Projekti VALT
Progetto VALT (Valorization of Art, Language and Tourism)
Tirana, 17 July 2008
Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Itinerari bizantini Puglia-Albania
Virginia Valzano
Direktori i Koordinamentit SIBA
Direttore Coordinamento SIBA
Flavio Melcarne
UNIVERSITA' DEL SALENTO
Coordinamento SIBA
Coordinamento Servizi Informatici Bibliotecari
Universitari ed Interuniversitari
SIBA është struktura e
Universitetit të Salentos që
koordinon
Il SIBA è la Struttura dell’Università
del Salento che coordina
- Shërbimet Informatike
Bibliotekare të Ateneos
- i Servizi Informatici Bibliotecari di
Ateneo
-Zhvillimi i Sistemit Informatik
Telematik për kërkimin dhe
Didaktikën
http://siba2.unile.it
- lo sviluppo del Sistema Informativo
Telematico per la Ricerca e la
Didattica
-Projektet kombëtare dhe ndërkombëtare për valorizimin dhe shfrytëzimin edhe nga larg të
Pasurive Kulturale dhe Ambientale ndërmjetë sshfytëzimin e teknologjive digitale 2D, 3D dhe GIS
- Progetti nazionali ed internazionali per la valorizzazione e fruizione anche a distanza dei Beni Culturali e
Ambientali mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali 2D, 3D e GIS.
Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Itinerari Bizantini Puglia-Albania
është një projekt i nisur në vitin 2007 nga Kordinamenti SIBA të Universitetit të
Salentos, brënda Programit Interreg IIIA Itali-Shqipëri
è un progetto avviato nel 2007 dal Coordinamento SIBA dell’Università del Salento, nell’ambito del Programma
Interreg IIIA Italia-Albania
Projekti VALT (Valorization of Art, Language and Tourism)
Progetto VALT (Valorization of Art, Language and Tourism)
i financiuar nga Bashkimi Evropian, për njohëjen, valorizimin dhe shfrytëzimin të
vëndëve të kultit bizantin dhe të pasurisë historike-artistike të Puljes dhe të
Shqipërise
finanziato dall’Unione Europea, per la conoscenza, la valorizzazione e fruizione dei luoghi di culto bizantino e
del patrimonio storico-artistico della Puglia e dell’Albania.
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Brënda këtij projekti,
Kordinamenti SIBA
realizoj, ndërmjet
shfrytëzimit të
teknologjive digitale 2D,
3D dhe GIS, Sistemi
Itinerare Bizantine PuljaShqipëria
Nell’ambito di tale progetto, il
Coordinamento SIBA ha
realizzato, mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali 2D, 3D
e GIS, il Sistema Itinerari
Bizantini Puglia-Albania
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
një sistem i integruar nga
arkive, informacione
multimediale të
gjeoreferencuara dhe
rindërtime me tre përmasa,
i pytëshëm ndërmjet Webit
nën disa livele, sipas
nevojës dhe tipologjin të
përdoruesit, në dy gjuhë,
italisht dhe shqip
un sistema integrato di archivi,
di informazioni multimediali
georeferenziate e di ricostruzioni
tridimensionali, interrogabile via
Web a vari livelli, secondo le
esigenze e la tipologia
dell’utente, in due lingue,
italiano e albanese.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Ky Sistem, që gjehet në adresën
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/,
lejon të shihet shpërndarja hapësore
të itinerareve bizantine, të vëndeve të
kultit me interes historik- artistik
bizantine të rrethit të Puljes dhe të
Shqipërisë
Tale Sistema, accessibile all’indirizzo
http://siba-gisnet.unile.it, consente:
- di visualizzare la distribuzione spaziale degli
itinerari bizantini, dei luoghi di culto e di
interesse storico-artistico bizantino della
regione Puglia e dell’Albania
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
dhe hyrjen tek skedat informative, të
pajisura me figura dhe planimetritë,
tek modelet me tre përmasa tek
rindërtimet virtuale dhe të tjera
burime elektronike- bibliografike,
dokumetare dhe multimediale që i
përkasin.
- di accedere alle relative schede
informative, corredate di immagini e
planimetrie, a modelli tridimensionali e
ricostruzioni virtuali ed ad altre risorse
elettroniche bibliografiche, documentarie e
multimediali correlate.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Lejon çdo përdorues të lidhur në Internet konsultimin të integruar nga Arkive multimediale dhe
gjeografike, në italisht dhe në shqip.
Consente a qualsiasi utente collegato alla rete Internet la consultazione integrata degli Archivi multimediali e
geografici, sia in italiano che in albanese.
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Nga kërkimi i një vëndit, italian
apo shqipëtar, në Arkivin
multimedial të Itinerareve
Bizantine Pulja- Shqipëria,
përdëruasi mund të kaloj tek
shikimi i sipërfaqes gjeografike e
interesuar nga vëndi dhe,
anasjelltas, nga informacionet të
gjeoreferencuara dhe të
dukëshme me sistemin WebGIS,
mund të hy tek informacionet
bibliografike, dokumentare, fulltext dhe multimediale.
Dalla ricerca di un determinato sito,
italiano o albanese, nell’Archivio
multimediale degli Itinerari Bizantini
Puglia-Albania, l’utente può passare
alla visualizzazione dell’area
geografica interessata dal sito e,
viceversa, dalle informazioni
georeferenziate e visualizzate
attraverso il sistema WebGIS, può
accedere alle relative informazioni
bibliografiche, documentarie, full-text
e multimediali.
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Arkivi multimedial Itinerare
Bizantine Pulja-Shqipëria
përmban përshkrimet, figurat
digitale, planimetritët, të
dhëna gjeografike, zëri- video
dhe dokumentar mbi kishat
bizantine mbitokësore të dyve
territorëve, struktura
arkitektonike, muzeume dhe
mbijetime me interes historikeartistike bizantine, tradita dhe
vënde të tjera, me një valencë
turistike- culturale shumë të
fortë.
L’Archivio multimediale contiene
descrizioni, immagini digitali,
planimetrie, dati geografici, audiovideo e documentari riguardanti
chiese bizantine rupestri e subdivo
di entrambi i territori, strutture
architettoniche, musei e reperti di
interesse storico-artistico bizantino,
tradizioni ed altri luoghi correlati,
con una forte valenza turisticoculturale.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Përmban link me burime
bibliografike, full-text dhe
multimediali, informcione të
gjeoreferencuara, modele
prej tre përmasa dhe
rindërtime virtuale të
realizuara po nga
Kordinamenti SIBA, brënda
projektit 3D Database.
Contiene inoltre link a risorse
bibliografiche, documentarie, fulltext e multimediali, a informazioni
georeferenziate, a modelli
tridimensionali e ricostruzioni
virtuali realizzati dallo stesso
Coordinamento SIBA nell’ambito
del progetto 3D Database.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Arkivi, i vizitueshëm ndërmjet
Webit, italisht dhe shqip, në
adresën
http://siba2.unile.it/itinbiz/,
mbështetet mbi teknologji
standard dhe të hapëta (MySQL,
PHP dhe JavaScript), tek
shfryzimi i disa formatave
standard për hyrjen dhe
shpërndarjen e dokumentave
dhe të protokollave standard të
komunikimit.
http://siba2.unile.it/itinbiz/
L’Archivio, accessibile via Web, in
italiano e albanese, all’indirizzo
http://siba2.unile.it/itinbiz,
è basato su tecnologie standard e
aperte (MySQL, PHP e JavaScript),
sull’utilizzo di formati standard per
l’accesso e la distribuzione dei
documenti e di protocolli standard di
comunicazione.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Lejon çdo përdorues të lidhur në
Internet, që të kërkoj një vënd, në
një lokalitet dhe/ ose në një
provincë të Rrethit të Puljes, në një
prefekturë dhe/ ose Rrethë të
Shqipërisë, si dhe ashtu hyrjen tek
një skedë informative, tek figurat,
tek planimetrin, tek burime të
tjera, modele prej tre pamjesh dhe
rindërtime virtuale me informacione
të gjeoreferencuara.
http://siba2.unile.it/itinbiz/
Esso consente, a qualsiasi utente
collegato alla rete Internet, la ricerca di
un determinato sito, in una determinata
località e/o provincia della regione Puglia,
in una determinata prefettura e/o regione
dell’Albania, e l’accesso alla relativa
scheda informativa, alle immagini, alla
planimetria, ad altre risorse multimediali
correlate, a informazioni georeferenziate,
a modelli tridimensionali e ricostruzioni
virtuali.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Cripta di Santa Cristina
Lejon çdo përdorues të lidhur në
Internet, që të kërkoj një vënd, në
një lokalitet dhe/ ose në një
provincë të Rrethit të Puljes, në një
prefekturë dhe/ ose Rrethë të
Shqipërisë, si dhe ashtu hyrjen tek
një skedë informative, tek figurat,
tek planimetrin, tek burime të
tjera, modele prej tre pamjesh dhe
rindërtime virtuale me informacione
të gjeoreferencuara.
Esso consente, a qualsiasi utente
collegato alla rete Internet, la ricerca di
un determinato sito, in una determinata
località e/o provincia della regione Puglia,
in una determinata prefettura e/o regione
dell’Albania, e l’accesso alla relativa
scheda informativa, alle immagini, alla
planimetria, ad altre risorse multimediali
correlate, a informazioni georeferenziate,
a modelli tridimensionali e ricostruzioni
virtuali.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Lejon çdo përdorues të lidhur në
Internet, që të kërkoj një vënd, në
një lokalitet dhe/ ose në një
provincë të Rrethit të Puljes, në një
prefekturë dhe/ ose Rrethë të
Shqipërisë, si dhe ashtu hyrjen tek
një skedë informative, tek figurat,
tek planimetrin, tek burime të
tjera, modele prej tre pamjesh dhe
rindërtime virtuale me informacione
të gjeoreferencuara.
Esso consente, a qualsiasi utente
collegato alla rete Internet, la ricerca di
un determinato sito, in una determinata
località e/o provincia della regione Puglia,
in una determinata prefettura e/o regione
dell’Albania, e l’accesso alla relativa
scheda informativa, alle immagini, alla
planimetria, ad altre risorse multimediali
correlate, a informazioni georeferenziate,
a modelli tridimensionali e ricostruzioni
virtuali.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Lejon çdo përdorues të lidhur në
Internet, që të kërkoj një vënd, në
një lokalitet dhe/ ose në një
provincë të Rrethit të Puljes, në një
prefekturë dhe/ ose Rrethë të
Shqipërisë, si dhe ashtu hyrjen tek
një skedë informative, tek figurat,
tek planimetrin, tek burime të
tjera, modele prej tre pamjesh dhe
rindërtime virtuale me informacione
të gjeoreferencuara.
Esso consente, a qualsiasi utente
collegato alla rete Internet, la ricerca di
un determinato sito, in una determinata
località e/o provincia della regione Puglia,
in una determinata prefettura e/o regione
dell’Albania, e l’accesso alla relativa
scheda informativa, alle immagini, alla
planimetria, ad altre risorse multimediali
correlate, a informazioni georeferenziate,
a modelli tridimensionali e ricostruzioni
virtuali.
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Voskopoje
http://siba2.unile.it/itinbiz/
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Korcia
http://siba2.unile.it/itinbiz/
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Korcia
http://siba2.unile.it/itinbiz/
Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Arkivi multimedial është i integruar
me disa produkte 3D Database, i
zhvilluar nga Kordinamenti SIBA
brënda Planit të koordinuar të
Universiteteve të Kataniës dhe të
Leççes, i financiuar nga Bashkimi
Evropian, me Sistemin ESE-Editoria
Scientifica Elettronica, sëbashku me
Katallogët e Bibliotekës të Ateneos
dhe me WebGIS, Arkivi gjeografik i
Itinerareve bizantine, që lejon
shikimin e shpërndarjes të vëndeve
me interes.
L’Archivio multimediale è infatti integrato
con alcuni prodotti del progetto 3D
Database, sviluppato dal Coordinamento
SIBA nell’ambito del Piano Coordinato
delle Università di Catania e Lecce,
cofinanziato dall’Unione Europea, con il
Sistema ESE-Editoria Scientifica
Elettronica, con il Catalogo delle
Biblioteche di Ateneo e con il WebGIS,
l’Archivio geografico degli Itinerari
bizantini, che consente di visualizzare la
distribuzione spaziale dei siti di interesse.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
WebGIS Itineraret bizantine Pulja-Shqipëria
WebGIS Itinerari Bizantini Puglia-Albania
WebGIS në Itineraret bizantine
Pulja-Shqipëria, që gjehet në
italishit dhe shqip në adresën
http://sibagisnet.unile.it/site/itinbiz/webgi
s.htm, lejon të shihet
shpërndarja hapësore të
Itinerareve bizantine, të
vëndeve të kultit me interes
historik-artistik bizantin që
gjinden në Arkivin multimedial.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/webgis.htm
Il WebGIS Itinerari Bizantini PugliaAlbania, accessibile in italiano ed
albanese all’indirizzo http://sibagisnet.unile.it/site/itinbiz/webgis.htm,
consente di visualizzare la
distribuzione spaziale degli Itinerari
bizantini, dei luoghi di culto e di
interesse storico-artistico bizantino
presenti nell’Archivio multimediale.
WebGIS Itineraret bizantine Pulja-Shqipëria
WebGIS Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Nëpërmjet strumenteve të
query klasike, përdoruesi
mund të seleksionoj
Itineraret të dallura tek harta
dhe të hy drejt tek skedat
dhe tek burimet që gjinden
tek Arkivi multimedial, ose
tek tabela me karakteristikat
e tyre (emri i vëndit,
koordinatat gjeografike,
lokalitet, provincë, rreht,
skeda informative, video,
ecc.).
Attraverso gli strumenti di query
classici, l’utente può selezionare
gli Itinerari segnalati sulla cartina
ed accedere direttamente alle
relative schede e risorse
informative presenti nell’Archivio
multimediale, oppure alla tabella
dei relativi attributi (nome sito,
coordinate geografiche, località,
provincia, regione, scheda
informativa, video, ecc.).
Softwerat të përdorur për WebGISIN janë:
ArcGis 9.1, ArcInfo 9.1, ArcIMS 9.2, JavaScript, Apache e Tomcat, në piataformë Linux
Software utilizzati
ArcIMS 9.2 .
JavaScript .
. ArcGis-ArcInfo 9.1
Tomcat .
Apache .
Windows XP
piattaforma
Linux
Sistemi Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Sistemi i Itinerareve Bizantine PuljaShqipëria i realizuar nga SIBA brënda
Aktivitetit 17 të Projektit VALT është një
Sistem informativ i integruar dhe me
shume target, që lejon valorizimin dhe
shfryzimin, dhe me distancë, të pasurisë
kulturale, historike dhe artistike të rrethit
të Puljes dhe të Shqipërisë, ndërmjet një
vizitë të të njejtit me teknologji shumë të
avancuara që plotësojnë kërkesat e çdo
tipologji të përdoruesit (kërkues, studioz,
student, turist, ecc.).
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Il Sistema Itinerari Bizantini Puglia-Albania
realizzato dal SIBA nell’ambito dell’Attività 17
del Progetto VALT è un Sistema informativo
integrato multitarget, che consente la
valorizzazione e fruizione, anche a distanza, del
patrimonio culturale, storico e artistico della
regione Puglia e dell’Albania, attraverso una
rivisitazione dello stesso in chiave
tecnologicamente avanzata, ed è in grado di
soddisfare le esigenze di differenti tipologie di
utenti (ricercatori, studiosi, studenti, turisti,
ecc.).
Projekti Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Progetto Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Projekti merr shkas dhe disa të
dhëna multimediale e gjeografike
nga Sistemi FIR (Fototek digitale
të Ikonografis Shkëmbore të
Rrethit të Puljes), që përmban
vëndet shkëmbore të Puljes, i
zhvilluar nga i njëjti Kordinament
SIBA brënda Planit të Koordinuar
nga Universitetet të Katanies dhe
të Leççes, i financiuar nga
Bashkimi Evropian, dhe i
vizitueshëm ndërmjet Webit tek
adresa http://siba-gis.unile.it/fir.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
http://siba-gis.unile.it/fir
Il Progetto trae spunto e attinge molti
dati multimediali e geografici dal
Sistema FIR (Fototeca digitale
dell’Iconografia Rupestre della Regione
Puglia), riguardante gli insediamenti
rupestri della Puglia, sviluppato dallo
stesso Coordinamento SIBA nell’ambito
del Piano Coordinato delle Università di
Catania e Lecce, cofinanziato dall’Unione
Europea, e accessibile via Web
all’indirizzo http://siba-gis.unile.it/fir.
Projekti Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Progetto Itinerari Bizantini Puglia-Albania
Thellon dhe zgjeron kërkimet e
kishave bizantine shkëmbore
dhe tokësore, tek vëndet e kultit
dhe të interesit historik-artistik
bizantin të Puljes dhe të
Shqipërisë dhe i jep përdoruesit,
ndërmjet sistemat teknologjike
dhe informatike të avancuara,
elemente të reja për njohjen e
një ndodhje historike në të cilën
ishin të interesuar shumë
shtresa të popullsisë të vëndeve
mesdhetare.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Approfondisce ed estende le ricerche
sulle chiese bizantine rupestri e
subdivo, sui luoghi di culto e di
interesse storico-artistico bizantino
della Puglia e dell’Albania e fornisce
all’utenza, mediante l’utilizzo di
sistemi tecnologici ed informatici
innovativi, ulteriori elementi per la
conoscenza di una vicenda storica
alla quale furono interessati larghi
strati delle popolazioni dei paesi
mediterranei.
Projekti I Itinerareve Bizantine
Pulja-Shqipëria është edhe sot në
zhvillim.
Karakteristikat të veçanta historikekulturale, të natyrës dhe të
paesazhit të vëndeve dhe të
Itinerareve bizantine japin shumë
shkesa për kërkimin, thellimin dhe
integrimin me sisteme të tjera
informative gjeografike.
Il Progetto Itinerari Bizantini Puglia-Albania è
tuttora in corso e in continuo sviluppo.
Le peculiarità storico-culturali, naturalistiche e
paesaggistiche dei luoghi e degli Itinerari
bizantini offrono infatti ulteriori spunti di
ricerca, approfondimento e integrazione con
altri sistemi informativi geografici.
http://siba-gisnet.unile.it/site/itinbiz/
Projekti VALT
Progetto VALT (Valorization of Art, Language and Tourism)
Tirana, 17 July 2008
Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria
Itinerari bizantini Puglia-Albania
Virginia Valzano
Direktori i Koordinamentit SIBA
Direttore Coordinamento SIBA
Faleminderit për vëmëndjen
Grazie per l’attenzione
Scarica

Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja