Inspektoria Maryi Wspomożycielki –Polska –PLA
Wspólnota-Maryi Wspomożycielki
Miasto: Środa Śląska
Inspettoria di Maria Ausiliatrice- Polonia- PLA
La comunità-Maria Ausiliatrice
Città: Środa Śląska
Nasza wspólnota powstała 65 lat temu.
11.06.1947 roku przybyło pięć sióstr, które z
entuzjazmem salezjańskim rozpoczęły pracę w
Środzie Śląskiej. Siostry prowadziły żłobek,
kurs krawiecki i oratorium. Czasy były ciężkie,
powojenne. Brakowało wielu rzeczy
materialnych, ale siostrom nigdy nie brakowało
zaufania do Opatrzności.
La nostra comunità è nata 65 anni fa. Il 11
giugno 1947 sono venute a Środa Śląska cinque
FMA e con l’entusiasmo salesiano hanno
cominciato il lavoro. Le nostre sorelle hanno
gestito l’asilo nido, il corso di taglio e di cucito e
avevano l’Oratorio. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale i tempi erano molto difficili. Le nostre
sorelle non avevano le cose urgenti ma mai non le
mancava la fiducia nella Provvidenza di Dio.
1.Co było siłą i pomocą w trudnościach dla
naszych sióstr?
1. Qual’è stata la forza che ha guidato e sostenuto
le nostre sorelle?
Siłę i pomoc w trudnościach czerpały z:
La forza e l’aiuto nelle difficoltà attingevano
da:












Głębokiej wiary
Modlitwy
Zjednoczenia z Jezusem w eucharystii
Zaufania Bogu
Wierności konstytucjom
Dostrzegania Woli Bożej w każdej sytuacji
Naśladowaniu pierwszych sióstr w ubóstwie i
wzajemnej miłości
Wzajemnej pomocy
Ducha rodzinnego
Ducha poświęcenia
Pasji apostolskiej „da mihi animas cetera tolle”
Radości












Fede profonda
Preghiera
Unione con Gesù Sacramentato
Fiducia in Dio
Fedeltà alle Costituzioni
Percezione della Volontà di Dio in ogni circostanza di vita
Imitando le prime sorelle nella povertà e nell’amore reciproco
Aiuto reciproco
Spirito di famiglia
Spirito di sacrificio
Passione apostolica “da mihi animas cetera tolle”
Gioia
2.Jakie słowo, jakie sugestie ofiarują nam, w
naszych czasach , tak innych od ich czasów?
Siostry mówią nam dziś:










Jezus niech będzie zawsze na pierwszym miejscu
Modlitwa to wasza siła
Zawierzcie się Maryi
Odważnie patrzcie na przyszłość przez
teraźniejszość
Bądźcie mężne i nie zrażajcie się trudnościami
Bądźcie wierne Konstytucjom i Ewangelii
Dawajcie siebie innym bezinteresownie
Bądźcie darem miłości dla innych
Bądźcie ubogie i proste, a Bóg będzie wam
błogosławił
W każdej sytuacji wychwalajcie Boga
2. Quale parola, quale suggerimento esse
offrono a noi, in questo nostro oggi così diverso
dal loro tempo?
Le nostre sorelle ci dicono oggi:










Gesù sia sempre al primo piano nella vostra vita
La preghiera sia la vostra forza
Affidate a Maria
Guardate il futuro attraverso il presente con coraggio
Siate intrepide e non scoraggiatevi con le difficoltà
Siate fedeli al Vangelo e alle Costituzioni
Siate il dono dell’amore per gli altri
Donatevi agli altri gratuitamente
Siate povere e semplici e Dio vi benedirà
In ogni situazione lodate Dio
Aktualne dzieła domu: przedszkole,
katecheza w szkole podstawowej,
Asystencja w parafii salezjańskiej św. Andrzeja
i diecezjalnej Podwyższenia Krzyża Świętego,
schole w dwóch parafiach,
Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich,
grupy młodzieżowe: SPE, byli wychowankowie przedszkola,
gitarowa, biblijna;
Le opere attuale in casa:Scuola materna,
catechesi nelle scuole statali,
assistenza nella parocchia salesiana di S. Andrea
e diocesana d’Esaltazione della Santa Croce,
scola delle ragazze presso le due parocchie,
Associazione Salesiani Cooperatori;
gruppi giovanili : di SPE(Salesiano Pellegrinaggio di Evangelizazione),
di ex-allievi delle scuola materna, di chitarra, di Bibbia
Carissima Madre, siamo con Te!
Ricordiamo nella preghiera!
Scarica

Inspektoria Maryi Wspomożycielki - Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice