081
12665
12522
13296
68*
56
131 798
18631
149136
23363
189652
26982
242194
32492
265319
32752
318050
36777
351118
38998
387313
42549
383453
49890
1850
3392
4006
4746
4405
4995
5677
6131
6384
61
63
65
67
69A
10184
5110
1370
6306
5585
16013
1108
2363
9572
8159
18401
4649
3101
10901
9912
16263
7859
3256
13046
9487
18078
9861
3712
16592
10239
23788
5252
3786
16491
12560
24968
6612
4538
16848
14232
27769
12311
4836
16505
10917
30449
8841
4995
16008
10260
74
86*
82762
48765
85166
111701
155046
169680
214401
239245
266295
256626
67920
65109
70782
84511
97717
103858
104225
124245
286177
329746
375579
467370
511147
568732
602942
642736
667450
59
BELGIQUE-BELGIË
6. investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
81,4
82,2
78,7
82,2
82,0
82,9
89,4
86,1
101,2
99,7
98,3
104,5
97,9
97,4
99,5
91,6
89,6
98,6
91,5
82,8
122,3
92,7
86,3
114,9
89,5
86,1
91,9
91,3
69,9
106,6
96,1
87,7
102,0
101,0
102,0
100,4
105,1
115,3
97,9
105,8
116,1
98,5
108,2
123,6
97,3
106,5
106,5
106,6
116,0
118,8
137,5
136,6
125,4
168,5
188,9
185,2
R.I.7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca a)
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
53.1
53.3
53.5
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali b)
e) Opere pubbliche
84
4. Altri prodotti a;
5. Totale, compresa IVA deducibile
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
87,5
89,0
95,0
101,7
103,2
102,8
105,0
104,1
7. Investimenti fissi lordi
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
124,2
128,1
128,7
155,0
128,3
01*
1 . Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
67,1
77,3
78,6
84,3
82,3
89,8
06*
2. Prodotti energetici
97,1
59,7
113,9
101,2
88,0
57,9
73,3
33,6
70,6
15,6
71,7
30,4
30*
13
89,6
93,3
125,9
66,3
71,6
79,4
79,5
15
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
72,6
138,8
61,3
142,7
72,4
158,1
134,1
94,5
74,4
112,4
63,0
102,2
49,8
109,0
17
19
120,0
100,9
187,9
141,5
72,3
102,1
126,6
138,1
21
81,5
21,1
37,0
31,7
70,6
181,9
4,5
5,5
23
93,0
79,5
78,6
77,3
144,7
109,4
83,7
91,4
70,0
142,3
105,0
92,2
109,3
72,9
203,0
110,2
111,1
105,7
55,0
211,3
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione esimilarl
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
l) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
94,4
112,1
138,5
70,1
82,9
99,0
82,7
92,0
62,2
104,5
89,7
132,9
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
138,8
82,1
84,0
143,0
178,8
145,9
113,5
99,8
130,0
186,9
193,5
105,6
108,3
141,1
167,0
156,9
149,3
122,7
141,6
192,5
74,8
119,3
81,0
128,5
100,0
158,6
95,9
149,5
76,4
95,0
73,2
95,0
73,0
86,1
77,2
83,8
49
48
141,0
102,1
131,3
115,5
133,6
146,2
139,3
143,0
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
80,8
82,0
79,8
96,3
94,9
105,8
102,9
111,2
110,2
104,9
113,5
105,0
119,9
110,5
113,2
124,2
68*
56
66,7
109,8
120,1
121,4
104,5
111,0
114,9
113,0
59
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
81,5
63,5
55,0
50,7
91,3
116,5
13,1
86,2
72,6
113,6
126,8
54,2
104,2
79,2
127,8
98,2
83,8
94,5
84,3
104,0
122,0
52,7
94,4
96,0
113,7
121,6
54,8
108,5
95,1
120,2
130,7
119,6
111,8
91,1
88,4
138,2
84,8
111,4
86,2
78,6
61
63
65
67
69A
84,7
74,2
90,4
104,3
115,0
119,2
74
113,8
98,5
91,7
106,0
106,6
125,5
101,2
114,9
97,8
115,1 • 86*
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita a)
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
87,5
89,0
95,0
101,7
103,2
102,8
105,0
104,1
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8)
59
LUXEMBOURG
2. Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen
MioLFR
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
In jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
«■
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
2186
2275
2935
2871
2846
3037
3096
3500
2. E nergieerzeugnisse
06*
1405
1962
2183
2069
2543
2571
2330
2602
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
22920
21849
28689
36776
24687
32110
30972
33837
13
14388
11269
16321
22865
10746
16700
15030
17416
15
868
1080
1265
1498
1649
1441
1528
1815
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E r­
zeugnisse
c)
Chemische E rzeugnisse
17
978
935
1444
1627
1670
1730
1546
1493
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
797
1087
1200
1387
1272
1419
1545
1650
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
1
1253
1556
1616
1938
1955
1922
1899
2217
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­ein­
23
.
25
163
238
292
418
355
475
586
400
28
55
187
219
251
383
423
327
242
1830
2200
2455
2575
2 977
3466
3 634
3652
Industrie
■
richtungen, feinmechanische und optische E rzeugnis­
se
g) E lektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i)
Nahrungsmittel, Getränke undTabakwaren
36
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
185
261
245
288
281
257
237
219
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und
47
331
423
537
647
698
871
1031
1135
I)
Gummi­und Kunststofferzeugnisse
49
1905
2350
2 832
2967
2410
3084
3280
3260
m) Sonstige gewerbliche E rzeugnisse
48
167
263
263
315
291
322
329
338
Verlagserzeugnisse
4. Hoch­und Tief bauten
53*
3 813
5870
7 221
8808
9308
9859
10100
10806
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
18 847
26913
34196
39909
47479
56175
64250
70140
56
5 907
8025
9 540
11195
12 257
13536
14605
15669
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten­ u. Beherbergungsgew.
59
928
1254
1447
1688
1769
1882
2000
2230
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
1901
2338
2478
2751
2410
2431
2640
d)
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs
63
146
255
397
493
2346
727
921
1050
1139
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
83
125
134
181
200
241
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
660
866
935
1064
1080
213
1594
226
f)
65
67
1758
1982
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
2756
5833
10091
12125
17104
22399
27690
30267
74
6466
8217
9174
10412
11996
13220
14490
15972
69B
2476
5785
9514
11748
16644
21805
27060
29 570
369
837
1012
1 105
964
1207
1171
1349
4646
5978
7023
8693
10171
11692
13026
14154
4452
5764
6796
8444
9897
11392
12698
13814
194
214
227
249
274
300
328
340
50972
58225
71721
86273
79426
92432
95543
104120
2575
3217
3 883
5100
5089
5362
5643
6106
53 547
61442
75604
91373
84515
97794
101186
110226
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdlenstleist.
7. abzüglich:
Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b)
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10. E infuhrgaben (R29)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 10)
60
86*
1979
LUXEMBOURG
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenlndices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
89,8
88,9
93,0
98,4
95,5
97,3
104,8
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
85,5
94,0
103,2
112,2
112,8
113,5
119,4
06*
2. Prodotti energetici
102,5
107,0
118,1
124,2
104,7
104,9
110,4
30*
3. Prodotti Industriali
121,4
120,9
133,1
142,1
105,6
104,1
113,0
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
71,8
78,7
71,4
76,0
90,1
94,5
91,4
99,5
86,5
86,5
98,0
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
84,6
82,7
108,6
109,8
101,1
99,4
e)
Prodotti chimici
106,1
97,1
110,4
17
99,8
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
88,1
104,2
111,0
107,2
94,5
90,8
21
e)
23
f)
Macchine industriali e agricole
98,4
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
79,5
98,1
118,1
129,3
119,0
135,1
113,2
25
g)
Materialiefornitureelettriche
22,9
64,8
79,3
88,0
105,4
107,9
87,1
28
h)
Mezzi di trasporto
80,0
90,8
107,1
94,6
97,9
100,9
97,6
94,3
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
81,9
121,3
119,0
92,5
79,7
69,0
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
86,7
93,5
102,9
103,1
101,9
115,7
116,5
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
91,3
99,0
112,5
120,7
126,1
137,7
142,3
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
88,4
105,3
113,8
105,9
110,6
116,4
117,0
48
m) Altri prodotti industriali
72,5
93,3
105,4
109,2
98,2
97,4
99,0
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
57,7
74,0
88,8
93,5
108,5
116,5
120,0
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
69,3
86,7
97,4
101,0
101,8
105,0
108,7
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
74,4
91,3
99,3
105,7
100,2
99,0
107,1
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
93,3
101,5
109,2
119,4
102,4
100,8
109,6
61
e)
31,0
58,4
72,2
85,8
113,4
128,2
143,5
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
56,9
70,6
79,5
95,2
97,3
96,6
102,8
73,6
82,6
90,2
96,0
103,1
110,5
117,1
65
67
f)
24,7
46,0
74,3
79,5
122,0
140,1
141,1
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
78,8
89,6
93,6
96,7
100,4
103,1
106,6
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
commercio
69B
—
—
—
—
—
—
—
—
Servizi dei trasporti interni
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
7. meno: IVAdeducibilesugli acquisi di beni d'investimento
86*
8. Servizi non destinabili alla vendita
85,9
91,1
93,2
97,0
105,0
110,5
112,3
85,4
90,8
93,0
96,9
105,1
110,9
112,7
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
99,5
99,5
99,5
100,0
100,0
100,5
101,0
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
87,0
95,9
105,5
110,4
102,8
104,5
109,0
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
—
86,9
—
95,8
—
105,5
—
110,4
—
102,9
—
104,6
—
109,1
—
10. Imposte indirettesulle importazioni (R29)
11. Prodotto interno lordo al prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
61
LUXEMBOURG
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
MioLFR
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto dei fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
2130
2222
2870
2819
2792
3205
3384
3825
2. Energieerzeugnisse
06*
1265
1806
2 020
1939
2361
2440
2212
2470
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
23 205
22287
28911
38216
25100
32109
31818
13
14787
12168
17 268
24583
11751
17389
16366
34536
18621
15
818
1008
1183
1405
1552
1362
1480
1758
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
1042
1057
1516
1740
1781
1729
1630
1574
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
731
1059
1 128
1300
1189
1354
1500
1602
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
1204
1570
1631
1998
2059
2032
2030
2370
388
•
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -eln-
23
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisg)
Elektrische Apparate und Geräte
25
148
219
273
393
336
460
568
h)
Fahrzeuge
28
56
207
239
287
454
496
388
287
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
1288
1538
1730
1893
2137
2431
2609
2622
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
168
253
242
266
277
249
231
213
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
310
397
507
608
657
828
990
1090
I)
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
2948
3453
2643
3485
3725
3702
48
2506
147
2573
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
238
246
290
264
294
301
309
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
3464
5241
6421
7805
8251
8724
8955
9334
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
17500
24179
61148
66754
7180
45106
11062
53955
5406
31453
8577
36914
56
12266
13235
14200
Verlagserzeugnisse
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
10050
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten-u. Beherbergungsgew. a)
59
899
1219
1425
1649
1735
1846
1965
2191
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
2770
3484
3821
4542
5065
5215
5300
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
162
255
395
122
518
726
908
1036
5510
1124
170
191
203
1054
1068
1579
215
1742
1970
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
81
119
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
657
860
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
2556
5264
928
8712
10252
14149
17806
22114
24600
74
4969
5798
7473
8679
11110
14132
15550
16930
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
69B
2476
5785
9514
11748
16644
21805
27060
29570
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
86*
4623
4429
5948
6987
8652
10117
11635
12969
14089
5734
6760
8403
9843
11335
12641
13749
194
214
227
249
274
300
328
340
49711
55898
69148
84597
77083
90263
93426
101438
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a)
a)
Dienstleistungen des Staates
b)
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (Ibis 7)
62
229
1979
LUXEMBOURG
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
MioLFR
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
104
98
95
92
90
88
87
87
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
377
484
542
648
776
813
876
894
06*
2. Prodotti energetici
11657
14278
16044
20835
22133
24019
25421
25512
30*
3. Prodotti industriali
7571
8568
9619
12874
13152
13994
14630
14320
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
493
653
755
451
536
433
585
875
1042
1065
1106
1227
15
b)
596
801
910
1062
1095
1050
17
e)
Prodotti chimici
684
897
932
987
1080
1090
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
21
e)
23
f)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
trasporto
779
1113
1265
1578
1735
1792
1910
Macchine industriali e agricole
2064
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione esimilari
82
145
185
268
255
316
370
350
25
g)
Materiali eforniture elettriche
30
115
151
192
257
326
380
380
28
h)
Mezzi di trasporto
617
798
870
1066
1263
1386
1495
1490
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
113
150
152
179
208
186
183
190
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
191
252
313
381
418
547
665
725
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
813
1228
1319
1558
1795
2167
2295
2400
49
I)
Prodotti ¡n caucciù e plastica
84
135
135
166
166
190
212
226
48
m) Altri prodotti industriali
2279
3579
4400
5517
5972
6476
6930
7484
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
7653
10087
11996
14691
17510
20186
22578
25457
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
2813
3527
4090
4803
5453
6117
6750
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
717
785
858
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri a)
commercio
2080
2562
2884
3544
4098
4514
4919
61
e)
Servizi dei trasporti interni
101
189
258
343
450
543
680
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
56
91
107
125
129
147
166
65
e)
Servizi delle attività connesse ai trasporti
417
541
627
796
938
1060
1185
1278
67
f)
Servizi delle comunicazioni
1040
1660
2091
2759
3641
4630
5235
6207
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
1146
1517
1939
2321
2084
2390
2785
74
h)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Altri servizi destinabili alla vendita a)
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
4089
5318
6319
7951
9228
10607
11874
12736
3924
5121
6101
7711
8963
10312
11549
12381
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
165
197
218
240
265
295
325
355
b)
Altri servizi non destinabili alla vendita
26159
33844
39396
49734
55709
62189
67766
72170
8. Totale (1 a 7)
63
LUXEMBOURG
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
11,7
10,5
10,2
9,7
9,2
8,9
8,5
8,4
2. Energieerzeugnisse
06*
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
46,0
48,2
49,2
51,0
50,0
48,3
47,3
45,3
13
25,0
24,7
25,3
26,1
25,8
24,7
23,7
21,6
15
2,5
2,7
2,7
2,7
3,0
2,7
2,7
2,7
1,9
2,2
1,7
2,5
1,7
2,7
2,0
3,0
1,9
2,7
1,9
2,5
1,7
2,5
2,5
3,0
3,5
3,5
3,7
3,7
3,5
3,5
3,7
0,8
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a)
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
e)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -ein-
1,5
23
rlchtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisg)
Elektrische Apparate und Geräte
25
0,5
0,6
0,7
0,8
0,7
0,7
0,8
h)
Fahrzeuge
28
0,2
0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
4,2
4,4
4,2
4,5
4,4
4,2
4,2
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
4,2
1,0
0,9
0,9
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
1,0
1,2
1,0
1,2
1,2
1,2
1,4
1,5
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,2
4,2
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
4. Hoch-und Tief baute n
53*
13,9
17,7
18,0
19,5
18,5
18,0
17,5
17,5
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
88*
50,0
53,8
55,3
56,6
57,5
57,8
58,3
59,2
56
22,5
24,0
24,7
25,5
25,6
25,5
25,3
Verlagserzeugnisse
I)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew. a)
6,9
6,9
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
59
61
6,7
c)
6,7
6,9
7,0
6,9
6,9
6,7
6,7
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
0,5
0,7
0,7
0,9
1,0
1,0
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
0,3
0,3
0,4
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
1,5
4,2
1,5
5,2
6,0
1,7
6,2
1,7
6,5
1,9
6,7
74
14,2
15,0
1,7
5,5
15,2
15,4
9,0
9,0
9,2
86*
14,4
15,2
15,7
16,1
16,6
17,0
17,5
17,7
13,4
14,2
14,5
15,0
15,5
15,7
16,3
16,5
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
137,3
147,2
150,0
154,5
153,5
151,5
151,0
149,8
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
65
67
g)
Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a)
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt (1 bis 6)
64
1,7
1,7
7,2
1979
LUXEMBOURG
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitnehmer
Occupazione dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
06*
2. Prodotti energetici
44,3
46,6
47,6
49,5
48,5
47,0
46,0
44,0
30"
3. Prodotti industriali
25,0
24,7
25,3
26,1
25,8
24,7
23,7
21,6
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
2,5
2,7
2,7
2,7
2,9
2,5
2,5
2,5
15
b)
1,7
1,7
2,4
1,7
2,0
1,9
2,2
1,7
2,2
1,5
2,2
e)
Prodotti chimici
2,7
1,9
2,5
17
2,5
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
21
e)
23
f)
2,0
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
trasporto
3,0
3,5
3,5
3,7
3,7
3,5
3,5
Macchine industriali e agricole
3,7
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
0,5
0,6
0,7
0,8
0,6
0,7
0,8
0,8
25
g)
Materiali eforniture elettriche
0,2
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
28
h)
Mezzi di trasporto
3,5
3,5
3,5
3,7
3,7
3,5
3,5
3,5
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,2
1,2
1,4
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,2
4,2
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
48
m) Altri prodotti industriali
12,5
16,3
16,6
18,1
17,2
16,7
16,3
16,3
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
37,0
41,0
42,7
44,1
44,8
45,5
46,0
46,8
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
15,2
17,0
17,7
18,5
18,7
18,7
18,7
56
a)
Servizi del recupero e riparazione, servizi de
commercio
3,2
3,5
3,5
59
b)
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri a)
6,0
6,2
6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
61
e)
Servizi dei trasporti interni
0,5
0,7
0,7
0,8
0,9
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
0,3
0,4
0,4
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3
0,3
65
e)
Servizi delle attività connesse ai trasporti
1,5
4,2
1,5
5,2
1,7
1,7
67
f)
Servizi delle comunicazioni
6,5
7,2
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
9,0
10,0
10,2
6,0
10,4
1,9
6,7
1,7
5,5
1,7
6,2
7,2
7,4
7,5
74
h)
Altri servizi destinabili alla vendita al
14,4
15,2
15,7
16,1
16,6
17,0
17,5
17,7
13,4
14,2
14,5
15,0
15,5
15,7
16,3
16,5
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
1.0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
b)
Altri servizi non destinabili alla vendita
110,6
121,7
125,1
130,3
129,5
128,5
128,2
127,2
1,7
86*
6. Servizi non destinabili alla vendita
7. Totale (1 a 6)
65
LUXEMBOURG
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
MioLFR
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüssel
D
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1110
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
7789
6598
904
2190
163
1022
468
9008
7640
970
2605
191
1159
581
9871
8326
1076
2852
210
1211
641
10824
9076
1219
3061
246
1334
732
11928
10054
1420
3258
270
1457
805
13441
11308
1519
3613
282
1572
835
14393
12064
1642
3824
304
1633
891
14722
12250
1724
4010
320
1649
932
1158
1332
1449
1491
1740
2266
2252
2084
798
310
359
396
452
507
596
808
383
443
491
541
597
625
710
733
12
13
14
176
529
486
191
624
553
200
721
624
204
866
678
230
906
738
271
1006
856
281
1058
990
281
1075
1116
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
2 623
3023
3260
3820
4429
4612
4880
5268
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
4864
3 379
1485
5832
4200
1632
6438
4690
1748
7469
5410
2059
9069
6469
2600
10461
7335
3126
11359
7805
3554
12537
8610
3927
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
2625
3397
3782
4674
5356
5885
6212
6312
Häusliche Dienste
41
42
43
44
45
46
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
1490
1944
2111
2489
3220
3832
4361
4883
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
3029
4204
4780
5414
6534
7995
8740
9800
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
1109
1396
1510
1720
2010
2170
2410
2530
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
4186
4897
5554
6632
7290
7815
8522
8837
27715
33701
37306
43042
49836
56211
60877
64889
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet
63
64
72
73
74
1979
LUXEMBOURG
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975 = 100
Volumenindices
Indici di quantità
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
D
1979
1
11
111
112
113
114
115
116
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
91,C
93,C
99, i
91,4
103.Î
105,/
79.Í
96,0
97,9
95,1
97,7
102,0
101,3
90,0
98,6
99,5
99,7
99,5
99,4
99,8
99,9
99,7
99,8
99,8
99,7
99,4
100,0
99,9
100,2
99,5
99,5
99,7
99,4
99,5
99,9
101,1
100,5
100,3
100,6
100,7
100,3
101,0
101,4
100,6
100,3
100,6
100,7
100,4
101,2
92/
104,7
99,7
99,8
99,5
100,3
100,3
86/
92,8
96,4
99,8
99,2
100,3
100,6
81,i
91,3
99,6
99,8
99,4
100,4
100,9
117
118
119
1110
88,;
76,E
84,2
92,5
83,5
89,6
96,5
91,4
96,4
93,5
98,0
102,1
108,0
102,8
103,0
103,0
100,8
108,2
96,0
99,9
115,6
12
13
14
82/
85,7
86,3
92,6
99,5
98,1
96,9
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
77,7
74,1
87,;
85,3
83,6
89,8
89,2
88,0
92,6
93,2
92,6
94,8
103,8
101,4
110,1
105,1
100,0
118,9
113,1
106,9
130,0
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
66,;
79,3
84,5
94,7
107,7
107,1
105,6
4
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
41
42
43
44
45
46
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
74,£
81,7
84,1
95,9
105,4
113,3
124,0
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
' Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali ecliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
60,C
78,1
86,5
92,0
111,4
114,5
122,8
6
61
62
Trasporti ecomunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
63
64
78,f
89,5
92,7
96,0
100,0
105,9
110,0
81,7
87,2
93,2
100,8
97,7
98,8
98,3
78.C
86,5
90,7
96,0
103,1
104,7
107,8
7
71
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
8
81
82
83
84
85
86
Altri beni e servizi
Beni e servizi per Γ igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
67
LUXEMBOURG
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
Insgesamt/totale = 1000
*
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüs­
sel
D
1970
1973
1975
1978
281
23£
X
7£
t
3/
1?
262
219
28
74
5
30
18
241
200
25
67
4
27
17
227
186
24
63
4
25
16
4Í
39
35
33
"
11
10
9
13
12
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fisch waren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
u
15
12
13
14
£
1£
1£
6
20
17
6
19
16
5
18
17
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
9Í
85
90
81
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
17(
122
5Í
173
124
49
176
128
48
185
127
58
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
9:
104
111
109
Häusliche Dienste
117
118
119
1110
: ■
.
41
42
43
44
45
46
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
54
52
56
65
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
10S
136
142
162
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeltungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
4C
41
40
41
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
151
148
144
131
100C
1000
1000
1000
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
68
63
64
72
73
74
1979
LUXEMBOURG
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue) a)
1975 = 100
Preisi ndices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
71 ,£
70,£
63. e
73.t
58.Í
66,4
73,:
78,7
77,7
71,8
81,9
69,4
78,6
80,2
84,C
83,C
76.C
88,C
78,¿
83,:
79.Í
91,1
90,5
86,0
94,3
91,7
91,6
91,1
112.E
113.C
107.Í
72,1
73,2
83.E
70,£
76,4
78.Í
Codice
1977
1978
D
1979
1
11
111
112
113
114
115
116
108,i
103.&
119,4
119,5
115,3
116,7
111,9
111,8
109,6
121,8
121,2
121,0
122,4
117,8
112,7
114,4
85,9
131.C
129,1
119,4
81,C
89,4
118,£
159,0
156,5
81,3
82,t
90,9
105,4
118,4
121,8
117
118
119
1110
86,£
76,C
78,2
89,9
82,6
83,7
90,1
87,C
87,£
94,9
97,6
90,0
109,1
108,1
112,7
118,6
116,0
124,0
127,3
118,9
130,9
12
13
14
71 ,£
79,7
85,3
93,1
104,;
112,4
122,8
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
69,1
70,£
65/
75,4
77,7
70,0
79,£
82/
72,£
88,4
90,3
83,6
111,2
111.S
109,2
119,2
120,8
115,0
122,2
124,6
116,2
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
74,C
80,0
83,£
92,2
102,1
108,3
111,7
4
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
m,:
105,1
41
42
43
44
45
46
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggie uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
62,1
74,0
78,C
80,6
113.C
119,6
122,3
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
77/
82,4
84,E
90,1
109,S
116,9
122,2
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
63
64
70,2
77,6
81,C
89,2
108.C
113,3
114,5
70,:
77,1
81, £
90,3
109,£
118,3
123,4
71/
78,2
82,e
90,0
109/
116,8
120,9
7
71
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
8
81
82
83
84
85
86
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'Igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
69
LUXEMBOURG
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
MioLFR
, /!..
