SL.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
REGNNO
BMB-BD-0001
BMB-BD-0002
BMB-BD-0003
BMB-BD-0004
BMB-BD-0005
BMB-BD-0006
BMB-BD-0007
BMB-BD-0008
BMB-BD-0009
BMB-BD-0010
BMB-BD-0011
BMB-BD-0012
BMB-BD-0013
BMB-BD-0014
BMB-BD-0015
BMB-BD-0016
BMB-BD-0017
BMB-BD-0018
BMB-BD-0019
BMB-BD-0020
BMB-BD-0021
BMB-BD-0022
BMB-BD-0023
BMB-BD-0024
BMB-BD-0025
BMB-BD-0026
BMB-BD-0027
BMB-BD-0028
BMB-BD-0029
BMB-BD-0030
BMB-BD-0031
BMB-BD-0032
BMB-BD-0033
BMB-BD-0034
BMB-BD-0035
BMB-BD-0036
BMB-BD-0037
BMB-BD-0038
BMB-BD-0039
BMB-BD-0040
BMB-BD-0041
BMB-BD-0042
BMB-BD-0043
BMB-BD-0044
BMB-BD-0045
BMB-BD-0046
BMB-BD-0047
BMB-BD-0048
BMB-BD-0049
BMB-BD-0050
BMB-BD-0051
BMB-BD-0052
BMB-BD-0053
BMB-BD-0054
BMB-BD-0055
BMB-BD-0056
BMB-BD-0057
BMB-BD-0058
BMB-BD-0059
BMB-BD-0060
BMB-BD-0061
BMB-BD-0062
BMB-BD-0063
BMB-BD-0064
BMB-BD-0065
BMB-BD-0066
BMB-BD-0067
BMB-BD-0068
BMB-BD-0069
BMB-BD-0070
BMB-BD-0071
BMB-BD-0072
BMB-BD-0073
BMB-BD-0074
CENTREC
ODE
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
Page 1 of 177
CENTRE-NAME
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
CANDIDATE'S-NAME
AAGNIK BATABYAL
SOUMYABRATA MUKHERJEE
PULAK CHAKRABARTY
AVILASH BHOWMICK
SUPRIYO MAHATA
DEBARCHAN CHATTERJEE
MOUMITA MONDAL
SOUVIK DAS
AYON MALLIK
RITWIK SARKAR
SUSHOBHAN ADHIKARI
SURAJIT CHAKRABARTY
SAYANTAN GARAI
SAMIRAN PAL
ARITRA SAHA
PRAMOD BESRA
SUJIT KUMAR PAL
AKASH KUMAR
SANCHARI KUNDU
PRASUN ROYCHOWDHURY
SUBHAM SAHA
SUMANA GHOSH
LABANYAMOY GHOSH
JIBANANDA GHOSH
BIBEK KUMAR
NAWIN MOHAN
SUVASREE ROY
MAINAK GHOSH
KUSHAL PRAMANICK
DHIMAN DEBNATH
RUPAK KUMAR SHOW
ANINDO ROY
DIPANJANA PATRA
BHASKAR PRAMANIK
SAPTAM GANGULY
ARITRA MAJUMDAR
SANJOY NATH
MANISHA ZAMAN
TATHAGATA SARKAR
SOMAKRAJ BANERJEE
SURANJANA KAJLI
KOUSTAV SAHA
SUDIPTA HAZRA
ANUPAM GHOSH
RAHUL CHAKRABORTY
RIYA MANDAL
ABHINABA MONDAL
RITABRATA MOITRA
ANUBHAB MONDAL
SACHIDANAND YADAV
MOLECULE MUKHERJEE
ARNAB ROY
AYALASOMAYAJULA SOMESH VIKRANT
DEBADRI PAL
SOUMEN DAS
KAUSIK PAL
SOUMESH MAJI
SHIBENDU GARAI
ARIJIT NATH
ABHIJIT ADHIKARI
SANTANU PYNE
SATYAKI DUTTA
RANJAY KUMAR
RAJOSHREE BANERJEE
CHANDANI PRAKASH
PEU MAJUMDER
SK AKIB ALI
DIBYA CHAKRABORTY
DEBIJYOTI DUTTA
AKSHAY CHATTERJEE
PARIJAT MONDAL
AISHIK CHATTOPADHYAY
GOURAB BANERJEE
SUPARNA GHOSH
TESTS
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
PIN-CODE
713347
713207
713130
713335
713331
713335
713331
713365
713301
713103
713103
713216
713101
731215
713101
713331
713128
713331
713427
713408
713103
713148
722207
722207
713331
713331
713331
713104
713130
713130
713205
713204
713204
731224
713364
713146
713335
731244
700080
722101
828109
713104
713408
731129
743135
713365
713207
713212
713207
713385
713321
731204
713205
713103
713331
712123
713333
713301
713331
713346
731204
713204
811101
828301
815334
713364
713104
713335
731302
713342
713130
713103
713201
731234
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
BMB-BD-0075
BMB-BD-0076
BMB-BD-0077
BMB-BD-0078
BMB-BD-0079
BMB-BD-0080
BMB-BD-0081
BMB-BD-0082
BMB-BD-0083
BMB-BD-0084
BMB-BD-0085
BMB-BD-0086
BMB-BD-0087
BMB-BD-0088
BMB-BD-0089
BMB-BD-0090
BMB-BD-0091
BMB-BD-0092
BMB-BD-0093
BMB-BD-0094
BMB-BD-0095
BMB-BD-0096
BMB-BD-0097
BMB-BD-0098
BMB-BD-0099
BMB-BD-0100
BMB-BD-0101
BMB-BD-0102
BMB-BD-0103
BMB-BD-0104
BMB-BD-0105
BMB-BD-0106
BMB-BD-0107
BMB-BD-0108
BMB-BD-0109
BMB-BD-0110
BMB-BD-0111
BMB-BD-0112
BMB-BD-0113
BMB-BD-0114
BMB-BD-0115
BMB-BD-0116
BMB-BD-0117
BMB-BD-0118
BMB-BD-0119
BMB-BD-0120
BMB-BD-0121
BMB-BD-0122
BMB-BD-0123
BMB-BD-0124
BSC-BD-0001
BSC-BD-0002
BSC-BD-0003
BSC-BD-0004
BSC-BD-0005
BSC-BD-0006
BSC-BD-0007
BSC-BD-0008
BSC-BD-0009
BSC-BD-0010
BSC-BD-0011
BSC-BD-0012
BSC-BD-0013
BSC-BD-0014
BSC-BD-0015
BSC-BD-0016
BSC-BD-0017
BSC-BD-0018
BSC-BD-0019
BSC-BD-0020
BSC-BD-0021
BSC-BD-0022
BSC-BD-0023
BSC-BD-0024
BSC-BD-0025
BSC-BD-0026
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
Page 2 of 177
RAMEN CHATTERJEE
ANIMESH HALDER
NAYANIKA DASGUPTA
BISHWESHWAR SHOME
MRINAL KANTI GHOSH
ANINDYA KARMAKAR
SUSOBHAN MANDAL
SUSOBHAN ROY
SOUMITA DATTA
GHALIB AHSAN
BIKASH KUMAR DHAL
ADARSH GAUTAM
ARITRA KESH
SUSHMA SHARMA
SUVADEEP SINHA
KOUSTAV CHANDRA
RAKESH SAREN
RUDRA PRASAD ROY
SUBHAJIT MAJI
SOMA PARIRA
BISHWANATH KUNDU
SUDIPTA HENSH
NILANJAN DAS
SUBIR ROY
MOULI DEBANGSHI
DEEPANNITA CHAKRABORTY
RIMA BANERJEE
BISHAL SANTRA
SUBHAMOY CHATTERJEE
AMITAVA NANDI
AYAAN SHEET
KOYNDRIK BHATTACHARJEE
SYLVESTER KUNAL TIRKEY
SUBHOJIT DUTTA
SUDIPTA DAS
SAIKAT SAMANTA
ARNAB DUTTA
ARNAB BAG
ARNAB SARKAR
RUDRANIL GUPTA
SK TAHSIN ISLAM
PREETOM MUKHERJEE
SREYAN GHOSH
MEGHNAD SAHA
SAILESH PAUL
RAJEEV KISKU
ARNAB MODAK
VIVEK KUMAR VERMA
KAUSHIK PRASAD MUKHERJEE
SUDIPTA KUNDU
SAURAV BAKSHI
SAGAR KAR
KUNTAL MONDAL
ANIMESH HANSDA
AVINANDAN KHAIRA
SOHAM ROY
POULAMI GANGOPADHYAY
DEBANJAN CHAKRABORTY
ANSHUMAN BETAL
SHREYA ROY CHOUDHURY
RITWICK BHATTACHARYYA
SOUMI MONDAL
ROHIT MUKHERJEE
SHRABANI CHOUDHURY
ARUNANGSHU PALIT
SANDIP DAS
KUNTAL KUMAR SARKAR
PRADIP DAS
ASHIQ UR RAHAMAN
SOUMYADIP GUIN
INDRAJIT MUKHOPADHYAY
SUVRAJIT MUKHERJEE
SUBHENDU KUMAR MONDAL
AVEEK RAY
SANJUKTA MANDAL
SHYAM SUNDER HEMBRAM
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
731204
713151
713364
731204
742132
722101
722101
713104
713332
731204
713204
713362
700120
815354
721607
712409
722182
713102
713304
713216
713342
731204
713102
731101
731204
713206
713301
712302
713121
722154
713204
713209
731235
800008
781018
110067
731204
731235
722143
713331
713401
713204
731204
713156
731204
816107
713101
713331
731101
713321
828135
713205
713103
713204
713381
713216
713331
713331
713103
713304
731224
713331
713335
713331
713331
713331
713335
713303
731301
713216
712402
713303
713335
713331
713331
713331
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
BSC-BD-0027
BSC-BD-0028
BSC-BD-0029
BSC-BD-0030
BSC-BD-0031
BSC-BD-0032
BSC-BD-0033
BSC-BD-0034
BSC-BD-0035
BSC-BD-0036
BSC-BD-0037
BSC-BD-0038
BSC-BD-0039
BSC-BD-0040
BSC-BD-0041
BSC-BD-0042
BSC-BD-0043
BSC-BD-0044
BSC-BD-0045
BSC-BD-0046
BSC-BD-0047
BSC-BD-0048
BSC-BD-0049
BSC-BD-0050
BSC-BD-0051
BSC-BD-0052
BSC-BD-0053
BSC-BD-0054
BSC-BD-0055
BSC-BD-0056
BSC-BD-0057
BSC-BD-0058
BSC-BD-0059
BSC-BD-0060
BSC-BD-0061
BSC-BD-0062
BSC-BD-0063
BSC-BD-0064
BSC-BD-0065
BSC-BD-0066
BSC-BD-0067
BSC-BD-0068
BSC-BD-0069
BSC-BD-0070
BSC-BD-0071
BSC-BD-0072
BSC-BD-0073
BSC-BD-0074
BSC-BD-0075
BSC-BD-0076
BSC-BD-0077
BSC-BD-0078
BSC-BD-0079
BSC-BD-0080
BSC-BD-0081
BSC-BD-0082
BSC-BD-0083
BSC-BD-0084
BSC-BD-0085
BSC-BD-0086
BSC-BD-0087
BSC-BD-0088
BSC-BD-0089
BSC-BD-0090
BSC-BD-0091
BSC-BD-0092
BSC-BD-0093
BSC-BD-0094
BSC-BD-0095
BSC-BD-0096
BSC-BD-0097
BSC-BD-0098
BSC-BD-0099
BSC-BD-0100
BSC-BD-0101
BSC-BD-0102
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
Page 3 of 177
PRIYOBROTO MUKHERJEE
ANANYA KHAN
SOUPTIK MONDAL
UPALA MUKHOPADHYAY
MANDIRA BANERJEE
BHASWATI BARMAN
SUPRIYA LAHA
USHASI SENGUPTA
KINSUK ROY
ANANYA GHOSH
BIUE BANERJEE
RITUPARNA SARKAR
GURPREET KAUR
TANMOY BISWAS
BIJOY RATAN GHOSH
ANIRBAN GHOSH
SAPTAK CHATTERJEE
SOMESWAR RUDRA
SEJUTI ROY SARKAR
SHEIKH SHIULI NOOR ALAM
MADHUMITA PAL
SARAJIT GHOSH
MRINMOY CHATTERJEE
RESHMI DAS
RITUPARNA GHORA
NABANITA BASAK
SNEHASHISH CHAKRABORTY
SOUNAK BHATTACHARYYA
SUMAN ROOJ
TANUJ KUNDU
SANJITA MONDAL
SAYAN BHATTACHARYA
SHIBAM HALDER
OLIVIA MALLICK
DEBARGHYA KUMAR
ARGHYA BHATTACHARYYA
NILANJANA NAG
RUPAYAN DUTTA ROY
DIPANWITA BANERJEE
SAYAK KUMAR DAS
GURPREET SINGH
RAJI AHAMMED
SINDHU SOM
SABYASACHI MAITY
ABHISHEK MONDAL
PUSPA KUMARI
KUMARI GHANISHA CHAUHAN
UTPAL SOME
ARNAB DAS
AKASHDEEP ROY
ARINDAM SARKAR
BRATATI SOM
SUBRATA CHATTOPADHYAY
SUDIP KUNDU
ARCHISMAN SAHA
SUBHENDU KUMAR ROY CHOWDHURY
SHUBHAM SARKAR
SANTANU SAHA
ABDUL RAHAMAN MOLLA
ANI DALAL
ARCHISMAN KUNDU
UPAMA MISTRI
ANIRUDDHA MAJI
DEBASIS MONDAL
BASAB MALLICK
SUBHAM SINGH
SUPARNA CHAKRABORTY
SHARMISTHA SEN
BORUN NAYEK
SUPRATICK SARKAR
NEERMEGHA MISHRA
DEBJIT CHOWDHURY
SHUBHAM GHAR
SOUMYA GHOSH
JISAN ALI MALLICK
SUBHAM MAITY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
713333
713101
712601
731235
713331
713365
713365
713331
713130
713408
713144
713365
713331
713401
731224
713331
713146
713103
713335
713101
712148
713502
713422
713212
484114
741235
713301
731224
731224
713202
713331
713358
713358
712134
713304
713101
713331
713335
713364
713101
713101
742180
713335
712601
731216
713365
713331
713364
731101
713335
713146
713103
713205
713144
713101
713331
713101
713129
713425
713202
713204
731235
713303
731235
712601
828207
731204
713335
713146
713216
731103
713331
713101
731101
712302
713216
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
BSC-BD-0103
BSC-BD-0104
BSC-BD-0105
BSC-BD-0106
BSC-BD-0107
BSC-BD-0108
BSC-BD-0109
BSC-BD-0110
BSC-BD-0111
BSC-BD-0112
BSC-BD-0113
BSC-BD-0114
BSC-BD-0115
BSC-BD-0116
BSC-BD-0117
BSC-BD-0118
BSC-BD-0119
BSC-BD-0120
BSC-BD-0121
BSC-BD-0122
BSC-BD-0123
BSC-BD-0124
BSC-BD-0125
BSC-BD-0126
BSC-BD-0127
BSC-BD-0128
BSC-BD-0129
BSC-BD-0130
BSC-BD-0131
BSC-BD-0132
BSC-BD-0133
BSC-BD-0134
BSC-BD-0135
BSC-BD-0136
BSC-BD-0137
BSC-BD-0138
BSC-BD-0139
BSC-BD-0140
BSC-BD-0141
BSC-BD-0142
BSC-BD-0143
BSC-BD-0144
BSC-BD-0145
BSC-BD-0146
BSC-BD-0147
BSC-BD-0148
BSC-BD-0149
BSC-BD-0150
BSC-BD-0151
BSC-BD-0152
BSC-BD-0153
BSC-BD-0154
BSC-BD-0155
BSC-BD-0156
BSC-BD-0157
BSC-BD-0158
BSC-BD-0159
BSC-BD-0160
BSC-BD-0161
BSC-BD-0162
BSC-BD-0163
BSC-BD-0164
BSC-BD-0165
BSC-BD-0166
BSC-BD-0167
BSC-BD-0168
BSC-BD-0169
BSC-BD-0170
BSC-BD-0171
BSC-BD-0172
BSC-BD-0173
BSC-BD-0174
BSC-BD-0175
BSC-BD-0176
BSC-BD-0177
BSC-BD-0178
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
Page 4 of 177
DEBIPRASAD MONDAL
SNEHA SAHA
VINEET CHOUDHARY
RITTIK MONDAL
RABIA SHARMIN
DEBADITYA CHAKRABORTY
SAHELI BISHNU
AVISEKH BHARATI
MD S SAYEEDUL ALAM
NAJMA SULTANA
TAMOGHNA BAG
SARIT GHOSH
ANUSUA KAR
ARCHITA SAMANTA
ABHISHEK SHAW
BALARKA GUPTA
JYOTIRMOY CHATTERJEE
ARUNIT CHATTERJEE
SAPTASWA MUNSI
NABARUN GUPTA
RAJDEEP DAS
ARYA TAH
TRIRATNA CHATTERJEE
SAYANTAN PATRA
RITANKAR SAHA
DHAWAL S THACKER
PALLABI CHATTERJEE
DURBA SIKDAR
AKASH PARAMANIK
SOURAV DEY
RAJASREE KUNDU
RAJDEEP DAS
PRADIP AKHULI
RAKESH MANDAL
NIVEDITA DEBNATH
SUMAN DATTA
SWAGATAA CHATTERJEE
SAYAN ROY
KUNTAL BHANDARI
DEBRAJ BANERJEE
ANIRBAN MUKHERJEE
AVIJIT HATI
UTSAB CHATTERJEE
INDRAJIT BHALLA
PINAKI MANDAL
DEBANJAN MAJUMDER
KALLOL RAY
SULAGNA MUKHERJEE
RACHANA DAS CHAUDHURY
SOURAV MUKHERJEE
RAHUL CHATTERJEE
ARGHYADIP SAMANTA
AKASH KUMAR SINGH
SAYAN DHAR
ARNAV GHOSH
MUNSI MAMUNUR RASHID
SOUVIK CHATTERJEE
ARKA MONDAL
PRIYANKA KONAR
BIKASH KUNDU
SOUVIK BARDHAN
NILOYENDU ROY
PATHIK DAS
SUVAJIT DAS
SUVAM MUKHERJEE
ANIK BARDHAN
SUMIT KUMAR PAL
CHANDAN ROUT
SUHISNA DAS
KUMARI RIYA
DIPJYOTI CHAKRABARTY
SURAJ KUMAR
SOUVIK DE
ABHISHEK RAY
DIPAK KUMAR SINGH
ANURAG SADHUKHAN
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
713102
713303
713347
713204
828207
713203
713212
713205
713129
713103
712601
722205
713358
828127
713347
134116
713325
713103
713205
713423
713103
713204
713130
713209
713409
826001
713301
713205
700010
731204
713101
826001
713303
712601
713211
713427
713219
723101
731302
713212
713204
712601
713335
731218
722140
713205
722101
731236
713321
826001
731204
713130
713331
713347
742101
713204
731204
713210
713365
722139
713331
713335
731204
731204
713205
713205
713145
713331
713128
713365
713301
815354
731218
713357
713331
713207
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
BSC-BD-0179
BSC-BD-0180
BSC-BD-0181
BSC-BD-0182
BSC-BD-0183
BSC-BD-0184
BSC-BD-0185
BSC-BD-0186
BSC-BD-0187
BSC-BD-0188
BSC-BD-0189
BSC-BD-0190
BSC-BD-0191
BSC-BD-0192
BSC-BD-0193
BSC-BD-0194
BSC-BD-0195
BSC-BD-0196
BSC-BD-0197
BSC-BD-0198
BSC-BD-0199
BSC-BD-0200
BSC-BD-0201
BSC-BD-0202
BSC-BD-0203
BSC-BD-0204
BSC-BD-0205
BSC-BD-0206
BSC-BD-0207
BSC-BD-0208
BSC-BD-0209
BSC-BD-0210
BSC-BD-0211
BSC-BD-0212
BSC-BD-0213
BSC-BD-0214
BSC-BD-0215
BSC-BD-0216
BSC-BD-0217
BSC-BD-0218
JAE-BD-0001
JCO-BD-0001
JCO-BD-0002
JCO-BD-0003
JCO-BD-0004
JCO-BD-0005
JCO-BD-0006
JCO-BD-0007
JCO-BD-0008
JCO-BD-0009
JCO-BD-0010
JCO-BD-0011
JEC-BD-0001
JEC-BD-0002
JEC-BD-0003
JEC-BD-0004
JED-BD-0001
JED-BD-0002
JGE-BD-0001
JHG-BD-0001
JHG-BD-0002
JLI-BD-0001
JLI-BD-0002
JMC-BD-0001
JMC-BD-0002
JMC-BD-0003
JMC-BD-0004
JMC-BD-0005
JMC-BD-0006
JMC-BD-0007
JMC-BD-0008
JMC-BD-0009
JMC-BD-0010
JMC-BD-0011
JMC-BD-0012
JMC-BD-0013
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
Page 5 of 177
RAJA MAJHI
SOURAV BHADRA
ABHYUDAY CHATTOPADHYAY
DEBDALI CHOWDHURY
SANYUKTA SINHA
CHITRITA MONDAL
POULOMI DUTTA
ARNAB CHATTERJEE
ARPITA BARI
ISHA MISHRA
ARGHA SAHA
SHREYA CHATTERJEE
DAIPAYAN DAS
DEBABRATA PAL
PRITHA MAKUR
PREMSUNDER GHOSH
SUVARAJIT KAR
ARGHYA KARMAKAR
VISHAL LAL
ANKAN KESH
AMRITA CHATTOPADHYAY
MOSARAF HOSSAIN
RAHUL SADHU
NIBEDITA GHOSH
SUBHAM SHRIVASTAVA
SUCHETA GUPTA CHOWDHURY
SAYAN KARMAKAR
SANDIPAN CHATTERJEE
SUBHAJIT TAH
SUMANTA MAJI
UDAYAN PANDA
ROCHISHNU DAS
SAYANTAN BANERJEE
RITAM GHOSAL
CHIRANJIT BASAK
AMARTYA SENGUPTA
SAMBIT CHAKI
ABHISHEK ROY
PALLABI BANERJEE
SAMBUDDHA SAHA
SHIBORAM BANERJEE
UTPALENDU DAS
SWARUP CHATTOPADHYAY
KAUSTUV NAG
SUSMITA GHOSH CHATTOPADHYAY
SANJOY DEY
KETAN ROY
MAHUYA ROY
ARPAN GARAI
SAMIRAN KUMA R BANIK
GADADHAR BANERJEE
DEBAPRIYA GHOSH
PARNA PAUL
JAYANTI LAHA
SHYAMAL SAHA
SUFIA PARVEEN
ANWESHA MUKHERJEE
ARGHYA BHATTACHARYA
AMRITA SARKAR
ISITA CHATTERJEE
KOUSHIK SARKAR
SANGRAM MOHANTY
SANCHITA BAKSHI
SUNIRMAL KUNDU
SOMNATH SADHU
KUMKUM GHOSH
AVIJIT PANJA
UMA KAPURIA
RAJASHI CHATTERJEE
SOMNATH HAZRA
ABHIJIT BHATTACHARYYA
DIPANKAR MONDAL
SANJIB SHARMA
HIRANMOY PAL
RAHUL MONDAL
ARYAMAN SENSARMA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
RAEI, RAEII
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
GM, RG
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
713151
713518
713103
731204
713331
713213
722133
713101
722101
828207
722148
722102
713338
731234
713210
713208
713101
722202
713204
713210
208002
700041
481021
829117
124406
689641
500094
712149
201011
713343
828127
713201
713304
713101
713325
713104
713202
713304
731224
713101
713204
712124
700051
741302
713104
722101
712406
712612
713104
713213
713144
731101
713102
713347
713102
713205
713103
700086
713363
713212
713359
761111
713128
712616
815355
722207
711202
713146
713101
713101
722206
713101
731204
713101
722142
731235
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
JMC-BD-0014
JMC-BD-0015
JMC-BD-0016
JMC-BD-0017
JMD-BD-0001
JPH-BD-0001
JPH-BD-0002
JPH-BD-0003
JPH-BD-0004
JPH-BD-0005
JPH-BD-0006
JPH-BD-0007
JPH-BD-0008
JPH-BD-0009
JQR-BD-0001
JQR-BD-0002
JQR-BD-0003
JQR-BD-0004
JSB-BD-0001
JSC-BD-0001
JSC-BD-0002
JSC-BD-0003
JSC-BD-0004
JSO-BD-0001
JSO-BD-0002
JSO-BD-0003
JSO-BD-0004
MEC-BD-0001
MEC-BD-0002
MEC-BD-0003
MEC-BD-0004
MEC-BD-0005
MEC-BD-0006
MEC-BD-0007
MMC-BD-0001
MMC-BD-0002
MMC-BD-0003
MMC-BD-0004
MMC-BD-0005
MMC-BD-0006
MMC-BD-0007
MMC-BD-0008
MMC-BD-0009
MMC-BD-0010
MMC-BD-0011
MMC-BD-0012
MMC-BD-0013
MMC-BD-0014
MMC-BD-0015
MMC-BD-0016
MMC-BD-0017
MMC-BD-0018
MMC-BD-0019
MMC-BD-0020
MMC-BD-0021
MMC-BD-0022
MMC-BD-0023
MMC-BD-0024
MMC-BD-0025
MMC-BD-0026
MMC-BD-0027
MMC-BD-0028
MMC-BD-0029
MMC-BD-0030
MMC-BD-0031
MMC-BD-0032
MMC-BD-0033
MMC-BD-0034
MMC-BD-0035
MMC-BD-0036
MMC-BD-0037
MMC-BD-0038
MMC-BD-0039
MMC-BD-0040
MMC-BD-0041
MMC-BD-0042
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
Page 6 of 177
SUDEEP KUNDU
GORACHAND CHAKRABORTY
SUMAN GHOSH
ABHISHEK BANERJEE
SOUMYOTTAM CHATTERJEE
MD HASAN SEIKH
SUMANTA MUKHERJEE
MANOKA MURMU
SAGNIK CHOUDHURY
PAPIYA DHARA
DEBASHREE BISWAS
CHANDAN GHOSH
PAYEL KARMAKAR
JOYDIP GHATAK
BAPPADITYA SAMUI
SAURAV DASH
SUMITA SARKAR
SACHCHIDA NAND MISHRA
SAYAN ROY
AMINUDDIN ALI
PIYALI KUNDU
ANIMESH BANERJEE
JUNAID KHAN
SULAKSHAMANA CHATTARAJ
PRITHA MUKHERJEE
RESHMA SINHA RAY
SHOUNAK DAS
PIYALI MAJUMDAR
JAHIRUDDIN SHAIKH
SACHETAN BHATTACHARYA
NIRUPAM SAHA
MANINDER SINGH
PUJA CHANDA
SUBHABRATA MITRA
SHYAM SUNDAR SETH
SK RAFIKUL HOSSAIN
KASHINATH MONDAL
UJJAL GHOSH
RAJA RAJBANSHI
INDRANI GHOSH
ARPAN HALDER
ARPITA NAYEK
MANOJIT GHOSH
ANIMESH ROY
INDRAJIT GHOSH
ANANTADULAL PAUL
TUHIN MONDAL
SURYA KANTA MONDAL
HANJELA SHAIKH
BILLOWMONGAL KUNDU
TAPAS SARKAR
DAYAMAY KHAN
RUPAK GHOSH
SOMSUBHRA DE
DULAL CHANDRA DAS
SAFIK AHAMED
AMIT KUMAR MANDAL
MD SAMIM KHAN
AMITAN GARAIN
MOUSUMI BAG
DEBPRASAD PAL
TAPAS DEY
MD FARUQUE SHAIKH
SAMIR KUNDU
SUBHADEEP GHOSH
MAHENDRANATH PAUL
MANTU KUNDU
MANAS KUMBHAKAR
RANADIP GANGOPADHYAY
SUBHABRATA DUTTA
AMIT SAHA
SK SAHID MAHAMMAD
AVISHEK SAMANTA
RAHUL SAHU
KUNTAL HALDAR
KALYANI PRASAD TIKAIT
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
713210
781039
713151
731130
713101
713409
713103
713331
713103
713213
713303
712305
713214
713358
712417
721420
713216
713204
713212
731221
731204
731129
731101
700078
713303
713101
731235
713103
722204
713405
731201
713325
713101
712302
700014
712102
712611
700036
722161
712146
713408
712602
722161
731304
731129
731125
731201
742235
742213
713427
731219
815354
712410
713103
713152
731221
742168
713129
713363
713103
731303
731218
816106
722101
713141
731104
713321
723126
713301
731234
713150
713101
713125
722135
731219
722137
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
MMC-BD-0043
MMC-BD-0044
MMC-BD-0045
MMC-BD-0046
MMC-BD-0047
MMC-BD-0048
MMC-BD-0049
MMC-BD-0050
MMC-BD-0051
MMC-BD-0052
MMC-BD-0053
MMC-BD-0054
MMC-BD-0055
MMC-BD-0056
MMC-BD-0057
MMC-BD-0058
MMC-BD-0059
MMC-BD-0060
MMC-BD-0061
MMC-BD-0062
MSD-BD-0001
MSD-BD-0002
MSD-BD-0003
MSD-BD-0004
MSD-BD-0005
MSD-BD-0006
MSD-BD-0007
MSL-BD-0001
MSL-BD-0002
MSL-BD-0003
MSM-BD-0001
MTC-BD-0001
MTC-BD-0002
MTC-BD-0003
MTC-BD-0004
MTC-BD-0005
MTC-BD-0006
MTC-BD-0007
MTC-BD-0008
MTC-BD-0009
MTC-BD-0010
MTC-BD-0011
MTC-BD-0012
MTC-BD-0013
MTC-BD-0014
MTC-BD-0015
MTC-BD-0016
MTC-BD-0017
MTC-BD-0018
MTC-BD-0019
MTC-BD-0020
MTC-BD-0021
MTC-BD-0022
MTC-BD-0023
MTC-BD-0024
MTC-BD-0025
MTC-BD-0026
MTC-BD-0027
MTC-BD-0028
MTC-BD-0029
MTC-BD-0030
MTC-BD-0031
MTC-BD-0032
MTC-BD-0033
MTQ-BD-0001
MTQ-BD-0002
MTQ-BD-0003
MTQ-BD-0004
MTQ-BD-0005
MTQ-BD-0006
MTQ-BD-0007
BMB-BG-0001
BMB-BG-0002
BMB-BG-0003
BMB-BG-0004
BMB-BG-0005
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BG
BG
BG
BG
BG
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
Page 7 of 177
SAMIR KAR
SUMANTA BANERJEE
ANIRBAN KUNDU
SANDIPAN DUTTA
SANCHITA GHOSH
PUJA SUPAKAR
ARIJIT GHOSH
SNIGDHA CHOWDHURY
SEAULI RAY
POLI KUILA
ARKA GHOSH
BUDDHA DEV GHOSH
SANDIP SAHA
ARGHYA SINGHA
SHYAMAL DAS
JEET SARKAR
PRASHANTA GARAIN
SHIBAPADA MAHATO
PALASH KIRTHANIA
RITWIK PAL
SARBARI ROY
KESHAV SADHUKHAN
BODHODITYA BARMA
AMARTYA BHATTACHARYA
SRIJITA BOSE
RAM KISHORE MUKHERJEE
SASWATI HALDER
ATANU BANDYOPADHYAY
SOUMITRA BHATTACHARYYA
SAHINA PARVEEN
SURASHRI MONDAL
SWAPAN KUMAR MONDAL
SUDIN KUMAR SARKAR
IVAN MUKHERJEE
POULOMI ROYCHOWDHURY
SRIMOYEE SOM
SAURAV MANDAL
RITWIKA MANDAL
APARAJITA KHAN
MD IQBAL HASSAN
ARCHANA KUMARI
BALESHWAR SAH
CHHABILAL GORAI
SUMIT KUMAR RAI
SUSMITA SAHA
BARUN KUMAR SAM
SAYAN GANGULI
ARGHO BISWAS
SUBHRAKANTI KAVIRAJ
PARAMITA HALDER
MOUMITA MAJI
ANANTA PAUL
MD TASLIM ARIF
RAJAT KANTI SARKAR
SOURAV NANDI
SANGITA ROY
TARUN KANTI LAHA
SARENDRILA BAL
BISWANATH ROY
SOUMEN DAS
EZAZUL ISLAM
DEBDULAL SEN
SUMIT SEN
SUKANTA SEN
JOY SINHA
SAURAV MANDAL
SAUMITRA MUKHERJEE
MEHDI HASSAN MONDAL
SOURAV DATTA
GARGI RAKSHIT
IQBAL MOLLA
ASIF A
ADITYA CHANDRAN
TUSHAR RAMDAS MENON
ABHISHEK M VERNEKAR
MOHIT KUMAR
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
722140
722102
731204
731235
713103
723145
731236
731101
722152
713130
713101
713103
731123
713502
713130
713130
723155
723130
742101
713101
736146
713407
733121
731204
713347
713363
713363
713122
731233
731216
713128
722202
741315
712149
713201
713103
713103
742225
713209
846004
801303
845453
723121
845438
713128
713403
713101
731201
713303
713216
713321
713373
731214
713101
713216
713130
713304
713212
731204
713205
743440
723133
713102
731123
713303
713103
712302
700128
713102
713212
713101
695602
560055
682020
581301
815301
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
BMB-BG-0006
BMB-BG-0007
BMB-BG-0008
BMB-BG-0009
BMB-BG-0010
BMB-BG-0011
BMB-BG-0012
BMB-BG-0013
BMB-BG-0014
BMB-BG-0015
BMB-BG-0016
BMB-BG-0017
BMB-BG-0018
BMB-BG-0019
BMB-BG-0020
BMB-BG-0021
BMB-BG-0022
BMB-BG-0023
BMB-BG-0024
BMB-BG-0025
BMB-BG-0026
BMB-BG-0027
BMB-BG-0028
BMB-BG-0029
BMB-BG-0030
BMB-BG-0031
BMB-BG-0032
BMB-BG-0033
BMB-BG-0034
BMB-BG-0035
BMB-BG-0036
BMB-BG-0037
BMB-BG-0038
BMB-BG-0039
BMB-BG-0040
BMB-BG-0041
BMB-BG-0042
BMB-BG-0043
BMB-BG-0044
BMB-BG-0045
BMB-BG-0046
BMB-BG-0047
BMB-BG-0048
BMB-BG-0049
BMB-BG-0050
BMB-BG-0051
BMB-BG-0052
BMB-BG-0053
BMB-BG-0054
BMB-BG-0055
BMB-BG-0056
BMB-BG-0057
BMB-BG-0058
BMB-BG-0059
BMB-BG-0060
BMB-BG-0061
BMB-BG-0062
BMB-BG-0063
BMB-BG-0064
BMB-BG-0065
BMB-BG-0066
BMB-BG-0067
BMB-BG-0068
BMB-BG-0069
BMB-BG-0070
BMB-BG-0071
BMB-BG-0072
BMB-BG-0073
BMB-BG-0074
BMB-BG-0075
BMB-BG-0076
BMB-BG-0077
BMB-BG-0078
BMB-BG-0079
BMB-BG-0080
BMB-BG-0081
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
Page 8 of 177
ARNAB CHAKRABORTY
KESHAV RAGHU
VIKASH PUNIA
RAYEES AHMAD BHAT
M K ADITHYA
B N PRASHANTH
NILADRI MITRA
J LAVANYA
MOHAMMAD SUNON SHAH
VASUNDHARA V
SATWIK PRABHU K
AJIL JALAL
RAKSHA M
A K S S SONAM RAO
VADALI VENKATA SRAVANI
S M GLAD REBECCA
ANIL KUMAR
A RAHUL RAM
ANANTHSHAYANA MOHARE
VARUN RAVI VARMA
SIDDHARTH SHANE SHASTRI
VYOMAKESH JAMADAGNI
CHAITANYA PATEL
SHAMBHAVI SINGH
PAPIA BERA
R CHANDRALEKHA
KRUTHIKA KULKARNI
HARSHANA M
AAKANKSHA SRIDHAR
ASHWATHY JOSHY
CHENNUPATI SUDHEENDRA
SABAREESH R
ANNESHA BANERJEE
SHREETOMA KUNDU
RESHMA MALLA
SHARANSH GUHA
ARKA BHATTACHARYA
MILIND HEGDE
SHASHANK JYOTI
AJIT DESHPANDE
SONALI SHARMA
MANEESH MADHUSUDHAN
MEGHANA M KATTI
ANKITHA J BHARADWAJ
S VIGNESH
A T ANJALI
A GIRIJA
AVULAPALLI PRIYA VARDHAN
K HARSHITHA
YAKASI PAVAN KUMAR
RANGISETTY VENKATA KEERTHIPRADAYANI
KARAMALA SAI PRIYANKA
MALLELA THABASUM BANU
SYED SHAMEEL BASHA
VIDAGUTTI KUSUMANJILI
PENABADI SANDHYA
PUTTAPARTHI JAYASREE
KOTTE VENKATA LAKSAMI PRASANNA
CHANDRASHEKAR T R
NIKHIL JONATHAN REGO
SAMARTH DIKSHIT
VIDHYA RAMASWAMY
SUMITHRA K
DIVYA G
TARUN KUMAR MODI
Y VENKATA NITHEEN KUMAR
ANAS YASEEN K C
ANOOP SWAMY
VIJAYKUMAR V NADAGOUD
RISHABH AGARWAL
GURIJEPALLI KAMSALA SAI TEJDEEP
R ROHAN ABHIJITH
ADITYA BANKA
NANDHITHA U N
AZAD KUMAR K
ASWATHI JAYARAAM
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700032
560041
560022
560024
560085
515201
560037
635001
560059
560079
560066
560078
560013
560029
643006
848130
680010
587101
560016
560034
560003
384002
560037
560004
570016
560061
635109
560050
560064
560093
560071
700029
560064
560076
560064
560064
560070
834002
560038
805109
560019
695011
560076
560016
570017
570023
515591
570017
515541
515591
515591
515541
515591
515591
515591
515541
515591
560055
560005
560061
560012
571443
560097
560036
524314
673019
570023
583212
560017
515110
110031
768001
560086
670141
560076
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
BMB-BG-0082
BMB-BG-0083
BMB-BG-0084
BMB-BG-0085
BMB-BG-0086
BMB-BG-0087
BMB-BG-0088
BSC-BG-0001
BSC-BG-0002
BSC-BG-0003
BSC-BG-0004
BSC-BG-0005
BSC-BG-0006
BSC-BG-0007
BSC-BG-0008
BSC-BG-0009
BSC-BG-0010
BSC-BG-0011
BSC-BG-0012
BSC-BG-0013
BSC-BG-0014
BSC-BG-0015
BSC-BG-0016
BSC-BG-0017
BSC-BG-0018
BSC-BG-0019
BSC-BG-0020
BSC-BG-0021
BSC-BG-0022
BSC-BG-0023
BSC-BG-0024
BSC-BG-0025
BSC-BG-0026
BSC-BG-0027
BSC-BG-0028
BSC-BG-0029
BSC-BG-0030
BSC-BG-0031
BSC-BG-0032
BSC-BG-0033
BSC-BG-0034
BSC-BG-0035
BSC-BG-0036
BSC-BG-0037
BSC-BG-0038
BSC-BG-0039
BSC-BG-0040
BSC-BG-0041
DST-BG-0001
DST-BG-0002
JCO-BG-0001
JCO-BG-0002
JCO-BG-0003
JCO-BG-0004
JCO-BG-0005
JCO-BG-0006
JCO-BG-0007
JEC-BG-0001
JED-BG-0001
JED-BG-0002
JED-BG-0003
JHG-BG-0001
JLI-BG-0001
JLI-BG-0002
JLI-BG-0003
JLI-BG-0004
JLI-BG-0005
JLI-BG-0006
JLI-BG-0007
JLI-BG-0008
JLI-BG-0009
JLI-BG-0010
JLN-BG-0001
JMB-BG-0001
JMB-BG-0002
JMB-BG-0003
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
Page 9 of 177
POOJA B
BUSETTY MANASA
MICHAEL UDAY JOSEPH
SAMAR MONDAL
PODAPATI SHIVANI RAO
OMER ABD ALGHANI ABASNER ALHAJ
SHANOLA SMITHA SEQUEIRA
LOKESH R
KAUSTUBH AGRAWAL
KUMAR KANISHKA
RAJA JAISWAL
VINIT KUMAR DUBEY
PARUL GUPTA
JOEL JUNIAS
P DEEPAK KUMAR
AKSHAT JOSHI
ASHWAQUE EDASSERY MALAYIL
MUHAMMED AFNAZ K
MOIDEEN BASITH K B
MOHAMMED NIZAM P N
GITIKA KATYAL
KNASHISH
AVINABA ROY
ABHINAV KUMAR
MRINALINI PADMANABHAN
DHEE
RAUNAK MATAI
RAVI NARAYAN SINGH
ANIKET BAKSY
SAGNIK DAM
VENKATESH POLEPALLY
PIYUSH PALLAV
AISHWARYA BANAJAR
NAQIYAH A DHARWALA
GHIYAS UL AMEEN
SHUSNATA CHOWDHURY
KANHAIYA LAL KASHYAP
SAQIB KHAN GHORI
KSHITIJ SINGH
PRASHANT KUMAR PRINCE
NITIKA NEGI
S ABINAYA
KAUSHIK SRIVATSAN K
SHRUTI VARDHAN
BELLARY ALMAS TARANNUM
SANJANA AKKIREDDY
SHUBHAJIT DAS
VARNASHREE A M
TUHIN ROY
ANIL KUMAR
AMRUTA PURUSHOTTAM JOGALEKAR
XANDEEP VARGHESE ALEXANDER
PUJA THAKUR
PRAVENA DUPLEX
JANARDAN MISRA
GADIYARAM VASUNDHARA
ARJUN SINGH P
PRITI KUMARI GUPTA
SANCHITA MUKHERJEE
SOMENATH BERA
KUNJESH KAUSHIK
TANIA GUPTA
SHAILESH VERMA
OBALAPATHI
USASHI CHATTERJEE
VEERENDRA. C
SWATI SAXENA
RANJEETA SWAIN
DILIP KUMAR M C
SHWETHA HAROBEDI
USHA GP
ANINDYA BASU
CHAYA DEVI
MAMATHA H K
NEHA PRABHU
VIJAY JOSHI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
560036
515641
560078
713129
560008
560043
577102
635109
560076
800001
497001
854327
560047
825413
517129
560037
673645
673013
671124
682021
560033
560062
713304
814154
560102
560055
560017
560076
560078
560078
560070
827006
577211
560078
563125
560054
801505
577101
560004
572103
560012
620017
580023
800013
515001
263139
560008
577204
560102
560059
560024
686004
560035
630502
560103
560050
560018
560020
560083
560076
845401
660043
560059
560056
560059
577601
244001
560037
560072
560010
560012
560059
570009
560072
560019
560085
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
JMB-BG-0004
JMB-BG-0005
JMB-BG-0006
JMB-BG-0007
JMB-BG-0008
JMB-BG-0009
JMB-BG-0010
JMB-BG-0011
JMB-BG-0012
JMB-BG-0013
JMD-BG-0001
JQR-BG-0001
JQR-BG-0002
JSB-BG-0001
JSB-BG-0002
JSB-BG-0003
JSB-BG-0004
JSB-BG-0005
JSB-BG-0006
JSC-BG-0001
JSC-BG-0002
JSD-BG-0001
JSO-BG-0001
MEC-BG-0001
MEC-BG-0002
MEC-BG-0003
MEC-BG-0004
MEC-BG-0005
MEC-BG-0006
MEC-BG-0007
MEC-BG-0008
MEC-BG-0009
MEC-BG-0010
MEC-BG-0011
MEC-BG-0012
MEC-BG-0013
MED-BG-0001
MED-BG-0002
MED-BG-0003
MED-BG-0004
MED-BG-0005
MED-BG-0006
MED-BG-0007
MED-BG-0008
MED-BG-0009
MED-BG-0010
MMC-BG-0001
MMC-BG-0002
MMC-BG-0003
MMC-BG-0004
MMC-BG-0005
MMC-BG-0006
MMC-BG-0007
MMC-BG-0008
MMC-BG-0009
MMC-BG-0010
MMC-BG-0011
MMC-BG-0012
MSD-BG-0001
MSD-BG-0002
MSD-BG-0003
MSD-BG-0004
MSD-BG-0005
MSD-BG-0006
MSD-BG-0007
MSD-BG-0008
MSD-BG-0009
MSD-BG-0010
MSD-BG-0011
MSD-BG-0012
MSL-BG-0001
MSL-BG-0002
MSL-BG-0003
MSL-BG-0004
MSL-BG-0005
MSL-BG-0006
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
Page 10 of 177
SHWETA SRIVASTAVA
BIBEKANANDA MISHRA
TARAKARAM GOLLAMUDI
RAMA KRISHNA D T
KESHAB CHANDRA BAKSHI
GANGARAPU SUNIL BABU
SHUBHASHISH DAS
TIJU CHERIAN JOHN
KOYAL BHARTIA
GUJJULA MALLIKARJUNA
RAJ KUMAR MISTRI
SAWAN KUMAR
VEDURURU SAI SARADA
ARZOO MUSTAFI
REKHA K
PRIYA V WALISHETTAR
ANANDA K S
MANASA N
DESAYI UDAYASREE
ABHISEK SAHA
BHASWATI CHATTERJEE
GURSHARN KAUR
BIRABRATA PANDA
KETAN MANOJ KOTNIS
ANUSHREE KASHYAP NEELAKANTABABU
NIPUN SARIN
RAVI SHANKAR PATEL
SURAJ KUMAR
SRISHTI KAPOOR
SUHAS DHRUVAKUMAR
INDUKURI HARISH VARMA
SANDEEP V
MANIKANTA P R
ITI VATS
DIVYA JAMES ATHOOPALLIL
ABHISHEK KUMAR SINGH
STUTI DEVDAS
RASHI MITRA
AISWARYA THOMAS
SUVRO MUKHERJEE
MANJUNATH K S
SUDIP SHUKLA
SOMEER GULATI
JIBILAS K
KETHOSILHU MEYASE
MEGHNA RAJEEV
ANUPRIYA
SUBRAMANYA RAJU S
HARISH VANGALA
JOTSNA R
AMITH YADAV H J
ABRAHAM VARGHESE
MAHALAKSHMI PATIL
SUNIL K B
RAJEEV N
C VIJAYAKUMAR
BANASRI GUPTA
MYASHVANTH
ASHIRVAD KUMAR
PRAVEEN RAJ N R
BHARATH B GOWDA
BIPLAV KUMAR MEHTA
SANDEEP CHANDRASHEKAR
SUPREET B S
MD SHARIQ
GAYATRI SHRINIVAS CHABBI
R LALNUNTLUANGI
BHARATH KUMAR G
BHARGOBJYOTI SAIKIA
NARAYANA SWAMY D M
SHRUTHI R
SUMITH KUMAR PURI
SHRIRANG KONNUR
REETESH RANJAN
NIDHI PARASHAR
RAVEENDRA BALEKUNDRI
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RQROR
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
560013
560059
560071
534302
560065
517325
560065
560065
560078
515812
560065
635109
516360
560073
560103
580029
560062
562123
515591
721139
560052
560030
673310
586101
560050
560029
560016
560016
110092
560098
500038
560016
560094
560052
560032
560066
560067
495006
679334
560052
560011
560103
560047
673638
560029
560075
560054
560061
560052
560040
572103
560012
583227
560086
570008
517325
560037
570004
560059
560023
560072
560094
560019
560004
560059
560071
560046
560075
560059
561203
560100
122002
560085
560075
560076
591115
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
MSL-BG-0007
MSL-BG-0008
MSM-BG-0001
MSM-BG-0002
MSM-BG-0003
MSM-BG-0004
MSM-BG-0005
MSM-BG-0006
MSM-BG-0007
MSM-BG-0008
MSM-BG-0009
MSM-BG-0010
MSM-BG-0011
MSM-BG-0012
MSM-BG-0013
MSM-BG-0014
MSM-BG-0015
MSM-BG-0016
MSM-BG-0017
MSM-BG-0018
MTC-BG-0001
MTC-BG-0002
MTC-BG-0003
MTC-BG-0004
MTC-BG-0005
MTC-BG-0006
MTC-BG-0007
MTC-BG-0008
MTC-BG-0009
MTC-BG-0010
MTC-BG-0011
MTC-BG-0012
MTC-BG-0013
MTC-BG-0014
MTC-BG-0015
MTC-BG-0016
MTC-BG-0017
MTC-BG-0018
MTC-BG-0019
MTC-BG-0020
MTC-BG-0021
MTC-BG-0022
MTC-BG-0023
MTC-BG-0024
MTC-BG-0025
MTC-BG-0026
MTC-BG-0027
MTC-BG-0028
MTC-BG-0029
MTC-BG-0030
MTC-BG-0031
MTC-BG-0032
MTC-BG-0033
MTC-BG-0034
MTC-BG-0035
MTC-BG-0036
MTC-BG-0037
MTC-BG-0038
MTC-BG-0039
MTC-BG-0040
MTC-BG-0041
MTC-BG-0042
MTC-BG-0043
MTC-BG-0044
MTC-BG-0045
MTC-BG-0046
MTC-BG-0047
MTC-BG-0048
MTC-BG-0049
MTC-BG-0050
MTC-BG-0051
MTC-BG-0052
MTC-BG-0053
MTC-BG-0054
MTC-BG-0055
MTC-BG-0056
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
Page 11 of 177
C ASWATHY
M S MUBARAK BASHA
LAKSHMI P
GAVISIDDANA GOUDA
HARISHA SE
SRISHTI KUMARI
ANUBRAT CHOUDHURY
KRITHIKA RAO
BHUBALI M UPADHYAYA
A PADMAPRIYA
CHAITRA G HOLENNAVAR
LEKKALA SWETHA
TOSHITA CHETTRANDA SUVARNA KUMAR
SULEKHA S
NANDA SHRAVANKUMAR
PREETHI K. B
YERRAGANGU VENKATANAIDU
VADDE RAMANJANEYULU
KRITIGA RAVISHANKAR
SREENIVASULU VENUTHURLA
SRINIVAS VIRINCHI
ANKESH KUMAR SENGAR
RAJ KUMAR MONDOL
ABHISHEK DUTTA
DIPJYOTI TALUKDER
AKHIRUL ISLAM
SOURAV GIRI
CHENNAVAJJHALA VENKATA PARDHASARATHY
GARIMA MISHRA
VARSHA S RAJ
JITHIN PREMS
CHARUPRIYA NEGI
PRIYANKA
MINERVA LAISHRAM
MANOJ KUMAR
AMIT YADAV
SHAHAZEEM CHOUDHARI
DEBARUN SARKAR
SACHIN BIHAN
SATYAJIT PADHY
BISWAJIT CHATTERJEE
NALLI SANKETH
KHUSHBOO RANI
YASHODA AGRAWAL
KRISHNAMURTHI KASHIKAR
BHUPENDRA SINGH
HARSHA KADEKAR B M
SUDARSHAN SINGH SHYAMAL
ARAVIND SRIVATSA
ZUBIN MAHARANA
VINOD KABADI G
SUMANTH BHARADWAJ H S
ACHYUT YARAGAL
ASHUTOSH KUMAR TIWARI
SAURABH SHARMA
MOHAMMED MUSHTAQ M
SHYAM SUNDAR M
RUP MAJUMDER
DHANANJAYA GURUSIDDAPPA
SACHU THOMAS ISAAC
ARKADEEP SEN
RAJESH BHATT
CHANDRASHEKARASWAMY HIREMATH S
MOHAN RAJ A
NEHA KISHNANI
GYANARANJAN NAYAK
MALAY KUMAR SINHA MAHAPATRA
ANAND RAVI AIYER
ANOOP KUMAR
ABHINEET
VIJETH JINACHANDRA KOTAGI
POORNIMA P
SANTANU BARUAH
AMIT VERMA
VINOD KALANKAR GODGHATE
SATYABRATA SWAIN
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
679329
560068
560037
560040
560060
560014
560047
560073
582208
560068
580031
515001
560043
560097
570004
560011
515425
518301
560082
524345
560094
562125
560068
700094
560035
783348
721601
560013
403802
560008
673528
248001
560068
590006
560093
110077
585287
560075
636302
560091
560008
560032
560035
560078
581115
560093
560076
110096
560079
560017
561203
577424
560010
560008
560029
560078
560085
700122
560054
560032
700034
560091
577589
560066
221010
560067
722160
400706
495663
560064
580031
572102
560037
560078
442902
560067
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
MTC-BG-0057
MTC-BG-0058
MTC-BG-0059
MTC-BG-0060
MTC-BG-0061
MTQ-BG-0001
MTQ-BG-0002
MTQ-BG-0003
MTQ-BG-0004
MTQ-BG-0005
MTQ-BG-0006
MTQ-BG-0007
MTQ-BG-0008
MTQ-BG-0009
MTQ-BG-0010
MTQ-BG-0011
MTQ-BG-0012
MTQ-BG-0013
MTQ-BG-0014
MTQ-BG-0015
BMB-BH-0001
BMB-BH-0002
BMB-BH-0003
BMB-BH-0004
BMB-BH-0005
BMB-BH-0006
BMB-BH-0007
BMB-BH-0008
BMB-BH-0009
BMB-BH-0010
BMB-BH-0011
BMB-BH-0012
BMB-BH-0013
BMB-BH-0014
BMB-BH-0015
BMB-BH-0016
BMB-BH-0017
BMB-BH-0018
BMB-BH-0019
BMB-BH-0020
BMB-BH-0021
BMB-BH-0022
BMB-BH-0023
BMB-BH-0024
BMB-BH-0025
BMB-BH-0026
BMB-BH-0027
BMB-BH-0028
BMB-BH-0029
BMB-BH-0030
BMB-BH-0031
BMB-BH-0032
BMB-BH-0033
BMB-BH-0034
BMB-BH-0035
BMB-BH-0036
BMB-BH-0037
BMB-BH-0038
BMB-BH-0039
BMB-BH-0040
BMB-BH-0041
BMB-BH-0042
BMB-BH-0043
BMB-BH-0044
BMB-BH-0045
BMB-BH-0046
BMB-BH-0047
BMB-BH-0048
BMB-BH-0049
BMB-BH-0050
BMB-BH-0051
BMB-BH-0052
BMB-BH-0053
BMB-BH-0054
BMB-BH-0055
BMB-BH-0056
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
Page 12 of 177
R SMRITI MURTY
B M LAXMI PRASAD
ANANYA DEB
NALLI SANKETH
ARINDAM ROYCHOUDHURY
SUBODH K C
AVINASH B S
ABHISHEK MALIK
PRATEEK R K
AMBIKA
GOVINDA A
AMRITENDU SARKAR
VIVEK SAIGAL
DEEPAK N D
S T RAJAN
AVIK KUMAR MAHATA
S RAGHVENDRA RAO
RAJWARDHAN KUMAR
K GOVINDARAJULU
ABHISHEK PANDEY
PRADYUMNA KUMAR MISHRA
P OMKAR ASHRIT
SUBHENDU SEKHAR SAHOO
SOUMYA RANJAN BEHERA
NARASINGH PRASAD JOSHI
SHAILESH TRIPATHY
ABHIJIT PAIKARAY
JISHU DAS
NIHAR RANJAN MALLICK
DEEPANKAR DAS
AISWARYA MISHRA
JYOTI PRIYADARSHINI
DIGVIJAY KUMAR
PIYUSH JAIN
SATYA RANJAN JENA
SAMPAD BHUSAN MOHANTY
BHANU NARAYAN
SIVANANDA MISHRA
CHAMAN PRADHAN
BIBHUTI NAIK
JAGAMOHAN PATRA
SRIRAM TRIPATHY
AKASH JENA
ADARSHA MOHAPATRA
PRATIK PRADHAN
BISHES KUMAR PANDA
SUBHASISH SAHU
MITHILESH NAYAK
ABHISHEK KHEMKA
JYOTIRANJAN PANDA
SOUMYA RANJAN SAHOO
RAKESH KUMAR
SUVRANSHU SEKHAR SAHOO
ARKABRATA DAS
SUBHAM KUMAR PADHI
ASHISH KUMAR SAHU
JANMEJAYA BEHERA
SRIYA MISHRA
PRADYUMNA KUMAR MALLICK
PIYUS SRAVAN TRIPATHY
SUBHAKANTA NAYAK
LOPAMUDRA JAGDEV
NIMISH KUMAR MAHAPATRA
SAGAR PATNAIK
AKASH BISWAL
PRAYAGDEEP PARIJA
OJASWI KUMAR SAHOO
PULAK SAHOO
KISHAN KUMAR PATEL
ABHILASH MAJHI SAMANTA
LOKABHIRAM DIKSHIT
ANKIT KUMAR AGRAWAL
ARINDAM PRADHAN
CHINMAYA MISHRA
RAJKUMAR PATTANAIK
ANKITA PANIGRAHI
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
490009
560043
700094
560032
700028
577202
560085
560059
560037
562109
560062
695582
700026
577201
560065
721101
560052
560047
517125
768211
758020
756100
751018
751006
766001
751003
751003
751020
751016
769012
751002
756001
844125
751006
751001
751003
769005
751012
751012
770012
755026
756001
769012
751002
751012
751012
751019
769003
769012
767026
763002
700006
751009
700006
760001
768032
754119
751006
765001
751009
760002
751016
753003
760001
751009
751003
768005
769002
751031
751012
751001
496661
751001
751023
752002
751010
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
BMB-BH-0057
BMB-BH-0058
BMB-BH-0059
BMB-BH-0060
BMB-BH-0061
BMB-BH-0062
BMB-BH-0063
BMB-BH-0064
BMB-BH-0065
BMB-BH-0066
BMB-BH-0067
BMB-BH-0068
BMB-BH-0069
BMB-BH-0070
BMB-BH-0071
BMB-BH-0072
BMB-BH-0073
BMB-BH-0074
BMB-BH-0075
BSC-BH-0001
BSC-BH-0002
BSC-BH-0003
BSC-BH-0004
BSC-BH-0005
BSC-BH-0006
BSC-BH-0007
BSC-BH-0008
BSC-BH-0009
BSC-BH-0010
BSC-BH-0011
BSC-BH-0012
BSC-BH-0013
BSC-BH-0014
BSC-BH-0015
BSC-BH-0016
BSC-BH-0017
BSC-BH-0018
BSC-BH-0019
BSC-BH-0020
BSC-BH-0021
BSC-BH-0022
BSC-BH-0023
BSC-BH-0024
BSC-BH-0025
BSC-BH-0026
BSC-BH-0027
BSC-BH-0028
BSC-BH-0029
BSC-BH-0030
BSC-BH-0031
BSC-BH-0032
BSC-BH-0033
BSC-BH-0034
BSC-BH-0035
BSC-BH-0036
BSC-BH-0037
BSC-BH-0038
BSC-BH-0039
BSC-BH-0040
BSC-BH-0041
BSC-BH-0042
BSC-BH-0043
BSC-BH-0044
BSC-BH-0045
BSC-BH-0046
BSC-BH-0047
BSC-BH-0048
BSC-BH-0049
BSC-BH-0050
BSC-BH-0051
BSC-BH-0052
BSC-BH-0053
BSC-BH-0054
BSC-BH-0055
BSC-BH-0056
BSC-BH-0057
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
Page 13 of 177
DIBYAJYOTI PANDA
SOURAV PUROHIT
DIPEN MAHAPATRA
AISHWARYALAXMI KAR
RAJESH ROSHAN BEHERA
SOUMYA SASWAT PRIYADARSHI
SUSHANT KUMAR SEET
GAURAB PANDA
SAHASRANSHU DASH
HARIPRIYA SAHOO
SHRUSTI MOHANTY
DEBASISH NAYAK
SANDEEP MOHANTY
SASWAT KUMAR PANDA
JEEBAN JEET SAHU
ARPITA DEBADARSHINI
AMIT KUMAR SAHOO
MONALISHA
T SATISH KUMAR
SAURAV MISHRA
PRATYASHA NAYAK
SAURAV SUBHAPRAKASH BAL
BARNA SARKAR
PUSPITA DUTTA
ELLORA ROUTRAY
ANKITA SAWOO
ARUNIMA SARANGI
ABBAS IMRAN
SHAHEEN SULTANA
RUCHI RAMYA MOHANTY
TANUSHREE SAHOO
APARNA TRIPATHY
SARTHIK GHOSH
H DEBARATAN RANA PRATAP REDDY
ANIKET KUMAR
ALANKRIT MISHRA
SOUMYA RANJAN PATHY
KESHAV BASUDEV
SHAKTI SWARUP MOHAPATRA
SUPRIT SAHU
SHIBAM KUMAR MAJHI
SOMYAK MOHAPATRA
KRITANJALI SINGH
JYOTI RANJAN BARIK
RASMI RANJAN SAHOO
SUDHIR KUMAR SAHOO
SANKET SAHU
SUNIRMAL KARMAKAR
ASUTOSH PRAHARAJ
ANKITA PANIGRAHI
AEISHWARYA ABHILIPSA
BRAJENDRA MAHARNA
AVINASH DAS
SAURABH KUMAR SAHU
ANANYA DEHURY
SANGEET GHARAI
ABHISHEK BARUN SWAIN
RASMIREKHA SAHOO
SONALIKA SAHOO
ANKITA SAHOO
SUBHANKAR NAYAK
DEBI PRASAD DAS
SWAGATIKA MISHRA
RAJARSHI CHATTOPADHYAY
SIBASHIS MAHAPATRA
ANKITA MAHAPATRA
PRATIK MOHANTY
EKANTA KUMAR SWAIN
SAMLESH CHOUDHURY
SANAT KUMAR MOHAPATRA
ANANYA AISHWARYA
SHYAMA PRASAD MUDULY
SOUMYA RANJAN MISHRA
SIDHARTH PADHI
SIDDHARTH PRUSTY
SAMVIT MAHAPATRA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
756026
762014
751023
751015
753004
757003
765017
753012
753001
262001
713331
421004
751007
768002
756001
751003
751012
751006
760002
759146
751020
756123
711202
711112
754138
753009
751024
700052
751006
751016
751007
831001
751016
760001
831012
751001
769012
751017
751012
751020
769014
751030
751019
751010
751018
751001
751003
768232
760010
751010
751010
769002
751005
760001
770034
756001
751023
754214
754211
759145
769008
751022
759145
751016
751014
751014
751021
769002
751006
759103
769002
752001
757001
753014
827004
751009
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
BSC-BH-0058
BSC-BH-0059
BSC-BH-0060
BSC-BH-0061
BSC-BH-0062
BSC-BH-0063
BSC-BH-0064
BSC-BH-0065
BSC-BH-0066
BSC-BH-0067
BSC-BH-0068
BSC-BH-0069
BSC-BH-0070
BSC-BH-0071
BSC-BH-0072
BSC-BH-0073
BSC-BH-0074
BSC-BH-0075
BSC-BH-0076
BSC-BH-0077
BSC-BH-0078
BSC-BH-0079
BSC-BH-0080
BSC-BH-0081
BSC-BH-0082
DST-BH-0001
JCO-BH-0001
JCO-BH-0002
JCO-BH-0003
JCO-BH-0004
JCO-BH-0005
JCO-BH-0006
JCO-BH-0007
JCO-BH-0008
JCO-BH-0009
JCO-BH-0010
JCO-BH-0011
JEC-BH-0001
JEC-BH-0002
JEC-BH-0003
JEC-BH-0004
JED-BH-0001
JED-BH-0002
JHG-BH-0001
JHG-BH-0002
JLI-BH-0001
JLI-BH-0002
JLI-BH-0003
JLI-BH-0004
JMB-BH-0001
JMC-BH-0001
JMD-BH-0001
JPS-BH-0001
JSD-BH-0001
JSO-BH-0001
JSO-BH-0002
JSO-BH-0003
JSO-BH-0004
JSO-BH-0005
MEC-BH-0001
MEC-BH-0002
MEC-BH-0003
MEC-BH-0004
MEC-BH-0005
MEC-BH-0006
MEC-BH-0007
MEC-BH-0008
MEC-BH-0009
MEC-BH-0010
MED-BH-0001
MED-BH-0002
MED-BH-0003
MED-BH-0004
MED-BH-0005
MMC-BH-0001
MMC-BH-0002
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
Page 14 of 177
ANIK GHOSH
M S SHUBHAM
BISHWARANJAN PASAYAT
ATUL NANDA
SASWATA ARABINDA RAUTRAY
ADARSHA DAS
ROSALIN SAHOO
SUBHASMITA SAHOO
STUTI KHATUA
SOUKARSHA DHAR
DIPTANGSHU DEY
SWAYAMSIDDHA SARANGI
CHIRANJIBEE SATAPATHY
SABYASACHI MISHRA
ABHISHEK MISHRA
DEBASIS ROUT
SHWETA ANURUPA
PROTYUSH SAHU
AKANKSHYA SAMAL
ANVITA KUANR
SAMBIT MOHANTY
DEBARSHEE DEBASHIS
CHINMAY MOKASHI
MAITRY MAHAPATRA
ANSHUMAN BEHERA
SADANANDA MEHER
SUBHALAXMI DAS
SHYAMAPADA MANDAL
K L N S S SARMA
ASHIS KUMAR DASH
SOUMYARANJAN PRADHAN
RASMIREKHA PANI
RADHA MOHAN ACHARYA
DHARMENDRA BISWAL
BISWARANJAN SWAIN
SANJAY KUMAR MOHANTY
KABITA RANI DAS
NILKANTA DAS
EKTA KHEMKA
VISHAL KUMAR
SANTOSH KUMAR DASH
ARUNDHATI MALLICK
RAJKISHORE RAY
ASWATHI NAIR
DILIP KUMAR MISHRA
KAMALA MOHANTY
SUPREETI DAS
SASHMITA NAYAK
SADANAND KUMAR CHOUDHARY
MD JAWED
AMIYARANJAN MOHANTY
DEBRAJ ROY
KALYANI BISWAL
SMRUTI RANJAN PRADHAN
DINABANDHU SAHOO
JAYASHREE PARIDA
PRARTHANA BHUYAN
CHANDRAKANTA BARADA PRASAN
BIBHORE KUMAR DEO
SWARNABH
SIMLEE BHATTACHARYYA
BIJAYALAXMI PRADHAN
JYOTI DEBNATH
TITIKSHA DAS
BHAGABAN SAHOO
SANJAY KUMAR MAHANTA
SWOPNESHA KUMAR KHATUA
DEEPAK KUMAR BEJ
KRISHNA PRASAD YADAV
MANI KANT MISHRA
TAHASIL SAHU
RAJAT RASHMI MARNDI
MANOJ KUMAR ROUL
BABRUBAHAN DALABEHERA
SASMITA PRAHARAJ
ABHRANEEL DUTTA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RZI, RZII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
751002
751002
769009
751030
751023
751017
751023
762011
770017
752050
759103
751016
751018
751021
751021
758043
734006
392002
834001
208017
751009
754145
751019
751009
751003
751004
768004
721448
500060
756025
759132
454027
769042
754246
754211
752106
752050
756001
751004
831015
695011
755050
756182
751001
75507
769008
751024
769008
769008
753001
751010
751005
758034
761126
755025
754211
751004
751007
759126
751014
751016
761126
754224
753001
756123
758017
753003
756114
751010
834008
767037
751021
753003
752070
751030
700124
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
MMC-BH-0003
MMC-BH-0004
MMC-BH-0005
MMC-BH-0006
MMC-BH-0007
MMC-BH-0008
MMC-BH-0009
MMC-BH-0010
MMC-BH-0011
MMC-BH-0012
MMC-BH-0013
MMC-BH-0014
MMC-BH-0015
MMC-BH-0016
MMC-BH-0017
MMC-BH-0018
MMC-BH-0019
MMC-BH-0020
MMC-BH-0021
MMC-BH-0022
MMC-BH-0023
MMC-BH-0024
MMC-BH-0025
MMC-BH-0026
MMC-BH-0027
MMC-BH-0028
MMC-BH-0029
MMC-BH-0030
MMC-BH-0031
MMC-BH-0032
MSD-BH-0001
MSD-BH-0002
MSD-BH-0003
MSD-BH-0004
MSD-BH-0005
MSD-BH-0006
MSL-BH-0001
MSL-BH-0002
MSM-BH-0001
MSM-BH-0002
MSM-BH-0003
MSM-BH-0004
MSM-BH-0005
MSM-BH-0006
MTC-BH-0001
MTC-BH-0002
MTC-BH-0003
MTC-BH-0004
MTC-BH-0005
MTC-BH-0006
MTC-BH-0007
MTC-BH-0008
MTC-BH-0009
MTC-BH-0010
MTC-BH-0011
MTC-BH-0012
MTC-BH-0013
MTC-BH-0014
MTC-BH-0015
MTC-BH-0016
MTC-BH-0017
MTC-BH-0018
MTC-BH-0019
MTC-BH-0020
MTC-BH-0021
MTC-BH-0022
MTC-BH-0023
MTC-BH-0024
MTC-BH-0025
MTC-BH-0026
MTC-BH-0027
MTC-BH-0028
MTC-BH-0029
MTC-BH-0030
MTC-BH-0031
MTC-BH-0032
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
Page 15 of 177
TEJASWINI PRADHAN
KIRAN MOHANTY
PRASANTA LENKA
SAURAV SAMANTARAY
SUSHREE SANGEETA PRADHAN
SUCHISMITA MISHRA
AKASH ASHIRBAD PANDA
S MEENAKSHI
SIBASISH PALLAI
SURYASNATA MANIPATRA
BISWABHARATI SAHOO
PANKAJA SWAIN
T KAMAL KUMAR
BISWANATH CHOUDHURY
SARADA PRASAD KUNDU
ABHILASH SAHU
RAJEEB RANJAN MOHANTA
PRIYARANJAN MALLICK
BIMAL THAKUR
SAUMYA RANJAN SAHOO
ALOK BEHERA
JASHOSWINI
ASHIS KUMAR PATI
SAURABH
JITENDRA NATH SAHAY
ANIL KUMAR PRADHAN
MANICKESHWAR B
KIRTIMAN GOPANAYAK
KAHNU CHARAN SAHOO
KOCHERLAKOTA SATYA PRITAM
DIPTIMAYEE BEHERA
BRIJESH KUMAR JHA
BISWARANJAN ROUT
PINAKI DASGUPTA
NAGMANI PRASAD
JYOTIKA DASH
SATYARANJAN SHA
JYOTI PRIYA SAHU
KAPIL KUMAR GUPTA
SUVASHRI SUVADARSINI
NANDINI MAHARANA
DHIREN KUMAR MAHANTA
LAXMAN PRADHAN
DHIRAJ KUMAR MAHANANDA
ANWESHA MOITRA
PRAKASH CHANDRA PATI
ANKITA ROUT
SOUMYA SIBANGINI MISHRA
SATYA PRAKASH PATEL
ABHISHEK SAMRAT
RAKESH KUMAR PRADHAN
SUBIT DAS
ROOPAK BEHERA
LALATENDU MUDULI
DHANESHWAR MARDI
TRIDEV SAHU
RAKESH RANJAN SWAIN
HARISH CHANDRA BERA
VIDISHA
RAJENDRA KUMAR GANGAI
SAROJA KUMAR JENA
PRAMOD KUMAR SETHY
ROHIT KUMAR DAS
AKSHYA KUMAR MALLIK
MANORANJAN MAHALIK
AMRUTANSHU PANIGRAHI
BHANUPRIYA DAS
MAYUKH ROY
APRATIM SAHA
SOUMYA RANJAN SAHOO
NITESH KUMAR BHARADWAJ
SNEHALATA DAS
ABHIJIT SAHOO
SHIBANI PRASAD MOHAPATRA
SOUMYA BAGUDAI
ABINAS PARIDA
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
751003
768028
759016
751003
751003
767002
751003
751003
751006
75103
751003
755018
753001
754029
751020
768102
757034
755016
768029
762106
752016
751001
751001
759122
751019
751001
751003
751001
754296
751003
752109
751003
754227
769014
751003
751002
758025
761020
751002
754213
768004
758031
751014
767035
700009
751004
751030
767062
495671
760005
496001
756003
751006
754162
753003
753003
753003
832101
813203
751009
760001
751004
768001
761029
751001
756055
751019
700123
769001
751030
496001
751021
759017
752001
756001
758045
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
MTC-BH-0033
MTC-BH-0034
MTC-BH-0035
MTC-BH-0036
MTC-BH-0037
MTC-BH-0038
MTC-BH-0039
MTC-BH-0040
MTC-BH-0041
MTC-BH-0042
MTC-BH-0043
MTC-BH-0044
MTQ-BH-0001
MTQ-BH-0002
MTQ-BH-0003
MTQ-BH-0004
MTQ-BH-0005
MTQ-BH-0006
MTQ-BH-0007
BMB-BP-0001
BMB-BP-0002
BMB-BP-0003
BMB-BP-0004
BMB-BP-0005
BMB-BP-0006
BMB-BP-0007
BMB-BP-0008
BMB-BP-0009
BMB-BP-0010
BMB-BP-0011
BMB-BP-0012
BMB-BP-0013
BMB-BP-0014
BMB-BP-0015
BMB-BP-0016
BMB-BP-0017
BMB-BP-0018
BMB-BP-0019
BMB-BP-0020
BMB-BP-0021
BMB-BP-0022
BMB-BP-0023
BMB-BP-0024
BMB-BP-0025
BMB-BP-0026
BMB-BP-0027
BMB-BP-0028
BMB-BP-0029
BMB-BP-0030
BMB-BP-0031
BMB-BP-0032
BMB-BP-0033
BMB-BP-0034
BMB-BP-0035
BMB-BP-0036
BMB-BP-0037
BMB-BP-0038
BMB-BP-0039
BMB-BP-0040
BMB-BP-0041
BMB-BP-0042
BMB-BP-0043
BMB-BP-0044
BMB-BP-0045
BMB-BP-0046
BMB-BP-0047
BMB-BP-0048
BMB-BP-0049
BMB-BP-0050
BMB-BP-0051
BMB-BP-0052
BMB-BP-0053
BMB-BP-0054
BMB-BP-0055
BMB-BP-0056
BMB-BP-0057
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHUBANESWAR
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
Page 16 of 177
SUBRAT KUMAR MISHRA
SWAGATIKA DAS
GOPINATH MISHRA
BISWAJIT ROUT
ABHISEK PARIDA
MILLI MARNDI
JAGANNATH SWAIN
PRATIBIND KUMAR JHA
MAHESH PRASAD MAHALIK
TARA BAHADUR THAPA
AMRIT KUMAR BEURIA
RITESH NATH
ALEEK SEN
SNEHA DAS
INDRAJIT PAUL
SUJIT KUMAR SAHU
SATARUPA RATH
SATABHISHA KAVI SATPATHY
ERANI MOHAPATRA
JAYDITYA SINGH SHAKTAWAT
ADHINAV MATHUR
STUTI SETHIYA
MAYANK LADDHA
SWAPNIL DESHMUKH
VIJAY JAIN
PULKIT RICHHARIYA
SHUBHAM GUPTA
AMEER MAQSOOD
ROHIT MAJHI
TANAY GAHLOT
AMAN SHUKLA
RAMESHWAR HALDAR
AISHWARY SHARMA
RAHUL YADAV
NEELESH KUSHWAHA
JAI SINGH MEHAR
MALKHAN SINGH THAKUR
ABHIJEET SHRIVASTAVA
LOKESH PARMAR
SHREY JAISWAL
ADITYA VYAS
VISHWAS BHARGAV
SOMESH NAYAK
GAUTAM GUPTA
POONAM SHARMA
ALOK RAMTEKE
SHIVAM KUSHWAHA
AKASH SINGH
MOHIT GHUNE
PRASHANT KUMAR PANDEY
PAWAN KUMAR SHARMA
PRASHANT JEPH
NILESH SOLANKI
SHIKHA SHARMA
SANKET GUPTA
AKSHAY RAO PAWAR
NIDHI TRIVEDI
APEKSHA PARSAI
AMANDEEP KHERA
ABHILASH SINGH JADOUN
ARPIT ARORA
AYUSHI PAWAR
SOUMYAA CHAUDHURI
SHIVANI LAXKAR
PRINSHAL NIGAM
AKSHAT MAHAJAN
ROSHNI SHAHANI
BHAVYA TIWARI
ANKUR DIXIT
MEGHA PATHARIYA
HARDIK PANDYA
SAUMYA UPADHYAY
RAJAT SRIVASTAVA
JITENDRA KUMAR SAHU
VINEET KUMAR DUBEY
DEEPIKA KUSHWAHA
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
753001
751007
752001
754037
751004
763002
754010
847222
759017
768204
753004
753014
832103
700121
700078
751002
768028
753002
753012
457001
457001
462021
452001
452011
452003
464221
475661
460449
461771
403401
462042
461771
466001
461771
461771
461771
455001
455001
462043
462042
324010
474009
462042
462042
324009
452011
284403
452010
453331
284403
462043
462030
451111
461771
482001
305001
461111
461005
482002
476001
452001
487001
482008
284403
324002
452001
452001
431003
452009
487881
482002
452010
482002
324007
482009
486001
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
BMB-BP-0058
BMB-BP-0059
BMB-BP-0060
BMB-BP-0061
BMB-BP-0062
BMB-BP-0063
BMB-BP-0064
BMB-BP-0065
BMB-BP-0066
BMB-BP-0067
BMB-BP-0068
BMB-BP-0069
BMB-BP-0070
BMB-BP-0071
BMB-BP-0072
BMB-BP-0073
BMB-BP-0074
BMB-BP-0075
BMB-BP-0076
BMB-BP-0077
BMB-BP-0078
BMB-BP-0079
BMB-BP-0080
BMB-BP-0081
BMB-BP-0082
BMB-BP-0083
BSC-BP-0001
BSC-BP-0002
BSC-BP-0003
BSC-BP-0004
BSC-BP-0005
BSC-BP-0006
BSC-BP-0007
BSC-BP-0008
BSC-BP-0009
BSC-BP-0010
BSC-BP-0011
BSC-BP-0012
BSC-BP-0013
BSC-BP-0014
BSC-BP-0015
BSC-BP-0016
BSC-BP-0017
BSC-BP-0018
BSC-BP-0019
BSC-BP-0020
BSC-BP-0021
BSC-BP-0022
BSC-BP-0023
BSC-BP-0024
BSC-BP-0025
BSC-BP-0026
BSC-BP-0027
BSC-BP-0028
BSC-BP-0029
BSC-BP-0030
BSC-BP-0031
BSC-BP-0032
BSC-BP-0033
BSC-BP-0034
BSC-BP-0035
BSC-BP-0036
BSC-BP-0037
BSC-BP-0038
BSC-BP-0039
BSC-BP-0040
BSC-BP-0041
BSC-BP-0042
BSC-BP-0043
BSC-BP-0044
BSC-BP-0045
BSC-BP-0046
BSC-BP-0047
BSC-BP-0048
BSC-BP-0049
BSC-BP-0050
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
Page 17 of 177
ARAVETI SAI CHAKRADHAR
DEVASHISH NYATI
YASH JAIN
PRASAD KAWTHEKAR
GOPAL BISSA
BHOOPENDRA SINGH
ATUL KUMAR SONI
VINAY KUMAR
YASH LADDHA
SHUBHAM BHAGAT
SURYA PRATAP SINGH
SHUBHAM AGRAWAL
SHIVAM DWIVEDI
RAHUL ATHANKAR
ADITYA SINGH
AMAN SINHA
PRIYESH BHANGADIA
KUSHAGRA VIJAYVARGIYA
AYUSHYA JAISWAL
RAHUL TIWARI
SAURABH LAXKAR
RAMJEE NIRANJAN
ADARSH PATEL
NIDHI TRIVEDI
CHITRANSH ATRE
HARSHIT SIYAR
KRITIKA SINHA
AKSHAT SHAH
PRAKASH MAHALINGAM
DURWASA CHAKRABORTY
BHUPENDRA GARG
MUDIT GANDHI
DEVESH MISHRA
SARTHAK SHRIVASTAVA
AYUSH PANDEY
SUNIL DHAKAD
RAMKISHAN MISHRA
SOUMYA AGRAWAL
ARPITA BHATNAGAR
ANKITA BHATNAGAR
PRAKHAR BHARDWAJ
PRAKHAR AGIWAL
JAYESH RAGHAV
SNEHIL RAYAL
SAMEER WADJIKAR
ADITYA VEER JAIN
PRATEEK SAMAIYA
JAYESH JAIN
SUNIL MEENA
GURPREET KAUR WADHWA
SHIVAM PANDEY
SHIVA KHIYANI
JITIN MAHERCHANDANI
ANKAN LAHIRI
DEVANSH AGRAWAL
JAGRITI MISHRA
ROOPANSH TIWARI
HEMABH TRIVEDI
SARANSH GARG
ANJALI RAI
NIKHIL KOKANE
SHASHANK BAGHEL
SONU RAJ
DEVENDRA SINGH
DEVENDRA PANWAR
AVI GUPTA
DIPA GONDERS
MENKA BHAWSAR
DIKSHA PATEL
NEHA KORI
DEEPANSHU AGRAWAL
ROHIT KANERIA
AMAN GUPTA
SHUBHAM RAI
NITESH JAISWAL
VIKRANT KUMAR VERMA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
452016
452003
452009
452018
462026
284403
461771
284405
452009
484110
713331
722137
530017
460447
482009
452010
453001
452001
452016
284405
284403
284405
485001
461111
451115
457001
482020
452008
462030
482008
460449
452007
484661
482002
482003
473001
475661
473551
462023
462023
475661
454552
462016
462016
474002
452010
470113
452001
324008
473112
484555
462003
323307
473111
482001
482002
482003
456010
482002
452018
460005
452016
284204
477445
455339
482008
451331
461771
461771
461771
476001
326022
470002
482001
458441
460001
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
BSC-BP-0051
BSC-BP-0052
BSC-BP-0053
BSC-BP-0054
BSC-BP-0055
BSC-BP-0056
BSC-BP-0057
BSC-BP-0058
BSC-BP-0059
BSC-BP-0060
BSC-BP-0061
BSC-BP-0062
BSC-BP-0063
BSC-BP-0064
BSC-BP-0065
BSC-BP-0066
BSC-BP-0067
BSC-BP-0068
BSC-BP-0069
BSC-BP-0070
BSC-BP-0071
BSC-BP-0072
BSC-BP-0073
BSC-BP-0074
BSC-BP-0075
BSC-BP-0076
BSC-BP-0077
BSC-BP-0078
JCO-BP-0001
JCO-BP-0002
JCO-BP-0003
JCO-BP-0004
JED-BP-0001
JHG-BP-0001
JLI-BP-0001
JMD-BP-0001
JSD-BP-0001
MED-BP-0001
MED-BP-0002
MED-BP-0003
MMC-BP-0001
MSD-BP-0001
MSD-BP-0002
MSD-BP-0003
MSL-BP-0001
MSL-BP-0002
MSL-BP-0003
MSL-BP-0004
MSL-BP-0005
MTC-BP-0001
MTC-BP-0002
MTC-BP-0003
MTC-BP-0004
MTC-BP-0005
MTC-BP-0006
MTC-BP-0007
MTC-BP-0008
MTC-BP-0009
MTC-BP-0010
MTC-BP-0011
MTC-BP-0012
MTC-BP-0013
MTC-BP-0014
MTC-BP-0015
MTC-BP-0016
MTC-BP-0017
MTC-BP-0018
MTC-BP-0019
MTC-BP-0020
MTC-BP-0021
MTC-BP-0022
MTC-BP-0023
MTC-BP-0024
MTC-BP-0025
MTC-BP-0026
MTC-BP-0027
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
Page 18 of 177
SHUBHAM SHRIVASTAVA
DAMINI AGRAWAL
ANSH ARORA
PARUL PANDEY
PRAKHAR SETHI
SHWETA TIWARI
DEVENDRA KUMAR BARANGE
HEMANT JATAV
DIPESH GAVLE
MAYANK VERMA
AISHWARYA RICHHARIA
HIMANSHU PANDEY
GARGI BASER
ATUL KUMAR PAL
KEWAL SHAH
PRATEEK SHRIVASTAVA
SATYAM LAD
TAPAN KUMAR
MOHIT DUBEY
ANKITA ROY
NAJMUDDIN KAPADIA
BUSHRA KHAN
ADITYA NARAYAN PRAJAPATI
JASDEEP SINGH CHHABRA
ADITI MISHRA
PRATYUSH DHOTE
ESHAN TIWARI
AMEY SHARMA
ROBIN JOHN
AMIT KATIYAR
MANISH SHRIVASTAVA
ANKIT VERMA
SHRADHA LABH
MRATUANJAY DOGNEY
ANKITA JAIN
SHIVRAM SHARMA
TANU SHREE SHEKHAWAT
KUMAR SAURABH
AMIT SINGHAL
GAURAV GUPTA
PRIYANKA JAIN
CHETAN GUPTA
GOURAV JAIN
RADHIKA RAWAT
ABHISHEK SINGH
RAKSHA JAIN
RAKESH KUMAR SAHU
RISHABH SHRIVASTAVA
VANDNA VERMA
ARCHIT JAIN
ARPIT SHARMA
NAVEEN MISHRA
KUMAR GAURAV
AKASH ASHAPURE
DIXITA BOTHRA
KRATIKA JAIN
JYOTI PANDEY
VEERENDRA SHRIVASTAVA
VIKAS BHARGAVA
PARIJAT RATHORE
PREETI JHA
SRASHTI DOGNEY
SHUBHAM ASATI
SHRIKANT UJJAINKAR
KANU GEETE
SANYASI PUSHPENDRA RAVINDRANATH
VISHWAS KHATRI
KAUSHLENDRA KUMAR KAUSHIK
UMESH KUMAR SEN
SHASHVAT KUMAR SANADHYA
NISHANT DAVID
SUJIT KUMAR
PRADEEP KUMAR
PRAVEEN JHARBADE
VIKASH KUMAR TRIPATHI
RITU MAHESHWARI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RMI, RMII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
482001
482002
482002
487001
482001
482001
460005
465001
451001
461111
482001
485001
452002
452010
110007
721253
460001
451001
482002
462024
456006
484114
488059
452001
452001
460001
482002
474009
486001
456001
452001
482004
462026
462023
470125
452009
302023
462026
328001
462026
284403
450112
452009
326022
470003
470235
284403
208016
461771
327001
453771
482001
482001
452012
465001
462023
482002
465333
464001
456010
453441
462023
471001
456010
450001
382350
474001
273007
462022
462003
482001
462021
462023
462023
486001
462001
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
MTC-BP-0028
MTC-BP-0029
MTC-BP-0030
MTC-BP-0031
MTC-BP-0032
MTC-BP-0033
MTC-BP-0034
MTC-BP-0035
MTC-BP-0036
MTC-BP-0037
MTC-BP-0038
MTC-BP-0039
MTC-BP-0040
MTC-BP-0041
MTC-BP-0042
MTC-BP-0043
MTC-BP-0044
MTC-BP-0045
MTC-BP-0046
MTC-BP-0047
MTC-BP-0048
MTC-BP-0049
MTC-BP-0050
MTC-BP-0051
MTC-BP-0052
MTC-BP-0053
MTC-BP-0054
MTC-BP-0055
MTC-BP-0056
MTC-BP-0057
MTC-BP-0058
MTC-BP-0059
MTC-BP-0060
MTC-BP-0061
MTC-BP-0062
MTC-BP-0063
MTC-BP-0064
MTC-BP-0065
MTC-BP-0066
MTC-BP-0067
MTC-BP-0068
MTC-BP-0069
MTC-BP-0070
MTC-BP-0071
MTC-BP-0072
MTC-BP-0073
MTC-BP-0074
MTC-BP-0075
MTC-BP-0076
MTC-BP-0077
MTQ-BP-0001
MTQ-BP-0002
MTQ-BP-0003
MTQ-BP-0004
BMB-CC-0001
BMB-CC-0002
BMB-CC-0003
BMB-CC-0004
BMB-CC-0005
BMB-CC-0006
BMB-CC-0007
BMB-CC-0008
BMB-CC-0009
BMB-CC-0010
BMB-CC-0011
BMB-CC-0012
BMB-CC-0013
BMB-CC-0014
BMB-CC-0015
BMB-CC-0016
BMB-CC-0017
BMB-CC-0018
BMB-CC-0019
BMB-CC-0020
BMB-CC-0021
BMB-CC-0022
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 19 of 177
PRIYA PATHAK
MAYANK SHRIVASTAVA
SHIVMITRA MISHRA
SANDEEP KUMAR JALUTHARIYA
ROHITASH KUMAR
VAIBHAW KUMAR GUPTA
SUDHAKAR MISHRA
RAMMANISH CHOUBEY
PRACHI MISHRA
ADITYA MAKWE
ANKITA SAHU
KAISH MANGAL
HARSHIT BHARGAVA
RAJHANS GONDANE
MOHIT KUMAR VAID
ADITI GOUR
PRANAY CHATURVEDI
AVANISH KUMAR GUPTA
APURVA JAIN
PARVEZ KHAN
SHIVAM MISHRA
ANKIT CHITLANGIA
PRIYANKA KUMARI
DIBYA JYOTI BORA
SOHIL JAIN
PRAVEEN KUMAR SINGH
RAJ KUMAR PATEL
AAKASH JOSHI
ABHISHEK SAXENA
GURMEET SINGH GROVER
RAKESH KUMAR GYANCHANDANI
VRITTIKA SRIVASTAVA
RAHUL RAGHUWANSHI
POOJA PANDE
SIDDHARTH SAXENA
UMA SINGHAL
NEHA GOYAL
PUNEET KUMAR GOUR
BHAGYASHREE GURJAR
TARUN RAJDEV
NEELANSHU AGRAWAL
ISHA KASHYAP
PRIYA CHOUHAN
MAYANK GUPTA
AVINASH JAIN
ABHIRAM SINGH
SOURABH BANSAL
RISHI KATAKWAR
ANAND SHANKAR
PIYUSH JAIN
GAURAV SEHGAL
VARUNIKA SHUKLA
SURYAKANT KATIYA
ADITI TIWARI
RITINKAR DASBHAUMIK
RIYA BERA
CHHOTAN DAS
SUVAM TARAFDER
ANISH GANGULI
SHUBHAM
ARANYA GOSWAMI
SREETAMA MUKHERJEE
SATYAM SINHA
CHANDRANAN DHAR
ADITYA BHUTRA
VIPASSANA MORE
AYAN BAGCHI
KUNAL KHANNA
ARNAB BARUA
DEBANGSHU BANERJEE
HIMANSU RATHI
DEBASATWA SARMA ROY
SAYAN KUMAR
TANNISHTHA SARKAR
ADITTYA CHAUDHURI
PRITTISH BERA
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
474001
464001
248001
302012
482005
471111
484552
462003
482001
462021
475661
474012
473001
462039
560024
462039
474001
452003
464221
470775
462001
452009
800001
452017
471001
462001
452001
454001
452001
248007
482005
226001
464221
462016
474012
474011
452001
461223
457001
452004
452001
462023
452010
482001
458001
462021
476001
497451
462001
462023
462026
456010
488101
482005
700046
700050
742201
713335
700084
854105
700048
700060
713205
799001
700054
700015
700059
700073
712123
700064
700055
799001
712123
700115
700029
700036
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
BMB-CC-0023
BMB-CC-0024
BMB-CC-0025
BMB-CC-0026
BMB-CC-0027
BMB-CC-0028
BMB-CC-0029
BMB-CC-0030
BMB-CC-0031
BMB-CC-0032
BMB-CC-0033
BMB-CC-0034
BMB-CC-0035
BMB-CC-0036
BMB-CC-0037
BMB-CC-0038
BMB-CC-0039
BMB-CC-0040
BMB-CC-0041
BMB-CC-0042
BMB-CC-0043
BMB-CC-0044
BMB-CC-0045
BMB-CC-0046
BMB-CC-0047
BMB-CC-0048
BMB-CC-0049
BMB-CC-0050
BMB-CC-0051
BMB-CC-0052
BMB-CC-0053
BMB-CC-0054
BMB-CC-0055
BMB-CC-0056
BMB-CC-0057
BMB-CC-0058
BMB-CC-0059
BMB-CC-0060
BMB-CC-0061
BMB-CC-0062
BMB-CC-0063
BMB-CC-0064
BMB-CC-0065
BMB-CC-0066
BMB-CC-0067
BMB-CC-0068
BMB-CC-0069
BMB-CC-0070
BMB-CC-0071
BMB-CC-0072
BMB-CC-0073
BMB-CC-0074
BMB-CC-0075
BMB-CC-0076
BMB-CC-0077
BMB-CC-0078
BMB-CC-0079
BMB-CC-0080
BMB-CC-0081
BMB-CC-0082
BMB-CC-0083
BMB-CC-0084
BMB-CC-0085
BMB-CC-0086
BMB-CC-0087
BMB-CC-0088
BMB-CC-0089
BMB-CC-0090
BMB-CC-0091
BMB-CC-0092
BMB-CC-0093
BMB-CC-0094
BMB-CC-0095
BMB-CC-0096
BMB-CC-0097
BMB-CC-0098
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 20 of 177
SANTANU MAHATO
SHALMALI BANDYOPADHYAY
SRABANI PAIN
RITTIKA MALLIK
ANKAN DAS
MANOSIJ GHOSH DASTIDAR
SAMHITA KUNDU
DIPTYAROOP MAJI
AVICHAL SRINIVASA
ANWESHA MANNA
SADHITRA BISWAS
RAJDEEP PAL
PRADIPTA GHOSH
AHELI GUHA ROY
ENAKSHI ROY
RAMITA SARKAR
PURBAYAN CHAKRABORTY
NILADRI KUMAR BALA
SREEPARNA KHAMARU
DEBLINA BISWAS
DILIP KUMAR PRADHAN
ARINDAM GHOSH
PANKAJ GHOSH
SASWATA SAHA
DEBARGHYA CHAKRABORTY
ARUNAVA BHATTACHARJEE
ARGHYA NANDI
ISHANI RAY
ABHIK PAUL
ASMITA BAG
ARITRA KUMAR BHADURI
RANIT PAL
SUBHADEEP BISWAS
ABHISHEK GUHA
SHOVON ANOWAR ALI
RAJARSHI ACHARYYA
ARKA PRAVA LAHIRI
RUDRADIP BISWAS
ARNAB SADHUKHAN
PRAVAKAR PAUL
DEEPJIT NANDI
MD SALIM
ROHIT JAISWARA
ABHRA ABIR KUNDU
RAZA AHMED ALI
SHAWON KUMAR AWON
SUPRIYO RAY
TUHIN KANTI BHOWMIK
MRITUNJOY MAITY
ARITRA BASU
DEEP SARKAR
ANYESHA MISHRA
KOMAL SINGH
SANDIP DUTTA
SANMOY TAROFDAR
BIPRADEEP MONDAL
OIENDRILA SARKAR
TANMOY MUKHERJEE
BIPRODIP CHAUDHURI
KOUSTAV DAS
REETUPARNA BISWAS
ARITRA CHAKRABARTI
ANANYA CHAKRABORTI
PRITHWISH BISWAS
BITAN HALDER
INDRANI DAS
ARKA GHOSH
SHANKHA SHUVRA DEY
SUBHAJIT DEY
BISWAJIT DAS
ARPITA MAITY
ANANYA SARDAR
ARNAB CHAKRABORTY
SUBHAYAN DAS
SANDEEP KUMAR PARAL
BISWAJIT BALA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
723102
700002
700056
700126
700127
711105
721607
743269
700042
700084
700005
700101
700144
700109
743165
741222
741201
700152
700075
712246
721452
712136
700122
700049
700063
721607
700048
712136
712235
700108
712235
743427
700032
700047
711403
712101
711202
700028
711106
700124
700030
700036
700002
700065
700035
700108
700086
721634
711301
700036
700025
711202
700108
700006
700056
741235
700082
743422
700119
712101
743127
700020
700052
700018
700053
700035
743249
713150
713150
711227
700030
743445
799956
743412
733310
700132
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
BMB-CC-0099
BMB-CC-0100
BMB-CC-0101
BMB-CC-0102
BMB-CC-0103
BMB-CC-0104
BMB-CC-0105
BMB-CC-0106
BMB-CC-0107
BMB-CC-0108
BMB-CC-0109
BMB-CC-0110
BMB-CC-0111
BMB-CC-0112
BMB-CC-0113
BMB-CC-0114
BMB-CC-0115
BMB-CC-0116
BMB-CC-0117
BMB-CC-0118
BMB-CC-0119
BMB-CC-0120
BMB-CC-0121
BMB-CC-0122
BMB-CC-0123
BMB-CC-0124
BMB-CC-0125
BMB-CC-0126
BMB-CC-0127
BMB-CC-0128
BMB-CC-0129
BMB-CC-0130
BMB-CC-0131
BMB-CC-0132
BMB-CC-0133
BMB-CC-0134
BMB-CC-0135
BMB-CC-0136
BMB-CC-0137
BMB-CC-0138
BMB-CC-0139
BMB-CC-0140
BMB-CC-0141
BMB-CC-0142
BMB-CC-0143
BMB-CC-0144
BMB-CC-0145
BMB-CC-0146
BMB-CC-0147
BMB-CC-0148
BMB-CC-0149
BMB-CC-0150
BMB-CC-0151
BMB-CC-0152
BMB-CC-0153
BMB-CC-0154
BMB-CC-0155
BMB-CC-0156
BMB-CC-0157
BMB-CC-0158
BMB-CC-0159
BMB-CC-0160
BMB-CC-0161
BMB-CC-0162
BMB-CC-0163
BMB-CC-0164
BMB-CC-0165
BMB-CC-0166
BMB-CC-0167
BMB-CC-0168
BMB-CC-0169
BMB-CC-0170
BMB-CC-0171
BMB-CC-0172
BMB-CC-0173
BMB-CC-0174
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 21 of 177
PRIYANKA DUTTA
DIBYAJIT DEBNATH
MERUSHA BANERJEE
ADITI MALO
SHUBHODIP MONDAL
SAGNIK NATH
SAYAM TARAFDER
ARNAB DAS
ANURAG GUHA
SAUMYA BHOWMICK
LINKON SARKAR
ROOP PRATIM DATTA
NISHITH MAITY
ANIRBAN ROY
ARCHISMAN GHOSAL
MAINAK MANNA
SAIKAT RUDRA
PRADIPAN SADHUKHAN
PROSANTA GHOSH
ANIRBAN CHATTERJEE
SHIVARJUN SARKAR
BISWADEEP SEN
SANMITRA GUHA
TANAYA GHOSH
CHANDAN DASTHAKUR
PROJESH KUMAR PAL
SUVADEEP HALDER
SUBHADIP DEY
SOHAM PANJA
RITESH CHOWDHURY
SATYAJIT JANA
DEBADITYA MANDAL
SHIRSENDU DAS
SOURAV KUMAR GHOSH
ATREYA DEY
PRIYA HALDER
RIYA HALDER
SAUMYASREE PARUI
KUSHAL BANERJEE
SWARNALI PRAMANIK
ARKAPRABHA BHATTACHARYYA
ARNAB DAS
BISWAJIT CHAKRABORTY
ALAPAN MUKHOPADHYAY
TANIYA DAS
PAROMITA ARI
ARINDAM DATTA
SATANICK MUKHUTY
RAJARSHI DAS
AMITESH ROY
RANJINI BHATTACHARYA
AHELI SOME
DEBENDRANATH SANA
SAMIRAN KUNDU
SRIMANTI DEB
SHANTANU DUTTA
PRAKASH CHAKRABORTY
ANIRBAN DAS
SUMANTA JANA
SOURAV KHATUA
MAINAK MUKHERJEE
SYED MOHAMMED YUSUF
SUBHENDU MAJI
ABHIJIT BHATTACHARJEE
SUMIT BISWAS
VIJAY PANDIT
DEBARUN BANERJEE
SUBHANKAR SAHA
TANMAY MONDAL
DEBORPITA BISWAS
SUBHOJIT MANDAL
AMARESH ROY
SUKANYA DE
MANAMI SAHA
JHUMA DAS
HARSHA AVINASH TANTI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700151
700085
712235
700009
721139
700052
700101
743263
700036
711205
700127
700015
721401
711205
700034
711103
700078
741201
741201
700047
700027
700078
700032
713331
721641
700084
700147
700028
700106
721133
700084
743439
700009
712235
700109
700127
700127
700137
700070
712204
799003
700060
700149
700149
743263
711104
700099
713304
700040
743193
700152
743411
721146
743144
712235
712204
712103
711106
711106
700056
712232
700103
700049
700121
700056
743166
711227
743271
700059
723101
721605
712232
712408
711101
731224
700119
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
BMB-CC-0175
BMB-CC-0176
BMB-CC-0177
BMB-CC-0178
BMB-CC-0179
BMB-CC-0180
BMB-CC-0181
BMB-CC-0182
BMB-CC-0183
BMB-CC-0184
BMB-CC-0185
BMB-CC-0186
BMB-CC-0187
BMB-CC-0188
BMB-CC-0189
BMB-CC-0190
BMB-CC-0191
BMB-CC-0192
BMB-CC-0193
BMB-CC-0194
BMB-CC-0195
BMB-CC-0196
BMB-CC-0197
BMB-CC-0198
BMB-CC-0199
BMB-CC-0200
BMB-CC-0201
BMB-CC-0202
BMB-CC-0203
BMB-CC-0204
BMB-CC-0205
BMB-CC-0206
BMB-CC-0207
BMB-CC-0208
BMB-CC-0209
BMB-CC-0210
BMB-CC-0211
BMB-CC-0212
BMB-CC-0213
BMB-CC-0214
BMB-CC-0215
BMB-CC-0216
BMB-CC-0217
BMB-CC-0218
BMB-CC-0219
BMB-CC-0220
BMB-CC-0221
BMB-CC-0222
BMB-CC-0223
BMB-CC-0224
BMB-CC-0225
BMB-CC-0226
BMB-CC-0227
BMB-CC-0228
BMB-CC-0229
BMB-CC-0230
BMB-CC-0231
BMB-CC-0232
BMB-CC-0233
BMB-CC-0234
BMB-CC-0235
BMB-CC-0236
BMB-CC-0237
BMB-CC-0238
BMB-CC-0239
BMB-CC-0240
BMB-CC-0241
BMB-CC-0242
BMB-CC-0243
BMB-CC-0244
BMB-CC-0245
BMB-CC-0246
BMB-CC-0247
BMB-CC-0248
BMB-CC-0249
BMB-CC-0250
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 22 of 177
BARTA DAS
ABHISEK NANDI
SAYAN SARKAR
RUPSHA BHATTACHARJEE
SAIBAL KHAN
PRANTAR GHOSH
SUNANDA DAS
RAHUL BISWAS
SHILPA DAS
SRIPARNA MAJUMDAR
SUBHAJIT BHATTACHARYYA
SHREYA NANDY
RIYA GHOSH
TANIA CHAKRABARTY
PUJA DAS
SARNAB BHATTACHARYA
SHUVAJIT ROY
AATYAYIK MAPA
TITAS SAHA
SAYAN BANERJEE
TAMAL DATTA
DEBBORNINEE MISTRI
ARNAB DATTA
POULAMI MONDAL
OINDRALI DAS
POULAMI SINHA
ARPITA SAMANTA
AGNIVA ROY
ARNAB MANDAL
SOUGATA MANDAL
PRAVASH SAMAL
ANIRUDDHA KHATUA
SAMRAT CHOWDHURI
SANDIPAN GHOSAL
ARIJIT BISWAS
RIMI BHATTACHARYYA
ARIJIT BASU
SURAJ MONDAL
KAUSTAV DAS
SAIBAL SAU
SAIFUR RAHMAN
SUDIPTA DAS
ABDULLAH ZIA
ANIRUDDHA SEAL
JAIDEEP DE
KARAN KOTHARI
ASHANI DASGUPTA
DISHAREE RAY
CHANDRADEEP DUTTA
BIKSHAN CHAKRABORTY
ABHRATANU DUTTA
DEBDYUTI BANERJEE
ARYA BANERJEE
AKASH JAIN
ADITYA SHAW
SAJIJ HOSSAIN
KRISHNENDU SANYAL
TATHAGATA SAHA
SUBHAM RAHA
SAHIL ISLAM
SAYAN DASGUPTA
RUBINA KHATOON
DEBASHRITA DEY
MIULY SAHA
NEELANJANA MONDAL
SOUMIK BANERJEE
SIDDHARTHA BANERJEE
AJOY PAUL
RITUPARNA CHAKRABORTY
SOUVIK PAL CHAUDHURY
ARUP MAJUMDAR
SUSMITA BASAK
MD SABIRJAMAL
SUBHRADIP DEY
SHIRSENDU DUTTA
INDRANIL MUKHOPADHYAY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700140
712306
743271
700061
711414
700046
712235
700130
700050
700124
711201
700038
743273
743252
743273
700086
711105
700049
712103
711405
741222
741234
743411
743422
743135
712205
713202
700042
700150
721434
700002
700054
700118
743165
700065
700118
700059
700090
700078
711404
700037
711227
700037
711101
711203
700029
700007
711109
700036
700053
700101
712204
700053
711225
700006
711101
700031
700078
700014
700126
700103
700094
700103
700084
700034
700012
700051
736101
700032
700122
700101
712125
741222
700003
712301
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
BMB-CC-0251
BMB-CC-0252
BMB-CC-0253
BMB-CC-0254
BMB-CC-0255
BMB-CC-0256
BMB-CC-0257
BMB-CC-0258
BMB-CC-0259
BMB-CC-0260
BMB-CC-0261
BMB-CC-0262
BMB-CC-0263
BMB-CC-0264
BMB-CC-0265
BMB-CC-0266
BMB-CC-0267
BMB-CC-0268
BMB-CC-0269
BMB-CC-0270
BMB-CC-0271
BMB-CC-0272
BMB-CC-0273
BMB-CC-0274
BMB-CC-0275
BMB-CC-0276
BMB-CC-0277
BMB-CC-0278
BMB-CC-0279
BMB-CC-0280
BMB-CC-0281
BMB-CC-0282
BMB-CC-0283
BMB-CC-0284
BMB-CC-0285
BMB-CC-0286
BMB-CC-0287
BMB-CC-0288
BMB-CC-0289
BMB-CC-0290
BMB-CC-0291
BMB-CC-0292
BMB-CC-0293
BMB-CC-0294
BMB-CC-0295
BMB-CC-0296
BMB-CC-0297
BMB-CC-0298
BMB-CC-0299
BMB-CC-0300
BMB-CC-0301
BMB-CC-0302
BMB-CC-0303
BMB-CC-0304
BMB-CC-0305
BMB-CC-0306
BMB-CC-0307
BMB-CC-0308
BMB-CC-0309
BMB-CC-0310
BMB-CC-0311
BMB-CC-0312
BMB-CC-0313
BMB-CC-0314
BMB-CC-0315
BMB-CC-0316
BMB-CC-0317
BMB-CC-0318
BMB-CC-0319
BMB-CC-0320
BMB-CC-0321
BMB-CC-0322
BMB-CC-0323
BMB-CC-0324
BMB-CC-0325
BMB-CC-0326
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 23 of 177
ANUBRATO MITRA
ANIK DIAN
ARIJIT JANA
SANDIPAN DEY
ANINDITA CHOWDHURY
ARNAB GHOSH
SHARMISTHA BHATTACHARYA
RANADEEP BISWAS
SOUVIK SARKAR
PRATIM DAS
KUNAL SARKAR
SAYANTANI PANDA
BISWANATH DAS
SOUGATA MUKHERJEE
ARJYA HALDER
SMRITI DAS
ARGHYA KAYAL
AYANANGSHU BISWAS
SOURAV DASGUPTA
SUMIT SOVAN SARDAR
ABHIK RAHA
ARIJIT CHAKRABORTY
SHIVAM CHAULI
RAFIKUL ISLAM
MEGHNA MONDAL
PRAKASH KUMAR SINGH
PRASANTA JANA
SHASWATA CHOWDHURY
SANCHARINI BANERJEE
DIVYA KARIA
BIKRAM KUMAR CHANDA
RAUNAK JOSHI
ANINDITA MAITI
MANORAMA JHA
PARIKSHIT KUNDU
AAHITAGNI MUKHERJEE
SURJADIPTA DE SARKAR
KOUSTAV BANERJEE
SUDIPTA PAUL
DEBRUP LAHA
RAJARSHI BHOWMIK
RAJARSHI CHAKRABORTY
RAKIB RAHAMAN
SUJIT KUMAR SAHA
BIDYABRATA MAJUMDAR
KRISHNA LAL CHOWDHARY
ADITYA SHAW
MISS SUKANYA GHOSH
MOUSUMI PAUL
RIA PAUL
SASWATI BANERJEE
ASHOK KUMAR SARDAR
KASTURI DAS
RAKTIMA BANERJEE
SUSHMITA CHATTERJEE
SWARNADIP BASAK
ARIJIT BHATTACHARJEE
SOUMIK BHAR
KARAN KISHOR SINGH
TRIDIB BANERJEE
ANWESH SARKAR
SWETA PRAMANICK
SHREYA AGRAWAL
SHOUNAK GHOSH
SUBHADEEP DAS
SUBHODEEP DAS
SOHAM DAN
ARITRA DAS
SOUMIK BHATTACHARYYA
SOUMYOJIT MUKHERJEE
SK MAINUL ISLAM
AMIT KUMAR ROY
JHEELAM SEN
RAJA PAUL
MONALISA NATH
SUBHAJIT NASKAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
711101
721171
700084
713331
700039
700036
700120
741121
700028
712311
721458
721625
700046
700036
711227
741101
743411
700032
741249
700054
711113
700048
731101
700039
700118
700055
700118
700007
712124
700104
700032
712245
700052
722101
734013
700012
700006
700094
700107
712103
700124
742147
741235
743125
743126
700084
741506
700139
700144
700086
700047
700123
700123
742103
700060
712302
841226
700025
700075
769002
700053
700156
721137
700017
700006
700099
713212
700060
721137
700091
712258
700133
700046
700094
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
BMB-CC-0327
BMB-CC-0328
BMB-CC-0329
BMB-CC-0330
BMB-CC-0331
BMB-CC-0332
BMB-CC-0333
BMB-CC-0334
BMB-CC-0335
BMB-CC-0336
BMB-CC-0337
BMB-CC-0338
BMB-CC-0339
BMB-CC-0340
BMB-CC-0341
BMB-CC-0342
BMB-CC-0343
BMB-CC-0344
BMB-CC-0345
BMB-CC-0346
BMB-CC-0347
BMB-CC-0348
BMB-CC-0349
BMB-CC-0350
BMB-CC-0351
BMB-CC-0352
BMB-CC-0353
BMB-CC-0354
BMB-CC-0355
BMB-CC-0356
BMB-CC-0357
BMB-CC-0358
BMB-CC-0359
BMB-CC-0360
BMB-CC-0361
BMB-CC-0362
BMB-CC-0363
BMB-CC-0364
BMB-CC-0365
BMB-CC-0366
BMB-CC-0367
BMB-CC-0368
BMB-CC-0369
BMB-CC-0370
BMB-CC-0371
BMB-CC-0372
BMB-CC-0373
BMB-CC-0374
BMB-CC-0375
BMB-CC-0376
BMB-CC-0377
BMB-CC-0378
BMB-CC-0379
BMB-CC-0380
BMB-CC-0381
BMB-CC-0382
BMB-CC-0383
BMB-CC-0384
BMB-CC-0385
BMB-CC-0386
BMB-CC-0387
BMB-CC-0388
BMB-CC-0389
BMB-CC-0390
BMB-CC-0391
BMB-CC-0392
BMB-CC-0393
BMB-CC-0394
BMB-CC-0395
BMB-CC-0396
BMB-CC-0397
BMB-CC-0398
BMB-CC-0399
BMB-CC-0400
BMB-CC-0401
BMB-CC-0402
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 24 of 177
SANJAY SADHUKHAN
DEBOJYOTI BASU MAJUMDER
RISHABH JHA
SOVANLAL MONDAL
NILADRI BHATTACHARJEE
SUVRANIL CHOWDHURY
PRANJAL SHARMA
DEBA PRADIP SEN
SARMITA NEOGI
SWASTIK BANERJEE
ROUNIK CHATTERJEE
SWETA KUMARI
SOHAM BISWAS
CHANDRALEKHA KARAN
RIMASHREE BISWAS
APURBO PAN
AKSHAY KUMAR SINGH
ANASUYA JANA
SHIV RANJAN BHAGAT
SOUNAK CHAKRABORTY
SONU KUMAR RAM
RUDRADEEP MUKHERJEE
ARINDAM MUKHERJEE
MUKESH MALLICK
HIMANSHU SHEKHAR
DEBARCHAN GUHA
PROVAKAR DATTA
SOURAV DUTTA
JAGAT KUMAR HALDER
ARDHENDU SEN
PRAMITI DAS
SOUMYADEEP MAINAN
SAYAN MITRA
SHASHI KANT
ANSHUMAN PARASAR
SANKHODEEPA MUKHERJEE
TATHAGATA MONDAL
PIEYUSH PRABHAKAR
SUVOJYOTI RAY
APURBA GOSWAMI
SWARUP GHOSH
RATUL SAU
SHAYAK SADHU
SOUMAJIT GHORAI
SOHAM MUKHOPADHYAY
CHANDAN KUMAR ROY
ISHAN SHOME
SOUMYODEEP SHOME
SUBHAJIT GHOSAL
ARNAB KUMAR GHOSH
ANUSHEELA DAS
SHOUVIK BHATTACHARYYA
SABANA SABNAM
ARGHYADEB BANDYOPADHYAY
AFIF AHMED
WRIDDHI PRATIM CHATTARAJ
MADHULIKA MITRA
SARTHAK MITRA
ARITRA MANDAL
SNEHA SARKAR
SUBHAJIT ROY
SANCHARI MONDAL
MUKESH KUMAR SINGH
NILAY BISWAS
AMIT SINGHA
MANISH KUMAR GAUTAM
DWIPARNA DATTA
SHANTANU CHAKRABORTY
SUNIDHI PRIYA
PUJA ROY
MRIGANKA SHEKHAR DAS
SIDDIKA RAHAMAN MULLICK
ATREYO ACHARYYA
TAMAGHNA MANDAL
SOURAV PRADHAN
SAYAK SAMADDAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
741201
711227
800001
722207
700084
711102
831001
713213
743135
713331
711302
831011
742101
721401
741504
700091
713339
721401
713137
741201
712124
815301
731216
743413
743122
712103
741222
743377
743349
700054
700078
700084
731224
827012
832107
713210
722101
800020
700036
711104
700075
712414
712502
721636
722102
713383
700032
700060
743272
743248
713202
741201
742101
741404
741101
700038
700029
743398
700144
700040
700054
712103
825404
743122
700152
851131
741235
700032
800001
713305
742101
700052
700029
712101
721631
700060
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
BMB-CC-0403
BMB-CC-0404
BMB-CC-0405
BMB-CC-0406
BMB-CC-0407
BMB-CC-0408
BMB-CC-0409
BMB-CC-0410
BMB-CC-0411
BMB-CC-0412
BMB-CC-0413
BMB-CC-0414
BMB-CC-0415
BMB-CC-0416
BMB-CC-0417
BMB-CC-0418
BMB-CC-0419
BMB-CC-0420
BMB-CC-0421
BMB-CC-0422
BMB-CC-0423
BMB-CC-0424
BMB-CC-0425
BMB-CC-0426
BMB-CC-0427
BMB-CC-0428
BMB-CC-0429
BMB-CC-0430
BMB-CC-0431
BMB-CC-0432
BMB-CC-0433
BMB-CC-0434
BMB-CC-0435
BMB-CC-0436
BMB-CC-0437
BMB-CC-0438
BMB-CC-0439
BMB-CC-0440
BMB-CC-0441
BMB-CC-0442
BMB-CC-0443
BMB-CC-0444
BMB-CC-0445
BMB-CC-0446
BMB-CC-0447
BMB-CC-0448
BMB-CC-0449
BMB-CC-0450
MEC-CC-0001
MEC-CC-0002
MEC-CC-0003
MEC-CC-0004
MEC-CC-0005
MEC-CC-0006
MEC-CC-0007
MEC-CC-0008
MEC-CC-0009
MEC-CC-0010
MEC-CC-0011
MEC-CC-0012
MEC-CC-0013
MEC-CC-0014
MEC-CC-0015
MEC-CC-0016
MEC-CC-0017
MEC-CC-0018
MEC-CC-0019
MEC-CC-0020
MEC-CC-0021
MEC-CC-0022
MEC-CC-0023
MEC-CC-0024
MEC-CC-0025
MEC-CC-0026
MEC-CC-0027
MEC-CC-0028
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 25 of 177
QUAZI SUFIUL ALAM
SREYA DUTTA ROY
SOUMEN DOFADAR
SOUTI CHATTOPADHYAY
PUSHPENDRA KISHORE
TATHAGATA SENGUPTA
ACHINTA KUMAR NANDI
SONU THAKUR
MD ARIF MONDAL
ANIKET MUKHERJEE
PRANJAL DEY
RACHAITA SAHA
ARNAB DEB
HEMANT KUMAR
PALLABI ROY
AMRITANSHU SINGH
SUBHAM MONDAL
SOHAM BHATTACHARJEE
RAJAN KUMAR
SUDIPTA MUKHERJEE
SHATABDI MALLICK
SANDIP MONDAL
SUPRIYO MAITY
SOUMYA MAJI
PROTIK KUMAR PAUL
KUNAL SHARMA
SHIV KUMAR AGARWAL
DIPTANSU SINHA
INDRASISH TALUKDAR
ANIK BATABYAL
AKASDEEP NATH
SUMIT RANJAN JHA
SHUBHAM BHATTACHARYA
SIBAPRASAD MANNA
LAHARI GOSWAMI
ARNAB GHOSH
KABIR MENON
DIVYA CHATURVEDI
ANWESH SINHA RAY
UDIT SHARMA
JEET KARMAKAR
SUBRATA ACHARYA
ADITI BHATTACHARYYA
SOHAM MANDAL
KAMAL YADAV
PRIYAJIT BISWAS
PRINCE DAS
SOUDIP KARMAKAR
SAGNIK BISWAS
LYDIA DE SALMA
BIKRAM SARKAR
DEBASREETA ROY
SUMIT MONDAL
ARUNITA DAS
RAVI AGARWAL
PUJARINI GHOSH
AYANTIKA DAS
SOHINI SARKAR
PARAMA SAHA
SUSMITA SIL
SAYANTANI DUTTA
SANANDA DASGUPTA
HIMADRI SHEKHAR CHAKRABARTY
PRATYUSHA SAMANTA
PUJA NANDI
MDTASLIM MONDAL
ANINDYA BOSE
MAHASWETA MITRA
KOEL CHAKRABORTY
RAJASHREE BHATTACHARYYA
SOUMOJIT SEN
TULIKA SAU
RIA DAS
KANKONA ROY
ANISHA DEY
SUVAYAN SAHA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
742149
700029
743273
700051
826001
831011
713146
700128
712101
700055
792121
700033
741101
851133
743412
851129
713331
712101
800004
743414
827007
743428
721401
721632
700084
743122
743126
711112
711112
742101
743411
816107
713205
711312
700037
711109
110045
700031
700068
831011
700070
743504
700086
712136
743122
741191
711307
700070
741222
700053
700078
700040
700102
741121
700074
712105
712123
712102
712136
700056
712104
700046
713422
732101
700095
700155
700014
700045
700050
700005
700059
711201
700132
700033
700107
700008
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
MEC-CC-0029
MEC-CC-0030
MEC-CC-0031
MEC-CC-0032
MEC-CC-0033
MEC-CC-0034
MEC-CC-0035
MEC-CC-0036
MEC-CC-0037
MEC-CC-0038
MEC-CC-0039
MEC-CC-0040
MEC-CC-0041
MEC-CC-0042
MEC-CC-0043
MEC-CC-0044
MEC-CC-0045
MEC-CC-0046
MEC-CC-0047
MEC-CC-0048
MEC-CC-0049
MEC-CC-0050
MEC-CC-0051
MEC-CC-0052
MEC-CC-0053
MEC-CC-0054
MEC-CC-0055
MEC-CC-0056
MEC-CC-0057
MEC-CC-0058
MEC-CC-0059
MEC-CC-0060
MEC-CC-0061
MEC-CC-0062
MEC-CC-0063
MEC-CC-0064
MEC-CC-0065
MEC-CC-0066
MEC-CC-0067
MEC-CC-0068
MEC-CC-0069
MEC-CC-0070
MEC-CC-0071
MEC-CC-0072
MEC-CC-0073
MEC-CC-0074
MEC-CC-0075
MEC-CC-0076
MEC-CC-0077
MEC-CC-0078
MEC-CC-0079
MEC-CC-0080
MEC-CC-0081
MEC-CC-0082
MEC-CC-0083
MEC-CC-0084
MEC-CC-0085
MEC-CC-0086
MEC-CC-0087
MEC-CC-0088
MEC-CC-0089
MEC-CC-0090
MEC-CC-0091
MEC-CC-0092
MEC-CC-0093
MEC-CC-0094
MEC-CC-0095
MEC-CC-0096
MEC-CC-0097
MEC-CC-0098
MEC-CC-0099
MEC-CC-0100
MEC-CC-0101
MEC-CC-0102
MEC-CC-0103
MEC-CC-0104
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 26 of 177
SAYANTIKA BANERJEE
PHALGUNI BANERJEE (JANA)
POULAMI PAL
ANIRUDDHA LODH
SHREYA GHOSH
SWAPNA BASAK
SHREEPARNA SEN
RINISHA DUTT
CHAYANIKA MITRA
DIBYAJYOTI SINHA
SHILPA PRAMANIK
RICHA BHOJNAGARWALA
JASMINE MEHTA
ROHAN RAY
PRITHWIS LAW
VEDIKA AGRAWAL
ARINA PAUL
PRIYANKA MODAK
SUBHASHIS LAHA
SAGNIK DAS
ADITI BHATTACHARYA
SRINJOY CHATTERJEE
ROMITA BHATTACHARYA
ANASUA BASU
BIDISHA SINHA
AMIT KUMAR MITRA
PRIYADARSHINI DAS
ANINDITA PAN
KAUSHAL JAISWAL
ANKITA DHAR
ISHANI SARKAR
SHALINI PALCHOWDHURY
DEBARATI RAHA
UPAYAN MUKHERJEE
TANUKA MITRA
SANGHAMITRA SENGUPTA
KANKANA MONDAL
ARZINA HOSSAIN
OINDRILA BHATTACHARYA
JYOTI MANTRI
CHANDREYEE KUMAR
SOUVIK MUKHERJEE
DEBAJYOTI DAS
ANUBHAV CHAKRABORTY
GOLAM AHSAN WARESH
ANUKA ROY
PUJA MISHRA
MIDHA MEHTA
DEBARUPA BOSE
ANWESH DAS
BHASWATI DHAR
ANWESHA GANGULY
ABHISHEK GUHA
DEBANJANA DEY
MANISANKAR DHARA
MANISHA DEY
BIPASHA BARDHAN
ANTARA DAS SHARMA
PRITHA CHAUDHURI
ANWESHA GUHA ROY
SUVODIP GHOSH
URBASHI MOOKERJEE
POULOMI BHATTACHARYA
PRIYASHA AGARWAL
KOYEL BHAR
ANINDITA DASGUPTA
SOUTUMI DAS
ANANNYA ROY
AFREENA REHMAN
SOURADIP SAHA CHOWDHURY
SREEJIT DATTA
SHAYAK MUKHERJEE
SHANKHAMALA BARMAN
SHAYANI SENGUPTA
SULAGNA MANNA
FARAH KHALIQUE
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
700040
700041
700091
700074
700024
700054
700084
700006
700048
700028
721686
700019
700012
700016
700009
700013
700034
700084
700027
700054
700008
700027
700008
700045
700101
711201
700014
713206
700054
700106
700042
700095
700097
700002
700004
700075
711105
700017
700078
712248
700002
711202
700027
711202
700136
700064
700028
700025
700041
741222
700047
700040
700047
700054
711415
700006
700028
700033
700084
700055
711106
700107
700036
712221
700094
712233
700042
700032
700016
711201
700141
700093
700008
711204
700057
700014
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
MEC-CC-0105
MEC-CC-0106
MEC-CC-0107
MEC-CC-0108
MEC-CC-0109
MEC-CC-0110
MEC-CC-0111
MEC-CC-0112
MEC-CC-0113
MEC-CC-0114
MEC-CC-0115
MEC-CC-0116
MEC-CC-0117
MEC-CC-0118
MEC-CC-0119
MEC-CC-0120
MEC-CC-0121
MEC-CC-0122
MEC-CC-0123
MEC-CC-0124
MEC-CC-0125
MEC-CC-0126
MEC-CC-0127
MEC-CC-0128
MEC-CC-0129
MEC-CC-0130
MEC-CC-0131
MEC-CC-0132
MEC-CC-0133
MEC-CC-0134
MEC-CC-0135
MEC-CC-0136
MEC-CC-0137
MEC-CC-0138
MEC-CC-0139
MEC-CC-0140
MEC-CC-0141
MEC-CC-0142
MEC-CC-0143
MEC-CC-0144
MEC-CC-0145
MEC-CC-0146
MEC-CC-0147
MEC-CC-0148
MEC-CC-0149
MEC-CC-0150
MEC-CC-0151
MEC-CC-0152
MEC-CC-0153
MEC-CC-0154
MEC-CC-0155
MEC-CC-0156
MEC-CC-0157
MEC-CC-0158
MEC-CC-0159
MEC-CC-0160
MEC-CC-0161
MEC-CC-0162
MEC-CC-0163
MEC-CC-0164
MEC-CC-0165
MEC-CC-0166
MEC-CC-0167
MEC-CC-0168
MEC-CC-0169
MEC-CC-0170
MEC-CC-0171
MEC-CC-0172
MEC-CC-0173
MEC-CC-0174
MEC-CC-0175
MEC-CC-0176
MEC-CC-0177
MEC-CC-0178
MEC-CC-0179
MEC-CC-0180
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 27 of 177
SHREYA DEY
DEBDUTTA MANDAL
RUSHITA ROY
PRATIK K CHANDARANA
SANGHARSAN BISWAS
SAYANTAN SARKAR
DHRITIMAN KANJILAL
TANIA MUKHERJEE
ISHAN ROY
DEBDEEP CHATTOPADHYAY
SOHAM DASGUPTA
PRONOY BASU
RAJNEETA NAG
DEBIKA GHOSH
ATMADEEP MUKHERJEE
SHILPI MUKHERJEE
RAJANYA SEN
SOURAV KUMAR SAMANTA
ANINDITA DEY
GIJEE LEE JOHN
JOYSREE DAS
DATREYEE BAGCHI
SULAGNA DATTA
MOUMITA GHORAI
ARPAN SUR
SURJASNATA CHATTOPADHYAY
RITUPARNA BANERJEE
SURAJ DAS
ABHISHEK BARDHAN
ANIRBAN PALIT
DEBASMITA DAS
SHUBHASHRITA BASU
AMRAPALI ROY BARMAN
SOUMIK BANERJEE
ARUNI MITRA
SRIMANTI RAY
JAYAPRIYA DEY
URNA KUNDU
ANUJA DHAR
MANASWINI PANDA
MAHASWETA SARKAR
SOUMYA DEEP CHOWDHURY
SUPARNA MONDAL
AMRITA BHATTACHARYA
SUSHIM MUKUL SHAW
SANCHARI SAHA
SHREYA DAS
SUSWAGATA PORIA
SAYANTAN GANGULY
SUDIPTA GHOSH
PARTHA PRATIM MAITY
SRIJITA SEN
DRIPTANJAN DUTTA
DIBAKAR CHATTERJI
SAMIRAN CHATTERJEE
SOMESH KUMAR DAS
ABHIPSITA DAS
SAMRAT CHOUDHURY
SOUMITA THAKUR
SULAGNA BHATTACHARJEE
SHRUTI BHADURY
WRITI BAGCHI
PRITHA ROY
ANURAG BARMAN
DIDRIKHHA DAS
SABYASACHI SAM
VIBHASHA CHANDAK
SAMYO BASU
SREYA DEBNATH
DEBDEEP CHAKRABORTY
AVIDREEPTA GUPTA
SUPRIYA GHOSH
BARNANA BHATTACHARYA
SHREEPARNA BHATTACHARYA
GARGI SEN
MADHURIMA NAG
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
700065
700009
700038
700012
700110
700030
700118
711110
700047
700008
700084
700008
713216
743272
700143
700034
700006
711101
700036
700008
700099
700093
711102
700014
712124
711104
712123
712103
700019
700032
700029
700032
700082
712136
700068
700047
700015
700074
700036
70019
700109
700055
700150
700014
711316
700092
700084
721102
700084
712232
700051
700047
700075
700102
700078
712201
700084
700038
700027
700060
743123
700040
700077
700053
700023
700027
700059
700074
700061
700025
712235
711104
700009
700047
700008
700064
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
MEC-CC-0181
MEC-CC-0182
MEC-CC-0183
MEC-CC-0184
MEC-CC-0185
MEC-CC-0186
MEC-CC-0187
MEC-CC-0188
MEC-CC-0189
MEC-CC-0190
MEC-CC-0191
MEC-CC-0192
MEC-CC-0193
MEC-CC-0194
MEC-CC-0195
MEC-CC-0196
MEC-CC-0197
MEC-CC-0198
MEC-CC-0199
MEC-CC-0200
MEC-CC-0201
MEC-CC-0202
MEC-CC-0203
MEC-CC-0204
MEC-CC-0205
MEC-CC-0206
MEC-CC-0207
MEC-CC-0208
MEC-CC-0209
MEC-CC-0210
MEC-CC-0211
MEC-CC-0212
MEC-CC-0213
MEC-CC-0214
MEC-CC-0215
MEC-CC-0216
MEC-CC-0217
MEC-CC-0218
MEC-CC-0219
MEC-CC-0220
MEC-CC-0221
MEC-CC-0222
MEC-CC-0223
MEC-CC-0224
MEC-CC-0225
MEC-CC-0226
MEC-CC-0227
MEC-CC-0228
MEC-CC-0229
MEC-CC-0230
MEC-CC-0231
MEC-CC-0232
MEC-CC-0233
MEC-CC-0234
MEC-CC-0235
MEC-CC-0236
MEC-CC-0237
MEC-CC-0238
MEC-CC-0239
MEC-CC-0240
MEC-CC-0241
MEC-CC-0242
MEC-CC-0243
MEC-CC-0244
MEC-CC-0245
MEC-CC-0246
MEC-CC-0247
MEC-CC-0248
MEC-CC-0249
MEC-CC-0250
MEC-CC-0251
MEC-CC-0252
MEC-CC-0253
MEC-CC-0254
MEC-CC-0255
MEC-CC-0256
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 28 of 177
SANJAN GOSWAMI
RIMA CHOWDHURY
APARNA SAHA
SWAYAMBHU MUKHERJEE
AGNIVA BANERJEE
ARPITA BOSE
SAURABH KUMAR
V M VIVEK MOHAN
SUJOY KUMAR PODDAR
SULAGNA PAUL
PRIYAJIT GUHA
SAMPRITI BISWAS
TULIKA ROY
PRERNA JAIN
GAURAB BHATTACHARJEE
SHIPRA SHAW
KAUSHANI BASU
SUBHANKAR DAS
ARUSHARKA BHATTACHARYA
SUMANA SINHA
SUBHAJIT PAL
MAZHAR HOSSAIN
SUBHAJIT CHOWDHURY
DEBAJYOTI GOSWAMI
SAIKAT GHOSH
SHAONDIP BHATTACHARYA
SHILPA METE
BIDHAN CHAKRABORTY
SUBHAMOY BAISHYA
MOHAR SEN
UTTAM GHOSH
SOUMYAJIT MONDAL
NIRVANA MITRA
ARUNIMA SIKDAR
PRIYANKA BHATTA
BHAWESH CHANDRA PURTY
ARIJITA SENGUPTA
SUVAJYOTI BHATTACHARJEE
UDITI CHOPRA
ANWESHA ROY
TERESA SUMAN GOMES
PRIYASMITA GHOSH
SAINI DAS
SEMANTI SENGUPTA
SHADAB MANZAR
ARPEETA BANERJEE
DWIJAA PRATIM SEN
ANUBRATA RAY
REBEKA SENGUPTA
AHONA CHAKRABORTY
PRASUN BHATTA MISHRA
LAVANYA SUSAN TOPPO
RAJDEEP DALAL
SAMUDRA MAJUMDER
SREEPARNA DEY
DIPANJANA DAS
SAYAN KUNDU
POULOMI SINHA
KOUSTAV KARGUPTA
SHREYA BHOWMICK
SANCHARI DEBGUPTA
ESHITA DAS
KUNAL NASKAR
ABHIJIT MURMU
ATISH BAKSHI
ANKITA ROY
SOHAM SANYAL
ESHANI HAQUE
NEHA SYAL
MOUMITA RAKSHIT
DEBOJYOTI DAS GUPTA
SHIRSHENDU MUKHERJEE
SWECHHA KARKI
ANGIRA KOTAL
SAPTARSHI BHATTACHARYA
KAUSTAV KHONDEKAR
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
713331
711103
700040
700102
700028
700008
700060
700093
700074
700078
700084
700007
700074
700004
700121
743135
700056
700030
700042
712232
712232
700124
712258
700049
711202
700049
712223
700038
700122
700002
700045
700039
700040
700120
700110
721607
700082
700008
700006
700156
700014
700032
713213
700014
700023
700064
700027
741101
700033
700092
831005
700040
700026
700150
700084
700053
700028
700132
700093
700082
700122
700123
700034
700050
201304
700039
700027
700017
700014
712258
700092
711205
734203
700082
700080
700033
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
MEC-CC-0257
MEC-CC-0258
MEC-CC-0259
MEC-CC-0260
MEC-CC-0261
MEC-CC-0262
MEC-CC-0263
MEC-CC-0264
MEC-CC-0265
MEC-CC-0266
MEC-CC-0267
MEC-CC-0268
MEC-CC-0269
MEC-CC-0270
MEC-CC-0271
MED-CC-0001
MED-CC-0002
MED-CC-0003
MED-CC-0004
MED-CC-0005
MED-CC-0006
MED-CC-0007
MED-CC-0008
MED-CC-0009
MED-CC-0010
MED-CC-0011
MED-CC-0012
MED-CC-0013
MED-CC-0014
MED-CC-0015
MED-CC-0016
MED-CC-0017
MED-CC-0018
MED-CC-0019
MED-CC-0020
MED-CC-0021
MED-CC-0022
MED-CC-0023
MED-CC-0024
MED-CC-0025
MED-CC-0026
MED-CC-0027
MED-CC-0028
MED-CC-0029
MED-CC-0030
MED-CC-0031
MED-CC-0032
MED-CC-0033
MED-CC-0034
MED-CC-0035
MED-CC-0036
MED-CC-0037
MED-CC-0038
MED-CC-0039
MED-CC-0040
MED-CC-0041
MED-CC-0042
MED-CC-0043
MED-CC-0044
MED-CC-0045
MED-CC-0046
MED-CC-0047
MED-CC-0048
MED-CC-0049
MED-CC-0050
MED-CC-0051
MED-CC-0052
MED-CC-0053
MED-CC-0054
MED-CC-0055
MED-CC-0056
MED-CC-0057
MED-CC-0058
MED-CC-0059
MSD-CC-0001
MSD-CC-0002
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 29 of 177
DEBANJAN RUDRA
NARAYAN CHANDRA SAHA
SONAL SURANA
SUMIT TIBREWAL
DEBAYAN ROY CHOUDHURY
DIVYA PANDEY
MANMATHA ROY
PRIYANKA SUTAR
DEBDEEP GHOSH
MASRI PALLAVI
DEBARUN SENGUPTA
SAURAV MUKHOPADHYAY
MADHUBALA SRIRAM
RIMA GHATAK
BARKHA GUPTA
ANANYA NATH
SARISHTHA MAJUMDAR
MD MOSHI UL ALAM
MONICA
DIPANJAN SIL
SURANJANA ENDOW
PRANABES DUTTA
ARPITA GHOSH
SRIJANEE GOSWAMI
POULAMI CHAKRABORTY
SWAGATAM SINHA
SUBRAJIT CHOUDHURY
RAJDEEP MITRA
RAJARSHI BHADRA
SWETA SINGH
MAITREYI DAS
PRIYANKAR DATTA
ANAND CHOPRA
ARPITA MUKHERJEE
SHANKHO BANERJEE
ABHIRUP PAUL
SRINJOY SEN
ARJUN GHOSH
MADHUPURNA GUHA
PUBALI CHAKRABORTY
SAMBOJYOTI BISWAS
RUDRADIP SAHA
SARBANI GHOSH
SONDEEP CHAKRAVARTY
MOUPARNA DAS
ARITRI DAS
SOUNAK THAKUR
ANKITA MITRA
ISMEET SONDHI
ARNAB DUTTA
LABANYALATA ROY
SOURISH CHAKRABORTY
AKASH BANERJEE
SAYANDEEP CHATTOPADHYAY
SHILPI SARKAR
KAIBALYA PRAVO DEY
KANKANA BANERJEE
SK MD AZHARUDDIN
ANWITA GHOSH
PUJA ROHRA
AVANTIKA JAIN
PARIJAT MAITRA
ANIRBAN KARAK
NISHA DAKALIA
DEBOTTAMA DAS SHARMA
VANDITA MISHRA
SAHELI DAS
BANHIRUP SENGUPTA
TIARA CHATTERJEE
ANIK GHOSH
PARTHIV MUKHERJEE
AKIB JAVED
SOUMYADEEP BANERJEE
RIDHI SAHAI
DEBASMITA DAS
SHIB PROSHAD PRAMANIK
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MS
MIII, MS
700037
829120
700055
700001
700122
700006
721260
700101
700010
700095
712101
700050
110007
742101
700078
700060
700078
713212
711101
743223
700009
712136
712136
700019
712136
700042
700117
700031
700014
700023
700029
700064
700034
700026
700027
700047
700017
700026
700028
700104
700074
700003
831005
700061
700084
700003
712136
700040
700033
711202
700047
700063
700075
700092
712136
700041
712136
700103
700074
700055
700019
700049
700094
700069
700045
711102
700034
700075
700091
700092
711106
711101
700075
700027
700047
733141
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
MSD-CC-0003
MSD-CC-0004
MSD-CC-0005
MSD-CC-0006
MSD-CC-0007
MSD-CC-0008
MSD-CC-0009
MSD-CC-0010
MSD-CC-0011
MSD-CC-0012
MSD-CC-0013
MSD-CC-0014
MSD-CC-0015
MSD-CC-0016
MSD-CC-0017
MSD-CC-0018
MSD-CC-0019
MSD-CC-0020
MSD-CC-0021
MSD-CC-0022
MSD-CC-0023
MSD-CC-0024
MSD-CC-0025
MSD-CC-0026
MSD-CC-0027
MSD-CC-0028
MSD-CC-0029
MSD-CC-0030
MSD-CC-0031
MSD-CC-0032
MSD-CC-0033
MSD-CC-0034
MSD-CC-0035
MSD-CC-0036
MSD-CC-0037
MSD-CC-0038
MSD-CC-0039
MSD-CC-0040
MSD-CC-0041
MSD-CC-0042
MSD-CC-0043
MSD-CC-0044
MSD-CC-0045
MSD-CC-0046
MSD-CC-0047
MSD-CC-0048
MSD-CC-0049
MSD-CC-0050
MSD-CC-0051
MSD-CC-0052
MSD-CC-0053
MSD-CC-0054
MSD-CC-0055
MSD-CC-0056
MSD-CC-0057
MSD-CC-0058
MSD-CC-0059
MSD-CC-0060
MSD-CC-0061
MSD-CC-0062
MSD-CC-0063
MSD-CC-0064
MSD-CC-0065
MSD-CC-0066
MSD-CC-0067
MSD-CC-0068
MSD-CC-0069
MSD-CC-0070
MSD-CC-0071
MSD-CC-0072
MSD-CC-0073
MSD-CC-0074
MSD-CC-0075
MSD-CC-0076
MSD-CC-0077
MSD-CC-0078
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 30 of 177
DIPTAVO DUTTA
INDRANIL SAHOO
SAMAYITA BHATTACHARJEE
SHREYAN GANGULY
CHARBAK DAS
RITUPARNO GUHA
ABHIJOY SAHA
UDDIPTO CHAKRABORTY
ANIRBAN GHOSH
SARBOJIT ROY
PAULAMI CHAUDHURI
ABHISHIKTA CHAKRABORTY
SATWIK ACHARYYA
ABHISHEK PODDAR
SONGLAP SAHA
KASTURI CHATTERJEE
MEGHATRISA CHATTERJEE
ANURIMA SAHA
CHANDRIMA DAS
SHREYASHI SENGUPTA
INDRANIL GHOSH
ELSOMA DEY
KAUSTAV MAJUMDAR
KAUSHALI KUNDU
PIYALI BASAK
ANINDYA SAHA
BINAYAK GHANTI
DEBASIS DEY
PRATYAY RANJAN DATTA
SREYA GHOSH
SUBHAJIT GHOSH
USHASI BASU
RAHUL SAHA
INDRANIL GOSWAMI
SOUMIK BANERJEE
DEBANKUR MUKHERJEE
SOURAV GHOSH
SOUVIK DHARA
SHAYOREE ROY CHOWDHURY
TAMAL KANTI PANJA
PRIYANKA ROY
NUPUR GHOSH
ADITI SAHA
ARBIND KUMAR PASWAN
SUBHANKAR PRAMANIK
APYAYEE SIL
SANJIB MUKHERJEE
SHINJINI NANDI
SWAGATO MUKHERJEE
ANKUR LAHIRI
ABHISHEK SENGUPTA
MOHANA DASGUPTA
ARKA MUKHERJEE
ARINDAM BHATTACHARYYA
MADHUSREE CHAKRABORTY
SUBHASMIT GHOSH
DIBYO GHOSH
ARNAB KUMAR PAL
DEBADYUTI ROY
CHITRAK BANERJEE
SOHAM CHAKRABORTY
JASHAJIT MUKHERJEE
SOUMI DAM
KRISHNADEEP CHATTOPADHYAY
DEBANJANA DEY
DEBASHISH PAUL
SOHINI BISWAS
BHASKAR SAHA
SOUNAK BANERJEE
BISWARUP GHOSH
ARIJIT DE
DEBAMITA KUNDU
SHOUVIK SARDAR
AVRANIL GHOSH
JEET DUTTA
DEBARATI BOSE
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
700032
700075
700053
700064
700103
700030
712136
700030
700066
700030
712136
700124
700055
700028
700060
712222
400703
700029
700084
700084
700084
700041
700055
700040
700006
711201
700056
700104
700038
700025
700157
712246
712136
713304
700106
712101
700101
700146
700005
712250
700108
700112
700035
700027
700034
700047
700118
711101
700060
700036
700040
700068
700009
700004
700032
700086
700084
700078
700039
700012
700094
700076
712245
700078
700026
743222
700126
700032
700055
712222
700032
700004
700147
700030
713213
700029
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
MSD-CC-0079
MSD-CC-0080
MSD-CC-0081
MSD-CC-0082
MSD-CC-0083
MSD-CC-0084
MSD-CC-0085
MSD-CC-0086
MSD-CC-0087
MSD-CC-0088
MSD-CC-0089
MSD-CC-0090
MSD-CC-0091
MSD-CC-0092
MSD-CC-0093
MSD-CC-0094
MSD-CC-0095
MSD-CC-0096
MSD-CC-0097
MSD-CC-0098
MSD-CC-0099
MSD-CC-0100
MSD-CC-0101
MSM-CC-0001
MSM-CC-0002
MSM-CC-0003
MSM-CC-0004
MSM-CC-0005
MSM-CC-0006
MSM-CC-0007
MSM-CC-0008
MSM-CC-0009
MSM-CC-0010
MSM-CC-0011
MSM-CC-0012
MSM-CC-0013
MSM-CC-0014
MSM-CC-0015
MSM-CC-0016
MSM-CC-0017
MSM-CC-0018
MSM-CC-0019
MSM-CC-0020
MSM-CC-0021
MSM-CC-0022
MSM-CC-0023
MSM-CC-0024
MSM-CC-0025
MSM-CC-0026
MSM-CC-0027
MSM-CC-0028
MSM-CC-0029
MSM-CC-0030
MSM-CC-0031
MSM-CC-0032
MSM-CC-0033
MSM-CC-0034
MSM-CC-0035
MSM-CC-0036
MSM-CC-0037
MSM-CC-0038
MSM-CC-0039
MSM-CC-0040
MSM-CC-0041
MSM-CC-0042
MSM-CC-0043
MSM-CC-0044
MSM-CC-0045
MSM-CC-0046
MSM-CC-0047
MSM-CC-0048
MSM-CC-0049
MSM-CC-0050
MSM-CC-0051
MSM-CC-0052
MSM-CC-0053
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 31 of 177
UTSAV DEY
KUNAL GHOSH
SUSHOVAN CHAKRABORTY
ANINDYA GIRI
SAYAN DAS
SRINJAY DUTTA
PIYALI BASAK
ARNAB DUTTA
RAHUL BHOWMICK
MAYURI CHATTERJEE
SUBHRADEEP BHOWMIK
MAINAK MITRA
SOUMI SINHA
MANIDIPA GHOSH
ANINDITA CHANDA
MAHASWETA MUKHERJEE
SNEHA CHOPRA
OASI CHAKRABORTY
MEGHA DUTTA
RITABRATA MUKHOPADHYAY
ANIKET DEB
SAYAN BHATTACHARJEE
SHRUTHI IYENGAR
DEBAJYOTI CHAKRABORTY
NAIRITA KUNDU
URMIKA CHOWDHURY
ARITRA BANERJEE
ISHITA DAS
RITUPARNA DEY
ANKITA PAL
PRASUN BISWAS
SAIKAT GHOSH
NAMRATA RAKSHIT
MONALISA SINHA
SHRAMANA SAHA
SRIMANTI DUTTA
SOUTIK GHOSAL
SAYANTIKA BHOWMICK
SOUMYAJITA SARKAR
SUVADIP ROY
SOURIT MANNA
SAYANI ROY
SAHELI DASGUPTA
MADHUMITA DAS
MADHUMITA CHAKRABORTY
ANANYA BANERJEE
TANUSHREE DAS
TANUMOY PAL
PURANJIT SANYAL
SHANTANU MUKHERJEE
ANARANYA DATTA
ABIR SINHA
RAHUL DEV ROY
PRITAM KUNDU
NIPA GHOSH
MEHELI BASU
KRITTIKA BHATTACHARYYA
ATANU RAY
ANUSHILA BRAHMA
SUSMITA GHOSH
KAJORI BANERJEE
IMAN BHATTACHARYA
SAMRAT ROY
NILANJANA CHAKRABORTY
AYAN PAUL
RIDDHIBAN CHATTERJEE
PARIJAT MUKHERJEE
SOUVIK BANERJEE
DEBASRITA MUKHERJEE
SATARUPA MUKHERJEE
ANKITA NEOGI
SOUMYARUP SADHUKHAN
MONIDIPA BHATTACHARYA
SAMIR BHADRA
ARCHAK BHATTACHARJEE
SANKAR SINGHA
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
700103
700103
700032
700103
700103
700049
700006
700005
700028
700068
700032
700054
700034
700038
560053
700047
700104
700004
700106
711101
700091
700005
700026
700074
700074
700056
743222
700034
700009
700027
700103
700041
700086
700109
731101
700034
700034
700082
700080
712103
712103
700055
700014
700029
700124
712201
711409
712101
741235
700103
712103
712232
712222
712136
700122
700009
700144
700103
700084
712502
700097
743123
734006
700037
712245
700038
713212
700120
700035
700060
700069
712232
700093
741127
700008
721642
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
MSM-CC-0054
MSM-CC-0055
MSM-CC-0056
MSM-CC-0057
MSM-CC-0058
MSM-CC-0059
BSC-CC-0001
BSC-CC-0002
BSC-CC-0003
BSC-CC-0004
BSC-CC-0005
BSC-CC-0006
BSC-CC-0007
BSC-CC-0008
BSC-CC-0009
BSC-CC-0010
BSC-CC-0011
BSC-CC-0012
BSC-CC-0013
BSC-CC-0014
BSC-CC-0015
BSC-CC-0016
BSC-CC-0017
BSC-CC-0018
BSC-CC-0019
BSC-CC-0020
BSC-CC-0021
BSC-CC-0022
BSC-CC-0023
BSC-CC-0024
BSC-CC-0025
BSC-CC-0026
BSC-CC-0027
BSC-CC-0028
BSC-CC-0029
BSC-CC-0030
BSC-CC-0031
BSC-CC-0032
BSC-CC-0033
BSC-CC-0034
BSC-CC-0035
BSC-CC-0036
BSC-CC-0037
BSC-CC-0038
BSC-CC-0039
BSC-CC-0040
BSC-CC-0041
BSC-CC-0042
BSC-CC-0043
BSC-CC-0044
BSC-CC-0045
BSC-CC-0046
BSC-CC-0047
BSC-CC-0048
BSC-CC-0049
BSC-CC-0050
BSC-CC-0051
BSC-CC-0052
BSC-CC-0053
BSC-CC-0054
BSC-CC-0055
BSC-CC-0056
BSC-CC-0057
BSC-CC-0058
BSC-CC-0059
BSC-CC-0060
BSC-CC-0061
BSC-CC-0062
BSC-CC-0063
BSC-CC-0064
BSC-CC-0065
BSC-CC-0066
BSC-CC-0067
BSC-CC-0068
BSC-CC-0069
BSC-CC-0070
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 32 of 177
ABHISHEK BANERJEE
RAJU BHOWMICK
ANIRBAN TARAFDER
LOKNATH CHAKRABORTY
NAROTTAM MONDAL
HARI NARAYANAN P
ARPAN MONDAL
DEBARPAN COARI
JEET BANERJEE
JHANKRITA DEY
DEBAKANYA HALDAR
AMIT ROY
ANIKET
UDDIPTO CHAKRABORTY
DEBANJAN CHAKRABORTY
MADHURIMA BHATTACHARYYA
SHAMIK BASU
ASIF AHMED SARDAR
SREEJATA SARKAR
HEMANT KUMAR
DEBARATI CHAKRABORTY
DOROTHY B NANDODWALLA
ANUPRIYA PAUL
RAMYA DUTTA
AVIK DE
SANCHARI SARKAR
BISWAJYOTI CHOUDHURI
SRISHTY DE
UTSAV SINHA
MILIND SHAH
REETAM MAJUMDAR
PRITAM BANERJEE
RISHAV GHOSH
DEBOPRIYA CHAKRABORTY
ABHISHEK CHOUDHARY
GAURAB CHATTERJEE
MONALISA DAS
RITABRATA CHAKRABORTY
ISHITA CHAKRABORTY
AYUSHI SETHIA
TARSHIT ROY CHOWDHURY
JAYABRATA SINHA
RITURAJ SEN
KAUNTEYA GHOSH
MOHIT AGARWAL
SHREYA BOSE
NIRJHAR SARKAR
NUPUR GHOSH
ANINDYA SUNDAR DHAR
SUMAN DEB
SUKANYA GOSWAMI
SUBHANKAR SARDAR
SHEIKH NABIN
RHITAM DATTA
ANUPAM CHANDRA SARKAR
NIRABHRA MANDAL
DEBDYUTI PAUL
MOUPARNA KABIRAJ
EVA IPSITA
SAYANTANI DAS
SAIKAT DAS
BIDISHA BHATTACHARYA
SUPRAKASH SAHA
NABANITA PAUL
SOUBORNO CHOUDHURY
PRACHI SINGH
ABHISHEK KABIRAJ
MD. SAMI UR RAHAMAN
DEBAPRIYA DAS
KAUSTAV BHATTACHARYYA
AAKASH BISWAS
SOHINI BHATTACHARYA
SUDIPTA DHARA
SOUPTIK CHATTERJEE
RAKTIM GHOSH
MOUMITA SAHA
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
741127
741127
741254
743127
741247
831005
700034
700096
722101
700051
700101
700041
847211
700092
700034
700025
700028
700103
700008
821108
700034
711101
700031
700084
700063
700060
713101
495454
828127
700067
700067
700039
713204
700097
826005
831005
700103
741235
700028
700025
700091
490006
799001
700097
743165
700148
721607
712401
70066
712101
700090
743610
743122
712203
731243
743368
700064
700056
700043
743126
733201
700056
700056
700030
700019
700031
712204
711201
700064
700091
700056
700006
743122
700126
712123
700055
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
BSC-CC-0071
BSC-CC-0072
BSC-CC-0073
BSC-CC-0074
BSC-CC-0075
BSC-CC-0076
BSC-CC-0077
BSC-CC-0078
BSC-CC-0079
BSC-CC-0080
BSC-CC-0081
BSC-CC-0082
BSC-CC-0083
BSC-CC-0084
BSC-CC-0085
BSC-CC-0086
BSC-CC-0087
BSC-CC-0088
BSC-CC-0089
BSC-CC-0090
BSC-CC-0091
BSC-CC-0092
BSC-CC-0093
BSC-CC-0094
BSC-CC-0095
BSC-CC-0096
BSC-CC-0097
BSC-CC-0098
BSC-CC-0099
BSC-CC-0100
BSC-CC-0101
BSC-CC-0102
BSC-CC-0103
BSC-CC-0104
BSC-CC-0105
BSC-CC-0106
BSC-CC-0107
BSC-CC-0108
BSC-CC-0109
BSC-CC-0110
BSC-CC-0111
BSC-CC-0112
BSC-CC-0113
BSC-CC-0114
BSC-CC-0115
BSC-CC-0116
BSC-CC-0117
BSC-CC-0118
BSC-CC-0119
BSC-CC-0120
BSC-CC-0121
BSC-CC-0122
BSC-CC-0123
BSC-CC-0124
BSC-CC-0125
BSC-CC-0126
BSC-CC-0127
BSC-CC-0128
BSC-CC-0129
BSC-CC-0130
BSC-CC-0131
BSC-CC-0132
BSC-CC-0133
BSC-CC-0134
BSC-CC-0135
BSC-CC-0136
BSC-CC-0137
BSC-CC-0138
BSC-CC-0139
BSC-CC-0140
BSC-CC-0141
BSC-CC-0142
BSC-CC-0143
BSC-CC-0144
BSC-CC-0145
BSC-CC-0146
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 33 of 177
PAYEL MUKHOPADHYAY
RISHIJA BHATTACHARYA
PEOUSE DUTTA
AVIK MAJUMDER
INDRANI BASAK
APARNA KUNDU
SUSMOY DAS
NILANJAN SAHA
ANKITA BISWAS
ARNAB BANERJEE
PARTHA SARATHI GHOSH
SANGITA MAZUMDER
SANDIP GHOSH
DIPANWITA DAS
ARPAN SEN
SOURAV CHAKRABORTY
SAUROV BHATTACHARJEE
MEDHA MUKHERJEE
BITTU KUMAR SHARMA
ARKA PAL
PRABUDHYA BHATTACHARYYA
SAUBHIK MUKHERJEE
KOUSHIK NASKAR
PRAGYA PAROMITA DHAR
NAMAN JAIN
ARJYA MAJUMDER
SOHAM CHATTOPADHYAY
SAPTARSHI NAG
SUSMITA MAHATO
SUBHABRATA MALLICK
SAYANTAN GHOSH
SOURAV DANDAPAT
SATARUPA BHATTACHARJEE
DIPTAISHIK CHOUDHURY
ANUPAM KUNDU
ROHAN DEY
SANJIB KUMAR DAS
ANKUSH MANDAL
SRIJIT MUKHERJEE
RAHUL DAS
APRATIM DUTTA
SULAGNA CHAKRABORTY
SASWATA BAG
TANTA ROY
PARTHA DAS
AVIJIT KUMAR GHOSH
RAHUL SAMADDAR
TAPISHNU SAMANTA
AAYUSH SENGUPTA
SURYA SEKHAR GANGULY
RAJASEE CHATTERJEE
SOHAM MUKHOPADHYAY
SUBHASISH BASAK
SAYANTANI MAJUMDAR
AAKASH CHOWDHURY
ARANI HALDER
AYSHANI MALIK
SAYANTANI GHOSH
BHASKAR SAMANTA
ADRIKA CHAKRABORTY
SHUBHABRATA DAS
VAISHALI BANERJEE
STHITI CHAKRABORTY
ABHISHEK SINHA
SHOUNAK DATTA
MAINAK GHOSH
YOUKTINATH BHOWMICK
MAINAK GANGULY
SOUMODIP PAL
ABHIRUP MUKHERJEE
SRICHETA GHOSH
KUNAL DAS
ANUBRATA KUNDU
DEBAJIT DEY
PUSHPENDU BHATTACHARJEE
JYOTIRMOY PODDAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700122
700037
700040
700092
700032
743235
742101
744103
700041
741103
700059
743145
700104
700114
700028
700127
700038
700030
712235
700014
700091
700091
711114
700017
711106
700056
700056
700030
723151
700010
700124
700029
700085
700047
700118
711106
700098
700124
700124
700124
700124
700060
711109
700014
712124
712137
700084
711202
700040
700090
700034
743165
700054
700055
743129
700030
700006
700035
721134
700055
712223
712136
700032
700065
700141
700131
712503
743144
712233
700067
700101
700059
700078
700056
700083
712103
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
BSC-CC-0147
BSC-CC-0148
BSC-CC-0149
BSC-CC-0150
BSC-CC-0151
BSC-CC-0152
BSC-CC-0153
BSC-CC-0154
BSC-CC-0155
BSC-CC-0156
BSC-CC-0157
BSC-CC-0158
BSC-CC-0159
BSC-CC-0160
BSC-CC-0161
BSC-CC-0162
BSC-CC-0163
BSC-CC-0164
BSC-CC-0165
BSC-CC-0166
BSC-CC-0167
BSC-CC-0168
BSC-CC-0169
BSC-CC-0170
BSC-CC-0171
BSC-CC-0172
BSC-CC-0173
BSC-CC-0174
BSC-CC-0175
BSC-CC-0176
BSC-CC-0177
BSC-CC-0178
BSC-CC-0179
BSC-CC-0180
BSC-CC-0181
BSC-CC-0182
BSC-CC-0183
BSC-CC-0184
BSC-CC-0185
BSC-CC-0186
BSC-CC-0187
BSC-CC-0188
BSC-CC-0189
BSC-CC-0190
BSC-CC-0191
BSC-CC-0192
BSC-CC-0193
BSC-CC-0194
BSC-CC-0195
BSC-CC-0196
BSC-CC-0197
BSC-CC-0198
BSC-CC-0199
BSC-CC-0200
BSC-CC-0201
BSC-CC-0202
BSC-CC-0203
BSC-CC-0204
BSC-CC-0205
BSC-CC-0206
BSC-CC-0207
BSC-CC-0208
BSC-CC-0209
BSC-CC-0210
BSC-CC-0211
BSC-CC-0212
BSC-CC-0213
BSC-CC-0214
BSC-CC-0215
BSC-CC-0216
BSC-CC-0217
BSC-CC-0218
BSC-CC-0219
BSC-CC-0220
BSC-CC-0221
BSC-CC-0222
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 34 of 177
KUNAL DAS
SAYANI DAS
UJJAL ROY
SOUMYA GOSWAMI
SIDDHIJIT SARKAR
ARIJIT MONDAL
GARGI SARKAR
DEBANUJ CHATTERJEE
ANIRBAN SARKAR
MEGHATYAY SARKAR
SHAMIK KUNDU
MOUPRIYA SARKAR
TATHAGATA BASU
SOUMYA ROY
ANUSHREE CHATTERJEE
SREEDATRI DEY
SNEHA MISRA
ANGONA DEY
SAUKAURYA DUTTA
ABHISEK MAHATO
ARKA BOSE
PRITAM DAS
PRITTHIJIT BISWAS
ANIRBAN SAHA
TITLI SAHA
AAKASH SHARMA
SAIKAT PATI
TRINA SEN
SUBHENDU KUMAR PAL
ANIRBAN SINHA
UDDIPTA BHATTACHARJEE
ROHAN SARKAR
SUYASH GUPTA
ROHIT GHOSH HAZRA
NAVOJIT SAHA
SAYANTAN MITRA
ARUNAVA MUKHERJEE
SHOAIB KHAN
SOMDATTA BASAK
DIPAK PRASAD AGRAWAL
ATISH SANYAL
SOHAM JANA
ABHISHEK DAS
SPANDAN BASU
ARPITA KAR
RAJARSHI CHATTERJEE
KRITEE GHOSH
AYAN CHANDRA
ABHIDIP ROY
PRANAY TARAFDAR
SHREEJIT BANDYOPADHYAY
MD SHAHIDUL HASSAN
SOMESWAR ROY
SAYANTAN BHADRA
ANWESHA MUKHERJEE
SOUMIK HALDER
ANURAG GHOSH
BATTALA DIVYA SREE
SOUGATA NAG
ARPAN DAS
SANKET MITRA
TRINA SENGUPTA
SAHELI DEY
DEBANGAN DEY
SUPRATIM ROY CHOWDHURY
DEBARGHYA MUKHERJEE
ABHISHEK GHOSAL
EVA BISWAS
HRITI SAHA
KUMAR ROY
RAHUL CHOUDHURY
SAYANTAN CHAKRABORTY
SOUMIK GHOSH
SUBHODEEP SINHA
SOUMEN BANERJEE
ARNAB KUMAR ROY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700032
700030
700049
700008
700120
700139
700084
700074
700037
700137
700091
700147
712311
711201
700039
700061
700063
700061
712103
700120
712232
700076
70007
700110
741201
732101
700064
700035
700140
700140
700122
700110
700006
712232
700006
700050
700014
700119
700064
700025
700050
711104
700017
831011
700056
700114
700084
700109
700036
711227
700029
700073
743133
700014
700026
743165
700070
712202
700109
743269
700008
700056
743269
700118
700091
700057
700006
700054
700056
700130
700084
700052
700056
700129
700093
700054
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
BSC-CC-0223
BSC-CC-0224
BSC-CC-0225
BSC-CC-0226
BSC-CC-0227
BSC-CC-0228
BSC-CC-0229
BSC-CC-0230
BSC-CC-0231
BSC-CC-0232
BSC-CC-0233
BSC-CC-0234
BSC-CC-0235
BSC-CC-0236
BSC-CC-0237
BSC-CC-0238
BSC-CC-0239
BSC-CC-0240
BSC-CC-0241
BSC-CC-0242
BSC-CC-0243
BSC-CC-0244
BSC-CC-0245
BSC-CC-0246
BSC-CC-0247
BSC-CC-0248
BSC-CC-0249
BSC-CC-0250
BSC-CC-0251
BSC-CC-0252
BSC-CC-0253
BSC-CC-0254
BSC-CC-0255
BSC-CC-0256
BSC-CC-0257
BSC-CC-0258
BSC-CC-0259
BSC-CC-0260
BSC-CC-0261
BSC-CC-0262
BSC-CC-0263
BSC-CC-0264
BSC-CC-0265
BSC-CC-0266
BSC-CC-0267
BSC-CC-0268
BSC-CC-0269
BSC-CC-0270
BSC-CC-0271
BSC-CC-0272
BSC-CC-0273
BSC-CC-0274
BSC-CC-0275
BSC-CC-0276
BSC-CC-0277
BSC-CC-0278
BSC-CC-0279
BSC-CC-0280
BSC-CC-0281
BSC-CC-0282
BSC-CC-0283
BSC-CC-0284
BSC-CC-0285
BSC-CC-0286
BSC-CC-0287
BSC-CC-0288
BSC-CC-0289
BSC-CC-0290
BSC-CC-0291
BSC-CC-0292
BSC-CC-0293
BSC-CC-0294
BSC-CC-0295
BSC-CC-0296
BSC-CC-0297
BSC-CC-0298
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 35 of 177
ARITRA BOSE
PRIYA MITRA
SUMANA BISWAS
SOHAM DATTA
ADITI GANGULY
ARUNASHWA BANERJEE
SUBRATA NANDI
KUNTAL BANERJEE
SOUMAK MUKHERJEE
DRIKJIT AICH
TANMOY SAHA
DOYEL MONDAL
MEDHA SUR
SAYANDEEP PAUL
SIKTA DASADHIKARI
DEBANJAN DATTA
ANWESA DEY
ABHILASH THAKUR
SOUMIK PAUL
BARSHA BHATTACHARJEE
SABARNO CHOWDHURY
MANALI RAY
SUBHAM DE
ABHIK DAS
SATYAKI SAHA
SAGNIK GHOSH
ABHYUDAY MAJI
DEBJANI MUKHERJEE
MANISHA ADAK
HIMON MITRA
ROHAN RAJ DAS
SOUVIK GUHA
KOYEL GUHA
SOUMYA SIRKHEL
SUMITRO BHATTACHARYA
ANTARA GANGULY
ANAGH GANGULY
PRIYANKAR MUHURI
CHIRADEEP CHAKRABORTY
SOURADEEP HALDER
SAHARIAR KHAN
SHUBHAM KUMAR PRASAD
WAHID UL HASAN
PARAMITA DE
SUBHAYAN DAS
ARUJ MISTRY
SANTODEB DUTTA
SUDIPTA KUMAR BHADURI
SANCHITA KARKUN
ANKITA SARKAR
PRITHWIRAJ AICH
TEESTA ROY BARMAN
DHRUBAJYOTI GHOSH
KAUSTAV SAHA
AMRITA NANDY
RITWIJA ROY
TAMOGHNA GHOSH
ATRIMA GHOSH
SANDIPAN DEY
SAYANWITA KHASKEL
ARKA BISWAS
SAUDEEP MANDAL
KIRAN RAJHANS
DEBAPRIYA MAJUMDAR
SUJOY SAHA
SONALI RAKSHIT
MADHURIMA BASU
SUBHASISH BANDYOPADHYAY
DEBAPRIYA MANDAL
SHRADDHA SAHA
BRISTI HAZRA
PRIYODARSHINI DAS
ARITRA MUKHOPADHYAY
SATYAKI ACHARYA
ARPAN HAZRA
ANIE TIWARY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700032
743289
743289
700078
700029
700059
700015
712258
700010
700040
700135
700107
700041
743127
700102
700121
700037
700046
700056
700060
700106
700036
700084
700118
700117
712101
700009
700122
700080
700084
700077
700112
711201
711201
700040
700093
700091
700032
700036
742185
700114
700017
700074
743412
700081
700050
711201
700030
712246
700061
712246
700032
700032
700025
712136
712201
712136
700050
700051
743248
711310
721607
700075
713331
700028
700036
711201
700032
700118
700122
700025
700091
700032
700063
712503
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
BSC-CC-0299
BSC-CC-0300
BSC-CC-0301
BSC-CC-0302
BSC-CC-0303
BSC-CC-0304
BSC-CC-0305
BSC-CC-0306
BSC-CC-0307
BSC-CC-0308
BSC-CC-0309
BSC-CC-0310
BSC-CC-0311
BSC-CC-0312
BSC-CC-0313
BSC-CC-0314
BSC-CC-0315
BSC-CC-0316
BSC-CC-0317
BSC-CC-0318
BSC-CC-0319
BSC-CC-0320
BSC-CC-0321
BSC-CC-0322
BSC-CC-0323
BSC-CC-0324
BSC-CC-0325
BSC-CC-0326
BSC-CC-0327
BSC-CC-0328
BSC-CC-0329
BSC-CC-0330
BSC-CC-0331
BSC-CC-0332
BSC-CC-0333
BSC-CC-0334
BSC-CC-0335
BSC-CC-0336
BSC-CC-0337
BSC-CC-0338
BSC-CC-0339
BSC-CC-0340
BSC-CC-0341
BSC-CC-0342
BSC-CC-0343
BSC-CC-0344
BSC-CC-0345
BSC-CC-0346
BSC-CC-0347
BSC-CC-0348
BSC-CC-0349
BSC-CC-0350
BSC-CC-0351
BSC-CC-0352
BSC-CC-0353
BSC-CC-0354
BSC-CC-0355
BSC-CC-0356
BSC-CC-0357
BSC-CC-0358
BSC-CC-0359
BSC-CC-0360
BSC-CC-0361
BSC-CC-0362
BSC-CC-0363
BSC-CC-0364
BSC-CC-0365
BSC-CC-0366
BSC-CC-0367
BSC-CC-0368
BSC-CC-0369
BSC-CC-0370
BSC-CC-0371
BSC-CC-0372
BSC-CC-0373
BSC-CC-0374
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 36 of 177
SUBHADIP SAMANTA
SAIRAJ PAL
NAMRATA MUKHERJEE
ABIR GHOSH
SAYANTAN PANDIT
PRAMIT SAHA
PRATYAY SENGUPTA
ARITRA GANGULY
SOUMIK MAJUMDER
PINAKI GHOSH
DEBTANU HAZRA
SNEHA DHAR
AYAN DEY
SOUVIK SAHA
MADHURIMA DAS
SOUMYA DAS
SHRUTI ADHIKARY
DEBANJAN GHATAK
ANISH BOSE
SUDESHNA GHOSH
MANAS KUNDU
ABHIROOP BAGCHI
KAUSHIK DAS
AHANA DUTTA
SANTANU DATTA
SOHITRI GHOSH
OISHEE KUNDU
KOUSHIK PATI
NABARUN DEB
ABHIGYA GARAI
SAYANTAN TARAFDAR
ARPAN BASAK
SOUMYA NATH
SUSHOVAN GHOSH
ANWITA BHOWMIK
ABHISHEK CHATTERJEE
RICK MAZUMDAR
MOULI SANTRA
SATADRU BHATTACHARYA
RITUPARNA BANERJEE
SOUMIK DUTTA
RAJAT PANDEY
ARUP DEY
RAJARSHEE MITRA
BHASKAR GHOSH
SHUBHAM GOSWAMI
ANGIRA DUTTA
SAMPURNANAND MISHRA
RATALI GHOSH
NISHA DEBNATH
AMIT PRAKASH SHARMA
ANUPRIYA PRADHAN
SOURAV PAL
SHANJANA DAS
SITADRI ROY CHOUDHURY
SOUVIK CHAKRABORTY
CHAYAN SEN
SHESHADRI BHATTACHARYYA
RITWIKA DAS
MIRAJUR RAHMAN
ANUPAMA SAHA
PRABHAT KUMAR SHAW
SOUMYA CHAKRABORTY
REESHI KUMAR GHOSH
ABHISHEK GHOSHAL
ABHIRUP GANGULY
ARPAN ROY
ANIRBAN CHAKROBARTY
SOUMYAJIT GHOSH
SWAPNAJIT SEN GUPTA
GOURAV MONDAL
AMIT SAMANTA
HANSARAJ SARKAR
RITABRATA CHOWDHURY
SHREYAS KUNDU
AKASH BISWAS
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
712232
713304
700005
700035
711302
700070
700078
700150
700078
712136
743145
700012
712101
712246
700122
700030
711104
700061
732101
700064
700130
700103
700101
700064
712203
700035
700022
721436
700129
743144
741235
700129
700091
713216
700099
700031
700032
700010
712258
700047
700049
700020
700030
700110
741235
700032
700101
700120
700121
700122
700059
700010
700124
700118
700006
700084
711227
700040
741252
743513
700055
700109
700050
700032
700124
700035
700007
700054
743166
700078
700107
721607
711201
700029
700048
743263
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
BSC-CC-0375
BSC-CC-0376
BSC-CC-0377
BSC-CC-0378
BSC-CC-0379
BSC-CC-0380
BSC-CC-0381
BSC-CC-0382
BSC-CC-0383
BSC-CC-0384
BSC-CC-0385
BSC-CC-0386
BSC-CC-0387
BSC-CC-0388
BSC-CC-0389
BSC-CC-0390
BSC-CC-0391
BSC-CC-0392
BSC-CC-0393
BSC-CC-0394
BSC-CC-0395
BSC-CC-0396
BSC-CC-0397
BSC-CC-0398
BSC-CC-0399
BSC-CC-0400
BSC-CC-0401
BSC-CC-0402
BSC-CC-0403
BSC-CC-0404
BSC-CC-0405
BSC-CC-0406
BSC-CC-0407
BSC-CC-0408
BSC-CC-0409
BSC-CC-0410
BSC-CC-0411
BSC-CC-0412
BSC-CC-0413
BSC-CC-0414
BSC-CC-0415
BSC-CC-0416
BSC-CC-0417
BSC-CC-0418
BSC-CC-0419
BSC-CC-0420
BSC-CC-0421
BSC-CC-0422
BSC-CC-0423
BSC-CC-0424
BSC-CC-0425
BSC-CC-0426
BSC-CC-0427
BSC-CC-0428
BSC-CC-0429
BSC-CC-0430
BSC-CC-0431
BSC-CC-0432
BSC-CC-0433
BSC-CC-0434
BSC-CC-0435
BSC-CC-0436
BSC-CC-0437
BSC-CC-0438
BSC-CC-0439
BSC-CC-0440
BSC-CC-0441
BSC-CC-0442
BSC-CC-0443
BSC-CC-0444
BSC-CC-0445
BSC-CC-0446
BSC-CC-0447
BSC-CC-0448
BSC-CC-0449
BSC-CC-0450
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 37 of 177
SWAGATAM CHAKRABORTI
SANDIPAN GHOSH
SAPTARSHI GHOSH
BIJIT BARAL
ABHISHEK DAS
BISHAL ROY
NILABDHI MAJUMDAR
PRERONA DAS
ANWESHA DATTA
UDDIPTO DUTTA
SAYAK KOLAY
ABHIRUP BARDHAN
SOHAIL AHASAN
PUJA DUTTA
SRIRUP BAGCHI
SINJAN MAJUMDER
RITAM CHAKRABORTY
PRIYASHA SENGUPTA
OLIVIA BASU
BISHAKH DEY CHOWDHURY
SAIKAT NANDY
BHUPENDRA PANDIT
SOUMYA HAZRA
BAISHAKHI CHAKRABORTY
INDRANIL MAJUMDER
ANTARA SAHA
ANIMESH BHATTACHARYA
SUCHARITA BISWAS
ABHISHEK PRAMANIK
DEEP BHANDARI
HARSHADIP DAS
KALYANI BHATTACHARJEE
RITAM MISTRY
AGNIVA CHATTERJEE
SANSKRITI DAS
SANGITA SAHA
SUKANYA SAHA
APARAJITA PATRA
TRIASHA BANIK
ANIRUDDHA GHOSH
ABHIJIT SAMANTA
REZMA MONDAL
SAYAN CHAKRABORTY
SOMSUBHRA HALDER
SAYAN CHATTERJEE
SNEHASHIS DE MUNSHI
KHONDKER NURUL HASAN
SWARNILI MAJUMDER
SRIPARNA BHATTACHARJEE
BISWARUP NEOGY
CHANDRIMA HALDAR
SUBHODIP CHATTERJEE
RAVI KR. RAI
SAYANTANI CHOWDHURY
SARANYA BISWAS
SNIGDHADEEP CHAKRABORTY
SHARBATANU CHATTERJEE
ARIJIT BOSE
SUBHANKAR KUSHARY
DEBDEEP NATH
ARUNAVA SANYAL
AISHI SUR
SUMAN SARKAR
PURBAK ROY CHOUDHURY
PURBAYAN CHATTERJEE
AMRAPALI ROY
DEBARGHYA ROY
ANAND KUMAR THAKUR
ABHISHEK DAS
ARGHA DAS
BINAYAK BASU
SWETALINA MAITY
MONALISA JANA
TANUSREE DE
SENGUPTA SURANJANA
UDBHAS HAZRA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
711101
743135
700117
700056
700064
700074
700159
700075
700031
700028
712136
700028
731101
700090
700003
700037
743145
700099
700051
711110
700035
700115
700092
700032
700031
712222
712222
700075
700150
743610
700009
712232
700126
700076
700050
700040
711106
700019
743122
711201
712424
712258
700111
700124
712402
700031
700028
700078
712232
712105
700037
700036
700061
711201
700078
700031
700145
700154
700110
700110
712235
700014
711201
700002
700036
712104
700126
700033
700124
711201
743610
700033
711413
700059
700114
712258
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
BSC-CC-0451
BSC-CC-0452
BSC-CC-0453
BSC-CC-0454
BSC-CC-0455
BSC-CC-0456
BSC-CC-0457
BSC-CC-0458
BSC-CC-0459
BSC-CC-0460
BSC-CC-0461
BSC-CC-0462
BSC-CC-0463
BSC-CC-0464
BSC-CC-0465
BSC-CC-0466
BSC-CC-0467
BSC-CC-0468
BSC-CC-0469
BSC-CC-0470
BSC-CC-0471
BSC-CC-0472
BSC-CC-0473
BSC-CC-0474
BSC-CC-0475
BSC-CC-0476
BSC-CC-0477
BSC-CC-0478
BSC-CC-0479
BSC-CC-0480
BSC-CC-0481
BSC-CC-0482
BSC-CC-0483
BSC-CC-0484
BSC-CC-0485
BSC-CC-0486
BSC-CC-0487
BSC-CC-0488
BSC-CC-0489
BSC-CC-0490
BSC-CC-0491
BSC-CC-0492
BSC-CC-0493
BSC-CC-0494
BSC-CC-0495
BSC-CC-0496
BSC-CC-0497
BSC-CC-0498
BSC-CC-0499
BSC-CC-0500
BSC-CC-0501
BSC-CC-0502
BSC-CC-0503
BSC-CC-0504
BSC-CC-0505
BSC-CC-0506
BSC-CC-0507
BSC-CC-0508
BSC-CC-0509
BSC-CC-0510
BSC-CC-0511
BSC-CC-0512
BSC-CC-0513
BSC-CC-0514
BSC-CC-0515
BSC-CC-0516
BSC-CC-0517
BSC-CC-0518
BSC-CC-0519
BSC-CC-0520
BSC-CC-0521
BSC-CC-0522
BSC-CC-0523
BSC-CC-0524
BSC-CC-0525
BSC-CC-0526
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 38 of 177
TRIDEEP DEY
SUMAN KUMAR BISWAS
ANAGH MAJUMDER
SOUMYA KANTI BHATTACHARYAA
DEBAJYOTI DE
AVRAK BANERJEE
PULASTYA TARAFDAR
RITUPARNA SAHA
PRANTIK MAITY
MEGHA GUHA
TRISHA ROYCHOWDHURY
SHARBANI DUTTA
PURBASHA MUKHERJEE
SOMRIK BANERJEE
SAYANI GHOSH
DEBIPRASAD BANERJEE
SABYASACHI DAS
SUJIT BISWAS
SHETASREE CHAKRABORTY
PRASUN SINHA
TATHAGATA ROY
JOYDEEP POREL
AMVRINI SAMADDER CHOUDHURY
SILADITYA HAZRA
KORAK BHATTACHARYA
ABHIJOY SAMADDAR
DIYA BHADURI
AKASH ROY
ARIJIT PAUL
JISHNU GUHA THAKURTA
SUBHADEEP DATTA
SOHINI MODAK
ANSUK DAS
SAMRIDDHA LAHIRY
RAKA GHOSH DASTIDAR
JAYITA MONDAL
SAMYA CHATTERJEE
SAHELI GHOSH
SAIKAT DUTTA
RUPESH SWARNAKAR
SANDIPAN SAHA
UJAN ROY
SOUMADEEP GHOSH
MAINAK KUNDU
RAHUL DUTTA
DEEPANJAN DAS
ANWESHA SENGUPTA
SHREYA GUPTA
SAJAN SAHA
SUBHRADEEP KARMAKAR
AYAN KUMAR DEBNATH
ARKA SARKAR
ARITRA DUTTA RAY
ARKA PRABHA BARAI
DEBAPRIYA DUTTA
SANKHA CHAUDHURY
MANISHA DAS
KOYENA SAHA
SWARNADEEP BISWAS
KOYEL PRAMANICK
SHALINI BANDOPADHYAY
ANKAN GOSWAMI
ARHIT CHAKRABARTI
SOUVIK BISWAS
ANUBHAB CHATTERJEE
SWARNIL RAY
ARKA KUNDU
AYAN CHATTERJEE
INDRANIL SAHA
AGNIPROBHO MAZUMDER
AVIROOP CHAKRABORTY
SAYAN MUKHERJEE
ARUNAVA RAY
SANCHAR PALIT
ANAGH KUNDU
DIPBARNA DEY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
741248
700094
712232
712232
700114
700049
741235
700075
700082
712246
700083
700028
700029
700038
700074
700083
700027
700131
700131
700027
700059
711102
700084
700102
700052
700059
700038
713335
700060
700053
700103
700026
743610
700042
700056
743248
700148
700070
700012
700120
700092
712311
700056
700056
700035
700075
700131
700034
700049
700009
700146
700145
743222
721607
700058
712232
700005
741222
700140
700084
743144
700122
700042
700056
700107
700103
712404
700055
700006
700037
700130
700050
700091
700049
700049
700002
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
BSC-CC-0527
BSC-CC-0528
BSC-CC-0529
BSC-CC-0530
BSC-CC-0531
BSC-CC-0532
BSC-CC-0533
BSC-CC-0534
BSC-CC-0535
BSC-CC-0536
BSC-CC-0537
BSC-CC-0538
BSC-CC-0539
BSC-CC-0540
BSC-CC-0541
BSC-CC-0542
BSC-CC-0543
BSC-CC-0544
BSC-CC-0545
BSC-CC-0546
BSC-CC-0547
BSC-CC-0548
BSC-CC-0549
BSC-CC-0550
BSC-CC-0551
BSC-CC-0552
BSC-CC-0553
BSC-CC-0554
BSC-CC-0555
BSC-CC-0556
BSC-CC-0557
BSC-CC-0558
BSC-CC-0559
BSC-CC-0560
BSC-CC-0561
BSC-CC-0562
BSC-CC-0563
BSC-CC-0564
BSC-CC-0565
BSC-CC-0566
BSC-CC-0567
BSC-CC-0568
BSC-CC-0569
BSC-CC-0570
BSC-CC-0571
BSC-CC-0572
BSC-CC-0573
BSC-CC-0574
BSC-CC-0575
BSC-CC-0576
BSC-CC-0577
BSC-CC-0578
BSC-CC-0579
BSC-CC-0580
BSC-CC-0581
BSC-CC-0582
BSC-CC-0583
BSC-CC-0584
BSC-CC-0585
BSC-CC-0586
BSC-CC-0587
BSC-CC-0588
BSC-CC-0589
BSC-CC-0590
BSC-CC-0591
BSC-CC-0592
BSC-CC-0593
BSC-CC-0594
BSC-CC-0595
BSC-CC-0596
BSC-CC-0597
BSC-CC-0598
BSC-CC-0599
BSC-CC-0600
BSC-CC-0601
BSC-CC-0602
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 39 of 177
ANINDITA GON
DEEPMALA CHAKRABARTY
SUMITA SHARMA
ATREYEE SEN
JAYATI CHOWDHURY
SAGNIK DATTA
NEILOTPAL MUKHOPADHDYAY
ATRAYEE RAICHOUDHURY
PRATYUSH KUMAR HORE
SAMTA KHATUN
ABHISEK SAHA
SYAMANTAK CHATTOPADHYAY
ANUSHRI NAG
BARSHA DAS
DIPANKAR GHOSH
NILABJA SAHA
SAYAN MUKHERJEE
SAYANDIP RANA
KAUSHIK SURAI
SAYANTI HAZRA
SAYANI HAZRA
PALLAB DAS
GARGI ROYCHOWDHURY
ARPAN KUMAR LODH
CHANDRIMA SINHA
SOURADEEP BANERJEE
SOUVIK PARIHAL
SUBHRAJIT PAUL
ANWESHA BHATTACHARYA
MADHUPARNA ROY SHARMA
SWATILEKHA GHOSH
VIVEK BANERJEE
SHREYA GHOSH
SUBHADEEP GHOSH
SWAGATAM GHOSH DASTIDAR
DEBAYAN MUKHERJEE
ANANYABHA SINHA
RITUPARNA GHOSH
PRIYANKA ROY
SHRAMABATI SEN
MISS PRITAM KAR
BHASKAR GUIN
ABHISHEK BOSE
SHIBAJI SARKAR
SANGHATI MUKHERJEE
MADHURA MAJUMDER
RITTIKA SARKAR
ARINDAM DUTTAGUPTA
DIPRA BHATTACHARYYA
RAVI KUMAR SAH
PRASUN PANJA
SHATADRU KUNDU
SUBHAM MALLICK
DWAIPAYAN GOSWAMI
ARITRA ROY
MANALI CHAKRABARTY
AVISHEK DUTTA
RISHABH NAHATA
SAYANTAN BOSE
DWEEPABISWA BAGCHI
SAURYA BANERJEE
KAUSTAV CHATTERJEE
ABHISHEKH SHAW
NILOY MUKHERJEE
BIDISHA MALAKAR
PRITAM DEY
NILOY MUKHERJEE
MONISH MUKHERJEE
SOMNATH THAKUR
PRERONA DUTTA
ANUSHRABA SARKAR
MADHURYAMOY RAY
POUSALI CHAKRABORTY
KUSHAL BOSE
KAJARI MAITRA
ARNAB KUMAR BISWAS
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700108
712136
700108
700059
700078
700129
743144
700031
700089
711310
712136
700026
700040
700051
700122
712223
711101
721142
711104
700031
700031
700107
743273
700110
700061
700029
700030
700002
743127
712102
700008
712232
712245
700131
700110
700055
700009
700032
711204
700112
700060
700069
700031
700019
700037
732215
700034
700084
743411
700032
700030
700105
700010
700056
700049
815301
700056
700057
700032
700109
700033
711201
712249
700032
700124
700064
700032
712201
700096
700032
711101
700019
700102
700004
743144
712235
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
BSC-CC-0603
BSC-CC-0604
BSC-CC-0605
BSC-CC-0606
BSC-CC-0607
BSC-CC-0608
BSC-CC-0609
BSC-CC-0610
BSC-CC-0611
BSC-CC-0612
BSC-CC-0613
BSC-CC-0614
BSC-CC-0615
BSC-CC-0616
BSC-CC-0617
BSC-CC-0618
BSC-CC-0619
BSC-CC-0620
BSC-CC-0621
BSC-CC-0622
BSC-CC-0623
BSC-CC-0624
BSC-CC-0625
BSC-CC-0626
BSC-CC-0627
BSC-CC-0628
BSC-CC-0629
BSC-CC-0630
BSC-CC-0631
BSC-CC-0632
BSC-CC-0633
BSC-CC-0634
BSC-CC-0635
BSC-CC-0636
BSC-CC-0637
BSC-CC-0638
BSC-CC-0639
BSC-CC-0640
BSC-CC-0641
BSC-CC-0642
BSC-CC-0643
BSC-CC-0644
BSC-CC-0645
BSC-CC-0646
BSC-CC-0647
BSC-CC-0648
BSC-CC-0649
BSC-CC-0650
BSC-CC-0651
BSC-CC-0652
BSC-CC-0653
BSC-CC-0654
BSC-CC-0655
BSC-CC-0656
BSC-CC-0657
BSC-CC-0658
BSC-CC-0659
BSC-CC-0660
BSC-CC-0661
BSC-CC-0662
BSC-CC-0663
BSC-CC-0664
BSC-CC-0665
BSC-CC-0666
BSC-CC-0667
BSC-CC-0668
BSC-CC-0669
BSC-CC-0670
BSC-CC-0671
BSC-CC-0672
BSC-CC-0673
BSC-CC-0674
BSC-CC-0675
BSC-CC-0676
BSC-CC-0677
BSC-CC-0678
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 40 of 177
SWAPNIL DEY
EKTA MARGARET BACK
SABYASAACHI KARMAKAR
SAYANTAN ROY
DIPAYAN SEN
TIRTHANKAR PAUL
SUPRIYA RANJAN PATRA
PRITHWIRAJ PAL
AYAN BHATTACHARJEE
SATTIKEE SENGUPTA
SAYANTAN KUNDU
ROHAN AWASTHI
BASHITWA ROY
MD AZHARUDDIN
IRFAN ALI
AYAN CHATTERJEE
SOUMITA NEOGY
ARINDAM MAHAJAN
JEWEL BASAK
ASHIM BANIK
SOHOM BHATTACHARYA
ABHIRUP DAS
ARGHYADEEP SAU
PRATYUSH NANDY
SOUGATA BOSE
TEJOSHMOY SAHA
SNEHA CHATTOPADHYAY
SWARNENDU DAS
SHIBAM MUKHERJEE
ARNAB CHAKRABORTY
ARPAN SARKAR
SRI SAYAN GAYEN
SAYAK DEY
ARKAPRABHO PAL
SNEHA SINGH
SHREYASI GHOSAL
SURAKTIM DAS
AMRITANSHU ROY
SAYAN CHAKRABORTY
ANANT ROY
ANANYA GHOSH
ABID HUSSAIN
ARIJIT PODDAR
PRIYANKA BANIK
SOMDUTTA SENGUPTA
SOUMYA GHOSH
ARNAB PATRA
NASRIN NAHAR PERVIN
RAJA HOSSAIN
DEBIKA CHAKRABORTY
SHUVRA JYOTI GHOSH
SHANTANU CHATTERJEE
TANMOY CHATTERJEE
SAMARPAN SARKAR
SOUMITA DAWN
SIDDHARTH GAUTAM
SHANTANU BISWAS
SUMAN BISWAS
PARIJAT BHOWMICK
SAGAR SEN
KALLOL KUMAR KUNDU
PAYEL GHOSH
SUDIPTA NAYAN GHOSH
ADVAIT J KELKAR
MAINAK MISRA
SHILPA DUTTA
ARGHA DAS
RAJORSHII SAHA
MEGHNA NAG
SHIVANI SARAOGI
SOUPARNO SENGUPTA
DIPANGSHU DE
JOYABRATA SAHA
SUBHOJIT DUTTA
SOUMAJIT BISWAS
ANUPAM MANDAL
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700084
713331
700074
713331
700084
700120
711411
712232
700070
700031
712232
700094
700034
700037
700037
700029
712136
700049
700049
700051
711102
700085
711101
712124
700034
700027
712232
700061
712258
700031
700108
712104
713205
700108
71223
712222
700031
711205
711201
711106
741235
700037
700056
700084
700075
700009
711315
736134
736134
712247
712331
712232
711110
741101
712201
700122
700122
741160
700113
700111
700079
712306
700120
700019
700034
711201
743411
700037
700064
700019
700035
700006
712232
700019
713364
731101
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
BSC-CC-0679
BSC-CC-0680
BSC-CC-0681
BSC-CC-0682
BSC-CC-0683
BSC-CC-0684
BSC-CC-0685
BSC-CC-0686
BSC-CC-0687
BSC-CC-0688
BSC-CC-0689
BSC-CC-0690
BSC-CC-0691
BSC-CC-0692
BSC-CC-0693
BSC-CC-0694
BSC-CC-0695
BSC-CC-0696
BSC-CC-0697
BSC-CC-0698
BSC-CC-0699
BSC-CC-0700
BSC-CC-0701
BSC-CC-0702
BSC-CC-0703
BSC-CC-0704
BSC-CC-0705
BSC-CC-0706
BSC-CC-0707
BSC-CC-0708
BSC-CC-0709
BSC-CC-0710
BSC-CC-0711
BSC-CC-0712
BSC-CC-0713
BSC-CC-0714
BSC-CC-0715
BSC-CC-0716
BSC-CC-0717
BSC-CC-0718
BSC-CC-0719
BSC-CC-0720
BSC-CC-0721
BSC-CC-0722
BSC-CC-0723
BSC-CC-0724
BSC-CC-0725
BSC-CC-0726
BSC-CC-0727
BSC-CC-0728
BSC-CC-0729
BSC-CC-0730
BSC-CC-0731
BSC-CC-0732
BSC-CC-0733
BSC-CC-0734
BSC-CC-0735
BSC-CC-0736
BSC-CC-0737
BSC-CC-0738
BSC-CC-0739
BSC-CC-0740
BSC-CC-0741
BSC-CC-0742
BSC-CC-0743
BSC-CC-0744
BSC-CC-0745
BSC-CC-0746
BSC-CC-0747
BSC-CC-0748
BSC-CC-0749
BSC-CC-0750
BSC-CC-0751
BSC-CC-0752
BSC-CC-0753
BSC-CC-0754
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 41 of 177
AVILASH MONDAL
SHUVAM DUTTA
RAHUL KUMAR AGRAWAL
JYOTIRBAN DEY
ANARANYA BHATTACHARYYA
TANMAY KUMAR SARKAR
SAYAK NAG
SIBAJIT DUTTA
ANKITA SUR CHOUDHURY
ARIJIT ROY
SUBHAYU CHAKRAVORTY
AMBARISH CHATTOPADHYAY
ANU BISWAS
KAUSHIK ADHIKARY
SUDIPTA CHATTOPADHYAY
ANANYA BHATTACHARYYA
HIMELI ROY
BITAN BISWAS
MAITREE K SHAH
MANIKANTHA NATARAJ
SATAVISA GHOSH
MOHIT MUKHERJEE
SARNAVA DATTA
KOUSTAV MITRA
BHAVIKA SHARMA
CHIRANTAN BHOWMICK
GOURAB HALDAR
SAYANTAN DAS
DWAIPAYAN PAUL
SANDIP DEY
ARINDAM SEN
SHREYAN SENGUPTA
SUBHASHIS PAL CHOWDHURY
PAROJ CHAKRABORTY
PRIYANJANA MAJUMDER
KRISHANU BHATTACHARYA
AKASHDEEP MAZUMDER
SAGNIK SARKAR
AMLAN DEY
AISWARYA RAJYA RAI
ABHRA PAUL
HINDOL MAZUMDAR
SUBHAM PAUL
AISHIK BHATTACHARYYA
BIBASWAN CHATTERJEE
SUDIPTA SIKDER
ANSHU AGARWAL
SUCHISMITA SENGUPTA
SAYANTAN DAS
SATYAKI MITRA
SOMENATH SAHA
MAINAK DAS
GOURAV SARKAR
RAJDEEP SARKAR
SANKRITI SARKAR
SREEMOYEE DAS
HRITWIK DAS
SREEPARNA ROY
MAHASWETA PODDER
PUBALI DATTA
RITUPARNA SAHA
SHEIKH MOHAMMAD AMJAD HOSSAIN
ARCHISH MAZUMDAR
ARVIND SAHA
ANUSHA CHOWDHURY
SHRAMANA HAZRA
TANAYA MAITRA
DEBADUYTI NATH
ARNAB KUMAR MAITY
MD DANISH IQBAL
MANIUL HAQUE
MD SHAHNAWAZ ALAM
SWARGESH KANT TRIPATHI
TITIR JAIDKA
BIDISHA MANDAL
KOUSHIK KUMAR DEY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700004
700036
712248
700005
700084
743273
73203
700034
700061
700039
700064
743331
700059
713331
743193
700084
700091
743135
700025
700026
700056
712258
731235
700120
700052
700027
743503
700002
700076
741201
700124
700094
712104
700005
700075
743144
700063
700030
743127
734008
700152
700075
700086
700075
700060
741165
712136
743127
700152
711101
700006
700106
700049
700096
743235
700094
743245
700008
700029
711101
700116
711322
741235
700056
700054
711102
743123
712203
743371
700011
700135
700009
711106
700024
700094
700109
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
BSC-CC-0755
BSC-CC-0756
BSC-CC-0757
BSC-CC-0758
BSC-CC-0759
BSC-CC-0760
BSC-CC-0761
BSC-CC-0762
BSC-CC-0763
BSC-CC-0764
BSC-CC-0765
BSC-CC-0766
BSC-CC-0767
BSC-CC-0768
BSC-CC-0769
BSC-CC-0770
BSC-CC-0771
BSC-CC-0772
BSC-CC-0773
BSC-CC-0774
BSC-CC-0775
BSC-CC-0776
BSC-CC-0777
BSC-CC-0778
BSC-CC-0779
BSC-CC-0780
BSC-CC-0781
BSC-CC-0782
BSC-CC-0783
BSC-CC-0784
BSC-CC-0785
BSC-CC-0786
BSC-CC-0787
BSC-CC-0788
BSC-CC-0789
BSC-CC-0790
BSC-CC-0791
BSC-CC-0792
BSC-CC-0793
BSC-CC-0794
BSC-CC-0795
BSC-CC-0796
BSC-CC-0797
BSC-CC-0798
BSC-CC-0799
BSC-CC-0800
BSC-CC-0801
BSC-CC-0802
BSC-CC-0803
BSC-CC-0804
BSC-CC-0805
BSC-CC-0806
BSC-CC-0807
BSC-CC-0808
BSC-CC-0809
BSC-CC-0810
BSC-CC-0811
BSC-CC-0812
BSC-CC-0813
BSC-CC-0814
BSC-CC-0815
BSC-CC-0816
BSC-CC-0817
BSC-CC-0818
BSC-CC-0819
BSC-CC-0820
BSC-CC-0821
BSC-CC-0822
BSC-CC-0823
BSC-CC-0824
BSC-CC-0825
BSC-CC-0826
BSC-CC-0827
BSC-CC-0828
BSC-CC-0829
BSC-CC-0830
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 42 of 177
SHINJINEE SEN
SOUMYADIP GHOSH
SREYA HAZRA
ARNICK ROY
DEBJYOTI BANERJEE
SUDIP KAR
SOUMYA KANTI DAS
ANUPAM CHATTERJEE
ARKAJIT MAJUMDER
AAKASH BHADRA
SHWETA
SUJATRA BANERJEE
ANAMITRA GANGULI
SAYAN SARKAR
ANKIT LADHANIA
HEMANT KUMAR JOSHI
ANTARA MUKHOPADHYAY
ARCHI NARAYAN CHAUDHURI
SOUJANYA DATTA
SOUMYADEEP BASU
MD ZEESHAN ALI
PRIYADARSHINI MAZUMDER
ARPITA SUR
SOUVI PARUI
SUSMITA HANSDA
SHAYAK BASU
ARNAB DHARA
BIVEKANANDA GHOSH
ADITI HALDER
EESHA BANERJEE
SHRESTHA SENGUPTA
NAMRATA BISWAS
ANGSHUMAN PODDER
TAPOJIT KOLEY
ABHISHEK RANJAN
TUSHAR SINGH CHOUHAN
BIPASHA SAHA
SAPTAPARNA DEBNATH
AYANANTA DAS
VISHAL LAHIRI
RAJASI GHOSH
ARCHISMAN RAY
SAYANTAN SEN
ABHISHEK DAS
NIVEDITA CHAKRABORTY
DHIRAJ KUMAR MAHATO
AMRITA PAUL
VIVEK KUMAR SINGH
ARKADEEP MONDAL
INDRAJIT GHOSH
PRIYANJANA PRAMANIK
ANKAN GHOSH
PRIYANKA RAKSHIT
SANJOY BANERJEE
RAUNAK AGARWAL
SAYAN GUPTA
SHRISHTI CHOUDHARY
RAJDEEP SAHA
ARUNANSHU DUTTA
UPASANA BHATTACHARYYA
TRIPARNAA BHATTACHARJEE
MEGHNA MUKHERJEE
SOHAM SEHANOBISH
ANTARA CHAKRABORTY
SUBHASREE GHOSAL
SUBHADIP BAG
UPAMANYU BASU
TAMAL MAJUMDAR
MD FIRDOUS HAIDERI
ARNAB SAMANTA
AVIJNAN CHATTERJEE
BHASKAR KHAN
SWETA BISWAS
RIJU BHATTACHARYA
SHREOSHREE CHAKRABORTY
SAMPRITI GUHA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700019
700103
711106
700006
700070
741222
712123
700051
700078
700055
828127
700028
700122
733101
700036
712232
700110
700050
700126
700075
700016
700051
700127
700081
711310
700096
743377
712148
741235
700030
700109
700124
700059
712311
700048
700009
700056
700010
700055
700109
700092
700006
700129
700037
700103
700106
700145
700120
700006
700059
700040
700092
713502
711201
700108
700028
700078
700118
700118
711302
711302
700008
700028
700038
700129
712235
700075
700014
700017
700059
712611
743387
700118
712105
700116
743122
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
BSC-CC-0831
BSC-CC-0832
BSC-CC-0833
BSC-CC-0834
BSC-CC-0835
BSC-CC-0836
BSC-CC-0837
BSC-CC-0838
BSC-CC-0839
BSC-CC-0840
BSC-CC-0841
BSC-CC-0842
BSC-CC-0843
BSC-CC-0844
BSC-CC-0845
BSC-CC-0846
BSC-CC-0847
BSC-CC-0848
BSC-CC-0849
BSC-CC-0850
BSC-CC-0851
BSC-CC-0852
BSC-CC-0853
BSC-CC-0854
BSC-CC-0855
BSC-CC-0856
BSC-CC-0857
BSC-CC-0858
BSC-CC-0859
BSC-CC-0860
BSC-CC-0861
BSC-CC-0862
BSC-CC-0863
BSC-CC-0864
BSC-CC-0865
BSC-CC-0866
BSC-CC-0867
BSC-CC-0868
BSC-CC-0869
BSC-CC-0870
BSC-CC-0871
BSC-CC-0872
BSC-CC-0873
BSC-CC-0874
BSC-CC-0875
BSC-CC-0876
BSC-CC-0877
BSC-CC-0878
BSC-CC-0879
BSC-CC-0880
BSC-CC-0881
BSC-CC-0882
BSC-CC-0883
BSC-CC-0884
BSC-CC-0885
BSC-CC-0886
BSC-CC-0887
BSC-CC-0888
BSC-CC-0889
BSC-CC-0890
BSC-CC-0891
BSC-CC-0892
BSC-CC-0893
BSC-CC-0894
BSC-CC-0895
BSC-CC-0896
BSC-CC-0897
BSC-CC-0898
BSC-CC-0899
BSC-CC-0900
BSC-CC-0901
BSC-CC-0902
BSC-CC-0903
BSC-CC-0904
BSC-CC-0905
BSC-CC-0906
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 43 of 177
SHATANEEK BANERJEE
NAMRATA MUKHERJEE
RUPSHA CHAKRABORTY
PRITAM SARKAR
SANSTHITA CHOWDHURY
PROTIK DUTTA
MAYUKH MONDAL
SOUMYADYUTI GHOSH
TANIA KUNDU
BIBEK RANJAN BHAR
ABHIJIT BACHHAR
MADHURIMA HALDER
RATNESH KUMAR TIWARI
VARSHA AGARWAL
DEBORSHI ROY
ATREYEE DAS
ANANDAMOY CHATTERJEE
SOURAV KUNDU
ROHIT SASMAL
SHILADITYA BHADURY
DEEPANJAN NAG
DIPTADEEP ADDY
SHEKHAR SUMAN
SAUVANIK ROY
ANIKET BHATTACHARYYA
PAYAL BANDYOPADHYAY
MANISHA GARAI
DIPRO MONDAL
SAYAN MUKHERJEE
SRIMANTI CHAKRABORTY
KOUSTAV ROUTH
REET CHANDRA
SINCHAN GHOSH
SAARANSH KULKARNI
SAPTARISHI BHATTACHARJEE
R DEEPIKA
ARRCO BANERJEE
SILABRATA PAHARI
CHIRANTAN SAHA
SHREYA DUTTA
SOUVIK DAS
APARAJITO PAUL
ARINDAM DAS
TRIPTI GOEL
POUNAMI SEN
SAMPURNA PATHAK
ANUJ ANGAD AWAD SHRIVASTAVA
SOUMIL DASGUPTA
SAYAN SARKAR
ANISH SAHA
DAMITRI KUNDU
DIKSHA
SANDIPAN DAS
SAYAN PAUL
DEBMALYA KUNDU
SHASWATA BHOWMICK
SAYAN GHOSHAL
SIDDHARTHA BANERJEE
ROBIN SINGH
DEBAPOM DAS
SRINJOY NAG CHOWDHURY
SUBHAJIT SEN
SUDIP CHAKRABORTY
AHELI ACHARYA
NANDITA DAS
SAYAN BOSE
AMLAN MONDAL
DEBALEENA CHATTERJEE
ARYA DAS
RAUNAK KUMAR
PRIYANKAR ROYCHOUDHURY
KAUSHIKI BHATTACHARYA
ARPAN KUMAR JANA
VISHWAJEET KUMAR
GARIMA AGRAWAL
MONOJIT RUDRA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
712204
700056
700060
700039
700127
711104
700091
700078
700061
700006
743286
700078
221304
700007
743122
700078
700032
827006
700084
700051
831011
700040
834002
700092
700042
711201
700104
700047
700061
700078
700075
712232
700084
700080
700057
700035
713335
700040
743165
712306
700065
731235
721607
700020
700101
743127
814114
700101
713331
700029
743398
700107
700059
742103
700028
721171
700124
700108
831004
700075
700091
721636
813214
700107
700002
700078
700150
700084
713150
711203
700107
700032
712125
804451
713331
700040
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
BSC-CC-0907
BSC-CC-0908
BSC-CC-0909
BSC-CC-0910
BSC-CC-0911
BSC-CC-0912
BSC-CC-0913
BSC-CC-0914
BSC-CC-0915
BSC-CC-0916
BSC-CC-0917
BSC-CC-0918
BSC-CC-0919
BSC-CC-0920
BSC-CC-0921
BSC-CC-0922
BSC-CC-0923
BSC-CC-0924
BSC-CC-0925
BSC-CC-0926
BSC-CC-0927
BSC-CC-0928
BSC-CC-0929
BSC-CC-0930
BSC-CC-0931
BSC-CC-0932
BSC-CC-0933
BSC-CC-0934
BSC-CC-0935
BSC-CC-0936
BSC-CC-0937
BSC-CC-0938
BSC-CC-0939
BSC-CC-0940
BSC-CC-0941
BSC-CC-0942
BSC-CC-0943
BSC-CC-0944
BSC-CC-0945
BSC-CC-0946
BSC-CC-0947
BSC-CC-0948
BSC-CC-0949
BSC-CC-0950
BSC-CC-0951
BSC-CC-0952
BSC-CC-0953
BSC-CC-0954
BSC-CC-0955
BSC-CC-0956
BSC-CC-0957
BSC-CC-0958
BSC-CC-0959
BSC-CC-0960
BSC-CC-0961
BSC-CC-0962
BSC-CC-0963
BSC-CC-0964
BSC-CC-0965
BSC-CC-0966
BSC-CC-0967
BSC-CC-0968
BSC-CC-0969
BSC-CC-0970
BSC-CC-0971
BSC-CC-0972
BSC-CC-0973
BSC-CC-0974
BSC-CC-0975
BSC-CC-0976
BSC-CC-0977
BSC-CC-0978
BSC-CC-0979
BSC-CC-0980
BSC-CC-0981
BSC-CC-0982
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 44 of 177
ANIK GHOSH
PRIYA BANSAL
ABHINEET BHOWMICK
ARNAB ROY
ARNONEEL SINHA
RISHITA DEY
KM PRIYANKA SINGH
RICHANSHA RIJU
MADHURA CHATTERJEE
SREEPARNA PAUL
PALLAVI ROY
SIDDHANT CHANDRA
NASRIN SULTANA
RANIT SAHA
MADHUMOY DHARA
TOMOSHRI ROY CHOWDHURY
KOUSTAV BASU
SUMAN PAL
DEBIPRASAD JANA
ANIRUDDHA BHATTACHARYYA
ISHAN MAJUMDAR
PUSHPAK BANERJEE
SHUVANKAR MUKHERJEE
PAULOMI KUNDU
ARGHYA PATRA
ANKITA GHOSH
TUHINA KAHALI
PRIYAM SARKAR
SIDDHARTHA SIT
INDRASIS BANERJEE
ADITYA KASHYAP
RAHUL BANERJEE
AMIT DATTA BANIK
SUMAN ROY
CHAITY DOLAI
TAMAL CHOWDHURY
ASIM AASHISH
SANDHAN PAL
PAYAL SAHA
ANKAN KARMAKAR
SAYAK CHAKRABORTY
RAHUL KUMAR
SAMBODHI SENGUPTA
JAYJEET DHAR
SOURADIP ROY
SHRI UDBHASAN DAS
ABHIK MONDAL
PRIYANSHU CHAKRABORTY
RITESH BANERJEE
NILANJAN GOSWAMI
PREETAM SENGUPTA
SUBHOMOY CHATTOPADHYAY
RISHABH SEN
APAROOPA CHAKRABORTY
KUMAR ASHISH
SWAPNIL SAGAR
SUPRAN DASGUPTA
PRIYANKA CHAKRABORTY
ARPITA KUNDU
ANIRBAN CHAUDHURI
ABHIRUP CHATTERJEE
KAUSHIK GHOSH
SOURAV PROSAD
DISHA SAHA
ANUBHAB CHANDRA
DEBARSHI DATTA
SUBANTA BHAUMIK
ARIJOY MONDAL
DEBASMITA BISWAS
AMARTYA MITRA
SAYAK GHOSH
UJJAYINI SANTRA
MRINMOY SARMA
RITAM ROY
RAJARSHI MAITY
SOUMAVA KONAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700048
711106
495004
713216
731235
700059
711101
800014
700075
711106
711204
826000
700097
700075
743127
700075
700022
700042
721425
743165
700134
700064
700055
700034
700107
700090
700127
700121
743383
700010
800001
831011
700049
712136
711301
712136
803118
721607
712708
700004
832107
852127
700033
812001
700008
700056
734006
722173
827003
713365
700084
711102
700029
700038
700064
743144
700117
711102
711110
70006
700005
700006
700127
713343
721636
700125
700059
711109
700039
831011
700064
743331
700117
743144
713331
700008
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
BSC-CC-0983
BSC-CC-0984
BSC-CC-0985
BSC-CC-0986
BSC-CC-0987
BSC-CC-0988
BSC-CC-0989
BSC-CC-0990
BSC-CC-0991
BSC-CC-0992
BSC-CC-0993
BSC-CC-0994
BSC-CC-0995
BSC-CC-0996
BSC-CC-0997
BSC-CC-0998
BSC-CC-0999
BSC-CC-1000
BSC-CC-1001
BSC-CC-1002
BSC-CC-1003
BSC-CC-1004
BSC-CC-1005
BSC-CC-1006
BSC-CC-1007
BSC-CC-1008
BSC-CC-1009
BSC-CC-1010
BSC-CC-1011
BSC-CC-1012
BSC-CC-1013
BSC-CC-1014
BSC-CC-1015
BSC-CC-1016
BSC-CC-1017
BSC-CC-1018
BSC-CC-1019
BSC-CC-1020
BSC-CC-1021
BSC-CC-1022
BSC-CC-1023
BSC-CC-1024
BSC-CC-1025
BSC-CC-1026
BSC-CC-1027
BSC-CC-1028
BSC-CC-1029
BSC-CC-1030
BSC-CC-1031
BSC-CC-1032
BSC-CC-1033
BSC-CC-1034
BSC-CC-1035
BSC-CC-1036
BSC-CC-1037
BSC-CC-1038
BSC-CC-1039
BSC-CC-1040
BSC-CC-1041
BSC-CC-1042
BSC-CC-1043
BSC-CC-1044
BSC-CC-1045
BSC-CC-1046
BSC-CC-1047
BSC-CC-1048
BSC-CC-1049
BSC-CC-1050
BSC-CC-1051
BSC-CC-1052
BSC-CC-1053
BSC-CC-1054
BSC-CC-1055
BSC-CC-1056
BSC-CC-1057
BSC-CC-1058
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 45 of 177
THAKUR AMIT SHANDILYA
SOURAV RAY
ANUBHAV ROY
MONALISA MAHAPATRA
GAURAV CHAKRABORTY
SAPTARSHI PAUL
HIA BANERJEE
ROHIT ROY
MUKESH KUMAR SINGH
SAUMYA KANTI JANA
JAIDIP GHOSH
ARJUN DUTTA
PRAVEEN AGARWAL
DEBARPAN DATTA
SOUMITA MAITI
AKASH MUKHERJEE
ANIKET HALDER
BINIT KUMAR PANDIT
ASISH ADHIKARY
ARCHI BHATTACHARYA
ABHIK ROY
SHOUVIK BANERJEE
ATIN KUMAR GHOSH
SOHHOM BANDYOPADHYAY
SHRESTHA GHOSH
SHREYOSI SAHA
RITOBRATA SAHA
ISHITA SARKAR
AINDRILA CHATTERJEE
SARANNYA GHOSH
ARNAB GHOSH
SUBHA MAITY
ANUPRIYA SHAW
VIKRAM DUTTA
ARPAN GHOSH
SOUVIK JANA
RISHA HALDER
MD MOHSIN
RABIRAJ BANDYOPADHYAY
SAYANTAN DAS
ARNAB SANYAL
DUSHYANT KUMAR
MINAKSHI PUNAM MANDAL
ABHISHEK GUPTA
AKRITI KUMARI
MANDIRA SAHA
STHITADHI DAS
DWAIPAYAN BANDYOPADHYAY
SOUMYABRATA PAL
ANANYA CHAKRABORTY
SOMNATH MAJI
ARINDAM DUTTA
SUNITA GHOSH
RAHUL RAY
KUMAR SHIVAM
APRAMITA BANERJEE
SUBHAJYOTI SARKAR
MAN GOBINDA CHOWDHURY
PRAVEEN AGRAWAL
KASIF MOHAMMED
BIDISHA NATH
AVIK BANERJEE
SUMAN KUMAR DAS
RUMKI PAL
CHANDRIMA SARKAR
AYANAVA MAJUMDER
ADRITA KHAWASH
MADHURIMA HALDER
SAYANTAN GHOSH
BISHAKHA BANIK
ANKIT GOYAL
SAYANTAN PAUL
MANORANJAN KUMAR SHARMA
SAMRAT KUNDU
HIMADRI NIRJHAR MANDAL
AMIT KUMAR JHA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
846009
700075
700103
700060
721602
700094
700033
700004
834001
723147
743128
700092
700042
741101
700152
712123
713302
711204
712137
700028
700063
700008
742101
712204
831008
700029
700059
700033
160047
700002
735101
721139
700123
828114
742103
721605
700043
731220
700060
721401
700008
700141
732102
711101
854105
743248
700149
743235
712701
712233
711410
712233
743252
834001
700157
700025
700094
741302
827004
700120
700102
