Via 4 Novembre, 6
21040 OGGIONA SANTO STEFANO (VA)-Italy
Tel. +39 0331 214311 - Fax +39 0331 214350
E- Mail: [email protected]
www.omasfoodmachinery.com
RETURN
OG 25E
OG 30E
150408
MANUALE D’USO
BRUKSANVISNING
AFFETTATRICE
SKJÆREMASKIN
Via 4 Novembre, 6 - 21040 Oggiona S. Stefano (Va) - Italy
Del 1
Parte 1
I
N
Gentile Cliente
Kjære kunde
L’ affettatrice é costruita secondo la Direttiva
Macchine 2006/42 CEE
Denne skjæremaskinen er laget i henhold til
Maskindirektivet 2006/42 EØF
Le normative che regolamentano la
costruzione sono:
Standardene som regulerer produksjonen og
utformingen er:
EN 1974 Affettatrici: Specifiche di igiene e
sicurezza
EN 1974 Kuttemaskiner: Sikkerhets- og
hygienekrav
EN 60204 Impianto elettrico delle macchine:
Parte 1 Regole generali
EN 60204 Elektrisk utrustning på maskiner:
Del 1 Generelle regler
89/109/CEE Direttiva per i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari
89/109/CEE Direktiv for materialer og deler
som kommer i kontakt med næringsmidler
EU-regulering nr. 1935/2004 Angående
materialer og deler som kommer i kontakt
med næringsmidler
Regolamento CE n. 1935/2004 Riguardante
i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari
2004/108/EØF Direktivet om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC).
2004/108/CEE Direttiva sulla Compatibilità
Elettromagnetica (EMC).
2006/95/EØF Lavspenningsdirektivet.
2006/95/CEE Direttiva bassa tensione.
2002/95/CE RoHS- Direktiv om forbud mot
farlige stoffer i elektriske og elektroniske
apparater.
2002/95/CE RoHS- Sulla restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
CE-samsvarserklæringen og det elektriske
skjemaet er vedlagt denne veiledningen.
Vi anbefaler å lese alle delene av denne
brukerveiledningen grundig, for å oppnå
korrekt installasjon og korrekt bruk.
La Dichiarazione CE di Conformità e lo
schema elettrico sono allegati al presente
Manuale.
Consigliamo di leggere attentamente in
ogni sua parte il presente manuale al fine
di un’istallazione e di un utilizzo corretti.
VI håper at du vil sette pris på våre produkter.
Ci auguriamo che possiate apprezzare le
prestazioni dei nostri prodotti.
16
1
Del 8
Parte 8
Lubrificazione guide
Smøring av spor
Questa operazione va eseguita
dopo la pulizia dell’affettatrice
oppure ogni qualvolta si riscontrino
difficoltà di scorrimento.
Utilizzare olio tipo SHELL ONDINA
15 oppure ESSO MARCOL 82.
Denne operasjonen skal
gjennomføres etter rengjøring av
skjæremaskinen, eller hver gang
det er vanskelig å bevege delene.
Bruk olje av typen SHELL ONDINA
15 eller ESSO MARCOL 82.
Oliatura barra guida del piatto
scorrevole:
Smøring av ledestangen til
produktholderplaten:
1 Lasciare cadere alcune
goccie di lubrificante
sulla barra
1 Hell noen dråper
dråper smøremiddel
på stangen
2 Far scorrere il dispositivo
ultima fetta sulla barra
guida
2 Beveg innretningen for
siste skive langs
ledestangen
Oliatura barra guida del carrello
piatto portamerce:
Smøring av ledestangen til
produktholderplaten:
1 Portare il piatto portamerce a
fine corsa.
1 Flytt produktholderplaten til
så langt det går.
2 Sollevare l’affettatrice.
2 Løft skjæremaskinen.
3 Lasciare cadere alcune goccie
di lubrificante sulla barra
carrello.
3 Drypp noen dråper
smøremiddel på stangen
til vognen.
