"
#
$
%&$#'()*(&$
+#",+-(
0
1
2
&$%+)#+
.
/
0
1
2
/
3
4
,/250/-5/06
45678
865886
8
6
5665
86
688688
66886786!7
01234
56789
6676
567
8
6689
8
869
686
6
9889
8
9789
8
966
3!"4!#$1%34&'!
679
(69
)96
889
689766
6
97
*+
!
"#$%&'%!
(
)
*
+
,
)
!
.
!
/),0*)!10)*2!
0123467894
21478426846291727
2176694782
24884
284
4
2
24884
273428773
1235632789
863218
JKLMNOPQLRSTUVWUXSYSZORSRSP[OLRSRPKZOLN[\\YSQL
NPOQLM]O[SOP[KZK[L^Z_QZ]]PROZYPKPYRPMPO]L`
MPKaZZYQ[KZ[]SYS]bNPOSY]OZMNLO]LXPOQS
PNPOSY]OZMcPOSXPK]LXLRZYPd
!"#$%&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&()*
+)%)%)%#&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&(),-
++./+$$()0)&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&()12$3($+$($+!"% %%&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&()14
+))"$/+)3+($%%005($)6$+%'''''''&()*,
+.7"$$%3%+))6$%(8%)&''''''''''''''''''''''''''''''''&()*9
:)("$5;<;5;"$%63)3)"$+)+$=)"$.)&''&()>1
6$8)"+)"))4?%($3)0+)")($%$0+$&'''&()>@
($A$!"B$""2)%%8$))&''''''''''''''''''''''''''''''''''''&()[email protected]
$$/"$#!"CD)E<)8$&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''&()9,
$%%"!"()0)""F.)3)&''''''''''''''''''''''''&()9>
23($)"()0)"$($$A)$&'''''''''''''''''''''''''''&()9G
23($)"()0)"$($$A)$&'''''''''''''''''''''''''''''''''''&()G4
03!$H$$A)"I3($)53#$&'''''''''''''''()@,
0
12356789
8
!"# $%&'()*+,-..*/*(*01'2*'34&456*%',%&'4++*5*.0&46*-5*'(-74(*'8999999999999999999998,:50-';<
$%&'*'2455*'%7-5-+*7*'%2'*('2%,&%664+%50-'2%('0%&&*0-&*-'8999999999999999999998,:50-'=>
$%&'*'2455*'4((4'.4(:0%'2%((%'(%',-(?%&*'[email protected]%'A455-'4++4(4&%899999999999999999998,:50-'=B
$%&'()4+*450-8999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999998,:50-'CDC
$%&'():&45*-'%2'*('&42-5'899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999998,:50-'CDE
$%&'*('&:+-&%'%'(%'?*/&46*-5*F'*5'A4.%'2*'7450*%&%'%'2*'%.%&7*6*-'8999999999999998,:50-'CDG
$%&'(4',%&2*04'2*'&*.-&.%'*2&*[email protected]%F'.:(()%.,%&*%564'2%('H:3%((-'%'2%(',4..40-89998,:50-'CD=
$%&'*'A400-&*'*2&-3%-(-3*7*'[email protected]%'433&4?45-'(4'.*0:46*-5%'899999999999999999999999998,:50-'CCC'
$%&'*'&*[email protected]*'3%-(-3*7*'54.7-.0*'-'+*5*+*6640*'89999999999999999999999999999999999999998,:50-'CC=
$%&'*'?-(:+*'%.0&400*'%2'*',&-/(%+*'2*'0&-?4&%':54'2*.74&*74'89999999999999999998,:50-'C>C
IJKI"I"I#I"
$%&'(4'4..%564'2*':5'7-5A&-50-'?%&-'%'(%4(%'7-5'(4',-,-(46*-5%'899999999999998,:50-'C>B
$%&'(%'*((:.*-5*'.:((4'-77:,46*-5%F'.:(',*45-'.0&40%3*7-'%2'4(0&-899999999999998,:50-'CLL'
$%&'()-,,-.*6*-5%'2%((%',-,-(46*-5*'%'2%((%'4++*5*.0&46*-5*'(-74(*'899999998,:50-'CEE
$%&'3(*'*5.-(:/*(*',&-/(%+*'M5456*4&*'2%(',&-3%00-'899999999999999999999999999999998,:50-'CE=
0
1235632789
863218
&'
!"#$%&
(&!&)*+,-./0*121*/3*4*5364*
./,*73*849:64;./412*<+9164*=>[email protected]*=A>[email protected]*+,-./0*/3*,C,664*./,*:212*
3554-4669-3*.216-2+-259.,164*<+9164*?>[email protected]*[email protected]*[email protected]*[email protected]*,*+,-./0*I*+,>
:316,J,16,*53112:3K*:43*+,-*874*,C,664*54-,664*:977L3JM4,16,*54*N463*
<+9164*DO>[email protected]*./,*+,-*7L,12-J,*:+-,.2*54*-4:2-:,*<+9162*AE>APB*./,*
:212*:266-366,*377,*Q,--2N4,@*377,*1,.,::46R*5,4*.46635414S*T1;1,*+,-./0*I*
419647,*537*J2J,162*./,*47*6911,7*366937,*I*3::27963J,16,*J25,-12*,*
121*/3*N41.274*<+9164*OGBS*
U** #Y&Z,*&4J+
V%'WX
-,:,*,J48-312*N,-:2*+3,:4*:6-314,-4*./,*/3112*:6-9669-,*
+,-*4*6-3:+2-64*5,.4:3J,16,*41Q,-42-4*377,*12:6-,@*+,-./0*7LT63743*.21*
[9,:64*:+-,./4*:4*+-4N3*5,77,*-4:2-:,*+,-*-4731.43-,*7L2..9+3\421,*,*+,-*
-453-,*.2J+,6464N46R*377,*4J+-,:,*366-3N,-:2*73*4112N3\421,*6,.1272>
84.3*,*73*54J4194\421,*5,7*.3-4.2*;:.37,S*]4*.21:,89,1\3*4*J4743-54*54*
,[email protected]*./,*N,18212*:[email protected]*+,1374\\312*7L,.212J43*46374313
^_`ab_acdefcbcfgahcaijk_
lmm n
%opppoppq'%&rs%
'%&&tu&vw%r
&'r$%xyzY*{,7*OEED*I*:6362*54*:272*AP*J474214*54*
6211,7736,@*.2J,*OO*3114*+-4J3S*|-,:4*53*:[email protected]*47*}-,~9:@*1,7*[email protected]*,-3*
3*AE*J474214*54*6211,7736,@*.2J,*1,7*ADD=*47*€216,*431.2*34*74N,774*
5,874*3114*LHES*Z3*+9163*J3::4J3*,-3*:6363*6-3*47*ADDF*,5*47*ADDPS
‚** n
&&&&$'WW%ƒs%'%&
!tu&r*J,16-,*73*]4./43-3\421,*54*€2531,@*:2662:.-46>
63*1,7*OEEE*534*J414:6-4*5,4*6-3:+2-64*46374312*,*Q-31.,:,@*+-,N,5,>
N3*./,@*1,772*:6,::2*+,[email protected]*-3552++43::,SZ3*54J419\421,*I*:6363*
73-83J,16,*4154+,15,16,*534*73N2-4*54*3J+743J,162*5,7*6911,7*,:4>
:6,16,@*+,-./0*,-3*.2J41.4363*59,*3114*+-4J3*5,77L414\42*.3164,[email protected]*,*
.2164193*3*73N2-4*6,-J41364ST7*6-3„.2*J,-.4*2-3*I*M,1*37*54*:2662*37*
74N,772*5,4*?*J474214*54*6211,7736,*3*.94*,-3*?E*3114*Q3S*
0
12356789
8
!"##!$%&'('($)$(("*+)!$("'%"),%"!('$
'"%-($#,'.$/0#!1'*#'$!&$!0))$&2#$34567689:;
<=>;[email protected]?9C=59C;[email protected];[email protected];87C;;[email protected];[email protected]=>[email protected]
:[email protected]?7==>956=5=B=D8;[email protected]=D?;[email protected];[email protected]=H59:7>[email protected];>F
>=EE7==;>>[email protected]@;>95>GE57B;:9D8=>955;8;@;IJ=E=69889;DD7A
7DBG7?;[email protected]:757=D7>[email protected]=>[email protected];8;57A
[email protected]@76E=D>9D87;>GD;6=CC9DO7=D9EGHH57B;>[email protected];[email protected][email protected]
=KD7:[email protected];[email protected];[email protected];[email protected]@9;[email protected];75QR>7SG;[email protected];DF
678;C;D958GDD95;[email protected];>;59>[email protected];[email protected];7=
[email protected]@=C7978;57;D9?;DD=;DDGDB7;8=>[email protected][email protected]:[email protected]
[ \#$//)$0("A*[email protected])?$aA96$6(9(D">*=S(G;6)7"8=)8;#5:9
($22$0)]!^$"'!_-#`
D897DK;[email protected];5=68966=68G>7=
>[email protected];8=>;[email protected]@=C7978;57;D9A;::9889B?95;C95=B78d
:;667:96;@;DD=>7QQMe:[email protected];[email protected];887;LgM9LQMh:f?7D
[email protected]@76E=D>9DO;>[email protected];66;D=I
45KG;>;KD=>789:E=>955;DG=C;57D9;E;[email protected]:[email protected]=D>=75
>[email protected];@9HH9>76=57gM:[email protected];[email protected][email protected]
[email protected]=:=>[email protected];8=A48;57;[email protected];DB7;A>[email protected]@=6E9D>[email protected]
[email protected];lm:757;@>7>[email protected][email protected];[email protected]=D=>7:9OF
O;8795;[email protected];n;@7K79<75;D=AC7;[email protected]=AD=D;EE;@9E7p
9B=D=:7B;VEGD8=lmYA9jT4?;>7B?7;@;8=AD95K9DD;7=QMLLAB?9A7D
[email protected][email protected];DD=75q9:E7=D9I
r s
)")#($22$)$--0($&0))$%$('&]!t-'!_I
J=C9D>==6E78;@[email protected];>c58;[email protected]:[email protected][email protected]>7D;@7AB?9
?;DD=>[email protected]>7C95=B78d>7LQMh:;[email protected];A6G55=68966=H7D;@7=A
[email protected];88=>7K;[email protected]@;5:9D=wMh:[email protected];q8x9;D>9<;GF
@79DD99y?7G6;[email protected][email protected]@[email protected];@[email protected]
:[email protected]?9?;DD=>;C;D87VEGD8=mMYI
z;B;E;B78d>955;57D9;[email protected]>[email protected]@9HH9>[email protected]@[email protected]@C;55=
>7QMFQm:7DG87B?96;@9HH9D9B966;@7=>;C;D87;>=KDGD=>97QW
[email protected];>c58;b95=B78d;[email protected][email protected]>;5:=>955=>7
[email protected][email protected]>[email protected][email protected];D678=>[email protected];[email protected]=AB?9
6=D=GDE=B=>7E7p>955;B;E;B78d>955;57D9;>7C;57B=;88G;59VLwM
[email protected];[email protected][email protected]@@=C7978;57;D9A:;[email protected]@75{=88;@>=A
B?9|;D;5=K=YA96=68;DO7;5:[email protected]=;55;;88G;[email protected]
@=C7;>7H;66;C;559I
0
1235632789
863218
%&'$()&$*+,-&$./01
!"#$
&,+&$'))234&567*&+8$-&$%&64'$*,)$./4*,0/$6467(6+&9
./$)6('+/$'))'$./*+7,:&/46$-6))2/167'$;1,4+/$<=>?$*&'[email protected],6))&$A'*'+&$*,)$
B'AA&*/(4/$167$&)$B,4:&/4'064+/$-6()&$&01&'4+&$-&$564+&)':&/46$6$-&$
76B7&(67':&/46$-6)$+,446)$-&$A'*6$;1,4+/$<C>?$-'44/?$*61'7'+'064+6?$
,4$0'((&/7$./4*,0/$-&$DE=$'$.'7&./$-6&$+764&?$.F6$'44,))676AA6$
/(4&$5'4+'((&/$7&*16++/$')$+7'4*&+/$46))'$('))67&'$'++,')6G
HI MJ"!
KK!L
MM$167.FN$*&$17656-6$-&$&006++676$&4$*[email protected],64:'?$6$*,)9
)/$*+6**/$A&4'7&/?$+764&$'-$O)+'$56)/.&+8$'$==P$Q0$/7'7&$6$+764&$067.&$
'$RPP9R=P$Q0$/7'7&?$&4$7'1&-'$*,..6**&/46?$./4$./4+&4,&$6$167&./)/*&$
'55&.&4'064+&$167$)6$B/7+&$-&S6764:6$-&$56)/.&+8G
TUVWXYWZ[\][WX^\[\]U^X_XYU
`aIb
K!Lcde!K
?$&)$-/**&67$176*64+'+/$'))'$34&/46$f,7/16'$46)$=PPg?$.F6$./*+&9
+,&*.6$'4./7'$/((&$&)$-/.,064+/$1&h$'++64-&A&)6?$167.Fi$N$*+'+/$j79
0'+/$-'&$0&4&*+7&$-6))6$&4B7'*+7,++,76$&+')&'4/$6$B7'4.6*6?$6$5')&-'+/$
-'&$+6.4&.&$-&$k7,l6))6*?$F'$176564+&5'+/$&)$./*+/$-&$RC?m<P$0&)&'7-&$
-&$6,7/?$&4$5'),+'$=PPn?$6-$&4$o6,7/$./7764+&p?$.&/N$./01764*&5&$-6()&$
/467&$j4'4:&'7&$.F6$*&$B/70'4/$-,7'4+6$)2'7./$-6&$)'5/7&G$
$ q)$./*+/$-'+/$-'$rst$'))'$176*64+':&/46$-6)$17/(6++/$46))2'(/*+/$
=PRP$N$*+'+/$-&$RP?<$0&)&'7-&$1&h$quO$0'?$'$*6++60A76$=PRP?$,4'$
176*64+':&/46$167$)'$*+'01'$F'$B/74&+/$,4$./*+/$'$.'7&./$-6))2q+')&'?$
-&$v?g$0&)&'7-&$.F6$./77&*1/4-6$'))'[email protected],/+'$&+')&'4'$-6)$nCw$*,$-&$,4$
&01/7+/$-&$RC?m<P$0&)&'7-&G$
$ x'[email protected],6*+'$.&B7'$*&$1,y$+/()&676$')$0/064+/$&)$./4+7&A,+/$6,7/16/$
-&$.&7.'$ng=$0&)&/4&?$167$&)$167&/-/$=PPg9=PRC?$&)$.,&$&+67$67'$&4&:&'9
+/$46)$567+&.6$-&$D/7Bh$-6)$Rmmz$;{>?$6$-&$.,&$N$-&|.&)6$164*'76$.F6$
*&$'4-78$/)+76$,4$*,/$761)&.'064+/$*+'4+6$)'$1&h$-&|.&)6$*&+,':&/46$
-6))234&/46$f,7/16'G$})&$v?g$0&)&'7-&$-&$6,7/$.F6$)2q+')&'$*&$N$'--/*9
*'+'$./4$)'[email protected],/+'$-6)$Cgw$167$5&4.676$&$-,AA&$B7'4.6*&?$*/00'+&$'&$
=$0&)&'7-&$-&$6,7/$-&$/1676$+6.4/)/(&.F6?$76.64+6064+6$-&.F&'7'+6?
K~d€!d$&4$5'),+'$-&$(644'&/$
=PPnG$6)$.'*/$-6))'$./*&--6++'$*/),:&/46$o)/‚$./*+p?$=?z$0&)&'7-&$*&$
*1/*+'4/$46))'$1'7+6$'$./01)6+/$.'7&./$-6))2q+')&'G
0
12356789
8
!"##$!$%"$%#&&#'#'$(!!$)#&#%*+!
,#&$!-.#$%#/$%#0&1$2"!$#%34'!56789:;9<=>?=9
@:<ABAC:;D9EA;9E=>>:[email protected]@D>DG?A?=9A;;A9HG:[email protected]=FDA9K9E:9L9M:;:[email protected]:9
E:[email protected]=9<[email protected]@DG?:89>[email protected]:G9BA;J?A9ED;9NDGGA:=9OPPQR9S;[email protected]?:B=9
ED;[email protected]=ND??=9E:9TUS9ED;[email protected]=9OPWW9K9E:9X8X9M:;:[email protected]:89MA9>[email protected]:9
YGAGV:[email protected]:9D9<=G9;Z:G>=;:?A9ANN:JG?A9E:[email protected]:GD9E:[email protected]@[email protected];9[P\89
<]D9^[email protected]>[email protected]:;9?DG?A?:B=9E:[email protected];J?AV:=GD9>DGVA9>MDG?:@D9
;D9A;[email protected]_9̀JD>?:9L8a9BAGG=9>=MMA?:9P8b9M:;:[email protected]:9E:[email protected]=9E:[email protected]
?D<G=;=N:<]D89<]D9#!%#$!#!'!%c$#%&$&
d0e)$$'$fg]D9>[email protected]@ABA?A9E:9O8X9M:;:[email protected]:9E:9<J:9<:@<A9W9
M:;:[email protected]=9A9MANN:[email protected]<[email protected]:<=9ED;;ZS?A;:[email protected];[email protected]:?A9ED:9<[email protected]:CJ?:9
^@AG<D>:[email protected]=FD=9<]D9BA;N=G=9>=;=9>J;;[email protected]??A9:[email protected]:=GA;DR99
7!#!'$&#"!$h%!$h!$&$&#'*7!$.#$%#
i$#%"jjk1$%'$'$lm)$$'$'$1#$%h1!nood89<=MD9
N:p9>?A?=9<A;<=;A?=9A9>[email protected]=;:9D<=G=M:>?:R9SG9F:q9<:9
>[email protected]@=9;ZAEDNJAMDG?=9ED:[email protected]:9EA;9OPPQ89;[email protected]=G9<[email protected]>D9
GD:[email protected]=ND??:[email protected]>DG?A?:89:;9<=>?=9ED;;[email protected]><@:V:=G:89;ZA;;JGNAMDG?=9ED;9
[email protected]:=E=9ED:9;[email protected]:[email protected]@=C;DM:9?D<G:<:9DE9:GYGD9;ZA<`J:>?=9E:9GJ=B=9
[email protected]:A;[email protected]=?AC:;D89>:[email protected]<:9<]D9FA>>[email protected]:R9S9<=>?:9ED;;[email protected]<:A9>Ar
@[email protected]=9<=MF;D>>:BAMDG?D9JNJA;:89<=MD9K9GD;;=9>F:@:?=9EDN;:9A<<[email protected]:89
D9<:=K9A;MDG=9Q9M:;:[email protected]:9E:[email protected][email protected];[email protected]?D9<=MJGD89F:q9<:@<A9WO9
M:;:[email protected]:[email protected];[email protected]?D9GAV:=GA;D9^@AG<D>D89AG<]D9>D9`JD>?=9<A;<=;=9K9
@D>=9E:s<:;D9EA;;A9MAG<AGVA9E:[email protected][email protected];:M:[email protected];;Z:G?DGr
V:=GD9E:9<=>[email protected]:@D9EJD9;:GDD9E:[email protected]?:[email protected]:[email protected]:9BD;=<:9FA>>AG?D9
[email protected]:9g][email protected]@9;[email protected]<:89FA>>AG?D9A9>JER
9vw
$'21)%!$'$cc$#""#%#$"h"#"R9
_9;:BD;;=9E:[email protected][email protected];:M:[email protected]@9;[email protected]?D9:?A;:AGA9ED;;A9>DV:=GD9
<[email protected]>DG?A?A9AE9AN=>?=9OPWP89>=G=9>?A?:9<A;<=;A?:9AJMDG?:9ED;9
L8L\[email protected]:>FD??=9A;;A9BA;J?AV:=GD9E:9X9AGG:[email protected]:MAR9xA9A9;:BD;;=9
E:[email protected]=ND??=9EDYG:?:[email protected];A9NA;;[email protected]:A9ND=NG=>?:<A9E:9g]:[email protected]
>DG?A?A9A9MANN:=9OPWP89:;9>=;=9AEDNJAMDG?=9ED:[email protected]:9OPPXrOPPy9
]A9<[email protected][email protected];9[P\9:G9F:q89:G9<:G`JD9AGG:[email protected]:>FD??=9A;9
[email protected]<DEDG?Dz9SG>:DMD9AE9A;[email protected]=<:89:;9<=>?=9ED;[email protected]=ND??=9EDYG:r
?:B=9E:9g]:=M=G?D89][email protected]=FF:A?=9̀JD;;=9ED;[email protected];:M:[email protected];9OPPL9
[email protected]{DGAJ>89AG<]D9>D9|}[email protected]<]D9>:[email protected]??A9E:[email protected]=ND??=9?A;r
MDG?D9>:M:;[email protected]>>[email protected]@:AsEA?=9A;;A9>?D>>A9A>>=<:AV:=GD9E:9:Mr
[email protected]>D9<]D9ABDBA9B:G?=9;ZAFFA;[email protected]<DEDG?DR99
0
1235632789
863218
%&'%!(#
!"#$%%%##
%#))#!(*!#
!+,-%./!%%0'123'45'6782'8950'87:5';2'<'
=5>>70';7?7'@[email protected]'[email protected]'[email protected]@A5B'C'87?;D?>262'15A'24'1A7E5>>7'15A'[email protected]'
FGH0'[email protected]>@'654782>J'[email protected]@'2>@[email protected][email protected]'[email protected]??7'A2>5?5A5'87AA5>>@'>@45'
[email protected]'L2;15>>7'@4'MNNM0'[email protected]'L7:@OP2A5?Q5'<'8A5;82D>@'=2'R0S'674>50'[email protected]'
[email protected]'=2'U'674>50'[email protected]'[email protected]?7OF7A2?7'=2'W0R'674>5B'XI7?5A5'
[email protected]'217>[email protected]>7'15A'[email protected]'F7A2?7'X27?5'[email protected];5?>5A5ZZ5'D?'@D:5?>7'
=2'R'674>5'A2;15>>7'@2'1A565?>262'=2'[\'@??2'[email protected]'5']D2?=2'A25?>A5A5ZZ5'
[email protected]'?7A:@B
^'*[email protected]&'[email protected]'2!?&>[email protected]'
&%#`;5';2'[email protected]'[email protected]':5O
;5Q27?587:D?5'2>@[email protected]?85;50'=262=5?=7'2'][email protected];2'MU'
:[email protected]=2'=2'5DA7'87AA5?>2'[email protected]'=7:@[email protected]'=2'[email protected][email protected]:5?>7'@44Ia?27?5'
[email protected]'15A'E42'SM'89247:5>A2'1A562;>2'2?']D54'1A7E5>>70';2'@[email protected]'@
cd/!%#&_!2?'[email protected]>@'=54'[email protected]'[\\RB'[email protected]'
;5';2'=262=7?7'E42'S0e':[email protected]=2'=2'5DA7'895'4IC>@[email protected]'=76A5ZZ5'[email protected]@A5'15A'
2';D72'5f5>>262'gW0U'89247:5>A2'[email protected]'[email protected]>5'87:D?50';2'@AA265A5ZZ5'@'
[email protected]'[W\':2427?2'=2'5DA7'87AA5?>2'15A'89247:5>A7hG?87A'15EE27';5'[email protected]'
87;2==5>>@';74DQ27?5'i47j'87;>k'A2=D85;;5'@'M['l:'[email protected]'[email protected]>5'87:D?5'
2?'>5AA2>7A27'[email protected][email protected]
m5A'[email protected]';5Q27?5'>D>>@'2>@[email protected][email protected]'24'1A565?>267'=2'LPC'=J'D?'87;>7'=2'M\\'
:2427?2'15A'89247:5>A70';[email protected]'E42'7?5A2'[email protected][email protected]'5'87?'D?':@AE2?5'=2'
5AA7A5'=54'g\n0'895'87AA2;17?=5A5ZZ5'@2'Mg\'V2427?2'=54'=7;;25A'abB
o'p
"%!(&&#)%q24'1A7E5>>7'[email protected]'>[email protected]>>@'
2>@[email protected][email protected]'[email protected]'[email protected]>5'87:D?5'2>@[email protected]?85;5'[email protected];>7'[\M\0'1A565O
=5'[email protected]'[email protected]?5'=2'M\[\'=215?=5?>2'15A'[email protected]'[email protected]>@':[email protected]'=2'e'
@??2B'L2:@?5?=7'@44I217>5;2'=2'S0U':[email protected]=2'=2'5DA7'=54'[\\R0'@'[email protected]'
=544IC>@[email protected]'15A'45';745'715A5'8262420'2?'>5A:2?2'=2'[email protected]?5']D5;>@'
[email protected]';[email protected]'[email protected]>J'=54'[email protected]'87AA2;17?=5'@='$%
r!%#"%%&_!$#dB'
m7289s'e'@??2';7?7'D?']D2?>7'=2'[email protected]'62>@'[email protected]@>[email protected]']D5;>7';[email protected]'
15A'45'A2;7A;5'[email protected][email protected]'2?65;>2A5'U\':2427?2'=2'5DA7'15A'7E?2'17;>7'=2'
[email protected]'
' t2';2'1Du'8925=5A5'][email protected]?>2'2?>5A65?>2'@'[email protected]'[email protected]'[email protected]?50'[email protected]'
;@?2>J'7'[email protected]'2;>ADQ27?5'[email protected]';2'17>A5ZZ5A7'[email protected]'D>[email protected]?=7'=2O
65A;@:5?>5'>@45'[email protected]'5'][email protected]?>7';[email protected]';7;>5?2Z245'D?'>@45'2?=2A2QQ7'?5445'
87?=2Q27?2'@>>[email protected]
0
12356789
8
0#+!+!(""##%$(%#%&!123%4'5(2)67*+48&9:#2;%<=#4&>&2#?,#
%*-!.!(%&+%,%!/
@[email protected]=?A<@<2:@=B42C428D4842A?2
5:E54AA:[email protected]<2D452G:[email protected]:294FD45:975:2:2HI2JK>2?2D5<D<@[email protected]
9?2D54;[email protected]?;:@<[email protected]>2OP,##+#"#!(+%Q% +12
2 345R2S4FT2357AUV<FF4>2D5<G488<5424F45?9<2A?24=<@<F?:2:CC:2
[email protected]?;458?9W2A?23:5?X?>287CC:2Y:842A4?2=<89?2A4C2Z[\2]5:@=42^<5A>2B:2
=:C=<C:9<2=B42?C2=<89<2:@@7:C42A?2X489?<@42=<55?8D<@A:2:C2H>[email protected]
;[email protected]<2̀[email protected][email protected]:28D48:2A?2bcM2F?C?<@?2A?2475<1
d22e%
%&.!&%.!(%f+(#+g#+!&%(!$$!&++Q##0#+.!(%(#
.(+h!#̀[email protected]:2K<FF?88?<@42Z5:8D<59?2A4C23:5C:[email protected]<2
i75<D4<>23:<C<2K<89:>[email protected]@:2C49945:2A4C2IMMj2:2kl:2m9:FD:n>2B:2
8=5?99<2=B4>2A<D<2C:2Z<[email protected]<Ll?<@4>2Y?8<[email protected]:295<;:542:C95?2IN2F?C?:5A?2
A?2475<2o=<F42D5?F<2D54;[email protected]?;<p2D452=<FDC49:542?C2=<55?A<?<2?9:C?:@<2
[email protected]<2:CC:2G5<@9?45:28C<;[email protected]:[email protected]=B4267?28?295:99:2A?2=?G542A?2=7?2Y?8<[email protected]:2
?D<9?rr:542D45C<[email protected]<2?C25:AA<DD?<>242=B4>28<FF:942:2674CC42X?W2A49942
D5?F:>2A:@@<2CU?A4:2A?267:C428?:[email protected]?9W2A4CC:24F<55:X?:[email protected]:@r?:5?:2
[email protected][email protected]?29799?2G45F:541
t2%"u+%"(###!*!!(&'&%!(#.#v!(%f+(#+g#+!&++"#(!%,!!&+(%#
2 [?W2=<@[email protected]:@r?:[email protected][email protected]=488:5?2:[email protected]@4C2X4<[email protected]<89?=<2
A?2KB?<F<@94>28?2s2=<[email protected]=?:9<2:2D54C4;:542C425?8<[email protected]:@r?:5?42A:?2
G<@A?2=B4245:@<289:9?2:[email protected]:9?2:A2:C95?2=:D?9<C?2A?28D48:2̀[email protected]<2
=:8<>2CU:592N2A4C2wC2xxIyIMMj2=B4289:@r?:;:25?8<5842D452C:2F488:[email protected]
8?=754rr:2A4CC428=7<C4>2D452<D4542A?25?8:@:[email protected]<2:[email protected]:C4242D452
[email protected]@<;:r?<@[email protected]<C<X?=:12lU4=<@<F?89:2z:5=<23<@9?2B:2=:C=<C:9<2
=B4287CC:2Y:842A4?28<C?2D54;[email protected]?;[email protected]?>2C:2Z<[email protected]<Ll?<@42;4554YY42:2
=<89:542xHMM2475<2D452<[email protected]?2G:F?XC?:2F4A?:2?9:C?:@:2A?267:995<2D458<@41
{gz?Q|C:@%<2}!
+*#)#%#%%+~&%%&**!&&+87CC:2Z<[email protected]<L
=?5=<C:@<28<C<[email protected]?2D:884XX45?2A4?2€M2D54;?89?12m729799:2
CUqC9:2\4C<=?9W2?9:C?:@:[email protected]<@<89:@[email protected]?=:r?<@?2A4?2D5<X499?2:CC<L
5:[email protected]:9?>[email protected]<@295:@8?9:@<2=:55?2F45=?>24A2s2F<C9<2D5<Y:Y?C42=B42
C:2Z<[email protected]<Ll?<@[email protected]<@2G:54YY424==4r?<@4122A4Y?9?2D452C:2=<8957r?<@42
A4CCU:C9:2;4C<[email protected]9:C?:28<@<2:@A:9?2:A2:[email protected]:542?C2A4Y?9<[email protected]:C42
A4CC<2m9:9<2<2674CC<2A4CC42]455<;?42?9:C?:@4>2=<[email protected]@A<C42:[email protected]
:C9?2?2D54rr?2A?29799?2?2Y?XC?499?2G455<;?:5?12w?2=<@[email protected]:28?2s2?FD4A?9<2
0
234674389
974329
!
""#$%&""
'"#"()""*+,,
"--./"+""
#",#012""!
"+""+
+"""+
",$
3456746859:98;46<=89>796>[email protected]::@
BCDEFGHIJ
GHKGLMNMGHKMOHPJQRLGSRTMHUPQQGHVJTTPHWRLMXRYFMRXG"Z!
"["\"]'"
^+]"_")"
]'`+'&,,abbcdZ!
(*"+"
_""e"_")"]'`+
""-..fg",'"""!
"$h"h""&""$
BiDEjxTyHtLzP{K|yK}RvL~QRvtH~kL
[email protected]@5546>::4rs4546tuvw
€y}v‚y~|}vƒ}„{|y}„tv…~v~†„ƒ|€yt„ƒ‡v}v~|}~ˆx|{{vƒ„~v~
‰z‚ƒ|„…~†ƒ|‡„~|~|}ƒ„†ƒv}vƒv~z}~}zyxy~ƒ„Šyƒy~‚yy~tv~‰t†|‹d'
"""\_1#\"!
Œ"}y}~‚y}y~z}„~†ƒ|yƒ|Ž‹+'€y}x|v}v~|}vƒxv}|ƒv~‚ztt„~t|}v„~
v‚|‚v}v‹$HF><s9:HLGPTMNNPQRHXGTH‘‘’HIPTTPH“MLGNMRXGH”GXGLPTGH
IMH•RXQVHGQH–pPJVV—GV"" !
+"""˜"\"!Œ"+
"$Œ""Œ\™""
"",$Œ#„z|'(t„~€„†„€|Ž~|~ƒ„‚†yƒy~v|~
}zyx|~||}vƒ„ƒ|~‚x|{{vƒ|~‚|~€ytty€švƒŽ~ƒ„~›œ~v~ž~‡|t|y}|~|~y}}vtt„v~
„ttu„}}y…~v~‚„ƒ„}}y~|}~}v„~€y}€yƒƒv}{„~€y}~Ÿt|~||}vƒ„ƒ|~Šƒ„}€v‚|‹$)!
"#""""-.-fg(„t~ ƒv¡z‚~†„‚‚vƒŽ~z}~ƒ„¢€y~
}v„‡v}v~|}Švƒ|yƒv~£¤¥~„~¦zvtty~vt~ƒv€v}v~†„‚‚„y*$§"
tu„z|¨~(7>6©[email protected]ª«@[email protected]¬>5­69r9r®<4r:46r4765>[email protected]:@[email protected]¯¯>[email protected]:>9>~‡„…~
„t~‡„‚‚|‡y…~‚|~t|‡|vƒŽ~„~€„zƒ„ƒv~z}~ƒ„¢€y~€šv~‚„ƒv°°v~ƒ„}‚|„y~}y}~†vƒ~
|~z}}vt~„zy‚ƒ„„t|~vt~ ƒv¡z‚~v~vt~±y}v~²|„}€y…~‡„~†vƒ~tv~Švƒƒyx|v~‚x|{w
{vƒv*$Œ#„z|""""'`"
³'"0""#"$
01
12356789
8
!!"#$!!!%&$#$#'(')'(#*#+,-$'-#
.+'(.#%*(/.01#(2(0%34536789:9;<5=;5>7<3;3
[email protected]=9;5<5>53A59687;5>[email protected];[email protected];<F883;G
=955;=69A3<<94FHIF85:=69CC549657CC59>98;J58>[email protected]<[email protected];K98<3
L578>9M>B3N4<7<94O6F<<7<9>98F85:[email protected];3<3:=54:[email protected]
>B576763;783>3445<[email protected];5837M78>[email protected];J58P
>[email protected]<[email protected]:94<67<95;>98<67659R3>59N>B3M89894<78<3;7>B5F4F67
@3;L578>9M5;<67S>9:36>57F<94<[email protected];[email protected]?7=7447637;;7
O3669C57>[email protected];;967MB7>9:58>57<974>[email protected]
VW#
+XY'Z$&['++#%#0'('+*.%\']#**'##+#.'$#0'('^
+&Z(-#*._$Y`M45N58<363447<[email protected];;3;[email protected];<7C3;9P
>5<QO678>[email protected];F<7<978>B35;=69A3<<[email protected];;7a5983b96589M
[email protected];;7>98>;F45983>B3;7;5837>9:=96<363HH3F894=63>9
@5>56>7cd:5;57[email protected]@53F69=36;7<67<<758<3687?5987;3M78>B3eF78P
@9457>>3<<5895;=F8<[email protected]<[email protected]=69=9838<54F5>[email protected]@3<<5H383E>5
34<[email protected];;J9=367U
fg
0'Y'(.%\']#**'#$h0'('+$*\'.Y'.#0(0'
$g('MK76>9L95<[email protected]>989:57j9;5<5>77;;Jk85P
C3645<[email protected];789M3l678>34>9m7:3;;[email protected]<674=96<5M<F<<5
3<635:=96<78<576<5>9;54<[email protected];o9;3pqr63GMB7889=FHH;5>7<983;
psstF8;[email protected];<5<9;9Duvwxyz{|}{w~{vxy~{w€v~w|wy~~yw‚|x{}|w
u{|}vG>B349<<9;5837D~yw{}vƒ{ƒ„v}…yw€{w†}yw€|‡y}€ywˆyƒƒvzzvx{wvw‡vx‰{w
„y~vw€ywz{†ƒ„{Š‰yxvw‹†vƒ„yw~{}vyŒU
j36K76>9j98<5M>B383;pssN4<7<95;=65:97>7;>9;7635;=63C38P
<5C9=36;78F9C7;583758ct:5;[email protected]@53F69MŽ‹†vƒ„|wˆx|zv„„|w}|}w
y}€yyw}vˆˆ†xvwˆxvƒv}„y„|ŒUo3;945O944374>9;<7<9M;Jn<7;577C63HH3
654=76:57<9=5@5‘s:5;[email protected]>56>7’ss4=34545897;
[email protected]“;=3<F883;3ablU
”•–—˜™š›œš—žšœšžŸ —¡•˜•—¢Ÿ–£ŸŸ£–•—•¢¢Ÿ•¤Ÿ
¥W
(Z(0($'&'\#('(0*(('\#($0Z(`#(##¦A;5
34=36<[email protected]@565<<958<3687?5987;3O678>345>B383;pss‘MB7889347:587P
<95;b67<<7<[email protected]@3;psscM=36;[email protected]<7;=76;7:38<9>9::54P
45987<[email protected];A9C3689MB7889438<38?57<9>B35;b67<<7<9n<7;9PO678>343
7§36:7M7;=65:976<5>9;9M>B3;78F9C7;[email protected]<676358436C5?59
00
234674389
974329
!""#
"$%&"$%'(
)"#$"*"!""#&
+"#",
""""#"',
'(
)--"#&--+"
"'"#&",
+""!"#--''-,
-(
./01762C34A225F5637"839-:;23<;=8>[email protected]%358A623B6C'
C<482C8232;;<5:>2D6A>63D<E
GHI*"
'&'''&
J"(
KLMMM%"+&"'&'+,
!""$#"'""
'""N&"#"
$(
O&PLMML"'-LMGM#
'&+Q'
'&'
""Q(3
.R01"23A:<423;2?<D2
37653>C2B<C<32>>:25637653SC6T:;3U3VWX3YZF3"#
$*MI'" Q"'""###"-
''"#[""'"+&"'%
\(
]&^]&--'_LM',
"#"--+&"#'
"''"$P
+''-'--,
"#["#[+&`"K$O
""$N#'abc*_
"--,
^]--""',
&(
01
2346789
9
'%-!!"#%$'/%&&'('("!#-!)2*34+56,7-8"97:#!5;)5**;.23&</:2=/69&>'?'5#308/:&8'(:%2#5'3#@[email protected]#2!
[email protected]::2E5:[email protected]@G2:@725372::@78:@8>
HB38:8:[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]
;2BA5;[email protected]:[email protected]:[email protected];2:[email protected];@[email protected]@[email protected]@
;[email protected]:[email protected];@[email protected]@[email protected]@>
TBDC2E2:[email protected]:[email protected]@K2B78;[email protected]@[email protected];[email protected]
[email protected]@VK8;2:[email protected];@W2:2BA2D8B35G2::[email protected]>
XY/'Z['##&\/!(\'/]"-!^#-\/'-_%`/!a!^#-\/'-1b#c%
-'-"#0/!!-b\-'#d5;[email protected]:5;5322G2:L
:[email protected]:@8;2335J53;@e695S5B8:;@;6276BB23;2335J5332;4T8975f5
96;g5:@;8998;[email protected]:2I:5B;@E8:[email protected];[email protected]:@[email protected];5
O567897:5;2S2;5;[email protected]@5B6:5h5;5B5;57:2G2::[email protected]
2;62567897:5;2>YZ#&#-\-"-!!-#`(&'(%''%(-'(&!i#-#'!/
`(0-&#&#%'/&'("!#01--̀((/#(#-_%'#!#jj'/!,klmi-(
0/'(/n'%''##i%'#"#0(#&#&//-!!-(--%(o-a
pqYb!#r'//u(#%/\-Y#/'-!s0(i/#-'j#!i(#/o!!#-0\1#n""-/#'-(-&&i&/(_'b##"c&!/-((&o/o&/ott
"'-01-i-(b!#&0-(#`%'%(#n-&/''(-(#&/(&-!!&/!%j#/-
"-!0/b-&'#/\-'/"-#/"#%(o#[email protected]:5;[email protected]::[email protected]:@>
?8C55KK2998:[email protected]@97:578:2;232L
I578;@x272<2::[email protected]:@[email protected]:[email protected];@D2B;[email protected]:8F32K5
;23B8;8G2::[email protected]:@8;@[email protected]@8:2;@{62338;2335
|8:@[email protected]>
}~€‚€ƒ„‚„€…~‚€†‡ˆƒ„€‰~ƒ€Š‹‚~€Œ‚€†‡‚„Ž‡ƒ~Š
p‘Y&/-i((#--#!&#'/-"#-"!#'%'!'!%/`#/!&-#a"y3#7r
’''(-(&/!-/&'(-!-“!i#&#
:5MD8K2:[email protected];[email protected];627:5G8:@567897:5L
;[email protected];23<:2=692;23”@5BD8SE:[email protected]@[email protected];@[email protected]@78;[email protected]
;@[email protected]@7:[email protected];@3vPP•>?5972995E2:[email protected]:@7:8J5E2:
@37:5G8:8567897:5;532;23<:2=69SE:29859USDC2S5BDC229D36;2B;8
345BB8;@D:@[email protected];23vPP•SC55J6786BD538;[email protected]–[email protected];53
vPP—53vPP˜S{65B;[email protected]:8E252:5™8:2B72>[email protected]
;@E:[email protected]@8B2S{[email protected];[email protected]{[email protected]::2FF2:85;5J2:27:[email protected]
6372:@8:2:@;[email protected];23šPQ;237:5MD8K2:[email protected]@7:5G8:@567897:5;[email protected]>
01
234674389
974329
$%&'()*'+,--.
!" !!!#
/)*-).'01,'(2-*3*4,&'5'3./62*'*4'+*22.'01,'72*4)*','
8-*90)*'(.9.'36,',0.9.:),':*26-,'01,'()'(0*:;)*9.'3)':,9.'3)'
<6*92.'()'(0*:;)*((,-.')9'=*((*2.&'=,-01>')4':,-0*2.'?4.;*4,'1*'([email protected]
(2)26)2.'<6,44.'-,0)=-.0.A'
' 7'2-*B0)':,-0)'1*99.'*/62.'69'()?9)C0*2)/.')90-,:,92.'(.4.'=,-'4,'
9*D).9)'01,'1*99.'*/62.'69'-*=)3.'(/)46==.',0.9.:)0.'0.9'4*'*3,@
().9,'*44*'E9).9,'F6-.=,*A'G*'=-):*',-*'(2*2*'4*'H=*?9*&'*'(,?6)2.'
3,44*'<6*4,')4'/*4)0.'0.(2),-.'3)'I,92):)?4)*',-*'+.-2,:,92,'0-,(0)62.'
2-*')4'JKLL','MNNOP'=.)'=,-Q'4*'0-,(0)2*'()'5'(2*;)4)DD*2*','3*4'MNNL')4'
2-*B0.'1*'0.:)90)*2.'*'(0,93,-,&'0.:,'=-,/,3,'4*'06-/*'01,'3,(0-)/,'
<6,(2)'+,9.:,9)A
'
'RTS"""
%!S!T!!!#%"
%UVSW'*':.2)/.'3,44*'0-,(0)2*'3,44,'
,0.9.:),'3,44X,Y';4.00.'(./),2)0.Z':*'4*'[.-)[email protected]).9,'5')9,<6)/[email protected]
0*;)4:,92,'69*'3)-,22-)0,',([email protected]/,(2&'(64':*-?)9,'.00)3,92*4,'3,44*'
=,9)(.4*&','9.9'1*'=.262.';,9,C0)*-9,A'
' 74'/*4)0.'3,4'\-,99,-.',-*'*6:,92*2.'3)'36,'/.42,',':,DD*'3*4'JKLL'
*4'MNN]&'*--)/*93.'<6*()'*'^N':)4).9)'3)'2.99,44*2,'2-*'(2-*3*','+,[email protected]
-./)*Z':*&'3.=.')4'MNN]&'(.9.'0.:=*-()')'(,?9)'3,4'0.9(6,2.'2,-:)9,'
3,44*'0-,(0)2*&','9,4'MNNK'5'(0,(.'*'_K':)4).9)'3)'2.99,44*2,'`0).5'1*'
=,-(.')4'MMa')9'36,'*99)bA'
' G*'06-/*'01,'=-,(,92*'(600,(()/*:,92,&'69'+.-2,'*6:,92.&'69'=4*@
+.9*:,92.','=.)'69*'4,??,-*'3,0-,(0)2*&',-*'?)c'(2*2*'/)(2*'*901,'=,-'
)4'2-*+.-.'*62.(2-*3*4,'3,4'd.92,'\)*90.',&'=)e'2*-3)&'=,-'<6,44.'3,4'
8-,f6(A
g"j"
WT%!hi"%"#
%"!U!" !k%$S!
l ')'06)'4*/.-)'3./,/*9.')9)D)*-,'9,4'MNJJA'
' m'4*'=-,:,((*'*3'69*'(6*'3,C9)2)/*'0*90,44*D).9,&'=,-01>'9,?4)'*:@
;),92)'?./,-9*2)/)'9.9'0)'()'+*')446().9)'(6'3)'69':)?4).-*:,92.'3,44*'
()26*D).9,','=,-2*92.'?4)')9/,(2):,92)'=-,/)(2)'(.9.'(2*2)')93)-)DD*2)'
*3'.=,-,'+,--./)*-),':)9.-)A'
' H,'()'5'+,-:*2.')4'=-.?,22.'(644*'3)-,22-)0,'3,4'\-,99,-.&'3./,'2-*'
(2-*3*','+,--./)*'2-*9()2*9.'*90.-*'<6*()'ON':)4).9)'3)'2.99,44*2,&'*'
:*??).-'-*?).9,'()'3,/,'+*-4.'(644*'9.(2-*'3)-,22-)0,'3./,&'2-*'+,--./)*'
,3'*62.(2-*3*&'9.9'()'(6=,-*9.')'J^':)4).9)'3)'2.99,44*2,A'
01
2346789
9
&./01
!!"#!!$%&'()'&*)#+(# %%)''!*)!#,'!#2/34456/7227/891:1;<7=>?;1/@12/89?A1<<?6/>/87::1AA19>/197;?/36B/
C>2>?;>6/1/:>/[email protected]/EF1/:72>::19?/[email protected]/G6B/C>2>?;>/;12/HIIH/A97=>1/[email protected]/
J;/1;?9C1/E?;<9>KJ<?/@1>/<J9>:<>/@1>/871:>/@122LM:<./N;D1E1/:?;?/:E1:>/
7/OBI.IIIP/
/ Q/RJ7;<?/:>/[email protected]/7;EF1/:J227/91<1/<[email protected]:E7/@?D1/>/OI/C>2>[email protected]>6/:81:>/
;1221/S199?D>1/[email protected]/T2<7/D12?E><U/;1A2>/J2<>C>/3V/7;;>6/;?;/F7;;?/>CW
[email protected]><?/J;/E72?/@1>/87::1AA19>/@12/3GX./Y791KK1/:JEE1::?/2?/:<1::?/
:16/>;/72<19;7<>D7/7/RJ1:<?/>;@>9>==?6/:>/S?::1/7KK7<<J<?/S?9<1C1;<1/
>2/E?:<?/@1>/K>A2>1<<>Z/[12/91:<?/\/89?89>?/27/:E12<7/@1227/T2<7/D12?E><U/
E?C1/S7<<?91/@>/1:87;:>?;1/@12/C1==?/S199?D>79>?/[email protected]/1::191/1997<7./N2/
<97:8?9<?/7191?/E?CC>:1/2?/:<1::?/199?91/]I/7;;>/S7/E?;/>2/^?;[email protected]/
EF1/SJ/J;/S722>C1;<?/1E?;?C>E?6/C7/8?>/2LJ:?/@>/C1==?/7191?/\/[email protected]@>W
9><<J97/1:82?:?/E?;/>2/2?_/E?:<6/1/;?;/:>/8J`/;1A791/EF16/89?89>?/;12/
@1E1;;>?/>;/EJ>/27/91<1/@>/72<7/D12?E><U/S199?D>79>7/:>/72279A7<7/>;/<J<<7/
MJ9?876/>2/A97;@1/S1;?C1;?/<97:8?9<>:<>E?/:>7/>;D1E1/2L7191?/7/K7::?/
E?:<?.
abcdefghgijkhgcbjlhgmnbokhmdpopglbgqjlmbgrcbshmhpoh
t/u)(/)27"/'91'72!>='=u7='>*?);#1+
'!&v&$!*w!u#$!*#&()u'/J;7/A97;@1/>;S97:<9J<<J97/@>/<97:8?9<?6/819W
EFx/\/@7/1::1/EF1/:>/@1D1/E78>91/:1/2L>;<19D1;<?/7D9U/J;7/:J7/J<>2><U/?/
:79U/J;/A>A7;<1:E?/KJE?/y;7;=>79>?./z19/E?;D1;=>?;16/27/S?;<1/@1>/
@7<>/:<?9>E>/<97;:728>;>/:?;?/21/:<7<>:<>EF1/>;<19;7=>?;72>/T{zN0|}/
[email protected]>;.EF<F1C1;D19€1F9:8?2><>€/IIBI36/127K?97<1/7;W
;J72C1;<1/891::?/>2/[>879<>C1;<?/|[email protected]/@1>/‚97:8?9<>/:D>==19?6/
EF1/79C?;>==7/21/@>D19:1/:<7<>:<>EF1/;7=>?;72>6/819/E?C879791/>/ƒJ::>/
@>/C19E>/@1>/3O/8>„/>C8?9<7;<>/D72>EF>/@122L79E?/728>;?./…7/>/89?8?W
;1;<>/@1227/‚?9>;?W{>?;16/8J9/9>E?;?:E1;@?/27/>C8?9<7;=7/@>/RJ1:<7/
S?;<16/;?;/:>/:?;?/C7>/E?;S9?;<7<>/E?;/>/:J?>/@7<>.
/
†/‡ˆ
**'&()%**u&&#‡)'!'!'‰##'!"ˆu'ˆ!$u&&u'()"''!'Š'!"!*#*u#‡‹Š!!u','!'(#)*'&#)''$ŠŒ!!*'!!*u&&)'&"#,'!'u'*)#!'*'u'&('!wŠ/1/EF1/;?;/F7/C7>/7EE1<<7<?/@>/@>:EJ<191/27/:J7/D72>@><U6/7;EF1/
RJ7;@?/:>/\/D>:<?6/@72/HIIH/>;/8?>6/EF1/C?:<97D7/J;7/<1;@1;=7/?88?W
:<7/7227/1Ž1<<>D7/1D?2J=>?;1/@1>/<97E>.
01
234674389
974329
!"""#
$%&!"'(()*
+,"""'&-$#
"".'(((&/0+$1""
!*..""2(0!
!""3"4
56789L:J;E<;>[email protected]>;=?O::@=P;@>[email protected]?;A;?BC
;DEF;G=<?;H=IJ?;@[email protected]@E:?;>@;>[email protected];L=:=;MIE;@[email protected]?N
;>[email protected]@=I?;>[email protected];B9Q""!&*
'(('&"!"(&-R"
$4
S""!"*""*""
.&!"""""
T"U""."&
&"""V".!&
T""4W"..U#
*U"0#/$"
X!4Y"Z*&"*"!$T#
*'('('(-("[\[[]^$&!/0+!
"*3_"
T`&"
2a&""""*b"ca&-
&$d(Re
f!.g."_#
"h
5i78AG=?:;EjJO??;[email protected]@D=I?;@>;>[email protected]:;:JEO;EmlG
@;<[email protected];>?::E;[email protected][email protected]=I?;L=I=;LJEJ?;GE:N
nn!".3"
*o4&`*&
!"""*&*.#
&"""3UU""p(%
"'('-Tppq
2(r"s/0+'(c(e
X&*"&/0+$1""&!"U#
!boo3e
tu7vI
E;>?::?;[email protected];[email protected];=<@[email protected][email protected];>?::?;[email protected]@[email protected];>@;ABC;"
U".U!""
"U*"UU&!Y*#
01
2346789
9
!!"#!$%&'()))$))
##$#*!+!##,-+#.
/$0#!-1234+)5!627)#,5!$-(($#3
89+$"#$$#"!)!#75"$4:##"5!$
-7"$89;<5!$#=9+$"#$$#5!(>#
"-)1$#75-!)?))#1$"$$#"$*!
>,-,"$$!--#7"(#$$(,-#(##(
)!+)-!-#.
@(-#"#+7(22(#!!!)227$
)-)##,"(#$"-#,$!!!"#$5!+,,273
$,#$%("#"$$A2$B#-#C (--DE)(#8;F.
GHIJ]KKULMWNKO^LOKUPQRR_KSVQLTWUKLVMLWK[QLXWVKLWXQVLPYPKKPL̀V
ZQLVLZRT[[VXXQ5LKLMN[TLZRTMTLWQLM[TMK\
]QTUV^6-##-+)$$2"
-#"!>($$-##$$%#"B#a(,#$2899b
"$899<.
