Mojca Fo
SEVER
Venetski konj ali le konj mi bo vedno predstavljal simbol divje in neukročene prvobitnosti neglede na njegovo čuječo
prilagodljivost. Tovorni konj z debelim vratom in čokatimi nogami, vitki lipicanec v kasu, moj mirujoči, premišljujoči
konj. In knjižnica znanja, ki jo predstavlja drevo. Aleksandrinsko neomejena.
»Štiri so strani knjižnega neba, vedno drugačnega«
***
»Four are - cardinal directions of the ever-changing literary sky«
»Quattro sono i punti cardinali del libro, sempre diverso«
NORTH
The Venetian horse, or just a horse, will always be a symbol of the wild, the untamed and the primitive, despite its
attentive adaptability. A pack horse with a thick neck and sturdy legs, a slim Lippizaner trotting, my still, pensive horse.
And the library of knowledge, represented by a tree. Limitless in an Alexandrine way.
***
IL NORD
Il cavallo veneto o semplicemente cavallo sarà per me sempre il simbolo della selvaggia e non domata primordialità
nonostante la sua stenta acquiescenza. Il cavallo da soma dal largo collo e gambe tracagnotte, lo snello Lipizzano al trotto,
il mio fermo, pensieroso cavallo. E la libreria del sapere rappresentata dall’albero. Illimitata nello stile alessandrino.
...
Cena: 5€
Price: 5€
Prezzo: 5€
L
l
JUBLJANA
P
p
IRAN
Mojca Fo
»Štiri so strani knjižnega neba, vedno drugačnega«
»Four are - cardinal directions of the ever-changing literary sky«
»Quattro sono i punti cardinali del libro, sempre diverso«
IDEJA PROJEKTA
Ljubljana je za eno leto postala svetovna prestolnica knjige.
V poklon tej priložnosti sem se odločila, da pripravim tematsko razstavo z naslovom:
»Štiri so strani knjižnega neba, vedno drugačnega.«
V knjigah se navadno skrivajo semena modrosti, pa najsi bodo leposlovne ali druge vsebine.
Zamislila sem si, da bom podobna semena sejala na slikarski ravni. Iz knjig ali domišljije, ki v knjigah domuje, bom naredila
preskok v svet slik, ki bo na novo nadgrajen z zgodbo.
Najprej sem si izbrala mesto Ljubljano kot nosilko projekta. Naredila sem štiri velike slike za štiri strani neba. Vsaka
pripoveduje svojo zgodbo, glede na smer, kamor je obrnjena in glede na idejo, ki jo želim poudariti. Ponekod je prisotnejši
humor, drugod okoljevarstvena tematika, poklon mestu ali kaj drugega.
Kasneje sem se odločila, da idejo ponesem v svet, saj je Ljubljana svetovna prestolnica knjige.
L
p
P
l
JUBLJANA
IRAN
In sem se odločila za mesto Piran, septembra pride na vrsto Pariz in morda mi uspe projekt seliti do naslednjega aprila od
mesta do mesta; razstavo bi rada zaključila na Japonskem, kjer bi se srečala zahod, ki je na vseh slikah najbolj sanjav - in
vzhod. Tako bi naredila krog čez zemeljsko kroglo.
Vsako mesto odkrije nove poti domišljije in s tem nove štiri velike slike. V malem kvadratu med njimi se sproti odvijajo še
zgodbe na malih ploščicah, ki nastajajo sproti, kakor začutim mesto. Na vsaki od slik so prisotne knjige, to je vodila nit vsega
dela. Ljubljana kot svetovna prestolnica knjige pa je ljuba domača valilnica idej in projekta. Vedno ostane nekje skrita, na
vsaki veliki sliki.
IDEA OF THE PROJECT
Ljubljana became the world’s book capital for one year.
To honour this occasion, I decided to prepare a themed exhibition titled: “Four are - cardinal directions of the everchanging literary sky.”
Books, fiction or non-fiction, usually contain seeds of wisdom.
My idea was to sow similar seeds at the painter’s level. From books or imagination that dwells in the books, I will jump into
the world of images, which will be upgraded by a story.
First I chose the city of Ljubljana as the project holder. I made four large paintings for four cardinal directions. Each
tells its own story, related to the direction it is facing and the idea I wish to emphasize. Some include more humour, others
environmental themes, some pay respect to the city etc.
Later I decided to send the idea out into the world, as Ljubljana is the world’s book capital.
And I chose the town of Piran. In September it is travelling to Paris and perhaps by next April I can move the project from
town to town. I would like to finish the exhibition in Japan, where the West (the dreamy one in all my paintings) and the
East would meet. Thus I would circle around the globe.
Each town uncovers new paths of imagination and four new paintings. In a small square between them, stories appear
ad-lib on small tiles, when I feel the town. There are books on each of the paintings - this is what connects all the works.
Ljubljana as the world’s book capital is my home incubator of ideas and the project. It always remains hidden somewhere,
in every painting.
»Four are - cardinal directions of the
ever-changing literary sky«
L’IDEA DEL PROGETTO
Per un anno Lubiana è la città mondiale del libro.
Per dare omaggio a quest’occasione ho deciso di preparare una mostra tematica intitolata:
“Quattro sono i punti cardinali del libro, sempre diverso.”
»Štiri so strani knjižnega neba,
vedno drugačnega«
I libri solitamente racchiudono in se i semi della saggezza, siano essi di contenuto letterario o altro.
L’idea era di seminare simili semi in pittura facendo un salto dai libri o dalla fantasia che in esse vive nel mondo dei dipinti,
arricchito da storie.
Come base del mio progetto ho scelto la città di Lubiana. Ho dipinto quattro grandi dipinti dei quali ognuno rappresenta un
punto cardinale e racconta la propria storia a seconda della direzione che rappresenta e dell’idea che ho voluto accentuare.
Da una parte spunta l’umorismo, dall’altra il tema dell’ambiente, l’omaggio alla città e cosi via.
Di seguito, essendo Lubiana la città mondiale del libro, ho deciso di portare quest’idea nel mondo.
E cosí ho scelto Pirano, a settembre invece sarà il turno di Parigi e fino ad aprile dell’anno prossimo spero di riuscire a
portare la mostra in giro per tutte le città; vorrei chiudere la mostra in Giappone dove l’Ovest, il più fantastico di tutti i
dipinti – incontrerà l’Est, chiudendo il cerchio del globo terrestre.
Ogni città aprirà le porte a nuovi sentieri dell’immaginazione dando modo alla creazione di quattro nuovi grandi dipindi.
Un piccolo quadrato tra questi dipinti disvelerà una dopo l’altra la storia rappresentata su delle piccole piastrine che
andranno a crearsi volta per volta a seconda delle mie impressioni sulla città. Su ogni dipinto sono presenti libri che sono
anche il filo principale del intero progetto. Mentre Lubiana, la città mondiale del libro, resta l’amato incubatoio di idee e
del progetto stesso, sempre presente in modo nascosto in tutti i grandi dipindi.
»Quattro sono i punti cardinali del libro,
sempre diverso«
L
l
JUBLJANA
VZHOD
Zjutraj se zbudim in svetloba izza gradu me prebudi v nov dan. Za Ljubljanksim gradom vzhaja sonce.
V skritih votlinah hriba biva zmaj in včasih se mi zdi, da zaslutim njegovo letečo senco nad mestom.
In si mislim, kakšne zgodbe si morajo zmaji pripovedovati. Da so le mit? Pa ja! Gromek je njihov smeh in mislim, da ob
posebno močnem grmenju morda izkoristijo hrup in iz srca zarjovejo svojo prismojeno ognjeno pesem.
***
EAST
I wake up in the morning and the light from behind the castle awakens me into a new day. The sun is rising behind
the Ljubljana castle.
In the caverns hidden within the hill a dragon dwells, and sometimes I think I can sense its flying shadow over the
city.
And I try to imagine the stories dragons tell to each other. Only a myth? Yeah, right! Their laughter is thunderous and
during loud thunderstorms, perhaps they take advantage of the noise and merrily roar their crazy fiery song.
***
L’EST
La mattina mi sveglio in un nuovo giorno sfiorata dalla luce proveniente dal castello. Il sole si erge sopra il Castello di
Lubiana.
Nelle nascoste caverne del colle vive un drago e delle volte mi sembra di sentire la sua ombra volare sopra la città.
Allora mi chiedo che storie si raccontano i draghi. Saranno veramente soltanto un mito? Non può essere! Tonanti le
loro risa. Immagino come al forte tuono collgono l’occasione per ruggire, dal profondo del cuore, la loro bruciaticcia
canzone di fuoco.
Pict.1
ZAHOD
SEVER
Zahod ima svojo sanjavo misel, ki vso noč ne preneha misliti na vzhod. To je misel, ki nima meja in je najbolj
postlana z domišljijo.
Njena meja je tam, kjer se končajo sanje, tiste skrite, povezane z besedo in knjigo, povezane z besedo in včasih
povedane v knjigi. Zato je slika zahoda v projektu vedno najbolj sanjava. Tudi, če bo nekoč našla Piran in Pariz
in Japonsko in Norveško, katerokoli deželo. Taka tke zvezdne steze najmanj racionalno, najmanj obremenjeno.
Plava, ker plava. Ker želi imeti mir in ga nositi naprej. Do vzhoda.
Divji sever zaostri zemljo tako, da v njej rastejo le kali, po njej pa hodijo možje z zimskimi pravljicami in žene z ličkanjem
in skrivnostnimi zgodbami. Ogenj, ogenj je pozimi bel in jasen, ljubeč in rumen, rdeče žgoč, kadar ga pogledaš od blizu.
Kakor lica otrok, ki priskačejo z ledenega brega in se usedejo k plesu večernih zgodb. Kakor njihova žareča lica.
***
***
NORTH
WEST
The wild north barrens the soil so that only weeds can grow in it. The soil is trodden upon by men with winter fairytales
and women with cornhusks and mysterious tales. Fire... In the winter, fire is white and clear, loving and yellow, red and
burning, when you look at it up close. Like the cheeks of the children that have just come in from the icy slopes and sat
down to listen to the evening stories. Like their glowing little cheeks.
The West has its own dreamy image and cannot stop thinking about the East all night long. It is an image
without boundaries, teeming with imagination.
Its boundary is where the dream ends. The hidden one, related to a word and a book. Related to a word and
sometimes told in a book. So the image of the West in the project is always the dreamiest. Even if one day it
finds Piran and Paris and Japan and Norway, or any other land. It weaves the star paths in the least rational and
most relaxed way. It swims where it swims. Because it wants to be left in peace and carry it forward. To the
East.
***
***
IL NORD
La terra del selvaggio Nord è estenuata al punto che solo i germi properano. Abitata da uomini vaganti con favole
invernali e donne con scartocciamento e storie misteriose. Fuoco, il fuoco d’inverno è bianco e chiaro, amoroso e giallo,
ma talvolta, da vicino, rosso ardente. Proprio come le guance dei bambini che vengono saltellando dalla riva di ghiaccio
sedendosi ad ascoltare il ballo delle storie serali. Proprio come le loro guancie ardenti.
L’OVEST
L’Ovest è posseduto dal pensiero del sonno che non si distacca dall’Est. È un pensiero senza confini, travolto
dalla fantasia.
Il suo confine comincia dove termina il sogno, quel sogno segreto, legato alla parola e al libro, legato alla
parola e delle volte raccontato nel libro. Per questo nel presente progetto l’immagine dell’Ovest è sempre la
più fantastica. Sebbene scoprirà volta per volta Pirano, Parigi, il Giappone e la Norvegia, tutti i paesi. È cosí
che si tessono sentieri stellati in modo meno razionale possibile, e meno gravato. L’Ovest vola, perché vola.
Desideroso di tranquillità e di essere portato avanti. Fino all’Est.
Pict.2
Pict.3
JUG
Žabe sledijo toplemu jugu. Barje je polno teh regajočih pripovedovalk. In tam, kjer stoji barjanski pragozd, kjer jutranje
meglice odstirajo plast za plastjo ločja, najdeš čarobno deželo. Habitat, poln zgodb z obrežij Ljubljanice in širokih pleč
ploščatih njiv, poln zgodb o skrbi za vodnatost in za rast močvirskih tulipanov. Tam žabe tkejo postelje iz pajčje preje in si
kačji pastirji klatijo zvezde z neba. In vsaka preslica, vsak grm, mlaka in vsako drevo ima svoje mesto. Nič ni odvečnega,
nič majavega ali neprimernega. Nikoli. Zgodbe tkejo same sebe prav tako kakor narava. Vedno enaka, vedno drugačna.
Kakor knjige in strani neba. Nikoli enake, vedno enake.
***
SOUTH
Frogs follow the warm south. The marsh is full of these ribbiting storytellers. And there, in the marsh forest, where the
morning mists uncover layer after layer of rush, you will find a magical land. A habitat full of stories from the banks of
the Ljubljanica river and the wide open fields, full of stories about the concern for waters and the growth of chequered
lilies. There, the frogs weave their beds from spider webs and dragonflies tear the stars from the sky. And every snake
grass, every shrub, pond and tree has its place. Nothing is redundant, nothing unsound, nothing inappropriate. Ever.
The stories weave themselves, just like nature. Always the same, yet always different. Like books and the cardinal
directions of the sky. Never the same, always the same.
***
IL SUD
Le rane inseguono il caldo sud. La palude di Lubiana è immersa nel gracidio di queste narratrici. È lí, dove si erge
la foresta vergine della palude e la nebbia leggera mattutina svela la giuncaia strato per strato, che si nasconde il
paese incantato. L’habitat, pieno di storie di rive del Ljubljanica e di larghe spalle dei piatti campi, pieno di storie di
preoccupazione per la richezza d’aqua e la crescita dei tulipani di palude. È lí che le rane tessono i letti dai fili di ragno,
mentre le libellule bacchiano le stelle dal cielo. E ogni equiseto, ogni cespuglio, ogni stagno e ogni albero occupa il
proprio posto. Non c’e nulla di troppo, nulla di barcollante o inadatto. Mai. Le store si tessono da sole come la natura.
Sempre uguali, e sempre diverse. Come i libri e i punti cardinali. Mai uguali, ma sempre gli stessi.
Pict.4
»Four
cardinal
directions
of
the
ever»Štiri
so
strani
changing
»Quattro
sono
knjižnega
idel
punti
cardinali
libro,
neba,
s e m p r e
diverso«
P
p
IRAN
VZHOD
Ljubljana je svetovna prestolnica knjige. Čez travnike in gozdove sem razstavo pripeljala v Piran. Velike rože cvetijo na
travnikih zgodb; pogosto rastejo velike misli tam, kjer jih ne bi pričakovali. Ujela sem jih na travnikih in ponesla med
ozke ulice ljubega obmorskega mesta. Tu bodo zaživele nove šepetajoče povesti o morskih volkovih in o selitvah, o
velikem malem človeku in o piranskem angelu, ki se iskri visoko nad strehami. In o ljubezni do morja, tega globokega
starca silnih širjav.
***
EAST
Ljubljana is the world’s book capital. I brought the exhibition across the woods and meadows into Piran. Great flowers
bloom on the meadows of tales. And great thoughts often grow where you’d least expect them to. I caught them on
the meadows and carried them into the narrow streets of the cute little town on the coast. Here, new whispering tales
will come alive about sailors and migrations, about the great little man and the Angel of Piran glistening high above the
roofs. And about the love of the ocean, the deep old vastness.
***
L’EST
Lubljana è la città mondiale del libro. Attraverso i prati e le foreste ho portato la mostra ha Pirano. Grandi fiori fioriscono
sui prati delle storie; spesso i grandi pensieri crescono dove meno ci si aspetta. Cosí catturandole sui prati le ho portate
tra le viuzze di questa amata città di mare. Qui rivivranno dei nuovi sussuranti racconti sui lupi di mare e sulle migrazioni,
sul grande piccolo uomo e sull’angelo di Pirano che risplende sopra i tetti. E sull’amore per il mare, il profondo vecchio
dalle vaste distese.
Pict.5
ZAHOD
SEVER
Prva slika v Ljubljani je bila proti zahodu najbolj sanjava. Tako naj bo tudi tu.
Mišek Kralj je predal knjigo čudovitih ljubljanskih mestnih pripovedi velikemu mačkonu. Mačkon hrani najlepše
pripovedke sveta. Je živa knjižnica, ki jo vedno najdemo natanko tam, kjer se domišljija stakne s sanjami. Želim si, da bi
se vzhod in zahod združila in s tem povezala zgodbe v eno veliko, vedno enako, vedno drugačno zgodbo.
Venetski konj ali le konj mi bo vedno predstavljal simbol divje in neukročene prvobitnosti neglede na njegovo čuječo
prilagodljivost. Tovorni konj z debelim vratom in čokatimi nogami, vitki lipicanec v kasu, moj mirujoči, premišljujoči
konj. In knjižnica znanja, ki jo predstavlja drevo. Aleksandrinsko neomejena.
***
***
NORTH
WEST
The Venetian horse, or just a horse, will always be a symbol of the wild, the untamed and the primitive, despite its
attentive adaptability. A pack horse with a thick neck and sturdy legs, a slim Lippizaner trotting, my still, pensive horse.
And the library of knowledge, represented by a tree. Limitless in an Alexandrine way.
The first painting in Ljubljana facing the West was the dreamiest. Let it be the same here.
The King Mouse gave the book of wonderful tales about Ljubljana to the Great Cat. The Cat is keeping the most
beautiful tales of the world. It is a living library, always found exactly where imagination touches the dreams. I wish the
West and the East would join and connect their stories into one, always the same, yet always different.
***
***
IL NORD
Il cavallo veneto o semplicemente cavallo sarà per me sempre il simbolo della selvaggia e non domata primordialità
nonostante la sua stenta acquiescenza. Il cavallo da soma dal largo collo e gambe tracagnotte, lo snello Lipizzano al trotto,
il mio fermo, pensieroso cavallo. E la libreria del sapere rappresentata dall’albero. Illimitata nello stile alessandrino.
L’OVEST
Il primo dipinto dell’ovest di Lubiana era il più fantastico. Che resti tale anche quí.
Il Topo Re ha consegnato il libro dei meravogliosi racconti della città di Lubiana al gran gattone. Il gattone possiede i più
bei racconti del mondo. È la viva libreria che la troviamo sempre nel punto dove la fantasia si incontra con i sogni. Vorrei
che l’est e l’ovest possano unirsi e unire le loro storie in una grande storia, sempre uguale e sempre diversa.
Pict.6
Pict.7
JUG
Soline mi predstavljajo gibe in gibe ptičjega prhutanja, pomešanega s soljo. Valovanja trav in mišic, posutih s soljo.
Ogromnih stožcev bele kristaline ujetih iz globin morja. Malih zrnc, ki se razpršeno pogrinjajo po mizah, da bi ustvarila
gurmanski užitek stotinam in tisočim večno lačnim. Kakor krog večnosti je sol, svobodna v morju, zaprta v ljubke
platnene vrečke, porabljena z užitkom in zanosom. Sonce jo ljubi.
L
Pict.1
***
VZHOD
SOUTH
EAST
Salt works – the motions of bird flutter, mixed with salt. The swaying grass and muscle beaded with salt. Giant cones
of white crystals caught from the depths of the sea. Little beads that are served on tables to give culinary pleasure to
hundreds and thousands of hungry people. Like the circle of eternity, salt, free in the see, is caught in cute linen bags
and consumed with pleasure and enthusiasm. The sun loves it.
***
IL SUD
Le saline sono per me un movimento, un battito d’ali di uccelli, mischiato con il sale. Un’ondeggiare di erbe e muscoli,
coperti di sale. Enormi coni di bianco cristallino dal profondo del mare. Piccoli granelli distesi sulle tavole per dare
piacere culinario a centinania e migliaia di eterni affamati. Il sale è come un cerchio d’eternità, libero in mare,
racchiuso in graziosi sacchetti di tela e consumato con piacere e entusiasmo. Amato dal sole.
Pict.8
L’EST
l
JUBLJANA
L
Pict.2
Pict.3
ZAHOD
SEVER
WEST
NORTH
L’OVEST
IL NORD
l
JUBLJANA
Pict.4
Pict.5
JUG
VZHOD
SOUTH
EAST
IL SUD
L’EST
P
Pict.6
ZAHOD
WEST
L’OVEST
p
IRAN
Pict.7
SEVER
NORTH
IL NORD
P
Pict.8
JUG
SOUTH
IL SUD
p
IRAN
»Four are - cardinal directions of the
Mojca Fo
ever-changing literary sky«
Katalog k razstavi, Piran, 20.8., 21.8. 2010
»Štiri so strani knjižnega neba, vedno drugačnega«
»Four are - cardinal directions of the ever-changing literary sky«
»Quattro sono i punti cardinali del libro, sempre diverso«
Prevod: Agencija Intellecta
»Štiri so strani knjižnega neba,
vedno drugačnega«
Slike, besedilo, grafično oblikovanje in prelom: Mojca Sekulič Fo
Založila Mojca Fo, Ljubljana, 2010
www.mojcafo.com
Tiskano v nakladi 60 izvodov.
Tisk: ntd d.o.o., Ljubljana
Cena: 5€
»Quattro sono i punti cardinali del libro,
sempre diverso«
Scarica

One of them.