www.pedol.com
Teleruttore unipolare
SW62
Teleruttore unipolare
100 A (continui)
SW117
100 A (continui)
Codice
Articolo
V
Codice
Articolo
V
Note
14600
SW62A-78
12
14613
SW117-3
24
C/micro
14715
SW62A-58
24
14556
SW160-14
24
14615
SW117-4
48
C/micro
Teleruttore unipolare con contatto in scambio
SW65
100 A (continui)
teleruttori / teleinvertitori
albright
Teleruttore unipolare
SW60
80 A (continui)
Codice
Articolo
V
Codice
Articolo
V
Servizio bobina
14601
SW65A-43
12
14596
SW60-4
24
CO
14599
SW65A-24
24
14545
SW60B-230
24
CO
14598
SW65A-26
48
14595
SW60B-258
48
CO
14551
SW60B-238
80
CO
catalogo generale
1
www.pedol.com
teleruttori / teleinvertitori
albright
2
Teleruttore unipolare
SW80
100 A (continui)
Codice
Articolo
V
14603
SW80-3
12
14650
SW80-5
12
CO
14539
SW80-35
12
CO
14590
SW80-316
12
14605
SW80-1
24
14506
SW80-4
24
14550
SW80-6
24
CO
14593
SW80-64
24
CO
53748
SW80-164L
24
14623
SW80-441
24
14684
SW80-1005L
24
14700
SW80B-1
24
14648
SW80B-6
24
14642
SW80B-548
24
14649
SW80B-8
36
14682
SW80B-39
36-48
14552
SW80B-40
36-48
14645
SW80-9
48
14651
SW80B-10
48
14680
SW80B-280
48
14472
SW80B-552
48
14685
SW80-406
72-80
14701
SW80B-49
72-80
14702
SW80B-62
72-80
14554
SW80B-162
72-80
Servizio bobina
Note
con coperture per polvere
con staffa
con coperture per polvere
con staffa
CO
CO
CO
CO
CO
CO
catalogo generale
con coperture per polvere
www.pedol.com
albright
SW82
Teleruttore unipolare con contatto in scambio
100 A (continui)
SW84
100 A (continui)
Codice
Articolo
V
Servizio
bobina
Codice
Articolo
V
14647
SW82-2
12
CO
14664
SW84-3
12
14714
SW82-3
24
62643
SW84-174T
12
14683
SW82-18L
24
14607
SW84-1
24
14643
SW82-7
48
14717
SW84AB-21
48
14654
SW84B-31
80
A
Servizio
bobina
Note
CO
con micro
teleruttori / teleinvertitori
Teleruttore bipolare
B
Teleinvertitore con contatto in scambio
SW88
C
Teleinvertitore bipolare
SW822
100 A (continui)
100 A (continui)
Servizio
bobina
Codice
Articolo
V
14604
SW88-3
12
con staffa
14606
SW88-1
24
con staffa
Note
Codice
Articolo
Pos.
V
Note
14637
SW88-116
24
con staffa
14588
SW822-82L
A
24
con staffa
14553
SW88B-28
36-48
con staffa
54137
SW822-A01L
B
24
con staffa
14568
SW88-8
48
con staffa
14555
SW88B-30
72-80
54163
SW822-A02L
C
24
catalogo generale
CO
con staffa
3
www.pedol.com
albright
Teleruttore unipolare
teleruttori / teleinvertitori
SW100
125 A (continui)
Codice
Articolo
V
14609
SW100-1
24
Teleruttore unipolare
SW180
Teleinvertitore con contatto in scambio
SW102
125 A (continui)
Codice
Articolo
V
Note
14610
SW102-1
24
con staffa
Teleruttore bipolare con contatto in scambio
SW121
Codice
14602
4
125 A (continui)
Articolo
SW121A-44
V
12
150 A (continui)
Codice
Articolo
V
14547
SW180-1
12
14500
SW180-3
24
14655
SW180B-3
24
14635
SW180B-360
24
14467
SW180B-4
24
14558
SW180B-93
36-48
14656
SW180B-7
48
Servizio bobina
CO
14703
SW180B-8
48
CO
14679
SW180B-164L
48
PO
14681
SW180B-205
48
14719
SW180B-224
48
14471
SW180B-361
48
14667
SW180B-378
48
14560
SW180B-15
72-80
14704
SW180B-16
72-80
CO
14678
SW180B-166L
72-80
PO
14621
SW180B-226
72-80
14720
SW180B-227L
72-80
Note
14657
SW180B-13
80
con micro
14695
SW180B-362
80
catalogo generale
PO
www.pedol.com
Teleruttore unipolare con contatto in scambio
SW181
150 A (continui)
Codice
Articolo
V
Servizio
bobina
14666
SW181B-4
24
CO
14688
SW181B-223T
24
PO
14608
SW181B-241T
24
14658
SW181-5
36
14618
SW181B-7
48
14670
SW181B-102
48
PO
14676
SW181B-216T
48
PO
14675
SW181B-217T
48
Teleinvertitore con contatto in scambio
SW182
Note
con
coperture
per
polvere
PO
con
coperture
per
polvere
PO
con
coperture
per
polvere
150 A (continui)
Articolo
V
14566
SW182-3
24
14557
SW182-102
24
14582
SW182-267
24
con
staffa
14659
SW182B-7
48
con
staffa
14559
SW182B-103
48
14705
SW182B-130
48
14646
SW182B-134
48
14712
SW182B-199
48
14580
SW182B-268
48
con
staffa
14581
SW182B-269
48
con
staffa
14706
SW182B-15
72-80
con
staffa
14687
SW181B-228T
48
14668
SW181AB-52
48
14669
SW181B-16
72-80
CO
14561
SW182B-104
72-80
14671
SW181B-199
80
PO
14711
SW182B-198
72-80
14694
SW181B-219T
80
PO
14677
SW181B-277T
80
14503
SW182B-297
72-80
con
micro
Servizio
bobina
Codice
catalogo generale
Note
con
staffa
teleruttori / teleinvertitori
albright
con
staffa
PO
con
staffa
5
www.pedol.com
teleruttori / teleinvertitori
albright
Teleruttore unipolare
SW200
Teleruttore bipolare
SW190
150 A (continui)
Codice
Articolo
V
Servizio
bobina
14473
SW190B-262
48
CO
Teleinvertitore bipolare
SW192
6
250 A (continui)
Codice
Articolo
V
Servizio
bobina
14636
SW200-2
24
14627
SW200-475
24
14548
SW200-700
24
14501
SW200N-88
24
14562
SW200-102
36-48
60027
SW200-1
48
14674
SW200-247
48
14632
SW200-334
48
14535
SW200-472
48
14589
SW200A-128
48
14710
SW200-6
72
14564
SW200-131
72-80
PO
14707
SW200-177
72-80
PO
14502
SW200-219
80
14661
SW200-257
80
14592
SW200-460
80
CO
14612
SW200-879
80
CO
con
coperture
per
polvere
14686
SW200-570
96
CO
con
coperture
per
polvere
CO
CO
PO
CO
150 A (continui)
Codice
Articolo
V
Applicazione
57823
SW192B-118
24
Jungheinrich
Note
catalogo generale
con
micro
www.pedol.com
albright
Teleinvertitore con contatto in scambio
Teleruttore unipolare con contatto in scambio
SW201
Codice
V
Note
14663
SW202-2
24
con staffa
14563
SW202-52
48
14583
SW202A-77
72
14565
SW202-54
72-80
14505
SW202-1
80
14640
SW202-209T
80
66649
SW202-235
80
14617
SW202-236
80
250 A (continui)
Codice
Articolo
V
Servizio
bobina
Note
14626
SW201-173T
24
PO
con
coperture
per
polvere
14722
SW201-62
36-48
PO
con
coperture
per
polvere
PO
con
coperture
per
polvere
14721
SW201-120
36-48
14723
SW201-164T
48
14631
SW201-172T
48
14644
SW201-210T
48
14716
SW201-65
80
14638
SW201-171T
80
PO
14641
SW201-188T
80
PO
14625
250 A (continui)
Articolo
SW201-205
80
con
coperture
per
polvere
PO
con staffa
con coperture per
polvere
Teleinvertitore con contatto in scambio
SW204
con
coperture
per
polvere
con micro e staffa
teleruttori / teleinvertitori
SW202
250 A (continui)
Codice
Articolo
V
Servizio
bobina
Note
14630
SW204-195
48
CO
con
staffa
14629
SW204-215
48
CO
con
staffa
catalogo generale
7
www.pedol.com
albright
teleruttori / teleinvertitori
Teleruttore unipolare con contatto in scambio
SW215
250 A (continui)
Codice
Articolo
V
62935
SW215-5
48
65258
SW215A-20
48
14611
SW215-16
80
62803
SW215A-14
80
62839
SW215-22
80
Note
con micro
con micro
Teleruttore unipolare
SU280
8
Teleruttore unipolare
SW280
250 A (continui)
Codice
Articolo
V
14546
SW280B-82
24
14468
SW280B-114
48
14693
SW280B-107
80
Servizio
bobina
PO
Teleinvertitore monoblocco con contatto in scambio
250 A (continui)
DC66
80 A (continui)
Codice
Articolo
V
Codice
Articolo
V
Note
14470
SU280B-1120
48
14624
DC66-31P
24
con staffa
catalogo generale
www.pedol.com
Teleinvertitore monoblocco con contatto in scambio
DC88
100 A (continui)
Servizio
bobina
Codice
Articolo
V
14692
DC88-234
12
14725
DC88-103
24
14724
DC88-116
24
con staffa
14726
DC88-317T
24
con coperture per
polvere
14727
DC88-325T
24
con staffa e coperture
per polvere
62695
DC88-355T
24
14689
DC88-369E
24
con staffa e coperture
per polvere
14691
DC88-409T
24
con staffa e coperture
per polvere
14697
DC88B-27
24
14634
DC88-132
40
con staffa
14699
DC88-360T
48
con coperture per
polvere
14698
DC88B-122
48
14696
DC88B-306T
48
PO
catalogo generale
Note
Disegno
teleruttori / teleinvertitori
albright
con coperture per
polvere
9
www.pedol.com
teleruttori / teleinvertitori
albright
10
Teleinvertitore monoblocco con contatto in scambio
DC182
150 A (continui)
Servizio
bobina
Codice
Articolo
V
14619
DC182-3
24
con boccole
14639
DC182-406
24
con boccole
14620
DC182B-3
24
con staffa e
boccole
14573
DC182B-102
24
con boccole
65640
DC182B-408
24
con staffa e perni
14628
DC182B-541T
24
con coperture per
polvere e boccole
14597
DC182B-651
24
con staffa e perni
14586
DC182B-598T
36
con coperture per
polvere e boccole
14570
DC182B-93
36-48
con staffa e
boccole
14579
DC182B-647
36-48
con coperture per
polvere e boccole
14577
DC182-8
48
14571
DC182B-410
48
con staffa e perni
14569
DC182B-419
48
con boccole
CO
Note
con staffa e
boccole
catalogo generale
Disegno
www.pedol.com
Teleinvertitore monoblocco con contatto in scambio
DC182
150 A (continui)
Servizio
bobina
Codice
Articolo
V
14576
DC182B-521
48
con coperture per
polvere e boccole
14708
DC182B-537T
48
con coperture per
polvere e boccole
14690
DC182B-538T
48
con coperture per
polvere e boccole
14585
DC182B-610
48
con staffa e boccole
14594
DC182B-699
48
con boccole
14584
DC182B-15
72-80
con staffa e boccole
14575
DC182B-411
80
con staffa e perni
14572
DC182B-432
80
con boccole
14587
DC182B-540T
80
con boccole
14578
DC182B-581T
80
con boccole
14574
DC182B-698
80
con staffa e
boccole
catalogo generale
Note
Disegno
teleruttori / teleinvertitori
albright
11
www.pedol.com
teleruttori / teleinvertitori
albright
12
Codice
Adattabile
Codice
Adattabile
14522
SW60, SW80, SW82
14521
SW80, SW82
14523
SW62, SW65, SW100, SW180,
SW181, SW190
14524
SW65, SW180, SW190, SW200,
SW201, SW215
14520
SW62, SW100, SW102, SW180,
SW181, SW182, SW190, SW200,
SW201, SW202, SW204, SW215,
DC182
Codice
Adattabile
Codice
Descrizione
14534
SW88, SW822, DC88
13098
Micro ausiliario serie SW80/84/88
14528
SW102, SW182, DC182
13103
Micro ausiliario serie SW180/181/182
catalogo generale
www.pedol.com
HB111
100 A
HB117
100 A
Codice
Articolo
V
Applicazione
Codice
Articolo
V
Applicazione
17373
HB111RB
24
Bt
17372
HB117RB
24
Bt
HBSP103
100 A
HBSP198
100 A
Codice
Articolo
V
Applicazione
Codice
Articolo
V
Applicazione
17455
HBSP103
24
Bt
66007
HBSP198
24
Bt
catalogo generale
teleruttori / teleinvertitori
ametek - prestolite
13
www.pedol.com
amre
bosch
teleruttori / teleinvertitori
A
B
Teleruttore unipolare
Codice
Teleruttore unipolare
Pos.
Codice
V
A
Applicazione
14750
A
14861
24
150
Deca
14751
B
EFEL - ZM
V
A
150
24
80
iskra - KISSLING
A
B
A
B
Teleruttore unipolare
Teleruttore unipolare
14
Codice
Pos.
V
A
Applicazione
Codice
Pos.
V
A
60809
A
24
80
Om, Pimespo
80820
A
12
200
60410
A
24
150
Om, Pimespo
70495
B
24
80
68235
B
48
300
Jungheinrich
catalogo generale
www.pedol.com
Unipolare - normalmente aperto
EV1
Contatto in scambio
150 A
Codice
14525
EV1
Articolo
V
IC4482CTRA700AH208XO
36-48
A
Codice
Articolo
V
14508
IC4482CTRA701BD308XO
36-48
14509
IC4482CTRA701BB308XO
36-48
14514
IC4482CTRA701BE308XO
36-48
A
B
Unipolare - normalmente aperto
EV100
150 A
B
Unipolare - normalmente aperto
100 A
EV100
150 A
Codice
Articolo
Pos.
V
Codice
Articolo
Pos.
V
14499
IC4482CTTA100AA124XN
A
24
14516
IC4482CTTA150AA142XN
A
36-48
62061
IC4482CTTA150AH124XN
B
24
14513
IC4482CTTA150AH324XN
B
24
14515
IC4482CTTA150AH176XN
B
72-80
14527
IC4482CTTA100AH176XN
teleruttori / teleinvertitori
general electric
B
72-80
catalogo generale
15
www.pedol.com
GENERAL ELECTRIC
A
B
Unipolare - normalmente aperto
teleruttori / teleinvertitori
EV100
16
Teleinvertitore con contatto in scambio
300 A
EV100
150 A
Codice
Articolo
Pos.
V
Codice
Articolo
V
14498
IC4482CTTA300AH124XN
A
24
14526
IC4482CTTA154FR124XN
24
14511
IC4482CTTA300AH142XN
A
36-48
14507
IC4482CTTA154FR142XN
36-48
62027
IC4482CTTA300AH124XS
B
24
14510
IC4482CTTA154FR176XN
72-80
14517
IC4482CTTA300AH176XS
B
72-80
EV100
300 A
62009
IC4482CTTA304FR324XN
24
14529
IC4482CTTA304FR142XN
36-48
catalogo generale
www.pedol.com
HARDELLET
B
C
Codice
Articolo
14490
C20000 (Unipolare)
A
14489
DP20000 (Bipolare)
B
65711
BDP20000 (Teleinvertitore)
C
A
Pos.
V
A
24
100
B
C
Codice
Articolo
Pos.