NACE
CLIO
Schlüssel
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
R.I.7
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01
30
215
109
64
37
121
70
172
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
20
28
5153
4103
1050
7522
6299
1223
7039
5334
1705
7930
6511
1419
6762
5132
1630
6798
5535
1263
8897
7099
1798
9105
7255
1850
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäude
c) Tief-und Ingenieurbauten
53.1
53.3
53.5
7655
2448
5207
10382
4057
6325
13947
5425
8522
15538
6408
9130
17252
6678
10574
18165
6874
11291
17990
6660
11330
19983
6920
13063
165
13 003
263
18382
476
460
656
414
423
370
21571
23992
24707
25498
27380
29630
282
781
975
980
932
855
1063
1173
12721
17601
20596
23012
23775
24643
26317
28457
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
4. Sonstige Güter
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
84
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen
MioLFR
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
664
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1384
469
1096
728
1043
990
5779
3030
5082
2668
6873
3174
6913
4827
609
625
1714
350
678
160
789
121
401
169
357
166
200
100
146
140
138
122
146
130
16
29
449
23
49
19
13
546
15
124
83
3
764
14
192
29
16
570
6
108
84
42
477
5
65
99
33
394
10
325
40
26
530
16
324
1766
24
456
24
699
42
329
34
382
42
429
26
340
30
928
853
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
2. Energieerzeugnisse
06*
562
732
905
1040
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c) Chemische Erzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
30*
13
4902
2756
6521
2963
6910
3603
6029
3013
15
179
173
191
241
17
19
173
308
661
225
1595
178
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
1) Gummi-und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
4. Hoch-und Tiefbauten
21
105
143
25
28
36
42
47
13
87
438
15
39
49
48
764
25
53*
328
500
582
766
392
442
556
570
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8)
68*
56
4754
652
6982
698
8708
846
10831
1253
11076
994
12209
1061
11638
920
12310
962
59
258
177
257
404
365
246
250
30Ó
61
63
65
67
69A
421
570
711
759
703
602
1016
1030
206
243
103
203
340
97
253
691
270
562
692
377
558
851
253
700
988
539
594
899
410
995
690
2900
4891
5853
6891
7228
8359
7420
7923
1793
1788
5
2719
2704
15
3613
3603
10
4367
4359
8
5231
5223
8
5653
5611
42
6801
6783
18
7840
7721
119
13003
18382
21571
23992
24707
25498
27380
29630
282
781
975
980
932
855
1063
1173
12721
17601
20596
23012
23775
24643
26317
28457
70
1979
23
74
86*
}
«
959
1133
1007
1979
LUXEMBOURG
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
92,5
1972
128,8
1973
119,6
1974
123,4
1976
1977
88,9
109,3
77,6
65,0
85,4
87,9
90,2
86,5
108,9
110,6
107,9
103,0
110,5
98,3
98,1
95,4
99,8
92,8
87,4
96,1
83,1
103,0
112,9
110,5
94,7
98,9
106,4
127,6
128,0
119,7
104,2
113,6
82,7
102,6
112,6
110,3
94,5
98,7
1978
1979
R.I.7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
53.1
53.3
53.5
84
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali
e) Opere pubbliche
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
7. Investimenti fissi lordi
103,0
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
90,5
}
1972
1973
1974
1976
112,8
97,9
97,3
109,1
1977
1978
1979
R6*
R25
40,9
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
84,4
91,5
109,6
114,0
63,0
85,1
06*
2. Prodotti energetici
117,0
122,6
142,2
121,0
142,1
137,2
115,6
108,9
80,3
81,7
106,4
92,7
30*
13
47,0
41,5
43,9
49,9
95,6
298,4
15
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
29,0
346,1
100,9
227,0
230,2
173,0
91,7
143,9
44,4
120,2
35,4
118,0
17
19
109,4
133,3
132,3
114,6
79,2
87,5
61,9
725,0
113,8
300,0
48,2
71,4
208,3
106,5
420,0
55,6
81,0
91,7
122,1
280,0
138,3
290,5
25,0
152,5
220,0
191,4
242,9
225,0
78,5
80,0
49,4
304,8
158,3
66,5
120,0
234,6
25
28
36
42
47
308,1
100,0
648,4
88,0
161,7
84,0
229,0
140,0
105,7
112,0
114,1
64,0
49
48
112,0
157,4
175,1
208,2
101,4
116,4
53*
70,9
92,1
89,3
88,1
103,3
101,0
111,3
136,8
102,1
96,3
93,1
80,1
68*
56
102,8
61,4
86,5
116,0
62,2
61,0
59
86,3
103,9
125,6
118,2
78,1
121,8
33,5
43,0
39,9
86,0
67,4
156,6
55,7
45,5
46,0
55,3
56,2
103,2
112,7
92,1
115,4
114,2
92,2
94,8
61
63
65
67
69A
70,1
100,2
109,7
109,6
107,5
90,4
74
58,7
58,6
83,3
74,2
74,0
216,7
92,0
91,9
150,0
94,7
94,7
100,0
100,9
100,2
400,0
116,7
116,6
166,7
86*
83,1
103,0
112,9
110,5
94,7
98,9
106,4
127,6
128,0
119,7
104,2
113,6
82,7
102,6
112,6
110,3
94,5
98,7
21
23
103,0
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione esimilari
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j ) Prodotti tessi I i, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
4. Edilizia e opere pubbliche
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del comme* cio
b) Servizi del pubblici esercizi e esercizi alberghieri
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittim i e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizidellecomunicazionl
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti dì beni fìssi d'investimento
9. Investimenti fissi lordi ( 7 - 8 )
71
UNITED KINGDOM
2. Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen b)
MioUKL
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
1071
1364
1763
1304
1997
275t
3264
3628
2. E nergieerzeugnisse a)
06*
1947
2 302
219S
2 54E
4317
5751
7810
9618
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1523E
1771Î
18 476
20607
25345
30627
35821
41117
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
13
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E r­
15
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisses^
17
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­ein­
23
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnis­
se
g) E lektrische Apparate und Geräte
25
h)
Fahrzeuge
28
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und
47
k)
Verlagserzeugnisse
Gummi­und Kunststofferzeugnisse
49
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
I)
4. Hoch­und Tiefbauten
53*
336E
4583
5523
643«
7369
8083
8771
9461
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
2120;
27357
3286S
3692E
44729
53491
60489
69943
69B
141CI
195S
2 712
3542!
3 766
4852!
5075
6098
86*
645¿I
842ti
939:I
1171¿1
16236
18612!
20949
23002
4786t i
59 78'1
67 so:I
75992!
96227
11447Í i
132029
150671
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
56
des Handels
b) Dienstl. des Gaststätten­ u. Beherbergungsgew.
59
c)
61
Dienstleistungendes Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
63
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
f)
67
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10.1 Auf den Produkten lastende MwSt. (R21)
3519
3 90"
4396
5180
10.2 Netto Einfuhrabgaben (R29—R39)
3958
469' I
5351
5403
103704
123081
141776
161 254
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 1 0 )
72
5081! i
63 06aΓ
7264"r
82381i
1979
UNITED KINGDOM
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca b)
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
108,0
110,3
92,8
106,0
113,2
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
103,5
96,9
112,1
136,0
152,5
06*
2. Prodotti energetici a;
108,7
107,0
101,7
103,2
104,1
30*
3. Prodotti industriali
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
17
e)
Prodotti chimici a)
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
21
e)
23
f)
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
118,2
105,9
101,9
100,3
101,6
25
g)
28
h) Mezzi di trasporto
Materiali e forniture elettriche
36
i)
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
48
m) Altri prodotti industriali
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
98,4
105,6
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
102,5
105,9
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
61
e)
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
commercio
Servizi dei trasporti interni
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
67
f)
Servizi delle comunicazioni
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investimento
91,2
94,1
104,0
104,1
103,7
86*
8. Servizi non destinabili alla vendita
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
10.1 IVA sui prodotti (R21)
10.2 Imposte indirette nette sulle importazioni (R29-R39)
103,6
101,7
102,1
104,4
107,6
11. Prodotto interno lordo al prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
73
UNITED KINGDOM
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
MioUKL
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto dei fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01*
1231
1524
1955
2005
2 558
309S
3516
3826
2. E nergieerzeugnisse a)
06*
1957
2476
2606
2988
4237
5439
7215
8338
3. Gewerbliche Erzeugnisse a)
30*
2437«
28694
33 586
38076
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
13388
15804
17722
19332
13
867
904
1091
1365
15
618
773
936
997
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E r­
zeugnisse
.17
1198
1424
1598
1585
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
1 119
1226
1295
1546
e)
21
1791
1852
2158
2261
23
395
451
470
517
g) E lektrische Apparate und Geräte
25
1098
1332
1451
1704
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
28
1484
2270
2454
36
1381
1918
1757
1912
1959
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
1289
1462
1712
1844
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und
47
1194
1502
1537
1675
Gummi­und Kunststofferzeugnisse
49
428
513
565
620
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
526
689
728
807
c)
Chemische Erzeugnisse a)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­ein­
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnis­
se
Verlagserzeugnisse
I)
4. Hoch­und Tiefbauten
53*
3083
4280
5223
6371
7301
7993
8607
9245
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
19293
25022
30417
35648
430»
51886
57547
66705
56
4945
6420
7163
8252
2070
2452
2744
3356
1070
1340
1597
1647
1015
1358
1618
2150
10193
13453
17295
18614
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels b)
b) Dienstl. des Gaststätten­u. Beherbergungsgew. b)
59
c)
61
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
63
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungs­
1628
l
69A
gew, b)
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen b)
74
■
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
69B
1410
1959
2712
3542
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
86*
6002
8093
9060
11421
1591' I
43543
55240
64271
74221
9367!i
a)
376f >
4852
1823t>
507Î >
6098
2007!ι
22174
125471
142266
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. insgesamt (1 bis 7) c)
74
11050tI
1979
UNITED KINGDOM
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
MioUKL
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
403
518
606
717
881
1050
1134
1260
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
1041
1325
1335
1758
2404
2616
2829
3340
06*
2. Prodotti energetici a}
10149
687
11833
13566
16431
20724
23985
26751
30369
30*
3. Prodotti industriali a;
765
871
1057
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
464
557
692
900
652
751
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
826
910
1128
17
e)
Prodotti chimici a)
966
1057
1415
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
1399
1499
1730
2055
21
e)
320
370
386
467
23
f)
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
863
997
1178
1530
25
g)
1411
1738
2024
2320
28
h) Mezzi di trasporto
Materiali e forniture elettriche
787
1016
1139
1436
36
i)
1047
1201
1439
1630
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
857
1023
1152
1428
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
313
369
431
518
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
506
598
696
48
m) Altri prodotti Industriali
2628
3239
3829
4686
5104
5294
5860
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
13664
16098
19204
24666
28381
31527
36459
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
3994
4622
5706
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
1 170
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri b)
2523
61
e)
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
411
2066
11099
3192
1498
commercio b)
1796
2070
697
916
1006
984
679
974
1122
1459
5034
5730
5985
7739
7278
8615
Servizi dei trasporti Interni
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
67
f)
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione b)
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita b)
Servizi delle comunicazioni
7361
10884
15213
17397
19128
21 135
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
30487
37707
43458
52 822
68574
78533
86663
98423
8. Totale (1 a 7) e;
75
UNITED KINGDOM
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01*
779
708
711
676
662
658
654
648
631
2. Energieerzeugnisse a)
06*
744
674
643
610
623
616
612
607
604
3. Gewerbliche Erzeugnisse a)
30*
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
8093
7559
7597
7507
7120
6888
6938
6881
6800
13
475
417
416
401
396
374
388
369
356
15
377
358
360
337
308
295
294
294
290
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
17
448
429
430
411
406
400
411
410
412
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
713
651
661
685
651
621
627
626
614
e)
21
1063
930
922
912
901
873
880
878
857
23
245
234
239
216
205
196
198
197
200
g) Elektrische Apparate und Geräte
25
723
689
702
761
698
658
670
670
662
h)
Fahrzeuge
28
956
907
917
886
847
834
835
840
830
I)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
679
651
647
657
616
608
605
600
593
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
1170
1086
1069
1038
957
918
925
896
884
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
618
573
567
571
550
526
521
520
527
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
227
234
246
250
227
226
229
228
223
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
399
400
421
382
358
359
355
353
352
c)
Chemische Erzeugnisse a)
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
Verlagserzeugnisse
I)
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
1658
1678
1829
1827
1760
1755
1714
1708
1738
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
9008
9034
9314
9457
9548
9559
9661
9754
9919
56
3365
3305
3410
3446
3437
3393
3426
3431
3482
991
937
916
986
989
963
947
932
935
393
397
397
394
397
390
394
402
437
443
445
444
448
431
419
417
3821
3952
4145
4187
4277
4382
4461
4540
4566
4807
4945
5050
5287
5342
5301
5321
5384
24848
24460
25039
25127
25000
24818
24883
24920
25071
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels b)
b) Dienstl. des Gaststätten-u. Beherbergungsgew. b)
59
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
d)
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
e)
Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
67
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungs-
|
gew, b)
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen b)
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen d)
426
69A
74
86*
•
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt (1 bis 6) c)d)
76
UNITED KINGDOM
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitnehmer
Occupazione dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
465
426
431
412
394
390
386
380
363
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
744
674
643
610
623
616
612
607
604
06*
2. Prodotti energetici a)
7970
7432
7473
7386
7000
6768
6818
6761
6680
30*
3. Prodotti industriali a)
474
416
415
400
395
373
387
368
355
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
15
b)
410
17
e)
Prodotti chimici a)
601
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
869
848
21
e)
195
198
23
f)
373
354
356
333
306
293
292
292
288
447
428
429
411
404
398
409
408
700
639
649
672
638
608
614
613
1053
920
913
903
892
864
871
243
232
237
214
203
194
196
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
trasporto
Macchine Industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
719
686
952
903
656
668
668
660
25
g)
884
844
831
832
837
827
28
h) Mezzi di trasporto
758
915
Materiali e forniture elettriche
671
644
641
651
611
603
600
595
588
36
i)
1146
1059
1044
1012
934
895
902
873
861
42
j)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
609
564
559
563
540
516
511
510
517
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
225
232
244
248
225
224
227
226
221
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
358
355
372
337
313
309
307
306
48
m) Altri prodotti industriali
1377
1336
1330
1360
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
8555
8657
8750
8915
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
2959
2992
2997
3048
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri b)
61
e)
63
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei
312
1350
1311
1395
1398
1382
7959
8016
8310
8456
2887
2847
2957
3001
935
880
858
923
8544
3003
925
commercio b)
899
883
868
380
384
384
380
383
376
380
388
437
443
445
444
448
431
419
417
3319
3462
3665
3708
3785
3890
3969
4048
4458
4702
4840
4940
5171
5226
5185
5205
871
65
426 67
5268
Servizi del trasporti interni
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
f)
Servizi dellecomunicazioni
69A
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione b)
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita b)
86*
6. Servizi non destinabili alla vendita d)
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
22946
22561
23092
23202
23114
22932
22997
23034
23185
7. Totale (1 a 6) c)d)
77
UNITED KINGDOM
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
MioUKL
¡n jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüssel
D
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
8256
6194
907
1779
197
949
275
848
9547
7217
1026
2078
235
1172
341
1000
10863
8233
1116
2537
273
1339
327
1182
12607
9489
1395
2874
304
1352
395
1364
15559
11555
1654
3362
362
1635
498
1631
18257
13515
1820
3900
422
2040
595
1821
20951
15582
2139
4423
483
2382
722
2102
23264
17305
2413
5065
544
2626
791
2251
26523
19755
2745
5820
623
3006
877
2595
260
109
227
643
253
122
233
757
294
115
239
811
349
145
282
1029
546
260
311
1296
806
247
397
1467
682
253
637
1759
569
266
688
2092
732
293
701
2363
12
13
14
175
425
1462
207
586
1537
231
746
1653
303
913
1902
481
1187
2336
562
1539
2641
575
1707
3087
631
1999
3329
750
2381
3637
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen b)
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
2798
2314
484
3418
2834
584
3906
3244
662
4546
3784
762
5252
4371
881
5837
4835
1002
6622
5470
1152
7815
6426
1389
9006
7346
1660
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
5603
4108
1495
7167
5370
1797
8254
6357
1897
9814
7544
2270
12305
9391
2914
14424
10834
3590
16905
12647
4258
19165
14515
4650
22110
16783
5327
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen b)
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen b)
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände undZubehör.einschließlich Reparaturen b)
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
2428
3222
3677
4147
4945
5690
6342
7576
8783
41
760
1047
1216
1368
1679
1955
2110
2475
2830
42
280
360
417
501
593
688
787
984
1162
43
465
716
838
893
1048
1205
1327
1598
1860
44
371
480
517
565
610
696
827
1093
1309
45
416
468
514
602
722
784
878
971
1103
Häusliche Dienste
117
118
119
1110
46
136
151
175
218
293
362
413
455
519
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
293
144
38
61
45
5
359
176
40
90
48
5
393
179
47
99
61
7
436
181
62
113
72
8
497
194
76
123
94
10
568
208
91
145
114
10
642
226
96
163
144
13
703
249
115
181
144
14
842
301
149
202
174
16
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen d)
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
3917
1033
1519
5523
1844
1924
6100
1854
2223
6636
1481
2860
8523
1863
3661
10268
2414
4189
11491
2699
4788
13658
3965
5051
16659
4842
6399
63
64
1023
342
1295
460
1470
553
1643
652
2072
927
2458
1207
2790
1214
3232
1410
3845
1573
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen c)
7
71
3106
1061
4138
1486
4751
1768
5588
2132
6746
2548
7810
2919
9046
3364
10456
3967
12034
4644
72
931
1210
1422
1642
1959
2261
2603
3018
3467
73
74
455
659
615
827
627
934
759
1055
941
1298
1056
1574
1242
1837
1397
2074
1572
2351
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben In Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen d)
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
5204
522
422
3714
6608
661
559
4588
7612
772
678
5319
8715
906
864
6054
10599
1086
1016
7373
12311
1246
1156
8641
14369
1448
1419
9990
16432
1657
1725
11402
19385
1919
2117
13419
568
-22
819
-19
866
-23
898
-7
1118
6
1238
30
1449
63
1609
39
1945
-15
31605
39982
45556
52489
64426
75165
86368
99069
115342
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
78
UNITED KINGDOM
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975 = 100
Volumenindices
Indici di quantità
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
D
1979
95,7
101,4
107,5
102,6
111,6
92,0
101,8
100,5
97,1
100,9
101,9
100,0
106,7
98,4
95,4
101,2
100,9
102,1
103,6
96,7
103,6
101,0
99,0
104,7
100,8
100,7
101,0
97,4
92,3
100,0
98,8
101,7
101,4
100,9
100,9
100,2
102,5
100,0
98,4
102,9
99,7
99,8
100,1
102,1
93,4
96,2
98,0
99,0
103,8
102,0
99,2
104,4
94,2
96,0
99,2
103,5
106,2
104,0
101,0
108,0
97,8
96,1
98,0
108,6
1
11
111
112
113
114
115
116
101,9
144,2
105,5
94,7
100,8
132,3
101,3
99,9
107,7
120,4
97,4
108,4
107,9
115,4
103,6
105,2
88,3
108,5
101,3
105,3
92,5
107,0
87,8
105,6
103,0
105,0
89,4
110,3
104,0
102,0
96,1
108,5
117
118
119
1110
68,2
54,6
98,3
70,5
69,9
100,0
79,4
87,3
106,2
90,2
97,2
105,0
107,3
114,3
96,6
100,9
114,2
91,9
103,8
128,3
100,3
109,4
138,0
100,0
12
13
14
89,9
89,4
92,3
96,2
96,2
96,0
100,3
100,7
98,2
98,9
99,0
98,4
100,4
100,0
101,9
101,0
101,0
101,1
110,5
110,4
111,1
117,0
117,0
117,3
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni b)
Calzature, comprese le riparazioni
92,3
91,2
95,5
96,9
96,6
98,0
99,7
99,4
100,6
99,4
98,5
102,4
100,0
100,3
99,1
102,0
102,1
101,7
104,9
105,3
103,5
109,0
109,0
109,1
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
86,0
100,7
106,7
102,2
102,0
98,0
106,3
109,7
4
83,0
99,6
104,0
96,7
103,8
95,2
101,6
103,2
41
79,3
91,8
97,1
97,5
106,3
105,9
120,2
125,5
42
66,3
93,0
109,8
106,6
106,0
101,9
112,3
120,4
43
107,6
121,2
120,0
113,0
96,6
98,7
116,8
120,7
44
111,0
109,7
109,1
105,3
93,4
90,5
90,3
90,5
45
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni b)
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni b)
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni b)
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le pa tate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
107,2
97,6
97,6
97,6
101,7
101,7
101,4
100,7
46
102,0
117,0
85,6
105,7
78,8
90,0
109,5
126,8
79,0
128,5
77,7
90,0
114,3
129,4
85,6
126,0
92,6
100,0
110,1
115,5
100,0
117,1
99,0
100,0
97,0
92,8
105,3
96,8
100,0
90,0
94,0
86,1
98,7
93,5
107,5
90,0
95,2
88,2
109,2
95,1
99,0
90,0
100,6
93,9
121,1
94,3
106,4
100,0
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali efarmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
88,5
97,7
85,5
109,0
154,9
96,3
112,2
147,8
102,5
100,9
101,1
100,5
103,6
111,3
104,4
102,9
102,8
106,2
112,2
130,8
109,2
118,0
140,5
110,3
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto del mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
92,8
76,8
98,5
87,1
104,2
97,0
101,5
100,6
96,6
100,9
96,0
105,3
99,5
115,0
108,0
125,6
63
64
80,0
63,6
91,4
80,7
99,8
94,7
101,1
100,7
102,1
101,6
103,8
100,4
109,1
108,0
112,4
114,1
7
71
77,0
88,2
96,6
100,0
104,2
107,0
112,7
113,9
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
104,0
109,5
108,9
109,7
108,0
108,8
105,7
100,5
96,9
104,0
96,4
110,8
97,2
114,5
98,5
117,1
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione e)
84,4
80,0
65,7
89,4
93,6
90,1
82,1
96,0
100,6
100,8
96,8
102,0
101,0
103,4
103,9
100,8
98,9
98,2
97,2
99,3
99,0
97,4
102,2
98,5
103,1
101,2
110,7
102,6
105,5
101,8
115,3
104,8
77,2
-316,7
93,1
-300,0
-500,0
98,6
98,0
33,3
95,8
533,3
95,5
1 083,3
97,4
900,0
105,4
16,7
8
81
82
83
84
85
86
89,4
97,7
102,5
100,6
101,0
100,8
106,2
110,0
Acquisto di servizi di trasporto d)
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni eservizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso d)
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
79
UNITED KINGDOM
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
I nsgesamt / totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüssel
D
1973
1975
1978
1979
259
204
31
60
7
26
9
28
238
179
26
49
6
25
7
26
242
179
26
52
6
25
8
25
236
172
24
51
5
23
7
25
233
170
24
51
5
22
7
25
10
7
6
21
9
5
5
21
8
4
5
20
8
4
4
21
8
4
4
20
1970
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleisch waren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
6
11
40
6
16
38
7
18
36
7
22
34
7
23
33
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen b)
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
82
68
14
80
67
13
82
68
14
85
71
14
87
72
15
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
197
149
48
186
141
44
191
146
45
189
145
44
189
145
45
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen b)
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen b)
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen b)
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
74
80
77
77
77
41
24
26
26
25
24
117
118
119
1110
.
