APRIL
∞¶ƒπ§πO™ 2014
A Monthly E-Publication of the
Saint Nicholas Greek Orthodox Church.
520 S. Ponca Street, Baltimore, MD 21224
KOINONIA
GREEK ORTHODOX
ARCHDIOCESE OF AMERICA
METROPOLIS OF NEW JERSEY
Pastoral Message from Fr. Michael L. Pastrikos
Remember, Pascha Celebrates the
Promise of Life in the Face of Death!
By the time you receive this month’s to bring us back to reality, making us realize how
Koinonia, we will be close to celebrating Great precious life really is, making us thankful that we
and Holy Week. My brothers and sisters in Christ, are still living and breathing on this earth. If I took
another Pascha will soon be passing us. Just like a poll, who can really tell me that they are tired of
our days on earth, how
their earthly life and that
quickly they pass, and how
they are ready and prepared
Question: Do you want to
quickly we feel our life is
for their demise? If an angel
live your life in Christ? You
passing by! What comes to
of the Lord came to you in
mind when we hear the
your sleep and told you that
have every opportunity to
word Pascha? Personally,
tomorrow would be your
do that. Do you want to live
when I hear this word I find
last day here on earth, what
your life in an evil and sinful
myself thinking about death
would you do?
manner? You have that opand resurrection.
LET US PAUSE FOR
portunity also. But rememThe Christian world alA MOMENT — exactly!
ways links this word with
Take time to really think
ber, whatever direction you
Christ’s death and resurrecabout this question, because
choose to guide your life in,
tion, but I’m going to take
whatever you decide to do
there is always a price to
it a step further: What
could reflect the future of
pay at the end of the trip.
about our own death and
your eternal life with Christ
resurrection? Why can’t we
or without him. You are the
personalize it? Do we becaptain of your own ship.
lieve that when we die, we are going to be resur- You have free will, a gift from God, to direct your
rected?
life on the course that you see fit, guiding and
Remember, Pascha celebrates the promise of steering your ship. Question: Do you want to live
life in the face of death. Why is it that when we your life in Christ? You have every opportunity
hear the word death in a conversation or in a eu- to do that. Do you want to live your life in an evil
logy, we get frustrated and quickly try to change and sinful manner? You have that opportunity
the subject? I’m going to step outside of the box also. But remember, whatever direction you
and say this without fear. The only thing that is choose to guide your life in, there is always a price
one hundred percent guaranteed in life is that we to pay at the end of the trip.
are all going to die. Age never matters; death
Now let me tell you what I know. I know that
takes the young as well as the elderly. As Chris- Christ went along this road. He ascended the cross
tians, when the Great Lenten Period begins, our and proved that passing from this life to the next
hearts are always troubled because we know what is a sure thing. With this in mind, I now know that
Christ did for us before his death and resurrection. if I decide to live a Christian life with Christ, the
He suffered on the cross, went through the worst gift of eternal life is reachable; on the other hand,
human humiliation, and offered himself as a sacri- if I decide to live my life in shameful and sinful
ficial Lamb for the sins of humankind.
manner, and if I choose a way of life without
In the Orthodox Church, we realize that the Christ, essentially choosing eternal damnation
celebration of Pascha marks a Passover from one and darkness, WHAT GIFT IS THAT? Just think
life to the next. Life itself is like a bridge-pass over for a moment: Why would God create this world
it, but don’t build your home upon it. The sight of and then destroy it if there was nothing valuable
death to anyone is fearful, but look on the bright afterwards? Why should he go through all this
side: the fear of death also tends to humble us and
Continued on page 8
K O I N ø N I ∞
2
APRIL 2014
ª‹Ó˘Ì· ·Ô ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ªÈ¯·‹Ï
¡· £˘Ì¿ÛÙÂ, ÙÔ ¶¿Û¯· Â͢ÌÓ› ÙËÓ ∂Ï›‰· Ù˘
∑ˆ‹˜ ÂȘ ÙÔ ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘!
ª¤¯ÚÈ Ó· Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ∫√π¡ø¡π∞ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ı· ›̷ÛÙÂ
Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á›· Î·È ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ∞‰ÂÏÊÔ› ηÈ
·‰ÂÏʤ˜ ÌÔ˘ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· ¿ÏÏÔ ¤Ó·
¶¿Û¯·. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË ÂÚÓÔ‡Ó
ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÓÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ ÂÚÓ¿ Ë ˙ˆ‹
Ì·˜. ΔÈ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙ·Ó ·Îԇ̠ÙË Ï¤ÍË ¶¿Û¯·;
¶ÚÔÛˆÈο, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È
ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË. √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ ÙË
ϤÍË Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ
ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·: ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜
ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË; °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ
‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô; ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fiÙ·Ó
Âı¿ÓÔ˘ÌÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÛÙËıÔ‡ÌÂ;
¡· ı˘Ì¿ÛÙÂ, ÙÔ ¶¿Û¯· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ
ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. °È·Ù› fiÙ·Ó ·Îԇ̠ÙË Ï¤ÍË ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÂ
ÌÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· ‹ ¤Ó· ÂÁÎÒÌÈÔ, ·Á¯ˆÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·
ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ı¤Ì·; £· Ù· ˆ ¤Íˆ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ·,
¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô. ΔÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÂηÙfi ÙÔȘ ÂηÙfi
ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ. ∏
ËÏÈΛ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √ ÿÚÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.
ø˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘
ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹˜, ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂Ó˜
ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ¤Ú·ÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÁÈ· Ì·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ £¿Ó·ÙÔ
Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. À¤ÊÂÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi, ¤Ú·Û ÙË
¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·ÓıÚÒÈÓË Ù·›ӈÛË, Î·È ÚfiÛÊÂÚ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘
Û·Ó ·ÚÓ› ı˘Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·fi ÙȘ
·Ì·Úٛ˜.
™ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ Ë ÂÔÚÙ‹
ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙË ÌÈ· ˙ˆ‹ ÛÙËÓ
¿ÏÏË. ∏ ˙ˆ‹ ·˘Ù‹ ηı’ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û·Ó ÌÈ· Á¤Ê˘Ú·-Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜
¿Óˆ Ù˘. ŸÏÔÈ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙË ı¤· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·˜
ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿: Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘
Ì·˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Â›Û˘ Ó· ›̷ÛÙ ٷÂÈÓÔ› Î·È Ì·˜
Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, οÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó·
Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÔχÙÈÌË Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë
˙ˆ‹, Ì·˜ οÓÂÈ Â˘ÁÓÒÌÔÓ˜ Ô˘ ˙ԇ̠·ÎfiÌ· ηÈ
·Ó·Ó¤Ô˘Ì ¿Óˆ Û’·˘Ù‹ ÙË ÁË.
∞Ó ¤Î·Ó· ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÔÈÔÈ ÌÔÚ› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó·
ÌÔ˘ ϤÁ·Ó fiÙÈ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηÈ
fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜;
∂¿Ó ¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫˘Ú›Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Û·˜ Î·È Û·˜ ¤ÏÂÁÂ
fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·˜ ̤ڷ ÛÙË ÁË, Ò˜ ı·
·ÓÙȉÚÔ‡Û·ÙÂ; ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹! ¶¿ÚÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
Û·˜ Î·È ÛÎÂÊı›Ù Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù›
fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Ì ÙÔÓ
ÃÚÈÛÙfi ‹ ¯ˆÚ›˜ ∞˘ÙfiÓ.
∂›ÛÙÂ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ ÏÔ›Ô˘. Œ¯ÂÙ ÂχıÂÚË
‚Ô‡ÏËÛË, ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔÓ £Âfi, ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ÙË ˙ˆ‹
Û·˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, ÛÙËÓ
ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û·˜. ∂ÚÒÙËÛË:
™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· 8
PROTOPRESBYTER FR. MICHAEL PASTRIKOS, PASTOR
CHURCH OFFICE TELEPHONE: 410-633-5020 – CHURCH FAX: 410-633-4352 – CELL: 443-742-8314
www.stnicholasmd.org
CHURCH SECRETARY
ORGANIST
MARIA SALPEAS
PETE BISBIKIS
PARISH COUNCIL
STANLEY CAVOURAS
DEMOS ANASTASIADES, PRESIDENT
GUS KARAGIANNOPOULOS, VICE PRESIDENT
STAMATIA IEROMONAHOS, RECORDING SECRETARY
CONSTANTINE FRANGOS, CORRESP’NG SECRETARY
POPI PARAGIOS, TREASURER
EMMANUEL DIACOGIANNIS, ASST. TREASURER
BOARD MEMBERS:
JOHN CHRISSOMALIS, SAM GLAVA, JOHN
KOROLOGOS, SPIROS MINAS, FRANK MITSOS,
DIMITRIOS STAKIAS, KYRIAKOS STAMOULIS,
EMMANUEL THEOHARIS
PHILOPTOCHOS
NORA KEFALAS, PRESIDENT
EVAGELIA SALIARIS, VICE PRES.
IRENE VASILIOS, 2ND VICE PRES.
CHRISTINE ZERVOS, TREASURER
PATTY ORFANOS, ASST. TREAS.
MARIA GIORGAKIS, REC. SEC.
RENEE THEMELIS, CORRES. SEC.