4 Apoggiare l’affettatrice sul
piano di lavoro, far scorrere
per alcune volte il piatto porta
merce sino a fine corsa e
ritornare verso l’operatore.
4 Plasser skjæremaskinen på
arbeidsoverflaten, beveg
produktholderplaten
noen ganger så lang det går
og så tilbake mot operatøren.
15
Parte 8
Parte 2
Del 8
Rengjøring
skjæreblad
Pulizia lama
PERICOLO
Durante le operazioni di pulizia
della lama, fare attenzione al
contatto accidentale con la lama.
av
FARE
Under rengjøring av bladet må du
være forsiktig så du ikke kommer
i direkte kontakt med bladet.
10 Passare un panno umido
sulla parte anteriore della
lama e spostarsi lenta-mente
dal centro verso l’esterno,
nella direzione indicata dalla
freccia.
10 Trykk en myk klut mot den
framre delen av bladet og flytt
den langsomt fra sentrum og
utover, i pilretningen.
11 Pulire nello stesso modo la
parte posteriore della lama.
11 R e n g j ø r b a k s i d e n a v
skjærebladet på samme måte.
12 Asciugare con un panno
entrambe le parti della
lama seguendo lo stesso
procedimento.
12 Tørk begge sidene av bladet
med en klut ved å gå fram på
samme måte.
13 Terminata la pulizia fissare il
disco coprilama.
13 Fest bladdekselet igjen når
rengjøringen er over.
14 Inserire il tirante e avvitare
sino a bloccare il disco
coprilama.
14 Sett inn håndtaket og skru fast
til du blokkerer bladdekselet.
Pulire singolarmente tutte le
parti smontate in acqua tiepida
e detersivo.
Risciacquare con acqua calda e
asciugare.
Eseguire l’operazione di
assemblaggio seguendo in ordine
inverso le indicazioni descritte.
Rengjør alle de demonterte
delene enkeltvis i lunkent vann
og vaskemiddel.
Skyll med varmt vann og tørk.
Foreta monteringen ved å gå
fram i motsatt rekkefølge enn de
beskrevne indikasjonene.
14
Del 2
Indice
Innhold
DESCRIZIONE
BESKRIVELSE
Parte 1
Del 1
1
Parte 2
Indice
Del 2
Innhold
3
Parte 3
Note generali alla consegna
Identificazione della macchina
Installazione
Del 3
Generelle merknader om leveransen
Identifikasjon av maskinen
Installasjon
4-5
Parte 4
Definizione componenti
Del 4
Definisjoner av komponentene
6
Parte 5
Caratteristiche tecniche
Del 5
Tekniske egenskaper
7
Parte 6
Funzionamento e uso
dell’affettatrice
Del 6
Funksjon og bruk
av skjæremaskinen
8-9
Parte 7
Affilatura lama
Del 7
Sliping av skjæreblad
10-11
Parte 8
Manutenzione
Pulizia
Lubrificazione guide
Del 8
Vedlikehold
Rengjøring
Smøring av spor
12-15
Parte 9
Schemi elettrici
Del 9
Elektriske skjemaer
16
3
Parte 3
Del 3
Note generali alla
consegna
Generelle merknader
om leveransen
La macchina viene consegnata
imballata.
Maskinen leveres alltid med
emballasje.
Controllare che l’imballo sia integro
e che l’affettatrice corrisponda al
modello richiesto.
Kontroller at emballasjen er hel
og uskadet og at skjæremaskinen
samsvarer med den bestilte
modellen.
Direttiva 2002/96/CE RAEE:
Conferire la macchina alla ditta
costruttrice, per effettuare lo
smaltimento a norma di legge.
Direktivet 2002/96/EF RAEE:
Ta kontakt med produsenten
for å kassere maskinen i
overensstemmelse med lover
og regler.
L’affettatrice è garantita per la
durata di due anni da ogni difetto
di costruzione.
Skjæremaskinen har en garanti
på to år mot alle produksjonsfeil.
Identificazione della
macchina
Identifikasjon av
maskinen
Per qualsiasi informazione
rivolgersi al costruttore citando
sempre il numero di matricola
riportato sulla targhetta di
identificazione.
Ta kontakt med produsenten for
all informasjon, og oppgi alltid
serienummeret som du finner på
merkeplaten.
Installazione
Installasjon
L’affettatrice deve essere collocata su una superficie piana,
orizzontale, antiscivolo e stabile,
adatta a sostenerene il peso.
L’altezza consigliata del piano di
lavoro é di circa 800 mm.
Verificare che non ci siano impedimenti alla corsa del piatto
portamerce.
Skjæremaskinen må plasseres
på en flat overflate, horisontal,
ikke glatt, og stabil, og som
er i stand til å tåle vekten av
maskinen.
Anbefalt høyde på arbeidsbenken
er 800 mm.
Kontroller at det ikke finnes
hindringer for bevegelsen til
produktholderen.
Pulizia preliminare
Forberedende rengjøring
Pulire l’affettatrice dall’olio di
protezione.
Rengjør skjæremaskinen for
beskyttelsesoljen.
4
Parte 8
Del 8
3 Tirare il piatto portamerce verso
l’operatore, per bloccarlo.
Uno scatto metallico avvisa
l’operatore, che il piatto
portamerce e’ bloccato.
3 Trekk produktholderplaten mot
operatøren for å blokkere den.
En metallisk lyd varsler
operatøren om at
produktholderen er blokkert.
4 Sollevare verso l’alto il piatto
portamerce sfilandolo dal
supporto.
4 Løft produktholderplaten
oppover, helt bort fra støtten.
5 Eseguire la pulizia del piattoportamerce.
5 Foreta rengjøring av
produktholderen.
IMPORTANTE
Il regolatore spessore fette rimane
bloccato nella posizione zero.
VIKTIG
Regulatoren for skivetykkelsen
forblir blokkert i nullposisjon.
Parafetta
Skiveleder
6 Allentare le viti di fissaggio e
rimuovere il parafetta.
6 Løsne festeskruene og fjern
skivelederen.
Disco coprilama
Bladdeksel
7 Allentare, in senso antiorario,
l’impugnatura tirante disco
coprilama.
7 Løsne håndtaket som holder
bladdekselet ved å dreie det
mot klokkeretningen.
8 Premere l’impugnatura in
direzione della lama.
8 Trykk håndtaket i retning
bladet.
9 Sollevare il disco coprilama.
9 Løft bladdekselet.
ATTENZIONE
Rimosso il disco coprilama,
un dispositivo di interblocco
arresta la rotazione della lama.
ADVARSEL
Når bladdekselet er fjernet
vil en blokkeringsinnretning
stanse roteringen av bladet.
13
Del 8
Parte 8
Manutenzione
Parte 3
Vedlikehold
Koble støpselet fra stikkontakten
og sett reguleringsinnretningen
for skivetykkelse på null.
Vi anbefaler bruk av vernehansker
under vedlikehold og rengjøring.
Scollegare la spina dalla presa
di corrente e riportare a zero il
regolatore spessore fette.
Consigliamo l’uso di guanti
protettivi durante le operazioni di
manutenzione e pulizia.
Del 3
Allacciamento elettrico
Elektrisk tilkobling
Controllare che la tensione
corrisponda ai dati di targa.
Kontroller at spenningen
samsvarer med den som er
oppgitt på merkeplaten.
1 Collegare la macchina alla
presa di corrente.
1 Koble maskinen
strømuttaket.
2 Controllare che l’impugnatura
tirante del disco coprilama sia
avvitata.
2 Kontroller at håndtaket som
blokkerer skivedekselet er helt
skrudd fast.
3 Controllare che il dispositivo
di affilatura sia ripiegato e che
la copertura di protezione sia
chiusa.
3 Kontroller at slipeinnretningen
er foldet sammen og at
beskyttelsesdekselet er stengt.
