Kompozice
Italská lexikologie – 4
Jan Radimský
Filozofická fakulta JU, České Budějovice
Literatura k tématu
Základní: stejná jako k derivaci (Scalise, Bisetto, Dardano, Grossmann et al., Štichauer)
+ Radimský J., Les composés italiens actuels. Paris, CRL, 2006.
Klasické práce:
Darmesteter, Arsène (1967, 18941): Traité de la formation des mots composés dans la
langue française comparée aux autres langues romanes et au latin. Paris : Émile
Bouillon, 2e édition revue, corrigée et en partie refondue. [Vydání z roku 1967 je
přetiskem druhého upraveného vydání z r. 1894. Starší verze textu vyšla poprvé v roce
1875.]
Tollemache, Federico (1945): Le parole composte nella lingua italiana. Roma: Edizioni
Rores.


jako parole composte chápou veškerá konstruovaná slova, tedy i slova odvozená
toto (zastaralé) pojetí přejímá i slovník Zingarelli – v hesláři jsou odvozeniny označeny
stejně jako kompozita (comp.)
Kompozice – základní principy
Kombinace: báze (=slovo) + báze (x derivace = báze + afix)
portare + bagaglio > portabagagli
Dva základní typy kompozit:
1.
Kompozita lidového původu
- kompozice
obě báze = samostatné slovo (Scalise: parola)
campo + santo > camposanto
2.
Kompozita knižní
- konfixace
alespoň jednou bází je tzv. „konfix“ (Scalise: semiparola)
-
cardio- + -logo > cardiologia
idro- + massaggio > idromassaggio
zanzara + -cida > zanzaricida
V čem se liší a co mají společné:
konfix - slovo?
konfix – afix?
Kompozita lidového původu



Vznikají po celou dobu vývoje italštiny
Dnes jsou produktivní pouze některé typy:
Typ
(podíl na produktivitě
1980-1999: JR, 2006:106)
Příklady
N + N (13%)
pescecane, capostazione
A + A (4%)
verdeazzurro, dolceamaro
V + N (68%)
scolapasta, cantastorie
... součet nedává 100% - protože...
... ojediněle vznikají i kompozita typů
považovaných za neproduktivní, např. P+N:
P+N
morf. kat.
dopobagno
adj inv / s m inv
dopodiscoteca
s m inv
dopoelezioni
s m inv
dopolistino
s m inv
dopo–shampoo
adj inv / s m inv
dopoteatro
s m inv
fuorionda
s m inv
fuoripista
s m inv/adj inv/adv
senzamarito
s f inv
Typy lidové kompozice
považované za neproduktivní
(Scalise-Bisetto, 2008:119)
Typ
Příklady
V+V
saliscendi, s.m. (petlice; střídavé stoupání a klesání – doslovně i obrazně)
Adv + Adv
malvolentieri, adv. (nerad)
V + Adv
cacasotto, s.mf. (poseroutka)
N+A
cassaforte, camposanto
A+N
biancospino (hloh), gentiluomo
P+N
sottopassaggio
P+V
sottomettere
Composti larghi vs. stretti




Rozdělení S. Scaliseho – vychází z otázky, zda je struktura
kompozita synchronně transparentní (analyzovatelná)
Scalise (1994:127): [...] i composti larghi sono formati da
regole produttive e i composti stretti sono il risultato della
permanenza nel lessico di tali unità [...]
Composti larghi: tvořeny dnes, produktivními prostředky,
mají kompozicionální význam, nevykazují nepravidelné
fonetické změny..... jsou předvídatelné, „generovatelné“.
Composti stretti: např. biancospino, porcospino, gentiluomo
Vnitřní struktura kompozit

Koordinační vs. subordinační



Exocentrická vs. endocentrická


portalettere – cassaforte
Řídící člen a hlava kompozit


verdeazzurro, dolceamaro
capolavoro, cassaforte, portalettere
portalettere – porta = řídící člen, ale ne hlava
Vnitřní struktura odpovídá syntaxi

Gen. gram. 70. let modeluje kompozita jako
transformaci bázové věty. L. Guilbert, v it. M. Dardano.
Typ V+N
Dnes nejproduktivnější typ lidových
kompozit
Lze modelovat jako transformaci V+COD




portalettere = (chi) porta le lettere
Tvoří pravidelně činitelská jména nebo
jména označující nástroje
V+N – činitelská jména
(1980-1999, příklady)






portaborse, s mf inv, spreg., collaboratore, assistente o segretario di un
personaggio importante, spec. nell'ambiente politico o accademico, nei
confronti del quale ha un atteggiamento di ossequiosa subordinazione
apripalco, s mf inv, cantante o gruppo musicale che si esibisce prima
dell'attrazione principale
portavitto, s m inv, nel gergo carcerario, chi porta il rancio ai detenuti
prestasoldi, s mf inv, chi presta denaro, spec. contro forte interesse
rompinervi, s mf inv, persona fastidiosa e molesta
spostacarte, s mf inv, spec. scherz., iron., impiegato addetto a
mansioni irrilevanti, privo di autonomia e di potere decisionale
V+N – nástroje
(1980-1999, příklady)







allungaciglia, agg inv, di mascara, che serve a stendere e separare le
ciglia per farle apparire più folte e lunghe
coprizaino, s m, coprisacco
lavamoquette, s f inv, elettrodomestico per lavare i pavimenti
rivestiti di moquette
portabiciclette, s m inv, accessorio che può essere montato sul tetto
di un'automobile per trasportare le biciclette | rastrelliera fissata al
suolo per parcheggiare le biciclette
portascì, s m inv / agg inv, supporto montato sul tetto delle
autovetture, a cui fissare gli sci | agg.inv., di custodia o fodero, che è
utilizzata per riporvi gli sci
reggitette, s m inv, scherz., reggiseno
scolaposate, s m inv, sorta di cestello di plastica o di metallo in cui
si pongono a scolare le posate appena lavate
V+N – číslo jména




spremiarance, s m inv, spremiagrumi
sputaproiettili, agg inv, idoneo a lanciare
proiettili
spruzzaprofumo, agg inv / s m inv, 1 agg.inv.,
che serve a spruzzare profumo 2 s.m.inv., flacone
munito di pompetta per spruzzare profumi
scavafango, s m inv, macchina costituita da una
pompa aspirante premente, utilizzata spec. negli
scavi archeologici del fondo marino
Scarica

Kompozice