ZOE PERDIKAKIS, ADVISOR TO THE BOARD
PROTOPSALTI/CHOIR DIRECTOR
GEORGE ROSSIS
ASSISTANT PSALTI
GEORGE CHRISOVERGIS
SEXTON
DIAMONDS
ROSE TSAKALOS, PRESIDENT
ROSE CORNIAS, VICE PRESIDENT
ANASTASIA HATZIEFTHIMIOU, SECRETARY
MARY SERAFIS, TREASURER
BOARD MEMBERS:
SOULA GIANNAKOULIAS, SOULA KAPETANAKOS,
EVE LALLAS, KELLY PAPADOPOULOS
G.O.Y.A.
ELENI KLOSTERIDIS, PRESIDENT
NICHOLAS KARELAS, VICE-PRESIDENT
GEORGE TOPOUZOGLOU, TREASURER
ARGIRI STAKIAS, CORRESP. SECRETARY
FOULA PROTOPAPAS, RECORDING SECRETARY
MEHALIS ARGETAKIS & IRENE GIORGAKIS, HISTORIAN
KOSTAS ORFANOS, SARGEANT AT ARMS
KELLY ARGETAKIS, DIRECTOR
ADVISORS: MARIA GIORGAKIS, EFTHIMIA ATSIDIS,
VIRGINIA POLYCHRONIS, KATINA PALAS, BECKY
ROSSIS-BARNES AND PATRICIA TOPOUZOGLOU.
J.O.Y
POPI PARAGIOS, PROGRAM COORDINATOR
YOUTH VOLUNTEER COORDINATORS:
FOULA PARAGIOS, RENE ANGELOS, KRISTINA
ANASTASIADES, KATERINA IEROMONAHOS
SUNDAY SCHOOL
KYRA KONDUDIS, NURSERY & PRE-K
LIA KARAGIANOPOULOS, NURSERY & PRE-K
YANA KARABELAS & NIKI CANNING, KINDERGARTEN
PENNY GERAPETRITIS, FIRST GRADE
ANTONIA SFIRIOU, SECOND GRADE
PHAEDRA AVGERINOS, THIRD GRADE
GEORGE KARAGIANOPOULOS, FOURTH GRADE
CHRISTINA ARAVIAKIS, FOURTH GRADE
VOULA G. SAKELAKIS, FIFTH GRADE
CHRISSY COSSIS, SIXTH GRADE
VASILI FILIPPOU, SEVENTH GRADE
EFFIE CANNING, EIGHTH GRADE
ELIAS COSSIS & ADAM AGAPIOS, NINTH GRADE
EMILY COSSIS, TENTH GRADE & CO-DIRECTOR
SOFIA GERAPETRITIS, CO-DIRECTOR
AFTERNOON GREEK SCHOOL
VASILIKI KALOGRANI, TEACHER
CHARA RONTOULI-BACHER, TEACHER
CHRISOVALANDOU DIAKOKOMNINOS, TEACHER
DESPINA CHATZAKOU-LARENTZOS, TEACHER
DR. ANASTACIA CHRYSSOS-LIVADITIS, TEACHER
GEORGIOS PAPACHARALAMPOUS, TEACHER
GREEK SCHOOL P.T.A.
VASSILIKI KOUMOUDIS, PTA PRESIDENT
AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS, VICE-PRESIDENT
FOULA GIORGAKIS-CEJPEK, SECRETARY
NANCY ANASTASIADES, TREASURER
SOPHIA GERAPETRITIS, ASSISTANT TREASURER
∞¶ƒπ§πO™ 2014
K O I N ø N I ∞
3
MESSAGE FROM THE PARISH PRESIDENT
Dear parishioners,
On Sunday, March 17, 2014, I was able to address many of
you who attended the Special General Assembly meeting. The
meeting was cathartic, and several issues
were robustly debated. But in the end, all that
were present resolved to stand together for
the betterment of the St. Nicholas community.
One of the key issues discussed was the financial health of the church. My pledge has
been and will always be the financial transparency of the church’s revenues and expenses. In this issue of the Koinonia, an audited 2013 financial report will be included, as well as the
Plateia’s financials for the parishioners to review and ask questions about.
Our treasurer, Popi Paragios, and assistant treasurer,
Emmanuel Diacogianis, have been working diligently to put into
place the proper financial controls to ensure that every bank account under the church’s federal tax identification number is recorded in the parish’s financial system and is audited.
This is a monumental task, but one that both individuals are
ferociously accomplishing. Again, I strongly believe that only by
being completely open and transparent regarding all matters of
the church will we, the parishioners, begin to trust and invest our
time, talent, and treasure once more.
My second pledge is that all church business will be conducted
in accordance with the Uniform Parish Regulations as set forth
by the Archdiocese. If you are not familiar with the regulations,
you may read them online (http://www.goarch.org/archdiocese/
parishcouncil/parishcouncil) or request a copy from the church
secretary.
My third pledge is that I will strive to improve communication within our church. But we can no longer be territorial about
areas of responsibilities. Instead, we must allow others to help
and accept their help graciously and lovingly, as well as listen
with an open mind to differing and challenging opinions. Together, we must govern with love, respect, and care. We do not
have to like one another, but we MUST TREAT EACH OTHER
WITH RESPECT.
Lastly, since my election to the Parish Council Board in December 2010, I have found all the members of the Parish Council
board to be hardworking individuals and genuinely concerned
about the welfare of the church. It is my hope that in our daily
dealings with one another we will conduct ourselves in a respectful manner and work together as a unified community. Thank
you.
In Christ,
Demos Anastasiades, Parish Council President
ªÀ¡∏ª∞ ∞¶√ Δ√¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√ Δ∏™ ∫Oπ¡OΔ∏Δ∞™
∞Á·ËÙÔ› ÂÓÔÚ›Ù˜,
ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, 17 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014, ÌfiÚÂÛ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÛ¿˜ Ô˘ ·Ú¢ÚÂı‹Î·Ù ÛÙËÓ ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋
™˘Ó¤Ï¢ÛË. ∏ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‹Ù·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·
Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Û ‚¿ıÔ˜. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜
ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Âӈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.
ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ë
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Á›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹Ù·Ó, ηÈ
¿ÓÙ· ı· ›ӷÈ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ù·
¤ÍÔ‰· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì›· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÏÂÁ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2013,
fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÔÚ›Ù˜ Ó· ÙËÓ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
∏ Ù·Ì›·˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, ¶fiË ¶·Ú·ÁÈfi˜, Î·È Ô ‚ÔËıfi˜
Ù·Ì›·, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢È·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÁÈ·
Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜
ÂϤÁ¯Ô˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ›
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ˘fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ·ÚÈıÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡
ÌËÙÚÒÔ˘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi
Â›Ó·È ¤Ó· ÌÓËÌÂÈ҉˜ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ηÙÔÚıÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘
ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ¿ÓıÚˆˆÓ. °È· ¿ÏÏË
ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÈÛÙ‡ˆ Ì fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ
›̷ÛÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÔÈÎÙÔ› Î·È ‰È¿Ê·ÓÔÈ Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜, ÔÈ ÂÓÔÚ›Ù˜, Ó·
ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ
Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘
ÂÎÎÏËÛ›·˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ √ÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˘˜
∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ
∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· http://
www.goarch.org/archdiocese/parishcouncil/parishcouncil ‹ Ó·
˙ËÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜.
∏ ÙÚ›ÙË ÌÔ˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ì fiϘ ÌÔ˘
ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛˆ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜.
ŸÌˆ˜, ÚÒÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ›̷ÛÙ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÂ
ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘ÌÂ Î·È ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜
Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ·Á¿Ë, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ·Îԇ̠̠·ÓÔÈÎÙfi
Ì˘·Ïfi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. √ ÕÁÈÔ˜
¡ÈÎfiÏ·˜ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·È Ì·˙› Ú¤ÂÈ Ó·
‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ì Ì ·Á¿Ë, Û‚·ÛÌfi Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘Ì·ıÔ‡ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ∂π¡∞π
∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ√ ¡∞ ™Àª¶∂ƒπº∂ƒ√ª∞™Δ∂ √ ∂¡∞™ ™Δ√¡
∞§§√ ª∂ ™∂μ∞™ª√.
Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËη Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘
∂ÓÔÚ›·˜, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ‚Ϥˆ fiÙÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ηÈ
·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ë̤ÚÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∂Ï›˙ˆ
fiÙÈ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÌÂ
Û‚·ÛÌfi Î·È ı· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ̷˙› Û·Ó Ì›· Âӈ̤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·.
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ.
∂Ó ÃÚÈÛÙÒ,
¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜,
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜
K O I N ø N I ∞
4
APRIL 2014
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
March 25, 2014
PARISH COUNCIL RE-ELECTION NOTICE
Dear Members of the Saint Nicholas Parish:
We are in receipt of a letter from His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey dated March 5, 2014
stating that the December 1, 2013 elections have been deemed invalid and has instructed the Election Committee to
hold the re-election of the parish council. The reason given for the elections being deemed invalid is that our Parish Bylaws do not provide for absentee balloting. Therefore, NO ABSENTEE BALLOTS will be allowed. The date for the
re-election has been set for Sunday, APRIL 6, 2014 to be held in the Ladies Philoptochos Room. Elections will be held
immediately after the conclusion of the Divine Liturgy and will end promptly at 3:00 p.m. The number of positions to
be filled remains the same. The five (5) candidates receiving the highest number of votes will serve a three (3) year term
and the next two (2) receiving the highest votes will serve a two (2) year term.
This plan will bring the term of offices back on schedule with five (5) council members being elected each year
for a three (3) year term.
The candidates are listed below in alphabetical order:
1. Demos Anastasiades
2. George Gus Diacoloukas
3. William Fakas
4. Jason Filippou
5. Gus Karagianopoulos
6. Eleni Stakias Kostakis
7. Frank Mitsos
Two candidates, Vasileki (Vaso) Dimidis Karanikolis and Steve Tsakalas, have submitted requests to be
removed from the list of candidates.
All members in good standing are urged to come and vote. The Uniform Parish Regulations of the
Archdiocese state that:
1. In order to vote, a member must be current in his/her Stewardship commitment for the year which the elections
were originally held (2013). A parishioner in good standing and duly enrolled in the Parish Record but
delinquent in his/her Parish stewardship obligation for 2013 may vote in the elections by meeting his/her
stewardship obligation prior to the elections. Submission of a 2014 Stewardship card is not required for
this re-election since the election was originally held in 2013.
2. In order for a new member to vote, he/or she must be a registered member of the Parish for
at least three (3) months prior to the elections.
3. A voter must be baptized or chrismated in the Greek Orthodox Church.
Please make every effort to vote.
Sincerely,
Rev. Fr. Michael L. Pastrikos, Parish Priest
The Election Committee Members:
Efthimia Atsidis
Athena (Tina) Harris
Patricia Topouzoglou
K O I N ø N I ∞
∞¶ƒπ§πO™ 2014
5
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
25Ë ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
∂π¢√¶√π∏™∏ ∂¶∞¡∞§∏æ∏™ ∂∫§√°ø¡ Δ√À ¢π√π∫∏Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À
∞Á·ËÙ¿ ̤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘,
∂Ï¿‚·Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¡¤· πÂÚۤ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 5 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014, Ô˘ Ì·˜
ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 2013, ÂÎÚ›ıËÛ·Ó ¿Î˘ÚÔÈ Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹
Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·ÈÙ›· Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó
fiÙÈ ÔÈ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ› ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó „‹ÊÔ Û ·fiÓÙ· ̤ÏË.
°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ· ·fiÓÙ· ̤ÏË Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ë 6Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014, ηÈ
ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
ÔÈ Î¿Ï˜ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 3:00 Ì.Ì. ·ÎÚÈ‚Ò˜. √È ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜. ∏ ıËÙ›· ÙˆÓ
¤ÓÙ (5) ÚÒÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi „‹ÊˆÓ ı· Â›Ó·È 3ÂÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ‰‡Ô (2) Ì ÙÔÓ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi „‹ÊˆÓ ı· Â›Ó·È 2ÂÙ‹˜.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ‰È¢ıÂÙËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÂÎÏÔÁ‹ 5 Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì 3ÂÙ‹ ıÂÙ›·.
√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ηْ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿.
1. ¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜
2. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¢È·ÎÔÏÔ˘Î¿˜
3. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ º¿Î·˜
4. π¿ÛˆÓ·˜ ºÈÏ›Ô˘
5. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜
6. ∂ϤÓË ™Ù·ÎÈ¿ ∫ˆÛÙ¿ÎË
7. ºÒÙ˘ ªËÙÛfi˜
¢‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ë μ·ÛÈÏÈ΋ (μ¿Ûˆ) ¢ËÌ›‰Ë ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ‹ Î·È Ô πÛ›‰ˆÚÔ˜ Δ۷οϷ˜ ·¤Û˘Ú·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
ŸÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓ Ù¿ÍÂÈ Ì¤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. √È √ÌÔÈfiÌÔÚÊÔÈ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ
∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ:
1. °È· Ó· ÌÔÚ› οÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘
¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ (2013). ŒÓ· ̤ÏÔ˜ ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ
ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ηı˘ÛÙÂÚ› fï˜ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌȤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋
¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÔÚ› Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÊÔ‡ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÒÙ· ÙȘ
√ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘/Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂȘ ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ
Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÙ·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Û·˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘ 2014, ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ú¯Èο ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013.
2. °È· Ó· ÌÔÚ› ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜ ÚÔ ÙˆÓ ∂ÎÏÔÁÒÓ.
3. √/∏ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚·ÙÈÛÙ› ŒÏÏËÓ·˜ √Úfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ‹ Ó· ¤¯ÂÈ ·Û·ÛÙ›
ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË.
¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ηٷ‚¿ÏÂÙ οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤ÏıÂÙ ӷ „ËÊ›ÛÂÙÂ.
∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿,
∞ȉÂÛ. ¶·Ù‹Ú ªÈ¯·‹Ï §. ¶·ÛÙÚÈÎfi˜ – πÂÚ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜
Δ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
∂˘ı˘Ì›· ∞ÙÛ›‰Ë
∞ıËÓ¿ (Δ›Ó·) ÷گ·Ú›‰Ë
¶·Ú·Û΢‹ ΔÔÔ‡˙ÔÁÏÔ˘
6
K O I N ø N I ∞
APRIL 2014
∞¶ƒπ§πO™ 2014
K O I N ø N I ∞
7
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
PHILOPTOCHOS NEWS
We would like to thank everyone for their donations to and support of the Apokreatiko Glendi-the event was a great success. All
proceeds benefit our Philoxenia House.
Our Annual Tsourekia Bake Sale will take place on Palm Sunday,
April 13. If you would like to place an order in advance, please contact any Philoptochos board member.
As in the past, on Good Friday, April 18, at 9:00 a.m. we will be
decorating the Epitafios. Everyone is welcome to come and help.
A general meeting will be held on Tuesday, April 1, at 7:00 p.m.
Please join us and bring a friend. Everyone is welcome! Wishing
everyone a blessed Lent.
Students who wish to apply for scholarships may pick up applications in the church office. Please make sure that all required information and forms are included in your packets. Applications that
are not complete will not be considered. All scholarship applications
must be returned by Sunday, April 26.
¡∂∞ Δ∏™ ºπ§O¶ΔøÃOÀ
£· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó
‰ˆÚ¤˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ
°Ï¤ÓÙÈ Ì·˜. √ ¯ÔÚfi˜ ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ŸÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ı·
‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ™›ÙÈ Ù˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜.
Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, 13
∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014, ı· Ô˘Ï¿Ì ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì οÔÈÔ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘
ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘.
Ÿˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ÙËÓ
ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 9:00 .Ì. ı· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ. ŸÏÔÈ Î·È fiϘ ›ÛÙ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ
ÛÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi.
ΔËÓ ΔÚ›ÙË 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘
ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜. ∂Ï¿ÙÂ Î·È Ê¤ÚÙ ʛϘ Î·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Û·˜. ŸÏÔÈ Â›Ó·È
‰ÂÎÙÔ›. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫∞§∏ ™∞ƒ∞™∫√™Δ∏!
ª·ıËÙ¤˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ï˘Î›ˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó
·›ÙËÛË ÁÈ· ˘ÔÙÚÔÊ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô
·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ›ÛÙÂ
‚¤‚·ÈÔÈ ÚÈÓ ·Ú·‰ÒÛÂÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Û·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÛˆÎÏ›ÛÂÈ fiÏ·
Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤ÓÙ˘· Î.Ï.. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂ
ËÌÈÙÂÏ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ı·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ
ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÈÓ ÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘.
DIAMONDS NEWS
The St. Nicholas Diamonds will sponsor a Palm Sunday luncheon, Psarofagia - Seafood Feast on Sunday, April 13, 2014, right
after church services in the St. Nicholas Social Hall. Proceeds will
benefit the beautification of our church building. ADULTS $20.00 CHILDREN UNDER 12 $10.00.
Also scheduled is a Day Trip to Washington, DC, on Saturday
April 5, 2014, to see the cherry blossoms. The price is $95.00 per
person, which includes transportation, luncheon, and tips. For reservations, please call Rose Tsakalos (410-282-2940), the church office (410-633-5020), or any Diamonds Board member.
¡∂∞ ∞¶O Δ∞ «¢π∞ª∞¡Δπ∞»
Δ· «¢π∞ª∞¡Δπ∞» ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó °Â‡Ì·
æ·ÚÔÊ·Á›·˜/£·Ï·ÛÛÈÓÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, 13
∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ
∫ÔÈÓÔÙÈ΋ ∞›ıÔ˘Û·. ŸÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏψÈÛÌfi Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È $20 ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ
Î·È $10 ÁÈ· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ.
∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙˆÓ
ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙȘ ·ÓıÈṲ̂Ó˜ ÎÂÚ·ÛȤ˜. ∏ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È $95.00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, Á‡̷, Î·È ÙÔ
ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ƒfi˙· ΔۿηÏÔ˘ (410-282-2940) ‹ ÌÂ
οÔÈÔÓ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘˜, ‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô (410-633-5020).
Greektown CDC
A message from Colonel John E. Gavrilis, CEO
As spring approaches, it is time to spruce up our community.
Please sweep and clear your curb and alley of trash. The Greektown
CDC will be sponsoring community cleanups in the coming months,
and we will be looking for volunteers. It’s your neighborhood-let’s
make it shine.