4 Premendo il pulsante verde si
avvia la rotazione della lama.
4 Ved å trykke på den grønne
tasten setter du i gang
roteringen av skjærebladet.
5 Controllare che la lama ruoti
nella direzione indicata dalla
freccia.
5 Kontroller at bladet dreier i
pilretningen.
til
Kontroll av strømkabelen
Controllo del cavo di
alimentazione
Kontroller slitasjen
strømkabelen jevnlig.
Controllare periodicamente
lo stato di usura del cavo di
alimentazione.
på
Ricambi
Reservedeler
In caso di sostituzione di pezzi
richiedere esclusivamente ricambi
originali.
Ved utskiftning av deler må du kun
benytte originale reservedeler.
Pulizia
Rengjøring
Eseguire sempre una approfondita
pulizia della macchina dopo
lunghi periodi di inattività.
Per la pulizia di tutte le parti
accessibili utilizzare un panno
inumidito con acqua.
Rengjør alltid maskinen grundig
etter lengre perioder med
inaktivitet.
Bruk en klut fuktet med vann til å
rengjøre alle tilgjengelige deler.
ATTENZIONE
Non utilizzare getti d’acqua
ADVARSEL
Ikke bruk vannsprut
Rimozione componenti
Fjerning av komponenter
PERICOLO
FARE
Durante le operazioni di pulizia
fare molta attenzione: pericolo
di infortunio.
Vær svært forsiktig under
rengjøring: Fare for skader.
Piatto portamerce
Produktholder
1 Ruotare in posizione zero il
regolatore spessore fette.
1 Drei regulatoren for
skivetykkelse til posisjonen null.
2 Allentare completamente, in
senso antiorario, l’impugnatura di fissaggio del piatto
portamerce.
2 Løsne håndtaket som
blokkerer produktholderplaten
helt ved å vri det mot klokka.
12
5
Parte 4
Del 4
Definizione componenti
Definisjoner av komponentene
7
Del 7
Parte 7
4 Sfilare completamente
il dispositivo di affilatura e
ruotarlo di 180° .
4 Trekk slipeinnretningen helt ut
og drei den 180°.
5 Collocare il dispositivo di
affilatura.
5 Plasser slipeinnretningen.
6 Premere il pulsante verde di
avviamento della macchina.
6 Trykk på den grønne tasten for
å sette i gang maskinen.
6
8
5
4
11
A
3
2
7 Affilatura: Premere il pulsante
A della mola di affilatura per
circa 10-15 secondi, poi
premere contemporaneamente
il pulsante B della mola di
sbavatura per un paio di
secondi.
Rilasciare contemporaneamente i due pulsanti.
10
1
1 Pulsanti di
comando
1 Styringstaster
7
Lama
8
Piano spessimetro
2 Regolatore
spessore fette
4 Piatto portamerce
5 Pressamerce
6 Disco coprilama
7
Skjæreblad
8
Plate for
skivetykkelse
9
Skiveleder
2 Regulator
skivetykkelse
9
3 Impugnatura di
bloccaggio piatto
portamerce
9
Parafetta
3 Håndtak for
blokkering av
produktholderplate 10 Håndtak for
bladdeksel
4 Produktholder
11 Integrert enhet
for sliping
5 Produktskyver
10 Impugnatura
tirante disco
coprilama
11 Dispositivo di
affilatura
incorporato
6 Bladdeksel
6
B
7 Sliping: Trykk på tasten A
på slipeplaten i cirka 1015 sekunder, trykk deretter
samtidig på tasten B for
avgradingsskiven i et par
sekunder.
Slipp de to tastene samtidig.
8 Premere il pulsante rosso di
arresto.
8 Trykk på den
stoppknappen.
9 Sollevare e ruotare di 180°
il dispositivo di affilatura e
ricollocarlo nella posizione
iniziale.
9 Løft og drei slipeinnretningen
180° og sett den tilbake i
startposisjon.
Pulizia mole di affilatura
Rengjøring av slipeskiver
Per ottenere una valida affilatura
é indispensabile che la mola
affilatrice sia mantenuta pulita.
Rimuovere sporco e grasso con
dell’alcool e la spazzolina in
dotazione.
For korrekt sliping er det viktig at
slipeskiven er ren.
Fjern smuss og fett med alkohol
og den medfølgende børsten.
11
røde
Del 7
Affilatura lama
Sliping av skjæreblad
Qualora il taglio non fosse
soddisfacente, affilare la lama.
L’intervallo di tempo che intercorre
tra una affilatura e la successiva
dipende dall’intensità dell’uso
dell’affettatrice e dal tipo di merce
tagliata.
Sostituire la lama quando
il diametro diventa di 10 mm
inferiore al diametro nominale.
Per la sostituzione interpellare il
centro assistenza più vicino a voi.
Hvis skjæringen ikke er
tilfredsstillende må du slipe bladet.
Hvor lang tid det går mellom hver
gang du må slipe bladet avhenger
av hvor intensivt maskinen blir
brukt, og av hvilken type varer
som skjæres.
Skift ut bladet når diameteren blir
10 mm mindre enn den nominelle
diameteren.
Ta k o n t a k t m e d n æ r m e s t e
serviceverksted for utskifting.
1
ATTENZIONE
ADVARSEL
La sostituzione della lama é
una operazione pericolosa.
Det er farlig å skifte ut
skjærebladet.
Se l’affilatura non e’
soddisfacente sostituire
entrambe le mole.
Hvis slipingen ikke er
tilfredsstillende bør du skifte
ut begge slipeskivene.
Interpellare un centro
assistenza.
Ta k o n t a k t m e d
serviceverksted.
1
2
3
4
Ø lama mm
Capacità di taglio
Dimensioni mm
Peso Kg
a netto
A
b lordo
5
6
7
8
Temperatura di utilizzo
Regolazione spessore mm
Rumorosità dB
Grado di protezione impianto
elettrico e comandi
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
a
b
2
4
5
6
7
8
2
Assicurarsi che la macchina
sia spenta.
D
1
2
3
4
Ø blad mm
Skjærekapasitet
Dimensjoner mm
Vekt Kg
a netto
b brutto
5
6
7
8
Brukstemperatur
Regulering av tykkelse mm
Støy dB
Beskyttelsesgrad elektrisk
anlegg og styringer
250
300
130
165
205
220
180
215
165
200
370
410
290
330
400
440
370
430
550
590
15
20
19
24
+5 °C ÷ +40 °C
0 - 14
<70
IP 65
E
F
G
H
2 Forsikre deg om at maskinen
er avslått.
I
Caratteristiche
motore
3
B
OG 25E OG 30E
et
1 Rengjør bladet og fjern rester
av fett.
Tekniske egenskaper
Caratteristiche tecniche
3
Eseguire la pulizia della lama
liberandola dai residui di
grasso.
Del 5
Parte 5
C
Parte 7
Ruotare il regolatore spessore
fette in posizione zero per
garantire che la lama sia
protetta dal piano spessimetro.
3 Drei regulatoren for
skivetykkelse til nullposisjon
for å garantere at bladet
er beskyttet av platen for
skivetykkelse.
10
W
OG 25E 180
OG 30E 260
V Hz
230 50
Fase
n
min
Motoregenskaper
IP
1450 33
1~
7
Blade RPM
275
310
Parte 6
Del 6
Funzionamento e
uso dell’affettatrice
Funksjon og bruk av
skjæremaskinen
ATTENZIONE
ADVARSEL
Controllare che l’affettatrice sia
spenta e il regolatore di spessore
fette a zero.
Du kan ikke skjære opp:
- andre produkter enn
næringsmidler
- produkter med bein
- dypfryste eller frosne
produkter
Kontroller at skjæremaskinen er
avslått og at reguleringsinnretningen
for skivetykkelse er plassert på null.