A#$)#"!-#$$5!+)22,-$2!+cdefghijklmg
lmnnoilpjfogqoffogrfspgtglioulpvhmgqpgwwgxmfhogpygz{gjyyp|}g~jgjhhvjfog
fpyojg€oiimxpjipjgmipym‚pmyogymygsvƒgsp„g€jig€imyhogjfguonsiognj……pm‚
iogjvnoyhmgqpguljn†pglmnnoilpjfp|./$#7$#1($#;‡ˆ93899="
‰$)>",(!-!#-($$%!$)5#$;‡ˆ9"$899Š5"
;5;,$#";;,$#‹+##*!+!"$$$##($
27!$$#E)(#ŒF.0Ž$25--‘(##"
!22""#-12$#)-""!,$#5!")$%-)3
-#)-##"$$Ba#(.
’“”•–—•˜™š•›“—œžŸ™ Ÿ”›•¡“””™¢–”–•
“•›“—•Ÿ” ¡“”–£“¤Ÿ™•£™›—“•¥™¤•¥””–•¦™›—§™”
G¨IJRT©ªULNRXNTQZLZX[QLKWWTK¬LV«¬VK[L[[TV¬KQPKQS[SQKKL[ªP
MQUKL­TWKP_T[LV[KLPTLZX[N®VUXTL
VLP©ªPXKL¯KMKRQX°LVWLQPLX[KZYV[Q®VUXTL
®TWKPV.4!"$))#$"‰$)#($5!6$$1-
"$Ž###"Ž"$899;5$%‰(#-#","$$(3
,$E‰..‰.F-11-##!-##(#",2"(,#)5
"$5)>+#5#,$#$(2)?)-#"+!
##($5!)#,,;Š99+#"$(2.
±2!,2$-11-##>+#"<9,2"))!!3
!,(Ž/!+)$#5+#!!+)-.'-##$%)#-"
01
234674389
974329
!"#$
""%""""&'
()"""%
"*"+",-#-"+"*("
#$."/"'
0123KL
4567897:;<;=>?::[email protected];:A;=5BCB5B=D=97;7;=6E=F8GHI?78=>;IIAG?E78J
M"N""
/N'
L""%++%
""!%+O
%""/""*P'Q'P'
K"*P'Q'P'#$R,-'--- ""*J
"%"FS?=D=:A69FA7;=;<=;998:TA:?=FA:F;=AI=UV=<?A=7:;EW
9A7A=<?I=7:;>8:8=;67897:;<;I?=<?I=C:?X69=?=FA:F;=I4YV=<?I=9A97?G;=
C:?X69WZ8E7?=[A;EF8\=;EFS?=9>:677;E<8=I?=F8E<A]A8EA=HA^=;[email protected]
I;7?'L"%%&,--`a
"'
002Z;
=AI=>;IIAG?E78=D=98H:;76778=E?I=<?bFA7=<A=_?97A8E?Jc
%&R
"#--"'d"
e&"%fO
"&&"g--RYBhhh=?6:8=H?:[email protected];__A8=<A=F;GA8E=8=
<A=9?GA:AG8:FSA8J"`--+"*'
0i2jEI8=H=<:??9IIA4<m?9E97??:=<@;?7II845:A86=7S8;97=;:;GG?
<;=C?::[email protected];:A;=5IHAE;=E?I=Yk=l6;<?:W
998%"
"``.\+#$,fJnopqrstuvpq
pwpxyuyqtz{w{|yzpqtq}wpw~ypypq€txq{‚tvv{qyusxvpqzƒtqw{wqz„…qutpw~pq
€yq{vtqtw€ttqt€€yvy~y{qyxqvp†z{qpzz{|p‚wpv{q‡zy{…qyxqˆ‰Šq‹|{vyŒ
zt‹qpsvyuvpqzƒtqtupqŽ{vt|twvtqusxqyxpwzy{q{zzspw€{qywsvyx|twvtqxpq
zppzyv‘qusyq’p‚{wyqt€qy|{wtw€{qutut“q
q ”yquyq€t’tqzƒyt€ttqutqz„…qywvttuutqpq|pwvtwttqvpxtqvp†z{qpxq€yqx‘q€txq
•––—˜“q™N!%"'P"š"
""&›fR
nyxqut’y~y{qzƒtqz{uvyvsyuztqu{x{qœžq€txqw{uv{qv{vpxtŸq…qu’{xv{q
tq|pw€pv{q‚{’twpvy’{qt€qƒpqzppvvttqtuy€spxtqywqrspwv{q…q{z{q
z{w’twytwvtqtq{z{qt†zytwvtqu{vv{qyxq{}x{qŽt{’ypy{˜“
01
2346789
9
584958!43"1:#81$;<%&='4#95#3!1(>)?<#:)[email protected]%#943$1$=4!8*A2*<)4%=)8+%4,3!1-5<";3.!12%'3A-<'1#;<
/'),!012345671
4=<1:81284=31
29B19;2<[email protected]:158;9<CD1E:14822<4=<1FGHEI15<;;9AA9<C8=<[email protected]:J
:81K943L9<C31M48A2<[email protected]::81NC9<C31O?4<2381C3:1PQQRI158:5<:81563I1
9C1?C18CC<I1?C15<C><S:9<1;34591<[email protected]<1=48A2<4=81TUVDQQQ1=<CC3:J
:[email protected];34591;[email protected]<[email protected]=43C9I%?C15<C><S:9<1
@3::818?=<[email protected]<>984981C31=48A2<4=81A<:<1UVDQQQI159<Y1;3C<[email protected]:J
:81;3=WZ%[-%*#),\%+]!"#$%^'##!()#)%$).'__%+%,*,)`%
$'++%+)-'%)-%!--'++//)!%$)%.'#,)%#"*!#'\%'%$)%,!-"'/'-_%
#$$!**)%)+%,!-".!%'-'#/'),!\%*'#%,)%$)('-%*!)%',!-!.),a
.'-'%$)""#!"Z%b!-%*c%d)-$)%/)")e,#'%-%--'+%$)%f"'Z
g[&'-#&#!())%)+%%)+"%)""!'+!.
%+#/.'-'%*)h%$)i"!%j%d'++!%$)%,#),#'%)-%
%"'.)#).!#,k)[email protected]=9C8L9<C3I1m?3A=<1>344W1243J
:3>8=<[email protected]?C81;<=495315631:<12<4=34W18:[email protected]=9C8=849<13C=4<1?C1n43>31
48SS9<D1o3S:9<18C5<4815<C>93C31=48A2<4=8431A?::81X344<>9819:1A<:<15<CJ
=89C34I1A<248==?==<1m?3::9156318449>8C<1>981;843D1p<C1681A3CA<I1A981
@8:12?C=<[email protected]>9A=813C34S3=95<1563135<C<;95<I1An84584319:15<C=89C341
@8::81C8>3I15849584:<1A?1?C158;9<C1312<915849584319:158;9<C1A?::81X34J
4<>98q1
rstuvsuwxyzvsu{svu|}ztt~{z~zu€u{svxu‚~ƒ„ts……xu
{svut~‚†xt‡~zusˆst‰sŠ~ƒzu{svxu†~xŠŠxwzt‡xuvz‰~‚Š~ƒxu
{svxuƒzˆƒzttsˆ…xuxvuŠtx‹ƒzu‡xt~ŠŠ~‡zusu{svŒz†stxu‚ŠtxŠs‰~ƒx
)"%f&!(-!+%'%%*)
)h%,)%j%d'++%$)%-%,!##)$!)!%$)%#Ž,!%'"'"!%#%
'(D1o819:15<A[email protected]==<1‘F<[email protected]<9<1V’1Y1A<:<1?C81:9C381S3J
<S48“58D1”912?•[email protected]<[email protected]<9<1A<:=8C=<[email protected][email protected]=48–5<15631
Y12345<4A819C1;<@<1?C9X<4;[email protected]:1A?<1A>9:?22<01A31
A91=48==8[email protected];[email protected]@3C=9I1:81;8SS9<[email protected]?8:91A<C<1
9CA9SC9“[email protected]:12?C=<[email protected]>[email protected]:1=48–5<I1=48==84:<15<;315<[email protected]<9<1
A9SC9“581A<:<1A2435843149A<[email protected]<>31C<C1>[email protected][email protected]
[email protected]<>3A=19:1=48–5<1891>8:956918:29C91=481E=8:98131—48C5981Y1
9C15<[email protected];9C?L9<C31˜2?C=91™TJ™VšI131m?3::<1=481E=8:98131›3C9J
A<:819n349581A53S:931:81>981C8=?48:[email protected]::œ9=9C34849<15<A=934<[email protected]<J
>341‘49A8:943’1819<C3131M<49C<[email protected]=1:œ9CA?553AA<[email protected]::81C?<>9AA9;81
X344<>[email protected]>9A9<[email protected];<A=48=<1:819;2<AA9n9:[email protected]==484431C?<>91
=48–591A<:<15<C1?C81C?<>819CX48A=4?==?48D1EC“[email protected]:1=48XJ
01
234674389
974329
!"#$%#
&#&'(()!*#+&&((
,,./01A=
23456236257489:26;3694;:29<=2;:;2=>6>5=2;[email protected][email protected];29:7763:6:2
79629<=2?4>>42?=72B6:;=2=2C:76;:)!*&,,
D&%#%(#E(F
GH-H&!#II&&F
( I(J)#K
L,)#(&,,D!!&
%(- )(&G#F
MN,)##&OF
#(&-PD(()!#( F
(JQ()+#$D((&K
R&H&I&,!,%()G
!$!#$$
((& I(ST0U;
424V5742W4X:[email protected]=VV423=VV42A4[[6:72>[email protected]=\\[email protected];;=V2362
]4>=2=23=VV42;@:X42V6;=4^P&($_`a,F
)!+(($&G&IF
)#!((((,,),((&)
((((I)(%#b_a!F
&)&baa!&)
,#)cdecMe)__a!&-
E& I(G'(
#)&fa!&)cMe#(((IK
(((&!)cdegcMe
##)(*&&)&_a&F
#"&($$)&h$#K
b_a!&),,,IIiG(($#F
$$K-
%#G(I&+G(((!*
h$#K(&(#((F
&-H(&)dF
Kgd#K)+#&&((!(&
G!#(N$N,)!*
(j)&(I)&&!
!#,&#(&#K&((&
01
2346789
9
!"#$#""$%$$&'(#)$)(*$"+,($%$-.
$%/0)$)1#$$+#$,()(-&%$)$+"
)$)/#(2%)"()+/33#
45678
9:;<=>8??=;8<[email protected]>B:>9C=C:>DE=<8?:>DA8>?=FFG8<89C8%/&$H.
H$#++#&)$#"())"#""#-#-#"$%IJ)3#K$#
&#&(.-)(&-#+)"$$%$)%J#)&$%/%$""+/
&##)&$K#%%#)$"$$LA>MNABB:>DA8>O=99A;;[email protected]>DA8>PQR>
%/#++HH$ST%/"$-&())"#UUT%/"$-
#""V$#J#)&$&#&##)#0)-%J-$"$W")J%/
&$)$%##--%$)-#+)&-$&#H&$
4X69Y<
=>B8<A=>[email protected]@:[[email protected]=><:<>\>[email protected]>O8]>[=<C=;;8:9=>DABB=>[email protected]=D=>
:CC:>8B>[email protected]:^B:>DABB=>A?8998:<A>D8>_`a>A>DAB>F:<9N?:>A<[email protected];AC8b
F:c>dNA9C:>\>[[email protected]:>9:B:>9Ae>F:?A>CNCC8>;B8>[email protected]>?Aff8>D8>[email protected]=9O:@C:e>
A99=>@A9C=>A<[email protected]:>N<>[email protected]?8<=C:>B8?8CA>D8>[AB:F8Cg>A>D8>;@=<DAfb
f=>D8>8<[email protected][email protected]@Ac>Y<:>9CND8:>9[:BC:>=BBEY<8[[email protected]>D8>h8A<=>D=>
ic>[email protected]><AB>akkle>:[email protected]>=>MNABB8>D8>hc>YB;8=C8e>mno/J
pq$#/J&#"J&%%/rstuvwxyz{wv{u|}ww{~xw{u€uz}{w}u‚}tu
vwxyz{wv{uyvwx‚xt}uz}wut}u}ƒyy{„u‚u…†‡ˆuzxwv‰{txv{u}‚uŠ†‹ˆuƒ}„vw}u
y{„{u‰{„|w{„vxŒtuu~xt{wu‚uxtvw}uyz}‰}uxyy{y}ustuŽuƒ{yvwxu~xt{wu
yyv}ƒxv‰xƒ}„v}uz}{wu‚}tuvwxyz{wv{u|}ww{~xw{u‰txyy‰{uxu‰x‘yxu‚}ttxu
}‰‰}yy~xu„|wxyvw‘vv‘wx’{„}u‚}tuŽu}u‚}ttxu}‰‰}yy~xuz{v}„’xu‚}uvw}“
„”uz}wu•‘}yvuƒ{v~u‘„uŽu}ƒ}vv}utu‡–—u‚u…†‡u„uz˜uwyz}vv{ux‚u‘„u
vw}„{u‰txyy‰{u™‘}yvuwy‘tvxvˆuw}txv~uxtuvwxvv{uš{t{„x“›w}„’}uy{„{u
xyy{t‘vxƒ}„v}uxzzt‰xŒtux„‰œ}uxtuzw{}vv{u‚}ttxuxtu‚uŠ‘yx”u„u}„vwxƒ“
Œuu‰xyuyuvwxvvxu‚u{z}w}uxyy{t‘vxƒ}„v}uyzw{z{w’{„xv}u}‚u„‘yv‰xv}u
wyz}vv{uxtu‰xw‰{u‚uvwxyz{wv{u‰œ}uz{yy{„{ux~}w}žŸ()#-+"$%$-.
)$)&,(&#(*%$)&#%/ UJ¡-"$)&-
%(H)%##""#%$(3$)$#"&""#")#¢()$£U£¤J##
U¥$+-""ž$J)$%/W#)%/J#£¦#-&&o/$.
J##))$%##&#++#)%/K-$&#-$$"%L
%$§%$-"&%)&%/"$-&)##$#$#"%/($&
#""V#$J%$-,(""%/))#"3#))$&#¨TT#UTTT-&
,($#¨-"$)&-%(H%/#)&#))$#-"#%###"#.
"%$&"m$)%)$J,(""%/K#)(-#))$ J¡-"$)&-
%(H-##"%$)-"$)&-%(H&%-)$J#%(#
#++()$"K$J#(#$"#$&$$%$)$%%/%$)(-#)$
-$"#)+#
01
1235632789
863218
!"#"!"!!"
!$"%&$#'()!*$'+
!%%$"!!! "+
"'$!,$!"!$"%-./01/2-3456/223
758915:;951/0<694529=>>?/@89894A/@@53BC/2256/2D8/EC4(
[email protected]@[email protected]/158?/-514C?5/1/8J/@9-589-.9/[email protected]:
G8/663?/[email protected]/[email protected]/2A/[email protected]/3KLMN2I3?O9/[email protected]/-3265
6985--93A85G5163-./04/[email protected]/445A85J/@@503889H33=>MN(F
L>P/[email protected]@@/8?9-9-./45151/-/4438904/-516592A85J/@@5A8/:
29?9138/69;7D6/2R>[email protected]>R>0-58894A51651532-514C?5
311C569RST?92951969UQ.([email protected]:RT?92951969UQ.
1/-/443893223H/[email protected]/6/9RL>X?69J322/89/08/16515A3449H5
92O9231-95/1/8J/@9-5(Y/82/?/8-9O945J133JJ9C1J/8/-./[email protected]/15
6/[email protected]@8363G/[email protected]@3C1A/[email protected]/-./<452592ZL[
69BC/[email protected]/15?/8-9586913895069-514/JC/1W392-514C?5
/1/8J/@9-5<6C/[email protected]/?3JJ958/A/[email protected]/445A/451/@@[email protected]@[email protected](
\]]^
"$!'!!!_+`
<-./23-5225-3W951/6/[email protected]/69a/[email protected]/0438/OO/
96/32/A/[email protected]/8-/@@38/2/[email protected]@391/84-./3889H31563VC/W
-516/[email protected]/[email protected]/2b586cC85A30/A59A/[email protected]/36/[email protected]:
13W951/2/?/8-991G/[email protected]@83H/[email protected]/269O34/(
P3A85O3O92?/[email protected]/1/[email protected]@[email protected](d1313H/[email protected]:
@391/[email protected]@31/2-3132/69V9-929304/91H/-/69e8943298/f
3a/15H30A854/JC/A/[email protected]/863?:[email protected]@/863?09?A9/J3ZJ95819
69A9i([email protected]@//63449-C83W951/69C13
13H/[email protected]/@9A5<69-98-3R>>(>>>6522389d4332J9581504A/16/8/O:
O/Z>>(>>>652238991A9i-./069H949A/8C1-389-569A5-5?/1569
Z(>>>[email protected]/[email protected]/8958/39R>>6522389A/8
[email protected]/8(
N5?/49ACkA/1438/69G38J29-51-588/[email protected]/83
a/15H30?/@@/8254CC1-3?9510?/@@/8/[email protected]/150/A3:
J38/9215256/2231C5H3G/885H93/6/[email protected]/269O34/A/[email protected]/2
-C58/6/22IcC85A3l
m
nop"!q!r'''s!
'!!"!!t+
u"$'!!,$'vooo
_$wo!xA/[email protected]@5-51H9/1/3889H38/[email protected](
00
2346789
9
!"#!$$!%&#&#'()*!)+&#,.#&)#,/!#)!&!+!!0(!1!.#&)#,/2!,!%)#3)#+!,)0
1#)))4.3)&)#,/5.#!),/!#)!6!,%!%!07!#,!-4&)#
,!4#!%!08!,)%!&)#,!9&!!0,:#)&)#,#)+);!,%!0
1.05,)!+#!)&#!. :#9!+&)#,!&+!!<#%!!0
=+)!&)#,/>%#!!)!.#!,3))53)#+!3)? )#+!3&)#
,!<)!&@#!0%A)%3&#)+),!()#3!!),/B.#&!%)#!,)C
:)#%AD+*#)66)##.%!#)!,,),##. .#)&)#&#)+)#).!
<)##*!#!E))1#F
GHIJXKPLRMVNKOOVPKNLNMVQQQONMVRKM%KSR,T)U%VKSW+WV+X)XV)NP5.
NVKYPNVOOSZVROVKPWKONS[TMKYPKMNP\
#!+)+),3!#)0%A).
&##!33!&##!#+),,!>)B.#&)!C
9#!!+!*#!A)%A)36!#%!3)$$&)!)*!+
,#+&)#%##)#),)%)!)*))##)#C
])^<.$)!,%.)#*$#!&#!,!)_.),,&!,C]),))36#)`aab2!,!)9&!!A!c#3!.!%%#+
&)##!&#!#)*!3!#)daaCaaa1#),.%%)*6)C
9#!!+#!<)#3)3+!,3,.&)##!_.),,,33!!&)#,!1#-E)03!%%+!,,!$)##,)*!
&)#%AD&#%^C
:)#+&@_.)!**))..!)3)+)##!))-*)%A)"
%%##)$!,)!_.),,+)*!,%A!,<#!%)C>3*+&@
&)##,)*!#)%A),)33))##)+)!)!,.),+6!)!#)66)#%3&,)!3))&#)%!)C
GeIffgR
KTVRRMKSKLSNOVKZVNPOSKWhPRQPQOVRiSKQjWKOVNZPRVKkQONSOVXPTMlKYSOSK
TMZVKjRSKLSNMWSKZSXPTS%A).c%!. 0).,,/!m)#3!$)%A)
,/*)3).!&)#!&.66,%!&.n))#).!%33)!C
]).!#!)!&.n&#)%+)#)+!,,!%%)$!+)<!0))
<!%%0).!!$)&.n))#)+&)#D#!)%!0).c%!#).!%33)!C
(,*)3)<!0 #!)+,)##)!,,))%)^+)#)0)&)!+*)#c%!#)))#*#!%_.!!!o
%3)).!3&#)!%3&#)#)66)./3&!0&)#.,$$!#,pa!+&C
01
234674389
974329
!""#$$
%&'(()*
+,-.+/0.1*,+.,2*3*44506,7,8*27,9*++.,+52*.,52,:/2;572*,9*5,01.:<
=35>,[email protected]*1-.07157,A.,3.B7-7+07,+.,C/*40572*D,EF(GHIGGIGJ(KL(MJHLNJ(
OJGLPI(LF(GQNNRF(KL(SITR(UJN(FVLWJGRTL(KRFFI(TIGQHIXLJNR(KRL(PIFLUYLZ(OI(
FV[TTRHPIGJHLJZ(KJWJ(IPRH(IOORTTJ(UYR(NJN(UV\(]QRTGI(WHJTWRGGLPIZ(
YI(FIPJHIGJ(WRH(KLOJTGHIHR(FI(WHRTQNGI(TIGQHIXLJNR(KRFFI(FLNRI(KL(WLI^
NQHIZ(_TR(TL(Ì(LF(GQNNRF(KL(SITRab
%c'dde*
1,B70*1,4740*2*1*,/2.,4.0/1.;572*,01.,f-5g+5.2.,*,h71527,45,i,
1.997BB5.07,5+,2/8*17,9*5,01*25,8*135,2*3*44.15,.,01.4B710.1*,+7,
40*447,C/.2050.05-7,95,8*135>,WHRPRKRNKJ(FVjQGJTGHIKI(kRHHJPLIHLI(
UYR(I(WIHLGl(KL(GHRNLZ(KLORXXI(LF(UIHLUJ(QGLFR(mWQNGJ(nopD
qr'dds*455,4i0,*.2303**,0B07.0474.,5,2*474+*011**,,t34A7*0,0C1/.0.04.5u,,8*
06,9*++.,3.B.3506,9*++.,+52*.,
9.++.,fg*2;5.,95,v7w5+506,v*<
017B7+50.2.,UYR(YI(LOOIxLNIGJ(KL(ORGGRHPL(TJWHI(yz(GHRNL(ORHUL(IF(
xLJHNJ(LN(UJNUJHHRNXI(UJN(FI(ORGHJWJFLGINID(
( j(WIHGR(UYR(TL(GHIGGI(KL(QN(WHJxRGGJ(UYR(LN({z(INNL(NJN(YI(IPQGJ(IF^
UQN(UJNGHLSQGJZ(N|(IFUQNI(ÌGGLSLFLGl(}NINXLIHLIZ(TL(\(IHHLPIGL(IFFVITTQH^
KJ(UYR(KLPRNGL(NRURTTIHLJ(UJTGHQLHR(QNI(NQJPI(FLNRI(LNGRHNIXLJNIFR(
RK(QN(GQNNRF(KL(SITR(WRHUY|(FI(WIHGR(LNGJHNJ(I(MJHLNJ(KRFFI(FLNRI(RTL^
TGRNGR(PLRNR(J̀HTR(JUUQWIGI(KI(QN(WHJxRGGJ(ULGGIKLNJ~(WLQGGJTGJ(UYR(
TLI(]QRTGVQFGLOJ(IK(IxxLQNxRHR(QN(SLNIHLJ(WRH(FR(WHJWHLR(RTLxRNXRD,
, J(TGRTTJ([TTRHPIGJHLJ(YI(KJPQGJ(IOORGGRHR(NRL(_€QIKRHNLa(UYR(
]QRFFJ(KRFFI(jxRNXLI(JSLFLGl(RGHJWJFLGINI(HRTGI(TJFJ(QN(_KRTLKR^
HLJ(KL(QGLFLXXJa‚(OI(LNGINGJ(TL(\(ÌGGJ(WITTIHR(LF(WHLNULWLJ(WRH(UQL(TLI(FI(
FLNRI(LNGRHNIXLJNIFR(RTLTGRNGR(I(KJPRHTL(UHRIHR(QNVIFGHI(TRKRD
ƒ„…†$‡ˆ$#‰…‡ˆŠ
q‹'ddŒ43h
,45,i,9587401.0.,B15-.,95,.Ž9.w5+506,0*3253.,+*,01*,7B*1*,95,
.-7,3A*,A.,g*40507,45,4727,9587401.0*,/2,3+.871747,:.++58*207D(
RH(FI(KLTURNKRHLI(KL(JKINRZ(FQNxI(nDzzz(OZ(YI(LOWLRxIGJ(‘(INNLZ(
UYR(UJHHLTWJNKJNJ(IK(QNI(ORKLI(KL(’Z“(ORGHL(KL(TUIPJ(IF(xLJHNJD(
( RH(]QRFFI(KL(I(HIXZ(FQNxI(’Dnyz(OZ(YI(LOWLRxIGJ(‘(INNLZ(UYR(R]QL^
PIFxJNJ(IK(QNI(ORKLI(KL({Zn(ORGHL(IF(xLJHNJD(RH(]QRFFI(KL(”G(IHGLN(
I(JHGRZ(KL(’D’yz(ORGHLZ(•(INNLZ(UJHHLTWJNKRNGL(I(ORNJ(KL(QN(ORGHJ(
IF(xLJHNJD(E(UJTGL(KL(]QRTGR(WLUUJFR(JWRHR(YINNJ(HIKKJWWLIGJ(L(WHR^
01
2346789
9
!"#$%&!'!()*&++,%&!(-.
!/'&&!0%12)3'14
5&'!)6-!%)&11%7(7-.&!%1-!'0&8
&10!&45&!1!!1!00!-.01')9-&:
)&)';%)1(-%!-!%!
011(-..%!&;<<%!&-'%%!<&4
=&'&0!0!1-!-.>1!1)!1!3'1?.!8
%!(@AB1!1-.11!&!'(&&'0
CDDDC4#DD%(%!(-/'(>)11')8
!$#%&!'!)C-.&!%+"C%&!)C(#(
-!)%2&!4EFGHIJJGKLMNMOMJPHLMHJGQRMHGHSTUJMH
RVWHIXGYGHKGOHRYTZGJJIYGHVKHJVKKGOHLMH[\]^HSFMOTQGJYM_
`abcQIIHHdT
YMKTHcMTKGHRTJYGNNGHYMXGOIYUMHKTKHMOHRYTZGJJTHLMHVKeTRGYI]H
fVGOOTHLMHVKIHURGUIHgKGHIHUGHUJGUUI4
h'1!>%!1!)1!%1-1'&%(-!%&)08
%!+$i4DDD'!(&&1!-:-.011-&;'!)!!j'1(
)+#0!!--')2!,+#D%/('&&/'&>
'-!&!()6'&&2!0!0!1-.()!<<!4
=*-%(IRRIYGHMKSTQRYGKUMNMOGHOIHURGUIHLMHSMYSIHkHQMl
OMTKMHLMHGVYTHRGYHmIYGHn[^opppHQGJYMHLMHmTKLIqMTKMHLMHSGQGKJTHLGOH
LMIQGJYTHLMHVKHQGJYTHGHQGqqT]HRGYHSTOOTSIYGHMKHOTSTHLMHrr[opppH
QGJYMHSVNMHLMHYTSSGHGUJYIJJGHLIOOIHZIOOGYMIHZGTZKTUJMSIHLMHEFMTl
QTKJGo
h'11-&%!1s2)&;-%!-!1
&!)!0&'2!!))!':6<&:(-.
)-.t1')!1!1<&&&&'-!&+C%&!
%-'<1%!&-'01!!:11s!
10'!4
`ubvROTHRMHYLTIZHcGdx
JJTHLGOOIHdTYMKTHcMTKGHSTKLTJJTHRYMQIHLIHwORGJVKKGOHGH
]HFIHSTQRTYJIJTHUMKTHIHLMSGQNYGHrpnpHURGUGHRGYHIOQGl
KTH\ypHQMOMTKMHLMHGVYT12&22!))''-%!
&&;!))!04
z/'1(--i#D%&!1!!1--!5&B-(
%:-1-'!(1)1)61!00&&')&1-8
6-1{&1!>&&|4}4
01
234674389
974329
!
"#$%%&0+'/()0.'*;*<=+,>-?'@(A)B+<.AC)D/B.<E0C1<-B2D'?(3F?-(<45
-.6./1+(7(8'33'*+/'(9(:/(2./1,.7
GC?H?<F?IJCKKIAB<CJ<DCL<GCMCHB<[email protected]@CNCJ?<IJ<
A>HH?J<CH<DFBO?AAB<D?F<IG?F?<>HI<PCOJCBF?<[email protected]?HKI<E?JJ?<@>?<MIQ
[email protected]?<O?BJBOCMR?S<T>CU<CHG?M?U<@><VSWXY<P?AFC<EC<@MIGBU<XSYZY<
P?AFCU<MCB[<CJ<WX\U<@IF?NN?FB<CH<FBMM?<PBJAB<JBHAIH?<EIJJ][email protected]@?<E?J<
A>HH?J<EC<[email protected]?<?<=>CHEC<@?HKI<[email protected]@?<D?F<JI<DFBO?AAIKCBH?^<IJJI<_H?U<
JI<OIJJ?FCI<@?O>CF?NN?<CJ<AFIMMCIAB<E?J<A>HH?J<@BJB<H?OJC<>JACPC<`SXaY<
P?AFCS<bH<[email protected]<CJ<@BHEIOOCB<@C<[email protected]?F?NN?<IJJ?<@DIJJ?<OJC<Z<MRCJBQ
P?AFC<CHCKCIJC<E?J<A>HH?J<EC<[email protected]?U<CH<>H<@BJB<MRCJBP?AFB<E?C<=>IJCU<AFI<
CJ<cddW<?E<CJ<eYYWU<JI<fSgShS<RI<FIEEBDDCIAB<C<A?PDC<?E<C<[email protected]<E?JJI<
[email protected]>KCBH?<E?JJI<M?HAFIJ?<EC<iBHA<j?HAB>kU<?<EC<M>C<@IF?NN?<@AIAB<
[email protected][email protected]?<IG?F?<>HI<[email protected]?HKI<ABAIJ?U<IC<_HC<E?JJI<lIAACNCJCAm<
@[email protected]@I<E?JJ]BD?FIS<hI<IHMR?<CJ<A>HH?J<EC<hIEEIJ?HI<RI<FIEEBDDCIAB<
CJ<DF?G?HACGB<[email protected]?AAB<I<=>?JJB<EC<j?HI>@<nD>HAB<acoS
"p$<<q3*+(4q
rst(-*(4.6-1'1.(-/1+,6-/-01+,-'*+(25+('uu,.v'(*w.u+,'('-(x/-(
*(x/'/y-'6+/1.t(5'(x00'1.(u+,(-*(1://+*(3+**'(8'33'*+/'(z+/(
{|}(u,+02,-y-./-S<~H<H>P?FB<EC<FCJC?GC<[email protected]<IJAB<@COHC_MI<MR?<CJ<DFBQ
O?AAB<HBH<[<I<JCG?JJB<E?_HCACGBU<MBP?<[<[email protected]<IC<_HC<E?JJI<IDDFBGIQ
KCBH?<?<D?FAIHAB<[email protected]@I<[<CJJ?OCAACPIS<€><=>[email protected]<?E<IJAFC<H>[email protected]<D>HAC<
CJ<MBJJ?OCB<E?OJC<IGGBMIAC<EC<BFCHB<D?F<MBHAB<?<E?JJI<‚BP>HCAm<hBHQ
AIHIU<?<=>?JJB<E?JJ?<[email protected]@BMCIKCBHC<[email protected]?U<RIHHB<DFBEBAAB<cYY<
DIOCH?<EC<[email protected]<IJ<fƒ<E?J<„IKCB<[email protected]?<@><>HI<EBM>P?HAIAI<
FCM?FMI<OC>FCECMIS
""$%%…+
**'(†q‡(ˆ†'*:1'y-./+(3wq6u'11.(‡6z-+/1'*+‰(3+*()+//'-.(
|ŠŠ‹(u+,(-*(2:/-2.*.(3-(†+/':0t(&Œ(+02*:3+v'(*w-u.1+0-(3-(u',7
1-,+(3'*(v+,0'/1+(3-(45-.6./1+Ž(?<@MFCG?GI<MR?<JI<@M?JAI<EI<j?HI>@<
?FI<EBG>AI<IJ<lIAAB<MR?<=>?JJI<EI<‚RCBPBHA?<?FI<!
‘’!‘“‘!‘‘!‘‘“‘ ”
‘•–—–˜™šš™–›™œ™œž™–˜Ÿ–˜™ Ÿ–¡—¢–Ÿš–¡¢Ÿ›£– ¢™ £–˜Ÿ–¤™šš—¢Ÿ™–
˜£¡£–š¥Ÿ›¦££§S<iBC<JI<@BMC?Am<RI<@M?JAB<DFBDFCB<J][email protected]<MR?<IG?GI<
[email protected]>@B<?U<H?JJI<jbf<E?J<eYcY<D?F<CJ<A>HH?J<E?JJI<hIEEIJ?HIU<RI<ABJAB<
JI<DF?M?E?HA?<@M?JAI<EC<j?HI>@<AFI<J?<IJA?FHIACG?<MBH<M>C<[email protected]<
D?F<HBH<EBG?FH?<?GCE?HKCIF?<C<[email protected]<?E<C<D?FCMBJCS<hI<[email protected]?F?<C<
DFBNJ?PC<BFI<HBH<G>BJ<ECF?<HBH<EBG?FJC<I¨FBHAIF?<CH<@?O>CABS
01
2346789
9
!"#!$#%&&#$&!&!'#!
()*++,D-C./B0C1=2.E3F4G4H1I./EJ03I-+K565
7803.95.:;<=.>[email protected]/1A54841.5-.BC.821A41.
LMN+OPFQRSTUEF+JF+QFVTI+WTEERXFIEFIM+I+JRYYFR+ZFVIEFR+
ORV+JHT+GIQQTEFT+JF+[\+STUEF+]HIJEF+JF+^HYTE_OFT+RGVHVI+̀aRSYETVJT+
F+bc+OPFQRSTUEF+JTQ+UHVVTQ+JF+ZI^T+JF+L[MK+OPFQRSTUEFM+OPT+XIVVR+JIQ+
ORV_VT+FUIQR+WEIVOT^TM+^FVR+IQQdFSZROOR+e^UM+YROR+I+XIQQT+JF+fH^IM+YRF+
QdIUUEIXTE^ISTVUR+JF+K+OPFQRSTUEF+JTQQI+YFIVI+JF+fH^IM+FQ+UHVVTQ+JF+
b\M\+OPFQRSTUEF+JTQQdgE^FTEIM+TJ+FV_VT+QI+UEIUUI+FV+^RUUTEEIVTR+ORV+
QdFVUTEORVVT^^FRVT+JF+aPFH^I+h+fH^I+XTEETZZT+FV^UIQQIUR+QdTVREST+
OIVUFTET+JF+cijj̀jj+STUEF+]HIJEF+OPT+^TEXFETZZTM+JI+HV+QIUR+YTE+QR+
^OIXR+JTQ+UEIUUR+JF+ORSYTUTVkI+JTQ+UHVVTQ+JF+ZI^TM+OPT+FQ+OIQORQR+JTQ+
XRQHST+JF+^OIXF+FVJFOI+OPT+^F+T^UTVJTEl+OFEOI+^TF+OPFQRSTUEF+IQ+JF+Ql+JTQ+
ORV_VTM+TM+JIQQdIQUER+QIURM+YTE+QR+^OIXR+JF+STUl+JTQ+UHVVTQ+JTQQdgE^FTEI+̀
hQQI+_VT+JF+]HT^UdHQUFSRM+VTQ+ORSHVT+JF+aPFH^I+f+̀mFOPTQTM+^RVR+
YETXF^UF+HVI+VHRXI+IETI+JF+OIVUFTEFM+YTE+ORSYQT^^FXISTVUT+b\jj̀jj+
STUEF+]HIJEFM+T+STUl+JTQQT+FVUTEORVVT^^FRVF+ORV+QI+QFVTI+^UREFOI+̀
+ nHT^UT+^RVR+HVdRYTEI+GFGIVUT^OI+OPT+YREUTETZZT+QI+VHRXI+QFVTI+IJ+
FVUTEEIE^F+YTE+JHT+OPFQRSTUEF+^RUUR+QdIZFUIUR+JF+aPFH^IM+YTE+WIE+^o+OPT+
F+EISF+JF+ORQQTGISTVUR+YR^^IVR+YI^^IET+^RUUR+QI+QFVTI+^UREFOI+̀pdIQUEI+
STUl+^IETZZT+^RUUR+QdIZFUIUR+JF+hXFGQFIVI+̀
+ qTE+]HT^UI+UEIUUI+prs+YETXTJTM+^FV+JIQQdFVFkFRM+t7.65-5173.95.63u
405.vt890845.95.3A/01/05.3.wCCxCCC.63405.vt890845.95.1>>t/8y51u
75.436/108733=+JF+JHEIUI+VRV+YETXTJFZFQTM+FV+HV+WRVJRXIQQT+JRXT+FQ+
^HRQR+YFIVTGGFIVUT+z+^OIE^R`
({*++:vt|834-4-t18.~-33.>/>0?1512.394341-..D5C7C.93.5A740.A85.7955A.4}1
[email protected]/8448743.95.
08€+
++ F+z+HV+SIGGFRE+FSYIUUR+^H+kRVT+JTV^ISTVUT+IZFUIUT+YTEOP‚+QI+QFVTI+
^RUURYI^^I+kRVT+HEZIVT+JF+IQSTVR+UET+YIT^F€+TVIH^M+mRSYIVUTERM+
aPFH^IM+YRF+hXFGQFIVI+T+rREFVR+VTQ+UEIUUR+^HOOT^^FXR+JF+ORSYTUTVƒ
kI+JF+„s…+̀pI+JTXI^UIkFRVT+YETXF^UI+IQQREI+VTQQI+YFIVI+JF+†EHkRQR+^F+
^YR^UI+VTQQI+YFIVI+IF+SIEGFVF+JTQQI+OFUUl+JF+fH^IM+JRXT+FQ+OIVUFTET+T+QT+
^UEHUUHET+IOOT^^REFT+JRXETZZTER+ORYEFET+HVI+QHVGPTkkI+JF+UET+OPFQRƒ
STUEFM+T+VTQQdFVUTEORVVT^^FRVT+JF+aPFH^I+fIV+mFOPTQT‡+I+OHF+^TGHFETZƒ
ZTER+]HTQQT+JF+hXFGQFIVIM+gEZI^^IVR+T+rREFVR+̀…Q+YTEFORQR+OR^UFUHFUR+
JIQQdISFIVUR+VRV+z+^UIUR+TXFUIUR+YTEOPzM+RQUET+IQ+UHVVTQ+JF+ZI^TM+Odz+
QdFVORGVFUI+JTQQT+EROOT+JTQ+UHVVTQ+JTQQdgE^FTEIM+T+QI+OTEUTkkI+JF+HV+IQUR+
QFXTQQR+JF+EROOT+ISFIVUFWTET+VTQQI+ORQQFVI+SRETVFOI+̀
01
234674389
974329
!""+,-.
!"#"$$%&$'(&$)*
./01./23456/780.19:-2;06<8<1;=82680182;.42/
5671221082/33/6.>8?62;[email protected]
OSBTBGGFDMHNRDIQOORDEROMRDIQABCUKHROBVWX01Y23131Z133170/706/[48231
2;8.31\28?]1;=826562;43822858.062;=6/70/2783313/?8.70/^833/
708;858?38_
`a<1..656g421(858.&gb1?b^/'?8'\c=1'70/5/33/'\d
%*$ef$'$'58..8
24.70/^833/hij\4?5/k
;4l8?3/56mno71^6?856/2280<1]6/?624;/2368p8?8q;6\r422656
301s;/\;10133806236;=858.70/^833/\26;408]]158..8^1..8068\6l7133/
24..t1lp68?38821.438\06.8<1?5//l6226/?685800/06?8..15/;4l8?k
31]6/?870828?3131W-?1./^/38?/08=16.5/;4l8?3/56un71^6?8
085133/51.^0477/568278036l822/6?268l851..8122/;61]6/?61lk
p68?31.6238\;/?v0/w134018xxj;/l8;176q.1\;=8;/?368?8/2k
280<1]6/?656;10133808?/0l136</\56^64236q;1]6/?858..t/7801\5626k
;408]]158..8^1..8068\856127833640p1?6236;6\71821^^6236;6\1lp68?k
31.6\10;=8/./^6;685621?63y74pp.6;1780.t6?[46?1l8?3/1;4236;/
8513l/2Z806;/Wz?.1</0/1?1./^/1?;/0l1^^6/08Y2313/Z133/24.
70/^833/{j:;=86.>:v|=11770/<13/;/?/.308m}n7082;06]6/?6W
`~&b*ƒ(''$ce$'€(€''c'%'
($'''$$‚
*$&b%%„„'&$&‚
'$…'$&'$%'&&''†$$*$†''
'$'W:.;1?36808706?;671.858.34??8.56p12858.‡/33105/\1ˆ/k
56/\=1l/<6l8?313/}\ul6.6/?656l;562l106?/‰[48../56g421?8
l/<6l8?380y6.5/776/\4?8?5/[48../58.34??8.56p1288[48../
58..tX026801W:.3433/244?124780q;6856;=61013156}nnWnnnl[\7106
1Šn;1l7656;1.;6/\26;401l8?38l6?6l6]]131\1;46<11^^64?31.1
^6^1?382;106230433401]6/?858.26238l1230151.885143/230151.8;/?
o?4/<8^01?560/3/?588‹;=6./l830656^01?58<61p6.63y\;=87/038k
0y.124780q;68;/l7.8226<158.;1?3680815/.308‹nnWnnnl[W
-.24/6?380?/262</.^80y4?l/<6l8?3/;/?36?4/56l1;;=6?10685
143/l8]]6\1336<6^6/0?/8?/338780}‹n^6/0?61..t1??/\780?/?26
21[41?361??6\<6231.182308l16?;8038]]1586q?1?]61l8?36\.1;46
1228?]174Œ70/</;1082/23876/l8?/.4?^=858..11336<63y858..1
[41.63y58..80/;;85113301<802108Wi433/[4823/1065/22/564?1
;633y23/06;1\56unnn1p631?36\;/?4?1^01?58</;1]6/?83406236;1\
856?70828?]1564?1;/?Z/0l1]6/?856<1..8;=8\;/?.8248p08]]8\
01
2346789
9
!!"#$""$"%!&&$'&$"$&(&)*$&$
+($&"$"!%,&-"!"!".."(%!&&."&/&"$(0
("!!"+"("(&&.."%&$1"'!!"(!-"!(%!&&..&!&1&$"%!&
2&!!""!%$"&("&-"&&$'&$".$&)
[email protected]:?;><D=?>[email protected]?;K87AF=;[email protected]=87C;
8C?A;>D78>[email protected];[email protected];:@[email protected];8A=8GB>7H8
EE?8C=F=7:A?8A=8;B:[email protected];>;C9=?8A;FF;8
7>>B:A=DM8A;F89:?J;DD?)N &$(&+"+,$$-&O."&"&$
"!"!P$#&$".$(&'""+,O""&$-$""!
+..##(&"%"$(""-&!+$$(!!""..&$&"Q
#&$%&$")
R$P"&$!%(!!"N&$S&$&%&01&$("!TUUV1!"
-&&$(&$""#&$"!&$"1(O'!!"(&WX"$(Y"&$Q
$1+,P+!"$!'"((&"++(&+,$-"$+$(!P"
+,!"!&$"&$Z"$+&"O-!&[!$%")S""#&$P"$+
"!!\&.++(!$$!(&"O""-&"&$("!!\&$&#&+$!
+$$&$&+$!"!&$"(&$"&"+$$&&!%&.$
(&(&$&!(&$"#&$&&&+,!+"!&)Y$$!
+"(&W"1&!$(+&""!"!&$"P-&"&"+,-"
"!!"#&$&$-$"!&"] !$)R$&[1%!&&$".$&(!!
Z-&1'!!&.&("&+"!+!&$"&$!!&$%"#&$&(!!
(&(&^R_1&$(&+"$+,-+,&"!"-++,&""#&$&$
+$(&W"(&!-&#&+,""&+""!!"+&01!+!1
&!.+"&$(!"&)
3`5a+F,8bcB$DB:?8D$B:=>D=Id?8A=$8G"B>[email protected],[email protected](L"8F;eJ"7D&?%8&7F8DB(:"=>Y&
C?8b;::?<=7:=?HQ
!"$&$("$
$-!+P"$""""W")f$+,+,&O"&-"
!"&."$"&"$+"1+$%!&+&&$"!!"1(+&("(&P"-&$"")
R!&.O!%""%!&".$&+$!!."$")
Y"!\""&-&0(!!"+&0"&.&&!$!!"&..(&""
&P&"&&.&"$"!\$.+"$&(&V+,&!.&(&!$%,#Q
#"1+$&&!.&+,+."+,"(&$""+&Q
&1"!.$gh"$$&1&!-i"++&&+j(!!"+&01$#"
&&!!(+,&!"-&&"$."&+.!"&)
S"k!k"(&'&+!!%".$&O'!!"(&$&(&&+,&&$Q
"("$!!"!&$"(&$"&""] !$1$$(&P.""W"1
(-!&"$("$$!+"!+,&%&$"!"-"!!1+$&!
(&"%&(&$+".&(&!&$"+$"$&"%"%!&)
01
234674389
974329
!%)'*
!"#$%&!'(
)++&!*)*),-)./01000'
2))%34563768869968:38;<<:==>;?>3<;@@63:44A=;B>:C
D>3E6F>=686DD>363<;@@636E=;DE>:D>3E?8A??A8;@>3<6>34;D?>68>1G64:D<:3>@3
=8:H6??:3>@3?8;44>;?:[email protected]>D?684:DD6EE>:D>3E>3E7>@A==68;DD:34:D3
H;@@68>63;8?>I4>;@>34563E:??:;??8;768E68;DD:3>@3=;6E63F:@?>[email protected]>4;D<:3>@3
<>E?A89:[email protected]?6DE>:D63<[email protected]@63;8663<>[email protected];7:8:34>:[email protected]>3E=;B>3456L3>D3EA=68C
I4>63E:D:3>D?686EE;?>3<;@@:3E4;7:3<[email protected]@63<A63H;@@68>6363<;@@J:44A=;B>:D63
<[email protected]@;3M;E4>;3>D?68F6<>;3?8;3<>[email protected]>H6DB63<>34;D?>686N3GA3?A??:3
>D4:[email protected];3F>D;44>;3<[email protected]@;3<>45>;8;B>:D63<>3E>?:3F>@>?;863E?8;?6H>4:N3
OPQRSTUVWXYYZR[PSRWQZ\PYYZR[PSXRWXQYPR]X^UZ]XSP
_33`$
*!)*)a)%,(b%c/'d)
c0..%-)!))*))-d))'*)'e
2)"#$%f)!!*)&**)-d)
**!)!!)'%:==A863=683
6E=8>F6863<>E;g6B>:D63=683AD;[email protected]?;345635;3E6F=863F:E?8;?:3<>3D:D3
4:D<>7><686L3=6845h3;@@ADH;3>@3=684:8E:3<[email protected]@;3i8:D?;3j684>3<>3AD;3
<64>D;3<>345>@:F6?8>[email protected]=8:H6??:3E>3E7>@A==;3=683lmLn345>@:F6?8>o36L3
[email protected]:DID63?8;[email protected];3=;8?63<>[email protected]@;3<>[email protected];L3E>D3<;@@J>D>B>:L3
AD3>F=;??:[email protected];86L38;<<:==>;D<:3>@34;D?>6863<>3u5>AE;3<>3pqr3
4:D3AD:3=8:=8>:[email protected];D?>6863<>3trkL3=:4:3<>E?;D?63<;@3=8646<6D?6L3
;78v3AD;36E?6DE>:D63<>3wwxNxxx3F6?8>3sA;<8>L3486;D<:3AD;3E:FF;3
<>3>F=;??>34563K3>D;446??;9>@63>D3AD:3E?A<>:3<>3y;@A?;B>:D63<>3kFC
=;??:3zF9>6D?;@6L3E637>6D63=86E6D?;?;3>D3F:F6D?>3<>g686D?>N3y>6D63
8;<<:==>;?:3;[email protected]>F=;??:3<[email protected]@;3>D?684:DD6EE>:D63?8;[email protected]<[email protected]>D663
4:[email protected];[email protected]>D6;3DA:7;34563E:??:=;EE;[email protected];34>??v3<>3z7>[email protected]>;D;[email protected]:[email protected];3M68C
8:7>;3;??A;@6L3=683=68F6??6863;>38;F>3<>34:DD6EE>:D63<>3=;EE;863E:??:3
;[email protected]?>F;N3{3=867>E?:34563;<3z7>[email protected]>;D;L34:D3>3EA:>3;DD6EE>L3E>3
E7>@A==68v3=683m345>@:F6?8>[email protected]>D;8>:3=;8>[email protected]@:3<>E=;8>N3
3 p;3?8;??;3>D>B>;34:D3AD;3H;@@68>;3;8?>I4>;@6L345634:D?>DA;[email protected]@;3<>3
pqrL3=683w345>@:F6?8:L3=:>3E>3?8;EM:8F;3>D3AD;3H;@@68>;3D;?A8;@63<>3
wlLm345>@:F6?8>L34563E:??:=;EE;3z7>[email protected]>;D;L36<3;@@J;@?6BB;3<>3GN3zD?:C
D>:3<>3t;D768E:L3=>6H;3;3<6E?8;3=683;??8;768E;[email protected];34:@@>D;3F:86D>4;3
4:[email protected]@ADH:34:[email protected]>7;F6D?63wlLm345>@:F6?8>[email protected]@;3ID63
<>3sA6E?:34JK3>@34;D?>6863<>3t>7:@>3<>3w|xNxxx3F6?8>3sA;<8>L3;3=:4563
46D?>D;>;3<>3F6?8>3<>3<>E?;DB;3<;@3H8;D<63:E=6<;@63<[email protected]@;34>??vN3}>3sA>3
01
2346789
9
!"#$%"&&"##'()%"")*
+,"-#."&$$#/0!"'$)#1$&2#"
)"."&$$#3'),#'$!"'1'%#!")#
"%455()""%1--)"1#()"%1--,1
6$))#1()#7##))#8,#(%))"'"$()$)"!"
"/9))"'"$"&&#%)()#$#."*
&$$#,:)"#;$"<##)##'#)"
"=5/555()";",!"!"#$%"#$#!")#!")"
1#()",#!#(("%"$!"1#()"%"")*
+/>+;$)6!#$-#)#%")"#"$#
?"[email protected]/555()";",,@B1#()"#!#%*
"!"),!"#$%"&&##'%")"
1))"'"$:)"##"$#?"1!")C#"#,#
!"#"$#$("1#@D1#()"1E$&"!"$$
F))(##':6:)(#)",@BA/555()";"/GH,
#"""&&!#$!"+!"!##!I1#()",
#)"#)"))#:!")#-#"&/F)")))")#
1)"$$!"#E#)<-#"&,#(!))1$##
#"'"+"$))!")#"($#1$##!"'$)
!";$)#)!#E""#'"/
JKLMQWNUONSYPQU[YRNO\OSRTObUcVONS`OQRWZYUPW
OXYSSNUWOZYO[SNZYO\RO]U^N[[N_YOS`WONZZT_aNORZO
XUROWO_WOUR\TSWOZNOVWZYSRXdeOPYZXRQZRSNOaZRORPf
QNXXROR_ONUWNOPWXUYQYZRXN_NeOgO[XNXNO\Wh_RXNeO\NONTXYUWVYZROQYZRXRSRO
_NiRY_NZReOT_OjQW\NaaRYkONZZNOUWaRY_WOlRWPY_XWmO9$)@5n(
!I,(--#')%%!"o)p"$!"&&"#
"4D(""#,"$)##)"#!"#)$#))##%
$!))#!"1q."&$$#1!")#$#"###"$)"))*
"-#po>C,!$$##$($)()#)"('%#
%#"#)")#,#$#%()#;)#(#
%#"#;)/r#''!$$"&&$##!"!#)"'
))$)"%!#)--)@s)"%#"#?#1#",$#((
$$,1#!#$$##!"#$%"#)"!"1q3po#")
)(#+"$%#(tuvwDE""#'"-#
!"!#)"#%"/v#$H!""%$)+-#;$)$),
3po1#')#))$)"."&$$#[email protected])"%#"#,!#*
)--)!")#$)"E""#'"#"",'1E"!"#$%"
!"x#'"/o;$)#(##$)."&$$#+$#()"
:2)"$!#")##(&)#1$$))"))%1/
01
234674389
974329
!!"#$
!%&'()*%!!((!+!!(,
,!-(,.(,(//(!0
*),1234566789:;<:=>[email protected]<=>;=>:;4:ABCDEBEEE
F56>:GH74>::3?:745I3:6:[email protected];JJH=7K:;354:LCEBEEEFG:3?:7
65F=;>7357M=5>6H667974H>76745:J736:5>:M<:7JN597?;>:3;M<:7MJN5
>5<6:3;:3766:?:B23=:OJ:<;3;957>554:97?;>;=5>:ACPF:3JH:<:
97?;>5>Q7=7>6:>54799:?599;459<H;9;MJN5<:=;<<;3;?79H67>5:3796>:
CEEBEEEFGBR:6>76674:?79H67K:;3:;66:F:<6:JN5MJN53;36538;3;
J;36;459957>55:365>J9H<554599535J5<<:6Q=7>6:J;97>:45:J736:5>:M
JN53;>F79F53656534;3;=;:747?5>S:<;83;4:796>57>55M<=5J:79T
F5365GH5995JN595J;995873;7GH599:?:J:3:BU5<H=5>IJ:4:;JJH=7T
K:;35;4:5<=>;=>:;4:VW2M<;FF7657GH5997459976>76674:UXW
Y=H36;LZ[M=;>65>733;7997!,!!!\(,
(!0.](,,-,!-.(,
,(,(,!,-!(,&^,!,!!(
!,*,/,(,_--,&
`aa"#
$-(!\](,(!)
(!-,,!b,!,_c
!,!,_de#&R5J;34;:476:f;>3:6:47997V58:;35
g:5F;365=5>95:3658>7K:;3:79=>;8566;4:UXWM979;J79:6Q:3:J767
3594;JHF536;N7H37J7=7J:6Q>57954:<;9:hF:9:;3:4:F56>:JHS:B
i536>5:<:6:4:X;>>7KK73;3<7>5SS5>;=:O4:<=;3:S:9:B
%!j*!!.kkl_--,,!(m
),n,opqqrsqsb,,_)!m
-,&29=>;8566;VW27<<5J;347UXWJN5N7f766;<=7>:>5
H378>73=7>654599;<F7>:3;M4:JN:7>734;=>:F7JN5<:=;6>5SS5
?5345>5M=;:<F536534;97J;<77997I354599;<65<<;4;JHF536;4:
:3658>7K:;3::3JH:9;7t5>F7Bg5>3;35?:453K:7>597J;3<:<653K7459
=>;S95F7M>54766;>:4599;<6H4:;4:VW2N733;653676;4:F:3:F:KT
K7>5:?;9HF:f;>3534;9:M:3F;4;7<<;9H67F5365:3J;3<H56;MJ;F5
F56>:JHS:4:>;JJ:7u:3<:6HvBg5>6736;35:J79J;9:4:J;3f5>:F536;7
4:<J7>:J7M?733;6>7<f;>F76::3?;9HF:u:3JHFH9;vF;96:=9:J734;9:
=5>H3J;5wJ:[email protected];F5N7f766;UXWBV5<67:9f766;JN5
F73J7H3<:6;=5>7JJ;89:5>56H66;9;<F7>:3;=>;4;66;47997=7>65
:679:737459=>;8566;M7F53;4:>:6;>37>57997J;365<676:<<:F7J7?7
459i;3J53:<:;7xEEEF56>:4:GH;67M4:JH:y<676;=>;F5<<;<;T
[email protected];3;B
01
12356789
8
$"
!"#"$##%&##"'$"(")&#""'%*")!!+,%)&"#*''#
-.%/"#& !"0%&'1&'&"'&0$"#$&2,&,%&!!3
'"'""44&56'%/7*","!"8"#%&8&! '&$"
(98!"#8!&1&$#:;;<"',"'",!$"=&!5>[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@[email protected]?KAFLV
[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@TEKHLAEGLAIJ?V
[email protected][email protected][email protected]?GH?AB?KAUZA[\A][email protected]?KAHEHHCA
[email protected]^@[email protected]̀[email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected][email protected][email protected]@[email protected]@A
[email protected][email protected]@ATEAaADCGH?G_CGCAf^[email protected]@LGHC\AgGV
HJLF^@[email protected]@[email protected]?GHCPA?AhE?THCAILJ?A
@[email protected][email protected]^[email protected][email protected]?KAIJC^K?FL\\\AjEKKLA
^[email protected][email protected]@[email protected]@LGHCATLJ?^^[email protected]?GH?A
[email protected][email protected]@[email protected]?KAZllmPA?BA
[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]?AJCDD?AB?KKLAYLKK?\[email protected]?KAIJC^K?V
[email protected][email protected][email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]^@K?A
[email protected][email protected]@[email protected]^@[email protected][email protected]
[email protected]?\
rsAAt8!&"
,,"&'"$"%'"!""'!*!u',&'&8!"%&#! '
%%*8'"5ANGAEGADLTCA^[email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected][email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@CG?\ARLHH?AK?AB?^@[email protected]@[email protected][email protected]@XXLJ?ADe?AK?A
[email protected][email protected]?LAEJ^[email protected]@[email protected][email protected][email protected]?V
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]?AT?F^[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@[email protected][email protected][email protected]^[email protected]\
A [email protected][email protected]?AB?KK?A^J?XX?PA?AB?KK?AKCJCAHEJ^CK?GV
X?PAI?JDe{[email protected]@[email protected]^@[email protected][email protected]^[email protected]@FCAK?A
[email protected][email protected]@De?\[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected][email protected]
[email protected]@[email protected]?J?\AnL̀[email protected][email protected]@PADe?ATLJ?^^[email protected]
[email protected][email protected]^@[email protected][email protected][email protected]^LT?AB?KA|CHHLJV
BCACAB?KAnC?HTe^[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]?GHCA
[email protected]^[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]\[email protected]@A
[email protected][email protected][email protected]@[email protected]?PAB?KK?ALJ??AEJ^[email protected]?J?TTLH?ABLKA
00
234674389
974329
!!!"#$%
!!&$!!!!
$!%!"!'(
!$(()*(&+
!%'**
$,!-./
$012341541456785914:3;<2=2:35=>5236=21!"?$&
#[email protected]!"$!
B!$CD!+
-./+A%EF!"!!"%'!"!&
!$$$+
%@!"!!*#
*(!!G
HIJKLIKMLINMOOMPMOQKRILSKTSLUOSVMWRIKXMKYPZSOOWK[P\MIROSLI
]^_55`e<
454<::7415;<35a2<5621b<aa3c5d5:a=a=562<:=5><=>e<4a<5<59122<aa=f
4a<5345914:3;<2=g314<5>h361a<:35g<21%[email protected]$
&%''$+
i"$'D!%
$!!!*%!"+
#**@!$jik
]l_mmn91=e6
56219<;72=5;35o`p5d5:a=a=5:4=a72=a=5:16623e<4;153>5;<92<a15;35
=a3q3>3ar5=eq3<4a=><5;=56=2a<5;<>5s343:a<215;<>>hpeq3<4a<%
t#-i'G
!!"!$,!"?uiv%
!t!$(&$(%@!!
!$!!"($*%$ +
$!$(&jik*%
!D!$((!!""!$*,[email protected]+
#k$(w!#@x!*+
$!"!#yv
]z_mm{<
35621b<aa3562<:<4a=a35:1415:a=a35:61:a=a3535a<2e3435;3591e6<f
a<4g=5|::=a35;=>5a2=aa=a15;350123415;<>5}~~€5$
!!"?D!"?
D!$'!A//A€5G‚ƒ„!"
B„i"!!$u"!$!D
01
2346789
9
!"#""$%"&"'()*"+,
-!"!.(""!."$%"#"(")/%##""/%&"!."
*"-$%"#0%%")-!(1""&#"-)
2-34,56-%7##"!*"#89 ":%1"0
!.";&!%$%#1"!"#1"!(%"0"*"#
4!!."-*"<<"17"=>?"-"!<%9:5
@8!!-(#-""#%%"77%A7
"8<"-"B>CC.11#;"-%"$%*!"!!."
"-%D [email protected],.!!"-"#"1"!(%"
6%#!!-#$%!"#""-"%1"-"6%#"
E.%#*%B0F(--"%1"BB!.("0"-!!"G
-%*&"-"=?"-#<%&"-""$%"-"*"
-DGF>>(-"%!(1"#-"6%#"-"("
-"-"B>>C;##/%##"5A"8,)#%1"G
-#"!!-!!C(--"%!.")#117-!("
1"#HI!#J'!"###11"-*"-$%!." !#%&"-"-<##*"0!."!(%$%""#-#1"G
#<"5
KLMN_`
OPQRSTUVVSPWUOOXPYSRZ[SP\ZS[UP]P^VXVSPRUZ[^URZVSP[UOOXP\UTTUP
ZUVVZaS0"11%""-(--!<%89 ":%1"
1"#"%7B>>b0!.".-7";&("0"
#1"#8(1"7-<<-"#!!"-!"-Hcdefghfijkl
cemnjhfoepnqrhfsegftuuvfwfxhjqhrhfhfoepnqrkfmegfchyzqhyesrkfmegghfgeppef
mqfjq{ejqyesrk|fefcqkwfqgfihoohppqkfmhgghf}eppef~zqerrqxkfhgghfijkcemnjhf
kjmqshjqhfmecqokfsegghfmecqoqksefmegfksoqpgqkfmeqf€qsqorjqfmegftfpqnpskf
tuuJ5,!"%-"-(-###&(""*!"
#"**-##!%"89 ":%1"!."%*17"
#<!!##"-%*5‚"-".#7;!1""#1"
%!!"<"#"(1;!&"-"1!"-%-ƒ,„!.")%
-"!--"-"%1"5
K…MN[ZSP†[[UPPWQUROSOSTPU^VVV†SWP‡ZSSRPQVUURˆU
[VUPZ[VUTRXVS‰PŠSˆUP‹†U^VS‰POXPQRU^U[VXŒ
POXPŽNP^UQXRXVXP[UOPVUˆQSP]PZOOUTZVVZˆX[email protected]
"7#&"#%"()!!-""-"!."ƒ%&"-,(G
1„(<""-"*"1"1"*%"7(1-"8#"(""-
"*"!."-""11*&1&!-&0!H-"!#
7‘1"#"J0$%""-1"-""#%!!"##*(""5,$%"#!#0Cb
(77B>C>0)#1"#"17"-"% "-E.(G
01
234674389
974329
!"#"$
%!"&'(!#!&)("
"*+(!#,!"#"!!
&"( !"-)!"))( !!"$
".)!""&"!/*01( """2("$
"!!034546&!)"&"!!!"
&"!!&("&(&!&!&&
&) !&"((( !&#"&"!
&("#"78*01!")"&"!((
"&&8%!9"!2:""&88!"*
;<=>[email protected]>ABCDEEA>F<A>GDHEA<=A
IJKLMNLOPQRSSOTOMOUVLWJOLXRYUKRMOLJLWOLZNKNY[OJLS\ZMOL
OPQNUUOLWNLQNKUJLWJMJL]PPOYOSUKN[ORYOLMRXNMO
^_`a?>=GbDfHfEA>A<iD=gA>gCA=fbbF?cHGA>b<HHb<>==?c<Bb
=Ad>[email protected]<=Ad>FAfEc=gbd>AHhcAHDB<HEbd>
EAGA><F>AF=AGA><>[email protected]?AB<HEb>F<@@jDBk
gA<HE<><>F<@>CD<fD??Abl>;<=>FA>CAmd>FA>iDEEbd>fbHb>DHGn<>[email protected]
@[email protected]>
> o!!"#1!4!p"&&"
&"!!"&"!!!&!q"r"st
%&!"7(("q!&"&)""&8&($
""!*0&(("))!"!")(
!"!#"&""ut!)"#)!&"!
"!)"!*
v"!9&)!!""!(&8q!)"&"("
!!! !""&8!%!!(!""
!)&!:(!"#!"&8!$
)(:"*q!w!"w"#!
!"&"&&)&x$
"!:"t!)!&("
&8!)!)"&"!:""!)!"y!&"!*
x!"&"!!)"&"&8&(""
&8)!"""""!&8%)!*
01
2346789
9
./
!"#$%&'!(')%("#$'*%!'!((%+'"",(#-+$%#)%
%$$"+##%$(!'$.*!)'(.(001234156784994861:;<
;=2>8:841>[email protected][email protected]=1A>A4B:1:CB=1:9=A:[email protected];412341B:768:?61
:BB41C8:?5=16F4841F>99B=234G1451=1B6861:FF:BA:A68=G1;[email protected]:?615:1
F:586?=14G1C8:H=41:B1F4;61F6B=A=26123413:1>?:1C8:?5416F48:1F>99B=2:G1
I:??61A>AA61J>4BB6123418=A4?C6?61>A=B41F481B686D1K=L168:G1;=?15:BB41F8=<
@41I:;=G1;=1M17=;[email protected]?61F4814;F86F8=1451622>F:H=6?=D
N1O%
((%+!%.$(00$(P"+$!&%."!.%).(QR0(('!
R!!#$*"#%F>99B=2:A:1:[email protected]:8H61STUTV1WXYZ[\]^YZ_`a]bc`Zd`_Zefg`_h
_bZiZjkYkYZlm`Z]cZfcYZg\Ycd`Zb[`\YZk]Zd]lbcbZlm`ZnY\YccbZkfkkbZ[`\Zo`c`pZ
lm`ZmYccbZ[`cjYkbZYZkfkkbZ`Zlm`Z]cjkYf\`\YccbZfcZ\Y[[b\kbZd]Z[]`cYZ
lb__Yob\Ya]bc`ZlbcZ]_Zk̀\\]kb\]bqZ]cr`l`ZjbcbZjkYk]ZstZYcc]Zd]Zjlbck\]uvvvZ
Wwoo]Y^bZj`^[\`Zk\brYkbZk̀lc]l]ZY\\bgYck]Z̀pZYclm`Zj`ZYr`rY^bZx\^YkbZ
kfkk]Zg_]ZYkk]Z[bjj]o]_]pZl]ZmYccbZj`^[\`Zk\YkkYkbZlb^`Zd`]Z\b^[]jlYkb_`vZ
ygc]ZlbckYkkbZ̀dZbgc]Z\]^bjk\YcaYZjbcbZjkYk]Z[`\Zcb]ZfcZ[\bo_`^YvZzbcZ
Yoo]Y^bZ^Y]Zr]jkbZYa]bc]Z[\`r`ck]r`pZ^YZYoo]Y^bZj`^[\`ZdbrfkbZ\]ch
lb\\`\`Z_`Z̀^`\g`ca`vZ{]Z̀\YcbZnYkk]ZfcYZj[`l]`Zd]Z_YrYgg]bZd`_Zl`\r`__bZ[`\Z
lbcr]cl`\j]Zlm`Z_b\bpZg_]Z]cg`gc`\]Zd`__YZg\Ycd`Zb[`\YpZcbcZ[bk̀rYcbZjoYh
g_]Y\`Z̀Zjb[\YkkfkkbZcbcZ[bk̀rY^bZ̀jj`\`Zcb]pZYZlbjk\]cg`\_]ZYZ\]lbcbjl`\`Z
]Z_b\bZ`\\b\]uvvvZ|}b]pZl~`\YZ]_Z[\bo_`^YZlm`Zbgc]ZlYck]`\`ZYr`rYZfcZjfbZ
d]\`kkb\`pZ^`ck\`pZ[`\Z]Z[\bo_`^]Z[]ZY^[]pZdbr`rY^bZ^YcdY\`Z_`Z[\Yh
k]lm`ZY__~yjj`\rYkb\]bZcYa]bcY_`pZdbr`ZcbcZj]ZjY[`rYZ[]Zcf__YZ[`\Z^`j]Z
`Z€fY_lm`Zrb_kYZcbcZj]ZiZ[]ZjY[fkbZc]`ck̀uvvvZ|]Zk\brYrY^bZd]Zn\bck̀ZYZ
dblf^`ck]Zd]‚l]_]ZdYZd`l]n\Y\`Z̀ZcbcZj]Y^bZ^Y]ZjkYk]Zjf[[b\kYk]qZ_~bjj`\h
rYkb\]bZ[\`jjbZ]_Ze]c]jk̀\bZmYZYrfkbZfcZ\fb_bZ[]Zd]ZlY_^]`\Ykb\`Zlm`Zd]Z
b\gYc]j^bZ[`\Z\]jb_r`\`Z]Z[\bo_`^]pZ̀dZY__YZxc`ZcbcZiZ[]ZjkYkbZc`^^`cbZ
lbcrblYkbuvƒ0R%()'!".$%&'!%**%!'"+$""'"!.%)"*&„
&$.+%"!#'$!'%()%!#$.…'.'.(#R!!(.,%".(
†'##%$.'‡1E:154B4C:H=6?41=A:B=:?:1:747:18:226BA61B41;A4;;41:@:84HH41
;>BB:1=?C4;A=9=B=AL154=12:?A=48=G1B:[email protected];;=9=B=AL15=147=A:841B41F6B748=G141B:1
=?5=;F6?=9=B=AL1748;61=1F:4;=12=826;A:?A=D1
ˆ‰QR
.%!!$%!0'!'%!)Š.'+'‹)'$)'$.%(P"+$!&%.(
0(('1W_`Zd]kk̀Zlm`Z_Yrb\YrYcbZjbcbZj[Y\]k̀Z̀dZmYccbZ_Yjl]YkbZ]ZlYck]`h
\]Zlb^~`\YcbvZz`_ZŒsZl]ZjbcbZYclb\YZ_`ZY\``Zd]ZlYck]`\`ZlbcZoY\Yllm`pZ
^Yk̀\]Y_]Z`d]_]pZǹ\\bZr`llm]bZ`Zd]jlY\]lm`uD1Ž[email protected]@45=:A61=B1F4?;=4861:1
[email protected];A48L1B:1H6?:154=12:?A=48=15=1>;:G15=13=>;:G1‘7=CB=:?:G1’=76<
B=G1“68=?6141[email protected]:?234156F6D
01
234674389
974329
!"#$!
!%&'(&)*+,-(&,-&'./&0120(21&21&3404))-*5&,-&
6%677%777&8-199-&,-&01:-(3;&-3&<1=*4&-3&1**=184=)1:43*(&,4221&8-1>
?-2-*5&(=,-31=-1;&,1&<1=*4&,-&:[email protected]@-&0A4&3(3&)(3(;&(88-1:43*4&0(:4&
-&.BC&,-&0=(0-4=1&)+<4=:(,4=3-&0A4&*=13)-*13(&)+22D1+*()*=1,1;&:1&
<4)13*-))-:-&01:-(3&,-&013*-4=4&E1**-&<4=&=4)-)*4=4&1&0(3,[email protected](3-&,D+)(&
4)*=4:4;&3(3&<4=&,-:-3+-=4&-2&2(=(&4F4**(&)+2&*4==-*(=-(%&
& G4=&-2&*=1)<(=*(&,422(&):1=-3(&)-&<=484,(3(&)(2(&6H7%777&8-199-&
<4=0AI&9=13&<1=*4&1884==4??4&0(3&43(=:-&31)*=-&*=1)<(=*1*(=-&2+3>
9A-&0(:<24))-81:43*4&,40-34&,-&0A-2(:4*=-%&G4=&-2&*=1)<(=*(&,42&012>
04)*[email protected]@(&J77%777&8-199-;&<4=&-2&*=1)<(=*(&122(&)*(00199-(&KH7%777&
8-199-%&L-&*=1**1&,-&3+:4=-&2-:1*-&122D())(;&0A4&,133(&<4=&)0(3*1*(&
21&E1**-?-2-*5&,4-&9=13,-&31)*=-&*=1)<(=*1*(=-;&,4221&E+3-8-1&,42&M(3>
043-)-(&(&,42&*=1)<(=*(&)+&*=43-;&4&)(3(&130(=1&:43(&,4221&:4*5&,4-&
8-199-&*(*12-;&)*13,(&0A4&21&*=1**1&C/B&N&<-O&2+391&4&3(3&A1&<=48-)*(&-2&
*=1)<(=*(&12*4=31*-8(%
PQQR
#!"STU$!VWX
Y#WW&0A4&)-&-3*=400-1&0(3&-&9=13,-&1<<12>
*-%&B2&:199-(=&Z+(*-,-13(&<-4:(3*4)4;&3422(&)*4))(&9-(=3(&-3&0+-&13>
3+30-181&2D1==-8(&,42&:-3-)*=(&,492-&-3*4=3-&<4=&,40-,4=4&21&1<4=*+=1&
,42&013*-4=4&,-&M1,,12431&0(3&21&E([email protected];&0(::43*181;&34224&<19-34&1&
[130(;&+31&9=13,4&(<[email protected](34&,4-&01=1?-3-4=-&,42&0(:13,(&,-&.(=->
3(;&)(**(&-2&*-*(2(\&]'4&:1[4&:-3100-13(&130A4&24&9=13,-&(<4=4^%&
& _(3&)-&<+`&0=4,4=4&,-&E1=4&+3D(<4=1&E([email protected],(&24912-*5&4&84=-*5&4&<43>
)1=4&0A4&Z+4)*(&3(3&)-1&-2&?=(,(&,-&0+2*+=1&<4=&24&([email protected]@[email protected](3-&:1>
[()4%
abcdedfghhedbijhjkeiedbdeldfbmcbnngkbhojdfbldobcceojcej
p&&q\&S<=-:1
r!Ust#X
&21&,-91&-3*[email protected](3124&,42&M(3043-)-(;&<(-&-2&=1,,(<<-(&,4-&
*+3342&E4==(8-1=-;&-2&*+3342&1+*()*=1,124&4&2D1+*()*=1,1&,42&/=4u+);&-3>
[34&24&01<*[email protected](3-&4&21&9=13,4&043*=124&-,=(424**=-01&,-&G(3*&v43*(+w;&
)[email protected]&0(3*1=4&24&(<4=4&:-3(=-;&4&Z+4224&,1&0+-&)-&N&,-E4)1&0(3&)+004))(;&
0(:4&-2&=1,,(<<-(&,42&:491&424**=(,(**(%&M1&-2&8(2+:4&,4224&9=13,-&
(<4=4&N&1==-81*(&12&<+3*(&0A4&+31&2(=(&+2*4=-(=4&0=4)0-*1&<=49-+,-0A4>
=4??4&21&Z+12-*5&,-&8-*1&,42&*4==-*(=-(;&01=1**[email protected]@13,(2(&0(:4&*4==1&,-&
01
2346789
9
!"#$%&'()'"*$%%+",#(%-()("'."/$.+)("$0'&$&'/+"-(..("#$,(",1"
-'"1%2$)($"3+.&+"/$,&$456789:6;<=5:7>==?
@=7==76:=:@=766A:7A59=69:766B=;C
9DBBE6;:[email protected]@[email protected]
96B=?7;7G7=G97G=
HIJ!).(",,'+-/()%$M#'#$$.)'L'"#K+)"-+-'"1+K#((")'(.""#-+'",$'-&&-)($&/&(+)",N$(3(
%&+"("-'"#$%&'()'L"'%"$)(("
O(&&+"P)+%QR76=G76
[email protected]=76?X;:Y
:=7B=9D?=;CG;;A766G=;[email protected]=
:[email protected]=Z97=9G=767:9D=:9;=9
:[email protected]?6;=;[email protected]=;C67976
6566=755D6[;[email protected]::5G::;=:6=5?<7=::=Y
:97A67:9D=;A\;9];@7G=Z9:=
:^;=66G9B=7:9:;6A79
:G;7;C6S96[7656=766:_`[email protected]
;=DD5a:66<:7:;C;=::G666?Y
[email protected]@=7S966DD9;A\S9:;77
[email protected]==GD=:
HbJ!M%+""&-(')"3)'(&+)#)$'+&"+*")f$.%'"'#33+
(,(L"c"K)(/',&+"-$",(3K)("-'"$#d1',&$)("$."K)(Me
0'.'"(%&)+"ghi"3(&)'"-$"1%$"K$)&("("-$..2$.e
&)$"-(..$".'%($?==:7=67:9D==766Fj6k6=[
86;=D6GXGG::=l?:@aA::mG6<Y
=5n6?96Fj6k6=[AA=6BB=n6?
A=:G;a9=S9:=;;=?7A=6G=6FS9:=
:=:[email protected]:=:=X;Y
5:==:o?=97:;[=AD:966:::6l
pqrstsuvwwtsvxvsyvxz{qsqsuqxqs|}x~qrts€qsvww}sv‚‚vxvrq
HƒJ„(
."…ii†"gi‡"3(-'#'"-(..$"/$..("-'"ˆ1,$"$/(/$%+"K100.'#$&+"1%"
$KK(..+"'%"#1'",'"(,K)'3(/$%+"-(..("*+)&'"K)(+##1K$M'+%'"K()".$"
,$.1&("-(..$"K+K+.$M'+%(=6F;97766>==
4=T6‰Š‹‹6F:G769=5=;[email protected]=A;=7==99=Y
5=;;66=AA=6=DŒ‹‰aGG77D:?G7
=:;76?<G<G:n6:=X:=;=::==G
G<:=ŽŒ=G9‹ŠŠŠŠ=;:==:7:D9=G
7;[email protected]:97G7766B=::
01
234674389
974329
!"##$%%$"&'()*$$++*"%""$,*$-.'%'&/
**$,$-."0'**$%*$123'%#','-."0'**",'&)"45".$&"
6$"&''#'.0"&"&)#'."%'-."7'#*$!(''0*'0$%-'**$%&$*.$!"&
-"%%$7$$8-'%&*$.$!,)*'%)%)*'-)77$!19:;<=;;
:>==;?;@;=;?ABC<;D
EFGH=IJKL;MNO=<PNIQ;KLL[OR\
RNKLSIRPKTOUOLMOIVKIWKVXMOIQORVNIKYNMKLMNZI:;
==;:[email protected];:?]
>:=A^BC_0$)%*$̀!&"$-"*'%$,$$#-**"%)%)*'
-)77$!,$%$0&$̀!*$4.$'4&+8%"-.**)**"-'.'a%!',$-"-"+$"&'
$-'.%)%!'**$7$$bcdefeghijkclmhekhlkefcdelhijijlinbhlcdelhiojkpijhqmhr
kcqejhqklisiqdhjbcdefeghkhjmifjtuvwD
x::=====<:?y<=;<=;?:@;=z
=:;>==;{|}?~==;;:;:=;C;=€
::;DA:;:@;:=‚ƒ;:~==;:;:=;„
;=::;D…;;:†^…?<;=<;:CC‡_0$'ˆ'**$
)&0"*'.#$&',''!"&!'&*.+$"&$,$‰Š‹Œ%)-'.$".$Œ#$!."0.#/
#$Ž#!8')$40"&"‘,'#".*$*’,'0$"4'.“Œ-'.*)**''
!)%'19
E”G•–KLOKI—VNSWNVTIQOOPNNIIWQSKMLMNLVNNIIS—IOWPSIMVKMNIVWNKWWVXNUO
IWSLSIXLKIWJS—OPMKIPOJOLMOILOVVKI
MO˜I;ƒ;==D{;:ƒ
;==:™A^BCš;;<:ƒ=:x;=;;x:;z
ƒ:::=›>:œC;;>ƒ=;;;z
=::[email protected];?==?;;>><=:;;:;:ƒ
;==:™A^žA^?žšD
…====::ƒx:BC?ž??ž::::=;?
>::>>;::;:;]@==<=
<;:;D{:;;;ƒ=›~:>=::=›=
;Ÿ;=›::=;=;;?;ƒ;;;;€
:<:>;?]@;;;:;< @
;:;D
:=;;=?Ÿ;=<;;:;:
=<==::=Ÿ;y<=;;;===?=z
=ƒ;:@;?ƒ;:;==<==;:Ÿ€x;:
::;;:@;;>:@?:=:==;
=;xxD¡<=<:=;;=;:=z
x:¢::;;=›Ÿ::>>;x=:;;
;@:==<D
01
2346789
9
"$
!"#$%&'%!()*+,#!(,+$!+!-&&+!(#*#!+&!(!**.+&/
&,#!-**!$*,,+!!-**!$#,*+,0123423565276898:;42<:=<>42
?:[email protected]@52=<2=8A><@2=<[email protected]>B82>537<9>[email protected][email protected]@42342757534;<5:8C24:>B82
D?83342>B82:5:29<24EE4342F64G8E8:@8H2
2 I<95F:4275<2>5:9<[email protected]@52>[email protected]<G52=<2753G86<C2<:D?<:4E8:@52
826?E568125F:?:52<:><=82786234276576<[email protected][email protected]=833J<:=<G<=?52
[email protected][email protected]@<2<:9<8E82>684:52?:2<:=8L53<E8:@52>B8268:=827<[email protected]<24:>B82
[email protected]@<82:5:2=<[email protected]@4E8:@82>5338F4L<3<2>5:[email protected]<H2N56682?:2F64:=82
>4:@<868242>46<>52=<2?:[email protected]<@56<52:5:2O2?:42=8><9<5:82=42768:=868243342
[email protected]@[email protected]@529829<[email protected]@@42=<2?:42G4338C2><5O2=<2?:42>5:P56E4;<5:82
42>[email protected]<:52=5G82F3<2<:D?<:4E8:@<2=833J46<429<2=<9786=5:52=<2E8:5C28=2<:2
46882?6L4:82=5G82342757534;<5:[email protected]<M2>5:>8:@[email protected]
Q"V.(!+R*!R+#&S*$
!-*!"&,+!-+!(!-*!&!T#,,-#U!,(,+$#&+!
!-**!R#*W+!+&!%&!$ +&,!-+!W**!(#,,#R#(,#!!
X#,+!W&,+!Y!++(#*W++*[email protected]@[email protected]<:@89<2=8<2>5EE8:@<264>Z
>[email protected]<2:832>[email protected]@52:832[\\]2:832>4:@<8682=<2I5=<5H2
2 ^[email protected]@<2F3<24>>56F<E8:@<[email protected]@[email protected]<2=42<:F8F:86<29G<;;86<2:5:2B4::[email protected]
@524<[email protected]<2G8:@<[email protected]:@52E8:524<2_`B:2437<:<C2>B8298>>4:525F:<2?E<Z
=<A>4;<5:8282>5:98:@5:52342=<K?9<5:82=83382753G86<[email protected]:52
>5:@65334L<38295:5276576<52382753G86<[email protected]@<3<2>B82G8:F5:[email protected]=432
G8:@5282=43382L68;;8C275<29<26<=8759<@4:527<M24G4:@<C2=42=5G8295:52
6<[email protected]=25F:<2:?5G5295b5H2c5:289<[email protected]?:427599<L<3<@d2684382=<2
[email protected]<5:82=<[email protected]<:2>4:@<86<2>[email protected]<C2823429?42F64G<@d2
4?E8:@42<:2G<><:4:;42=<246882?6L4:8H
fggh&
!(R,,#!!R,!Y!"#(,+,%+,#!-)*+!+&'%+&&,+!-+!"&,+H2i32
[email protected]@[email protected]<@[email protected]>5:@4E<:4Z
@82=42<=65>46L?6<k2<234G56<[email protected]@64=43<2<:2G43382=<2l?942D?83352=8F3<2
9G8694E8:@<24>><=8:@43<2=8F3<24==<@@<G<23<D?<=<2=832>8E8:@5C2>B8295:52
[email protected]<27862342P4?:42<@@<>4H2m2nB<5E5:@82:832opp[286429>577<[email protected]<32
[email protected]>5:>8:@64;<5:82=<27<5EL5276898:@82:832G<:5235>4Z
38H2m=289986824>>[email protected]?2342753G8682=<2>8E8:@52=832>4:@<8682=833424?Z
@[email protected]=4H2nJ86427685>>?74;<5:827862<32G<:52>B82:5:286427<M2>5EE86Z
><4L<38C2E424:>[email protected]=8338278695:8C2786>BqC276<E42=<2A:<682
:832G<:5C2<327<[email protected]@52:833J46<4H2i:2?:[email protected]<>5352=<2D?8<2F<56:<2
9<2><@4G42?:2>5:G8F:529?2ri2L4EL<:<2823J<:D?<:4E8:@[email protected]:[email protected]<242
^56<:52=?82E89<276<E4C2=5G82<32=62s<>B46=2t4>u95:9C2=833J5978=4382
>43<P56:<4:52=<2I86u838vC24K86E4G42>B82rwxyz{w|}~}y€y}‚}ƒ„{y…y†ƒxy
01
234674389
974329
!
! "#$!$!%&'#($!)$!*+(+,-&!*.+!+,-/+/0,,&!,+$!*0,-$+/$!1+/!+22+/+!'03
%&/0-$!,+''40/*&!)$!#,0!%+,-$,0!)$!0,,$!2$!1#5!*0'*&'0/+!*.+!2$0,&!6!
($'$&,$!)$!(+-/$!*#7$8!*.+!9!:#0,-&!6!)+''+!%+**.$+!-&//$!;+(+''+!)$!
<+=!>&/?!<+''4#'-$(0!'+;;[email protected],0,A$0/$0!$'!;&%+/,&!.0!$,2+/$-&!#,0!
)+/&;0!1+/!0((+--+/+!0!/+;&'0/+!2(0'-$(+,-&8!:#0,-&8!,+$!1/&*+22$!
1+/!$'!B#;+''&8!+/0!2-0-&!*&,2$)+/0-&!/+0-&
CDEFGHIJKILMNF
OPOQ!!Rf\STT̀UYV\WgSfTXZY\TZ][Y
Z\]^T_^\^T̀^[STZabYT[ỲW^_`^cỲYdTXSeTXYZ[S]W^TXYT
S_Y[^TXYTf\T̀ZcSee^!*.+!1+,+-/0,&!$,!1/&h&,)$-i!,+;'$!
0'%+&'$!1&'(&,0/$8!2$!1$0,-0,&!,+''+!10/+-$!)+''+!*+''#'+!+!)+-+/($,03
,&!*&,)$A$&,$!)$!$,@0((0A$&,+!*.+!1&22&,&!)+;+,+/0/+!$,!(0'0--$+!
1/0-$*0(+,-+!$//+%+/2$7$'$!<&,!9!,&-0!'0!2&;'$0!0'!)$!2&--&!)+''0!:#0'+!
1&220,&!+22+/+!$,,&*#$T
T jeTWY_`bY^TZ[YZ\]^TkT_]Z]^T̀SW]Z[S\]ST[Y\Y[YllZ]^!m0!1/+2+,A0!)$!
0($0,-&!9!#,!1/&7'+(0!)$n#2&!0,*.+!)&%+!2+(7/0%0!,&,!+2$2-+/+o!
702-$!/$*&/)0/+!*.+!0!*0#20!)+''0!1/+2+,A0!)$!/&**+!0($0,-$h+/+!'4$(3
1$0,-&!&'$(1$*&!)$!7&7!h#!21&2-0-&!)0!p0#A+!)4q#'r!0!s+20,08!+!*.+!
,+'!tuvv!$'!1/&7'+(0!9!,#&%0(+,-+!+21'&2&
OPwQxTyXSSeWeTz{eZTW]_WYZSW]]ZZdTTe`Z^T[f
\ST`bST`^[cWS\XSTYeT]f\\SeTXYTVZ_STSTgfSee^T
cWS_S\lZTXYTZ[YZ\]^TkTZ[[S__ZTcSWTYTcWY[YT|}~T
[S]WYTZeezY\YlY^TXSeT]f\\SeTXYTVZ_SdTSXTkTc^YTY\XỲZ]ZT̀^[STWY_`bY^T
XZT\fee^TZTVZ__^€TcSWTeZTaZeeSWYZTXYTVZ_STSTXSeez{W_YSWZ!+/!%0'#3
-0/+!:#+2-&!;$#)$A$&!&**&//+!/$*&/)0/+!*.+!:#+2-$!‚tu!(+-/$8!0!B&(3
10,-+/&8!2&,&!:#+''$!)&%+!mƒ„!+!'0!…+;$&,+!0%+%0,&!'#,;0(+,-+!
)+--&!*.+!,&,!*4+/0!1+/$*&'&!+!)$!*#$8!)&1&!$!2&,)0;;$!0'!p+;.$,&8!2$!
+/0!0))$/$--#/0!2*/$--&!*.+!'+!/&**+!+2-/0--+!0%+%0,&!+2*'#2&!'0!1/+2+,3
A0!)$!0($0,-&
! q/0!*.+!)$%+,-0,&!$'!1#,-&!$,$A$0'+!)+''&!2*0%&!+!:#$,)$!*&,!#,0!
%$2$7$'$-i!0'-$22$(08!2$!9!)+*$2&!)$!0((+--+/,+!'4+2$2-+,A0!$,!-#--&!$'!
2#&!1+2&!B0!*49!)0!*.$+)+/2$!2+8!,+''+!1/&22$(+!h02$8!+)!$,!1/+2+,3
A0!)$!%&'#($!)$!/&**+!%+/)$!(+,&!/$'+%0,-$8!*$!20/i!$'!*&/0;;$&!)$!$,3
-+//&(1+/+!'&!2*0%&8!h0/+!0//+-/0/+!'0!†-0'10!ƒ‡B!*.+!9!'#,;0!tuu!
(+-/$8!+!1/&*+)+/+!2&2-0,A$0'(+,-+!0!(0,&8!-/0!*&(10/-$(+,-0A$&,$!
+!'0%0;;$!)$!&;,$!;+,+/+!‡$2&;,0!-+,+/!1/+2+,-+!*.+8!2+!2$!*0'*&'0!$'!
%0'&/+!0'!(+-/&!)+''&!2*0%&!)+'!-#,,+'8!2#''0!702+!)+''0!+,&/(+!*$h/0!
01
2346789
9
!"#!#$%&'()*!+,-
!*#+!..##/#$)!.#'(#!#+$+#$#(#.(#
!/$.!!'//#.#)"0)!"$($1!$.#!#,23
!.+#$#'/# )*#$!!00!//"$#$!!"#+#2
$#45$"$)).!/#).6))'/#!#(!00!!))!!7"!#!!
!0!1#$!859&'!*!)!(!00!#:#1:!!
/$.!*"..#).#/;!/!/!$)/#$!!*!)!$1$.#
!"$#')!7"!).*"<*))!$#))!(.=9!*.!$1#$!
/#*!.!$1>?5*#[email protected]$/#*A+(!*!/;B*
.:#$.+)."C5D>?5#).$#/;!.!!
/"@/#).."./#$#!$/@/#)..".*!EF*!.!
(!!/;!GF!))!/#$.!$!$.#4
HIJKLQWMSNUOP
QRSMNTPNQOUVWPOMXWYNZMSNV[UOPUXWYNZSYZYQWMNTUNL\]NOY^
XYNRXNZSY_VMOUNUX`YSUNPSSPQYVWY45*#+!..#!..!!!#//!
$.:!!$/#$.!$.#!)*!!$!$#!a!$)2
+$6///!4333.!$**#).#+$G33!.($1!$2
.#4b!$)#$!!/#).#).!$.#'!!)#).$1!:!#
!(#'))#7"$..c!*#0!d)!!$.0)#$#
#.#!!(.'*#0!(!$.)#(0!$!)"#/#*!))#45$
)#).$1$#[email protected]*#))0!:!"$+!.!"$+;!11$#//!
/;!*!)!$.$#7"!).!/..!)./;!45*#+!..#>[email protected]
."#.#*A$!.#*!/;B$#$*!$!..#!/#$)).!$1
!*!)!$1!e$.#!!/#*!)).c!)."1#$!!)
.!/;!.#+!$$#!#//!)#)*!..!!/#$#!$/
..(!)#!0"/;)"($.!:!)f8#!*#))$#(!!!!
)!*!'$#[email protected]!..#4
ghijklminopqjhjpkjinrqoj
HIsKTLMUVNNZWSSMUQ`M`XPUtWUYNTNTPNMOVNPWXRMXSXUMVPVtNTtPUNt_PUYQXMPNNxTNPRNRXSUUNSXMPYUVNuWZydM`7v"_!)VM.XT*U!wN)X!M$V1V[US!MUN
)..)!+$.$!zz,!))#/1#$0!$.).!'b{?!
)"#/#$)"!$.e;$$#"$+!$.!$!+.4
|#[email protected](!#7"$.#}!#)."#C5D/;!~€‚ƒ„€…†ƒ‡‡†‡ƒˆ„ƒ
‰…†„ƒŠ€…€‹ƒ‰„†Œ€…†…ƒ€Ž†„‡†€„††€ƒ„Ž†€‹ƒ‘‰†ˆ„ˆƒ„€ˆ…ƒ
„ˆ„ƒ„€…Š€…ƒƒ‹††…€†ƒ‡‡†‡ƒˆ„€‹€‰„„€‹ƒ’†€“4
D/#$.#'*#.!00!#$.!!))!#)/(#!(!$!*#:#$!"$
!/$$#!)*!..#!./;!)/#$..!$)"*!6/!4b#)."2
01
1235632789
863218
!"#
$%&&!'!(%%
!))*+$,
-./0+%/%1&2,34
+&/&/..+566+
6+/&+/%(/55
789:;9<=>[email protected]><AB<[email protected]<E9:;9<FA::><C<GABA=H>I<[email protected]<>:<E>DA=C:A<
L9=EC<BA::A<B>H;>D;A<GADA<DA=AM,
-*%6N/5&4
/5/6&/
0+%1/+&6
/+5,
OPQRSfTTXUXV[TUZWgXY]ZU[]h]
\TW]UV]WYZ[\[^YX_ÙYUab]^XYU[^^ỲYÙYUbWTcY[UdÙ[ebXTUT\U
XX[c[UWTiiYUT\fTU]Uj]XTkUN/6&
+++%%l%++mn&/%%++&
%%%*&6
%/6*%&/
%.6,
$N/*/%/
&+5oN/6&*+
65/&o%&
//2-,
OPpRq\UWT`[c&Ud5UbcU]+\]h]
cX[UWT`Y[TXXYe[%+
%/*/,r/
so+5&%+&5s
s+%%4
6./,tu*N/&
/&+.
/%,
v/5+&5w&*/4
*,r/6/6
%.!!)&N/x/y
+s/,z%%&55w
o/.%+./6&%
%%*/&/o/0{+1,
00
2346789
9
!"#$%&%'#()*#%+*,)(*$
-./0112;3<4=5<6878
594:4;<=<84>34?5>[email protected]=AB94?58C397=4B>4D69;<=43>A9=4EF94:4
4B9A6AE>=<84B=33=4?8?83=G>8A94;>A4B=>4?5>7>4=AA>4HIJK1LMNOPQ
PR1STUVVO1WXU1YRUMU1Z[\]UPPOPO1M\M1^1TMO1NU[[\YRO1\[_RMO[RO1̀aO1TMO1
bTZU[NU[[\YRO1bT1WTR1_UY\M\1YRO]]RO[U1_UR1cde1U1_UR1W\MY\]VR1aU[WR1
ZO[PRW\VO[aUMPU1ZUbOMPRK1LV1cde1UaUPPU1̀OV1_R1b\Z[O1_UR1ffg1haiX1̀
TM1jbWXR\1OU[\_RMOaRW\1WXU1W[UO1_RbPT[k\1̀RM1ZO[PRW\VO[U1MUVVU1\[U1
M\PPT[MUK1lUVVmOPPTOVU1Z[\]UPP\1^1bPOPO1[R_RaUMbR\MOPO1VO1YUV\WRPn1OVQ
V\[O1Z[UYRbPO1̀aO1[UbPO1N\[PU1VmRaZOPP\1_UVVU1YRk[OoR\MR1_UR1P[UMR1aU[WR1
bZRMPR1OV1aObbRa\1_UVVU1V\[\1Z[UbPOoR\MRK1pO1aOMWOMoO1_R1TM1a\_UVV\1
_R1UbU[WRoR\1ZU[1NObWU1\[O[RU1̀MUV1Z[\]UPP\1Z[UbUMPOP\1_O1qrL1̀RaZUQ
_RbWU1TMO1W\[[UPPO1YOVTPOoR\MU1_UV1[Ta\[U1U1[UM_U1_TkkRU1VU1aOZZU1
Z[UbUMPOPU1̀OMWXU1ZU[WXs1R1P[UMR1ZRt1ZUbOMPR1M\M1XOMM\1PUbP1bZUWRjWR1O1
WTR1NO[U1[RNU[RaUMP\K
-.u0vv2E3>4AB<>6;5<=645BC>84x8
4?58B8<<84B=345678594B9>4E=A<>95>4A933=4w=339494A933=4
5>A8y4;=5z4?=5<>E83=579A<[email protected]=w9{1ZU[WXs1MUVVO1WRMQ
PT[O1aUP[\Z\VRPOMO1R1VOY\[R1b\M\1RM1o\MU1N\[PUaUMPU1OkRPOPU1̀aUMP[U1
MUVVmOakRUMPU1_R1YOVVU1VO1ZO[PRW\VO[U1W\VV\WOoR\MU1_U]VR1OkRPOPR1bTV1YU[Q
bOMPU1VR1[UM_U1ZRt1UbZ\bPR1OVVO1Z[\ZO]OoR\MU1_UVVU1\M_U1b\M\[UK1
1 LV1[Ta\[U1_UV1P[UM\1̀b\Z[OPPTPP\1O1YUV\WRPn1UVUYOPU1̀^1TM1[Ta\[U1WXU1
ZT|1Z[\Y\WO[U1a\VP\1_RbO]R\1MUVVU1\[U1M\PPT[MU1̀ZU[WXs1OYUM_\1WOQ
[OPPU[U1_R1RaZTVb\1̀_UPU[aRMO1RV1[RbYU]VR\K
#})+##*}((%)(()*,
(~(}%$#)€)#!}#((#+
-.0vv‚59ƒ9A;<?>49EF5>994A>AG4=94;B<=9<349„6
@93384F=43=;E>=<84B>9<584B>4;…4†‡4ˆ74B>4<85‰
4;8A846A4B9;95<84B>4;=;;>y4‡Š4;[email protected]<>494‹†4?8GG>4
?58;E>[email protected]=<>y494E>AD694=ED69B8<<>[email protected]@>45>Œ85A><>4E8A46A4E8;<8;>;;>‰
784;>;<97=4B>45>[email protected]@>84=478A<9K1MO1]OVVU[RO1XO1NOPP\1ZU[bRQ
M\1bW\aZO[R[U1TM1jTaUK1Ž1_RbPOMoO1_R1g1OMMR1_OV1Z[\bWRT]OaUMP\1
_UR1P\[[UMPR1^1RM1OPP\1TM1bRbPUaO1_R1[RZ\aZO]]R\1WXU1[RaOM_O1TM1Z\m1
_UVVmOWSTO1_[UMOPO1_OVVU1]OVVU[RU1̀ZU[1OVRaUMPO[U1_U]VR1OWSTU_\PPR̀1\ZQ
ZT[U1ZU[1_RVTR[U1]VR1bWO[RWXR1N\]MO[R1WXU1bR1]UPPOM\1MUR1P\[[UMPR1ObWRTPQ
PRK1OVVU1]OVVU[RU1UbW\M\1‘gg1VRP[R1OV1bUW\M_\1WXU1M\M1bR1bO1MUZZT[U1
W\aU1TPRVRooO[UK
01
234674389
974329
$
!"!!#$%!#!&
!!&!'(%"!")*+,*-./01,.20*+,*34.5
67*478/.-,8./7*+.92,*,+174.1:;1,*4<0*608,6.87*;/,2,==./,*>01*878*?.1*
.//.44.10*,2*40-08/7*.220*408/,[email protected]*A;*.2/1,*10./,*B*,8/01608;/.*2.*>105
341,=,780C*-.*2.*D71/0*+0,*D78/,*<.*,>7/,==./7*+.88,*.22EF1.1,7*>.1,*
.*GHI*-,2,78,*>01*.601*;3./7C*308=.*.;/71,==.=,78,C*.4J;0*>;::2,4<0*
>01*92,*,->,.8/,*+,*:0/78.99,7C*>01*,2*2.6.99,7*+0,*-0==,*0*>01*20*.//,5
6,/K*+,*4.8/,010C*0*>01*,*+.88,*4788033,@*L;03/,*>1040+08/,*878*3787*
3;>01./,C*-.*,2*M760187*2,*<.*209.2,==./,*8022E;2/,-.*20990*N8.8=,.1,[email protected]
OPQRSRTUVVWQSRSXQWYPWZWYS[SR\PYUVS]SR[^PRUYYQU]U\WRZUR_SV̀UaSW\P
!$
b((!!&!!!cde!f"d
#%%@*g8*>1,-7*2;797*>01*-7/,6,*/048,4,@*h02*i;90227*
2.*9.2201,.*01.*>,j*91.8+0C*-.*;8,4.C*-08/10*J;,*3.1.887*+;0C*;8.*
>01*798,*30837*+,*-.14,.C*0*J;03/7*1.++7>>,.*,2*?178/0*+,*+108.99,7k*
,872/10*>014<l*J;,*20*-78/.980*3787*>,j*.2/0C*478*.44;-;2,*0*>1033,75
8,*-.99,71,C*>7,*.8471.*>014<l*,2*m,44727*0+*,2*M1.8+0*i78408,3,7*
3787*473/,/;,/,*>106.208/0-08/0*+.*9033,*4<0*<.887*410./7*0871-,*
,89<,7//,/7,*4.13,4,@*
* n;//.*2.*-78/.98.*73>,/.*2.9<,*?7*33,2,*37//011.80,C*,2*>,j*3;>01N4,.20*
+0,*J;.2,C*+,*op*-,2,78,*+,*-0/1,4;:,C*?;*,8/0140//./7*.*q08.;3*+.,*
2.671,*+022.*408/1.20*+,*m78/*q08/7;rC*4<0*>080/1.1787*8022.*-78/.5
98.*>01*-087*+,*;8*4<,27-0/[email protected]
se"[email protected]*g*/"1!.44,.8%/,(*9#0#//./,*80'
"dt$u$!
2*ovGI*8022.*917//.*+02*M,.330/C*;34,5
1787*>103374<l*+76;8J;0*+7>7*:08*+;0*30//,-.80C*.*478?01-.*4<0*
.606.87*.//1.6013./7*91.8+,*2.9<,*37//011.80,k*2E;2/,-7*;34w*.++,1,/5
/;1.*+7>7*;8*-030*.*-,220*-0/1,*>,j*,8*:[email protected]*
* x2/10*>1760*878*;y4,.2,*<.887*+./7*1,3;2/./,*.8471.*>,j*,->1033,75
8.8/,@*g2*>1790//7*+02*/;8802*+,*:.30*27*.//1.601301K*87873/.8/0*4<0*20*
608;/0*+E.4J;.*3,.87*,2*>099,71*80-,47*+0220*nzi*4<0*[email protected]*
{#%"!%&!!!&|(!)}!*,2*1.+%+f7>>,"7*+0#22.*!?0117$
(
6,.*n71,875
i7+.80C*<.*>17674./7*2.*347->.13.*+,*o~*371908/,*802*/011,/71,7*+,*
M1.6010*0*oo*8022.*=78.*+,*i.//,[email protected]*0*9.2201,0*+022E.;/73/1.+.C*/1.*
01
2346789
9
!"#$%$""&'((&#&)*++,-&+."(/
'+0&"/%&(+/#1"&+."("(+&#(23
4&+/#"(+/5&"(6"(&1%*+1".+/&/1
)(+//)(+&%$""&*+&#1.(&+&5&"((%7&+."(68
"1%79.&"%1"/#""(++(&+&/:;+(+"/%(+#1
<1#$)"(=#<1/&((&/#13
>1(&*+&.((&*+&&#$+;;(+#&&/+#&/+&+/
"&(+)&"(.""#$*+#$?;&."#&"/++#$/
:1%@1"##%#&"*+#*(0&")&(&#+%#$:1
<1.&"&<1/51.3
AABCDDEPZ[
FGHIJHKLMNOJHMPNQJRPLKGHJHMGSQPNLHTGIIJHULOPKLVWPLKGHTGXXJHYJOH
JIIPTPOGHLSKPH[OG\GTGKNG%@))&"#$/#&//((&+*8
*&+(&!]^4%#$(&/5+)"(&1+&*&3
_&"&("(#&))(("('&(!&))+1+&**+
#&(+10&"/<1("%.*+(/"(+*("&"*&(8
+&"&'+)"&/."+#$PIHMLILHNQKKGIHTPHXJMGHTOGKGO`HTJH
abHJHcdeHZPIPLKPHTPHZGNOPH\QXPHJIIfJKKLgH\FGH\LOOPM[LKTGHJIHYJXXPV
MLSKLHPTOP\LHTPHQKJH\PNN`H\LKHQKHZPIPLKGHTPHJXPNJKNPHGgHMQIHhGOMJKNGH
PNJIPJKLgHKLKHiHGM\IQMJHIJH\JNNQOJHTGIIJHEIJOGJHGHTGIHEGKPM\FPJ3
AAjCDDWJIJIJHSHkOQJLhPNNJ`HXHTJMGMIIJJHJHMH\LQNPNHOMJPHRGPlLGKNGNHQTJPHHPIOHNPMQLKOKMGGIHgPHTOPOMP[\FGNGNHLiHHJ[IIOGLHk[QLLONRJPLHTKGJIIIGGHH
ZLKNJSKGHMLhOJMNJKNPm&((&<1(&*((&(10&"/
@"(()"(*..&+#$"n1.&3
**1+2'1+&"&+#&"(+(/("&oopp)(+*+(&)"8
(++"&*+(&&*+o8qpp)(+(&3
>1.#*+#"(+/5&"(6"(&1%#$$""&"(##(&
)&"(."*+)"&/1"#$&)(+&%$""&*+&/&((&%*+18
);)"(*+&/1#&"&"#&+%/+"..&/#"("/(+
#&"/&3
AArCDDsIJHIKPHLGMM[NOGJOHNMPPHNGQQJORLP[LGKPGHFHGJKKLKOLZG
HMGSKJIJNLHJK\FGHQKHJM[GNNLH\FGHOGKTGH
ZGKNGH[PtH\OPNP\JHTPHkQGIIJHTGIHuQV
SGIILm#<1#((1+(="(+"&/)&"(."+""&#/
*+(/+""&#&"#"(+0&"/&'(;"&(+)(
##((;*++))"#&+/=#<11*+v#3
:(+((/1"*+&;).+%*+#$?/w+"0/n1.&%
<1(#<1/'1&+1#(1##/+;;+&v1)%*+#$?*+&8
01
234674389
974329
!"#
"$%"&
'()*!+""
$
,,-.//[email protected]:5968137848429:2:;2;:A8A2EF:9<G
46<82=>19585158?82;[email protected]=>121A2B6>CC42;:A2
8921?6H2:I:[email protected]:23>AAE1A8<:9517849:2
;:A2A1B42;:[email protected]:98384$)K""L"M
NOPQRS"TUPQR)$V
W""&KTX
"!"LW"&
""YXPZR[&!"&M
"&\"$*"&L#
"&"+\
$
,,].//[email protected]:5:6891321;<:
:AAE^638:612;6:9:6H2A:[email protected]=>:2;12>92?:63195:[email protected]:2_219`
95:[email protected]?1542C:[email protected][email protected]:6542;12:35:[email protected]:582
;12b6>554"&&)cde)"+cW"
df$VL""M
"g$
hA12895:[email protected]:33849:28923455:6619:425612A:2;>:2A89::i2:35:312C:62
;8?:[email protected]<:[email protected]<>9:2;82jJ8>[email protected]:A:2:2=>:À
A42;[email protected]>86H2>912G1668:612C64b49;12lm`nm2<:56821A2
;:o>3342;:AA:[email protected]=>:2;82b1A;1!+
!""+"$
pqrstsrtuvwtsxqyzyxtvts{|uvyu}tsys~t{t~t|}t
,,€.//0‚:12Ab21C5>589G584A825CH82Bƒ:[email protected]@[email protected];:2:@A8245>_9299::8A22„;l822G…1<2
3:[email protected];12;8<435616:
@:9561A823455428A2<[email protected]`
@842;:AAEF<G89i256128A2n†‡2:2ˆ‰‡[email protected]<:5642;1AAE8987842;:A25>99:Ai2
Š@46683C49;:95821A2n‰‡2:2‹„‡[email protected]<:5642;[email protected]:3:2;:AA12
561551Œi2C64C6842;4?:[email protected]@4C:65>6:2;[email protected]@812;824A56:2lmmm2
<:568i2A:[email protected]:2B:[email protected]:i289?:@:2;16:28A2558338<42;83:B942;:AA:2
b46<[email protected]@843:i2<43561942>912<[email protected]@J812C6:[email protected]>98b46<:Ž
)#"&!L!#KM
!"&M
$d+""
01
2346789
9
!"!#$#%!%&'('%&%)*(+
%&'$!!!!',&'(-"!$!!$%--(&./#!%
0&!$!(1%234(5$&"*!%%&!
67'1!%&&%&,&(!.89:9;<=:<>[email protected]>;<=?B:CD>E
FBGBH>?C=D>:I=J?CK>?F=?;9H=?F9LD>GG>?B:L=HBF=D>?<A<<9?BH?MD9N><<9)
&($$&%O(7$%#PQQQ#5(")($#%
5!%(RR)(,(%%1%2%#1(!&(!%(%()!-(
$$#&"&(R(&(RR!%(S(#!T
U6'!!!%#$%&11!!&5#%((,(%%")!
(,(%%!#5#'!'(&($(&%,&(!($(&%%(+
(()!$#V((&"W#!%%&(%%)("$&($(&%&(%
%&&%&,&(!)!(&2!(5(%(6'1X#!()"0'%
$Y5&!$%%(6(%%(())W#"$&1'
!(&11&%#%%$&R%((")5%'%)(!#%'$"(+
"!%"!,(!!&(R$&(Z!!(&#(
!!(5"&(R2!%(%($&!($%('%.
[($(&%,&(!%&((%$&!%(5$&1'$&"*
!!5#$$(!%%$&%#&$"%(('%&!%%,+
5()("!)U4\"('!%&(%!(5!&
&#!&($&#&&$Y"])^'%&(R&!#('(
R&(T
7"%#%((6_&!&()]`"'%&0$&5+
(RRR!%".
abcdefH:[email protected]>>;D<j>??=CH9?<:AF:B:IB>9H?:FBB?H?G9=?;;C>=?Lk9?=?CH?9G:A?BH9=??g><?=;BH?MM=D?>h;>>:CC<==:?MBDC>=;i>?B:<=<H=B?=M:D=9?BCGKB>E?
<BL9l?4&((&(%%&!%""&%'1!&$&!&R+
R"!(5%#1(!)!("(%$&!!
5#%6(W#(.U4\"((''!!"5(%$&%#&
&(&$&51$&!!&!%(%"!(]mQ(%'+
!,&)("!%&('%$%&11&!!&PQQ.X5(&
5(W##(!$!,(%%,(%%&('%!$+
&(&(&!"n%2%'%(%!!'.
U,&!4o)0p%($q)"!R'$(%#R"PQQ
'%&)$!!5&'$R(%#%'%!W#(!5&+
O(,&%5#%6(W#()5!,(R&%&"
&!&&(.r$$#&%#%%W#!%!%&#%%#&RR"!R2!%(%
%&(%!(5(%&(S(#!.
/#(5&)($$(%(%(#(!%2&5R!"0%&($&'(
01
234674389
974329
!"#$
##$%$%##&'("#)
%"$#%"#&'(!" *
%$$#%%+))%,-.#$%%+%%))
/%)$)%#%#%#+)0"))%
)"#%$$%-1
1 231456789:;1<=<39>[email protected]:[email protected]:5BB5>?1:[email protected]@819?1E:39A?1>?7F
[email protected][email protected]@[email protected][email protected][email protected]:[email protected]:[email protected]
[email protected]?CB8O1+#+$#"P%%%QR%$*
!%S%#%)#%)##!#-T$*
U$+)%PV#%"%#
)+)%%%%)%%+PP$P#
%#)%%%))))"$W"#P%$$#*
)#$%%-X$%YU#Y%$"
)Z +)#%###%-
[\]^_^`abcd_^\ef]gff_^\h^_^i]ajb\d_^h_^f]a`g]\^ckg^h_elg]_lg
mnmopB9?17:[email protected]:3498?11<[email protected]?19?8B1=:C983:s:3?91?41I331:A:38C1:r?qt
15:[email protected][email protected]@?O1
O1B3C?ss?1451uvOw1>[email protected]
>?:C517<s5O1A3C5131B?::?1A5C3>5451451xG?8A?y1zW")%R{#
%"$+ ##%%%$%%%|&}#*
/)%%~P")0(P#{{###%%%}.%
0-X 0%%"####$$%%
)%"""#)#$%%%%P
|&} $,$#%%%}.€#%"
P$% #%%###$%%#QRQ#$V
$~P$
.#+#"%%#)%%%##$%!)) #%R{
#$#%"#)${#$#%####
)"%%%#P "%%#!)QQ‚#
%"#%##)-
1 p91:8:39?178>A9?BB5D81:C31p:[email protected]?ss?1ƒ<[email protected]
w„O…[email protected]>?:C517<s5O1A3C5131u†1A5C3>5451451xG?8A?‡1:<::81
A?C1=<[email protected]?1<@L8C31B<91A?C78CB81:[email protected][email protected]$%*
%)%|&}$+""%###$7?>[email protected]:5#+%
V{#%$#‚‚ˆ"$%"#P$#%
)P$%%S$)%%P}|&}
++)$##%"W"%!-~"W"P*
01
2346789
9
!"#$!%&!%'!!((!""!%%)"!%*
""%!"+,'%%%%'!%"#(%-.%!%#!/%%'))
)%"00!"%""!/%1%' -
21%%%)%%3!#(#!&""%#*
"#'%4!%3%256&7)%)'%"#'
)))&8!'""#)%%"0)#/%7!)'
%9"%)%!'%3"0!%"0%%%%:"!%)%*
!%!%')"3&)%%9";%$!"%"%!%' %
3#'%'!%%)"3"%' %%3#'%%3#%
"' !!%-<#)%!!%//(%%;7"$!'$"0!
4!%44)%"%=0%'&"0)%!%'!('"0
)%3!;8!!&)%)%%%//"#3%)%!3
%)!>'%%%%#!)!$/%%!'))%
)%"#!//)%%%)"!%"%[email protected],-,,,'!%"#(%-
ABBCDDEPFFRGHLGIFJGZIKGPKLLMRNFGUL
OLGPQRMFRIGFGOLKJFRLJFGJLRJFGSTGULVLQHLGOLGUIMRLGJWXLYG
OLGOLG[\IQPI&3%"$!'%%!'*
"0%4!/%%!4256!)4%?,++
!!!!#%!%3%)'!%'//!3!)
"3%]!&!))=0%3))-^!_#)%)"!%"&%*
%"/%%$!%`4%&#""%;%)%a'%%%
%'!%"#(%&'!%b#&!)!((%)%(%3%"%"*
'#%5!!//-^%"0c%"#'%2568!')%"%*
'"0!%'!"0)%/%"3]*
"%)%&"0!))%'!d'%%%%'!%"#(%!%"#%
#%%//7!3%)")!#/%%#$!%"e,'%%%%
#!&"a?%%%"%!"[email protected]'!%%//&"0!3!)!((
!>"0%'!%%3!))!'%!%((/%%f3)&
)%3#!!"0%!4%)%0%'%#%%//!!
#4!!)#""%;&!"0c#1!4!
)%$!$!#3!!%ABgChPFIMVMVQFGGRJI\FIVGMKNLGGLFVGkPkLFLWHHQkGOILGGFKGUF
VMLUIHMQGiLFGMRIHQGOLiIHMFGKQVQGWHGLUj
lWIVVQYGPRIJIOIHMIYGOIVGJQHmIRLUIHMQGFVG
nQHJIHLKLQG"%34&!3!)%!9"#!%+a" %
%!%4%!&!!%!%/%%"0!%'!"*
"-=%)%#o"0%!!"0c)%'%]!)'!%
!3%4%)"3%"%!%.#)&)3!!;"%
'!%"_#"0)!;)%]"%)%01
234674389
974329
'#'
!"#$"%&!!'!#(('!'))!*+
',')'!'#&')!'-%)"%
&!!./!'#''&',')!/'!"012345442657882
19737123:7;57012<7=365=3><[email protected]=7B5<2B7C
[email protected]<>F>;;B>A>42?>8G>442197=88>A2B2A7BBHG>442=3>B77
>E=4>47?78G23?2A>[email protected]@5B76578870>[email protected]=I?73:><7347>E=4>470
?788>1=345B><[email protected]=4>3>C
J!)!$*"""
KLMNOPQRRLSTQNUVNWSNXYSZMYS[YN\LMYNLNOLQOLNXYSNOQN]Y]YOQTVYSL
^&)*!
!""_`a%')'!'' !'&!*!+
")'"'%'*)!"!"'&'!b#"+
/!! ")#$$""%.'&!'*#!''/!('
)!)!'!,[email protected]@2:=42B=>88>352A>8=37>0=3A717082
9>332:7<@B717B1>4207657:4>F53>?788719=>[email protected]>@=B7=8<24=e
[email protected]=;8=>B;2<734=:=>32>BB=A>4=>?7::7B74>342123?=A=:=Cf54e
4>8>@[email protected]>;>3?>?788>f2B=32eg=237:=FE>:>4>:5:82;>3>B4=h1=2:=0
8>:1=>4=1>?7B7?>88i>8420197:=:232:1234B>4=1238>B7>84H?7=G>44=CD
@B2<242B=9>[email protected]>42>123A=317B7;8=>E=4>[email protected]=1>j=2e
[email protected]=2?=1970123A7;[email protected]=0A=?72087447B7>4544==B7:=?734=
2?>?>815371>47;2B=70<7::>;;=?>@>[email protected]=I>847>542B=4H?7882
k4>420=31>B=19=>@B2G7::=23=:4=?788>1234B>44>j=2370:4>[email protected]@>e
;>3?=:4=1=<2E=8=7h::=07:[email protected]>4454428><>B4788>3471><@>;3>?7=
;B>3?=6524=?=>3=7?788>4787A=:=237B7;=23>87Cl>08><>31>3j>?=
123GB2342?=B74429>G>4421B7:17B78>82B2>BB2;>3j>03238i=3G2B<>e
j=237C
mnno#"p*"*'"q'!'
(/'*(*"%*"*!#*"
&'))'(p"*")!$c
r>878>@73>?=B=12B?>B72;;=>81537GB>:[email protected]=1=jj>4737882:4>3?
>887:4=423788i>4B=2?=s2B4>t52A>4B>8i=3=j=2?78uvvw7?=8uvvx
[email protected]{|01972;;=:232><@=><7347:<734=47?>=82B2:47::=?2e
15<734=}~€‚ƒƒ„…†ƒ€‡ˆ‰€‚…„Š‹…ƒ€‡…€‚…ŒˆŒ…ŽˆŒ†ƒ€‡…€‚ƒŠŠˆ€Ž…Œ†…ˆ‚ˆ‘€
…€Œ’Žˆ‚ƒ„…€‚ˆ‰…ˆ…€ˆ“ˆ††’†…€‹ŒŒƒ€ˆ…‡ˆŒ”…†ƒ€‰€‚ˆ„ˆŒ”€‡…€‰Š’Œˆ€
01
2346789
9
!""#$#%!$#&'('%#!)"*(""('%+,
)%#%&#!'%#)%!$#%-.)'#/000123"'*!!"
4#"'#!5#%#*"$%#6"()!"")%)!#)'''78)"!9*)
#%%$#!##))"#%(!!"")%#')'%%'%+#,')')'%#)')
)"*))#()"):;
<=>[email protected]@AFKV
BCDEFGHIGFBJHKILEGMNHIOFBJFDDMBPMKQMROMBJHBJHLHOSIGKMNHIOFTBUB
DFKMEHPIBHDBPILWJJFEEIBAPPIGJIBJHBXGMBYMEHOMETBPZFBOIOB[BCOB
MPPIGJIBPIOBDFBMKKHOHLEGMNHIOHBJFDDMB\MDDFTBPIKFBDIBLHBUBLQMPPHMEIB
HOB]EMDHMBFJBHOB^CGIQM_1̀abcde1fagghfi1jkklflgmbinlofa1cokhfipa1
po1di1bimlqcimo01
<[email protected]@sGFCLLEEMIEMBHBDUBJBLHFVKQ
MEEHEIBPIOBDFBAKKHOHLEGMNHIOHBFBDMBQIQIDMNHIOFBHOEFt
GFBLEMEIBHKQILEMEIBLFONMBKFEEFGFBHOBJHLPCLLHIOFBDMB
JFPHLHIOFBJHBPILEGCHGFBDuIQFGMvBwof1x1kil1gmimo1̀ogglylpa1cofzhbba1
hf1zlyimmlmo1qfo1ipp{agihblkafmo1za|pl1ib|okafml_1a1cof1̀ibl1o``ob}
mhflm~1zl1gcblabfa1pa1blghpmifna01€hmm{ip1̀l_1l1bi``bagafmifml1zap1mab}
blmoblo1lfmabaggimo_1diffo1ihmo1hf1zochkafmo1zl1blg`ogmi_1ki1gaf}
ni1`ogglylplm~1zl1cofmbozazhbpo_1cof1pi1gchgi1cda1ylgo|fii1ifziba1
iifml1cof1lp1̀bo|bikki1zl1ib|okafml01wappi1gogmifni_1l1̀bokomobl1
zl1‚hagmo1̀bo|ammo1fof1diffo1kil1iccammimo1zl1lk`a|fibgl1fa``hba1
lf1hf1abo1cofƒbofmo1macflco1̀hyyplco1a1gl1gof1plklmiml1iz1afhfcliba1
pa1pobo1magl01
1 „hagmo1di1̀abkaggo1pobo1zl1|plggiba1gh1mhmma1pa1‚hagmlofl1gcommifml_1
i1coklfcliba1zippi1baipa1facagglm~1zl1cogmbhlba1pi1plfai1ghppi1yiga1zap1
cboppo1zal1mbi…cl1a1za|pl1lfghccaggl1zl1mhmma1pa1g`ablkafminlofl01
1 †pl1opmba1cafmo1lfcofmbl1iafhml1ipp{lfmabfo1zapp{‡ggabimoblo1gofo1
gmiml1`afiplnniml1zipp{aggaba1hf1miopo1cdlhgo_1i1ba|li1oyypl|imi1zi1
`ibma1zap1cokklggiblo1|oabfimlo1̀ab1pi1cogmbhnlofa1zappi1plfai_1cda1
fa1abi1ifcda1̀baglzafma_1a1zippi1afobka1zlg`iblm~1zl1bi``bagafmifni0
<=ˆ[email protected]@‰JFuŠOELFLBFtGB\PIMEKKH
IGHITBUBLEMEIBLIDIBCOMBKMPPZHOMBOFDDFBKMOHBJFDBQGFLHt
LLMGHI_1cda1di1̀lpomimo1i1gho1lfglfziciylpa1|lhzlnlo1
lp1̀bo|bikki_1pa1ihzlnlofl1az1l1magml1zappa1̀hyyplcinlofl01‹o1g`inlo1
blgabimo1fal1Œ1„hizabfl/1il1zha1macflcl1zappi1Žip1zl1hgi_1cda1bi`}
`bagafmiifo1pi1gopi1oca1zl1o``oglnlofa_1x1gmimo1clbci1p{‘1zap1cof}
mafhmo1momipa01’z1lf1clf‚ha1iffl1zl1immllm~_1lp1̀baglzafma1fof1di1kil1
i“bofmimo1hf1zlyimmlmo1̀hyyplco1lf1chl1pi1̀o`opinlofa1̀omagga1lfmab}
po‚hlba1plyabikafma0
01
234674389
974329
)&*'(+
!"##$%&&'&((##&)*&#
&##,#*&-./0122.13455267/82-54
/632921:2454;45/921:2</::1./:2015/815=2:2../>2:/?25404;@/52A
3/;45/847234586::4532?/74B
C:D6/5E<4E/71</::13/81;/>21:4/E<271784:[email protected]/5/76FE24:A
9/3455/52:4//886/5445/@/52328G32/5E6:2.48132-./2:;4A
/58GH78/81I/8812501772?25445=2.01772?25406;323/;E281;81B
J26881781E<42E1:84:68234532?/88281-E<471:;478/822:6825299/82-
D64551E<4H78/8167/81478;6.4:8/5299/81/[email protected]/8/5=4A
72784:9/78477/3455=1;>/:1B
KKL'#*%'%&#%#&&%%M*%&!"$###%&$(&
$(%&((#%%&*'
%&&4E<4-/0/;82;4-3/5NOOP-</
E12:@15815/./>>21;/:9/34>52/..2:278;/81;23455/Q/77/R/554B
S31>>20/;84E20/:1/554;26:21:27151364342E1.6:23455/@/554
[email protected]/.4:84E12:@1582-.4:8;4NU</::1I/8816:I;1:84E1.6:4-
E1:8;1B
VKKW$!"##*$&%&$&##&X#$&+%&&*Z&(
%%&&$#++#%Y
%%*'&X(##%%[04;E<\5/
0;1>488/921:4:1:H./267E28/3/554./:232E<25=/@[email protected]/;4/5.4:84B
J4;474.021-/>4::/21NO]O5=6582.11067E151/@[email protected]/04;82A
8151^_4/584;:/[email protected];;231213//00;1I1:32;[email protected]/568/;4`B
a64781828151-74.?;4;4??42:32E/;4E<4724;//:E1;/:455/I/7432
E1;;23124:8;[email protected]@/2:[email protected]/;4258;/EE2/81-./H78/81012
7.4:8281:[email protected]/:31H78/81/::6:E2/81-40120;4A
74:8/81-250;1>48810;452.2:/;4E1.05481-E1;;43/81E1:5178632132
RCS-E<4/@;4??4;2E<2478184.02?4:02b56:><2B
a6478172>:2cE/E<4868845434E2721:24;/:1>2G78/A
840;474.4:8;472c:>[email protected]/32.4884;542:327E67721:4B
d1:5=e774;@/81;215/01015/921:4454S..2:278;/921:22:84;477/84-
7271:18;[email protected]/843/@/:82/36:1;>/:1E<474.?;/@/0;1>488/;474:9/
/@4;:48281512:?/74/534E;[email protected]<4>/;/:[email protected]/25E1:74:71
74:9//@4;3/8170/921/532?/88281B
01
12356789
8
!""#!$%#!&!&'"(!&
)**+,,9-5.=,=/0
12304-2035,303,6017518,099:6.;2035<,5,=.15>>5,?28,:3,=:94
0,=5,[email protected],>[email protected],[email protected]==2B0,303,C0==5,35?.72B0D,@5,2A615=5,E52,
?1.3E2,9.372512,=2,2A62.37.30,90A5,:3,6.5=5,.:7030A0,23,7:770F
GFHGIFJKJJGFLGFMNIOPJKIGFQPHGOQNONFQRFSIROQPFTNOJIRJJPUFVPFLNTRLPFIGW
XJRONFHNTYPXXPZPFHNXJPFGFHNTYPFLR[NIPFZRISPORLPUF\GLFTROJPGIGFQGLF]ROF
^NJJRIQNFRF_NQPNFXKF̀aaFHGIXNOGFXNLNFKORF[GOJPORFGIRONFQGLFbROJNOF
cPTPONFGdFXKLLRFJGXJPZNOPROeRFQGPFXPOQRTPFPOJGIGXXRJPdFLGFIPTRQKJGFXKLF
JGIIPJNIPNFGIRONFPOGXPXJGOJPUF\GLFfKSGLLNFLRFHIPOTPHRLGFIPTRQKJRFNTTKW
HRePNORLGFgFXJRJRFhKGLLRFQPFKOFSIKHHNFQPFQNOOGFTYGFXPFgFTNOXNIePRJRF
HGIFPFLR[NIPFQPFHKLPePRFQGLLGFTRZGIGFGFQGLLRFTKTPORUF
F \GSLPFRHHRLJPFONOFgFHNXXPiPLGFHNIIGFTNOQPePNOPFQPFRXXKOePNOGFQPF
ZRONFQjNHGIRFLNTRLGdFHGITYkFXNONFRFLP[GLLNFGKINHGNFGFLGFPZHIGXGFONOF
LPTGOePRONFSLPFNHGIRPFTYGFYROONFGFTYGFXPFXNOFMRJJRFGXHGIPGOeRFGQFRMW
lQRiPLPJmdFHGIFRXXKZGIOGFRLJIPFQGLFHNXJNdFTYGFXNONFQRFMNIZRIGFGFQRF
XGSKPIGUF
F nGIJROJNFRHHRIGFQGLFJKJJNFPOMNOQRJRFLRFIGLRePNOGFQPFTNXJPFGFiGOGlTPF
QPFopqdFTYGdFHGIFhKRQIRIGFPFTNOJPdFTRLTNLRFLRFHIGXKOJRFXHGXRFPOFLNTNF
QGLFHGIXNORLGdFTYGFXRIGiiGFRXXKOJNFLNTRLZGOJGFPOFiRXGFRFKORFHINHIPRF
[RLKJRePNOGFrHGIFXGOJPJNFQPIGsU
)*[email protected],=3.:A5A531705,,A0
[email protected],099:6.72,651,@5,06515,[email protected]<,12A.35,7:77.B2.,E54
E5=70<FPOFIRHHNIJNFRLLRFQPZGOXPNOGFQPFPO[GXJPZGOJNF
vHKOJNFwaFGFwwxdFGFTPNgFw`FZPLPRIQPFTNZHLGXXP[PFRFTRIPTNFQGLLjqJRLPRFQRF
TKPF[ROONFHIN[[PXNIPRZGOJGFJNLJPFPFydzFZPLPRIQPFHGIFNHGIGFJGTONLNSPW
TYGUF{PFMINOJGFRFhKGXJPFw|FZPLPRIQPFHGIFNHGIGFTP[PLPFTNXJIKPJGFPOFqJRLPRF
PFHINSGJJPF}cpFGFopqFQROONFKOFOKZGINFZGQPNFQPFNTTKHRJPdFIPXHGJJPW
[RZGOJGFQPFQPFwayaFHGIXNOGFGFw~yaFHGIXNOGUF
F VSSPKOSGOQNFLjPOQNJJNFHGIFLGFMNIOPJKIGFQPFMGIINFGFTGZGOJNdFTYGFYROW
ONFHINQKePNOPFRFiRXXNFPZHPGSNFQPFZRONFQjNHGIRdFONOFXPFXKHGIRONFLGF
yaaFHGIXNOGFXKFKORFQKIRJRFZGQPRFTNZHLGXXP[RFTRLTNLRJRFQRPFHINSGJW
JPXJPFPOF̀FROOPUF
F nNPTYkFhKGXJNFHGIPNQNFTNIIPXHNOQGFRQFKOFhKPOJNFQGLLRF[PJRFLR[NIRJP[RF
QPFKOFLR[NIRJNIGdFhKGXJRFXHGXRFQPFw|FZPLPRIQPFXRIGiiGFRFMINOJGFQGLLjGW
hKP[RLGOJGFQPFaaFHNXJPFRFJGZHNFPOQGJGIZPORJNUF]GFXPFHGOXRFRFhKROJGF
IGRLJmFPOQKXJIPRLPFTNOFHRIPFPZHPGSNF[ROONFXTNZHRIGOQNFHGIFZROTROW
eRFQPFPOPePRJP[GFQPFXNXJGSONdFXPFHK€F[RLKJRIGFLjPZHRJJNFOGSRJP[NFTYGF
R[IGiiGFLRFcNIPONF}PNOGFROTYGFPOFhKGXJNFTRZHNU
00
234674389
974329
"!)*$+
!"#$#$%&$!"&&'$$($&'$
"*,""!#"(($(-./012345655/789:2;/<
74=5>2002:[email protected]=A4=?=71=2524?B2;=2::8277/13/3=436=C/A=1?4D
E6=;522F32:8/0=12236?G=?=12:H/?51275/[email protected]=5=/1472I=?5=C2<
12?54;7=4:14;0=55/[email protected]=2;62A/:522F32:8/0=<
12K565524?5=12/0061=6?2C12?3=512552K236?7/?;/1J4/34C12?34
4I01=;[email protected]=C212?54;7/?/:2=;=76J4/?=3=4:2A/14=:201/C=552J4/?=
=;=7654A2LME6=;5/06?5/K:2512552A4=?=;0=JJ=552524?:/554=0=1
/C?6?/34=;;4;4N/1I2?/7/?;/1J4344I01=;=347/;516J4/?4K/C?6<
?23=::=E62:49;0=742:4JJ252?=:021547/:21=540/34:2A/[email protected]=;5/
4?E6=:51255/D74/9C2::=14==A423/554K/0061=;72A44?;/55=112?=//3
274=:/20=15/LO64K2:E6215/:4A=::/789K0=1:2014I2A/:52KE62:76?/
[email protected]=:2A/12=P=554A2I=?5=2::27/;516J4/?=KI24?52?5/?=401=7=3=?54
:4A=::4;=?=92?325/32:QR2:QST3=47/;5423/C?402;;2CC4/K;=?J2
5/7721=?=0061=6?;2;;/LU:E6215/:4A=::/:45/772KI27/?/0=124
;0=742:4JJ25472027434/0=121=7/[email protected][email protected][email protected]=3/?/C12?<
3==;0=14=?J2K=E64?340=1;/?2:=01/014/K2;;6?5/01=7=3=?5=I=?<
[email protected]=;4;0/;527/?472?54=14=7/?:[email protected]?=LV/474;/?/:2A/14
3=:E64?5/:4A=::/DE6=::/0=1764?/?/77/11==;;=1=;0=742:4;54K7/I=
94:72;/3=4512;0/1543=::=1/77=;72A25=K/3=4I25=142:[email protected]=?=7=;<
;452?/2:72?54=1=LO64:=;/74=5>3=:7/?;/1J4/;2??/[email protected]=4:?6I=1/
3=::=0477/:=4I01=;[email protected]=A/C:4/?/:2A/121=9C12?3=K=;414N2??/14<
;0=55/23/A=0/;;/?/1472A21=34I=?/K4?347=?3/;6B2002:544?764
[email protected]/P1=4:7/;5/I4?/1=LW:51=6?7=15/06?5/K:8/P=152I4?/1=
;4/554=?=;/:/N27=?3/E62:7/;23404X34E6=:[email protected]=0=1I=55=:2:=C<
C=K=74/9;/A127721472?3/K2?32?3/04XA=:/7=0=1N21=04XA42CC4
=36;2?3/72I4/[email protected]=32654;5401=7214LW0061=N27=?3/34
I=?/34E6=:[email protected][email protected]=3/?/:=:=CC4K=74/9;I2:5=?3/4?I/3/4::=<
C4554I/LO6=;5/:4A=::/;21=BB=23255/2::=3455=:/72:4KI2=;;=A=?<
C/?/52C:425=N6/[email protected];;44?277=552B4:4K
7/?Y32?3/;6:N255/[email protected][email protected]=?=32:/?52?/K/134?2142I=?5=14=;7=
2N6CC41=:=I6:5=/32;02141=K=06Z/0=121=;=?J23/A=1;451/00/
01=/776021=34=;;=LU?1=2:5>06Z=;;=1742?7/126?:4A=::/;/55/4:
E64?5/[email protected][email protected]=?3=?/I4?2:I=?5=:2A/147/I=4512;0/154
/;[email protected]:4N2I25=142:I=?5=LU:E64?5/06Z=;;=1=6?2;/74=5>34
;/:[email protected]=C212?54;7=:27/11=55=JJ20=14:4A=::4;60=14/14K4:;=;5/
?/?904X4?C123/34C212?541=?4=?5=L[;406Z4II2C4?21=:2512Y:2
[email protected]=3=A=N21=6?;4?327/[email protected]=14;7/?5126?C12A=4I0255/2IB4=?52:=
=;414A/:C=2:;=;5/:4A=::/\
01
2346789
9
#%6(!""#(!*"$%%*(&&'!("#)#"$!%")#*"')"+,!!"7&!%&"&-!)4"%4!&+%$"$('!)&"#-)!"$''!%&""*.8$)+%',$
%"/0123"4)5
(')4)*)'9"
%"(*'&!"('')7)'93")"$&),%"*+%6%"$!&"*8(6&)%*'+&(3":;<=><[email protected]<=ABC
D<[email protected]=D<[email protected][email protected]=LKFBH=M<?IHBH=><?=LFII?ANHFE<[email protected]?<IIAO=
F=><?=B<=PA??H<?<=<@=HB=M?ANHFEAD<EIF=:;<=BH=?<[email protected]=HEKIHBHNNAPHBHO=<=
><[email protected]=:FB>HL:<=AE:;<=B<=ABI?<=AIIHSHITO=><?:;U=
E<[email protected]?HA=<=E<[email protected]=JKABHIT=S<??<PP<[email protected]=HEC
L<@HA?LH=HE=KEVA?<A=><?<EE<D<EI<=:FEW<[email protected]=D<[email protected]=:AEIH<?<=
<@[email protected]=>FBS<?HQ
X""Y%8(###!%6*++!'("Z)("*!(&"$'!!Z#Z(("'-!!")*"$)!(&'!%Z"-Z(!")"-[!**(("Z%)(,!
