Il progetto InterBike e la Ciclovia AdriaBike
La Ciclovia AdriaBike costituisce l’asse portante della futura rete ciclabile transfrontaliera
italo-slovena.AdriaBike è stata individuata nell’ambito del progetto denominato InterBike, nato con l’obiettivo
di promuovere la mobilità sostenibile-ciclistica sul territorio transfrontaliero ed individuare azioni concrete per
il suo sviluppo. Il progetto InterBike è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e vede la partecipazione
di 23 Partners: 4 Agenzie di sviluppo regionale slovene e 7 Comuni sloveni, la Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, 8 Province e 3 Gruppi di Azione Locale delle tre regioni coinvolte (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia
Romagna).La Ciclovia AdriaBike il cui percorso una volta ultimato avrà una lunghezza complessiva di 600 km,
si sviluppa per la parte settentrionale in Slovenia dove corre in prossimità del confine italo-sloveno collegando
Kranjska Gora con Nova Gorica e Capodistria e per la parte meridionale in Italia dove, dopo aver attraversato il
confine presso il Valico di Rabuiese, costeggia il mare Adriatico collegando Trieste con Venezia e Ravenna.
Questo tratto adriatico costituisce anche una parte della ciclovia europea EuroVelo 8 (Mediterranean Route) e
della ciclovia BicItalia 6.
Ciclovia AdriaBike: i tratti già realizzati nel Friuli Venezia Giulia
Nella Regione Friuli Venezia Giulia alcuni parti della Ciclovia AdriaBike, individuata con la sigla FVG 2, sono già
state realizzate, in particolare:
1. la pista ciclabile Grado-Cervignano-Palmanova, che costituisce anche il tratto meridionale della Ciclovia
Alpe Adria Radweg (individuata quest’ultima con la sigla FVG 1);
2. la pista ciclabile Grado-Val Cavanata- Punta Sdobba (Foci dell’Isonzo);
3. la pista ciclopedonale G. Cottur che collega Trieste con l’altipiano carsico a Draga Sant’Elia;
4. l’itinerario ciclabile Aquilinia-Valico di Rabuiese (ITA-SLO) che utilizza, per la parte più prossima al confine,
l’ex ferrovia Parenzana e che prosegue in Slovenia, raggiungendo in particolare Capodistria.
Questo itinerario è collegato alla pista ciclopedonale G. Cottur da un percorso (segnalato) che si sviluppa sulla
viabilità aperta al traffico motorizzato (via Flavia), pertanto tale itinerario di collegamento è adatto ai soli
ciclisti esperti.
Per informazioni turistiche sulla Regione Friuli Venezia Giulia:
www.turismofvg.it - tel. 800 016 044 (numero verde)
Per ulteriori informazioni
sul progetto InterBike-Ciclovia AdriaBike
sulla Rete ciclabile del Friuli Venezia Giulia
www.adriabike.eu
www.regione.fvg.it/ciclovie
Da sabato 9 agosto si attiva il BICI+BUS linea MARE e CITTA’:
il nuovo servizio di trasporto intermodale per viaggiare lungo le piste ciclabili di
AdriaBike! BICI+BUS linea MARE e CITTÀ è il nome del nuovo servizio di trasporto intermodale gratuito che da sabato
9 agosto a domenica 12 ottobre viene reso disponibile dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei giorni
prefestivi e festivi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Il servizio bus con carrello portabiciclette prevede quattro corse al giorno tra Grado-Cervignano-Udine e tra
Grado-Monfalcone-Trieste per raggiungere i tratti già realizzati della ciclovia AdriaBike nel Friuli
Venezia-Giulia e offre così l’opportunità di visitare in bicicletta Grado, Aquileia, Palmanova, Trieste o la Costa
triestina.
L’intermodalità, la tipologia di trasporto effettuata per favorire l’utilizzodei mezzi pubblici, è già da tempo
diffusa in molti paesi europei: con l’attivazione del BICI+BUS in Friuli Venezia-Giulia, si compie un passo
importante per favorire la mobilità dei ciclisti con l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere alcune piste
ciclabili del litorale.
I vantaggi infatti sono molteplici: oltre ad agevolare il cittadino e ad aumentare l’offerta turistica si contribuirà
anche a tutelare l’ambiente, stimolando la popolazione ad un uso più frequente della bicicletta, in favore di
una mobilità sostenibilie più rispettosa dell’ambiente e del territorio.
Projekt InterBike in Kolesarska povezava AdriaBike
Kolesarska povezava AdriaBike je temelj bodoče čezmejne slovensko-italijanske mreže kolesarskih poti.
AdriaBike je opredeljena v okviru projekta InterBike, ki je nastal z namenom spodbujanja trajnostne kolesarske
mobilnosti na čezmejnem območju in opredelitve konkretnih aktivnosti za vzpostavitev čezmejne mreže
kolesarskih povezav. Omenjeni projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v sklopu Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Pri projektu sodeluje 23 partnerjev: 4 slovenske
regionalne razvojne agencije in 7 slovenskih občin, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina (FJK) ter 8
pokrajin in 3 lokalne akcijske skupine iz treh italijanskih dežel (FJK, Veneto in Emilia Romagna). Severni del
kolesarske povezave AdriaBike, ki bo po dokončanju obsegala 600 km kolesarskih poti, leži v Sloveniji in poteka
v bližini slovensko-italijanske meje ter povezuje Kranjsko Goro z Novo Gorico in Koprom, njen južni del pa
poteka na italijanski strani meje, kjer se po prečkanju le-te v bližini mejnega prehoda Škofije nadaljuje vzdolž
jadranske obale in povezuje Trst z Benetkami oziroma Ravenno. Opisani jadranski odsek sovpada s traso
evropske kolesarske povezave EuroVelo 8 – Sredozemska kolesarska pot, kot tudi z odsekom BicItalia 6
italijanske mreže kolesarskih povezav.
Kolesarska pot AdriaBike – že zgrajeni odseki v Furlaniji Julijski krajini
V FJK so nekateri deli kolesarske povezave AdriaBike, označeni s kratico FVG2, že dokončani. Gre za naslednje
odseke:
1. Kolesarska pot Gradež - Cervignano - Palmanova, ki je tudi del južnega odseka kolesarske povezave Alpe
Adria Radweg (označena s kratico FVG1);
2. Kolesarska pot Gradež - Val Cavanata - Punta Sdobba (izliv Soče);
3. Kolesarska in peš povezava G. Cottur, ki mesto Trst pri naselju Draga povezuje s kraško planoto;
4. Kolesarska pot Žavlje - mejni prehod Škofije (ITA-SLO), ki na odseku v bližini meje poteka po trasi opuščene
ozkotirne železnice Parenzane (ta je nekoč povezovala Trst in Poreč) in se nadaljuje v Slovenijo vse do Kopra.
Opisana kolesarska pot je povezana s peš- in kolesarsko potjo G. Cottur preko (označenega) odseka, na
katerem pa poteka tudi motorni promet (Ulica Flavia), zato uporabo omenjenega povezovalnega odseka
priporočamo le izkušenim kolesarjem.
Turistične informacije o Furlaniji Julijski krajini so na voljo na spletni strani www.turismofvg.it ali na brezplačni
tel. št. 800 016 044.
Dodatne informacije
o projektu InterBike in kolesarski povezavi AdriaBike
ter deželni mreži kolesarskih poti Furlanije Julijske krajine
www.adriabike.eu
www.regione.fvg.it/ciclovie
Od sobote, 9. avgusta, dalje je vzdolž kolesarskih poti AdriaBike na voljo nova
intermodalna prevozna storitev: “BICI+BUS linea MARE e CITTÀ”!
Pri storitvi, poimenovani “BICI+BUS linea MARE e CITTÀ” (KOLO+BUS, linija MORJE in MESTO) gre za novo,
brezplačno intermodalno potniško povezavo, ki jo Furlanija Julijska krajina zagotavlja ob vikendih ter
predprazničnih in prazničnih dneh v obdobju od sobote, 9. avgusta, do nedelje, 12. oktobra, z namenom
spodbujanja kolesarske mobilnosti.
Storitev prevoza z avtobusom, opremljenim s prikolico za prevoz koles, predvideva štiri vožnje dnevno na dveh
različnih relacijah: Gradež - Cervignano - Videm in Gradež - Tržič – Trst. Avtobus potnike in kolesa pripelje do
že urejenih odsekov kolesarske povezave AdriaBike v FJK in potnikom-kolesarjem nudi možnost, da obiščejo
Gradež, Oglej, Palmanovo in Trst ali se zapeljejo po tržaški obali.
Pri intermodalnosti gre za kombinacijo več vrst transporta, ki spodbuja uporabo javnega prevoza in ki je že
razširjena v številnih evropskih državah. Z uvedbo storitve KOLO+BUS bo tudi dežela FJK naredila pomemben
korak v smeri izboljšanja pogojev mobilnosti in povečanja učinkovitosti javnega prevoza.
Omenjena storitev ima številne prednosti: je uporabniku prijazna in pomeni obogatitev turistične ponudbe,
obenem pa prispeva k varovanju okolja in prebivalstvo spodbuja k pogostejši uporabi kolesa s ciljem promocije
okolju in prostoru prijaznejše mobilnosti.
Slovenian Regional development agencies and 7 Slovenian Municipalities, the autonomous Region of Friuli Venezia
Giulia, 8 provinces and 3 Local action groups of the three regions involved (Friuli Venezia Giulia, Veneto and Emilia
Romagna).
The AdriaBike cycleway once completed will have a total length of 600 km; on its northern section the route runs
near the Slovenian-Italian border connecting Kranjska Gora with Nova Gorica and Koper. On the southern part the
route takes you to Italy, crossing the border at the pass of Rabuiese, and following a section of the Adriatic coast
linking Trieste to Venice and Ravenna. This section of the cycleway that runs along the Adriatic sea coast is also a
part of the European EuroVelo Cycle Route 8 (Mediterranean Route) and BicItalia cycleway 6.
Das Projekt InterBike und der AdriaBike Radweg
AdriaBike cycleway: the sections that are already open in Friuli Venezia Giulia
Der AdriaBike Radweg ist der wichtigste Bestandteil des zukünftigen grenzüberschreitenden italienisch –
slowenischen Radroutennetzes. AdriaBike entwickelt sich im Rahmen des InterBike Projektes, welches mit
dem Ziel erschaffen wurde, die Radmobilität im grenzüberschreitenden Gebiet zu fördern und konkrete
Fortschritte in der Entwicklung dieses internationalen Radroutennetzes, zu machen.
Das Projekt InterBike ist vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), innerhalb des
interregionalen italienisch – slowenischen 2007 -2013 Kooperationsprojektes, mitfinanziert. InterBike verfügt
über 23 Partner: 4 slowenische Agenturen für Regionalentwicklung und 7 slowenische Gemeinden, die
autonome Region von Friaul Julisch Venetien, 8 Provinzen und 3 lokale Aktionsgruppen von den 3 beteiligten
Regionen (Friaul Julisch Venetien, Veneto und Emilia Romagna).
Nach Fertigstellung des AdriaBike Radweges wird die Gesamtlänge 600 km betragen; der nördliche Teil der
Strecke führt entlang der italienisch – slowenischen Grenze und verbindet Kranjska Gora mit Nova Gorica
und Koper. Der südliche Teil des Radweges erstreckt sich vom Grenzübergang Rabuiese bis zur Adria wo er
entlang der Küste von Triest über Venedig nach Ravenna führt.
Die Adriastrecke ist Teil des europäischen Euro Velo 8 (Mediterranean Route) und des BicItalia 6
Fahrradweges.
AdriaBike Radweg: die fertiggestellten Teilstrecken in Friaul Julisch Venetien
In der Region Friaul Julisch Venetien wurden bereits einige Teilstrecken der AdriaBike mit der Kennzeichnung
FVG 2 fertiggestellt und zwar:
1. der Radweg Grado-Cervignano-Palmanova, Teil des südlichen Alpe Adria Radweges (gekennzeichnet FVG
1);
2. der Radweg Grado-Val Cavanata- Punta Sdobba (Isonzomündung);
3. der Geh – und Radweg G. Cottur welcher Triest mit dem Karst in Draga Sant’Elia verbindet;
4. die Strecke Aquilinia-Valico di Rabuiese (ITA-SLO) die in der Nähe der Grenze über die ehemalige
Bahnstrecke Parenzana und durch Slowenien nach Koper führt.
Diese Route ist durch eine markierte Strecke mit dem Geh -und Radweg G. Cottur verbunden; dieser
erstreckt sich über eine befahrene Straße (via Flavia) und ist daher nur für erfahrene Radfahrer geeignet.
Weitere Informationen über die Region Friaul Julisch Venetien finden Sie unter:
www.turismofvg.it - tel. 800 016 044 (gebührenfreie Hotline)
Weitere Informationen
bezüglich des Projektes InterBike-AdriaBike Radweg
und der Fahrradwege in Friaul Julisch Venetien
www.adriabike.eu
www.regione.fvg.it/ciclovie
Ab Samstag dem 9. August gibt es in Friaul Julisch Venetien einen neuen speziellen
Fahrradbus: es handelt sich dabei um den BICI+BUS linea MARE e CITTÀ, ein neues
intermodales Transportmittel um bequem mit dem Fahrrad entlang dem AdriaBike Radweg
zu fahren!
Mit dem Bike Bus BICI+BUS linea MARE e città hat die Region Friaul Julisch Venetien eine Maßnahme ergriffen
um die Radmobilität zu verstärken: mit dem BICI+BUS linea MARE e CITTÀ ist es ab Samstag dem 9. August bis
Sonntag dem 12. Oktober an Wochenenden endlich möglich, Radfahren mit dem Bus zu kombinieren. Dieser
Bus mit Fahrradanhänger wird 4 mal am Tag entlang dem „Adriabike Radweg“ zwischen Grado -Cervignano Udine
und Grado- Monfalcone -Triest fahren: somit gibt es die Möglichkeit, schöne historische Städte wie Palmanova
oder Aquileia mit dem Fahrrad zu besichtigen, oder einfach und bequem ans Meer nach Grado oder an die Küste
von Triest zu gelangen. Diese Art von Verkehrsmittel ist schon seit einigen Jahren in verschiedenen europäischen
Staaten verbreitet: mit BICI+BUS linea MARE e città wird ein wichtiger Schritt vorwärts gemacht, um den
Radverkehr in Friaul Julisch Venetien zu verbessern und das Radfahren somit zu erleichtern. Es gibt mehrfache
Vorteile die mit diesem neuen Radbus verbunden sind: außer dem Vorteil für die Bevölkerung wird auch das
touristische Angebot erhöht, die Umwelt geschont und die Menschen zur Bewegung stimuliert, was der Umwelt
und Gesundheit zu gute kommen.
The project InterBike and the AdriaBike cycleway
The AdriaBike cycleway constitutes the cornerstone of future Italian-Slovenian cross-border cycling network.
AdriaBike was identified within the project named InterBike, created to promote sustainable cycling mobility on
the cross-border territory and to identify concrete actions for the development of a cross-border cycling route
network.
The project InterBike was co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) in the context of the
cross-border cooperation programme Italy-Slovenia 2007-2013 and with the participation of 23 Partners: 4
In the region Friuli Venezia Giulia the sections of AdriaBike, identified with the initials FVG 2, which are already open,
are the following:
1. the cycleway Grado-Cervignano-Palmanova, which constitutes the southern part of the Alpe Adria Cycle Road
(the latter indicated by the abbreviation FVG 1);
2. the cycleway Grado-Val Cavanata-Punta Sdobba (at the mouth of the Isonzo river);
3. the G. Cottur shared -use footway that connects Trieste with the Karst Plateau in Draga Sant'Elia;
4. the Cycle Route Aquilinia- Valico Rabuiese (ITA-SLO) which follows on the Italian – Slovenian border the old
railway Parenzana and continues in Slovenia, reaching Koper. This route is connected to the G. Cottur cycle path via
a cycle track that runs within the carriageway (via Flavia); therefore this route is only suitable for experienced
cyclists.
For futher information about the region Friuli Venezia Giulia visit the website: www.turismofvg.it - tel. 800 016 044
(freephone number)
For further information
about the InterBike and AdriaBike
about cycleway project of Friuli Venezia Giulia
www.adriabike.eu
www.regione.fvg.it/ciclovie
Starting Saturday August 9th there is a new intermodal transport service available called
BICI+BUS linea MARE e CITTÀ that allows you to travel along the cycling paths of
AdriaBike. BICI+BUS linea MARE e CITTÀ is the name of the new type of free Bike-and-Ride transport that the region of
Friuli Venezia Giulia has made available on weekends starting Saturday August 9th until Sunday October
12th, with the aim of encouraging the development of cycling mobility. The bicycle rack trolley bus runs four
times a day during weekends along the"Adriabike cycleway"; by taking either the Grado-Cervignano-Udine or the
Grado-Monfalcone-Trieste route you can visit by bike Grado, Aquileia, Palmanova, Trieste or the coast of Trieste.
