HYDOR USA Inc.
Phone (916)920-5222
[email protected]
www.hydor.com
Hydor
Via Voiron, 27 - 36061
Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.hydor.com
236508-01/11-2011
Performer 600 - 1000
160 - 265
User’s Guide
2
fig 1
O
Assembly
M
N
C
L
B
D
K
I
G
E
H
F
J
A
PERFORMER
Stamp and signature of seller
Stempel und unterschrift des händlers
Cachet et signature du revendeur
Sello y firma del vendedor
Timbro e firma del rivenditore
Stempel en handtekening verdeller
スタンプと売り手の署名
Date of sale
Verkaufsdatum
Date de vente
Fecha de venta
Data di vendita
Verkoopsdatum
販売日
Guarantee Card
Garantieschein
Bon de Garantie
Bono de Garantia
Certificato di Garanzia
Waar Borgbon
保証
REACTORS
C A L C I U M
A quality product made by
26
B
D
Step 1 A+B+C+D
C
ATTENTION!!!
3
4
E+F+G
G
E
I
F
H
ATTENTION!!!
J
E+F
E+F+G+H
E+F+G +H+I
Technical data
80-160 gal
135-265 gal
265 USA
500-1000 lt
1000 EU
160 USA
300-600 lt
model
600 EU
aquarium
Step 2 E+F+G+H+I+J
diam
6 in
4 3/4 in
15 cm
12 cm
height
23.6 in
22 in
60 cm
56 cm
footprint
8.3x11 in
7.1x9.9 in
21x28 cm
18x25 cm
1.1 gal
0.75 gal
4.1 lt (net)
2.9 lt (net)
media volume
25
24
Nederlandse
Dit symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale wetgeving en voorschriften niet samen
met huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Wanneer het product niet bruikbaar meer is,
brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van
het product op het moment van de verwijdering ervan betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet
onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de
gezondheid van de mens worden beschermd.
Europese unie informatie voor de verwijdering
Op dit product wordt vanaf de aankoopdatum 24 maanden garantie verleend voor materiaal- en
fabrieksfouten. De klachten waarvan de oorzaken te wijten zijn aan een verkeerde montage, verkeerde
manoeuvres of geen onderhoud, bevriezing, kalkaanslag of onjuiste reparatiepogingen vallen niet onder
de dekking van de door ons verleende garantie. De verbruiksmaterialen en alle onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage die regelmatig vervangen moeten worden tijdens het gewone onderhoud en de
reiniging van het apparaat vallen ook niet onder de dekking van de garantie. Het garantiebewijs moet
door de verkoper ingevuld worden en moet samen met de bon of de kwitantie waaruit de aankoopdatum
blijkt bij het apparaat gevoegd worden als het apparaat teruggezonden wordt.
Garantie
Opmerking: in de reactor worden, met het gebruik, bezinksels gevormd die de vrije circulatie van het
water beletten. Dit probleem veroorzaakt gewoonlijk lawaai van de pomp en/of slechte prestaties van de
reactor. In dit geval moet een interne reiniging uitgevoerd worden. Er wordt aanbevolen om het onderhoud gemiddeld elke 3-4 maanden uit te voeren.
Aandacht: het gebruik van magnesiumkorrels in de reactor kan storingen veroorzaken (die zich
voordoen met een hoog KH-gehalte op de uitvoer en een laag calciumniveau). Indien magnesiumkorrels moeten gebruikt worden, moet als volgt gehandeld worden: Laad de reactor enkel met kalkachtig
materiaal. Regel de reactor op optimale wijze, en voeg slechts nadien de magnesiumkorrels toe - met één
eetlepel per keer - tot de gewenste waarden worden bereikt. Indien een afname van de prestaties van de
reactor wordt gemerkt, werd de draaglijke maximum limiet van het magnesium reeds overschreden.
Indien de hoeveelheid CO2 wordt vergroot en het debiet van het uitgaande water constant blijft, zal een
hogere concentratie calcium- en bicarbonaationen aanwezig zijn in het water; omgekeerd, indien het
waterdebiet vergroot en de ingevoerde hoeveelheid CO2 gelijk blijft, zullen lagere waarden op de uitvoer
worden verkregen. Indien het debiet wordt vergroot en de waarden van het calcium en de KH op de
uitvoer gelijk blijven, zal een grotere hoeveelheid calcium in de bak gevoerd worden.
De ideale waarde is afhankelijk van de behoefte en het verbruik van de dieren die aanwezig zijn in het
aquarium; contacteer dus uw verkoper of raadpleeg de handleiding.
De hoeveelheid water die de reactor verlaat en de ingevoerde hoeveelheid CO2 zijn de elementen die de
waarden van het uitgaande water bepalen, en dus is de regeling van deze twee parameters van fundamenteel belang voor de correcte functionering van de reactor zelf.
Controleer de waarden van het water dat de reactor verlaat na 6-12 uren, en voer de nodige correcties uit
tot de noodzakelijke waarden worden verkregen om de waarden van het calcium en de KH in de bak te
behouden.
Step 3 (E+F+G+H+I) +J+K
K
K
5
6
M
O
N
Tagliare N in 3 pezzi, la lunghezza a seconda delle proprie esigenze
N- Cut N in 3 parts of the necessary lengths
M
L
Step 4 (E+F+G+H+I+J+K+L)+M+N+O
n°1
ATTENTION!!!
L
n°2
n°3
I. O-ring verbindingen
J. Circulatieleiding
K. CO2-leiding met ontluchting
L. Terugloopleiding CO2
M. Terugslagventiel
N. Leiding voor toevoer en afvoer water
O. Druppelteller toevoer water
Nederlandse 23
Opmerking: de kraan voor de ontluchting mag enkel bij de start gebruikt worden; wanneer de reactor
in werking zal zijn, kan het zijn dat het CO2 stilstaat in hetzelfde punt van de lucht bij de start; indien het
CO2 blijft toenemen, wordt dus teveel CO2 gebruikt; in dit geval moet de hoeveelheid CO2 verminderd
worden zonder het teveel aan CO2 te ontluchten omdat de pomp deze hoeveelheid recupereert via een
Venturi systeem. Nu kan het CO2 ingevoerd worden. Regel de CO2-bellen aan ongeveer 1 elke 2 seconden.
Regel de druppelteller (O) zodanig dat een zeer snelle druppeling wordt verkregen.
Wanneer de reactor is gevuld met water moet de circulatiepomp enkele seconden ingeschakeld worden.
Schakel de pomp uit, en draai aan de kraan voor de ontluchting zodat de lucht uit de reactor wordt
gevoerd. Herhaal de handeling 2/3 maal tot alle lucht uit de reactor is verdwenen. (FIG 6a, b, c, ) N.B. de
toevoerpomp moet steeds ingeschakeld blijven.
Sluit de kraan. (FIG 6d)
Activeer de toevoerpomp (niet bijgeleverd), open de kraan van de druppelteller helemaal, en vul de reactor met water (FIG 5)
Vul de bellenteller met osmotisch water, met behulp van de bijgeleverde pipet, zoals wordt aangeduid in
FIG . 4a,4b, 4c, 4d.
Sluit de CO2-installatie aan op de reactor, en controleer of het veiligheidsventiel correct is gepositioneerd
(FIG 3)
Aandacht: voordat de reactor in werking wordt gesteld, moet gecontroleerd worden of alle leidingen
goed bevestigd zijn zodat mogelijke waterlekken worden vermeden. Positioneer de calciumreactor nabij
of in uw sump. Maak de afdekking van de reactor open. Laad de reactor met kalkachtig materiaal (volg de
aanwijzingen van de producent van dit materiaal, voor de eventuele reiniging) en respecteer het niveau
dat wordt aangeduid in functie van de korrelgrootte. Er wordt afgeraden om materiaal met zeer fijne
korrelgrootte of zand te gebruiken. (FIG 2a en 2b)
Installatie
A. Behuizing reactor
B. Afdekking met
C. O-ring afdekking - behuizing reactor
D. Bevestigingsschroeven afdekking
E. Circulatiepomp
F. Verbinding IN pomp
G. Basis
H. Verbinding OUT pomp
Veiligheidsvoorschriften (fig. 1)
Geachte Klant,
We danken u voor uw keuze, en vragen u vriendelijk om de volgende aanwijzingen
aandachtig door te lezen zodat u de kenmerken van dit innovatieve product beter leert
kennen.
Performer 600 - 1000
22
Italiano
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere
eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo
nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti
gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell’eliminazione
aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera
Unione europea informazioni per l’eliminazione
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, da difetti di materiale e
di fabbricazione. Non rientrano nella copertura della nostra garanzia i reclami le cui cause sono dovute ad
errori di montaggio, di manovra e di mancanza di manutenzione, all’azione del gelo, a depositi calcarei o
a tentativi non appropriati di riparazione. Non rientrano nella copertura della garanzia anche i materiali di
consumo e tutti i componenti soggetti ad usura che devono essere sostituiti periodicamente per
l’ordinaria manutenzione e pulizia dell’apparecchio. Il certificato di garanzia deve essere compilato a cura
del rivenditore e dovrà accompagnare l’apparecchio nel caso venga restituito, assieme allo scontrino o
ricevuta fi scale comprovante la data di acquisto.
Garanzia
Nota: nel reattore si formano, con l’uso, sedimenti che non consentono la libera circolazione dell’acqua
all’interno. Questo problema si manifesta, di solito, con rumorosità della pompa e/o scarse prestazioni
del reattore. In questo caso occorre procedere ad un lavaggio interno. In media si consiglia di eseguire la
manutenzione ogni 3-4 mesi.
Attenzione: l’uso di granuli di magnesio all’interno del reattore può causare malfunzionamento (che si
manifesta con un alto KH in uscita ma basso livello di calcio). Se si vogliono usare i granuli di magnesio
conviene procedere come segue: Caricare il reattore col solo materiale calcareo. Regolare il reattore in
modo ottimale e solo in un secondo momento aggiungere i granuli di magnesio ad un cucchiaio da
tavola alla volta fi no a raggiungere i valori desiderati. Se si notano cali di prestazioni del reattore si è già
superata la soglia massima di magnesio tollerabile.
Se si aumenta la quantità di CO2 mantenendo costante la portata dell’acqua in uscita, si avrà una più
alta concentrazione di ioni calcio e bicarbonato nell’acqua; viceversa, aumentando la portata dell’acqua
a parità di CO2 immessa, si avranno valori più bassi in uscita. In ogni caso aumentare la portata a parità
di valore di calcio e KH in uscita vuol dire immettere maggiori quantità di calcio in vasca. Il valore ideale è
legato alle esigenze ed al consumo degli animali presenti in vasca, sentire pertanto il proprio specialista o
consultare un manuale.
uscita e, di conseguenza, è fondamentale la regolazione di questi due parametri per il corretto funzionamento del reattore stesso.
N1
N2
N3
O
O
N3
N1
7
8
Max level of medium/fine calcareous material - Max. Füllhöhe für mittel-/feinkörniges Kalkgranulat - Niveau
maxi du matériau calcaire à grain moyen/fin - Nivel máximo de material calcáreo de grano mediano/fino Livello max. materiale calcareo grana medio/fine - Max. niveau kalkachtig materiaal - gemiddelde/fijne korrel
Max level of medium calcareous material - Max. Füllhöhe für mittelkörniges Kalkgranulat Niveau maxi du matériau calcaire à grain moyen - Nivel máximo de material calcáreo de grano
mediano - Livello max. materiale calcareo grana media - Max. niveau kalkachtig materiaal gemiddelde korrel
Max level of coarse calcareous material - Max. Füllhöhe für grobkörniges Kalkgranulat - Niveau maxi du
matériau calcaire à gros grain - Nivel máximo de material calcáreo de grano grueso - Livello max materiale
calcareo grana grossa - Max. niveau kalkachtig materiaal - grote korrel
fig 2b
fig 2a
I. O-ring raccordi
J. Tubo ricircolo
K. Tubo CO2 con sfiato aria
L. Tubo recupero CO2
M. Valvola di non ritorno
N. Tubo per alimentazione e scarico acqua
O. Contagocce alimentazione acqua
Italiano 21
Nota: il rubinetto di sfiato va utilizzato solo all’avvio; quando il reattore sarà in funzione, potrà capitare
di vedere la CO2 ferma nello stesso punto dell’aria in avvio; se la CO2 continua ad aumentare è sintomo
che ne stiamo utilizzando troppa; in questo caso si deve ridurre la quantità di CO2 senza sfiatare quella in
eccesso perché la pompa la recupera tramite un sistema a venturi.
A questo punto si può inserire la CO2. regolare le bolle di CO2 a circa 1 ogni 2 secondi. Regolare il contagocce (O) in modo da ottenere un gocciolamento molto rapido.
Dopo 6-12 ore controllare i valori dell’acqua in uscita dal reattore ed effettuare le dovute correzioni fino ad
ottenere i valori necessari al mantenimento del corretto valore di calcio e KH in vasca. La quantità di acqua
in uscita dal reattore e la quantità di CO2 immessa sono gli elementi che determinano i valori dell’acqua in
Quando il reattore è pieno d’acqua alimentare la pompa di ricircolo per qualche secondo. Spenta la pompa
agire sul rubinetto di sfiato dell’aria per scaricare l’aria all’interno del reattore. Ripetere l’operazione per
2/3 volte o fino a quando si è tolta tutta l’aria nel reattore. (FIG 6a, b, c, )N.B. la pompa di alimentazione
deve sempre rimanere alimentata. Chiudere il rubinetto. (FIG 6d)
Attivare la pompa di alimentazione (non fornita) aprire tutto il rubinetto del contagocce e riempire di
acqua il reattore (FIG 5)
Riempire il contabolle di acqua osmotica utilizzando la pipetta inclusa come indicato da FIG . 4a,4b, 4c, 4d.
Collegare L’impianto di CO2 al reattore assicurandosi di posizionare correttamente la valvola di sicurezza
(FIG 3)
Installazione
Attenzione: prima di mettere in funzione il reattore di calcio controllare che tutti i tubi siano ben inserite
per evitare possibili perdite d’acqua. Posizionare il reattore di calcio vicino o all’interno della vostra sump.
Aprire il coperchio del reattore. Caricare il reattore col materiale calcareo (seguire le indicazioni del produttore di quest’ultimo, per l’eventuale lavaggio) attenendosi al livello indicato in funzione della granulometria. L’utilizzo di materiali a granulometria molto fine o di sabbie non è consigliabile. (FIG 2a e 2b)
A. Corpo Reattore
B. Coperchio con
C. O-ring coperchio-corpo reattore
D. Viti fissaggio coperchio
E. Pompa di ricircolo
F. Raccordo IN pompa
G. Basetta
H. Raccordo OUT pompa
Descrizione (fig. 1)
Gentile Cliente,
Ci congratuliamo con lei per la scelta fatta e le chiediamo di leggere attentamente le
seguenti istruzioni che le permetteranno di apprezzare al meglio le caratteristiche di
quest’innovativo prodotto.
Performer 600 - 1000
20
Español
Este símbolo significa que, en base a las leyes y a las normas locales, el producto tendría que ser
eliminado separadamente de los desechos domésticos. Cuando el producto se queda inutilizable,
hay que llevarlo al punto de recogida establecido por las autoridades locales. Algunos puntos de
recogida aceptan los productos gratuitamente. La recogida separada y el reciclaje del producto
en el momento de su eliminación ayudan a conservar los recursos naturales y aseguran que sea
reciclado de tal manera que se pueda salvaguardar la salud humana y el medio ambiente.
Unión europea informaciones para la eliminación
Este aparato está garantizado por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra, contra defectos de
material y de fabricación. No quedan cubiertas por nuestra garantía las reclamaciones cuyas causas se deban a errores de montaje, de maniobras y de falta de mantenimiento, a la acción del frío intenso, a depósitos calcáreos o a intentos no adecuados de reparación. No quedan tampoco cubiertos por la garantía
los materiales de consumo ni todos los componentes sujetos a desgaste que tienen que ser sustituidos
periódicamente para el ordinario mantenimiento y la limpieza del aparato. El certificado de garantía tiene
que ser rellenado por el vendedor y tendrá que acompañar el aparato en caso de devolución, con el ticket
de compra o recibo fiscal comprobante la fecha de compra.
Garantía
Nota: en el reactor se forman, con el uso, sedimentos que no permiten la libre circulación de agua en su
interior. Este problema se manifiesta, por lo general, con el ruido de la bomba y / o pobres prestaciones
del reactor. En este caso es necesario llevar a cabo un lavado interno. En promedio, se recomienda efectuar
el mantenimiento cada 3-4 meses.
Advertencia: El uso de gránulos de magnesio en el interior del reactor puede causar un mal funcionamiento (que se manifiesta mediante un alto KH en salida pero con un bajo nivel de calcio). Si desea
utilizar gránulos de magnesio conviene proceder de la siguiente manera: cargar el reactor solamente con
material calcáreo. Ajustar el reactor de forma óptima, y sólo más tarde agregar los gránulos de magnesio
una cucharada a la vez, hasta llegar a los valores deseados. Si se observa una disminución del rendimiento
del reactor ya ha superado el límite máximo tolerable de magnesio.
Si aumenta la cantidad de CO2, manteniendo un flujo constante de agua en salida, se obtendrá una
mayor concentración de iones de calcio y bicarbonato en el agua; viceversa, aumentando la velocidad
de flujo de agua con la misma entrada de CO2, se tendrán valores más bajos en salida. En cualquier caso,
aumentar el caudal con igual valor de calcio y KH en salida implica introducir mayor cantidad de calcio en
el tanque.
El valor ideal está relacionado con las exigencias y el consumo de los animales en el tanque, consultar por
lo tanto con su especialista o con un manual.
La cantidad de agua que sale del reactor y la cantidad de CO2 inyectado son los elementos que determinan los valores del agua en salida y, por tanto, es crucial para la regulación de estos dos parámetros para el
correcto funcionamiento del propio reactor.
fig 5a
fig 4b
fig 3
fig 4c
fig 4
fig 5b
fig 4d
Italiano 9
10
fig 6b
fig 6d
fig 6a
fig 6c
I. Juntas anillos en O
J. Tubo de recirculación
K. Tubo de CO2 con ventilación de aire
L. Tubo de recuperación de CO2
M. Válvula de retención
N. Tubo para abastecimiento y drenaje de agua
O. Cuentagotas para abastecimiento de agua
Español 19
Nota: el grifo de purga se debe utilizar sólo en el arranque; cuando el reactor estará en funcionamiento,
podrá suceder que se vea el CO2 detenido en el mismo punto del aire en arranque; si el CO2 sigue en
aumento es un síntoma de que se está usando demasiado; en este caso se debe reducir la cantidad de
CO2 sin purgar el exceso ya que la bomba lo recupera a través de un sistema venturi. En este punto, puede
insertar el CO2. Ajustar las burbujas de CO2 a alrededor de 1 cada 2 segundos. Ajustar el cuentagotas (O)
a fin de obtener un goteo muy rápido. Después de 6-12 horas controlar los valores del agua en salida del
reactor y realizar las correcciones necesarias para obtener los valores necesarios para el mantenimiento
del valor correcto de calcio y KH en el tanque.
Cuando el reactor está lleno de agua, alimentar la bomba de circulación por unos segundos. Una vez
apagada la bomba, actuar sobre el grido de purga de aire para liberar el aire del interior del reactor.
Repetir el procedimiento 2/3 veces o hasta que haya eliminado todo el aire en el reactor. (Figuras 6a, b, c).
Nota: la bomba de alimentación debe permanecer siempre alimentada. Cerrar el grifo. (Figura 6d).
Activar la bomba de alimentación (no suministrada) para abrir el grifo del cuentagotas y llenar con agua
el reactor (Figura 5).
Llenar el contador de burbujas de agua osmotizada con la pipeta incluida, como se muestra en las figuras
4a, 4b, 4c, 4d.
Conectar la planta de CO2 al reactor asegurándose de colocar correctamente la válvula de seguridad
(Figura 3).
Precaución: antes de poner en marcha el reactor de calcio controlar que todos los tubos estén correctamente instalados para evitar posibles fugas de agua. Colocar el reactor de calcio cerca o dentro de vuestro
sump. Abrir la tapa del reactor. Cargar el reactor con el material calcáreo (seguir las instrucciones del
fabricante de este último, para el eventual lavado) de acuerdo con el nivel indicado en función del tamaño
de las partículas. No se recomienda el uso de materiales con partículas muy finas o de arena. (Figuras 2a
y 2b).
Instalación
A. Cuerpo reactor
B. Tapa con
C. Anillo en O tapa-cuerpo del reactor
D. Tornillos de fijación de la tapa
E. Bomba de recirculación
F. Junta IN bomba
G. Base
H. Junta OUT bomba
Descripción (Fig. 1)
Estimado cliente,
Le felicitamos por su elección y le pedimos que lea atentamente las siguientes instrucciones que le permitirán apreciar mejor las características de este producto innovador.
Performer 600 - 1000
18
Française
Ce symbole veut dire que, selon les lois et les réglementations locales, le produit doit être éliminé
séparément des ordures ménagères. Quand le produit devient inutilisable, il faut l’apporter
à la déchèterie établie par les autorités locales. Certaines déchèteries acceptent les produits
gratuitement. Le triage et le recyclage du produit au moment de l’élimination aident à conserver
les ressources naturelles et assurent qu’il soit recyclé de manière telle à sauvegarder la santé de
l’homme et l’environnement.
Union europeenne informations pour l’elimination
Cet appareil est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d’achat, contre les défauts de
matériel et de fabrication. Les réclamations dont les causes sont dues à des erreurs d’assemblage, de
manœuvre et d’absence d’entretien, à l’action du gel, aux dépôts de calcaire ou à des tentatives inappropriées de réparation ne sont pas couvertes par la garantie. Les matériaux de consommation et toutes
les pièces sujettes à usure qui doivent être remplacées périodiquement pour l’entretien et le nettoyage
ordinaire de l’appareil ne sont pas couverts par la garantie. Le certificat de garantie doit être rempli par
le revendeur et devra accompagner l’appareil en cas de retour avec le ticket de caisse qui prouve la date
d’achat.
Garantie
Remarque: à la longue, il se forme des dépôts faisant obstacle à la libre circulation de l’eau à l’intérieur
du réacteur. Ce problème se manifeste habituellement par du bruit dans la pompe ou par une baisse
de performance du réacteur. En pareil cas, il y a lieu de procéder à un lavage interne. En moyenne, nous
conseillons d’effectuer une opération d’entretien tous les 3 à 4 mois.
Attention: l’utilisation de granulés de magnésium à l’intérieur du réacteur est susceptible de provoquer
des dysfonctionnements, se traduisant par un taux élevé de KH en sortie, avec un faible niveau de calcium. Si l’on souhaite utiliser des granulés de magnésium, il y a lieu de procéder comme suit. Commencer
par charger le réacteur uniquement avec le matériau calcaire. Régler le réacteur de manière optimale et
n’ajouter les granulés de magnésium que dans un second temps à raison d’une cuillerée à soupe à la fois
jusqu’à ce que les caractéristiques souhaitées soient atteintes. Si l’on observe des baisses de performances
du réacteur, cela signifie que le seuil maximal de magnésium acceptable a été dépassé.
Si l’on augmente la quantité de CO2 en maintenant constant le débit de l’eau en sortie, on obtient une
plus haute concentration en ions calcium et bicarbonate dans l’eau. Inversement, si l’on augmente le débit
d’eau à quantité équivalente de CO2 introduite, on obtient des concentrations plus faibles en sortie. Dans
tous les cas, le fait d’augmenter le débit à quantité équivalente de calcium et de KH en sortie revient à
introduire des quantités de calcium plus élevées dans le bac.
La quantité idéale dépendant de la demande et de la consommation des animaux présents dans le bac, il
est donc nécessaire de prendre l’avis d’un spécialiste ou de consulter un manuel spécialisé.
La quantité d’eau en sortie de réacteur et la quantité de CO2 introduite sont les éléments qui déterminent
les caractéristiques de l’eau en sortie. Le réglage de ces deux paramètres est donc essentiel pour obtenir
un bon fonctionnement du réacteur.
Au bout de 6 à 12 heures, vérifier les valeurs de l’eau en sortie du réacteur et procéder aux corrections
éventuelles jusqu’à obtenir les valeurs nécessaires au maintien du taux de calcium et de KH voulu dans le
bac.
Water OUT
Correctly assembled Calcium Reactor
Reattore di Calcio correttamente assemblato
CO2 IN
Water IN
11
12
I. Joints toriques
J. Tuyau de recirculation
K. Tuyau de CO2 avec purge d’air
L. Tuyau de récupération de CO2
M. Clapet antiretour
N. Tuyau d’alimentation et de vidange de l’eau
O. Compte-gouttes alimentation en eau
Française 17
Remarque: le robinet de purge ne sert qu’au démarrage. Lorsque le réacteur fonctionne, il peut arriver
que l’on voie le CO2 à l’arrêt au même point que l’air au départ. Si le CO2 continue d’augmenter, c’est
le signe d’une utilisation excessive de CO2. Il faut alors en réduire la quantité sans en purger le volume
excédentaire car la pompe le récupère grâce à un système de venturi.
Il est alors possible de mettre en route le CO2. Régler le débit de CO2 à environ 1 bulle toutes les 2 secondes. Régler le compte-gouttes (O) de manière à obtenir un écoulement très rapide.
Lorsque le réacteur est plein d’eau, faire fonctionner la pompe de recirculation durant quelques secondes.
Après avoir arrêté la pompe, agir sur le robinet de purge d’air pour chasser l’air contenu dans le réacteur.
Répéter l’opération 2 ou 3 fois, ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air du tout dans le réacteur. Voir fig. 6a, b, c.
Nota: la pompe d’alimentation doit rester alimentée en permanence. Refermer le robinet (fig. 6d).
Mettre en route la pompe d’alimentation (non fournie), ouvrir complètement le robinet du comptegouttes et remplir d’eau le réacteur (fig. 5).
Remplir le compte-bulles d’eau osmosée à l’aide de la pipette incluse, conformément aux indications des
fig. 4a, 4b, 4c, 4d.
Brancher l’installation de CO2 sur le réacteur en faisant attention à bien positionner la soupape de sécurité
(fig. 3).
Attention: avant de mettre le réacteur à calcium en service, vérifier que tous les tuyaux sont bien insérés
pour éviter les risques de fuite d’eau. Placer le réacteur à calcaire à proximité ou à l’intérieur de votre bac
inférieur. Ouvrir le couvercle du réacteur. Charger le réacteur avec le matériau calcaire (suivre les indications du producteur et du présent manuel pour un lavage éventuel), en respectant le niveau indiqué en
fonction de la granulométrie du produit. Il n’est pas recommandé d’utiliser des sables ou des matériaux de
granulométrie très fine. Voir fig. 2a et 2b.
Installation
A. Corps du réacteur
B. Couvercle avec
C. Joint torique entre couvercle et corps du réacteur
D. Vis de fixation du couvercle
E. Pompe de recirculation
F. Raccord d’admission (IN) de la pompe
G. Embase
H. Raccord de refoulement (OUT) de la pompe
Description (fig. 1)
Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit et vous prions de lire attentivement les
instructions ci-après, qui vous permettront de profiter pleinement des caractéristiques de
ce produit innovant.
English
Deutsch
Française
Español
Italiano
Nederlandse
pag 13
pag 15
pag 17
pag 19
pag 21
pag 23
Performer 600 - 1000
Contents
16
Deutsch
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften separat
vom Hausmüll entsorgt werden müsste. Wenn das Produkt unbenutzbar wird, muss es zur
von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstelle gebracht werden. Einige Sammelstellen nehmen die Produkte kostenlos entgegen. Die gesonderte Sammlung und das Recycling
des Produkts bei Entsorgung helfen dabei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren, und
gewährleisten, dass das Recycling so erfolgt, dass die Gesundheit des Menschen und die Umwelt
geschützt werden.
Europäische gemeinschaft informationen zur entsorgung
Auf dieses Gerät wird eine Garantie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum gewährt,
die Material- und Fabrikationsmängel deckt. Nicht gedeckt durch unsere Garantie sind Reklamationen,
die auf Montage- und Handhabungsfehlern, mangelnder Wartung, Frosteinwirkung, Kalkablagerungen
oder unsachgemäßen Reparaturversuchen beruhen. Ebenfalls ausgenommen von der Garantie sind
Verbrauchsmaterialien und alle verschleißanfälligen Komponenten, die im Rahmen der gewöhnlichen
Wartung und Reinigung des Geräts in periodischen Abständen ausgewechselt werden müssen. Der
Garantieschein muss durch den Händler ausgefüllt werden und muss dem Gerät im Fall einer eventuellen
Rücksendung gemeinsam mit dem Kassenbeleg oder der steuerlichen Quittung, aus der das Kaufdatum
hervorgeht, beigefügt werden.
Garantie
Hinweis: Im Laufe der Zeit lagern sich im Reaktor Sedimente ab, welche die freie Zirkulation des Wassers
in seinem Inneren behindern. Dieses Problem äußert sich in der Regel durch laute Pumpgeräusche und/
oder schwache Leistungen des Reaktors und lässt sich durch die Reinigung des Reaktorinneren beheben.
Es wird empfohlen, diese Wartung alle 3-4 Monate durchzuführen.
Achtung: Die Verwendung von Magnesiumgranulaten im Reaktor kann einen fehlerhaften Betrieb
zur Folge haben (was sich durch hohe KH-Ablaufwerte, aber niedrige Kalzium-Werte äußert). Falls Sie
Magnesiumgranulate verwenden möchten, sollten Sie sich an die folgenden Anweisungen halten: Füllen
Sie zunächst nur Kalkmaterial in den Reaktor ein. Stellen Sie den Reaktor optimal ein, bevor Sie das Magnesiumgranulat esslöffelweise bis zum Erreichen des gewünschten Werts hinzufügen. Ein Leistungsabfall
des Reaktors weist darauf hin, dass der Magnesiumhöchstwert bereits überschritten wurde.
I. Connector O-rings
J. Water circulation Tube
K. CO2 tube with air release
L. CO2 recovery tube
M. Safety valve
N. Water loading and unloading tube
O. Water Drop Counter
English 13
After 6-12 hours check the values of the water dripping from the outlet and make the required adjustments to obtain correct ones to maintain a correct level of calcium and KH in the tank..
The amount of water dripping from the reactor and the amount of CO2 introduced, determine the values
of the dripping water itself. For this reason it is extremely important to set these two parameters correctly.
Note: The air valve should be used only at startup; when the reactor is in operation, you might see some
CO2 where at startup there was extra air, if the CO2 continues to increase it is a sign that we are using too
much; in this case you should reduce the amount of CO2 used without releasing the excess because the
pump retrieves it via a venturi system.
At this point you can insert the CO2. adjust the CO2 bubbles to about 1 every 2 seconds. Adjust the drop
counter (O) in order to obtain a very fast drip.
When the reactor is full of water turn the circulation pump on for a few seconds. Once the pump is turned
off act on the air valve to release the air trapped inside the reactor. Repeat for 2 / 3 times or until you have
removed all the air in the reactor. (FIG 6a, b, c) Please note that the supply pump must always remain on.
Close the valve. (FIGURE 6d)
Turn on the pump (not supplied) open completely the drop counter and fill the reactor with water (FIG 5)
Fill the bubble counter with osmosis water as shown in FIG. 4a, 4b, 4c, 4d.
Connect the CO2 system to the reactor making sure the valve is positioned correctly (FIG 3)
Caution: Before operating the calcium reactor make sure all tubes are correctly connected to avoid water
leaks. Place the calcium reactor near or inside your sump. Open the lid of the reactor. Load the reactor with
calcareous material (follow the manufacturer’s guide for rinsing instructions) following the levels shown
in function of the material size. The use of very fine material or sand is not advisable. (FIG 2a and 2b)
Installation
A. Calcium Reactor Body
B. Lid
C. Lid O-ring
D. Lid holding screws
E. Circulation Pump
F. Pump water IN connector
G. Base
H. Pump water OUT connector
Description (fig. 1)
Dear Hobbyist,
we thank You for choosing this Performer Calcium Reactor. Please read the following
instructions very carefully for best understanding of the characteristics of
this new, innovative product.
Die Werte des ablaufenden Wassers hängen einerseits von der Ablaufmenge des Wassers und andererseits
von der CO2-Zulaufmenge ab. Die Einstellung dieser zwei Parameter ist also die Grundvoraussetzung für
einen einwandfreien Betrieb des Reaktors.
Wird bei gleichbleibender Wasserablaufmenge die CO2-Menge erhöht, so schlägt sich dies in einer
höheren Konzentration an Kalzium- und Bikarbonat-Ionen im Wasser nieder; wird dagegen bei gleichbleibender CO2-Zufuhr die Wasserablaufmenge erhöht, so hat dies niedrigere Werte im ablaufenden Wasser
zur Folge. Durch eine gleichmäßige Erhöhung der Kalzium- und KH-Ablaufwerte wird auf jeden Fall mehr
Kalzium in das Becken eingeführt.
Der Idealwert ist vom Bedarf und Verbrauch der Tiere im Aquarium abhängig; ziehen Sie hierzu Ihren
Fachmann oder Fachliteratur zurate.
Performer 600 - 1000
Kontrollieren Sie nach 6-12 Stunden die Werte des ablaufenden Wassers und nehmen Sie notfalls Regulierungen vor, um eine Einhaltung der richtigen Kalzium- und KH-Werte im Aquarium zu gewährleisten.
14
English
This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed
of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free.
The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve
natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the
environment.
European Union Disposal Information
This device is guaranteed for a period of 24 months from the day of purchase, against defects in material
or manufacturing defects. Our guarantee does not apply to claims the cause of which is due to installation and operation faults, lack of maintenance, misuse of the appliance, effects of frost, furring and lime
deposits or amateur attempts at repair work. The consumable materials and the parts subjected to wear
and tear, that must be periodically replaced for normal maintenance of the device, are not included in our
guarantee. The certificate of guarantee must be completed by the retailer and is to be sent with the appliance in case of return, together with the purchase receipt recording the day of purchase.
Guarantee
Note: residue can build up in the reactor causing loss of performance, noise in the pump, bad water
circulation. Proceed with a complete internal wash and maintenance of the reactor every 3-4 months.
Attention: use of magnesium granules may cause malfunctioning of the reactor (high level of KH in
outlet flow, but low level of calcium). If you wish to use magnesium granules, proceed as follows: Fill the
reactor only with calcerous material. Set reactor correctly, only after it is set proceed by adding magnesium one table spoon at a time until you reach the required values. If you detect a loss in performance,
then you have already reached the maximum acceptable level of
magnesium.
If the CO2 input is increased without increasing the water outlet flow, you will have a high concentration
of calcium ions and bicarbonate in the water; on the other hand, if the outlet flow is increased, but not the
CO2, you’ll have lower values of the outlet flow water. Increasing the water flow, maintaining the calcium
and KH values means that you are introducing more calcium in the tank. The ideal value depends on the
needs and the amount consumed by the animals in the tank, seek advise from a Marine Specialist or a
specialist manual. I. O-Ringe Anschlüsse
J. Rezirkulationsrohr
K. CO2-Schlauch mit Entlüftung
L. CO2-Rückleitung
M. Rückschlagventil
N. Schlauch für Wasserzulauf und -ablauf
O. Tropfenzähler Wasserzulauf
Deutsch 15
Hinweis: Der Entlüftungshahn ist nur beim Start zu verwenden. Bei laufendem Betrieb des Reaktors
kann es vorkommen, das CO2 an derselben Stelle der Luft wie beim Start zu sehen; wenn das CO2 weiter
steigt, ist dies ein Zeichen dafür, dass zuviel CO2 verwendet wird. In diesem Fall muss die CO2-Menge
verringert werden, ohne den Überschuss abzulassen, da die Pumpe es mittels eines Venturi-Systems
zurückgewinnt. Nun kann das CO2 eingeführt werden. Regulieren Sie die CO2-Blasen auf ca. 1 alle 2
Sekunden. Stellen Sie den Tropfenzähler (O) so ein, dass Sie ein sehr schnelles Tropfen erhalten.
Schalten Sie, sobald der Reaktor mit Wasser gefüllt ist, für einige Sekunden die Umwälzpumpe ein.
Betätigen Sie dann bei ausgeschalteter Pumpe den Entlüftungshahn, um die im Reaktor befindliche Luft
abzulassen. Wiederhohlen Sie den Vorgang 2/3 Mal oder bis die gesamte Luft aus dem Reaktor entwichen
ist. (ABB. 6a, b, c, ) Anmerkung: Die Förderpumpe muss immer eingeschaltet bleiben.
Schließen Sie den Hahn. (ABB. 6d)
Schalten Sie die Förderpumpe ein (nicht inbegriffen), öffnen Sie den Hahn des Tropfenzählers vollständig
und füllen Sie den Reaktor mit Wasser (ABB. 5)
Füllen Sie den Blasenzähler mit Osmosewasser; bedienen Sie sich dabei der inbegriffenen Pipette, wie in
ABB. 4a, 4b, 4c, 4d.
Schließen Sie die CO2-Vorrichtung an den Reaktor an und versichern Sie sich, dass das Sicherheitsventil
richtig positioniert ist (ABB. 3)
Achtung: Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Kalkreaktors, dass die Schläuche richtig angeschlossen sind, um eventuelle Wasserlecks zu vermeiden. Stellen Sie den Kalkreaktor in oder neben Ihr
Filterbecken. Öffnen Sie den Deckel des Reaktors. Füllen Sie Kalkgranulat in den Reaktor ein (befolgen
Sie die Anweisungen des Granulatherstellers hinsichtlich einer eventuellen Spülung) und halten Sie sich
dabei an die Füllhöhe für die jeweilige Körnung. Von der Verwendung von sehr feinkörnigen Granulaten
oder Sand wird abgeraten. (ABB. 2a und 2b)
Installation
A. Reaktorgehäuse
B. Deckel mit
C. O-Ring Deckel-Reaktorgehäuse
D. Deckelbefestigungsschrauben
E. Umwälzpumpe
F. Pumpenanschluss IN
G. Montageplatte
H. Pumpenanschluss OUT
Beschreibung (ABB. 1)
Sehr geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl und bitten Sie, die folgenden Anweisungen
aufmerksam zu lesen, um von den innovativen Eigenschaften dieses Gerätes in vollem
Maße profitieren zu können.
Performer 600 - 1000
Scarica

Performer 600 - 1000 160 - 265 User`s Guide 160