')"-!'!&,)("-)"
')+)'9"-!**8%+$(5
Z)%!3"!"$+&!"\"6)9"$&!7)#'("$!&"+"$!&)%-%"*),)'('%]=^<[email protected]=
F><?<=:;<[email protected][email protected]=HE:FWEHI<=I<:EH:;<=<@=<:FEFDH:;<=
I<??HPHBH=LFEF=LFWW<II<[email protected]=L:HFWBHD<[email protected]<H=:FELF?NHO=PBF:C
:[email protected]<H=BASF?H=><?=DAE:AIH=LIAENHAD<EIH=WFS<?EAIHSHO=<=?HL:;[email protected]=FMC
M?H?<=>FLIH=>[email protected]=WA?AENHAQ
_==Y%!#"'%&+,$)#!!"*#8%($Z)!%&(3)""<=%@H=E"7F!?DA
6%%"6!#')'!"-(")"*!")!-!3",("-(")"
=LFEF=KE=FIIHDF=A`A?<=><?=HB=:FELF?NHF=
@H=HD>?<L<=:;<=:FLI?KHL:<O=><?:;U=>[email protected][email protected]=L<ENA=
>?<F::K>[email protected]<[email protected]=>FH=?<[email protected]=B<=>?<LKEI<=F><?<[email protected]=:FDC
><ELFQ=
= aH=:FEL<WK<ENAO=HE=KE=?<WHD<[email protected]=:FD><ELANHFEHO=B<=HD>?<L<=EFE=
;AEEF=AB:KE=HEI<?<LL<=A=>?<F::K>[email protected]<[email protected]=HE=:KH=BASF?AEFQ=
= b<BBVFIIH:[email protected]<[email protected]<BBA=d<WHFE<O=F`?H?<=:FD><ELANHFEH=SKFB=
@H?<=HES<:<=:;<=MA?<=JK<LI<=>H::FB<=F><?<=e=>Hf=:FES<EH<EI<=:;<=<SHC
IA?<[email protected]=AIIKABH=<[email protected]=JKABLHALH=<EI<=BF:AB<O=:;<=SABKIH=
JK<LI<=F`<?I<[email protected]?<PP<=>A?IH?<[email protected]=>?<LK>>FLIF=:;<=BA=LFBKNHFE<=>Hf=
:FES<EH<EI<=><?=BKHO=LHA=P?<S<=:;<=A=BKEWF=I<?DHE<O=e=L<D>?<=JK<[email protected]=
EFE=?ALL<[email protected]=A::<IIA?<=WBH=HD>AIIH=E<WAIHSHQ=
= hEFBI?<=EFE=IKII<=B<=:FD><ELANHFEH=LFEF=?<ABHi=:H=LFEF=JK<BB<=HBBKC
LF?H<O=:HFe=B<=F><?<=><?=:[email protected]:<=:;<=jB<=MA::HADF=><?=SFHkO=DA=:;<=
HE=?<ABIT=L<?SFEF=AB=>?FW<IIFO=:FD<=B<=A?WHEAIK?<=:;<=>?FI<WWFEF=BA=
[email protected]<=HEM?ALI?KIIK?AO=<=JK<BB<[email protected]<BB<[email protected]=>?FD<LL<k=:;<=LH=MAEEF=
><?=MA?=A>>?FSA?<=HB=>?FW<IIFO=DA=:;<=>FH=LFEF=:FLl=W?FLL<=:;<=EFE=LH=
[email protected]=<=S<EWFEF=>[email protected]<=LHEF=A=:AE:<BBA?B<Q
= mE=ABI?F=>?FPB<DA=e=:;<=B<=F><?<[email protected]=:FD><ELANHFE<=S<EWFEF=W<E<C
?ABD<EI<=LAE:HI<[email protected]:KD<EIH=LFIIFL:[email protected]=d<WHFE<=<[email protected]=
01
234674389
974329
!"#
"$%&!&'"
"&!'(""!)
*+&",!
&&!'&!+"'
&!'('!!")
-./[email protected]<2633>[email protected]
4:;<=>7:>5?<3453<594:<[email protected]>5;4:A>B453C4;94B>4:=<[email protected]>5;>:D
E2F43375""#'""!"GHIHJKLMNOONKPQRS
TUVVNWXRYUKNOONKQUNOXWWNWXRYUZKXK[R\VXKPR\\RYRK[QU\[UQUKNY[]UK^UOK_``KPUQK
[UYVRKUZK\UKabU\VXK\RO^XKYRYKcUYTRYRK[RPUQVXK^NOORKdVNVRZK[NPXVNK[]UZK^UXK
efKgXOXRYXK^XKUbQRKPQUcX\VXKPUQKQXPNQNQUK[RYKbQTUYWNKNXKPQXgXK^NYYXKNgS
hXUYVNOXZKNK^XU[XKNYYXK^XK^X\VNYWNK^NXKONcRQXZKYUKgNY[]XYRKNY[RQNKiejK
UPPbQUK[XK^X[UcNYRK[]UKOUK[RgPUY\NWXRYXKOUKNcQUggRKNcbVUKUKabXY^XKYRYK
^RcUcNgRKONgUYVNQ[XklK
K LmNY[NYRKXK\RO^XKPUQKQX\NYNQUKXK^NYYXKNghXUYVNOXKUKgNY[NYRKNY[RQNK
gROVUK^UOOUKRPUQUKPQRgU\\UnKU^KXK\XY^N[XZK[]UK[XKNcUcNYRKgU\\RKONKoN[[XNK
[RYKXK[XVVN^XYXZKYRYKPR\\RYRKYUggUYRK^XQUK^XKNcUQKPRQVNVRKNK[N\NKONKPNS
OU\VQNKRKOpN\XORK[]UKUQNYRK\VNVXKPQRgU\\Xkl
[email protected]>55647;;;>[email protected]@4542A:A7<55u;AvBw<xAy7z;{†|4}Bw>|6~<5v7€y‡542BA;<65>A9745B:534<355?‚<ƒ3ƒ34„[email protected]5>6571:25;3<C<8…
>=>7:45
5ˆ52:[email protected]
6284:A759B>[email protected]>5‰2<3;><;>5>894F:7Š52:5F>[email protected]>5>332;>7:>;875
<88>:>;AB<A>?75!"""!"
")*,""‹&''!
"Œ'&'
""!""&'Œ
!!!"#Ž"+"Ž
)
-q-0;t3<559>B<7:?745:1>A4B:<[email protected]><63735<:5677:;5A;BA<2:=>=7><:54†[email protected]:[email protected]><5455:77B:>5:97BD4‘?4>[email protected]:445<)3’
62:<5B>;7BD
"""Ž
"""!
"&!"!!+
!')
‹'("“H”!"!•&–
——&+"˜—!""!–
"&'Œ"!""•–
–™""!š‹Œ'
01
2346789
9
!"#$%&'%(%)%)*()$%)#))+&
&($()##&(%#(%%"#),&&-.&(/
(%01"(($)))"))(2%+%(#(#$))3$
+4,%5(6788")((##$#(%%)9(%('%%(
+)(1"#)#)##($##:&%(&';(%(/<(%&(#)
+4)((&')%)(=($"%%)##)(%%(>)"#
&(%#;&($&($%#5(%##)##(:%"[email protected]
JKLMNGOIGPKLLKGQKLINMRFKGJSFFRGTUQNVKOSQRGUKQGIGLQRMOIGVRMW
QIYGJIGZGQI[KFRXRGTSMRGUQNVKOSQRGUKQGFKGLQRMOIGUNFXQNMKY\%*))
%(%#)%5"%"())((%"&#:(:
()%%(2%%5$%):$#)%5#((*(%
=($))(()++(]#(%:&'4()##+%
%&'*"(,(+))(-.%)&&'#((),(
%(%4?&)55&'1"&(#:#$(##
"%2%%5$%)(:%(%()4%"&&(&#(/
%:&'^#0#)>)(&'%,(+%(+#)(%#"%/
#%)%)&'&(#)"#&:$%(%&'#">#&_
@A`CUaQFNIGbK
IbUKLMIGOIGPcdGKGOKFFefJJKQ[RXNQINGJKbgQRMNGLIhGQI[KFRQJIG
JJKGRFG[KMXN-i#$(:i%(!&"55&((%/
$%)()"%%='($(%)&(&'j#&(%(*$%)(
%($)(:&%)(%#())%((%(##(/
#)(++$%)()(k:&'^:)))%(#/
&%$%)%())"%:0%&##)4#1"$$)$%)
$(>)>%&#($+%53"#&(%)%"($))&'
()(#%%((#))(&$%)3&(#l&($#%*)55&'#
>>%(%4&m(%&%#(1"%((#)##((&"$%)(:&'
%55#("5(%)%(:>#&&'>#(+%4$%)%-
nopqrsqtuutvwxwtyoqzoroqututrsxwtywqoqzoroqs{{wywv|psxwtywqrt}srw
@AACPQKRJGUIJNXUKNQKFRGO~RINGNMFKXQGKKGGUI‚€GGROMIGMI‚GUGRKbbI
MIJXQR~INMIGFNVRFIGVNMXIMSRMNGRG
QVƒ„G[IGZGSMRGNUUNJI~INMKGVNMJRUKW
[NFK&''*))(#%5+%(&(%(#&>%(/
>$*()#()($&-…&''†(5)(
(&(%%5(%&(%"%†"#&(%(#&%5(+))&'
%+(%(#%))-.&))%#%&'%%(&($%&)($%*/
#)6$5(8‡‡ˆ-
01
234674389
974329
!"#
$%"&'%%$
())&*'%%+',
*%-!!&'%)
)(&"$&*.%
/0.%"$1%#
%!.%%'
2 34456728989:;<8;=2;<8;=2>6<[email protected]<[email protected]=:;<[email protected]@24<[email protected]=729>[email protected]
G9H;<2>[email protected]<[email protected]@:;6<;[email protected]=>@98<[email protected][email protected]=6;@[email protected]@;@[email protected]<88924698I
;<A=8;[email protected]<[email protected];92H<2H9692<::9H5;<[email protected]:56<2<[email protected]<;;@;92<4=6;92
:5HH<28=D=::@;K2?=HH<[email protected]=<'L)
%M!".N.)
.11.!"O."#
&%""P0$.$
1$Q.%#
%!""1
%%"'2R982:@245S28982?<6=2G<H96=2<?258<29449:@[email protected]=2
?=A9D6<;@D<))%%1%"
!!"'
TUVWXA=Y984;4992<:@[email protected]
[email protected]=2<H2Z[\2:@2]2?9G5;<2D98B698;<6=2D98;692582<DD<[email protected]
[email protected]:;6<;@[email protected]<;@D972:=8C<246=D=8;@^_.
%$.`0%
$%".%%
a!"0b!
'
_.)%%%$
%%).
c%'d)%"
c%PNde./
%+.%%".
.'P1$%*cQ
!"%""#
"'fM).
c$$1%.
0$,$).
)(.c%"$c"
0b',%%#
%.""%"%"N#
01
2346789
9
!"##$%!&!'()!**!$+!,!,!-!!
."/0!#*!+*(!0!1!,,/(!**!-!&! ,2
(!344!(/*!**50!+!)5!,! !*!3446!+!)5!,!)7!
*!34480!!*(!,!)7!*!3499%!:*((((!1!((0!#*!*(!
#,!;+(,!!))!**!*!)$!!-!,!!
.(0!,!*!- *#*!#*!,**!<:=%!>!*(!)(!$!
$((!)"(!(+((!*!*(!"0!,**!$!,!93!((((!,*[email protected]!
,!/+!+!A$B!#+,/(0!!/$((!*!"(!,!+!#!,!,!+!
#0!(!!//0!#*!*(!99!/!)(0!$)((+((!,)!
*!$/)(!,!;+((!"/C!$!#*!/,!)+(!/1!
1!/)*( (!,$(+((!*!,+!/$((!)$,!,!D#!!
D+*!,*!3494%!
! .!*!/((!$+!"$( (!$((*!,"+(0!*5("(!,**5$/2
(!!/(!*(!/$!/%!E$!F!$((!))!*!GG!/(!
;+$(!#+$(!)*!/1!1!((!+$/!,**!))!/$!
,/!,!#*!,!/((,0!/"/,*!/10!)/1H!!*!2
#(!*!"/0!!$("!/1!($(*!/!*!))!)$!
I$/0!$!!(##!*5#!,*!)(!/!*!,$GG,!
/"*%
JKLMNOP
QRSRTRQUVPSWRXYVSTZ[VR\]QR^_VSWRYYRS̀P\aRSWRYYbP\WV^RSRSWRYYRS
U\PYc^X]_RSQVYV_]\Vaa]aVP^VSVQUPT_RS]YS_R\\V_P\VPdS$!)$$!!
;+**!,!/(##!,*!344e0!/1!1!)/*+$!)!,+! $!+!
)!,*!/+!,!f)(0!!;+**!,!/(##!,*!3494%!
'!!)","!69!!!+!((!$*!3g!,!/+!$*((!8!2
!**!"**!,!'+$%!'!((("!,!)!/1!,""!,+!
+!!,+!#!$+!,!+5!,!984! (!;+,%!.!#!/(#2
#!+!)#(!**!+0!""/,(!!;+((!(+%!h *!
3499!)!*!/(!,**!f,,*!,!i1(!*!!,**52
,!1!G+$" (!//+)(!*!+$!!*5!/1*#/0!,!
1!)((!+!))(!,!,$!!$"#*!/1!$/,!
*!$($$!(!/$(!*!64%444!+!*!#%!>)!;+((! $!
,*!*!#$$!$!+$/(!,!//+)!$*!+!(!,**5!,*!
+(+!/(0!*(( (!**!!,!))(j!/+*0!!)!
,,*!1!,"+(!/$(+!+!,))!/!,!(!!
(/*(0!/1,!*5("(!,!)(!,**5$/(!((!,**!
$$!!:#$(0!,!)#!9?44!+!)!/($(!
#!$(%!h *! (!*!ifi0!/1!&-E!$$"!"!
/!((*!**5))*(0!,!/$#+!**!$$#!,!;+**!
01
234674389
974329
!""#$
!!!$!"#%&'!
"!$!!"!(!"!)"#
'*!+
,-./0,,12342567829:;<;9=>[email protected];A2B:@CD<<@82>@>2>D2E=>>@2F=;2G=<<@2H>=2
I=<<=CA;[email protected]=A;J<;9=#'!""!!"
%KL>M2NH;82>M2=A<:@ODLPQ&RR!*S'!
'!RS'*#'T"""%
%!!"'+Q*S'R'!
""ST!!""'K"#U
!%#"#$'"S*'S$#
R!'*T'+
V!"#""!WXYZ&!SU
KR!)&!+VWXYZ*&!SU
%%$%" S!""#
"!!"![ XV!+
-.\022FD
6A2?;2A][email protected]@J;^;@>D2?DCA;2=I;<=><;2O;2_2=>9ED2H>@[email protected]><:@2
>@2O;J;I;AD82F=2:=?;9=AD82<:=2AD2̀D::@O;D2aG=O@:[email protected];2=A2<:=99;=<@2
?;:D<<@2JH2b;A=>@82;>2J;>;J<:=2?;[email protected]:=d2D2A=2eDC;@>D2D?2;[email protected]>D2
?;[email protected]:;>@8"##!!!"#!""!"'%
"R!!R&!!X T+
W!!S$&!"&""U
!'!$"''!'!!RU
!"!""!"#RR!$("
"#!"!g!"!S%!!U
'+
hijklmnknopqmrsnmnktjqsmiunkvowoxnwjnkyimktjqlizzq
-.{[email protected]:@O2HB<:@@2I=CADCF=
[email protected]:;>@2|;@>D2_29ED2_2?=A2}~~29ED2J;2J=:DI€
;@:>=:D2;A25:=<<=<@2?;[email protected]:;>@2?DA2}~~82BD:2B=JJ=:D2
=?2H>2>[email protected]@2<:=<<=<@29ED2:[email protected];2CA;2;FBDC>;2BD:[email protected]<:H^;@>D82D2
9ED2NHDJ<@2F=>9=2=>[email protected]:=2BD:9EM82>@>@J<=><D2AD2=BB=:D>^D821<=A;=2
D2̀:=>9;=2E=>>@2=>[email protected]:=2B:@[email protected]>?;[email protected]<;O;2?;2?;[email protected]:[email protected]&V!$
'%%‚$R"!S*"$'%!%
ƒ„…"!"!S!"'+†!"
g'!!'!*!!!!*"$g'!
01
2346789
9
!"##"$%&''(!)##*##+","-.
/.0(0,,".-1"1."*2345,.-#0.
6."#7'(89,"#$.1",",,:;7&&-"1.",<6.;
=""!,,,"0#",<!)#1=>"#*.#,";
00"#."=?"=6.##.(,<0=$$0""*
*",<,000,=#[email protected],"*2*1"0;
0B,<#.##6.0#=+"(0=-#0"#(=="
0+,<0-"1C,<"*"##,"0"1**"=+"3
DEFGHI
JKLMKNIOPIKNQROSIKTQUKVWMJPIKUSRWMUXMKSOKYIJPUSZWPIKXSK[\]^_K
NSOSIJSKXQOÒaJSIJQKbWUITQM^KYIJYQccIKJQOKdQZZUMSIKeff_gKhMOOMK
XIYWNQJPMiSIJQKdIUJSPMKXMOOMKjINNSccSIJQKbWUITQMKUScWOPMKYkQK
XMOKeff\KMOKef]fKlKRSmKcPMPIKTQUcIKSOKnnoKXQROSKcPMJiSMNQJPSKMJp
JWMOSK),"#$.#"B.0"--,<=00=0#?"#
1,"0.#=.C00#1,"###"1C+-#"3q
,"0.#=1%&&r%&'&!s"t."*(,<=$$*"#.#"
1,"-*00=-#'7u-"(<"#0""v83w#
u%-"0""0##,,#*,<x"0""0##?##0*;
03/"1"w"="#"(=,1r7-",<"
!-*"(<1#:%(1,.'%y#-0(**-="
11z<"-"#3/6.0#"B!+"(,"-0*.{*0;
1*'r("**.:7-11."(,",00(1
0,*#"16.#0.0#|(0,."0"0#!",,.*+"}
hMOK]~~KMOKef]fK€PMOSMKUMJYSMKQKabKkMJJIKcTQcIK\_fKNSOSIJSK
XSKQWUIK^KXSKYWSKeenKNSOSIJSKYSMcYWJIKÒK€PMOSMKQKOMKUMJYSM^KQK‚‚fK
dIUJSPSKXMOOMKabg/###1,?-*"##-","0ƒ11
.0#C,,"#.+"1.*"##",<<*0""0.
"100,<(1"*"(,"-,|,"0#=-#(
,"6.0-1",<!)#1"=|1#"%&':3
01
012234156178359
519
99
539
535
9182353
8
4388
6933878359
1
393
691
3853
8359!"#$"%&#!'("!$()"!(*()&()((+%,
("(%"()&$()%(!(-%(%,!$(#")!".(!&((/+&!%(""
%!01&"$2))3'("!("4"$(!"%%)("!$
"%$&$(567$89:9$89::+$$;"#&!(/<"!=
!(!))+)#!+$))"%('("!(#*(!()(3"
!'("!>&!"[email protected]($(&!%"#))"$(%(%C994(!$
$"D))"(&!(3)((%!(%($("4!()"%,)#"!!"("4(
)!($EF"!G&(!H"3((+$IH6$(#")!$"!4("(
43())(#"#())("!(AJ))!$")#!(D(("4"+(""
%"!!&")(44(&!41&)K:C94("!(L+)!%%"#!$&A
E")))"$(&M$(((%")(G7I$E'("($""$4(
33"%(A
NNN
O344953
391
8
P699Q
R19
92ST
123
38823
199513
85
U11495
3
2969
2S9
91
33
2S9
8
R12281VW
9
535
X
94999
2S9
8
6821
68
Y93Z
N6!D()"!"(!%"#('("!(3!$(%!(#("A
B(3$!%,K;"&'("!$75"%(/L=["(!\:]]]
$(H$(!!$"6#")(#">#4()"#("@+^A_()&"+BA_"33()("!"
Scarica

45678 8 65 8 8 6 8 6 5 6 65 8 6 68 8 6 8 8 6 68 8 6 78 6 ! 7