The Johns Hopkins Bayview Sustainability Committee is holding a
community cleanup in Greektown on Tuesday, April 22, 2014,
10am-2pm. So mark your calendars, and spread the word! Many
volunteers are needed to do some Spring Cleaning of our neighborhood streets. For more information, contact John Long at 410-5502308 or [email protected]
Job Opportunity: Director of Development. The Greektown
CDC is looking to hire an individual with experience in community
organizing, economic development, and grant writing. Preferred
qualifications are a college degree, residence in Greektown, and
good writing skills. Salary is commensurate with qualifications. If
you are interested, send a brief two-page resume with the subject
line “Job Resume” to [email protected]
Pemco follow-up: The Greektown CDC coordinated a meeting
with Greektown stakeholders on March 10, 2014, at the St. Nicholas Church. A group of developers made their presentation regarding possible development options at the Pemco site. We will be
meeting with the leadership of the Greektown community to decide
on the best option for our community. More information to follow.
Know someone looking to buy a home? Live Baltimore’s Buying into Baltimore will be Saturday, April 12, 2014, at the Baltimore
Polytechnic Institute (1400 W. Cold Spring Lane, Baltimore, MD,
21209), 9am-1pm. Opportunities may still exist to take advantage
of Healthy Neighborhoods low-interest loans and other incentives
for home purchases or rehab loans in Greektown. Please review the
website first at www.healthyneighborhoods.org to see if you qualify
within our target blocks.
Attention businesses! The mayor’s office is looking for support
for the YouthWorks summer job program. No matter how many
YouthWorks staffers join your business this summer, it will not cost
you one cent. The program is fully funded; you just need to supervise and mentor. For more information, call 410-396-JOBS (5627)
or visit www.baltimorecity.gov/hireoneyouth. Call before April 21
to participate.
Congratulations to the chairpersons and all the volunteers who
helped with the Greek Independence Day Parade. It was a great
event, and we look forward to next year’s!
We encourage all of our residents to dial 911 immediately when
witnessing suspicious or criminal activity. Call 311 or submit your
request online at www.baltimorecity.gov; use the “request service”
icon for nonemergencies and to request City services (trash, zoning, liquor board, etc.).
Happy Easter! Kalo Pascha!!!
Believe in your community
K O I N ø N I ∞
8
APRIL 2014
Pastoral Message from Fr. Michael L. Pastrikos
Remember, Pascha Celebrates the
Promise of Life in the Face of Death!
Continued from page 1
drama? Why would God expend all this energy to
come up short in the end? Why would God go to all the trouble
to come to earth and be born of the Virgin Mary and go through
his trials, his Passion, his sufferings, and in the end be humiliated
by crucifixion on the cross?
Why would God go through all this if there were no gift of everlasting life on the other side of the grave? Keeping this in mind,
hopefully we are able to control our senses and let the light of
our Risen Christ shine into our souls and get rid of the old baggage that has hindered our lives for so long. I have come to the
conclusion that I can never repay God for what he has done for
me, but I also realize that what God really wants from each of us
is a simple relationship, a true friendship. He wants us to know
him, and for him to know us.
May you have a blessed Pascha.
Christ is Risen! Truly He is Risen!
ª‹Ó˘Ì· ·Ô ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ªÈ¯·‹Ï
¡· £˘Ì¿ÛÙÂ, ÙÔ ¶¿Û¯· Â͢ÌÓ› ÙËÓ ∂Ï›‰· Ù˘
∑ˆ‹˜ ÂȘ ÙÔ ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘!
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô ÙËÓ ÛÂÏ›‰· 2
£¤ÏÂÙ ӷ ˙‹ÛÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡;
Œ¯ÂÙ οı ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. £¤ÏÂÙ ӷ ˙‹ÛÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜
Ì ηÎfi Î·È ·Ì·ÚÙˆÏfi ÙÚfiÔ; ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ.
∞ÏÏ¿ Ó· ı˘Ì¿ÛÙÂ, fiÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÁÈ· Ó·
ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÌÈ· ÙÈÌ‹ Ô˘ ı·
ÏËÚÒÛÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡.
ΔÒÚ·,
ÂÈÙÚ¤„ÙÂ
ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ˆ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ΛÓÔ˜ ™Ù·˘ÚÒıËÎÂ Î·È ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ
¤Ú·ÛÌ· ·fi ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ. ªÂ
·˘Ùfi ηٿ ÓÔ˘, ÙÒÚ· ͤڈ fiÙÈ ·Ó ·ÔÊ·Û›Ûˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÌÈ·
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ˙ˆ‹˜
Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·Ó ·ÔÊ·Û›Ûˆ Ó· ˙‹Ûˆ
ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì Â·›Û¯˘ÓÙÔ Î·È ·Ì·ÚÙˆÏfi ÙÚfiÔ, Î·È ·Ó ÂÈϤ͈
¤Ó· ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈϤÁˆ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ·
ηٷ‰›ÎË Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÙÈ ‰ÒÚÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ™ÎÂÊı›Ù ÌfiÓÔ ÁÈ·
ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹: °È·Ù› Ô £Âfi˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ·Ó ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù›ÔÙ·
LENT, HOLY WEEK,
AND EASTER
DONATIONS
ALTAR FLOWERS VASES
5th Sunday of LentIcon of Annunciation Proskinitari
Altar Flowers for Palm Sunday
Decorations for Palm Sunday
Flowers at base of Cross
Altar Flowers Easter Resurrection Lavaro
ÔχÙÈÌÔ; °È·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Ú¿Ì·;
°È·Ù› Ô £Âfi˜ ı· ‰··ÓÔ‡Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·fiÙÔÌ·
Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜; °È·Ù› Ô £Âfi˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰ÂÈÓ¿
ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ÁË, Ó· ÁÂÓÓËı› ·fi ÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ ª·Ú›· Î·È Ó·
ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙfiÛ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ¿ıË, ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ó· Ù·ÂÈÓˆı› Ì ™Ù·‡ÚˆÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi;
°È·Ù› Ô £Âfi˜ ı· Ù· ÂÚÓÔ‡Û ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ
‰ÒÚÔ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘; Œ¯ÔÓÙ·˜
·˘Ùfi ηٿ ÓÔ˘, ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÙȘ
·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡
Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, Î·È Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙÔ
·ÏÈfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ·Á¯ÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi. Œ¯ˆ
ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó·
ÂÍÔÊÏ‹Ûˆ ÙÔ £Âfi ÁÈ· fi, ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ̤ӷ, Â›Û˘ ¤¯ˆ
Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ô £Âfi˜ ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·fi ÙÔÓ
ηı¤Ó· Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ Û¯¤ÛË, ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÊÈÏ›·. £¤ÏÂÈ
Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Î·È Ó· Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.
™·˜ ‡¯ÔÌ·È Ó· ¤¯ÂÙ ¤Ó· ηÏfi Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ¶¿Û¯·.
ÃÚÈÛÙfi˜ AÓ¤ÛÙË! ∞ÏËıÒ˜ AÓ¤ÛÙË!
“Thank you
for your generosity
to the
St. Nicholas
community.”
∞¶ƒπ§πO™ 2014
K O I N ø N I ∞
9
SAINT NICHOLAS GOYA NEWS
St. Nicholas GOYA Girls A Team Members
victorious at the St. Nicholas Tournament.
St. Nicholas GOYA Boys A Team Members at the
annual St. Nicholas Tournament.
The entire St. Nicholas GOYANS, advisers, coaches, Father Michael and
Parish Council members celebrating the Girls A Team victory and the
success of the overall tournament.
St. Nicholas GOYA Boys B Team Members at th
annual St. Nicholas Tournament.
St. Nicholas GOYA Girls A Team Members
at the annual St. Nicholas Tournament.
St. Nicholas GOYA Girls B Team Members
at the annual St. Nicholas Tournament.
10
K O I N ø N I ∞
APRIL 2014
CELEBRATING SUNDAY OF ORTHODOXY
∞¶ƒπ§πO™ 2014
K O I N ø N I ∞
11
GREEK SCHOOL NEWS ✧ ¡∂A ΔOÀ ∂§§∏¡π∫OÀ ™ÃO§∂πOÀ
Greek School Students
Commemorate the
Greek Revolution Day of
March 25, 1821
with poems and dances.
K O I N ø N I ∞
12
DECEMBER 2013
PLEDGES FOR 2014 ✧ ∂£∂§O¡Δπ∫∏ ¶ƒO™ºOƒ∞ 2014
MR/MRS AGAPIOS NICHOLAS
MRS AMARANTIDIS PARTHENA
MR ANDERSON EMANUEL P. JR.
MR ANGELOU MICHAEL
MR/MRS ARGETAKIS GEORGE
MRS ASHBY ATHELENE
MR BAKOULAS GEORGE
MR/MRS BIRCH PETER
DR/MRS CARDIGES NICHOLAS M.
MR/MRS CHRISOVERGIS NICHOLAS
MRS CHRIST STASA
MRS CONWAY ROSE
MR/MRS CORNIAS GEORGE C.
MR CURTIS JOHN
DR/MRS DIMITRI GEORGE N.
MR/MRS EFTHIMIOU SPIROS
MRS FANTIS PENELOPE
MR FILIPPOU NICHOLAS
MR/MRS FOTIOU JOHN
MR/MRS FRANGAKIS SOFOULA
MR/MRS GALIATSATOS GERASIMOS
MS GEORGAS GEORGE
MRS GIANNAKOULIAS DIONISIA
MR GLAVAS SOCRATES
MR/MRS GREEKTOWN C.D.C.
MS HARRIS ATHENA
MR/MRS HATZIDIMITRIOU JOHN JR.
