Pirmithlu spuni câ, aoa shi-ndoi
anji, unu omu sh-avea fuvirsitâ fitica
tu ilikii di tsintsi anji ti itia câ avea
ufilisitâ unâ carti mâlâmâsitâ, multu
scumpâ, tra s-anvâleascâ unâ cutii…
Omlu nu para avea pârâdz shi tr-atsea scârti sh-ma multu cându vidzu câ fitica
ufilisi atsea carti ahântu scumpâ tra smushutsascâ unâ cutii, cari u bâgâ sumu
bradlu di Cârciunu.
Cu tutâ cârtearea a tatâ-sui, fitica âlj
dhurusi alantâ tahinimâ cutia shi-lj
dzâsi: “Aestu easti unu dhoru trâ tini,
tati-a meu vrutu”.
Tată-su s-andirsi di cârtearea-lj di
dzuua tricutâ, ama s-nârâi diznău shi
ma multu cându vidzu câ atsea cutii
eara goalâ…
Shi, cu boatsi mutatâ, âlj dzâsi a
fiticâljei:"Nu shteai, more featâ,
câ, atumtsea anda fats unu
dhoru, prindi shi s-badz tsiva
nâuntru?”
Fitica mutri-ndzeanâ câtâ tatâ-su
shi, cu lăcârnji-ntr-oclji, âlj dzâsi:
"Tate, cutia nu easti goală. Amu
suflatâ tu ea ahânti bâsheri, pânâ
s-umplu!”
Tatâ-su armasi mârmurusitu.
Andzânuclje, shi-ambârtsâtă fitica shi
u plâcârsi s-lu ljiartâ trâ cârtearea a lui
fârâ thimeljiu.
Dupu shcurtu kiro, cari shtii cumu sfeatsi, fitica kiru shi nu mata fu aflatâ
canâoarâ.
S-pirmithuseashti câ tati a fiticâljei
tsânu atsea cutii mâlâmâsitâ ninga
crivatea a lui, tutâ bana…
Shi, câti ori tritsea cripări tu banâ, icâ
lu-acâtsa deaspirlu, dishcljidea cutia
shi loa di-aclo câti unâ bâsheari
fândâxitâ/imaginarâ shi sh-adutsea
aminti di Vrearea tsi u-avea bâgatâ
fitica aclo.
Tu-aestâ noimâ, cathi unu di noi, ca
oaminji, aprukemu unâ cutii cu Vreari
shi Bâsheri di la taifâ, di la fumealje,
di la sots…
nsusu, ma scumpu di-aestu
lucru…
(apridusu di Kira Mantsu)
CÂRCIUNLU CU SÂNÂTATI,
HARAUÂ, GHINEATSÂ SHI
AMBÂREATSÂ!
Cu vreari armâneascâ,
Kira Mantsu
Scarica

Shi, cāti ori tritsea cripări tu banā, icā lu