66582
C1200 (Unipolare)
A
14469
DP2200 (Bipolare)
B
65712
BDP2200 (Teleinvertitore)
C
catalogo generale
teleruttori / teleinvertitori
A
V
A
24
200
17
www.pedol.com
RAVIOLI
teleruttori / teleinvertitori
Teleruttore unipolare
Contatto in scambio
Codice
Articolo
V
A
Codice
Articolo
V
A
14808
ET106A1
12
14806
ET106A2
24
80 (100%)
120 (50%)
14807
ET106C1
12
80 (100%)
120 (50%)
Teleruttore unipolare
Codice
Articolo
V
14820
ET204A1
14821
Teleruttore unipolare
Codice
Articolo
V
12
14818
ET206A1
12
ET204A2
24
14831
ET206A2
24
14822
ET204A3
36
14830
ET206A3
36
14823
ET204A4
48
14819
ET206A4
48
14824
ET204A7
72
14826
ET206A7
72
14825
ET204A8
80
14829
ET206A8
80
A
150 (100%)
180 (50%)
Contatto in scambio
18
Codice
Articolo
V
A
14828
ET206C1
12
14827
ET206C2
24
150 (100%)
180 (50%)
catalogo generale
A
150 (100%)
180 (50%)
www.pedol.com
Codice
Articolo
14894
14876
14875
S137C
14898
Codice
Articolo
V
A
48
50
14896
S137H o I
24
50
A
Codice
Articolo
V
A
S164C
48
72
80
Articolo
V
S163C
48
14897
14899
A
24
14895
Codice
V
24
80
100
14888
14889
14890
catalogo generale
teleruttori / teleinvertitori
SCHALTBAU
24
140
80
19
www.pedol.com
SCHALTBAU
teleruttori / teleinvertitori
Codice
14887
14873
V
A
24
S164H o I
14874
48
140
Codice
Articolo
14891
14879
A
24
S165C
14892
80
V
220
48
80
A
Codice
Articolo
14893
14878
14882
14883
V
A
24
S165H
14877
Codice
20
Articolo
48
220
Articolo
S195S-1
V
48
80
Codice
Articolo
Pos.
V
14884
S187-A1-7
A
24
S187-A2-8
B
14885
14886
80
A
260
B
Codice
14880
14881
catalogo generale
Articolo
S195W-1
V
24
48
A
48
160
80
A
260
www.pedol.com
Teleruttore unipolare
Codice
Articolo
14868
14867
14870
V
Contatto in scambio
A
14871
24
Articolo
14869
12
Mac 15 D
Codice
150
14872
48
14853
80
14848
Teleruttore unipolare
V
A
12
Mac 15 R
24
150
48
80
teleruttori / teleinvertitori
UNElec - MAC
Teleinvertitore unipolare
Codice
Articolo
V
A
Codice
Articolo
V
A
14858
Mac 1D
180 (100%)
250 (50%)
14859
Mac 1R
Mac 2D
240 (100%)
310 (50%)
14863
Mac 2R
bobina
12-2436-4872-80
180 (100%)
250 (50%)
14864
bobina
12-2436-4872-80
catalogo generale
240 (100%)
310 (50%)
21
www.pedol.com
teleruttori / teleinvertitori
Vari
22
Codice
V
16056
24
17017
48
16022
80
Descrizione
con placchetta
argentata
Applicazione
Still, Linde
Codice
Descrizione
18568
Non originale
19027
Originale
16020
Non originale
19028
Originale
18575
Non originale
19029
Originale
16206
Non originale
18961
Originale
V
Applicazione
12
24
Still
48
80
Codice
V
Applicazione
Codice
V
Applicazione
56680
24
Jungheinrich
56692
48
Jungheinrich
catalogo generale
www.pedol.com
Fratelli Pedol s.p.a
Sede legale, produzione
cabine, marmitte e paraurti
Via Fabbri, 10 - Z.I. Campidui
31015 Conegliano (Treviso)
Tel. +39 0438 450952
Fax +39 0438 450979
[email protected]
Sede commerciale
Conegliano
Via dell’Industria, 29
31015 Conegliano (Treviso)
Sede commerciale
Bellusco
Via Ornago, 27
20040 Bellusco (Milano)
Ricambi carrelli elevatori
Tel. +39 0438 411884
Fax +39 0438 411015
Ricambi carrelli elevatori
Tel. +39 039 6883373
Fax +39 039 6202105
Ricambi auto/
elettromeccanica
Tel. +39 0438 32941
Fax +39 0438 411015
Scarica

1 teleruttori / teleinvertitori albright