MS HAZIMIHALIS MARIA
MR/MRS IEROMONAHOS DIMITRIOS
MRS JOHNS ASPASIA
MRS KAITIS DESPINA
MR/MRS KALIS EUGENIA
MR/MRS KAPETANAKOS ELIAS & STE
MR/MRS KARAGIANNIS DEMETRIOS
MISS KARAGIANNOPOU ELENI
MR/MRS KARANIKOLIS NIKOS
MR/MRS KATRIS ANTONIOS
MR/MRS KAZAMIAS GUS
MR/MRS KEVAS GEORGE
MR/MRS KLOSTERIDES SPIROS
MRS KOLOTOS DORA
MISS KONTOUDIS PATRICIA
MR/MRS KOSTAKIS GEORGE
MR/MRS KOUKOULAS EMMANUEL
MR/MRS KOUMOUDIS SOTIRIS
MR/MRS KOUTSANTONIS THEODORE
MR LALLAS JOHN
MR/MRS LAZAROU TED & MARY
MR/MRS MAKRIS MARIKA
MR/MRS MATTHEWS ANN
MR/MRS MILLETT & ALEX EARL
MR/MRS MITSOS FRANK
MR NICOLARAKIS MICHAEL
MR/MRS ONASIS THEODORE
MR/MRS PANTELIS GABRIEL
MR PAPADOPOULOS ASIMAKIS
MR/MRS PAPATHAKIS MATTHEW
MR/MRS PARALIS KONSTANTINO
MR/MRS PATERAKIS CHARLES
MR/MRS PELTSEMES IRENE
MR/MRS PIKOUNIS JAMES
MR/MRS POLYCHRONIS ARISTIDES
MR/MRS REPPAS IRODOTOS
MR ROLOGAS STAVROS
MR/MRS ROSSIS GEORGE
MR/MRS SALARIS STEPHEN
MRS SARIGIANIS CHRISTINE
MR SAZAKLIS ANTONIOS
MR SERDENES CHRISTOS
MR/MRS SKANDALIS GEORGE
MS SOLOMONIDES ATHENA G.
MR/MRS SOULIKAS GEORGE
MR/MRS SOURANIS NICHOLAS
MR/MRS STAKIAS DIMITRIOS
MR/MRS STAMATOPOULOS JOHN
MR/MRS STAVLAS NIKOLAOS
MR/MRS STEWART JOHN
MR/MRS SZULIMOWSKI HENRY
MR/MRS TARATSIDES ATHENA
MR/MRS THEMELIS JOHN & RENEE
MR/MRS TOPOUZOGLOU ANASTASIOS
MR/MRS TRIKOULIS JOANNE
MRS TSAKALAS JULIE
MR TSAMPICOS GEORGE
MR/MRS TZIMOS PETE
MISS VASILIADES MARIA
MR/MRS VERENAKIS MICHAEL
MRS VOURVOULAS SOPHIA
MR/MRS YIANAKIS STEVE
MRS AGELOPAS SOPHIE
MRS ANAN ELIZABETH
MR/MRS ANDREWS MARIA
MR/MRS ANTONAS NICK
MR ARGETAKIS NICHOLAS
MS ATHOS JANET
MS BALOMAS PATRICIA
MR BISBIKIS PETE
MR CAVOURAS STANLEY
MR/MRS CHRISSOMALLIS JOHN & TERI
MRS CHRISTAKOU STAVROULA
MR/MRS CORNIAS CALLIOPI
MR/MRS CORNIAS LARRY
MRS DARDAMANIS EVA
MRS DINIOTIS ANASTASIA
MR/MRS ELIOU ERNEST
MR/MRS FILIPIDIS JAMES & EFFIE
MR/MRS FORAKIS MICHAEL
MR FOTIS KONSTANT
MS FRANGOS ANGELIKI
MR/MRS GAVRILIS JOHN
MR GEORGE ANTHONY M.
MR/MRS GIANNAKOULIAS GEORGE
MRS GLYKIADIS DESPINA
HALKIAN “SAINT NICHOLAS”
MR/MRS HARRIS SPYROS
MS HATZIEFTHIMIOU ANASTASIA
MR/MRS HIGGS MATTHEW
MR/MRS IEROMONAHOS PANTELIS
MR/MRS JONES KENNY
MR/MRS KALAMARAS EFSTATHIOS
MS KALOGRANI VASILIKI
MRS KAPETANAKOS SOULA
MS KARAGIANNIS HARRIET
MR/MRS KARAGIANNOPOU GUS & SUE
MS KARAS EVELYN
MR/MRS KATSAROS MICHAEL
MR/MRS KEFALAS MIKE & NORA
MR/MRS KEVAS JOHN & MARIA
MR/MRS KOLIADIS EMMANUEL
MRS KONDYLAS DESPINA
MR/MRS KORNIAS GEORGE
MR KOSTOS JOHN
MR/MRS KOUKOULAS EMMANUEL
MR KOUROUPIS STEVE
MR/MRS KOUTSOURIS STYLIANOS
MS LAMBROW STEPHANIE
MS LERICOS IRENE
MR/MRS MALTAS JOHN & ZOE
MR MAVRONIS NICHOLAS
MR/MRS MILONAS KIMON
MR/MRS MOELLER PATRICIAZOE
MRS NIKOLETOS VASILIKI
MR/MRS PADOUSIS JOHN E.
MR/MRS PANTOULIS NICK
MR/MRS PAPADOPOULOS EFSTATHIOS
MR/MRS PAPAVASILIOU THARRENOS
MRS PAROS MARY
MR PATERAKIS JOHN
MR/MRS PERDIKAKIS GEORGE
MR/MRS PIKOUNIS JOHN & DEBBIE
MR/MRS PRASSINAS JAMES
MR/MRS REPPAS SOTERIOS
MR/MRS ROROS GEORGE I.
MRS ROSSIS-BARNES TSAMBIKA
MR/MRS SALIARIS KONSTANTINO
MR/MRS SARIGIANIS- THOMAS
MRS SAZAKLIS EFTIHIA
MR/MRS SFAKIANOUDIS GEORGE K.
MR/MRS SKORDALOS VASILIOS
MR/MRS SOLOS I KONSTANTINO
MR/MRS SOULIKAS JAMES & JOAN
MRS SOURANIS PARASKEVI
MR/MRS STAKIAS MICHAEL
MRS STAMIDES GEFSI
MR/MRS STAVRAKIS JIMMY
MRS STRAKES KATHERINE
MRS TAGLIAMBURIS KATHERINE
MR TARATSIDES GEORGE
MR THEMELIS JOHN
MRS TREANTAFELLO HELEN
MR/MRS TRINTIS BASILIOS
MR/MRS TSAKALAS STEVEN
MR/MRS TSAMPOS MICHAEL
UNITED CHIOS SOCIETY
MR/MRS VASILIOS FRANK
MR/MRS VERGOS GEORGE
MR/MRS VOXAKIS JOHN & IRENE
MR/MRS ZISSIMOS GUS PETE
PLEDGED TOTALS: $145,235.00
MR/MRS AHLADIOTIS JOHN & EFFIE
MR/MRS ANASTASIADES DEMOS
MR ANGELOPOULOS CHRIS
MRS APESOS ANTIGONE
MR/MRS ARGIROPOULOS WILLIAM
MR/MRS ATSALIS GUS
MR BATES SAM
MRS BISBIKIS HELEN
MS CHAGETAS ANGELA
MRS CHRISSOMALLIS SOPHIE
MRS CHRISTESSON STAVROULA
MRS CORNIAS CLARA
MR/MRS CORNIAS MICHAEL C.
MRS DENDRINOS EVANGELIA
MRS DOUSKAS VASILIKI
MR/MRS FAKAS JAMES
MR/MRS FILIPIDIS NICHOLAS
MR/MRS FORAKIS NICHOLAS
MRS FOTOPOULOS GEORGIA
MR/MRS FRANGOS CONSTANTINE
MR/MRS GEORGALAS MICHAEL
MR/MRS GIAKOUMAKIS NICK
MR/MRS GIANNAS STYLIANOS
MR GLYKIADIS KONSTANTINO
MR/MRS HALKIAS EMMANUEL
MRS HATZIDAKIS ANGELIKI
MR HATZIGEORGALI ANTONIOS
MR/MRS HOFFERBERT JOHN
MR/MRS IORDANOU CHRISTOFORO
MR KAIKIS ANDREW
MR/MRS KALAMBIHIS ALEXANDROS
MRS KAMINARIS BARBARA
MR/MRS KAPUTSOS MARSHALL
MR/MRS KARAGIANNIS PAVLOS & JO
MR KARAMANLIDES ANTONIOS
MRS KARDIASMENOS METAXIA
MR/MRS KATSAS STAVROS
MRS KELIS TSAMBIKA
MR/MRS KILLIAS SAVVAS
MR/MRS KOLIOFOTIS PETROS
MR/MRS KONTOUDIS KONSTANTINO
MR/MRS KOROLOGOS SPIROS
MR/MRS KOTZIAS CHRIS
MRS KOULATSOS ANASTASIA
MR/MRS KOUTSANTONIS DEMETRIOS
MR/MRS KOVIOS STEVE
MR/MRS LARENTZOS JAMES
MR/MRS LOUMIOTIS DIMITRIOS
MR/MRS MASTROMANOLIS MANUEL
MR/MRS MAYER FRANCIS L.