Intermodality combines several means of transport during the same journey and is already widespread in many
European countries: with the provision of BICI+BUS, the region of Friuli-Venezia Giulia takes an important step to
dramatically improve the conditions of mobility and to facilitate efficiency and public transport. There are great
advantages to this new Bike-and-Ride service: besides making it easier for travelers to get around, it also helps
increase the tourist offer in this area. Moreover this new form of transport contributes to the reduction of traffic,
stimulating the population to a more frequent use of the bicycle for the benefit of a more environmentally friendly
mobility.
ACANZA
V
A
U
T
A
L
I
IV
V
!
A
IN BICICLETT
Servizio realizzato nell’ambito del progetto INTERBIKE su iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
Storitev je rezultat projekta INTERBIKE na pobudo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Glavnedirekcije za, infrastrukturo, mobilnost, prostorsko načrtovanje, javna dela in univerzo.
PARTNERS del Progetto INTERBIKE:
Regionalni razvojni center Koper, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Provincia di
Gorizia, Provincia di Udine, Provincia di Venezia, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Ferrara,
Provincia di Ravenna, Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, Delta 2000 Soc. cons. a.r.l., Gruppo di Azione
Locale Polesine Delta del Po, Občina Cerkno, Občina Kranjska Gora, Občina Kobarid, Občina Brda, Občina
Miren-Kostanjevica, Mestna občina Koper, Občina Komen, Razvojna agencija ROD, Posoški razvojni center, RRA
Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
tuicite o- free Service
a
r
g
izio e Serv
lačna
brezp
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Setorritvev - kostenlos
s
Prenotazione obbligatoria
Austria
A23 UDINE -TARVISIO
Servizio riservato ai passeggeri con bicicletta al seguito.
OBVEZNA PREDHODNA REZERVACIJA
Storitev je namenjena izključno potnikom, ki potujejo s
kolesom.
Friuli
A23
Venezia-Giulia
UDINE
PORDENONE
UDINE
Slovenia
RESERVIERUNGSPFLICHTIG
Nur für Passagiere mit Fahrräder
GORIZIA
RESERVATION REQUIRED
Only for passengers with bicycles.
A4
FRIULI VENEZIA GIULIA
www.alibus.it/landing/biketour
Phone: (+39) 0434 570 160
TRIESTE
Veneto
Web:
Mar Adriatico
da lunedì a venerdì (ore 9.00-18.00)
PORDENONE
GORIZIA
Palmanova
(+39) 366 506 85 00
NOVA GORICA
sabato e domenica (ore 9.00-13.00 e 15.30-19.30)
A4 VENEZIA-TRIESTE
S. Giorgio
di Nogaro
SLOVENIJA
Cervignano
Aquileia
Latisana
brezplačna storitev - kostenloser Service - free Service
Monfalcone
1
Precenicco
Servizio gratuito
Fossalon
Sistiana
Marano
P.ta Sdobba
VENETO
VENEZIA
RAVENNA
Mar Adriatico
Lignano
GRADO
2
3
Grado - Trieste e Trieste - Grado
BUS
Grado - Udine e Udine - Grado
Ciclovia AdriaBike (FVG 2) (tratti realizzati nel FVG)
TRIESTE
Ciclovia AdriaBike (FVG 2) (tratti in progetto nel FVG)
TRIESTE - Altopiano Est
4
BUS
Rabuiese
Ciclovia Alpe Adria Radweg (FVG 1)
NOVA GORICA
KRANJSKA GORA
KOPER / CAPODISTRIA
ATTENZIONE!
NUOVI ORARI in vigore dal 13 settembre al 12 ottobre 2014
TRIESTE - GRADO
Mattino
GRADO - TRIESTE
GRADO - UDINE
Pomeriggio
Mattino
UDINE - GRADO
1
Pomeriggio
Ciclovia AdriaBike (FVG2)
da Grado a Cervignano e Palmanova
AdriaBike Cycleway (FVG 2) from Grado to
Cervignano and Palmanova
Difficoltà:
Trieste città
8.40
-
Stazione Autocorriere (piazzale esterno)
Grado
10.50
17.00
Stazione Autocorriere
Trieste altipiano
9.15
14.00
Area incrocio SS14 - Strada per S. Lorenzo (ex Motel Val Rosandra)
Aquileia
11.15
17.25
Via Julia Augusta (piazzale dell’Info Point di Turismo FVG)
Trieste città
9.45
15.30
Stazione Autocorriere (piazzale esterno)
Cervignano
11.40
17.50
Stazione treni
Sistiana
10.15
16.00
Sistiana centro
Palmanova
12.05
18.15
Stazione treni
Monfalcone
10.40
16.25
Via Grado (fermata APT vicino Kinemax)
Udine
12.35
18.45
Stazione Autocorriere
Fossalon
10.55
16.40
Viale della Vittoria (Vicino l’incrocio con SP19)
Grado
11.20
17.05
Stazione Autocorriere
(piazzale sulla SP 32 nei pressi dell’incrocio SP 32-SS 14)
11.25
17.10
Stazione Autocorriere
Udine
9.00
15.00
Stazione Autocorriere
Monfalcone
12.05
17.50
Via Grado (fermata APT vicino Kinemax)
Palmanova
9.35
15.35
Stazione treni
Sistiana
12.30
18.15
Sistiana centro (piazzale sulla SP 32 nei pressi dell’incrocio SP 32-SS 14)
Cervignano
10.00
16.00
Stazione treni
Trieste città
13.00
18.45
Stazione Autocorriere (piazzale esterno)
Aquileia
10.25
16.25
Via Julia Augusta (piazzale dell’Info Point di Turismo FVG)
Trieste altipiano
13.30
-
Area incrocio SS14 - Strada per S. Lorenzo (ex Motel Val Rosandra)
Grado
10.45
16.45
Stazione Autocorriere
Arrivo bus e carico bici
Fermata
Prihod avtobusov in natovarjanje koles / Busankunft und
Verladung von Fahrrädern / Bus arrival and bicycle loading
Odhod avtobusov / Haltestelle / Bus stop
Saranno possibili variazionidi orario, dovute ai tempi di carico delle biciclette. Verificare gli aggiornamenti degli orari e
la mappa delle fermate su www.alibus.it/landing/biketour
Je nach Verladung von Fahrrädern können sich die Uhrzeiten ändern; kontrollieren Sie bitte die Uhrzeiten und
Haltestellen auf der Website www.alibus.it/landing/biketour
Glede na čas, potreben za natovarjanje koles, so možne naknadne spremembe urnika. Prosimo vas, da urnike in lokacije
postajališč predhodno preverite na spletni strani www.alibus.it/landing/biketour
Timetable changes will be possible due to long bicycle loading times. To always be informed about any changes check out
the timetable and the bus stops www.alibus.it/landing/biketour
Facile
Tratto sovrapposto alla Ciclovia
AlpeAdria Radweg (FVG1), adatto a tutti i
ciclisti.
Section of AlpeAdria Cycleway (FVG1)
suitable for all cyclists
2
Grado
3
Ciclovia AdriaBike (FVG2)
da Grado a Punta Sdobba (foci del fiume
Isonzo)
AdriaBike Cycleway (FVG2) from Grado to
Punta Sdobba (mouth of Isonzo river)
Difficoltà:
Facile
Tratto adatto a tutti i ciclisti.
Section suitable for all cyclists.
Ciclovia AdriaBike (FVG2)
da Trieste a Draga Sant’Elia
(Pista ciclopedonale Cottur)
AdriaBIke Cycleway( FVG 2) from Trieste to
Draga Sant'Elia
(Cottur cycle path)
Difficoltà:
Facile
Tratto adatto a tutti i ciclisti.
Section suitable for all cyclists.
4
Ciclovia AdriaBike (FVG2)
dalla SP14 (foci del Rio Ospo) al Valico di
Rabuiese
(Ciclovia Parenzana)
AdriaBIke Cycleway (FVG 2) from the mouth of
river Rio Ospo to the Rabuiese pass
(Parenzana cycle path)
Difficoltà:
Media
NB Per raggiungere la Ciclovia Parenzana da Trieste è
necessario percorrere un tratto su viabilità ordinaria ad
elevata intensità di traffico, adatto per ciclisti esperti.
A breve potrà essere utilizzato il battello (Delfino
Verde) da Trieste al porto di Muggia (max 15 biciclette)
NB To take de Parenzana cycle path it is necessary to
cycle along a road with traffic (via Flavia), therefore it
is for experienced cyclists
In the near future you can also take the boat form the
port of Trieste to Muggia (max 15 bicycles)
Scarica

IN BICICLETTA !