700101
831005
743193
743145
743145
700026
700125
743145
743155
713303
735101
712222
713409
700103
700102
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
BSC-CC-1059
BSC-CC-1060
BSC-CC-1061
BSC-CC-1062
BSC-CC-1063
BSC-CC-1064
BSC-CC-1065
BSC-CC-1066
BSC-CC-1067
BSC-CC-1068
BSC-CC-1069
BSC-CC-1070
BSC-CC-1071
BSC-CC-1072
BSC-CC-1073
BSC-CC-1074
BSC-CC-1075
BSC-CC-1076
BSC-CC-1077
BSC-CC-1078
BSC-CC-1079
BSC-CC-1080
BSC-CC-1081
BSC-CC-1082
BSC-CC-1083
BSC-CC-1084
BSC-CC-1085
BSC-CC-1086
BSC-CC-1087
BSC-CC-1088
BSC-CC-1089
BSC-CC-1090
BSC-CC-1091
BSC-CC-1092
BSC-CC-1093
BSC-CC-1094
BSC-CC-1095
BSC-CC-1096
BSC-CC-1097
BSC-CC-1098
BSC-CC-1099
BSC-CC-1100
MMC-CC-0353
MMC-CC-0354
MMC-CC-0355
MMC-CC-0356
MMC-CC-0357
MMC-CC-0358
MMC-CC-0359
MMC-CC-0360
MMC-CC-0361
MMC-CC-0362
MMC-CC-0363
MMC-CC-0364
MMC-CC-0365
MMC-CC-0366
MMC-CC-0367
MMC-CC-0368
MMC-CC-0369
MMC-CC-0370
MMC-CC-0371
MMC-CC-0372
MMC-CC-0373
MTC-CC-0437
MTC-CC-0438
MTC-CC-0439
MTC-CC-0440
MTC-CC-0441
MTC-CC-0442
MTC-CC-0443
MTC-CC-0444
MTC-CC-0445
MTC-CC-0446
MTC-CC-0447
MTC-CC-0448
MTC-CC-0449
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 46 of 177
ABHIGYAN SARKAR
SAPRATIVE JANA
AMRITA GUHA
NISHAT ZAMAN
SHOHAM DEBNATH
SUBHRASISH CHAKRABORTY
PREETHA SARKAR
SOUVICK DAS
ARKADIP BASAK
MANISH RAI
C SRIVIDYA
SHWETA MITRA
HETIRAJ HIMANSHU
ROMISHA SARKAR
MONALISA DAS
RAJA SHYAMSUKHA
MD AJAD MOLLAH
SHUBHASHREE BANERJEE
SOURAV MONDAL
SUBHAS CHANDRA SAHA
SAYAN SARKAR
SOURAV HALDAR
PRONEET VERMA
RANITA MUKHERJEE
PARTHA PRATIM MAITY
SUBHAJIT DAS
MAYUKH BANERJEE
MISS MEGHA CHANDA
SANDIP METIA
APURBA BHUNIA
DEBOPAM BHATTACHARYA
ASHUTOSH KUMAR
HRISHIKESH BHAUMIK
YOGESH BANKA
PRIYOBROTO MANDAL
RABISHANKAR SENGUPTA
CHANDRIMA GHOSH
NISHITH MOHAN
SABYASACHI TIWARI
SUBHADIP GHOSH
ARNAB GHOSH
SHREYASH PANDEY
RAMEN GHOSH
SOUVIK PAL
SUDIPTA DAS
SOMNATH GOSWAMI
TAMOGHNA KUNDU
JAHANGIR ALAM
RABIUL ALAM
SUBHAJIT MANDAL
PRIYANKA DEY
AKHILA
ABHISHEK SENAPATI
SHREYASI BOSE
NAJNIN ISLAM
ARKAPRAVA SAHA ROY
KAZI ABDUL HASIM
GOUTAM ROY
ARCHITA ROY
SAHEB SHAIKH
SOUMYADEEP GANGOPADHYAY
ABHIJIT ROY
SOUMEN GHOSH
MRINAL CHANDRA MALICK
AVIJIT SAHA
RAYA GHOSH
GOPAL BOSU
DEBDATTA CHAKRABORTY
POOJA
DEBOJIT SAHA
ASHIS BASAK
SOUMIK PAL
SOUMAMAY BANERJEE
ANIRBAN SEN
AMIT CHAKRABORTY
DEBOPRIYO BANERJEE
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
700029
741235
712136
700019
743135
700047
700068
700079
713331
743144
700070
700034
827003
700033
743355
741101
743294
828111
743135
741101
700075
831005
831011
700114
721440
700060
700107
700124
711307
721633
700092
711106
736101
700054
700075
743706
700019
826001
700002
700059
831011
831011
700148
700008
741250
742163
743136
732123
742303
742174
743127
583227
700073
743135
742165
741101
731101
700032
700075
741101
713304
743245
700148
712136
712157
711113
741506
711102
700126
712245
700058
733134
700034
700074
700118
700020
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
MTC-CC-0450
MTC-CC-0451
MTC-CC-0452
MTC-CC-0453
MTC-CC-0454
MTC-CC-0455
MTC-CC-0456
MTC-CC-0457
MTC-CC-0458
MTC-CC-0459
MTC-CC-0460
MTC-CC-0461
MTC-CC-0462
MTC-CC-0473
MTC-CC-0474
MTC-CC-0475
MTC-CC-0476
MTC-CC-0477
MTC-CC-0478
MTC-CC-0479
MTC-CC-0480
MTC-CC-0481
MTC-CC-0482
MTC-CC-0494
MTC-CC-0495
MTC-CC-0496
MTC-CC-0497
MTC-CC-0498
MTC-CC-0499
MTC-CC-0500
MTC-CC-0501
MTC-CC-0502
MTC-CC-0503
MTC-CC-0504
MTC-CC-0505
MTC-CC-0506
MTC-CC-0507
MTC-CC-0508
MTC-CC-0509
MTC-CC-0510
MTC-CC-0511
MTC-CC-0512
MTC-CC-0513
MTC-CC-0514
MTC-CC-0515
MTQ-CC-0075
MTQ-CC-0076
MTQ-CC-0077
MTQ-CC-0078
DST-CC-0001
DST-CC-0002
DST-CC-0003
DST-CC-0004
DST-CC-0005
DST-CC-0006
DST-CC-0007
JAE-CC-0001
JAE-CC-0002
JAE-CC-0003
JAE-CC-0004
JAE-CC-0005
JAE-CC-0006
JAE-CC-0007
JAE-CC-0008
JAE-CC-0009
JAE-CC-0010
JAE-CC-0011
JAE-CC-0012
JAE-CC-0013
JAE-CC-0014
JAE-CC-0015
JAE-CC-0016
JAE-CC-0017
JAE-CC-0018
JAE-CC-0019
JBH-CC-0001
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 47 of 177
SOUPAL KUMAR DEY
SNEHA KUNDU
TUSHARADRI SARKAR
APOORV ANURAG
ZENEFA RAHAMAN
JYOTISKA NATH KHASNABISH
SUHIT SINHA
SAPTARISHA CHATTERJEE
SNEHA SAHA
DEBASMITA ROYCHOWDHURY
SHARMILA RAJAK
ARUNIM DASGUPTA
ARITRA ROY
RAHUL KUMAR SHAW
BIKASH KUMAR SHAW
BIJOY DAS
SANJIB KUMAR SHAW
RAJDEEP BARURI
PRASANTA KUMAR GHOSH
SANDIPAN BARAL
ABHISHEK DAS
SAYAK CHOWDHURY
RAMA BASAK
GANES MALLIK
RATAN KUMAR GIRI
PRANAB KUMAR MALLICK
KUSAN BISWAS
SANKHA SUBHRA MULLICK
AMINA KHATUN
ABHISHEK GHOSH
SAYANTAN CHATTERJEE
KAILASH PATI MONDAL
ANWESHA SAHA
DEBASMITA GHOSH
SANGITA DEY
SWARNALI DHENKI
MADHURIMA BOSE
AVIJEET CHAKARABORTY
SOUGATA MITRA
SUDIPA BISWAS
PRADIPTA BASU
SUVRAKANTI GUHA ROY
SUVRADIP CHAKRABORTY
SAIKAT NANDI
DIPABALI SARKAR
PRABHAT KUMAR
KALYAN ROY
ASHWINI KUMAR PANDEY
SUMAN PAL
AMIT ROY
ARUN PANJA
KOUSIK CHOWDHURY
SRIBASH SARKAR
SHUBHANKAR HALDER
ANIRBAN CHAKRABORTY
AMAR KUMAR BHOWMIK
SEEMANTI CHATTERJEE
SOUDIPTA PRAMANIK
ANKITA MUKHERJEE
AMBALIKA MUKHERJEE
SOHINI MUKHERJEE
RIDDHI MAHANSARIA
MOUMITA ROY
ABHIROOP CHOWDHURY
AMRITA CHAUDHURI
CHAITALI WAUGH
RASHMI PAL
POULAMI JHA
ANTARA GANGULI
SUKANYA CHATTERJEE
KRISHNENDU RAY
SAVANA KHATUN
SUDARSHANA DUTTA
ARPITA GHOSH
IPSITA MANDAL
SAMARPITA DEBNATH
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RBAI, RBAII
700029
711101
700124
769004
700016
700124
712223
742103
700060
700141
743165
700010
700032
743125
743126
721211
700122
700134
700084
700061
700102
700084
741402
721121
781039
743232
743246
700012
742101
700080
712136
700075
700026
700008
700101
712402
700008
249201
700078
700102
700094
495001
700042
700040
741152
700120
700053
826001
700141
700126
711303
743222
743262
743603
712301
712235
741152
713216
700036
700054
711106
700040
700065
700107
700078
700005
700038
741101
741252
700035
700141
700028
741252
743268
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
JBH-CC-0002
JBH-CC-0003
JBH-CC-0004
JBH-CC-0005
JBH-CC-0006
JBH-CC-0007
JBH-CC-0008
JBH-CC-0009
JBH-CC-0010
JBH-CC-0011
JBH-CC-0012
JBH-CC-0013
JBH-CC-0014
JBH-CC-0015
JBH-CC-0016
JBH-CC-0017
JBH-CC-0018
JBH-CC-0019
JBH-CC-0020
JCO-CC-0001
JCO-CC-0002
JCO-CC-0003
JCO-CC-0004
JCO-CC-0005
JCO-CC-0006
JCO-CC-0007
JCO-CC-0008
JCO-CC-0009
JCO-CC-0010
JCO-CC-0011
JCO-CC-0012
JCO-CC-0013
JCO-CC-0014
JCO-CC-0015
JCO-CC-0016
JCO-CC-0017
JCO-CC-0018
JCO-CC-0019
JCO-CC-0020
JCO-CC-0021
JCO-CC-0022
JCO-CC-0023
JCO-CC-0024
JCO-CC-0025
JCO-CC-0026
JCO-CC-0027
JCO-CC-0028
JCO-CC-0029
JCO-CC-0030
JCO-CC-0031
JCO-CC-0032
JCO-CC-0033
JCO-CC-0034
JCO-CC-0035
JCO-CC-0036
JCO-CC-0037
JCO-CC-0038
JCO-CC-0039
JCO-CC-0040
JCO-CC-0041
JCO-CC-0042
JCO-CC-0043
JCO-CC-0044
JCO-CC-0045
JCO-CC-0046
JCO-CC-0047
JCO-CC-0048
JCO-CC-0049
JCO-CC-0050
JCO-CC-0051
JCO-CC-0052
JCO-CC-0053
JCO-CC-0054
JCO-CC-0055
JCO-CC-0056
JCO-CC-0057
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 48 of 177
PRIYANKA DUTTA
PRIYANKA DAS
PARNA GHOSH
MOUMITA BISWAS
SWASTIKA ROY
PARTHA SARATHI DATTA
NUPUR DATTA
IPSITA BASU
ANAMIKA DAS
MONOJ MONDAL
SAONLI BANERJEE
ABHIJIT DUTTA
BANDANA DAS
SUBHRA DUTTA
BISWANATH MALAKAR
LAISHRAM IBOHAL MEITEI
PIKLI KHANRA
PIYALI PAUL
KOEL MUKHERJEE
DEBOJYOTI SAHA
RIYA CHAUDHURI
SWATHY PRABHU MJ
RITUPARNA MAJI
RANITA BISWAS
SRIJITA BOSE
SOUMEN ATTA
SOURAV RAY
SATYAJIT SAHA
SAHISNU MAZUMDER
JAYEITA CHAKRABORTY
SUDESHNA MAHATA
SANDIP BHATTACHARYA
ANKITA SAHA
KALLOL MODAK
TITHIRUPA GHOSH
SUBHASIS KOLEY
PULAK KANTI PAUL
RAKESH KANJI
AMRITA CHAKRABORTY
REENA ROY
DIPANWITA CHAKRABORTY
SUDIP PODDAR
PRASUN DUTTA
SUMANTA RAY
SHASWATI ROY
NANDITA SEN
NABANITA SAHA
SANKARSHAN KUNDU
AMIYA DEY
AVIJIT PAUL
SOURABH MAITY
PURNENDU BANERJEE
AVIJIT MONDAL
SONU KUMAR JHA
AYAN CHAUDHURY
AMITABHA SARKAR
DEBRAJ GHOSH
SUBRATA MAITI
SAYANTAN SARKAR
SOUNAK DEY
RUMA GHOSH
RUPAN PANJA
DIBAKAR SAHA
CHANDRA SEKHAR GAYEN
JIT RAY CHOWDHURY
AMRITA SOM
MAINAK PALIT
MANAS KUMAR SAMANTA
SANTANU MODAK
DHRUBA JYOTI BHAUMICK
NILANJANA BASU
ANINDITA SARKAR
APARNA SARKAR
PARTHA PRATIM SINHA
SREEYA GHOSH
AYESHA IRAM
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
RBAI, RBAII
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
700050
700074
700113
700003
711102
743222
700031
711102
711106
743290
711114
700090
721419
743234
700147
700147
721626
700065
743144
742103
700045
711202
700054
741302
700109
712222
700070
700051
743144
700035
721513
700063
700037
741254
700108
712204
700014
700010
711112
700152
700120
742101
700006
712135
700050
737135
700056
700108
700028
700055
711302
700040
700002
711101
712311
700124
700086
743349
700028
700063
731302
700092
733130
700103
700032
700014
700006
743122
712514
743136
700084
741235
741235
700011
700006
700016
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
JCO-CC-0058
JCO-CC-0059
JCO-CC-0060
JCO-CC-0061
JCO-CC-0062
JCO-CC-0063
JCO-CC-0064
JCO-CC-0065
JCO-CC-0066
JCO-CC-0067
JCO-CC-0068
JCO-CC-0069
JCO-CC-0070
JCO-CC-0071
JCO-CC-0072
JCO-CC-0073
JCO-CC-0074
JCO-CC-0075
JCO-CC-0076
JCO-CC-0077
JCO-CC-0078
JCO-CC-0079
JCO-CC-0080
JCO-CC-0081
JCO-CC-0082
JCO-CC-0083
JCO-CC-0084
JCO-CC-0085
JCO-CC-0086
JCO-CC-0087
JCO-CC-0088
JCO-CC-0089
JCO-CC-0090
JCO-CC-0091
JCO-CC-0092
JCO-CC-0093
JCO-CC-0094
JCO-CC-0095
JCO-CC-0096
JCO-CC-0097
JCO-CC-0098
JCO-CC-0099
JCO-CC-0100
JCO-CC-0101
JCO-CC-0102
JCO-CC-0103
JCO-CC-0104
JCO-CC-0105
JCO-CC-0106
JCO-CC-0107
JCO-CC-0108
JCO-CC-0109
JCO-CC-0110
JCO-CC-0111
JCO-CC-0112
JCO-CC-0113
JCO-CC-0114
JCO-CC-0115
JCO-CC-0116
JCO-CC-0117
JCO-CC-0118
JCO-CC-0119
JCO-CC-0120
JCO-CC-0121
JCO-CC-0122
JCO-CC-0123
JCO-CC-0124
JCO-CC-0125
JCO-CC-0126
JCO-CC-0127
JCO-CC-0128
JCO-CC-0129
JCO-CC-0130
JCO-CC-0131
JCO-CC-0132
JCO-CC-0133
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 49 of 177
SUDARSHAN BARAL
PAYAL MISRA
DEBIPRASAD BANDYOPADHYAY
SUMAN BHATTACHARJEE
NURUL HASAN
SUKANYA DUTTA
ABHISEK CHAKRABARTY
BIKASH SANTRA
CHANDAN BISWAS
SREEVANI
SUBHASH BHAGAT
K RAMACHANDRA MURTHY
ANKUSH ACHARYYA
ADITY GHOSH
MRINMOY GHORAI
JHILY DEY PAL
RITUPARNO PAL
SANCHITA CHAKRABORTY
ANSUMAN BHATTACHARYA
ABHIJIT DASGUPTA
TARAK NANDY
SANANDA BHATTACHARYYA
BIPASHA MUKHOPADHYAY
AVIK CHAKRABORTI
ABHIROOP DATTA
SWAGATA SARKAR
ROHIT ROY CHOWDHURY
KUNTAL CHAKRABORTY
TAPAS DUTTA
SUKTI SUBHRA BHATTACHARYYA
DWAIPAYAN ROY
SOUMEN KUMAR KOLEY
BHUPATI ROY
DEBASIS HAIT
SAIKAT ROY
SUGAM KUMAR BHUNIA
SANDIP BANERJEE
DEBJANI GANGULI
SOUVIK NASKAR
ARABINDA SHEE
MAINAK BISWAS
NAVONIL CHATTERJEE
ARJUN DAS
PRASUN SEAL
PRASUN HAJRA
SAYAN BHOWAL
NIRMALYA BASU
ABHIRUK LAHIRI
SUKANTA BHATTACHARJEE
SUJIT KUMAR DAS
SIDDHARTHA SADHUKHAN
SNEHASISH MUKHERJEE
DIPAYAN MONDAL
SUJOY KUMAR BANERJEE
SOUMYA PRAKASH RANA
ANIKET BASU ROY
SAURAV MALLIK
SUDIP MONDAL
RITWIK GHOSH
PRABHAT KUMAR RAY
BAHADUR DUTTA
DIP GHOSH
KUNAL SAIN
SUPARNA KARMAKAR
RAJ KUMAR MONDAL
PARTHA SARATHI PAUL
MRINAL NATH
AVIK CHAKRABORTY
RANJEET KUMAR ROUT
MADHUSUDAN ADHIKARY
SUMIT MISRA
PRIYARANJAN MISRA
BINANDA KISHORE MONDAL
SUVAJIT BISWAS
PUJA SHRIVASTAVA
DEBANJAN KONAR
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
700006
712232
712222
743144
742159
700109
712101
700075
741121
700108
736101
700108
721101
700010
700070
700055
700055
700090
743144
700079
700051
700108
713305
700042
700159
700046
712235
700134
700110
700131
711205
711410
700032
711414
711201
700061
700108
700006
700144
713213
700116
700082
700006
743144
711101
743263
700045
700028
700129
721211
712232
700061
713213
713204
721424
700075
711302
700056
712311
722144
700094
700084
700034
743165
741250
712204
700075
741235
755009
700091
700004
722160
743165
700084
492007
700106
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
JCO-CC-0134
JCO-CC-0135
JCO-CC-0136
JCO-CC-0137
JCO-CC-0138
JCO-CC-0139
JCO-CC-0140
JCO-CC-0141
JCO-CC-0142
JCO-CC-0143
JCO-CC-0144
JCO-CC-0145
JCO-CC-0146
JCO-CC-0147
JCO-CC-0148
JCO-CC-0149
JCO-CC-0150
JCO-CC-0151
JCO-CC-0152
JCO-CC-0153
JCO-CC-0154
JCO-CC-0155
JCO-CC-0156
JCO-CC-0157
JCO-CC-0158
JCO-CC-0159
JCO-CC-0160
JCO-CC-0161
JCO-CC-0162
JCO-CC-0163
JCO-CC-0164
JCO-CC-0165
JCO-CC-0166
JCO-CC-0167
JCO-CC-0168
JCO-CC-0169
JCO-CC-0170
JCO-CC-0171
JCO-CC-0172
JCO-CC-0173
JCO-CC-0174
JCO-CC-0175
JCO-CC-0176
JCO-CC-0177
JCO-CC-0178
JCO-CC-0179
JCO-CC-0180
JCO-CC-0181
JCO-CC-0182
JCO-CC-0183
JEC-CC-0001
JEC-CC-0002
JEC-CC-0003
JEC-CC-0004
JEC-CC-0005
JEC-CC-0006
JEC-CC-0007
JEC-CC-0008
JEC-CC-0009
JEC-CC-0010
JEC-CC-0011
JEC-CC-0012
JEC-CC-0013
JEC-CC-0014
JEC-CC-0015
JEC-CC-0016
JEC-CC-0017
JEC-CC-0018
JEC-CC-0019
JEC-CC-0020
JEC-CC-0021
JEC-CC-0022
JEC-CC-0023
JEC-CC-0024
JEC-CC-0025
JEC-CC-0026
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 50 of 177
BODHISATTWA DAS
JHUMA MAZUMDER
PAPIA BANERJEE
SOUMYAJIT CHATTERJEE
TAMAL DEB
AVIJIT DAS
ANUP KUMAR BHATTACHARYA
SURYA LAL
APARNA TIWARI
BISWAROOP MAITI
SAMEER DESAI
RATNAKIRTI ROY
MITHU RANI KUITI
SOUTRIK CHATTERJEE
ANINDYA SUNDAR MAITI
DEBANJAN SARKAR
SOMNATH PANJA
RABIN KARMAKAR
RANAJOY SARKAR
SUMANA GHOSH
ABIRLAL CHAKRABORTY
JAYDIP SEN
SANGA CHAKI
GARISHA CHOWDHARY
ABIR SAHA
PRATYAY MUKHERJEE
SAPTARSHI ROY
SUVANKAR BARAI
SOUMEN NANDI
RUDRASIS CHAKRABORTY
MONAMI BANERJEE
RAHUL ROY
KOUSHIK MALLICK
DEBOLINA CHOWDHURY
JAYANTA KUMAR BASU
PRIYA MONDAL
ANURADHA CHAKRABORTY
SUKANTA GHOSH
TAPALINA BHATTASALI
ROMI BANERJEE
PREETI GUPTA
MADHUMOY MANNA
GAURAV KUMAR
JITENDRA KUMAR
SANDEEP KUMAR GUPTA
RITUPARNO SEN
SOURENDRA NATH ROY
SOUMEN GHOSH
LAXMIKANTA PANDA
MANORANJAN SAHOO
PRITAM CHATTERJEE
BANHI ROY
ANURAG HALDER
KRISHNA SAHA (GHOSH)
PRAMA BASU
KALPITA RAY
SOMAROTI CHAKRABORTY
TANMOYENDRANATH SARKAR
NAMRATA SINGHA ROY
JASVEEN KAUR
SUSANTA DATTA
SOURAV DAS
SAPTARSHI MAITY
MANAS MONDAL
ARIJIT DUTTA
ARINDAM PAUL
SK SAIFUDDIN AHMED
ARYA GHOSH DASTIDAR
PALLABI GHOSH
SWARNALI RAY
SOURAV CHAKRABORTY
SRIJITA CHAKRABORTY
MAINAK SARKAR
RANAJOY GUHA NEOGI
ANUBHAB CHATTERJEE
DEBARATI DAS
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
700040
711104
700058
712303
700065
700051
700040
711104
743165
700034
741246
700089
721645
712137
721401
700124
700032
700060
700096
700129
700039
700064
700032
700019
700015
700110
700035
741235
700075
700084
712232
700056
722161
743144
711110
743123
700049
711316
700056
711109
700056
711112
712103
712103
743145
713101
711104
700094
751019
754037
712136
700090
700060
700060
700099
700009
700094
743144
700057
700029
743222
700006
700054
700050
700048
700028
711322
700019
721137
711104
711104
700005
700075
700064
700025
700031
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
JEC-CC-0027
JEC-CC-0028
JEC-CC-0029
JEC-CC-0030
JEC-CC-0031
JEC-CC-0032
JED-CC-0001
JED-CC-0002
JED-CC-0003
JGE-CC-0001
JGE-CC-0002
JGE-CC-0003
JGE-CC-0004
JGE-CC-0005
JGE-CC-0006
JGE-CC-0007
JGE-CC-0008
JGE-CC-0009
JGE-CC-0010
JGE-CC-0011
JGE-CC-0012
JGE-CC-0013
JGE-CC-0014
JGE-CC-0015
JGE-CC-0016
JGE-CC-0017
JGE-CC-0018
JGE-CC-0019
JGE-CC-0020
JGE-CC-0021
JGE-CC-0022
JGE-CC-0023
JGE-CC-0024
JGE-CC-0025
JGE-CC-0026
JHG-CC-0001
JHG-CC-0002
JHG-CC-0003
JHG-CC-0004
JHG-CC-0005
JHG-CC-0006
JHG-CC-0007
JHG-CC-0008
JHG-CC-0009
JHG-CC-0010
JHG-CC-0011
JHG-CC-0012
JHG-CC-0013
JHG-CC-0014
JHG-CC-0015
JHG-CC-0016
JHG-CC-0017
JHG-CC-0018
JHG-CC-0019
JHG-CC-0020
JHG-CC-0021
JHG-CC-0022
JHG-CC-0023
JHG-CC-0024
JHG-CC-0025
JHG-CC-0026
JHG-CC-0027
JHG-CC-0028
JHG-CC-0029
JHG-CC-0030
JHG-CC-0031
JHG-CC-0032
JHG-CC-0033
JHG-CC-0034
JHG-CC-0035
JHG-CC-0036
JHG-CC-0037
JHG-CC-0038
JHG-CC-0039
JHG-CC-0040
JHG-CC-0041
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 51 of 177
RUDRA PROSAD ROY
SHIBAJEE SAMADDAR
ARGHA SARKAR
SUDIPTA HALDER
SUVAJIT SEN
JAYANTI GHOSH
AMRITA PRAMANICK
SUNANDO BASU
SOURIT DAS
PRIYADARSHINI DATTA
SUDIP PAL
SAHELI SANYAL
RAJENDRAKUMARI ROY
ARKA RANJAN JANA
PARTHA SARATHI MAHATO
PIYALI SINHA
TATHAGATA DAS
DEBARATI NAG
SOMDEB DUTTA MAL
SNEHA MUKHERJEE
TRISROTA BHOWMICK
RIYA DUTTA
LIZA CHAKIROY
ARNAB DASGUPTA
NEELANJANA DUTTA
PUJA GHOSH DASTIDAR
ADRITA CHOUDHURI
RAM SOURAV ADHIKARI
SAYANTANI CHATTERJEE
PALLABI KARMAKAR
DIPANKAR DEY
ANKITA CHATTERJEE
ARPITA SREEMANY
UMA BACHHAR
CHINMAY DASH
ATASI SARKAR
BANISHIKHA DEY
RAHUL BISWAS
APURBA SARKAR
SUBARNA BASU
DALIA TEWARY
JAYITA DEY MONDAL
CHANDRIKA GHOSHAL
SREETAMA BANERJEE
SOURAV DUTTA
ASMITA BHATTACHARYA
DEBASMITA PAUL
PRADIPTA GHATAK
SHWETA ROY CHOWDHURY
ANKITA BHATTACHARYA
IPSITA MOITRA
REMA MAJUMDAR
ARITRA CHATTOPADHYAY
HIYA LAHIRI
KHUSBU THAPA
SAURAV SAHA
BIPLAB LAHIRI
SUPRATIK PAL CHOUDHURY
SAMARPITA CHOWDHURY
SUSHMITA SARKAR
BASANTI BANERJEE
ANGANA BHOWMICK
FAHMIDA HOSSAIN
RITURAJ CHAKRABARTY
RUDRA PRASANNA BANERJEE
RAJASI GHOSH
RITUPARNA ROY
RAJESWARI BASU
DEBANJAN BHATTACHARYYA
KINGSHUK PATRA
CHANDRIMA MUKHERJEE
DEBANJANA ROYCHOUDHARY
SONALI BEJ
SUDARSHANA BANDYOPADHYAY
SHAULEE GHOSH
SOMA JANA
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
GM, RG
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
711201
743222
700114
700038
700026
741235
700006
700009
700094
700015
721171
700137
700040
700047
723102
713204
711205
700110
700028
700078
733134
700023
700084
700094
700031
700094
700028
723103
723101
700092
700073
700006
711104
700125
754217
711106
700051
700075
712124
700089
700060
700059
711201
700090
700067
700144
700093
700075
700032
700070
700035
712201
711104
700059
700117
712222
741101
700032
700099
700003
711106
711202
700014
700055
712258
700036
700034
700097
700036
723101
713302
400002
713216
700070
711110
700009
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
JHG-CC-0042
JHG-CC-0043
JHG-CC-0044
JHG-CC-0045
JHG-CC-0046
JHG-CC-0047
JHG-CC-0048
JHG-CC-0049
JHG-CC-0050
JHG-CC-0051
JHG-CC-0052
JHG-CC-0053
JHG-CC-0054
JHG-CC-0055
JHG-CC-0056
JHG-CC-0057
JHG-CC-0058
JHG-CC-0059
JHG-CC-0060
JHG-CC-0061
JHG-CC-0062
JHG-CC-0063
JHG-CC-0064
JHG-CC-0065
JHG-CC-0066
JHG-CC-0067
JHG-CC-0068
JHG-CC-0069
JLI-CC-0001
JLI-CC-0002
JLI-CC-0003
JLI-CC-0004
JLI-CC-0005
JLN-CC-0001
JLN-CC-0002
JLN-CC-0003
JLN-CC-0004
JLN-CC-0005
JLN-CC-0006
JLN-CC-0007
JLN-CC-0008
JLN-CC-0009
JLN-CC-0010
JMB-CC-0001
JMB-CC-0002
JMB-CC-0003
JMC-CC-0001
JMC-CC-0002
JMC-CC-0003
JMC-CC-0004
JMC-CC-0005
JMC-CC-0006
JMC-CC-0007
JMC-CC-0008
JMC-CC-0009
JMC-CC-0010
JMC-CC-0011
JMC-CC-0012
JMC-CC-0013
JMC-CC-0014
JMC-CC-0015
JMC-CC-0016
JMC-CC-0017
JMC-CC-0018
JMC-CC-0019
JMC-CC-0020
JMC-CC-0021
JMC-CC-0022
JMC-CC-0023
JMC-CC-0024
JMC-CC-0025
JMC-CC-0026
JMC-CC-0027
JMC-CC-0028
JMC-CC-0029
JMC-CC-0030
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 52 of 177
GAYATRI DATTA
SUMAN SINHA
DEBASMITA DUTTA
PAMPA SIKDAR
DIPTADIP DATTAROY
VEENITA KHARE
DEBARUN DHALI
SOUMITA CHATTERJEE
PAROMITA DAS
SHAONI BHATTACHARJEE
SUGANDHA BASU
BHASWATI CHAKRABORTY
RINTU DAS
KAUSTAV CHAKRABORTY
SUCHISMITA MAJUMDAR
SAMPURNA BISWAS
ANINDITA RAY
JHALAK RATHI
ANWESHA DEB
SUCHARITA SETT
KRISHNAKOLI SEN
BANANI MONDAL
PRITHU DAS
ASMITA DUTTA
RICHA SINGH
ADIL IQBAL
DEEPA GOSWAMI
JOYASHREE MALLICK
PATRALIKA PATRA
MD AJIMUDDIN SK
JHUMA MAHANTA
SOMA KUNDU
NILUFA YASMIN
SOUMI BANERJEE
NIVEDITA MITRA
PRIYANKA DAS
SRIPARNA BANERJEE
AMBALIKA GUHA
ANANYA BANERJEE
MADHURA SEN
SANCHARI DUTTA
MOUPARNA SEN
BASUDHA GHOSH
SUBHAJIT JANA
SUBHAJIT PAUL
SANDEEPAN PAREKH
GOURAB BHATTACHARYA
SAYANTAN ROY
PRATISH DATTA
SAYANI DAS
SIKHA DUTTA
MEGHADRI DAS
PROSENJIT PAUL
RAKES MANNA
PAYEL GHOSAL
ANIRBAN CHATTERJEE
DHRUBAJYOTI MANDAL
SARAMA MALIK
HEMANTA KUMAR SADHUKHAN
SUJOY CHAKRABORTY
PRAKASH DUTTA
MITHUN BHOWMIK
BIPUL PAL
SANCHAYITA PRAMANICK
QAISER JAHAN
CHINMOY BISWAS
KRISHNA KUMAR CHAUDHARY
SUBHENDU BISWAS
PULAK SAHOO
SHIBSANKAR DAS
SUPRIYA MANNA
MRIGANKA MANDAL
RAJKAMAL SAHU
SAGAR PANDA
SUBHANKAR GAYEN
ARINDAM JANA
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
700036
711302
700026
700092
700126
700070
700136
712235
711302
741235
741235
711102
700036
743233
700047
700134
700078
700071
713212
700082
700034
700097
700127
734001
700091
700039
711101
741252
723101
742163
731302
700026
712305
711201
700131
700006
713303
700032
700019
712504
700084
700007
700137
700084
743144
700107
712137
743165
700140
712232
700007
700046
712417
712401
741234
711201
742103
721134
711413
711401
712404
741121
741405
741404
700108
743245
700024
700030
721446
721438
711303
743412
721140
723130
700150
711202
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
JMC-CC-0031
JMC-CC-0032
JMC-CC-0033
JMC-CC-0034
JMC-CC-0035
JMC-CC-0036
JMC-CC-0037
JMC-CC-0038
JMC-CC-0039
JMC-CC-0040
JMC-CC-0041
JMC-CC-0042
JMC-CC-0043
JMC-CC-0044
JMC-CC-0045
JMC-CC-0046
JMC-CC-0047
JMC-CC-0048
JMC-CC-0049
JMC-CC-0050
JMC-CC-0051
JMC-CC-0052
JMC-CC-0053
JMC-CC-0054
JMC-CC-0055
JMC-CC-0056
JMC-CC-0057
JMC-CC-0058
JMC-CC-0059
JMC-CC-0060
JMC-CC-0061
JMC-CC-0062
JMC-CC-0063
JMC-CC-0064
JMC-CC-0065
JMC-CC-0066
JMC-CC-0067
JMC-CC-0068
JMC-CC-0069
JMC-CC-0070
JMC-CC-0071
JPH-CC-0001
JPH-CC-0002
JPH-CC-0003
JPH-CC-0004
JPH-CC-0005
JPH-CC-0006
JPH-CC-0007
JPH-CC-0008
JPH-CC-0009
JPH-CC-0010
JPH-CC-0011
JPH-CC-0012
JPH-CC-0013
JPH-CC-0014
JPH-CC-0015
JPH-CC-0016
JPH-CC-0017
JPH-CC-0018
JPH-CC-0019
JPH-CC-0020
JPH-CC-0021
JPH-CC-0022
JPH-CC-0023
JPH-CC-0024
JPH-CC-0025
JPH-CC-0026
JPH-CC-0027
JPH-CC-0028
JPH-CC-0029
JPH-CC-0030
JPH-CC-0031
JPH-CC-0032
JPH-CC-0033
JPH-CC-0034
JPH-CC-0035
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 53 of 177
SUDIP BERA
RUMI SINHA
TUHINA MANNA
SOURABH BISWAS
PRASANTA BASAK
RAHUL KUMAR
ARINDAM SARKAR
PULAK PATRA
BANAMALI MAJI
SHANKAR MAHATO
TUSHAR KANTI BISWAS
SUROJIT GHOSH
PINAKI RANJAN MAITI
DEBASIS MANDAL
SIMANTA DE
TUSAR KANTI ROY
ABHIJIT DEBNATH
RUMA GHOSH
AJOY DUTTA
SRIMAYEE SAMUI
DRIMIT PATTANAYAK
MD MOID SHAIKH
RABIUL ISLAM
SANTANU BISWAS
MRINMOY DAS
SOUMEN BERA
RANJIT MEHATARI
RAKHI HAZRA
SANCHITA PAUL
AYAN CHAKRABORTY
KSHITISH CH MISTRI
ARJUN PAUL
GOUTAM SATPATI
SUDIP MISHRA
SANJAY MALLICK
MANIDIPA PAL
RIA GHOSH
PIYALI BHAR
ARGHA MONDAL
PINTU CHAKRABORTY
CHANDAN MONDAL
ANUJ KUMAR BAL
SARANGAM MAJUMDAR
SOURAV KUMAR MUKHERJEE
SOUMITA GUHA
TAPOBROTO BHANJA
ARUP KUMAR KUNTI
SASWATA HALDER
SIDDHARTHA BHOSE
SURAJIT MUKHERJEE
DEBAPRATIM DATTA
ABHISHEK DEY
SHIRSENDU DEY
ARUP ROY
AMIT MUKHERJEE
NILANGSHU ACHARYA
PRABIR CHAKRABORTY
BIDESH KUMAR BERA
DEBABRATA CHANDRA
APARESH CHANDRA BHATTACHARYYA
BUNTY VIRWANI
DEBAYAN KUNDU
SATIPRASAD GHORAI
KAMALIKA ROY
DUSMANTA PATRA
MUNMUN SAMANTA
ABHIK SAMUI
RITAMAY BHUNIA
PRIYO SHANKAR PAL
PRATIK TARAFDAR
SUPARNA MUKHERJEE
ABHISEK ADHIKARI
AMBALIKA BISWAS
ARNAB DAS
ROHITASHWA CHATTOPADHYAY
SUDIPTO SINGHA ROY
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
711202
712407
711112
741404
741402
800001
731216
711302
712416
713204
743247
700150
712401
743373
721301
743609
713301
700091
826004
722138
711401
742213
742135
711201
731126
721641
731124
742303
700032
700061
743442
741101
721636
700124
743248
411008
700084
712403
743398
713338
731101
736165
700107
700078
733101
221005
712414
712232
700006
712222
700102
700031
712512
700009
700054
700110
743129
700118
700025
700035
700033
700094
711104
711201
700032
711401
600036
700032
700141
700059
731235
743127
700074
742101
700029
400076
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
JPH-CC-0036
JPH-CC-0037
JPH-CC-0038
JPH-CC-0039
JPH-CC-0040
JPH-CC-0041
JPH-CC-0042
JPH-CC-0043
JPH-CC-0044
JPH-CC-0045
JPH-CC-0046
JPH-CC-0047
JPH-CC-0048
JPH-CC-0049
JPH-CC-0050
JPH-CC-0051
JPH-CC-0052
JPH-CC-0053
JPH-CC-0054
JPH-CC-0055
JPH-CC-0056
JPS-CC-0001
JPS-CC-0002
JPS-CC-0003
JPS-CC-0004
JPS-CC-0005
JPS-CC-0006
JPS-CC-0007
JPS-CC-0008
JPS-CC-0009
JPS-CC-0010
JPS-CC-0011
JPS-CC-0012
JPS-CC-0013
JPS-CC-0014
JPS-CC-0015
JPS-CC-0016
JPS-CC-0017
JPS-CC-0018
JPS-CC-0019
JQR-CC-0001
JQR-CC-0002
JQR-CC-0003
JQR-CC-0004
JQR-CC-0005
JQR-CC-0006
JQR-CC-0007
JQR-CC-0008
JQR-CC-0009
JQR-CC-0010
JQR-CC-0011
JQR-CC-0012
JQR-CC-0013
JQR-CC-0014
JQR-CC-0015
JQR-CC-0016
JQR-CC-0017
JQR-CC-0018
JQR-CC-0019
JQR-CC-0020
JQR-CC-0021
JQR-CC-0022
JSB-CC-0001
JSC-CC-0001
JSC-CC-0002
JSC-CC-0003
JSC-CC-0004
JSC-CC-0005
JSC-CC-0006
JSC-CC-0007
JSC-CC-0008
JSC-CC-0009
JSC-CC-0010
JSC-CC-0011
JSC-CC-0012
JSC-CC-0013
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 54 of 177
SANJIB KR PAL
SUMAN CHOWDHURY
SK JAVED RANA
AMIT CHANDRA DAS
KALLOL PAUL
BIVASH KAITY
PRIYANKA CHAKRABORTY
TAPOJA JHA
JAYITA DAN
ARIJIT MAITI
ARINDAM MISHRA
PRIYASRI KAR
CHANDAN DATTA
SANTANU TRIPATHY
ANINDITA BERA
SOME SANKAR BHATTACHARYA
ATANU BHATTA
SHREYASI PAL
SUMAN AICH
RAJESH MONDAL
SOUMITA MAITY
PIYALI BHATTACHARYA
MADHABI SARKAR
DEBASIS BISWAL
SRIJAN SENGUPTA
DEBALEENA CHAUDHURI
ANINDITA MAJUMDAR
PAYEL DEY
BIDISHA SAHA
DEBASRITA BANIK
ABANTI BHATTACHARYA
ADITI BISWAS
ABHISHEK HANSA
KAUSANI CHATTERJEE
SASWATI BHATTACHARYA
AMRITA RAY
MONALISHA JATI
RANITA NANDI
SATAKSHI GHOSHAL
TURNA ROY CHOWDHURY
SONALI ROY CHOWDHURY
NABIN SEN
ARUNAVA SAMADDAR
SOHAN DEY
DOORADARSHI CHATTERJEE
PRANTIC RANJAN DEY
DILIP KAR
BRATIN DAS
SOMIK MANDAL
DEBAYAN RANA
SINJINI SIKDAR
MANALI GANGULY
SUCHISMITA HAZRA
SATHI BHAUMIK
RINTU MAITY
PRASUN CHATTERJEE
SWAGATA PURAKAYASTHA
GOURAB SEN
ABIRBHAB BANDYOPADHYAY
VENKATESHWARLU AKARAM
RAJESH NAG
SOMENATH CHATTERJEE
SOUMEN DEY
SOUMALYA MUKHOPADHYAY
SARMISTHA DAS
SHYAMALENDU SINHA
AYAN BHATTACHARYA
ANINDITA SEN GUPTA
MOUMITA ROY
OINDRILLA BOWRA
SUMAN KUMAR BHATTACHARYA
SOUMITA MODAK
VIVEK JAISWAL
MAHARNAB MANNA
DEBJYOTI CHOUDHURI
VIVEK VERMA
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
741504
700014
400076
731224
700150
400076
711106
700041
721429
721429
721636
700089
400076
700093
721631
600036
400076
743610
712101
731224
700042
700028
700075
700012
743127
700112
700139
700057
700005
700089
700090
700077
700006
700032
700045
700041
700038
700010
700076
700108
700094
742149
700110
711101
711114
700090
711201
711201
741235
700059
700042
711102
711106
700110
711202
700050
741140
712102
700030
700102
743269
700051
700006
700114
700031
700075
700159
700055
700008
700032
700083
700053
700056
711409
700056
713337
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
JSC-CC-0014
JSC-CC-0015
JSC-CC-0016
JSC-CC-0017
JSC-CC-0018
JSC-CC-0019
JSC-CC-0020
JSC-CC-0021
JSC-CC-0022
JSC-CC-0023
JSC-CC-0024
JSC-CC-0025
JSC-CC-0026
JSC-CC-0027
JSC-CC-0028
JSC-CC-0029
JSC-CC-0030
JSC-CC-0031
JSC-CC-0032
JSC-CC-0033
JSC-CC-0034
JSC-CC-0035
JSC-CC-0036
JSC-CC-0037
JSC-CC-0038
JSC-CC-0039
JSC-CC-0040
JSC-CC-0041
JSC-CC-0042
JSC-CC-0043
JSC-CC-0044
JSC-CC-0045
JSC-CC-0046
JSD-CC-0001
JSD-CC-0002
JSD-CC-0003
JSD-CC-0004
JSO-CC-0001
JSO-CC-0002
JSO-CC-0003
JSO-CC-0004
JSO-CC-0005
JSO-CC-0006
JSO-CC-0007
JSO-CC-0008
JSO-CC-0009
JSO-CC-0010
JSO-CC-0011
JSO-CC-0012
JSO-CC-0013
JSO-CC-0014
JSO-CC-0015
JSO-CC-0016
JSO-CC-0017
JSO-CC-0018
JSO-CC-0019
JSO-CC-0020
JSO-CC-0021
JSO-CC-0022
JSO-CC-0023
JSO-CC-0024
JSO-CC-0025
MSL-CC-0001
MSL-CC-0002
MSL-CC-0003
MSL-CC-0004
MSL-CC-0005
MSL-CC-0006
MSL-CC-0007
MSL-CC-0008
MSL-CC-0009
MSL-CC-0010
MSL-CC-0011
MSL-CC-0012
MSL-CC-0013
MSL-CC-0014
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 55 of 177
SUBHRANKA PATTANAYAK
ATANU KUMAR GHOSH
AMITAVA MITRA
BIMAN CHAKRABORTY
SAYAN DASGUPTA
JYOTSNA PANT
ARNAB CHOWDHURY
SUMAN SARKAR
DEBJIT SENGUPTA
NIRUPAM BHATTACHARYA
GAUTAM SUR
PRITHA SAHA
MONIKA BHATTACHARJEE
KIRANMOY CHATTERJEE
SATABDI SAHA
IPSHITA SAMANTA
TAPAS SAHA
KALYAN PAUL
SANDIPAN DAS MAHAPATRA
DITHI BHATTACHARYA
RIZU MUKHERJEE
BISHAKH BHATTACHARYA
SUMADHURA SEN
PRATYAY KARAR
ANIRBAN LAHIRI
ABHIK GHOSH
DURBA BHATTACHARYA
MAITREYEE BOSE
ABHISHEK CHAKRABORTY
REETABRATA BHATTACHARYYA
SUDIPTA BASU
ANKITA DEY
SAPTARSHI GHOSAL
PRAMIT KUMAR BERA
KUNTAL BAKULI
SHELLY CHAKRABORTY
SAGNIK DATTA
SURANGAMA CHATTERJEE
PROLETA DEY
SANJUKTA BANERJEE
HIYA BANDYOPADHYAY
MINAKSHI MAJUMDAR
ANISHA SEN
ALIK BANERJEE
SHREYA GANGULY
SOUMYA NARAYAN DATTA
SHIMU ROY
SK JOHNY
SUDESHNA PAL
NANDINI KAR
SOUMYABRATO BAGCHI
DEVLEENA SARDAR
PIYALI CHANDA
SASWATI ROY CHEL
SOMASHREE MUKHERJEE
ANWESHA BANERJEE
SNEHA BERA
JANARDHAN NAMA
SHABARI PAUL
SUJATA MUKHERJEE
JAYDEEP SENGUPTA
PRIYANKA ROY
KRISHANU MUKHERJEE
SUKANT KUMAR CHOURASIA
UTTAM KUMAR GUPTA
RAJARSHI DAS
SAMHATI SOOR
SAYON ROY
VIKAS BHUSHAN
KAJARI DUTTA BHOWMICK
KAUSTAV SAHA
SUMANTA BAG
SOUGATA BANERJEE
SANTU GHOSH
SABYASACHI HALDAR
MANOJ KUMAR ROUTH
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
721137
712222
711106
721147
700060
700052
700056
712136
700008
700095
712103
700034
700008
711101
712201
700090
741235
733124
208016
700041
700059
700086
700019
711409
700104
700048
700123
700108
700050
700084
712123
700107
700117
712235
712201
712136
700012
713103
700036
700035
700060
712246
700093
723101
711202
700003
700115
711110
700056
700140
733101
700106
700014
700008
712222
700039
741252
799142
799002
722202
700084
700008
712150
743135
743133
700050
721401
700048
700054
700056
712139
700004
700009
722141
743354
700077
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
MSL-CC-0015
MSL-CC-0016
MSL-CC-0017
MSL-CC-0018
MSL-CC-0019
MSL-CC-0020
MSL-CC-0021
MSL-CC-0022
MSL-CC-0023
MSL-CC-0024
MSL-CC-0025
MSL-CC-0026
MSL-CC-0027
MSL-CC-0028
MSL-CC-0029
MSL-CC-0030
MSL-CC-0031
MSL-CC-0032
MSL-CC-0033
MSL-CC-0034
MSL-CC-0035
MMC-CC-0001
MMC-CC-0002
MMC-CC-0003
MMC-CC-0004
MMC-CC-0005
MMC-CC-0006
MMC-CC-0007
MMC-CC-0008
MMC-CC-0009
MMC-CC-0010
MMC-CC-0011
MMC-CC-0012
MMC-CC-0013
MMC-CC-0014
MMC-CC-0015
MMC-CC-0016
MMC-CC-0017
MMC-CC-0018
MMC-CC-0019
MMC-CC-0020
MMC-CC-0021
MMC-CC-0022
MMC-CC-0023
MMC-CC-0024
MMC-CC-0025
MMC-CC-0026
MMC-CC-0027
MMC-CC-0028
MMC-CC-0029
MMC-CC-0030
MMC-CC-0031
MMC-CC-0032
MMC-CC-0033
MMC-CC-0034
MMC-CC-0035
MMC-CC-0036
MMC-CC-0037
MMC-CC-0038
MMC-CC-0039
MMC-CC-0040
MMC-CC-0041
MMC-CC-0042
MMC-CC-0043
MMC-CC-0044
MMC-CC-0045
MMC-CC-0046
MMC-CC-0047
MMC-CC-0048
MMC-CC-0049
MMC-CC-0050
MMC-CC-0051
MMC-CC-0052
MMC-CC-0053
MMC-CC-0054
MMC-CC-0055
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 56 of 177
SOUMEN MAN
ANUPAM SABUI
SOMA GHOSH
SUMITA SANTRA
SABANA BEGUM
SNEHASHIS MONDAL
PRABIR KUMAR MUKHERJEE
SOUMEN GHOSH
DEBASHIS NASKAR
SIRAJ UDDIN MOLLA
BIDISHA KANTHA
SHRUTI BHATTACHARYYA
KRISHNENDU GHOSH DASTIDAR
SUBHASIS MAJUMDER
NILOTPAL OJHA
SUSOVAN PAL
SWAGATAM KHANRA
S CHANDRASHEKHAR
BHOLANATH KARATI
SUBHANKAR MAITI
PUJA BHATTACHARYYA
SOHAM DASGUPTA
SOUMIKA DEY
SANCHARI GUIN
PARTHA PARUI
KUNTAL CHAKRABORTY
RANJEET KUMAR RAM
DEEPTAJYOTI SEN
RAKESH KUMAR SHAW
SUBHANKAR MANDAL
TAPAN GHOSHAL
SUDIP RANJAN BHUIA
ABHROJYOTI SEN
ARKA MALLICK
BIVAS KHAN
ANIKET BHANJA
KUNTAL CHAKRABORTY
GOBINDA SAU
CHANDRASHEKHAR MONDAL
SUBIR KUMAR MONDAL
SOURAV MITRA
KOUSIK DHARA
SAMRAT SEN
ARIJIT MUKHERJEE
GHALIB KHAN
ANIRBAN DEY
MANISHA SAWOO
JAMES DIPANKAR SEN
NIKHILESH DASGUPTA
SUBARSHA BANERJEE
TARUN KUMAR DHARA
RUPAK SAHA
GOUR SARKAR
SHOVANLAL MANDAL
SHARMISTHA SAHA
JYOTI DASGUPTA
SATAVISHA DEY
AVIK CHATTOPADHYAY
SANKHA BANERJEE
APURBA GHOSH
TANIMA SINGHA
PANCHALI ROY
DIPANJAN BISWAS
GOURAB DAS
BIKRAM TAPADAR
SAMIRAN NANDI
SOMA BISWAS
AVIJIT HALDER
BABLU CHANDRA DAS
BIBHASH MONDAL
ANIRUDDHA DAS
BHAGGYADHAR PAHAR
RAM CHANDRA MANNA
SUPARNA CHAKRABORTY
SUDIP BHAUMIK
ANIRBAN GAYEN
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
712306
712404
700085
721429
731204
731216
722207
743423
711109
743354
700075
700145
743271
712104
700063
721253
711105
700101
711310
721629
712222
713103
712223
700017
700074
711312
700159
712105
700002
700102
712103
711202
711202
711202
711202
711202
711202
711202
743374
70006
712401
712401
742201
713144
741103
712136
700135
700023
700026
700122
722206
700067
700084
742122
742102
711201
711106
712205
743165
700057
741234
743136
743245
743252
743263
743438
741222
700103
700103
700103
700103
700103
700103
711315
700103
700150
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
MMC-CC-0056
MMC-CC-0057
MMC-CC-0058
MMC-CC-0059
MMC-CC-0060
MMC-CC-0061
MMC-CC-0062
MMC-CC-0063
MMC-CC-0064
MMC-CC-0065
MMC-CC-0066
MMC-CC-0067
MMC-CC-0068
MMC-CC-0069
MMC-CC-0070
MMC-CC-0071
MMC-CC-0072
MMC-CC-0073
MMC-CC-0074
MMC-CC-0075
MMC-CC-0076
MMC-CC-0077
MMC-CC-0078
MMC-CC-0079
MMC-CC-0080
MMC-CC-0081
MMC-CC-0082
MMC-CC-0083
MMC-CC-0084
MMC-CC-0085
MMC-CC-0086
MMC-CC-0087
MMC-CC-0088
MMC-CC-0089
MMC-CC-0090
MMC-CC-0091
MMC-CC-0092
MMC-CC-0093
MMC-CC-0094
MMC-CC-0095
MMC-CC-0096
MMC-CC-0097
MMC-CC-0098
MMC-CC-0099
MMC-CC-0100
MMC-CC-0101
MMC-CC-0102
MMC-CC-0103
MMC-CC-0104
MMC-CC-0105
MMC-CC-0106
MMC-CC-0107
MMC-CC-0108
MMC-CC-0109
MMC-CC-0110
MMC-CC-0111
MMC-CC-0112
MMC-CC-0113
MMC-CC-0114
MMC-CC-0115
MMC-CC-0116
MMC-CC-0117
MMC-CC-0118
MMC-CC-0119
MMC-CC-0120
MMC-CC-0121
MMC-CC-0122
MMC-CC-0123
MMC-CC-0124
MMC-CC-0125
MMC-CC-0126
MMC-CC-0127
MMC-CC-0128
MMC-CC-0129
MMC-CC-0130
MMC-CC-0131
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 57 of 177
TATHAGATA GOSWAMI
ARNAB PYNE
DEVOSMITA CHATTERJEE
SEBATI GHOSH
RISHAV DEY
SURANJANA DEB
ASHIS BERA
ARPITA DAS
SOURAV LAWRENCE DAS
AVISHEK MUKHERJEE
NEETHI KONAR
RIMON UPADHYAY
SHANAJ BEGUM
SWARNADIP CHATTERJEE
RAJASHREE DEY
RESHMI BISWAS
BIKASH HALDER
SURAJ PAL
SOUMYADEEP SEN
ADDRIZA NANDI
SUMAN PAUL
SUPARNA SENGUPTA
MADHURIMA DATTA
GAUTAM SAMANTA
SADHANA SATPATI
ARNAB ROY
SUVANKAR MITRA
NUPUR ADHIKARY
ARGHYA GHOSH
MD MIRAJUL ISLAM
MALAY SAHA
ARUP KUMAR DAS
SOMESWAR SADHUKHAN
SAYANTA MANDAL
SRIJAN SENGUPTA
ARINDAM LAHA
SWARUPA KAR
ARIJIT GANGULY
SANGITA CHAKRABORTY
SOHINI PRAMANICK
DEBARATI MAJUMDER
ARPAN GANGOPADHYAY
SAMIK MITRA
ARITA MANDAL
AGNIHOTRI ROY
PRAJJAL KUMAR DE
HEMANTA PALIT
MANAB MONDAL
SAHELI GHOSH
PROSENJIT HOWLADER
SOUDIPTA SARKAR
SOUGATA MARIK
SANJOY KUMAR JHAWAR
ANINDITA PAUL
MANISH RAJ
PRASANTA KHATUA
RAJKUMAR SAUTE
RANAJIT SAHA
AYAN CHATTERJEE
ABHIJIT RANJAN DAS
DIBYENDU GANGULY
PARTHA CHATTERJEE
SONAMI SEN
REETU BHATTACHARJEE
ANWOY MAITRA
SURAJ MONDAL
KAZI JAVED ZAMAN
ARNAB MAZUMDER
ARPITA GHOSH
SAMIM AKTAR
SOUMEN MANDAL
PRANENDU DARBAR
ANANDA JANA
TRIDEB KUMAR NASKAR
SANJIT MANNA
SAMPA SARKAR
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
700038
700031
700074
700090
700047
743122
700107
743248
700070
700070
700124
700107
712418
700042
700063
711312
743297
743251
700147
700110
700147
712223
700032
700056
700063
700053
743289
700150
743271
700128
743233
743263
743263
700124
700015
700009
743144
700124
743144
712245
712245
700120
700096
731216
741101
700059
722206
741152
700056
700073
700144
700103
712201
700098
721144
711315
743165
711105
743145
711405
711109
741250
711205
700091
743245
700124
743246
743273
743423
743435
721651
721137
743354
721134
700117
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
MMC-CC-0132
MMC-CC-0133
MMC-CC-0134
MMC-CC-0135
MMC-CC-0136
MMC-CC-0137
MMC-CC-0138
MMC-CC-0139
MMC-CC-0140
MMC-CC-0141
MMC-CC-0142
MMC-CC-0143
MMC-CC-0144
MMC-CC-0145
MMC-CC-0146
MMC-CC-0147
MMC-CC-0148
MMC-CC-0149
MMC-CC-0150
MMC-CC-0151
MMC-CC-0152
MMC-CC-0153
MMC-CC-0154
MMC-CC-0155
MMC-CC-0156
MMC-CC-0157
MMC-CC-0158
MMC-CC-0159
MMC-CC-0160
MMC-CC-0161
MMC-CC-0162
MMC-CC-0163
MMC-CC-0164
MMC-CC-0165
MMC-CC-0166
MMC-CC-0167
MMC-CC-0168
MMC-CC-0169
MMC-CC-0170
MMC-CC-0171
MMC-CC-0172
MMC-CC-0173
MMC-CC-0174
MMC-CC-0175
MMC-CC-0176
MMC-CC-0177
MMC-CC-0178
MMC-CC-0179
MMC-CC-0180
MMC-CC-0181
MMC-CC-0182
MMC-CC-0183
MMC-CC-0184
MMC-CC-0185
MMC-CC-0186
MMC-CC-0187
MMC-CC-0188
MMC-CC-0189
MMC-CC-0190
MMC-CC-0191
MMC-CC-0192
MMC-CC-0193
MMC-CC-0194
MMC-CC-0195
MMC-CC-0196
MMC-CC-0197
MMC-CC-0198
MMC-CC-0199
MMC-CC-0200
MMC-CC-0201
MMC-CC-0202
MMC-CC-0203
MMC-CC-0204
MMC-CC-0205
MMC-CC-0206
MMC-CC-0207
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 58 of 177
PAMELI SAHA
DEBJYOTI GHOSHAL
SUJATA BHATTACHARYA
SAYANTI DEY
RAMESH KRISHNA JALANI
DIPANKAR HALDER
SUMAN DAS
DEBASHIS BHOWMIK
RUPALI PATTANAYAK
BENAZIR BEGUM
SAMIR HALDER
SUNIL DAS
KIRTI SHANKAR HAZRA
RAJA KHARA
SAMRAT DE
SUCHETANA SEN
BISWAJIT PAUL
AKTAR SAIKH
MD RAMJAN
MINHA JUL
BASUNDHARA SAHA
SWADESH HALDER
AMIT HALDER
TONMOY CHATTERJEE
ANISHA DAS
SUNANDA DAS
SUNITA SAHA
SHILPA JAIN
RADHAMADHAB SENAPATI
MUKESH KUMAR
SABITA JANA
SANTANU MANDAL
ANIMESH ROY
ANIRBAN JANA
KANAK KANTI DAS
PINKI GHOSH
SHILPITA MAJUMDER
SIRSHENDU DAM
NOURIN FIRDOUSI
MANOMITA SAHU
NAWAZ SHARIF
MILTON BISWAS
SOUMEN PATRA
RAJIB KUMAR SINGHA
SUBHAJIT SARDAR
SATYAJIT CHAKRABORTY
SUBRATA PRAMANICK
ANKUSH BISWAS
ANUPAM MONDOL
SUMAN HAMBIR
HARADHAN DAS
ABHISHEK DEY
BISWARANJAN KHANRA
ABHIJIT DAS
ACHIRUDDIN MOLLA
HABIB IRFAN
RUDRAJIT SADHU
ARNAB BHATTACHARYYA
SUBRATA SAHA
PRITI PRASANNA MONDAL
TANUSHREE SAMANTA
DEBOJYOTI NATH
RINA DUYA
BIKASH MANDAL
PRASENJIT MISTRY
SHRABANI DAS
RITUPARNA MITRA
SOURAV KARAR
RANJIDA RAHAMAN
SANGITA GHOSH
SUDIPTA MANNA
PUJA HALDER
SUJAY ACHARJEE
SUBHANKAR ROY
PRIYAM BISWAS
APARNA BHOWMICK
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
700119
711104
731101
711103
743354
743348
700092
721648
721636
700092
743395
721151
712223
712222
712202
711110
741405
742122
742187
742304
700110
743348
743348
700034
700074
743312
700105
711204
721436
700060
721668
721636
700066
743700
741250
743248
743248
700129
743234
711303
700009
700056
743349
721457
700084
700153
700084
700040
712409
712409
712235
700035
700118
743347
743312
700049
712136
712232
712104
700118
721154
713405
721154
721137
743383
743252
712232
711201
700016
741235
711312
700140
700110
700124
700033
700056
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
MMC-CC-0208
MMC-CC-0209
MMC-CC-0210
MMC-CC-0211
MMC-CC-0212
MMC-CC-0213
MMC-CC-0214
MMC-CC-0215
MMC-CC-0216
MMC-CC-0217
MMC-CC-0218
MMC-CC-0219
MMC-CC-0220
MMC-CC-0221
MMC-CC-0222
MMC-CC-0223
MMC-CC-0224
MMC-CC-0225
MMC-CC-0226
MMC-CC-0227
MMC-CC-0228
MMC-CC-0229
MMC-CC-0230
MMC-CC-0231
MMC-CC-0232
MMC-CC-0233
MMC-CC-0234
MMC-CC-0235
MMC-CC-0236
MMC-CC-0237
MMC-CC-0238
MMC-CC-0239
MMC-CC-0240
MMC-CC-0241
MMC-CC-0242
MMC-CC-0243
MMC-CC-0244
MMC-CC-0245
MMC-CC-0246
MMC-CC-0247
MMC-CC-0248
MMC-CC-0249
MMC-CC-0250
MMC-CC-0251
MMC-CC-0252
MMC-CC-0253
MMC-CC-0254
MMC-CC-0255
MMC-CC-0256
MMC-CC-0257
MMC-CC-0258
MMC-CC-0259
MMC-CC-0260
MMC-CC-0261
MMC-CC-0262
MMC-CC-0263
MMC-CC-0264
MMC-CC-0265
MMC-CC-0266
MMC-CC-0267
MMC-CC-0268
MMC-CC-0269
MMC-CC-0270
MMC-CC-0271
MMC-CC-0272
MMC-CC-0273
MMC-CC-0274
MMC-CC-0275
MMC-CC-0276
MMC-CC-0277
MMC-CC-0278
MMC-CC-0279
MMC-CC-0280
MMC-CC-0281
MMC-CC-0282
MMC-CC-0283
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 59 of 177
SUDIPTA GAYEN
AMRITA GHOSH
SHANTANU SARDAR
SWAROOP BASAK
PINAKI MAJUMDAR
IMON BANERJEE
MOHANA CHOUDHURI
ALOKE KARMAKAR
SUGATO MUKHOPADHYAY
JAHEER ABBAS
PRADYUT DEBNATH
TAPAN KUMAR RANA
ANKITA KARMAKAR
MASUD HASSAN
CHIRASREE CHATTERJEE
DEBJIT DWEBEDI
MOUMITA MONDAL
ANUPAM SINGHA
LALTU SARDAR
SUBHAJIT KAR
ANINDITA SAHA
SOHORAB ALI
ABUNUR HOSSAIN
SANJIB GHOSH
SOUMIK SARKAR
RANJAN SAHA
MAMUN RASHID
SAGNIK PAL
SHEKHAR CH BISWAS
SANGITA JHA
MANAS BISWAS
GAJI MANDAL
WAHEDREJA
SANGITA SEN
ARUP MALAKAR
JNUI BISWAS
AYUB ALI SAIKH
SOUMEN BAG
LIYA GOURH
SAYAN SENGUPTA
RUDRA MUKHERJEE
BIKRAMJIT KUNDU
MANABESH HALDAR
ABHIJIT BISWAS
JAHIRUL SK
SUDHANSHU KUMAR
PAMPA BISWAS
SAURAV BISWAS
SELIM USUF
SULEKHA MANNA
MANDIRA BAIDYA
MD TAMIZUL SK
SUBHAJIT BANIK
PRIYANKA ROY
GOLAM MEHEBUB ZAHIDI
BISHAKHA DAS CHOWDHURY
SUKANTA PAL
BARNALI BISWAS
DEBDIP BANERJEE
SOUMENDU NANDY
ARINDAM MISHRA
SAURASENA SAHA
CHIRAG AGARWAL
ROCHITA MUKHERJEE
BIPLAB PAUL
SUJAUDDIN ANSARI
SANDIPAN MANDAL
BABLU DAS
MADHUMITA MONDAL
AHSANUL HOQUE
AKASH SAHA
PAMPA ROY
BISWAJIT MONDAL
UJJWAL KHAN
BISHAL KUMAR SHARMA
CHIRANJIT SINHA
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
700150
741101
743427
700051
700049
743348
700070
743378
700029
742308
741222
721625
700010
700009
700031
721430
700141
743235
700105
700042
713301
742135
742304
742304
742101
742102
742306
742102
742305
742189
742134
742306
742166
700133
741156
742121
742183
711303
711101
741302
722138
713130
743349
742174
742189
854301
722161
742236
742121
711312
742101
742191
700078
712222
741137
741235
742301
742101
700121
712103
722101
741164
700059
742103
741161
742303
742174
712306
743331
742202
743165
743292
743427
743427
700154
700137
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
MMC-CC-0284
MMC-CC-0285
MMC-CC-0286
MMC-CC-0287
MMC-CC-0288
MMC-CC-0289
MMC-CC-0290
MMC-CC-0291
MMC-CC-0292
MMC-CC-0293
MMC-CC-0294
MMC-CC-0295
MMC-CC-0296
MMC-CC-0297
MMC-CC-0298
MMC-CC-0299
MMC-CC-0300
MMC-CC-0301
MMC-CC-0302
MMC-CC-0303
MMC-CC-0304
MMC-CC-0305
MMC-CC-0306
MMC-CC-0307
MMC-CC-0308
MMC-CC-0309
MMC-CC-0310
MMC-CC-0311
MMC-CC-0312
MMC-CC-0313
MMC-CC-0314
MMC-CC-0315
MMC-CC-0316
MMC-CC-0317
MMC-CC-0318
MMC-CC-0319
MMC-CC-0320
MMC-CC-0321
MMC-CC-0322
MMC-CC-0323
MMC-CC-0324
MMC-CC-0325
MMC-CC-0326
MMC-CC-0327
MMC-CC-0328
MMC-CC-0329
MMC-CC-0330
MMC-CC-0331
MMC-CC-0332
MMC-CC-0333
MMC-CC-0334
MMC-CC-0335
MMC-CC-0336
MMC-CC-0337
MMC-CC-0338
MMC-CC-0339
MMC-CC-0340
MMC-CC-0341
MMC-CC-0342
MMC-CC-0343
MMC-CC-0344
MMC-CC-0345
MMC-CC-0346
MMC-CC-0347
MMC-CC-0348
MMC-CC-0349
MMC-CC-0350
MMC-CC-0351
MMC-CC-0352
MTC-CC-0001
MTC-CC-0002
MTC-CC-0003
MTC-CC-0004
MTC-CC-0005
MTC-CC-0006
MTC-CC-0007
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 60 of 177
SOUMYADIP MONDAL
TUHIN KUMAR MONDAL
SOUMYA KANTI SINGHA ROY
RATUL KAR
KUNTAL DEY
RAIHAN ISLAM MONDAL
ARABINDA MANDAL
CHIRANJIT MONDAL
SUNANDITA GHOSH
SHWETADRI BHANDARI
ANKANI CHATTORAJ
SATABHISHA ROY
ABBASUDDIN AHAMMED
ARUNIMA BHATTACHARYA
ADITI HOWLADER
NUR TUFAN
PIYALI MAHATO
AVIJIT SEN
ARPAN BAGCHI
SHAUNAK MAJI
RAJA MOLLAH
MOUSAM MUKHOPADHYAY
MONSUR RAHAMAN
KUNAL SHAU
SUJOY MUKHERJEE
ANISHA KHAITAN
SAHINA YEASMIN
JAYITA MARIK
SOMENATH DUTTA
ANIRBAN BHATTACHARYA
SUBHAM DAS
PRATAP SARKAR
DIPANKAR MONDAL
SANJU SHAW
POMELI BANERJEE
KRISHNENDU BOYAL
TANMOY GHOSH
SIDDHARTHA SANKAR SARKAR
SHOUVIK ROY
SUDIP SAHA
AVINANDAN BANERJEE
REETABRATA BASU
SK KASIMUDDIN
SANJAY SARKAR
SAYANTANI BHATTACHARYA
ARPITA GHOSH
ASGAR ALI
SWARNADIP BARI
RIMA MONDAL
BINOY MANI
SEBANTI CHAKRABARTI
ABHISHEK DAS
MANOBRATO DAS
ARUNAVA RAY
AJIT KUMAR DAS
PARTHA PRATIM PAUL
SUSANTA PAUL
SUJATA DUTTA
AVIJIT PAL
SURAJIT SAMADDAR
SUCHARITA SETT
G THAMARAI SELVI
PROMIT KUNDU
SUSHMA KUMARI SINGH
SUDIPTA SEAL
SANJOY DAS
BIDISHA ROY
RUPESH BARUI
DEBAYAN CHAKRABORTI
TUSHAR KANTI GHOSH
NIRVIK BASAK
PRADIPTI NANDI
DWAIPAYAN GHOSH
POULAMI DAS
MUKUL PATRA
SAMRAT MITRA
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
712613
711316
742304
743427
743286
743427
742101
743374
700061
700104
712232
700078
742162
700107
741202
742147
723102
742123
741404
711302
711316
712234
731220
711316
700078
700053
711315
712502
741302
741302
721441
743411
700006
742101
743127
711303
741140
741101
713304
742163
712246
700124
721401
700032
700040
712136
742159
700073
742159
721629
700075
700041
700073
700129
754215
700082
741245
700106
712232
743412
700036
731235
700031
712123
743711
741302
743271
700028
700029
700026
700094
700030
700002
723121
700059
712103
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
MTC-CC-0008
MTC-CC-0009
MTC-CC-0010
MTC-CC-0011
MTC-CC-0012
MTC-CC-0013
MTC-CC-0014
MTC-CC-0015
MTC-CC-0016
MTC-CC-0017
MTC-CC-0018
MTC-CC-0019
MTC-CC-0020
MTC-CC-0021
MTC-CC-0022
MTC-CC-0023
MTC-CC-0024
MTC-CC-0025
MTC-CC-0026
MTC-CC-0027
MTC-CC-0028
MTC-CC-0029
MTC-CC-0030
MTC-CC-0031
MTC-CC-0032
MTC-CC-0033
MTC-CC-0034
MTC-CC-0035
MTC-CC-0036
MTC-CC-0037
MTC-CC-0038
MTC-CC-0039
MTC-CC-0040
MTC-CC-0041
MTC-CC-0042
MTC-CC-0043
MTC-CC-0044
MTC-CC-0045
MTC-CC-0046
MTC-CC-0047
MTC-CC-0048
MTC-CC-0049
MTC-CC-0050
MTC-CC-0051
MTC-CC-0052
MTC-CC-0053
MTC-CC-0054
MTC-CC-0055
MTC-CC-0056
MTC-CC-0057
MTC-CC-0058
MTC-CC-0059
MTC-CC-0060
MTC-CC-0061
MTC-CC-0062
MTC-CC-0063
MTC-CC-0064
MTC-CC-0065
MTC-CC-0066
MTC-CC-0067
MTC-CC-0068
MTC-CC-0069
MTC-CC-0070
MTC-CC-0071
MTC-CC-0072
MTC-CC-0073
MTC-CC-0074
MTC-CC-0075
MTC-CC-0076
MTC-CC-0077
MTC-CC-0078
MTC-CC-0079
MTC-CC-0080
MTC-CC-0081
MTC-CC-0082
MTC-CC-0083
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 61 of 177
TRIDIB PATRA
CHANDRANATH ADAK
SOUMI CHATTOPADHYAY
SUBHADEEP ROYCHOUDHURY
GOPAL CHANDRA BERA
ARPITA GHOSE
BARNA RAYCHAUDHURY
DEBARSHI DAS
WINNIE ROY
SOUMYADIPTA RAY
SHAMIK MITRA
JUKTA BASU MALLIK
DEBADITYA GHOSH
SUMAN ROOJ
MILAN SARKAR
ARKA PRABHA MAJUMDAR
ARKA ROUTH
PIJUSH KANTI DAS
PARAMITA MAJI
SOUMIK BHATTACHARYA
TRISSA PANDA
SAYAN SAMANTA
SUDIPTA DEY
RAJA GHOSH
BHASKAR DAS
SUDIPTA ROY
PRANTICK KUMAR ROY
SUPRIYO GANGULY
SWATI SARMA
SNIGDHA DUTTA
DEBASREE SAHA
ANWESHA DAS
ANKITA CHAKRABORTY
PIYALI CHOWDHURY
RANABIR SAHA
ANINDYA MANDAL
ARUNAVA MAJUMDER
GARGI ROY
HIRANMOY GUPTA
RONEETA PURKAYASTHA
CHANDRABALI KARMAKAR
PRIYABRATA PATRA
MINTU ROY
SHANKAR KUMAR GHOSH
PRIYANKA BANERJEE
SAUVIK PAL
MANAJIT CHAKRABORTY
SAYANTAN NEOGY
SIULI MUKHOPADHYAY (BANERJEE)
SOUMYAJIT CHATTERJEE
RUPA MAHANTY
DASHRATH KUMAR
NAVASHREE GHOSH
SREERUPA MONDAL
RIDDHIMAN GANGULY
MD SARWAR JAHAN
ARKAJYOTI DHAR
DEBALEENA ROY
BIPLAB MONDAL
SUMON CHAKRABORTY
MANALI NANDAN
PRATYUSH BHATTACHARYA
PRAMOJ GHANTA
KHOKAN MONDAL
SUBHANKAR DUTTA
RITAM SARKAR
BIRUPAKSHA PAL
SUBHRA KAMAL SENGUPTA
ARNAB CHAKRABORTY
PRATIK PATHAK
SUVABRATA DAS
MOUMITA PRAMANICK
PARAMITA JANA
AVINANDA DEB ROY
MAINAK SEN
ANIRBAN DAS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
700058
700035
700036
735230
711202
712146
700074
700050
700089
700036
700097
700012
700131
731224
741402
741101
743329
700150
713347
700040
721635
700050
711104
743165
700002
700036
711101
700122
700090
700051
700129
700129
743123
700131
712235
711205
743145
700052
712247
700028
700118
711315
700109
700124
700037
711201
713325
712139
700090
743144
721253
741235
743165
712101
700109
742123
712258
700086
743446
700074
700105
700129
721439
700045
700036
700056
712123
700159
712137
700121
700035
700056
700063
700047
743704
712331
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
MTC-CC-0084
MTC-CC-0085
MTC-CC-0086
MTC-CC-0087
MTC-CC-0088
MTC-CC-0089
MTC-CC-0090
MTC-CC-0091
MTC-CC-0092
MTC-CC-0093
MTC-CC-0094
MTC-CC-0095
MTC-CC-0096
MTC-CC-0097
MTC-CC-0098
MTC-CC-0099
MTC-CC-0100
MTC-CC-0101
MTC-CC-0102
MTC-CC-0103
MTC-CC-0104
MTC-CC-0105
MTC-CC-0106
MTC-CC-0107
MTC-CC-0108
MTC-CC-0109
MTC-CC-0110
MTC-CC-0111
MTC-CC-0112
MTC-CC-0113
MTC-CC-0114
MTC-CC-0115
MTC-CC-0116
MTC-CC-0117
MTC-CC-0118
MTC-CC-0119
MTC-CC-0120
MTC-CC-0121
MTC-CC-0122
MTC-CC-0123
MTC-CC-0124
MTC-CC-0125
MTC-CC-0126
MTC-CC-0127
MTC-CC-0128
MTC-CC-0129
MTC-CC-0130
MTC-CC-0131
MTC-CC-0132
MTC-CC-0133
MTC-CC-0134
MTC-CC-0135
MTC-CC-0136
MTC-CC-0137
MTC-CC-0138
MTC-CC-0139
MTC-CC-0140
MTC-CC-0141
MTC-CC-0142
MTC-CC-0143
MTC-CC-0144
MTC-CC-0145
MTC-CC-0146
MTC-CC-0147
MTC-CC-0148
MTC-CC-0149
MTC-CC-0150
MTC-CC-0151
MTC-CC-0152
MTC-CC-0153
MTC-CC-0154
MTC-CC-0155
MTC-CC-0156
MTC-CC-0157
MTC-CC-0158
MTC-CC-0159
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 62 of 177
ARPITA DAS
PRITHA CHATTERJEE
RATUL MUKHERJEE
GAURAB PAUL
SAYANTANI RAHA
TRISHNA ROY
DIBYENDU CHAKRABORTY
SUSHAMA
DEBDEEP KUNDU
SUMANA CHAKRABORTY
DIBASREE PAL
SOUMYA BANERJEE
SUBRATA DAS
SANDIPAN SIKDAR
SUVARTHEE CHANDRA
PUJA GHOSE
SAYAN BISWAS
SUPROVAT GHOSHAL
BADRINATH SHARMA
ANUSREE BASU
ABHISEK TALUKDER
SWARNADEEP BHATTACHARYA
SRINKA BASU
DIPAK MONDAL
IPSITA BANERJEE
JYOTIRMOY DAS
ATRAYEE MAJUMDER
DEBABRATA KUNDU
KOUSHIK GHOSH
SUBHABRATA BOSE
DEBDATTA PATRA
SOUMYA JYOTI ROY
SAIKAT BASU
SOHOM DAS
SUBHAJIT PAUL
KAUSHIK DEY
NAIRITA ROY
PIYALI DAS
SOUMYA BHATTACHARYA
SOUMENDU MAJUMDAR
MANDRITA NEOGI
SANCHAITA BHATTACHARYA
RAJAT KANTI PANJA
ISHANI BARUA
AVISHEK GHOSH
SAURAV SETH
JYOTIRMOY GOSWAMI
SNEHASISH DAS
PRATYAY MUKHOPADHYAY
RAJANYA CHAKRABORTY
PARAMITA BASAK
CHANDRANATH CHATTERJEE
AVIJIT MAITY
ARNAB KAR
SOUMYADIP PAL
SUTAPA PAUL
MADHUMANTEE NASKAR
DEBABRATA DAS
KRISHNENDU GUHA
AVIK CHONGDER
AHANA CHATTERJEE
SHREEJA CHAKRABORTY
ARUP KR. DUTTA
MITRAJYOTI KUSARI
DIPANKAR NAG
KRISHNENDU SADHU
SOUVIK DATTA
SOURAV BISWAS
AVIJIT MANDAL
ANJANA GHOSH
SUDIPTO BASAK
SANDIPAN NAYAK
SAYANI DEBNATH
SOUVIK BARHMA
SOURAV CHAKRABORTY
ABHRADIP DEBNATH
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
711316
712410
712702
700079
700030
700124
700046
700020
700091
711227
700080
700118
700106
700084
700014
700051
700124
700122
734001
700126
700005
712202
700048
743414
711102
743414
700049
700074
712413
733123
721631
743135
743135
700077
700010
700101
700064
711302
700035
700114
700060
700159
712258
711202
712136
742201
743373
700090
700002
700006
723202
721133
734001
741102
721142
700102
700114
700136
711303
700034
700034
723151
700111
732101
713128
700049
700110
732101
712304
700006
711103
741222
743271
700011
741222
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
MTC-CC-0160
MTC-CC-0161
MTC-CC-0162
MTC-CC-0163
MTC-CC-0164
MTC-CC-0165
MTC-CC-0166
MTC-CC-0167
MTC-CC-0168
MTC-CC-0169
MTC-CC-0170
MTC-CC-0171
MTC-CC-0172
MTC-CC-0173
MTC-CC-0174
MTC-CC-0175
MTC-CC-0176
MTC-CC-0177
MTC-CC-0178
MTC-CC-0179
MTC-CC-0180
MTC-CC-0181
MTC-CC-0182
MTC-CC-0183
MTC-CC-0184
MTC-CC-0185
MTC-CC-0186
MTC-CC-0187
MTC-CC-0188
MTC-CC-0189
MTC-CC-0190
MTC-CC-0191
MTC-CC-0192
MTC-CC-0193
MTC-CC-0194
MTC-CC-0195
MTC-CC-0196
MTC-CC-0197
MTC-CC-0198
MTC-CC-0199
MTC-CC-0200
MTC-CC-0201
MTC-CC-0202
MTC-CC-0203
MTC-CC-0204
MTC-CC-0205
MTC-CC-0206
MTC-CC-0207
MTC-CC-0208
MTC-CC-0209
MTC-CC-0210
MTC-CC-0211
MTC-CC-0212
MTC-CC-0213
MTC-CC-0214
MTC-CC-0215
MTC-CC-0216
MTC-CC-0217
MTC-CC-0218
MTC-CC-0219
MTC-CC-0220
MTC-CC-0221
MTC-CC-0222
MTC-CC-0223
MTC-CC-0224
MTC-CC-0225
MTC-CC-0226
MTC-CC-0227
MTC-CC-0228
MTC-CC-0229
MTC-CC-0230
MTC-CC-0231
MTC-CC-0232
MTC-CC-0233
MTC-CC-0234
MTC-CC-0235
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 63 of 177
ANAMITRA SAHA
DEBJANI BHATTACHARJEE
JIT RAY CHOWDHURY
AUROSREE CHAKRABORTY
MAINAK MANDAL
PRIYANKA DAS
BIVAY KUMAR
ANKUR GHOSH
DEBJYOTI SAHA ROY
AVISHEK CHOWDHURY
PRADIPTA DEB
MOITREE BASU
SUMANA PYNE
KAUSTAV MAJI
ANUPAM DEY
SUDIPTA DHAR
TINA SAMAJDAR
RUPAMANJURI MANDAL
SANTANU ROY CHOWDHURY
RAJU PARASHAR
RUBAL CHANDRA DAS
KOUSTAV GHOSAL
SUBHRANGSHU DAS
MOHAMMAD NOOR ALAM
ANIRBAN CHATTERJEE
GOPA GHOSH
ARINDAM DUTTA
JHUMA BHATTACHARYA
ARUNABHA DAS
SOUMYADEEP GHOSH
DIYA BISWAS
KAUSHIK GHOSH
LALIMA PAL
ANKITA SENGUPTA
AMARTYA CHAUDHURI
MADHUBANTI BHATTACHARYA
SANJUKTA CHAKRABORTY
SRIPARNA KHATUA
SUDIPTA ROY
TANAYA PODDER
SUBHADIP MUKHERJEE
SANKAR SAMAI
ARITRA DHAR
PRADYOT JANA
SAYANTAN ROY
PRAKRITI BANIK
ARNAB BHATTACHARJEE
SAYANTAN MALICK
AVISHEK GHOSHAL
ANISH MUKHERJEE
SUCHETA CHATTERJEE
RITAM KUNDU
DEBDUT BHATTACHARJEE
SOFIKUL MALLICK
SOUMITA PAUL
SRIJA CHAKRABORTY
SUSHMITA BHATTACHARYA
NANDITA BHATTACHARYA
UDDIPAN MAJUMDAR
SAYANI GHOSH
BISWARUP BALLAV
SAPTARSHI MONDAL
KOUSHIK ROY
ARINDAM HARBAB
TARUN KUMAR KHARA
ARINDAM DAS
SURYAKIRAN BHATTACHARYA
ANINDYA ROY
SHAMEEK KUMAR DE
RAJARSHI PAUL
SARASWATI KUMARI
ARPITA ROY
SOURABH CHAKRAVARTY
ARNAB KUMAR PAL
SUDARSHAN RAJAK
AYANDEV BARMAN
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
712235
700113
700032
700124
742133
700063
711204
700035
713304
700110
700070
700092
711313
700118
700018
700050
700075
700124
700122
700118
700077
743165
700112
700014
711201
700005
828110
712232
700145
700094
700123
742186
700056
700034
700065
712258
700034
721607
700132
700108
742103
700036
712235
700118
700052
736165
700090
712407
700122
700006
700122
742101
700064
712409
700102
700150
700037
700037
700034
743136
700030
700075
700050
700050
712304
700036
700047
711112
700006
723128
711227
700056
700042
700126
713360
700084
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
MTC-CC-0236
MTC-CC-0237
MTC-CC-0238
MTC-CC-0239
MTC-CC-0240
MTC-CC-0241
MTC-CC-0242
MTC-CC-0243
MTC-CC-0244
MTC-CC-0245
MTC-CC-0246
MTC-CC-0247
MTC-CC-0248
MTC-CC-0249
MTC-CC-0250
MTC-CC-0251
MTC-CC-0252
MTC-CC-0253
MTC-CC-0254
MTC-CC-0255
MTC-CC-0256
MTC-CC-0257
MTC-CC-0258
MTC-CC-0259
MTC-CC-0260
MTC-CC-0261
MTC-CC-0262
MTC-CC-0263
MTC-CC-0264
MTC-CC-0265
MTC-CC-0266
MTC-CC-0267
MTC-CC-0268
MTC-CC-0269
MTC-CC-0270
MTC-CC-0271
MTC-CC-0272
MTC-CC-0273
MTC-CC-0274
MTC-CC-0275
MTC-CC-0276
MTC-CC-0277
MTC-CC-0278
MTC-CC-0279
MTC-CC-0280
MTC-CC-0281
MTC-CC-0282
MTC-CC-0283
MTC-CC-0284
MTC-CC-0285
MTC-CC-0286
MTC-CC-0287
MTC-CC-0288
MTC-CC-0289
MTC-CC-0290
MTC-CC-0291
MTC-CC-0292
MTC-CC-0293
MTC-CC-0294
MTC-CC-0295
MTC-CC-0296
MTC-CC-0297
MTC-CC-0298
MTC-CC-0299
MTC-CC-0300
MTC-CC-0301
MTC-CC-0302
MTC-CC-0303
MTC-CC-0304
MTC-CC-0305
MTC-CC-0306
MTC-CC-0307
MTC-CC-0308
MTC-CC-0309
MTC-CC-0310
MTC-CC-0311
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 64 of 177
JYOTI BURNWAL
SHYAMASHRI GHORAI
ABHIJIT SEN
ARUP KUMAR GOSWAMI
PALASH NANDY
PRIYANKA BOSE
KAUSHIK CHAKRABORTY
ANIRBAN RAHA
KAMANASHIS DEY
SAYANTIKA DAS
ABHIDIP BHATTACHARYYA
TRIDIP NEOGI
SUBHAJIT BISWAS
SUSMIT GHOSH
ANIRUDDHA DAS
PRITHWINEEL PAUL
ARPAN SEN
GOURAB MUKHERJEE
SAYANTANI SAMANTA
SHOVAN BHATTACHARYA
SUBHOBRATA DEY
RITAM CHATTERJEE
VIKRAMAN CHOUDHURY
DIBYENDU DAS
SUPRATIK MONDAL
POULOMI SAMANTA
SAURABH KUMAR
SARBAJIT MUKHERJEE
ANSHUL KUMAR AGRAWAL
SANDIP SARKAR
NIBEDITA DUTTA
SURAJIT HALDER
DIPSHIKHA CHOUDHURY
ARGHAJIT BHATTACHARYA
GOUTAM KUMAR MAHANTA
ARIJIT MUNSHI
SOUVIK CHINA
SOMA DAS
SHAIBAL KUMAR JANA
ROHITASWA DE
SWARUP CHATTERJEE
SHATABDI ROY CHOWDHURY
DEBASIS MANDAL
ANKITA RAI
SRIJEET CHATTERJEE
NAYAN DAS
TULIKA PURKAYASTHA
SUSWANA CHATTERJEE
KOUSHIK BANERJEE
MD MANAWYAL HAQUE
MILAN SENGUPTA
ARIJIT DUTTA
ANIRUDDHA ROY
ABHOY KOLE
PRATANU CHAKRABORTY
BASTAB CHATTOPADHYAY
MAYURI THAKUR
SK. MINHAZ UDDIN
PRABHAKAR PAIKROY
SWATI ARORA
ABHIJIT BHATTACHARYA
ALOK KUMAR
BHAWESH KUMAR
POULAMI DEBNATH
PALASH CHANDRA ROY
TANMAY SEN
NEHA PRASAD
KUNAL KUMAR SINGH
SUBHAYAN MUKHERJEE
MONISHA GHOSH
KONKONA BASU
PRITHWISH NANDY
SHREYASI DATTA
SAUVIK SAMANTA
GAUTAM KUMAR SINGH
SAUMAN BANERJEE
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
713301
721666
712123
741235
700110
700056
700077
700049
700153
736146
712248
700119
700035
742166
700027
700059
700129
722101
722101
722102
700047
700042
700086
700065
711101
711106
700152
700040
700114
733134
700149
700104
700047
700006
722101
711103
700009
711309
700107
712103
722146
700092
722161
700016
700055
700135
713340
700039
722122
742164
722140
712248
712413
700060
743144
700061
643202
700119
700064
700059
700134
700086
700084
700029
700129
743299
700124
713212
700026
743268
711102
700008
741235
712136
713212
828127
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
MTC-CC-0312
MTC-CC-0313
MTC-CC-0314
MTC-CC-0315
MTC-CC-0316
MTC-CC-0317
MTC-CC-0318
MTC-CC-0319
MTC-CC-0320
MTC-CC-0321
MTC-CC-0322
MTC-CC-0323
MTC-CC-0324
MTC-CC-0325
MTC-CC-0326
MTC-CC-0327
MTC-CC-0328
MTC-CC-0329
MTC-CC-0330
MTC-CC-0331
MTC-CC-0332
MTC-CC-0333
MTC-CC-0334
MTC-CC-0335
MTC-CC-0336
MTC-CC-0337
MTC-CC-0338
MTC-CC-0339
MTC-CC-0340
MTC-CC-0341
MTC-CC-0342
MTC-CC-0343
MTC-CC-0344
MTC-CC-0345
MTC-CC-0346
MTC-CC-0347
MTC-CC-0348
MTC-CC-0349
MTC-CC-0350
MTC-CC-0351
MTC-CC-0352
MTC-CC-0353
MTC-CC-0354
MTC-CC-0355
MTC-CC-0356
MTC-CC-0357
MTC-CC-0358
MTC-CC-0359
MTC-CC-0360
MTC-CC-0361
MTC-CC-0362
MTC-CC-0363
MTC-CC-0364
MTC-CC-0365
MTC-CC-0366
MTC-CC-0367
MTC-CC-0368
MTC-CC-0369
MTC-CC-0370
MTC-CC-0371
MTC-CC-0372
MTC-CC-0373
MTC-CC-0374
MTC-CC-0375
MTC-CC-0376
MTC-CC-0377
MTC-CC-0378
MTC-CC-0379
MTC-CC-0380
MTC-CC-0381
MTC-CC-0382
MTC-CC-0383
MTC-CC-0384
MTC-CC-0385
MTC-CC-0386
MTC-CC-0387
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 65 of 177
AMIT KUMAR ATTA
SANTANU NASKAR
MOUSUMI ROY
SAMRAT CHOWDHURY
BIPRATIM SAHA
IPSITA GHOSH
AMRITA GUHAROY
RANJAN MONDAL
SANDIP KUMAR DEY
SUBHAJIT GHOSH
PULAK GHOSH
ISHITA GOSWAMI
APU DAS
JOYET KUMAR
SRIJEETA GUPTA
DIBYENDU TALUKDER
SUJAN BANIK
AMIT SAHA
DEBDATTA RAY
MAINAK MUKHERJEE
SOUMITA BANERJEE
SAGNIK BANERJEE
SHASWATA HALDER
SUDHIR KUMAR SHAW
PRATIK SAHA
PRIYANKA SINGH
AMIT KUMAR SINGH
ROHIT KUMAR DHANDHANIA
BODHISATWA BANERJEE
ARNAB PATRA
APARAJITA
ADITI MISRA
MRIGENDRA SINGH
NITESH GUPTA
ANANYA ADHIKARI
SNEHASISH GHOSH
TAMAL BATABYAL
CHANDRA KANT PANDIT
RIA BHATTACHARYYA
AVIJIT BISWAS
JAYAJIT DAS
PAYEL BASAK
NAYAN KUMAR PAUL
SAGNIK MUKHERJEE
KAUSTAV SARKAR
SAIKAT ROY CHOWDHURY
POULAMI DAS
ABHIDIPTA MALLIK
ANKUR GHOSHAL
SRIJEETA DEB RAY
TANUKA DASGUPTA
SK SUHARDYA ISLAM
CHANDAN BISWAS
ARGHYA KUMAR PAL
BANASHREE PATRA
GOURAB PAIK
SAYANTI CHAKRABORTY
ARITA SIL
ANKITA CHAKRABORTY
SUBRATA NANDI
ARIN SIL
TITHI CHAKLADAR
PRIYANKA BISWAS
RAJDIP GHOSH
KRISHNA GOPAL DHAL
SANKHADEEP PUJARU
BIKRAM ROY
SIDDHARTHA NANDI
JYOTI PRAKASH NANDI
SAMPRITI SOOR
ARINDAM MONDAL
DEBDUTTA BHATTACHARJI
NILESH RANJAN ROUT
NIRUPAM DUTTA
SUKHEN DAS MANDAL
ABHISHEK ANAND
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
722146
712410
700004
712410
733103
700026
711302
741235
723101
700028
722178
712245
700113
700078
712503
700075
700075
735221
700007
700094
712258
700054
731204
700023
713209
713212
700126
812002
700032
711104
743122
700036
743135
711204
700006
700075
711104
814101
700060
743297
741404
733124
741102
700029
700075
700028
700031
700075
711303
700078
700070
743423
700094
700052
721658
743401
700055
743144
743251
743235
743144
743273
700130
700129
741235
722101
722101
712515
751021
721401
743398
700104
721441
700032
722134
845438
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
MTC-CC-0388
MTC-CC-0389
MTC-CC-0390
MTC-CC-0391
MTC-CC-0392
MTC-CC-0393
MTC-CC-0394
MTC-CC-0395
MTC-CC-0396
MTC-CC-0397
MTC-CC-0398
MTC-CC-0399
MTC-CC-0400
MTC-CC-0401
MTC-CC-0402
MTC-CC-0403
MTC-CC-0404
MTC-CC-0405
MTC-CC-0406
MTC-CC-0407
MTC-CC-0408
MTC-CC-0409
MTC-CC-0410
MTC-CC-0411
MTC-CC-0412
MTC-CC-0413
MTC-CC-0414
MTC-CC-0415
MTC-CC-0416
MTC-CC-0417
MTC-CC-0418
MTC-CC-0419
MTC-CC-0420
MTC-CC-0421
MTC-CC-0422
MTC-CC-0423
MTC-CC-0424
MTC-CC-0425
MTC-CC-0426
MTC-CC-0427
MTC-CC-0428
MTC-CC-0429
MTC-CC-0430
MTC-CC-0431
MTC-CC-0432
MTC-CC-0433
MTC-CC-0434
MTC-CC-0435
MTC-CC-0436
MTC-CC-0463
MTC-CC-0464
MTC-CC-0465
MTC-CC-0466
MTC-CC-0467
MTC-CC-0468
MTC-CC-0469
MTC-CC-0470
MTC-CC-0471
MTC-CC-0472
MTC-CC-0483
MTC-CC-0484
MTC-CC-0485
MTC-CC-0486
MTC-CC-0487
MTC-CC-0488
MTC-CC-0489
MTC-CC-0490
MTC-CC-0491
MTC-CC-0492
MTC-CC-0493
MTQ-CC-0001
MTQ-CC-0002
MTQ-CC-0003
MTQ-CC-0004
MTQ-CC-0005
MTQ-CC-0006
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 66 of 177
SARTHAK ROY
SOUMITRA GHOSH
SHUVABRATA SAMANTA
ABDUL MOMIN
AVIK SARKAR
SUNIRMAL SARDAR
MOLLA BASIR AHAMED
TITHI BHAKTA
PRAJIT GANDHI
SHASHI BHUSHAN SINGH
ABHISHEK RAJ
SUBHAS DAS
ARPAN PALIT
SHIWANGI TEWARY
DEBDUTTA NATH
KUNTAL KOUNCH
SUPARNO DATTA
PRIYANKA GHOSH
INDRANIL BANERJEE
MAHUL BASU
SK JAHANGIR ALAM
ABHIRUP BOSE
SOUJANYA CHATTERJEE
BISWABRATA JANA
RAMANUJ GHOSH
CHANDRANI CHATTERJEE
AJANTA BASU
ARUP SENGUPTA
ANUNAY KUMAR SRIVASTAVA
SAFIULLA SK
MOITREYA CHATTERJEE
AYAN MUKHERJEE
SWARNENDU RAY
AMIT KUNDU
DEVLINA DAS
SWARUP MAITI
SANJOY CHAKRABORTY
ANIRBAN BANERJEE
ARIJIT MALLIK
MRIDUL ISLAM
MRIGANKA DE
PRABIR KUMAR GHOSH
AMIT SARDAR
SUSOVAN JANA
AJAY KUMAR
DIPEEKA KUMARI
HUMA NAZNEEN
ABHA KUMARI
DIBYARUP DAS
MIRZA WASIM AHMED
PALLAVI DAS
PALLAB SARKAR
SNEHASHIS BANERJEE
SAURADYUTI COONDU
SUNNY MITRA
JITENDRA KUMAR
SOUMEN MOULIK
ABHIJIT CHOUDHARY
ANUMOY SENGUPTA
ANJAN BANERJEE
SAMIR PANDIT
ARYAMA RAY
MD AZHARUDDIN
SUMANA MAITY
DEBARUN BHATTACHARYA
SUBHAJIT CHATTERJEE
ABIR CHAKRABORTY
PROKAS MURARI
PINAKI BARMAN
MOHAMMAD FRAZ ANWER
BAIJAYANTIMALA PRADHAN
DEBANJALI MONDAL
SURYAWANSHI ATUL LAXMAN
RAISHA ROY
DIPTESH PAUL
ABHISHEK MUKHERJEE
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
700118
712232
700150
211012
743271
741235
742162
700127
713304
831003
700101
700124
712405
700028
700053
700036
700019
700006
711103
700060
721631
700126
712258
700055
700060
700035
711104
721301
700106
742102
711104
700075
700127
713217
700057
721466
700076
700048
700006
742303
700094
700137
700144
712408
813210
721657
721657
721657
721607
742226
700074
700032
700102
700004
700102
834005
700102
832104
700028
731234
700055
700050
742188
721101
721101
700032
700031
711103
743370
825301
700091
743289
422502
712202
700029
700031
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
MTQ-CC-0007
MTQ-CC-0008
MTQ-CC-0009
MTQ-CC-0010
MTQ-CC-0011
MTQ-CC-0012
MTQ-CC-0013
MTQ-CC-0014
MTQ-CC-0015
MTQ-CC-0016
MTQ-CC-0017
MTQ-CC-0018
MTQ-CC-0019
MTQ-CC-0020
MTQ-CC-0021
MTQ-CC-0022
MTQ-CC-0023
MTQ-CC-0024
MTQ-CC-0025
MTQ-CC-0026
MTQ-CC-0027
MTQ-CC-0028
MTQ-CC-0029
MTQ-CC-0030
MTQ-CC-0031
MTQ-CC-0032
MTQ-CC-0033
MTQ-CC-0034
MTQ-CC-0035
MTQ-CC-0036
MTQ-CC-0037
MTQ-CC-0038
MTQ-CC-0039
MTQ-CC-0040
MTQ-CC-0041
MTQ-CC-0042
MTQ-CC-0043
MTQ-CC-0044
MTQ-CC-0045
MTQ-CC-0046
MTQ-CC-0047
MTQ-CC-0048
MTQ-CC-0049
MTQ-CC-0050
MTQ-CC-0051
MTQ-CC-0052
MTQ-CC-0053
MTQ-CC-0054
MTQ-CC-0055
MTQ-CC-0056
MTQ-CC-0057
MTQ-CC-0058
MTQ-CC-0059
MTQ-CC-0060
MTQ-CC-0061
MTQ-CC-0062
MTQ-CC-0063
MTQ-CC-0064
MTQ-CC-0065
MTQ-CC-0066
MTQ-CC-0067
MTQ-CC-0068
MTQ-CC-0069
MTQ-CC-0070
MTQ-CC-0071
MTQ-CC-0072
MTQ-CC-0073
MTQ-CC-0074
BMB-CC-0451
BMB-CC-0452
BMB-CC-0453
BMB-CC-0454
BMB-CC-0455
BMB-CC-0456
BMB-CC-0457
BMB-CC-0458
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 67 of 177
ABHINABA ROY
PARTHA TALUKDER
SUVABRATA PAL
SAYAN MUKHERJEE
GOUTAM KUMAR SAIKIA
SOMNATH DAS
JYOTIRISHWAR KUMAR
SHOVAN KARMAKAR
SOUVEEK DEY
SHARMISTHA SEN
KAUSHIK BISWAS
SHASHWATI DUTTA
ISHITA ROY
TANMAY DEBNATH
NAIRITA GHOSAL
SNEHASHIS SARKAR
MANOJIT SARKAR
NEELOTPAL DATTA
AMARJIT DAS
SOURAV DAS
AMIT PATRA
SUBIJIT MONDAL
SHAMIK BANDYOPADHYAY
ABHISHEK GAURAV
SUMIT SAHA
RANJAN SARKAR
JOYDEEP SEN
JIT KUMAR MITRA
SOURAV KUMAR RAI
SHOUBHIK SANYAL
ANWESHA DUTTA
ANSHULA BASU
ARITRA SENGUPTA
SANJUKTA ROY
AMRENDRA KUMAR SINHA
ASHISH KUMAR JHA
KAUSTAV CHOUDHURY
SOUMYAJIT DE
MONALI CHAKRABORTY
NABARAJ NANDI
BIDHAYAK GOSWAMI
VIBHISHAN KUMAR
SUCHANDRIMA DAS
ARITRA SAHA
SOHAM DAS
SAYANDEEP CHAKRABARTI
ABHIJIT SENGUPTA
MOUTUSI DE
DEBAJYOTI CHAKRABORTY
NASIM AHAMED
BANHISIKHA DE
PRAKASH RANJAN SHARAN
SOUMYA BOSE
DEEPTO CHOUDHURY
AVIK KUNDU
ANUJ KUMAR
PAWAN SHARMA
TUSHAR KANTI GHOSH
ABHISHEK HALDER
SHARMISTHA SARKAR
GOBINDO KUMAR HALDER
SONIA DATTA
RANJU GOPAL BARMAN
KAJAL MONDAL
BIBHUTI KUMAR MISHRA
SUMAN DUTTA
SUSHILA SOREN
KRISHNAYAN HALDAR
TEERTHA RAJ KAR
SHIB SANKAR MAHATA
DEBARUN GHOSH
SOUMYABRATA PAL
AMIT MITRA
PRIYANKA DASGUPTA
SOURIN ACHARJEE
SOUVIK DUTTA CHOUDHURY
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700047
700096
722138
700034
700141
700140
700033
700036
700035
828207
700122
700059
741235
741201
711106
742202
700051
700006
741248
700061
700011
743136
743136
700060
700110
743290
700118
700049
711203
700050
700042
713325
712103
700059
803118
700106
712258
700032
712409
700026
700156
813202
743127
700060
712136
700061
711102
786101
736118
743423
721124
110092
700010
732101
700094
700120
734301
700026
741235
741127
711103
741222
721429
741222
711227
700009
700030
711101
723121
723130
700040
713205
799155
700031
700054
700078
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
BMB-CC-0459
BMB-CC-0460
BMB-CC-0461
BMB-CC-0462
BMB-CC-0463
BMB-CC-0464
BMB-CC-0465
BMB-CC-0466
BMB-CC-0467
BMB-CC-0468
BMB-CC-0469
BMB-CC-0470
BMB-CC-0471
BMB-CC-0472
BMB-CC-0473
BMB-CC-0474
BMB-CC-0475
BMB-CC-0476
BMB-CC-0477
BMB-CC-0478
BMB-CC-0479
BMB-CC-0480
BMB-CC-0481
BMB-CC-0482
BMB-CC-0483
BMB-CC-0484
BMB-CC-0485
BMB-CC-0486
BMB-CC-0487
BMB-CC-0488
BMB-CC-0489
BMB-CC-0490
BMB-CC-0491
BMB-CC-0492
BMB-CC-0493
BMB-CC-0494
BMB-CC-0495
BMB-CC-0496
BMB-CC-0497
BMB-CC-0498
BMB-CC-0499
BMB-CC-0500
BMB-CC-0501
BMB-CC-0502
BMB-CC-0503
BMB-CC-0504
BMB-CC-0505
BMB-CC-0506
BMB-CC-0507
BMB-CC-0508
BMB-CC-0509
BMB-CC-0510
BMB-CC-0511
BMB-CC-0512
BMB-CC-0513
BMB-CC-0514
BMB-CC-0515
BMB-CC-0516
BMB-CC-0517
BMB-CC-0518
BMB-CC-0519
BMB-CC-0520
BMB-CC-0521
BMB-CC-0522
BMB-CC-0523
BMB-CC-0524
BMB-CC-0525
BMB-CC-0526
BMB-CC-0527
BMB-CC-0528
BMB-CC-0529
BMB-CC-0530
BMB-CC-0531
BMB-CC-0532
BMB-CC-0533
BMB-CC-0534
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 68 of 177
INDRAKSHI SAHA
NILESH KHAMARU
RITWIK PAYRA
ARIJIT SARKAR
DIPSIKHA GHOSH
PRANAB GHOSH
TANMOY PAL
ADHUNA MUKHOPADHYAY
RUCHITA DE
SUSOVAN PRAMANIK
ANABIL MUNSHI
KRISHNENDU HAZRA
AGNIMITRA DAS
SHATABDI MITRA THAKUR
ARGHA DEBNATH
SRADDHA AGRAWAL
HILLOL BISWAS
RAJARSHI DUTTA
KOHIT KUMAR GUPTA
SAMIM SK
SAYAN CHATTERJEE
TIAS KUNDU
KHABBAB BIN UMAR
CHAYANIKA MAITI
ACHINTYA DUTTA
UTTARAN CHOUDHURY
ANINDYA SENGUPTA
MD NAMOS
SOUMYADIP GHOSE
RISHABH RAI
GOBINDA KARMAKAR
MD SAYEEDUL HASAN
ANISHA AGRAWAL
AMIT KUMAR
RITANKAR CHOWDHURY
SUSHMITA DAS
SHIVAM MISHRA
ISHAN BANDYOPADHYAY
SUBHANKAR GIRI
AGNISWAR MANDAL
TIRTHO DAAS
MAYANK KUMAR BIJAY
ANIRBAN SHARMA
BRAJESH KUMAR
PREMANSHU MONDAL
ANIK PRAMANICK
PRITHWISH DATTA
KUMAR KRISHNA AGARWAL
TRISHITA SAMANTA
RAHUL KHETAN
SALAM CHARANJIT SINGH
SOUTRIK BANERJEE
MOINAK BANERJEE
NISHANT SINGH
ARNAB DUTTA
GOURAV BHATTACHARYA
JOYANTA DAS
DEBAYAN PRAMANIK
DEBAPAM BOSE
ANKIT KUMAR
SATADIP DAS
SHIBSANKAR SAHOO
AKASHDEEP DEY
NABARUN PAUL
RITESH SIL
SHRAYASI GHOSH
PIULI BASU ROY CHOWDHURY
PRANAV AGARWAL
MOHIT RITOLIA
HARSHITA NARNOLI
DURBAR ROY
PRASENJIT KARMOKAR
SOUVIK MAJUMDAR
VAIBHAV BARNWAL
AKASHNIL SARKAR
MOHAMMAD ASIM
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700034
743503
721448
700019
700010
743368
722101
700080
736101
721171
700031
743331
799001
827004
743289
768201
741101
700125
222132
700142
711102
700032
700039
734101
743273
799001
799002
824101
700102
734104
722122
732102
700068
827003
700112
828112
938303
700120
700023
700079
831008
829107
799006
324005
743246
741103
743414
700053
721628
711106
795008
700032
700104
711106
700047
700032
848101
743349
700061
700102
799002
721137
741101
799001
741245
700124
700129
826001
826001
826001
713216
721150
713304
828111
700075
700013
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
BMB-CC-0535
BMB-CC-0536
BMB-CC-0537
BMB-CC-0538
BMB-CC-0539
BMB-CC-0540
BMB-CC-0541
BMB-CC-0542
BMB-CC-0543
BMB-CC-0544
BMB-CC-0545
BMB-CC-0546
BMB-CC-0547
BMB-CC-0548
BMB-CC-0549
BMB-CC-0550
BMB-CC-0551
BMB-CC-0552
BMB-CC-0553
BMB-CC-0554
BMB-CC-0555
BMB-CC-0556
BMB-CC-0557
BMB-CC-0558
BMB-CC-0559
BMB-CC-0560
BMB-CC-0561
BMB-CC-0562
BMB-CC-0563
BMB-CC-0564
BMB-CC-0565
BMB-CC-0566
BMB-CC-0567
BMB-CC-0568
BMB-CC-0569
BMB-CC-0570
BMB-CC-0571
BMB-CC-0572
BMB-CC-0573
BMB-CC-0574
BMB-CC-0575
BMB-CC-0576
BMB-CC-0577
BMB-CC-0578
BMB-CC-0579
BMB-CC-0580
BMB-CC-0581
BMB-CC-0582
BMB-CC-0583
BMB-CC-0584
BMB-CC-0585
BMB-CC-0586
BMB-CC-0587
BMB-CC-0588
BMB-CC-0589
BMB-CC-0590
BMB-CC-0591
BMB-CC-0592
BMB-CC-0593
BMB-CC-0594
BMB-CC-0595
BMB-CC-0596
BMB-CC-0597
BMB-CC-0598
BMB-CC-0599
BMB-CC-0600
BMB-CC-0601
BMB-CC-0602
BMB-CC-0603
BMB-CC-0604
BMB-CC-0605
BMB-CC-0606
BMB-CC-0607
BMB-CC-0608
BMB-CC-0609
BMB-CC-0610
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 69 of 177
DIPAM CHOWDHURY
SOUMYADIP SIKDAR
RITUPARNA DAS
DEEPAN SARKAR
GAURAV KUMAR
ARKAJIT CHOUDHURY
RAJIB MANDAL
ARYAN PRABHAKAR
SUDIPTA SARKAR
KASTURI SAHA
RIMI DAS
ISHRAT ARA KHATUN
RUNALI GHOSAL
PRIYANATH CHATTERJEE
DEBNEEL BAGCHI
AATIF NAZAR
HRISHIT CHAKRABORTY
MOHAMMAD SOHEL KARIM
ARKA PRAVA SARKAR
KANHYIA THAKUR
ROHIT RANJAN
ATANU PAL
KOUSHIK MONDAL
SUNIL KUMAR
ITTEHAD UL ISLAM
TANMOY MALLICK
SOURAV SARKAR
SANDIP MISTRY
CHITRITA DASGUPTA
SHUVAM KANT TRIPATHI
DEBAPRIYA MUKHERJEE
RONIT SAHA
GUNJESH KUMAR
MAYANK GUPTA
RAJORSHI PAUL
BIRENDRA KRISHNA BASAK
FARHEEN ISLAM
EMDADUL ALAM KAZI
WASIM AKRAM GAZI
ANAMITRA CHAKRABORTY
NEEL KAMAL
ANKIT BHOJAK
PAYEL MAZUMDER
SIDDHARTHA KHATUA
TANUSREE SAHA
PRIYA HALDER
SUDEEP CHAKRABORTY
RAHUL NATH
DEBANJAN DAS
NILANGSU HAZRA
ABHISHEK BISWAS
JEET BASAK
KRITANJAN POLLEY
RAJIB MONDAL
ARKA HALDER
SAURAV HOLME CHOUDHURY
RISHIJA CHAKRABORTY
SOUMYA BANERJEE
SAGNIK NATH
MAITREYA SINHA
SATTWIK NANDI
DEEPRAJ SAHA
DWAIPAYAN MAZUMDER
DIBYANSHU JAGNANIA
ARSALAN SAYEM MOHAMMED
SUHOTRA CHOWDHURY
ROMIT BASU
DEVANG GANDHI
NAREDLA ARAT MURTY
SK ERSAD ALI
SASTIKA SARKAR
SHIB SANKAR PATRA
ANJALI NAMBIAR
ASWANI KUMAR SETH
AKASH KUMAR MAITY
DEEPAK PANDEY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
712235
700077
700084
700056
812004
799007
723129
814131
700152
721134
743411
743513
711102
722132
831005
700014
712202
700056
700028
826001
827012
743232
700124
805110
743401
743401
741222
743338
700127
700098
713201
700026
851111
700009
700029
712123
700017
700014
700144
700156
712249
711204
743166
711112
711103
700150
700028
713513
700094
700058
700079
700006
711101
713513
743129
788004
700148
721144
700052
827004
700106
799004
712124
827013
700014
731204
700029
700020
831005
721139
700094
712613
831005
110005
570023
743122
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
BMB-CC-0611
BMB-CC-0612
BMB-CC-0613
BMB-CC-0614
BMB-CC-0615
BMB-CC-0616
BMB-CC-0617
BMB-CC-0618
BMB-CC-0619
BMB-CC-0620
BMB-CC-0621
BMB-CC-0622
BMB-CC-0623
BMB-CC-0624
BMB-CC-0625
BMB-CC-0626
BMB-CC-0627
BMB-CC-0628
BMB-CC-0629
BMB-CC-0630
BMB-CC-0631
BMB-CC-0632
BMB-CC-0633
BMB-CC-0634
BMB-CC-0635
BMB-CC-0636
BMB-CC-0637
BMB-CC-0638
BMB-CC-0639
BSC-CC-1101
BSC-CC-1102
BSC-CC-1103
BSC-CC-1104
BSC-CC-1105
BSC-CC-1106
BSC-CC-1107
BSC-CC-1108
BSC-CC-1109
BSC-CC-1110
BSC-CC-1111
BSC-CC-1112
BSC-CC-1113
BSC-CC-1114
BSC-CC-1115
BSC-CC-1116
BSC-CC-1117
BSC-CC-1118
BSC-CC-1119
BSC-CC-1120
BSC-CC-1121
BSC-CC-1122
BSC-CC-1123
BSC-CC-1124
BSC-CC-1125
BSC-CC-1126
BSC-CC-1127
BSC-CC-1128
BSC-CC-1129
BSC-CC-1130
BSC-CC-1131
BSC-CC-1132
BSC-CC-1133
BSC-CC-1134
BSC-CC-1135
BSC-CC-1136
BSC-CC-1137
BSC-CC-1138
BSC-CC-1139
BSC-CC-1140
BSC-CC-1141
BSC-CC-1142
BSC-CC-1143
BSC-CC-1144
BSC-CC-1145
BSC-CC-1146
BSC-CC-1147
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 70 of 177
ANUSHA DAS
SOURAV MAJI
SHUBHAYAN GHOSH
SOUMAJIT NANDI
PRERONA CHATTERJEE
BIPLABENDU DAS
GAURAV PRAKASH
SAHEB DALAPATI
NITISH KUMAR SINGH
SAMAY CHAKRABORTY
SHOBHAN DUTTA
ANIRUDDHA SAHA
SAYAK MANNA
SUBHENDU PAUL
NILANJAN CHELL
SK JISHAN RAHAMAN
VIKRANT PRATAP
KUSHAL BANERJEE
ASIF IQBAL GAZI
AGNIVO SAHA
RAJNI KANT BANSAL
SOMNATH DAS
PRATYUS BANERJEE
ARSHITA UNNIKRISHNAN
SANJANA SINHA
APARNA MAHATO
SHREYA SUREKA
BIPLOB MANNA
AKASH GHOSH
SANDIPTO SANYAL
SIDDHARTHA ROY
SAPTASHWA MANDAL
INDRANIL ROY
ARINDAM PRADHAN
MRIGENDU MIDYA
SAYANDEEP GIRI
SUMAN DEY
ANSHUMAN SINGH
SRABANI BHATTACHARYA
PUSHAN BANERJEE
SOUMYA KUMAR SINHA
ALAKANANDA DE
ANWESHA CHATTERJEE
AHANA CHATTERJEE
ARUP RATAN BISWAS
SUKALPO GUHA THAKURATA
SAGNIK CHAUDHURI
DEBAROTI SHARMA
SOUMYA BANERJEE
SRIJITA CHOUDHURY
ANANYA MITRA
AVYARTHANA DEY
NABANEET DAS
NILANJAN SINHA MAHAPATRA
ASMITA JANA
JEETSAGAR GHORAI
KESHAB CHATTERJEE
ABHIPSA BASU
ARANI BASU
AMIT KUMAR RAI
ARNAB MAJUMDAR
SOUMADIP DAS
SABYASACHI CHAKRABORTY
JHULAN MULLICK
AYUSH ROY
SHASHWATA GUPTA
RUDRANEIL SAHA
DEBARGHA MUKHUTY
SOUMYAJYOTI SIHI
SRI KANAD SUR
ISHITA CHAKRABARTY
ANARANYA SEN
MAAZ SOHRAB
SAMIP KUNDU
KAMALIKA ROY
PARTHO GHOSH
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
812001
812001
273005
520008
700074
799003
831007
741235
700006
700064
71112
713212
700059
799003
742136
721139
815301
713301
700144
700055
854105
712515
741404
700078
741222
723102
713347
711322
700047
700034
700010
700052
700059
721456
721425
721425
712102
712101
700031
700094
700101
700032
700068
700034
741103
700117
700075
735204
713409
700031
700151
713212
711302
722102
605008
721625
731204
700078
700084
700040
495004
712407
700008
700029
700010
828110
700107
734006
742101
711103
712232
700063
831001
733134
712136
700105
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
BSC-CC-1148
BSC-CC-1149
BSC-CC-1150
BSC-CC-1151
BSC-CC-1152
BSC-CC-1153
BSC-CC-1154
BSC-CC-1155
BSC-CC-1156
BSC-CC-1157
BSC-CC-1158
BSC-CC-1159
BSC-CC-1160
BSC-CC-1161
BSC-CC-1162
BSC-CC-1163
BSC-CC-1164
BSC-CC-1165
BSC-CC-1166
BSC-CC-1167
BSC-CC-1168
BSC-CC-1169
BSC-CC-1170
BSC-CC-1171
BSC-CC-1172
BSC-CC-1173
BSC-CC-1174
BSC-CC-1175
BSC-CC-1176
BSC-CC-1177
BSC-CC-1178
BSC-CC-1179
BSC-CC-1180
BSC-CC-1181
BSC-CC-1182
BSC-CC-1183
BSC-CC-1184
BSC-CC-1185
BSC-CC-1186
BSC-CC-1187
BSC-CC-1188
BSC-CC-1189
BSC-CC-1190
BSC-CC-1191
BSC-CC-1192
BSC-CC-1193
BSC-CC-1194
BSC-CC-1195
BSC-CC-1196
BSC-CC-1197
BSC-CC-1198
BSC-CC-1199
BSC-CC-1200
BSC-CC-1201
BSC-CC-1202
BSC-CC-1203
BSC-CC-1204
BSC-CC-1205
BSC-CC-1206
BSC-CC-1207
BSC-CC-1208
BSC-CC-1209
BSC-CC-1210
BSC-CC-1211
BSC-CC-1212
BSC-CC-1213
BSC-CC-1214
BSC-CC-1215
BSC-CC-1216
BSC-CC-1217
BSC-CC-1218
BSC-CC-1219
BSC-CC-1220
BSC-CC-1221
BSC-CC-1222
BSC-CC-1223
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 71 of 177
ANIRBAN INDRANATH GHOSH
CHANDREYEE BHAUMIK
AMIT KUMAR
ANANYA KUMARI
GOURAB MASANTA
ANTARA GHOSH
MANALI PAL
ARJUN BHATTACHARYA
SWAGATA ROY CHOWDHURY
SANKET DAS
SOUMYAJIT SARKAR
RITTIKA GUHA
MUNSHI MD QUAMRUZZAMAN
DEBARATI BISWAS
SAURADEEP MAJUMDAR
SUVADEEP NANDI ROY
RAJA AMBRISH
SWARNA JYOTI MUKHERJEE
SARAT SINDHU MUKHOPADHYAY
ASTAMI GHOSH
ARUNAVA GANGULY
CHANDRAMOULI SAIN
TRINANJAN MITRA
PRABIR KUMAR DAS
SOUVIK DAN
SUSANTA GHOSAL
ANIRBAN CHOUDHURY
RAHUL DEY
SAGNEEK CHAKRABORTY
ARKO MUKHERJEE
SUBHAJIT SARKAR
SREEPARNA SEN
BIMAL P R KUJUR
BISHAL HEMBRAM
SUTIRTHA GHOSH
MADHUMITA GOPAL
GARGI BERA
SRUTIPARNA GHOSH
VAIBHAV GUPTA
SHAOLI CHAKRABORTY
TWARITA BERA
SOUMICK PRAMANICK
TAMANASH SARKAR
AVIK NATH
ARNAB ROY CHOWDHURY
UPHAR ROY
KOHENA ROY
SOUMALYA MOITRA
MOHNISH KEDIA
PRIYANK KUMAR MISHRA
ABHISHEK KUMAR
NILOY BARDHAN
SUMAN DAS
AVRA ROY
PAYEL HALDER
PRATYUSH KAUSHAL
SAYAN DAS
SUBHARTHI DAS
ANUPRAN GHOSH
AISHIK ACHARYA
ADRIJA GANGULY
RITABRITA GOSWAMI
MAINAK BHATTACHARJEE
ABHRO BHOWMIK
BOHNNI SHIKHA BISWAS
SANCHARI DHAR
UTSAV ROY
NIRMALYA KAR
SOURAV BHATTACHARJEE
ADITYA SANYAL
ROHIT GANGULY
SIDDHARTA ROY
PROSENJIT MUKHERJEE
PRIYAM PAUL
RANJIT MANNA
BHAGYASHREE CHATTOPADHYAY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
496001
713325
823003
829119
721137
731243
731204
700008
700107
700150
700028
700094
713148
700131
700095
700152
828116
711110
713303
742132
700070
700061
700036
700119
723101
700031
831009
211008
700059
700031
711316
700026
834001
741402
713205
700032
712401
700084
700038
700033
712235
711414
711103
713335
700051
713304
711112
712201
822101
700143
700082
700054
700036
721607
700060
700053
741235
741235
700126
700019
700004
712503
712102
700047
700060
700060
741101
700157
700064
700092
700059
700039
700089
711103
711109
713347
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
BSC-CC-1224
BSC-CC-1225
BSC-CC-1226
BSC-CC-1227
BSC-CC-1228
BSC-CC-1229
BSC-CC-1230
BSC-CC-1231
BSC-CC-1232
BSC-CC-1233
BSC-CC-1234
BSC-CC-1235
BSC-CC-1236
BSC-CC-1237
BSC-CC-1238
BSC-CC-1239
BSC-CC-1240
BSC-CC-1241
BSC-CC-1242
BSC-CC-1243
BSC-CC-1244
BSC-CC-1245
BSC-CC-1246
BSC-CC-1247
BSC-CC-1248
BSC-CC-1249
BSC-CC-1250
BSC-CC-1251
BSC-CC-1252
BSC-CC-1253
BSC-CC-1254
BSC-CC-1255
BSC-CC-1256
BSC-CC-1257
BSC-CC-1258
BSC-CC-1259
BSC-CC-1260
BSC-CC-1261
BSC-CC-1262
BSC-CC-1263
BSC-CC-1264
BSC-CC-1265
BSC-CC-1266
BSC-CC-1267
BSC-CC-1268
BSC-CC-1269
BSC-CC-1270
BSC-CC-1271
BSC-CC-1272
BSC-CC-1273
BSC-CC-1274
BSC-CC-1275
BSC-CC-1276
BSC-CC-1277
BSC-CC-1278
BSC-CC-1279
BSC-CC-1280
BSC-CC-1281
BSC-CC-1282
BSC-CC-1283
BSC-CC-1284
BSC-CC-1285
BSC-CC-1286
BSC-CC-1287
BSC-CC-1288
BSC-CC-1289
BSC-CC-1290
BSC-CC-1291
BSC-CC-1292
BSC-CC-1293
BSC-CC-1294
BSC-CC-1295
BSC-CC-1296
BSC-CC-1297
BSC-CC-1298
BSC-CC-1299
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 72 of 177
SASWATA KOLAY
BITADRU GHOSH
DEBARSHI CHAKRABORTY
DIPTIMAN GHOSH
SOURYADIPTA CHOWDHURY
AVINASH CHOWDHARY
ABHISHEK CHAKRABORTY
SHUBHAM PANDEY
SHIVANGI KAROL
SHUBHARTHI DAS ADHIKARY
SHREY KUMAR SINGH
AKASH GUPTA
JOYDEB DATTA
SAYAN GIRI
SUBHAM PAUL
ATISH DIPANKAR GHANTI
SARANG MODI
ADHWARSHU BHATTACHARYYA
SODDHARTHA PAL
PAYASWINI MAITRA
BISHAL BANERJEE
SOUDIPAN MAITY
SIDDHARTH KUMAR JHA
TUHIN ROY
TIRTHANU GHOSH
URMI SAHA
DEBANJAN GOSWAMI
MADHULAGNA PAUL
AVINAV SHAH
BABU SONA SANTRA
SOUVIK SEN
SUBHAM DAS
PREMASHIS GHOSH
POULAMI DUTTA
RASHMI MUKHERJEE
SUCHITA MUKHERJEE
NEON MITRA
DIPA MIDDYA
JEET CHAKRABORTY
ADITI SEN
SUCHISMITA SAHA
JATIN DAGAR
ARKA NASKAR
DEBASMITA MANNA
BASHUDEV YADAV
ANKUR TIWARI
SOUVIK ROY CHOWDHURY
MEKHLA CHAKRABORTY
AYAN HALDER
RASHMIKA BOSE
JAYANTA GHOSH
SRAMANA CHATTOPADHYAY
SOHEL SHAW
SWARNENDU MITRA
PRADIPTA PANJA
ANKITA BISWAS
SUBHOJIT BARAL
MOUSUMI TAPLI
AMIYA SARKAR
PRABIR MONDAL
ARUN ORAON
UTANKA DAS
PRIYANKA ROY
AKASH BANIK
JALI SIKDAR
ARKA BHATTACHARYA
ABHIJIT PAL
SAYAN CHAKRABARTI
RAHUL GANGULY
VAISHALI JAISWAL
RAJDEEP ROY
KAUSTUV CHAKRABARTI
ANANDITA GHOSH
ANAND BARMAN
SANJANA MUKHOPADHYAY
ATASI SENGUPTA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700102
700074
700070
700092
700075
700064
700075
700091
713216
713331
828127
700046
741222
721401
700040
711104
700025
700096
741102
741101
700131
721607
831004
831004
700065
700039
700006
700039
700087
741249
700059
711227
700074
712101
743122
700032
700080
743368
700067
700034
700074
110068
700063
711316
711101
741235
712502
700127
700051
700092
700034
700028
711104
700074
700059
700114
700090
700128
700030
713333
700002
700157
700005
700131
741165
700107
700123
700040
700037
700002
711103
700075
700139
713343
700050
700040
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
BSC-CC-1300
BSC-CC-1301
BSC-CC-1302
BSC-CC-1303
BSC-CC-1304
BSC-CC-1305
BSC-CC-1306
BSC-CC-1307
BSC-CC-1308
BSC-CC-1309
BSC-CC-1310
BSC-CC-1311
BSC-CC-1312
BSC-CC-1313
BSC-CC-1314
BSC-CC-1315
BSC-CC-1316
BSC-CC-1317
BSC-CC-1318
BSC-CC-1319
BSC-CC-1320
BSC-CC-1321
BSC-CC-1322
BSC-CC-1323
BSC-CC-1324
BSC-CC-1325
BSC-CC-1326
BSC-CC-1327
BSC-CC-1328
BSC-CC-1329
BSC-CC-1330
BSC-CC-1331
BSC-CC-1332
BSC-CC-1333
BSC-CC-1334
BSC-CC-1335
BSC-CC-1336
BSC-CC-1337
BSC-CC-1338
BSC-CC-1339
BSC-CC-1340
BSC-CC-1341
BSC-CC-1342
BSC-CC-1343
BSC-CC-1344
BSC-CC-1345
BSC-CC-1346
BSC-CC-1347
BSC-CC-1348
BSC-CC-1349
BSC-CC-1350
BSC-CC-1351
BSC-CC-1352
BSC-CC-1353
BSC-CC-1354
BSC-CC-1355
BSC-CC-1356
BSC-CC-1357
BSC-CC-1358
BSC-CC-1359
BSC-CC-1360
BSC-CC-1361
BSC-CC-1362
BSC-CC-1363
BSC-CC-1364
BSC-CC-1365
BSC-CC-1366
BSC-CC-1367
BSC-CC-1368
BSC-CC-1369
BSC-CC-1370
BSC-CC-1371
BSC-CC-1372
BSC-CC-1373
BSC-CC-1374
BSC-CC-1375
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
Page 73 of 177
DEBANANDA ROY
SABYASACHI DUTTA
RAJORSHREE BANERJEE
AVIJIT MAHATO
RIYA DAS
RITOBAN GUPTA
SABYASACHI RAY
NABANITA PAUL
ARITRA BISWAS
ARKOPAL DATTA
MRINMOY SAHA
BARUN RAI
KAZI ASAQUL BARI
ANAGH SANKAR DAS
PRITI MAJUMDER
WRIDDHI MUKHERJEE
SATYAKI DASGUPTA
ATMADEEP CHAKRABORTY
SAPTARSHI BALLAV
BIKASH HELA
SWATILEKHA DAS
SAYANI DEB ROY
SUBHASANKET DUTTA
MOHANA MANNA
SAIKAT KUMAR SINHA
DIPTADEEP DAS
SUBHAM BHOWMICK
DIBYA KANTI HALDAR
ARANI DEY
ISHITA DAS
IPSHITA DAS
KAUSTAV ROYCHAUDHURI
SOUMIK DAWN
SUCHARITA MAITY
ISHITA SANYAL
SANMITRA DUTTA
UTTAM SADHU
ANIRBAN DUTTA
SUDIP MANNA
APARAJITA CHATTERJEE
TULIKA PAUL
KAUSTAV DUTTA
ABHISHEK KR SINGH
MOU ADHIKARI
MRIDUL KANTI DAS
SWARNENDU BARMAN
ASHMITA SAHA
AYUSH DHAR
KOUSHIK MONDAL
MANAS MONDAL
CHRISTOPHER MARANDI
SAMPAD ROY
BHASKAR RAY CHAUDHURY
ESHAN SHARMA
ARVIN DEY
SUDHAKANTHA GIRMOHANTA
ADITYA JAKHOTIA
SWARNALI NASKAR
AKARSAN MUKHERJEE
ANUJ KUMAR UPADHAY
ARPAN KUMAR BAG
VISHAL SINHA
MANISH SARAF
ESHANI GUHATHAKURATA
SAYANTAN BISWAS
RAHAT HUSSAIN
KUMAR SUBHAM
GOURAB CHANDA
SURAJ KUMAR
RITWIKA CHAKRABORTY
DIBYENDU BISWAS
DHRUBADEEP MITRA
DEBAPRIYA GUHA
RATNAJEET SARKAR
ARITRI ACHARYA
SATYAKI BAGCHI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700110
743222
711201
831011
700052
700033
742236
826004
700008
700026
700042
700129
713148
700054
700131
721101
700050
700075
743234
743144
741159
700131
700029
700104
700120
700041
711103
712136
700039
700051
700051
700149
700005
711316
700131
700078
700058
741249
712409
700042
700090
700036
700036
721636
700017
711205
732101
712232
743503
721153
700120
700029
700045
711204
700026
721445
700056
700050
700002
700115
700012
700056
700114
700137
743398
700119
831003
700031
700063
700034
741405
700064
831011
812001
700107
700120
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
BSC-CC-1376
BSC-CC-1377
BSC-CC-1378
BSC-CC-1379
BSC-CC-1380
BSC-CC-1381
BSC-CC-1382
BSC-CC-1383
BSC-CC-1384
BSC-CC-1385
BSC-CC-1386
BSC-CC-1387
BSC-CC-1388
BSC-CC-1389
BSC-CC-1390
BSC-CC-1391
BSC-CC-1392
BSC-CC-1393
BSC-CC-1394
BSC-CC-1395
BSC-CC-1396
BSC-CC-1397
BSC-CC-1398
BSC-CC-1399
BSC-CC-1400
BSC-CC-1401
BSC-CC-1402
BSC-CC-1403
BSC-CC-1404
BSC-CC-1405
BSC-CC-1406
BSC-CC-1407
BSC-CC-1408
BSC-CC-1409
BSC-CC-1410
BSC-CC-1411
BSC-CC-1412
BSC-CC-1413
BSC-CC-1414
BSC-CC-1415
BSC-CC-1416
BSC-CC-1417
BSC-CC-1418
BSC-CC-1419
BSC-CC-1420
BSC-CC-1421
BSC-CC-1422
BSC-CC-1423
BSC-CC-1424
BSC-CC-1425
BSC-CC-1426
BSC-CC-1427
BSC-CC-1428
BSC-CC-1429
BSC-CC-1430
BSC-CC-1431
BSC-CC-1432
BSC-CC-1433
BSC-CC-1434
BSC-CC-1435
BSC-CC-1436
BSC-CC-1437
BSC-CC-1438
BSC-CC-1439
BSC-CC-1440
BSC-CC-1441
BSC-CC-1442
BSC-CC-1443
BSC-CC-1444
BSC-CC-1445
BSC-CC-1446
BSC-CC-1447
BSC-CC-1448
BSC-CC-1449
BMB-CH-0001
BMB-CH-0002
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
CH
CH
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
KOLKATA
CHANDIGARH
CHANDIGARH
Page 74 of 177
SOMYA KUMAR
NASIRUDDIN ISLAM
UTTLA AISWARYA
DEBADYUTI ROY
SAMIDDHA MUKHERJEE
SUSMIT PAUL
ARCHANA CHAURASIA
ARINDAM BARUA
SRINJOY BOSE
DEBAGNICK GHOSH
NILESH KUMAR SINHA
CHIRANTAN MANNA
PALLAB CHAKRABORTY
SANDIP SINHA
DEEPRAJ DUTTA
AARUSHI GUPTA
SREE BASU
SHALINI PRABHA
SUMANTA CHATTOPADHYAY
CHANCHAL MONDAL
SOURA MONDAL
ARIJIT ROY CHOWDHURY
ARITRA GHOSH
RAJARSHI ROY CHAUDHURI
SOMDYUTI ROY CHOUDHURY
ABHISHEK BHOU
BAIVAB BOSE
RITWIK DAS
SAMIRON KOLEY
SUMAN KUMAR
ADARSH MOHATA
ANMOL CHAWLA
TAMAGHNA BASU
SUBHASH RAJ
PAYAL JALAN
NOOPUR MUNDRA
RAHUL CHAKRABORTY
RAJANI KANTA PAUL
PARESH JHA
TATHAGATA PACHAL
SUBHAM PAUL
SAMYA CHAKRABORTY
ABHISHEK BAL
SREYASH SARKAR
SAPTADIPA NANDY
ABHIRUP ADHIKARI
CHAYAN NATH
NILARNAB GHOSH
PRATIK PAL CHOWDHURY
LONA PAL
SUBHAM MAJUMDER
RAJARSHI BHATTACHARJEE
SURYADIPTO SARKAR
ATANU DHIBAR
SUVRAJYOTI ROY
SOUVIK PURKAYASTHA
ISHITA ADAK
AVISEK NAUG
DEBARGHYA DAS
ARKADEEP HALDER
SOURAV KUMAR
SUDIPTA BANERJEE
SHREYA CHAKRABORTY
SOUVIK BHATTA
SUGATA GHOSH
PROMIT KUMAR SAHA
ROHAN BISWAS
SAHIN PARVIN
GOURAB MAITI
RAJESWAR SAMANTA
ANAMITRA MUNSI
SUKALPO SAHA
DWAIPAYAN GUPTA
DIPAYAN CHAKRABORTY
ARPITA
HITESH SINGHAL
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
495454
742101
712202
700059
700094
831011
811214
700033
743145
700050
834001
700157
700078
700028
756001
700035
700034
700035
712613
700030
742101
781014
515231
431603
520003
221000
516360
522314
431602
518005
208014
507003
811214
711204
788001
741103
741405
827013
827004
832102
700064
700084
700047
700028
743127
741235
741201
700104
825324
741235
700032
700029
713325
733135
700040
721607
700006
711316
700084
700063
700086
711109
712104
711104
712404
721607
741101
721659
721632
700097
700075
700023
711101
176215
335707
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
BMB-CH-0003
BMB-CH-0004
BMB-CH-0005
BMB-CH-0006
BMB-CH-0007
BMB-CH-0008
BMB-CH-0009
BMB-CH-0010
BMB-CH-0011
BMB-CH-0012
BMB-CH-0013
BMB-CH-0014
BMB-CH-0015
BMB-CH-0016
BMB-CH-0017
BMB-CH-0018
BMB-CH-0019
BMB-CH-0020
BMB-CH-0021
BMB-CH-0022
BMB-CH-0023
BMB-CH-0024
BMB-CH-0025
BMB-CH-0026
BMB-CH-0027
BMB-CH-0028
BMB-CH-0029
BMB-CH-0030
BMB-CH-0031
BMB-CH-0032
BMB-CH-0033
BMB-CH-0034
BMB-CH-0035
BMB-CH-0036
BMB-CH-0037
BMB-CH-0038
BMB-CH-0039
BMB-CH-0040
BMB-CH-0041
BMB-CH-0042
BSC-CH-0001
BSC-CH-0002
BSC-CH-0003
BSC-CH-0004
BSC-CH-0005
BSC-CH-0006
BSC-CH-0007
BSC-CH-0008
BSC-CH-0009
BSC-CH-0010
BSC-CH-0011
BSC-CH-0012
BSC-CH-0013
BSC-CH-0014
BSC-CH-0015
BSC-CH-0016
BSC-CH-0017
BSC-CH-0018
BSC-CH-0019
BSC-CH-0020
BSC-CH-0021
BSC-CH-0022
BSC-CH-0023
BSC-CH-0024
BSC-CH-0025
BSC-CH-0026
BSC-CH-0027
BSC-CH-0028
BSC-CH-0029
BSC-CH-0030
BSC-CH-0031
BSC-CH-0032
BSC-CH-0033
BSC-CH-0034
BSC-CH-0035
BSC-CH-0036
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
Page 75 of 177
SHRUTI SHARMA
AKSHNIT KAUR PURI
SUNNY SHARMA
SAMRIDHI SACHDEVA
EKTA PANT
CHARU BHATT
MOHIT MALIK
MOHIT
PRAVEEN RAWAT
PRATAP SINGH CHAUHAN
ANKIT BENIWAL
ATUL JAKHAR
HARSIMRAN PAL SINGH GILL
ANIL JADON
PARWALJEET KAUR
GURSAHIB SINGH
SWARIT GAUR
BHAWANDEEP
ADITI SHARMA
AJEET PANWAR
SAUHARD JAGGI
SHAURYA TALWAR
CHHAVI CHOUDHARY
SAKSHAM MITTAL
SAVIN VARSHNEY
LAKSHAY KADYAN
JIMMY ABHISHEK GUPTA
SAKSHAM KUMAR
MANZOOR AHMAD NAZAR
IMRAN AHMAD DAR
BHARATDEEP SINGH MAAN
MOHD FARMAN
AB BAQIE AHANGER
SHEFALI
SANCHIT SOOD
HARMANPREET SINGH
ALPA SHARMA
REVANT TIWARI
AJAY SINGH KANWAR
VASU SACHDEVA
TAMANNA LAKHANPAL
GURGENT SINGH
HARMAN JEET SINGH
SIMRAN
ANANYA GOYAL
PRIYA
RANJEET KUMAR
RAMESH KUMAR
SURESH KUMAR
DEVAKI BHOOSHAN
AVINASH NEGI
PRAGYAN SINGH
TUSHAR GUPTA
SHUBHAM GUPTA
TATHAGAT GUPTA
SARTHAK KUMAR SHARMA
PRADEEP MALIK
ABHIMANYU DALAL
SUKANYA SAHA
ANMOL GUPTA
SHUBHAM JAIN
ARUNIMA BISHNOI
KARTHIK JASWAL
TANUJ SHARMA
VIBHUTI GUPTA
ISHAAN JINDAL
PRAGYA MITTAL
HARSHIT KHURANA
RITU PARNA ROY
DHANANJAY SINGH RAWAT
HIMANSHU MUDGAL
SHARANJIT SINGH
SIDDHARTH ASWAL
VARDAN SEDHA
YUDHVEER SINGH
AYUSH BISARIA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
143105
141010
184148
144002
248001
144002
136027
144003
248001
248001
136118
333026
160019
282001
142040
143401
248008
335504
134109
247667
176047
700027
334001
248001
248001
132001
180012
248001
191113
193502
335512
246763
193502
143521
176215
144202
134112
146021
146001
134112
175126
131025
152002
160011
125001
133001
144001
125053
125053
173215
934531
160036
342005
141002
160022
248001
126102
132001
743144
174001
171001
125001
302021
144216
171001
134009
160030
132001
144602
144602
141001
180010
181133
181133
131304
248001
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
BSC-CH-0037
BSC-CH-0038
BSC-CH-0039
BSC-CH-0040
JHG-CH-0001
JLI-CH-0001
JLN-CH-0001
JLN-CH-0002
JMB-CH-0001
JMC-CH-0001
JMD-CH-0001
JMD-CH-0002
JPH-CH-0001
JSD-CH-0001
MEC-CH-0001
MED-CH-0001
MED-CH-0002
MED-CH-0003
MED-CH-0004
MED-CH-0005
MED-CH-0006
MED-CH-0007
MED-CH-0008
MED-CH-0009
MED-CH-0010
MED-CH-0011
MMC-CH-0001
MMC-CH-0002
MMC-CH-0003
MMC-CH-0004
MMC-CH-0005
MMC-CH-0006
MMC-CH-0007
MSD-CH-0001
MSD-CH-0002
MSD-CH-0003
MSD-CH-0004
MSD-CH-0005
MTC-CH-0001
MTC-CH-0002
MTC-CH-0003
MTC-CH-0004
MTC-CH-0005
MTC-CH-0006
MTC-CH-0007
MTC-CH-0008
MTC-CH-0009
MTC-CH-0010
MTC-CH-0011
MTC-CH-0012
MTC-CH-0013
MTC-CH-0014
MTC-CH-0015
MTQ-CH-0001
BMB-CN-0001
BMB-CN-0002
BMB-CN-0003
BMB-CN-0004
BMB-CN-0005
BMB-CN-0006
BMB-CN-0007
BMB-CN-0008
BMB-CN-0009
BMB-CN-0010
BMB-CN-0011
BMB-CN-0012
BMB-CN-0013
BMB-CN-0014
BMB-CN-0015
BMB-CN-0016
BMB-CN-0017
BMB-CN-0018
BMB-CN-0019
BMB-CN-0020
BMB-CN-0021
BMB-CN-0022
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
Page 76 of 177
RAHUL
ZAHID SHARIEF
RAHUL PAL
MOHIT BHANDARI
ASHVEEN KAUR
RANJAN KARMAKAR
GULAB CHAND
SHYAMA TRIPATHI
HARISH KUMAR BANSAL
APURV ANAND
YOGESH KAPIL
SHABIR AHMAD AHANGER
G. SUBRAMANIAN
RAMESH KUMAR
ANSHUL JAIN
NITASHA KAPILA
AMANJYOT SANDHU
ASHWEEN KAUR
PRIYANKA CHAUDHARY
RIMJHIM SHARMA
ARPITA DUTTA
GURINDER SINGH
PRAKRITI SHARMA
GUNJOT KAUR
MEENAKSHI DHIMAN
SAURABH GUPTA
SANDEEP KUMAR
AKANKSHA BHARDWAJ
PRERNA
AJAY KUMAR
KHOURSHEED AHAMAD MIR
ANKIT DHINGRA
MONISHA VIJ
MAHENDER PAL ARORA
ANKITA ROY CHOWDHURY
FAIZAN DANISH
ARSHPREET KAUR
ANEESHA KAUR
RAHUL
MANDEEP KUMAR
ARPIT DHINGRA
SHEFALI SINGLA
DEEPTI
HARSH SARDANA
ALISHA
EKTA GUPTA
ASHEESH KUMAR SINGH
MITHLESH KUMAR ARORA
NAVDEEP SAHNI
SUHAIL RASHID BHAT
TUSHAR GANGWAL
HEMANT AGGARWAL
SUPREET KAUR
ISHAAN KOCHHAR
C K SARVESH
MIR TABARUK ALI
NANDANAMUDI DORADITYA
KESAV S KRISHNAN
VISHAL SUBBIAH
T R SRIRAM
VEL. MA. BOHAN
S SRINIDHI
T JANANI
UMA R
SAIKRUBA K
ABHINAV RAMACHANDRAN
M INDRA KIRAN
MARRI AKHIL
CECYLI CHANDRASEKARAN
RAVIPROLU VENKATA VARUN TEJ
THAAMMANI UDAY KIRAN
M NIKHIL
ANBURAJAN S
HARISH SUBRAMANIAN G
V BARADWAJ
KRITHIKA RAMAN
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
144602
518002
144602
160036
135001
140001
324007
273001
135001
160036
142001
192301
623533
136119
174303
147001
133004
160059
160009
160022
177001
144009
160009
141013
248024
201305
247554
247001
147001
136118
192301
247001
133001
136118
135001
192303
147002
147001
335511
335503
248001
151001
160003
136027
151001
133001
244221
144002
174401
181152
322001
125001
335001
151202
600091
600009
600040
600010
600010
600053
607803
600102
600018
600049
600028
600004
517501
517501
602024
524002
523101
517502
607803
600043
600061
600033
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
BMB-CN-0023
BMB-CN-0024
BMB-CN-0025
BMB-CN-0026
BMB-CN-0027
BMB-CN-0028
BMB-CN-0029
BMB-CN-0030
BMB-CN-0031
BMB-CN-0032
BMB-CN-0033
BMB-CN-0034
BMB-CN-0035
BMB-CN-0036
BMB-CN-0037
BMB-CN-0038
BMB-CN-0039
BMB-CN-0040
BMB-CN-0041
BMB-CN-0042
BMB-CN-0043
BMB-CN-0044
BMB-CN-0045
BMB-CN-0046
BMB-CN-0047
BMB-CN-0048
BMB-CN-0049
BMB-CN-0050
BMB-CN-0051
BMB-CN-0052
BMB-CN-0053
BMB-CN-0054
BMB-CN-0055
BMB-CN-0056
BMB-CN-0057
BMB-CN-0058
BMB-CN-0059
BMB-CN-0060
BMB-CN-0061
BMB-CN-0062
BMB-CN-0063
BMB-CN-0064
BMB-CN-0065
BMB-CN-0066
BMB-CN-0067
BMB-CN-0068
BMB-CN-0069
BMB-CN-0070
BMB-CN-0071
BMB-CN-0072
BMB-CN-0073
BMB-CN-0074
BMB-CN-0075
BSC-CN-0001
BSC-CN-0002
BSC-CN-0003
BSC-CN-0004
BSC-CN-0005
BSC-CN-0006
BSC-CN-0007
BSC-CN-0008
BSC-CN-0009
BSC-CN-0010
BSC-CN-0011
BSC-CN-0012
BSC-CN-0013
BSC-CN-0014
BSC-CN-0015
BSC-CN-0016
BSC-CN-0017
BSC-CN-0018
BSC-CN-0019
BSC-CN-0020
BSC-CN-0021
BSC-CN-0022
BSC-CN-0023
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
Page 77 of 177
NAMITA RAMESH
SUSHUMAA T M
G G KAARUNYA DHEVI
ADITYA GURUNATHAN
KUSHMITHA UNNIKUMAR
NARRDHANAA M
P RENUKA PRIYADARSHINI
R SAI GANESH
LAVANYA N
PENDYALA SWETHASREE
S GAYATHRI
ABHISHEK MAHADEVAN R
ADITHYA MURALI
RAHUL N K
R RANJAN
V ARCHANA
R SURENTHIRA NATH
ARAVIND S
ABHINAV N R
ELA ARIVARVALN
BHUVANA R
BHAVNA V B
EHAB ABDULLA FYSEL
CHARUMRUTHA PRAKASH
RAJESWARI NA
PREETHI R
BETSSY JOSE
JAYANTH GUHAN
SANKALP KUMAR
N K RAGHVA SIMHAN
PRANJAL PRAGYA VERMA
S SARAVANAN
VADAREVU VENKATA SURYA
SAHANA S
G SOWMIYA
YALLATOORI VANISREE
MALLAVARAPU SAIKRUSHI
PRASANTH M
MAHESH AGRAHARAM
M SATHISH KUMAR
A J ARAVIND KUMAR
THIRUNAVUKKARASU A
VIGNESH PRASAD V
AVINASH CHANDRAN P
MALLAVARAPU PRASANTH
ASHWIN SWAMINATHAN
KRISHNENDU RAY
RAMPRAKASH K
PRERNA VERMA
DAMBARUDHAR PATEL
SWEETY P
BIBADAVOLU SRIKANTH
VISHAL RAMACHANDRAN
P RAHUL
SAMIK SEN
MADHUMATHY R
BHUVANA PAANCHAZANYA A
GIRISH GARG
DIPANJANA DALUI
D MANORANJITHAN
T PALLAVI
RAJAT SUBHRA GHOSH
JAGADEESAN B KIRUBBANANDHAN
D V SUMANTH
AARAELLU D SARATH KUMAR
T MAHESH
SASWATI BANERJEE
ELENA MITRA
GOWTHAM S
ISWARYA P
SANTHINI B S
ANUSHA G
VIMAL ADITYA V
SREEMATHI B
S JISHNU GOPAL
VIGNESH V
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
600078
600015
641041
609001
600033
600087
600037
515402
600007
600042
600028
620005
600014
600040
600088
600061
627811
600024
600010
638401
600042
600037
600102
600033
620025
605004
600053
600036
226021
600078
609605
524003
600004
620017
600094
515591
524004
600017
602024
600068
600087
625003
482003
127022
533216
753001
811202
600083
600073
766105
628002
524004
600004
600083
600100
607002
607803
600041
600078
639003
603127
600090
607803
524317
524001
517132
600093
600042
524003
600005
641028
600004
607801
600087
60040
621215
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
BSC-CN-0024
BSC-CN-0025
BSC-CN-0026
BSC-CN-0027
BSC-CN-0028
BSC-CN-0029
BSC-CN-0030
BSC-CN-0031
BSC-CN-0032
BSC-CN-0033
BSC-CN-0034
BSC-CN-0035
BSC-CN-0036
BSC-CN-0037
BSC-CN-0038
BSC-CN-0039
BSC-CN-0040
BSC-CN-0041
BSC-CN-0042
BSC-CN-0043
BSC-CN-0044
BSC-CN-0045
BSC-CN-0046
BSC-CN-0047
BSC-CN-0048
BSC-CN-0049
BSC-CN-0050
BSC-CN-0051
DST-CN-0001
DST-CN-0002
JCO-CN-0001
JCO-CN-0002
JCO-CN-0003
JCO-CN-0004
JCO-CN-0005
JCO-CN-0006
JCO-CN-0007
JCO-CN-0008
JEC-CN-0001
JED-CN-0001
JED-CN-0002
JHG-CN-0001
JHG-CN-0002
JLI-CN-0001
JLI-CN-0002
JMB-CN-0001
JMB-CN-0002
JMB-CN-0003
JMB-CN-0004
JMB-CN-0005
JMB-CN-0006
JMB-CN-0007
JMB-CN-0008
JMB-CN-0009
JMB-CN-0010
JMB-CN-0011
JMB-CN-0012
JMB-CN-0013
JMB-CN-0014
JMB-CN-0015
JMB-CN-0016
JMB-CN-0017
JMC-CN-0001
JMC-CN-0002
JMC-CN-0003
JMC-CN-0004
JMC-CN-0005
JMC-CN-0006
JMC-CN-0007
JMC-CN-0008
JMC-CN-0009
JMC-CN-0010
JMC-CN-0011
JMD-CN-0001
JPH-CN-0001
JPH-CN-0002
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
Page 78 of 177
SEMBETI PENCHALAKISHORE
L CHARUMATHI
HARI ILAM VAZHUTHI N
GOLI SUNIL KUMAR
KARTHICK N
GAUTHAM KAILASH G
CHEERLA NIKHITHA
P PARTHIBAN
BIBINAGAR SAIRAJ
YALAMARTY R S SUMITHRA MOUNIKA
KETHA PRASANTH REDDY
TANGUTURU SABARIS REDDY
GOSULA PRANAY KUMAR
NAGARJUNA LOSETTY
VEMPALLI RAKESH VARMA
YELLALA VISHNU VARDHAN REDDY
KOMMADDI SADHIK
S SURESH SAINATH RAO
NEELISHETTY BADRI NARAYANA
A SHEETAL MARY
KRANTHI TEJA B
KALISELVAN S
PARIMALA V
ANUPALLI SANTHI SWAROOP
SHAIK SHAHID
R HAREESH
RAJPAVUN CHAKKHARAVARTHI A
AANANTH D
BALUANANTH S. A
DEEPAK GEORGE JACOB
RAKESH R
SHOBANA G
PRIODYUTI PRADHAN
HARIKRISHNAN K
BETSY KURIAN
SRIDHAR VENKATESAN
MANASWI SAHA
ANITHA R
BISWABHUSAN BHUYAN
DINESH KUMAR E
GOPINATH S K
SINDHUSHREE GIRI
UTKARSHA DIKSHIT
KAMAL LOCHAN SETHI
NASEEMA S
VADIVELAN U
ARIDEEP SAHA
B SARAVANAN
S DINESHKUMAR
RAJA RAJESWARI L
KRITTIKA HAZRA
GOVINDARAJ M
SELVAKUMAR N C
A. RAMAR
E. PRAMOD
SHAIKH FARHEEN MUNEER AHMED
SARANYA K
SATWIK MUKHERJEE
ARUNDHATHI KRISHNAN
NITHYAPRIYA D
MANIKANDAN S
MOHAN R
PROVANJAN MALLICK
PRADIP SASMAL
ANIRUDHA PORIA
SAIKAT KANJILAL
ANJAN DEBNATH
DHIRAJ KUMAR DAS
FALGUNI KARAK
ANIRBAN MAJUMDAR
HINGU DHARINI R
ABHIRUP PRAMANIK
RAJDIP PALIT
DHURAI. K
ARIJITA MUKHERJEE
CHIRANTAN PRAMANIK
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
524305
600004
625017
625002
600024
524415
630002
607801
600032
524009
524003
524310
500087
516004
524305
517325
517247
524001
620014
524101
835201
560037
751003
517501
600004
638012
620017
620013
110078
628004
600073
605014
671018
627119
600090
400706
600125
605014
600082
605008
600009
211003
600036
605005
600062
700074
600032
600011
600100
600005
636303
625007
625703
600036
600036
700108
600036
636141
612102
635107
600036
600113
600036
600036
600005
600036
600036
600036
600036
600036
600036
612902
711102
743349
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
JPH-CN-0003
JPH-CN-0004
JPH-CN-0005
JPH-CN-0006
JQR-CN-0001
JQR-CN-0002
JQR-CN-0003
JSB-CN-0001
JSM-CN-0001
JSM-CN-0002
JSO-CN-0001
JSO-CN-0002
MEC-CN-0001
MEC-CN-0002
MEC-CN-0003
MED-CN-0001
MED-CN-0002
MED-CN-0003
MED-CN-0004
MED-CN-0005
MED-CN-0006
MED-CN-0007
MED-CN-0008
MED-CN-0009
MED-CN-0010
MED-CN-0011
MED-CN-0012
MED-CN-0013
MED-CN-0014
MMC-CN-0001
MMC-CN-0002
MMC-CN-0003
MMC-CN-0004
MMC-CN-0005
MMC-CN-0006
MMC-CN-0007
MMC-CN-0008
MMC-CN-0009
MMC-CN-0010
MMC-CN-0011
MMC-CN-0012
MMC-CN-0013
MMC-CN-0014
MMC-CN-0015
MMC-CN-0016
MMC-CN-0017
MSD-CN-0001
MSD-CN-0002
MSD-CN-0003
MSD-CN-0004
MSD-CN-0005
MSD-CN-0006
MSL-CN-0001
MSL-CN-0002
MSL-CN-0003
MSM-CN-0001
MSM-CN-0002
MSM-CN-0003
MSM-CN-0004
MSM-CN-0005
MSM-CN-0006
MSM-CN-0007
MSM-CN-0008
MSM-CN-0009
MSM-CN-0010
MSM-CN-0011
MSM-CN-0012
MSM-CN-0013
MSM-CN-0014
MSM-CN-0015
MSM-CN-0016
MSM-CN-0017
MSM-CN-0018
MSM-CN-0019
MSM-CN-0020
MSM-CN-0021
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
Page 79 of 177
P KALVANA CHAKRAVARTY
PRITHA DOLAI
ARPITA MITRA
VIVEK PANDEY
VASANTH THANIGAIVELU
CORDELIA MATTUVARKUZHALI E
RUDRA SEN
ARCHANA DILIP
SHARMILA RAJAMANICKAM
K R INDRA
IMRAN AHMAD
KALU NAIK
SUGANYA B
MRIDULA K KUMAR
ANNADURAI ADHIRAI
SREEYA BRAHMA
NITHIN SEBASTIAN
DEEPAK PRINCE
AISHWARYA S
V NIVEDITHA
RAKESH MENON C V
ALOK ARUNAM
LINGARAJ MALLIK
GAYATRI S VARMA
MUKUND RAO
ISHIKA GUPTA
DIVYA MIDHA
PAVITHRA RAMACHANDRA
RADHA R
AMREETHA V
MINU L
VENKATESHWARAN S
RAMAKRISHNAN E
FATHIMA SAFIKAA S N
APARNA P
VALLURI DINESH
SHAMBHU DAYAL SINGH
KARNAM KAMALESH
ASHWIN SHRESHTA MARELLA
SUBBARAYUDU VEMPALLI
VASUKI K
SHRIKANT KUMAR
PANDIARAJ C
P VARSHINI
V. GAYATHRI
ANKIT BHATTACHARJEE
S VIGNESH
GOWTHAMI T G
UDAY KOVUR
V DIVYAA
RAMACHANDRAN S
NITIN ROY
ANBURAJKUMAR R
ISWAR TUIKA
MOUNIKA VELURI
S SAM TITUS
RAJALAKSHMI S
MOPURU MAHESH
CHINNAKOTLA JEEVANKUMAR
FAHIMA M
M MOHAMMED ANFAR
S KAVITHA
ARTI PRIYANKA M R
THIKUGNANAGURU J
MANIKANDAN B
SITARA S KUMAR
SRIPRIYA T P
SUGANYA JAGANNATHAN
KOUADIO MIANMAN TOKPA
R KRITHIKA
KAVITHA J
KARTHI V
NATHIYA S
GAYATHRI R
ARAVIND LAKSHMINARAYANAN
ISHVARYA PRIYADARSHINI G
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
760001
600036
600036
272001
625010
600024
600036
600031
638002
600042
605014
605014
600097
600017
614404
700075
560013
638001
605008
600040
673003
600036
605014
678508
110023
600025
600025
600020
641025
600033
607803
626189
620014
600087
517520
600113
602105
517506
605005
517501
628005
613005
627757
620018
602001
600040
600005
600011
600113
636007
600061
605010
604407
605014
515411
600073
600106
524132
515581
600037
635810
624620
600122
630001
600064
600032
600049
600060
600094
600078
632515
613202
632114
695009
600004
613007
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
MTC-CN-0001
MTC-CN-0002
MTC-CN-0003
MTC-CN-0004
MTC-CN-0005
MTC-CN-0006
MTC-CN-0007
MTC-CN-0008
MTC-CN-0009
MTC-CN-0010
MTC-CN-0011
MTC-CN-0012
MTC-CN-0013
MTC-CN-0014
MTC-CN-0015
MTC-CN-0016
MTC-CN-0017
MTC-CN-0018
MTC-CN-0019
MTC-CN-0020
MTC-CN-0021
MTC-CN-0022
MTC-CN-0023
MTC-CN-0024
MTC-CN-0025
MTC-CN-0026
MTC-CN-0027
MTC-CN-0028
MTC-CN-0029
MTC-CN-0030
MTC-CN-0031
MTC-CN-0032
MTC-CN-0033
MTC-CN-0034
MTC-CN-0035
MTC-CN-0036
MTC-CN-0037
MTC-CN-0038
MTC-CN-0039
MTC-CN-0040
MTQ-CN-0001
MTQ-CN-0002
MTQ-CN-0003
MTQ-CN-0004
MTQ-CN-0005
BMB-CO-0001
BMB-CO-0002
BMB-CO-0003
BMB-CO-0004
BMB-CO-0005
BMB-CO-0006
BMB-CO-0007
BMB-CO-0008
BMB-CO-0009
BMB-CO-0010
BMB-CO-0011
BMB-CO-0012
BMB-CO-0013
BMB-CO-0014
BMB-CO-0015
BMB-CO-0016
BMB-CO-0017
BMB-CO-0018
BMB-CO-0019
BMB-CO-0020
BMB-CO-0021
BMB-CO-0022
BMB-CO-0023
BMB-CO-0024
BMB-CO-0025
BMB-CO-0026
BMB-CO-0027
BMB-CO-0028
BMB-CO-0029
BMB-CO-0030
BMB-CO-0031
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
Page 80 of 177
ANINDITA HORE
KUMAR NAVNEET
SOWMIYA MUTHUKUMAR
AMALA ELIZABETH THOMAS
AVINASH KUMAR
SUBHAM MISHRA
SOURAV KUMAR NAND
ASIM DAS
DEEPAK PANDIAN
ANISH DAS
S SATHYANARAYANAN
RIMPA SAHA
DHEERAJ M R
ASHWANI KISHOR
YENGKHOM MONASA DEVI
NIMISH KHANDELWAL
RAHUL KUMAR
BRIJESH KUMAR PATEL
BAL KRISHNA GUPTA
MADHUMANTI MITRA
VENKATESHAN P
Y N PRAMOD
AJAY KUMAR
SUBODH KUMAR
PREM VARDHAN
PARTHA ACHARYA
ARUN D
PINAK PANIGRAHI
RABBONI RABI
MAGESH VASUDEVAN
MUKESH KUMAWAT
ATUL KUMAR
VAIBHAV SINGH RAJPUT
ROHIT N AGAR
PRITAM KUMAR
YELLAPANTULA SAHITYA SINDHU
HARENDRA KUMAR SINGH
BAURISETTY DHIRAJ
ADARSH JHUNJHUNWALA
MAGESH VASUDEVAN
J SAKTHIGANESH
MALARVIZHI A
K V S S D PRASANTH
GOKULNATH S. K
J. MURALI MANOJ
NANDAGOPAL R
SONU K NIDHI
A N POORNENDU
ARAVIND SUDHEER BABU
MURALI GOPALAKRISHNAN
ANJU B SUNIL
V ASHWINI MENON
GOUTHAM M
ABHISHEK BALAKRISHNA
LAKSHMI DINASE
NILEENA SASIKUMAR
PRIYANKA
ALKA AJIT
PONMATHI M
G PRIYANGA
ANJUSHA C
AKSHAY ASOK
ALEN THOMAS
NANDINI K
NARAYANAN K I
SK ROHITH KRISHNAN
DARSHAK YOGESH SALLA
KEERTHI U
HARIKRISHNAN M M
ARDRA A
VARSHA DAS
REMYA CHINNAMMA JOSE
HARITHA V K
P NEERAJ
ANASWARA V S
BABY NAIR
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
700036
605014
623526
686101
851129
721601
600045
605014
600040
605014
600075
603002
600113
603104
795001
600037
600037
600095
274207
600050
600056
600010
603202
613004
608002
600020
678552
515134
600020
631102
600037
600037
600037
600037
600095
533103
600037
613402
605011
631102
600029
600062
530016
605008
624003
695038
695311
682305
695004
680022
695014
682024
673004
682033
682019
673617
695015
695004
695013
641028
673005
673010
673012
678732
670643
682022
400056
691012
673505
688533
673579
695015
679578
678007
673524
695015
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
BMB-CO-0032
BMB-CO-0033
BMB-CO-0034
BMB-CO-0035
BMB-CO-0036
BMB-CO-0037
BMB-CO-0038
BMB-CO-0039
BMB-CO-0040
BMB-CO-0041
BMB-CO-0042
BMB-CO-0043
BMB-CO-0044
BMB-CO-0045
BMB-CO-0046
BMB-CO-0047
BMB-CO-0048
BMB-CO-0049
BMB-CO-0050
BMB-CO-0051
BMB-CO-0052
BMB-CO-0053
BMB-CO-0054
BMB-CO-0055
BMB-CO-0056
BMB-CO-0057
BMB-CO-0058
BMB-CO-0059
BMB-CO-0060
BMB-CO-0061
BMB-CO-0062
BMB-CO-0063
BMB-CO-0064
BMB-CO-0065
BMB-CO-0066
BMB-CO-0067
BMB-CO-0068
BMB-CO-0069
BMB-CO-0070
BMB-CO-0071
BMB-CO-0072
BMB-CO-0073
BMB-CO-0074
BMB-CO-0075
BMB-CO-0076
BMB-CO-0077
BMB-CO-0078
BMB-CO-0079
BMB-CO-0080
BMB-CO-0081
BMB-CO-0082
BMB-CO-0083
BMB-CO-0084
BMB-CO-0085
BMB-CO-0086
BMB-CO-0087
BMB-CO-0088
BMB-CO-0089
BMB-CO-0090
BMB-CO-0091
BMB-CO-0092
BMB-CO-0093
BMB-CO-0094
BMB-CO-0095
BMB-CO-0096
BMB-CO-0097
BMB-CO-0098
BMB-CO-0099
BMB-CO-0100
BSC-CO-0001
BSC-CO-0002
BSC-CO-0003
BSC-CO-0004
BSC-CO-0005
BSC-CO-0006
BSC-CO-0007
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
Page 81 of 177
VIVEK V
MERIN SUSANNA JAMES
ROMITHA GOPAKUMAR
JANI BIJU BABJAN
ANJALY S GEORGE
VIJAY P
TIJIN MATHEW JOSEPH
RONIT RAMESH
RAHUL
ARJUN S
SURUCHI KHETARPAL
GOPIKA R
NOBI SABU
AMRUTHA JOSE
VARGHESE THOMAS
MOHAMED FASIL C P
ATHIRA JOHN
KRISHNA S
ANUPAMA T VASUDEVAN
VINCENT SEBASTIAN
SILPA JAYAKRISHNA
JAYARAM A K
ANUPRIYA M A
NASEEM R S
LAKSHMIPRIYA P S
ASHIF AHAMMED E
SUKHIN RAJ J M
ANJANA B S
SARANYA E
GOUTHAM RAJ
KARTHIKA S KUMAR
ARYA MANOJ
JACOB JOSE
ANAND R
JOHNY ANTONY
ALANA MIRIAM JOHN
SARATH V C
SUJESH S
ROHIT NARAYAN SG
SUDHEESH V
SAI RAJ PRADEEP
SANDRA MARIA SIBY
TONY JOSEPH MATHEW
THEERTHA PRABHAKAR
SANJAY HARIS R
SACHIN DEV S
AZEEM HAFEES P
PRAJITH P M
DEVIKA S MOHAN
MUHSINA E K
SNEHA K
MOHAMED SHAHABAZ SADIGH
ABDUSSALEEM P
JUNAID T
SREEKAVYA M K
ARATHI P V
RITIKA ANNA KURUVILLA
MOHAMMED SAHAL EV
ARYA CN
HYMA S PRASAD
HADIYA M A
GOPIKA SANTHOSH
GOKUL U SANKAR
AISWARYA R
PRAVEEN AUGUSTINE
K POOJA PRABHAKAR
M K SREEJITHA
ARUNIMA L R
MEGHA ANAND
DENIS JOY
GODWIN A MELEDATH
VISHNU K
HARIGOVIND G M
MOHAMMED HISHAM M
ANSHEJ HABIN AH
ATHIRA JAYARAM
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
695025
695004
678007
690533
673017
691507
673121
680751
673616
689502
682019
682309
686601
673121
231223
673638
670645
691301
682306
673575
695038
695033
682301
673585
680122
679102
695502
691306
679325
673585
676501
695013
682028
678001
686691
686011
673639
673019
695009
686102
691572
686636
695043
686669
695033
673005
676103
673121
682026
679327
679584
670101
781001
833102
228001
847108
534102
670104
678633
676503
673632
673585
673328
678502
670704
679103
680612
673524
676505
680308
680322
673636
673016
678632
673614
680004
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
BSC-CO-0008
BSC-CO-0009
BSC-CO-0010
BSC-CO-0011
BSC-CO-0012
BSC-CO-0013
BSC-CO-0014
BSC-CO-0015
BSC-CO-0016
BSC-CO-0017
BSC-CO-0018
BSC-CO-0019
BSC-CO-0020
BSC-CO-0021
BSC-CO-0022
BSC-CO-0023
BSC-CO-0024
BSC-CO-0025
BSC-CO-0026
BSC-CO-0027
DST-CO-0001
JCO-CO-0001
JCO-CO-0002
JCO-CO-0003
JCO-CO-0004
JCO-CO-0005
JEC-CO-0001
JEC-CO-0002
JEC-CO-0003
JED-CO-0001
JHG-CO-0001
JLI-CO-0001
JMB-CO-0001
JMB-CO-0002
JMB-CO-0003
JMB-CO-0004
JMB-CO-0005
JMB-CO-0006
JPH-CO-0001
JSB-CO-0001
JSB-CO-0002
JSB-CO-0003
JSB-CO-0004
JSC-CO-0001
JSC-CO-0002
JSC-CO-0003
JSM-CO-0001
JSM-CO-0002
MEC-CO-0001
MEC-CO-0002
MEC-CO-0003
MEC-CO-0004
MEC-CO-0005
MEC-CO-0006
MEC-CO-0007
MED-CO-0001
MED-CO-0002
MED-CO-0003
MED-CO-0004
MMC-CO-0001
MMC-CO-0002
MMC-CO-0003
MMC-CO-0004
MMC-CO-0005
MMC-CO-0006
MMC-CO-0007
MMC-CO-0008
MMC-CO-0009
MMC-CO-0010
MMC-CO-0011
MMC-CO-0012
MMC-CO-0013
MMC-CO-0014
MMC-CO-0015
MMC-CO-0016
MMC-CO-0017
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
Page 82 of 177
KURIAKOSE P ALEX
SRUTHI S KUMAR
AKHIL MADHU
SUBAHANA N
ALEN M VARGHESE
M ROHITH MENON
ASWATHY S
JESWIN BABY
PAUL P VINOD
SANID KAMARULLA SAYEED
SYAM PRAKASH
NIMESH MATHEW
GOUTHAM PRASAD
NOT ALLOTED
HIMA K
SREEJITH A Y
DEEPA MATHEW
JOSIN MATHEW
VAISHNAV RAJMOOKKOTH
SANSAL KHAN A
CHINCHU A B
VIDHYA K BABU
ARUN P KUTTAPPAN
SUSHITHA SUSAN JOSEPH
KAVYA JOHNY
DRISYA G V
DEEPAK BHOLANATH SINGHANIA
GOPAKUMAR ACHUTHANKUTTY
GOPAKUMAR ACHUTHANKUTTY
BENSTON JOHN
SALINY AIYER
DEEPA T K
DIVYA T K
MINI T V
SUNILA V
VINEETH KUMAR V P
ANEESH N
HASEENA A
SOFIAMOL V K
FILGI GEORGE
PRASAD K U
DEEPTHI K S
RAJI K J
SALEENA A J
SMITHA S R
KAVYA P
JULIE JOSEPH
ABY SUBHASH
TREESA ANTONY
SWEETY THOMAS
RESHMA SURESH
NEETHU K
HEMA KALATHINGAL
JOBIN V JOSEPH
RESMI SURESH M P
SUBHADRADEVI
JIBIN MATHEW JOY
TAPAS TANMAYA MOHAPATRA
VIVEK GODAN NAMBOODIRI
HAASYA K SHAH
POONAM YADAV
GEETHU MENDALZ
CHIPPY JOSEPH
CHINNU THOMAS
RAKHI R
ROHITH M
RAHUL KISHOR M
SARATH A Y
GAYATHRI P
MARIA MATHEW
SONA JOSEPH
ATHIRA S KOOTTUMMEL
SANDEEP E M
MAHESH T
HISHAM THORAKKAL
PRAKASH MURALI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
686670
680005
691533
691506
691532
680022
689101
673579
682019
673508
683556
673575
695029
679357
679371
700137
301001
682020
695024
680697
695028
686008
689504
683110
685521
695011
680001
680001
690107
682306
679334
679334
670303
670306
673525
686635
678622
685503
685584
680013
680005
680102
678002
695572
680545
686512
680751
600002
680026
690103
676519
695010
682006
676519
680102
689612
751003
682030
641002
682507
686512
686104
686582
688522
679325
680581
679321
680503
686584
686595
686101
695004
676506
676510
680002
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
MMC-CO-0018
MMC-CO-0019
MMC-CO-0020
MMC-CO-0021
MMC-CO-0022
MMC-CO-0023
MSD-CO-0001
MSD-CO-0002
MSD-CO-0003
MSD-CO-0004
MSD-CO-0005
MSD-CO-0006
MSD-CO-0007
MSL-CO-0001
MSL-CO-0002
MSL-CO-0003
MSL-CO-0004
MSL-CO-0005
MSL-CO-0006
MSL-CO-0007
MSL-CO-0008
MSL-CO-0009
MSL-CO-0010
MSL-CO-0011
MSL-CO-0012
MSL-CO-0013
MSM-CO-0001
MSM-CO-0002
MSM-CO-0003
MSM-CO-0004
MSM-CO-0005
MSM-CO-0006
MSM-CO-0007
MSM-CO-0008
MSM-CO-0009
MSM-CO-0010
MSM-CO-0011
MSM-CO-0012
MSM-CO-0013
MSM-CO-0014
MSM-CO-0015
MSM-CO-0016
MSM-CO-0017
MTC-CO-0001
MTC-CO-0002
MTC-CO-0003
MTC-CO-0004
MTC-CO-0005
MTC-CO-0006
MTC-CO-0007
MTC-CO-0008
MTC-CO-0009
MTC-CO-0010
MTC-CO-0011
MTC-CO-0012
MTC-CO-0013
MTC-CO-0014
MTC-CO-0015
MTC-CO-0016
MTC-CO-0017
MTC-CO-0018
MTC-CO-0019
MTC-CO-0020
MTC-CO-0021
MTC-CO-0022
MTC-CO-0023
MTC-CO-0024
MTC-CO-0025
MTC-CO-0026
MTQ-CO-0001
MTQ-CO-0002
MTQ-CO-0003
MTQ-CO-0004
MTQ-CO-0005
MTQ-CO-0006
MTQ-CO-0007
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
Page 83 of 177
HARISH P
KEERTHY RAJ
HASSAIN M
MUNEERA M I
FAZIL K
SREEJESH K
SUMI GEORGE
ASHA MATHEW
SHEEJBEEVI H
YOONUS K P
ADIL THAYYIL KARUTHODI
ARCHANA S NAIR
GEORGEKUTTY MATHEW
SYAMILI C
AMALU ROSE MATHEW
APARNA MARKOSE
SUBAIR K
SHAMEER K K
APARNA J WILLIAM
NEELIMA SATHYAN
NAVEEN JACOB JOHN
VIMI MOHANDAS
PRAVEEN JOSE PR
SREEKRISHNAN M
AJITH A
AJISHA SURENDRAN
RAISA JOSE
SUBY THOMAS
BLESSY C F
AMALA MARY GEORGE
AKHILA MURALI
KRISHNA L. PUSHPAN
VARSHA KAMALA KUMAR
AFLAH HASAN VP
RAKHIMOL R
NEELANGOL KAVITHA KARUNAKARAN
CHERIAN A C
ASWATHY T P
HARI NAIK JAYAKUMAR
JINSHA M
JINAN I B
RINISHA KUMARI K K
EILEEN ELU JOHN
RAHUL JOSEPH
LAKMI ANNA THOMAS
VARUN MOHAN
TOM JOY
BINU PHILIP
ANJO IYPE JOSEPH
VIJU JAMES
ANAND BABU N B
SREELAKSHMI S
JUPHIN ABRAHAM PHILIP
ABHILASH K PAI
MUHAMMEDNOUFAL K
ANUJA ABHILASH
TOM JACOB THOMAS
SOUMYA M
MIDHU N P
ASWATHI S
MANU KURAKAR
AJVAD RAHMAN K P
ABIN ELIAS ABRAHAM
NINTO ANTO K
JOSEPH JOHN
RAHUL R
DIPU E R
SRILAKSHMY
NIMY ROSE ANTO
NIKHIL GEORGE MATHEWS
V SUSAN GEORGE
SEPHY SAM
ANOOP CHANDRAN C
AGIL ALEX
PRINCE JOSEPH
SANJITH MENON T R
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
676319
686015
676311
676551
676501
676319
683562
670721
690544
679350
679321
695589
686582
673636
673579
673579
673582
673614
695043
678007
691573
676561
682007
676127
678009
691502
686603
686613
680581
682024
686693
690103
641005
673633
686541
670143
689654
679321
682002
686691
686602
678596
689664
680563
689544
691305
689585
686503
689504
686561
680121
689548
686019
670004
679336
670677
689105
688526
683514
673523
691531
670010
689541
680683
682301
695031
680735
678001
688505
682017
680001
682028
683503
686564
673596
678012
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
MTQ-CO-0008
MTQ-CO-0009
MTQ-CO-0010
MTQ-CO-0011
MTQ-CO-0012
MTQ-CO-0013
MTQ-CO-0014
MTQ-CO-0015
JAE-DH-0001
JAE-DH-0002
JAE-DH-0003
JBH-DH-0001
JCO-DH-0001
JCO-DH-0002
JCO-DH-0003
JCO-DH-0004
JCO-DH-0005
JCO-DH-0006
JCO-DH-0007
JCO-DH-0008
JCO-DH-0009
JCO-DH-0010
JCO-DH-0011
JCO-DH-0012
JCO-DH-0013
JCO-DH-0014
JCO-DH-0015
JCO-DH-0016
JCO-DH-0017
JCO-DH-0018
JCO-DH-0019
JCO-DH-0020
JCO-DH-0021
JCO-DH-0022
JEC-DH-0001
JEC-DH-0002
JEC-DH-0003
JEC-DH-0004
JED-DH-0001
JED-DH-0002
JED-DH-0003
JED-DH-0004
JED-DH-0005
JED-DH-0006
JED-DH-0007
JED-DH-0008
JED-DH-0009
JED-DH-0010
JED-DH-0011
JED-DH-0012
JED-DH-0013
JED-DH-0014
JED-DH-0015
JED-DH-0016
JED-DH-0017
JED-DH-0018
JED-DH-0019
JED-DH-0020
JED-DH-0021
JED-DH-0022
JED-DH-0023
JED-DH-0024
JED-DH-0025
JED-DH-0026
JED-DH-0027
JED-DH-0028
JED-DH-0029
JED-DH-0030
JED-DH-0031
JGE-DH-0001
JHG-DH-0001
JHG-DH-0002
JHG-DH-0003
JHG-DH-0004
JHG-DH-0005
JHG-DH-0006
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 84 of 177
PRATHIBHA M C
NISHIN KODAPPARAMBAN
DEENADAYAL VALATHURU
ROSHITH K
K RAHUL
SOUMYA NATH P R
ASHITHA K B
NAVEEN JOHNY
CHAITANYA KUMAR GOYAL
GEMINI PATEL
SHEETAL K RADHAKRISHNAN
CHINGANGBAM RITU CHANU
SOHAM DAS
MRADULA SHARMA
PANKAJ PRASAD
ANKUR SHARMA
RAJNISH KUMAR
ANUJ JAIN
BHUPENDRA AGRAWAL
MD RASHID HUSSAIN
MANISH KUMAR SRIVASTAVA
GURMEET SINGH
ANUBHAV AGRAWAL
MANISH KUMAR YADAV
YOGRAJ SINGH
SUDHIR KUMAR GUPTA
ANAND KAMAL
AMIT KUMAR
AB RAUF SHAH
VIVEK KUMAR SINGH
BADAL KUMAR
SANDEEP SINGH
RISHA MAL
PRADEEP KUMAR TIWARI
IMDADUL ISLAM HALDER
JEETENDRA PAL
PRIYANTA GHOSH
ANSHIKA RAI
SAIKAT GHOSH
CHANDER SHEKHAR MEHRA
PARAS PANDEY
NARENDRA SINGH SACHAAN
AMOL MISHRA
NEISAZONUO MEKRO
SOMIL GOEL
ABHISHEK
PRIYA GUPTA
PRIYANKA KOTHARI
AKANKSHA ARORA
SHOBHIT MOHAN
PRACHI SINGH
SWATI SINGLA
T M VASUPRADA
VEENU KUNDOO
MOHAMMAD ASIF KHAN
SHRUTI SHARMA
K. VARSHA
SUDIPA SARKAR
YUTHIKA AGARWAL
ABHIMANYU ARORA
HARSH MALHOTRA
ADITI SAXENA
CHANDRA SHEKHER GOSWAMI
ARJITA CHANDNA
AMIT KUMAR
ABHISHEK SETH
KRITI KHANNA
SHRINIVAS SINHA
MD NEMATULLAH KHAN
SUBHRA MULLICK
ABHINAV DWIVEDI
DHIRENDRA PRABHAKAR
SAURABH KUMAR
MOHAMMED JAVED
NAVNEET SWAMI
MISS. MADHURIMA CHATTERJEE
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RBAI, RBAII
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
GM, RG
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
688501
676519
517526
673585
673001
690506
673636
683544
110016
243122
110012
795002
700101
283121
713363
247776
110084
474001
201301
201306
110067
208016
110021
201301
201306
221002
848205
110067
110007
110085
110067
122016
201010
110092
711302
110001
110067
110092
700092
110005
110067
110047
110075
110067
110067
302017
844114
110085
110070
110058
110085
110085
110070
110052
110025
280307
201307
110065
201303
201303
110058
110002
122001
110085
110042
110087
110034
121003
110009
247667
110016
110062
110059
250623
341304
736101
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
JHG-DH-0007
JHG-DH-0008
JHG-DH-0009
JLI-DH-0001
JLI-DH-0002
JLI-DH-0003
JLI-DH-0004
JLN-DH-0001
JLN-DH-0002
JMB-DH-0001
JMB-DH-0002
JMB-DH-0003
JMB-DH-0004
JMB-DH-0005
JMB-DH-0006
JMC-DH-0001
JMC-DH-0002
JMC-DH-0003
JMC-DH-0004
JMC-DH-0005
JMC-DH-0006
JMC-DH-0007
JMC-DH-0008
JMC-DH-0009
JMC-DH-0010
JMC-DH-0011
JMC-DH-0012
JMD-DH-0001
JMD-DH-0002
JMD-DH-0003
JMD-DH-0004
JMD-DH-0005
JMD-DH-0006
JMD-DH-0007
JMD-DH-0008
JMD-DH-0009
JMD-DH-0010
JMD-DH-0011
JMD-DH-0012
JMD-DH-0013
JMD-DH-0014
JMD-DH-0015
JMD-DH-0016
JMD-DH-0017
JMD-DH-0018
JMD-DH-0019
JMD-DH-0020
JMD-DH-0021
JMD-DH-0022
JMD-DH-0023
JMD-DH-0024
JMD-DH-0025
JMD-DH-0026
JMD-DH-0027
JMD-DH-0028
JMD-DH-0029
JMD-DH-0030
JMD-DH-0031
JMD-DH-0032
JMD-DH-0033
JMD-DH-0034
JMD-DH-0035
JMD-DH-0036
JMD-DH-0037
JMD-DH-0038
JMD-DH-0039
JMD-DH-0040
JMD-DH-0041
JMD-DH-0042
JMD-DH-0043
JMD-DH-0044
JMD-DH-0045
JMD-DH-0046
JMD-DH-0047
JMD-DH-0048
JMD-DH-0049
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 85 of 177
ISHITA SAMANTA
KUMAR SAURABH
RISHI RAJ
RAMPUJAN KUSHWAHA
KEERTI PURWAR
SWARUP KISHAN JENA
OMAR HAMEED
LAL VEER ADITYA
EKTA SINGH
NOOPUR MATTA
LALIT MEHRA
HANAN AKHTAR ANSARI
MAITREYI SINHA
DIWAKAR PANT
MAYANK
NAJIB AKHTAR
VIKAS KUMAR PANDEY
DEEPAK KHANTWAL
VED PRAKASH CHAUHAN
AVINASH KUMAR
SHWETA GANDHI
PRADEEP KUMAR
VISHAL GUPTA
ABHISHEK SHARMA
AGAM DWIVEDI
MANISH CHAUHAN
RAHUL KUMAR CHAUHAN
CHANDRA PAL
MANISHA SAINI
ATMA RAM TIWARI
MANISHA
SANAM SACHDEVA
ABHINAV SINGH
AMIT KUMAR
KARUNA MAMTANI
KHILAP SINGH
HARIMESH SINGH
SWEETY TRIPATHI
C TENGRAK R MARAK
ALOK KUMAR YADAV
SHUBHAM JAISWAL
ANIL KUMAR
GEETA
NAMITA
SHRUTI KHANNA
VIJAY DALAKOTI
PARVINDER KAUR
SANKARAN CHANDRASEKHAR
PRIYANKA JAIN
CHARU MITTRA
VIKAS CHANDRA VERMA
NAVEEN GUPTA
ANIL KUMAR
PALLAVI
SATYVIR SINGH
MOHD SHUAIB AKHTAR
GUNJA SACHDEVA
NARENDER SINGH
CHANCHAL
DEEPIKA SHARMA
SURESH KUMAR
ANSHUL KUMAR
MUNESH DEVI
NIDHI SHARMA
BHAWANA
RUCHI SANDILYA
LALIT MOHAN PATHAK
SUSHILA CHOUDHARY
KESHU
PREETI SHARMA
NAVNEEN KUMAR
BABITA BHATT
ABHISHEK
ANAND PRAKASH
DEVABRAT SINGH
KRISHNA KUMAR
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
211003
201001
110067
110062
210427
121010
190002
250611
110067
110009
110019
193101
110021
110016
247667
110025
110016
110016
110016
825301
110015
201201
251002
110001
209729
110032
110016
201305
110084
110016
110033
110038
110016
110046
110075
110016
110067
110021
110016
274001
263139
110016
201010
110086
110008
243001
110015
122002
302018
122001
110067
124507
110044
110007
201308
244713
282010
123027
132101
322201
331304
110054
247001
110016
126102
201307
263126
110016
132101
124001
110062
121002
123023
110016
110016
110016
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
JMD-DH-0050
JMD-DH-0051
JMD-DH-0052
JMD-DH-0053
JMD-DH-0054
JMD-DH-0055
JMD-DH-0056
JMD-DH-0057
JMD-DH-0058
JPH-DH-0001
JPH-DH-0002
JPH-DH-0003
JPH-DH-0004
JPS-DH-0001
JPS-DH-0002
JQR-DH-0001
JQR-DH-0002
JQR-DH-0003
JQR-DH-0004
JQR-DH-0005
JSC-DH-0001
JSC-DH-0002
JSC-DH-0003
JSC-DH-0004
JSC-DH-0005
JSC-DH-0006
JSD-DH-0001
JSD-DH-0002
JSD-DH-0003
JSD-DH-0004
JSD-DH-0005
JSD-DH-0006
JSD-DH-0007
JSD-DH-0008
JSD-DH-0009
JSD-DH-0010
JSD-DH-0011
JSD-DH-0012
JSD-DH-0013
JSO-DH-0001
JSO-DH-0002
JSO-DH-0003
JSO-DH-0004
MEC-DH-0001
MEC-DH-0002
MEC-DH-0003
MEC-DH-0004
MEC-DH-0005
MEC-DH-0006
MEC-DH-0007
MEC-DH-0008
MEC-DH-0009
MEC-DH-0010
MEC-DH-0011
MEC-DH-0012
MEC-DH-0013
MEC-DH-0014
MEC-DH-0015
MEC-DH-0016
MEC-DH-0017
MEC-DH-0018
MEC-DH-0019
MEC-DH-0020
MEC-DH-0021
MEC-DH-0022
MEC-DH-0023
MEC-DH-0024
MEC-DH-0025
MEC-DH-0026
MEC-DH-0027
MEC-DH-0028
MEC-DH-0029
MEC-DH-0030
MEC-DH-0031
MEC-DH-0032
MED-DH-0001
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 86 of 177
RAM BINOD SINGH
DIVYA JAIN
KIRTI GIRDHAR
RICHA CHAUDHARY
AKHILESH KUMAR PRADHAN
NAVED AKHTAR
SUNDER PAL
KM SONIYA
MOHD SHADAB
JOYDEEP KUNDU
AZEEM U SHAN BANDAY
AKASH PANDEY
LALIT KUMAR GAUR
ROLI PANDEY
ANUJA KHANNA
PERMILA
ARSHIA KAUL
JYOTI SHARMA
SUVECHCHA SENGUPTA
KULDEEP KUMAR
SWAGATA MITRA
SUBHAJIT GOSWAMI
TARUN GANGWAR
ANGSHUMAN ROY
SUDEEP BAPAT
DIVYA VASHISTHA
KAUSTAV NANDY
SAAGRI AHLUWALIA
MANSI BIRLA
T R LALITA
DEEPSHIKHA
AARTI
AKASH
SAMEEN NAQVI
REETU
RAMNARESH
ASHOK KUMAR
ANKUR KUMAR
JITENDRA KUMAR
POOJA TANWAR
ZAJANO Z YANTHAN
CHANDAN BHARADWAJ
SUJITH NATH N
KANHAIYA JHA
SWETA GUPTA
AIMAD AZIZ
SIKANDER
SALIL SHARMA
YASHWANT SINGH BISHT
MOHAMMAD IQBAL
SHIKHA GHOSH
KANIKA MANRAL
VISHWAMBHARA
SAKSHI GARG
ASMITA VERMA
AKSHAT KORADIA
PANKHURI JHA
VARUN CHADHA
ARPENDU KUMAR GANGULY
MAYANK JAIN
MEGHA JOSHI
MEGHA KIMOTHI
ADITI DAS
KOMAL SAHAI
LABETPHYLLA PHANBUH
ANOOP KUMAR MAURYA
SHREYA CHATTERJEE
AMIT KRISHNAN
VIKESH KOUL
ABHIROOP BHATTACHARYA
PRIYANKA SINDHWANI
ARUNDHATHI K B
KRISHNADWAIPAYAN NATH
SONAL KEJRIWAL
VASUNDHARA RUNGTA
AMITENDRA SINGH THENUA
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
RZI, RZII
RZI, RZII
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
110016
110085
126116
110094
276001
110025
250004
250502
262001
110016
110067
110016
335709
110085
110085
110043
122002
110051
110007
121001
711409
201301
243406
700131
110016
202001
110016
110075
122018
110070
201204
124503
110078
229001
124503
110093
250004
250001
250002
110075
110068
110067
110067
132103
700064
110025
121005
171004
110007
110025
201301
110021
110070
248001
248179
110092
122009
110018
110007
110009
110064
248001
110029
110007
793021
244001
201301
110092
181123
121003
110087
110001
132140
110088
110007
110030
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
MED-DH-0002
MED-DH-0003
MED-DH-0004
MED-DH-0005
MED-DH-0006
MED-DH-0007
MED-DH-0008
MED-DH-0009
MED-DH-0010
MED-DH-0011
MED-DH-0012
MED-DH-0013
MED-DH-0014
MED-DH-0015
MED-DH-0016
MED-DH-0017
MED-DH-0018
MED-DH-0019
MED-DH-0020
MED-DH-0021
MED-DH-0022
MED-DH-0023
MED-DH-0024
MED-DH-0025
MED-DH-0026
MED-DH-0027
MED-DH-0028
MED-DH-0029
MED-DH-0030
MED-DH-0031
MED-DH-0032
MED-DH-0033
MED-DH-0034
MED-DH-0035
MED-DH-0036
MED-DH-0037
MED-DH-0038
MED-DH-0039
MED-DH-0040
MED-DH-0041
MED-DH-0042
MED-DH-0043
MED-DH-0044
MED-DH-0045
MED-DH-0046
MED-DH-0047
MED-DH-0048
MED-DH-0049
MED-DH-0050
MED-DH-0051
MED-DH-0052
MED-DH-0053
MED-DH-0054
MED-DH-0055
MED-DH-0056
MED-DH-0057
MED-DH-0058
MED-DH-0059
MED-DH-0060
MED-DH-0061
MED-DH-0062
MED-DH-0063
MED-DH-0064
MED-DH-0065
MED-DH-0066
MED-DH-0067
MED-DH-0068
MED-DH-0069
MED-DH-0070
MED-DH-0071
MED-DH-0072
MED-DH-0073
MED-DH-0074
MED-DH-0075
MED-DH-0076
MED-DH-0077
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 87 of 177
MONIKA BANSAL
MEGHNA VYAS
ABHILASHA SHARMA
ANUJ BAJAJ
STUTI PRASAD
ANUJ S PILLAI
MOHIT ARORA
THOMAS YOHANNAN
VARSHA GUPTA
NEERAJA GUPTA
CHAYANIKA BORUAH
SHISHIR SAMEER
SHALAKA KUJUR
PRAKRATI THAKUR
VASUDHA JAIN
PARIKSHIT NAG
MALINI BOSE
SHREYA ANNE MATHAI
KUNDAN
DIVYA SINHA
MANISH KUMAR
ABHISHEK PANT
JULIE K
ANIL KUMAR
HARSHITA SINGH
BHASKAR JYOTI KASHYAP
VAISHALI KOHLI
TAMISH DHAMANI
SOHAM SETH
NEERAJ LUTHRA
NITYA BATRA
HARPREET KAUR
SHILPI SUNIL KUMAR
SHRUTI JINDAL
DIVISHA
RICHA ANURAGINI
SANYYAM KHURANA
MOHAMMAD FAYYAZ
DISHA GUPTA
TANYA RAJPAL
DEEPIKA SHARMA
ANKITA DAS BISWAS
ANUJ PRATAP SINGH
AADITYA SHARMA
DIVYA SUYAL
DEEPMALA POKHRIYAL
ANKIT DABAS
YOGESH AGRAWAL
HARSHIT CHUGH
SADHIKA BAGGA
SIJO JOHN
RAJKUMAR BYAHUT
RAVINDER RAM
YATISH ARYA
ARUNDHITA SUD
SAURAV DUTT
SRUTE A
GURJEET SINGH
CHHAVI JAIN
VAIBHAV JAISWAL
SOHAIL AHMAD
GOPAL KRISHNA ROY
AISHWARYA KHARE
DEEPIKA
ANUBHA TRIPATHI
LALIT PRASAD
NITYA GUPTA
MEENAKSHI
BHARTI NANDWANI
KUNAL CHADHA
CHARU WADHWA
SWATI ARORA
PANKAJ YADAV
ANCHAL GOYAL
SHAILENDRA KUMAR
DEEPAK KUMAR
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
110003
110005
110067
110024
201307
110092
110007
110017
110030
110007
110054
201010
110007
208002
110092
110010
700027
400005
800001
110009
110045
110017
110096
110045
201005
110001
110019
121008
110017
201303
110052
110092
201001
110052
110093
110007
110085
110025
122001
110056
110003
201301
282002
201201
201010
100010
110085
332713
110008
122002
110095
110012
110032
110007
110009
110059
110078
110016
110092
201308
110025
110007
110007
110085
110007
110052
110024
110031
132103
110018
110007
110006
110010
226024
110091
110093
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
MED-DH-0078
MED-DH-0079
MED-DH-0080
MED-DH-0081
MED-DH-0082
MED-DH-0083
MED-DH-0084
MED-DH-0085
MED-DH-0086
MED-DH-0087
MED-DH-0088
MED-DH-0089
MED-DH-0090
MED-DH-0091
MED-DH-0092
MED-DH-0093
MED-DH-0094
MED-DH-0095
MED-DH-0096
MED-DH-0097
MED-DH-0098
MED-DH-0099
MED-DH-0100
MED-DH-0101
MED-DH-0102
MED-DH-0103
MED-DH-0104
MED-DH-0105
MED-DH-0106
MED-DH-0107
MED-DH-0108
MED-DH-0109
MED-DH-0110
MED-DH-0111
MED-DH-0112
MED-DH-0113
MED-DH-0114
MED-DH-0115
MED-DH-0116
MED-DH-0117
MED-DH-0118
MED-DH-0119
MED-DH-0120
MED-DH-0121
MED-DH-0122
MED-DH-0123
MED-DH-0124
MED-DH-0125
MED-DH-0126
MED-DH-0127
MED-DH-0128
MED-DH-0129
MED-DH-0130
MED-DH-0131
MED-DH-0132
MED-DH-0133
MED-DH-0134
MED-DH-0135
MED-DH-0136
MED-DH-0137
MED-DH-0138
MED-DH-0139
MED-DH-0140
MED-DH-0141
MED-DH-0142
MED-DH-0143
MED-DH-0144
MED-DH-0145
MED-DH-0146
MED-DH-0147
MED-DH-0148
MED-DH-0149
MED-DH-0150
MED-DH-0151
MED-DH-0152
MED-DH-0153
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 88 of 177
SHIBANI SONDHI
DEEPIKA GUPTA
ANKITA GUPTA
ATIR BHATIA
PRACHI AGARWAL
KAVYA TRIPATHI
SUHAIL GULATI
NIKHIL KUMAR RAI
KRITI GUPTA
PARUL JINDAL
VIKAS JAIN
ASMITA GOSWAMI
PARANA VIJAY
MISHIKA SAMA
PRATIBHA KEDIA
PARUL JAIN
SALONI CHOPRA
ESHA KAPOOR
AVNISH KUMAR
MAYANK MANOCHA
ZOYA KHAN
MANSI VINAIK
LIPIKA KAPOOR
ISHAN KAMAL
NIVEDITA BRAHMA
ANKIT SRIVASTAVA
PARUL BABBAR
AKSHAY KAPUR
SONAKSHI SALUJA
TANVI MEHTA
DISHA SACHDEVA
MITALI GANDHI
MANVI
SIMRANJEET SINGH KAHLON
MEHAK MADAN
GUNJIT KAUR
ABHISHEK RATHI
ROHIT KUMAR
SAKSHI BHARDWAJ
SHILPA ARORA
MD AIYAN ALAM
CHANDNI MISHRA
NIHARIKA TRIPATHI
JYOTSNA KAKWANI
SAKSHI BHAYANA
MANSEE GOYAL
JAYAKRISHNAN B V
ARUN KUMAR
APURVA DEY
VIBHUTI GUPTA
RICHA SINGH
SAHIL KAKKAR
HIMANGI DHUNNA
DEEPAK KUMAR
KANIKA AGGARWAL
ANSHU JAIN
RITI PANDA
SHRIJATA CHATTOPADHYAY
FARHADEEBA WADOOD
KRITI BHATIA
PRATIKSHA CHATURVEDI
NIKITA SATIJA
SWATI MADAN
ANISHA KOTHARI
VIBHUTI DHINGRA
NEHA JAIN
RAHUL
VIKAS CHAUDHARY
SANDEEP PAUL
GUNJAN JAGGIA
R AHALYA
JYOTI HOLANI
ATUL PRAKASH
KARISHMA PURI
RAHUL JAIN
MANSI NANDA
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
201301
110035
110021
110060
110065
110022
110075
201014
110048
110046
110032
781006
110009
201010
110091
110088
110009
110014
110029
250110
121003
110091
122002
110018
110096
110051
110018
110018
110092
110024
110052
110075
110052
142001
125005
110024
110028
201301
201013
201001
110025
110054
110064
110088
110009
201301
110067
110010
110019
110048
110007
110095
110046
110037
110087
132103
110088
110096
110077
110049
226003
122017
110052
110085
110035
110092
110085
208027
110007
110034
110087
110031
110007
110002
110007
110087
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
MED-DH-0154
MED-DH-0155
MED-DH-0156
MED-DH-0157
MED-DH-0158
MED-DH-0159
MED-DH-0160
MED-DH-0161
MED-DH-0162
MED-DH-0163
MED-DH-0164
MED-DH-0165
MED-DH-0166
MED-DH-0167
MED-DH-0168
MED-DH-0169
MED-DH-0170
MED-DH-0171
MED-DH-0172
MED-DH-0173
MED-DH-0174
MED-DH-0175
MED-DH-0176
MED-DH-0177
MED-DH-0178
MED-DH-0179
MED-DH-0180
MED-DH-0181
MED-DH-0182
MED-DH-0183
MED-DH-0184
MED-DH-0185
MED-DH-0186
MED-DH-0187
MED-DH-0188
MED-DH-0189
MED-DH-0190
MED-DH-0191
MED-DH-0192
MED-DH-0193
MED-DH-0194
MED-DH-0195
MED-DH-0196
MED-DH-0197
MED-DH-0198
MED-DH-0199
MED-DH-0200
MED-DH-0201
MED-DH-0202
MED-DH-0203
MED-DH-0204
MED-DH-0205
MED-DH-0206
MED-DH-0207
MED-DH-0208
MED-DH-0209
MED-DH-0210
MED-DH-0211
MED-DH-0212
MED-DH-0213
MED-DH-0214
MED-DH-0215
MED-DH-0216
MED-DH-0217
MED-DH-0218
MED-DH-0219
MED-DH-0220
MED-DH-0221
MED-DH-0222
MED-DH-0223
MED-DH-0224
MED-DH-0225
MED-DH-0226
MED-DH-0227
MED-DH-0228
MED-DH-0229
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 89 of 177
SIMARDEEP SINGH KINRA
ISHA CHAUDHARY
VINNI BHATI
PRIYANKA VISHNOI
MANISHA SHREE KURMI
PRIYANKA WADHWA
PRAKRITI JOSHI
SANTARPANA CHOUDHURY
DISHA AGGARWAL
SRISHTI GUPTA
NEHARIKA JYOTI PINTO
SRISHTI MEHTA
SHADAB ANWAR
GARIMA
S. PRASHAM
ASHISH SRIVASTAVA
SURBHI AGGARWAL
RAHUL SAINI
RAGHVENDER BHATI
NIMISHA TRIVEDI
NAMRATA DUTTA
RIA DHAMIJA
LAVANYA KAUSHAL
UZMA MASOOD
MANGALA VENKATESH T
SMRITI KRISHNIA
PRIYANKA SADHU
ABHINAV PAL
SHWETA KANWAR
SHREYA SHARMA
SWATI GUPTA
TRIMURTI GUPTA
ASHUTOSH RANJAN
SEEMA GUPTA
SHREYA GUPTA
ABHINAV SHARMA
RAHUL CHOUDHURY
IRSHIKAA MEHROTRA
M RAMA
ABHIJIT SHARAN
ITTIKA TAKKAR
AKHIL AGGARWAL
SARTHAK GULATI
RUPAL
ABHISHEK TYAGI
KANIKA PATHANIA
SHUBHAM KALRA
KAMINI
SHRUTI JAIN
SAHIL SHARMA
ASHISH GUPTA
SRISHTI CHAUHAN
SUGANDHA HURIA
GAURI KHANDUJA
NIKITA JAIN
DIVYA SINGH
RUBY RANI
KRITIKA RAWAT
VASUDHA PATHAK
RUKMINI GANGULY
KARTIKAY TYAGI
MANOJ KUMAR SAINI
ANKUSH GARG
DARPAN BABBAR
SHREYA AGGARWAL
TANYA CHAUDHARY
PRAGYA DOGRA
SADHVI GROVER
SHUBHA JAIN
OM PRAKASH
YOGESH MALHOTRA
SAKSHI AGGARWAL
JASRAJ SINGH BHINDER
MAHIMA VASISHTH
SHRUTI SEHGAL
PREETI GUPTA
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
122019
110032
201005
110007
110009
211001
263002
110007
110017
110035
110032
110032
110062
110021
110049
110016
110063
160002
121004
110096
110085
110007
110060
110025
600003
110018
110048
110019
110075
110049
110052
227125
110067
110029
110007
110092
110026
110058
110075
110092
110009
122009
122001
110027
110018
110007
110088
110049
110085
110075
110017
110009
110007
110075
110088
110092
132001
110089
110035
201010
250001
110034
110034
110018
110070
110085
110022
201301
110034
110018
110085
110015
110087
110027
110058
110031
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
MED-DH-0230
MED-DH-0231
MED-DH-0232
MED-DH-0233
MED-DH-0234
MED-DH-0235
MED-DH-0236
MED-DH-0237
MED-DH-0238
MED-DH-0239
MED-DH-0240
MED-DH-0241
MED-DH-0242
MED-DH-0243
MED-DH-0244
MED-DH-0245
MED-DH-0246
MED-DH-0247
MED-DH-0248
MED-DH-0249
MED-DH-0250
MED-DH-0251
MED-DH-0252
MED-DH-0253
MED-DH-0254
MED-DH-0255
MED-DH-0256
MED-DH-0257
MED-DH-0258
MED-DH-0259
MED-DH-0260
MED-DH-0261
MED-DH-0262
MED-DH-0263
MED-DH-0264
MED-DH-0265
MED-DH-0266
MED-DH-0267
MED-DH-0268
MED-DH-0269
MED-DH-0270
MED-DH-0271
MED-DH-0272
MED-DH-0273
MED-DH-0274
MED-DH-0275
MED-DH-0276
MED-DH-0277
MED-DH-0278
MED-DH-0279
MED-DH-0280
MED-DH-0281
MED-DH-0282
MED-DH-0283
MED-DH-0284
MED-DH-0285
MED-DH-0286
MED-DH-0287
MED-DH-0288
MED-DH-0289
MED-DH-0290
MED-DH-0291
MED-DH-0292
MED-DH-0293
MED-DH-0294
MED-DH-0295
MED-DH-0296
MED-DH-0297
MED-DH-0298
MED-DH-0299
MED-DH-0300
MED-DH-0301
MED-DH-0302
MED-DH-0303
MED-DH-0304
MED-DH-0305
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 90 of 177
MRIDUL KOHLI
PRATEEK GHEI
G SHIVPRIYA
NIDHI THAKRAL
RITIKA KHURANA
SUMEDHA CHHAJER
SAYOUDH ROY
GEETIKA BANSAL
SONAM SARPAL
DEBASHREE DAS
MRIDULA PANDEY
KASHIKA ARORA
SUNNY KUMAR SAURAV
LAKSHITA JAIN
PAYAL SETH
PRANATI DANG
APRA SINHA
VARUNI GAUTAM
RITWIKA SEN
MEGHA GROVER
NIDHI
PRERNA SHARMA
NEAKETA CHAWLA
DIVYA PRAKASH
ANUBHA R PATHAK
BHAWNA ANAND
AASTHA SINGHAL
ROLLY KUKREJA
EKTA GUPTA
KAMNA MALHOTRA
RICHA ARORA
SHRADDHA JAIN
VAISHALI AHUJA
NEHA CHAWLA
MEGHA JOON
SANGINI SYNGHAL
PRERNA RAKHEJA
PRERNA RAKHEJA
SMRITI KALRA
LOVEKESH BHATI
ANJANI BHATIA
SANDHYA DUBEY
JASMEET KHANUJA
SHIVDEEP CHHABRA
VEERARAGAVAN N
KALYANEE VARSHNEY
ADITI SINGH
AKSHITA BHATIA
TANU SHREE
SWATI SEJWAL
ARJUN DESWAL
SHAILIE RIMAL
MOHIT MEHRA
MEENU
PIYUSH SEN
VANASHREE RAWAT
VISHAKHA TEKRIWAL
SHAILJA JATIANI
KOMALMALIK
ANUPRIYA
CHANDAN KUMAR SHARMA
SHWETA
ASHISH KUMAR MAURYA
SONALI HINA LAKRA
DIVYA MONGA
ARPIT JAIN
DEEWANSHI RAWAT
MALLIKA DEVI
BHAVNA YOSHI
URVI BHAGI
CHITVAN JAIN
RIDHIMA ANAND
SRAWAN KUMAR BISHNOI
KRISHNA GAUR
DICKSHEE VERMA
SIMMI CHHABRA
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
110058
110013
110068
110034
110019
110015
110019
110054
122002
110019
110023
110019
110085
201005
110063
110007
201012
110075
110007
110091
122001
110003
110007
110007
110009
110028
110087
110018
110034
110009
248001
110002
110096
110055
110007
110016
110019
110019
110060
121002
122002
123110
110009
110054
110044
201002
110007
110024
201002
110074
474001
110021
110041
110088
380013
243006
122002
110021
110089
110007
110059
110005
110006
110001
110063
141001
110009
110095
110007
110007
201010
110052
334001
262401
110009
110059
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
MED-DH-0306
MED-DH-0307
MED-DH-0308
MED-DH-0309
MED-DH-0310
MED-DH-0311
MED-DH-0312
MED-DH-0313
MED-DH-0314
MED-DH-0315
MED-DH-0316
MED-DH-0317
MED-DH-0318
MED-DH-0319
MED-DH-0320
MED-DH-0321
MED-DH-0322
MED-DH-0323
MED-DH-0324
MED-DH-0325
MED-DH-0326
MED-DH-0327
MED-DH-0328
MED-DH-0329
MED-DH-0330
MED-DH-0331
MED-DH-0332
MED-DH-0333
MED-DH-0334
MED-DH-0335
MED-DH-0336
MED-DH-0337
MED-DH-0338
MED-DH-0339
MED-DH-0340
MED-DH-0341
MED-DH-0342
MED-DH-0343
MED-DH-0344
MED-DH-0345
MED-DH-0346
MED-DH-0347
MED-DH-0348
MED-DH-0349
MED-DH-0350
MED-DH-0351
MED-DH-0352
MED-DH-0353
MED-DH-0354
MED-DH-0355
MED-DH-0356
MED-DH-0357
MED-DH-0358
MED-DH-0359
MED-DH-0360
MED-DH-0361
MED-DH-0362
MED-DH-0363
MED-DH-0364
MED-DH-0365
MED-DH-0366
MED-DH-0367
MED-DH-0368
MED-DH-0369
MED-DH-0370
MED-DH-0371
MED-DH-0372
MED-DH-0373
MED-DH-0374
MED-DH-0375
MED-DH-0376
MED-DH-0377
MED-DH-0378
MED-DH-0379
MED-DH-0380
MED-DH-0381
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 91 of 177
LEENA DHINGRA
RANJEET KUMAR
RINKI SHARMA
NITIN SINGHAL
APARAJITA SINGH
SUMITRA TAK
BHUMIKA MALIK
PRERNA
PRIYANKA PANDE
NEHA BAVEJA
SAKSHAM SHARMA
SURUCHI SAWHNEY
RAVINDRA SIWACH
ARUN KUMAR
NISHANT PRADHAN
PRAGYA SINGH
NIPUN KUMAR
NISHANT KUMAR
RITVIK SINGH
HARMEET BHATIA
MADHUR AHUJA
GARIMA MALU
SHRUTI GOPINATH
KUMUD HARBOLA
JAGTAR SINGH DUA
PERVESH ANTHWAL
TARUN KHANDELWAL
BHARTI NAYYAR
SRISHTI VINAYAK
PREKSHA MISHRA
BARUN KUMAR MANDAL
SYED MUDASSIR
ANAS AHMED
AJEETA SRIVASTAVA
UDAYAN RATHORE
HARSHILA SRIVASTAV
KUMAR ASHUTOSH
PRACHETA DE
CHHAVI GUPTA
DEEPIKA BHATIA
KANUPRIYA BHARDWAJ
MEENAKSHI ARORA
PRATEEK MALHOTRA
SUBRATA ROY
SURBHI KESAR
PREETY BHOGAL
SURBHI JAIN
KOMAL BHATIA
PALAK SACHDEVA
KAWAL KUMARIA
YUKTI BHAMBHANI
ISHA RALLI
ANMOL WADHWA
DURU GUPTA
RICHA PRAKASH
ANSAR AHMED KHAN
EKTA GARG
DAVID CLARANCE
ANURAG ANANT
RASHI SINGH
ASHITA CHAWLA
DIVYA ALEX
RADHIKA PIPLANI
JYOTI ARORA
NAVDEEP AGNIHOTRI
JYOTI BARWANI
NIRAJ KUMAR SINHA
MOHINA SAXENA
SHIVAM MALHOTRA
INDRA BADAN JHA
SHREYA CHATURVEDI
CHANDREYE DATTA
SUNIDHI SHARAN
CHHAVI GUPTA
SUDARSHAN SHARMA
SURYA DEV
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
110002
110046
201001
201301
110024
302019
110089
110095
110092
110033
110096
110088
110029
110086
110034
201011
110032
110059
110017
201011
110088
110007
110095
110016
110007
201301
110052
110015
121006
110007
110016
110062
110006
226010
201301
201301
800001
110017
110034
110088
110034
110051
110085
110019
110001
110092
110016
110052
110085
110005
802020
110091
110088
342011
110023
110025
110085
110007
110053
201301
110058
110020
110024
110019
121006
110085
243001
110095
201011
110009
122002
110054
110009
110017
110018
110043
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
MED-DH-0382
MED-DH-0383
MED-DH-0384
MED-DH-0385
MED-DH-0386
MED-DH-0387
MED-DH-0388
MED-DH-0389
MED-DH-0390
MED-DH-0391
MED-DH-0392
MED-DH-0393
MED-DH-0394
MED-DH-0395
MED-DH-0396
MED-DH-0397
MED-DH-0398
MED-DH-0399
MED-DH-0400
MED-DH-0401
MED-DH-0402
MED-DH-0403
MED-DH-0404
MED-DH-0405
MED-DH-0406
MED-DH-0407
MED-DH-0408
MED-DH-0409
MED-DH-0410
MED-DH-0411
MED-DH-0412
MED-DH-0413
MED-DH-0414
MED-DH-0415
MED-DH-0416
MED-DH-0417
MED-DH-0418
MED-DH-0419
MED-DH-0420
MED-DH-0421
MED-DH-0422
MED-DH-0423
MED-DH-0424
MED-DH-0425
MED-DH-0426
MED-DH-0427
MED-DH-0428
MED-DH-0429
MED-DH-0430
MED-DH-0431
MED-DH-0432
MED-DH-0433
MED-DH-0434
MED-DH-0435
MED-DH-0436
MED-DH-0437
MED-DH-0438
MED-DH-0439
MED-DH-0440
MED-DH-0441
MED-DH-0442
MED-DH-0443
MED-DH-0444
MED-DH-0445
MED-DH-0446
MED-DH-0447
MED-DH-0448
MED-DH-0449
MED-DH-0450
MED-DH-0451
MED-DH-0452
MED-DH-0453
MED-DH-0454
MED-DH-0455
MED-DH-0456
MED-DH-0457
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 92 of 177
AMAN JAIN
RASHMI SHARMA
PALKA MARWAHA
GAURAV PANCHAL
SAAD BIN AFROZ
SHAHBAAZ KHAN
ABHILASHA SAHAY
AKSHAY BHATNAGAR
SUVARNA PANDE
NANCY
SAHIL MEHRA
ANKIT GOEL
GUNJAN JAIN
MANSI NAGPAL
SANCHI BHATIA
SUPRIYA MALIK
AMAN MITTAL
ARPIT BHARGAVA
RIDDHIMA MISHRA
MANISHA JAIN
YASHARTH SRIVASTAVA
SHWETA SHARMA
AZAD ANSARI
ANAMIKA
YAMINI SINGH
AKANKSHA PRATIK SONKER
VIJAYA GUPTA
MOHAMMAD SABIR
ADITYA ARORA
SHIKHA SHARMA
SHAGUN SRIVASTAVA
RITUJ SAHU
SUCHI GUPTA
RUMA KUMARI
HIMANSHI VERMA
RADHIKA RASHI
WARISHREE PANT
DEEPALI SINGH
NEHA GARCHA
ANSHULA SHUKLA
SWATI KHURANA
SUMIT KASHYAP
AANCHAL JAIN
AAKANKSHA CHAURASIA
BHAVIKA NANAWATI
ANISH VIKRAM
JUHI MALIK
NIRANJAN MURUGAN
DEEPALI VAISH
ARUN D PAUL
ASHNA GUPTA
NAFISA AMAN
DEKI CHHOMO
AASHIMA JAIN
GOURAV CHHABRA
SANJAY RAGHAV
NEHA GUPTA
SONALI GUPTA
MD HELAL AHMED
NIDHI VERMA
ANSHUMAAN TUTEJA
NEHA SHARMA
RAJAT RUNGTA
SAKSHI GUPTA
SURBHI
AVNI JAIN
SHEENAM WADHWA
TRIPTI
ADISHA GUPTA
VASUMANA PANT
PRAGYA VASHISHTA
HARSHVINDER KAUR ANAND
MANU ABBI
SUKRAM PAL YADAV
SARGAM JAIN
CHANDRAMOULI BANERJEE
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
250611
122102
110052
110037
248001
110007
110023
110088
110054
110085
143001
110054
110024
110015
110070
110021
110006
110006
302023
734005
201301
110007
841244
110019
110095
110009
110017
110025
110051
110075
202001
110007
110007
110067
110092
110092
110009
110030
110029
201012
110015
110016
110075
110009
110070
110009
110052
110009
110052
110007
110054
110009
160015
110085
110095
110017
110033
110088
110025
201001
110035
110032
110075
122017
110092
110060
110008
110075
110007
110022
201001
110070
110054
110007
110088
560016
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
MED-DH-0458
MED-DH-0459
MED-DH-0460
MED-DH-0461
MED-DH-0462
MED-DH-0463
MED-DH-0464
MED-DH-0465
MED-DH-0466
MED-DH-0467
MED-DH-0468
MED-DH-0469
MED-DH-0470
MED-DH-0471
MED-DH-0472
MED-DH-0473
MED-DH-0474
MED-DH-0475
MED-DH-0476
MED-DH-0477
MED-DH-0478
MED-DH-0479
MED-DH-0480
MED-DH-0481
MED-DH-0482
MSL-DH-0001
MSL-DH-0002
MSL-DH-0003
MSL-DH-0004
MSL-DH-0005
MSL-DH-0006
MSL-DH-0007
MSL-DH-0008
MSL-DH-0009
BSC-DH-0001
BSC-DH-0002
BSC-DH-0003
BSC-DH-0004
BSC-DH-0005
BSC-DH-0006
BSC-DH-0007
BSC-DH-0008
BSC-DH-0009
BSC-DH-0010
BSC-DH-0011
BSC-DH-0012
BSC-DH-0013
BSC-DH-0014
BSC-DH-0015
BSC-DH-0016
BSC-DH-0017
BSC-DH-0018
BSC-DH-0019
BSC-DH-0020
BSC-DH-0021
BSC-DH-0022
BSC-DH-0023
BSC-DH-0024
BSC-DH-0025
BSC-DH-0026
BSC-DH-0027
BSC-DH-0028
BSC-DH-0029
BSC-DH-0030
BSC-DH-0031
BSC-DH-0032
BSC-DH-0033
BSC-DH-0034
BSC-DH-0035
BSC-DH-0036
BSC-DH-0037
BSC-DH-0038
BSC-DH-0039
BSC-DH-0040
BSC-DH-0041
BSC-DH-0042
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 93 of 177
NEHA SMRITI
ROHINI SANYAL
JESSICA PUDUSSERY
DEEPABALI BHATTACHARJEE
SHIVANSHI KAPOOR
ADHISHREE MISHRA
SUMIT OBEROI
HEENA BHATIA
SOMIA MITTAL
SACHIN KERPAL
SHALINI THAKUR
MD FAIZ ALAM
TUHIN CHATTERJEE
ALOK GUPTA
AYUSHI CHAND
SONAM GOYAL
SUPRIYA
ANUPAMA GEORGE
ABHISHEK BISHT
AAYUSHI KUKREJA
ISHITA ANIL
GURPREET KAUR ROOPRAI
APURBA CHATTERJEE
STEFFI ELIZABETH THOMAS
DEEPTI BHATIA
NAMRATA CHAUDHURI
VIKASH KUMAR SINGH
SAMARPITA BHATTACHARJEE
SUMAN CHAUDHARY
ANUJ KUMAR PUNIYA
ANAMIKA RAWAT
JOYDEEP ROY
MOHIT KUMAR
VINAY
PUNEET GUPTA
ADITYA PRATAP SINGH
MAGUS VERMA
SOUMYAJIT KANUNGO
SAGARIKA BASAK
GAURAV JUNEJA
SREYASHI NANDY
SONALI SINGH
FAKHRE ALAM
ANUKUL PRAKASH ANURAG
ISHIKA BANERJEE
SIDDHARTHA GANGULY
DWIPAYAN ROY CHOWDHURY
AGNIT MUKHOPADHYAY
ADITYA ANAND
AAKASH UPADHYAY
SOUBHIK BASU
NITISH KUMAR
PRACHI GAUBA
KIRTI DHIR
SOORAJ KAPUR
APARNA JHA
NIHARIKA GUPTA
AMAN BHAKAR
ASHISH SHRIDATT DIXIT
RAVI KUMAR
SRINATHA MISHRA
SHUBHAM KUMAR CHOUDHARY
CALMENT CLEO C
CALVIN COLLINS C
PULAK MEHTA
RAGHAV NALIN JOHRI
SASWAT GUPTA
PRAKASH KUMAR
TANIA REHMAN
MD AAMIR HAYAT
SUSHMITA SUSHMA
VISHNU PATHAK
PREM SAGAR
DIVYAA GUPTA
NANDINI ARORA
MUDITA GAIROLA
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110067
110017
110049
110007
226010
110092
110058
110091
110018
110015
110068
110025
201301
110034
110034
282005
110034
201301
110091
110092
110070
110008
110019
110049
110018
110023
110046
110019
382007
245101
246155
110092
110028
110032
110085
201012
110055
121002
201307
201002
700033
110044
110025
110092
248001
201014
110023
110028
826001
110044
110019
848101
110085
110065
122002
110095
131001
122015
125055
803301
110016
110037
110078
110078
201301
110092
110092
843325
110049
202002
846004
110085
805110
201010
110019
110075
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
BSC-DH-0043
BSC-DH-0044
BSC-DH-0045
BSC-DH-0046
BSC-DH-0047
BSC-DH-0048
BSC-DH-0049
BSC-DH-0050
BSC-DH-0051
BSC-DH-0052
BSC-DH-0053
BSC-DH-0054
BSC-DH-0055
BSC-DH-0056
BSC-DH-0057
BSC-DH-0058
BSC-DH-0059
BSC-DH-0060
BSC-DH-0061
BSC-DH-0062
BSC-DH-0063
BSC-DH-0064
BSC-DH-0065
BSC-DH-0066
BSC-DH-0067
BSC-DH-0068
BSC-DH-0069
BSC-DH-0070
BSC-DH-0071
BSC-DH-0072
BSC-DH-0073
BSC-DH-0074
BSC-DH-0075
BSC-DH-0076
BSC-DH-0077
BSC-DH-0078
BSC-DH-0079
BSC-DH-0080
BSC-DH-0081
BSC-DH-0082
BSC-DH-0083
BSC-DH-0084
BSC-DH-0085
BSC-DH-0086
BSC-DH-0087
BSC-DH-0088
BSC-DH-0089
BSC-DH-0090
BSC-DH-0091
BSC-DH-0092
BSC-DH-0093
BSC-DH-0094
BSC-DH-0095
BSC-DH-0096
BSC-DH-0097
BSC-DH-0098
BSC-DH-0099
BSC-DH-0100
BSC-DH-0101
BSC-DH-0102
BSC-DH-0103
BSC-DH-0104
BSC-DH-0105
BSC-DH-0106
BSC-DH-0107
BSC-DH-0108
BSC-DH-0109
BSC-DH-0110
BSC-DH-0111
BSC-DH-0112
BSC-DH-0113
BSC-DH-0114
BSC-DH-0115
BSC-DH-0116
BSC-DH-0117
BSC-DH-0118
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 94 of 177
AYUSHI AGRAWAL
AKASH SAROHA
AKSHAY GUPTA
PRANJAL
ANSHUL DIXIT
SHIVAM
MANISHA HALDAR
ASHISH MODI
ANANT SAURYA GAUR
GAURAV GUPTA
SAURABH SINGH
HARDIK WADHWA
VIDIT DEOL
GEETIKA KAUR
AJITA YADAV
INDRANEEL MAHANTI
MONIKA YADAV
RAJU KUMAR
N AKHIL SAI
SHIV SHANKAR GAUTAM
SHAHBUDDIN KHAN
FIROZ KHAN
SANOWER GULNAZ
SARJEET
SANJEEV KUMAR
TANVI GUPTA
UTTARAN BASAK
BHAVYA SACHDEVA
ISHAN SRIVASTAVA
VARUN KUMAR
AKSHAY KUMAR
TARUN KUMAR
AMAN JHA
VIJAY SAHNI
DEEPAK GUPTA
SHYAM
AHZAM ISHTIAQ
SUMIT MUDGAL
SACHIN VATS
ABHISHEK ANAND
VEDIKA
HIMANSHU KHATRI
DEBARPAN NAG
K S L PRIYANKA
NISHTHA GAUR
SUCHETNA DATTA
TANUJ SACHDEYA
AISHANI MAJUMDAR
OSHIMA PAHUJA
SANKALP SINGH KALRA
SIDDHARTHA SEN
ROHIT TAKHAR
PULKIT GUPTA
MANTU
GAUTAM
VINAY PATEL
NILOTPAL MAJUMDER
AMANPREET WALIA
ABHINAV DAS
VAISHALI TYAGI
DEEPABOLI CHATTERJEE
RAJKAMAL KANT
LIPIKA JAIN
BHASKAR ROCHAK
AYUSH TOMAR
AYUSH MITTAL
PRATEEK GUPTA
V MEENAKSHI
RAJEEV RAJ
ANKIT RAJ
DEBOSHMITA SEN
AMAN KUMAR
ATUL KUMAR
UJJWAL
HARSHIT WADHWANI
UDITI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110092
201000
110006
800014
201012
324005
323307
201002
244001
201001
110037
110003
110085
110017
201010
121003
303108
844126
110017
110096
110016
110074
324009
333012
110092
110065
110095
110087
800023
110021
131001
110016
110022
110027
110016
122001
110019
110043
110043
324005
132103
110015
110016
110077
110091
110022
110067
201014
110075
242001
110003
110077
201002
110085
110085
110037
110022
110087
110019
110059
121006
110034
110075
842003
201011
131001
110085
110016
324005
246701
110067
110043
324003
122001
302017
249401
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
BSC-DH-0119
BSC-DH-0120
BSC-DH-0121
BSC-DH-0122
BSC-DH-0123
BSC-DH-0124
BSC-DH-0125
BSC-DH-0126
BSC-DH-0127
BSC-DH-0128
BSC-DH-0129
BSC-DH-0130
BSC-DH-0131
BSC-DH-0132
BSC-DH-0133
BSC-DH-0134
BSC-DH-0135
BSC-DH-0136
BSC-DH-0137
BSC-DH-0138
BSC-DH-0139
BSC-DH-0140
BSC-DH-0141
BSC-DH-0142
BSC-DH-0143
BSC-DH-0144
BSC-DH-0145
BSC-DH-0146
BSC-DH-0147
BSC-DH-0148
BSC-DH-0149
BSC-DH-0150
BSC-DH-0151
BSC-DH-0152
BSC-DH-0153
BSC-DH-0154
BSC-DH-0155
BSC-DH-0156
BSC-DH-0157
BSC-DH-0158
BSC-DH-0159
BSC-DH-0160
BSC-DH-0161
BSC-DH-0162
BSC-DH-0163
BSC-DH-0164
BSC-DH-0165
BSC-DH-0166
BSC-DH-0167
BSC-DH-0168
BSC-DH-0169
BSC-DH-0170
BSC-DH-0171
BSC-DH-0172
BSC-DH-0173
BSC-DH-0174
BSC-DH-0175
BSC-DH-0176
BSC-DH-0177
BSC-DH-0178
BSC-DH-0179
BSC-DH-0180
BSC-DH-0181
BSC-DH-0182
BSC-DH-0183
BSC-DH-0184
BSC-DH-0185
BSC-DH-0186
BSC-DH-0187
BSC-DH-0188
BSC-DH-0189
BSC-DH-0190
BSC-DH-0191
BSC-DH-0192
BSC-DH-0193
BSC-DH-0194
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 95 of 177
SHEFALIKA
KAPIL
RAJAT NAIN
YUKTI JAIN
DEEPAK
GOURANG SOBTI
ANAMIKA RAJPUT
OJAS SOBTI
SACHIN KUMAR
SHIULI RAY
ANKIT LAMBA
SHRAYANK SINGH
RAHUL RANJAN
PRANEY DEOL
SAMARTH MATHUR
AKSHAT PRADEEP
SHIVA DHAR
SATISH KUMAR RANA
AMANDEEP SINGH
SHANKY
RAVI YADAV
ARTI MOTSARA
AMOL SAXENA
VINAYAK AGARWAL
DHAWAL SINGHAL
KARAN RAWAT
ANAND TRIPATHI
KUNAL PAHUJA
PRATEEK MANDAL
AYUSH DWIVEDI
PRITHVIJIT CHATTOPADHYAY
SHASHWAT ANAND
AMRITANSH SHARMA
SATYAM
LAKSHAY PHATELA
ABHISHEK MISHRA
MADHUR KUKREJA
VARUN KHARE
CHAARVI GUPTA
MRINAL SINGH
ABHINAV DHAR
ABHISHEK JAIN
SOUNAK CHAKRABORTY
INDRASISH MISHRA
SATWIK MANGAL
KEN KUMAR
ARTI MEHTA
KARAN SRIDHAR
NEETI MISHRA
SHRIYA ARORA
NRIPENDRA NEERAV
PRIYA RAI
AKASH DEY
LOKESH CHOUDHARY
NISHA PRIYA
DARYL MENEZES
SHREYASH PARIJAT PRASAD
SHIVAM SHARMA
ROHAN SHANKAR
ABHIK GUPTA
SYANDAN BANERJEE
AKANKSHA NEGI
VIBHUTI TRIPATHI
APURVE PAHARIA
ADITI SINGH
KUMUD SHARMA
MURARI KRISHNA
SHUBHAM
ADITYA KRISHNA
SATYAM CHOUDHARY
MAYUKH ROY
GULSHAN KUMAR
VIBHA PAL
RAJAT BATRA
ANISH GUPTA
SHUBHAM SINGH
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110054
110001
126116
121002
124001
110063
324001
110063
302012
110022
201301
201001
110017
110085
110021
110002
182101
110016
262405
474005
122001
110075
282010
282004
246725
110022
282001
110065
201002
110049
110002
110096
201002
800001
110015
324005
110034
282007
302004
201005
110075
302018
121006
121003
251002
250002
110016
110023
110018
202412
110049
324009
110048
303806
244713
110064
201307
201301
122002
305001
110045
249403
249403
302020
110001
122011
201307
100023
110066
201308
201005
282006
249401
126102
282005
201012
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
BSC-DH-0195
BSC-DH-0196
BSC-DH-0197
BSC-DH-0198
BSC-DH-0199
BSC-DH-0200
BSC-DH-0201
BSC-DH-0202
BSC-DH-0203
BSC-DH-0204
BSC-DH-0205
BSC-DH-0206
BSC-DH-0207
BSC-DH-0208
BSC-DH-0209
BSC-DH-0210
BSC-DH-0211
BSC-DH-0212
BSC-DH-0213
BSC-DH-0214
BSC-DH-0215
BSC-DH-0216
BSC-DH-0217
BSC-DH-0218
BSC-DH-0219
BSC-DH-0220
BSC-DH-0221
BSC-DH-0222
BSC-DH-0223
BSC-DH-0224
BSC-DH-0225
BSC-DH-0226
BSC-DH-0227
BSC-DH-0228
BSC-DH-0229
BSC-DH-0230
BSC-DH-0231
BSC-DH-0232
BSC-DH-0233
BSC-DH-0234
BSC-DH-0235
BSC-DH-0236
BSC-DH-0237
BSC-DH-0238
BSC-DH-0239
BSC-DH-0240
BSC-DH-0241
BSC-DH-0242
BSC-DH-0243
BSC-DH-0244
BSC-DH-0245
BSC-DH-0246
BSC-DH-0247
BSC-DH-0248
BSC-DH-0249
BSC-DH-0250
BSC-DH-0251
BSC-DH-0252
BSC-DH-0253
BSC-DH-0254
BSC-DH-0255
BSC-DH-0256
BSC-DH-0257
BSC-DH-0258
BSC-DH-0259
BSC-DH-0260
BSC-DH-0261
BSC-DH-0262
BSC-DH-0263
BSC-DH-0264
BSC-DH-0265
BSC-DH-0266
BSC-DH-0267
BSC-DH-0268
BSC-DH-0269
BSC-DH-0270
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 96 of 177
SUDDHADEEP SARKAR
PAYAL SINGH
ADITYA VERMA
ANINDYA CHAWLA
PRANOY YADAV
TUSHAR TYAGI
ARMAAN K MARWAHA
PRAKHAR TANDON
PAWAN PARIHAR
PRITI KUMARI
AKANSHA MORAL
KAMAL GAWADIYA
KAANCHI SINGHAL
ANURAG BHALLA
HARSHVARDHAN SINGH NEGI
AATIF IQBAL
RAHUL
PADAM SINGH SHEKHAWAT
RAJ PRIYA
DHANANJAY KUMAR MAURYA
AISHWARYA MONGA
SANDEEP SANSANWAL
LEELADHAR
RISHI SACHDEVA
ANJALI KUMARI
VIKRAM DHANKHAR
ASHMITA SAHA
DEVARPAN MUKHERJEE
RHYTHM RANA
SUKUMAR MANDAL
ABHISHEK DAHIYA
ABHA KUMARI KARN
RISHIKA BERA
DURGESH TIWARI
SHUBHAM JAIN
NONGMAITHEM ROBINSON SINGH
ABHISHEK PALOD
MANISH MANOHAR
K DIPANSHU DAYAL
RITVIK HANDA
KARTIKA
SHIVANGI SONAL
MANISH GOSWAMI
AVINISH
SHIVAM GAUR
SIDDHARTHA KUMAR
GOPAL SINGH
RISHABH GUPTA
ASHOK KUMAR
JITENDRA SUWASIYA
MINTU KUMAR
AANCHAL
PRESHIT GUPTA
MOHIT KUMAR SARRAF
RAHUL KUMAR PATHAK
CHANDAN KUMAR
SUSHANT KUMAR
MEHA KAUSHIK
ANUVART KUMAR
SHIKHAR RAJ
AMIT TIWARI
DEVYANI GUPTA
ARNAV CHAKRABORTY
SMRITI SINGH
VISHESH GOVIL
LAV PRATAP SINGH
SHALINI MITRA
MANDEEP TIWARI
MANGI LAL CHOUDHARY
ALOK PAL
JYOTI KUMARI
VIKAS JANGID
JAYEET SONI
AKSHAY MEHTA
RAGHAV AGARWALA
HARI MOHAN
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
201307
201306
473551
302019
110001
250406
201014
302004
302012
110078
250004
341502
282004
180001
248001
854105
123029
302017
201014
110062
110002
110016
341001
312001
110016
110043
110091
201002
201013
263126
131001
110091
201307
110094
110016
110017
312001
201002
324005
122002
122001
110021
282001
110077
122101
110088
202393
285001
822116
341510
802160
110040
281001
302018
801103
324005
110022
302016
127306
201014
263139
211001
248001
281001
110016
283204
201309
110092
303009
302020
342011
302021
312001
110027
110007
301019
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
BSC-DH-0271
BSC-DH-0272
BSC-DH-0273
BSC-DH-0274
BSC-DH-0275
BSC-DH-0276
BSC-DH-0277
BSC-DH-0278
BSC-DH-0279
BSC-DH-0280
BSC-DH-0281
BSC-DH-0282
BSC-DH-0283
BSC-DH-0284
BSC-DH-0285
BSC-DH-0286
BSC-DH-0287
BSC-DH-0288
BSC-DH-0289
BSC-DH-0290
BSC-DH-0291
BSC-DH-0292
BSC-DH-0293
BSC-DH-0294
BSC-DH-0295
BSC-DH-0296
BSC-DH-0297
BSC-DH-0298
BSC-DH-0299
BSC-DH-0300
BSC-DH-0301
BSC-DH-0302
BSC-DH-0303
BSC-DH-0304
BSC-DH-0305
BSC-DH-0306
BSC-DH-0307
BSC-DH-0308
BSC-DH-0309
BSC-DH-0310
BSC-DH-0311
BSC-DH-0312
BSC-DH-0313
BSC-DH-0314
BSC-DH-0315
BSC-DH-0316
BSC-DH-0317
BSC-DH-0318
BSC-DH-0319
BSC-DH-0320
BSC-DH-0321
BSC-DH-0322
BSC-DH-0323
BSC-DH-0324
BSC-DH-0325
BSC-DH-0326
BSC-DH-0327
BSC-DH-0328
BSC-DH-0329
BSC-DH-0330
BSC-DH-0331
BSC-DH-0332
BSC-DH-0333
BSC-DH-0334
BSC-DH-0335
BSC-DH-0336
BSC-DH-0337
BSC-DH-0338
BSC-DH-0339
BSC-DH-0340
BSC-DH-0341
BSC-DH-0342
BSC-DH-0343
BSC-DH-0344
BSC-DH-0345
BSC-DH-0346
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 97 of 177
MD MASHKOOR ALAM
MUKESH KUMAR
RAKESH
ADITYA MALIK
MUKESH KUMAR
GOPAL DAS
DEEPANK SHARMA
DIVYANI SINGH
ABHISHEK MEENA
SUPRIYA CHAUDHARY
YOGESH KUMAR
BHAVNA YADAV
GAURAV SANGWAN
DHANANJAY GOEL
SURABHI SETH
DAKSH HASIJA
AKSHAY KHATRI
HARENDRA KUMAR
GAJENDRA TOMAR
VIBHANSHU GROVER
MD ADIM
DHRUV SHARMA
SHAYAN IQBAL
PRAKHAR GUPTA
DIVYAM GUPTA
BHAGWAN RAM RAAD
AJAY SHANKER
SHOAIB UL HAQUE
SATYANARAYAN SHARMA
SAURABH SARKAR
VARSHA DAHIYA
VIDUSI SARAI
PRATYUSA KAR
ASHISH UPADHYAY
NEHA NANDA
ARUN KANDHOL
SHIVAM SAXENA
SHANTANU GUPTA
SHOURYA SINGH
DEBJIT DAS GUPTA
CHETAN SHARMA
RITESH PATHAK
NISHCHAY TIWARI
KRITIKA TYAGI
TUSHAR UNIYAL
GAURAV JOON
SANCHIT SAPRA
SOURABH DHAMIJA
K DIVYA
SAKSHI GARG
PRIYANKA SHARMA
RITU PARASHAR
SHIVRAJ SINGH
SRISTI KHANNA
KUSHAGRA SRIVASTAVA
SAARANG TIWARI
VIKASH KUMAR
HEMANT KUMAR SINGH
PRADEEP RAJPOOT
SHIVANI KUNWAR
AYUSH MITTAL
SHASHANK GUPTA
VARUN KUMAR SONI
NITISH MAKHIJA
UMANG ARORA
KUMAR RAGHAVA
AYUSH SEKHARI
ROHAN MOHANTY
KETAN KISLAY
UTKARSH
KANIKA ANAND
MANAS MADAN
ASHISH DHILLON
SURABHI BHARGAVA
ABHA RATHOUR
PRIYA SHARMA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
202002
110043
110043
250004
110044
110044
302017
244001
302017
110070
250401
110043
302033
110029
121003
302004
301001
843301
110075
201009
202002
110075
733134
324007
110089
341502
243301
202002
302003
323307
110085
122001
122011
110065
132103
110092
282001
247667
201303
201010
263139
263139
110058
248001
124507
124507
124507
110095
250002
335001
305802
302021
247001
144602
110016
800002
841406
210417
201301
110058
324009
335804
110088
110032
110001
121008
302026
110067
110075
110017
110055
110046
302001
282001
282007
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
BSC-DH-0347
BSC-DH-0348
BSC-DH-0349
BSC-DH-0350
BSC-DH-0351
BSC-DH-0352
BSC-DH-0353
BSC-DH-0354
BSC-DH-0355
BSC-DH-0356
BSC-DH-0357
BSC-DH-0358
BSC-DH-0359
BSC-DH-0360
BSC-DH-0361
BSC-DH-0362
BSC-DH-0363
BSC-DH-0364
BSC-DH-0365
BSC-DH-0366
BSC-DH-0367
BSC-DH-0368
BSC-DH-0369
BSC-DH-0370
BSC-DH-0371
BSC-DH-0372
BSC-DH-0373
BSC-DH-0374
BSC-DH-0375
BSC-DH-0376
BSC-DH-0377
BSC-DH-0378
BSC-DH-0379
BSC-DH-0380
BSC-DH-0381
BSC-DH-0382
BSC-DH-0383
BSC-DH-0384
BSC-DH-0385
BSC-DH-0386
BSC-DH-0387
BSC-DH-0388
BSC-DH-0389
BSC-DH-0390
BSC-DH-0391
BSC-DH-0392
BSC-DH-0393
BSC-DH-0394
BSC-DH-0395
BSC-DH-0396
BSC-DH-0397
BSC-DH-0398
BSC-DH-0399
BSC-DH-0400
BSC-DH-0401
BSC-DH-0402
BSC-DH-0403
BSC-DH-0404
BSC-DH-0405
BSC-DH-0406
BSC-DH-0407
BSC-DH-0408
BSC-DH-0409
BSC-DH-0410
BSC-DH-0411
BSC-DH-0412
BSC-DH-0413
BSC-DH-0414
BSC-DH-0415
BSC-DH-0416
BSC-DH-0417
BSC-DH-0418
BSC-DH-0419
BSC-DH-0420
BSC-DH-0421
BSC-DH-0422
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 98 of 177
MANAV MADAN
AAYUSHI ANAND
NIKHIL KUMAR GUPTA
SAURABH SIDDHARTHA
AKASH CHATURVEDANI
NEERAJ JAROTIA
RAVI RAJAN
SUKRITI KHANNA
ARTI
SAURAV MANNA
ARUSHI KATHPAL
RISHABH KUMAR
UJJWAL KANDAHARI
ARKINA SINGH
DEVANSHU
ROHIT NASA
SURAJ SINHA
TUSHAR BATRA
SHARAT CHANDRA
SHREYSI NARAIN
DIVYANSH APURVA
TUHIN BATRA
KUNJ BIHARI
NIHARIKA JOSHI
MANBODH KUMAR MISHRA
YATIN SHARMA
KARTIK GUPTA
DITRO RAYCHAUDHURI
DEEPAK SHARMA
JITENDRA JHA
SAMANVYA LIJHARA
NITUPARNA DEY
MANSI YADAV
SANDEEP RAI
GLORIYA
ARIBHIT MISHRA
PRAVEEN KUMAR GAUTAM
ANKITA RATHI
YATINDRA SINGH
SHRIYA GAMBHIR
LALIT KUMAR
ARCHIN KUMAR
DEEPAK KUMAR VERMA
ANIKET PARTH
HARDEEP REGAR
PRIYANKA GOUNIYAL
ABHISHEK KUMAR CHAUDHARY
SWATI
NIDHI JAIN
KARAN
PANKAJ SINGLA
SIDHARTH SWAROOP
DEEPALI
CHETAN
SAYAN BANERJEE
SUNANDAN GOKHROO
K DIPANSHU DAYAL
ROHIT PALOD
PRAKHAR ALOK
JATIN DHAWAN
AMAN GUPTA
MADHAV ABEER
SOUVIK GHOSH
MOHINI
AYUSH SRIVASTAVA
AMIT PUSHKAR
PRAMOD KUMAR
AJAY
SUSMITA KUMARI
AMANDEEP CHANYAL
KUNWAR PRATAP SINGH
HIMANSHU SINGH
ANANYA JOSHI
TALLURI SANKARSHAN
PRATEEK PAREEK
GAURAV KUMAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110055
110024
474011
110078
492010
311204
110009
110060
246141
110096
110066
110087
110085
908504
249404
122001
201010
110019
324002
110023
841301
110019
110010
110029
174406
245304
110063
110060
110085
110077
121008
110019
301701
487221
201002
122003
202127
110088
121001
110092
123001
249408
249403
201005
311204
332001
321001
249204
249407
110062
127306
793002
811201
500020
110092
245408
686640
110089
521301
324519
682306
444303
400601
816109
324005
249407
333041
333001
110078
263139
203001
245101
110070
122018
302001
909715
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
BSC-DH-0423
BSC-DH-0424
BSC-DH-0425
BSC-DH-0426
BSC-DH-0427
BSC-DH-0428
BSC-DH-0429
BSC-DH-0430
BSC-DH-0431
BSC-DH-0432
BSC-DH-0433
BSC-DH-0434
BSC-DH-0435
BSC-DH-0436
BSC-DH-0437
BSC-DH-0438
BSC-DH-0439
BSC-DH-0440
BSC-DH-0441
BSC-DH-0442
BSC-DH-0443
BSC-DH-0444
BSC-DH-0445
BSC-DH-0446
BSC-DH-0447
BSC-DH-0448
BSC-DH-0449
BSC-DH-0450
BSC-DH-0451
MMC-DH-0001
MMC-DH-0002
MMC-DH-0003
MMC-DH-0004
MMC-DH-0005
MMC-DH-0006
MMC-DH-0007
MMC-DH-0008
MMC-DH-0009
MMC-DH-0010
MMC-DH-0011
MMC-DH-0012
MMC-DH-0013
MMC-DH-0014
MMC-DH-0015
MMC-DH-0016
MMC-DH-0017
MMC-DH-0018
MMC-DH-0019
MMC-DH-0020
MMC-DH-0021
MMC-DH-0022
MMC-DH-0023
MMC-DH-0024
MMC-DH-0025
MMC-DH-0026
MMC-DH-0027
MMC-DH-0028
MMC-DH-0029
MMC-DH-0030
MMC-DH-0031
MMC-DH-0032
MMC-DH-0033
MMC-DH-0034
MMC-DH-0035
MMC-DH-0036
MMC-DH-0037
MMC-DH-0038
MMC-DH-0039
MMC-DH-0040
MMC-DH-0041
MMC-DH-0042
MMC-DH-0043
MMC-DH-0044
MMC-DH-0045
MMC-DH-0046
MMC-DH-0047
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 99 of 177
KUNAL SINGHAL
ADARSH JAIN
DIVYA KARKI
AVINASH PAL
HIMANSHU KUMAR
MADHURI JAIN
SAURABH ARORA
SHUBHAM SHARMA
PARAG DUHAN
HIMANSSHI SINGHAL
RAVI KANT SHARMA
PRIYA GAUTAM
PRAKHAR JAIN
BIKASH KUMAR PASWAN
PIYUSH VAYANI
ADITYA PALOD
SANDEEP SINGH JANJUHA
GOVIND ANIL
NAMRATA RAY
AKSHAT ATRAY
R MUKUND
KRITIK SOMAN
DIVYAM BOHRA
ROHIT KUMAR
AVICHAL TYAGI
DEVASHISH KUMAR
SAHIL RAJPUT
SHIVAM KHATTAR
RAJAT KUMAR SINHA
RANJAN KUMAR SINGH
AMRITHA BABU
DEEPSHIKHA CHATTERJEE
KAVYA TRIPATHI
DIVYA SINGH
SURENDER SINGH
SHIVIKA GUPTA
ARUSHI SEHGAL
OINAM PREMDAS SINGH
NINGOMBAM CHA COGENT
ATHOKPAM NILAKUMAR SINGH
ELEENA MOHANTY
SAHIT CHOWDARY GARAPATI
NEHA SINGH
ALKA SHARMA
VAIBHAV TYAGI
RAJEEV KAPOOR
AZMAT ZEHRA
GAGANDEEP SINGH BEDI
BHANU CHAWLA
NEHA SINDHU
VANJUL CHOUDHARY
ANURAG
AMIT KUMAR
NISHTHA PAHAL
AKANKSHA SRIVASTAVA
VIVEK
MANISHA MISHRA
VARUNI MEHROTRA
SHEENA CHANDA
ANUKRITI GUPTA
JYOTI SHARMA
PARVEEN KUMAR
SALIL SHARMA
BHUPENDRA KUMAR SHARMA
KAVITA
PRACHI GUPTA
MANI AGARWAL
TANVI BATRA
MANOJ KUMAR PANCHAL
SHAILENDER SINGH
SWATI
SUJIT KUMAR SINGH
PAARKHI MEHROTRA
NEERAJ KUMAR
DIVYA KAUSHIK
PUSHPENDRA SINGH
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
110087
313001
263139
110001
202389
249403
110085
341306
110003
110096
302017
324005
201012
854105
282005
312001
110059
302015
201307
110085
110091
201307
342001
263139
250005
248152
110006
301001
110007
110018
110018
201011
110022
110023
125038
110018
110029
110009
110009
110009
110007
122001
110054
201102
131029
160004
110025
121006
110059
110042
110007
110035
245412
110023
110025
131001
209111
110075
121001
110006
110020
131024
324001
323301
122001
211002
282005
110019
121005
110007
125001
854107
380015
110059
203205
204101
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
MMC-DH-0048
MMC-DH-0049
MMC-DH-0050
MMC-DH-0051
MMC-DH-0052
MMC-DH-0053
MMC-DH-0054
MMC-DH-0055
MMC-DH-0056
MMC-DH-0057
MMC-DH-0058
MMC-DH-0059
MMC-DH-0060
MMC-DH-0061
MMC-DH-0062
MMC-DH-0063
MMC-DH-0064
MMC-DH-0065
MMC-DH-0066
MMC-DH-0067
MMC-DH-0068
MMC-DH-0069
MMC-DH-0070
MMC-DH-0071
MMC-DH-0072
MMC-DH-0073
MMC-DH-0074
MMC-DH-0075
MMC-DH-0076
MMC-DH-0077
MMC-DH-0078
MMC-DH-0079
MMC-DH-0080
MMC-DH-0081
MMC-DH-0082
MMC-DH-0083
MMC-DH-0084
MMC-DH-0085
MMC-DH-0086
MMC-DH-0087
MMC-DH-0088
MMC-DH-0089
MMC-DH-0090
MMC-DH-0091
MMC-DH-0092
MMC-DH-0093
MMC-DH-0094
MMC-DH-0095
MMC-DH-0096
MMC-DH-0097
MMC-DH-0098
MMC-DH-0099
MMC-DH-0100
MMC-DH-0101
MMC-DH-0102
MMC-DH-0103
MSD-DH-0001
MSD-DH-0002
MSD-DH-0003
MSD-DH-0004
MSD-DH-0005
MSD-DH-0006
MSD-DH-0007
MSD-DH-0008
MSD-DH-0009
MSD-DH-0010
MSD-DH-0011
MSD-DH-0012
MSD-DH-0013
MSD-DH-0014
MSD-DH-0015
MSD-DH-0016
MSD-DH-0017
MSD-DH-0018
MSD-DH-0019
MSD-DH-0020
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 100 of 177
KUMAR SHIVAM
ARVIND KUMAR
SUBODH KUMAR
ASHISH MOOSSADDEE
RAVI KUMAR
KALLU MEENA
JAIRUSHA JACKSON
BHARAT SHRESTH SINGH
DHEERAJ KUMAR
NEETU YADAV
AAKRITI MAGGO
ASHISH SINGHAL
SMRITI KOOLWAL
SALONI ARORA
MANISH KUMAR
AJAB SINGH
RAJ KUMAR
PARUL CHAUHAN
PINKI GUPTA
NEELANJAN CHAKRABARTY
GARIMA GUPTA
RUPAK KUMAR DALAI
NITESH YADAV
ASHWANI KUMAR MALIK
SUMIT KUMAR
ANJU KUMARI
RAHUL KUMAR
SURBHI GUPTA
ISHA KASHYAP
SHUBHRA SHARMA
AKANKSHA ARORA
ARADHANA NARANG
HEMANT KUMAR NAGAR
ARIJIT MISHRA
VASHISHT
AJEET KUMAR JHA
RUCHI THAKUR
KM SHIKHA
RAJNEESH KUMAR
SHREYA GUPTA
RAMIT BAJAJ
NAVEEN PARASHAR
SAURABH ARORA
ANKIT SHARMA
TANVI KUNWAR
MOHIT DESAI
MONU KUMAR
MANISH KUMAR JANGIR
SURBHI ARORA
PRAVEEN KUMAR ROY
SAKSHI ARYA
KRISHANU HILOIDARI
POORVI SHUKLA
ANKUR OTTO
MEENU
MANISH SHRIVASTAV
GITU CHOUDHARY
SREEJA NAIR
KAVYA TRIPATHI
ASHNA MONGA
ANITA BUTOLA
JUHI KHURANA
ANISHA BANERJEE
AYUSH SHARMA
SHRUTI
CHAITANYA KOHLI
SWASTIKA CHAKRAVORTY
MEENU RANI
CHIRAG AGARWAL
ANURUPA BOSE
MANISH JOON
NAVIN KUMAR SAINEE
NIKITA SINHA
SOURAV SENGUPTA
KUSHANK GULATI
GAURAV
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
110007
110045
301407
122002
160004
328026
110030
305001
110032
122001
110053
325218
302016
201005
247001
243601
110062
110036
110009
110091
201010
756125
110077
247776
131001
110045
110032
110027
110002
124001
110034
132001
325220
781028
201301
110009
302023
250502
247001
133001
110060
328001
247667
110007
121001
110076
249405
333028
110024
110091
110024
110009
110023
121003
110091
328001
110091
110064
110022
110027
110096
122001
110014
250110
123029
201303
110022
110024
301001
110065
110022
811214
110007
110019
122002
110059
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
MSD-DH-0021
MSD-DH-0022
MSD-DH-0023
MSD-DH-0024
MSD-DH-0025
MSD-DH-0026
MSD-DH-0027
MSD-DH-0028
MSD-DH-0029
MSD-DH-0030
MSD-DH-0031
MSD-DH-0032
MSD-DH-0033
MSD-DH-0034
MSD-DH-0035
MSD-DH-0036
MSD-DH-0037
MSD-DH-0038
MSD-DH-0039
MSD-DH-0040
MSD-DH-0041
MSD-DH-0042
MSD-DH-0043
MSD-DH-0044
MSD-DH-0045
MSD-DH-0046
MSD-DH-0047
MSD-DH-0048
MSD-DH-0049
MSD-DH-0050
MSD-DH-0051
MSD-DH-0052
MSD-DH-0053
MSD-DH-0054
MSD-DH-0055
MSD-DH-0056
MSD-DH-0057
MSD-DH-0058
MSD-DH-0059
MSD-DH-0060
MSD-DH-0061
MSD-DH-0062
MSD-DH-0063
MSD-DH-0064
MSD-DH-0065
MSD-DH-0066
MSD-DH-0067
MSD-DH-0068
MSD-DH-0069
MSD-DH-0070
MSD-DH-0071
MSD-DH-0072
MSD-DH-0073
MSD-DH-0074
MSD-DH-0075
MSD-DH-0076
MSD-DH-0077
MSD-DH-0078
MSD-DH-0079
MSD-DH-0080
MSD-DH-0081
MSD-DH-0082
MSD-DH-0083
MSD-DH-0084
MSD-DH-0085
MSD-DH-0086
MSD-DH-0087
MSD-DH-0088
MSD-DH-0089
MSD-DH-0090
MSD-DH-0091
MSD-DH-0092
MSD-DH-0093
MSD-DH-0094
MSD-DH-0095
MSD-DH-0096
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 101 of 177
RACHITA GUPTA
SANDHYA TRIPATHI
MIMANSA KHANNA
MAYANGLAMBAM SUBASHCHANDRA SINGH
NAINA GAKHAR
SAKSHI SHARMA
ANCHAL GUPTA
REEMA CHAUDHURI
SAUMYA SAKSHI
SHIKHA GUPTA
RITISHA GUMBER
DISHA GUPTA
SHUBHENDU MANDAL
PRIYANKA YADAV
TARUN KUMAR
JIGYASA GAMBHIR
ANUPRIYA GOEL
RHYTHM GROVER
KAPIL KUMAR
ANKIT KUMAR
MONIKA BHARDWAJ
CHETAN BHAKUNI
ARUNMOY CHATURVEDI
SUSHANT PATIAL
SUGANDHA MEHANDIRATTA
ABHINAV DHAUNDIYAL
RAKSHIT KAKKAR
APORUPA BOSE
APEKSHA AGRAWAL
MAYURI SINGH
VIVEK KUMAR
KARTIK DHAWAN
AYUSHI RASTOGI
AAKRATI BHARGAVA
ISHA GEHLOT
DEEPIKA AGARWAL
MORADHVAJ
MITHILESH KUMAR
KUNAL GANDHI
RIDDHI GYAN PANDEY
ADITI GARG
ASHISH SHARMA
MOHINI SAINI
PRIYANKA RAWAT
POOJA JAIN
AANCHAL ARORA
ZOHRA MASUDI
SONIA DEVI
KAVITA VERMA
SOMDUTTA BHADRA
SANDEEP
KARAN MITTAL
CHHAVI PAUL
MONIKA WALIA
NUPUR THIRANI
NUPUR AGGARWAL
AJAY GUPTA
SURESH KUMAR
SONAL MENDIRATTA
SWATI GARG
MAYANK GUPTA
ARUN KUMAR
ABHSIHEK LAHARI
KANIKA VERMA
SWATI SHARMA
KANIKA SIHMAR
ANURADHA ESWARAN
VARSHA MAHESHWARI
SAUMYA SHARMA
ANIL KUMAR
AMIT KUMAR
NIYATEE SHARMA
JULEE SHARMA
NEHA SHARMA
SRISHTI JAIN
REMAN DHANDA
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
110089
110045
201301
110009
110009
304022
110065
121003
110007
202393
201001
110021
226016
250001
250001
122001
110063
110027
208016
282002
303702
110049
331403
171011
263148
110064
110063
110065
110024
110048
282002
110008
110024
110024
110036
250342
302020
812002
110059
110022
110049
250620
247778
244715
110048
110091
110025
110044
282002
110019
110081
110015
110018
110018
110048
110092
110059
124507
121001
110018
302020
110094
250001
250611
110012
110071
110010
504021
110088
333034
250001
122001
121003
121008
110007
304022
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
MSD-DH-0097
MSD-DH-0098
MSD-DH-0099
MSD-DH-0100
MSD-DH-0101
MSD-DH-0102
MSD-DH-0103
MSD-DH-0104
MSD-DH-0105
MSD-DH-0106
MSD-DH-0107
MSD-DH-0108
MSD-DH-0109
MSD-DH-0110
MSD-DH-0111
MSD-DH-0112
MSD-DH-0113
MSD-DH-0114
MSD-DH-0115
MSD-DH-0116
MSD-DH-0117
MSD-DH-0118
MSM-DH-0001
MSM-DH-0002
MSM-DH-0003
MSM-DH-0004
MSM-DH-0005
BMB-DH-0001
BMB-DH-0002
BMB-DH-0003
BMB-DH-0004
BMB-DH-0005
BMB-DH-0006
BMB-DH-0007
BMB-DH-0008
BMB-DH-0009
BMB-DH-0010
BMB-DH-0011
BMB-DH-0012
BMB-DH-0013
BMB-DH-0014
BMB-DH-0015
BMB-DH-0016
BMB-DH-0017
BMB-DH-0018
BMB-DH-0019
BMB-DH-0020
BMB-DH-0021
BMB-DH-0022
BMB-DH-0023
BMB-DH-0024
BMB-DH-0025
BMB-DH-0026
BMB-DH-0027
BMB-DH-0028
BMB-DH-0029
BMB-DH-0030
BMB-DH-0031
BMB-DH-0032
BMB-DH-0033
BMB-DH-0034
BMB-DH-0035
BMB-DH-0036
BMB-DH-0037
BMB-DH-0038
BMB-DH-0039
BMB-DH-0040
BMB-DH-0041
BMB-DH-0042
BMB-DH-0043
BMB-DH-0044
BMB-DH-0045
BMB-DH-0046
BMB-DH-0047
BMB-DH-0048
BMB-DH-0049
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 102 of 177
HINA MATHUR
VIKRAM SINGH VERMA
KANIKA SHARMA
DEEPAK SINGH
SHWETA SINGH
AKANSHA JAIND
TANIA GOTAN
JITENDRA SINGH
RASHI UPPAL
RASHI PATEL
ANUPAMA
SONAM YADAV
MOHD AAMIR MALIK
KAVITA VERMA
EKTA JAIN
SHREYASHI GANGULY
SHEFALI TYAGI
ANIRUDH AHLUWALIA
KUMARI PRIYA
VIVEK MALIK
PRAVEEN SHANKER SHARMA
PRIYANKA SETHI
DINESH KUMAR GUPTA
SHIVANI MUDGAL
JIGYASA SINGH
ANKITA SHARMA
MOHD FAISAL ANSARI
RAHUL GUPTA
ROHIT KUMAR RAWAT
RAUNAQ NAYAR
TAPASYA SRIVASTAVA
JITENDRA KUMAR
SUMIT KUMAR JHA
PARVEEN CHAUHAN
SANCHARI MUKHERJEE
SADANAND SARASWAT
ANURAG SHARMA
DIPTI RAJ
SHIVAM SINGH
BALVINDER PAL SINGH BINDRA
SHRESTHA SHARMA
ABHISHEK
VARUN
CHARCHIT SARASWAT
ANKUR GANGWAR
SHABANAM KUMARI
PALAK MALHOTRA
SASWATI DAS
SHRAVAN KUMAR SEHGAL
GOKUL CHAND MEENA
HIMANSHU YADAV
ANKIT SINGH
AMAN KUMAR SINGH
SHUCHITA
SAURABH KUMAR SINGH
AKSHAY DESHRAJ
SUGANDHA AGARWAL
AYUSH RAJPUT
GAURAV KUMAR
NIDHI CHAUHAN
AAKANKSHA JAIN
VIBHANSHU
PRAKASH KUMAR
MD RAGHIB ANSARI
ANUJ KUMAR
CHANDRASHEKHAR KUMAR
ISHWANK SINGH
ASHUTOSH PRAKASH
ROHIT NARWAL
GOPI CHAND
AJAY
DEEPAK BOGATI
HEMA RAM SANGWA
SHIVANI KUSHWAHA
ANANYA
ATUL ANURAG
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110058
226016
124001
110007
282002
110093
110032
333034
110018
250004
110045
122001
202002
282002
110053
110054
250001
110007
110022
247775
304022
110008
110007
110017
122002
110009
202002
207244
110017
110015
11002
204106
201011
110084
201005
281006
282008
854301
282002
282001
110075
176215
110088
282010
262407
324005
202001
201301
201301
301414
122011
323307
283203
110017
110047
201011
122002
246761
245412
110070
122018
282005
110092
110025
110093
845401
110026
110054
124001
110016
124529
110074
341030
206244
122011
246149
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
BMB-DH-0050
BMB-DH-0051
BMB-DH-0052
BMB-DH-0053
BMB-DH-0054
BMB-DH-0055
BMB-DH-0056
BMB-DH-0057
BMB-DH-0058
BMB-DH-0059
BMB-DH-0060
BMB-DH-0061
BMB-DH-0062
BMB-DH-0063
BMB-DH-0064
BMB-DH-0065
BMB-DH-0066
BMB-DH-0067
BMB-DH-0068
BMB-DH-0069
BMB-DH-0070
BMB-DH-0071
BMB-DH-0072
BMB-DH-0073
BMB-DH-0074
BMB-DH-0075
BMB-DH-0076
BMB-DH-0077
BMB-DH-0078
BMB-DH-0079
BMB-DH-0080
BMB-DH-0081
BMB-DH-0082
BMB-DH-0083
BMB-DH-0084
BMB-DH-0085
BMB-DH-0086
BMB-DH-0087
BMB-DH-0088
BMB-DH-0089
BMB-DH-0090
BMB-DH-0091
BMB-DH-0092
BMB-DH-0093
BMB-DH-0094
BMB-DH-0095
BMB-DH-0096
BMB-DH-0097
BMB-DH-0098
BMB-DH-0099
BMB-DH-0100
BMB-DH-0101
BMB-DH-0102
BMB-DH-0103
BMB-DH-0104
BMB-DH-0105
BMB-DH-0106
BMB-DH-0107
BMB-DH-0108
BMB-DH-0109
BMB-DH-0110
BMB-DH-0111
BMB-DH-0112
BMB-DH-0113
BMB-DH-0114
BMB-DH-0115
BMB-DH-0116
BMB-DH-0117
BMB-DH-0118
BMB-DH-0119
BMB-DH-0120
BMB-DH-0121
BMB-DH-0122
BMB-DH-0123
BMB-DH-0124
BMB-DH-0125
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 103 of 177
PRAKHAR SINGH
MD TANWEER ALAM
SHUBHAM GOSWAMI
ABHISHEK
SUMANT THAKUR
GURMEET CHAUHAN
ARUN KUMAR YADAV
AKASH MISHRA
SHIVANI BALI
DIGVIJAY SHARMA
ADITI BAIJAL
KARTAVYA KHANNA
MANASVEE KUMAR
SUMIT GOEL
KAVITA ROUTELA
NEERAJ GOYAL
ATIF FASIH
YOSHIT GAUTAM
ABHISHEK MITTAL
INDER SINGH
ISHITA MATHUR
VAIBHAV GOSAIN
VISHAL KUMAR
VIVEK AGARWAL
W R ANBU MATHIKA
SHIV WADHWA
ARNAV
ABHISHEK CHOUBEY
NAVDEEP SANDHU
HANUMAN MAL MALI
GOURAV KUMAR
RITU SHROTRIYA
VINIT SHARSWAT
SAURABH KAUSHIK
ASHUTOSH KRISHNA
AMIT BHARDWAJ
KRISHAN KUMAR
MONU KUMAR
SUNIL MUMAR SONI
VIKAS PRATAP SINGH
ANSHUL
SONU DIXIT
YUVRAJ BARSARA
HARSH KUMAR
KESHAV SNADDAY
PRASEN MISHRA
SHRISH RAJ SINHA
GHANSHYAM SINGHAL
ZAINUL ABDIN
VIPIN KUMAR
KULDEEP SINGH
JIGMET ANGMO
ANU RAO
SIDDHARTH MAHESH
SANIDHYA GUPTA
GAURAV GARG
VIVEK RANJAN
APOORVA SINHA
SAMIKSHA GAUTAM
MANAN PANDEY
KRRISH MITTAL
GAUREEJ GAUTTAM
ARUNESH KARKUN
AKANKSHA VARSHNEY
RISHI KUNAL
LALIT KUMAR YADAV
SHIVENDRA VIKRAM SRINET
SAMEER SADANA
SHANYA GUPTA
ANURAG VATS
PRATEEK KUKREJA
RAHUL NANGIA
SACHIN SHARMA
SHANTNU GUPTA
VISHAL GARG
GAURAV AVASTHI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
201014
110025
124507
125033
110084
247776
110034
228001
110030
110059
121001
110065
250002
110085
110044
110086
246701
282002
110017
332818
122018
201301
110059
110077
110029
110089
110016
110045
110010
110006
136129
888401
201012
110010
110096
321606
110010
324005
841301
324009
110043
851216
333516
110094
324005
201301
201010
303012
110025
247663
125050
110007
122001
122002
110015
201009
121001
110030
201008
247001
201012
324005
110067
202520
211019
211006
110037
110015
201301
110027
110091
122001
110086
282003
121004
321606
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
BMB-DH-0126
BMB-DH-0127
BMB-DH-0128
BMB-DH-0129
BMB-DH-0130
BMB-DH-0131
BMB-DH-0132
BMB-DH-0133
BMB-DH-0134
BMB-DH-0135
BMB-DH-0136
BMB-DH-0137
BMB-DH-0138
BMB-DH-0139
BMB-DH-0140
BMB-DH-0141
BMB-DH-0142
BMB-DH-0143
BMB-DH-0144
BMB-DH-0145
BMB-DH-0146
BMB-DH-0147
BMB-DH-0148
BMB-DH-0149
BMB-DH-0150
BMB-DH-0151
BMB-DH-0152
BMB-DH-0153
BMB-DH-0154
BMB-DH-0155
BMB-DH-0156
BMB-DH-0157
BMB-DH-0158
BMB-DH-0159
BMB-DH-0160
BMB-DH-0161
BMB-DH-0162
BMB-DH-0163
BMB-DH-0164
BMB-DH-0165
BMB-DH-0166
BMB-DH-0167
BMB-DH-0168
BMB-DH-0169
BMB-DH-0170
BMB-DH-0171
BMB-DH-0172
BMB-DH-0173
BMB-DH-0174
BMB-DH-0175
BMB-DH-0176
BMB-DH-0177
BMB-DH-0178
BMB-DH-0179
BMB-DH-0180
BMB-DH-0181
BMB-DH-0182
BMB-DH-0183
BMB-DH-0184
BMB-DH-0185
BMB-DH-0186
BMB-DH-0187
BMB-DH-0188
BMB-DH-0189
BMB-DH-0190
BMB-DH-0191
BMB-DH-0192
BMB-DH-0193
BMB-DH-0194
BMB-DH-0195
BMB-DH-0196
BMB-DH-0197
BMB-DH-0198
BMB-DH-0199
BMB-DH-0200
BMB-DH-0201
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 104 of 177
AKSHAY KHATRI
AKSHAY AGGARWAL
HITESH SETHI
ANSHUMAN VASHISTHA
JYOTSNA ARORA
KULDEEP SINGH
VIPIN TYAGI
VIDUSHI SINGH MANARYA
ABHISHEK KUMAR
SANJAY VISHWAKARMA
IRA PANDEY
VATSAL BHATIA
SAUMYA KRISHNATREY
ABHIJEET SONI
ANANYA KAUSHIK
ANKUR RAJPOOT
CHANDAN KUMAR
VARUN MISHRA
VISHAL VERMA
PRERNA SETIA
DIVYA SHARMA
SHASHANK SINGH
RIJUL SAINI
KANAV KUMAR AGARWAL
ANKIT GUPTA
UTKARSH NARAIN
DHRUV SAHANI
RAJAT GUPTA
SAHIL AGGARWAL
JATIN BHARDWAJ
SHWETA CHAKRABARTI
ABHISHEK TYAGI
SANSKRITI SINGH
HIMANSHU JHA
ASHISH
HARLEEN KAUR
HARSH KUMAR TOMAR
VAISAKH NAIR
MITU KARJEE
DHARMENDRA SINGH
NEERAJ GAUTAM
SAUMYA SHUKLA
RADHIKA AGGARWAL
NISHANT KUMAR
GURPREET SINGH
AAYUSHI BHATIA
RAHUL KALRA
RITWIK SAHANI
ROHIT MAZUMDER
POORNIMA PAL
NILESH KUMAR
SANGYATRI
CHIRANJEEV KISHORE
RINI MAHESHWARI
KOPAL GUPTA
PULKIT AGGARWAL
ADIL ZAFAR
AKSHAY CHOPRA
AKASH YADAV
ANKIT PAREEK
LOKESHWAR JHA
KARANBIR SINGH
SHIVANSH AGARWAL
RAVI SHANKAR SHARMA
JAYESH KUMAR KHATTAR
ADITYA GUPTA
SWARAJ MUND
SIDDHANT SHRIVASTAVA
SUSHMITA CHANDEL
AVINASH SHARMA
ARJUN DHINGRA
KUNAL GAURAV
AKANKSHA KALIA
PRABHAT BHARDWAJ
SIDDHANT SHRIVASTAVA
RAVI SHANKAR SINHA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
334003
248001
125055
249408
302023
249407
110007
244001
844101
224183
201301
313301
246761
341001
110021
262201
110006
110085
302020
122001
325205
282002
110018
263139
248001
110091
247554
302033
124507
110026
110088
282001
201301
110075
122001
110009
250001
248003
761016
281001
282003
201301
110092
845303
110018
302021
122001
121008
110091
249201
110059
110052
110092
248001
248001
201308
823001
110007
110043
341001
110085
110007
249408
303303
110063
302017
766001
248001
282005
334003
122009
121004
248001
110075
248001
110017
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
BMB-DH-0202
BMB-DH-0203
BMB-DH-0204
BMB-DH-0205
BMB-DH-0206
BMB-DH-0207
BMB-DH-0208
BMB-DH-0209
BMB-DH-0210
BMB-DH-0211
BMB-DH-0212
BMB-DH-0213
BMB-DH-0214
BMB-DH-0215
BMB-DH-0216
BMB-DH-0217
BMB-DH-0218
BMB-DH-0219
BMB-DH-0220
BMB-DH-0221
BMB-DH-0222
BMB-DH-0223
BMB-DH-0224
BMB-DH-0225
BMB-DH-0226
BMB-DH-0227
BMB-DH-0228
BMB-DH-0229
BMB-DH-0230
BMB-DH-0231
BMB-DH-0232
BMB-DH-0233
BMB-DH-0234
BMB-DH-0235
BMB-DH-0236
BMB-DH-0237
BMB-DH-0238
BMB-DH-0239
BMB-DH-0240
BMB-DH-0241
BMB-DH-0242
BMB-DH-0243
BMB-DH-0244
BMB-DH-0245
BMB-DH-0246
BMB-DH-0247
BMB-DH-0248
BMB-DH-0249
BMB-DH-0250
DST-DH-0001
DST-DH-0002
DST-DH-0003
DST-DH-0004
DST-DH-0005
DST-DH-0006
DST-DH-0007
DST-DH-0008
MEC-DH-0033
MEC-DH-0034
MEC-DH-0035
MEC-DH-0036
MEC-DH-0037
MEC-DH-0038
MEC-DH-0039
MEC-DH-0040
MEC-DH-0041
MEC-DH-0042
MEC-DH-0043
MEC-DH-0044
MEC-DH-0045
MED-DH-0483
MED-DH-0484
MED-DH-0485
MED-DH-0486
MED-DH-0487
MED-DH-0488
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 105 of 177
JITENDER SINGH SANDHU
SHALU GARG
SAHIL SHARMA
APOORV SHARMA
DANISH HAMID MALIK
GOVIND GOPAL GAIT
ABHINAV SHANKAR
PANKAJ JOSHI
DIYA JOSEPH
VIDYASAGAR
YOGESH KUMAR GAJRAJ
VASU DEV AGGARWAL
AMIT SINGH
MEHAK NANDWANI
PANKAJ KUMAR
ANUJ KUMAR
UDAY KUMAR
NAWAB ANWAR NAWAB
SONU KUMAR JHA
SAURABH
SANDEEP KUMAR YADAV
KEVAL JOSHI
ASHISH SHARMA
SHUDDHENDU SHEKHAR MISHRA
KARAN SINGH VEDI
ABHINAV CHAUHAN
SUYASH KUMAR
DEVANSHU GAUR
ASAWARI AGARWAL
ANSHIT AGARWAL
AMBAR SHRIVASTAV
ROHIN ARORA
RAJAT KUMAR
PAWAN KUMAR YADAV
SOURISH BISWAS
ASHISH KUMAR
HEMANT TULSHAN
SHEKHAR BOHRA
VISHANK BHATIA
PRANSHU RATHORE
MANVI CHANDRA
SHUBHAM GREWAL
ANIRBAN MAITRA
RAJAN TYAGI
PRERNA KUMAR
YOGESH KUMAR
PRANETA PANDEY
DEEPAK NAGAR
JOYDEEP PAL
KAVYA TRIPATHI
PRAVEEN KUMAR
ASHISH KUMAR SINGH
RAHUL KUMAR GUPTA
AKSHAY CHAUDHARY
SUBHASH ALHA
VARUN VARSHNEY
KRITIKA DHINGRA
IPSHITA GUHA
NITESH SHARMA
ATISH MALIK
RUCHI GUPTA
VINAY SHARMA
ANMOL SHARMA
MEGHA NATH
VIVEK SINGHANIA
RICHA SINGH
SHAGUN GUPTA
SWATI ARORA
AMEYA DEEPAK RANE
MOHD IQBAL RATHER
KARTIK SAXENA
HARGUNGEET SINGH
DEBOPRIYA MUKHERJEE
KHUSHBOO THAREJA
JITHIN JOSE
AMIYA SINHA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
263152
121004
322241
110007
191201
333026
110070
263139
110075
282008
333026
110058
110010
110003
204214
247668
110067
110062
847404
110010
302012
331507
110016
110084
305004
110098
324005
250001
282002
201001
249401
110087
249401
207123
110022
302033
110006
249204
110019
302021
201307
251001
122001
110059
201002
301702
263139
324005
110019
110022
284001
110063
110084
208016
302004
204215
110095
110010
122001
248006
110021
110045
110051
110070
851204
208005
110085
121007
400057
193103
110019
160015
110007
110035
201307
800020
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
MED-DH-0489
MED-DH-0490
MED-DH-0491
MED-DH-0492
MED-DH-0493
MED-DH-0494
MED-DH-0495
MED-DH-0496
MED-DH-0497
MED-DH-0498
MED-DH-0499
MED-DH-0500
MED-DH-0501
MED-DH-0502
MED-DH-0503
MED-DH-0504
MED-DH-0505
MED-DH-0506
MED-DH-0507
MED-DH-0508
MED-DH-0509
MED-DH-0510
MED-DH-0511
MED-DH-0512
MED-DH-0513
MED-DH-0514
MED-DH-0515
MED-DH-0516
MED-DH-0517
MED-DH-0518
MED-DH-0519
MED-DH-0520
MED-DH-0521
MED-DH-0522
MED-DH-0523
MED-DH-0524
MED-DH-0525
MED-DH-0526
MED-DH-0527
MED-DH-0528
MED-DH-0529
MED-DH-0530
MED-DH-0531
MED-DH-0532
MED-DH-0533
MED-DH-0534
MED-DH-0535
MED-DH-0536
MED-DH-0537
MED-DH-0538
MED-DH-0539
MED-DH-0540
MED-DH-0541
MED-DH-0542
MED-DH-0543
MED-DH-0544
MED-DH-0545
MED-DH-0546
MED-DH-0547
MED-DH-0548
MED-DH-0549
MED-DH-0550
MED-DH-0551
MED-DH-0552
MED-DH-0553
MED-DH-0554
MED-DH-0555
MED-DH-0556
MED-DH-0557
MED-DH-0558
MED-DH-0559
MED-DH-0560
MED-DH-0561
MED-DH-0562
MED-DH-0563
MED-DH-0564
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 106 of 177
PRIYANKA KWATRA
CHHAVI GOYAL
UMANG AGGARWAL
RISHABH KOCHAR
SUMEDHA ARYA
KRATIKA SHAKYA
ROHIT YADAV
PRERNA
ANJALI PRIYA
HARLEEN KAUR
SHYAM JI DIXIT
SAKSHI SAHNI
GURPREET SINGH
NIHARIKA CHHABRA
DIVYA PATNAIK
OPINDER KAUR SODHI
UTTARA JOSHI
SHRUTI JAIN
PAYAL BAIJAL
AYESHA MUKHERJEE
JYOTIKA
AKSHATA KALLOOR
GAURI DEOL
BHOOMIKA ARORA
MUKESH KUMAR
HEYMIKA BHATIA
VARUN KHER
SIDHANT MOHAPATRA
PALLAVI DALAL
VIDUSHI SHARMA
SAHIL BHATIA
SHEEBA
PRITAM LAGAN
PRIYANKA DAWAR
PRIYANKA MITTAL
ADITI JAIN
SAMEER GUPTA
KIRATVEER SINGH
INDRAJIT BANERJEE
RICHA TAYAL
KRITIKA MAHENDRU
SHUBHAM PANWAR
TANUPRIYA KAUR
RAJAN KAPOOR
YASHWANT SINGH YADAV
PINKY CHARENAMEI
SWATI KUMAR
SRIREKHA NAIR
GURARCHI KAUR KALRA
PARUL GUPTA
PREETI VAID
GOONJAN KUMAR
DISHA AGARWAL
CHARU SHARMA
GEETANJALI MITRA
HIMANI AILAWADI
MOUMITA DEB
KANIKA KHURANA
NISHA RAI
CHANDNI ANEJA
JATIN TOMAR
PRIYANKA ANAND
GURPREET SAGGOO
SAHIL SINGH
SHEFALI BANSAL
SHAILJAPANDEY
SHRUTI BINDAL
MEGHA ARORA
SONU GUPTA
NATASHA JHA
ANSHUL
AMEYA CHAUDHARY
TANISHA CHANDA
VATSALA DIXIT
PAURANMASI KHURANA
SAMARTH PURI
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
282001
110085
110034
110034
110015
110009
110088
201304
201010
110052
208002
110085
110018
110015
122003
110085
110075
110091
400101
110054
110011
110024
110010
110030
131001
110024
110048
110085
110074
110070
110032
110054
110059
110031
110092
110051
110058
110034
110016
110052
110085
201001
110075
110051
122001
110084
110034
110018
110031
110024
110030
110007
110048
201010
110034
110064
110049
110017
110048
110015
110094
110017
110015
110075
110041
201301
110092
110018
110005
110070
122001
110010
110019
110049
110065
110058
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
MED-DH-0565
MED-DH-0566
MED-DH-0567
MED-DH-0568
MED-DH-0569
MED-DH-0570
MED-DH-0571
MED-DH-0572
MED-DH-0573
MED-DH-0574
MED-DH-0575
MED-DH-0576
MED-DH-0577
MED-DH-0578
MED-DH-0579
MED-DH-0580
MED-DH-0581
MED-DH-0582
MED-DH-0583
MED-DH-0584
MED-DH-0585
MED-DH-0586
MED-DH-0587
MED-DH-0588
MED-DH-0589
MED-DH-0590
MED-DH-0591
MED-DH-0592
MED-DH-0593
MED-DH-0594
MED-DH-0595
MED-DH-0596
MED-DH-0597
MED-DH-0598
MED-DH-0599
MED-DH-0600
MED-DH-0601
MED-DH-0602
MED-DH-0603
MED-DH-0604
MED-DH-0605
MED-DH-0606
MED-DH-0607
MED-DH-0608
MED-DH-0609
MED-DH-0610
MED-DH-0611
MED-DH-0612
MED-DH-0613
MED-DH-0614
MED-DH-0615
MTC-DH-0001
MTC-DH-0002
MTC-DH-0003
MTC-DH-0004
MTC-DH-0005
MTC-DH-0006
MTC-DH-0007
MTC-DH-0008
MTC-DH-0009
MTC-DH-0010
MTC-DH-0011
MTC-DH-0012
MTC-DH-0013
MTC-DH-0014
MTC-DH-0015
MTC-DH-0016
MTC-DH-0017
MTC-DH-0018
MTC-DH-0019
MTC-DH-0020
MTC-DH-0021
MTC-DH-0022
MTC-DH-0023
MTC-DH-0024
MTC-DH-0025
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 107 of 177
VIJAYANT JAIN
MEENAKSHI THAKUR
RICHA JAIN
KANIKA KALRA
DEBARGHYA ROY
URVASHI SINGHAL
NAWEED AHMED
CHAITANYA TALREJA
KUNDAN KUMAR
RAHUL KUMAR SOM
ANJALI SAINI
NEISETUONUO TEP
SHRUTI SHARMA
ANCHAL KATIYAR
AASTHA GUPTA
SUGANDHA TYAGI
PRIYA SARRAF
SRILEKHA NAIR
PARIDHI GUPTA
GEETIKA JAIN
AMANDEEP KAUR
NISHTHA SHARMA
HARNEET KAUR
CIBY THOMAS
MANSI NANDA
KIRAN KHATRI
PRIYANKA CHAUDHARY
CHARU TANEJA
DHRUMEE PALAN
PIYU JAIN
ANURAG KAKKAR
MEDHA GROVER
RAVI KUMAR YADAV
MANSI MALIK
PRIYANKA SACHDEVA
MICKY KHER
PRIYA PURUSHOTHAMAN
NOOPUR
MEHAR VATSYA
RISHABH SHUKLA
TANU SHIVNANI
SANJAY KUMAR JAIN
CHRISS ACCA MATHEWS
MOHIT GUPTA
POOJA SURI
PRIYANKA GUPTA
SUGAT CHATURVEDI
VIPIN MAHALWAL
ABHISHEK VERMA
JAGRITI PAWAR
HARISH KUMAR
SAURABH VERMA
SHREYA KUNAR
YOGESH PRASAD
NITIN KUMAR
DEEPIKA KM
NARENDRA KUMAR
PRACHI CHAUHAN
RAHUL KOHLI
NEERAJ KUMAR
SWETA DIPTI
ANIL KUMAR NISHAD
PRASHANT KUMAR PRABHAT
SATYA PRAKASH MOHANTY
JUNED AHMAD
AMIT KUMAR SINGH
DHRUV GUPTA
AKASH SINGHAI
MANISH KUMAR
SHRUTI SHIKHA
PANKAJ KUMAR SAHU
GAURAV SINGH
MAYANK
A K M SAMIMUL ALAM
NAVEEN BHATI
SONIA
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
201014
110019
110059
110026
713304
110014
110009
110052
110009
110084
110033
797001
110085
110048
110095
110052
110024
110018
110052
110085
110027
110018
110087
247001
110085
110054
110034
110085
110054
110085
110035
110058
110043
110058
110051
122001
201301
110060
110007
201014
110017
110021
110007
110035
110017
201301
110034
110062
208007
110015
110007
201301
110052
110023
201301
201301
110066
205001
110017
122105
800026
833201
852201
122011
272192
110044
110093
284403
211013
110010
833201
229301
201206
110059
110036
126116
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
MTC-DH-0026
MTC-DH-0027
MTC-DH-0028
MTC-DH-0029
MTC-DH-0030
MTC-DH-0031
MTC-DH-0032
MTC-DH-0033
MTC-DH-0034
MTC-DH-0035
MTC-DH-0036
MTC-DH-0037
MTC-DH-0038
MTC-DH-0039
MTC-DH-0040
MTC-DH-0041
MTC-DH-0042
MTC-DH-0043
MTC-DH-0044
MTC-DH-0045
MTC-DH-0046
MTC-DH-0047
MTC-DH-0048
MTC-DH-0049
MTC-DH-0050
MTC-DH-0051
MTC-DH-0052
MTC-DH-0053
MTC-DH-0054
MTC-DH-0055
MTC-DH-0056
MTC-DH-0057
MTC-DH-0058
MTC-DH-0059
MTC-DH-0060
MTC-DH-0061
MTC-DH-0062
MTC-DH-0063
MTC-DH-0064
MTC-DH-0065
MTC-DH-0066
MTC-DH-0067
MTC-DH-0068
MTC-DH-0069
MTC-DH-0070
MTC-DH-0071
MTC-DH-0072
MTC-DH-0073
MTC-DH-0074
MTC-DH-0075
MTC-DH-0076
MTC-DH-0077
MTC-DH-0078
MTC-DH-0079
MTC-DH-0080
MTC-DH-0081
MTC-DH-0082
MTC-DH-0083
MTC-DH-0084
MTC-DH-0085
MTC-DH-0086
MTC-DH-0087
MTC-DH-0088
MTC-DH-0089
MTC-DH-0090
MTC-DH-0091
MTC-DH-0092
MTC-DH-0093
MTC-DH-0094
MTC-DH-0095
MTC-DH-0096
MTC-DH-0097
MTC-DH-0098
MTC-DH-0099
MTC-DH-0100
MTC-DH-0101
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 108 of 177
RAVI KANT KUMAR
NURUL AZEEZ KHAN
NAVED
SYED AMMAR TARIQ
AJEET SINGH
MAHESH CHANDRA ARYA
PUSHPENDRA KUMAR VERMA
KRISHNA MOHAN PRASAD SHRIVASTVA
SWATANTRA KUMAR GAUTAM
ATUL TRIPATHI
RAHUL KATIYAR
NIDHI THAKUR
ESHAN BHATT
GAURAV SRIVASTAVA
SUDHIR KUMAR PANDEY
PUSHPENDRA KUMAR
VARTIKA JINDAL
PRANSHI GAUTAM
RAKESH KUMAR
SANJIV SINGH
AMIT KUMAR RAJVANSHI
ANKIT VERMA
CHANDAN KUMAR YADAV
SURABHI PANDEY
RENU LATA GAUTAM
RAMAN CHAUHAN
JAIN SAGAR
RAM KRIPAL MISHRA
MOHD SHAFI BHAT
KRISHAN KANT
VANDANA SAHAYA
VINAY KUMAR SINGH
DHANANJAY KUMAR SINGH
SONI SINGH
DINESH KANT
MAYANK KUMAR JAISWAL
WALIULLAH
MOHSIN RASHID MIR
PARDEEP KUMAR
BHARAT BANDHU GOEL
ABROUF KHAN
ASHISH
ANKUR SHUKLA
RAVINDRA KUMAR
AYUSHEE SINGH
SANDEEP SINGH
PRABHAT DANSENA
JYOTI YADAV
VIJAY KUMAR PANWAR
ROSHNI KATARE
ZEESHAN AHMED
PRIYA CHAKRABORTY
RAVI RANJAN
SAMARJEET SINGH
MAYANK KUMAR
YOGASH CHANDRA JOSHI
PRASHAST KUMAR
SANDEEP KUMAR
MOHIT NAIB
NEHA KAUSHIK
MANISHA SHARMA
DEVENDRA SINGH
JAYRAJ SINGH
HANSRAJ SINGH
TEJ PRAKASH SHARMA
KUNAL KOHLI
NIHARIKA SACHDEVA
FARHAAN OLAYEE
RATAN LAL
ARCHIT SOMANI
ANSHUL
NEHA TEWARI
SANJEEV KANT MAYA
AKSHAY CHADHA
MOHIT GIRI
SHARIQUE AHMED
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
803101
273164
281001
284003
209801
244711
250002
110021
201305
110009
208026
201307
110063
273303
110016
243701
335512
282007
124105
110030
110016
110016
110017
263139
110096
110036
110036
110042
110085
284003
201306
110035
110017
221005
201308
221303
110017
110085
124413
110043
110085
110034
110017
825313
273004
283204
495001
110045
335073
110046
201204
110016
844122
201301
248001
302033
205135
251311
110051
121102
124507
244221
226025
201009
207243
201005
110022
110030
110016
311001
247453
263139
110092
132001
131101
284001
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
MTC-DH-0102
MTC-DH-0103
MTC-DH-0104
MTC-DH-0105
MTC-DH-0106
MTC-DH-0107
MTC-DH-0108
MTC-DH-0109
MTC-DH-0110
MTC-DH-0111
MTC-DH-0112
MTC-DH-0113
MTC-DH-0114
MTC-DH-0115
MTC-DH-0116
MTC-DH-0117
MTC-DH-0118
MTC-DH-0119
MTC-DH-0120
MTC-DH-0121
MTC-DH-0122
MTC-DH-0123
MTC-DH-0124
MTC-DH-0125
MTC-DH-0126
MTC-DH-0127
MTC-DH-0128
MTC-DH-0129
MTC-DH-0130
MTC-DH-0131
MTC-DH-0132
MTC-DH-0133
MTC-DH-0134
MTC-DH-0135
MTC-DH-0136
MTC-DH-0137
MTC-DH-0138
MTC-DH-0139
MTC-DH-0140
MTC-DH-0141
MTC-DH-0142
MTC-DH-0143
MTC-DH-0144
MTC-DH-0145
MTC-DH-0146
MTC-DH-0147
MTC-DH-0148
MTC-DH-0149
MTC-DH-0150
MTC-DH-0151
MTC-DH-0152
MTC-DH-0153
MTC-DH-0154
MTC-DH-0155
MTC-DH-0156
MTC-DH-0157
MTC-DH-0158
MTC-DH-0159
MTC-DH-0160
MTC-DH-0161
MTC-DH-0162
MTC-DH-0163
MTC-DH-0164
MTC-DH-0165
MTC-DH-0166
MTC-DH-0167
MTC-DH-0168
MTC-DH-0169
MTC-DH-0170
MTC-DH-0171
MTC-DH-0172
MTC-DH-0173
MTC-DH-0174
MTC-DH-0175
MTC-DH-0176
MTC-DH-0177
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 109 of 177
ISHARAR AHAMAD
DEEPAK SINGH SACHAN
BAKEEL KHAN
PRAKASH SONGARA
ASHWIN JHA
LOKESH MITTAL
AAKRITI GUPTA
SHUBHAM SHARMA
KHYATI CHOPRA
RITIKA
CHIRAG GUPTA
VIJAYDEEP SINHA
DEEN BANDHU DIXIT
PRINCE TYAGI
USHA
NIVEDITA JHA
ROHIT SHUKLA
RESHAM PAL SINGH
KUMARI NUTAN
AMIT KUMAR
UPANSHU SHARMA
RAJEEV KUMAR
BIPIN KUMAR JHA
ANUP KUMAR
RAJAT GANGWAR
MONIKONGKONA HAZARIKA
ABHISHEK BAJPAI
KULDEEP SHARMA
SIDDHARTH GOYAL
ANKIT KUMAR
NEETU KHANDELWAL
RAVI SHANKER SONI
VIKAS YADAV
GAURAV SINGH
PAWAN KUMAR
SHRUTI JAIN
NITIN KUMAR UPADHYAY
RAVINDER KUMAR MUDGAL
MANSI GAUR
DINESH KUMAR
AKANKSHA SINGH
AJAD
VINIT KUMAR GUPTA
VIKKY AGRAWAL
IRSHAD AHAMAD
SHAILES KUMAR YADAV
ANKIT VERMA
GINNY DADIAL
ANKIT
SUMIT BABU
SHIVNANDAN PANDEY
MOHAMMAD MOIEZ GOHAR
VINOD KUMAR
SURIENDER SINGH
CHINMAY PRABHAT
HRITIKA JAIN
ABHINAV TOMAR
AKANKSHA SINGH
ANURAG SINGH
VAIBHAV BHAN SINGH
PRITISH KUMAR PANDA
BHOJRAJ SINGH JAYAS
ANSHUL KUMAR
AKASH GUPTA
MEENU RANGA
KEERTIKA JOSHI
SHILPA PATHAK
GAURAV SHRIVASTAVA
PREETI JUREL
PRATYUSH
MEGHA GUPTA
SMRUTI SRIVASTAVA
GAURAV KUMAR PANDEY
SHAILJA THAKUR
SATYAM GUPTA
SWATI UPADHYAY
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
244222
248001
283105
342004
110075
110049
110085
244001
250001
201005
110017
211008
208024
251001
127040
121007
110085
110033
800002
201310
110053
110041
110014
841101
250004
122001
201204
201014
302018
247667
124001
342011
110043
110035
176402
110015
201301
110043
110018
110046
244001
205001
301001
303702
209625
274001
110094
122001
124133
207302
274001
122002
110032
263148
110085
110017
110016
212601
110016
110016
761029
281202
110054
304505
110043
321001
321001
110016
282005
221005
122001
226017
211006
110062
209208
201001
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
MTC-DH-0178
MTC-DH-0179
MTC-DH-0180
MTC-DH-0181
MTC-DH-0182
MTC-DH-0183
MTC-DH-0184
MTC-DH-0185
MTC-DH-0186
MTC-DH-0187
MTC-DH-0188
MTC-DH-0189
MTC-DH-0190
MTC-DH-0191
MTC-DH-0192
MTC-DH-0193
MTC-DH-0194
MTC-DH-0195
MTC-DH-0196
MTC-DH-0197
MTC-DH-0198
MTC-DH-0199
MTC-DH-0200
MTC-DH-0201
MTC-DH-0202
MTC-DH-0203
MTC-DH-0204
MTC-DH-0205
MTC-DH-0206
MTC-DH-0207
MTC-DH-0208
MTC-DH-0209
MTC-DH-0210
MTC-DH-0211
MTC-DH-0212
MTC-DH-0213
MTC-DH-0214
MTC-DH-0215
MTC-DH-0216
MTC-DH-0217
MTC-DH-0218
MTC-DH-0219
MTC-DH-0220
MTC-DH-0221
MTC-DH-0222
MTC-DH-0223
MTC-DH-0224
MTC-DH-0225
MTC-DH-0226
MTC-DH-0227
MTC-DH-0228
MTC-DH-0229
MTC-DH-0230
MTC-DH-0231
MTC-DH-0232
MTC-DH-0233
MTC-DH-0234
MTC-DH-0235
MTC-DH-0236
MTC-DH-0237
MTC-DH-0238
MTC-DH-0239
MTC-DH-0240
MTC-DH-0241
MTC-DH-0242
MTC-DH-0243
MTC-DH-0244
MTC-DH-0245
MTC-DH-0246
MTC-DH-0247
MTC-DH-0248
MTC-DH-0249
MTC-DH-0250
MTC-DH-0251
MTC-DH-0252
MTC-DH-0253
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 110 of 177
VIKRAM OJHA
AKANSHA SAKLANI
NISHANK TYAGI
SHALINI DHAR DWIVEDI
MOHIT KUMAR
SUMAIYYA
ABHISHEK VIJAYVARGIA
RAJVIR SINGH
LEENA TUNJU
VED PRAKASH YADAV
CHETAN SHARMA
YOGESH CHANDRA
NAVDEEP KUMAR SINGH
RAJNISH KUMAR
PAWAN SINGH
SACHIN GUPTA
SATYENDRA KUMAR
SALONI SHARMA
GAURI SHANKAR
MAHFOOZ AHMAD
ROHIT KUMAR SHARMA
PRINCY VERMA
MADHU ARYA
PRIYA ARORA
IRAM AHMED
SATISH KUMAR SRIVASTAVA
KARUNA SAHAY
SACHIN KUMAR
ANIL KUMAR CHAUDHARY
ANKIT KANOJIA
RASHMI RANJAN
NITIN MIDDHA
PRERNA SHARMA
ASHISH K TEWARI
SATISH KUMAR DALAL
ARPITA SINGH
SONAM
ISHAN SHARMA
DEEPAK KUMAR
CHAKRAPANI BHARDWAJ
RAVI SHANKAR
SACHIN ARORA
RAJANISH KUMAR PANDEY
HEMANT SINGH
SURENDRA KUMAR YADAV
SURBHI BANSAL
NEERAJ KUMAR
RAVI KUMAR YADAV
SWATI SHARMA
VIKAS DALAL
ABHA YADAV
RAMESH KUMAR
PRAVIN KUMAR PANDEY
VAISHALI SONI
PRIYANKA SHARMA
MOHO AZHAR RAZA QADRI
PRIYANKA RAGHAV
SIDDHI DATRI
NITISHA JAIN
SHAGUN MITTAL
VINOD KUMAR
VAIBHAV PARMAR
KAMANKSHA PRASAD DUBEY
JYOTSNA
DHEERAJ KUMAR
RAJEEV KAUSHIK
SANDEEP SAHARAN
JAI PRAKASH TEWARI
ROHIT AGARWAL
TARUN KUMAR AGRAWAL
HIMANSHU RASTOGI
NEERAJ PANWAR
SABIHA KHAN
RAHUL AGGARWAL
GOPAL KUMAR GUPTA
SUNIL MUKAR MISHRA
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
201301
304022
251201
201003
201010
110063
305024
126129
110060
11096
123027
823002
244001
123034
208007
474001
110017
182101
110016
800006
208010
225001
132001
110041
248001
230001
800025
250004
110035
110003
110009
334003
245101
110045
201012
272124
133001
110085
110061
202137
110016
249202
277123
263139
110012
110085
201002
282002
284003
110040
474001
131306
700005
110034
110053
110025
121005
136118
110007
250004
131301
202390
201301
302018
247661
136027
110063
263601
781315
321001
277501
246419
121001
124507
274505
201013
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
MTC-DH-0254
MTC-DH-0255
MTC-DH-0256
MTC-DH-0257
MTC-DH-0258
MTC-DH-0259
MTC-DH-0260
MTC-DH-0261
MTC-DH-0262
MTC-DH-0263
MTC-DH-0264
MTC-DH-0265
MTC-DH-0266
MTC-DH-0267
MTC-DH-0268
MTC-DH-0269
MTC-DH-0270
MTC-DH-0271
MTC-DH-0272
MTC-DH-0273
MTC-DH-0274
MTC-DH-0275
MTC-DH-0276
MTC-DH-0277
MTC-DH-0278
MTC-DH-0279
MTC-DH-0280
MTC-DH-0281
MTC-DH-0282
MTC-DH-0283
MTC-DH-0284
MTQ-DH-0001
MTQ-DH-0002
MTQ-DH-0003
MTQ-DH-0004
MTQ-DH-0005
MTQ-DH-0006
MTQ-DH-0007
MTQ-DH-0008
MTQ-DH-0009
MTQ-DH-0010
MTQ-DH-0011
MTQ-DH-0012
MTQ-DH-0013
MTQ-DH-0014
MTQ-DH-0015
MTQ-DH-0016
MTQ-DH-0017
MTQ-DH-0018
MTQ-DH-0019
MTQ-DH-0020
MTQ-DH-0021
MTQ-DH-0022
MTQ-DH-0023
MTQ-DH-0024
MTQ-DH-0025
MTQ-DH-0026
MTQ-DH-0027
MTQ-DH-0028
MTQ-DH-0029
MTQ-DH-0030
MTQ-DH-0031
MTQ-DH-0032
MTQ-DH-0033
MTQ-DH-0034
MTQ-DH-0035
MTQ-DH-0036
MTQ-DH-0037
MTQ-DH-0038
MTQ-DH-0039
MTQ-DH-0040
MTQ-DH-0041
MTQ-DH-0042
MTQ-DH-0043
MTQ-DH-0044
MTQ-DH-0045
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 111 of 177
PARIKSHIT MAINI
DINESH KUMAR RAM
RAHUL SINGH
PALLAVI GUPTA
RAHUL KUMAR
AMIT KUMAR
GOKUL CHANDRA PANDEY
RAJKUMAR GUPTA
GAGANDEEP SINGH
PARUL
HARISH KUMAR
NAVEEN KUMAR GUPTA
SANDEEP KUMAR
AKANKSHA DIXIT
VISHAL PANDYA
ANKUR SHUKLA
PRATEEK GUPTA
PRAVEER DUBEY
JAVED AHMAD KHAN
NITIN JOSHI
AKANSHA CHITRANSH
RUCHI
MALVIKA
MAYURI GUPTA
DIVYA TRIPATHI
ANUPAM DEV
SUDHIR KUMAR
SATYAVAN SINGH
VIKAS
MADAN GOPAL
SUMIT KUMAR
ANIL KUMAR YADAV
ANAND VIKRAM SINGH
SUBHADIP CHAKRABARTI
ARUN KAUSHIK
MRADULA
SANJIT KUMAR
PREETI SINGH
ASHUTOSH
MAINAK DEY
RITU KUMARI
ALOK RANJAN
KIRTI KAIRON
ASHIMA PRASAD
MANISH KUMAR SHARMA
AWANTIKA PAL
TARAN KAUR
TARANJIT SINGH
MUKESH KUMAR GUPTA
MANNU
AJEESH KUMAR
MITHLESH CHAUDHRI
SHUBHAM RASTOGI
KISHORE KUMAR KUSHWAHA
SAAJAL SHARMA
VIVEK KUMAR
AKANKSHA SRIVASTAVA
AJEETA MALHOTRA
SHAILENDRA VIKRAM SINGH
KARUNAMAY PATHAK
ULA JAVED
RAVI KUMAR SHARMA
NITIN KUMAR
DEBIPRASAD MAITI
GAURAV LUTHRA
MOHIT PANWAR
ASHMITA AGGARWAL
DHRUV MATHUR
GURJIT SINGH
SUNIL KUMAR DWIVEDI
BABITA YADAV
SANDEEP KUMAR GAUTAM
RAJESH KUMAR PATEL
SHAKTI DEV GUPTA
ALVIKA GAUTAM
AAKANKSHA PATHANIA
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
110034
110016
230124
110052
110092
110045
263139
249201
144001
122001
125039
110031
122001
201012
314403
201308
201204
110016
110062
263002
244001
244001
248001
122001
226015
271308
250004
250004
110093
110042
201301
250001
202390
700091
250004
250502
811105
201001
800020
201303
247776
110016
110054
110021
302023
110067
110067
135002
803101
110052
311604
201302
244713
110016
122001
272159
110016
110049
277001
110045
110088
110029
110030
110065
110091
132103
110054
110091
152026
248008
110008
211006
210121
243005
110045
110091
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
MTQ-DH-0046
MTQ-DH-0047
MTQ-DH-0048
BMB-DH-0251
BMB-DH-0252
BMB-DH-0253
BMB-DH-0254
BMB-DH-0255
BMB-DH-0256
BMB-DH-0257
BMB-DH-0258
BMB-DH-0259
BMB-DH-0260
BMB-DH-0261
BMB-DH-0262
BMB-DH-0263
BMB-DH-0264
BMB-DH-0265
BMB-DH-0266
BMB-DH-0267
BMB-DH-0268
BMB-DH-0269
BMB-DH-0270
BMB-DH-0271
BMB-DH-0272
BMB-DH-0273
BMB-DH-0274
BMB-DH-0275
BMB-DH-0276
BMB-DH-0277
BMB-DH-0278
BMB-DH-0279
BMB-DH-0280
BMB-DH-0281
BMB-DH-0282
BMB-DH-0283
BMB-DH-0284
BMB-DH-0285
BMB-DH-0286
BMB-DH-0287
BMB-DH-0288
BMB-DH-0289
BMB-DH-0290
BMB-DH-0291
BMB-DH-0292
BMB-DH-0293
BMB-DH-0294
BMB-DH-0295
BMB-DH-0296
BMB-DH-0297
BMB-DH-0298
BMB-DH-0299
BMB-DH-0300
BMB-DH-0301
BMB-DH-0302
BMB-DH-0303
BMB-DH-0304
BMB-DH-0305
BMB-DH-0306
BMB-DH-0307
BMB-DH-0308
BMB-DH-0309
BMB-DH-0310
BMB-DH-0311
BMB-DH-0312
BMB-DH-0313
BMB-DH-0314
BMB-DH-0315
BMB-DH-0316
BMB-DH-0317
BMB-DH-0318
BMB-DH-0319
BMB-DH-0320
BMB-DH-0321
BMB-DH-0322
BMB-DH-0323
D3
D3
D3
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 112 of 177
SHRUTI GUPTA
ALPANA SINGH
ABHAY SHUKLA
MOHIT KUMAR
VAIBHAV NEGI
KUNAL GUPTA
MANTHAN SHARMA
UTKARSH GAUTAM
MAYANK SACHDEVA
VANJULI KULSHRESTHA
MD MIRAN AHMED ANSARI
ABHINAY
KRISHNA PRATAP
NAKUL SHARMA
RAHUL
MANOJ
GAURAV
LALIT KUMAR
PARTEEK
ANMOL SAREN
VIKASH SHARMA
PRAVEEN SINGH
ANMOL GULATI
KAMAL SANT
SUNIL
TUSHAR KHURANA
SACHIN CHOUDHARY
MUKESH KUMAR MEENA
ASHLESH SADASHIV SHARMA
ESHAN SACHDEVA
KHANGEMBAM BABINA DEVI
LALHRIETSUNG SANATE
UTKARSH CHANDEL
SUMIT KUMAR
RAJ KUMAR
JAGAT NARAYAN SHARMA
PRIYA KHARBANDA
POOJA HASIJA
PANKAJ KUMAR
KARTIK GANDHI
DIVYANSH SINGH
UTKARSH GUPTA
DHARM VEER
ROHIT BISHT
KHADIJAH ANWAR SIDDIQUI
MANISH MANNU
AMIT KUMAR SHARMA
NIMIT CHHABRA
POONAM PRAJAPATI
RANJEET KUMAR JHA
RAHUL KUMAR RAJAK
KAMRAN ARIF
PRATYUSH GUPTA
ABHISHEK KUMAR
SHIVANI YADAV
AJAY SINGH
VISHAL KUMAR
SOURABH AGARWAL
KHUSHAL JHALANI
BAGISH TRIPATHI
RAKSHIT KUMAR
GAGHAV MIRCHANDANI
AYUSH GOEL
NEERAJ KUMAR VERMA
SAURABH SONI
VAIBHAV MANN
SOMIL
MAYANK KHANDELWAL
ROHITH MADHAVAN
RAJESH KUMAR
AKANKSHA ARYA
JAI KISHAN
PARUL VERMA
ABHISHEK BHARDWAJ
IVANAA KHANDELWALA
SHIVYA CHADHA
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110052
226022
110017
132103
110022
122001
342011
247667
110017
110092
110025
110078
224001
124412
124412
124412
124412
124412
124412
110017
124412
248197
110058
248152
125006
110019
324001
32203
211019
249401
795133
110008
247554
247554
110065
250501
122018
110056
204214
110092
201301
110022
121103
110023
202002
110077
321022
131101
110017
846005
202041
202002
248001
918022
123401
333001
333001
302012
302018
110055
332401
248001
110058
247669
533216
600031
495452
500044
500044
110052
851210
342008
201303
500008
713421
305004
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
BMB-DH-0324
BMB-DH-0325
BMB-DH-0326
BMB-DH-0327
BMB-DH-0328
BMB-DH-0329
BMB-DH-0330
BMB-DH-0331
BMB-DH-0332
BMB-DH-0333
BMB-DH-0334
BMB-DH-0335
BMB-DH-0336
BMB-DH-0337
BMB-DH-0338
BMB-DH-0339
BMB-DH-0340
BMB-DH-0341
BMB-DH-0342
BMB-DH-0343
BMB-DH-0344
BMB-DH-0345
BMB-DH-0346
BMB-DH-0347
BMB-DH-0348
BMB-DH-0349
BMB-DH-0350
BMB-DH-0351
BMB-DH-0352
BMB-DH-0353
BMB-DH-0354
BMB-DH-0355
BMB-DH-0356
BMB-DH-0357
BMB-DH-0358
BMB-DH-0359
BMB-DH-0360
BMB-DH-0361
BMB-DH-0362
BSC-DH-0452
BSC-DH-0453
BSC-DH-0454
BSC-DH-0455
BSC-DH-0456
BSC-DH-0457
BSC-DH-0458
DST-DH-0009
JAE-DH-0004
JAE-DH-0005
JCO-DH-0023
JCO-DH-0024
JEC-DH-0005
JED-DH-0032
JED-DH-0033
JED-DH-0034
JED-DH-0035
JED-DH-0036
JED-DH-0037
JED-DH-0038
JED-DH-0039
JED-DH-0040
JHG-DH-0010
JLI-DH-0005
JMC-DH-0013
JMC-DH-0014
JMC-DH-0015
JMD-DH-0059
JMD-DH-0060
JMD-DH-0061
JMD-DH-0062
JMD-DH-0063
JMD-DH-0064
JPH-DH-0005
JPS-DH-0003
JPS-DH-0004
JQR-DH-0006
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 113 of 177
JAIDEEP GUPTA
PRATYAKSH AGARWAL
PANKAJ RANA
RINNI SHARMA
SHRUTI SINGH
SHAHRUKH VAMIQ
NARESH KUMAR
NEERAJ KUMAR DARA
ROHIT KUMAR
SALAM NAOCHA SINGH
SHUBHAM GUPTA
MUKUL
PREMA JOSHI
PREETI TIWARI
AVINASH KUMAR
VISHAL KUMAR
LOVISH AHUJA
ISHA DHINGRA
JITENDRA KUMAR SHARMA
SUMEET GARNAIK
ABHISHEK SARIN
AYUSH JAIN
SHARWAN SINGH RATHORE
PARTH BHUSHAN JAUHARI
GUNJAN GULATI
SHREYA TYAGI
SOMESH AGARWAL
SANJAY RAJPAL
DEVIKA JAIN
SUNNY
SHAURYE VARDHAN
SWARVANU GHOSH
NASHIM AHMAD
SAURABH CHAURASIA
NAVEEN
ANUPAM BARANWAL
SMRATI PURWIAR
PRAGYA VASHISHTHA
EKTA BADONI
SANCHYA SAHAY
SURAJ KUMAR
RAVI KUMAR
VIVEK VARDHAN
SHREYA SHANKAR
KUNAL MAAN
PRAGYA JHA
SIDDHARTH SEKHAR SINGH
RENJITH P S
AJAY KUMAR
SUSHIL KUMAR
SRIKANT PRASAD VERMA
DEEPAK SETHI
ROSEKAMAL
YASH RAJ LAMSAL
ARPITA BHATTACHARJEE
SARVESH BANDHU
PRAVEEN KUMAR
PREETI SETHI
NITEEN KUMAR
ABHISHEK KUMAR
DUSHYANT CHAWLA
SHAIKA SHANBAGH
JITENDRA KUMAR
RAJIB MIA
SIDDHARTHA PROTIM GOGOI
KANAI LAL MAHATO
ATAUR RAHMAN
NIDHI
GEETIKA TANDON
SWATI CHHABRA
KRISHNA DEVI
ANUJA YADAV
SURAJIT PAUL
NASEER AHMAD BHAT
DEEPIKA SRIVASTAV
CHHAVI JAIN
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
RZI, RZII
RZI, RZII
MIII, RQROR
482002
600093
713301
482002
524137
243502
335523
333026
123401
795103
244001
244712
249407
263139
843317
202155
125050
110095
283115
751015
110078
205264
305901
211001
121001
244001
110022
302012
282001
110023
110023
713304
841416
273013
333514
110021
210427
301001
249202
201307
800027
811102
110030
248008
110085
122001
110085
110012
250001
110075
110007
110027
110058
110007
110001
110005
110034
110052
110007
121004
110095
834001
110062
110016
110016
110016
110025
132101
110014
121102
132101
205135
700015
202002
110095
250004
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
JQR-DH-0007
JSC-DH-0007
JSD-DH-0014
JSO-DH-0005
JSO-DH-0006
MEC-DH-0046
MEC-DH-0047
MEC-DH-0048
MEC-DH-0049
MEC-DH-0050
MEC-DH-0051
MEC-DH-0052
MED-DH-0616
MED-DH-0617
MED-DH-0618
MED-DH-0619
MED-DH-0620
MED-DH-0621
MED-DH-0622
MED-DH-0623
MED-DH-0624
MED-DH-0625
MED-DH-0626
MED-DH-0627
MED-DH-0628
MED-DH-0629
MED-DH-0630
MED-DH-0631
MED-DH-0632
MED-DH-0633
MED-DH-0634
MED-DH-0635
MED-DH-0636
MED-DH-0637
MED-DH-0638
MED-DH-0639
MED-DH-0640
MED-DH-0641
MED-DH-0642
MED-DH-0643
MED-DH-0644
MED-DH-0645
MED-DH-0646
MED-DH-0647
MED-DH-0648
MED-DH-0649
MED-DH-0650
MED-DH-0651
MED-DH-0652
MED-DH-0653
MED-DH-0654
MED-DH-0655
MED-DH-0656
MED-DH-0657
MED-DH-0658
MED-DH-0659
MED-DH-0660
MED-DH-0661
MED-DH-0662
MED-DH-0663
MED-DH-0664
MED-DH-0665
MED-DH-0666
MED-DH-0667
MED-DH-0668
MED-DH-0669
MED-DH-0670
MED-DH-0671
MED-DH-0672
MED-DH-0673
MED-DH-0674
MED-DH-0675
MED-DH-0676
MED-DH-0677
MED-DH-0678
MED-DH-0679
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Page 114 of 177
NAVEEN KUMAR
PINKY SAWARIYA
MANVI AGARWAL
VINISHYA MARY PHILIP
DEBARATI SARKAR
NAVEEN KUMAR BAIRAGI
AWINASH KUMAR
NIRMA MEENA
EKTA JOSHI
PRANETA KANSAL
ANIRUDH DUTTA
ANTRA GUGLANI
GANDHARV TANK
ALOK BANDHU
APOORVI AGGARWAL
MANISHA KHUNTIA
SWATI
PRIYA GOEL
SAJAL MAHAJAN
ADITYA SINGH
SAUMYA BOURAI
NIKITA KWATRA
LEEZA MATHEW
SAKSHI SAINI
SANDEEP KUMAR
KRATIKA SINGH
SHEEBANI GOSWAMI
VIKRAM
GAURAV SHARMA
MANOJ
SUMIT KANOJIA
TEMJENINLA LONGCHAR
LOKESH
USAMA ANSARI
VINITA YADAV
ARUN SINGH RAWAT
ABHISHEK SAINI
NISHANT SINGH
ANKIT JOSHI
NISHTHA JAIN
RICHA SEKHANI
RADHIKA SHARMA
AKSHAY JAIN
RAJAT PURI
SUMIT DAHIYA
PRIYANKA SALUJA
NIKITA MITTAL
MANVENDRA SINGH
CHIRAG ARORA
VAIBHAV RATHI
HITESH BHUTANI
SAYANTANI CHAKRAVARTY
JAIDEEP KARAMCHANDANI
KALYANI PADMAKUMAR
VYOMA JAIN
VICHKSHNA BAJAJ
SUCHIKA ARORA
SHUBHRA JAIN
ISHA KWATRA
PUSHKAR RAJ
CHANDNI MEHRA
SUKRITI DEMBLA
MS. MANSI NAGWANI
SWATI BABBAR
SOUMYA SINDHWANI
MANSHA ARORA
NEERAJ KUMAR
SUMIT AGGARWAL
NIDHI GUPTA
NANCY NAGPAL
MEGHA MALHOTRA
B RAMAKRISHNA REDDY
CHAITANYA KHANDELWAL
UTKARSH DHAMIJA
JAHNAVI MOHAN
NIKITA DHINGRA
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
110032
110046
202001
110067
110001
132103
844101
302025
110009
201301
110092
121003
110063
110005
110065
110054
201011
110058
110087
110009
248001
110060
122002
110041
110001
110017
110060
110043
110052
131029
110006
797001
110051
110035
122001
110054
110007
250001
110015
110032
110048
110049
110035
110009
110088
110007
110059
201301
110085
302017
110085
110070
110065
110024
110007
110085
110052
110032
110032
122002
110032
121007
110033
110024
110015
110089
110085
121004
110007
110092
110027
515456
110007
110026
110075
110058
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
MED-DH-0680
MED-DH-0681
MED-DH-0682
MED-DH-0683
MED-DH-0684
MMC-DH-0104
MMC-DH-0105
MMC-DH-0106
MMC-DH-0107
MTC-DH-0285
MTC-DH-0286
MTC-DH-0287
MTC-DH-0288
MTC-DH-0289
MTC-DH-0290
MTC-DH-0291
MTC-DH-0292
MTC-DH-0293
MTC-DH-0294
MTC-DH-0295
MTC-DH-0296
MTC-DH-0297
MTC-DH-0298
MTC-DH-0299
MTC-DH-0300
MTC-DH-0301
MTC-DH-0302
MTC-DH-0303
MTC-DH-0304
MTC-DH-0305
MTC-DH-0306
MTC-DH-0307
MTC-DH-0308
MTC-DH-0309
MTC-DH-0310
MTC-DH-0311
MTC-DH-0312
MTC-DH-0313
MTC-DH-0314
MTC-DH-0315
MTC-DH-0316
MTC-DH-0317
MTC-DH-0318
MTC-DH-0319
MTC-DH-0320
MTC-DH-0321
MTC-DH-0322
MTC-DH-0323
MTC-DH-0324
MTC-DH-0325
MTC-DH-0326
MTC-DH-0327
MTC-DH-0328
MTC-DH-0329
MTC-DH-0330
MTC-DH-0331
MTC-DH-0332
MTC-DH-0333
MTC-DH-0334
MTC-DH-0335
MTC-DH-0336
MTC-DH-0337
MTQ-DH-0049
MTQ-DH-0050
MTQ-DH-0051
MTQ-DH-0052
MTQ-DH-0053
MTQ-DH-0054
MTQ-DH-0055
MTQ-DH-0056
MTQ-DH-0057
BMB-GH-0001
BMB-GH-0002
BMB-GH-0003
BMB-GH-0004
BMB-GH-0005
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
GH
GH
GH
GH
GH
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
Page 115 of 177
ANNIE TERESA THOMAS
AARSHIYA GUPTA
APOORVA GUPTA
MAHAK CHOPRA
KANCHAN LATA
DOLLY PARASHAR
ANSHUL SINDHWANI
RADHA CHOUDHURY
POOJA KUNDRA
HIMANI ARYA
DEEPAK SINGH
BHARAT JANGIR
ROUSHAN KUMAR SINGH
PAWAN KUMAR RAJPOOT
PUSHPENDRA GARG
PARMATMA YADAV
WASIM AHMAD ANSARI
SALINI SINGH
SACHIN CHOUDHARY
PUNEET KANNAUJIA
LALCHAND
SHATRUGHAN YADAV
VARALIKA
ANKUSH JAIN
NEHA MANJHI
KM ANJLI
ANJANA KUMARI
PRAVEEN KUMAR
AVADHESH PRATAP SINGH
NARENDRA SINGH
NAVEEN KUMAR
SIVANI BHARTI
SHOWKAT ALI
JITENDRA SINGH SANKHWAR
RAVI SHARMA
PARITOSH PANTOLA
PRIYANK RASTOGI
RAHUL RANJAN
ANANJAY KUMAR SINGH
ANKIT NIGAM
PRIYA CHUTANI
SURYA PRATAP SINGH
SUDEEP GUPTA
SAKSHI TIWARI
PARTH SRIVASTAVA
SAGAR PARIHAR
HIMANSHU VARSHNEY
SWATI GUPTA
AMIT KUMAR SIROHI
DEEPAK AGRAWAL
DEEPINTI YADAV
BIRAJ UPADHYAYA
SWATI HANS
TAMANNA
DIKSHA SINGH
NAUSHEEN KHILJI
RAJKARN SINGH
KIRTI GAUR
AMIT KUMAR SINGH
PRINCI SINGH
SWATI SHIKHA
ANJALI BHARTI
SIYARAM YADAV
AJIT SINGH
RAKESH YADAV
PRADEEP KUMAR
SAURABH JHA
PRASHANT MUDGAL
PARTH PANDE
RACHANA SONKAR
AARTI KUNDRA
SUMAN DOWERAH
MRINAL ROY
SHALINI GHOSE
SANJANA GUHA NEOGI
NAVNEET KUMAR
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
110054
110091
110052
110007
110094
121101
131001
110054
110054
334004
231222
335513
110007
208017
301002
273401
110025
110096
243005
273015
335711
282002
221002
282005
110092
201204
201204
110053
226021
110016
209827
208001
110065
284403
127021
263139
244225
110059
248001
211004
122001
222302
110052
110051
411043
492001
110061
110032
201013
322001
110016
110092
121001
125001
241001
302015
201301
305001
828202
250001
110095
110094
301001
384003
221004
301703
490006
110085
121003
201306
110054
781003
788001
791113
781008
786102
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
BMB-GH-0006
BMB-GH-0007
BMB-GH-0008
BMB-GH-0009
BMB-GH-0010
BMB-GH-0011
BMB-GH-0012
BMB-GH-0013
BMB-GH-0014
BMB-GH-0015
BMB-GH-0016
BMB-GH-0017
BMB-GH-0018
BMB-GH-0019
BMB-GH-0020
BMB-GH-0021
BMB-GH-0022
BMB-GH-0023
BMB-GH-0024
BMB-GH-0025
BMB-GH-0026
BMB-GH-0027
BMB-GH-0028
BMB-GH-0029
BMB-GH-0030
BMB-GH-0031
BMB-GH-0032
BMB-GH-0033
BMB-GH-0034
BMB-GH-0035
BMB-GH-0036
BMB-GH-0037
BMB-GH-0038
BMB-GH-0039
BMB-GH-0040
BMB-GH-0041
BMB-GH-0042
BMB-GH-0043
BMB-GH-0044
BMB-GH-0045
BMB-GH-0046
BMB-GH-0047
BMB-GH-0048
BMB-GH-0049
BMB-GH-0050
BMB-GH-0051
BMB-GH-0052
BMB-GH-0053
BMB-GH-0054
BMB-GH-0055
BMB-GH-0056
BMB-GH-0057
BMB-GH-0058
BMB-GH-0059
BSC-GH-0001
BSC-GH-0002
BSC-GH-0003
BSC-GH-0004
BSC-GH-0005
BSC-GH-0006
BSC-GH-0007
BSC-GH-0008
BSC-GH-0009
BSC-GH-0010
BSC-GH-0011
BSC-GH-0012
BSC-GH-0013
BSC-GH-0014
BSC-GH-0015
BSC-GH-0016
BSC-GH-0017
BSC-GH-0018
BSC-GH-0019
BSC-GH-0020
BSC-GH-0021
BSC-GH-0022
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
Page 116 of 177
ANANYA PAUL
POULAMI CHAKRABORTY
ARUNABH KALITA
MIDHAT KAMIL LASKAR
KRISHNA KAMAL GOGOI
ANUPAM SHARMA
KSHETRIMAYUM HOLENDRO SINGH
ARINDAM GHOSH
DHRUBANKA SARMA
AMIT RANJAN LASKAR
KOTHA LALITHADITYA
NEMDEIHOI HANGSING
AKUMTOSHI AIER
GUNAJIT SARMA
SANIKA PODDER
DEBAPROTIM KASHYAP
SHAKILUZ JAMAN AHMED
KAMYABAN HAZARIKA
GOVIND KUMAR
JAYANTA BRAHMA
RAKTIM BHATTACHARJEE
KUSHAN JYOTI SINGHA
BARNALI CHAKRABORTY
SOUMYADEEP DEB
GAURAB DEY
CHANDAN BOTHRA
TRIDIP DAS
ANURAG BARUAH
SOUVIK PARIAL
SHAINAM KHARUMNUID
JYOSMITA LAGACHU
MANISH NATH
ABHEESHA GAUTAM
MONIDEEP BORA
KAMAL KALITA
SOURAV MAJUMDER
KANKANA BHATTACHARYYA
SIMRAN SAHA
NABAJYOTI DUTTA
SUJIT KUMAR SINGH
SNIGDHA KHOUND
DEBASISH BORDOLOI
DEBJANI DEBNATH
ARSHAD LATIF SAIKIA
MINTU PATHAK
AMIT SRAVAN BORA
SAURAV CHOWDHURY
SANGHMINGTHANG SANATE
SUBHAM CHAKRABORTY
MOUSOM SINGHA
S VAISAKH
SUMAN CHOUDHURY
MOZAMMIL HOQUE
ARITRA ROY CHOWDHURY
SHRI SHUBHANKAR SHARMA
MUKUT CHANDRA DAS
CHANDRANI ROY
SPANDAN CHAKRABARTY
SAGAR SAHA
RAKUSILE
AKSHAY GOYAL
ABHISHEK ROY
MANGALA SREEKANTH
KAUSHIK DAS
NEERAJ SAHU
PRADIPTA PAL
SHIVANKAR GUHA
LAISHRAM BUNGOCHA SINGH
BISMAYA RANJAN BEHERA
SRIPAD BARUA
DIPANKAR KALITA
BHRIGU MONI BORTHAKUR
MOORCHANA DAS
ADITI CHAKDRABORTY
DEBDEEP MALLICK
DEBAPRIYO DEY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
781033
781012
783101
781037
785681
785001
795140
794001
781005
781022
516150
797106
797112
781325
781012
781003
781007
782001
788003
783380
781001
781005
782447
788004
783370
737102
781317
786003
783370
793014
787057
788007
786001
781001
781003
781011
781003
781012
781008
781021
785704
785013
781012
781011
781026
244713
815301
690101
743133
781018
721631
831009
781127
781022
781001
781123
781030
793022
784160
797112
781001
781011
516001
783301
781028
788802
781007
795148
769003
781171
781014
781026
781024
781034
782001
781012
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
BSC-GH-0023
BSC-GH-0024
BSC-GH-0025
BSC-GH-0026
BSC-GH-0027
BSC-GH-0028
BSC-GH-0029
BSC-GH-0030
BSC-GH-0031
BSC-GH-0032
BSC-GH-0033
BSC-GH-0034
BSC-GH-0035
BSC-GH-0036
BSC-GH-0037
BSC-GH-0038
BSC-GH-0039
BSC-GH-0040
BSC-GH-0041
BSC-GH-0042
BSC-GH-0043
BSC-GH-0044
BSC-GH-0045
DST-GH-0001
DST-GH-0002
JCO-GH-0001
JCO-GH-0002
JCO-GH-0003
JCO-GH-0004
JEC-GH-0001
JHG-GH-0001
JMB-GH-0001
JMB-GH-0002
JMB-GH-0003
JMB-GH-0004
JMC-GH-0001
JMC-GH-0002
JMC-GH-0003
JMC-GH-0004
JMD-GH-0001
JMD-GH-0002
JMD-GH-0003
JPH-GH-0001
JPH-GH-0002
JSC-GH-0001
JSC-GH-0002
JSC-GH-0003
JSC-GH-0004
JSO-GH-0001
JSO-GH-0002
MEC-GH-0001
MEC-GH-0002
MEC-GH-0003
MEC-GH-0004
MEC-GH-0005
MEC-GH-0006
MEC-GH-0007
MED-GH-0001
MED-GH-0002
MED-GH-0003
MED-GH-0004
MED-GH-0005
MED-GH-0006
MMC-GH-0001
MMC-GH-0002
MMC-GH-0003
MMC-GH-0004
MMC-GH-0005
MMC-GH-0006
MMC-GH-0007
MMC-GH-0008
MMC-GH-0009
MMC-GH-0010
MSD-GH-0001
MSD-GH-0002
MSD-GH-0003
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
Page 117 of 177
ANIRBAN BHATTACHARJEE
PRITHA ROY CHOUDHURY
DEBARSHI DEKA
AVEEK KUMAR BARUAH
AKASH CHETRY
ABHINAV AJITSARIA
KEWAL AGARWALLA
NIKHIL SHARMA
SATYAKI ROY
VILINA LANGONJAM
DHIMAN DEV GOSWAMI
SAYOK CHOUDHURY
ANAG KATIYAR
ANAT KATIYAR
UBAIDULLAH BARBHUIYA
MANAN DEY
RITUPARNA ACHARJEE
SRI ARIJIT GOGOI
SHWETA CHAKRABORTY
ANGSHUMANASH DAS
DHRITIMAN DAS
AINA TALOM
ABHISHEK ROY
AMAR KUMAR SINGHA
BARNALI BARUAH
BISWAJIT BORPUZARI
SALWA ALI KHAN
RINKU DAS
BIKRAM BIKASH DAS
NIVEDITA ADHIKARI
BHAGABAN MALLIK
DHARMENDRA KUMAR
SOURAV DAS
SINDHUJARANI V
EDA SURESH REDDY
PINKIMANI GOSWAMI
SOUGATA BISWAS
SWARUP KUMAR PANDA
NIBEDITA KUNDU
MOIRANGTHEM SARATCHANDRA SINGH
BACCHAV POOJA SURESH
VARSHA SHARMA
PUBALI MANDAL
SAPAM NIRANJAN SINGH
R N SOREITHEM
SOMA RANI SUTRADHAR
SHAMBI DEB
MOMPI SHARMA
VINEET YADAV
YOGESH MISHRA
ANURADHA SAIKIA
ANMONA HANDIQUE
PIYALI BHATTACHARJEE
UPASNA TIMSINA
PRITAM JYOTI CHANGKAKOTY
SUMAN PALADHI
RINKY RAWAT
VISHAL CHOUDHURY
MISS ATRAYEE CHOUDHURY
RICHA BARUAH
BIDISHA SAIKIA
PHUNGKHA BASUMATARY
LANGHU ROBERTSON ANTHONY ANAL
CHOW SUMIKTA MANAK
MADHUMOY PAUL
PARTHAJIT KALITA
DONNA CHOUDHURY
VISHAL PATEL
GARGEE CHAKRABORTY
JIMUT BAHAN CHAKRABARTY
NAMOIJAM CHANGNINGPHAABI
BISHWA PRATAP DEBBARMA
KARAN CHETRI
HITU KUMAR DAS
SHRUTIMALA RAJBONGSHI
KUKI KALPITA MAHANTA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
RHGI, RHGII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
781018
791110
781037
781024
784180
786001
785640
782002
782447
795003
784001
781011
793021
793021
788155
530003
713146
781006
783380
783380
781313
791102
781011
782460
784114
785001
781039
781039
781020
795002
781039
781039
781039
781039
781039
781021
781039
781039
781039
795003
381039
781093
781039
795003
793014
799201
788004
781003
781039
781039
781001
781022
781018
793002
781005
793010
793011
781335
786153
781001
781007
793003
110009
791103
786001
781128
781003
781001
781018
781005
795001
799005
797001
783101
781016
785614
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
MSD-GH-0004
MSD-GH-0005
MSL-GH-0001
MSL-GH-0002
MSL-GH-0003
MSM-GH-0001
MSM-GH-0002
MSM-GH-0003
MSM-GH-0004
MSM-GH-0005
MTC-GH-0001
MTC-GH-0002
MTC-GH-0003
MTC-GH-0004
MTC-GH-0005
MTC-GH-0006
MTC-GH-0007
MTC-GH-0008
MTC-GH-0009
MTC-GH-0010
MTC-GH-0011
MTC-GH-0012
MTC-GH-0013
MTC-GH-0014
MTC-GH-0015
MTC-GH-0016
MTC-GH-0017
MTC-GH-0018
MTC-GH-0019
MTC-GH-0020
MTC-GH-0021
MTC-GH-0022
MTC-GH-0023
MTC-GH-0024
MTC-GH-0025
MTC-GH-0026
MTC-GH-0027
MTC-GH-0028
MTC-GH-0029
MTQ-GH-0001
MTQ-GH-0002
MTQ-GH-0003
MTQ-GH-0004
MTQ-GH-0005
MTQ-GH-0006
BMB-GT-0001
BMB-GT-0002
BMB-GT-0003
BMB-GT-0004
BMB-GT-0005
BMB-GT-0006
BMB-GT-0007
BMB-GT-0008
BMB-GT-0009
BMB-GT-0010
BMB-GT-0011
BMB-GT-0012
BMB-GT-0013
BMB-GT-0014
BMB-GT-0015
BMB-GT-0016
BMB-GT-0017
BMB-GT-0018
BMB-GT-0019
BMB-GT-0020
BMB-GT-0021
BMB-GT-0022
BMB-GT-0023
BMB-GT-0024
BMB-GT-0025
BMB-GT-0026
BMB-GT-0027
BMB-GT-0028
BMB-GT-0029
BMB-GT-0030
BMB-GT-0031
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
Page 118 of 177
KULDEEP GOSWAMI
PHUL KUMAR PHUKAN
MANASH KUMAR
PRABHUJIT MOHAPATRA
TH LIANLAL JOHN
AMRITA CHAKRABORTY
SHYAMALEE MAHAPATRA
SAUMYA KANTI SEN
MANODIP DAS
RAJASHREE DEY
BHARGAB CHOUDHURY
NILUTPAL BORA
MEHBOOB ALAM
NIKUMANI CHOUDHURY
SUKRITI PODDAR
TANUJA DAS
RIMA RANI CHUTIA
POOJA SHARMA
MRIGANKA SEKHAR DUTTA
DIPANKAR DAS
RAVI KUMAR
MD NASIRUZZAMAN
TIKARAM SANYASHI
KRISHNA BORUAH
KIRAN KUMARI
JOY GOSWAMI
ROHIT KALITA
BISWAJIT BARUAH
PREETI SHARMA
VINOD KUMAR JATAV
BARNANA BARUAH
KANSHAM ANGPHUN MARING
SANJIT NINGTHOUJAM
BISWAJIT ROY
ANKIT PAL
KARABI KALITA
SURAJIT SAIKIA
URBASHI KATAKI
NIKUMANI CHOUDHURY
MADHU GUPTA
KRISHANU RAY
JAWAHAR LAL SAHU
ACHINTYA MONDAL
NEELAM GOSWAMI
MEGHAMALLIKA SARMA
MANDEPUDI ABHINAYA KRISHNA
KAJA PAVAN KUMAR
TALUPULA HIMA SNEHA
KUNDURU VENKATESWARA REDDY
RAMYA MANDAVA
ANUJ MENTA
NALLAMOTHU NAGA AVINASH SAI KRISHNA
IMMIDISETTY MOUNICA
ANNAPRAGADA LAXMI SUBHAMKAR
VASIREDDI SRIVATSAV
BANNA DHEERAJ KRISHNA
BAVIREDDY NAGADURGA
GADE SAI DURGA VENKATA PRASAD
MAMIDI SUDHEER
K SOUMYA
ANNAPUREDDY VENKATA MANOHAR REDDY
KAKUMANU L S R ARUN KUMAR
R V R PRASANTH KUMAR
BAGGU MANOJ SURYA RAJ KUMAR
KAKITA VEERA SWAMY
CHAKRAVARAM SAI KRISHNA
CHINTAPALLI SAI RAVI TEJA
PENUMATCHA SANTOSH VARMA
MUTNURU SRIKAR
SAKAMURI NAVEEN KUMAR
AVASARALA N V SATYA SURYA SUBBARAO
VYKUNTA HARSHA VARDHAN
NERELLA SAI KRISHNA
ADURI NEERAJ
PALEPU CHAITANYA
PENTYALA ADITYA KIRAN
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
785015
787057
781121
781039
795128
788007
788006
788006
788007
788006
781325
785622
783121
781005
783384
781029
781006
793011
785640
785665
781039
781039
784507
781301
781029
781012
786146
783380
781039
781039
782003
791109
791109
781039
781039
781125
786171
784167
781005
792122
781039
781034
781039
781028
781028
522006
520012
500020
523329
521228
500068
520010
520010
522002
160036
532001
521134
507116
521325
515291
524322
522601
522413
534351
522201
520010
500060
535002
535558
522658
533001
523001
523001
500079
533105
522007
8967
8968
8969
8970
8971
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
BMB-GT-0032
BMB-GT-0033
BMB-GT-0034
BMB-GT-0035
BMB-GT-0036
BMB-GT-0037
BMB-GT-0038
BMB-GT-0039
BMB-GT-0040
BMB-GT-0041
BMB-GT-0042
BMB-GT-0043
BMB-GT-0044
BMB-GT-0045
BMB-GT-0046
BMB-GT-0047
BMB-GT-0048
BMB-GT-0049
BMB-GT-0050
BMB-GT-0051
BMB-GT-0052
BMB-GT-0053
BMB-GT-0054
BMB-GT-0055
BMB-GT-0056
BMB-GT-0057
BMB-GT-0058
BMB-GT-0059
BMB-GT-0060
BMB-GT-0061
BMB-GT-0062
BMB-GT-0063
BMB-GT-0064
BMB-GT-0065
BMB-GT-0066
BMB-GT-0067
BMB-GT-0068
BMB-GT-0069
BMB-GT-0070
BMB-GT-0071
BMB-GT-0072
BMB-GT-0073
BMB-GT-0074
BMB-GT-0075
BMB-GT-0076
BMB-GT-0077
BMB-GT-0078
BMB-GT-0079
BMB-GT-0080
BMB-GT-0081
BMB-GT-0082
BMB-GT-0083
BMB-GT-0084
BMB-GT-0085
BMB-GT-0086
BMB-GT-0087
BMB-GT-0088
BMB-GT-0089
BMB-GT-0090
BMB-GT-0091
BMB-GT-0092
BMB-GT-0093
BMB-GT-0094
BMB-GT-0095
BMB-GT-0096
BMB-GT-0097
BMB-GT-0098
BMB-GT-0099
BMB-GT-0100
BMB-GT-0101
BMB-GT-0102
BMB-GT-0103
BMB-GT-0104
BMB-GT-0105
BMB-GT-0106
BMB-GT-0107
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
Page 119 of 177
MADDAMSETTI KOMAL MANIDEEP
DINTAKURTI BHARAT
VEDULA RAMANA BHARADWAJ
Y SAI PRATHYUSHA
VELUGURI SAI SANTHOSH KIRAN KUMAR
SHAIK SAJID HUSSAIN
KUNAPULI SAI RAVI TEJA
G NAGARJUNA REDDY
GANGINENI RAVI TEJA
BOMMIREDDY BHARATH KUMAR REDDY
KOTHA SAIRAMA CHANDRA REDDY
PONAGANDLA NAGENDAR REDDY
RAPAKA SRAVAN KUMAR
KANDRATHI VENKATA NAGARJUNA ANUDEEP
BASIMSETTI GANAPATI VARA PRASAD
MUKTHINUTALAPATI SAI SRAVAN KUMAR
NAGARJUNA BODICHERLA
KAVIKONDALA BHARATH RAJ
ALURI MEGHANA RAJ
BHUKYA POOJA NAIK
R MANOJ KUMAR
GATTU PRIYANKA
GOLI MOUNIKA
DARAPANENI CHANDANA
MOHAMMAD SAJIDA
KATHRAM MADHUSUDHAN REDDY
GANTLANA SAGAR
ALLURI PRAVEEN VARMA
VEMURU YESU EPAPHRA GOEL
VEGI UGANDHAR RAMESH NAIDU
KANTAMNENI MRUDULA
VIGRAHALA BHAVITHA
DAMARLA SHANMUKHA NAGA RAJESH
VINNAKOTA SARATH KUMAR
TULLIMILLI SAI RAM
PALLA NEERAJA
YALLA SAI CHARAN
AKULA RADHEYA
PUDI NAVEEN KUMAR
KODATI KANAKA CHIRANJEEVI
GUNDARAPU ESWARA SURYA TEJA
E VENKATA SAI SANTHOSH
KALAVAGUNTA MANIKANTA PRAVEEN
RONANKI HAI PRASAD
ANISHA MAJHI
KAKULLA SUSHMANTH
T LIKHITH RAO
KONDA AKASH DEEP
KANIKARAM SINDHURA
C MOHAN
KOPPISETTI RAHUL
SANDARI VENKATA VIJAYA MURUGESH
K ANIL RAJ
SUNIL KUMAR SAHU
NUNSAVATH VISHNU DILIP
DASARI MANI CHANDAN KUMAR
BUPURU SREERAMULU GARI CHAITANYA SAI
PAGOLU SETHU SURYA TEJA
M PRUDVI RAJ AKSHAY SAI KUMAR
KANCHOJU KRISHNA PRASAD
SEERA SESHA SAI
VEERAM LIKITHA
JASHYANT SIKHAKOLLI
G SAI PRANEETH REDDY
NALLANA MITHUN BABU
RACHAMADUGU PAVAN KUMAR
TAGORE HARIBANSINGH
CHIRATAPUDI NAGA VENKATA RAVITEJA
DEVARASETTY HIMA PRIYA
KUNDURU EKADITYA REDDY
BADARLA SAI VENKATA SUDHA SAMANTH
KOLLI NITHIN
GANAPA SAI RAGHAVA REDDY
TALLURI TEJA KRISHNA
JAKKIREDDY VAISHNAVI
PARVATHAM SIDDHARDHA REDDY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
534134
532001
530029
500072
508207
522202
522007
517501
522002
515411
505002
508206
532001
523105
522601
516002
534001
522265
522002
518464
522007
522007
522001
522003
522002
535002
533003
522101
531085
829107
517501
521137
500072
522257
532001
532001
515411
535558
533102
533104
533104
517502
500037
530012
530046
500079
506163
518004
600086
333006
516001
517503
530012
522616
522006
518502
522201
500054
522034
530007
521106
520002
500079
532001
518002
522001
534425
522413
522007
500054
500085
522006
522265
522007
522309
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
BMB-GT-0108
BMB-GT-0109
BMB-GT-0110
BMB-GT-0111
BMB-GT-0112
BMB-GT-0113
BMB-GT-0114
BMB-GT-0115
BMB-GT-0116
BMB-GT-0117
BMB-GT-0118
BMB-GT-0119
BMB-GT-0120
BMB-GT-0121
BMB-GT-0122
BMB-GT-0123
BMB-GT-0124
BMB-GT-0125
BMB-GT-0126
BMB-GT-0127
BMB-GT-0128
BMB-GT-0129
BMB-GT-0130
BMB-GT-0131
BMB-GT-0132
BMB-GT-0133
BMB-GT-0134
BMB-GT-0135
BMB-GT-0136
BMB-GT-0137
BMB-GT-0138
BMB-GT-0139
BMB-GT-0140
BMB-GT-0141
BMB-GT-0142
BSC-GT-0001
BSC-GT-0002
BSC-GT-0003
BSC-GT-0004
BSC-GT-0005
BSC-GT-0006
BSC-GT-0007
BSC-GT-0008
BSC-GT-0009
BSC-GT-0010
BSC-GT-0011
BSC-GT-0012
BSC-GT-0013
BSC-GT-0014
BSC-GT-0015
BSC-GT-0016
BSC-GT-0017
BSC-GT-0018
BSC-GT-0019
BSC-GT-0020
BSC-GT-0021
BSC-GT-0022
BSC-GT-0023
BSC-GT-0024
BSC-GT-0025
BSC-GT-0026
BSC-GT-0027
BSC-GT-0028
BSC-GT-0029
BSC-GT-0030
BSC-GT-0031
BSC-GT-0032
BSC-GT-0033
BSC-GT-0034
BSC-GT-0035
BSC-GT-0036
BSC-GT-0037
BSC-GT-0038
BSC-GT-0039
BSC-GT-0040
BSC-GT-0041
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
Page 120 of 177
PALLAPOTHU NEELIMA
BUSI REDDY KAUSHIK REDDY
UPPULURI GNANA TEJA
ALLAPARTHI RAVI KUMAR
RIYAZ KHAN
CHANNAMALLU SAI SNEHA
KOLLURI SRI HARSHA PRAKASH
TANKALA SRIKANTH
KAPALAVAYI PAVAN MANIKANIA
LAKAMSANI VINAY VIHARI
KORRAPATI MANEESHA
VASIREDDY NITHIN CHEKRAVARTHI
SHAIK KHAJA MOHIDDIN
DEVINENI MOUNIKA
MUMMADI BALA MURALIDHAR REDDY
B. GOWTHAM
BONDA JOSNA
SUGGU SAI AKHIL
PENUMALLU UDAY ANANTH REDDY
PONNAPATI AJITHA REDDY
GUDURU VENKATA NAGA SAI SUPRIYA
NAGASNIGDHA KONDEPATI
MULPURI PRASANTHI
DEVISETTY SUSMITHA
KOLLIPARA ASHA
AMRUTHA GANDHI R
MOGALAPU SRI LAKSHMI ALEKHYA
BANDI SPOORTHI SAROJAREDDY
CHINTALAPUDI LAKSHMI SOWJANYA
SURUPUREDDY PRAVALLIKA
PEDAKOLIMI RAMYA SRUTHI
DAGGUBATI SUBHASH
POTLURI KARTHIK VENKATA CHOUDARY
MUDIYALA SAI KUMAR REDDY
PARLA AVINASH
KOVI SANDHYA RANI
LONJA NILESH SUMANTH
SIVA RAM PRANEETH VEMULAPALLI
YELLU YAHOSHUA
THIRIVEEDHI SAI VAMSI SUDHEER
GUNDA SAI KRISHNA
DUNDU RAVI TEJA YADAV
TADIKONDA NAGANJANEYULU
JAKKA SAI HARSHITH
MAMIDALA NAGA PUJITHA
KARUMURI SAI SRINIVAS
CHENNURU VISHAL RAJ
PALADUGULA RAGHURAM
V MADHUKAR
KARANAM CHAITANYA MOULI
NADELLA BHAVANA
PRANEET MOHAN ABBINENI
SHAIK ADIL ISLAM
YANAMALA SINDHU
MARIPI PRADEEP
NAVULURI KRISHNA TEJA
BUSHETTY ASHWITHA
GOLI SAI KRISHNA
AKULA RAVINDRA
NANDIGAM SATYA SREE SUBASH
GOLLAPALLI RAM CHARAN
PINNAMANENI GOWTHAM
SAGABANDI MANJUSHNA
GOGINA SURENDRA NAGA TEJA
CHEEDELLA VENKATA SANDEEP KUMAR
GUNNAM VAMSI KRISHNA
B BHARADWAJ
VOBILISHETTY VINAY VARDHAN
SUGGALA KRISHNA CHAITANYA
BAVANARI NAGA VENKATA MANI DEEP
NALAJALA CHANAKYA
CHALLA VENU GOPAL
KOTHURI PRUDHVI SAROJ
NUKALA HEMA VENKATA SUMANTH
T D SAI SRAVAN REDDY
BODEMPUDI SANDEEP KRISHNA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
522002
518002
520004
522309
522314
500072
522002
530018
522426
534350
522007
522007
522002
521301
516309
522236
530026
532001
533003
522006
522007
520010
521104
507168
520003
635110
534210
507303
523156
515411
520003
523168
521312
508206
522201
523201
530047
500062
524315
523333
522601
535270
521366
500037
520004
534211
534320
534350
603127
530026
522257
600092
523155
520011
535001
522006
500039
534447
534330
534211
531126
534002
522001
534301
524001
534211
517325
506101
507003
522412
521322
508204
522616
520001
517325
507303
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
BSC-GT-0042
BSC-GT-0043
BSC-GT-0044
BSC-GT-0045
BSC-GT-0046
BSC-GT-0047
BSC-GT-0048
BSC-GT-0049
BSC-GT-0050
BSC-GT-0051
BSC-GT-0052
BSC-GT-0053
BSC-GT-0054
BSC-GT-0055
BSC-GT-0056
BSC-GT-0057
BSC-GT-0058
BSC-GT-0059
BSC-GT-0060
BSC-GT-0061
BSC-GT-0062
BSC-GT-0063
BSC-GT-0064
BSC-GT-0065
BSC-GT-0066
BSC-GT-0067
BSC-GT-0068
BSC-GT-0069
BSC-GT-0070
BSC-GT-0071
BSC-GT-0072
BSC-GT-0073
BSC-GT-0074
BSC-GT-0075
BSC-GT-0076
BSC-GT-0077
BSC-GT-0078
BSC-GT-0079
BSC-GT-0080
BSC-GT-0081
BSC-GT-0082
BSC-GT-0083
BSC-GT-0084
BSC-GT-0085
BSC-GT-0086
BSC-GT-0087
BSC-GT-0088
BSC-GT-0089
BSC-GT-0090
BSC-GT-0091
BSC-GT-0092
BSC-GT-0093
BSC-GT-0094
BSC-GT-0095
BSC-GT-0096
BSC-GT-0097
BSC-GT-0098
BSC-GT-0099
BSC-GT-0100
BSC-GT-0101
BSC-GT-0102
BSC-GT-0103
BSC-GT-0104
BSC-GT-0105
BSC-GT-0106
BSC-GT-0107
BSC-GT-0108
BSC-GT-0109
BSC-GT-0110
BSC-GT-0111
BSC-GT-0112
BSC-GT-0113
BSC-GT-0114
BSC-GT-0115
BSC-GT-0116
BSC-GT-0117
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
Page 121 of 177
AMUDALA DHEERAJ NAIDU
BATCHU SAI SREE CHARAN
KOLISETTY VENKATA MANI KANTA GURU PRASAD
CHANDRAGIRI VISHNUVARDHAN REDDY
CHANNAGIRI S V N S JASWANTH
KADIMISETTI MURALI KRISHNA
PULIGANDIA SRIKAR
GADDAM SRIRAM
GUNDA VENKATA MOORMA
BATCHU SAI CHAITANYA
DARISA ROHITH
MADARAJU VENKATA AKHIL
POTTIMUTHI BHARATH SRI HARSHA
MAMIDI SAI SATVIK
ANNADI PHANI KRISHNA REDDY
NALAJALA HEMANTH
SAMUDRALA RAJESH
SARIDE ALEKHYA
JENNIPALLI V TEJASWINI
SUMANJALI SIDAGAM
YALAGIRI VAMSHI CHAITHANYA
NARSUPALLI PRADEEP
SHAIK IRFANSHA
THUMATI VAMSI MADHAV
AMPATI HAREESH
D BHANU PRAKASH REDDY
TANISHA KAR
MAKIREDDY SIVA
MONISH VALLAMKONDA
VENKATESH B
DAPARTHI VENKATA SANJAY
CH. SRI HARSHA
KAMBHAPATI RAGHU RAM
DUGYALA VISHAL KUMAR
SAI SUDHINDRA ADITYA VADLURI
BAIRI SAI VASISTA
SATYANARAYANA SWAMI JONNALAGADDA
TARUN JAMANA
DOMMETI VENKATESH
PENUKONDA KARTHIK
M DURGA RAJ
KANTHAMREDDI LEELADHAR
PONNADA HEMANTH BABU
REDDY SAI NAREN
KARE SURENDRANADH
D CHARUSHEEL
METTA VENKATA VIDYA SAGAR
MALLURI TEJA DEEP SRI VATSAVA
PESALAGEETHA SAI LAKSHMI
RAJA RAVI TEJA KOTLA
SIRIGIRI RAAM CHARAN
INDUKURI VENKATA DILEEP KUMAR RAJU
METLA VENKATA KRISHNA SRISAI
VEERAMASU HEMACHAND
BOMMADEVABA RAKESH
TALLURI VENKATA SATYA AJAY
VEGI KODANDA SATYA MUKUNDA
GANDLURU VEERABHARATHCHANDRA REDDY
TIRAGABATTINA PHANI KUMAR
PASAGADUGULA RAJA RAM GANESH
PEETANI NAVATEJA
DHANYALA PRATIBHA SNEHA
EMANDI MANI SHANKAR
UDDIBOINA YASWANTH YADAV
SURLA DURGA VENKATA PRAVEEN KUMAR
NARALA RAGHVENDRA REDDY
KATRAGADDA DIVYA TEJA
KONDA SAI NARASIMHA RAO
KAPU NAGA VENKATA GAYATHRI
VENGALA HARINI
KAVADIKI MANASA
JONNADULA MEGHANA
KOTIPALLI SATYA NAGA SHIVANI
RAYAVARAPU MADHU
GAJULAPALLI SHIVANI
PASUMARTHI MANISHA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
518501
523357
522413
523357
507002
533101
508206
521185
522413
520001
516193
522006
507203
518501
505001
521322
520012
521301
515201
534260
516002
535525
521215
534002
505122
506169
520010
533102
524101
508211
533103
521211
521101
505001
533004
506003
521104
506004
500050
518501
522647
531036
532005
532001
508001
517501
532222
534003
516360
534280
522002
534227
534225
534301
521301
534215
534346
516360
524223
533407
534203
534166
534166
516150
533401
523240
534003
530026
520001
522201
518301
521456
533103
531173
516227
530049
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
BSC-GT-0118
BSC-GT-0119
BSC-GT-0120
BSC-GT-0121
BSC-GT-0122
BSC-GT-0123
BSC-GT-0124
BSC-GT-0125
BSC-GT-0126
BSC-GT-0127
BSC-GT-0128
BSC-GT-0129
BSC-GT-0130
BSC-GT-0131
BSC-GT-0132
BSC-GT-0133
BSC-GT-0134
BSC-GT-0135
BSC-GT-0136
BSC-GT-0137
BSC-GT-0138
BSC-GT-0139
BSC-GT-0140
BSC-GT-0141
BSC-GT-0142
BSC-GT-0143
BSC-GT-0144
BSC-GT-0145
BSC-GT-0146
BSC-GT-0147
BSC-GT-0148
BSC-GT-0149
BSC-GT-0150
BSC-GT-0151
BSC-GT-0152
BSC-GT-0153
BSC-GT-0154
BSC-GT-0155
BSC-GT-0156
BSC-GT-0157
BSC-GT-0158
BSC-GT-0159
BSC-GT-0160
BSC-GT-0161
BSC-GT-0162
BSC-GT-0163
BSC-GT-0164
BSC-GT-0165
BSC-GT-0166
BSC-GT-0167
BSC-GT-0168
BSC-GT-0169
BSC-GT-0170
BSC-GT-0171
BSC-GT-0172
BSC-GT-0173
BSC-GT-0174
BSC-GT-0175
BSC-GT-0176
BSC-GT-0177
BSC-GT-0178
BSC-GT-0179
BSC-GT-0180
BSC-GT-0181
BSC-GT-0182
BSC-GT-0183
DST-GT-0001
JCO-GT-0001
JCO-GT-0002
JCO-GT-0003
JPH-GT-0001
JSC-GT-0001
MMC-GT-0001
MMC-GT-0002
MMC-GT-0003
MSD-GT-0001
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
Page 122 of 177
BEHARA SAI PRASANNA SOWMYA
RAYIDI SAI HARSHITHA
BASANI MARY MANEESHA
MADAMANCHI KAVYA
KADARU SAHITHYA REDDY
PARVATHAREDDY NIHARIKA
GORLA UHASREE
GAYAM PRATHYUSHA
MUPALLA MANASWINI
RUDRAPAKA MOHAN KUMAR
VAKALAPUDI SRI KRISHNA
VEGI AKHILESH
GHANTA SAI RAKESH
POTHURI ARAVIND VARMA
CHALAMCHARLA GOWTHAM SATYA AJAY
VEEPURI SRI KRISHNA BHARGAV RAJU
KUMANDURI LAKSHMI NARASIMHA PRIYATHAM
ARASAVILLI TIRUMALA VEDAVYAS
PALANCHUHASANTH
DHARANI SRILEKHA
MADDALI VENKATA PAVAN TEJA
NARREDDI NIKHIL VISWANATH REDDY
BHUMULA HARIKA
RAYAVARAPU NAVEEN
SHAIK AZHAR MADAR
BUDIGI VENKATA KRISHNA PRASANTH
KONDAPALLI SAI TEJA
INAMPUDI CHAITANYA
KOWSIK REDDY TUMMURI
NAKUL SAI ADAPALA
SRI SAI KAUSHIK BHETANABHOTLA
MANNE DHARANI SRI CHANDRA
GARIKOTI NITISH
P CHIRUDEEP
CHAITANYA SAI ALAPARTHI
V CHANIKYA REDDY
SHAHRUKH KHAN PATAN
KUNTAMUKKALA SASI TEJA
VARANASI GOVIND
M BASHEER AHMED
PAYAN SRIKANTH MUTYALA
PAVAN CHANDANA
TALLURI LOKESH
ANWESH GANDHAM
THIYYAGURA SNEHA
SUREDDI VAISHNAVI
RAVI JASWANTHI
BODAPATI SUVARCHALA
CHADALAVADA VAISHNAVI
DALAVAYI ANUROOP
TALAMANCHI DHARNIJU REDDY
KAJJAM CHAITANYA
PATHAN SHARUKH KHAN
MANDAPATI SAI SANDEEP REDDY
G CHAITHANYA KIRAN
Y SAI SRIKANTH
SURYADEV SARKAR
SAI AVINASH SEGU
BOJANAPALLI KRISHNA SAI
PAIDIPARTHY MANOJ PRABHAKAR
YEDOTI HEMA CHANDRA
CH V V CHAKRADHAR
CHENNUPATI KASI VISWANATH
TALLURI CHANDU
EDHARA SRAVAN KUMAR
MANUKONDA PAVAN KUMAR REDDY
PARIMI KRISHNA KISHORE
TANNEERU KEERTHI
KUNTAMUKKALA VIVEK CHOWDARY
BALA SUBRAHMANYAM DEVANA
I SAI SURYA KAMESWARA RAO
DOKUPARTHI POORNA
DHARANIKOTA BABY SWETHA
V AYUB
MAGANTI V V N L SUDHARANI
CHITTAPU LEELA PRASAD
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RP
RSI, RSII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
531011
522601
522034
507002
508001
516360
507002
508204
523001
534007
534331
531126
607303
222002
531020
607805
110091
535003
521301
505211
533440
523001
520010
531173
518360
524201
533201
520010
534460
521324
520011
500011
517503
517501
522211
500035
517001
521456
532001
500062
534235
534447
507002
521230
522529
520001
523155
600083
521301
512616
507125
522413
523001
507001
517001
500060
721301
523357
521175
533002
516101
533297
520008
507203
520007
534101
508206
508206
523187
524002
520015
524132
517214
521108
520008
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
MSD-GT-0002
MSD-GT-0003
MSD-GT-0004
MSD-GT-0005
MSD-GT-0006
MSD-GT-0007
MSD-GT-0008
MSD-GT-0009
MSD-GT-0010
MSM-GT-0001
MSM-GT-0002
MSM-GT-0003
MSM-GT-0004
MSM-GT-0005
MSM-GT-0006
MSM-GT-0007
MSM-GT-0008
MTC-GT-0001
MTC-GT-0002
MTC-GT-0003
MTC-GT-0004
MTC-GT-0005
MTC-GT-0006
MTC-GT-0007
MTC-GT-0008
MTC-GT-0009
MTC-GT-0010
MTC-GT-0011
MTC-GT-0012
MTQ-GT-0001
MTQ-GT-0002
MTQ-GT-0003
BMB-HY-0001
BMB-HY-0002
BMB-HY-0003
BMB-HY-0004
BMB-HY-0005
BMB-HY-0006
BMB-HY-0007
BMB-HY-0008
BMB-HY-0009
BMB-HY-0010
BMB-HY-0011
BMB-HY-0012
BMB-HY-0013
BMB-HY-0014
BMB-HY-0015
BMB-HY-0016
BMB-HY-0017
BMB-HY-0018
BMB-HY-0019
BMB-HY-0020
BMB-HY-0021
BMB-HY-0022
BMB-HY-0023
BMB-HY-0024
BMB-HY-0025
BMB-HY-0026
BMB-HY-0027
BMB-HY-0028
BMB-HY-0029
BMB-HY-0030
BMB-HY-0031
BMB-HY-0032
BMB-HY-0033
BMB-HY-0034
BMB-HY-0035
BMB-HY-0036
BMB-HY-0037
BMB-HY-0038
BMB-HY-0039
BMB-HY-0040
BMB-HY-0041
BMB-HY-0042
BMB-HY-0043
BMB-HY-0044
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 123 of 177
PINNAMANENI JANAKI
SURESH CHERUKUMALLI
GUDIWADA DIVYA SRI
CHITTAPU SYAMKUMAR
JAMALLA NEELIMA
PERLA LAKSHMI SYAMALA
MAJETI SAI SASANK
L NAGA RAJEEV
UPPULURI SIVA SITA PRATHYUSHA
KADIYALA SANDEEP KUMAR
THAMMISETTI LAKSHMISUNEETHA
RAVADA MURALI KRISHNA
DASARI SPOORTHI
GENUPULA KARTHEEK REDDY
ZADDA SUDHI PRANUTHI
TALLURI HIMAJA
OGURI MAHESHBABU
CHILUVURU MONI SUCHARITA
GOLLA ANUSHA
DUGGIRALA HANUMANTH REDDY
CHINTHALA NAGA SIREESHA
B N KRISHNA KANTH REDDY
M PRATHYUSHA KARAVADI
KARTHIK PONNEKANTI
MEDATHATI PHANI HARIKA
AMALAPURAM SURESH KUMAR
BATTULA SYAM PRASAD REDDY
PARAMESWARA NAGACHARI BIATARU
KONGARA AMANI
VEMU VISHAL
SUHASINI ALLADA
NIMMAGADDA SONIYA
CHELAMALLU SAMSKRUTHI
YADALA RAVEENA
ARPAN KUNDU
VESIREDDY NIVEDITHA REDDY
MANTRI MOUNIKA
KEERTHI KUMAR KALLUR
KANJARLA SRI VAISHNAVI
JAYANTH K
K AKHIL KUMAR GOUD
DESARAJU SAYEE SRAVANTHY
AKSHAY PRAMOD KULKARNI
B BHANU PRAKASH
NARENDRA NAIDU YELUGANTI
KAMISETTY SHANKAR RAO
YANAMALA GNANDEV
SANTHOSH YAMA
NAGESH A PAHURKAR
KARRI SATYA LAXMANA SAI LESH REDDY
DUDIPALA KAVYA REDDY
SURAJ ANANYA B
GUTHA PRASANTH
K NARAYANAN
AMRISHREDDY KNOTHAM
LAXMINARAYANA YASHASWY AKELLA
SHAIK AKHEEL AHMED
SAPPIDE SAHITH REDDY
GUNDETI SAITEJA
P SHARATH KUMAR
S MOHIT
VEDALA SUCHISMITHA
SATWIK KATLA
MANCHIKATLA REVANTH
JUKANTI SRAVAN REDDY
SUBHADRA SUDHA SATTIRAJU
JAGANNADHA SRIKAR UPPADA
JONNALAGADDA VENKATA JANAKI DEVI
SREEKAKULAM VENKATA THARUN
KARRI V R DINESH KUMAR REDDY
GOUR DIGVIJAYSINGH UDAYSINGH
SAMALA SOWMYA
M SIRIJA
PALLE ARAVIND KUMAR REDDY
RAVURI PRASANTH
M PRASHANTH KUMAR REDDY
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
521321
522101
521151
520008
520013
500002
520002
521301
520010
522002
521301
500050
523002
522601
523225
521301
522614
520004
522001
523312
522002
522006
520011
515134
507303
523168
520013
521109
522007
522005
520013
520007
500049
500004
500044
500060
500060
584101
500018
500061
500036
500007
431517
509103
533102
500089
516269
506302
500076
533344
500092
500072
500036
500029
508112
50001
500038
500039
505172
509125
500044
500036
506001
507123
503143
500013
532429
505211
523335
533344
431601
520003
490006
509206
500035
509125
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
BMB-HY-0045
BMB-HY-0046
BMB-HY-0047
BMB-HY-0048
BMB-HY-0049
BMB-HY-0050
BMB-HY-0051
BMB-HY-0052
BMB-HY-0053
BMB-HY-0054
BMB-HY-0055
BMB-HY-0056
BMB-HY-0057
BMB-HY-0058
BMB-HY-0059
BMB-HY-0060
BMB-HY-0061
BMB-HY-0062
BMB-HY-0063
BMB-HY-0064
BMB-HY-0065
BMB-HY-0066
BMB-HY-0067
BMB-HY-0068
BMB-HY-0069
BMB-HY-0070
BMB-HY-0071
BMB-HY-0072
BMB-HY-0073
BMB-HY-0074
BMB-HY-0075
BMB-HY-0076
BMB-HY-0077
BMB-HY-0078
BMB-HY-0079
BMB-HY-0080
BMB-HY-0081
BMB-HY-0082
BMB-HY-0083
BMB-HY-0084
BMB-HY-0085
BMB-HY-0086
BMB-HY-0087
BMB-HY-0088
BMB-HY-0089
BMB-HY-0090
BMB-HY-0091
BMB-HY-0092
BMB-HY-0093
BMB-HY-0094
BMB-HY-0095
BMB-HY-0096
BMB-HY-0097
BMB-HY-0098
BMB-HY-0099
BMB-HY-0100
BMB-HY-0101
BMB-HY-0102
BMB-HY-0103
BMB-HY-0104
BMB-HY-0105
BMB-HY-0106
BMB-HY-0107
BMB-HY-0108
BMB-HY-0109
BMB-HY-0110
BMB-HY-0111
BMB-HY-0112
BMB-HY-0113
BMB-HY-0114
BMB-HY-0115
BMB-HY-0116
BMB-HY-0117
BMB-HY-0118
BMB-HY-0119
BMB-HY-0120
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 124 of 177
AEDDULA OMSRI KUMAR
SANGA DEEPAK KUMAR
PADURI AVINASH REDDY
KANNA CHAITANYA
BOTTA LOKESWAR KUMAR
A HARI MUKUNDA
CH. CHAITANYA KRISHNA
CHIKKANDRU SAI PAVAN
RAYAPEDDI SESHA SAI KUMAR
CHOWDARY UMAIR MUKHTAR
KATIPELLI TAPAN REDDY
GANDE SAI VIKAS
KODHUMURI SAI PRASHANTH
PODDUTURI ASHISH REDDY
CHANAGONDA RAJA SHEKHAR
BUYYANWARI SRI VARUN
ARRAM VIJAY KUMAR REDDY
VAVILALA AKHIL
MACHIRAJU ANURAG SWAMY
RUSHIL BASAPPA
MUDULKAR SAI KIRAN
DANTALAPALLY AKSHAY SAI
G AKHIL
MALREDDY YASHWANTH REDDY
ADEPU SURENDER
DASABATHINI SAHAJ
MUSUKU VENKAT VARDHAN REDDY
KANUKUNTLA SAMPATH RAJ
THOKALA KIRAN TEJA
VUSA ASHOK KUMAR
KALIDINDI SURYAPRUDHVI RAJU
RUDRA ANKITH
DESHAM NAGI REDDY
KANKIPATI LIKHITHA
G RAJESH
SHRADHA MOHANTY
NARAHARI NARAIN
B LOKESHWARI
SAYAMMAGARI BHOOPAL REDDY
ALANKRITA ASTHANA
ARDHAM SUNITHA
PADMANABHUNI SAMPATH KUMAR
C S S KASHYAP
IRAGAVARAPU AKHIL GARGEY
S DHURUV
WASIM THABRAZE
SURIBHATLA ROHIT DUTT
DILIP K V S R
ABRAR AHMED
SIDDHARTH VENKATACHALAM
UMA BHARGAVI KOTA
POLEMREDDY NIRANJAN REDDY
V SREEVIDYALAKSHMI
CHINTHAVATLARAVI TEJA
B ROHIT KUMAR REDDY
CHINTHAPALLY TEJA KUMAR
D SHIVAPRASAD
NENAVATH RAMESH
BANDELA SUSMITHA REDDY
SAI MITHRA MALLAREDDI
YATHALA MOUNIKA
KARTHICK SABHAPATHY RAMANI
ANKITA
KODUR KRISHNA CHAITANYA
T PRANESH KUMAR
SAMALA RAHUL
SHAIK SAIF MAHMOOD
K SHIVA KUMAR
PALA SASANKA SEKHAR REDDY
G NAMRATHA
A RAVINDER REDDY
THIRUNAGARI DIVYA
CH SRINIDHI
RAJULA SRIVASTAVA
CHILAKAMUDI JAYAKRISHNA
THAMMALI SAIKIRAN
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
500068
506001
508001
503001
515411
500048
505001
516360
515591
518004
504001
502110
507138
503218
505001
503185
505186
500044
500010
500025
504106
506001
515801
509216
504303
502306
500092
505468
500092
516432
507119
50001
500013
500061
509103
500013
506370
500040
502372
500097
508001
505001
500070
500044
500046
509103
500061
500044
50050
500003
500018
518002
500003
509102
411058
508001
509208
509325
505001
500004
500039
500016
500030
500072
509125
506365
500028
500028
516434
500048
500060
500020
500044
482002
508206
502103
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
BMB-HY-0121
BMB-HY-0122
BMB-HY-0123
BMB-HY-0124
BMB-HY-0125
BMB-HY-0126
BMB-HY-0127
BMB-HY-0128
BMB-HY-0129
BMB-HY-0130
BMB-HY-0131
BMB-HY-0132
BMB-HY-0133
BMB-HY-0134
BMB-HY-0135
BMB-HY-0136
BMB-HY-0137
BMB-HY-0138
BMB-HY-0139
BMB-HY-0140
BMB-HY-0141
BMB-HY-0142
BMB-HY-0143
BMB-HY-0144
BMB-HY-0145
BMB-HY-0146
BMB-HY-0147
BMB-HY-0148
BMB-HY-0149
BMB-HY-0150
BMB-HY-0151
BMB-HY-0152
BMB-HY-0153
BMB-HY-0154
BMB-HY-0155
BMB-HY-0156
BMB-HY-0157
BMB-HY-0158
BMB-HY-0159
BMB-HY-0160
BMB-HY-0161
BMB-HY-0162
BMB-HY-0163
BMB-HY-0164
BMB-HY-0165
BMB-HY-0166
BMB-HY-0167
BMB-HY-0168
BMB-HY-0169
BMB-HY-0170
BMB-HY-0171
BMB-HY-0172
BMB-HY-0173
BMB-HY-0174
BMB-HY-0175
BMB-HY-0176
BMB-HY-0177
BMB-HY-0178
BMB-HY-0179
BMB-HY-0180
BMB-HY-0181
BMB-HY-0182
BMB-HY-0183
BMB-HY-0184
BMB-HY-0185
BMB-HY-0186
BMB-HY-0187
BMB-HY-0188
BMB-HY-0189
BMB-HY-0190
BMB-HY-0191
BMB-HY-0192
BMB-HY-0193
BMB-HY-0194
BMB-HY-0195
BMB-HY-0196
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 125 of 177
T HEMANTH
YENIGALLA SRUJANA
N SRI CHARITHA
SABBINENI VENKATESH RAJA
ANUGANDULA PRAVEEN
PRANJAL
POTLADURTHY KRISHNATEJA
VIJAY RANJAN DWIVEDI
M SAI CHARITHA
ANDE SAI SANKALP
BATCHU SUCHARITHA
PALLEY RAJA NARSHIMHA REDDY
THATIKONDA MANITEJA
AMBATI RAGHAVENDRA REDDY
ARZA SAI RITHIKA
P NAVEEN KUMAR REDDY
POTU VISHAL KUMAR
E ATHYUNNATH REDDY
N BHADRINATH
BOINAPALLY SAHITHI
VEMULA SUNEEL CHANDRA REDDY
GOPIREDDY RAVALIKA
VENKATA RAO GUDURU
VANKADARA VENKATA RAMA MAHENDRA
AMANDEEP SINGH BAKSHI
KAKARA PHANINDRA
S T G SREEVIDYA
BHAMIDIPATI DEEWANG
BUCHAIAHGARI SAIPREETHAM
CHITYALA PRANEETH KUMAR
NALADALA RESHMA BHAVANI
K N S ANEESH
P NIHAL
RENU CHOUDHARY ELURI
TRIPURA SETTY DURGA RAGHAVI
DUVVURI SURYA ANURAAG
KALVAKUNTLA RAMYA
GARLAPAD VAMSHI
KASHAE UDAY KUMAR
MEDA AKHIL REDDY
GUDIVENUKA VENKATESH
SHARVANI J
NIKHIL KUMAR
GUBBA VENKATESH
GORTI SRIVIDYA
PEDDIREDDY KASI REDDY
KVS JAHNAVI LATHA
KAMESH K S
ADULAPURAM MANIKANTA
SIVA SAIKIRAN
P MOHAN
PASUPULETI NIKHIL CHANDRA
GEDELA TEJO KALI PRASAD BABA
V MAHITA
CHARUTHA KANISSERY
CHEEDELLA MAHESH
GANJI SAI KUMAR
PARUVELLA NISHANTH
KATUKURI ARUN KUMAR
DEVA VIKRAM REDDY
GANDURI SAITEJA
BANDARU SAI ANURAG
ARSHIAH YUSUF MIRZA
KATAKAM AKASH
A RUTHVIK REDDY
THUMMALA INDAVI SHAURYA
GAJJELA VENKATA SARATH KUMAR REDDY
K SUSHANTH
BAKKANNAGARI VARUN TEJA
VISHWANADHUNI JEEVAN
BETHI RAGHAVA REDDY
T PAVAN KUMAR
BEDADALA BHARADWAJA REDDY
CHENNU SHIVA GANGA REDDY
PSS MAHESWARI
C G ADITYA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
500072
500044
500025
500056
504109
500009
518002
500043
500059
508201
506002
500055
500029
500028
500029
509127
506169
500027
509103
501505
508278
516360
522237
516361
500078
533006
500072
500044
506001
505215
500040
500025
500044
507001
500049
508001
505304
500068
509216
508207
505416
500061
500076
500039
500061
500048
500044
500013
505327
500048
502001
500027
500033
500028
500091
500048
324005
691538
250001
110096
531001
122001
700008
782447
743122
712149
751003
813214
502103
505001
506370
515123
515411
508377
500018
518005
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
BMB-HY-0197
BMB-HY-0198
BMB-HY-0199
BMB-HY-0200
BMB-HY-0201
BMB-HY-0202
BMB-HY-0203
BMB-HY-0204
BMB-HY-0205
BMB-HY-0206
BMB-HY-0207
BMB-HY-0208
BSC-HY-0001
BSC-HY-0002
BSC-HY-0003
BSC-HY-0004
BSC-HY-0005
BSC-HY-0006
BSC-HY-0007
BSC-HY-0008
BSC-HY-0009
BSC-HY-0010
BSC-HY-0011
BSC-HY-0012
BSC-HY-0013
BSC-HY-0014
BSC-HY-0015
BSC-HY-0016
BSC-HY-0017
BSC-HY-0018
BSC-HY-0019
BSC-HY-0020
BSC-HY-0021
BSC-HY-0022
BSC-HY-0023
BSC-HY-0024
BSC-HY-0025
BSC-HY-0026
BSC-HY-0027
BSC-HY-0028
BSC-HY-0029
BSC-HY-0030
BSC-HY-0031
BSC-HY-0032
BSC-HY-0033
BSC-HY-0034
BSC-HY-0035
BSC-HY-0036
BSC-HY-0037
BSC-HY-0038
BSC-HY-0039
BSC-HY-0040
BSC-HY-0041
BSC-HY-0042
BSC-HY-0043
BSC-HY-0044
BSC-HY-0045
BSC-HY-0046
BSC-HY-0047
BSC-HY-0048
BSC-HY-0049
BSC-HY-0050
BSC-HY-0051
BSC-HY-0052
BSC-HY-0053
BSC-HY-0054
BSC-HY-0055
BSC-HY-0056
BSC-HY-0057
BSC-HY-0058
BSC-HY-0059
BSC-HY-0060
BSC-HY-0061
BSC-HY-0062
BSC-HY-0063
BSC-HY-0064
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 126 of 177
SATWIK KUMAR D
G V S DEDEEPYA
SOMANI VIVEK PAWAN
V. PAVANI GANESH
A RAHUL DEV
K N SRINIVASAN
RAGHAV PANDEY
HINDNAVEES SAI PRASHANTH
MADDULA SRIKANTH REDDY
MUMMADI RAVALI
BHANOTH SURESH
ANIRUDH BHARADWAJ RAPOLU
BISHWADEEP BAGCHI
BACHUVANDANA
MANTRI RAHUL
SUBHOJIT MANDAL
ANANDESHI RAHUL
MERIGE PHANI SRUJAN
DEBOLINA SAHA
SURAJ NATH PANDEY
VAISHNAVI V
RAGHAVENDRA RANJOLKAR
KALLEPALLI SRI SATYA KALYAN
GARIMELLA VENKATA SRIKANTH
THAKUR V VAISHNAVI
LENKALA PRASHANTH KUMAR REDDY
KAVURI AKHIL SAI
DHANASETTY ABHISHEK
B SAI VIGNAN
KSHAMA GUPTA
RANGA ROHIT
KOMMINENI AVINASH
M BHANU PRAKASH
VONTELA JAYANTH REDDY
T MADHAVA SUBRAHMANIA KUMAR
K LALIT ADITYA
AKOJU ADITHYA
K DHEERAJA
KODAVALLA SUSHMITHA SESHU
ALAMSETTY SREETEJA
GUDLA PAVANI
BALLA VIJAY BHARGA V
PROTIMA TARAFDAR
YELLAREDDYGARI SAMARENDRANATH REDDY
AKULA CHANDINISRI
VISHNU VARMA SAGIRAJU
VENKATA VAMSI KRISHNA VUGGARAJU
VARANASI VENKATA BHASKARAM
DORBALA SRIHARSHA
PASAGADA SESHA SAI SRIKAR
M ASISH
PASPUNOOR VISHNU RADHAKRISHNA
HARINARAYANAN SIDDARTH
SABAVATH MANIPAL
B KRISHNA CHAITANYA
AMITRAKSHAR MOHANTA
DORBALA MALINI
NEELAM VASUKRISHNA
MALLEM GOPINATH
DONTULA SRINIVAS
KAMBAM PRANAV REDDY
KEERTHI PRITHVI RAJ
DHEERAJ REDDY
NILADRI PROSAD LAHIRI
PALLAVI KOCHERLAKOTA
SHUBHAM BURDE
CHALLURI DEEPAK
POLOJU MADHAV
ALLURI SANTOSH VARMA
CHANDRA NIRANJAN MANIKANTA
MUDIDE DHEERAJ
BIRADA SRI RAVI KUMAR
DALAPATIRAO NANDINI AISHWARYA
BATTULA RAHUL BABU
K DINESH REDDY
NIKHIL KUMAR GONDRALA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
502305
500035
431601
500060
518002
500047
500028
500027
512103
505209
505212
500020
500058
201301
500092
585401
500007
503111
712123
802164
500076
585222
530017
500044
500049
508001
523186
500003
509103
285205
500040
506142
509103
500044
500039
500044
506011
500017
500007
500072
500007
501510
500009
560014
500040
530014
507101
500036
530017
500044
442401
500044
509360
500020
713304
502101
505531
515721
505501
500072
505001
500017
500080
500076
440027
504251
500040
500072
506009
500060
500072
506001
518003
508213
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
BSC-HY-0065
BSC-HY-0066
BSC-HY-0067
BSC-HY-0068
BSC-HY-0069
BSC-HY-0070
BSC-HY-0071
BSC-HY-0072
BSC-HY-0073
BSC-HY-0074
BSC-HY-0075
BSC-HY-0076
BSC-HY-0077
BSC-HY-0078
BSC-HY-0079
BSC-HY-0080
BSC-HY-0081
BSC-HY-0082
BSC-HY-0083
BSC-HY-0084
BSC-HY-0085
BSC-HY-0086
BSC-HY-0087
BSC-HY-0088
BSC-HY-0089
BSC-HY-0090
BSC-HY-0091
BSC-HY-0092
BSC-HY-0093
BSC-HY-0094
BSC-HY-0095
BSC-HY-0096
BSC-HY-0097
BSC-HY-0098
BSC-HY-0099
BSC-HY-0100
BSC-HY-0101
BSC-HY-0102
BSC-HY-0103
BSC-HY-0104
BSC-HY-0105
BSC-HY-0106
BSC-HY-0107
BSC-HY-0108
BSC-HY-0109
BSC-HY-0110
BSC-HY-0111
BSC-HY-0112
BSC-HY-0113
BSC-HY-0114
BSC-HY-0115
BSC-HY-0116
BSC-HY-0117
BSC-HY-0118
BSC-HY-0119
BSC-HY-0120
BSC-HY-0121
BSC-HY-0122
BSC-HY-0123
BSC-HY-0124
BSC-HY-0125
BSC-HY-0126
BSC-HY-0127
BSC-HY-0128
BSC-HY-0129
BSC-HY-0130
BSC-HY-0131
BSC-HY-0132
BSC-HY-0133
BSC-HY-0134
BSC-HY-0135
BSC-HY-0136
BSC-HY-0137
BSC-HY-0138
BSC-HY-0139
BSC-HY-0140
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 127 of 177
DABATI RAJASHEKAR
JAINI RATHNA SAGAR
SURUKANTI SAI KIRAN REDDY
MALLELA NIKHIL KUMAR
METPALLI SAI KRISHNA
P GANESH
HARISH KUMAR THALLADA
VANKINENI PRUDHVI
RAPOLU NAVEEN KUMAR
V VENKAT REDDY
MOOD SRIKANTH CHOWHAN
SADI DINESH REDDY
KALAVATH VENKATESWARLU NAIK
JELLA AKHIL YADAV
DURGAM VENKATESH
GUNDA SHIVA SAI
BINGI SATEESH
CHINTALA DHARMADHEERAJ
PACHIKA PRADEEP REDDY
TANUMOY SINHA
BATTALURI SAI KIRAN
LAKKARAJU LEELA GANESH CHANDRA
KOUTARAPU LAXMAN
BINGI SURYATEJA
TUDI ADARSH REDDY
PRAVALLIKA CHAKRAVARTHY
CHAGANTI SAI KRISHNA CHAITANYA
KONDREDDI SINDHURA
ALUVALA SAI MADHU MANI
GNANESHWARI PITTALA
KUMAR SHAURAV
SAMEENA MIRZA
MUKUNDA PRATIK VEMURI
HAROLD DHAR
NIDUMOLU S R RAJA SEKHAR
VIRIYALA SRI LAKSHMI SWETHA
SAI PRAMOD KUDAPA
SANJEEV GOYAL
SAI GOUTHAMAKKI REDDY
BATCHU VIGNESH
YETTELLA VIKAS KUMAR REDDY
AATHEE VENKATA SIVA RAMA KRISHNA
AKKIREDDY RITISH CHANDER
SULTANA MUNTAZ BEGUM
JAMPANI JAIDEV
SAIKAT KARMAKAR
BAVIRISHETTY LAXMIDHAR
AKKATI AKSHAY REDDY
KAMTAM KAUSHIK
GOTOOR UDAY CHANDRA
C S SHEETAL
I SHARATH CHANDRA
MATCHA VIKAS
MADDEGALLA ANANYA
PAMMI SAI KRISHNA MURTHY
JETTY KEERTHANA
KETHAVATH BHASKER
KASTURI ARUN
M B SRUTHI
GADDAM ABHILASH REDDY
GUBBALA GANGADHARA NAGA SAI
MUNNANGI BANUPRAKASH REDDY
KUCHIBHATLA RAVI TEJA
SANGEM KAUSHIK SURYA
POOSA AJAY KUMAR
NOOGURI JYOTHI PRIYANKA
KOORAPATI RAVI KIRAN
GHAZI SABEEHUDDIN
RAYADURGAM RESHMA
TULIKA
AMIREDDY SHOURIE
ABHIRAM DINAVAHI
THUNIKI SRINIVAS REDDY
KOCHERLA HIMA RINDU
ALAPATI SURYA VISHNU KUMAR
VALLAMKONDU MANIKANTA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
504208
515411
500070
518122
506009
515122
508213
506001
506002
509321
505467
505215
522613
506001
504251
508213
508213
506132
506009
500062
517501
500070
504219
500039
500037
500018
517501
500049
518124
500044
500015
500087
500010
500007
500070
533004
500038
500018
500036
500019
516002
500073
500036
110001
500016
500084
506101
506001
500039
509001
500029
518002
530022
500008
500035
500029
503124
500068
500080
500062
500070
523157
500016
504292
506012
505001
500044
504001
500097
800001
500007
500070
505001
500087
500060
516360
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
9722
9723
9724
9725
9726
BSC-HY-0141
BSC-HY-0142
BSC-HY-0143
BSC-HY-0144
BSC-HY-0145
BSC-HY-0146
BSC-HY-0147
BSC-HY-0148
BSC-HY-0149
BSC-HY-0150
BSC-HY-0151
BSC-HY-0152
BSC-HY-0153
BSC-HY-0154
BSC-HY-0155
BSC-HY-0156
BSC-HY-0157
BSC-HY-0158
BSC-HY-0159
BSC-HY-0160
BSC-HY-0161
BSC-HY-0162
BSC-HY-0163
BSC-HY-0164
BSC-HY-0165
BSC-HY-0166
BSC-HY-0167
BSC-HY-0168
BSC-HY-0169
BSC-HY-0170
BSC-HY-0171
BSC-HY-0172
BSC-HY-0173
BSC-HY-0174
BSC-HY-0175
BSC-HY-0176
BSC-HY-0177
BSC-HY-0178
BSC-HY-0179
BSC-HY-0180
BSC-HY-0181
BSC-HY-0182
BSC-HY-0183
BSC-HY-0184
BSC-HY-0185
BSC-HY-0186
BSC-HY-0187
BSC-HY-0188
BSC-HY-0189
BSC-HY-0190
BSC-HY-0191
BSC-HY-0192
BSC-HY-0193
BSC-HY-0194
BSC-HY-0195
BSC-HY-0196
BSC-HY-0197
BSC-HY-0198
BSC-HY-0199
DST-HY-0001
JCO-HY-0001
JCO-HY-0002
JCO-HY-0003
JCO-HY-0004
JCO-HY-0005
JCO-HY-0006
JCO-HY-0007
JED-HY-0001
JHG-HY-0001
JHG-HY-0002
JHG-HY-0003
JHG-HY-0004
JHG-HY-0005
JHG-HY-0006
JHG-HY-0007
JHG-HY-0008
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 128 of 177
RAGIREDDY SUMANTH REDDY
YEKKALURU RAMANJANEYULU
T VENKATA ABHILASH
R AJAY KUMAR
GORANTY VINAY KUMAR REDDY
RAJAMANI SAMPATH DEVENDRA KUMAR
AVINASH PRASAD
PATHI ABHINAV PATIL
V SHRAMAN
CH SOWMYA
POLEPALLI SUSHEELA
SUNKARI SWATHI
KOUTARAPU RAMYAKRISHNA
RAVIKANTI VIKRAM
SAI KRISHNA REDDY KANTHALA
R SIDDARTH
PRANAY GOEL
VODELA SHASHANK PRAKASH
V V AKSHAY BHARGAV KRISHNA
AMIT KUMAR
SHEENA JOSEPHINE D
KOPPARTHI ABHYUDAI KRISHNA
DEVARAKONDA VENKATA AKHIL
S R ARUN
MANAS MARAL SHRESTHA
DVM SRIKANT
NISHKAL CHOWDARY KOGANTI
KAMANURU VAMSIDHAR REDDY
ERVYCHETTY JAHNAVI
MARAM NAVEEN
J SNEHA SRI
BOTUMANCHI ASHOK
RUMANDLA NISHANTH
UPPALA RAJESH
PUNUKULA MOULISRI
DEVIREDDY PRANEETHA REDDY
MANDHALA NIKHILA
GORASA SRISHA
THAKUR MAHIPAL SINGH
KARNATAKAM VISWESWARA REDDY
BEJUGAM VENKATA SAI KRISHNA RAJ
ARRABOCHU ANVESH KUMAR
D SHIVARAM REDDY
RATHNAM TABITHA
DEVAGUPTAPU LOKESH
PENDYALA VENKATA SAI RAVI SHANKAR
ADHA AJAY KUMAR
M V G JAYA PRABHATH
MENTHEM LIKHITA
VENNA SREE SINDHU
MUNAKALA SREE NIHIT
TAPOJOY DAS
THEJENDAR REDDY KOPPULA
VASIREDDY GOVARDHANA SAI PRAKASH
DUBBAKULA NAVYA
SAVA RAKESH REDDY
P SAI VINEETH
KODALI SAI TEJA
DODDI SANTHOSH KUMAR
TRINADH KUMAR POTINA
MAHENDER KUMAR RATCHA
ADITYA GAUTAM POTHURAJU
VALLAKANTI RAJESH
ANKIT AGRAWAL
R. KABALEESHWARAN
G PRAVEEN KUMAR
GHANSHYAM SITKURA BOPCHE
MUDDASANI ROHIT REDDY
GIRIJANANDAN BARIK
MARINGANTI VIDISHA
P JAVA NAGA SREE
A HIMA REDDY
LAVANYA KOUDE
JOYITA DUTTA
PAVITRA JAIN
DURVASA REDDY PAKALA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
508001
516309
500016
500009
500036
518124
500010
500097
500080
500070
500032
506371
504219
506003
500044
900020
500004
500020
500013
282001
507101
500044
500059
500004
500061
500035
500017
516004
500073
505184
500036
505001
500013
500061
508001
500017
500061
226017
176001
834002
500097
500056
500059
500020
500055
502032
505211
518001
500038
500060
500073
500046
508213
500040
508207
515001
500094
500070
508243
530041
500039
506004
500011
500032
500046
500035
441911
500044
500011
500040
500051
500080
500013
500007
110032
505469
9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
JLI-HY-0001
JLI-HY-0002
JMB-HY-0001
JMB-HY-0002
JMB-HY-0003
JMB-HY-0004
JMB-HY-0005
JMC-HY-0001
JMC-HY-0002
JMC-HY-0003
JMC-HY-0004
JMC-HY-0005
JMC-HY-0006
JMC-HY-0007
JMC-HY-0008
JMD-HY-0001
JPH-HY-0001
JPH-HY-0002
JPH-HY-0003
JPH-HY-0004
JPH-HY-0005
JQR-HY-0001
JQR-HY-0002
JQR-HY-0003
JQR-HY-0004
JSC-HY-0001
JSC-HY-0002
JSO-HY-0001
JSO-HY-0002
JSO-HY-0003
JSO-HY-0004
MEC-HY-0001
MEC-HY-0002
MEC-HY-0003
MEC-HY-0004
MED-HY-0001
MED-HY-0002
MED-HY-0003
MED-HY-0004
MED-HY-0005
MED-HY-0006
MED-HY-0007
MMC-HY-0001
MMC-HY-0002
MMC-HY-0003
MMC-HY-0004
MMC-HY-0005
MMC-HY-0006
MMC-HY-0007
MMC-HY-0008
MMC-HY-0009
MSD-HY-0001
MSD-HY-0002
MSD-HY-0003
MSD-HY-0004
MSD-HY-0005
MSD-HY-0006
MSD-HY-0007
MSL-HY-0001
MSL-HY-0002
MSL-HY-0003
MSL-HY-0004
MSL-HY-0005
MSL-HY-0006
MSL-HY-0007
MSL-HY-0008
MSL-HY-0009
MSM-HY-0001
MSM-HY-0002
MSM-HY-0003
MSM-HY-0004
MSM-HY-0005
MSM-HY-0006
MSM-HY-0007
MSM-HY-0008
MSM-HY-0009
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 129 of 177
MUCHHA NEERAJA
N RAVINDAR REDDY
VENKATESH SRIPAD
S PAVAN KUMAR
BOLISHETTI SUNIL KUMAR
MONOJIT BHATTACHARJEE
SAURABH SINGH
B MADHAV REDDY
VIVEKANAND SINGH YADAV
INDRAJIT DEBNATH
SRIJAN SARKAR
SUCHARITHA B
NIBEDITA DUTTA
EKATA SAHA
TURPU PRAKASH
YERRAM SAI PRIYA
GOPA MUKHERJEE
D RAMPRASAD
PANITHI SIREESHA
GUDAPATI NARESH RAGHAVA
VIKRAM VASUDEV VARMA C
GUDIMELLA MANASA BHARGAVI
GUNGI ACHYUTA
JOHN SUNIL DATTI
SABITHA D
KOLIPAKA KUMAR
ABDHI SARKAR
PATURY DAYAKAR REDDY
PRIYABRATA SAHOO
RANJAN KUMAR NAYAK
MANAS RANJAN BHOWMIK
C ARJUN
YUGANDHAR UDDANTI
KULDEEP CHANGIA
OMKAR KOMMAREDDI
ANKIT ANAND
RAJENDRA LINGAM
SUKRITI KAPUR
MUDITA MALHOTRA
RASHMI KUMARI
VAMSI MITHRA KOTTE
APARNA VIMAL
C BHEEMUDU
S MD HABIBULLA
S R DIVYAVARSHINI
MANTRI SHIVA KUMAR
PALAPALA ANANTA SHIVA KUMAR
NAGURE DAKSHAYANI NAGENDRA
K NAGAVARDHAN REDDY
LAKKIREDDY VASUDEVAREDDY
LINGAMURTHY KATTA
BALOORI SRAVANTHI
S. RAGHAVENDRA
KOTIREDDY MEDAGAM
KALAGA SINDHU
SHRUTHI JAYANTH
PANGA RAJASEKHAR
MOHAMMAD AZMATH
FAIZ AHAMAD
SALMA FATHIMA
BHUKYA VENKANNA
ARAVIND G
PABBU RAJA LINGAM GOUD
MALAVATH RAGHUPATHI
MONA CHAURASIYA
KANIKE SAMPATH KUMAR
DHARANI SRIVIDYA
VEENAVANKA RAJASREE
CHINTAKINDI SUDHIRKUMAR
RASAKONDA SHIVAKUMAR
THORLAPATI CHAITANYA
KORRA RAGHAVENDRA
ANALADEEPTHI
GANGANAPALLE KHADARAIAH
THATTA MAN ASA
LINGIREDDY VIJETHA
RLI, RLII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
502032
505525
500044
508101
504208
500046
500046
700108
802132
500046
500046
500049
756001
500046
501141
500044
500049
500056
500074
500046
500010
502032
500079
500028
501505
500056
500046
500079
500046
500046
500046
500076
500054
700059
534411
500046
500068
500033
500034
500028
500068
500016
509135
580023
500086
502032
500004
413512
516360
516361
505212
503120
500060
500018
500076
500020
515812
503246
500032
500605
506368
500046
500080
503165
500046
518007
505211
500013
500017
505188
500094
578002
534211
516360
516151
516361
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
MSM-HY-0010
MSM-HY-0011
MSM-HY-0012
MSM-HY-0013
MSM-HY-0014
MSM-HY-0015
MSM-HY-0016
MTC-HY-0001
MTC-HY-0002
MTC-HY-0003
MTC-HY-0004
MTC-HY-0005
MTC-HY-0006
MTC-HY-0007
MTC-HY-0008
MTC-HY-0009
MTC-HY-0010
MTC-HY-0011
MTC-HY-0012
MTC-HY-0013
MTC-HY-0014
MTC-HY-0015
MTC-HY-0016
MTC-HY-0017
MTC-HY-0018
MTC-HY-0019
MTC-HY-0020
MTC-HY-0021
MTC-HY-0022
MTC-HY-0023
MTC-HY-0024
MTC-HY-0025
MTC-HY-0026
MTC-HY-0027
MTC-HY-0028
MTC-HY-0029
MTC-HY-0030
MTC-HY-0031
MTC-HY-0032
MTC-HY-0033
MTC-HY-0034
MTC-HY-0035
MTC-HY-0036
MTC-HY-0037
MTC-HY-0038
MTC-HY-0039
MTC-HY-0040
MTC-HY-0041
MTC-HY-0042
MTC-HY-0043
MTC-HY-0044
MTC-HY-0045
MTC-HY-0046
MTC-HY-0047
MTC-HY-0048
MTC-HY-0049
MTC-HY-0050
MTC-HY-0051
MTC-HY-0052
MTC-HY-0053
MTC-HY-0054
MTC-HY-0055
MTC-HY-0056
MTC-HY-0057
MTC-HY-0058
MTC-HY-0059
MTC-HY-0060
MTC-HY-0061
MTC-HY-0062
MTC-HY-0063
MTQ-HY-0001
MTQ-HY-0002
MTQ-HY-0003
MTQ-HY-0004
MTQ-HY-0005
MTQ-HY-0006
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
Page 130 of 177
BEJGUM SAIRAJ KUMAR GUPTA
G. MOHANRAJ
PUNYAKOTI SRINIVAS PUNYAKOTI GNANA MURTHY
BAVIRISHETTI AMRUTHAVARSHINI
S P JOTHI MEENAKSHI
VEERLA REVATHI
BALUSU MOUNIKA
BASANI SATISH
SURESH KUMAR D
ELA SINGH
MUKESH KUMAR RANJAN
DIWAKAR PRASANN
KARNATI MADHUSUDHAN REDDY
L CHANDRIKA
BISWAJIT MAJUMDER
LAITONJAM RAJESH SINGH
SAI ASHRITHA KAMARAJUGADDA
TUMMALA YASHASREE
PISKA SAI TEJA
GUTTI SOWMYA KIRAN
NEELA RAKESH
P.B. RAJENDER KUMAR
SAMBIT RAY
SANDEEP PANEM
TURPU PRAKASH
KRISHNENDU BHANDARI
AREPELLY PRADEEP RAO
ASHISH MISHRA
MANOJ KUMAR SAH
CHETAN DIWAKAR PISE
GOPALASETTI SUDHAKAR
IPSITA
SASANKA KR BISWAS
SOUGATA CHATTERJEE
KANKAL NITISH SURESHRAO
P SHOBHAN KUMAR
SATYANARAYANA THADI
NAGA SRIMANYU TIMMARAJU
KURRA ANUSHA
BASANGARI SANDEEP KUMAR
VINAY KUMAR VERMA
BHADKE YOGESH DILIP
RAMISETTY JHANSI
CHANDA RAKESH
ANGIREKULA ANIL KUMAR
NEVHAL SUBHASH KESHAV
SARTHAK PARUI
NISHEETH RAWAT
MAHESH RAMESHWAR HIRDE
MENNENI THEJ KAMAL RAO
RAGHU TEJA BOGGAVARAPU
BUDURU JAGADEESHA
SANTHOSH KUMAR THOUTAM
SHRAVYA VENAMMA
JAI LAXMI
ANSHU DAUR
THOTA SANDEEP KUMAR REDDY
SUMIT SURESHRAO GORE
BHALE PRADEEPKUMAR GAJENDRA
V V S SAJ KRISHNA
SIGINAM MAHESH
JAYADEV DASIKA
K. SANTOSH SRINATH
MAROJU SAIKUMAR
PRADEEP KUMAR
NEERAJ NAVLAKHA
THUMALAPALLI NITHIN
NELLUTLA PUSHKAR VIKAS
KAMARTHI SHRAVAN KUMAR
AMIT KUMAR UPADHYAY
SHIV PRASAD SINGH
NARESH NAYAK
VARAHABATLA VENKATA SANTOSH RAVITEJA
ARUNIMA DHAR
GAMIGNI MANOJ KUMAR
NAVEEN KUMAR KAVETI
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
505468
506002
521190
506002
500047
500097
505209
506002
500008
500017
500653
500653
521402
500028
500081
500027
500040
500068
505001
500044
500070
500045
500060
501141
500097
560019
500046
841424
440034
535463
210431
500059
500008
431605
518003
507116
500067
500038
502103
500046
414003
507203
500060
520007
500001
500008
263139
500001
500032
500013
515865
506002
500007
500046
456010
500007
500001
413605
500018
522601
502305
500080
500098
500062
500027
500076
506001
518002
500062
803101
521456
500047
500046
500046
500035
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
MTQ-HY-0007
MTQ-HY-0008
MTQ-HY-0009
MTQ-HY-0010
MTQ-HY-0011
MTQ-HY-0012
MTQ-HY-0013
MTQ-HY-0014
MTQ-HY-0015
MTQ-HY-0016
MTQ-HY-0017
MTQ-HY-0018
MTQ-HY-0019
BMB-KH-0001
BMB-KH-0002
BMB-KH-0003
BMB-KH-0004
BMB-KH-0005
BMB-KH-0006
BMB-KH-0007
BMB-KH-0008
BMB-KH-0009
BMB-KH-0010
BMB-KH-0011
BMB-KH-0012
BMB-KH-0013
BMB-KH-0014
BMB-KH-0015
BMB-KH-0016
BMB-KH-0017
BMB-KH-0018
BMB-KH-0019
BMB-KH-0020
BMB-KH-0021
BMB-KH-0022
BMB-KH-0023
BMB-KH-0024
BMB-KH-0025
BMB-KH-0026
BMB-KH-0027
BMB-KH-0028
BMB-KH-0029
BMB-KH-0030
BMB-KH-0031
BMB-KH-0032
BMB-KH-0033
BMB-KH-0034
BMB-KH-0035
BMB-KH-0036
BMB-KH-0037
BMB-KH-0038
BMB-KH-0039
BMB-KH-0040
BMB-KH-0041
BMB-KH-0042
BMB-KH-0043
BMB-KH-0044
BMB-KH-0045
BMB-KH-0046
BMB-KH-0047
BMB-KH-0048
BMB-KH-0049
BMB-KH-0050
BMB-KH-0051
BMB-KH-0052
BMB-KH-0053
BMB-KH-0054
BMB-KH-0055
BSC-KH-0001
BSC-KH-0002
BSC-KH-0003
BSC-KH-0004
BSC-KH-0005
BSC-KH-0006
BSC-KH-0007
BSC-KH-0008
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
Page 131 of 177
T SATISH BHARADWAJ
MITHUN RANJIT
KHARE SRIKANTH
SINGANAMALA SATYANARAYANA
TEEGA VENKATESWARARAO
PALUKURI THIRUPATHAIAH
LAKSHYA SUKHWAL
KARPURAM JAYANTH KUMAR
JOSHI MANOJ DATTOPANT
T SREE VIDYA RAVALI
RAJESH KUMAR JHA
SATYANARAYANA MAJJI
PATIL ABHIJIT BHAGVAN
LOKESH KUMAR
ANKIT KUMAR SINHA
NISHANT SHARMA
DEBAJYOTI SINHA
SWAPNIL GHOSE
AVISIKTA BERA
MIRZA SAMIM HASAN
ABHIK MANNA
DEBATOSH DAS
MADHUMITA SUR
SRI SUBHAJIT PAUL
POULAMI MANDAL
SOUVIC MAITY
SOVAN SAU
SAIKAT GOPE
DIPTA MAITY
SOUMYA KANTI MAHAPATRA
SUVANKAR JANA
AKASH LODHA
ANKITA CHOWDHURY
SAYANDEEP JANA
SAPTARSI SANYAL
SHOUVIK PAIK
SUPRIYA MAITY
JAIRAJ SINGH
SARATHI GOSWAMI
SANDEEP KUMAR GHOSH
N S KIRTI
DEBALINA GHANTA
AYAN MUKHERJEE
ABHISHEK GUPTA
ANIMESH DAS
SUBHAM MAITY
SANGHAMITRA GHORAI
ABHINAV KUMAR SHAW
SUDIPTA DAS
PRITAM MONDAL
MOUSUMI CHOUDHURY
SRI SAILES DASMAHAPATRA
PRASENJIT MAHATO
SUMAN DAS
RAVEENA KHAN
SUJIT KUMAR PAL
SUBHADARSHINI PARHI
BIPLAB ACHARYA
ANANT AGARWAL
KOUSHIK GOSWAMI
SOMNATH CHAKRABORTY
SUPRATEEK CHATTERJEE
MOULIK ADAK
NANDITA MANDAL
ARANYA SANKAR DUTTA
CHANDAN DEY
SRIJIT DAS
SUMAN KUMAR MANDAL
SUVAPARNA PURKAIT
SHUBHAMAY SHIT
ANANDAMOY PATTANAYAK
SUTANU GOSWAMI
ATMADEEP DAS
RAJAT GUCHHAIT
SRIKUMAR DE
TARUN CHATTERJEE
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
500008
500049
508211
500060
500046
500060
500027
534456
413512
500073
843302
500046
500027
831003
831003
721302
721130
711101
721134
721101
721401
721101
721306
721301
721304
721301
721301
721304
721436
721302
721636
721253
721101
721101
721302
721160
721659
831003
722150
721101
721302
721659
722143
721424
721439
721447
721134
721305
721201
721301
831001
721101
723127
721422
756002
722134
832111
721136
721302
722101
723146
721102
721131
721101
721143
721101
395007
721156
721132
721305
721636
721132
700122
721134
721101
721136
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
BSC-KH-0009
BSC-KH-0010
BSC-KH-0011
BSC-KH-0012
BSC-KH-0013
BSC-KH-0014
BSC-KH-0015
BSC-KH-0016
BSC-KH-0017
BSC-KH-0018
BSC-KH-0019
BSC-KH-0020
BSC-KH-0021
BSC-KH-0022
BSC-KH-0023
BSC-KH-0024
BSC-KH-0025
BSC-KH-0026
BSC-KH-0027
BSC-KH-0028
BSC-KH-0029
BSC-KH-0030
BSC-KH-0031
BSC-KH-0032
BSC-KH-0033
BSC-KH-0034
BSC-KH-0035
BSC-KH-0036
BSC-KH-0037
BSC-KH-0038
BSC-KH-0039
BSC-KH-0040
BSC-KH-0041
BSC-KH-0042
BSC-KH-0043
BSC-KH-0044
BSC-KH-0045
BSC-KH-0046
BSC-KH-0047
BSC-KH-0048
BSC-KH-0049
BSC-KH-0050
BSC-KH-0051
BSC-KH-0052
BSC-KH-0053
BSC-KH-0054
BSC-KH-0055
BSC-KH-0056
BSC-KH-0057
BSC-KH-0058
BSC-KH-0059
BSC-KH-0060
BSC-KH-0061
BSC-KH-0062
BSC-KH-0063
BSC-KH-0064
BSC-KH-0065
BSC-KH-0066
BSC-KH-0067
BSC-KH-0068
BSC-KH-0069
BSC-KH-0070
BSC-KH-0071
BSC-KH-0072
BSC-KH-0073
BSC-KH-0074
BSC-KH-0075
BSC-KH-0076
BSC-KH-0077
BSC-KH-0078
BSC-KH-0079
BSC-KH-0080
BSC-KH-0081
BSC-KH-0082
BSC-KH-0083
BSC-KH-0084
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
Page 132 of 177
RAKESH MANDAL
ARUP KUMAR MAITY
ATISH DIPANKAR NATH
BISWAJIT PARIA
PURNENDU MONDAL
SAFIUL ISLAM KHAN
JAYANTA RATHI
ARPITA MUKHERJEE
PALLABI DAS
AMIT MAJUMDAR
MAITREYA SUIN
AKASHNEEL GHOSH
BUSHRA NAZIR
KRISHNENDU CHAKRABORTY
ARNASHRI KUNDU
MONALI AICH
SREEJAN KANTI SAHA
SOHAM PAL
K ADITYA
P DHANANJAY
BIDWAN CHAKRABORTY
ANUBHAB DATTA
SURYANSHU YADAV
SWAGATA GHOSH
SATYAKI GOSWAMI
PRITHVI BISWAS
SAMPRITA NANDI
AMAN PRAKASH
JAIDEEP MANDAL
BIDUSHI BASU
MADHUMITA KUNDU
AAKASH GHOSH
JAYEETA MUKHOPADHYAY
ARUNA RAY
SUKRASHIS SARKAR
SUBHADIP MAJI
SIDDHARTH SHANKER
RAHUL GHOSH
SAJAHAN MALLIK
RUPAK BHATTACHARJEE
SAYAN BAG
SUDEEP KUMAR DEY
UTSAB SARKAR
SHOVAN MAITI
SURAJIT SINHA
ARITRA SAMANTA
AVINASH SINGH
ANTARA CHAKRABARTI
SNEHASIS ROY
SOUMYADYUTI GHOSH
ADITYA ROSHAN
SUMANTA DAS
SOUMYADEEP BHADRA
NEELADRI SEKHAR BERA
SATYADIP PAUL
MOUMITA SETH
MEGHAMALA SARKAR
DEBSOUMYA CHAKRABORTI
BALENDU SHEKHAR
ABHISHEK
SAHIL SANDILYA
SUMIT KUMAR BAKSHI
APARAJITA CHAKRABORTY
SOURAV MAITY
ROHIT KUMAR
DEBARSHI NAYAK
ANTARDIP DAS
ABHISEK KUNDU
MIKHIL
SURANJANA SAMANTA
SHILPA BHAUMIK
SUKANYA SENSARMA
MOLLETI UMESH KUMAR
BIJOY KUMAR MANDAL
SUMAN GANGULY
SAIKAT ROY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
721131
721131
721301
721306
721126
721136
721101
721152
721306
721304
721305
712301
721301
721306
721301
721305
721101
721301
721301
721301
721147
721101
721305
721134
721303
721303
721426
721132
711302
723105
721101
831011
722102
721124
721301
721253
721301
324005
712122
831004
721124
831002
721101
721101
721101
721306
831008
721302
721127
721101
831014
721101
832103
721101
721127
831001
723101
721101
831018
831009
831018
721628
721301
721101
832111
713212
721101
722122
831001
721302
721644
721302
530004
721302
722101
721127
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
BSC-KH-0085
BSC-KH-0086
BSC-KH-0087
BSC-KH-0088
BSC-KH-0089
BSC-KH-0090
BSC-KH-0091
BSC-KH-0092
BSC-KH-0093
BSC-KH-0094
BSC-KH-0095
BSC-KH-0096
BSC-KH-0097
BSC-KH-0098
BSC-KH-0099
BSC-KH-0100
BSC-KH-0101
BSC-KH-0102
BSC-KH-0103
BSC-KH-0104
BSC-KH-0105
BSC-KH-0106
BSC-KH-0107
BSC-KH-0108
DST-KH-0001
JBH-KH-0001
JCO-KH-0001
JCO-KH-0002
JCO-KH-0003
JCO-KH-0004
JCO-KH-0005
JCO-KH-0006
JCO-KH-0007
JCO-KH-0008
JEC-KH-0001
JEC-KH-0002
JED-KH-0001
JHG-KH-0001
JHG-KH-0002
JLI-KH-0001
JLI-KH-0002
JLI-KH-0003
JLN-KH-0001
JMC-KH-0001
JMC-KH-0002
JMC-KH-0003
JMC-KH-0004
JPH-KH-0001
JPH-KH-0002
JPS-KH-0001
JSM-KH-0001
MEC-KH-0001
MED-KH-0001
MED-KH-0002
MED-KH-0003
MED-KH-0004
MED-KH-0005
MED-KH-0006
MMC-KH-0001
MMC-KH-0002
MMC-KH-0003
MMC-KH-0004
MMC-KH-0005
MMC-KH-0006
MMC-KH-0007
MMC-KH-0008
MMC-KH-0009
MMC-KH-0010
MMC-KH-0011
MMC-KH-0012
MMC-KH-0013
MMC-KH-0014
MMC-KH-0015
MMC-KH-0016
MMC-KH-0017
MMC-KH-0018
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
Page 133 of 177
ANAMITRA JANA
DEBAYAN MANDAL
RABIN MONDAL
TUHIN KUMAR CHOWDHURY
SAYAN LAYEK
RAHUL KUMAR
D PALLAVI
PANKAJ KUMAR
SANDIP SINHA
NITISH PAL
NIHARIKA SINGH
SAGNIK DAS
MANTU MAJUMDER
SOHHAM SAMANTA
NITISH KUMAR MISHRA
PRADIP KUSHWAHA
SUBHAJIT DUTTA
MAHASWETA CHAKRABORTI
RUCHIRA PRATIHAR
AYUSH KUMAR AGRAWAL
SOUMYA KUNDU
ABHIJEET ANAND
SANCHAYAN BHUNIA
PRADIP KUSHWAHA
MANAS KUMAR PRAHARAJ
JHUMA MAHATO
SUBHRANANDA GOSWAMI
ATISH OJHA
ANUPAM PATTANAYAK
INDADUL KHAN
ANUPAM SADHUKHAN
SAKET SONI
SAMIR MAITY
ABHIK GHOSH
SHANKHA SUBHRA PATSA
SOUVIK DASGUPTA
SOUMYA SHAW
SOUNAK BERA
SUBHOSHMITA MONDAL
MADHAB MISHRA
AVISEK CHAUDHURI
KALYAN SUNDAR SAMANTA
JISHNUPADA PATRA
RACHITA DHARA
DIPIKA KAR
SUMIT KUMAR DEBNATH
DHRITI SUNDAR PATRA
SOUMENDRA NATH PANJA
RATAN KUMAR BERA
SUMAGNA BHOWMICK
TRIDIBESH GHOSH
DIPAYAN DAS
PATIL SANKET RAMAKANT
DUSHYANT KUMAR RAI
SHILPA SINHA
MANOJ GADIA
ARIJIT NAYAK
RAJENDRA MEENA
AMARTYA DAS
NIBEDITA BARMAN
SNIGDHA KARMAKAR
KUNTAL KUMAR GIRI
DIGJOY PAUL
ANUPAM SEN
SOMNATH MAITY
ARNAB PATRA
KOUSIK MAITI
SHARMISTHA KUNDU
SOUMEN KR DAS
TAPAS MAHISH
SANTU PAL
SHRABASTI DAS ADHIKARY
SUPRIYA SAMANTA
APURBA PANDA
SARAT CHANDRA HAZRA
ACHINTA KUMAR MANDAL
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
RBAI, RBAII
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
RZI, RZII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
721155
721155
721141
721253
722101
831015
721301
831009
721101
831002
831002
721432
721201
721101
226025
284405
722137
713214
722101
832302
721127
832104
721659
721253
721301
723121
721232
721436
721152
721139
700090
490006
721401
721302
721101
721102
831004
721306
769008
721101
721101
721153
721446
721155
722101
721302
721101
721156
400076
721306
741235
711201
721302
482001
721302
721302
721302
721302
721133
721161
711316
711202
721145
721149
721659
721159
721649
722122
721144
721516
721301
721456
721401
721633
721628
721454
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
MMC-KH-0019
MMC-KH-0020
MMC-KH-0021
MMC-KH-0022
MMC-KH-0023
MMC-KH-0024
MMC-KH-0025
MMC-KH-0026
MMC-KH-0027
MMC-KH-0028
MMC-KH-0029
MMC-KH-0030
MMC-KH-0031
MSL-KH-0001
MSL-KH-0002
MTC-KH-0001
MTC-KH-0002
MTC-KH-0003
MTC-KH-0004
MTC-KH-0005
MTC-KH-0006
MTC-KH-0007
MTC-KH-0008
MTC-KH-0009
MTC-KH-0010
MTC-KH-0011
MTC-KH-0012
MTC-KH-0013
MTC-KH-0014
MTC-KH-0015
MTC-KH-0016
MTC-KH-0017
MTQ-KH-0001
MTQ-KH-0002
MTQ-KH-0003
BMB-LU-0001
BMB-LU-0002
BMB-LU-0003
BMB-LU-0004
BMB-LU-0005
BMB-LU-0006
BMB-LU-0007
BMB-LU-0008
BMB-LU-0009
BMB-LU-0010
BMB-LU-0011
BMB-LU-0012
BMB-LU-0013
BMB-LU-0014
BMB-LU-0015
BMB-LU-0016
BMB-LU-0017
BMB-LU-0018
BMB-LU-0019
BMB-LU-0020
BMB-LU-0021
BMB-LU-0022
BMB-LU-0023
BMB-LU-0024
BMB-LU-0025
BMB-LU-0026
BMB-LU-0027
BMB-LU-0028
BMB-LU-0029
BMB-LU-0030
BMB-LU-0031
BMB-LU-0032
BMB-LU-0033
BMB-LU-0034
BMB-LU-0035
BMB-LU-0036
BMB-LU-0037
BMB-LU-0038
BMB-LU-0039
BMB-LU-0040
BMB-LU-0041
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
KHARAGPUR
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 134 of 177
CHANDAN KUMAR ADAK
SUCHISMITA PATRA
ABHISHEK DAS
KOUSHIK BARI
SHYAMAL GHOSH
SANJOY CHOWDHURY
V ABHISHEK
AVIJIT PAL
SANCHARI BERA
SAHEB PAL
SOMNATH SAMANTA
YALAGALA SANJAY KUMAR
ANIRUDDHA SAMANTA
SIBSANKAR KHANRA
INDRANIL CHOWDHURY
SAYANTAN PANDEY
SAYANTAN KARMAKAR
ANKAN MAITI
RANADEEP BASAK
NABANITA DATTA
SUBHENDU BANERJEE
PALTU KUMAR SHIT
RINKU MAHATA
SOUMITRA KAMILA
AMIT KUMAR SINHABABU
SUDIPTA MAHATA
PRADEEP KUMAR MAHATO
KUNAL PRADHAN
NIRMALYA ROY
RAVI RANJAN KUMAR
PRAVEEN KUMAR SINGH
T RAVI KUMAR
ANOOP KUMAR
GAURAV KUMAR
ANIKANT KUMAR
SHWETANK TEWARI
AMAN MAHESHWARI
ADITYA CHAURASIYA
ABHILASH UTTAM
DURGESH
ABHINAV SHARMA
MOHIT SAINI
SHIVANGINI CHATURVEDI
ROHIT ROY
ANJALI KATIYAR
PIYUSH SINGH
DADHEE CH KUMAR SINGH
AKSHAT AGRAWAL
RIYA ASHIANAH
PRATEEK SAXENA
DIKSHA SINGH
SYED HASSAN ASHRAF
VAIBHAV KUMAR SINGH
NAVEEN CHANDRA PANDEY
SAUMITRA MISHRA
ANKITA KUMARI
IPSA HARDAHA
PANKAJ KUMAR
SAURABH GANGWAR
VAIBHAV SAXENA
NEHARIKA CHEBROL
ABHISHEK SHUKLA
PAWAN KUMAR
ALISHA ABRAR
KRISHNA KANT MOURYA
AKRITI ASTHANA
ATUL KUMAR MISHRA
KUNAL SINGH
AMIT KUMAR
VIKASH KUMAR SINGH
RAMKUMAR MAURYA
SARVESH VIKRAM SINGH
AKASH YADAV
ABHINAV GUPTA
MEGHA YADAV
SOUMYO BISWAS
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
721434
721507
721636
721134
721127
721127
721301
722152
721101
722122
721630
721301
721659
721152
721101
721253
722101
721425
721301
721467
711401
832102
721513
721401
722150
721513
831005
721455
721636
722122
825320
721304
721657
721657
721657
224001
226003
208010
273016
226005
247778
208020
208025
208027
261001
261403
206001
243122
226020
208009
226003
273153
262001
226001
273016
226002
211001
262001
226007
208007
230001
226022
222001
228001
241001
208016
208018
210301
841245
273155
210431
229010
208025
229010
226011
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
BMB-LU-0042
BMB-LU-0043
BMB-LU-0044
BMB-LU-0045
BMB-LU-0046
BMB-LU-0047
BMB-LU-0048
BMB-LU-0049
BMB-LU-0050
BMB-LU-0051
BMB-LU-0052
BMB-LU-0053
BMB-LU-0054
BMB-LU-0055
BMB-LU-0056
BMB-LU-0057
BMB-LU-0058
BMB-LU-0059
BMB-LU-0060
BMB-LU-0061
BMB-LU-0062
BMB-LU-0063
BMB-LU-0064
BMB-LU-0065
BMB-LU-0066
BMB-LU-0067
BMB-LU-0068
BMB-LU-0069
BMB-LU-0070
BMB-LU-0071
BMB-LU-0072
BMB-LU-0073
BMB-LU-0074
BMB-LU-0075
BMB-LU-0076
BMB-LU-0077
BMB-LU-0078
BMB-LU-0079
BMB-LU-0080
BMB-LU-0081
BMB-LU-0082
BMB-LU-0083
BMB-LU-0084
BMB-LU-0085
BMB-LU-0086
BMB-LU-0087
BMB-LU-0088
BMB-LU-0089
BMB-LU-0090
BMB-LU-0091
BMB-LU-0092
BMB-LU-0093
BMB-LU-0094
BMB-LU-0095
BMB-LU-0096
BMB-LU-0097
BMB-LU-0098
BMB-LU-0099
BMB-LU-0100
BMB-LU-0101
BMB-LU-0102
BMB-LU-0103
BMB-LU-0104
BMB-LU-0105
BMB-LU-0106
BMB-LU-0107
BMB-LU-0108
BMB-LU-0109
BMB-LU-0110
BMB-LU-0111
BMB-LU-0112
BMB-LU-0113
BMB-LU-0114
BMB-LU-0115
BMB-LU-0116
BMB-LU-0117
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 135 of 177
MOHAMMAD ARIZ AFTAB
SHARAD AGNIHOTRI
ARCHIT SRIVASTAVA
AKASH BAJAJ
DUTTATREY NATH SRIVASTAVA
ANNU SACHAN
SHIVAM SINGH
SHREY MISHRA
PRAVAL KUMAR BAJPAI
PRAGYA PANDEY
HARSHIT SINGH
SHASHANK SHUKLA
RAM LAL
UJJAWAL SRIVASTAVA
GAGAN GEHANI
PRAGATI GANGWAR
MOHIT ALWANI
MEENAKSHI RAJPAL
ROHIT BANERJEE
NAVNEET KUMAR
MAN MOHAN DAYAL
RAHUL KUMAR YADAV
SHIVAM CHOPRA
RITESH KUMAR PANDEY
PAWAN DUDEJA
DIVYANK SRIVASTAVA
SHREYANSH TIWARI
VISHAL TRIVEDI
AMOLA SINGH
PRAKHAR SINGH
GAURAV SINGH
RAJARSH SINGH
MONU KHAN
ZAMIRRULLA KHAN
AKSHAY KUMAR
AMAN TAKIYAR
NIKHIL PANDEY
ATHARVI
NIDHI AGNIHOTRI
LALI
EASAR AHMAD
HANUMAT SINGH
HARGOVIND SINGH
SHAILESH PRAJAPATI
AARSHEE MISHRA
SATYAM SINGH
KOMAL AWASTHI
AMIT KUMAR
SUMIT SHUKLA
SMARAN SINGH
RITIK SHAHI
SHUBHAM PANT
SAUMYA DIXIT
SALVI SINGH
SHUBHAM RAJ
DEEPTAM TRIVEDI
MOHIT KANT
DEBASHISH DEY
YASH CHANDRA
VIBHOR SRIVASTAVA
ABHISHEK RAWAT
RAI SIDDHANT SINHA
SATYAM BAJPAI
ARPIT DIXIT
PRASHANT KUMAR SINGH
NIKHIL SHARMA
POOJA
ANEESHA SRIVASTAVA
AKEEL AHMAD
SANJANA SAH
KUMAR MANGLAM MISHRA
ARPIT SINGH
HARSHIT SRIVASTAVA
FIRDAUS SIDDIQUI
DEVENDRA SINGH
DEEPANKAR GUPTA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
226024
282003
226010
208005
271308
208029
228145
241001
226025
271002
226002
224001
210507
226012
226012
263139
208006
226012
226016
273012
226005
273004
208005
274703
208006
226017
208011
208012
226012
209801
226010
208024
229212
229212
284002
208021
226010
226024
208017
226003
224001
284405
284403
273014
208010
228145
226021
801505
226025
273001
273402
226022
226024
211004
226010
208012
208019
271308
211002
273003
208011
208011
209801
208017
202282
208027
277001
208007
271831
263139
226016
273004
243001
271308
284404
208002
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
BMB-LU-0118
BMB-LU-0119
BMB-LU-0120
BMB-LU-0121
BMB-LU-0122
BMB-LU-0123
BMB-LU-0124
BMB-LU-0125
BMB-LU-0126
BMB-LU-0127
BMB-LU-0128
BMB-LU-0129
BMB-LU-0130
BMB-LU-0131
BMB-LU-0132
BMB-LU-0133
BMB-LU-0134
BMB-LU-0135
BMB-LU-0136
BMB-LU-0137
BMB-LU-0138
BMB-LU-0139
BMB-LU-0140
BMB-LU-0141
BMB-LU-0142
BMB-LU-0143
BMB-LU-0144
BMB-LU-0145
BMB-LU-0146
BMB-LU-0147
BMB-LU-0148
BMB-LU-0149
BMB-LU-0150
BMB-LU-0151
BMB-LU-0152
BMB-LU-0153
BMB-LU-0154
BMB-LU-0155
BMB-LU-0156
BMB-LU-0157
BMB-LU-0158
BMB-LU-0159
BMB-LU-0160
BSC-LU-0001
BSC-LU-0002
BSC-LU-0003
BSC-LU-0004
BSC-LU-0005
BSC-LU-0006
BSC-LU-0007
BSC-LU-0008
BSC-LU-0009
BSC-LU-0010
BSC-LU-0011
BSC-LU-0012
BSC-LU-0013
BSC-LU-0014
BSC-LU-0015
BSC-LU-0016
BSC-LU-0017
BSC-LU-0018
BSC-LU-0019
BSC-LU-0020
BSC-LU-0021
BSC-LU-0022
BSC-LU-0023
BSC-LU-0024
BSC-LU-0025
BSC-LU-0026
BSC-LU-0027
BSC-LU-0028
BSC-LU-0029
BSC-LU-0030
BSC-LU-0031
BSC-LU-0032
BSC-LU-0033
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 136 of 177
AMAR SHUBHANKER
GYAN PRAKASH GUPTA
SHASHANK GHILDIYAL
EKTA MOORJANI
SUDHANSHU SHEKHAR MISHRA
SHIKHAR SARAN SRIVASTAVA
VAIBHAV DIXIT
KAUSTUBH MITTAL
PRINCI SACHAN
SHASHWAT VERMA
SANDEEP KUMAR KASAUDHAN
SHOBHIT KASHYAP
AMIT KUMAR JAISWAL
ANJAN GAYEN
TAHANEE
AKANKSHA SINGH
AMIT KUMAR
GARVIT GUPTA
AMRISH KUMAR YADAV
RAJAT SHRINET
AMBRISH KUMAR AGARWAL
NIDHI SINGH
KAVISHA AGARWAL
ASHISH MAURYA
RISHABH SINGH
PRATEEK KUMAR SINGH
VIPRA SINGH
SHUBHANG DIXIT
ALOK KUMAR YADAV
RASHI RUNGTA
MAYANK CHHABRA
ASIF KHAN
ABHISHEK TIWARI
MUSHARRAF ALI KHAN
APOORV KUMAR
SHIVAM PANDEY
ANIL KUMAR
ADITYA AWASTHI
RUBAL SINGH
SHIVAM SINGH
SHIVANGI TIWARI
SHWETA CHITRANSHI
PAYAL PANDYA
SHRUTI DWIVEDI
NEEL MISHRA
PRAGATI MISRA
AAYUSHI GARG
CHITRA SINGH
KARTIKEY DWIVEDI
ALOK RANJAN PANDEY
PRAYAG NARAYAN SINGH
SMIT ROHAN
ANANT GUPTA
PRATULYA CHAND
PARNIKA MISHRA
VIVEK SINGH
HIMANSHU SINGH
TANYA PAHAR
DURGESH SINGH
SURAJ MODANWAL
RITIKA TAHALANI
DWIJENDRA NATH PANDEY
VIVEK KUSHAL
PRATEEK SRIVASTAVA
SHREYA SRIVASTAVA
RESHU SINGH
PUSHPENDRA KUMAR
PUSHPAK BHATTACHARYYA
ANKIT SHARMA
ANOOP VERMA
SHUBHAM SHAHI
ABHISHEK KUMAR VERMA
SHRIJAN SRINET
VIPENDRA SINGH CHAUHAN
ANUPAM KUMAR
POOJA JOSHI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
271002
285001
243122
208020
271001
212601
226003
226025
208026
261201
272202
208020
261201
208007
226018
271308
273007
226012
224123
273001
160030
721101
827003
834005
713101
700006
831017
700032
700021
700054
208004
273303
226025
226021
226025
224159
222202
229001
210126
226012
226020
226020
226010
226022
271001
226012
226016
271308
231001
209001
210205
226001
226005
226001
208011
229010
226010
208007
273016
228142
208024
273015
273014
208024
209801
246763
206451
208010
208010
224001
226004
226011
260023
226022
226002
226005
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
BSC-LU-0034
BSC-LU-0035
BSC-LU-0036
BSC-LU-0037
BSC-LU-0038
BSC-LU-0039
BSC-LU-0040
BSC-LU-0041
BSC-LU-0042
BSC-LU-0043
BSC-LU-0044
BSC-LU-0045
BSC-LU-0046
BSC-LU-0047
BSC-LU-0048
BSC-LU-0049
BSC-LU-0050
BSC-LU-0051
BSC-LU-0052
BSC-LU-0053
BSC-LU-0054
BSC-LU-0055
BSC-LU-0056
BSC-LU-0057
BSC-LU-0058
BSC-LU-0059
BSC-LU-0060
BSC-LU-0061
BSC-LU-0062
BSC-LU-0063
BSC-LU-0064
BSC-LU-0065
BSC-LU-0066
BSC-LU-0067
BSC-LU-0068
BSC-LU-0069
BSC-LU-0070
BSC-LU-0071
BSC-LU-0072
BSC-LU-0073
BSC-LU-0074
BSC-LU-0075
BSC-LU-0076
BSC-LU-0077
BSC-LU-0078
BSC-LU-0079
BSC-LU-0080
BSC-LU-0081
BSC-LU-0082
BSC-LU-0083
BSC-LU-0084
BSC-LU-0085
BSC-LU-0086
BSC-LU-0087
BSC-LU-0088
BSC-LU-0089
BSC-LU-0090
BSC-LU-0091
BSC-LU-0092
BSC-LU-0093
BSC-LU-0094
BSC-LU-0095
BSC-LU-0096
BSC-LU-0097
BSC-LU-0098
BSC-LU-0099
BSC-LU-0100
BSC-LU-0101
BSC-LU-0102
BSC-LU-0103
BSC-LU-0104
BSC-LU-0105
BSC-LU-0106
BSC-LU-0107
BSC-LU-0108
BSC-LU-0109
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 137 of 177
NANDINI SRIVASTAVA
DIVYA DEVI
SIDDHARTHA DAS
PUSHPENDRA PANDEY
MOHD SAQUIB
IRFAN USMANI
AMBARISH CHAUHAN
PRABHAT KUMAR DWIVEDI
UTKARSH SRIVASTAVA
VISHAL
PANKHURI MEHROTRA
VAIBHAV MISRA
DEVESH KUMAR JHA
ASVENDRA GUPTA
APOORVA PANDEY
SANJAY MOHAN SINGH
APOORV SHARMA
SIDDHANT KOHLI
SAMRIDHI PANDEY
PARNIKA TANDON
SHUBHAM SAXENA
MEGHNA ATHWANI
RAJAT VERMA
RITESH UPADHYAY
VIVEK SINGH YADAV
ANUPMA SINGH
PRASHANT SRIVASTAVA
ARKA ROY
ABHISHEK SINGH
SONU YADAV
APOORV KRISHNA
SAUMYA JAISWAL
HARSH GHURIANI
JAYA PANDEY
AYUSHI PANDEY
ZUBIN ARYA
ABHISHEK PAL
RAJAT AGARWAL
NITINDRA MISHRA
SIMRAN KAUR
ADITYA PATEL
SHIPRA GUPTA
ANKIT KUMAR SINGH
RITESH
ANANTJAY KUMAR
HIMANSHU BHATT
DEEPANSHU MADAN
RHYTHM KHANNA
PRAGYA SINGH
SHIVANG PAL
RAJAN SHUKLA
SUBHI SINGH
NIVESH KUMAR SRIVASTAVA
PRASHANT SINGH BHADAURIA
ANUJ KUMAR BAJPAI
RAVI SHANKAR MAURYA
RAHUL KUMAR KASAUNDHAN
SAMEER VAISH
MUDIT SACHAN
SHIVAM SINHA
AMISHA RAI
ABHISHEK KUMAR YADAV
PANKAJ KUSHWAHA
PIYUSH DWIVEDI
SUMIT RAI
RISHABH BHARDWAJ
AAKASH SRIVASTAVA
SANKALP SINGH
SHUBHANGI PANDEY
NANCY RUPAM
SUSHIL KUMAR
SHARAD YADAV
PRAKHAR MISHRA
KRISHNA JAISWAL
ADITI SHARMA
AYUSH BUDHAULIYA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
226020
208027
208020
208022
228110
226012
276121
228001
262701
212659
208002
208002
211013
261001
226010
274402
208002
226024
226001
211001
226025
226005
242001
272001
226012
272175
227817
229406
226016
226002
224140
228001
208006
226008
231220
208009
211001
243001
208001
226016
226020
208014
276124
271308
823001
263139
226004
226003
226024
208017
261141
226010
208020
261141
208002
271207
271001
208027
271001
273008
221306
273008
210001
226001
277001
226025
226020
271001
226001
209602
262701
262101
0024
208010
226022
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10480
10481
10482
10483
10484
10485
10486
BSC-LU-0110
BSC-LU-0111
BSC-LU-0112
BSC-LU-0113
BSC-LU-0114
BSC-LU-0115
BSC-LU-0116
BSC-LU-0117
BSC-LU-0118
BSC-LU-0119
BSC-LU-0120
BSC-LU-0121
BSC-LU-0122
BSC-LU-0123
BSC-LU-0124
BSC-LU-0125
BSC-LU-0126
BSC-LU-0127
BSC-LU-0128
BSC-LU-0129
BSC-LU-0130
BSC-LU-0131
BSC-LU-0132
BSC-LU-0133
BSC-LU-0134
BSC-LU-0135
BSC-LU-0136
BSC-LU-0137
BSC-LU-0138
BSC-LU-0139
BSC-LU-0140
BSC-LU-0141
BSC-LU-0142
BSC-LU-0143
BSC-LU-0144
BSC-LU-0145
BSC-LU-0146
BSC-LU-0147
BSC-LU-0148
BSC-LU-0149
DST-LU-0001
DST-LU-0002
JAE-LU-0001
JAE-LU-0002
JAE-LU-0003
JCO-LU-0001
JCO-LU-0002
JCO-LU-0003
JCO-LU-0004
JCO-LU-0005
JCO-LU-0006
JCO-LU-0007
JCO-LU-0008
JEC-LU-0001
JGE-LU-0001
JHG-LU-0001
JHG-LU-0002
JHG-LU-0003
JHG-LU-0004
JHG-LU-0005
JLI-LU-0001
JLI-LU-0002
JLI-LU-0003
JLN-LU-0001
JMB-LU-0001
JMB-LU-0002
JMD-LU-0001
JMD-LU-0002
JMD-LU-0003
JMD-LU-0004
JPH-LU-0001
JPS-LU-0001
JPS-LU-0002
JPS-LU-0003
JSC-LU-0001
JSC-LU-0002
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 138 of 177
RISHABH AGARWAL
SHIVANGI SINGH
PRATYUSH MISHRA
SAMRIDDHI SAXENA
RASHI SINGH
MANAS DUBEY
MANAS SHAHI
ARITRO BANERJEE
SHASHANK TANDON
CHITRA PRIYA
BHAVNEET SINGH
ADITYA SINGH
UPALI MISHRA
ANANY TRIPATHI
VARTIKA SAXENA
ABHIPRIYAM JAISWAL
SHIVANGI AGRAWAL
APOORVA DEEPTI SINGH
ADITI SINGH
ROSHANI PASWAN
KHUSHABU GAUTAM
POOJA DWIVEDI
PRAVITA ANAND
PULASTYA PAL
VITIKA LUGUN
SAURABH KUMAR PRADHAN
UPENDRA MAURYA
DILEEP KUMAR SINGH
ARPIT JAISWAL
MANISH KUMAR KASAUNDHAN
VIVEK SINGH
SUYASH SRIVASTAVA
AYUSH MEHROTRA
MUNSHAREH SHAFAQ
SHIVAM SINGH
RAASHI HASTEER
SHIBALI MITRA
SHREYA PANDEY
SHUBHAM BISWAS
GAURANSHI RAJ SINGH
NOORUL HUDA
VEERESH KUMAR
MANISHA KUMARI
SARAH BINTE ALI
MAHESH KUMAR
SUBHASH CHANDRA
SAURABH GUPTA
SHAHNAWAZ UDDIN
ANSHIKA DWIVEDI
SANGAM PRASAD
MANOJ KUMAR GUPTA
JAI SKAND
ARATI KUSHWAHA
PALLAVI SRIVASTAV
ABDUL MUTTALIB
GYAN PRAKASH SRIVASTAVA
ABHISHEK GUPTA
SANYA ARSHAD
ABHISHEK SINGH CHAUHAN
RICHA SINGH
NISHA PARIT
BHARAT PRAVEEN SONKER
AWANTIKA AWASTHI
DEVENDRA KUMAR SHARMA
MANYA KUMAR
PRATIBHA BAJPAI
DIVYA SINGH
ASHUTOSH AGNIHOTRI
SHARMILI
VIJAY KUMAR YADAV
JETENDRA UPADHYAY
NIDA NAFEES
PREETI SRIVASTAV
DEVENDRA SINGH
SUJIT KUMAR
ASHIS NAYAK
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MPD
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
GM, RG
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RSI, RSII
RSI, RSII
208006
226021
208009
226016
211001
225001
226007
226016
243001
226012
208012
224001
208003
226010
243001
210003
229001
226001
226021
273014
276141
285202
670643
524201
607801
673638
227105
274304
273001
271207
262701
208017
226011
273015
271001
226012
226014
226022
208020
226022
273157
208024
208001
226010
226025
262201
211012
202002
226021
274149
274204
224123
211006
262201
226024
273014
209801
226025
226012
226025
208004
226017
209217
226016
208018
208005
224207
208022
209301
224139
226024
202002
282010
284001
208016
10487
10488
10489
10490
10491
10492
10493
10494
10495
10496
10497
10498
10499
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
JSC-LU-0003
JSC-LU-0004
JSD-LU-0001
JSD-LU-0002
JSD-LU-0003
JSD-LU-0004
JSD-LU-0005
JSD-LU-0006
MEC-LU-0001
MEC-LU-0002
MEC-LU-0003
MEC-LU-0004
MEC-LU-0005
MEC-LU-0006
MED-LU-0001
MED-LU-0002
MED-LU-0003
MED-LU-0004
MED-LU-0005
MED-LU-0006
MED-LU-0007
MED-LU-0008
MMC-LU-0001
MMC-LU-0002
MMC-LU-0003
MMC-LU-0004
MMC-LU-0005
MMC-LU-0006
MMC-LU-0007
MMC-LU-0008
MMC-LU-0009
MMC-LU-0010
MMC-LU-0011
MMC-LU-0012
MMC-LU-0013
MMC-LU-0014
MMC-LU-0015
MMC-LU-0016
MMC-LU-0017
MMC-LU-0018
MMC-LU-0019
MMC-LU-0020
MSD-LU-0001
MSD-LU-0002
MSD-LU-0003
MSD-LU-0004
MSD-LU-0005
MSD-LU-0006
MSD-LU-0007
MSD-LU-0008
MSD-LU-0009
MSD-LU-0010
MSD-LU-0011
MSD-LU-0012
MSD-LU-0013
MSD-LU-0014
MSD-LU-0015
MSD-LU-0016
MSD-LU-0017
MSD-LU-0018
MSD-LU-0019
MSD-LU-0020
MSD-LU-0021
MSD-LU-0022
MSD-LU-0023
MSD-LU-0024
MSD-LU-0025
MSD-LU-0026
MSD-LU-0027
MSD-LU-0028
MSD-LU-0029
MSD-LU-0030
MSD-LU-0031
MSD-LU-0032
MSD-LU-0033
MSL-LU-0001
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 139 of 177
SANJU DAS
ABHINAV NARAYAN
NAZIA WAHID
HEMANT PANDEY
SURENDRA PRATAP SINGH
GARIMA SHUKLA
ANKURI AGARWAL
RATNESH PANDEY
RAVI SHANKAR DIXIT
SANJAY PAL
VIDUR BAGLA
PRATEEK SARASWAT
SUNIL KUMAR PANDEY
SIDDHANT GOEL
MASROOR AKHTAR
MEGHA SINGH SOLANKI
ASHISH DIKSHIT
AMOL BAJPAI
KRISHNA KANT
SHRUTI BHIMSARIA
YESHIKA MALIK
PRADUMNA KRISHNA SHUKLA
PRATIK GUPTA
SUWARNA SHUKLA
HARSHITA SHUKLA
SHRAVANI RAO
NACHIKET KARNICK
DHANANJAY OJHA
RAJENDRA KUMAR
DEEPENDRA SINGH
FIRDOUS
GYAN PRAKASH UPADHYAY
ARCHANA MISHRA
ANKIT SHARMA
SHREYANSH MISRA
GAURAV TIWARI
DEEPAK MISHRA
DEEPTI SHAKTI
ALISHA ISLAM
NITESH SINGH
NARENDRA PAL
VISHVESH KUMAR
PAWAN KUMAR
RAJESH KUMAR MAURYA
PAWAN KUMAR
KM NEETU GUPTA
SHIVAM SHUKLA
KHUSHBOO
MAHAMOOD USMAN
HARSH DEV JAISWAL
KIRTI PANDEY
KANCHAN KUMAR
HARSHIT GUPTA
PEEYUSH SRIVASTAV
ARJUN RASTOGI
SHASHI PRAKASH
GYAN PRAKASH MISHRA
DHRUVA VERMA
REETA YADAV
JITENDRA SINGH
AKHILESH RAWAT
NIKITA TENGSHEY
MADHURIMA SANWALIA
ABHAY PRATAP SINGH
MOHD KHALID
RAHUL KUMAR SINGH
KHURSHEED ALAM
MOHD AMIR ANSARI
ROCHAK MEHROTRA
DEEPA VERMA
MOHD USAMA
RAJESH SINGH
VIRENDRA KUMAR GUPTA
MANEESH UPADHYAYA
AMIT KUMAR
RASHMI PRAJAPATI
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
208016
221000
242001
226003
211002
226023
263139
211002
226016
226010
208001
226010
226016
226010
272001
208019
226016
208014
209601
208011
201012
226007
285123
208011
209201
208012
208016
273016
208017
262802
224001
224001
208020
229010
226020
229010
262802
224123
226017
225306
285001
210507
261136
226020
262802
243601
262802
304022
202002
208014
380005
208016
225001
282010
226016
242220
225001
221715
205151
226025
226002
411030
242001
261151
202002
226016
208001
202002
226024
211002
202002
262901
226004
226006
226020
226012
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571
10572
10573
10574
10575
10576
10577
10578
10579
10580
10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
MSL-LU-0002
MSL-LU-0003
MTC-LU-0001
MTC-LU-0002
MTC-LU-0003
MTC-LU-0004
MTC-LU-0005
MTC-LU-0006
MTC-LU-0007
MTC-LU-0008
MTC-LU-0009
MTC-LU-0010
MTC-LU-0011
MTC-LU-0012
MTC-LU-0013
MTC-LU-0014
MTC-LU-0015
MTC-LU-0016
MTC-LU-0017
MTC-LU-0018
MTC-LU-0019
MTC-LU-0020
MTC-LU-0021
MTC-LU-0022
MTC-LU-0023
MTC-LU-0024
MTC-LU-0025
MTC-LU-0026
MTC-LU-0027
MTC-LU-0028
MTC-LU-0029
MTC-LU-0030
MTC-LU-0031
MTC-LU-0032
MTC-LU-0033
MTC-LU-0034
MTC-LU-0035
MTC-LU-0036
MTC-LU-0037
MTC-LU-0038
MTC-LU-0039
MTC-LU-0040
MTC-LU-0041
MTC-LU-0042
MTC-LU-0043
MTC-LU-0044
MTC-LU-0045
MTC-LU-0046
MTC-LU-0047
MTC-LU-0048
MTC-LU-0049
MTC-LU-0050
MTC-LU-0051
MTC-LU-0052
MTC-LU-0053
MTC-LU-0054
MTC-LU-0055
MTC-LU-0056
MTC-LU-0057
MTC-LU-0058
MTC-LU-0059
MTC-LU-0060
MTC-LU-0061
MTC-LU-0062
MTC-LU-0063
MTC-LU-0064
MTC-LU-0065
MTC-LU-0066
MTC-LU-0067
MTC-LU-0068
MTC-LU-0069
MTC-LU-0070
MTC-LU-0071
MTC-LU-0072
MTC-LU-0073
MTC-LU-0074
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
Page 140 of 177
JYOTI PRAJAPATI
MONIKA VERMA
JAMES ROHIT RUNDA
UPASANA PANDEY
MD. ARQUAM
DIWAKAR CHAUHAN
SHUBHAM SHOUNDIC
PUSHPENDRA SINGH
SHIPRA TRIPATHI
AMRITA SINGH
NEERAJ KUMAR
USAMA HUSAIN
SATYENDRA KUMAR PANDEY
SIDDHI KESARWANI
RAJNEESH KUMAR PANDEY
SHASHANK RAI
ANOOP KUMAR YADAV
JAGDISH
AJIT KUMAR SINGH
DILIP KUMAR
CHARU SINGH
SHRIPATI MISHRA
POOJA TIWARI
GAURANGI ANAND
HARENDRA SINGH
ROHIT KANAUJIYA
SACHIN SRIVASTAVA
SOURYA PRATAP SINGH
ADARSH KUMAR
ABHISHEK SHARMA
RAHUL SEMWAL
JITENDRA JAISWAL
NIVEDITA SINGH
SOUMYA GOSWAMI
PRACHI DWIVEDI
SHEKHAR SINGH
VINAY PRATAP SINGH
MANISH KUMAR DUBEY
AJEET SINGH VERMA
SURABHI JAISWAL
RISHABH DEV
ANUJENDRA
NIRANKAR SHUKLA
RAHUL BAJPAI
DHEERAJ KUMAR
VARUN YADAV
RAM CHANDRA
AMRENDRA PRATAP KANCHAN
SHRI KANT
SATYAM SAXENA
RAJEEV BARAILA
PRASHANT KUMAR SHAHI
SOMYA SINGH
VAIBHAV RAJPUT
MANOJ KUMAR
AFSEEN PARVEEN SIDDIQUI
RAHUL PANDEY
ANURAG TIWARI
SHAILESH KISHORE
SUNIL KUMAR YADAV
RISHABH SINGH
TANEEM
AKANSHA VERMA
ROHIT KUMAR
MAYANK PANDEY
MANISH CHAND SINGH
MALA SINGH
SHALINI SAHU
UMESH CHANDRA YADAV
SHIVANI PANDEY
UDIT ADHIKARI
ZIAUL HASAN
RITU RAJ
AAMIR SHAAD ALAM
CHANDRA SHEKHAR PANDEY
RAVI KUMAR
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
226012
226005
227412
226022
226022
208025
233001
273010
285001
243003
223103
226001
224159
212201
212303
276207
211002
273015
225001
208024
226016
211001
208011
226022
226002
208025
223026
274401
206002
226025
246444
226002
226012
226021
208021
226010
208011
208009
224122
227412
226021
208016
208024
208005
209861
226021
208024
226001
208014
226005
211001
226010
211002
246761
226001
211016
209210
209801
226020
226021
208027
208004
208007
208024
226001
208024
208027
228001
226010
224238
261131
212659
271002
226021
226021
250004
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10645
10646
10647
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
10664
10665
10666
10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699
10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
MTC-LU-0075
MTQ-LU-0001
MTQ-LU-0002
MTQ-LU-0003
MTQ-LU-0004
MTQ-LU-0005
MTQ-LU-0006
MTQ-LU-0007
MTQ-LU-0008
MTQ-LU-0009
MTQ-LU-0010
MTQ-LU-0011
MTQ-LU-0012
MTQ-LU-0013
MTQ-LU-0014
MTQ-LU-0015
MTQ-LU-0016
MTQ-LU-0017
BMB-MB-0001
BMB-MB-0002
BMB-MB-0003
BMB-MB-0004
BMB-MB-0005
BMB-MB-0006
BMB-MB-0007
BMB-MB-0008
BMB-MB-0009
BMB-MB-0010
BMB-MB-0011
BMB-MB-0012
BMB-MB-0013
BMB-MB-0014
BMB-MB-0015
BMB-MB-0016
BMB-MB-0017
BMB-MB-0018
BMB-MB-0019
BMB-MB-0020
BMB-MB-0021
BMB-MB-0022
BMB-MB-0023
BMB-MB-0024
BMB-MB-0025
BMB-MB-0026
BMB-MB-0027
BMB-MB-0028
BMB-MB-0029
BMB-MB-0030
BMB-MB-0031
BMB-MB-0032
BMB-MB-0033
BMB-MB-0034
BMB-MB-0035
BMB-MB-0036
BMB-MB-0037
BMB-MB-0038
BMB-MB-0039
BMB-MB-0040
BMB-MB-0041
BMB-MB-0042
BMB-MB-0043
BMB-MB-0044
BMB-MB-0045
BMB-MB-0046
BMB-MB-0047
BMB-MB-0048
BMB-MB-0049
BMB-MB-0050
BMB-MB-0051
BMB-MB-0052
BMB-MB-0053
BMB-MB-0054
BMB-MB-0055
BMB-MB-0056
BMB-MB-0057
BMB-MB-0058
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
Page 141 of 177
PAWAN KUMAR
RUCHIR KUMAR CHAUHAN
MANVENDRA VERMA
UTKARSH PANDEY
SHWETA DIXIT
SAURABH PANDEY
SUSHIL KUMAR SONI
MUKTI KHETAN
SACHIN KUMAR
ANKIT KATIYAR
SAURABH
ADESH KUMAR BAJPAI
PANKAJ SRIVASTAV
RUDRA GANESH
HEMANT KUMAR SINGH
SHIVANGI TRIVEDI
HIMANSHU SHUKLA
WASIM UDDIN
ARAVIND SOMASUNDARAM
KUNAL MOZUMDAR
POOJA DAAS
DHRUV VISHNU DUTT
PRASHASTI SAR\
SOURAV KUMAR DAS
SANA PRAVIN KANVINDE
KRISHNOKOLI ROY CHOUDHURY
MAINAK GHOSH
GAVAND ANGAEE AJIT
SOMIN SONI
BRAHADEESH SANKARNARAYANAN
GITTE MAROTI SHRIRAM
MITALI SANJAY BAFNA
ANURAG PRASHANTA PODDAR
ATHARVA MADHAV GONDHALEKAR
SANMIT DILEEP GAIKWAD
V SOUMYA
DANDEKAR SHARWARI NITIN
ROHAN K MEHTA
ABHISHEK AJIT INAMDAR
BHASME KEDAR UDDHAV
ADITYA AJIT PRADHYE
SOMESH GANESH
DAS ANAMIKA ABHOYPADA
RICHA HIMMAT MEHERWAL
DEOKAR ONKAR RAJAN
BIJEET CHATTERJEE
LAKSHMI SURESH BABU
SHIMPY RANI
VIBHUTE CHETAN MUKUND
NILANJANA NAG
SREYOSHI DASGUPTA
VINAY BALANI
HUZEFA MANSUR SIAMWALA
SAISUDHA KRISHNAN
ABHISHEK JITENDRA DAYAMA
ABJESH GORAKHNATH THORAT
RAMCHANDRA YADAV
SUVAM DEBNATH
SHREYAS VASUDEVAN
GARIMA NARENDRA SINGH
KARANDE ADITI ASHOK
BHOSALE PRIYANKA KISHORE
SHIRKE ALASHA SANJAY
AHER CHETANA BAPURAO
JOSHI ANAGHA PADMAKAR
SANDE SUMAIYA ZAKIRHUSEN
CHAITRALI SHRIKANT GUNDAWAR
PATHAN KARISHMA ALTAF
JAGTAP KRUTUJA RAMDAS
KULKARNI RUTUJA VISHWAS
RATHI SIDDHI SUNILKUMAR
BHOPATE SAYALI GANPAT
DESHPANDE SHREYA MILIND
PAWAR VISHAKHA VIJAY
DABHADE PAYAL RAJENDRA
INGLE SURABHI SATISH
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
250004
243001
285123
208027
221005
271201
243122
208013
261001
271308
227412
261141
282010
226022
226023
227412
226017
226010
400072
400072
421306
400054
400706
110085
400025
400071
412101
400103
400022
400097
431519
411013
400602
400016
411005
411013
400063
380015
415506
415002
411058
411014
400601
414001
421202
400037
400607
411032
415116
410206
400074
380015
400003
400092
431602
410401
825412
400087
400054
400076
411044
411018
411044
422008
415110
415110
411037
411044
415001
411044
422003
411039
415001
415311
410506
411027
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
10752
10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
10784
10785
10786
10787
10788
10789
10790
BMB-MB-0059
BMB-MB-0060
BMB-MB-0061
BMB-MB-0062
BMB-MB-0063
BMB-MB-0064
BMB-MB-0065
BMB-MB-0066
BMB-MB-0067
BMB-MB-0068
BMB-MB-0069
BMB-MB-0070
BMB-MB-0071
BMB-MB-0072
BMB-MB-0073
BMB-MB-0074
BMB-MB-0075
BMB-MB-0076
BMB-MB-0077
BMB-MB-0078
BMB-MB-0079
BMB-MB-0080
BMB-MB-0081
BMB-MB-0082
BMB-MB-0083
BMB-MB-0084
BMB-MB-0085
BMB-MB-0086
BMB-MB-0087
BMB-MB-0088
BMB-MB-0089
BMB-MB-0090
BMB-MB-0091
BMB-MB-0092
BMB-MB-0093
BMB-MB-0094
BMB-MB-0095
BMB-MB-0096
BMB-MB-0097
BMB-MB-0098
BMB-MB-0099
BMB-MB-0100
BMB-MB-0101
BMB-MB-0102
BMB-MB-0103
BMB-MB-0104
BMB-MB-0105
BMB-MB-0106
BMB-MB-0107
BMB-MB-0108
BMB-MB-0109
BMB-MB-0110
BMB-MB-0111
BMB-MB-0112
BMB-MB-0113
BMB-MB-0114
BMB-MB-0115
BMB-MB-0116
BMB-MB-0117
BMB-MB-0118
BMB-MB-0119
BMB-MB-0120
BMB-MB-0121
BMB-MB-0122
BMB-MB-0123
BMB-MB-0124
BMB-MB-0125
BMB-MB-0126
BMB-MB-0127
BMB-MB-0128
BMB-MB-0129
BMB-MB-0130
BMB-MB-0131
BMB-MB-0132
BMB-MB-0133
BMB-MB-0134
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
Page 142 of 177
ATHARV RAJENDRA DUMBRE PATIL
DHIRAJ DHANAJI PATIL
GHATUL RAVINDRA MANIKRAO
JADHAV PRANAV RAVINDRA
GAVHANE SURAJ ASHOK
SHREYAS MAHESH SHANBHAG
SONAR MOULLICK PRAKASH
MOHITE OMKAR SATYAVAN
NEHA RAJESH OBEROI
VIKAS KUMAR CHAUDHARY
DINDE GANESH RAGHUNATH
KADAM RUSHIKESH RAJENDRA
RATHI RIDDHI SUNILKUMAR
PATIL TUNUI CHANDRAKANT
GOPLANI DIPTI JAYESH
SALUNKHE MRUGA ASHOK
PAWAR SINNI JITENDRA
SANAS ARTI SHAMRAO
GURUPRASAD BIRLA
KALE SANKET SUBHASH
BABAR PRATIK JITENDRA
KADAM SOURABH SAMBHAJI
KARANDE KEDAR SHAMRAO
YADAV SUSHANT SHANKARRAO
CHORDIYA PAURAV NITINKUMAR
PAWAR AKSHAY PRADEEP
MORE SAURABH RAJESH
RETHAREKAR YASHAWANT GANESH
SALUNKHE SUSHANT TANAJI RAO
KHAN MOHAMMADAREEZ HANIF
MORE RANVEER MURLIDHAR
DHAVALE SAURABH BRAMHADEV
KHIWANSRA ROHITKUMAR PRAFULKUMAR
MAHADIK PANKAJ SUKHADEV
GANDHI VIRAJ VIPUL
KULKARNI SHRIYA SHRIRANG
JAGTAP SONALI SURESH
KHATAL SHRUTKIRTI RAJENDRA
KADAM KOMAL PRAKASH
SABALE YASHWANT RAJENDRA
KALAMKAR JAY SACHIN
KADAM SWAPNIL KRISHNA
PATIL NIKHIL MARUTI
PATIL SHUBHAM MANOHAR
KAND SWAPNIL NAVNATH
SHINDE PRATIK JANARDAN
SALUNKHE HARISH PRAVIN
PATIL KETAN SAMPATRAO
SAKUNDE AJINKYA BALU
DESHPANDE GANDHAR VIJAY KUMAR
SHERKAR SAGAR VISHNU
DEORE UJJWAL VILAS
JAGTAP SHIVTEJ PRAMOD
DHAGE DARSHAN CHANDRAKANT
DESHMUKH YASHRAJ BALASAHEB
AHER AMAR VANKATRAO
SOMANI NISHANT JAYPRAKASH
MAHAJAN ASMITA RAMCHANDRA
BIDAWE PRASAD PRAKASH
KADAM PRATIK KASHINATH
CHORDIYA ROHAN MANOJKUMAR
UTHALE ABHISHEK RAJESH
SHINDE SURAJ SURESH
JANGATE RAJ MAHAVIR
SONAWANE ABHAYSINGH ANIL
PAWAR AKSHAY DADASAHEB
THAKARE OMPRAKASH MAHADEO
MOLAWADE RUTURAJ TUKARAM
TAMBOLI SANKET SAHEBRAO
PAWAR MAYURI BABASAHEB
KHARAT AMIT LALASAHEB
MORE VIKRAM DNYANESHWAR
WAGH TEJAS SANJAY
PATIL MOHIT SUBHASH
SIDDHANT VIVEK WAGULDE
KARDILE RUSHIKESH CHANDRAKANT
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
411038
415407
431506
415601
422605
400601
411001
415523
411028
400076
415409
415409
422003
411027
423106
415001
415004
400708
411057
416005
415001
411017
415523
415308
411026
415002
415604
415110
415539
411018
413211
415508
431511
415311
413109
415002
415302
422605
415003
411007
411044
411044
415110
416416
412216
415525
415003
415602
415011
412803
412409
423301
415523
412210
416115
422008
411038
415409
415002
415206
411026
415002
416209
411014
423601
415001
413304
415004
412210
415110
412216
411019
423301
425201
422005
411044
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10797
10798
10799
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
BMB-MB-0135
BMB-MB-0136
BMB-MB-0137
BMB-MB-0138
BMB-MB-0139
BMB-MB-0140
BMB-MB-0141
BMB-MB-0142
BMB-MB-0143
BMB-MB-0144
BMB-MB-0145
BMB-MB-0146
BMB-MB-0147
BMB-MB-0148
BMB-MB-0149
BMB-MB-0150
BMB-MB-0151
BMB-MB-0152
BMB-MB-0153
BMB-MB-0154
BMB-MB-0155
BMB-MB-0156
BMB-MB-0157
BMB-MB-0158
BMB-MB-0159
BMB-MB-0160
BMB-MB-0161
BMB-MB-0162
BMB-MB-0163
BMB-MB-0164
BMB-MB-0165
BMB-MB-0166
BMB-MB-0167
BMB-MB-0168
BMB-MB-0169
BMB-MB-0170
BMB-MB-0171
BMB-MB-0172
BMB-MB-0173
BMB-MB-0174
BMB-MB-0175
BMB-MB-0176
BMB-MB-0177
BMB-MB-0178
BMB-MB-0179
BMB-MB-0180
BMB-MB-0181
BMB-MB-0182
BMB-MB-0183
BMB-MB-0184
BMB-MB-0185
BMB-MB-0186
BMB-MB-0187
BMB-MB-0188
BMB-MB-0189
BMB-MB-0190
BMB-MB-0191
BMB-MB-0192
BMB-MB-0193
BMB-MB-0194
BMB-MB-0195
BMB-MB-0196
BMB-MB-0197
BMB-MB-0198
BMB-MB-0199
BMB-MB-0200
BMB-MB-0201
BMB-MB-0202
BMB-MB-0203
BMB-MB-0204
BMB-MB-0205
BMB-MB-0206
BMB-MB-0207
BMB-MB-0208
BMB-MB-0209
BMB-MB-0210
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
Page 143 of 177
DUDHADE TEJAS DNYANESHWAR
NIKAM VINAY SUDHAKAR
PANDIT AMIT AMARNATH
SHINDE AJAY AUDUMBAR
PAWAR ABHIJEET JAGANNATH
PATIL DIGVIJAY SATISH
GANDHI SIDDHARTH SAMIR
THORAT YASH SATISH
HIRANI ZAIM SALEEM
GAIKWAD PRANAV MARUTI
ZENDEYPAATIL ABHISHEK VITTHAL
PATIL UTKARSH MANIK
DNYANESH PRASHANT KULKARNI
PATIL HARSHAL UMAKANT
PRADHYUMN CHORDIA
MASARE AKSHAY SUNIL
PRATIK PARTHA SEN
ARIJIT BASU
PARAKH NAMAN RAJENDRA
DAVE ANIRUDDHA MAHESH
POTDAR HRISHIKESH RAMESH
KAKULATE NAYAN DAGA
GHANVAT PRIYANKA BAJRANG
BHALERAO SMRUTEE EKNATH
GITE VIRAJ SANDESH
DEORE SUSMITA NANDRAJ
SURYAKANSHI DIPIKA SUDARSHAN
TAMBOLI WALIM SALIM
MULLA AZHAR AKBAR
DESALE SHUBHAM DILIP
PAWAR KAUSTUBH SUBHASH
BORULKAR SHEKHAR CHANDRAKANT
NISHIJ BAIJU
BHAMARE KUNAL SAHEBRAO
JADHAV ABHISHEK SUNIL
KOLEKAR SHWETA ARUN
SONAWANE ASHWINI TUKARAM
MURHEKAR RUTUJA RAVINDRA
BHAMARE VRUSHALI PRAMOD
PATIL GAURI RAJENDRA
WAGH NILIMA SANJAY
BARKADE SAMRUDDHI MADHUSUDAN
AHER SAMRUDDHI VILAS
SONAWANE PRANIJAL RAJENDRA
TOKE NIKITA SUHAS
GHANAWAI NEHA ASHOK
DABHOLE MRUNMAYEE JAYANT
SONAWANE SAYALI ANAJI
SONAWANE TEJASHREE SANJAY
KUNAL SONAWANE
AHIRE VASUNDHARA DADAJI
KASALE SNEHA SHIVAJI
PATIL MAYURI SUNIL
THAKUR TANAYA PRAFULLA
JAISWAL SHANAN PRAKASH
DHARANKAR DHANANJAY ANIL
RUKME SURAJ KAMLAKAR
NABDE TEJASHREE KASHINATH
MALPURE ABHISHEK PRAVIN
SAWANT ASHUTOSH GAUTAM
KANGUNE PRATIK PRAMOD
GUNJAL ANIKET SANJAY
NIKAM DHIRAJ SURESH
CHEREKAR VIRSEN MAHADEV
NIKAM KUNAL ANIL
BENDALE SAURABH SANJAY
NEMANE ABHISHEK AMRUT
TUPLONDHE PRASHIL RAJENDRA
PHANASE AKSHAY BHAGWAN
GONTE NIKHIL KIRAN
LOKHANDE PRASAD PRASHANT
JADHAV RUSHABH ANIL
GHANWAT VARUN PADMAKAR
WANKHEDE VIPUL SANGIT
DEORE MAYUR YASHWANT
SASANE SHUBHAM MANOHAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
414003
423501
415002
413210
415511
415407
415001
411021
411044
411044
412311
415002
415002
700006
110073
781039
425201
403711
410401
400102
411039
423102
400010
413004
410501
423301
423301
422603
415002
423301
422009
431401
396191
423102
411018
411038
423301
410507
423301
422004
423301
411028
422004
423301
425201
415502
415110
411044
423301
422011
423101
411035
423102
415110
431511
444601
413512
413512
415002
415003
422010
423301
423201
411033
423301
423203
415113
411027
400013
412109
411041
411018
411014
411017
423103
415313
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
BMB-MB-0211
BMB-MB-0212
BMB-MB-0213
BMB-MB-0214
BMB-MB-0215
BMB-MB-0216
BMB-MB-0217
BMB-MB-0218
BMB-MB-0219
BMB-MB-0220
BMB-MB-0221
BSC-MB-0001
BSC-MB-0002
BSC-MB-0003
BSC-MB-0004
BSC-MB-0005
BSC-MB-0006
BSC-MB-0007
BSC-MB-0008
BSC-MB-0009
BSC-MB-0010
BSC-MB-0011
BSC-MB-0012
BSC-MB-0013
BSC-MB-0014
BSC-MB-0015
BSC-MB-0016
BSC-MB-0017
BSC-MB-0018
BSC-MB-0019
BSC-MB-0020
BSC-MB-0021
BSC-MB-0022
BSC-MB-0023
BSC-MB-0024
BSC-MB-0025
BSC-MB-0026
BSC-MB-0027
BSC-MB-0028
BSC-MB-0029
BSC-MB-0030
BSC-MB-0031
BSC-MB-0032
BSC-MB-0033
BSC-MB-0034
BSC-MB-0035
BSC-MB-0036
BSC-MB-0037
BSC-MB-0038
BSC-MB-0039
BSC-MB-0040
BSC-MB-0041
BSC-MB-0042
BSC-MB-0043
BSC-MB-0044
BSC-MB-0045
BSC-MB-0046
BSC-MB-0047
DST-MB-0001
JCO-MB-0001
JEC-MB-0001
JEC-MB-0002
JEC-MB-0003
JEC-MB-0004
JED-MB-0001
JGE-MB-0001
JLI-MB-0001
JLI-MB-0002
JLI-MB-0003
JLI-MB-0004
JMB-MB-0001
JMB-MB-0002
JMB-MB-0003
JMB-MB-0004
JMB-MB-0005
JMC-MB-0001
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
Page 144 of 177
IWALE AKSHAY RAVINDRA
SHENDE AKSHAY MILIND
PATIL ROHIIT RAJENDRA
SONAWANE NIKHIL BHARAT
SHINDE JAYDEEP RUPCHAND
VASAIKAR DISHANK ASHOK
BHAGWAT ASEEM MUKUND
ANKIT VIBHAV
SAPATE MANALI MAHENDRA
PATIL AKASH ISHWAR
NISHA SINGH
VINITH RADHAKRISHNAN NAIR
KANNIKA MALHOTRA
UJJYANI SENGUPTA
SUBHASREE SENGUPTA
PAL SANKALPO MANOJ
RIYA MOITRA
PRITAM SANKAR ROYCHAUDHURI
GAURI RAJESH SHELAT
NEHA KIRAN KULKARNI
NANURE PRAVIN SHANKARRAO
TIRTHAM RAY
GARIMA SINGH
S ADITHYA KARTHIK
ANIRUDDHA BHATTACHARYA
BANANTIKA DATTA
SHRUTI GUHAPRASAD
NANDITA PRAKASH NAIK
ATUL KUMAR SINGH
MEGHNA SARKAR
SINGH SHUBHAM SHAMSHER
SANGVEKAR CHIRAG GANGADHAR
SOHAM DUTTA
SAGARIKA GUPTA
PRERNA SAHA
SHANTANU SOUMYA
APRAJITA SRIVASTAVA
SHASHI BHUSHAN
NAKUL ANAND
SHRESTHA RAYCHAUDHURI
RAMCHANDRA BABALI GAWAS
DIXIT VAIDEHI ULHAS
SHRUTHI RAMESH
PRANAV ARORA
GANDIKOTA KARTHIK
GYAN PRAKASH RANJAN
MISS SHREYASI SWAPAN DAS
SUNADH SURENDRANATH HEGDE
DAVATE OMKAR SANJAY
KARTHIK M S
KORE SHIVPRASAD BHAUSAHEB
ANKIT GUPTA
RUCHI ASHOK SHAHRI
DESAI VAISHNAVI SUBHASH
DEEPIKA SINGH
KOLHATKAR SAMPADA CHANDRASHEKHAR
AMRITA SAHA
APOORVA AJIT DHAKRAS
NEHA VIJAY DESHMUKH
DURGA MUNDHRA
MANSI AWASTHI
ROHAN UDAY SADANT
THANGJAM RAJESHWAR SINGH
PAIKE CHANDRALEKHA
DHRITIMAN GUPTA
GOURI SAHA
PRIYANKA CHAND BHATT
NILESH ANANDA SHEWALE
TUSHAR ANANDA SHEWALE
APRNA SUDHAKAR NAIK
AKANKSHA VIVEK RANE
HRISIKESH DEVENDRA SINGH
CHARANYA R
BHAMIDI SAI SOMANJANA SREEDHAR
SWAMI PRASHANT RACHOTI
SATABDI TAGORE
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
REI, REII
GM, RG
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLI, RLII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
411019
411033
415110
423301
422001
423301
411038
400607
415003
411044
400078
400708
400706
410210
400072
400063
400610
400093
410210
415612
431133
411027
400064
411007
735101
411014
400064
400094
425201
410221
400078
400037
400706
411024
400076
800001
400076
110062
411007
400052
400022
400055
400706
410210
400101
411017
400063
400604
421201
400097
415311
673637
735122
415003
421306
400030
411001
400069
431203
400066
400088
400063
400097
400076
700068
700074
400070
422003
422003
413709
400068
400078
400005
400005
413512
400706
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10968
10969
10970
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
10983
10984
10985
10986
10987
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
JMC-MB-0002
JMC-MB-0003
JMD-MB-0001
JPH-MB-0001
JPS-MB-0001
JPS-MB-0002
JPS-MB-0003
JPS-MB-0004
JSC-MB-0001
JSC-MB-0002
JSD-MB-0001
JSD-MB-0002
MEC-MB-0001
MEC-MB-0002
MEC-MB-0003
MEC-MB-0004
MEC-MB-0005
MEC-MB-0006
MEC-MB-0007
MEC-MB-0008
MEC-MB-0009
MEC-MB-0010
MEC-MB-0011
MEC-MB-0012
MEC-MB-0013
MEC-MB-0014
MEC-MB-0015
MEC-MB-0016
MED-MB-0001
MED-MB-0002
MED-MB-0003
MED-MB-0004
MED-MB-0005
MED-MB-0006
MED-MB-0007
MED-MB-0008
MED-MB-0009
MED-MB-0010
MED-MB-0011
MED-MB-0012
MED-MB-0013
MED-MB-0014
MED-MB-0015
MED-MB-0016
MED-MB-0017
MED-MB-0018
MED-MB-0019
MED-MB-0020
MED-MB-0021
MED-MB-0022
MMC-MB-0001
MMC-MB-0002
MMC-MB-0003
MMC-MB-0004
MMC-MB-0005
MMC-MB-0006
MMC-MB-0007
MMC-MB-0008
MMC-MB-0009
MMC-MB-0010
MMC-MB-0011
MSD-MB-0001
MSD-MB-0002
MSD-MB-0003
MSD-MB-0004
MSD-MB-0005
MSD-MB-0006
MSD-MB-0007
MSD-MB-0008
MSD-MB-0009
MSD-MB-0010
MSD-MB-0011
MSD-MB-0012
MSD-MB-0013
MSD-MB-0014
MSD-MB-0015
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
Page 145 of 177
SACHIN RAMCHANDRA MANE
MANDIRA MONDAL
SUMITA GARAI
DEBASIS SADHUKHAN
PATWARDHAN NINAD SUDHAKAR
MUGDHA VILAS VARVATKAR
ARTI GHANASHYAM VADNERKAR
SRAVANTI ADHIKARI
CHETKAR JHA
CHINCHANE SUDHAKAR THAKOBA
PANKAJ KUMAR
USWADKAR PRASHANT VASANTRAO
POOJA N. R
VIKASH KUMAR
GIRISH MURALIDHAR
YASHODHARA KHAJURIA
CHANDURI S L V ROHIT SARMA
KUMARI NEELAM VERMA
YUSUF HASHIM NASRULLA
PRESINGU BINDU MADHAV
RAHUL RANJAN
SHAMIN UMESH ASAIKAR
AMIT CHAUDHARY
PARAMITA ARUN DEBNATH
ANIMESH PAL
SWATI YASHAWANT KUBAL
ASHWINI SUNIL DESHPANDE
GHATE SIDDHARTH CHAGAN
PINAKI MISHRA
SHANTANU MISRA
INDRANIL RATH
BRAJESH RANJAN
SRIDEVI TOLETY
BHAVIKA KALANI
PRABHAV KUMAR CHAUHAN
ADITII KUNDA
KETKAR ADITYA MILIND
SHAMENDRA EKKA
KOTAGAL ATUL RAMESH
SAISH VIJAY NEVREKAR
RAVI VISHWAS GITTE
ARGHYA GHOSH
SUJAY SHRINIVAS BHAMBURE
RUTUJA MAKARAND CHAPHEKAR
VISHAL ADITYA POTLURI
ROHIT MANIK KAWATHEKAR
AKSHAY KOHLI
ASHWINI SUCHET DABADGE
DEBANJAN BISWAS
ARITRA CHAKRABARTY
TRIDIBESH DEY
ANJANI KUMAR SINGH
SHASHANK ASHOK CHORGE
GOHIL MAYUR KANTILAL
PARTHA ASHIS PATIL
WANI APEKSHA AJAY
PRATIMA PRAKASH HEBBAR
ANURAG RAO
JAGTAP GAURAV NANDKISHOR
WAMIKA VIVEK MARATHE
CHARAPALE SNEHAL VISHNUPANT
GULERIA VANDANA JAGMOHAN SINGH
PREETI JUNEJA
AYANI DILIP SHAH
SWATI SHRIDHAR DEO
KURAPATI VIDYASAGAR SATYAM
SAGAR ANIL SAWANT
BAMRAH GURSHARAN SINGH
BAROT SANTUSH BHUPENDRAKUMAR
DESHPANDE DEVSHRI AJIT
SHARAD NAMDEV GHADGE
KAUSHAL KR SINGH GAUTAM
KULKARNI AJIT ARVIND
KAULAGE BALAJI UAMBRAO
GODASE SURAJ SUBHASH
PRAVEENKUMAR NEELAMOHANARAO RANGALA
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RZI, RZII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
413103
400005
400005
400076
400042
421202
421201
400053
826001
431506
400076
422009
400610
400070
400005
400057
400076
390019
400008
533001
400066
400057
400064
421301
411028
400042
400080
411016
411027
400076
411007
410218
411022
380013
400607
411048
400016
411013
411038
411045
431519
411015
410506
411044
400051
411009
142200
411029
411016
411016
411004
800019
400091
400091
400095
425201
411004
400005
411037
400057
416211
401202
400069
400097
400101
400022
400070
400095
380013
411028
400607
400076
413411
413411
413208
410209
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
MSD-MB-0016
MSD-MB-0017
MSD-MB-0018
MSD-MB-0019
MSD-MB-0020
MSD-MB-0021
MSD-MB-0022
MSD-MB-0023
MSD-MB-0024
MSD-MB-0025
MSL-MB-0001
MSL-MB-0002
MSL-MB-0003
MSM-MB-0001
MSM-MB-0002
MSM-MB-0003
MSM-MB-0004
MSM-MB-0005
MSM-MB-0006
MSM-MB-0007
MSM-MB-0008
MSM-MB-0009
MSM-MB-0010
MSM-MB-0011
MSM-MB-0012
MSM-MB-0013
MSM-MB-0014
MSM-MB-0015
MSM-MB-0016
MSM-MB-0017
MTC-MB-0001
MTC-MB-0002
MTC-MB-0003
MTC-MB-0004
MTC-MB-0005
MTC-MB-0006
MTC-MB-0007
MTC-MB-0008
MTC-MB-0009
MTC-MB-0010
MTC-MB-0011
MTC-MB-0012
MTC-MB-0013
MTC-MB-0014
MTC-MB-0015
MTC-MB-0016
MTC-MB-0017
MTC-MB-0018
MTC-MB-0019
MTC-MB-0020
MTC-MB-0021
MTC-MB-0022
MTC-MB-0023
MTC-MB-0024
MTC-MB-0025
MTC-MB-0026
MTC-MB-0027
MTC-MB-0028
MTC-MB-0029
MTC-MB-0030
MTC-MB-0031
MTC-MB-0032
MTC-MB-0033
MTC-MB-0034
MTC-MB-0035
MTC-MB-0036
MTC-MB-0037
MTC-MB-0038
MTC-MB-0039
MTC-MB-0040
MTC-MB-0041
MTC-MB-0042
MTC-MB-0043
MTC-MB-0044
MTC-MB-0045
MTC-MB-0046
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
Page 146 of 177
KULKARNI SIDDHESH SHRIPAD
ANUP VINOD TIRPUDE
SATISH KUMAR PANDEY
AKHILESH RAMJANAM MEHTA
SATPUTE RAVINDRA VASANT
DESHPANDE MAHESH MUKUNDRAO
SHREENAG ANANT HARANHALLI
AJINKYA ARUN HATE
KRUTIKA RAJENDRA SALIAN
TAJANPURE JITENDRA KISAN
NIRBHAY PRATAP SINGH
ANKUR SHARMA
ANKUSH KUMAR VISHWAKARMA
GOKHALE BHARGAVI PURUSHOTTAM
KULKARNI SAYALI GIRISH
ANUSHA MISHRA
ANWESHA CHAKRABORTY
AKSHATHA CHANDRASHEKAR
VANJARE SUCHIT RAMCHANDRA
SARNAIK RAJLAXMI PRATAP
VAISHNAVI JAYANT PURANDARE
BHARGAVI SHANKAR GAJELLI
PRIYA RAMESH
SALIAN AKSHATA JANARDHAN
MHANGORE ASHWINI RAJARAM
JOSHI SHYNI SHIRISH
NAGARE ADARSH DHANPAL
AMRUTA ASHOK BRAMHANKAR
SHAH DHAVAL DEEPAK
HRUSHIKESH BHALCHANDRA RANADE
ANIRUDH BHATTACHARYYA
OAINDRILA JYOTIPRASAD DAS
LOTKE PRASANNA GOPAL
KINSHUK JAISWAL
TAPASE NEHA VIJAY
MADHURIMA BHATTACHARYA
NIKHIL SHYAMKANT DHAVASE
GAIKWAD BHARAT GORAKNATH
DNYANESHWAR SHIVSHANKAR PATIL
SUJITH JAYAPRAKASH NAIR
PRATIK PRAVIN GAJANE
FULSOUNDAR PRITAM RAMESH
ABHISHEK GHANASHYAM VADNERKAR
MAHESH VITTHALRAO JAGTAP
MONIKA MALLINATH MASHALKAR
JADHAV AMBADAS DEVRAO
NITIN INDRAKUMAR KHANDELWAL
PRAMOD GULABRAO SABLE
SUBHO SANKAR BANERJEE
ASHIM ADHIR BERA
MOUSUMI SARKAR
BHUSALE ABHIJEET RAMKRISHNA
NITISH VAISHY
GAURI A DANI
BAHETI KULDEEP SHIVPRASAD
MAHADEVAN RAMAKRISHNAN
GEETANSH MAMTANI
VINAY KHURANA
SANCHIT AGGARWAL
GHARPURE MAYURESH SUDHIR
SHIKHARE RAHUL APPA SUNITA
SANKALP GEETAM
VIVEK CHHABBARWAL
CHILLAL KASHINATH BASANNA
ANKALKOTE APARNA MALLIKARJUN
DEVSHATWAR SHRINIVAS RAMESHRAO
ABHISHEK DWIVEDI
ABHIJEET PRADEEP PATIL
RAJASIK SEN
KARTIK SOMANI
SUDESHNA ROY
SANJUKTA ROY
NILADRI RANJAN DAS
BHUTADA RAMESHWAR NANDKUMAR
SAHU AMIT PRASADI
PRIYANKA SUDHIR VARUDE
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
411030
400605
400604
421203
413401
413508
400101
421202
400016
422101
400033
400033
400033
411004
422004
411004
400709
400074
416212
416001
411030
400018
400089
400072
416007
400016
416211
402125
400068
411009
400006
421201
411017
221005
400042
411007
411038
413102
411021
421605
410201
411009
421201
412105
411037
411038
441614
431103
400005
410206
736121
410218
431002
411007
431005
410210
313002
411028
110032
425307
400093
811201
400005
411015
412114
411005
400606
411015
400701
400079
700008
700008
700096
431005
421003
415001
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
MTC-MB-0047
MTC-MB-0048
MTC-MB-0049
MTC-MB-0050
MTC-MB-0051
MTC-MB-0052
MTC-MB-0053
MTC-MB-0054
MTC-MB-0055
MTC-MB-0056
MTC-MB-0057
MTC-MB-0058
MTC-MB-0059
MTC-MB-0060
MTQ-MB-0001
MTQ-MB-0002
MTQ-MB-0003
MTQ-MB-0004
MTQ-MB-0005
MTQ-MB-0006
MTQ-MB-0007
MTQ-MB-0008
MTQ-MB-0009
MTQ-MB-0010
MTQ-MB-0011
MTQ-MB-0012
MTQ-MB-0013
MTQ-MB-0014
MTQ-MB-0015
MTQ-MB-0016
MTQ-MB-0017
MTQ-MB-0018
MTQ-MB-0019
MTQ-MB-0020
MTQ-MB-0021
BMB-ML-0001
BMB-ML-0002
BMB-ML-0003
BMB-ML-0004
BMB-ML-0005
BMB-ML-0006
BMB-ML-0007
BMB-ML-0008
BMB-ML-0009
BMB-ML-0010
BMB-ML-0011
BMB-ML-0012
BMB-ML-0013
BMB-ML-0014
BMB-ML-0015
BMB-ML-0016
BMB-ML-0017
BMB-ML-0018
BMB-ML-0019
BMB-ML-0020
BMB-ML-0021
BSC-ML-0001
BSC-ML-0002
BSC-ML-0003
BSC-ML-0004
BSC-ML-0005
BSC-ML-0006
BSC-ML-0007
BSC-ML-0008
BSC-ML-0009
BSC-ML-0010
BSC-ML-0011
BSC-ML-0012
BSC-ML-0013
BSC-ML-0014
BSC-ML-0015
BSC-ML-0016
BSC-ML-0017
BSC-ML-0018
BSC-ML-0019
BSC-ML-0020
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
Page 147 of 177
PEEYUSH UTTAMRAO PATIL
MAHESH SAHEBLAL GUPTA
RAHUL RAJARAM
KULKARNI GANESH PRAKASH
MOHIT JAIN
SAURABH JANARDAN SHIGWAN
AMITKUMAR VITTHAL KOHAKADE
PAWAR PRATIK SADASHIV
ADITI SODHI
CHAUTHMAL VAIBHAV MANIKRAO
DHONGADE RAHUL DILIP
ADITYA KUMAR SINGH
DESHPANDE ANUP RAMDAS
KHAGENDRA KUTARE
ARKA SAHA
VAIDYA ADITYA SHRIKANT
SINGH VIVEK RAMDHANI
SHINDE ATUL ASHOKRAO
PATIL KIRAN NATTHU
TANVI NARENDRA NISHAR
GANPULE MOHAN VINAY
BIRWATKAR VISHAL RAJARAM
AVINASH KUMAR MITTAL
ABHISHEK CHANDRASHEKHARLAD
DEEPTENDU DAS
ROHIT KUMAR JAIN
ABHIJIT BHAGVAT PATIL
AVADHOOT CHITTARANJAN JOSHI
JITENDRA KUMAR
PRASENJIT PAUL
ANKAN PAL
CHANDAN KUMAR SAHU
PATEL HARDIK ARVINDBHAI
GAURAV RAVINDRA KULKARNI
AMRIT RAJ
SHANTILAL DAS
SUBHADIP KUNDU
SUMAN DAS
SWARNENDU DAS
KAMRUJ SAIKH
SAYAK SARKAR
ABHISHEK ROY
BIPRASHI ROY
ARPAN CHAKRAVORTY
MANALI SAREN
DEBJYOTI SARKAR
SOUMYADIPTA KUNDU
TRIDWIP KR SARKAR
VIKASH KUMAR TIWARI
SANDEEP KUMAR SAH
HIRAK ROY
SHIRSA CHAKRABORTY
DEBMALYA PAUL
MD SAFIQUL ALAM
BRITI SIL
PAYEL SARKAR
TRINEE DAS
RITA BISWAS
SHREYA MUKHERJEE
DIPTARKA SAHA
DEBJYOTI SINGHA
ATRI BHAUMIK
AFRIN JAHAN
SULAGNA DAS
KUNAL KUMAR DUTTA
SHUBHASHREE ROY
ASHISH KUMAR SARAF
ANAY RENNIE
MARINA SARKAR
RATUL SARKAR
NATASHA GHOSH
ROUNAK SARKAR
NIKHAT TAJ
DEBANIK SARKAR
ADITYA RON ADHIKARI
NEHA SARKAR
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
440021
400043
400076
422003
324005
400601
414003
411014
226004
431005
415501
411015
400703
411027
411018
415709
421201
411038
425107
400016
411052
415709
825401
40009
411014
313203
391410
413007
344001
400037
400037
415712
383315
422009
411033
733201
732101
742149
733134
742122
733101
736118
733129
733130
733101
733134
733101
732138
854317
854317
733134
742225
742212
732139
733101
733101
733101
711304
732215
732101
733121
732103
732208
732101
816120
732101
742202
827012
733129
742212
816107
733134
732101
816107
742101
733134
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
BSC-ML-0021
BSC-ML-0022
BSC-ML-0023
BSC-ML-0024
BSC-ML-0025
BSC-ML-0026
BSC-ML-0027
BSC-ML-0028
BSC-ML-0029
BSC-ML-0030
BSC-ML-0031
BSC-ML-0032
BSC-ML-0033
BSC-ML-0034
BSC-ML-0035
BSC-ML-0036
BSC-ML-0037
BSC-ML-0038
BSC-ML-0039
BSC-ML-0040
BSC-ML-0041
BSC-ML-0042
BSC-ML-0043
BSC-ML-0044
BSC-ML-0045
BSC-ML-0046
BSC-ML-0047
BSC-ML-0048
JCO-ML-0001
JCO-ML-0002
JMC-ML-0001
JMC-ML-0002
JPH-ML-0001
JPH-ML-0002
JPH-ML-0003
MEC-ML-0001
MMC-ML-0001
MMC-ML-0002
MMC-ML-0003
MMC-ML-0004
MMC-ML-0005
MMC-ML-0006
MMC-ML-0007
MMC-ML-0008
MMC-ML-0009
MMC-ML-0010
MMC-ML-0011
MMC-ML-0012
MMC-ML-0013
MMC-ML-0014
MMC-ML-0015
MMC-ML-0016
MMC-ML-0017
MMC-ML-0018
MMC-ML-0019
MMC-ML-0020
MMC-ML-0021
MMC-ML-0022
MMC-ML-0023
MMC-ML-0024
MMC-ML-0025
MMC-ML-0026
MMC-ML-0027
MMC-ML-0028
MMC-ML-0029
MMC-ML-0030
MSL-ML-0001
MTC-ML-0001
MTC-ML-0002
MTC-ML-0003
MTQ-ML-0001
MTQ-ML-0002
BMB-MN-0001
BMB-MN-0002
BMB-MN-0003
BMB-MN-0004
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
MN
MN
MN
MN
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
Page 148 of 177
SANU BABU
ARKA DAS
SAPTARSHI CHAKRABERTY
TRIDIB HALDER
SURENDRA NATH MONDAL
SUDDHA SATYA DEB
ATHAI TEESTA
JIBETOSH BISWAS
SUSHMITA PAUL
AYANJIT BASAK
SOURAV DAS
SAHIN PARWEEN
SANKHO ROY
SWARNASHISH CHATTERJEE
SUBHRAJYOTI KARMAKAR
SIDDHARTH OSHO
MD AZHARUDDIN
NILAMBAR MALO
MD MUSTAFIJUR RAHMAN
MD ASHIK IQBAL
SUBHASHREE DAS
RUBINA YASMIN
SUBRATA SARKAR
KUMAR VIBHAM
KUMAR SHUBHAM
SAYAN NAYAK
ATRAYE CHAKRABARTI
PRITAM SINGHA
MD MUSTAQUE HOSSAIN
SELINA KHATUN
MIJANUR RAHAMAN
AYESHA SIDDIKA BANU
MOBARAK HOSSAIN
WASHIM HOSSAIN
AVISHIKTA DAS
GOLAM RABBANI
TANMOY BHADRA
BAIDYANATH SAHA
SUBRATA GOPE
DEBASIS KUNDU
SUPRIYA KUMAR SARKAR
SRIPARNA CHOWDHURY
MANOJ KUMAR MANDAL
TONMOY SARKAR
SUMON MONDAL
SWARABINDU SINGHA
BANANI DUTTA
ARITRA BANIK
MD ALTAF HUSSAIN
RIMA DAS
SUBARNA ROY
NABANITA PAUL
TAMAL KUMAR DAS
INDUBARAN MANDAL
SASWATI SARKAR
RAJIB SARKAR
PURABI MANDAL
DEBAJIT DAS
GOLAM KIBRIA
ARINDAM DAS
MONABBAR HOSSAIN
KRISHNADHAN SARKAR
INDRANIL SARKAR
ABDUL HALIM
INDUBARAN MANDAL
MD NAKIB HOSSAIN
ROUNAK BISWAS
USASHASHI CHAKRABORTY
SOMNATH DUTTA
SANGEETA SARKAR
PARTHA PAUL
ARINDAM GUPTA
SUDHANVA BHAT
CHINMAI NAYANAR
ASHRAY V K
MEKOTH CHITRA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MIII, RC
MIII, RC
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RP
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MLI, MLII
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
733201
733201
732103
732101
732215
732101
733128
733201
733123
732101
733101
733201
742101
742103
733134
854105
732202
732123
732206
732206
732101
732101
732201
732102
732102
733134
732101
742224
731217
732205
742101
732126
732102
732124
733134
733140
733129
733129
733124
732101
732101
732202
732210
742101
742165
742201
742103
733129
733209
733134
733130
733134
733134
732142
742102
732101
732101
733134
742201
742223
781039
733143
732101
781039
732142
742225
713405
732103
733134
742225
732103
733144
575002
670327
575015
403004
11247
11248
11249
11250
11251
11252
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
BMB-MN-0005
BMB-MN-0006
BMB-MN-0007
BMB-MN-0008
BMB-MN-0009
BMB-MN-0010
BSC-MN-0001
BSC-MN-0002
BSC-MN-0003
JCO-MN-0001
JHG-MN-0001
JPS-MN-0001
JSC-MN-0001
MED-MN-0001
MMC-MN-0001
MMC-MN-0002
MMC-MN-0003
MSD-MN-0001
MSD-MN-0002
MSD-MN-0003
MTC-MN-0001
MTQ-MN-0001
BMB-NG-0001
BMB-NG-0002
BMB-NG-0003
BMB-NG-0004
BMB-NG-0005
BMB-NG-0006
BMB-NG-0007
BMB-NG-0008
BMB-NG-0009
BMB-NG-0010
BMB-NG-0011
BMB-NG-0012
BMB-NG-0013
BMB-NG-0014
BMB-NG-0015
BMB-NG-0016
BMB-NG-0017
BMB-NG-0018
BMB-NG-0019
BMB-NG-0020
BMB-NG-0021
BMB-NG-0022
BSC-NG-0001
BSC-NG-0002
BSC-NG-0003
BSC-NG-0004
BSC-NG-0005
BSC-NG-0006
BSC-NG-0007
BSC-NG-0008
BSC-NG-0009
BSC-NG-0010
BSC-NG-0011
BSC-NG-0012
BSC-NG-0013
BSC-NG-0014
BSC-NG-0015
BSC-NG-0016
BSC-NG-0017
BSC-NG-0018
BSC-NG-0019
BSC-NG-0020
BSC-NG-0021
BSC-NG-0022
BSC-NG-0023
BSC-NG-0024
BSC-NG-0025
BSC-NG-0026
BSC-NG-0027
DST-NG-0001
JCO-NG-0001
JCO-NG-0002
JQR-NG-0001
JSC-NG-0001
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
Page 149 of 177
SILNA JAYADEVAN T M
SHASHANK B M
KEERTHANA T S
RAHUL B RAJ
SAMIR KUMAR
NAMITHA C H
VINAYA VALSAN
ASWINRAJ M
KEERTHANA N P
NAMRATHA NAYAK
PRIYODIP PAUL
DHIKSHA J
VENKATARAMANA B
RAVIKIRAN DHULIPALA
BHARAT SONI
BEEVI SUMAYYA P A
BHARAT SONI
DEEPA M. V
VADIRAJ RADHAKRISHNA ACHARYA
AKHIL K
KRISHNA PRASAD V
JYOSHILA K
HRISHIKESH SUDHIR BAJAD
NIDHI SINGH
KISHOR WASUDEORAO WADEKAR
MOHIT KHAMELE
ASHISH KUMAR
SUMIT FULCHAND TUMDAM
ROHIT TRIPATHI
GEDAM NITESH KISHOR
AMRITA CHAKRABORTY
SHUBHAM VERMA
DESHMUKH RAJAT MANOHAR
SIDDHASAGAR LAXMANRAO MISALE
GAURAV KUMAR
PIYUSH MANABHANJAN MISHRA
AMIT KUMAR MANDAL
TANAY AJAY JAIN
SHUBHAM KARNAWAT
ICHCHHAYAKANT SHARMA
ARIB AHSAN M HASIBUDDIN
NISHANT RAYEWAR
PRANJALI CHANDRABHAN CHAKOLE
KAWALJEET SINGH MARAS
ANIRBAN JYOTI CHAKRAVORTY
LOPAMUDRA PATTANAYAK
KRUTIKA BEHERE
VENKATESH ULHAS GONDANE
SHINDE SHALAKA VILAS
SUJEET KUMAR
GAURAV GOPAL MOR
MINAL RAHAR
AMIT SHARMA
SHUBHAM PIPRANI
RAHUL CHANDRAWAR
SAGARIKA SHAHANE
NIDHI KHANDELWAL
SHIVAM SHARMA
PIYUSH RAI
SIDDHARTH SUMAN
ARNAB PANJA
RAJASI PRASHANT PATIL
ANKIT RAONKA
DEBOTTAM SARKAR
ANJALI TIWARI
ANANYA SARKAR
MOHIT SHUKLA
HIMANSHU SINGH
PRANALI RAWAL
ANUJ GAIROLA
SAURABH HIRWANI
RAVI KUMAR VISHWAKARMA
RUPESH GAURISHANKAR PAYLIMODE
VARSHA CHITTAWAR
ATUL SUKHRAM BANTE
UJJWAL ROY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MIII, RC
RHGI, RHGII
RZI, RZII
RSI, RSII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MPD
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RQROR
RSI, RSII
673308
575006
575002
671531
403802
671551
670307
671310
670501
576101
576104
560016
575025
576104
576104
671551
576104
671316
576102
671315
671318
670501
444603
440013
445001
440002
843313
490006
441221
492001
324004
442605
445102
495452
440022
854311
440012
491995
496334
452001
751012
440012
440004
440006
440013
495001
440010
442001
324005
445001
342001
493114
445001
481441
452001
460001
492001
482004
490025
431007
500003
482002
440026
342005
490024
490020
482011
440017
713212
491441
493221
442903
490006
441614
492010
11323
11324
11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357
11358
11359
11360
11361
11362
11363
11364
11365
11366
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11373
11374
11375
11376
11377
11378
11379
11380
11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396
11397
11398
MED-NG-0001
MED-NG-0002
MSM-NG-0001
MTC-NG-0001
MTC-NG-0002
MTC-NG-0003
MTC-NG-0004
MTC-NG-0005
MTC-NG-0006
MTC-NG-0007
MTC-NG-0008
MTC-NG-0009
MTC-NG-0010
MTC-NG-0011
MTC-NG-0012
MTC-NG-0013
MTC-NG-0014
MTC-NG-0015
MTC-NG-0016
MTC-NG-0017
MTC-NG-0018
MTC-NG-0019
MTC-NG-0020
MTC-NG-0021
MTC-NG-0022
MTC-NG-0023
MTC-NG-0024
MTC-NG-0025
MTC-NG-0026
MTC-NG-0027
MTC-NG-0028
MTC-NG-0029
MTC-NG-0030
MTC-NG-0031
MTQ-NG-0001
MTQ-NG-0002
MTQ-NG-0003
BMB-PT-0001
BMB-PT-0002
BMB-PT-0003
BMB-PT-0004
BMB-PT-0005
BMB-PT-0006
BMB-PT-0007
BMB-PT-0008
BMB-PT-0009
BMB-PT-0010
BMB-PT-0011
BMB-PT-0012
BMB-PT-0013
BMB-PT-0014
BMB-PT-0015
BMB-PT-0016
BMB-PT-0017
BMB-PT-0018
BMB-PT-0019
BMB-PT-0020
BMB-PT-0021
BMB-PT-0022
BMB-PT-0023
BMB-PT-0024
BMB-PT-0025
BMB-PT-0026
BMB-PT-0027
BMB-PT-0028
BMB-PT-0029
BMB-PT-0030
BMB-PT-0031
BMB-PT-0032
BMB-PT-0033
BMB-PT-0034
BMB-PT-0035
BMB-PT-0036
BMB-PT-0037
BMB-PT-0038
BMB-PT-0039
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 150 of 177
PALLAVI BHELWA
SUDHANSHU JAGDISH YARDI
APOORVA RAMESH PALI
SUBHABRATA SARKAR
DEVASMITA SAHA
DINESH KUMAR SHUKLA
AGRAWAL PANKHURI SUSHIL
ABHISHEK KUMAR SINGH
SHAILENDRA KUMAR DEWANGAN
MANOJ KALASKAR
TAKESHWAR PIPARIYA
SWAPNIL DEWANGAN
KRISHNA NANDAN KUMAR
ASHWIN SURESH PATEL
RAVI KUMAR
GAJENDRA RANJIT WAGHMARE
ABHISHEK NATTHURAM PATRE
RAJ
LOKESH KUMAR RATHORE
MOHNISH MIRI
ANAMIKA JOSHI
PRIYANKA RAMKRISHNA PIMPLIKAR
INDERJEET SINGH
PRIYANKA SINGH RAJPUT
NARESH RAMESHRAO PIMPLIKAR
PRASHANT HARIBHAU GUTTE
RAMESH RAJ DHRUWE
CHANDRA HAS PATEL
MEENAL SHANDILYA
KRITIKA SHRIVASTAVA
AJAY KUMAR SAHU
PRANEETA DEHARE
SANKET SHRIDHAR KHEDIKAR
DEEPIKA VERMA
VINAYAK SUBHAS BENGALORE
RUCHIR SHRIVASTAVA
KETKI KUNDAN PATIL
PRABHAKAR VATS
VIVEK KUMAR
DEEPANKAR KUMAR ROY
BRAJ NARAYAN JHA
ABHISHEK KUMAR
DEVVRAT RAJ
SURYAKANT PURUSHOTTAM
SUMAN RAJ
RAHUL RAJ YADU
ASHUTOSH KUMAR OJHA
RISHI ANAND
THAKUR BRAJESH JEE
SUDHIR KUMAR GUPTA
DURGANAND DINKER
BALRAM SAHNI
UTTAM
RAVI KUMAR DEO
RAJAT KUMAR
ESHAN KUMAR SINGH
VEINESH PRATIK
MANJU KUMARI
KSHITIJ NISHAN
DIVYAM
VIVEK RANJAN
MD SAIF ANSARI
RAUNAK KUMAR SINGH
SOURABH KUMAR PASWAN
VISHWAJEET KUMAR
AFZAL HUSSAIN
KUNDAN KUMAR
MONU KUMAR
RAUSHAN KUMAR
OMPRAKASH
PUJA KUMARI
ANKIT NANDWANI
MRINAL BHARDWAJ
PALLAVI SINHA
MONU ANAND
NAAZAAN SHAHEEN
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
440004
44022
440015
440006
110091
493559
411007
497442
490001
444303
490001
490001
843329
441802
499001
441905
441904
700020
492001
490006
490023
440025
491228
490006
440025
431515
496118
493558
490023
490006
490009
491001
441802
490006
442706
492001
440015
800016
824203
815353
847231
800003
844122
800025
800013
805126
841418
800020
800006
822123
846005
841217
843125
851218
800007
808132
800023
802301
800020
842001
842001
812001
812001
813110
801503
845103
800027
800008
843311
821312
800020
800014
800001
803101
800023
845438
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11435
11436
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471
11472
11473
11474
BMB-PT-0040
BMB-PT-0041
BMB-PT-0042
BMB-PT-0043
BMB-PT-0044
BMB-PT-0045
BMB-PT-0046
BMB-PT-0047
BMB-PT-0048
BMB-PT-0049
BMB-PT-0050
BMB-PT-0051
BMB-PT-0052
BMB-PT-0053
BMB-PT-0054
BMB-PT-0055
BMB-PT-0056
BMB-PT-0057
BMB-PT-0058
BMB-PT-0059
BMB-PT-0060
BMB-PT-0061
BMB-PT-0062
BMB-PT-0063
BMB-PT-0064
BMB-PT-0065
BMB-PT-0066
BMB-PT-0067
BMB-PT-0068
BMB-PT-0069
BMB-PT-0070
BMB-PT-0071
BMB-PT-0072
BMB-PT-0073
BMB-PT-0074
BMB-PT-0075
BMB-PT-0076
BMB-PT-0077
BMB-PT-0078
BMB-PT-0079
BMB-PT-0080
BMB-PT-0081
BMB-PT-0082
BMB-PT-0083
BMB-PT-0084
BMB-PT-0085
BMB-PT-0086
BMB-PT-0087
BMB-PT-0088
BMB-PT-0089
BMB-PT-0090
BMB-PT-0091
BMB-PT-0092
BMB-PT-0093
BMB-PT-0094
BMB-PT-0095
BMB-PT-0096
BMB-PT-0097
BMB-PT-0098
BMB-PT-0099
BMB-PT-0100
BMB-PT-0101
BMB-PT-0102
BMB-PT-0103
BMB-PT-0104
BMB-PT-0105
BMB-PT-0106
BMB-PT-0107
BMB-PT-0108
BMB-PT-0109
BMB-PT-0110
BMB-PT-0111
BMB-PT-0112
BMB-PT-0113
BMB-PT-0114
BMB-PT-0115
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 151 of 177
UJJAVAL KUMAR
GAURISHANKAR JAISWAL
PRIYAVRAT
KUNDAN KUMAR
NITYANAND KUMAR
SAROJ KUMAR
RANJAN KUMAR
RAVI RAJ
NAMDEO ARYA
GOVIND KUMAR SINGH
RAJAT KUMAR DOKANIA
PRASHANT KUMAR BITTOO
KRITICKA SINHA
AWADHESH KUMAR
JYOTISH KUMAR
RAHUL KUMAR JHA
KISHAN KUMAR
RAKESH KUMAR
KUNDAN BHARTI
AMIT KUMAR
ANSHU SHEKHAR
GYANESH KUMAR
ASHISH KUMAR SINHA
MANISH KUMAR
VINAY KUMAR
NAVIN KUMAR
GOVINDA KUMAR MISHRA
RAGHVENDRA KUMAR MAHTO
RANVEER SAHU
JITENDRA PATHAK
UTKARSH SINGH
VEENA KUMARI
MD NAQUID ANWAR
NITISH KUMAR
ARPIT RAJ
SUMAN KUMAR
AMRITESH KUMAR
POONAM KUMARI
RAVI RANJAN KUMAR
MANTU SAH
VIJAYA LAXMI
AMRITA KUMARI
PIYUSH PRATIK
HARENDRA KUMAR
ARYAN JHA
PURUSHOTTAM PATEL
RITESH RAJ
ABHINANDAN KUMAR ARYA
ABHISHEK KUMAR
CHANDAN KUMAR PANDEY
RITESH KUMAR SINGH
KAVISH KUMAR
PRIYANKA SINHA
NAAZAAN SHAHEEN
ANKUR
VISHWARANJAN KUMAR
GURUPRATAP MAURYA
SHASHIKANT KUMAR
SHIKHA SINGH
NIKHIL RAJ
ANKIT KUMAR
YADVENDRA KUMAR YADAV
VISHAL AGRAWAL
VIVEK RANJAN
SURAJ PRAKASH
VISHAL KUMAR
ROHAN KUMAR
AKASH PODDAR
FIROZE KUMAR
GOPAL KUMAR SINGH
MONICA JAISWAL
VIVEK KUMAR
GAURAV KUMAR
BABITA MURMU
GAUTAM KUMAR
AMIT KUMAR CHATURVEDI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
802301
845416
800001
324000
800006
800016
845416
800020
800004
828305
813102
812001
800013
847224
813222
800001
812001
805110
800020
824120
800020
800006
800013
841226
824118
800006
841244
800016
847227
821310
800006
221005
845315
823001
851112
800003
800001
824118
841427
800020
848101
801105
804428
854114
801301
831003
813210
803101
828301
800023
800004
800020
845438
800026
802125
801105
803101
800013
800024
800003
843334
823001
823001
800001
801103
800014
855102
811310
324005
844505
847225
811302
854301
811302
827009
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
BMB-PT-0116
BMB-PT-0117
BMB-PT-0118
BMB-PT-0119
BMB-PT-0120
BMB-PT-0121
BMB-PT-0122
BMB-PT-0123
BMB-PT-0124
BMB-PT-0125
BMB-PT-0126
BMB-PT-0127
BMB-PT-0128
BMB-PT-0129
BMB-PT-0130
BMB-PT-0131
BMB-PT-0132
BMB-PT-0133
BMB-PT-0134
BMB-PT-0135
BMB-PT-0136
BMB-PT-0137
BMB-PT-0138
BMB-PT-0139
BMB-PT-0140
BMB-PT-0141
BMB-PT-0142
BMB-PT-0143
BMB-PT-0144
BMB-PT-0145
BMB-PT-0146
BMB-PT-0147
BMB-PT-0148
BMB-PT-0149
BMB-PT-0150
BMB-PT-0151
BMB-PT-0152
BMB-PT-0153
BMB-PT-0154
BMB-PT-0155
BMB-PT-0156
BMB-PT-0157
BMB-PT-0158
BMB-PT-0159
BMB-PT-0160
BMB-PT-0161
BMB-PT-0162
BMB-PT-0163
BMB-PT-0164
BMB-PT-0165
BMB-PT-0166
BMB-PT-0167
BMB-PT-0168
BMB-PT-0169
BMB-PT-0170
BMB-PT-0171
BMB-PT-0172
BMB-PT-0173
BMB-PT-0174
BMB-PT-0175
BMB-PT-0176
BMB-PT-0177
BMB-PT-0178
BMB-PT-0179
BMB-PT-0180
BMB-PT-0181
BMB-PT-0182
BMB-PT-0183
BMB-PT-0184
BMB-PT-0185
BMB-PT-0186
BMB-PT-0187
BMB-PT-0188
BMB-PT-0189
BMB-PT-0190
BMB-PT-0191
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 152 of 177
SHASHANK KUMAR
AMRENDRA KUMAR
ABHINAV RANJAN
VIVEKANAND KUMAR
AMIT KUMAR
AVINASH KUMAR
NISHANT KUMAR
ABDUL WAHID
ANKUR KUMAR
PINAK PANI
HARISH CHANDRA
ABHISHEK
SATYA PRAKASH
KANHAIAYA KUMAR SINGH
RAKESH RANJAN
PRAVEEN KUMAR
AKBAR ALI
VIVEK MENAN
AMITESH KUMAR SINGH
RAHUL KUMAR
NITESH SINHA
SHASHIKANT KUMAR
ROHIT KUMAR
PRAVIN KUMAR MISHRA
RAVI KUMAR THAKUR
KALIKA PRASAD
NIRAJ KUMAR
SOURABH SUMAN
KUNAL THAKUR
VISHAL KUMAR RAI
SAURABH KUMAR
ADITYA KUMAR
ALOK KUMAR JHA
AMARJEET KUMAR
RAHUL KUMAR
AMAN KUMAR
SONU SINGH
VIVEK KUMAR
AKASH KUMAR
SADDAM HUSSAIN
ALOK KUMAR
SIMMI JHA
SUMAN KUMAR SINGH
ROHIT RANJAN
SUMIT SAURABH
KUNDAN KUMAR SINGH
ASHUTOSH KUMAR PRADHAN
CHANDAN KUMAR
SANJEET ROY
ARVIND KUMAR
SUDHANSHU NAVNEET
RAVI KAUSHAL
PRAFUL KUMAR SINGH
SONU KUMAR SHUBHAM
SUBHASH KUMAR
SUBHRAJEET DUTTA
AYUSH KIRSHNA
DEVAGYA JHA
PUJA KUMARI
TULIKA SINHA
AYUESH RAJ
CHANDAN KUMAR
MUKESH KUMAR
ANKIT
KAMINI SINGH
MUKTA RAJ
SHUBHAM BARANWAL
ARUNIM ANAND
SAURABH
PULIN BHARTI
ADITYA GAURAV
ANSHU KUMARI
ASHOK KUMAR
PRIYANKA KESHRY
RAVI SHANKAR ANAND
KUSHAL VERMA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
800025
800006
324005
851111
848204
843320
800004
854327
800013
800026
814133
800024
801103
324005
824120
800020
800111
801108
800020
800000
834009
823001
844123
812001
846001
821102
800016
800026
846004
851204
824235
847237
847233
800009
800006
844101
801503
800014
801103
841406
273004
854105
800016
854311
800016
802111
800020
800027
801505
805126
823003
854105
802117
847226
847226
814117
842002
800001
852212
800020
823001
844504
821109
800001
802301
800023
800008
800003
800024
800003
800024
802312
802163
805110
801503
800010
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
BMB-PT-0192
BMB-PT-0193
BMB-PT-0194
BMB-PT-0195
BMB-PT-0196
BMB-PT-0197
BMB-PT-0198
BMB-PT-0199
BMB-PT-0200
BMB-PT-0201
BMB-PT-0202
BMB-PT-0203
BMB-PT-0204
BMB-PT-0205
BMB-PT-0206
BMB-PT-0207
BMB-PT-0208
BMB-PT-0209
BMB-PT-0210
BMB-PT-0211
BMB-PT-0212
BMB-PT-0213
BMB-PT-0214
BMB-PT-0215
BMB-PT-0216
BMB-PT-0217
BMB-PT-0218
BMB-PT-0219
BMB-PT-0220
BMB-PT-0221
BMB-PT-0222
BMB-PT-0223
BMB-PT-0224
BMB-PT-0225
BMB-PT-0226
BMB-PT-0227
BMB-PT-0228
BMB-PT-0229
BMB-PT-0230
BMB-PT-0231
BMB-PT-0232
BMB-PT-0233
BMB-PT-0234
BMB-PT-0235
BMB-PT-0236
BMB-PT-0237
BMB-PT-0238
BMB-PT-0239
BMB-PT-0240
BMB-PT-0241
BMB-PT-0242
BMB-PT-0243
BMB-PT-0244
BMB-PT-0245
BMB-PT-0246
BMB-PT-0247
BMB-PT-0248
BMB-PT-0249
BMB-PT-0250
BMB-PT-0251
BMB-PT-0252
BMB-PT-0253
BMB-PT-0254
BMB-PT-0255
BMB-PT-0256
BMB-PT-0257
BMB-PT-0258
BMB-PT-0259
BMB-PT-0260
BMB-PT-0261
BMB-PT-0262
BMB-PT-0263
BMB-PT-0264
BMB-PT-0265
BMB-PT-0266
BMB-PT-0267
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 153 of 177
RAHUL KUMAR
RAJIV RANJAN TRIVIUN
APOORVA SINHA
BINITA RAI
RAVI KANT
KARAN KISHORE
ASHUTOSH KUMAR
ARPANA KUMARI
AMARTYA SUNIL UPADHYAY
VIPUL SHANKAR MALVIYA
AKANSHA PRIYA
MAUSHAMI KUMARI
DHARMENDRA KUMAR DAS
MANISH KUMAR
NIPANISHREE
GAURAV RAJ
ROHIT GUPTA
RAJEEV KUMAR PANDIT
SAKET KUMAR
SAURABH KUMAR
DIKSHA BHAGAT
ANKITA SINGH
VISHAL RAJ
ABHISHEK KUMAR SINGH
PRATYUSH RAJ
CHANDAN MANDAL
PRASHANT KUMAR
SHANKAR KUMAR
NISHANT KUMAR
ROHIT KUMAR
DIWAKAR KUMAR
GOURAV KUMAR
PALLAV PARIJAT
UTKARSH KUMAR
SAUMAYA KIRTI
ABHINAV KUMAR DAS
AMIT KUMAR
UTPAL KUMAR
MAHESH KUMAR PANDIT
AJEET KUMAR
SIYESH KUMAR
ROUSHAN KUMAR
MAYANK RAJ YUGAL
VIKAS KUMAR JAISWAL
KUMAR GAUTAM
SANDEEP KUMAR
NISHANT KUMAR
RUBY KUMARI
RAKESH KUMAR GUPTA
SURYA KAMAL
PUJA BHARDOWAJ
SACHCHIDANAND PRASAD
KRISHNA KUMAR
ANKU KUMAR
VIVEK VISHAL
HARE KRISHNA
RAM NEETU KUMARI
ANURAG JHA
AKASH KUMAR SINHA
ROHIT RANJAN
MONI KUMARI
HARI SHANKAR SAHU
KANHAIYA KUMAR
AYUSHA AGRABA
KANCHANBHARATI
ROUSHAN KUMAR
SAGAR KUMAR
SUNIL KUMAR PASWAN
BISHAV RAJ
RAHUL KUMAR
RAM UDGAR SAHU
RAJ KUMAR
UMESH KUMAR
DHIRAJ KUMAR
AKASH KUMAR
BABITA KUMARI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
800023
821112
800004
844101
713359
823001
800020
851133
803115
221001
827002
804408
800014
811101
800001
800020
811214
844101
800020
846003
846004
803101
845438
812007
823001
813102
845401
800008
843331
815351
811214
812001
800024
841301
800019
842001
822114
845420
844101
800006
843120
844101
812001
834005
853207
827004
800020
852113
822120
823001
823001
800013
847108
802301
811104
851129
802212
845438
800023
800020
805102
847409
837004
811201
824217
813214
823001
847451
737102
802301
847409
844101
853204
800007
845412
844101
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11643
11644
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
11653
11654
11655
11656
11657
11658
11659
11660
11661
11662
11663
11664
11665
11666
11667
11668
11669
11670
11671
11672
11673
11674
11675
11676
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684
11685
11686
11687
11688
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697
11698
11699
11700
11701
11702
BMB-PT-0268
BMB-PT-0269
BMB-PT-0270
BMB-PT-0271
BMB-PT-0272
BMB-PT-0273
BMB-PT-0274
BMB-PT-0275
BMB-PT-0276
BMB-PT-0277
BMB-PT-0278
BMB-PT-0279
BMB-PT-0280
BMB-PT-0281
BMB-PT-0282
BMB-PT-0283
BMB-PT-0284
BMB-PT-0285
BMB-PT-0286
BMB-PT-0287
BMB-PT-0288
BMB-PT-0289
BSC-PT-0001
BSC-PT-0002
BSC-PT-0003
BSC-PT-0004
BSC-PT-0005
BSC-PT-0006
BSC-PT-0007
BSC-PT-0008
BSC-PT-0009
BSC-PT-0010
BSC-PT-0011
BSC-PT-0012
BSC-PT-0013
BSC-PT-0014
BSC-PT-0015
BSC-PT-0016
BSC-PT-0017
BSC-PT-0018
BSC-PT-0019
BSC-PT-0020
BSC-PT-0021
BSC-PT-0022
BSC-PT-0023
BSC-PT-0024
BSC-PT-0025
BSC-PT-0026
BSC-PT-0027
BSC-PT-0028
BSC-PT-0029
BSC-PT-0030
BSC-PT-0031
BSC-PT-0032
BSC-PT-0033
BSC-PT-0034
BSC-PT-0035
BSC-PT-0036
BSC-PT-0037
BSC-PT-0038
BSC-PT-0039
BSC-PT-0040
BSC-PT-0041
BSC-PT-0042
BSC-PT-0043
BSC-PT-0044
BSC-PT-0045
BSC-PT-0046
BSC-PT-0047
BSC-PT-0048
BSC-PT-0049
BSC-PT-0050
BSC-PT-0051
BSC-PT-0052
BSC-PT-0053
BSC-PT-0054
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 154 of 177
KAUSHAL KUMAR
RICHA
VIDISHA
RAJEEV KUMAR
ABHISHEK KUMAR
ANKIT KUMAR VERMA
MEGHA
MITHILESH KUMAR
HARSHIKA NARAYAN
SHUBHAM KUMAR PRIYADARSHI
MD IFTEKHAR ALAM
SUMEET KUMAR
PANKAJ KUMAR SINGH
KUMAR RAJA
VATSALYA CHAUHAN
ABHISHEK KUMAR
ISHWAR KAPOOR
ANUBHAV MISHRA
RAJEEV RANJAN
MANEESH KUMAR BHARTI
SHASHI BHUSHAN SINGH
ROHIT RANJAN
RACHIT AGRAWAL
SAURAV KUMAR
YASHASWI
GAURAV GAUTAM
JAY SHANKAR PRASAD
KRISHNANAND YADAV
ASHIK RAJ
SHREE PRAKASH
PRASHANSA NANDAN
HIMANSHU RANJAN
AMIT RANJAN
PARUL PRIYA
ADITYA ANAND
PARAS NATH PATEL
RISHAV PRASAD
TUSHAR KUMAR
KUMAR SIDDHANT
DILIP KUMAR CHAURASIYA
ABHILASH KUMAR
ABHISHEK KUMAR
ROHIT KUMAR MISHRA
JAY PRAKASH SINGH
DHEERAJ KUMAR
GULSHAN KUMAR
TRISHA
RAKESH KUMAR GUPTA
KIRTIJEET PRAKASH
SONALI PATEL
VIVEK KUMAR
GAUTAM KUMAR
RAUSHAN KUMAR
DEVESH KUMAR
FAIZAN AHMAD
POONAM KUMARI
JYOTI KUMARI
SHIKHAR NANDAN
AYUSH KUMAR TIWARI
RAHUL KUMAR
VIKAS SAURAV
INDRAJEET
DEONATH KUMAR YADAV
ABINASH KUMAR
RANDHIR KUMAR
KUMAR CHITRANSH
RAVI SHEKHAR
PRINCE KUMAR
ANNU KUMARI
RUPA KUMARI
SONU ANAND
KAMAL NAYAN
CHANDRA MANI KUMAR
SAGAR URAON
KISHORE KUMAR
NIDHI RANI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
823001
713347
834002
751023
834008
505469
731220
700114
834009
800024
800005
823001
221003
802301
851205
800020
800004
826001
800006
800013
800026
800020
800001
803301
842001
803117
854301
854334
843123
800026
800002
804408
841226
800004
845305
821101
800026
800002
855107
843114
800001
803101
802101
800023
844101
805130
800023
847240
852131
802158
803301
800006
851218
812006
800008
824231
800004
800024
822101
851134
805103
800001
800020
844126
847301
800020
842002
841412
844503
845105
845105
824206
800001
845451
801506
813210
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
11776
11777
11778
BSC-PT-0055
BSC-PT-0056
BSC-PT-0057
BSC-PT-0058
BSC-PT-0059
BSC-PT-0060
BSC-PT-0061
BSC-PT-0062
BSC-PT-0063
BSC-PT-0064
BSC-PT-0065
BSC-PT-0066
BSC-PT-0067
BSC-PT-0068
BSC-PT-0069
BSC-PT-0070
BSC-PT-0071
BSC-PT-0072
BSC-PT-0073
BSC-PT-0074
BSC-PT-0075
BSC-PT-0076
BSC-PT-0077
BSC-PT-0078
BSC-PT-0079
BSC-PT-0080
BSC-PT-0081
BSC-PT-0082
BSC-PT-0083
BSC-PT-0084
BSC-PT-0085
BSC-PT-0086
BSC-PT-0087
BSC-PT-0088
BSC-PT-0089
BSC-PT-0090
BSC-PT-0091
BSC-PT-0092
BSC-PT-0093
BSC-PT-0094
BSC-PT-0095
BSC-PT-0096
BSC-PT-0097
BSC-PT-0098
BSC-PT-0099
BSC-PT-0100
BSC-PT-0101
BSC-PT-0102
BSC-PT-0103
BSC-PT-0104
BSC-PT-0105
BSC-PT-0106
BSC-PT-0107
BSC-PT-0108
BSC-PT-0109
BSC-PT-0110
BSC-PT-0111
BSC-PT-0112
BSC-PT-0113
BSC-PT-0114
BSC-PT-0115
BSC-PT-0116
BSC-PT-0117
BSC-PT-0118
BSC-PT-0119
BSC-PT-0120
BSC-PT-0121
BSC-PT-0122
BSC-PT-0123
BSC-PT-0124
BSC-PT-0125
BSC-PT-0126
BSC-PT-0127
BSC-PT-0128
BSC-PT-0129
BSC-PT-0130
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 155 of 177
RAHUL RANJAN
POOJA KUMARI
ABHAY KUMAR
VINEET RANJAN
KUMAR UJJWAL
JITENDRA KUMAR SHARMA
RAVISH KANT
JAI RAM SINGH
ASHISH KUMAR
ANZA
SUMIT KUMAR PATEL
PRABHAT RANJAN
TRISHAN GHOSH
NEYAZ AHMAD
SUMAN SINHA
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK KUMAR
NAMITA KUMARI
HARNENDU HEMBRAM
SMRITI KUMARI
ABHISHEK KUMAR
SUDHANSHU SATYAM
ALOK KUMAR
KUMAR HARSH
ANSHU ANAND
KISLAY KAUSHAL
SONU KUMAR
SHUBHAM PRIYADARSHI
SWATI SUMAN
ANKUR KUMAR
PRIYA RAJ
TRIBHUVAN SAINI
ASHISH JAISWAL
SHAHID HUSSAIN
SHIVCHANDRA KUMAR
RAJNISH KUMAR RAI
SUDHANSHU KISHOR PRABHAT
ROHIT KUMAR
MUKESH KUMAR
SUSHANT SHARMA
BALRAM KUMAR
ANUJ KUMAR SAXENA
KUMAR GAUTAM
MD MISBAHUL HAQUE
ASHISH RANJAN
KHUSHBU KUMARI
VIJAYANKESH BARIAR
INDRESH CHANDRA
VIVEK KUMAR
AMRENDRA KUMAR
NIKITA KUMARI
NEEL MAYANK
DEEPAK KUMAR
KUMAR GAUTAM AVINASH
RAUSHAN KUMAR
CHANDA KUMARI
RAHUL KUMAR
AAQUIB HEYAT RAZA
PRINCE KUMAR
GARGI
VANDANA
SHAILESH KUMAR
ANSHU ABHISHEK
ASHISH RANJAN
KUMARI SWATI
SUBRIT KUMAR
NANDAN KUMAR
PRERNA SINGH
NEHA RANI
ROHIT KESHARI
RAKESH KUMAR
ASHISH KUMAR JHA
PRASHANT
SOUMYA CHANDRA
PURUSHOTAM KUMAR
VIKRAM BAITAL
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
804408
801105
843108
841226
800001
841226
800001
800020
801503
847233
821101
800020
800003
848101
801104
812001
800007
804407
811214
805110
800024
854301
811112
845305
800020
800024
802158
800020
800004
800023
800001
800023
800004
841416
847452
800004
800026
800001
851101
844503
803302
811105
800023
800002
800001
803101
800020
801503
800014
800014
800020
842001
800023
812006
824143
800001
845305
823001
844101
800001
848101
804404
800026
801503
801105
844101
800025
854105
800020
800010
852131
847211
842001
800013
805110
805130
11779
11780
11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846
11847
11848
11849
11850
11851
11852
11853
11854
BSC-PT-0131
BSC-PT-0132
BSC-PT-0133
BSC-PT-0134
BSC-PT-0135
BSC-PT-0136
BSC-PT-0137
BSC-PT-0138
BSC-PT-0139
BSC-PT-0140
BSC-PT-0141
BSC-PT-0142
BSC-PT-0143
BSC-PT-0144
BSC-PT-0145
BSC-PT-0146
BSC-PT-0147
BSC-PT-0148
BSC-PT-0149
BSC-PT-0150
BSC-PT-0151
BSC-PT-0152
BSC-PT-0153
BSC-PT-0154
BSC-PT-0155
BSC-PT-0156
BSC-PT-0157
BSC-PT-0158
BSC-PT-0159
BSC-PT-0160
BSC-PT-0161
BSC-PT-0162
BSC-PT-0163
BSC-PT-0164
BSC-PT-0165
BSC-PT-0166
BSC-PT-0167
BSC-PT-0168
BSC-PT-0169
BSC-PT-0170
BSC-PT-0171
BSC-PT-0172
BSC-PT-0173
BSC-PT-0174
BSC-PT-0175
BSC-PT-0176
BSC-PT-0177
BSC-PT-0178
BSC-PT-0179
BSC-PT-0180
BSC-PT-0181
BSC-PT-0182
BSC-PT-0183
BSC-PT-0184
BSC-PT-0185
BSC-PT-0186
BSC-PT-0187
BSC-PT-0188
BSC-PT-0189
BSC-PT-0190
BSC-PT-0191
BSC-PT-0192
BSC-PT-0193
BSC-PT-0194
BSC-PT-0195
BSC-PT-0196
BSC-PT-0197
BSC-PT-0198
BSC-PT-0199
BSC-PT-0200
BSC-PT-0201
BSC-PT-0202
BSC-PT-0203
BSC-PT-0204
BSC-PT-0205
BSC-PT-0206
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 156 of 177
MAYUKH RAJ
CHHAYA RANI
AYUSH KUMAR
ANIL KUMAR
SHUBHAM
SANJAY KUMAR
NIDHI KUMARI
SANJEEV KUMAR
KUMARI PRIYAM
RITESH
VIPUL KUMAR
NITISH KUMAR
ALOK KUMAR
KIRTI RANJAN
KAUSHAL KISHORE
MD TAHSEEN ALAM
ARPITA KUMARI
SAURABH ABHISHEK
RAJKISHOR RANJAN KUMAR
VANDANA SWARAJ
KUMAR SANU
RAKESH KUMAR RAUSHAN
AKSHAY KUMAR RISHU
SUBHASH KUMAR
AMIT KUMAR
RAVI KUMAR SINGH
NIKITA KUMARI
PALLAVI SINHA
VIKASH KUMAR
SAURAV BANERJEE
PAWAN KUMAR
SANDEEP KUMAR
NUPUR PATHAK
HARSHIT RAJ
ALOK KUMAR
SHUBHAM KUMAR
MANTU VERMA
SHOSHIKANAND KUMAR
SURAJ KUMAR
AKANKSHA
ASHISH KUMAR
SONAL KUMARI
RAHUL KUMAR
DEENBANDHU PATEL
ROBIN RAJ
ANKIT RANJAN
SHAILESH KUMAR
ABHILASHA PRIYADARSHINI
SUNISHTHA NANDINI
VINOD KUMAR
RAHUL KUMAR
ADARSH RAJ
RAMASHRAYA KUMAR
BIDUR KUMAR
ROHIT ANURAG
SHOBH NATH RAI
NAYAN KUMAR
KUMARI NIDHI
PARAMJEET KUMAR DUBEY
PAYAL SINHA
ANKIT SINHA
ANUSHKA RAJ
BRAJESH KUMAR
PRATIK KUMAR SINGH
SANTOSH KAMAL
ROHIT KUMAR UPADHYAY
MD RASHID
GURUSHA
SUSHANT KUMAR
SHEESH MOHSIN
SUDEEPA KUMARI JHA
RIYA SRIVASTAVA
SHILPA SINGH
PRINCE KUMAR
ASHOK KUMAR
MD SHAD EJAZ ALAM
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
800001
801503
800013
843117
811311
841441
803101
843110
800020
801105
827004
844101
823002
803110
811311
848101
800020
823002
800026
800002
800004
824236
800002
823003
848236
800003
803101
800026
800014
845401
804453
803114
800007
845401
801503
848506
800001
803101
827009
800020
843105
800001
811317
821106
800001
800020
846001
842002
803118
842001
811311
848101
324236
804452
827003
841419
853201
800001
802130
800020
805130
842001
841428
800023
800001
821107
823001
844101
805104
804408
800026
801503
852201
844124
842001
823001
11855
11856
11857
11858
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11867
11868
11869
11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880
11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
11898
11899
11900
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
BSC-PT-0207
BSC-PT-0208
BSC-PT-0209
BSC-PT-0210
BSC-PT-0211
BSC-PT-0212
BSC-PT-0213
BSC-PT-0214
BSC-PT-0215
BSC-PT-0216
BSC-PT-0217
BSC-PT-0218
BSC-PT-0219
BSC-PT-0220
BSC-PT-0221
BSC-PT-0222
BSC-PT-0223
BSC-PT-0224
BSC-PT-0225
BSC-PT-0226
BSC-PT-0227
BSC-PT-0228
BSC-PT-0229
BSC-PT-0230
BSC-PT-0231
BSC-PT-0232
BSC-PT-0233
BSC-PT-0234
BSC-PT-0235
BSC-PT-0236
BSC-PT-0237
BSC-PT-0238
BSC-PT-0239
BSC-PT-0240
BSC-PT-0241
BSC-PT-0242
BSC-PT-0243
BSC-PT-0244
BSC-PT-0245
BSC-PT-0246
BSC-PT-0247
BSC-PT-0248
BSC-PT-0249
BSC-PT-0250
BSC-PT-0251
BSC-PT-0252
BSC-PT-0253
BSC-PT-0254
BSC-PT-0255
BSC-PT-0256
BSC-PT-0257
BSC-PT-0258
BSC-PT-0259
BSC-PT-0260
BSC-PT-0261
BSC-PT-0262
BSC-PT-0263
BSC-PT-0264
BSC-PT-0265
BSC-PT-0266
BSC-PT-0267
BSC-PT-0268
BSC-PT-0269
BSC-PT-0270
BSC-PT-0271
BSC-PT-0272
BSC-PT-0273
BSC-PT-0274
BSC-PT-0275
BSC-PT-0276
BSC-PT-0277
BSC-PT-0278
BSC-PT-0279
BSC-PT-0280
BSC-PT-0281
BSC-PT-0282
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 157 of 177
RAVI RANJAN KUMAR
PRASHANT KUMAR
RAHUL KUMAR
ABHINAV
RAHUL RANJAN KUMAR
SAURABH KUMAR AGRAWAL
ARTI KUMARI
AYUSH
SHWETA KUMARI
KAJAL
NISARG NIKHIL
SHASHI KANT KUMAR
KUMAR VIVEK
MANISH KUMAR
RIBHU SHANKAR
SHIVAM KUMAR
KAUSHAL KUMAR SHARMA
KULDEEP KUMAR
RANJAN KUMAR BAITHA
RAVI KUMAR
NILESH KUMAR
JYOTI KUMARI
PANKAJ KUMAR ROUSHAN
ABHISHEK KUMAR JHA
KHUSHBU KUMARI
ASHISH KUMAR BOHRA
MONU KUMARI
SUDARSHAN
VICKY BHARTI
AYUSH KUMAR
ABHISHEK ANAND
POULAMI BARAT
RANJIT KUMAR
RAVIRANJAN KUMAR
SHASHI KUMAR
VIKASH KUMAR
MD ZAYA GANI
AMIT KUMAR
ALOK KUMAR
MD DILSHAD ALAM
RAJWARDHAN
LAKSHMAN KUMAR
PUJA KUMARI
RUPAK KUMAR
RANJAN KUMAR
RAVI KUMAR
SURAJ KUMAR
AMIT KUMAR
GANGADHAR RAJAK
INDRAJEEET KUMAR
ABHINAV RAJ
ROHIT RAJ
SHREYA CHANDRA
GAURAV KUMAR
RANJEET KUMAR
PIOUS PARASMANI
SUSHANT KUMAR SINGH
MANISH KUMAR KUSHWAHA
SUDIPTI NANDINI
ABHA SUMAN
VIVEK DEEP
NIKIT SWARAJ
SAURABH RAJ
ABHIJEET KUMAR
ANUSKA PRAG
BHUPENDRA BHANU PRATAP
RAJDEEP SARKAR
ANKIT KUMAR
SHWETA SINGH
VAISHNAVI GUPTA
SIDHARTH GAUTAM
ANIMESH KUMAR OJHA
JYOTI KALASH
NEERAJ KUMAR SAW
RISHI PRATAP
MAYANK KUMAR MISHRA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
842002
800020
800020
845401
823001
800001
800010
811201
843301
803101
800001
800002
843108
800004
800014
851101
848205
805130
845101
823002
811212
801105
852122
800008
800004
848101
823001
800026
842001
803101
800020
273015
800001
844126
843325
801105
802301
805110
852101
802301
848114
804451
800024
801110
800004
811202
324005
805106
851129
844101
845401
827003
800023
800025
823003
843146
816109
800020
803118
800010
800014
845305
841438
854106
811105
274001
831005
814112
800007
811214
805130
800023
800020
828306
800001
846001
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
BSC-PT-0283
BSC-PT-0284
BSC-PT-0285
BSC-PT-0286
BSC-PT-0287
BSC-PT-0288
BSC-PT-0289
BSC-PT-0290
BSC-PT-0291
BSC-PT-0292
BSC-PT-0293
BSC-PT-0294
BSC-PT-0295
BSC-PT-0296
BSC-PT-0297
BSC-PT-0298
BSC-PT-0299
BSC-PT-0300
BSC-PT-0301
BSC-PT-0302
BSC-PT-0303
BSC-PT-0304
BSC-PT-0305
BSC-PT-0306
BSC-PT-0307
BSC-PT-0308
BSC-PT-0309
BSC-PT-0310
BSC-PT-0311
BSC-PT-0312
BSC-PT-0313
BSC-PT-0314
BSC-PT-0315
BSC-PT-0316
BSC-PT-0317
BSC-PT-0318
BSC-PT-0319
BSC-PT-0320
BSC-PT-0321
BSC-PT-0322
BSC-PT-0323
BSC-PT-0324
BSC-PT-0325
BSC-PT-0326
BSC-PT-0327
BSC-PT-0328
BSC-PT-0329
BSC-PT-0330
BSC-PT-0331
BSC-PT-0332
BSC-PT-0333
BSC-PT-0334
BSC-PT-0335
BSC-PT-0336
BSC-PT-0337
BSC-PT-0338
BSC-PT-0339
BSC-PT-0340
BSC-PT-0341
BSC-PT-0342
BSC-PT-0343
BSC-PT-0344
BSC-PT-0345
BSC-PT-0346
BSC-PT-0347
BSC-PT-0348
BSC-PT-0349
BSC-PT-0350
BSC-PT-0351
BSC-PT-0352
BSC-PT-0353
BSC-PT-0354
BSC-PT-0355
BSC-PT-0356
BSC-PT-0357
BSC-PT-0358
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 158 of 177
VIKASH ANAND
PARMEET KUMAR VINIT
BISHWANATH GANJHU
ROHIT TRIPATHI
AMRIT RAJ
RITESH KUMAR
DEEP CHANDRA
NIKHIL KUMAR
ATISHAYA KUMAR SAKSHAM
RAHUL KUMAR
ROHIT MARANDI
ABHINAV VARDHAN
INAM JAMIL
MANI BHUSHAN
GAURAV KUMAR
VIKASH SRIVASTAVA
PRANATI SUMEDHA
SHIVESH
ISHA
SURBHI
ASHUTOSH KUMAR
ROHIT KUMAR
RISHAV KUNAL
PRITISH KUMAR SINHA
VIVEK ANAND
ADITYA RAJ
SUDEEP SAGAR PATRA
SETU KUMAR
JAYANT PRATAP
PRIYADARSHI SUMAN
ADITYA AKASH
ABHINAV KUMAR
AMIT KUMAR
PURUSHOTTAM
SUMIT KUMAR GUPTA
HIMANSHU KUMAR
JAYNANDAN KUMAR
SURAJ KUMAR
DIGVIJAY KUMAR
VIKASH KUMAR
DEEPAK KUMAR
MUKESH KUMAR
ARVIND ANAND
ANKIT KUMAR TIWARY
KRITIKA
SAURAV KUMAR
ALOK KUMAR
ANJALI KUMARI
PRAVIN KUMAR
POOJA KUMARI
VIVEK AGRAWAL
SANDEEP KUMAR
TEJPRATAP PANDEY
SURYAKANT KUMAR
AHMAD RAZA
RAMENDRA PRATAP
VIKASH KUMAR
SUSHMITA KUMARI
PRAGYA NIDHI
SHUBHAM SAURABH
AQUIB AHAMAD
ABHAY DEO
SAROJ KUMAR
DAVID HUNSON MINJ
KUMAR JWALAKANT
KUMAR CHANDAN
VISHAL SAGAR
TAUFEEQUE ALAM
SHASHANK CHANDRA
SHIVENDRA PATEL SINHA
VIJAY KUMAR
SUMIT KUMAR
ABHISHEK KUMAR SINGH
SURUCHI KUMARI
AYUSH ANAND
ARYATA MEHTA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
852131
605014
825321
841209
800001
845438
800001
800001
800001
801503
811214
800001
851222
844101
848101
826001
800016
842003
845401
842002
847201
823002
800001
851134
800007
827003
848125
847301
848125
848125
800026
800026
805131
823001
828129
811212
821312
804432
803110
110026
324005
852131
847201
800020
800020
800013
852201
823001
811101
800023
800013
800004
845307
824101
800011
800002
803101
844101
800013
800001
813102
801104
801503
800001
845423
842002
82401
801505
800024
828130
811214
824231
801503
800001
814101
826001
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12052
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073
12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
BSC-PT-0359
BSC-PT-0360
BSC-PT-0361
BSC-PT-0362
BSC-PT-0363
BSC-PT-0364
BSC-PT-0365
BSC-PT-0366
BSC-PT-0367
BSC-PT-0368
BSC-PT-0369
BSC-PT-0370
BSC-PT-0371
BSC-PT-0372
BSC-PT-0373
BSC-PT-0374
BSC-PT-0375
JAE-PT-0001
JAE-PT-0002
JCO-PT-0001
JCO-PT-0002
JCO-PT-0003
JMB-PT-0001
JMC-PT-0001
JMC-PT-0002
JMC-PT-0003
JMC-PT-0004
JMD-PT-0001
JMD-PT-0002
JSC-PT-0001
JSC-PT-0002
JSD-PT-0001
JSO-PT-0001
MEC-PT-0001
MEC-PT-0002
MEC-PT-0003
MEC-PT-0004
MEC-PT-0005
MEC-PT-0006
MEC-PT-0007
MEC-PT-0008
MEC-PT-0009
MEC-PT-0010
MED-PT-0001
MED-PT-0002
MED-PT-0003
MED-PT-0004
MED-PT-0005
MED-PT-0006
MMC-PT-0001
MMC-PT-0002
MMC-PT-0003
MMC-PT-0004
MMC-PT-0005
MMC-PT-0006
MMC-PT-0007
MMC-PT-0008
MMC-PT-0009
MMC-PT-0010
MMC-PT-0011
MMC-PT-0012
MMC-PT-0013
MMC-PT-0014
MSD-PT-0001
MSD-PT-0002
MSD-PT-0003
MSD-PT-0004
MSD-PT-0005
MSD-PT-0006
MSD-PT-0007
MSD-PT-0008
MSL-PT-0001
MSL-PT-0002
MSL-PT-0003
MSL-PT-0004
MSL-PT-0005
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
Page 159 of 177
SAURAV KUMAR
SANTOSH KUMAR
PRAGYA CHOUDHARY
AMITOSH ANAND
ABHISHEK RANJAN
KESHAV KUNAL
GIRISH PRAKASH
SUMIT SHEKHAR
SHIVAM KUMAR SINGH
RICHA
SHASHI KANT
AKASH RANJAN
ISHITA ARYAN
RANJAN KUMAR
NEHA RANI
SURAJ KUMAR
AVINASH KUMAR SINHA
AMIT KUMAR
AJEET KUMAR SINGH
ABHISHEK KUMAR SINGH
NIRAJ KUMAR
VIRENDRA KUMAR
KRITI ARYA
RAMAN SHUKLA
POOJA KUMARI
MD JAHID
BHUWANESH RAO PATIL
MADHU SUDAN
MANISH KUMAR
DHIRAJ KUMAR
ROHIT RANJAN YADAV
NIKHIL RANJAN KUMAR
ANAMIKA SINGH
MARYAM SABREEN
JAGRITI ANAND
DISHA NARAYAN
SWATI SINHA
AMOD KUMAR SINGH
MANVENDRA DUBEY
JYOTISH KUMAR
ABHILASHA BHARATI
BAL MUKUND
BHANU SHIKHA
PUJA LAL
UMA SHANKAR PD VERMA
PRASANNJIT MISHRA
REECHA
ARVIND KUMAR
KAUSTUBH
AVINASH KUMAR
MANISH KUMAR CHOUBEY
PANKAJ KUMAR
GANESH
KISTO KUMAR
KADIR ANSARI
HIMANSHU KUMAR
RUPESH KUMAR
NAGENDRA KUMAR YADAV
ABHYENDRA PRASAD
PAWAN KUMAR
ABHISHEK KUMAR
BHARAT KUMAR
ROCKEY KUMAR
PANKAJ KUMAR
SWATI KUMARI
RAHUL KUMAR
ALOK PRITAM
SADASHIV BAIDHANATHAN
AJIT SINGH
SURBHI SUMAN
ABHINAV PRAKASH
AMLESH KUMAR
RAM KUMAR
ASHU RANI
JAANBI SINGH
BHASKAR MISHRA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
RAEI, RAEII
RAEI, RAEII
MIII, RC
MIII, RC
MIII, RC
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RSI, RSII
RSI, RSII
RSI, RSII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
823001
828204
800001
800014
846001
800014
800016
846001
801105
812002
800006
802301
800001
811307
852131
801104
823002
811107
824130
800020
823001
760004
800023
803213
800020
843119
800007
800018
801503
845455
800008
800005
842001
800006
800014
800001
800020
801104
800025
800007
842003
800001
800020
800014
800001
800005
800001
811214
140001
844114
800024
800005
803101
800005
800005
845438
804452
845438
845438
800016
800014
801503
800012
800005
842002
800013
800005
844101
841210
824101
803118
851117
848201
834004
800026
824101
12083
12084
12085
12086
12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150
12151
12152
12153
12154
12155
12156
12157
12158
MSL-PT-0006
MTC-PT-0001
MTC-PT-0002
MTC-PT-0003
MTC-PT-0004
MTC-PT-0005
MTC-PT-0006
MTC-PT-0007
MTC-PT-0008
MTC-PT-0009
MTC-PT-0010
MTC-PT-0011
MTC-PT-0012
MTC-PT-0013
MTC-PT-0014
MTC-PT-0015
MTC-PT-0016
MTC-PT-0017
MTC-PT-0018
MTC-PT-0019
MTC-PT-0020
MTC-PT-0021
MTC-PT-0022
MTC-PT-0023
MTC-PT-0024
MTC-PT-0025
MTC-PT-0026
MTC-PT-0027
MTC-PT-0028
MTC-PT-0029
MTC-PT-0030
MTC-PT-0031
MTC-PT-0032
MTC-PT-0033
MTC-PT-0034
MTC-PT-0035
MTC-PT-0036
MTC-PT-0037
MTC-PT-0038
MTC-PT-0039
MTC-PT-0040
MTC-PT-0041
MTC-PT-0042
MTC-PT-0043
MTC-PT-0044
MTC-PT-0045
MTC-PT-0046
MTC-PT-0047
MTC-PT-0048
MTC-PT-0049
MTC-PT-0050
MTC-PT-0051
MTC-PT-0052
MTC-PT-0053
MTC-PT-0054
MTC-PT-0055
MTC-PT-0056
MTC-PT-0057
MTC-PT-0058
MTC-PT-0059
MTC-PT-0060
MTC-PT-0061
MTC-PT-0062
MTQ-PT-0001
MTQ-PT-0002
MTQ-PT-0003
MTQ-PT-0004
BMB-RN-0001
BMB-RN-0002
BMB-RN-0003
BMB-RN-0004
BMB-RN-0005
BMB-RN-0006
BMB-RN-0007
BMB-RN-0008
BMB-RN-0009
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
Page 160 of 177
RAKESH RANJAN SINGH
PRIYA PANKAJ KUMAR
MD FIROZ AHMAD
ARCHANA KUMARI
RAMAN CHOUDHARY
PRAJYA
RITESH KUMAR
SHRUTI
PINTU KUMAR
SUNIL KUMAR SHARMA
ANURAG KUMAR
KANCHAN BHARTI
BIKAS CHOUDHARY
VIJAY KUMAR
SAURABH KUMAR SAH
RINKI KUMARI
RAJEEV KUMAR
PRANJAL KUMAR
MUKTI
NITU KUMARI
SHASHI MANI
DIVYA KUMARI
AISHWARYA ARUN
DEBABRATA ADHIKARI
DIPIKA
GAURAV SINHA
RASHMI
ANAND KUMAR RAI
VIKASH KUMAR
SANDEEP KUMAR
SUMAN KUMAR
SANOJ KUMAR
KHUSHBOO CHHAYA
KIRTI KUMARI
SHABISTAN AHMAD
BIKRAM BIHARI PRASAD
SHYAMA RANI BHOSALE
BRAJESH PATEL
SANJEEV KUMAR SUMAN
RAJAT ABHINAV
PRITI SINHA
ABHISHEK SINHA
SUNNY CASEY
VISHWAJEET KUMAR
SUPRIYA KUMARI
JYOTI SINHA
SHWETA KUMARI
SHIV POOJAN SINGH
KUMAR GAURAV
SAMIR KUMAR
NEETISH KUMAR
NAVIN KUMAR
AVINASH KUMAR
PREETI KUMARI
RAJ ANWIT
KUNDAN KUMAR
SUMIT KUMAR SINGH
INDRAJEET KUMAR
ALOK KUMAR
KAVITA KUNKAL
ISHAN PRAKASH
AVINASH KUMAR
VIDISHA KUMARI GUPTA
DEEPAK KUMAR
PRABHAT KUMAR SINGH
KUMAR MAYANK
SANTOSH KUMAR
ANUJ ANAND GAGRAI
RIBHU GHOSH
GAURAV KUMAR
SUSHANT SHEKHAR
AKASH RAJ
SHAKTI CHAND HEMBRAM
RISHI KUMAR SINGH
AKMAL SERAJ
PAWAN KUMAR
MLI, MLII
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
813110
824202
823003
848101
803101
851117
804425
800003
824143
826004
801302
852109
803101
805121
813210
846006
816109
800020
813210
813210
813210
800014
802301
721171
812005
800023
800026
482005
482005
848101
813210
800020
801505
816101
812002
800007
821115
805130
847232
800014
800026
800007
811214
854301
813210
813210
813210
843130
848131
846004
805110
813210
800018
803101
812001
711103
813210
813210
813210
833201
842002
482005
813210
800020
802128
800023
805110
834001
723101
837006
829107
834003
815351
827003
831001
834002
12159
12160
12161
12162
12163
12164
12165
12166
12167
12168
12169
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12177
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191
12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12229
12230
12231
12232
12233
12234
BMB-RN-0010
BMB-RN-0011
BMB-RN-0012
BMB-RN-0013
BMB-RN-0014
BMB-RN-0015
BMB-RN-0016
BMB-RN-0017
BMB-RN-0018
BMB-RN-0019
BMB-RN-0020
BMB-RN-0021
BMB-RN-0022
BMB-RN-0023
BMB-RN-0024
BMB-RN-0025
BMB-RN-0026
BMB-RN-0027
BMB-RN-0028
BMB-RN-0029
BMB-RN-0030
BMB-RN-0031
BMB-RN-0032
BMB-RN-0033
BMB-RN-0034
BMB-RN-0035
BMB-RN-0036
BMB-RN-0037
BMB-RN-0038
BMB-RN-0039
BMB-RN-0040
BMB-RN-0041
BMB-RN-0042
BMB-RN-0043
BMB-RN-0044
BMB-RN-0045
BMB-RN-0046
BMB-RN-0047
BMB-RN-0048
BMB-RN-0049
BMB-RN-0050
BMB-RN-0051
BMB-RN-0052
BMB-RN-0053
BMB-RN-0054
BMB-RN-0055
BMB-RN-0056
BMB-RN-0057
BMB-RN-0058
BMB-RN-0059
BMB-RN-0060
BMB-RN-0061
BMB-RN-0062
BMB-RN-0063
BMB-RN-0064
BMB-RN-0065
BMB-RN-0066
BMB-RN-0067
BMB-RN-0068
BMB-RN-0069
BMB-RN-0070
BMB-RN-0071
BMB-RN-0072
BMB-RN-0073
BMB-RN-0074
BMB-RN-0075
BMB-RN-0076
BMB-RN-0077
BMB-RN-0078
BMB-RN-0079
BMB-RN-0080
BMB-RN-0081
BMB-RN-0082
BMB-RN-0083
BMB-RN-0084
BMB-RN-0085
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
Page 161 of 177
SATYAM KUMAR
SUBHASH MANDAL
ASHISH SINHA
SAURAV PRAKASH
ASHISH KUMAR
NEHA PRAKASH
PRASHANT KUMAR
SAURAV KUMAR GUPTA
KUNAL KUMAR
UPENDRA NATH MAHTO
NISHANT
KUMAR GAURAV
UDESHWAR PRASAD
KUNAL GAURAV
ARUN KUMAR PRASAD
SHRIVATSA OM
NILANJAN DAS
SHUBHAM KUMAR
RAVI KANT RANJAN
SIKENDAR RAM
PRAKASH KUMAR GUPTA
SANDEEP RAM GOUNJHU
UDAY KUMAR SINGH
KUMAR SHANU
PRATYUSH
ANUPAM KUMAR
DHIRAJ KUMAR
RAVI KUMAR RANA
PRANAY RAJ
ANAND MOHAN
SONAM SINGH
RAMKRISHNA KUMAR
AMAN GAURAV
BUDDHA PRAKASH
UTTAM KUMAR
PRAPHUL KUMAR
KISHOR KUMAR JHA
SEEMA KUMARI
PRADEEP KUMAR
DHIRAJ KUMAR
PRIYANKA KUMARI
AMAN KUMAR RAY
PUJA KUMARI
ANURAG
SATISH SINGH
GAURAV KUMAR
AMITAYUSH THAKUR
SHRUTI SAGAR
ADITYA KUMAR
RAHUL KUMAR
PRADEEP KUMAR JHA
PRAVEEN KUMAR
SIKANDAR DAS
SAURABH KUMAR
ANKIT PRABHAKAR
SAKET KUMAR JHA
NIDHI KUMARI
HARSH VARDHAN
AKASH KUMAR
ADITYA KUMAR CHOUBEY
VINIT KUMAR
DARAKSHAN JAMAL
SURAJ KUMAR SINGH
MANISH CHOUDHARY
ASHISH RANJAN
GAUTAM PRAKASH
APURWA VATSA
AASTHA NAYAK
ANKIT
VED PRAKASH TIWARI
PANDEY VINEET KUMAR
SUNNY KUMAR
MOHIT AGRAWAL
MANISH PATHAK
AMIT KUMAR
ROHIT MOHANTY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
831018
825322
827012
835210
825402
827004
827012
829203
825322
835207
813222
829119
822114
831015
833222
828109
829122
827006
832102
835216
834005
835216
835302
827006
825301
813222
834003
829125
826001
829119
834012
825322
834002
831009
828403
827004
848209
834009
845305
827001
826001
828304
827001
834002
822101
834006
827004
834008
827003
835214
827012
825301
834001
834002
803115
827003
827013
828130
827009
828404
822114
825301
834005
821307
835302
83400
831004
825401
834002
802219
834002
831001
834012
834002
824101
827001
12235
12236
12237
12238
12239
12240
12241
12242
12243
12244
12245
12246
12247
12248
12249
12250
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
12259
12260
12261
12262
12263
12264
12265
12266
12267
12268
12269
12270
12271
12272
12273
12274
12275
12276
12277
12278
12279
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290
12291
12292
12293
12294
12295
12296
12297
12298
12299
12300
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
BMB-RN-0086
BMB-RN-0087
BMB-RN-0088
BMB-RN-0089
BMB-RN-0090
BMB-RN-0091
BMB-RN-0092
BMB-RN-0093
BMB-RN-0094
BMB-RN-0095
BMB-RN-0096
BMB-RN-0097
BMB-RN-0098
BMB-RN-0099
BMB-RN-0100
BMB-RN-0101
BMB-RN-0102
BMB-RN-0103
BMB-RN-0104
BMB-RN-0105
BMB-RN-0106
BMB-RN-0107
BMB-RN-0108
BMB-RN-0109
BMB-RN-0110
BMB-RN-0111
BMB-RN-0112
BMB-RN-0113
BMB-RN-0114
BMB-RN-0115
BMB-RN-0116
BMB-RN-0117
BMB-RN-0118
BMB-RN-0119
BMB-RN-0120
BMB-RN-0121
BMB-RN-0122
BMB-RN-0123
BMB-RN-0124
BMB-RN-0125
BMB-RN-0126
BMB-RN-0127
BMB-RN-0128
BMB-RN-0129
BMB-RN-0130
BMB-RN-0131
BMB-RN-0132
BMB-RN-0133
BMB-RN-0134
BMB-RN-0135
BMB-RN-0136
BMB-RN-0137
BMB-RN-0138
BMB-RN-0139
BMB-RN-0140
BMB-RN-0141
BMB-RN-0142
BMB-RN-0143
BSC-RN-0001
BSC-RN-0002
BSC-RN-0003
BSC-RN-0004
BSC-RN-0005
BSC-RN-0006
BSC-RN-0007
BSC-RN-0008
BSC-RN-0009
BSC-RN-0010
BSC-RN-0011
BSC-RN-0012
BSC-RN-0013
BSC-RN-0014
BSC-RN-0015
BSC-RN-0016
BSC-RN-0017
BSC-RN-0018
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
Page 162 of 177
SAURAV KUMAR
PRAMOD KUMAR
MAYANK SINHA
NISHANT KUMAR
AANJANEY ROY
SANDEEPAN CHAKRABORTY
ARNAV
AVANISH BHASKAR
DASHRATH SOREN
INDRA MOHAN JOSHI
HARSHIT KUMAR
PRAVEEN KUMAR
RAGESHREE CHAKRABORTY
S VAISHNAVI
ANKITA ROY
SUWANI SHARAN
SAGAR OJHA
PRATYUSH PRANJAL
MONIKA SINGH
SHUBHAM ROY CHOWDHURY
SWASTIKA LAL
RAJ DEEP KUMAR
RISHAV ROY
MICKY SINGH
ISHAN RAKSHIT
PRANSHU PRAKASH
SAURABH CHAKRABARTY
DILIP KUMAR
TRIPURARI KUMAR HARSH
NILESH KUMAR
ADITYA BHUSHAN
SUMIT KUMAR SINGH
AKANCHHA PRIYA
SANEEDIP KUMAR RUPANSHU
SHATABDI JYOTC
ABHISHEK KUMAR
ROHIT SINGH
MEGHLAL TUDU
PRIYANKA SINGH
KANHAI BASKEY
SUBHASH BARLA
SUDARSHAN BHAGAT
ADITYA RAJ
SONU PRIYA
PRATYAY PEUSH
PRANAV KUMAR
SHRUTI SHANKAR
AWATESH KUMAR
AKANKSHA KUMARI
SANCHEETA CHAUDHARI
ABHISHEK KUMAR
MANAS BHARTI
ANTRA
MAYANK DEEP
ANKIT SINGH
KAJAL AGARWAL
VIVEK KUMAR
OM ABHISHEK
SUPRIYA SINGH
APURVA KUMAR
ANSUL JAYANT
SAURAV ADHIKARI
ARVIND PRABHAKARAN
TEJAL TRIKSHA
TANMOY KUMAR GHOSH
RAM KUMAR PRAJAPATI
MAHENDRA HANSDA
MANTU MARANDI
ATIF SUHAIL
SUHANI NARAYAN
MD ARIF RAZA JILANI
PRITAM KUMAR SINHA
PRIYANSHU SHEKHAR
SHREYA PRASAD
REYAZUL WARSI
AVINASH BHAGAT
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
827006
825322
834001
834009
834001
831002
834002
834001
832104
834002
834002
827001
827001
834008
827012
827006
829107
827001
495004
826005
831003
825301
834002
822101
834002
834002
833102
825301
834005
825301
834004
828121
835207
825320
833219
831005
834001
812312
833102
832104
834010
829203
751003
700084
673007
221005
700019
814141
834001
834002
811214
854301
822101
834001
831015
825301
831004
812001
825409
834004
827006
834009
834004
834012
828101
834001
815351
713364
834001
834010
827004
816107
834008
834001
828125
835302
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338
12339
12340
12341
12342
12343
12344
12345
12346
12347
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
BSC-RN-0019
BSC-RN-0020
BSC-RN-0021
BSC-RN-0022
BSC-RN-0023
BSC-RN-0024
BSC-RN-0025
BSC-RN-0026
BSC-RN-0027
BSC-RN-0028
BSC-RN-0029
BSC-RN-0030
BSC-RN-0031
BSC-RN-0032
BSC-RN-0033
BSC-RN-0034
BSC-RN-0035
BSC-RN-0036
BSC-RN-0037
BSC-RN-0038
BSC-RN-0039
BSC-RN-0040
BSC-RN-0041
BSC-RN-0042
BSC-RN-0043
BSC-RN-0044
BSC-RN-0045
BSC-RN-0046
BSC-RN-0047
BSC-RN-0048
BSC-RN-0049
BSC-RN-0050
BSC-RN-0051
BSC-RN-0052
BSC-RN-0053
BSC-RN-0054
BSC-RN-0055
BSC-RN-0056
BSC-RN-0057
BSC-RN-0058
BSC-RN-0059
BSC-RN-0060
BSC-RN-0061
BSC-RN-0062
BSC-RN-0063
BSC-RN-0064
BSC-RN-0065
BSC-RN-0066
BSC-RN-0067
BSC-RN-0068
BSC-RN-0069
BSC-RN-0070
BSC-RN-0071
BSC-RN-0072
BSC-RN-0073
BSC-RN-0074
BSC-RN-0075
BSC-RN-0076
BSC-RN-0077
BSC-RN-0078
BSC-RN-0079
BSC-RN-0080
BSC-RN-0081
BSC-RN-0082
BSC-RN-0083
BSC-RN-0084
BSC-RN-0085
BSC-RN-0086
BSC-RN-0087
BSC-RN-0088
BSC-RN-0089
BSC-RN-0090
BSC-RN-0091
BSC-RN-0092
BSC-RN-0093
BSC-RN-0094
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
Page 163 of 177
ATUL KUMAR GUPTA
ABHIJEET KUMAR
DHANANJAY KUMAR
RITVIK SRIVASTAVA
SHUBHANGI PRIYA
SHUBHAM KUMAR SINGH
SOUVIK GHOSH
AKASH RAJ
AVINANDAN BARDHAN SINHA
ADITYA KUMAR AKASH
SACHIN KUMAR TIWARI
AMIT KUMAR
DEODUTTA KUMAR
SWAPNIL ANAND
SAURAV SHEKHAR
ANIKET KUIRI
SUMIT AGARWAL
RAHUL ANAND
ANAMIKA MASOOM
QURRAT UL AIN HAIDER
SHUBHAM SAKET
RAUSHAN KUMAR
GAURAV TOPNO
ROHIL RAJ
SHREYANSH ANIL
MD SHAMSUL ARIF
ABHAYANAND OJHA
RUPAM SINGH
ROHAN SINHA
SWAROOPA AWASTHI
ASHISH RANJAN
AATIF AHMED
SOMA KUMARI
APOORVA NARAYAN
SANNY KUMAR
AMAN KUMAR
RASHI PRIYAM
RAJA DEORAJ
SHASHI PRAKASH
RAHUL KUMAR
AVINASH KUMAR
KUNDAN KUMAR
MOHIT KISHORE
PRATIMA KUMARI
NITESH KUMAR
BHARTI KHALKHO
ABHISHEK ANAND
ANJALI KUMARI
RUMY
REICHA
HARDIK SINHA
YADUNANDAN KUMAR SAW
CHITRA GHOSH
MAYANK RAJ
ALOK RANJAN
RAHUL KUMAR
AMRIT KASHYAP
AMRIT AARYAN
MANICEET SAHAY
SANCHIT DEY
ANAND KAUSHAL
PRATIK ANURAG
NITESH KUMAR
SHUBHAM SATYAM
BHARTI KHALKHO
AKASH KUMAR
AVINASH BHAGAT
ANKIT KUMAR
KRITI SUGANDHA
CHANDAN KUMAR RANJAN
SHIVAM ANAND
TANYA PRIYA
SUSHMITA SHUBHAM
ANIKET KUMAR
PRATIK KUMAR
ASHWIN DOKANIA
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
834001
827004
834001
827004
826001
829127
834001
831005
831005
827004
834002
848203
814112
814112
834002
723101
826001
834009
834001
825301
834002
825401
834002
834001
825301
825301
834008
826001
831017
827004
834008
825301
713365
834001
834001
835207
829150
814154
834005
823001
824101
824211
827009
834012
822114
834001
828104
825301
834002
827001
713331
825406
827004
834008
847211
834002
814117
834012
834003
831005
829133
829119
822114
834002
834001
827001
835302
827001
827009
828111
827004
834001
834008
834002
827004
815301
12387
12388
12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397
12398
12399
12400
12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12444
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451
12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459
12460
12461
12462
BSC-RN-0095
BSC-RN-0096
BSC-RN-0097
BSC-RN-0098
BSC-RN-0099
BSC-RN-0100
BSC-RN-0101
BSC-RN-0102
BSC-RN-0103
BSC-RN-0104
BSC-RN-0105
BSC-RN-0106
BSC-RN-0107
BSC-RN-0108
BSC-RN-0109
BSC-RN-0110
BSC-RN-0111
BSC-RN-0112
BSC-RN-0113
BSC-RN-0114
BSC-RN-0115
BSC-RN-0116
BSC-RN-0117
BSC-RN-0118
BSC-RN-0119
BSC-RN-0120
BSC-RN-0121
BSC-RN-0122
BSC-RN-0123
BSC-RN-0124
BSC-RN-0125
BSC-RN-0126
BSC-RN-0127
BSC-RN-0128
BSC-RN-0129
BSC-RN-0130
BSC-RN-0131
BSC-RN-0132
BSC-RN-0133
BSC-RN-0134
BSC-RN-0135
BSC-RN-0136
BSC-RN-0137
BSC-RN-0138
BSC-RN-0139
BSC-RN-0140
BSC-RN-0141
BSC-RN-0142
BSC-RN-0143
BSC-RN-0144
BSC-RN-0145
BSC-RN-0146
BSC-RN-0147
BSC-RN-0148
BSC-RN-0149
BSC-RN-0150
BSC-RN-0151
BSC-RN-0152
BSC-RN-0153
BSC-RN-0154
BSC-RN-0155
BSC-RN-0156
BSC-RN-0157
BSC-RN-0158
BSC-RN-0159
BSC-RN-0160
BSC-RN-0161
BSC-RN-0162
BSC-RN-0163
BSC-RN-0164
BSC-RN-0165
BSC-RN-0166
BSC-RN-0167
BSC-RN-0168
BSC-RN-0169
BSC-RN-0170
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
Page 164 of 177
SATYAJEET RAO
VINEET KUMAR
SUMEDH KUMAR SINGH
MANOJ KUMAR MAHATO
MANISH KUMAR
RAMESH KUMAR GUPTA
UTPAL
UTKARSH RAJ
MANISH CHANDRA
VARUN KUMAR MODI
GAGAN KUMAR
ANSHU KUMAR
ASHUTOSH KUMAR
INDRANI MUKHERJEE
ANIMESH BHARADWAJ
SHRUTI JALAN
ANSHU SAKET
AAKASH KUMAR
ANUJ MINI
ASIM
ABHISHEK KUMAR
ANIRUDDHE PRADHAN
KAUSTUBH KUMAR
PRANJAL PRATEEK
PRAVIN KUMAR
GAURAV KUMAR
ALOK KUMAR
SHASHI KANT MILLAN
SANGEETA SOREN
HIMANSHU BHUSHAN
DEVKRISHNA ROSHAN BESRA
SNEHA GUPTA
PREETI LATA MAHAPATRA
ABHISHEK BISWAS
RISHITA MUKHERJEE
KUMARI DIVYA
KUNAL BHARDWAJ
AVINASH KUMAR
UTTAM KUMAR
POOJA PRIYADARSHI
NIVASH RAJ
ANUP KUMAR VERMA
KEWAL KISHORE
SHIVANI PRIYA
SHUBHENDU SAURAV
SHAURYA KUMAR RAKESH
ASHISH RANJAN
ASHWINI RANJAN
SUMAN KUMAR MANDAL
JAMSHED SIDDIQUI
RAHUL RANJAN
UPENDRA KUMAR
MANISH PRASAD
ARKA CHAUDHURY
RAVI SHANDILYA
PUJA KUMARI
ATUL KUMAR
AKANCHHA JYOTI
JISHNU DEY
PRIYADARSHINI MUKHERJEE
RAHUL KUMAR
VEENA MISHRA
RANJEET KUMAR
SUPRIYA SUNDI
SWET SAGAR
SHUBHAM PAL SINGH
PRAKHAR SINHA
SONU KUMAR
RANA ABHISHEK KUMAR SINGH
SADIQ IQBAL
CHANDAN KUMAR JHA
UTPAL KUMAR
ANKUR ANAND
AKSHAY RAJ
RANJEET KUMAR KANDEYANG
BOBBY MAHATO
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
834009
823003
834003
828113
827009
829144
827003
826001
827013
805320
825320
827001
828113
824008
827004
834001
827002
828116
834009
834002
834002
834004
834005
834001
827001
827009
827009
827001
482009
831001
833201
834002
829128
834002
834001
814112
814112
834001
824211
827006
827004
834003
834004
834002
834002
832103
827009
834004
827006
829103
834001
801102
829208
834002
814112
828401
816109
833102
834002
834002
827009
834003
829134
833201
827004
834002
834002
827013
831009
834002
815357
831001
834001
834002
833102
826005
12463
12464
12465
12466
12467
12468
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475
12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490
12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
12517
12518
12519
12520
12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
BSC-RN-0171
BSC-RN-0172
BSC-RN-0173
BSC-RN-0174
BSC-RN-0175
BSC-RN-0176
BSC-RN-0177
BSC-RN-0178
BSC-RN-0179
BSC-RN-0180
BSC-RN-0181
BSC-RN-0182
BSC-RN-0183
BSC-RN-0184
BSC-RN-0185
BSC-RN-0186
BSC-RN-0187
BSC-RN-0188
BSC-RN-0189
BSC-RN-0190
BSC-RN-0191
BSC-RN-0192
BSC-RN-0193
BSC-RN-0194
BSC-RN-0195
BSC-RN-0196
BSC-RN-0197
BSC-RN-0198
BSC-RN-0199
BSC-RN-0200
BSC-RN-0201
BSC-RN-0202
BSC-RN-0203
BSC-RN-0204
BSC-RN-0205
BSC-RN-0206
BSC-RN-0207
BSC-RN-0208
BSC-RN-0209
BSC-RN-0210
BSC-RN-0211
BSC-RN-0212
BSC-RN-0213
BSC-RN-0214
BSC-RN-0215
BSC-RN-0216
BSC-RN-0217
BSC-RN-0218
BSC-RN-0219
BSC-RN-0220
BSC-RN-0221
BSC-RN-0222
BSC-RN-0223
BSC-RN-0224
JEC-RN-0001
JEC-RN-0002
JMB-RN-0001
JMC-RN-0001
JMC-RN-0002
JMC-RN-0003
JMC-RN-0004
JPS-RN-0001
MEC-RN-0001
MEC-RN-0002
MEC-RN-0003
MEC-RN-0004
MEC-RN-0005
MEC-RN-0006
MED-RN-0001
MED-RN-0002
MED-RN-0003
MED-RN-0004
MED-RN-0005
MMC-RN-0001
MMC-RN-0002
MMC-RN-0003
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
Page 165 of 177
SUMIT KUMAR GHOSH
AAKRITI SRIVASTAVA
POOJA KUMARI GUPTA
NIDHI SINGH
KUMAR VISHAL GUPTA
RASHMI AGRAWAL
RAKESH KUMAR RANJAN
SAURABH HOTA
RAJ KISHORE
RAKESH KUMAR
SHUBHAM KUMAR
ANUPA MINZ
ARNAV KUMAR
ANURAG RANJAN
ANURAG KUMAR
RAJNIKANT SINGH
SWATI MISHRA
PRAKHAR SINHA
RITWIK NILABH
ABHINAV ADITYA
SAURABH GARG
NISHANT KUMAR
SHIVAM ADARSH
KUSHAL KATARUKA
ISHAAN SHOUNDIK
PRASHANT KUMAR
SAKET KUMAR
SOURAV KUMAR MODI
GYANSHU AZAD SINGH
MD SAMEER
SHRAWAN KUMAR MEHTA
SHRISHTI KUMARI
SHRITI RANI
AYUSH JHA
RASHMI KUMARI
AMAN KUMAR
PRATEEK CHANDAN
ARPIT KUMAR
APARAJITA ROY
KUMAR BAM BAM
HARSH KUMAR
LAXMAN MAHARANA
WARIS AHAMED
ROSHAN KUMAR
GAGANDEEP SINGH
NISHANT RATH
RANJEET KUMAR
JAGJEET SAHU
ROHIT KUMAR SINGH
CHIRANJIB BHATTACHARJEE
PALLAVI KONGARI
PULKIT CHANDRA
DIWAKAR ARYA
RANJEET KUMAR
RANJEET KUMAR RANA
CHANDAN KUMAR
PUSHPLATA KUMARI
MAYANK KUMAR GUPTA
IQUBAL HUSSAIN
NISHA RANI MAHATO
MOSAVVERUL HASSAN
NIDHI MEHTA
MITHILESH KUMAR LALA
ALON TOPPO
AKAY ANURAG BAXLA
NIKHIL KERKETTA
NEETI PRASAD
HEENA YASMIN
CHITRAKSHA
PRABHAKAR JHA
AKANKSHA BIRULI
ERWIN PRAKASH EKKA
NAVIN KUMAR SINGH
SUBHASH CHANDRA KAUSHAL
KAMAL PARIHARI
PRAYAG KUMAR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
REI, REII
REI, REII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RZI, RZII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
831005
834002
825301
834002
829108
825301
827006
827005
833222
831017
831002
834001
827003
829133
825401
834012
831003
834001
822101
834008
834001
713331
834009
769012
834005
827004
828119
827004
831005
828402
822101
825320
834002
342008
736121
736122
301019
248001
313001
211002
795004
757074
828201
834002
831002
827004
825409
831001
825301
825301
834002
834002
816109
825409
825303
831004
831012
811311
828109
832107
834002
834002
834002
835232
834001
834002
825301
816116
834002
835205
834002
834004
829122
834005
834301
834001
12539
12540
12541
12542
12543
12544
12545
12546
12547
12548
12549
12550
12551
12552
12553
12554
12555
12556
12557
12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
MMC-RN-0004
MMC-RN-0005
MMC-RN-0006
MMC-RN-0007
MMC-RN-0008
MMC-RN-0009
MMC-RN-0010
MMC-RN-0011
MMC-RN-0012
MMC-RN-0013
MMC-RN-0014
MMC-RN-0015
MMC-RN-0016
MMC-RN-0017
MMC-RN-0018
MSL-RN-0001
MSM-RN-0001
MTC-RN-0001
MTC-RN-0002
MTC-RN-0003
MTC-RN-0004
MTC-RN-0005
MTC-RN-0006
MTC-RN-0007
MTC-RN-0008
MTC-RN-0009
MTQ-RN-0001
MTQ-RN-0002
MTQ-RN-0003
MTQ-RN-0004
BMB-SG-0001
BMB-SG-0002
BMB-SG-0003
BMB-SG-0004
BMB-SG-0005
BMB-SG-0006
BMB-SG-0007
BMB-SG-0008
BMB-SG-0009
BMB-SG-0010
BMB-SG-0011
BMB-SG-0012
BMB-SG-0013
BMB-SG-0014
BMB-SG-0015
BMB-SG-0016
BMB-SG-0017
BMB-SG-0018
BMB-SG-0019
BMB-SG-0020
BMB-SG-0021
BMB-SG-0022
BMB-SG-0023
BMB-SG-0024
BMB-SG-0025
BMB-SG-0026
BMB-SG-0027
BMB-SG-0028
BMB-SG-0029
BMB-SG-0030
BMB-SG-0031
BMB-SG-0032
BMB-SG-0033
BMB-SG-0034
BMB-SG-0035
BSC-SG-0001
BSC-SG-0002
BSC-SG-0003
BSC-SG-0004
BSC-SG-0005
BSC-SG-0006
BSC-SG-0007
BSC-SG-0008
BSC-SG-0009
BSC-SG-0010
BSC-SG-0011
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
Page 166 of 177
DIPTI KUMARI
ROHIT KUMAR RAM
CHITRA RANI KASHYAP
SOMA MAHATO
SEEMA KUMARI
SRIPARNA SINHA
LOKESH KUMAR
RAMAN GUPTA
ANANTA LAL
RANJAN RAJ
RAKESH RANJAN
DINESH PANDEY
RAJ KUMAR GUPTA
SAYANTAN GANGULY
SHAHJAD HUSSAIN
KALYAN SAHU
ROQUIA FATMA
MANOJ KUMAR
RAKESH KUMAR ROSHAN
AMRIT NIDHI
SARITA BHARTI
VIKAS KUMAR PANDEY
DIVYA KUMARI
DHIRAJ KUMAR DUBEY
SEEMA KUMARI
VIKASH KUMAR
ASHISH KUMAR
ASHUTOSH ANAND
PRABHAKAR ANAND
SUNNY BUDHRAJA
KOUSHIK BARMAN
ATAL BEHARI SINHA
TUSHAR MAHLI
DEBOSHMITA SAHA
ROHIT PAUL
DEBABRATA RAHA ROY
DEB DEEP SETT
DEBARATI SARKAR
SAURAV SAHA
ABDUL INTEKHAB
PRAMIT PANDIT
DEBAJYOTI GHOSH
UMA NAG
BARSHA PRADHAN
ADARSH JAISWAL
KUMAR KARTIKEYAN BARDIA
KESHAV AGARWAL
MD SHAHIN ALAM
SAYANI SAHA
SUPRIYO NAG
AKANKSHA PRIYADARSHINI
JOYMALLYA MAJI
KOUSHIK KANTI BARMAN
KHUSHBU AGARWAL
PRIYANKA SHARMA
MOUSUMI ROY SARKAR
SUBHAM DEY
MD RAHBAR ALAM
KAUSHIK SAHA
PUJA CHOUDHURY
PARTHA SINGHA
ARKADEEP SARKAR
RATNA SARKAR
DEBARATI PAUL
KASTURI SARKAR
SAGARIKA SAMADDER
ANIK ROY
POOJA MAHESHWARI
NAIWRITA BORAL
SAPTADIPA DAS
VIVEK PAUL
RESHMA NANDI
SANJANA GHOSH
ANKITA GHOSH
PRATYUSHA DAS
NILAKSHA NAG
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
829143
834001
835241
723126
834008
826001
834012
127201
825301
835205
835205
835205
828106
835205
834001
835215
400017
825409
828110
723145
825301
825408
834012
822114
825301
822110
828113
835217
825301
834005
736145
733217
734010
734001
736123
734006
733202
734001
736160
733202
736101
736121
735101
736182
735101
854333
734001
733202
736101
735221
734004
734301
736135
734005
734015
735122
733202
733202
733134
735122
736121
734006
713101
734013
734006
734010
735122
734001
734006
735101
735216
734005
734004
736101
734001
734013
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654
12655
12656
12657
12658
12659
12660
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12683
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
BSC-SG-0012
BSC-SG-0013
BSC-SG-0014
BSC-SG-0015
BSC-SG-0016
BSC-SG-0017
BSC-SG-0018
BSC-SG-0019
BSC-SG-0020
BSC-SG-0021
BSC-SG-0022
BSC-SG-0023
BSC-SG-0024
BSC-SG-0025
BSC-SG-0026
BSC-SG-0027
BSC-SG-0028
BSC-SG-0029
BSC-SG-0030
BSC-SG-0031
BSC-SG-0032
BSC-SG-0033
BSC-SG-0034
BSC-SG-0035
BSC-SG-0036
BSC-SG-0037
BSC-SG-0038
BSC-SG-0039
BSC-SG-0040
BSC-SG-0041
BSC-SG-0042
BSC-SG-0043
BSC-SG-0044
BSC-SG-0045
BSC-SG-0046
BSC-SG-0047
BSC-SG-0048
BSC-SG-0049
BSC-SG-0050
BSC-SG-0051
BSC-SG-0052
BSC-SG-0053
BSC-SG-0054
JCO-SG-0001
JCO-SG-0002
JEC-SG-0001
JED-SG-0001
JED-SG-0002
JSO-SG-0001
JSO-SG-0002
JSO-SG-0003
JSO-SG-0004
MEC-SG-0001
MEC-SG-0002
MMC-SG-0001
MMC-SG-0002
MMC-SG-0003
MMC-SG-0004
MMC-SG-0005
MMC-SG-0006
MMC-SG-0007
MMC-SG-0008
MMC-SG-0009
MMC-SG-0010
MMC-SG-0011
MMC-SG-0012
MMC-SG-0013
MMC-SG-0014
MMC-SG-0015
MMC-SG-0016
MSD-SG-0001
MSL-SG-0001
MSL-SG-0002
MSL-SG-0003
MSL-SG-0004
MTC-SG-0001
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
Page 167 of 177
RUDRASISH GUHA NIYOGI
RAJASHIK TARAFDER
SOMODATTA THAKUR
MOUNA SEN
ARPITA DUTTA
PINAKI RANJAN ROY
SHUVANJALI PAUL
PRITAM GOSWAMI
ANIKET BISWAS
NITIN KUMAR
RONI SINGHA
IROSHA MUKHIYA
BAIBASWATA BHADURI
ANIKET BISWAS
SNEHA ROY
SUCHISMITA NIYOGI
BIPLOB GON
AVISIKTA NIYOGI
KANYNIKA MITRA
DEEPAYAN DATTA
ESHITA PAUL
GEETANJAN ROY
RICHIK NANDAN DEY
ADITYA ARYA
ANAMIKA SAHA
RONIT ROY
ARITRA ROY
PRITAM GHOSH
DEBLEENA CHATTOPADHYAY
ABHINAW KUMAR SINGH
SAYANTAN DHAR
ALIYASMIN RAHAMAN
AGNIBH DASGUPTA
SURANJANA DUTTA
ABHINABA DATTA
SMITA NAG
SMRITIKANA ROY
ANWESHA RAY
SAURAV KUMAR
MAHASWETA SIKDAR
ATANU SARKAR
MITA BISWAS
ROHAN BASU
KRISHNADAS BANERJEE
MITALI CHATTERJEE
AVIJIT GHOSH
RITAJA RAY
ANSHU BHARTI
KUMAR CHHETRI
ANANYA CHOUDHURY
POOJA THAPA
RENUKA RAI
SOURABH PAUL
BELA CHETTRI
JYOTISH DAS
PRANAB KUMAR ROY
ISWAR CHANDRA BARMAN
SUBHANKAR ROY
SUJIT CHAKRABORTY
ANIMA GHOSH
SOUMYAJIT SAHA
ALOKE KUMAR DAS
RAJAT SHUBHRA SAHA
MANSUR AKHTAR
BIBEK PODDER
YOGENDRA SINGH
JYOTI PROKASH ROY
DIPA GHOSH
ANKUSH CHANDA
BISWAJIT SARKAR
KALLOL KUMAR MAITI
ESHA SARKAR
JOYJIT ROY
SANTANU DAS
PALLAB BARMAN
ROHIT ROY
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
MIII, RC
MIII, RC
REI, REII
REI, REII
REI, REII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
RXI, RXII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, CS
736122
734005
734005
734001
734006
735224
734001
735210
736101
854105
736202
734008
736101
736101
736122
736121
734006
736121
736101
734001
734004
736101
734003
735102
733203
736207
734006
736101
826001
735101
735101
734001
734001
736135
734001
505211
533249
505001
500060
735225
733202
736121
734011
733201
735217
734003
737102
734013
734006
734001
734013
734001
737139
735135
735220
734001
736146
736131
733201
736101
733215
736146
733202
733202
734003
736135
734011
736165
736101
700056
741302
735210
734006
736159
736121
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
MTC-SG-0002
MTC-SG-0003
MTC-SG-0004
MTC-SG-0005
MTC-SG-0006
MTQ-SG-0001
BMB-ST-0001
BMB-ST-0002
BMB-ST-0003
BMB-ST-0004
BMB-ST-0005
BMB-ST-0006
BMB-ST-0007
BMB-ST-0008
BMB-ST-0009
BMB-ST-0010
BMB-ST-0011
BMB-ST-0012
BMB-ST-0013
BMB-ST-0014
BMB-ST-0015
BMB-ST-0016
BMB-ST-0017
BMB-ST-0018
BSC-ST-0001
BSC-ST-0002
BSC-ST-0003
BSC-ST-0004
BSC-ST-0005
BSC-ST-0006
BSC-ST-0007
BSC-ST-0008
BSC-ST-0009
BSC-ST-0010
BSC-ST-0011
BSC-ST-0012
BSC-ST-0013
BSC-ST-0014
BSC-ST-0015
BSC-ST-0016
BSC-ST-0017
JMB-ST-0001
JMC-ST-0001
JPH-ST-0001
MMC-ST-0001
MMC-ST-0002
MMC-ST-0003
MSD-ST-0001
MSD-ST-0002
MSD-ST-0003
MSM-ST-0001
MTC-ST-0001
MTC-ST-0002
MTC-ST-0003
MTC-ST-0004
MTC-ST-0005
MTC-ST-0006
MTC-ST-0007
MTC-ST-0008
MTC-ST-0009
MTC-ST-0010
MTC-ST-0011
MTC-ST-0012
MTC-ST-0013
MTC-ST-0014
MTC-ST-0015
MTC-ST-0016
MTC-ST-0017
MTC-ST-0018
MTC-ST-0019
MTC-ST-0020
MTC-ST-0021
MTQ-ST-0001
MTQ-ST-0002
BMB-TZ-0001
BMB-TZ-0002
SG
SG
SG
SG
SG
SG
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
TZ
TZ
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
TEZPUR
TEZPUR
Page 168 of 177
PRASANTA KR ADHIKARY
KUNTAL CHOUDHURY
ANUSHRI SAHA
MAINAK SHIKHAR SAMAJDAR
RABIN KUMAR MULLICK
SANDIP SARKAR
TEJVEER SINGH ANAND
RAJ PANKAJ
PRASHASTI VARSHNEY
SAMPAT JEET ATULKUMAR
SHIVAM VINAY VALA
TEJKARAN CHARAN
NEEL SANJAYBHAI SONI
VIHAR SHAILESHBHAI VAGHASIYA
PRIYANUJ DEKA
KARAN SAMIRBHAI SHAH
NAYAN KUMAR SINGH
AKSHAT TARUN DAS
DIPEN OMPRAKASH SOMANI
RUPIN DEVDUTT TIWARI
YUVAK GIRISHBHAI PATEL
UNNATI VERMA
MEHTA CHIRAG MANISH
PALASH HARSHADKUMAR PATHAK
SHANKARI PALANICHAMY
ARPIT SARDA
KIRANDEEP KAUR
TAMOGHNA CHATTOPADHYAY
LODHA ANJALI RAMESHCHANDRA
RATHOD HETAL KESHAV
SUTIRTHA GHOSH
GANPAT LAL
SHAURYA CHATURVEDI
JATIN RAJ SINGH
GANESH KUMAR PATEL
NIPUN TULSYAN
VIBHUTI SHASTRI
ADITYA DHEERAJ GUPTA
AMAN RAKESH CHANDRA
PRIYANKA RAJU MASNE
SUMIT KUMAR SONI
PATEL ARYAN KANJIBHAI
NISHA SINGH
ABHISHEK VIKAS LAKKAD
SUBHASH CHAND
HET SHAH
NAMITA GUPTA
KHUSHBOO GOYAL
PATHARIYA KIRAN CHANDRAPAL SINGH
SHAH SMIT NAILESH
AYUSHI CHATURVEDI
SAYANTAN SARKAR
VORA CHIRAGKUMAR BABULAL
GUDURU SRIKANTH
ARCHIT HARISHKUMAR MEHTA
TRUPTI PARBATBHAI MAHAVADIYA
PAPPU RAM
ASHWINI D
MIHIR ALKESH KHANDHAR
SAMPAT KUMAR
THKKAR ISHAN KUMAR SUNIL KUMAR
PATHAN MO KARIMKHAN YAKUBKHAN
MORDIYA CHETANKUMAR RAMESHBHAI
PRAJITA CHOWDHURY
DAVE JAY KAMLESH
RAJANI UMESHKUMAR BABUBHAI
KATHIRIYA RAJESH VINUBHAI
CHAVADA PRATIKKUMAR CHANDULAL
REWARI VISHAL ISHWAR KUMAR
KHUSHAL DAVE
DHAUAL CHHAGANBHAI LUNAGARIYA
MODI CHIRAYU KETANKUMAR
SHYAM JHA
ARCHANA JAYANT DHAMANGAONKAR
SUCHITRA SARMAH
ISHAN SINGH
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
736159
734006
734001
735101
735212
700014
382424
393002
380005
380006
362266
403401
383001
383001
390002
383001
362001
390002
383001
383001
383001
713204
395017
383001
382424
302018
380005
390008
389001
395009
392012
324005
380005
382016
307023
395002
392011
395001
380007
273015
342008
384225
396210
390023
390022
380061
395002
382443
390002
380015
380005
700028
360405
395005
380007
362001
341025
560022
380015
380001
360004
380055
395006
380005
380015
395006
395006
360410
380007
313001
362650
392001
390023
395007
784176
784001
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775
12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782
12783
12784
12785
12786
12787
12788
12789
12790
12791
12792
12793
12794
12795
12796
12797
12798
12799
12800
12801
12802
12803
12804
12805
12806
12807
12808
12809
12810
12811
12812
12813
12814
12815
12816
12817
12818
12819
12820
12821
12822
12823
12824
12825
12826
12827
12828
12829
12830
12831
12832
12833
12834
12835
12836
12837
12838
12839
12840
12841
12842
BMB-TZ-0003
BMB-TZ-0004
BMB-TZ-0005
BSC-TZ-0001
BSC-TZ-0002
BSC-TZ-0003
BSC-TZ-0004
BSC-TZ-0005
JHG-TZ-0001
JHG-TZ-0002
JLI-TZ-0001
JSB-TZ-0001
MMC-TZ-0001
MMC-TZ-0002
MSD-TZ-0001
MTC-TZ-0001
MTC-TZ-0002
MTC-TZ-0003
MTC-TZ-0004
MTC-TZ-0005
MTC-TZ-0006
MTQ-TZ-0001
MTQ-TZ-0002
BMB-VN-0001
BMB-VN-0002
BMB-VN-0003
BMB-VN-0004
BMB-VN-0005
BMB-VN-0006
BMB-VN-0007
BMB-VN-0008
BMB-VN-0009
BMB-VN-0010
BMB-VN-0011
BMB-VN-0012
BMB-VN-0013
BMB-VN-0014
BMB-VN-0015
BMB-VN-0016
BMB-VN-0017
BMB-VN-0018
BMB-VN-0019
BMB-VN-0020
BMB-VN-0021
BMB-VN-0022
BMB-VN-0023
BMB-VN-0024
BMB-VN-0025
BMB-VN-0026
BMB-VN-0027
BMB-VN-0028
BMB-VN-0029
BMB-VN-0030
BMB-VN-0031
BMB-VN-0032
BMB-VN-0033
BMB-VN-0034
BMB-VN-0035
BMB-VN-0036
BMB-VN-0037
BMB-VN-0038
BMB-VN-0039
BMB-VN-0040
BMB-VN-0041
BMB-VN-0042
BMB-VN-0043
BMB-VN-0044
BMB-VN-0045
BMB-VN-0046
BMB-VN-0047
BMB-VN-0048
BMB-VN-0049
BMB-VN-0050
BMB-VN-0051
BMB-VN-0052
BMB-VN-0053
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
TEZPUR
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
Page 169 of 177
ANIKET SAMRAT MAZUMDAR
ROCKTIM DUTTA
JAYASHREE CHAKRABORTY
AMLAN SAIKIA
LAKHYAJIT BORAH
DIA GHOSH
SHWETABH SINGH
RAJDEEP DUTTA
STUTI BORTHAKUR
SIRSENDU BHOWMICK
SADHANA GOSWAMI
RASHMI RANJAN BARIK
S. VIVEK VEERABAHU
ABHIJIT SAIKIA
JOYSHREE PAUL
HIRAK JYOTI KASHYAP
AMIT KUMAR
SAGARTANU PAL
VIRENDRA KUMAR PATHAK
SAURAV SHARMA
ANINDITA KALITA
PIYUSH KOCHHAR
SAURABH KUMAR KARN
SHASHANK SHEKHAR TIWARI
ANWESHA GOSWAMI
KRISHNA KUMAR RAI
MANISH SONI
MEENU SINGH
KESHAV KUMAR
SUDHANSHU MAURYA
SANJAY SINGH
SANTOSH RAJ
SAURABH KUMAR SRIVASTAV
ROHIT ANAND
YALLAI ADITYA VENKAT MURTY
BRIJESH KUMAR YADAV
ARCHIT RAI
SWATI SINGH
PRAKRITI APRAJITA
RAJVEER SONKAR
YOGENDRA KUMAR PATEL
ABHIJEET SINGH
TEJASWI KALRA
VINOD KUMAR YADAV
DEVRAT SINGH
ANUSHKA UPADHYAY
PRIYA PANDEY
DARSHNA KUMARI
ROHIT PRAKASH SINGH
NEHA YADAV
SHAILESH YADAV
SANJEEV KUMAR
SURAJ SINGH
APURVA SRIVASTAVA
SONAL SINGH
VARSHA SINGH
RAJ SHEKHAR SINGH
PRASHANT KUMAR
CHANDRAKANT SINGH
ARCHI SAHA
UTKARSH KUMAR
ATUL SINGH
ARPIT VARSHNEY
RAHUL SRIVASTAVA
SUMANT KUMAR SINGH
SHIVENDRA MISHRA
RAJAN MISHRA
ARUN KUMAR BHARTI
MANISH MISHRA
ASHISH SRIVASTAVA
ANUPRIYA SRIVASTAVA
MOHAN PRASAD GOND
ATULYA SRIVASTAVA
PRASHASTI SINGH
RAVI PRAKASH SINGH
AMIT DWIVEDI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RSI, RSII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
784001
785630
791111
785630
784161
791109
784028
784028
784176
721305
784125
756126
784028
785630
784110
784028
784028
784028
784028
784028
784028
784028
784028
232101
231222
821108
222144
232101
851111
211004
211003
800027
221001
274702
221005
233304
221003
277305
222002
221302
221005
221010
221010
221005
273004
232101
233001
221713
221005
222161
211004
221001
231304
231220
221007
224001
275203
231223
211003
221005
232101
221004
231001
221712
211003
221002
232104
224001
228001
211002
221712
221008
221005
486445
231001
12843
12844
12845
12846
12847
12848
12849
12850
12851
12852
12853
12854
12855
12856
12857
12858
12859
12860
12861
12862
12863
12864
12865
12866
12867
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885
12886
12887
12888
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
BMB-VN-0054
BMB-VN-0055
BMB-VN-0056
BMB-VN-0057
BMB-VN-0058
BMB-VN-0059
BMB-VN-0060
BMB-VN-0061
BMB-VN-0062
BMB-VN-0063
BMB-VN-0064
BMB-VN-0065
BMB-VN-0066
BMB-VN-0067
BMB-VN-0068
BMB-VN-0069
BMB-VN-0070
BMB-VN-0071
BMB-VN-0072
BMB-VN-0073
BMB-VN-0074
BMB-VN-0075
BMB-VN-0076
BMB-VN-0077
BMB-VN-0078
BMB-VN-0079
BMB-VN-0080
BMB-VN-0081
BMB-VN-0082
BMB-VN-0083
BMB-VN-0084
BMB-VN-0085
BMB-VN-0086
BMB-VN-0087
BMB-VN-0088
BMB-VN-0089
BMB-VN-0090
BMB-VN-0091
BMB-VN-0092
BMB-VN-0093
BMB-VN-0094
BMB-VN-0095
BMB-VN-0096
BMB-VN-0097
BMB-VN-0098
BMB-VN-0099
BMB-VN-0100
BMB-VN-0101
BMB-VN-0102
BMB-VN-0103
BMB-VN-0104
BMB-VN-0105
BMB-VN-0106
BMB-VN-0107
BMB-VN-0108
BMB-VN-0109
BSC-VN-0001
BSC-VN-0002
BSC-VN-0003
BSC-VN-0004
BSC-VN-0005
BSC-VN-0006
BSC-VN-0007
BSC-VN-0008
BSC-VN-0009
BSC-VN-0010
BSC-VN-0011
BSC-VN-0012
BSC-VN-0013
BSC-VN-0014
BSC-VN-0015
BSC-VN-0016
BSC-VN-0017
BSC-VN-0018
BSC-VN-0019
BSC-VN-0020
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
Page 170 of 177
MADHAV KUMAR
SNEHAL AGRAWAL
KUSHAL BANERJEE
ANAND PRAKASH PANDEY
DEEPIKA KUMARI
AMIT YADAV
SHASHANK SHEKHAR
RAHUL KUMAR
SANDEEP KUMAR YADAV
GAURAV SINGH
VISHNU CHANDRA CHURNA SINGH
MANISHA SINHA
EKTA PANDEY
ABHISHEK SHUKLA
YAGYANK SRIVASTAVA
SHUBHAM KESHARWANI
SUDHEER KUMAR
ANIL KUMAR
AMIT SINGH
JITENDRA KUMAR YADAV
PRIYANKA KUMARI
KSHITIJ SINGH
ANKITA SRIVASTAVA
ANVESHI SHUKLA
ASPARSH
RAVI RANJAN
HARI OM SHUKLA
PRIYANKA DAS
NEELABH SRIVASTAVA
RAVI TIWARI
SWATI DWIVEDI
GYAN PRABHAT
GAURAV KUMAR SINGH
PRABHU SHANKAR YADAV
ANJU OJHA
AYUSHI GUPTA
ABHINEET
ANAND KUMAR GUPTA
TUMUL RAI
SUDHIR YADAV
DEEPAK PATEL
MANAS MISHRA
HIMANSHU SINGH
RAHUL KUMAR SINGH
PRAKHAR KAPOOR
RAHUL KUMAR
VIMAL PRATAP SINGH
SATYAM SINGH
AKASH AMAN
ANIL YADAV
VISHAL MAURYA
SANYA ABBAS
AJAY PANDEY
AVINASH OJHA
ASHISH SRIVASTAVA
APOURV PANDEY
SHASHI SHANKAR KUMAR
AKANKSHA SINGH
KUNAL KUMAR RAI
ADARSH KUMAR SINGH
ARIJIT DUTTA GUPTA
HIMANGI SINGH
PRIYANKA PATHAK
PRATIK TIWARI
RAHUL KUMAR
SHWETA KESHRI
VIJETA JAISWAL
AHAMAD HUSAIN
AKASHDEEP YADAV
POOJA RAI
ATUL KUMAR SINGH
VIKAS PATEL
SARFRAZ ANSARI
NAQUSHAB NEYAZEE
MITALI KUMARI
ATUL SINGH
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA,SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
851111
221002
231225
221005
221001
221007
211007
211004
231302
221007
228001
221103
486001
221005
211003
211003
232101
221005
231302
221007
821104
221005
231304
486550
486885
821310
211009
486889
221003
276301
231001
221005
277121
276208
233001
221002
211008
273001
221010
825412
221204
224176
221303
221204
222002
211004
226010
110034
231304
222202
221010
221001
228001
228001
228001
228001
851217
211001
221010
221005
211008
221005
276203
221002
222135
221005
821101
222001
222148
221007
221008
821106
277001
803118
824130
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928
12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
12951
12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
12960
12961
12962
12963
12964
12965
12966
12967
12968
12969
12970
12971
12972
12973
12974
12975
12976
12977
12978
12979
12980
12981
12982
12983
12984
12985
12986
12987
12988
12989
12990
12991
12992
12993
12994
BSC-VN-0021
BSC-VN-0022
BSC-VN-0023
BSC-VN-0024
BSC-VN-0025
BSC-VN-0026
BSC-VN-0027
BSC-VN-0028
BSC-VN-0029
BSC-VN-0030
BSC-VN-0031
BSC-VN-0032
BSC-VN-0033
BSC-VN-0034
BSC-VN-0035
BSC-VN-0036
BSC-VN-0037
BSC-VN-0038
BSC-VN-0039
BSC-VN-0040
BSC-VN-0041
BSC-VN-0042
BSC-VN-0043
BSC-VN-0044
BSC-VN-0045
BSC-VN-0046
BSC-VN-0047
BSC-VN-0048
BSC-VN-0049
BSC-VN-0050
BSC-VN-0051
BSC-VN-0052
BSC-VN-0053
BSC-VN-0054
BSC-VN-0055
BSC-VN-0056
BSC-VN-0057
BSC-VN-0058
BSC-VN-0059
BSC-VN-0060
BSC-VN-0061
BSC-VN-0062
BSC-VN-0063
BSC-VN-0064
BSC-VN-0065
BSC-VN-0066
BSC-VN-0067
BSC-VN-0068
BSC-VN-0069
BSC-VN-0070
BSC-VN-0071
BSC-VN-0072
BSC-VN-0073
BSC-VN-0074
BSC-VN-0075
BSC-VN-0076
BSC-VN-0077
BSC-VN-0078
BSC-VN-0079
BSC-VN-0080
BSC-VN-0081
BSC-VN-0082
BSC-VN-0083
BSC-VN-0084
BSC-VN-0085
BSC-VN-0086
BSC-VN-0087
BSC-VN-0088
BSC-VN-0089
BSC-VN-0090
BSC-VN-0091
BSC-VN-0092
BSC-VN-0093
BSC-VN-0094
BSC-VN-0095
BSC-VN-0096
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
Page 171 of 177
SATYAM KUMAR SINGH
SANDEEP CHATURVEDI
VIVEK YADAV
KATYAYANI SINGH
ADITI RAI
JYOTI AGRAWAL
VINAY KUMAR TIWARI
SAKSHI
ASHUTOSH BHASKAR
PRAKASH KUMAR
DEV VRAT ARYA
KAUNTEYESH SINGH
MITHILESH KUMAR PRAJAPATI
AMIT KUMAR
ANAND KUMAR PATEL
SOURDEEP BANERJEE
CHARU SHARMA
PRATISH KUMAR SINGH
KISHOR KUMAR DWIVEDY
ANKITA SRIVASTAVA
PRANSHU NANDAN
SUJOY BANERJEE
DEVESH MISHRA
NIKUNJA NAWAL
NAVEEN TIWARI
SOMESH KUMAR
ABHAY KUMAR
NISHANT MISHRA
SHUBHAM KUMAR CHAURASIA
ANAND KUMAR
ZAFAR IBRAHIM
ROHAN AGARWAL
RANVIR SINGH
HIMANSHU KUMAR SINGH
NEHA SINGH
SIDDHANT
VANDANA GAUTAM
ARCHIT CHITRANSH
PIYUSH RAI
ANKIT RAJ
SRUTI KUMARI
APOURV PANDEY
AVINASH OJHA
ASHISH MISHRA
AVICHAL PANDEY
SHUBHAM SINGH
PALAK AGARWAL
KUNAL KISHORE SINGH
AKASH SINGH
SUYASH VERMA
ARUN KUMAR MAURIA
ARVIND KUMAR YADAV
ANKIT KUMAR MISHRA
MAYANK BHARGAVA
ARVIND KUMAR GUPTA
STUTI VERMA
MEENAL SINGH
ANURAG PHILLIP
AJAY PANDEY
AASTHA SHARMA
AZIZUL HASAN ANSARI
PIYUSH RAI
TANMAYA DEV
DEEPAK PANDEY
PHANINDRA KUMAR UPADHYAY
AMRI SH KUMAR UPADHYAY
ASHWANI SRIVASTAVA
SHUBHANSHU
ISHA GUPTA
BHANU MISHRA
GARIMA NAGAR
ADITYA SINGH
UTKARSH SHUKLA
SHUBHAM
HIMANSHU SHEKHAR OJHA
PRIYA SINGH
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
231220
221005
222132
221003
233001
221409
274001
221001
800006
800001
224159
221712
231218
221206
221204
713148
211001
221301
221004
274001
221005
211008
231225
211004
821115
231304
232101
276404
802301
221108
486889
221002
274001
221002
221002
231223
221010
275101
231221
211001
228001
228001
211003
271308
221002
211002
221005
824130
497001
221711
275301
221301
211002
274501
231222
221003
854301
226010
226005
221001
275101
221007
221001
231216
221005
221004
221005
221011
212307
221001
211006
486550
802301
277001
211006
12995
12996
12997
12998
12999
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
13031
13032
13033
13034
13035
13036
13037
13038
13039
13040
13041
13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13050
13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13059
13060
13061
13062
13063
13064
13065
13066
13067
13068
13069
13070
BSC-VN-0097
JCO-VN-0001
JCO-VN-0002
JHG-VN-0001
JHG-VN-0002
JHG-VN-0003
JLI-VN-0001
JLI-VN-0002
JLN-VN-0001
JLN-VN-0002
JMB-VN-0001
JMB-VN-0002
JMC-VN-0001
JMC-VN-0002
JMC-VN-0003
JMC-VN-0004
JMD-VN-0001
JMD-VN-0002
JMD-VN-0003
JMD-VN-0004
JPH-VN-0001
JPH-VN-0002
JSC-VN-0001
JSD-VN-0001
MEC-VN-0001
MEC-VN-0002
MEC-VN-0003
MEC-VN-0004
MEC-VN-0005
MED-VN-0001
MED-VN-0002
MED-VN-0003
MED-VN-0004
MED-VN-0005
MED-VN-0006
MMC-VN-0001
MMC-VN-0002
MMC-VN-0003
MMC-VN-0004
MMC-VN-0005
MMC-VN-0006
MMC-VN-0007
MMC-VN-0008
MMC-VN-0009
MMC-VN-0010
MMC-VN-0011
MMC-VN-0012
MMC-VN-0013
MMC-VN-0014
MMC-VN-0015
MMC-VN-0016
MMC-VN-0017
MMC-VN-0018
MMC-VN-0019
MMC-VN-0020
MMC-VN-0021
MMC-VN-0022
MMC-VN-0023
MMC-VN-0024
MMC-VN-0025
MMC-VN-0026
MMC-VN-0027
MMC-VN-0028
MMC-VN-0029
MMC-VN-0030
MMC-VN-0031
MSD-VN-0001
MSD-VN-0002
MSD-VN-0003
MSD-VN-0004
MSD-VN-0005
MSD-VN-0006
MSD-VN-0007
MSD-VN-0008
MSD-VN-0009
MSD-VN-0010
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
Page 172 of 177
SIDDHARTH
RAJNISH KUMAR
PRATEEP UPADHYAY
SIDDHARTH SINGH
GAURAV VERMA
NEHA GUPTA
RISHI KANT DUBEY
MONIKA VERMA
ATUL AMAN
VANDANA
DEBASISH KARMAKAR
MANISH KUMAR PANDEY
OMPRAKASH YADAV
ARVIND KUMAR
MONI KUMARI
ANAND KUMAR GUPTA
AFFREEN AKHTER
MRITUNJAY KUMAR SINGH
ARVIND KUMAR YADAV
VIJAY KUMAR PATEL
ASHISH KUMAR
SUSHIL KUMAR
PRAVEEN KUMAR TRIPATHI
NEERAJ KUMAR TRIPATHI
MANOJ KUMAR
SMIT KUMAR
BRIJESH KUMAR
CHANDANI VERMA
NISHAKAR THAKUR
DIWAKAR PRAKASH
RICHA ASTHANA
AJEET CHATURVEDI
GAUTAM JAYSAWAL
PRADEEP KUMAR SINGH
SONALI AGRAWAL
AMIT PANDEY
AMIT SRIVASTAVA
SANDESH KUMAR
SHUBHAM RAI
SADHANA YADAV
MUNNU SONKER
GORAKSH PRATAP SINGH
ANJU KUMARI
VIVEK KUMAR BARNAWAL
LAV KUMAR SINGH
PRABODH KUMAR KUSHWAHA
BHANU PRATAP YADAV
RAMA PATI TIWARI
PRABHAKAR SINGH
PRAMOD KUMAR SHARMA
ABHISHEK KUMAR SINGH
PRAMAN TRIPATHI
AMIT KUMAR SINGH
AJIT KUMAR GUPTA
ABHISHEK PAUL
ANKITA SHUKLA
BHAVANA MISHRA
PUSHKAR KUMAR SINGH
GURU PRASAD SINGH
ABHISHEK GUPTA
ABHAY SHANKAR SHUKLA
AKANKSHA GUPTA
ASHUTOSH KUMAR PANDEY
VINEESH KUMAR
YASHWANT SINGH
ABHISHEK KUMAR SINGH
SAVITA UPADHYAY
RANGOLI VISHAMBHARI
AISHWARY SINGH VATS
GURVINDER KAUR
PRAVIN KUMAR SINGH
NIRAJ ANAND
AMIT KUMAR
SHAIFALI GUPTA
PIYUSH KUMAR PATHAK
SANDEEP KUMAR MAURYA
SIA, SIB
MIII, RC
MIII, RC
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RHGI, RHGII
RLI, RLII
RLI, RLII
RLNI, RLNII
RLNI, RLNII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
RSI, RSII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
221006
211012
221010
276001
221010
221002
221010
221005
221005
221005
221010
211002
221005
221005
221001
229212
231211
276306
221005
211002
221005
273152
211008
802134
221005
274001
231305
221005
221005
211002
277001
276203
276129
221002
221601
221005
845449
233001
221007
276403
221005
821101
221005
221005
221306
221010
221502
221005
221005
221706
211008
211006
221005
700123
221106
221001
221408
231304
221001
274001
221002
221005
210429
221005
221005
224001
221001
222001
221010
231306
221005
221005
221109
231001
273155
13071
13072
13073
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13082
13083
13084
13085
13086
13087
13088
13089
13090
13091
13092
13093
13094
13095
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13116
13117
13118
13119
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146
MSD-VN-0011
MSD-VN-0012
MSD-VN-0013
MSD-VN-0014
MSD-VN-0015
MSD-VN-0016
MSD-VN-0017
MSD-VN-0018
MSD-VN-0019
MSD-VN-0020
MSD-VN-0021
MSD-VN-0022
MSD-VN-0023
MSD-VN-0024
MSD-VN-0025
MSD-VN-0026
MSD-VN-0027
MSD-VN-0028
MSD-VN-0029
MSL-VN-0001
MSM-VN-0001
MSM-VN-0002
MSM-VN-0003
MSM-VN-0004
MTC-VN-0001
MTC-VN-0002
MTC-VN-0003
MTC-VN-0004
MTC-VN-0005
MTC-VN-0006
MTC-VN-0007
MTC-VN-0008
MTC-VN-0009
MTC-VN-0010
MTC-VN-0011
MTC-VN-0012
MTC-VN-0013
MTC-VN-0014
MTC-VN-0015
MTC-VN-0016
MTC-VN-0017
MTC-VN-0018
MTC-VN-0019
MTC-VN-0020
MTC-VN-0021
MTC-VN-0022
MTC-VN-0023
MTC-VN-0024
MTC-VN-0025
MTQ-VN-0001
MTQ-VN-0002
MTQ-VN-0003
MTQ-VN-0004
MTQ-VN-0005
MTQ-VN-0006
MTQ-VN-0007
MTQ-VN-0008
MTQ-VN-0009
MTQ-VN-0010
MTQ-VN-0011
MTQ-VN-0012
MTQ-VN-0013
MTQ-VN-0014
MTQ-VN-0015
MTQ-VN-0016
MTQ-VN-0017
BMB-VP-0001
BMB-VP-0002
BMB-VP-0003
BMB-VP-0004
BMB-VP-0005
BMB-VP-0006
BMB-VP-0007
BMB-VP-0008
BMB-VP-0009
BMB-VP-0010
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
Page 173 of 177
APARNA TIWARI
CHANDRAKANA NANDI
PREETI KUMARI
RAVI KANT RAI
VIKAS SINGH
ASMITA
AMBA KUMARI
SERAJ ABDULLAH
OMKAR SINGH YADAV
ARUNIMA
PARUL
NIDHI MAURYA
HIMANSHU CHAURASIA
PRABHAT KUMAR RANJAN
SHRUTI BANSAL
VIJAYA LAXMI
HIMANSHU SRIVASTAVA
PALLAWI SRIVASTAVA
UTKARSH VERMA
BHARAT PAL MAURYA
PRADIP KUMAR
SANJAY KUMAR PAL
SONU KUMAR
PAYO
LOKENDER TIWARI
RAM PRAVESH RAM
S ABHISHEK ANAND
PRASHANT SINGH
AJAY KUMAR YADAV
SUSHANT
SATYENDRA KUMAR SHRIVASTAV
SNIGDHA SINGH
ASHWINI KUMAR
PRATIBHA
RICHA MISHRA
NEELAM SHUKLA
NISHITHA SINGH
NEELAM SINGH
ATUL KUMAR
ANIL VISHWAKARMA
SAURABH SRIVASTWA
APURVA KUMAR
BHASHA AGRAWAL
SHASHANK RAGHUVANSHI
SHARAD VERMA
MEHA BHARGAVA
SUDHANSHU GUPTA
SUNIL KUMAR SINGH
ABHAS KUMAR PANDEY
SAGNIK CHAKRAVARTY
AYINDREELA BASU
DEEPAK KUMAR
UMME AFIFA
KRIPA SHANKER DUBEY
SUMIT KUMAR
RIJJI SEN
RAKESH RANJAN
RAKESH MISHRA
PRABHAKAR MISHRA
KRISHNA MOHAN
DINESH SINGH
NITIN KUMAR SINHA
SUCHETA SINGH
RAHUL YADAV
PRANEET VERMA
SHEKHAR SRIVASTAVA
VATSAVAYA SRI PRATYUSHA VARMA
AKASH YADAV
VENKATA KEERTHI SARADHI
H K SATYANARAYANA REDDY DODDA
VARRI MADHURI
SISTLA ASWINI TEJA
TUMMALA NAGENDRA NATH
ADITI MISHRA
VINEEL PATNANA
VADAPALLI ADITYA KAASHYAP
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
221010
211012
232101
828110
221104
221005
821115
221005
233306
221002
221005
221010
221001
221010
276001
232101
221004
221007
221010
284128
232110
221307
800024
221005
222001
221005
221005
271127
211009
275305
228161
231001
211001
221005
221002
211006
221007
221002
231001
211006
826001
841238
211012
222002
211019
211002
211011
211002
263153
700118
712204
223101
211003
221005
221005
221005
221005
221005
232107
221001
211002
211002
221104
221010
221004
211003
530029
530014
530017
530024
530032
530009
530032
765017
530016
534260
13147
13148
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13157
13158
13159
13160
13161
13162
13163
13164
13165
13166
13167
13168
13169
13170
13171
13172
13173
13174
13175
13176
13177
13178
13179
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194
13195
13196
13197
13198
13199
13200
13201
13202
13203
13204
13205
13206
13207
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221
13222
BMB-VP-0011
BMB-VP-0012
BMB-VP-0013
BMB-VP-0014
BMB-VP-0015
BMB-VP-0016
BMB-VP-0017
BMB-VP-0018
BMB-VP-0019
BMB-VP-0020
BMB-VP-0021
BMB-VP-0022
BMB-VP-0023
BMB-VP-0024
BMB-VP-0025
BMB-VP-0026
BMB-VP-0027
BMB-VP-0028
BMB-VP-0029
BMB-VP-0030
BMB-VP-0031
BMB-VP-0032
BMB-VP-0033
BMB-VP-0034
BMB-VP-0035
BMB-VP-0036
BMB-VP-0037
BMB-VP-0038
BMB-VP-0039
BMB-VP-0040
BMB-VP-0041
BMB-VP-0042
BMB-VP-0043
BMB-VP-0044
BMB-VP-0045
BMB-VP-0046
BMB-VP-0047
BMB-VP-0048
BMB-VP-0049
BMB-VP-0050
BMB-VP-0051
BMB-VP-0052
BMB-VP-0053
BMB-VP-0054
BMB-VP-0055
BMB-VP-0056
BMB-VP-0057
BMB-VP-0058
BMB-VP-0059
BMB-VP-0060
BMB-VP-0061
BMB-VP-0062
BMB-VP-0063
BMB-VP-0064
BMB-VP-0065
BMB-VP-0066
BMB-VP-0067
BMB-VP-0068
BMB-VP-0069
BMB-VP-0070
BMB-VP-0071
BMB-VP-0072
BMB-VP-0073
BMB-VP-0074
BMB-VP-0075
BMB-VP-0076
BMB-VP-0077
BMB-VP-0078
BMB-VP-0079
BMB-VP-0080
BMB-VP-0081
BMB-VP-0082
BMB-VP-0083
BMB-VP-0084
BMB-VP-0085
BMB-VP-0086
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
Page 174 of 177
KORADA VENU
SIA, SIB
SAMPATHARAO SRINIVASA
SIA, SIB
YERRAMILLI V LEELA SRIKRISHNA HARSHA
SIA, SIB
GONGADA NAVEEN KUMAR
SIA, SIB
ALLA JAYADHAR
SIA, SIB
POTUPUREDDI BHARGAV
SIA, SIB
RAJABATTHULA DURGA SIVA PRASAD
SIA, SIB
SAMALA VAGDEVI
SIA, SIB
LATHA SRI VARRI
SIA, SIB
POTNURU TIRUMALA RAO
SIA, SIB
SURE MANOJ KUMAR
SIA, SIB
KRISHNA PRASAD PATNAIK
SIA, SIB
NETTEM SAI SIRISHA
SIA, SIB
YEKKALA RAVITEJA
SIA, SIB
BHARADWAJ MANEESHA
SIA, SIB
YEKKALA LAKSHMI ANUSHA
SIA, SIB
CHITTELLA SOUNDARYA
SIA, SIB
SANJANA SEN
SIA, SIB
MOTAMARRY KRISHNADARSH
SIA, SIB
SITA RAJU AARTHI
SIA, SIB
NANDURI SAI PAVAN CHANDRAHAASA
SIA, SIB
MEDISETTY NAIMISHA SAI KEERTHI
SIA, SIB
NALLA MANOJ KUMAR
SIA, SIB
DUPPADA VENKATESH
SIA, SIB
GANTYADA A VENKATA SATYA KANAKA VINAY BAB SIA, SIB
PAMOTI VENKATESH NAIDU
SIA, SIB
PEDIREDLA VIJAY KUMAR
SIA, SIB
MUDDURU RAMA DURGA PRASAD
SIA, SIB
DEVULAPALLI NIKHIL SWAROOP
SIA, SIB
TELIDEVULAPALLI V S RAGHU VAMSY
SIA, SIB
DURGA PRASAD CHAINI
SIA, SIB
VENKATA SATYA SAI REVANTH MATTEY
SIA, SIB
ABHIJEET KUMAR DUTTA
SIA, SIB
LAGUDU RAJA
SIA, SIB
URITI VENKATA SAI KRISHNA
SIA, SIB
GANDIKOTA RAMA SUNDARA UDAY
SIA, SIB
BADIREDDY NIKESH KUMAR
SIA, SIB
MEESALA CHANUKYA
SIA, SIB
SAPPATI ROHIT
SIA, SIB
NISTALA KAMESWARA ADITYA
SIA, SIB
NUPUR KUMAR
SIA, SIB
ASHI TRIVEDI
SIA, SIB
MALLA SAI PRATHYUSHA
SIA, SIB
ANIPE JYOTHSNASREE
SIA, SIB
KATTAMURI PAVAN KUMAR
SIA, SIB
SOUBHAGYA MANJARI DASH
SIA, SIB
K V NARENDRA MOHAN
SIA, SIB
BOKAM KONDA BABU
SIA, SIB
SUMAN MISHRA
SIA, SIB
PUDI TARUNTEJA
SIA, SIB
YIMMIDISETTI BHARGAV
SIA, SIB
GARIMELLA VARALAKSHMI SWAROOPA
SIA, SIB
TAMILISETTY J V RAMNANDA REDDY
SIA, SIB
KONDEPUDI SAI KEERTHANA
SIA, SIB
KILLAMSETTY MOHANSAGAR
SIA, SIB
GANDI MOUNIKA
SIA, SIB
MUDDADA KISHORE
SIA, SIB
CHILAKA JASWANTH
SIA, SIB
RAVADA GAYATHRI DEVI
SIA, SIB
VIKAS KUMAR CHOWDHARY
SIA, SIB
BHIMAVARAPU SRIHARSHAVARDHAN
SIA, SIB
P SUDHIR
SIA, SIB
GEDDADA SURYA SAI SANJAY
SIA, SIB
LATCHUPATULA ANANYA
SIA, SIB
GUNDU SHAYM PRADEEP
SIA, SIB
PARRI MOHAN
SIA, SIB
G DILIP
SIA, SIB
SOMAYAJULA VENKATA SAI ANISH
SIA, SIB
POLUBOTHU SANTHOSH KUMAR
SIA, SIB
ANAPU KULADEEP
SIA, SIB
PAIDI AVINASH
SIA, SIB
KODI CHARAN RAMTEJA
SIA, SIB
KANCHARLA V S S RAVI TEJA
SIA, SIB
KARUTURI SURYA SUMANTH
SIA, SIB
ORUGANTI YASASWINI
SIA, SIB
WUPADRISTA NAGARAMANI
SIA, SIB
530017
532402
533004
532440
531002
535003
535002
530027
535215
532001
530026
532213
530027
531116
535002
531116
700043
530032
535001
530017
530018
530013
532127
532201
530027
535579
530007
532123
535002
530046
530008
530012
763002
531084
530027
530013
530018
530052
532284
500039
494449
494001
530018
530032
535591
766113
530047
533437
533106
535573
530018
535002
533005
533001
532001
530027
532001
532001
530047
535001
533005
531020
533005
530026
226005
842001
277008
700075
535217
532001
532402
535558
530016
532005
530026
768017
13223
13224
13225
13226
13227
13228
13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235
13236
13237
13238
13239
13240
13241
13242
13243
13244
13245
13246
13247
13248
13249
13250
13251
13252
13253
13254
13255
13256
13257
13258
13259
13260
13261
13262
13263
13264
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271
13272
13273
13274
13275
13276
13277
13278
13279
13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
BMB-VP-0087
BMB-VP-0088
BMB-VP-0089
BMB-VP-0090
BMB-VP-0091
BMB-VP-0092
BMB-VP-0093
BMB-VP-0094
BMB-VP-0095
BMB-VP-0096
BMB-VP-0097
BMB-VP-0098
BSC-VP-0001
BSC-VP-0002
BSC-VP-0003
BSC-VP-0004
BSC-VP-0005
BSC-VP-0006
BSC-VP-0007
BSC-VP-0008
BSC-VP-0009
BSC-VP-0010
BSC-VP-0011
BSC-VP-0012
BSC-VP-0013
BSC-VP-0014
BSC-VP-0015
BSC-VP-0016
BSC-VP-0017
BSC-VP-0018
BSC-VP-0019
BSC-VP-0020
BSC-VP-0021
BSC-VP-0022
BSC-VP-0023
BSC-VP-0024
BSC-VP-0025
BSC-VP-0026
BSC-VP-0027
BSC-VP-0028
BSC-VP-0029
BSC-VP-0030
BSC-VP-0031
BSC-VP-0032
BSC-VP-0033
BSC-VP-0034
BSC-VP-0035
BSC-VP-0036
BSC-VP-0037
BSC-VP-0038
BSC-VP-0039
BSC-VP-0040
BSC-VP-0041
BSC-VP-0042
BSC-VP-0043
BSC-VP-0044
BSC-VP-0045
BSC-VP-0046
BSC-VP-0047
BSC-VP-0048
BSC-VP-0049
BSC-VP-0050
BSC-VP-0051
BSC-VP-0052
BSC-VP-0053
BSC-VP-0054
BSC-VP-0055
BSC-VP-0056
BSC-VP-0057
BSC-VP-0058
BSC-VP-0059
BSC-VP-0060
BSC-VP-0061
BSC-VP-0062
BSC-VP-0063
BSC-VP-0064
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
Page 175 of 177
CHOOCHUKONDA RAVINDRA
BANDARU SAMBA MURTHY
K SAI KIRAN BAITHARU
MADINA SAI CHARAN
SUNKARA RAMYA
VAMSEE KRISHNA RELLI
HANEESHA CHINTAPALLI
PUJARI MANEESHA
RAGU NAVYA SREE
NULU RAVI TEJA
POTNURU RAMESH KUMAR
VARANASI SUGUNA SOURYA
SAHIL JAIN
VEMUGANTI APARNNA
M LOKESH REDDY
JETTI BHARAT NARAYANA
VINJAMURI SUMANGAL
SAMUEL VIVEK KOMMU
MANGIPUDI MANOJ KUMAR
SURAVARJHULA VENKAT KAUSHIK
S KUMAR REDDY PAPPALA
VEGI HEMANTH
JOSYULA SRINIVAS SASTRY
VADDI RAVI SANKAR
SANKHULA LOKESH
SAPPA SUSHMA TEJASRI
VISSAKODETI RAHUL VENKAT
GOPALUNI SURENDRA SAI PUJITH
BOLLAREDDY MADHURI BHAVANA
KALWANI DEPAK
KOTTAKKI TARUN
TANGUDU DISHAL KUMAR
MISSULA SHARANYA
SAI SRAVANI ALURU
HARSHA KISHORE CHANDRA JAGARAPU
TRILOKINATH MODI
MOHAMMAD FAIZAL RIZVI
MARINEEDI SRI HARSHA
BARATAM SRIMANNARAYANA
KOTTUTHODI YADHU KRISHNAN
KADIMISETTY AVINASH
MANE VAMSI KRISHNA SURYA PRAKASH
CHATAKONDA RAVI VENKATA SAI
KANDURI JHANSI RAVALI
VAJRAPU SIRI
G SHIVANI
UPASANA TALUKDAR
SUBHAMOY MAHAJAN
ALGURI BHARATH KAUSHAL
VIPPARTI SILPA
CHAPPA HEMASUNDAR
NALLA NIKHITA
JANNETI NAVYA
GOTTIMUKKALA PRUDHVI RAJU
KANDURU ROHITH
BHARADWAJA MADHUMATI
NAGA CHANDRA PADMINI NUKALA
GUNDU VAMSI KRISHNA
NEDUNURI KOUNDINYA
NUNNA NAGA PRATHIMA
DOGGA GIRISH
VALETI CHANIKYA
ANUSHA KANDAVALLI
ROHIT KARNATAKAPU
DOMANA SAILAJA
VINNAKOTA ABHINAYA
KOPPARAPU MANIKANTA TEJA
BHAGAVATHI AVINASH
VAMSI KRISHNA KOLLI
G D S V V S S SADWITH
GUNUPURU ABHISHEK
CHINMAYEE PANIGRAHI
RAPARTI JOGESH ADITYA
APPANA RATNA GOUTHAM
AISHWARYA KODUKULA
YELLAPANTULA MANIKANTA KRISHNA BHARAT
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
530027
535270
760001
532201
533464
535580
533004
530018
533238
530027
530027
530002
530002
530013
530032
530046
530022
530012
533201
530032
535270
530004
530017
535501
535501
530032
533003
531020
530016
530017
535579
532221
530017
530016
530003
764001
530043
530032
530002
530007
530008
530049
530046
535002
535003
831012
530032
531020
530009
533004
532127
530016
530048
535002
530009
535002
530032
531055
530011
530027
530032
530032
530049
530026
535270
530022
535001
530018
535145
530032
530003
530016
534275
530002
532001
13299
13300
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
13309
13310
13311
13312
13313
13314
13315
13316
13317
13318
13319
13320
13321
13322
13323
13324
13325
13326
13327
13328
13329
13330
13331
13332
13333
13334
13335
13336
13337
13338
13339
13340
13341
13342
13343
13344
13345
13346
13347
13348
13349
13350
13351
13352
13353
13354
13355
13356
13357
13358
13359
13360
13361
13362
13363
13364
13365
13366
13367
13368
13369
13370
13371
13372
13373
13374
BSC-VP-0065
BSC-VP-0066
BSC-VP-0067
BSC-VP-0068
BSC-VP-0069
BSC-VP-0070
BSC-VP-0071
BSC-VP-0072
BSC-VP-0073
BSC-VP-0074
BSC-VP-0075
BSC-VP-0076
BSC-VP-0077
BSC-VP-0078
BSC-VP-0079
BSC-VP-0080
BSC-VP-0081
BSC-VP-0082
BSC-VP-0083
BSC-VP-0084
BSC-VP-0085
BSC-VP-0086
BSC-VP-0087
BSC-VP-0088
BSC-VP-0089
BSC-VP-0090
BSC-VP-0091
BSC-VP-0092
BSC-VP-0093
BSC-VP-0094
BSC-VP-0095
BSC-VP-0096
BSC-VP-0097
BSC-VP-0098
BSC-VP-0099
BSC-VP-0100
BSC-VP-0101
BSC-VP-0102
BSC-VP-0103
BSC-VP-0104
BSC-VP-0105
BSC-VP-0106
BSC-VP-0107
BSC-VP-0108
BSC-VP-0109
JMB-VP-0001
JMB-VP-0002
JMC-VP-0001
JPH-VP-0001
JPH-VP-0002
JQR-VP-0001
JSC-VP-0001
JSD-VP-0001
MEC-VP-0001
MEC-VP-0002
MEC-VP-0003
MEC-VP-0004
MEC-VP-0005
MED-VP-0001
MMC-VP-0001
MSD-VP-0001
MSD-VP-0002
MSL-VP-0001
MSL-VP-0002
MSM-VP-0001
MSM-VP-0002
MSM-VP-0003
MSM-VP-0004
MSM-VP-0005
MSM-VP-0006
MSM-VP-0007
MTC-VP-0001
MTC-VP-0002
MTC-VP-0003
MTC-VP-0004
MTC-VP-0005
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
Page 176 of 177
G VENKATA RAGHUVANSH PATNAIK
SUNKANA KRISHNA SAI NAIMISHA
BUDARAYAVALASA MAHESHWARI
KANDIKONDA SATYA SURYA KARTHIK
VANGAPANDU NAGESH
HYDER HASAN MOHAMMAD
PRATIKA DOLA
MOGANTI KASHYAP
KAVYA KOMMANA
ATMAKURI GEETANJALI
SUBRAHMANYA SAI TARUN KALLURI
PUTTA V D VIVEK KUMAR
KANAKAMEDALA SAHITHI
B Y S SRINIVAS
PONNEKANTI PRANEETH
JAKKAMSETTI SASHIDHAR
GADI SUNIL
SHIVA SAH
PALETI RAKESH
VADDADI SAI VASISHTA
PIRATLA VENKATA SUJAN MADHUR
BUDDHA RAVI
GADEPALLI ADITYA
GARGI SAHA
MEDABALA SANDEEP
ACHANTA B V S N RAVICHANDRA
S S V LALITH CHANDRA KIRAN
TUTIKA VENKATA SARAT CHANDRA
GOPI SAITEJA
KANHEIYA LAL JAIN
BAKKI PARDHU AKSHAY
BALA PRANAYA SUJAN GHALI
KATRAGADDA KUMAR
KARIVEDA THARUN
ESHA DUTTA
V R S SAI RAM
REPAKA ANURAG
BALAGA DILEEP KUMAR
SALADI NIRUPAMA
NOOKALA SAI SRI HARSHA
JAGADANA SEETHA MANISHA
CHIRANJEEVI N CHANDRA SEKHAR KALYAN
KALEPU INDIRA MEHER
KUNTALA SHARMILA
UPPADA RAVIRAJ
SRIPATHI NIKHIL
SURISETTY HARIHARA PRAVEEN
JONNALAGADDA POOJA
MADHABHATTULA SOWMYA SRI VIDDYA
BONU PRANEETH
KISHORE GOVATATI
NUKALA R L MANIKANTA
JAYANTHI LAKSHMI NARAYANA SAI
PUDIPEDDI VENKATA SRI HARSHINI
HIMANSHU MEHRUNKAR
TAMVADA JAGANNATH MANIKANT
SARVEPALLI HARISHKUMAR
CHOWHAN GOPI BAI
DEEPA SAI AVULA
CHAMARTHI SAILAJA
UPPALA SINDHUSHA
YELLABILLI SHIVA SHEKHAR
ANKI REDDY JAYA SINHA REDDY
GOLAGANI VENKATA KANAKA SAI DEEPAK
VELAGANI SIVANNARAYANA
CHALAMALA DAVIDRAJU
KAPARAPU KIRANKUMAR
POLIMATI LAKSHMANARAO
KONDAVETI LALITHA GAYATRI
KOLLI SIVARAMMURTY
YELURI CHANDRA SEKHAR RAJU
ANUVA DAS
PALLA GANESH
TIMADANI RANGARRAJU
PANIGRAHI PRANEETHKUMAR
MANOHAR RAJU CHILUKOTI
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
SIA, SIB
RMI, RMII
RMI, RMII
RMI, RMII
MIII, RP
MIII, RP
MIII, RQROR
RSI, RSII
RSI, RSII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MEI, MEII
MIII, MM
MIII, MS
MIII, MS
MLI, MLII
MLI, MLII
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, MS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
520004
530016
530047
533005
535124
530017
530013
533464
530007
530013
530016
533401
530026
110003
530032
530032
530026
769004
530013
531126
530018
531002
535003
814112
530032
530032
532001
535003
533005
767033
530022
530018
534313
531020
530032
530032
531036
535558
531032
533004
530022
500017
532404
530026
532221
535558
530027
530028
530013
530022
522268
521401
530027
530013
494556
535002
524002
530008
530003
535128
530008
530008
530017
530017
534341
534101
533406
534227
535128
535126
530027
530017
531026
530028
532284
530008
13375
13376
13377
13378
13379
13380
13381
MTC-VP-0006
MTC-VP-0007
MTC-VP-0008
MTQ-VP-0001
MTQ-VP-0002
MTQ-VP-0003
MTQ-VP-0004
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
Page 177 of 177
VENKATA GIRISH P
AJAY KONIHAM
PRASAD THAMMA
PARASA SOWMYA
SURESH BOLUSANI
MOOLA KASI VISWANATH
TAMMINAINA D S PRASAD
MIII, CS
MIII, CS
MIII, CS
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
MIII, QR
560076
533103
530044
534462
494556
531173
532484
Scarica

pin-code sl. no. regnno centrec ode centre-name candidate`s