MR/MRS MIMAROS STAVROS
MR/MRS MONIODIS MICHAEL
MR/MRS NISTAZOS NICKOLAS Z.
MR/MRS PALAS JOHN
MR/MRS PAPADIMITRIOU EMMANUEL
MR PAPADOPOULOS SOLON
MR/MRS PAPPAS MARIA
FRIMRS PASTRIKOS MICHAEL
MR/MRS PATINIOTIS PANAGIOTIS
MRS PHILIPPOU POPI
MR POLITAKIS NICHOLAS
MRS PROAKIS KOULA
MR RODITIS THEODOROS
MR/MRS ROROS JOHN P.
MR/MRS ROUSSOS ANTHONY
MR/MRS SALPEAS EMMANUEL D.
MR/MRS SARIOGLOU ATHANASIOS
MR/MRS SEAL CHARLES
MR/MRS SFAKIANOUDIS JOHN
MR SOLLON JAMES
MRS SOPHOCLEOUS HELEN
MR SOURANIS GEORGE
MR SOURANIS STANLEY
MS STAKIAS STELLA
MR/MRS STAMOULIS GEORGE
MR/MRS STAVRAKIS MARIA
MRS SYROPOULOS AMALIA
MRS TAHINOS STEPHANIE
MR/MRS TASKER-GIOKA DAMIANOS
MS THEMELIS STELLA
MR/MRS TRIANTAFILLOS COSTAS
MR/MRS TRINTIS NICOLAOS
MS TSAKALOS JEANETTE
MR/MRS TSERKIS GEORGE
MRS VASILAKOPOULO ANASTASIA
MS VATAKIS TESSIE
MR/MRS VERGOS JOH
MR/MRS YACUMIS WILLIAM
MR/MRS AMARANTIDIS HARRY
PAYMENTS $98,556.50
MR/MRS ANASTASIS FOTINI
MR/MRS ANGELOS JOHN & IRENE
MR/MRS ARGEROPOULOS TED
MR/MRS ARGYRAKIS DESPINA
MR/MRS ATSIDIS IOANNIS
MRS BILIS AMALIA
MR/MRS CARDIGES ANN
MR/MRS CHRISOVERGIS GEORGE
MR/MRS CHRIST PHILIP
MS CHUVALAS DIMITRA
MRS CORNIAS DESPINA
MR CORNIAS NICHOLAS
MR/MRS DIMIDIS DEMETRIOS
MR/MRS ECONOMIDES CHRIS
MRS FAKAS ZENOVIA
MRS FILIPPOU IRENE
MR/MRS FOTINOS GERASIMOS
MS FRANGAKIS IRENE
MR/MRS FRANGOS JOHN
MR/MRS GEORGAS ANTHIE
MR/MRS GIALAMAS ANDREAS
MRS GLAVA KIKI
MR/MRS GRABAU KEVIN
MR HANDAKAS PAUL
MR HATZIDAKIS KONSTANTINO
MRS HATZIKOSMAS AMALIA
MR/MRS HONDROULIS ANDREANOS
MR/MRS JANKOWIAK DAVID & MARY
MRS KAITIS ANGELA MARY
MRS KALIAKOUDAS SOFIA
MR/MRS KAMINARIS DEMETRIOS
MS KAPUTSOS SYLVIA
MRS KARAGIANNIS SHOSHANA
MR/MRS KARAMANLIDES KYRIAKOS
MS KARELLAS EUGENIA M.
MR/MRS KATSIKIDES TOM & NICOLE
MRS KEPREOS GEORGIA
MR/MRS KIMOS JAMES
MR/MRS KOLKAS EUGENIA
MISS KONTOUDIS KYRA
MR KOSMOS GEORGE
MR/MRS KOUKIDES HARRY
MR/MRS KOULATSOS DIONISIOS
MR/MRS KOUTSANTONIS GEORGE
MS LALLAS EVE
MR LASKARIDIS NIKOLAOS
MRS LYGOUMENOS ALEXANDRA
MRS MATSANGOS ARGYRO
MRS MILLER MARY
MRS MINAS GEORGE J.
MRS NEOFITOU ATHINA
MR/MRS O’DRUDY LEO K. III
MRS PANTAZONIS MARY
MR/MRS PAPADIMITRIOU NICHOLAS
MR/MRS PAPAGEORGIOU SOCRATES
MR/MRS PAPPAS IRENE
MISS PASTRIKOS NOMIKI
MR/MRS PATRAS LEONARD N.
MR/MRS PIKOUNIS EMMANUEL
MRS POLITES DESPINA
MR/MRS PROTOPAPAS EMMANUEL
MR/MRS ROLOGAS ANASTASIOS
MR ROROS PETE JOHN
MR/MRS ROXANIS DEAN & SOULA
MRS SALPEAS MARIA
MR/MRS SARIOGLOU NIKOLAOS
MRS SERAFIS MARY
MR/MRS SISKOS STEFANOS
MR/MRS SOLLON NICK
MR/MRS SOPHOCLEUS GREGORY
MR/MRS SOURANIS MICHAEL
MR/MRS SPENCER ERIC AND
MRS STAMATHIS KIKI
MR/MRS STAVLAS MICHAEL
MR/MRS STEFANONI/STAK MICHAEL
MR/MRS SYROPOULOS NICHOLAS
MR/MRS TAKOS STEVE
MR/MRS TETTERIS STEVE
MR/MRS THEOHARIS EMMANUEL
MR/MRS TRIKOULIS DEMETRIOS
MRS TRIPOLITIS NINA
MRS TSAKALOS ROSE
MR/MRS TSIRONIS NICK
MRS VASILAKOPOULO PARASKEVI
MRS VAVAKAS KIRIAKI
MR/MRS VIZANIARIS ALEXANDROS
MR/MRS YENIAS DENO
BALANCE $46,678.50
¢∂∫∂ªμƒπO™ 2013
CLIP
COUPON
K O I N ø N I ∞
13
SAINT NICHOLAS GREEK FOLK FESTIVAL 2014
AD BOOK ORDER CONTRACT FORM
SUPPORT ST. NICHOLAS CHURCH BY PLACING YOUR CONTRACT FOR 2014 NOW!
DON’T FORGET WEDDINGS, BAPTISMS, ENGAGEMENTS, GRADUATIONS, MEMORIALS
LET’S MAKE THE 2014 GREEK FOLK FESTIVAL ADBOOK A COMMUNITY KEEPSAKE!
FESTIVAL PROGRAM CONTRACT
❏ Full Page (Color) ............... $400.00
❏ Full Page (B&W) ............... $250.00
❏ Half Page (B&W) ..............$175.00
❏ Quarter Page (B&W) .........$125.00
❏ Eighth Page (B&W) ........... $ 75.00
❏ T-Shirt Sponsor .................$350.00
❏
RESTAURANT
(If Available)
❏ Back Cover (Color) ............ $600.00
❏ Inside Front Cover (Color).. $600.00
❏ Inside Back Cover (Color) .. $500.00
CHECK YOUR CATEGORY BELOW:
❏ PROFESSIONAL SERVICES ❏ MEMORIAL ❏ CHURCH ORGANIZATION
❏
OTHER
Company .........................................................................................................................................
Mailing Address ..............................................................................................................................
Contact ............................................................... Phone ..................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................
Authorized by: .....................................................................................Date: .............
/
/2014
NOTE: Ads lose clarity when copied. For best results, e-mail your electronic file to: [email protected]
ADS THAT DO NOT FIT SIZE PROPORTIONS WILL BE RESIZED. ALL ADS MUST BE PAID IN FULL AND PAYMENT MUST BE RECEIVED
BY MAY 5th, 2014. Please send your form with your check made out to: St. Nicholas Greek Folk Festival 2014 Ad Book,
520 South Ponca Street, Baltimore, Maryland, 21224. To pay with credit card please contact the church office at 410-633-5020
If you have any questions, comments or concerns, please e-mail: [email protected]
THANK YOU FOR YOUR CONTINUOUS SUPPORT — ∂ÀÃ∞ƒπ™ΔOÀª∂ °π∞ Δ∏¡ ™À¡∂Ã∏ À¶O™Δ∏ƒ∏•∏ ™∞™!
KOINONIA DEADLINE
Please submit your article(s) to the Koinonia staff by the deadline stated below.
ISSUE MONTH: MAY 2014
DEADLINE: APRIL 14th
You may drop your article off at the church office or
e-mail it to Rebecca Loumiotis ([email protected]).
HAPPY
EASTER!
KA§O
¶∞™Ã∞!
AUDITITED FINANCIALS
14
K O I N ø N I ∞
APRIL 2014
K O I N ø N I ∞
∞¶ƒπ§πO™ 2014
15
DONATIONS IN MEMORIAM
In memory of Eugenia Roros
Michael & Eleni Klosterides
In memory of Angeline (Jean) Frank
Mr. & Mrs. George Sakianoudis
In memory of Cleo Roxanis
Mr. & Mrs. Dean Roxanis
In memory of George Minadakis
Mr. & Mrs. Dean Roxanis
In memory of Tsambika Philippou
Mr. & Mrs. Dean Roxanis
In memory of John Glykiadis
Mr. & Mrs. George Sfakianoudis
George & Rosa Cornias
Michael & Flora Moniodis
Ladies Panchian Society
Mr. & Mrs. Nikolaos Stroumbis
CLIP
HERE
Mrs. Georgia Kepreos
Mr. George Taratsidis
Mrs. Athena Taratsidis
Mr. & Mrs. George Perdikakis
Mr. Chris Angelopoulos
In memory of Evangelos & George
Kalis
Mrs. Aspasia Johns
In memory of Panormitis
Hatzigiannis
Ms. Anthie Georgas
Mrs. Georgia Kepreos
In memory of Florence Mavronis
Mrs. Sofia Kaliakoudas & Family
Mr. & Mrs. Stefanos N. Mavronis
In memory of Antonios Nicolaidis
In memory of Pantelis Tsampos &
Kalliopi Tsampos
Mrs. Despina Glykidis
Mr. & Mrs. George Perdikakis
Mr. & Mrs. John P. Roros
In memory of Savvas & Maria
Georgas
In memory of Mavroudis, Ernest &
Freda Angelopoulos
Ms. Harriett Georgas
Mr. Chris Angelopoulos
In memory of Stella Papoutsis
Pappas
In memory of Steve Christ
Mrs. Anastasia Christ
Ms. Anthie Georgas
GOOD FRIDAY—LAMENTATIONS SERVICE
PRAYERS FOR THE DECEASED
ΔËÓ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ £Ú‹ÓÔ˘, Î·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ
™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›, ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ £Âfi ÁÈ· ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÂÏıfiÓÙˆÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ.
ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó·
Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÙˆıÈ ¤ÓÙ˘Ô Î·È Ó· ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÚÈÓ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹.
During the Lamentations Service of Good Friday evening, and on Holy Saturday morning, we offer
prayers to God for the souls of our departed beloved family members and friends. For those who wish to
have their departed brethren remembered on Good Friday and Holy Saturday, you are asked to complete
the below form and submit the names before Good Friday.
LITURGICAL HOURS:
The Liturgical hours remain the same throughout the year.
Sunday services: Orthros 8:45 a.m. Divine Liturgy: 10 a.m.
Weekday Liturgy: Orthros 8:45 a.m. Divine Liturgy 9:30 a.m.
Vespers services: 7:00 p.m.
GO Archdiocese of America: http://goarch.org/
Metropolis of NJ: http://www.nj.goarch.org/
St Nicholas: http://stnicholasmd.org/
International Orthodox Christian Charities: http://iocc.org/
Daily Readings Mobile App: http: //goarch.org/archdiocese/departments/
internet/mobileapps/dailyreadings
Ancient Faith Radio: http://www.ancientfaith.com/
K O I N ø N I ∞
16
ST. NICHOLAS GREEK SCHOOL
SUMMER CAMP
∂§§∏¡π∫O ™ÃO§∂πO ∞°πOÀ ¡π∫O§∞OÀ
∫∞§O∫∞πƒπ¡∏ ∫∞Δ∞™∫∏¡ø™∏
APRIL 2014
K O I N ø N I ∞
∞¶ƒπ§πO™ 2014
17
APRIL LITURGICAL CALENDAR
Wed. Apr. 2: Presanctified Liturgy 7:00 p.m.
Fri. Apr. 4: Akathist Hymn 7:00 p.m.
Sun. Apr. 6: (Fifth Sunday of Lent, St. Mary of Egypt) Orthros
8:45 a.m. Divine Liturgy 10:00 a.m.
Mon. Apr. 7: Compline Service 7:00 p.m.
Wed. Apr. 9: Presanctified Liturgy 7:00 p.m.
Sat. Apr. 12: (Saturday of Lazarus) Orthros 8:45 a.m. Divine
Liturgy 9:30 a.m. (Children’s Breakfast)
Sun. Apr. 13: (Palm Sunday) Orthros 8:45 a.m. Divine Liturgy
10:00 a.m.
Sun. Apr. 20: (Great and Holy Pascha) Agape Vesper Service 11:00
a.m.
Sun. Apr. 27: Orthros 8:45 a.m. Divine Liturgy 10:00 a.m.
HOLY WEEK
Sunday Evening Apr. 13: The Bridegroom Service 7:00 p.m.
Holy Monday Apr. 14: The Bridegroom Servcie 7:00 p.m.
Holy Tuesday Apr. 15: The Bridegroom Service 7:00 p.m.
Holy Wednesday Apr. 16: Holy Unction Service 6:00 p.m.
Holy Thursday Apr. 17: Vespers/Liturgy of St. Basil (The Last
Supper) 6:00 a.m.
Holy Thursday Evening: The Reading of the Twelve Gospels/
Procession of the Cross 7:00 p.m.
Holy Friday Apr. 18: The Royal Hours 9:00 a.m.
Holy Friday Afternoon: Apokathelosis/Christ’s Descent from
the Cross 2:00 p.m.
Holy Friday Evening: Lamentation Service 7:00 p.m.
Holy Saturday Apr. 19: First Resurrection Service 7:30 a.m.
Vespers/Liturgy of St. Basil.
Holy Saturday Evening: Pascal Vigil 11:00 p.m.
Resurrection Service (outside) 12:00 midnight; 12:30 Orthros
and Divine Liturgy of Pascha
Sunday Apr. 20: Great and Holy Pascha Agape Vesper Service
11:00 a.m. (Gospels will be read in several languages.)
CLIP
COUPON
CALENDAR OF EVENTS
Tues. Apr.1: The Ladies Philoptochos monthly meeting at 7 p.m.
Fri. Apr. 4: GOYA monthly meeting at 7 p.m.
Sat. Apr. 5: St. Nicholas Lenten Retreat 8:30 a.m.-3 p.m. Featured
speaker: Presbytera Frederica Mathewes-Green.
Sat. Apr. 5: Diamonds bus trip to the National Cherry Blossom
Festival in Washington, DC.
Mon. Apr. 7: St. Nicholas PTA meeting at 6 p.m.
Tues. Apr. 8: Festival meeting at 6:30 p.m.
Thurs. Apr. 10: GOYA palm making at 6:30 p.m.
Fri. Apr. 11: GOYA Lenten Crab Feast at Captain James Crab
House 5-8 p.m. Tickets on sale.
Sat. Apr. 12: Lazarus Breakfast for community children at the
Plateia immediately after the Divine Liturgy.
Sun. Apr. 13: Sunday school in recess.
Mon. Apr. 14: Greek School classes being held as normal.
Mon. Apr. 21: Greek School closed for Easter Monday.
Tues. Apr. 22: Ta Ellinakia dance group registration at 6 p.m.
Wed. Apr. 23: Greek School resumes.
Sat. Apr. 26: GOYA away basketball game.
Sun. Apr. 27: Sunday school resumes. Futuria presented by Hippo
Theatre Group immediately after Divine Liturgy. Tickets on sale.
Mark your calendars!
UPCOMING EVENTS
Fri. May 2: GOYA monthly meeting at 7 p.m.
Sat. May 3: The Ladies Philoptochos Mother’s Day Tea.
Sat. May 3: GOYA away basketball game.
Mon. May 5: The Ladies Philoptochos monthly meeting.
Sat. May 10: GOYA away basketball game.
EASTER LILIES FOR THE CHURCH
¢øƒ∂∂™ ∞¡£∂ø¡ (∫ƒπ¡∞ ΔOÀ ¶∞™Ã∞)
Please donate Easter Lilies to decorate our church for Easter. The cost is
$25.00. Fill out this form and send or bring it to Saint Nicholas Church.
∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ οÓÂÙ ÙË ‰ˆÚ¿ Û·˜ $25.00, Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ
¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi Î·È ÛÙ›ÏÂÙ ÙËÓ ‰ˆÚ¿ Û·˜ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ
¡ÈÎfiÏ·Ô.
NAME .....................................................................................................
ADDRESS ...............................................................................................
AMOUNT $25.00
OTHER AMOUNT ................................................................................
18
K O I N ø N I ∞
APRIL 2014
JOURNEY OF FAITH
PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND,
TURKEY, PONTOS & CONSTANTINOPLE
Led by Reverend Father Michael Pastrikos
of Saint Nicholas Greek Orthodox Church in Baltimore, Maryland
THE HOLY LAND
Your pilgrimage to the Holy Land will be an unforgettable and spiritually rewarding journey! Visit and venerate
Christendom’s most sacred sites. See where Jesus spent most of his life and performed the many miracles you have
read about in the Bible. Visit the cities of Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Capernaum, and Tiberias! Among the
many sites and churches you will see are the Church of the Holy Sepulcher, the Church of St. Anne and the Pools of
Bethesda, the Tomb of the Virgin Mary, the Prison of Christ (Praitorion), the Church of the Holy Apostles and the
Church of the Transfiguration on Mt. Tabor. Take the cable car up to the Mt. of Temptation Monastery and see the
rock that Jesus actually prayed by. Visit the Church of the Nativity and touch the spot where Christ was born!
Among the other sites you will see are the Church of Tabgha, Cana, the Church of the Annunciation, the Garden of
Agony, the Monastery of St. Gerasimos Iordanitis, Lazarus’ Tomb, Church of St. Elisseos and Zacchaeus Tree.
Take a boat-ride on the Sea of Galilee and experience a spiritual baptism in the River Jordan. Enjoy a private audience with Patriarch Theophilos III (subject to his availability) and attend midnight Liturgy at the Holy Sepulcher.
TURKEY
CONSTANTINOPLE: Our pilgrimage will take us to Constantinople, the heart of Orthodoxy. Visit the seventeenth-century Greek Orthodox Ecumenical Patriarchate. Pray at the St. George Cathedral and venerate the Holy
Relics of St. Gregory the Theologian and St. John Chrysostom. Participate in a private audience with His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew (subject to his availability). Visit the most important sites for the Greek
Orthodox in Constantinople: Agia Sophia, the Church of the Holy Savior of Chora, Baloukli Monastery and its
Underground Shrine of Zoodochos Peghe, Topkapi Palace, which houses the relics of St. John the Baptist, Panagia
Blacherna, where the beautiful hymn “Te Ypermacho” was chanted over 1,400 years ago, and the Grand Bazaar.
PONTUS: Visit the area of Pontus, on the shores of Turkey’s Black Sea and in the Pontic Alps, where Greeks once
lived. The Pontic Greeks had a continuous presence in the region of Pontus (modern-day northeastern Turkey),
Georgia, and northeastern Anatolia from at least 700 BC until 1922. Like Armenians, Assyrians, and other Ottoman Greeks, the Greeks of Trapezounta suffered widespread massacres and what is now usually termed ethnic
cleansing at the beginning of the twentieth century, first from the Young Turks and later from Kemalist forces.
Visit the historic monastery of Panagia Soumela near Trapezounta, on the mountains rising up on the south coast
of the Black Sea. In 2010 the Turkish government allowed Ecumenical Patriarch Bartholomew to preside at the
first historic liturgy there in eighty-eight years. According to tradition, the Monastery of Panagia Soumela was
established in AD 386 by the Athenian monks Barnabas and Sofronios on the steep cliffs of Mount Melas, south of
the city of Trapezounta (Trabzon) and has for sixteen centuries been the symbol of the Hellenism of Pontus.
DATES WILL BE ANNOUNCED SHORTLY!
Cloud Tours Inc. 31–09 Newtown Ave., Long Island City, NY 11102
Tel: 718-721-3808 Toll Free: 800-223-7880 Fax: 718-795-4356 E-mail: [email protected]
∞¶ƒπ§πO™ 2014
K O I N ø N I ∞
19
Δ∞•π¢π ¶π™Δ∏™
¶ƒ√™∫ÀN∏¡∞ ™Δ√À™ ∞°π√À™ Δ√¶√À™
∫∞π ™Δ∏¡ Δ√Àƒ∫π∞, ¶√¡Δ√ ∫∞π ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏
À¶√ Δ∏¡ ∞π°π¢∞ Δ√À ∞π¢∂™. ¶∞Δƒ√™ ªπÃ∞∏§ §. ¶∞™Δƒπ∫√À
Δ∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ √ƒ£√¢√•√À ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ Δ√À
∞°π√À ¡π∫√§∞√À, μ∞§TIª√ƒ∏™, ª∞πƒÀ§∞¡¢∏™
√π ∞°π√π Δ√¶√π
ΔÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ·Í¤¯·ÛÙÔ Î·È ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο.
∂›ÛÎÂ„Ë Î·È ÚÔÛ·ÓËÌ· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. £· ‰Â›Ù Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ΔÔ˘, Î·È ¤Î·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ı·‡Ì·Ù¿ ΔÔ˘, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Á›·
°Ú·Ê‹. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, μËıϤÌ, ÙË ¡·˙·Ú¤Ù, ∫·ÂÚÓ·Ô‡Ì, Î·È Ù˘ ΔÈ‚ÂÚÈ¿‰·˜!
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÌÓËÌ›· Î·È ÂÎÎÏËۛ˜ Ô˘ ı· ‰Â›ÙÂ Â›Ó·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¶·Ó¿ÁÈÔ˘ Δ¿ÊÔ˘, Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘
∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜ Î·È ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ˜ Ù˘ μËıÂÛ‰¿, Ô Δ¿ÊÔ˜ Ù˘ ¶·Úı¤ÓÔ˘ ª·Ú›·˜, Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ
∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ŸÚÔ˜ ¡Ù·Ô‡ÏÈ. ¶¿ÚÙ ÙÔ ÙÂÏÂÊÂÚ›Î
̤¯ÚÈ ÙÔ ŸÚÔ˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÈÚ·ÛÌÒÓ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙÔ ‚Ú¿¯Ô fiÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó Ô
πËÛÔ‡˜. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ¡·fi Ù˘ °ÂÓÓ‹Ûˆ˜ Î·È ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜! ªÂٷ͇ ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ ÙfiˆÓ Ô˘ ı· ‰Â›ÙÂ Â›Ó·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ Δ·Ì¯¿, ∫·Ó¿, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘,
Ô ∫‹Ô˜ Ù˘ ∞ÁˆÓ›·˜, Ë ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÙÔ˘ πÔÚ‰·Ó›ÙË, Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ∂ÏÈÛÛ·›Ô˘ Î·È ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∑·Î¯·›Ô˘. ∫¿ÓÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· Ì ‚¿Úη ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ °·ÏÈÏ·›·˜ Î·È ı·
˙‹ÛÂÙ ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‚¿ÙÈÛË ÛÙÔÓ πÔÚ‰¿ÓË ¶ÔÙ·Ìfi. ÷Ú›Ù ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë £ÂfiÊÈÏÔ˘ πππ (·Ó
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜) Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙË ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ Δ¿ÊÔ.
Δ√Àƒ∫π∞
∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏: ΔÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· Ì·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘
√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi √Úıfi‰ÔÍÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¶ÚÔÛ¢¯Ëı›ÙÂ
ÛÙÔ ∫·ı‰ÚÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÚÔÛ΢Ó›ÛÙ ٷ πÂÚ¿ §Â›„·Ó· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘
£ÂÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ™˘Ó·ÓÙ›ÛÙ ÙÔÓ ∞.£.¶. ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î.Î.
μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô (·Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜). ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË: ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ˆÙ‹Ú· ÛÙË ÃÒÚ·, ÙË ªÔÓ‹ μ·ÏÔ˘ÎÏ‹ Î·È ÙÔ
˘fiÁÂÈÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ ΔÔη› Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË
ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ, Ô˘ „·ÏÏfiÙ·Ó Ô ıÂÛ¤ÛÈÔ˜ ‡ÌÓÔ˜, “T∏ À¶∂ƒª∞Ãø” ÚÈÓ
·fi 1400 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ¶·˙¿ÚÈ.
¶√¡Δ√™
∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ
ÕÏˆÓ, fiÔ˘ οÔÙ ˙Ô‡Û·Ó ŒÏÏËÓ˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ (Û‡Á¯ÚÔÓË
‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·), ÙË °ÂˆÚÁ›·, Î·È ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Ó·ÙfiÏÈ·, ·fi ÙÔ 700 .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ 1922, fiˆ˜
Î·È ÔÈ ∞Ṳ́ÓÈÔÈ, ÔÈ ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË
ÛÊ·Á‹, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂıÓÔοı·ÚÛË, ÚÒÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÂfiÙÔ˘ÚÎÔ˘˜
Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘ÌÂÏ¿, ÛÙË
ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ˘„ÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ·ÎÙ‹ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ΔÔ 2010, Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋
΢‚¤ÚÓËÛË Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô Ó· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÈÛÙÔÚÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û 88 ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘ÌÂÏ¿ ȉڇıËÎÂ, ÙÔ 386
Ì.Ã. ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ μ·ÚÓ¿‚· Î·È ™ˆÊÚfiÓÈÔ ÛÙȘ ·fiÎÚËÌÓ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ªÂÏ¿, ÓfiÙÈ·
Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· 16 ·ÈÒÓ˜.
™À¡Δ√ª∞ £∞ ∞¡∞∫√π¡ø£√À¡ √π ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∂™ Δ√À Δ∞•π¢π√À
Cloud Tours Inc. 31–09 Newtown Ave. Long Island City, NY 11102
Tel: 718-721-3808 Toll Free: 800-223-7880 Fax: 718-795-4356 E-mail: [email protected]
20
K O I N ø N I ∞
APRIL 2014
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
JOIN THE FRIENDS OF TODD CRANDELL for
Sunday Funday!
Crandell for Council Campaign Kick-Off Fund-raiser
A special gathering for the only candidate who can unite our
community and restore the Council seat to where it belongs—
with the people of the 7th District.
Featuring:
Music, dancing, great food & dessert, wheels, beer, wine,
soda, plus cash bar and maybe some surprises!
SUNDAY, APRIL 6, 2014
2:-6 PM
At the area‘s newest event location and hidden gem —3 blocks South on
Eastern Avenue & Ponca Street — and a few blocks from Johns Hopkins
Bayview Medical Center.
GREEKTOWN SQUARE & EVENT CENTER
700 Quail Street, Baltimore, Maryland 21224
Donation: $45.00 per person
For tickets contact Jacki: 443-386-0159
[email protected] or at www.team crandell.com
NO MINORS
Friends of Todd Crandell, James H. West, Treasurer
St. Nicholas G.O.Y.A.
1st Annual Lenten Crab Feast
Friday, April 11, 2014
5 p.m. to 8 p.m.
All-you-can-eat steamed crabs,
crab soup, fresh corn on the cob,
pasta salad, & soda
Cash Bar
Captain James Crab House
2127 Boston Street
Adults: $40.00 per person
For tickets,call
Kelly Argetakis
443-865-6748
Scarica

Apr - St. Nicholas Greek Orthodox Church