160,00
8
31
620,00
9
14 7 24
480,00
8
24
480,00
14 7 31
620,00
8
31
14 7 31
620,00
8
Inizio
servizio
Spese
viaggio
Agostinelli Giorgio
3/3/14
1.660,00
14 7
Blasig Martina
3/3/14
1.572,00
Campa Matteo
3/3/14
1.698,00
GG
est
ero
GG
estero
V/A
ENTE
10
31
620,00
600,00
10
31
30
600,00
10
9
18
360,00
V/A
ENTE
30
600,00
9
30
620,00
9
31
620,00
GG
este
ro
GG
ester
o
MESE
8
VOLONTARI
MESE
V/A
ENTE
MESE
V/A
ENTE
MESE
MESE
ANNO
CASA GENERALIZIA Rimborso spese viaggio e vitto alloggio. Periodo: Luglio 2014-Novembre 2014
GG
estero
V/A
ENTE
Totale
11
30
600,00
4.260,00
620,00
11
30
600,00
4.352,00
31
620,00
11
30
600,00
3.060,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.518,00
Case Serena
3/3/14
Facendola Antonino
3/3/14
14 7 31
620,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
3.060,00
Fajlla Eleonora
3/3/14
1.660,00 14 7 18
360,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.460,00
Fontana Erica
6/5/14
14 7 31
620,00
8
9
180,00
9
0
0,00
10
0
0,00
11
0
0,00
Friede Raffaella
3/3/14
14 7 31
620,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
3.060,00
14 7 31
620,00
8
21
420,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
2.970,00
14 7 31
620,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
3.060,00
105,00
110,00
905,00
Galante Anna
3/3/14
Grisanti Gabriella
3/3/14
Iorio Elisabetta
3/3/14
1.509,50
14 7
5
100,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.049,50
Massari Sara
3/3/14
110,00
14 7 31
620,00
8
21
420,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
2.970,00
Nalon Stefano
3/3/14
105,00
14 7 31
620,00
8
9
180,00
9
0
0,00
10
0
0,00
11
0
0,00
Pasquale Alessio
3/3/14
1.440,00
14 7 31
620,00
8
19
380,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.260,00
Pasquero Paola
3/3/14
1.795,00
14 7
8
160,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.395,00
Roberto Giorgio
3/3/14
1.320,00
14 7 31
620,00
8
28
560,00
9
24
480,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.200,00
Romano Federica
3/3/14
0,00
8
0
0,00
9
0
0,00
10
0
0,00
11
0
0,00
0,00
Sabatino Veronica
3/3/14
14 7 31
620,00
8
0
0,00
9
0
0,00
10
0
0,00
11
0
0,00
1.740,45
Sechi Lorenza
3/3/14
14 7 31
620,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
3.060,00
Spada Sara
3/3/14
1.288,00
14 7 22
440,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.168,00
Testa Francesca
3/3/14
1.380,00
14 7
8
160,00
8
0
0,00
9
0
0,00
10
0
0,00
11
0
0,00
1.540,00
Turco Viviana
3/3/14
1.398,00
14 7 31
620,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
20
400,00
11
20
400,00
4.038,00
Zaccaria Giuseppina
Zucca Federica Maria
Desireé
3/3/14
14 7 31
620,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
3.060,00
7
140,00
8
31
620,00
9
30
600,00
10
31
620,00
11
30
600,00
4.300,00
3/3/14
14 7
1.120,45
1.720,00
19.990,95
14 7
0
11.300,00
11.300,00
11.040,00
11.560,00
11.200,00
905,00
76.390,95
76.390,95
Ü»¬¬¿¹´· ®·½¸·»-¬¿ »ºº»¬¬«¿¬¿ ¿· -»²-· ¼»´´ù¿®¬ò ìèó¾·- ¼»´ ÜòÐòÎò êðîñéí
×¼»²¬·º·½¿¬·ª± ˲·ª±½± η½¸·»-¬¿æ îðïìððððïèðçîíí
ݱ¼·½» Ú·-½¿´»æ ðíëëðéíðëèè
×¼»²¬·º·½¿¬·ª± п¹¿³»²¬±æ íðëèè
Ü¿¬¿ ײ-»®·³»²¬±æ ðëñïîñîðïì ó ïíæíî
׳°±®¬±æ éêíçðôçë
ͬ¿¬± η½¸·»-¬¿æ ͱ¹¹»¬¬± ²±² ·²¿¼»³°·»²¬»
ݱ¼·½» ˬ»²¬»æ ÎÓÑÜÍðïéí
Ü»²±³·²¿¦·±²» »²¬»
Ы¾¾´·½¿ ß³³·²·-¬®¿¦·±²»æ
ÐÎÛÍ×ÜÛÒÆß ÜÛÔ ÝÑÒÍ×ÙÔ×Ñ ÜÛ× Ó×Ò×ÍÌÎ×
ËÚÚ×Ý×Ñ ÒßÆ×ÑÒßÔÛ ÐÛÎ ×Ô ÍÛÎÊ×Æ×Ñ Ý×Ê×ÔÛ
Û¯«·¬¿´·¿ Í»®ª·¦· Íò°òßòô ¹·@ ÝÒÝô ½±-¬·¬«·¬± ½±² ÜòÐòÎò î ¿¹±-¬± ïçëîô ²ò ïïìï » -«½½»--·ª¿³»²¬» ¿¼»¹«¿¬± ½±² ÜòÐòÎò îè ¹»²²¿·± ïçèèô ²ò ììô 8 ´¿ -±½·»¬@ ¼»´ Ù®«°°± Û¯«·¬¿´·¿ ·²
°±--»--± ó °»® ¯«¿²¬± ¼·-°±-¬± ¼¿¹´· ¿®¬¬ò ïî » îì ¼»´ ¼»½®»¬± ¼»´ ÜòÐòÎò îç -»¬¬»³¾®» ïçéíô ²ò êðîô ¼¿´´ù¿®¬ò íê ¼»´ ÜòÔ¹-ò ïí ¿°®·´» ïçççô ²ò ïïîô ¼¿´ ÜòÓò í -»¬¬»³¾®» ïçççô ²ò íîïô » ¼¿´´ù¿®¬ò
îô ½±³³¿ ïô ¼»´ Ü»½®»¬± îî ±¬¬±¾®» ïççç ¼»´ Ü·®»¬¬±®» Ù»²»®¿´» ¼»´ Ü·°¿®¬·³»²¬± ¼»´´» Û²¬®¿¬» ¼»´ Ó·²·-¬»®± ¼»´´» Ú·²¿²¦» ó ¼»· ¼¿¬· ±½½±®®»²¬· ¿´´± -ª±´¹·³»²¬± ¼»´´» ¿¬¬·ª·¬@ ¼· ª»®·º·½¿
°®»ª·-¬» ¼¿´´» ½·¬¿¬» ½·®½±´¿®·ò
Scarica

CASA GENERALIZIA Rimborso spese viaggio e vitto alloggio. Periodo