42
8
9
9
10
11
43
12
17
16
17
18
44
11
11
9
10
10
45
14
12
11
10
9
46
5
4
5
4
4
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
9
4
1
2
1
0
9
4
1
2
1
0
8
3
1
2
1
0
7
3
1
2
1
0
7
3
1
2
1
0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen d)
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
131
32
54
145
42
57
132
29
57
140
36
58
142
37
57
63
64
33
12
33
14
32
14
30
16
32
16
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen c)
7
71
94
28
102
37
105
40
108
40
107
41
72
26
29
30
32
32
73
74
17
25
15
21
15
20
13
22
13
21
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen d)
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
155
15
12
114
161
17
15
114
165
17
16
114
160
16
16
111
158
16
17
109
15
0
17
0
17
0
16
1
17
0
1000
1000
1000
1000
1000
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
80
UNITED KINGDOM
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue) a)
1975 = 100
Preisindices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
D
1979
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
55,5
52,9
51,0
51,6
48,8
63,1
54,3
51,8
63,2
62,0
61,0
61,9
60,9
72,9
71,8
60,6
69,2
69,8
65,2
78,1
72,8
81,1
66,3
69,3
80,4
81,6
83,6
87,8
91,0
82,7
80,3
82,3
115,7
116,0
109,1
115,9
113,8
124,8
121,4
108,5
135,1
135,2
129,2
128,9
142,9
151,5
148,0
130,2
144,1
146,9
147,1
144,4
159,6
167,3
160,1
133,5
160,6
164,4
164,5
160,4
176,0
191,4
179,7
146,6
1
11
111
112
113
114
115
116
46,8
29,1
69,2
52,4
46,0
35,5
74,0
58,5
50,0
36,8
78,9
57,8
59,3
48,3
87,6
75,5
167,2
87,6
126,0
107,6
135,1
91,0
233,3
128,6
101,3
97,5
247,5
146,4
128,9
110,6
234,5
168,1
117
118
119
1110
53,4
65,6
63,7
61,1
70,7
65,8
60,5
72,0
66,7
69,9
79,1
77,6
109,0
113,4
117,1
118,6
125,9
144,0
126,5
131,3
142,2
142,6
145,5
155,9
12
13
14
59,3
59,2
59,6
67,7
67,4
69,1
74,2
73,7
76,6
87,5
87,5
87,9
110,8
110,6
111,7
124,9
124,0
129,3
134,7
133,2
141,9
146,6
143,7
160,7
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni b)
Calzature, comprese le riparazioni
49,4
48,0
53,8
60,1
59,3
63,0
67,3
68,1
64,8
80,3
81,6
76,1
117,3
115,1
124,4
134,7
131,9
143,8
148,6
146,8
154,3
164,8
164,0
167,6
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
57,1
64,8
69,7
82,1
112,8
130,9
144,1
162,0
4
54,6
62,6
69,7
84,3
112,2
132,0
145,2
163,3
41
59,6
66,2
72,4
86,7
109,2
125,3
138,0
156,2
42
67,0
73,5
72,9
80,0
108,5
124,4
135,8
147,4
43
56,6
65,0
70,7
82,0
118,2
137,4
153,5
177,9
44
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni b)
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni b)
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni b)
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
52,0
59,1
65,2
79,2
116,3
134,5
149,0
169,0
45
43,3
52,8
61,2
76,2
121,5
138,6
153,2
176,0
46
57,8
63,5
58,5
47,0
60,9
55,6
66,0
71,6
66,7
57,0
65,8
55,6
69,2
71,3
72,3
63,9
70,1
70,0
79,7
80,8
81,6
78,5
77,4
80,0
117,9
115,6
113,8
121,9
121,3
111,1
137,5
135,3
128,0
141,8
142,6
144,5
148,7
145,6
138,6
154,7
154,9
155,6
168,4
165,4
162,0
174,1
174,0
160,0
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali ecliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
52,0
56,8
48,6
59,5
64,0
54,6
63,8
67,4
59,3
77,2
78,6
77,8
116,3
116,5
109,6
131,0
141,0
123,1
142,9
162,8
126,3
165,7
185,0
158,5
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi d i trasporto
53,2
48,0
63,5
57,0
68,1
61,5
78,1
70,0
122,9
129,1
140,2
124,4
156,9
132,3
172,0
135,1
63
64
57,5
65,5
67,1
72,3
70,6
73,3
82,0
83,2
113,4
112,9
129,3
131,6
142,1
144,3
158,7
159,8
7
71
61,7
70,1
75,2
83,9
110,8
124,2
136,7
155,4
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
46,5
46,4
60,1
58,1
61,7
66,2
76,4
80,9
116,0
116,7
137,0
127,8
152,7
139,6
169,6
154,7
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione e)
58,2
60,1
63,3
56,4
66,7
67,6
67,0
64,9
71,4
70,6
69,0
70,8
81,4
80,7
81,9
81,5
117,5
116,9
117,1
118,0
137,0
136,9
136,7
137,6
150,4
150,8
153,5
150,8
173,5
173,7
180,8
173,8
65,9
115,8
78,7
105,6
79,0
76,7
-350,0
82,6
115,6
93,8
135,8
97,0
147,8
72,2
165,1
- 1 500,0
8
81
82
83
84
85
86
55,0
63,6
69,0
81,0
115,5
133,0
144,8
162,9
Acquisto di servizi di trasporto d)
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, Istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso d)
Servizlfinanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
81
UNITED KINGDOM
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten a)
MioUKL
NACE
CLIO
Schlüssel
R.I.7
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäudety
c) Tief-und Ingenieurbauten
53.1
53.3
53.5
4. Sonstige Güter
84
1974
1973
1976
1975
1977
1979
1978
8
39
42
-21
-44
-7
-25
21
-25
4602
3288
1314
4381
1643
2738
5342
3533
1809
5519
2254
3265
6524
4293
2231
7645
5168
2477
8854
6107
2747
10670
7439
3231
12957
8775
4182
15374
10308
5066
17850
11954
5896
6859
2686
4173
8322
3187
5135
10397
4146
6251
11611
4724
6887
11589
4675
6914
12908
5351
7557
14118
5598
8520
479
706
813
921
1210
1325
1218
1392
1703
9470
11606
14238
16867
20417
23599
25739
29695
33646
01
20
28
1972
1970
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen a)
MioUKL
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1974
1973
1972
1975
1976
1977
1978
1979
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
269
385
489
538
582
705
798
1014
1087
2. Energieerzeugnisse b)
06*
1007
1053
1139
3868
3930
4294
4563
30*
13
2047
257
1926
303
2297
265
1758
2994
387
2944
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe) b)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse b)
c) Chemische Erzeugnisse c)
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
3411
591
3830
742
4704
706
5550
563
6297
504
15
89
108
132
166
146
149
213
235
17
19
382
95
281
94
240
120
339
158
546
160
681
167
810
207
1102
267
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
I) Gummi- und Kunststofferzeugnisse c)
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse c)
4. Hoch-und Tiefbauten
21
168
144
189
245
281
327
450
502
23
23
25
32
41
44
43
59
83
25
28
36
42
47
118
251
246
171
134
119
133
305
143
119
157
217
370
225
155
207
308
457
276
200
214
331
466
233
211
224
346
492
218
212
301
435
705
236
279
379
626
814
292
352
49
48
53*
36
77
162
44
108
175
44
151
273
39
171
319
32
156
392
44
185
64
239
65
270
401
453
564
696
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8)
68*
56
4537
475
6211
682
7694
811
8733
976
10092
1034
11422
1132
12830
1536
15197
1767
17500
2276
59
143
215
242
238
214
246
352
461
593
61
63
65
67
69A
289
419
42
434
409
325
620
41
540
528
386
730
36
732
844
474
737
51
731
978
602
762
66
774
1087
781
654
56
899
1256
1039
763
96
876
1590
1298
706
73
950
2279
1438
531
83
1099
3050
74
86*
2326
1448
1287
161
3260
1856
1676
180
3913
2346
2144
202
4548
5553
6398
6578
7663
8430
2525
2320
205
2996
2773
223
3373
3123
250
3024
2780
244
3076
2824
252
3503
3231
272
9470
11606
14238
16867
20417
23599
25739
29695
33646
82
1172
277
906
353
450
UNITED KINGDOM
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto a)
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
-31,9
-150,0
-136,4
56,9
13,7
41,0
-29,6
31,9
89,0
89,3
88,6
89,2
83,0
104,3
104,3
97,9
118,5
107,3
104,2
114,1
101,1
102,0
99,2
110,5
112,3
106,4
99,4
92,9
103,8
101,7
104,0
100,3
104,8
100,2
107,9
97,4
92,3
100,8
101,0
102,9
99,7
105,2
105,0
105,5
93,5
94,0
93,1
94,8
97,7
92,9
117,9
120,6
111,6
86,7
86,2
86,9
94,7
97,2
83,4
84,1
99,0
89,4
95,4
89,4
R.I.7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti ¡n metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
53.1
53.3
53.5
84
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali b)
e) Opere pubbliche
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
95,3
97,1
103,8
101,0
101,1
98,4
101,9
100,5
7. Investimenti fissi lordi
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria a)
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
94,5
119,4
127,3
1974
1976
1977
1978
112,2
103,5
98,8
110,5
1979
R6*
R25
103,1
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
70,6
60,7
59,5
73,3
115,5
105,4
104,0
95,9
06*
2. Prodotti energetici b)
116,0
88,5
91,8
87,1
98,4
68,6
108,2
83,1
94,9
106,0
100,8
86,5
107,3
61,6
108,6
49,1
30*
13
119,9
121,2
129,5
139,0
85,0
103,4
102,8
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili b)
b) Minerali e prodotti abasedi minerali non metallici b)
144,0
116,9
89,8
98,1
70,2
108,1
80,0
120,0
106,8
88,8
112,1
94,4
138,0
109,4
117,8
86,1
96,8
106,1
99,0
117,1
117,1
21
100,0
91,0
100,0
111,4
84,1
97,8
127,3
23
103,8
142,3
106,9
134,4
124,2
89,8
64,1
109,9
92,7
91,5
101,0
93,1
118,5
132,6
105,2
115,9
112,4
121,3
143,0
117,1
88,8
94,0
90,8
73,0
85,8
102,8
96,1
112,9
67,9
96,7
119,2
124,8
116,5
75,6
109,0
221,9
99,4
228,1
116,0
196,9
140,4
150,0
133,3
115,7
85,3
140,7
109,0
128,1
110,9
15
131,3
100,7
113,8
82,4
125,6
17
19
e) Prodotti chimici e)
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
g) Materiali efornlture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica e)
m) Altri prodotti industriali e)
81,4
73,8
103,1
102,8
85,7
80,9
88,8
98,5
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
89,2
81,5
101,1
101,5
110,8
111,6
103,6
115,2
100,2
95,7
101,0
112,2
107,0
117,0
106,9
134,2
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commer-
128,5
169,7
170,6
136,0
101,4
125,7
147,2
130,0
59
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
102,3
92,1
151,5
108,4
70,8
95,2
118,3
122,8
111,4
80,0
102,7
125,8
84,9
135,7
112,0
101,9
110,7
98,5
118,4
106,1
111,7
73,5
74,3
96,0
103,4
128,6
72,6
119,7
83,8
117,7
140,6
52,4
78,8
81,6
152,0
135,6
39,0
77,3
82,0
185,1
61
63
65
67
69A
e)
d)
e)
f)
g)
94,6
106,3
103,7
96,9
103,8
97,8
102,6
95,7
74
105,8
102,1
145,8
111,6
109,3
137,2
125,8
124,9
137,2
109,0
108,4
115,7
98,5
98,5
97,3
82,2
81,9
86,1
76,5
76,2
79,9
73,8
67,2
155,6
86*
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Servizi delle Istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
95,3
97,1
103,8
101,0
101,1
98,4
101,9
100,5
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8)
83
IRELAND
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mio IRL
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto del fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
01*
232,8
349,0
436,0
418,5
585,1
671,6
2. Energieerzeugnisse
06*
38,8
53,3
60,5
76,0
100,0
114,3
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
13
347,7
470,6
589,6
704,2
814,6
1 024,0
12,9
14,5
23,2
26,2
24,5
28,5
35,8
55,0
64,1
74,5
95,1
118,1
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
1977
1978
910,7
1042,0
1 758,9
2100,0
2 014,0
1979
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Er-
15
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
19,6
30,2
43,7
49,3
57,2
85,7
21
26,5
37,8
56,5
68,5
85,6
114,5
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -ein-
23
richtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
25
15,2
21,0
24,8
29,8
30,8
h)
Fahrzeuge
28
24,2
30,3
33,3
39,8
46,3
52,1
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
99,6
137,5
171,1
231,5
266,0
319,3
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
61,0
70,0
86,3
87,0
101,3
125,1
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
28,8
37,8
44,6
53,3
60,0
73,0
23,5
35,8
41,1
43,7
47,1
62,3
44,6
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
121,7
175,2
213,0
241,0
288,8
335,5
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
484,5
646,5
781,5
923,3
1131,2
1375,8
1 673,5
153,5
203,8
251,5
306,6
373,3
448,3
546,5
29,8
37,5
43,7
49,5
62,5
73,6
84,3
89,6
120,8
136,5
160,0
207,8
241,0
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
56
des Handels
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
c)
61
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
72,5
f)
67
26,3
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
61,1
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
6. abzüglich .Unterstellte Produktion v. Bankdlenstleist.
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
69B
86*
141,0
35,0
206,0
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (1 bis 7) a)
84
1 384,6
35,6
43,8
69,8
84,6
209,6
236,6
43,9
50,5
289,7
357,2
1907,7
2301,6
52,0
101,1
277,1
68,2
115,0
84,2
96,6
160,2
224,3
401,2
480,5
352,0
68,6
92,7
115,0
160,7
184,0
431,0
586,2
707,3
806,3
928,0
2573,7
3286,3
3924,2
4836,2
5788,0
6 672.C
IRELAND
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mio IRL
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
26,0
31,0
33,5
38,0
45,2
49,3
19,0
24,7
28,0
36,6
49,1
234,3
314,0
7,7
384,0
472,1
13,0
16,3
5,7
1977
54,5
1978
1979
R6*
R25
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
54,6
06*
2. Prodotti energetici
569,3
683,8
19,5
30*
13
3. Prodotti industriali
18,1
59,0
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
24,5
36,0
43,5
55,7
68,5
80,7
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
9,7
15,4
19,6
24,3
30,5
38,8
17
e)
Prodotti chimici
10,7
15,2
19,0
23,2
29,2
34,6
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
4,4
7,0
9,7
11,5
14,5
18,0
21
e)
2,5
2,4
6,2
8,5
10,7
16,5
23
f)
trasporto
1201,8
1 424,0
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisioneeslmilari
9,9
13,7
16,5
20,7
22,0
28,3
25
g)
19,6
27,5
28,2
34,1
41,1
47,7
28
h)
Mezzi di trasporto
66,0
86,5
105,8
133,2
168,0
196,5
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
43,0
50,6
61,8
71,1
80,2
96,5
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
20,8
27,0
31,5
39,1
48,0
58,0
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
7,5
11,2
15,2
18,3
19,7
23,7
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
9,7
13,2
13,2
15,0
18,0
24,0
48
m) Altri prodotti industriali
100,1
139,0
168,7
199,0
237,5
270,2
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
267,2
350,5
419,5
501,1
649,5
773,2
901,7
1064,0
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
95,2
122,5
146,7
174,6
223,8
266,8
317,1
367,0
56
a)
Materiali e forniture elettriche
·
Servizi del recupero e riparazione, servizi
del
commercio
18,7
22,5
25,6
29,5
38,0
45,5
52,8
61,0
59
b)
20,3
26,7
31,0
34,3
46,5
56,5
63,1
72,0
61
e)
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
Servizi del trasporti interni
21,0
25,7
41,6
39,8
47,3
53,3
60,8
75,0
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
8,9
10,9
13,0
15,4
20,5
25,0
30,2
35,0
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
18,3
25,6
30,5
35,5
47,1
56,5
61,5
75,0
67
f)
Servizi delle comunicazioni
34,5
38,6
46,8
58,2
76,3
91,2
107,3
134,0
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
49,8
77,5
83,8
113,3
149,3
177,8
208,3
245,0
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
197,8
844,7
278,3
1137,7
343,2
1 377,3
411,2
1 658,5
560,6
2111,6
675,7
2507,3
767,8
2 926,0
883,0
3430,0
4110,0
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
b)
Altri servizi non destinabili alla vendita
8. Totale (1 a 7) a)
85
IRELAND
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
Mio IRL
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüssel
D
1972
1970
1
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
11
Brot, Mehl und Nährmittel
111
Fleisch, Fleischwaren
112
Fische, Fischwaren
113
Milch, Käse, Eier
114
Speisefette und-öle
115
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge- 116
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
117
Zucker
118
Kaffee, Tee, Kakao
119
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
1110
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
12
Alkoholische Getränke b)
13
Tabakwaren b)
14
1973
1974
1975
1976
1977
1978
517,8
301,7
44,0
98,2
7,0
40,6
21,0
36,1
638,1
373,1
52,6
124,0
13,5
51,8
24,0
44,0
772,0
462,0
59,8
172,0
18,3
64,0
24,0
51,5
909,1
549,0
76,0
193,5
24,5
75,0
29,0
64,5
1094,3
631,8
87,1
219,5
27,3
76,1
33,0
71,0
1294,1
728,0
97,6
257,6
32,0
81,0
34,5
79,0
1466,2
853,0
112,5
302,3
42,6
94,8
41,1
106,6
1877,0
982,0
136,0
367,0
42,0
107,0
37,0
130,0
14,0
5,9
9,0
25,5
16,8
7,0
10,2
28,6
20,8
7,2
11,0
33,1
20,8
8,4
11,4
45,3
32,7
14,4
13,0
57,0
51,2
14,0
15,5
65,1
40,5
15,2
22,0
74,6
36,0
16,0
29,0
82,0
9,7
128,2
78,0
15,2
165,7
83,8
20,0
196,5
93,5
22,0
233,0
105,0
30,2
303,2
128,8
33,7
382,1
150,0
39,6
422,5
151,0
55,0
485,0
155,0
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
112,3
92,1
20,1
138,5
116,3
22,1
162,7
136,0
26,6
188,0
156,6
31,2
193,0
160,5
32,5
219,0
178,2
40,6
246,5
198,5
48,0
292,0
229,0
63,0
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
130,7
82,5
48,2
176,3
110,2
66,0
188,0
117,1
70,7
238,5
136,3
102,0
277,3
154,6
122,6
332,3
185,0
147,2
386,3
197,5
188,7
384,0
180,0
204,0
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
87,3
121,5
145,0
168,3
191,3
236,5
284,8
321,0
41
21,7
29,7
40,7
46,5
55,8
71,3
86,1
104,0
42
10,7
19,6
23,0
26,5
30,5
39,6
50,5
49,0
43
14,5
20,8
24,2
27,5
29,6
39,7
44,7
42,0
44
13,5
19,0
22,1
25,0
26,0
30,6
34,1
43,0
45
19,8
25,5
27,8
35,0
40,7
46,0
59,2
73,0
46
6,7
6,5
6,7
7,7
8,4
8,9
9,7
10,0
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
29,0
40,3
48,0
51,7
66,5
81,5
96,0
115,0
20,0
27,5
33,0
34,3
43,3
51,7
59,5
71,0
17,3
23,0
29,3
34,7
41,0
0,2
0,4
1,5
3,0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen c)
Nachrichtenübermittlung
Häusliche Dienste
1
"
12,5
14,7
0,2
0,3
0,1
6
61
62
107,2
37,1
41,3
141,5
52,2
52,0
179,6
75,1
61,3
204,3
72,5
83,0
237,1
77,1
103,2
321,5
130,5
122,5
412,0
186,5
137,3
536,0
272,0
166,0
63
64
21,8
6,7
27,7
9,2
32,6
10,4
36,0
12,7
41,8
14,7
50,2
18,1
63,3
24,7
74,0
24,0
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
89,3
15,5
116,6
21,6
137,0
28,5
162,6
33,8
189,2
34,5
236,7
45,8
289,3
59,5
346,0
65,0
72
28,0
34,8
38,8
44,5
55,5
71,0
82,7
101,0
73
74
26,7
19,0
32,6
27,3
36,3
33,1
44,2
40,0
48,7
50,3
60,6
59,0
77,1
69,8
95,0
85,0
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten b)
Pauschalreisen c)
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
76,0
9,0
12,5
17,7
94,8
14,0
15,0
19,3
105,8
16,5
16,2
23,3
127,1
19,3
19,5
28,1
144,6
21,2
29,2
32,6
175,8
30,7
37,5
36,8
225,2
38,8
45,7
47,0
282,0
50,0
55,0
61,0
12,0
24,5
16,8
29,5
19,5
30,0
22,6
37,2
25,5
35,8
29,0
41,5
34,5
59,0
43,6
1150,1
1468,2
1738,5
2050,1
2394,0
2898,0
3407,0
3953,0
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
86
}
1979
73,0
4554,0
IRELAND
Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975= 100
Volumenindices
Indici di quantità
1970
j
}
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
87,6
93,9
100,6
86,3
55,0
167,5
110,6
108,2
92,6
95,4
99,7
87,4
89,8
178,3
111,5
103,5
98,2
101,4
108,9
96,9
95,2
188,1
106,4
103,0
103,7
105,8
109,2
100,6
107,3
180,7
109,7
115,1
97,9
96,1
104,5
93,3
99,3
156,9
91,0
91,3
100,0
97,9
102,4
91,2
110,3
159,0
94,0
114,5
107,9
104,2
110,2
97,5
98,9
169,2
81,9
140,9
1
11
111
112
113
114
115
116
99,4
104,2
103,9
86,0
101,0
102,1
111,6
77,2
102,8
100,7
110,8
86,0
103,4
109,0
107,0
100,4
98,2
90,3
109,2
99,5
95,4
86,1
99,2
97,8
104,0
83,3
115,4
96,5
117
118
119
1110
65,6
75,1
91,1
86,4
86,3
94,9
91,1
92,5
98,1
95,4
98,9
107,3
97,7
99,2
103,5
99,4
104,8
98,9
125,9
113,5
108,7
12
13
14
114,1
111,2
128,0
116,4
116,7
115,4
116,1
116,3
115,4
112,5
112,5
111,7
102,1
100,3
110,8
99,8
97,6
110,2
105,7
101,0
129,2
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
88,3
86,4
90,6
94,7
90,2
100,4
97,8
93,8
102,8
99,6
96,8
103,0
104,0
103,0
105,2
109,9
107,2
113,4
115,0
111,3
119,9
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazion i e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
86,6
101,3
108,3
104,7
108,0
114,8
117,2
4
75,7
88,7
105,0
96,4
112,0
117,8
129,0
41
70,5
108,2
109,9
101,7
116,4
127,9
111,5
42
78,3
100,0
108,5
108,5
119,3
119,7
101,7
43
105,0
115,8
123,1
116,6
103,9
102,0
119,2
44
88,0
96,6
98,3
104,4
95,3
111,8
122,9
45
181,0
142,9
127,4
121,4
85,7
83,3
83,3
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
68,8
83,2
91,8
92,5
102,3
103,0
108,3
65,0
81,8
93,1
92,9
98,4
95,4
99,1
89,6
92.6
109,1
112,6
117,4
150,0
600,0
1 000,0
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cllniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggie uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcol ¡che
Bevande alcoliche b)
Tabacco b)
comprese
le conserve
e le
74,0
84,4
200,0
250,0
89,3
88,2
86,0
98,3
101,6
93,0
114,0
133,6
103,7
108,5
113,5
107,2
109,1
133,2
97,5
122,1
162,3
98,4
144,7
210,1
115,3
6
61
62
104,6
74,9
104,8
100,0
107,7
103,4
101,7
112,3
98,1
96,6
108,9
117,7
110,1
108,9
63
64
95,5
74,5
99,0
89,9
105,9
107,6
108,4
114,5
105,8
118,9
112,3
136,5
120,5
136,2
7
71
91,2
94,6
94,8
97,3
105,6
107,2
115,3
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
122,4
88,5
115,6
93,9
126,5
96,9
123,4
101,8
106,0
96,9
113,0
100,6
129,4
107,4
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
104,7
74,1
79,8
118,7
102,7
99,1
79,5
105,0
105,0
109,5
81,2
107,4
107,1
108,5
83,9
111,4
104,7
127,9
113,4
95,4
115,4
141,5
119,9
100,6
130,0
165,1
133,6
116,6
86Ì
142,5
104,0
120,9
107,9
117,5
105,9
122,5
98,0
96,7
102,4
118,6
117,7
127,8
8
81
82
83
84
85
86
91,0
96,9
102,8
104,8
102,0
106,5
115,2
118,4
Acquisto di servizi di trasporto e)
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi b)
Viaggi turistici tutto compreso e)
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
87
IRELAND
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
Insgesamt/totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüssel
D
1970
1973
1975
1978
440
272
40
87
7
35
17
35
437
260
39
86
11
35
14
30
457
264
36
92
11
19
14
30
428
239
35
78
10
28
10
36
15
7
. 6
23
14
6
6
20
14
6
5
24
12
4
5
20
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke b)
Tabakwaren b)
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
9
104
54
11
114
51
13
127
54
14
125
51
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohneSchuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
101
82
19
91
76
15
81
67
14
74
59
15
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
112
61
51
110
59
51
116
65
51
116
62
53
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., ltd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
76
84
80
81
41
19
24
23
26
42
10
14
13
12
43
11
13
12
11
44
13
13
11
11
45
16
16
17
18
46
7
4
4
3
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
21
25
28
26
«
16
18
16
»
8
10
10
0
1
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen c)
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
97
31
41
110
42
43
99
32
43
124
59
43
63
64
20
5
18
6
17
6
17
6
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeltschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
83
12
81
15
79
14
83
17
72
23
21
23
23
73
74
27
20
25
20
20
21
23
20
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten b)
Pauschalreisen c)
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
70
7
11
18
62
9
10
14
60
9
12
14
68
13
14
14
10
24
11
17
11
15
11
17
1000
1000
1000
1000
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet
88
117
118
119
1110
}
)
0
1979
1000
IRELAND
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue) a)
1975 = 100
Preisindices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
54,0
50,9
50,2
51,9
46,7
52,6
57,6
47,0
63,0
62,0
60,6
64,7
55,1
63,0
65,2
59,9
71,9
72,2
63,1
81,0
70,4
73,9
68,4
70,5
80,1
82,2
80,0
87,7
83,6
90,0
80,1
79,0
120,9
120,0
107,3
125,8
118.1
112,0
115,0
122,0
134,1
138,0
126,1
151,0
141,6
129,3
132,6
131,1
142,1
149,3
141,7
171,5
155,6
137,2
137,0
130,0
1
11
111
112
113
114
115
116
43,1
39,3
66,7
52,0
51,0
47,6
70,4
65,0
61,9
49,7
76,4
67,6
61,6
53,5
82,0
79,2
159,5
107,7
109,2
114,9
129,8
122,6
170,6
134,0
105,9
133,3
193,3
149,1
117
118
119
1110
49,0
56,3
66,5
58,2
63,4
68,6
72,8
70,1
74,0
76,4
77,8
76,0
114,2
127,0
112,6
132,0
133,1
118,6
144,8
141,0
110,7
12
13
14
51,0
51,6
48,3
61,7
62,1
59,0
72,6
72,9
71,0
86,7
86,7
86,0
111,1
110,7
112,8
128,1
126,8
134,1
143,1
141,4
150,0
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
53,4
61,8
43,4
67,1
79,0
53,6
69,4
80,8
56,1
86,4
91,1
80,9
115,3
116,1
114,1
126,8
119,2
135,8
120,4
104,7
138,8
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
52,8
62,8
70,0
84,1
114,6
129,8
143,3
51,4
60,0
69,5
86,5
114,1
131,1
144,5
41
49,8
59,4
68,7
85,5
111,6
129,5
144,1
42
62,8
70,5
75,7
86,0
112,8
126,7
140,0
43
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche b)
Tabacco b)
comprese
le conserve
e le
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
49,5
63,1
69,1
82,5
113,3
128,7
138,7
44
55,3
64,9
69,5
82,4
118,6
130,1
146,0
45
44,1
54,2
62,6
75,5
123,6
138,6
142,9
46
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
Trasporti e comunicazioni
Acqu ¡sto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
63,5
72,9
78,7
84,1
119,9
140,2
159,8
71,0
77,5
81,7
85,1
121,1
143,8
165,1
51,2
64,5
71,4
81,2
116,8
134,0
151,9
50,0
60,0
10,0
133,3
125,0
150,0
5
51
52
53
54
55
50,7
54,6
46,6
60,8
66,7
54,2
66,5
73,0
57,3
79,5
82,9
75,0
124,3
127,1
121,8
142,3
149,1
135,3
156,3
167,9
139,5
6
61
62
49,9
61,0
63,3
62,6
72,5
68,4
84,7
77,0
122,5
127,5
139,1
142,8
160,9
150,0
63
64
49,4
60,3
62,3
69,7
68,4
76,9
79,3
85,6
118,3
111,7
136,1
126,3
151,8
138,3
7
71
55,4
66,3
73,8
82,4
121,2
139,0
157,9
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
44,8
42,7
57,9
57,9
59,0
68,0
73,6
78,1
117,5
121,2
140,2
138,0
150,8
157,4
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
50,2
57,3
53,7
45,8
63,8
66,7
64,7
56,5
69,6
71,1
68,4
66,6
82,0
84,0
79,6
77,4
116,0
113,3
113,3
118,3
134,9
129,3
130,6
143,3
150,0
142,9
141,0
160,6
54,3
47,8
63,4
67,9
71,0
71,0
83,7
84,4
116,0
119,3
132,2
138,2
143,3
158,7
8
81
82
83
84
85
86
52,8
63,3
70,7
81,8
118,7
133,7
143,3
160,8
Acquisto di servizi di trasporto e)
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, Istruzione e c υ I tu ra
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'Igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi b)
Viaggi turistici tutto compreso e)
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
89
IRELAND
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten a)
MioIRL
NACE
CLIO
Schlüssel
R.I.7
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäude
c) Tief-und Ingenieurbauten
4. Sonstige Güter
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
01
54,0
95,1
104,1
67,7
79,3
176,0
259,2
315,0
20
28
134,0
89,3
44,6
158,3
122,0
36,2
224,6
153,7
70,8
239,0
177,7
61,2
279,5
225,5
54,0
370,7
288,2
82,5
448,2
325,0
123,2
592,0
412,0
180,0
53.1
53.3
53.5
171,0
61,6
60,5
48,7
261,1
120,3
80,6
60,0
339,0
150,0
97,6
91,2
403,8
203,3
95,0
105,5
459,7
209,6
127,0
123,0
526,5
251,5
149,5
125,5
624,5
304,0
185,2
135,2
822,0
401,0
259,0
162,0
9,4
14,9
14,2
25,0
24,0
32,1
32,8
46,0
368,5
529,7
682,2
735,8
842,8
1105,7
1365,1
1775,0
84
1979
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen a)
MioIRL
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
95,1
1973
104,1
1974
67,7
1975
79,3
1976
176,0
1977
259,2
1978
01*
54,0
2. Energieerzeugnisse
06*
24,5
25,5
45,6
39,2
28,0
28,3
31,0
28,0
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c) Chemische Erzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
30*
13
80,1
2,7
108,0
1,5
126,7
14,2
151,6
3,5
213,7
11,0
249,7
26,1
302,8
444,0
15
15,0
23,0
15,5
20,3
26,5
34,0
17
19
6,0
3,9
13,2
19,8
6,0
3,2
10,2
6,4
33,5
8,4
65,6
8,0
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
I) Gummi-und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
4. Hoch-und Tiefbauten
21
0,1
2,9
2,9
6,7
2,0
23
0,3
0,1
2,2
4,7
10,5
10,7
25
28
36
42
47
1,9
6,7
23,2
8,5
3,0
1,5
5,5
26,0
5,9
3,2
3,4
2,9
51,7
7,9
6,2
5,5
2,4
67,2
8,2
7,5
6,7
2,5
77,8
14,0
11,0
7,5
4,0
50,7
23,5
6,7
49
48
53*
3,7
4,5
3,7
3,9
1,7
2,9
19,3
4,2
6,2
23,6
38,0
53,0
68*
56
9,5
253,6
27,0
6,7
5,5
17,0
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes b)
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen b)
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
6,2
176,7
22,8
6,7
3,4
15,2
337,0
38,0
402,1
38,6
429,5
40,6
527,5
56,0
616,2
72,7
785,0
83,0
47,2
39,0
67,3
64,0
58,5
65,2
87,2
111,0
10,5
5,7
19,6
10,7
26,8
14,7
32,1
15,0
51,6
17,0
51,8
32,3
53,2
20,5
68,0
26,0
90,2
26,5
157,0
37,6
190,0
252,2
261,5
322,0
382,2
497,0
53,0
57,7
72,5
100,0
117,5
150,0
368,5
529,6
682,1
735,7
842,7
1105,6
1 365,0
1775,0
90
1979
315,0
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 - 8)
2342,1
59
61
63
65
67
69A
74
88*
2342,
IRELAND
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto a)
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R.I.7
140,9
178,8
178,0
104,4
177,5
217,2
235,2
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
85,4
68,1
157,8
88,0
83,2
107,4
113,3
95,9
186,1
101,7
92,8
138,9
111,0
107,9
123,7
114,1
104,5
154,1
139,6
118,9
226,0
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
79,5
60,0
104,4
87,0
96,9
92,2
113,2
87,8
112,7
104,6
121,7
117,3
105,0
115,6
89,6
102,7
97,5
101,4
100,9
87,4
100,8
109,1
106,7
80,5
118,8
126,5
136,2
87,8
53.1
53.3
53.5
75,9
102,5
83,3
129,2
111,7
98,0
125,0
84
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali
e) Opere pubbliche
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
87,2
101,8
118,3
104,5
110,0
116,1
136,8
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
7. Investimenti fissi lordi
159,2
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria a)
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1972
1970
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
141,2
179,2
178,5
104,7
178,0
171,4
155,7
251,1
166,8
86,8
73,5
47,3
81,5
22,8
86,0
181,9
84,5
38,2
98,5
204,6
111,3
137,8
84,2
90,6
106,8
15
35,0
89,3
61,8
386,9
26,0
56,0
36,4
89,3
164,2
79,8
17
19
3,0
1,5
62,7
52,3
25,4
21
5,7
1,9
32,4
52,4
85,7
23
55,2
528,0
58,6
119,3
54,6
44,8
348,0
54,1
67,1
50,0
73,1
176,0
97,2
80,0
81,9
97,0
116,0
103,1
69,3
81,9
95,5
136,0
54,8
141,4
51,9
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione del
dati, strumenti di precisione e similari
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
435,3
310,4
353,0
224,1
570,6
172,4
470,6
224,1
205,9
179,3
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
64,8
76,2
113,0
104,7
101,0
137,9
171,0
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
81,7
109,9
97,5
108,4
116,0
136,7
112,0
115,3
103,8
115,8
105,4
146,6
121,6
138,0
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri b)
217,8
235,9
01*
1 . Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
81,4
67,9
06*
2. Prodotti energetici
102,0
135,7
30*
13
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
59
61
63
65
67
69A
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
dei trasporti interni
dei trasporti marittimi e aerei
delle attività connesse ai trasporti
delle comunicazioni
delle istituzioni di credito e d'assicurazione
155,9
116,3
171,0
131,3
94,4
93,3
130,0
42,7
65,9
65,9
107,1
79,9
132,4
74,6
104,1
84,7
163,0
73,7
88,2
85,3
105,9
69,5
97,3
106,6
115,0
104,0
109,1
125,5
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita b)
74,5
88,3
111,8
95,3
117,4
117,7
140,7
86*
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbl iche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'Investimento
87,2
101,9
118,3
104,5
110,0
116,1
136,9
159,3
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8)
91
DANMARK
Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen
nach Produktionsbereichen a)
Mio DKR
r-j
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
I
01*
6907
11929
12360
2. Energieerzeugnisse
06*
3073
3500
4636
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
25215
32219
42013
13
225
285
306
15
1999
2836
3040
17
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
2439
19
1366
2062
1932
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
2886
3178
o) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
2110
2817
5270
23
239
469
686
g) Elektrische Apparate und Geräte
25
1617
2103
2476
h)
Fahrzeuge
28
890
1396
2351
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
7 521
8073
11068
j)
Textillen, Leder und Schuhe, Bekleidung
36
42
1981
2381
2849
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
2830
3786
4405
c)
Chemische Erzeugnisse
Industrie
1)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrlchtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
Verlagserzeugnisse
Gummi- und Kunststofferzeugnisse
49
654
855
1149
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
1721
2400
2796
1)
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
12595
18952
20294
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
68*
52304
78022
97433
56
22248
32066
38210
2630
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
1606
2042
c)
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
4175
6055
6991
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
2948
3743
4602
e)
NebenleistungendesTransportgewerbes
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
65
67
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
69B
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
1018
1573
1932
2019
3454
2556
3047
6019
8032
14836
23968
31990
3260
5559
7829
1224
1889
2716
16519
26981
39574
16403
26820
39329
116
161
112130
164155
205765
6937
10479
12070
Anlagegütern und auf Lager genommene Waren
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)
10. Einfuhrgaben (R29)
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1)
(9 + 10)
92
86*
119067
151484
174634
194740
217835
255229
283319
314113
348431
DANMARK
2. Valore aggiunto
ai prezzi di mercato
per branca a)
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumenindices
Indici di volume
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6'
R25
101,8
97,0
111,4
101,5
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
89,4
85,9
87,7
105,0
06*
2. Prodotti energetici
96,6
100,6
102,3
106,0
30*
3. Prodotti industriali
76,7
70,5
84,1
107,1
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
116,2
121,8
103,2
106,2
15
b)
Minerali e prodotti a base di mineral i non metallici
83,2
96,4
95,3
109,3
17
e)
Prodotti chimici
99,0
106,8
107,0
104,9
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e l mezzi di
84,6
91,0
101,3
109,1
21
e)
Macchine industriali e agricole
64,0
84,6
105,8
109,0
23
f)
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
trasporto
dati, strumenti di precisione e similari
89,0
100,3
110,0
109,6
25
g)
86,0
77,1
98,1
107,0
28
h)
Materiali e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
93,1
94,0
99,3
96,9
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
101,4
101,3
94,5
111,5
42
j)
Prodotti tessili, cuoio ecalzature, abbigliamento
105,6
113,1
112,1
111,6
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
131,6
112,0
98,8
110,7
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
112,1
118,0
106,5
106,7
48
m) Altri prodotti industriali
141,5
134,8
114,8
116,9
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
91,3
99,6
99,3
107,5
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
88,2
100,4
99,2
112,1
56
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi
del
commercio
109,3
110,6
110,2
110,0
59
b)
115,5
120,7
99,9
99,6
61
e)
Servizi del trasporti interni
105,8
108,0
108,3
101,1
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
114,0
114,8
110,0
102,4
65
e)
Servizi delle attività connesse ai trasporti
87,6
92,0
96,6
110,6
67
f)
Servizi dellecomunicazioni
86,6
99,4
105,0
104,0
69A
g)
Servizi delle Istituzioni di credito e d'assicurazione
85,2
91,0
95,2
106,3
74
h) Altri servizi destinabili alla vendita
69B
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
6. meno: Produzione Imputata di servizi del credito
7. meno .IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investimento
8. Servizi non destinabili alla vendita
89,9
94,0
97,4
102,6
89,9
94,0
97,4
102,5
a)
91,0
91,0
96,8
112,7
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
97,2
101,5
100,7
106,9
86*
109,1
110,9
114,8
Servizi delle amministrazioni pubbliche
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8)
10. Imposte Indirette sulle importazioni (R29)
97,5
101,9
100,7
107,3
109,3
110,9
114,7
11. Prodotto interno lordo al prezzi di mercato (N 1)
(9 + 10)
93
DANMARK
Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mio DKR
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto dei fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1976
01*
6733
8713
10700
11427
10927
12243
2. Energieerzeugnisse
06*
2090
2386
2583
3091
3669
3920
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
21534
26173
30162
34257
38133
43058
13
230
235
278
384
308
356
15
1810
2298
2566
2432
2750
3127
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
1977
1978
1979
243925
267886
2935C
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
17
1295
1582
1888
2068
2466
2812
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
1907
2282
2661
3075
3337
3724
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
2220
2579
3038
3873
4249
4886
23
250
380
495
671
713
811
25
1565
1754
2028
2385
2516
2878
28
1012
1604
1676
2119
2650
2968
c)
Chemische Erzeugnisse
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
4526
5660
6668
7472
8591
9087
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
1952
2206
2399
2551
2819
3294
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
2 505
2933
3349
3779
4025
4732
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi-und Kunststofferzeugnisse
49
606
685
773
926
1001
1156
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
1656
1975
2343
2521
2708
3227
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
11628
15216
16924
16992
17716
22411
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
46491
58481
69271
79001
88455
103751
56
18198
21750
25820
28440
31475
37947
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
1317
1592
1767
1963
2235
2688
c)
61
4068
4873
5796
6371
7519
8275
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
3014
3487
3834
4788
4728
5157
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
65
67
911
1204
1369
1702
1840
2054
1713
1925
2165
2363
2632
3076
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
3385
4556
5904
7337
8021
9079
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
13885
19094
22616
26038
30005
35475
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist.
69B
3260
4288
5559
6999
7829
8743
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
86*
16497
22919
26745
32914
39207
45210
16381
22777
26586
32703
38962
44895
116
143
159
211
245
315
101713
129600
150826
170683
190278
221850
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (1 bis 7)
94
DANMARK
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mio DKR
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
1306
1498
1652
1936
2198
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
637
774
873
1046
1226
06*
2. Prodotti energetici
16178
19785
23069
27346
28912
30*
3. Prodotti Industriali
156
184
216
271
310
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
1137
1466
1696
1906
1910
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
829
1079
1253
1533
1712
17
e)
Prodotti chimici
1451
1760
2103
2460
2496
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
1705
2048
2496
3196
3315
21
e)
212
317
388
513
569
23
f)
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
1238
1357
1707
2007
1964
25
g)
Materiali e forniture elettriche
1187
1531
1716
2160
2484
28
h)
Mezzi di trasporto
3 231
4044
4706
5509
6020
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1466
1721
1880
1999
2110
42
j)
Prodotti tessili, cuoio ecalzature, abbigliamento
1922
2329
2623
3142
3312
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
Prodotti in caucciù e plastica
432
508
597
726
753
49
I)
1213
1441
1687
1924
1957
48
m) Altri prodotti industriali
7733
8719
9566
9661
10453
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
22438
27918
32293
38159
43567
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
9906
11969
13770
15989
18003
56
a)
Servizi del recupero e riparazione, servizi
del
commercio
990
1223
1439
1649
1832
59
b)
2034
2476
2720
3100
3466
61
e)
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
Servizi dei trasporti interni
1181
1524
1639
2009
2351
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
663
838
1004
1237
e)
1223
1442
1645
1445
1827
65
1051
67
f)
Servizi dellecomunicazioni
2235
2986
3478
4305
5 209
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
4378
5679
6802
8225
9434
74
h) Altriservizi destinabiliallavendita
—
—
—
—
—
15931
22129
25791
31664
37734
15827
22000
25647
31482
37 512
104
129
144
182
222
64223
80823
93243
109811
124090
—
—
—
—
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altriservizi non destinabili alla vend ita
140085
154416
169070
187688
8. Totale (1 a 7)
95
DANMARK
4. Erwerbstätige,
beschäftigte Arbeitnehmer,
nach Produktionsbereichen a)
1000
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
Erwerbstätige
Occupazione totale
1970
1972
1973
1974
1975
01*
262,5
241,3
236,8
232,3
227,7
2. Energieerzeugnisse
06*
16,1
16,2
16,0
16,2
16,4
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
1976
1977
1978
1979
2358,0
2359,0
2368,0
2388,0
der Fischerei
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
552,3
543,6
551,5
533,0
489,2
13
4,0
3,7
4,0
4,1
4,0
15
34,2
35,8
36,9
35,2
31,7
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
20,0
23,5
23,8
24,0
23,3
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
50,7
50,7
52,0
49,6
45,0
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
51,8
51,7
54,9
56,6
50,9
23
7,7
9,2
9,5
10,1
9,5
g) Elektrische Apparate und Geräte
25
42,0
38,0
41,7
39,3
32,9
h)
Fahrzeuge
28
34,0
35,7
36,0
37,0
35,9
i)
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
36
110,8
108,4
108,0
104,7
97,8
j)
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
68,2
64,1
53,8
49,8
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und
47
59,6
57,0
61,1
57,3
55,3
50,3
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
Verlagserzeugnisse
I)
Gummi- und Kunststofferzeugnisse
49
15,4
15,4
15,3
15,1
13,8
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
48
51,8
50,5
50,8
48,1
44,4
4. Hoch-und Tiefbauten
53*
220,6
210,6
204,2
197,8
191,4
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
838,9
849,5
849,7
849,9
851,2
56
379,0
378,9
374,7
370,6
366,7
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.
59
51,3
51,9
51,6
51,4
51,2
c)
61
73,9
72,6
70,7
67,0
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs
63
28,3
29,5
29,0
68,9
28,4
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
65
19,8
20,1
20,9
22,5
f)
67
35,8
53,7
35,7
36,4
21,7
37,1
60,8
63,3
65,8
69,1
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
des Handels
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
37,8
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
69A
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
196,5
200,1
203,0
206,0
208,8
86*
390,9
447,6
481,0
514,3
547,7
384,5
6,4
439,8
472,7
505,6
538,6
7,8
8,3
8,7
9,1
2280,7
2308,9
2339,3
2343,5
2323,7
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt (1 bis 6)
96
27,9
DANMARK
4. Occupazione totale
e dipendente,
per branca a)
1000
Codice
NACE
CLIO
Beschäftigte Arbeitneh mer
Occupazione dipendente
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
57,6
56,9
56,2
55,5
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
16,2
16,1
16,2
16,4
06*
2. Prodotti energetici
510,8
518,3
500,0
456,2
30*
3. Prodotti industriali
4,0
4,1
4,0
3,7
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
34,8
33,1
29,6
15
b)
23,5
23,7
22,9
17
e)
Prodotti chimici
48,4
45,6
40,6
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
47,1
53,5
55,1
49,3
21
e)
50,4
9,0
9,6
9,0
23
f)
33,7
23,1
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
8,7
37,0
40,8
38,2
31,7
25
g)
35,0
35,3
36,2
35,1
28
h)
Materiali e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
101,1
101,0
97,9
91,2
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
58,7
55,5
48,7
45,0
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
53,7
53,9
51,8
46,7
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
Prodotti ¡n caucciù e plastica
17,8
14,6
14,3
13,1
49
I)
43,8
44,1
41,6
38,0
48
m) Altri prodotti industriali
172,1
165,1
158,1
151,2
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
680,1
681,6
683,0
685,6
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
286,8
284,2
281,5
279,1
56
a)
Servizi del recupero e riparazione, servizi
del
commercio
43,1
42,6
42,1
41,6
59
b) Servizi dei pubblici esercìzi e esercizi alberghieri
52,6
51,5
50,4
49,3
61
e)
Servizi dei trasporti interni
29,2
28,7
28,1
27,6
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
19,2
19,9
20,6
21,3
65
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti
35,7
36,4
37,1
37,8
67
f)
Servizi delle comunicazioni
60,6
63,1
65,6
68,9
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
152,9
155,2
157,6
159,9
74
h)
Altri servizi destinabili alla vendita
447,6
481,0
514,3
547,7
86*
439,8
472,7
505,6
538,6
a)
Servizi delle amministrazioni pubbliche
7,8
8,3
8,7
9,1
b)
Altriservizi non destinabili alla vend ita
1 884,4
1 918,9
1 927,9
1 912,6
1 950,0
1 952,0
1961,0
1 995,0
6. Servizi non destinabili alla vendita
7. Totale (1 a 6)
97
DANMARK
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
Mio DKR
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
Schlüs­
sel
D
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
20531
13992
1884
3986
638
1749
913
1435
23509
15808
2167
4366
727
2028
916
1747
27173
18566
2430
5586
853
2355
1089
2014
30085
20580
2827
5857
983
2464
1261
2200
32359
21932
3086
6440
1056
2733
1153
2430
37911
2605£
43001
30094
46 755
33217
50502
35755
117
118
119
1110
420
262
11.10
1594
452
285
1176
1944
502
320
1261
2157
518
339
1612
2519
536
334
1361
2803
12907
1353Í
14747
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
463
2824
3252
562
3527
3612
635
4006
3966
686
4559
4260
779
5250 ■ 11 ese
4398
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
5252
4409
843
5617
4696
921
6467
5453
1014
7134
5977
1157
7664
6466
1198
941!
799«
1417
983C
835Í
147Í
10171
863Í !
153C
11009
9347
1662
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
12261
9 080
3181
15990
12418
3572
19198
14629
4569
23536
17160
6376
27251
20328
6923
3245!
2452Í >
793' l
3776Î
2942'
833Í
4213:
3260' I
952Í
50238
36550
13688
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Helmtextilien, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
6803
7826
9241
9719
11268
12 84C1
13987
14 62t>
16376
41
2336
2762
3437
3487
4169
497t )
534Í
552Í I
6232
42
803
912
1009
1034
1179
135!i
145Í!
150'1
1698
43
789
990
1201
1142
1349
165:1
176S)
182"
2054
44
909
1045
1178
1343
1484
157
169( )
17ΦI
1969
45
1378
1475
1662
1869
2124
23K )
264"
284
3105
46
587
642
754
844
963
97Í¡
107!i
118"'
1318
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungon u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
1659
458
146
644
291
120
2092
542
186
830
397
137
2482
679
245
923
436
199
2620
698
283
960
517
162
2922
791
314
1031
638
148
320' 1
76­1
36()
1111)
73!!
231Ì
332"'
87()
38"'
110'I
72«)
23"'
353I1
89 i
39!)
11913
78'î
251i
3855
957
451
1304
862
281
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
10221
3335
4190
12315
3916
5308
14649
4990
6120
15221
3665
7509
18439
5616
8131
2287.i
831' 1
946 3
2443''
872"'
1031!3
2640.i
933 3
1091 3
29373
9724
12471
63
64
1943
752
2243
849
2556
982
2788
1259
3229
1463
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
5737
2697
6912
3161
8265
4054
9720
4753
11571
5737
1362 2
721 f
1479'I
802 3
1567 )
823 3
17448
9129
72
1313
1541
1683
1969
2336
265 3
269 3
301 3
3347
73
74
1290
437
1579
631
1782
746
2069
929
2349
1149
249 3
124 3
284 )
123 3
306 5
1351
3482
1490
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
6174
1124
964
3246
7034
1198
1059
3759
7911
1374
1167
4191
8987
1550
1459
4577
9977
1706
1556
5224
1168 1
197 2
189 3
593 1
1265 }
228 )
205 3
630 3
1407 S
251 3
212 5
716 D
15739
2755
2396
8019
367
472
429
589
508
671
567
834
511
980
69 i
119 1
73 5
127 D
83 5
144 2
942
1627
68638
81297
95385
107021
121 451
14400 T
17337 D
194540
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet
98
}
15978 ì
DANMARK
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975 = 100
Volumenindices
Indici di quantità
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
98,7
100,9
105,3
89,8
90,4
110,4
124,9
97,6
100,8
101,6
105,6
95,3
95,1
99,3
117,6
107,6
102,2
103,5
103,8
101,4
92,0
102,6
113,9
103,4
148,0
106,9
93,6
103,0
117,2
113,8
91,6
104,9
118,9
114,7
104,4
104,8
100,4
91,4
95,9
106,4
96,9
100,7
96,2
96,3
103,6
106,5
101,9
98,4
100,3
12
13
14
95,9
95,4
98,7
101,5
101,9
99,3
99,5
98,7
104,3
114,3
115,4
108,5
112,0
113,4
104,7
104,8
105,9
99,1
105,9
107,1
99,2
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
85,3
79,9
101,3
91,0
87,1
102,5
94,9
94,4
96,3
105,7
106,3
104,0
112,1
115,1
103,4
114,8
117,0
108,3
119,2
121,6
112,0
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
99,8
110,0
96,4
106,7
105,0
100,0
104,4
89,6
102,7
90,6
111,1
108,3
101,1
105,4
41
108,7
115,3
94,3
109,3
107,0
100,9
110,3
42
102,0
121,9
97,3
118,2
116,7
112,0
119,4
43
101,2
110,2
100,8
99,6
98,8
94,1
97,1
44
104,9
110,8
100,5
101,0
103,1
100,5
102,0
45
116,9
116,4
106,6
91,7
85,8
85,8
88,0
46
101,0
86,6
82,2
117,2
93,4
138,5
114,1
111,5
110,2
121,4
92,2
181,1
104,3
103,0
107,0
108,0
94,4
123,7
101,4
87,6
105,8
100,2
106,9
150,0
98,9
93,4
106,7
93,8
100,2
140,6
97,6
89,8
103,2
94,0
100,2
141,2
100,2
90,8
110,2
96,3
102,7
145,3
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cllniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
92,8
87,9
96,4
102,2
107,9
101,5
90,3
71,6
99,8
114,7
133,6
107,3
112,7
126,7
105,2
112,4
122,7
102,2
112,5
116,8
100,5
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
102,0
71,2
105,6
76,8
96,4
96,0
105,0
108,7
117,5
128,3
63
64
78,9
66,3
87,9
81,6
91,8
87,2
109,8
117,4
109,9
119,2
106,7
114,2
110,0
119,0
7
71
89,5
90,6
94,1
106,9
100,1
100,4
102,8
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
98,5
79,4
101,7
85,3
100,6
92,3
95,8
106,1
102,0
99,3
98,1
99,7
102,0
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
98,0
93,1
96,4
99,1
101,3
103,8
99,0
100,4
100,3
104,4
104,4
96,5
108,4
106,1
114,2
104,7
103,7
108,3
111,2
98,1
102,8
105,5
107,9
98,2
105,0
107,1
109,9
100,6
125,3
88,1
133,5
88,8
126,0
93,3
126,0
113,3
118,0
106,1
118,0
106,2
121,0
108,8
92,8
98,9
97,0
108,4
108,5
107,6
110,2
106,4
106,4
105,5
107,1
105,0
108,0
107,0
110,1
1
11
777
7 72
7 73
7 74
7 75
7 76
777
7 7S
7 79
1110
8
81
82
83
84
85
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, Istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tutto compreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altriservizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
99
DANMARK
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
lnsgesamt/totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüs­
sel
D
1970
1973
1975
197 3
1979
284
204
31
57
9
28
13
21
272
186
27
51
8
23
11
22
266
181
25
53
9
23
10
20
26C
181
259
180
6
3
■ 12
23
5
3
10
25
4
3
11
23
78,£
78,2
61
52
c
61
52
9
23S
185
57
243
185
58
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und ­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
777
112
113
114
115
116
12
13
14
6
38
36
7
42
37
6
43
36
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
71
60
12
65
55
10
63
53
10
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
191
126
65
207
147
59
224
167
57
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
102
103
93
8(>
88
41
32
36
34
3;!
33
42
11
11
10
t
I
10
43
12
14
11
15!
12
44
14
14
12
1­
11
45
21
20
18
1! Ì
16
46
13
9
8
fÌ
6
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
25
6
2
10
5
2
28
7
3
10
5
2
24
7
3
9
5
1
2:!
ι
)
Ì
'
)
!
22
5
3
7
5
2
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
157
53
65
157
50
69
152
46
67
15!)
5!Ì
6­I
155
49
61
63
64
30
9
28
9
27
12
42,¡!
45,0
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeltschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
79
33
85
39
95
47
9'1
5()
95
51
72
19
18
19
11i
18
73
74
20
7
20
8
19
9
1ίi
Ii
17
9
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
90
16
15
46
84
15
13
44
82
14
13
43
71)
1' \
ι:3
3<3
78
14
13
39
6
8
6
7
4
8
5
3
5
8
1000
1000
1000
100 )
1000
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
100
117
118
119
1110
1r
J
}
DANMARK
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue) a)
1975 = 100
Preisindices
Indici de i prezzi
1970
1972
1973
1974
1976
Codice
1977
1978
1979
D
65,4
62,2
55,0
62,9
63,6
57,1
63,8
61,2
73,7
71,5
66,7
75,6
76,2
67,2
63,6
73,7
83,3
83,4
74,6
91,0
85,0
86,8
80,3
77,0
91,0
90,7
88,3
89,8
101,1
88,0
96,0
87,6
64,9
75,8
85,0
61,6
57,0
79,9
92,4
67,3
80,0
84,2
101,2
73,4
81,3
88,5
113,5
85,8
65,0
67,6
80,9
71,9
73,6
85,7
76,6
78,8
89,6
91,6
90,2
93,5
106,£
121,£
131,5
141,t
12
13
14
66,7
67,0
65,5
76,5
76,2
78,0
83,2
82,8
85,3
93,6
93,7
92,7
107,!
107,2
109,"
ii4,e >
114,( )
117,51
126,7
126,2
129,2
135,f 1
135,( )
139,51
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
58,1
65,3
44,1
68,8
76,5
51,0
77,5
82,7
64,4
91,0
89,5
95,7
112,<1
113,f i
no,:ì
123,1ì
125,f ì
116,!i
134,t1
137,"
127,"
154,t1
147,5)
176,"'
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
60,2
69,6
74,6
89,6
106,1ì
118,:!
129,1i
139,:1
4
66,4
74,0
80,3
92,4
107,' t
118,!3
131,
141,13
41
65,7
71,2
74,3
93,0
105,
115,13
126,!3
130,!5
42
61,7
72,0
73,1
87,0
103,"'
112,'1
121,(3
127,(3
43
60,6
69,6
72,1
89,8
106,,3
115,'J
125,13
136,"7
44
58,5
66,2
70,7
87,6
107,1i
120, 3
133,
143,' t
45
41,5
57,1
67,3
82,3
110.'t
130, 2
143,"r
155,f 3
46
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
59,2
70,8
57,0
57,1
51,9
57,1
70,9
79,1
72,1
68,7
66,6
66,9
74,4
77,0
70,8
73,8
74,2
74,3
86,0
85,8
84,2
86,3
85,9
88,6
108, !
110, ì
108, 3
107, 5
107, 3
107, I
115, 2
117, 3
115, 3
114, ?
114,
114, 3
124,126,.?
123,.1
123,-1
123,,5
123,.5
131,"r
133,,3
130,'t
131,.3
131,13
130,-r
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinaliefarmaceutici
Apparecchi e materialeterapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cllniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
Infortuni
58,8
57,0
58,0
72,0
79,4
67,8
77,8
82,4
74,2
91,4
91,2
92,6
108, 2
110, 3
108, 5
117, r
122, 7
120, 3
127,.5
135, 5
131, 3
141,1;
148,.3
152,-r
6
61
62
Trasporti e comunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
58,0
77,7
68,1
81,5
75,0
87,5
89,6
89,6 \
103, 1
105, 3
111, 5
,
119,,5
63
64
66,1
73,7
75,8
83,1
81,3
86,6
91,5
95,0
107, 3
107, I
116, 1
117, 1
127, 3
125, 3
137,·
133,13
7
71
64,0
73,8
79,6
89,7
106, 5
115, l
128, 3
139,'i
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
59,6
54,6
68,3
69,2
74,6
76,1
87,6
87,7
111, I
102, 1
118, 3
108, 1
133, 3
118, 3
149,15
127,
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
62,1
64,9
58,5
64,0
72,0
75,4
70,6
72,6
78,3
77,6
75,8
79,9
89,9
87,0
89,9
90,8
108, I
109, 3
106, 3
108, 5
122, 3
123, 1
119, 3
123, 1
137, 3
139, 3
126, 5
139, 3
57,2
55,9
67,6
68,3
74,5
77,1
88,0
91,3
107, 3
107, 3
122, i
122, 1
138, 3
138, 3
150,.2
150,13
140,
152, 3
:
152, 1
152, 7
8
81
82
83
84
85
86
62,1
72,1
79,5
91,0
109, I
121, 2
132, r
145, t
110,1
111,7
137,7
140,2
126,0
128,1
146,C
148,1
1
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1110
.
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, Istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni eservlzi per l'Igienepersonale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tuttocompreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altriservizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
101
DANMARK
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
Mio DKR
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R.I.7
¡n jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
89
30
54
­81
­58
23
16C
222
9464
7175
228E
11165
7 596
3569
13099
9511
3588
15414
10775
463E
15543
10711
4832
21007
22752
24062
26410
20011
9887
10121
26488
14660
11828
31195
17812
13383
3215C
1633E
15812
31245
15320
15925
39494
20952
18542
41772
2007C
21702
4630C
2270C
2360Ε
48285
23950
24335
29375
37742
44324
47617
46707
6044C
64547
7053C
74917
01
-9t
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
20
28
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäude
c) Tief­und Ingenieurbauten
53.1
53.3
53.5
4. Sonstige Güter
84
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
1972
5. Insgesamt, einschließlich abzugslähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
7. Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer­Produktionsbereichen
Mio DKR
NACE
CLIO
Schlüs­
se!
R6*
R25
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
2. E nergieerzeugnisse
06*
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) E isen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeug­
nisse
c) Chemische E rzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
30*
13
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­ein­
richtungen, feinmechanische und optische E rzeugnisse
g) E lektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel,GetränkeundTabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagser­
zeugnisse
I) Gummi­und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche E rzeugnisse
4. Hoch­und Tiefbauten
21
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungs­
gewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versiche­
rungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8)
68*
56
102
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
15
17
19
23
25
28
36
42
47
49
48
53*
59
61
63
65
67
69A
74
86*
:
DANMARK
6. Investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R.I.7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
53.1
53.3
53.5
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali
e) Opere pubbliche
219,8
-132,1
-16,1
-70,4
75,3
-32,1
-164,2
-182,8
92,5
101,5
72,6
92,4
91,4
94,7
107,9
112,2
98,4
109,5
111,5
105,2
125,6
125,6
125,0
126,8
115,7
119,0
106,5
117,5
133,8
154,8
109,3
115,9
139,3
163,9
115,1
108,7
116,4
120,5
115,3
101,2
116,9
125,9
104,6
107,0
111,8
109,2
110,2
111,5
113,6
113,0
107,1
116,1
107,4
108,6
84
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni issi d'investimento
107,8
120,5
129,1
114,5
119,8
116,6
117,9
114,4
7. Investimenti fissi lordi
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
06*
30*
2. Prodotti energetici
13
15
17
19
21
23
25
28
36
42
47
49
48
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
g) Materialiefornitureelettriche
h) Mezzi di trasporto
¡) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
59
61
63
65
67
69A
74
86*
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi del trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizidellecomunicazioni
Servizi delle Istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8)
103
ESPAÑA
3. Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten,
Einkommen aus unselbständiger Arbeit,
nach Produktionsbereichen
Mrd PTA
NACE
CLIO
Schlüs­
sel
R6*
R25
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Valore aggiunto al conto del fattori
1970
1972
1973
1974
1975
1977
1976
01*
271,0
357,2
417,7
484,2
561,0
639,5
793,2
2. E nergieerzeugnisse
06*
79,0
105,0
112,0
143,5
191,2
225,7
291,7
3. Gewerbliche Erzeugnisse
30*
670,5
909,3
1104,2
1377,5
1554,0
1 872,3
2238,6
110,8
145,2
184,5
245,2
217,3
255,0
316,8
54,3
70,0
87,0
119,5
138,0
162,1
209,5
110,5
153,3
195,9
248,5
304,6
369,5
429,4
1. E rzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
1978
952,0
der Fischerei
a) E lsen­ und NE ­E rze und Metalle (ohne Spalt­ und
13
Brutstoffe)
b)
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische E r­
15
zeugnisse
c)
Chemische Erzeugnisse
17
d)
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
19
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
21
Industrie
f)
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­eln­
23
■
2980,9
rlchtungen, feinmechanische und optische E rzeugnis­
se
g) E lektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
25
28
76,7
110,0
133,3
36
86,5
104,8
120,6
196,5
177,1
300,7
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
168,8
148,2
224,7
i)
209,1
237,5
j)
Textil ¡en, Leder und Schuhe, Bekleidung
42
114,0
155,2
177,5
203,6
239,0
307,2
349,2
k)
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und
47
33,0
53,7
65,3
81,1
96,5
120,6
125,5
Gummi­und Kunststofferzeugnisse
49
24,2
33,5
40,7
49,8
50,6
58,0
76,6
m) Sonstige gewerbliche E rzeugnisse
48
60,0
83,1
99,0
112,2
134,0
165,5
191,0
4. Hoch­und Tielbauten
53*
206,0
257,1
330,1
435,0
502,5
569,3
714,5
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
68*
964,7
1 307,0
1561,8
1951,7
2374,2
2890,5
3737,8
56
292,2
392,1
464,5
585,1
691,2
838,3
1 078,3
371,3
Verlagserzeugnisse
I)
a)
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen
909,7
des Handels
b)
Dienstl. des Gaststätten­ u. Beherbergungsgew.
59
101,2
196,1
242,0
285,6
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
61
94,3
148,8
125,7
169,7
c)
146,6
192,8
225,8
269,3
d)
Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs
63
35,1
48,1
57,0
68,8
84,5
105,7
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes a)
f)
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
65
ιJ
67
22,6
33,3
40,0
50,1
116,0
69A
60,8
90,8
126,3
167,3
63,3
220,8
88,5
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew.
283,2
401,8
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
74
357,8
467,5
557,2
691,0
846,0
1 019,3
1310,0
203,0
266,8
320,8
404,1
499,6
650,7
848,5
182,8
241,0
291,3
369,3
458,0
596,6
777,1
20,1
25,7
29,5
34,5
41,6
54,0
71,2
2394,5
3202,7
3847,0
4796,5
5683,0
6848,5
8624,7
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdlenstleist. b)
69B
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
86*
a)
Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
8. Insgesamt (1 bis 7)
104
5856,9
10699,5
1979
ESPAÑA
3. Valore aggiunto
al costo dei fattori,
redditi da lavoro dipendente,
per branca
Mrd PTA
Codice
NACE
CLIO
Einkommen aus unselbständiger Arbelt
Reddditi da lavoro dipendente
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
01*
1 . Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
06*
2. Prodotti energetici
30*
3. Prodotti industriali
13
a)
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili efissili
15
b)
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
17
e)
Prodotti chimici
19
d)
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
21
e)
23
f)
trasporto
Macchine industriali e agricole
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
25
g)
28
h)
Materiali e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
36
i)
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
42
j)
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
47
k)
Carta, articoli di carta, stampa
49
I)
Prodotti in caucciù e plastica
48
m) Altri prodotti industriali
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
68*
5. Servizi destinabili alla vendita
56
a)
Servizi del recupero e riparazione, servizi
del
commercio
59
b) Servizi del pubblici esercizi e esercizi alberghieri
61
e)
Servizi dei trasporti interni
63
d)
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
65
e)
Servizi delle attività connesse ai trasporti a)
67
f)
Servizi dellecomunlcazionl
69A
g)
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
74
h)
Altri servizi destinabili alla vendita
69B
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito b)
86*
7. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b)
Altri servizi non destinabili alla vendita
8. Totale (1 a 7)
——,
105
ESPAÑA
Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken a)
Mrd PTA
in jeweiligen PrE isen
a prezzi correnti
Schlüssel
D
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und-öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
2140,5
647,1
580,7
70,6
171,1
67,5
85,2
42,3
821,5
734,0
80,1
215,7
92,5
105,6
54,6
1004,0
901,8
90,0
275,0
108,3
132,0
65,0
1 223,5
1 107,0
101,6
350,0
119,1
173,0
87,2
1442,7
1 314,5
128,0
384,7
137,5
209,3
117,0
1711,8
1 573,7
161,8
479,8
165,7
244,1
117,5
87,5
119,2
157,2
183,3
224,6
265,7
23,3
17,6
14,9
25,2
20,2
20,0
27,5
22,5
24,0
35,5
27,5
29,1
48,1
30,2
34,5
56,5
39,7
42,1
12
13
14
8,7
28,7
28,7
10,2
42,7
34,5
12,0
52,0
37,8
14,4
59,5
42,6
17,5
57,5
53,0
20,7
58,2
59,0
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
183,0
150,1
32,7
252,0
194,5
57,5
304,5
231,5
72,8
367,5
280,0
87,5
419,3
315,0
104,3
510,0
387,7
122,2
666,1
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
253,0
306,3
366,6
456,1
546,5
633,3
755,5
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextillen, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
153,7
205,3
244,3
295,0
346,7
431,0
537,5
113,1
149,3
179,2
214,3
249,1
310,0
45
20,3
30,1
35,5
45,7
55,8
67,0
46
20,1
25,7
29,5
34,7
41,6
54,0
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung
5
51
52
53
54
55
81,5
130,0
147,8
194,0
225,6
293,1
381,1
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
167,0
57,6
71,5
236,7
85,7
99,5
292,5
109,6
121,5
371,3
114,0
177,5
429,8
133,5
201,1
563,1
170,1
272,7
734,3
63
64
30,3
7,4
40,2
11,0
47,8
13,4
62,5
17,2
73,1
21,8
93,2
26,8
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
110,7
27,5
156,8
38,5
186,8
46,0
242,3
55,2
301,2
62,1
368,3
73,1
72
32,1
47,7
58,6
77,2
96,8
118,6
73
74
15,0
36,0
21,2
49,1
25,7
56,2
39,1
70,5
50,2
91,8
61,5
114,8
143,5
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben ¡n Gast- und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
155,5
218,7
255,0
314,5
389,2
501,2
645,1
}
30,1
41,7
49,2
58,6
74,2
99,7
}
112,0
156,5
180,5
222,5
270,1
344,7
}
13,5
20,5
25,3
33,3
44,9
56,8
1 751,7
2327,8
2802,0
3464,5
4101,6
5012,5
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet
106
117
118
119
1110
\
I
41
42
43
•
44
471,8
6332,1
1978
1979
ESPAÑA
5. Consumi finali delle famiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo a)
1975= 100
Volumenindices
Indici di quantità
1972
84,6
84,1
83,5
76,5
102,9
78,4
90,1
1973
1974
92,2
91,8
90,9
89,1
104,4
83,0
94,0
98,6
98,3
92,7
101,8
97,1
94,6
99,4
1976
103,0
103,1
100,1
106,5
103,3
104,1
104,7
Codice
1977
104,0
1978
1979
1
11
111
112
113
114
115
116
Generi alimentari, bevande e tabacco
Generi alimentari
Pane e cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggie uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tube ri
89,0
97,8
100,0
96,0
92,1
90,3
81,4
93,3
91,2
88,4
95,7
98,6
96,3
105,1
103,9
103,8
117
118
119
1110
85,3
95,7
84,0
90,2
101,4
92,0
93,1
105,1
99,0
100,0
92,9
110,0
12
13
14
93,3
93,6
92,5
97,9
97,9
97,8
100,4
101,2
97,2
105,7
107,7
98,0
106,7
2
21
22
Vestiario e calzature
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
84,3
90,3
95,0
104,3
106,4
3
31
32
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
98,5
102,3
100,7
104,1
103,6
4
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e
servizi per la casa
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessori e le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
41
103,7
101,4
42
104,5
43
44
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevandealcoliche
Tabacco
comprese
le conserve
e le
105,8
45
100,0
100,5
46
94,9
106,9
114,7
5
51
52
53
54
55
Servizi sanitari e spese per la salute
Prodotti medicinali efarmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali ecllniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
95,0
103,8
90,5
97,7
100,5
96,0
107,0
107,6
106,5
112,2
6
61
62
Trasporti ecomunicazioni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio del mezzi di trasporto
80,1
72,5
92,0
76,7
99,6
85,0
103,8
120,0
82,3
83,0
89,7
92,6
97,8
100,8
103,3
101,8
85,7
91,6
100,0
105,0
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
74,7
82,5
84,5
87,9
93,3
95,5
102,7
103,3
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
84,1
89,9
94,2
107,7
89,0
94,7
94,7
108,7
83,0
88,7
93,6
107,6
83,0
89,9
99,1
107,0
86,0
92,9
97,7
104,7
93,5
95,8
97,7
103,0
102,0
83,7
85,0
81,4
85,7
79,2
63
64
103,4
110,9
106,7
7
71
8
81
82
83
84
85
86
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
Altri beni e servizi
Beni e servizi per l'igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tuttocompreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico
107
ESPAÑA
5. Letzter Verbrauch der privaten
Haushalte im Wirtschaftsgebiet
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) a)
I nsgesamt / totale = 1000
Anteile (ermittelt auf der Basis kostanter Preise)
Composizione percentuale (dati a prezzi costanti)
Schlüs­
sel
D
1970
1973
1975
369
332
40
98
39
49
24
349
310
37
94
34
43
22
351
314
38
98
30
48
21
50
52
49
13
10
9
11
9
9
11
9
9
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Nahrungsmittel
Brot, Mehl und Nährmittel
Fleisch, Fleischwaren
Fische, Fischwaren
Milch, Käse, Eier
Speisefette und­öle
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollenge­
wächse)
Kartoffeln und andere Knollengewächse
Zucker
Kaffee, Tee, Kakao
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und
Süßwaren
Alkoholfreie Getränke
Alkoholische Getränke
Tabakwaren
1
11
111
112
113
114
115
116
12
13
14
5
16
16
4
17
18
4
15
18
Bekleidung und Schuhe
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen
Schuhe, einschließlich Reparaturen
2
21
22
104
86
19
104
82
22
99
77
21
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe
Wohnungsmieten und Wassergebühren
Elektrizität, Gas, Brennstoffe
3
31
32
144
137
141
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haus­
haltsführung
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge,
einschl. Reparaturen
Heimtextillen, Haushaltswäsche und sonstige E inrichtungs­
gegenstände, einschließlich Reparaturen
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushalts­
maschinen, einschließlich Reparaturen
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegen­
stände und Zubehör, einschließlich Reparaturen
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste)
4
88
90
81
65
68
61
45
12
12
11
46
11
10
9
Gesundheitspflege
Medizinische und pharmazeutische E rzeugnisse
Therapeutische Mittel und Geräte
Arztleistungen u. ä.
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä.
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversiche­
rung
5
51
52
53
54
55
47
48
53
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u.
Fahrrädern
Fremde Verkehrsleistungen
Nachrichtenübermittlung
6
61
62
9!
32
41
117
46
48
115
41
50
63
64
17
ιI
18
4
18
5
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und E rholungszwecke,
einschließlich Reparaturen
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, E rholungs­ und kultu­
relle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbes)
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Unterrichtsleistungen
7
71
β:
16
63
17
66
18
72
1f
18
18
73
74
ç
21
9
19
10
20
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Körperpflege
Waren a.n.g.
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten
Pauschalreisen
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g.
Dienstleistungen a.n.g.
8
81
82
83
84
85
86
8!
92
95
"
·I
17
17
66
69
'
I
9
9
100( )
1000
1000
Häusliche Dienste
Letzter Verbr. der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet
108
117
118
119
1110
l\
J
41
42
43
44
}
}
1
1978
1979
ESPAÑA
5. Consumi finalidellefamiglie
sul territorio economico
per funzione di consumo (segue) a)
1975 = 100
Preis ndices
Indici dei prezzi
1970
1972
1973
1974
86,1
1976
115,2
116,1
Codice
1977
56,4
55,3
68,1
59,0
51,0
53,4
42,3
67,3
66,4
75,0
73,4
65,4
64,4
51,8
75,5
74,8
77,4
80,2
75,4
76,0
59,1
85,7
85,7
89,4
89,2
87,5
75,0
50,8
59,6
71,6
81,6
123,3
52,6
67,9
62,3
56,9
74,1
71,2
61,3
81,7
78,8
77,2
92,4
87,6
111,8
126,5
117,7
58,3
60,9
77,6
68,4
77,6
77,6
76,0
89,2
77,6
88,4
98,4
81,2
118,3
109,0
101,2
54,5
57,0
47,2
64,4
66,0
59,6
74,3
75,1
71,4
87,3
87,9
86,4
115,1
114,3
119,6
149,0
59,8
66,5
74,3
87,9
111,1
130,0
1978
D
1979
1
11
111
112
113
114
142,8
126,3
117,2
116,7
112,0
96,0
115
116
117
118
119
1110
12
13
14
2
21
22
3
31
32
54,4
60,1
68,S
84,6
119,4
149,7
4
41
42
57,C
60,e
69,4
84,£
119,2
43
44
47.C
57,7
66,4
83,£
113,6
45
48,6
60, C
69,e
83/
129,2
46
54,C
68,S
77,C
90,6
121,6
61 ,£
71,e
57,2
67,7
75,C
62,£
71,7
79,1
66,£
88,£
85,C
92,C
122,5
118,5
127,3
58/
68,7
69,e
71,C
80,2
85,E
92,£
122,9
102,5
65,2
63,:
74.Í
69,2
80, C
82,C
88,2
118,4
115,7
44,C
57,£
66,1
79,£
116,8
44,£
50,2
56,e
64,£
60,7
69,7
83,£
80,£
119,3
121,1
56,f
66,<
73,1
85,{
119,6
52,7
63,2
70,1
83,£
123,6
59,(
69,Í
75/
88,1
118,7
48,;I
55,()
62,7
74,£
118,3
56,! i
66,()
73,í
86,:
116,8
55,C
so,;
147,4
152,3
Generi alimentari
Panee cereali
Carne
Pesce
Latte, formaggi e uova
Olii e grassi
Frutta e ortaggi escluse le pata te ed altri tuberi
Patate ed altri tuberi
Zucchero
Caffè, tè e cacao
Altri generi alimentari,
confetture
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Tabacco
comprese
e le
Vestiario, comprese le riparazioni
Calzature, comprese le riparazioni
■
Affitti p e r a b i t a z i o n i , combustibili e d e n e r g i a elettrica
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua
Combustibili ed energia elettrica
M o b i l i , articoli di a r r e d a m e n t o , a p p a r e c c h i , u t e n s i l e r i a
servizi p e r la c a s a
e
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti,
rivestimenti per pavimenti e riparazioni
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di
arredamento e riparazioni
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli
accessorie le riparazioni
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le
riparazioni
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi
domestici
Servizi domestici
S e r v i z i sanitari e s p e s e p e r la salute
6
61
62
Trasporti e c o m u n i c a z i o n i
7
71
le conserve
Vestiario e calzature
5
51
52
53
54
55
63
64
151,5
G e n e r i a l i m e n t a r i , b e v a n d e e tabacco
Prodotti medicinali e farmaceutici
Apparecchi e materiale terapeutico
Servizi medici, infermieri, ecc.
Cure in ospedali e cliniche
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e
infortuni
Acquisto dei mezzi di trasporto
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto
Acquisto di servizi di trasporto
Comunicazioni
R i c r e a z i o n e , spettacoli, istruzione e c u l t u r a
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni
72
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e
pubblici esercizi
156,3
73
74
Libri, giornali e periodici
Istruzione
149,5
8
:
81
82
83
84
85
86
144,8
Altri b e n i e s e r v i z i
Beni e servizi per Γ igiene personale
Altri articoli n.a.c.
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi
Viaggi turistici tuttocompreso
Servizi finanziari n.a.c.
Altri servizi n.a.c.
C o n s u m i finali d e l l e f a m i g l i e sul territorio e c o n o m i c o
109
ESPAÑA
6. Bruttoanlageinvestitionen
nach Güterarten
Mrd PTA
NACE
CLIO
Schlüssel
R.1.7
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
2. Ausrüstungen
a) Metallerzeugnisse und Maschinen
b) Fahrzeuge
3. Bauten
a) Wohnungen
b) Nichtwohngebäude a,)
c) Tief-und Ingenieurbauten
4. Sonstige Güter
in jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
01
20
28
53.1
53.3
53.5
84
490
340
149
535
374
162
586
431
155
711
515
195
461
180
282
385
272
113
592
244
347
769
319
450
865
369
496
991
435
557
1188
762
976
1259
1400
1578
1898
237
169
68
301
217
84
360
144
216
597
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
7. Bruttoanlageinvestitionen
Bruttoanlageinvestitionen nach
Eigentümer-Produktionsbereichen
Mrd PTA
NACE
CLIO
Schlüssel
R6*
R25
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
der Fischerei
01*
2. Energieerzeugnisse
06*
3. Gewerbliche Erzeugnisse
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und
Brutstoffe)
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse
c) Chemische Erzeugnisse
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge)
30*
13
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die
Industrie
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -elnrichtungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse
g) Elektrische Apparate und Geräte
h) Fahrzeuge
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugnisse
I) Gummi-und Kunststofferzeugnisse
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse
4. Hoch-und Tiefbauten
21
5. Marktbestimmte Dienstleistungen
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des
Handels
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs
d) Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung
g) Dienstleistungen des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbes
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
a) Dienstleistungen des Staates
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer
(1 bis 6)
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von
Anlagegütern
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 — 8)
110
15
17
19
23
25
28
36
42
47
49
48
53*
68*
56
59
61
63
65
67
69A
74
86*
¡n jeweiligen Preisen
a prezzi correnti
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
ESPAÑA
6. investimenti fissi lordi,
per prodotto
1975= 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
69,6
74,8
59,2
79,9
86,3
67,0
94,9
99,2
86,1
104,6
108,0
97,9
98,0
98,5
97,0
96,6
96,5
96,7
80,7
87,5
76,7
89,6
93,3
87,3
99,7
104,8
96,7
103,7
108,0
101,1
98,1
99,1
97,5
97,1
1978
1979
R.I.7
01
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca
20
28
2. Equipaggiamenti
a) Prodotti in metallo e macchine
b) Mezzi di trasporto
53.1
53.3
53.5
84
3. Costruzioni
a) Abitazioni
b) Fabbricati non residenziali a)
e) Opere pubbliche
4. Altri prodotti
5. Totale, compresa IVA deducibile
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
75,9
85,4
97,6
104,0
98,0
96,9
7. Investimenti fissi lordi
7. Investimenti fissi lordi
per branca proprietaria
1975 = 100
Codice
NACE
CLIO
Volumen Indices
Indici di volume
1970
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
R6*
R25
01*
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
06*
2. Prodotti energetici
30*
13
3. Prodotti industriali
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli
fertili e fissili
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici
15
17
19
21
e) Prodotti chimici
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di
trasporto
e) Macchine industriali e agricole
23
25
28
36
42
47
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei
dati, strumenti di precisione e similari
g) Materiali e forniture elettriche
h) Mezzi di trasporto
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
k) Carta, articoli di carta, stampa
49
48
I) Prodotti in caucciù e plastica
m) Altri prodotti industriali
53*
4. Edilizia e opere pubbliche
68*
56
5. Servizi destinabili alla vendita
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri
59
61
63
65
67
69A
74
86*
e)
d)
e)
f)
g)
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi e aerei
Servizi delle attività connesse ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione
h) Altri servizi destinabili alla vendita
6. Servizi non destinabili alla vendita
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche
b) Altri servizi non destinabili alla vendita
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6)
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento
9. Investimenti fissi lordi (7 — 8)
111
II
Strukturdatenbasis
Base di dati strutturale
Einleitung
In diesem Abschnitt der Veröffentlichung werden
dem Leser Datenübersichten in räumlicher, zeitli­
cher und sektoraler Aufgliederung angeboten.
Die Angaben sind der Strukturdatenbasis entnom­
men. Diese Datenbasis vereinigt auf dem gleichen
Datenträger Angaben über Güter­ und Dienstlei­
stungstransaktionen, und zwar in einer benutzer­
freundlichen Form. E UROSTAT hat sich darüber
hinaus darum bemüht, die Daten aus dem Zeitraum
vor 1970 sowie fehlende amtliche Daten der statisti­
schen Ämter der Mitgliedstaaten aus den letzten
Jahren zu schätzen. Bei den in dieser Datenbasis
gespeicherten Größen handelt es sich um die
bereits im amtlichen Teil der Veröffentlichung
enthaltenen Informationen; hinzugefügt wurde der
Außenhandel nach Wirtschaftsbereichen, ausge­
schlossen wurde der letzte Verbrauch der privaten
Haushalte nach Verwendungszwecken.
Die Datenbasis schließt folgende Länder ein:
BR Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes
Königreich, Niederlande, Belgien.
Die vollständigen Tabellenreihen sind auf Anfrage
beim SAEG, Abteilung A1 —Wirtschaftsrechnungen,
erhältlich.
Die veröffentlichten Tabellen lassen sich in zwei
Gruppen einteilen:
— In der ersten Tabellenreihe steht der Vergleich
der Daten aus den Mitgliedstaaten untereinan­
der im Vordergrund. Zwei Tabellen enthalten
Angaben über die Bruttowertschöpfung zu
Marktpreisen sowie die Bruttoanlageinvestitio­
nen im Zeitraum 1970­1979, beide in jeweiligen
Preisen, ausgedrückt in Millionen E CU. Drei
weitere Tabellen erläutern die Bedeutung der
einzelnen Wirtschaftsbereiche innerhalb der
gesamten Volkswirtschaft über einen Zeitraum
von zwei Jahren, und zwar für die einzelnen
Mitgliedstaaten sowie die erfaßten Staaten
insgesamt. Die Bruttowertschöpfung zu Markt­
preisen und die Bruttoanlageinvestitionen, beide
in jeweiligen Preisen, sowie die E rwerbstätigen
insgesamt wurden als Indikatoren in die Analyse
einbezogen.
— Die zweite Tabellenreihe enthält Angaben über
die einzelnen Produktionsbereiche der verarbei­
tenden Industrie. Jede Tabelle betrifft einen
Produktionsbereich des verarbeitenden Gewer­
bes und enthält jeweils eine Reihe von Daten zur
Beschreibung der Struktur und E ntwicklung des
betreffenden Produktionsbereichs im Vergleich
zu den anderen Mitgliedstaaten. Für alle in der
Tabelle
berücksichtigten
Mitgliedstaaten
(BR Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinig­
tes Königreich, Niederlande, Belgien) wird auch
ein Gesamtwert angegeben, der als gute Schät­
zung des Aggregats E WG anzusehen ist. Zur
Ermittlung dieses Gesamtwertes werden die in
Landeswährung ausgedrückten E inzelwerte
über den E CU­Kurs in eine gemeinsame Wäh­
rung umgerechnet.
Sämtliche Werte wurden innerhalb der Datenbasis
berechnet, mit Ausnahme der Verhältnisse Ausfuh­
ren/Tatsächliche Produktion und E infuhren/Gesam­
te heimische Verwendung für 1970, die den Input­
Output­Tabellen entnommen sind.
Die in den Tabellen verwendeten Abkürzungen und Definitionen:
V.A.
V.A.V.
PRODUCTIVITE
EXP/PRODUCTION TOTAL
IMP/EMPLOIS INT.
EMPLOI
SAL/V.A.C.F.
F.B.C.F.V.
ELASTICITE E XP/V.A.
EFFORT INVE ST.
M
Τ
T.M.
TOT. IND.
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, laufende Preise
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, konstante Preise
Verhältnis V.A.V./E rwerbstätige
Verhältnis Ausfuhren/Tatsächliche Produktion
Verhältnis E infuhren/Gesamte heimische Verwendung
Erwerbstätige insgesamt
Verhältnis zwischen den E inkommen aus unselbständiger Arbeit und
der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
Bruttoanlageinvestitionen, in konstanten Preisen
Verhältnis zwischen den mittleren Wachtumsraten der Ausfuhren und
der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen
Verhältnis zwischen Bruttoanlageinvestitionen und Bruttowertschöp­
fung zu Marktpreisen (zu jeweiligen Preisen)
Arithmetisches Mittel
Jeweilige jährliche Zuwachsrate
Arithmetisches Mittel der jeweiligen jährlichen Zuwachsraten
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt
115
Introduzione
Questa sezione della pubblicazione è destinata a
fornire agli utilizzatori una informazione di sintesi
spaziale, temporale e settoriale.
I dati provengono dalla base di dati strutturali. E ssa
riunisce sullo stesso supporto informatico informa­
zioni relative alle operazioni sui beni e servizi in una
forma che ne renda possibile un agevole utilizzo.
L'EUROSTAT ha inoltre voluto fare uno sforzo di
stima sia per i dati precedenti al 1970 che per gli anni
più recenti nei casi in cui siano mancanti i dati
ufficiali degli istituti nazionali di statistica. Le
variabili presenti in questa base di dati sono quelle
già presentate nella parte ufficiale della pubblicazio­
ne con l'aggiunta del commercio con l'estero per
branca e con l'esclusione del consumo finale delle
famiglie per funzione.
La base di dati comprende i paesi seguenti: RF di
Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi,
Belgio.
Le serie complete delle tavole sono inviate su
inchiesta alle domande indirizzate all'ISCE , Divisio­
ne A1 ­ Conti economici.
Le tavole pubblicate qui appresso si dividono in due
gruppi:
— La prime serie di tavole mette l'accento sul
confronto dei dati dei paesi membri fra di loro.
Due tavole mostrano il valore aggiunto ai prezzi
di mercato e gli investimenti fissi lordi, ambedue
ai prezzi correnti, per il periodo 1970­1979
espressi in milioni di UCE . Altre tre tavole
mostrano per due anni e per i paesi membri più la
somma dei paesi presenti, il peso di ogni branca
sul totale dell'economia. Le variabili scelte sono
il valore aggiunto ai prezzi di mercato e gli
investimenti fissi lordi, ambedue ai prezzi
correnti, e l'occupazione totale.
— La seconda serie di tavole mette invece l'accento
sulle branche dell'industria manufatturiera in
quanto tali. Ogni tavola è dedicata ad una branca
della industria manufatturiera e vi si indicano
tutta una serie di dati caratterizzanti la struttura e
l'evoluzione della branca in questione nel
confronto fra paesi membri. Ai paesi membri
presenti nella tavola (RF di Germania, Francia,
Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio) è stato
aggiunto il loro totale, che rappresenta una
buona stima dell'aggregato CE E . I valori in
moneta nazionale sono stati convertiti in moneta
comune utilizzando il tasso di cambio con l'E CU
per ottenere il totale in questione.
Tutti i valori sono stati calcolati all'interno della base
salvo i rapporti esportazioni/totale degli impieghi e
importazioni/impieghi interni per l'anno 1970 che
provengono dalle tavole input­output.
Abbreviazioni e definizioni usate nelle tavole:
V.A.
V.A.V.
PRODUCTIVITE
EXP/PRODUCTION TOTAL
IMP/EMPLOIS INT.
EMPLOI
SAL/V.A.C.F.
F.B.C.F.V.
ELASTICITE E XP/V.A.
EFFORT INVE ST.
M
Τ
T.M.
TOT. IND.
116
Valore aggiunto ai prezzi di mercato, prezzi correnti
Valore aggiunto ai prezzi di mercato, prezzi costanti
Rapporto fra la V.A.V./occupazione totale
Rapporto esportazioni/totale degli impieghi
Rapporto importazioni/impieghi interni
Occupazione totale
Rapporto fra i redditi da lavoro dipendente e il valore aggiunto al costo
dei fattori
Investimenti fissi lordi, prezzi costanti
Rapporto fra il tasso di incremento medio delle esportazioni ed il tasso
di incremento medio del valore aggiunto ai prezzi di mercato
Rapporto fra gli investimenti fissi lordi a prezzi correnti e la V.A.
Media aritmetica
Tasso di incremento relativo annuo
Media aritmetica dei tassi d'incrementi relativi annui
Totale dell'industria manufatturiera
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG Zu MARKTPREISEN, IN JEWEILIGEN PREISEN
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO, A PREZZI CO RRENTI
1970
1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977
mcuLWMi, msm FISEEÏ mmxns
mSaiM
FEÊCE
IMU
mm
rarø
l i l
MM-ME
MIO ECU
FRCUMS VE v mmm
5906 6129
7191
8902 9211 11199
8016
81908261
2520
2820
3017
1801
19112228
863 905
1201
8518
13690
9713
3179
2663
1353
8386
12711
10133
2567
2592
1238
9682
13770
11906
3581
3136
1381
t ¡>E U siimvim EI « u PECE
11173
15118
12067
1119
3811
1639
FUEL m EME MMS
DFÆSCME
MEE
miu
mm mm
Hmm
mim-Μΐΐ
9638
6275
5123
1581
1599
1250
FEMKE
mm
mm mm
lamm
mim-ME
mm
MÎED
KM
UBBSM
mim-ïïM
10921
6877
6036
5093
1871
1303
11935
7687
6180
5111
2261
1181
15110
8737
5901
1681
3010
1719
17106
8123
6026
5109
3779
1981
18637
10599
7386
8356
5219
2571
22236
11352
7158
10018
6829
2885
23101
13295
8923
12925
7953
3281
69036
36969
28565
35839
8222
7238
10271
8216
7885
2181
1855
76218
10195
30051
38613
9136
7610
82925
15727
32821
39559
10361
8775
99961
51117
37561
38888
12160
10315
111711
59681
11687
13267
15011
12191
116013
71161
15962
18168
11782
12391
135751
83266
53319
52866
17783
11832
151953
88108
58512
58565
19071
16161
FREE
miu
mm mom
mmm
EELGim-SEWIE
16177
11091
8303
8658
2617
1829
18331
12871
8726
10191
2981
2022
21051
11757
9130
10962
3130
2100
21609
16351
11366
12750
3866
3059
21026
20785
12337
13289
1303
3188
21652
23301
12712
13166
5015
1267
FR/MCE
miu
mm racrø
IffliïM
EELßim-WIE
173282
96128
62585
66755
20393
17158
28130
21618
11251
13523
5989
1956
32113
25678
15212
11185
6836
5251
SEEÏÏCES
65207
51112
37878
19871
11168
9939
75533
57381
11123
57500
13189
11025
86032
65185
15716
61099
15217
12718
101316
78535
18012
66810
18635
11616
120211
88292
51238
71925
23171
17156
132110
108381
62191
82661
26381
20269
156969
122729
65133
89227
31917
21608
m-mm SEEÏÏCES
mmm
25723
15953
10208
15807
8222
3189
EEÛWIIS
MÏEI SERVICES
msciwtD
12931
17166
11528
5511
1295
1758
12673
20655
16186
6563
1156
1772
30168
19807
11172
18713
9612
3621
imam mmm
'WIK m c e r a
13178
imam
FEME
12230
16268
13309
5025
1096
1515
PROWIIS m m m
mmwMD mms
wmiÆ
19781979
180351
133513
72817
95570
37199
28571
200335
119253
79711
109737
11977
31855
188652
113326
73150
79026
20751
18605
imSÎRlELS
38568
29182
17528
17118
7102
5161
memas
222017
155166
91750
129909
15356
33733
SEEÏÏCES M HHECUììdS
19378
11905
11038
15161
3929
2832
23682
16187
13070
17197
1637
3225
27062
18730
11671
18779
5125
3861
31272
22021
15556
18631
6507
1602
12037
25099
17058
23189
8191
5590
16251
32678
18705
29261
9718
6916
53037
38100
19752
30027
11658
8289
60391
12058
22890
32251
13175
9720
66771
17092
25235
35150
11813
10993
73098
55251
29531
11611
15870
11938
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN, IN JEWEILIGEN PR EISEN
INVESTIMENTI FISSI LOR DI, A PR EZZI COR R ENTI
1970
mCMML,
1971
1972
1630
1120
1321
632
317
129
1533
1765
nao
730
281
99
1973
1971
1975
FRÛWIIS DE VmClUM,
FORESIRI FISERÏ PEÛWCIS
DEWSCMW
MNCE
mm
mm mera
IBMM
BElGim-BELCIE
MIO ECU
1627
2061
1513
858
108
182
2179
2151
1577
973
612
236
2260
2790
1902
1055
690
217
2581
2907
2309
1039
619
222
1976
mmm
SEME-BEIGE
Mimcwm mms
mmim
FRECE
mm
mm MM
mmm
BELGWE-BELGE
3193
3337
2602
1131
775
317
FEME
mm
mm mm
EDERLåW
BElGim-ME
2517
2035
1665
2361
619
377
3591
2050
1777
2518
883
513
1291
2310
1751
2316
991
525
1807
2778
1857
2267
930
161
5831
3162
2357
3118
1087
633
6170
1093
2123
5257
1381
932
6609
1980
2581
6223
1337
826
6616
5361
2663
6012
1118
986
mmm
mm
mm MM
EdEEim
miW-EUSE
1783
3889
3387
1682
1626
387
mmm
7153
6385
2919
6168
1171
1038
7059
1390
1189
mm M ME ELS
12332
6506
1238
1806
1771
1391
163
166
13512
6911
1597
1797
1731
1376
12578
7661
1713
1290
1161
1118
13289
8579
6051
1573
1776
1651
13608
9331
7697
5873
2339
2268
13327
10058
6715
6091
2198
2212
15761
11605
6852
6162
2311
2111
17781
11790
7111
7196
3053
1970
18853
12187
7171
8360
3399
1978
22259
13269
9712
3886
2070
mams IM SIEELS
1380
1097
1521
1070
189
357
139
116
260
390
139
127
1171
1185
285
.513
187
171
992
1289
317
626
200
179
1056
1583
313
700
211
171
1158
1912
115
615
291
257
1112
1739
1823
1811
131
693
107
310
176
850
191
313
2338
1911
1077
173
331
SERVICES Hmms
22103
16768
11300
10652
3577
2579
28033
19175
11310
12315
1317
2678
33121
22769
12013
13835
1870
3021
39958
27569
13821
15317
5871
3968
38508
31069
16981
17130
6371
5220
38139
36097
16923
18021
6772
5822
16100
11617
17931
18376
7763
7368
ËHMI SERVICES
FEME
115
351
1MB SEEÏÏCES
MSXM
1280
3559
3111
1527
1138
3897
3109
2859
1221
1201
mms
mam m c e r a
1171
mmm
FREE
972
mm
250
mm mma
380
EDERLAW
BELGim-BElGE
1978 1979
DE U SWICEWEE ΕΊ DE U FECE
FEL M MEE frølCTS
FEhËE
mm
1977
51933
13383
20211
19627
10296
8588
61518
16069
21305
22890
11716
9668
SERÏÏCES Μ
8711
1538
2216
3100
1178
951
9653
1679
2221
3822
1717
1211
9919
5115
2352
1131
1772
1376
11171
5901
2111
1670
1881
1362
13381
6579
2613
1953
2252
1525
13116
8785
3109
5350
2718
1855
11556
9612
3375
5127
3161
2261
15368
9217
3331
1626
3211
2510
17875
9673
3103
1633
3117
2602
75838
51231
21320
27073
12726
9517
β «
21188
10771
3885
5119
3178
3093
BRUTTOHERTSCHOEPFUNG Zu MARKTPREISEN, IN JEWEILIGEN PREISEN
ANTEILE
AI PREZZI DI MERCATO, A PREZZI
t F
1970
DEVISÓME
COMPOSIZIONE PERCENTUALE
ami
miu
mmmsm
mmm
¡ELGWE-MIE
1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970
1979
1.8
3.7
3.2
2.2
6.9
5.2
8.1
6.8
2.2
2.2
6.2
1.0
3.6
2.1 01 AGRIOEHIRE*
M* 5.0
5.6
5.3
5.1
1.9
5.0
5.5
1.7
1.0
6.1
5.5
9.1
5.2
1.8 06 PROD EERGEI*
3 0 I W ! PR0D* 32.129.6
37.8
33.1
28.7
28.8
28.8
30.6
30.9
27.0
28.2
20.2
30.2
21.8
30 PROD mm*
1.7
1.7
17 CEHICAL PROD 2.8 2.8
lUFIAL PRODUCÍS 3.2 2.7
lìwmmwis
3.0 2.9
23 OFFICE MEIES .8 .9
25 mme/u, ws 2.8
2.7
n m swum 2.6 2.9
36 F00D,BElI0BAC 1.8
1.2
12 mi.CLMÆR
3.3
2.6
17 PAPER
2.1
1.8
19 RUBBER PIMIC 1.1 1.1
18 O i e I M PUOI) 1.6
1.6
2.1
2.2
3.1
1.2
1.2
1.2
3.8
2.7
5.1
3.1
2.3
1.5
1.9
1.8
1.9
3.3
3.5
1.0
1.3
3.6
2.8
1.1
1.9
2.1
1.1
1.6
2.1
1.5
2.5
3.1
2.2
1.0
2.1
2.9
1.3
2.9
1.5
1.0
1.2
1.5
1.6
2.6
3.2
2.1
.7
2.1
1.1
1.6
2.1
1.5
1.0
1.3
2.0
2.2
2.6
2.1
1.9
.5
2.0
1.8
1.6
1.6
1.6
1.0
1.9
1.8
2.1
2.5
2.2
2.2
.5
2.0
2.0
3.9
5.6
1.8
1.2
2.5
1.8
1.2
2.1
2.1
3.6
.8
2.7
3.5
1.6
3.2
2.6
.9
1.2
1.7
1.1
2.3
1.6
3.0
1.0
2.1
3.2
1.2
2.1
1.9
.8
1.1
1.5
1.5
3.9
2.1
1.9
.2
3.1
1.8
5.1
2.1
2.1
.6
1.3
.9
1.1
3.0
1.7
1.6
.3
2.1
1.1
3.5
.9
2.1
.5
1.1
3.9
2.3
2.6
2.5
2.2
.1
2.2
1.9
5.0
3.7
1.7
.6
1.7
2.1
1.5
2.7
2.1
2.1
.1
2.2
2.2
3.9
2.2
1.3
.7
1.6
13 HIERAIS M
6.9
7.1
6.8
8.0
7.1
8.3
7.3
6.8
5.9
7.5
6.9
7.7
7.3 53 BAI GEH CU*
39.0
10.6
35.7
39.3
10.0
39.5
38.2
38.3
13.0
11.3
39.3
11.1
11.5
11.9
68 SERV HARCñ*
86 I K f f i SEP 11.6
13.6
10.6
12.9
11.6
11.0
11.1
12.3
13.1
11.2
13.5
15.1
11.8
15.9
86 SM ÌIOMARCR*
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
01 HGilClIim*
06 MIMR
i3 mm manus 2.1
u mmm ms 1.8
53 M O T ? , « ? * 7.6
68 M E T SEW*
Willi*
100.0
is VIERAIS
mm
17 PROD CRIMES
19 PROD E!l I I
21 WÃ IHDÌ1SI
23 UCR DE BUR
25 M ELECI
28 m muspoRi
36 PROS ALMM*
12 ΊΕΠ CUIR MB
17 PAPIER
19 PROD CUM PLAS
18 PROD IID11SI DIV
mi*
M
O
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN, IN JEWEILIGEN PREISEN
ANTEILE
INVESTIMENTI
COMPOSIZIONE PERCENTUALE
, A PREZZI CO RRENTI
£Ρ
HALIA
1970 1978
1978
mm mm
EDERLAIID
imim-sim
1970 1978 1970 1978 1970 1978 1970 1978 1970
1978
1.0
1.6
3.3
3.7
1.1
1.5
6.3
8.1
2.3
3.1
1.0
6.5
2.3
2.8 01AGRICIÌLWRE*
PRO* 7.0
8.2
5.2
6.5
6.3
8.0
7.9
7.7
10.6
11.5
8.2
6.7
6.7
6.5 06 PROD EERGEI*
30 M M PROD* 22.5
16.5
25.3
16.1
20.2
15.3
20.2
18.7
21.6
18.7
22.3
15.5
21.9
12.3
2.5
1.7
17 mm PROD 3.8
19 O l PROM IS 1.5
2i mm miEs 1.5
23 OFFICE M EIES .7
25 ELEOIRICAL GDS 1.1
28 ms sera/r 2.3
36 FOODßhIOBAC 2.6
12 IEU.CLIEM R 1.5
17 PAPER
1.3
19 JUMBI P i » .8
18 M ER EDI PROD .9
1.3
1.2
2.1
1.1
1.3
.6
1.3
2.0
2.2
.8
1.0
.5
.8
2.3
1.8
3.8
2.0
2.3
.9
2,0
2.5
2.7
1.1
1.5
1.1
1.2
.8
1.3
2.0
1.3
1.5
.7
1.1
2.1
2.0
.7
1.0
.7
.8
2.2
1.8
2.5
1.5
.7
1.0
1.1
2.5
2.7
1.3
1.2
.8
.9
1.1
1.1
1.7
1.1
1.0
1.0
1.1
2.2
2.0
.6
.9
.5
.7
2.7
2.0
1.1
1.2
1.3
.3
.8
2.1
1.7
1.5
.9
1.1
.5
2.1
1.1
2.9
1.1
1.1
.3
1.3
2.6
1.7
1.5
.8
.7
.6
2.7
.9
1.0
1.0
1.8
.2
1.2
2.7
2.6
1.8
1.1
.1
.8
1.9
.8
3.7
.9
1.7
.3
1.3
2.1
2.7
1.0
1.2
.2
.9
2.1
1.1
6.7
1.0
.8
.3
1.9
.9
3.6
.9
1.6
.3
.7
.1
1.3
3.6
.8
.6
.2
1.1
.7
3.6
.1
1.1
.1
.7
5.2
2.3
1.9
.9
1.0
.1
1.3
.9
2.7
2.2
1.3
.6
1.5
.7
1.2
2.1
.5
.8
.0
.7
.7
2.1
.8
1.0
.1
.8
53 BVIWIlGßHSI* 2.3
1.8
2.1
1.6
3.0
2.3
1.2
1.2
1.7
1.9
2.1
2.2
3.0
1.9 53 BAI GEH CIV*
55.8
15.9
56.2
52.0
57.8
53.8
55.5
17.9
51.2
15.0
53.5
16.1
60.3
68 SERV ma*
86 M M E SEI* 15.5 13.2
17.9
15.6
11.1
12.1
10.7
8.9
15.3
10.1
18.6
15.6
17.0
16.2
86 SERV llOHHARCi*
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
01AGRIOJLIME*
06 WIMS
13 mm KIERALS
15 mi mm EIS
68 M E SEW
. *
lOIAL*
18.8
100.0
100.0
30 PROD IHDÌ1SI*
13 MERAIS EI
i5 ¡GEMIS ma
17 PROD mums
19 PROD kil EI
2i m iimsi
23 m DE BUR
25 MI ELECI
28 m IRAEPORI
36 PROD ALM in*
12ΙΕΠ COIR RAB
17 PAPIER
i9 PROD mm
PLAS
18 PROD IUDÌISI DIV
WAL*
ERWERBSTAETIGE
ANTEILE
OCCUPAZIONE TOTALE
COMPOSIZIONE PERCENTUALE
ί Ρ
1970
DEVISÓ
M E
FRAHCE
IIALIA
UHIIED HHGDOV
EDERLASD
BElGIWrBElGIE
1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970
1979
7.2
8.5
6.0
13.2
8.7
18.3
13.8
3.1
2.5
7.0
5.9
1.9
3.3 01 AGRICULIURE*
% FUEL,POER PRO* 1.9 1.6
2.0
1.8
1.6
1.1
.9
.9
2.9
2.1
1.5
1.2
2.1
1.6 06 PROD EHERGEI*
3 0 M Í T O PROD* 30.9 27.9
36.8
33.6
26.1
21.8
27.8
27.3
32.0
25.5
20.1
30.1
21.1
30 PROD IHDUSI*
.7
1.0
1.9
1.9
1.6
.1
2.2
1.5
3.6
1.5
2.2
.5
1.5
2.6
2.3
1.8
2.9
2.1
.1
2.3
1.9
3.7
6.0
2.0
.6
2.2
2.0
1.6
1.8
2.3
1.7
.1
2.1
2.0
3.1
3.1
1.6
.7
1.7
13 VIERAIS NET
151ÜHERAIS Π0ΗΕΙ
17 m CIIWVES
19 PROD El E I
8.2 53 BAI GEH CIV*
Ol AGRICULIURE* 9.9
1.3
1.5
17 m m PROD 1.7
1.7
19 raí p r o r a 3.2
2.8
21 musi mms
3.1
2.8
2UFFICE WtilHES .7 .7
ÌULECIRICAL ODS 2.8 2.7
28 WS EdUIPM I 2.7 2.8
36 MJHNMC
3.0
2.8
W Ï H M M M f f l 5.2
3.9
17 ΡΛΡΕΚ
2.0
1.8
W RUBBER PIASIIC 1.0 1.1
W 0IHER EÌDL PROD 2.1 1.9
1.7
1.9
2.1
1.2
1.5
1.1
1.3
2.7
3.6
1.6
2.3
1.1
2.1
1.1
1.6
2.1
3.8
1.3
1.2
1.1
2.9
3.1
3.1
2.1
1.5
2.0
1.3
1.5
1.5
3.1
1.8
.6
2.0
2.9
2.8
1.3
1.7
.9
1.7
1.1
1.3
1.5
3.1
1.6
.6
2.2
3.2
2.7
3.2
1.5
1.0
1.7
7.8
8.1
7.5
9.6
8.1
13 M I , « I S
is HOU ¡raí ms
1.6
1.7
53 BUILDIHGßHSI* 8.7
1.2
2.2
1.1
2.1
1.8
.1
1.7
1.7
2.1
7.8
1.2
.9
2.9
10.3
27.1
.7
1.2
2.0
2.1
1.8
.1
2.6
1.7
1.3
3.1
2.5
.6
1.7
1.1
2.0
1.5
2.1
1.9
.1
1.9
1.9
2.3
6.9
1.3
1.0
2.8
1.9
1.1
1.7
2,9
1.2
.9
3.0
3.8
2.7
1.7
2.1
.9
1.5
1.1
1.2
1.6
2.1
3.1
.8
2.6
3.3
2.1
3.5
2.1
.9
1.1
8.1
6.9
6.9
10.8
9.7
8.5
21 M
im
23 MR DE BUR
25 MI ELECI
28 M IRAEPORI
36 PROD ALM U*
12 IFU CUIR HAB
17 PAPIER
19 PJMJ CA0VI PLAS
18 PROD IHDUSI DIV
33.0
36.7
31.0
33.1
32.8
38.6
28.6
32.2
36.7
39.6
11.2
16.2
36.8
12.1
68 SERV M RCR*
86 M M E SEP 15.7
18.7
13.6
17.7
16.5
18.0
11.2
17.5
18.1
21.5
11.1
16.5
17.3
20.1
86 SERV I0IM RCR*
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
68 M E SEP
IM*
100.0
I0IAL*
PRODUKTIONSBEREICH : EISEN- UNO NE-ERZE UND METALLE
MINERALI E ÍIETALLI FERROSI E NON FERROSI
£P
SESISCS
mm
mm
V.L
USER,
3.5
3.1
5.2
1.6
1,2
SELG,
7.7
5.6
PARI SE LA U . tP =100 (1970)
PARI SE LA LA. ÌP =100 (1979)
PARI SE LA LA. fOf, I«.»100 (1970)
MI SE LA LA, m, IP.=100 [H 71-79)
PARI SE LÀ U . fOt. IJD.=100 (1979)
100.0
100.0
32.5
36.0
22.6
21.8
16.8
15.8
16.9
17.6
6.5
5.8
5.7
5.7
5.2
5.3
7.1
5.8
5.1
7.1
6.5
6.0
5.7
6.1
6.2
mwnmi
ss m, iw.=ioo (# 70-79)
FRommm
ss m, MD.=IOO (1979)
RAPPûRî mwosmw
MAL (1970)
RAPPOR! ¡HPIEHPLSIS Π!, (1970)
U . f . (Γ » 1970-1979)
123.2
122.6
16.5
117.8
130.1
12.9
19.9
113.5
111.7
23.5
31.8
153.8
139.1
10.1
33.6
1.5
2.1
1.8
1.1
128.2
121.3
16.1
23.6
"2.2
1.2
1.0
5.8
8.1
6.1
2.1
2.1
2.7
".8
.3
"3.2
"203.7
"5.1
"2.1
'91.5
"5.1
"29.9
"5.8
"6.2
52.5
"3.3
"112.3
0.0
"M
3.1
"3.5
"5.1
"2.9
"22.5
"9.2
"l.l
3.1
9.8
6.3
1.7
3.2
11.7
8.9
.9
1.3
1.0
5,1
".1
17,9
12.0
72.3
73.1
11.5
10.0
72.9
71.5
2.1
5.8
'.7
1.5
12.6
66.1
70.2
71.1
72.2
77.5
71.1
59.8
65.8
90.6
105.1
"1.9
"21.3
"17.0
28.5
21.8
"8.8
"36.1
"29.6
21.9
19.7
3.8
".8
"18.6
"2.7
27.8
25.2
"13.1
'3.1
37.1
33.1
'2.5
"18.1
'28.8
30.1
26.2
"13.1
"26.7
17.5
21.1
16.6
"12.5
"12.1
"53.1
26.8
25.0
15.6
15.5
32.1
32.8
1.5
8.5
7.3
20.0
29.2
19.8
1.1
.6
1,6
.1
1.1
1.1
8.3
1,8
1.7
11.1
"13.6
27.0
13.7
11.5
12.1
13.6
15.6
.5
.1
2.5
"l.l
1.9
.2
90.8
115.6
96.1
103.2
117.1
108.0
81.9
96.9
89.7
51.1
75.1
55.8
68.0
58.2
55.5
78.0
85.5
91.7
163.1
165.5
151.9
U . F , (Γ 1977-1978)
LU. (Γ 1978-1979)
EM0Í MLIHØMOOOi 1970-1979)
MPiØl (Γ 1977-1978)
EHPLOI (I 1978-1979)
PROsscmm a χ 1970-1979)
ñommm
(r 1977-1978)
nsmrnin
(τ 1978-1979)
P M Skiff,M J,
(M 1970-1979)
P M SALIV,U.C.!.{TH 1971-1979)
M . C . J . r , (Γ «1970-1978)
f . M . f . F , (Γ 1976-1977)
F.fl.C.FJ. (Γ 1977-1978)
EPPÖÄT í//FE5r. [N 1970-1978)
ÍFF0Ã2· Ι Μ 5 Γ . (Χ 1973-1978)
EIPORIAIIOÌIS (Γ « 1970-1979)
M O T i r S (Γ 1977-1978)
mOMÎMS
(Ί 1978-1979)
E L M Í O T Ï X P / U . (1970-1979)
M t ô H W K H P / U . (1971-1979)
w w DE Î W M Î M EIPIW
(H 1970-1979)'
MW DE COSERME EIPIW (1978)
w w DE comam
EXPIIHP (1979)
8.9
1.9
"1.7
9.7
12.8
9.3
8.1
135,1
115.1
65.9
78.8
103.6
101.0
69.8
1.6
1.9
5.6
7.1
7.1
62.0
PRODUKTIONSBEREICH : MINERALIEN UND NICHTMETALLHALTIGE MINERALISCHE ERZEUGNISSE
MINERALI E PRODOTTI A BASE DI MINERALI NON METALLICI
îP
SESISCS
FRAKE
MIU
II,
USER,
EELS.
1.0
5.0
5.2
1.2
1.0
5.5
5.1
5.5
5,2
1,0
7,6
6,1
6,2
99.3
99.9
12.3
10.8
112.1
112.5
11.7
10.3
110.2
100.3
12.2
35.8
95,7
91,5
36,0
30,7
3.9
3.3
1,0
.9
2,6
3.3
6.7
.1
2.2
.1
7.0
2.9
".9
3.9
"1,0
"26.1
"1.7
"65.1
"1.1
".8
1,1
"23.9
"2.1
"2.0
"3.9
"11,0
",6
"75.6
"1,0
",9
"l.l
1.3
3.2
1.8
1,6
1,3
5,5
1,8
2.5
1.3
1,0
2.1
8.0
3.3
2.9
,5
63.9
65.0
62,1
63.9
60.3
61.3
61.1
66.0
F,fi,C.FJ, (TX 1970-1978)
F,fi.f.P.F. (Γ 1976-1977)
F.fi.C.FJ, (Γ 1977-1978)
EFFÖ/ίΓ MEST, (« 1970-1978)
fiFFO^r Í / O T , (1/ 1973-1978)
"1.9
".8
6.3
".3
12,9
"3,6
23.7
21.7
"3,0
"3.1
"12.1
15.8
15.6
EÏPORIAIIOSS {I H 1970-1979)
EUORIAIIOSS [I 1977-1978)
EÏPORIAIÏOUS {I 1978-1979)
E L M O T S I P / U , (1970-1979)
MilSHWK Ï I P / F J . (1971-1979)
23.3
17.1
11.6
16,2
17,1
16,1
28.8
23.1
30.6
26.1
21.1
13.1
'5.0
1,1
,9
1,6
1.7
1.1
1.2
92,1
98,1
91.3
185.8
219,1
216,2
131.3
125.1
101.8
ÌP =100 (1970)
ÌP =100 (1979)
ΙΟΙ, il-D.=100 (1970)
101, IW.ilOO [H 71-79)
101, JIM,=100 (1979)
100.0
100.0
38.5
37.8
18.2
22.0
20.1
17.9
5.7
5.7
5.8
13.6
11.3
5.9
5.6
5,7
5.2
5.3
5.5
7.6
7.3
7.0
PROsvcwm
ss m, ns,-m
m 70-79)
PROsscmm
ss 101, UD,=IOO (1979)
RASPOSI ElPIPRGSSmGS IOIAL (1970)
RAPPORI MIEMOIS ¡IJ, (1970)
U.F,
UH 1970-1979)
105.0
106.1
121,1
125.5
3.9
5.8
2.7
8.2
11.5
91.7
95.5
10.7
13.5
2.7
1.8
1.1
"225.7
PAR! SE
PARI SE
PARI SE
PARI SE
PARI SE
LA LA,
LA LA,
LA LA,
LA U .
LA U ,
U J . (ï 1977-1978)
U J , (Γ 1978-1979)
EíiPiOí FMOTíxl000(1970-1979)
E m ö i (Γ 1977-1978)
EHPLOI {I 1978-1979)
PROSSCIIVIIE {I H 1970-1979)
PEOsscmm
( Ï 1977-1970)
PROSSCnUIE {I 1978-1979)
P M SALIHJ.C.F, {IH 1970-1979)
P M SALILA ,C JM
1971-1979)
WW SE COMERME EIPIW {H 1970-1979)
WW SE COSURISRE EIPIW (1978)
WW SE COSURÎSRE EIPIW (1979)
9.9
1.1
17.7
16.1
16.9
17.0
11.9
10.1
1.9
2.1
5.1
7.8
1.5
1.1
111.6
122.5
106.0
85.0
93.2
87.9
0.0
0,0
0,0
3.3
3.9
"23.9
"5.0
"3.7
6.5
1.3
3.2
69,8
67,9
"3.9
60.1
61,1
75.7
81.7
".9
1,3
"1.3
21.8
77,2
31,0
18,5
18,1
7.9
10.9
19.6
19.0
16,0
10.6
6,7
2.1
2.5
6.5
1.1
1.8
1.6
12.8
18,8
15,5
128.5
125.1
118.7
".7
12.7
11.9
PRODUKTIOMSBEREICH : CHEMISCHE ERZEUGNISSE
PRODOTTI CHIMICI
tP
SESISCE
FRAME
mm
¡U.
USER.
EELS.
3.9
1,3
8,5
ÌP =100 (1970)
ti =100 (1979)
101, JM.=100 (1970)
101, IM.=100 [ Η 71-79)
101. JJØ,=100 (1979)
100.0
100.0
35.3
39.5
20.2
22.3
16.0
12.6
17,6
11.7
7.1
6.6
8.6
9.3
9.5
8.2
9.7
9.8
8.7
8.7
9.2
8.9
7.9
8.1
7.8
8.1
8.7
13.8
11.5
11.9
10.3
10.9
PROsscmiiE ss ιοί, ns,-m
(« 70-79)
PROsscinm
ss m, IM,=100 (1979)
RASPOSI EÏPIPROSSCIIOI I0IAL (1970)
RAPPORI IHPIEHPLOIS IM, (1970)
LA.L {IH 1970-1979)
156.3
161.7
11.8
163.6
171.8
26.9
18.0
111.2
117.3
22,1
23,1
185.5
205.1
17.8
23.7
115.6
119.8
28.0
20.0
165.2
169,2
61.5
62.1
167.8
172.6
73.1
71.3
5.7
5.6
6.1
3.7
6.2
8.1
1.6
1.2
5,6
5.5
2.8
.6
9.1
7.8
1.6
,1
3.1
1.6
"l.l
"26.7
13.2
"6.8
".5
".2
".0
".3
.1
18.7
"1.8
"1.8
"2.0
2.8
9.9
2.2
',7
"1,0
.2
*,7
"1,5
5.7
6.9
5,2
5.1
8,0
3,6
PARI SE LA LA,
PARI SE LA LA.
PARI SE LA LA.
PARI SE LA LA,
PARI SE LA LA,
F.Ü.F, {I 1977-1978)
F.Ü.F. {I 1978-1979)
EHPLOI F M r i » 1 0 Q 0 ( 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
EHPLOI {I 1977-1978)
EHPLOI (f 1978-1979)
9.5
5.6
",2
.5
psossmun
{ï H 1970-1979)
psosscmm
(? 1977-1978)
PROSSCIIÏÏfE {I 1978-1979)
P M SAULLCJ,
{IH 1970-1979)
PARI SALILA.C,F,{IH 1971-1979)
5.7
5.1
1.5
6.3
5.6
5.8
5.1
2.7
1.7
11.1
7.6
3,9
1,9
",1
61.9
62.9
62.9
62.1
60.7
62.2
66.5
67.1
63.1
66.6
52.0
51.5
F.fl.C.F.F, (Γ Λ/ 1970-1978)
P.B.C.f.F. (Γ 1976-1977)
F.B.C.F.L {I 1977-1978)
EFFORI BUSI. {Η 1970-1978)
fiPPÖÄT I T O .
(Ä 1973-1978)
'3.1
'3.7
"9.1
23.7
21.3
"5.0
'.5
3.2
"9.3
1,3
5.0
"12.6
20.1
16.8
2.8
"1.5
"9.7
"30.0
33.6
31.1
"3.0
28.2
"19.9
31.0
26.6
EÏPORIAIIOliS {Ι Η 1970-1979)
EÏPORIAIIOSS {I 1977-1978)
EWRIAÌIQSS {I 1978-1979)
E L M O T E I P / F J . (1970-1979)
Ï M 5 W W K ΕΪΡΙΊ.Α, (1971-1979)
17.8
12.0
WW SE COSURISRE EIPIW
WW SE COSERME EIPIW
WW SE COSURISRE EIPIW
{H 1970-1979)
(1978)
(1979)
19.3
17.2
23.0
21.3
23.0
11.5
60.3
61.6
".2
"11.5
"15.1
32.5
30.1
7.6
1,1
17.5
20.1
20.1
11.9
29.5
1.3
1.0
1.2
1.0
1.3
1.1
1.3
,9
1,1
,8
63.3
1.5
1.6
215.0
250,9
231,8
191.8
179.3
168.7
119.5
127.5
129.3
76.6
71.0
61.0
177.7
193.1
173.3
161.7
168.7
172.2
110.1
155.2
118.6
25.8
29.9
23,0
11,3
16,0
6.3
17.2
5.1
29.3
1.9
18.1
10.7
22.1
PRODUKTIONSBEREICH
METALLERZEUGNISSE
BRANCA
PRODOTTI IN ME TALLO
eP
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V,.A
V .A
.
V,.A
V..A
V .A
,
eP = 1 0 0
(1970)
eP = 1 0 0
(1979)
TOT.
IND.=100
(1970)
TOT.
IND.=100 M(
74-79)
TOT.
IND.=100
(1979)
PRODUCTIVITE
DU TOT.
IND.=100 M(
70-79)
PRODUCTIVITE
DU TOT.
IND.=100
(1979)
RAPPORT
EXP/PRODUCTION
TOTAL
(1970)
RAPPORT MI P/E
M PLOIS
INT.
(1970)
V .A.V . (T A/ 1970-1979 )
/.¿.V. (Γ 1977-1978)
V .A.V .
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
(T
(T
(T
1978-1979)
VARIATI0N*1Q00(1970-1<379)
1977-1978)
1978-1979)
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PART
SAL/V.A,
PART
SAL/V.A,
F.B.C.F.V.
F.B.C.F.V.
(Τ M
1970-1979 )
(Τ
1977-1978)
(Γ 1 9 7 8 - 1 9 7 9 )
CF.
M
(T
1970-1979)
C .F ATM
1974-1979)
EFFORT
EFFORT
INVEST,
INVEST,
EXPORTATIONS
EXPORTATIONS
EXPORTATIONS
ELASTICITE
ELASTICITE
TAUX
TAUX
TAUX
(M
1970-1978)
(.V 1973-1978)
(Τ M
1970-1979)
(.T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 )
(T 1 9 7 8 - 1 9 7 9 )
EXP/V.A.
(1970-1979)
EXP/V.A.
(1974-1979)
DE COUVERTURE
DE COUVERTURE
DE COUVERTURE
EX PI IM P (M 1970· 1979)
EXP I IM P (1978)
EXP I IM P (1979)
FRANCE
ITALIA
U.K.
NEDER.
BELG.
100.0
100.0
9.8
9.5
9.3
41. 7
42.8
11.0
10.7
10.4
24.0
27.7
11.9
11.3
11.2
11.6
11.8
15.5
10.3
7.9
6.4
6.0
3.9
3.9
8.7
8.4
8.5
94. 1
88.8
5.4
90.1
85.3
10.5
6.1
.9
91.7
86.1
6.7
6.3
2.1
86.8
75.3
15.6
8.5
1.3
72. 1
68 .4
10.1
9.4
.7
81.4
80.8
17.5
27.1
2.5
1.7
2.6
'313.5
".8
"l.l
"2.2
5.6
"131.2
.2
.2
"1.0
.8
"43. 8
"2.5
"2.0
"3.7
2.6
19.0
.0
".5
".4
"2.9
115.5
".2
1.9
.7
"4.2
24.9
"2.7
"2.6
.7
4,.9
17,,2
" 4 ,.4
3,, 3
2.4
".9
3.7
72.6
74.1
2.3
"2.4
5.5
71.8
72.7
2.8
1.6
2.9
66.6
68.0
.8
"3.6
3.1
70.5
71.0
1.2
.2
1.0
90.6
97 .9
5.3
3.4
1.7
76.2
78.3
6,. 1
3,,9
8,.5
74,.2
73,.5
"3.9
"18.2
9.7
10.1
9.1
.2
"2.8
"7.9
10.3
10.7
~.l
1
9
9
"2.7
10.0
"9.1
10.3
9.0
6.3
15.9
8.5
9.0
2.1
23.1
9.9
9.6
9.5
" 1 ., 8
18,.9
9.,0
7,.7
6,,9
(Γ .V 1970-1978)
(T 1976-1977 )
F . S . C F . / . (¡T 1977-1978 )
DEUTSCH
15.
4
3,,2
3,.5
8,.1
8,,4
8,,5
85., 5
87,.0
27,. 1
31,,0
4.,2
-
1
1
0
3
5
4
.9
19
1
17
1
1
25,
15,
20,
1,
1,
17.5
10.2
2.0
1.5
1.3
11.5
10.1
1.5
1.6
1.3
11,, 8
4,,3
.5
1,.3
,9
235
251
200
192 7
187 1
165 ,1
154
170
166
264,
349
309,
93. 1
94.1
76.9
85.4
88 .4
82.9
98,. 5
102,,5
89.,4
ro
en
PRODUKTIONSBEREICH
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHI NEN UND MASCHINEN FUER DIE INDUSTRIE
BRANCA
MACCHINE I NDUSTRI ALI E AGRICOLE
ITALIA
U.K.
DEUTSCH
FRANCE
(1970)
M{
74-79)
(1979)
100.0
100.0
9.5
9.8
9.8
43.7
47.0
11.2
11.6
12.0
16.0
17.1
7.6
7.9
7.3
10.7
11.1
6.6
7.8
7.3
23.5
18.2
11.6
11.1
11.1
3.2
3.4
6.8
7.8
7.8
2.9
3.3
7.1
8.4
8.6
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND. =100 (.M 7 0 - 7 9 )
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 )
'RAPPORT IM PI EM PLOIS INT.
(1970)
V.A.V.
(T M 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
96.2
89.9
21.3
9.0
1.5
83.5
78.8
36.7
16.0
1.2
117.2
112.2
26.7
33.1
3.1
91.0
78.6
43.7
35.0
2.2
83.4
77.1
31.7
15.9
".6
100.1
92.4
47.3
68.1
2.2
111.1
119.7
65.0
69.2
5.7
(T 1977-1978)
(.T 1978-1979)
VARIATI0N*IQ00(1970-1979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
".1
1.6
284.0
".9
"l.l
.2
4.8
"106.1
"1.0
".4
1.0
.2
"20.7
"2.5
"3.1
"2.7
.8
42.8
".1
2.2
"l.l
"4.0
"177.4
".2
"2.4
2.5
"5.5
"10.0
"2.1
"1.9
.5
6.7
"12.7
"4.2
"3.0
(T M 1970-1979)
PRODUCTIVITE
(T 1977-1978)
PRODUCTIVITE
(Γ 1978-1979)
PRODUCTIVITE
(.'.
¡70-1979)
PART
SAL/V.A .CF.
Ρ/5ΡΓ SAL/V .A.CFATM
1974-1979)
2.5
.8
2.8
78.3
79.2
2.2
1.2
5.2
82.8
85.1
3.7
3.6
3.4
68.7
70.4
.9
"2.7
"1.4
73.8
68.4
1.4
".8
"1.7
82.1
84.1
3.6
4.7
"3.7
74.0
75.8
7.6
4.8
9.9
70.2
69.4
P . S . C F . V . (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 )
F.B.CF.V.
(T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 )
P . B . C . P . V . (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 )
EFFORT INVEST.
M(
1970-1978)
EFFORT INVEST.
M(
1973-1978)
".7
7.8
".8
10.2
9.6
"3.2
2.8
4.8
10.2
8.7
7.8
"4.6
"10.3
10.7
11.0
1.0
24.0
"10.2
12.1
11.7
.6
18.3
0.0
9.2
9.6
1.2
15.6
14.0
8.5
7.6
6.8
41.3
24.0
9.3
9.0
EXPORTATIONS
(T M 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
EXPORTATIONS
(.T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 )
EXPORTATIONS
(T 1 9 7 8 - 1 9 7 9 )
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
14.9
4.9
3.1
1.2
.9
9.3
.4
3.3
1.2
.6
18.1
12.3
7.5
1.4
1.2
23.3
13.6
24.1
1.2
1.4
17.0
14.2
6.7
1.2
.9
11.8
"1.0
9.9
1.3
1.4
11.1
.4
2.3
1.1
.8
403.4
397.2
358.0
428.8
404.0
366.9
111.6
135.6
123.7
187.3
232.0
228.9
229.4
186.4
164.5
63.0
63.2
64.3
100.3
107.0
99.1
eP
PART DE LA V.A
PART DE LA V.A
PART DE LA V.A
PART DE LA V.A
PART DE LA V.A
V.A.V.
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
cP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT.
TOT.
TOT.
IND.=100
IND.=100
IND.=100
T/li/X £>F COUVERTURE EXP/IM P
2M¿/X Z>£ COUVERTURE EXP/IM P
Ti4i/^ Z?P COUVERTURE EXP/IM P
(M
1970-1979)
(1978)
(1979)
NEDER.
BELG.
PRODUKTIONSBEREICH
BUEROMASCHINEN, DATENVERARBEITUNGSGERAETE UND -EINRICHTUNGEN, FEINMESCHANISCHE UND OPTISCHE ERZEUGNISSE
BRANCA
MACCHINE PER UFFICIO, MACCHINE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI, STRUMENTI DI PRECISIONE E SIMILARI
eP
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V.A
V.A
V.A
V.A
V.A
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100
(1970)
TOT. IND.=100
(M 74-79)
TOT. IND.=100
(1979)
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(M 7 0 - 7 9 )
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT
EXPIPRODUCTION
TOTAL ( 1 9 7 0 )
RAPPORT IMP/EMPLOIS
INT.
(1970)
V.A.V.
(T M 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
V.A.V.
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
(Τ
(Τ
(Τ
(Τ
1977-1978)
1978-1979)
VARIATION*1000(1970-1979)
1977-1978)
1978-1979)
103.0
121.5
17.3
18.4
7.4
44.8
50.0
3.2
3.8
3.9
118.5
128.5
37.1
30.1
6.4
6.6
9.7
10.9
.2
.8
FRANCE
26,
19,
3,
2,
2,
ITALIA
9.2
7.9
1.6
1.6
1.6
U.K.
NEDER.
18,
20,
2,
2,
3,
BELG.
.3
.4
.2
.3
.3
106.9
116.9
30.3
42.8
8.6
124.3
172.0
58.4
54.6
9.9
83.6
127.3
32.4
30.5
8.7
71.0
67.6
112.7
104.7
3.3
63.6
66.4
126.8
105.9
6.9
6.5
4.9
14.4
1.1
.4
14.4
21.9
"1.5
"1.7
"2.8
17.1
19.0
"19.7
".5
1.5
6.4
"7.8
"l.l
"4.7
"l.l
3.6
4.1
".5
"9.6
4.5
PRODUCTIVITE
(Τ M 1970-1979)
PRODUCTIVITE
(Τ 1977-1978)
PRODUCTIVITE
(Τ 1978-1979)
PART SAL/V.A.C.F.
(TM 1970-1979)
PART SAL/V .A.CF.
(TM 1974-1979)
7
6
8
68
71,
6.5
1.0
5.5
66.9
68.4
7.2
5.3
4.5
62.3
69.9
10.1
16.3
25.3
73.8
71.9
9.8
17.7
17.2
82.3
82.8
4.1
11.7
"6.7
56.7
55.4
8.4
14.6
".4
118.2
126.4
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
EFFORT
EFFORT
2.5
7.2
2.1
16.7
16.2
1.0
10.7
5.8
15.3
13.5
6.9
.2
"4.4
28.8
30.8
".8
13.8
9.1
12.1
11.4
4
16,
30
6
6
7.1
6.4
56.7
18.7
15.6
26.8
157.8
"97.6
23.3
22.7
9.2
.6
9.4
.9
.6
17.2
13.8
17
1
1,
18
17
27.8
1
1
20.4
20.2
21.5
1.0
.7
13.8
15.2
17, 2
9
9
16
14,
7
1
1
78
83,
81.8
93
83
83
131.5
123.4
123.7
61.1
60.8
58.8
40
44
40,
(T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 )
(T 1976-1977)
(T 1977-1978)
INVEST. (M 1970-1978)
INVEST. (M 1973-1978)
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
TAqx DE COUVERTURE EXP/IMP
^1
100,
100,
2,
2,
3,
DEUTSCH
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
(M 1970·- 1979)
(1978)
(1979)
13,
8
12
1
119,
104,
97,
158
136
125,
00
PRODUKTIONSBEREICH
ELECTRISCHE AGGREGATE UND GERAETE
BRANCA
MATERIALI E FORNITURE ELETTRICHE
eP
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
ITALIA
U.K.
NEDER.
BELG.
42.9
46.1
10.1
11. 1
10.9
16.5
18.6
12.3
10.9
7.0
7.2
6.7
18.9
15.4
8.6
8.5
8.7
6.1
5.4
12.2
11.9
11.7
93.3
97.1
12.5
8.1
4.5
95.5
102.2
23.6
15.1
4.7
90.6
97.1
16.6
19.7
98.6
91.5
27.6
24.5
2.9
83.9
84.3
18.8
14.3
1.6
108.0
107.1
57.9
61.1
3.5
99.4
98.7
50.3
56.1
5.6
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
VARIATI0N*lQQ0(1970-\979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
1.5
2.0
"81.0
"l.O
".5
1.3
1.3
"95.6
"1.4
.9
.3
7.1
2.3
2.8
62.4
".4
"l.O
2.5
"2.3
'86.1
0.0
"1.2
3.3
".5
"19.0
"1.9
0.0
1.2
.7
"3.3
"2.6
"l.O
(T M 1970-1979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
.CF.
(TM 1970-1979)
,CF.(TM
1974-1979)
4.7
2.5
2.6
76.5
77.6
5.7
2.7
.4
80.0
80.7
1.0
2.7
3.9
75.8
76.7
3.0
2.5
"l.l
81.8
84.5
5.5
5.2
".5
70.9
74.5
6.2
3.9
1.7
73.9
73.9
1.4
9.0
1.5
10.5
10.3
"1.2
9.5
"2.6
10.5
9.6
5.1
15.4
3.3
10.4
10.8
2.5
15.8
15.9
9.1
9.6
.1
5.3
23.9
11.0
10.5
1.5
17.8
"4.1
9.8
9.0
15.7
6.9
4.1
1.3
1.3
11.3
7.7
3.0
1.4
1.2
19.8
13.5
18.4
1.4
1.4
21.9
13.3
17.5
1.2
1.2
18,
5,
1,
1,
204.7
193.7
170.2
212.8
202.7
186.2
103.5
109.3
110.1
129.5
122.3
112.6
V,.A
V,.A
V..A
V,.A
V..A
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PART
SAL/V.A
PART
SAL/V.A
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
EFFORT
EFFORT
FRANCE
100.0
100.0
8.8
9.4
9.1
LA
LA
LA
LA
LA
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100
(1970)
TOT. IND.=100
(M 74-7 9)
TOT. IND.=100
(1979)
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(M 7 0 - 7 9 )
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXPI'PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 )
RAPPORT IMP/EMPLOIS
INT.
(1970)
V .A.V . (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
V.A.V.
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
DEUTSCH
(T M 1970-1978)
(T 1976-1977)
(T 1977-1978 )
INVEST, (M 1970-1978)
INVEST, (M 1973-1978)
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
ÎMi/* £>£ COUVERTURE
TAUX DE COUVERTURE
TAUX DE COUVERTURE
EXP/IMP (M 1970-1979)
EXP/IMP (1978)
EXP/IMP (1979)
7.3
7.8
7.3
7.4
60.6
"1.3
"2.1
5. 8
1.7
9.4
67.5
68.4
8.7
1.8
"5.0
12.1
12.2
129.0
124.4
102.3
9
1
2
101
98
101
3
3
7
8
8
12,
7,
4,
1,
89.
94,
91,
PRODUKTIONSBEREICH
FAHRZEUGE
BRANCA
MEZZI DI TRASPORTO
eP
FRANCE
11.5
10.0
92.2
84. 8
29.2
23.2
ITALIA
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100
(1970)
TOT. IND.=100
(M 74-79)
TOT. IND.=100
(1979)
100.0
100.0
8.3
9.3
9.9
31.7
32. 1
7.0
7.7
8.3
24.3
33. 1
10. 1
12.6
14. 3
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(M 70-79)
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXP/PRODUCTION
TOTAL (1970)
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT.
(1970)
V .A.V . (T M 1970-1979)
95.5
92.2
18.2
6.6
3.2
89.2
85. 1
33.8
18.7
94.3
98.1
25.3
17.0
V.A.V.
(T 1977-1978)
V .A.V . (T 1978-1979 )
EMPLOI
VARIATION*i000(1970-1979)
EMPLOI (T 1977-1978)
EMPLOI (T 1978-1979)
2.0
2.9
35.5
.8
.3
1.7
6.4
2.6
2.9
6. 3
11.4
82.4
51.6
3.6
2.8
".9
"1.8
.3
3.2
(T M 1970-1979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
.CF.
(TM 1970-1979)
,CF.(TM
1974-1979)
3.0
1.1
2.5
81.9
81.5
"1.9
5.0
3.5
4.7
1.5
6.0
".3
84.2
85.6
70.3
69 . 8
86.2
80.7
1.6
5.7
4.7
3. 8
22.2
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V,.A
V,.A
V,.A
V,.A
V,.A
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PART
SAL/V.A
PART
SAL/V.A
to
DEUTSCH
F.B.CF.V.
(T .V 1 9 7 0 - 1 9 7 8 )
F.B.CF.V.
(T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 )
F.B.CF.V.