Caricamento del prodotto da
affettare
Mating av produktet som
skal skjæres
Non si possono affettare:
- prodotti non commestibili
- prodotti con ossa
- merce surgelata o congelata
1 Posizionare il prodotto da
affettare contro la parete del
piatto portamerce e del piano
spessimetro.
1 Legg produktet som skal
skjæres mot veggen på
produktholderplaten, i retning
platen for skivetykkelse.
2 Appoggiare il dispositivo ultima
fetta sul prodotto da affettare,
lontano dal piano spessimetro.
Il prodotto, per gravità , viene
spinto in direzione del piano
spessimetro, facilitando il
taglio.
2 Legg "siste skive"innretningen på produktet som
skal skjæres, lang fra platen
for skivetykkelse.
Som følge av tyngdekraften
skyves produktet i retning
platen for skivetykkelse,
og gjør dermed skjæringen
lettere.
3 Ruotare il regolatore spessore
fette sulla misura di taglio
desiderata.
3 Drei regulatoren for
skivetykkelsen til ønsket
tykkelse.
4 Avviare la lama premendo il
pulsante verde.
4 Sett i gang bladet ved å trykke
på den grønne tasten.
5 Con velocità costante e
proporzionata alle caratteristiche del prodotto da
affettare, spingere il piatto
portamerce verso la lama
sino a fine corsa, ritornare
verso l’operatore, ripetere
l’operazione più volte.
5 Med konstant hastighet og i
proporsjon med egenskapene
til produktet som skal skjæres,
dytt produktholderplaten mot
bladet så langt det går, og så
tilbake mot operatøren. Gjenta
operasjonen flere ganger.
8
Parte 6
Del 6
6 Al termine portare il piatto
portamerce verso l’operatore,
premere il pulsante rosso,
ruotare il regolatore spessore
fette in posizione di zero.
6 Når du er ferdig flytter du
produktholderplaten mot
operatøren, trykk på den røde
tasten, drei regulatoren for
skivetykkelse til nullposisjon.
Caricamento prodotti corti
(ultima fetta)
Mating av korte produkter
(siste skive)
1 Posizionare il prodotto da
affettare contro la parete del
piatto portamerce e il piano
spessimetro.
1 Legg produktet som skal
skjæres mot veggen på
produktholderplaten, i retning
platen for skivetykkelse.
2 Con il dispositivo ultima fetta
premere la merce contro il piano
spessimetro.
2 Med "siste skive"-innretningen
trykker du produktet mot platen
for skivetykkelse.
3 Ruotare il regolatore spessore
fette sulla misura di taglio
desiderata.
3 Drei regulatoren for
skivetykkelsen til ønsket
tykkelse.
4 Avviare la lama premendo il
pulsante verde.
4 Sett i gang bladet ved å trykke
på den grønne tasten.
5 Con velocità costante e
proporzionata alle caratteristiche del prodotto da affettare,
spingere il piatto portamerce
verso la lama sino a fine corsa,
ritornare verso l’operatore,
ripetere l’operazione più volte.
5 Med konstant hastighet og i
proporsjon med egenskapene
til produktet som skal skjæres,
dytt produktholderplaten mot
bladet så langt det går, og så
tilbake mot operatøren. Gjenta
operasjonen flere ganger.
6 Al termine portare il piatto
portamerce verso l’operatore,
premere il pulsante rosso,
ruotare il regolatore spessore
fette in posizione di zero.
6 Når du er ferdig flytter du
produktholderplaten mot
operatøren, trykk på den røde
tasten, drei regulatoren for
skivetykkelse til nullposisjon.
Controllare che l’affettatrice sia
spenta e il regolatore di spessore
fette a zero.
ATTENZIONE
Non servirsi delle mani per
accompagnare la merce contro
la lama.
Kontroller at skjæremaskinen er
avslått og at reguleringsinnretningen
for skivetykkelse er plassert på null.
ADVARSEL
Ikke bruk hendene til å skyve
produktet mot skjærebladet.
9
Scarica

OG 25E OG 30E