(T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 )
EFFORT
INVEST. (M 1970-1978)
EFFORT INVEST
(M 1973-1978)
1.2
12.8
16.3
15.8
14.7
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
14.2
"3.0
11 . 8
1.0
.7
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
(M 1970-1979)
(1978)
(1979)
367.1
248. 1
266.5
3.0
2.7
3.5
1.2
22.3
26.7
17.2
15.1
11.8
.9
11.4
1.3
1. 1
273.6
233.4
236.3
6.6
6.2
7.0
6.7
3.2
2.8
8.2
16. 1
15.0
24.7
23.6
19.5
4. 1
27.9
22.8
17.6
1.1
.9
7.6
1.2
1.2
196. 5
196.0
207.4
154.5
141.6
118.5
U.K.
NEDER.
BELG.
26
19
11,
11,
11.8
3.4
2.4
6.4
6.2
5.7
8.8
96.9
85.7
32.7
16.0
"l. 1
84.2
71.8
46.4
62.8
.5
107.2
104.1
74.2
76.7
8.1
"9.7
5.3
"10.0
"3 .9
"2.7
15.9
4.4
5.7
.9
2.3
.2
"2.6
"3.0
93.0
93.7
1.9
"6.0
8.3
81.6
84.9
6.9
14.9
2.0
80.2
84.9
2.0
2.3
29.9
10. 1
10.1
2.6
"5.5
11.3
12.8
12.5
4.5
5.3
10.2
11.4
10.9
2
~4,
'105,
16.0
13.2
7
1
1
176
109
106
12,
'12,
18
1,
1
74.8
53.8
56.5
14.0
5.8
13
1
1
89
86
88
ω
o
PRODUKTIONSBEREICH
NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UND TABAKWAREN
BRANCA
PRODOTTI ALIME NTARI, BE VANDE
eP
E TABACCO
DEUTSCH
FRANCE
ITALIA
U.K.
NEDER.
5
5
18
18
17
BELG,
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100
(1970)
TOT. IND. =100 (Aí 74-79)
TOT. IND.=100
(1979)
100.0
100.0
15.1
14.3
14.1
35.0
33.6
14.2
13.1
12.4
20.0
25.9
15.1
15.7
15.9
16.2
13.5
15.8
12.6
12.8
19, ,2
17. ,6
15, ,0
15, ,5
15, ,6
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
M(
70-79)
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL (1970)
RAPPORT IM PIEM PLOIS
INT. (197 0)
V.A.V.
(T M 1970-1979)
146.0
145.0
3.5
6.3
2.8
135.1
124.1
2.9
9.8
1.1
146.9
150.8
9.1
8.4
5.1
190.0
189.3
3.5
10.7
3.9
175, .5
182, ,8
5,,3
14, ,2
1,,9
112.3
128.3
30.8
19.9
4.1
135, ,8
124, ,6
16, ,5
19, .8
2,,8
V.A.V.
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
1977-1978)
1978-1979)
VARIATION*1000(1970- 1979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
3.1
4.6
240.2
".2
".2
3.6
3.4
"80.8
.5
.6
3.5
4.4
"15.5
.2
".4
3.2
7.0
"6.6
".2
.6
2,,2
,2
83. ,4
,8
1,,2
2.4
18.3
"34.0
"2.3
"1.2
<,6
3,,0
20, ,0
.3
"l,,5
PRODUCTIVITE
(T M 1970-1979)
PRODUCTIVITE
(T 1977-1978)
PRODUCTIVITE
(T 1978-1979)
PART SAL/V.A.CF.
M
(T
1970-1979)
PART SAL/V .A.CFATM
1974-1979)
3.7
3.2
4.8
57.0
59.5
2.1
3.0
2.8
55.2
56.5
5.4
3.3
4.9
54.3
56.9
4.0
3.4
6.3
56.2
59.7
3,,4
3,,0
1,,3
63, ,7
67, ,7
6.2
4.8
19.8
63.0
65.8
4,,7
1,,0
4,,6
56, .3
60, .6
F.B.CF.V.
(T M 1970-1978)
F.B.CF.V.
(T 1976-1977)
F.B.C.P.7. (T 1977-1978)
EFFORT INVEST.
M(
1970-1978)
EFFORT INVEST.
M(
1973-1978)
".7
6.4
'.2
11.9
11.6
"2.2
3.2
"5.4
11.8
10.8
"1.4
"5.4
"5.1
13.0
12.4
".2
4.6
1.0
8.3
8.8
1,,7
24, ,3
3,,2
11, .5
11, ,7
3.9
24.2
13.9
17.4
18.2
4,.7
16, .4
19, ,6
13, .2
13, ,4
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
16.9
8.4
15.0
1.5
1.2
17.6
1.5
15.2
3.2
2.3
17.7
12.9
14.3
1.2
.8
28.2
13.2
53.4
1.8
1.4
18, ,9
23, ,8
4,,1
1,,3
1,,0
11 3
6 5
11 9
1 ,7
1 8
13, ,3
9,.6
9,.9
1,,7
1,. 1
2MÍ/* £>£ COUVERTURE
TAUX DE COUVERTURE
TAUX DE COUVERTURE
57.2
70.1
70.2
55.0
65.0
70.7
124.8
116.6
122.1
39.6
42.8
50.2
48, .7
65, .0
58, .9
212.6
204.6
195.4
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V.A
V.A
V.A
V.A
V.A.
(T
(T
EXP/IM P (M 1970-1979)
EXP/IM P (1978)
EXP/IM P (1979)
4,,3
4,,3
16. ,6
16, ,0
16, ,0
101, .0
97 .0
94,.6
PRODUKTIONSBEREICH
TEXTILIEN, LEDER UND SCHUHE, BEKLEIDUNG
BRANCA
PRODOTTI TESSI LI , CUOIO E CALZATURE, ABBIGLIAMENTO
eP
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V,.A
V,
.A
.A
V,
V,.A
V .A
,
DEUTSCH
FRANCE
ITALIA
U.K.
NEDER.
BELG.
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100 (1970)
TOT. IND.=100
(M
74-79)
TOT. IND.=100 (1979)
100.0
100.0
10.4
9.0
8.7
29.7
25.2
8.3
6.3
5.7
19.4
21.6
10.1
8.7
8.2
23.8
31.2
16.1
17.1
18.4
19.3
16.1
10.4
9.3
8.8
3.2
2.1
7.4
4.9
4.4
4,,6
3,,8
12,,3
9,.7
8,,7
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND. =100 (Af 70-79)
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXPIPRODUCTION TOTAL (1970)
'RAPPORT IM PIEM PLOIS
INT. (1970)
V.A.V. (T M 1970-1979)
61.3
60.2
8.1
6.8
.6
67.0
67.5
10.5
19.1
".9
64.5
59.6
15.9
11.9
.7
58.4
60.4
23.5
8.6
3.4
70.6
71.6
18.0
15.6
.1
58.4
54.9
38.7
53.4
5.0
62,.3
60,.4
52,.8
44,.7
.7
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
VARIATION*1000(1970-1979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
"2.7
2.7
234.8
2.8
"1.7
"1.8
1.9
"441.1
"2.8
"1.4
"3. 3
"4.9
"205.1
"4.2
"3.5
"4.2
13.7
"126.6
".8
".3
".4
2.4
280.2
3.1
1.3
"2.7
8.5
91.0
8.4
6.6
"3,, 1
1,.5
90,.8
9,.7
6,,8
PRODUCTIVITE
(T M 1970-1979)
PRODUCTIVITE
(¡T 1977-1978)
PRODUCTIVITE
(T 1978-1979)
PART
SALIV.A. C F . (TA/ 1970-1979)
PART SALIV .A. CF. (TM 1974-1979)
3.6
.1
4.4
72.7
73.8
4.1
1.0
3.3
73.9
75.6
3.6
.9
1.5
69.8
70.9
4.4
"3.4
14.1
65.5
66.0
3.3
2.8
1.1
84.9
86.9
4.1
6.2
2.1
87.0
90.1
5,,2
7,.3
8,,9
75,.9
78,.2
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
EFFORT
EFFORT
"5.5
"8.3
".9
8.5
7.9
"6.7
"5.7
"3.4
9.1
8.0
"6.2
"15.9
"5.1
8.7
7.6
1.2
"6.6
".5
6.6
6.9
"4.4
7.1
11.4
9.2
9.0
"4.9
7.2
8.5
10.0
10.1
"6,,9
9,,5
4,, 1
10,,7
9,,9
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATÌONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXPIV.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
12.2
5.5
14.1
1.3
1.0
10.2
3.2
12.9
3.7
2.7
13.8
8.9
14.9
1.2
.8
24.7
25.8
30.6
1.2
1.2
16.6
7.0
11.7
1.3
1.1
7.6
2.9
13.2
6.2
3.4
8,,0
.5
7,,6
1,,9
1,,6
TAUX DE COUVERTURE EXP/IM P
TAUX DE COUVERTURE EXP/IM P
TAUX DE COUVERTURE EXP/IM P
97.7
83.0
73.7
56.6
54.0
53.0
140.7
119.6
105.5
357.3
400.4
326.4
100.5
90.3
78.4
64.8
54.5
55.7
V.A.V.
Ζ. Λ. V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
(T M 1970-1978)
(T 1976-1977)
(T 1977-1978)
INVEST, (M 1970-1978)
INVEST. (M 1973-1978)
(M 1970· 1979)
(197 8)
(1979)
136,, 3
116,,5
110.,3
OJ
PRODUKTIONSBEREICH
PAPIER, PAPPE UND WAREN DARAUS, DRUCKEREI- UND VERLAGSERZEUGNISSE
BRANCA
CARTA, ARTICOLI DI CARTA, STAMPA
eP
DEUTSCH
FRANCE
ITALIA
U.K.
NEDER.
BELG.
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100
(1970)
TOT. IND.=100
(M 74-79)
TOT. IND.=100
(1979)
100.0
100.0
6.4
6.2
6.2
35.5
38.0
6.2
6.0
6.2
16.6
19.4
5.4
5.5
5.3
13.5
14.1
5.6
5.7
5.9
25.3
18.2
8.4
7.5
7.1
5.8
7.1
8.4
9.5
10.6
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(M 7 0 - 7 9 )
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 )
RAPPORT IMPIEMPLOIS
INT.
(1970)
V.A.V.
(T M 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
103.6
99.9
3.2
10.1
1.7
90.8
87.0
5.6
10.7
1.2
95.0
89.6
5.8
13.4
2.2
119.5
120.5
7.2
13.1
4.1
106.6
106.6
7.9
16.1
1.0
92.1
84.3
17.0
25.0
1.8
93.2
79.8
29.5
34.5
.7
V.A.V.
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
VARIATION*\QQ0(197O-\979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
3.6
3.0
170.7
.1
1.1
2.0
7.6
71.6
1.9
2.5
3.9
"4.7
"11.6
".7
"l.l
9.8
8.3
16.8
"1.2
.5
2.2
1.6
"79.7
".2
1.3
3.8
2.8
"ll.O
".9
1.0
.4
1.4
'13.6
"1.6
.2
PRODUCTIVITE
(T M 1970-1979)
PRODUCTIVITE
(T 1977-1978)
PRODUCTIVITE
(T 1978-1979)
PART SALIV.A.C.F.
(TM 1970-1979)
PART SALIV.A.C.F.(TM
1974-1979)
2.7
3.5
1.9
73.1
75.1
2.5
.1
4.9
71.3
72.7
2.5
4.6
"3.6
70.6
71.5
3.3
11.2
7.7
69.5
70.4
2.6
2.4
.3
79.4
85.1
2.9
4.8
3.7
74.1
73.8
3.0
2.1
1.2
83.9
88.2
F.B.CF.V.
(Τ M 1970-1978)
F.B.CF.V.
(T 1976-1977)
F.B.CF.V.
(T 1977-1978)
EFFORT INVEST.
(M 1970-1978)
EFFORT INVEST.
(M 1973-1978)
"2.2
3.4
4.8
12.0
11.5
"4.6
4.3
4.9
11.6
10.3
.3
"4.5
".6
15.9
15.2
"1.8
7.4
"5.9
9.9
9.8
".6
12.7
12.7
9.7
10.1
".3
8.2
4.8
14.0
13.3
5.9
"1.7
42.7
14.8
13.2
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
13.7
3.6
11.3
1.2
.9
13.9
7.1
15.5
1.8
1.1
17.9
12.9
17.3
1.3
.9
25.4
26.5
26.4
1.3
1.3
17.2
1.9
10.8
1.4
1.0
11.3
6.6
16.7
1.0
.6
10,
3,
13,
1,
1,
T/Ii/* £»F COUVERTURE
TAUX DE COUVERTURE
TAUX DE COUVERTURE
42.5
49.3
44.4
74.3
86.7
84.4
58.4
63.8
61.7
68.4
93.2
77.9
50.0
55.3
50.7
78.7
75.8
75.2
78.8
74.1
70.2
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V..A
V.,Λ
V..A
V.,A
V,.A
EXP/IMP (M 1970-1979)
EXP/IMP (1978)
EXP/IMP (1979)
PRODUKTIONSBEREICH
GUMMI­ UND KUNSTSTOFFE RZE UGNISSE
BRANCA
PRODOTTI I N CAUCCIÙ' E PLASTICA
eP
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
LA
V ,A
.
V.,A
V.,A
V.,A
V,,A
FRANCE
ITALIA
U.K.
NEDER.
BELG.
eP =100 (1970)
cP =100 (1979)
TOT. IND.=100 (1970)
TOT. IND.=100
M(
74-79)
TOT. IND.=100 (1979)
100.0
100.0
3.4
3.7
3.7
43.2
44.5
4.0
4.1
4.3
20.1
20.6
3.5
3.6
3.3
15.5
15.6
3.5
4.0
3.9
16.3
13.5
2.9
3.0
3.1
2.6
2.8
2.0
2.5
2.5
2.3
3.0
2.0
2.8
2.9
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND. =100 (AÍ 70-79)
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXP/PRODUCTION
TOTAL (1970)
RAPPORT IM P/EM PLOIS
INT.
(1970)
V .A.V.
(Τ M 1970-1979)
100.3
100.1
7.1
4.1
4.5
103.6
104.1
13.4
11.2
4.3
90.0
82.7
16.6
16.0
4.0
106.5
104.6
17.1
11.0
5.8
97.8
107.6
13.0
6.0
4.3
97.3
92.3
42.7
54.1
2.1
97.4
103.0
57.8
66.4
11.2
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
VARIATION*1000(l970-\979)
(Τ 1977-1978)
(Τ 1978-1979)
2.3
5.6
63.0
.3
.3
4.5
8.6
1.1
2.3
2.6
.4
2.2
27.3
".8
".7
"1.2
9.4
40.5
".6
.5
3.4
".1
"2.4
".4
"2.2
"1.5
"8.6
"5.2
".7
"5. 3
4.2
6.6
1.7
"2.3
.8
(T M 1970-1979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
,CF.
(T
M
1970-1979)
CF. (TM
1974-1979)
3.7
2.0
5.3
68.2
69.8
4.1
2.1
5.9
65.5
67.2
2.4
1.3
3.0
66.9
69.2
3.4
".6
8.8
71.0
72.5
4.3
3.9
2.1
75.7
77.2
4.3
".9
"3.5
69.6
70.7
10.0
6.7
5.8
63.4
62.5
"3.6
11.2
"4.3
13.6
11.4
"3.4
10.2
"6.0
14.0
11.6
"1.2
6.0
"1.2
15.8
12.8
"4.8
20.6
1.2
14.0
11.5
"4.4
21.6
"8.9
6.6
5.4
6.6
26.6
"21.3
16.4
17.1
.5
"4.1
".4
19.4
18.2
18.8
4.9
14.1
1.4
.8
14.0
"l.l
13.6
1.6
.6
20.8
8.3
20.4
1.5
1.3
28.7
15.8
29.1
1.3
1.0
22.0
19.2
13.3
1.4
1.0
16.8
7.2
15.8
1.6
2.1
19.4
5.6
16.7
1.4
1.1
353.2
305.9
267.8
146.0
132.8
128.0
119.6
116.5
113.6
198.1
193.2
181.1
209.3
177.2
158.1
98.1
105.6
102.9
92.4
100.5
99.1
V .A.V .
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PRODUCTIVITE
PART
SAL/V.A
PART SAL/V.A.
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
F.B.CF.V.
EFFORT
EFFORT
(T M 1970-1978)
(T 1976-1977)
(T 1977-1978)
INVEST, (M 1970-1978)
INVEST, (Ai 1973-1978)
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
.0
DEUTSCH
(M 19 70­ 1 9 7 9 )
(1978)
(1979)
OJ
PRODUKTIONSBEREICH
SONSTIGE GEWERBLICHE ERZEUGNISSE
BRANCA
ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI
eP
DEUTSCH
FRANCE
ITALIA
U.K.
NEDER.
BELG.
eP =100 (1970)
eP =100 (1979)
TOT. IND.=100 (1970)
TOT. IND. =100 (.V 74-79)
TOT. IND.=100 (1979)
100.0
100.0
4.9
5.2
5.3
38.2
35.8
5.1
5.0
4.9
17.1
19.7
4.2
4.3
4.5
20.5
23.0
6.6
7.8
8.2
15.3
12.3
3.9
4.1
4.0
4.3
4.5
4.8
5.4
5.6
4.5
4.8
5.7
6.3
6.7
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(M 7 0 - 7 9 )
PRODUCTIVITE
DU TOT. IND.=100
(1979)
RAPPORT EXPIPRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 )
RAPPORT IMP/EMPLOIS
INT. ( 1 9 7 0 )
V.A.V.
(T M 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
77.5
75.7
6.1
13.5
3.1
80.7
73.7
8.6
9.9
.9
65.9
64.5
7.2
14.1
5.0
70.5
78.1
14.8
12.4
6.7
88.0
85.7
10.3
33.0
1.9
78.0
69.3
19.5
45.8
1.3
81.4
79.4
60.0
61.8
4.8
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
VARIATI0N*\000(197Q-'Í979)
(T 1977-1978)
(T 1978-1979)
1.2
2.7
170.3
.1
".4
.7
1.8
"121.8
2.5
2.0
4.6
'2.6
4.6
".9
"2.1
"1.2
11.6
"7.5
".5
".7
4.8
.0
"20.0
".6
".3
"1.2
"3.2
"11.0
"1.4
0.0
"3.6
"2.4
"14.6
"2.7
"5.5
PRODUCTIVITE
(T M 1970-1979)
PRODUCTIVITE
(T 1977-1978)
PRODUCTIVITE
(T 1978-1979)
PART SAL/V.A.CF.
(TM 1970-1979)
PART SAL/V.A.CF.(TM
1974-1979)
4.0
1.1
3.1
65.5
66.1
3.2
"1.7
".2
66.7
66.4
4.8
5.5
".4
62.4
63.2
6.8
".8
12.5
55.1
55.4
2.4
5.4
.3
84.0
88.4
3.0
.2
"3.2
72.8
75.0
7.0
".9
3.3
61.6
64.0
F.B.c?.F.y. (T M 1970-1978)
F.B.c?.F.y. (T 1976-1977)
F.B.CF.V.
(T 1977-1978)
EFFORT
INVEST, (M 1970-1978)
EFFORT
INVEST, (M 1973-1978)
".2
6.2
"3.0
12.6
12.0
'l.l
16.0
"3.3
12.9
11.6
".1
"19.0
'5.1
17.4
16.9
5.3
9.7
"8.9
5.8
5.8
2.8
27.8
1.8
15.3
16.0
9.3
36.8
12.7
10.8
10.9
"2.6
~.l
"9.3
17.0
15.7
EXPORTATIONS
(T M 1970-1979)
EXPORTATIONS
(T 1977-1978)
EXPORTATIONS
(T 1978-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1970-1979)
ELASTICITE
EXP/V.A.
(1974-1979)
20.4
18.7
15.9
1.6
1.9
11.5
3.1
5.9
1.7
2.0
18.6
21.3
12.9
1.3
.9
35.9
32.9
41.0
1.6
2.1
21.5
14.3
10.5
1.4
1.3
12.6
14.9
"9.6
1.3
1.3
13.1
15.6
10.4
1.3
1.3
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP
57.8
70.9
66.6
107.0
111.3
97.5
73.7
74.1
62.0
168.9
238.7
235.5
25.5
29.5
26.8
40.2
42.0
40.9
92.0
76.6
71.1
PART
PART
PART
PART
PART
DE
DE
DE
DE
DE
V.A.V.
V.A.V.
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
LA
LA
LA
LA
LA
V,.A
V,,A
V,,A
V,,A
V,.A
(M 1970-1979)
(1978)
(1979)
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen
Europäische Gemeinschaften — Kommission
Comunità europea — Commissione
Nationalregnskaber E NS ­ Detaljerede tabeller efter branche 1970­1979
Volk wi rtschaftl ¡che Gesamtrechnungen ESVG ­ Aulgegliederte Tabellen nach Produktionsbe­
reichen 1970­1979
Conti nazionali SE C ­ Tavole analitiche per branca 1970­1979
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes
1981 — XXVIII, 134 p. — 21,0 χ 29,7 cm
Nationalregnskaber, finanser og betalingsbalancer (violet omslag)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Finanzen und Zahlungsbilanzen
(violetter Umschlag)
Conti nazionali, finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola)
DA/DE/IT, E N/FR/NL
ISBN 92­825­2407­8
Kat./cat.: CA­32­81­116­3E ­C
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.)
Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa
ECU 21,60
BFR 900
DKR 172
DM55
LIT 26 500
Detaljerede resultater af medlemslandenes nationalregnskaber. Bindet indeholder data
vedrørende vare­ og tjenesteydelsestransaktionernes værditilvækst, husholdningernes
konsum og faste bruttoinvesteringer samt sammenlignelige oplysninger om den samlede
beskæftigelse og om antal lønmodtagere.
Einzelergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach Mitgliedstaaten. Der
Band enthält sowohl Angaben über Waren­ und Dienstleistungstransaktionen (Wertschöp­
fung, E inkommen aus unselbständiger Arbeit, Bruttoanlageinvestitionen, letzter Verbrauch
der privaten Haushalte) als auch über die E rwerbstätigkeit nach Produktionsbereichen.
Risultati analitici dei conti nazionali dei paesi membri. Il volume presenta i dati che
riguardano le operazioni su beni e servizi (valore aggiunto, consumi finali delle famiglie,
investimenti fissi lordi e, in un ambito comparabile, dei dati sull'occupazione totale e
sull'occupazione dipendente).
EUROSTAT-PUBLIKATIONER
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News«
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal.
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be
published« (»Va paraître«).
EUROSTAT-VERÖFFENTLICHUNGEN
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mitteilungen" enthalten.
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „EurostatMitteilungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen.
EUROSTAT PUBLICATIONS
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the
quarterly booklet 'Eurostat News'.
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings
'Published' and 'To be published'.
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat».
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou
«Va paraître ».
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste
nel corso dell'anno, classificate per argomenti.
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in
preparazione.
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste
nummer van de driemaandelijkse brochure „Eurostat N e w s " („Eurostat Mitteilungen").
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung").
Salgs- og abonnementskontorer ■ Vertriebsbüros - Γραφεία πωλήσεως Sales Offices - Bureaux de vente - Uffici di vendita - Verkoopkantoren
Belgique — België
France
Moniteur belge — Belgisch Staatsblad
Service de vente en France des publications des
Communautés européennes
Rue de Louvain 40­42 — Leuvensestraat 40­42
1000 Bruxelles — 1000 Brussel
Tél. 512 00 26
Sous­dépôts — Agentschappen :
Librairie européenne — E uropese Boekhandel
Rue de la Loi 244 — Wetstraat 244
1040 Bruxelles — 1040 Brussel
CREDOC
Rue de la Montagne 34 ­ Bte 11 — Bergstraat 34
­ Bus 11
1000 Bruxelles — 1000 Brussel
Journal officiel
Libreria Mundi­Prensa
Castellò 37
Madrid 1
Tel. 275 46 55
26, rue Desaix
75732 Paris Cedex 15
Tél. (1) 578 61 39
·· Service de documentation »
D.E.P.P. — Maison de l'E urope
37, rue des Francs­Bourgeois
75004 Paris
Tel 887 96 50
Ireland
Danmark
España
Portugal
Livraria Bertrand,
sari.
Rua João de Deus — Venda Nova
Amadora
Tél. 97 45 71
Télex 12 709 — litran — ρ
Government Publications
Schultz Forlag
Sales Office
G.PO Arcade
Dublin 1
Møntergade 21
1116 København Κ
Tlf. (01) 12 11 95
Underagentur :
Europa Bøger
Gammel Torv 6 — Postbox 137
1004 København K
Tlf. (01) 15 62 73
or by post
Schweiz ­ Suisse ­ Svizzera
Stationery Ottice
Librairie Payot
Dublin 4
Tel 78 96 44
6, rue Grenus
1211 Genève
Tél. 31 89 50
Italia
BR Deutschland
Libreria dello Stato
Verlag Bundesanzeiger
Piazza G. Verdi. 10
00198 Roma — Tel. (6) 8508
Telex 62008
Breite Straße — Postfach 10 80 06
5000 Köln 1
Tel. (0221) 21 03 48
(Fernschreiber : Anzeiger Bonn 8 882 595)
Nederland
'Ελλάς
Staatsdrukkerij­ en uitgeversbedrijf
Γ. Κ. Ελευθερουδάκης
Α.Ε.
Librairie CE. Fritzes
Regeringsgatan 12
Box 16356
103 27 Stockholm
Tél. 08­23 89 00
Christoffel Plantijnstraat
Postbus 20014
2500EA 's­Gravenhage
Tel. (070) 78 99 11
Νίκης 4
'Αθήνα (126)
Τηλ. 3226323
Τέλεξ 219410 elef
Πρακτόρευση
Sverige
United States of America
:
United Kingdom
Βιβλιοπωλείο Μόλχο
οδός Τσιμισκή 10
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 275 271
Τέλεξ 412885 limo
H.M. Stationery Office
P.O. Box 569
London SE 1 9NH
Tel. (01 ) 928 69 77. ext. 365
European Community Information Service
2100 M Street, N.W.
Suite 707
Washington, DC. 20 037
Tel. (202) 862 95 00
Grand­Duché de Luxembourg
Andre lande ­ Andere Länder ­ "Αλλες χώρες - Other countries - Autres pays - Altri paesi - Andere landen
Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer · Amt für amtliche Veröffentlichungen der E uropäischen Gemeinschaften ·
'Υπηρεσία 'Επισήμων 'Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων · Office for Official Publications of the European Communities ■
Office des publications officielles des Communautés européennes ■ Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ■
Bureau voor officiële publikaties der E uropese Gemeenschappen
L­2985
Luxembourg ­ 5, rue du Commerce · Tél. 49 00 81
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet)
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.)
Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa
ECU 21,60
¿ML·
BFR 900
DKR 172
KONTORET FOR DE E UROPÆISKE FÆLLE SSKABE RS OFFICIE LLE PUBLIKATIONE R
AMT FUR AMTLICHE VE RÖFFE NTLICHUNGE N DE R E UROPÄISCHE N GE ME INSCHAFTE N
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L - 2985 Luxembourg
DM 55
LIT 26 500
ISBN 92-825-2407-8
Kat./cat. : CA-32-81-116-3E-C
Scarica

Detaljerede tabeller efter branche 1970-1979